het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is"

Transcriptie

1

2 Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Daarom durven wij dan ook op uw medewerking rekenen, zodat de band ouders school een steun kan zijn voor uw kind. Beste kinderen, Dankjewel ik ben blij dat je er bent dankjewel om je lach om je vreugde, je vriendschap en je trouw dankjewel om de vraag die je bent om het antwoord dat je geeft dankjewel om dat zo gans anderszijn van je dat maakt ons samen zijn boeiend verrijkend en soms zo heel moeilijk het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Uit: Tussen gisteren en morgen Van Ward Bruyninckx 2

3 A. Inhoudstafel A. Inhoudstafel B. Algemene informatie 1. Wie is wie in onze school? 4 2. Samenwerking met het CLB 6 3. Inschrijven van leerlingen 9 4. Omgaan met leerlingengegevens 10 C. Het opvoedingsproject basisschool 1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg Werken aan een school als gemeenschap en als organisatie 12 D. Schoolreglement basisschool 1. Nederlandstalig karakter van de school Getuigschrift basisonderwijs Een leerjaar overdoen en vormen van leerlingengroepen Verandering van school Onderwijs aan huis Afwezigheden Orde- en tuchtmaatregelen De beroepscommissie Regels binnen de school Veiligheid op school Ongevallen en de schoolverzekering Verkeersveiligheid Persoonlijke voorwerpen Schade Middagpauze en middagmaal Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Vrijwilligers organisatienota Engagementsverklaring Afspraken i.v.m. het rookverbod 28 E. Info lagere school 1.Hoe verloopt mijn dag? 29 2.Goed om weten! 32 3

4 B. Algemene informatie 1. Wie is wie in onze school? Het schoolbestuur De v.z.w. Heilig-Hartcollege-Tervuren is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. De schoolraad Via dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak bij het dagelijks onderwijsgebeuren op school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met zijn eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen. De oudervereniging Om de samenwerking tussen de ouders en de school structureel gestalte te geven, bestaat er een oudervereniging. Zij heeft als doel de ouders als groep te vertegenwoordigen bij de schoolgemeenschap. Zij werkt op een opbouwende wijze mee aan de opvoeding van alle leerlingen en aan de uitbouw van de schoolgemeenschap. In dit kader organiseert zij allerlei vergaderingen en activiteiten. 4

5 Schoolstructuur Algemene directie: Jean-Paul Van den Abeele Basisschool Kleuterschool: Marcelisstraat Wezembeek-Oppem tel. 02/ Lagere school: Albertlaan Wezembeek-Oppem tel. 02/ Directie: Pascale Verzeele Secundaire school Albertlaan Wezembeek-Oppem tel. 02/ Directeur eerste graad : Rina Vanderstappen Adjunct-directeur tweede en derde graad : Jan Van Dycke Directeur tweede en derde graad : Jean-Paul Van den Abeele 5

6 2. Samenwerking met het CLB 1. VCLB Leuven Onze school werkt samen met: VCLB Leuven Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven Tel: 016/ Fax: 016/ De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers van onze school vind je: - op de website van de school; - op de website van VCLB Leuven (www.vclbleuven.be > praktisch > scholen); - in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar. 2. Waarvoor kan je bij het CLB terecht? Onderstaande tekst is geschreven in de je-vorm en gericht naar alle leerlingen. We hopen dat ook ouders zich hiermee aangesproken voelen. Hieronder wordt kort beschreven wat CLB-medewerkers voor jou kunnen doen. Meer uitgebreide informatie vind je op In de loop van het schooljaar krijgen ouders en leerlingen concrete informatie over medische onderzoeken, eventuele inentingen of andere initiatieven van het CLB. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en privacy. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding. De CLBmedewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle partners. Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen: - Gedrag, gevoelens en relaties: als je je niet goed in je vel voelt. - Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten. - Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over je lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen. - Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is. Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met jou, je ouders en de school naar gepaste hulp. Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan. - In de 1 ste kleuterklas, 1 ste en 3 de leerjaar is er een beperkt medisch onderzoek. In de 2 de kleuterklas, 5 de leerjaar, 1 ste en 3 de jaar secundair onderwijs is er een uitgebreid medisch onderzoek op het CLB. In het buitengewoon onderwijs is er om de twee jaar een uitgebreid medisch onderzoek. Ter voorbereiding van deze onderzoeken vragen we aan de ouders om een vragenlijst in te vullen. - De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen. Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten. - Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB. 6

7 - Als dit nodig is maken de CLB-medewerkers een dossier op voor het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap (VAPH) en/of voor verhoogde kinderbijslag. 3. Samenwerking school-clb Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. School en CLB stellen een gezamenlijk beleidsdocument op met afspraken en aandachtspunten. Via de schoolraad kunnen ouders en leerlingen zich daarover uitspreken. CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de school wel goed. School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover die voor de begeleiding op school noodzakelijk zijn. Dit gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim waaraan alle medewerkers zich houden. Het CLB noteert relevante gegevens in jouw CLB-dossier. 4. Hoe werkt het CLB? CLB-medewerkers bieden hulp op jouw vraag of op vraag van je ouders of leerkrachten. Zij werken samen met jou aan oplossingen. Je beslist zelf over de stappen in de begeleiding. Je ouders worden maximaal betrokken. Bij jonge kinderen (-12 jaar) beslissen de ouders over het verloop van de begeleiding. Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt enkel verder gezet als jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) hiermee instemmen. Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de medische onderzoeken, preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten en de begeleiding bij afwezigheidsproblemen. De CLB-medewerker van een school staat niet alleen. Binnen het CLB maakt hij deel uit van een team van collega s met verschillende opleiding en ervaring. Zij overleggen regelmatig met elkaar. Het CLB heeft ook contacten met andere diensten en hulpverleners met wie het samenwerkt en naar wie het kan doorverwijzen. De begeleiding van het CLB is gratis. CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met alle informatie. Het medisch onderzoek gebeurt door de CLB-arts en CLB-verpleegkundige verbonden aan de school. In uitzonderlijke gevallen kan je vragen om het onderzoek te laten gebeuren door een andere arts. Hiervoor neem je contact op met de directeur van het CLB. 5. Het CLB-dossier Wat staat er in een CLB-dossier? Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan waarin gegevens over de medische onderzoeken en begeleidingsgegevens genoteerd worden. Dit gebeurt volgens vastgelegde regels waarin veel aandacht is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Mag je het CLB-dossier inkijken? Jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) kunnen kennis nemen van de gegevens in je CLB-dossier. Dat gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken CLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden. Je hebt geen toegang tot gegevens die de privacy van anderen schenden. Wat gebeurt er met het CLB-dossier als je van school verandert? Als je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, wordt je dossier 10 dagen na je start in onze school automatisch bezorgd aan VCLB Leuven. Als je dit niet wenst, moeten jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) binnen de 10 dagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat je vorige school 7

8 begeleidt. Identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte CLBopdrachten (medische onderzoeken, afwezigheidsproblemen) worden in elk geval overgedragen. Wat gebeurt er met je dossier als je het onderwijs verlaat? Wanneer je het secundair onderwijs definitief verlaat, wordt je dossier bewaard op het CLB. Het wordt gedurende 10 jaar gearchiveerd, te rekenen vanaf de datum van de laatste vaccinatie of het laatste medisch onderzoek. Voor leerlingen die hun loopbaan beëindigden in het buitengewoon onderwijs blijft het dossier bewaard tot ze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. Daarna wordt het dossier vernietigd. 6. Wat te doen bij een besmettelijke ziekte? Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten. Om besmettingsrisico s te beperken moet de CLB-arts zo vlug mogelijk op de hoogte zijn van besmettelijke aandoeningen. Voor de volgende besmettelijke ziekten moet een melding gebeuren: bof, voedselinfectie, buiktyfus, difterie, escherichia coli infectie, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, hepatitis B, impetigo (krentenbaard), kinkhoest, kinderverlamming (polio), mazelen, roodvonk, (scarlatina), schurft (scabies), schimmelinfectie van de huid, shigellose en tuberculose. Bij twijfel nemen ouders best telefonisch contact met de CLB-arts. De melding aan het CLB ( ) kan gebeuren door de ouders zelf, door de behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Voor dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren kan men de dienst infectieziektebestrijding contacteren op het nummer De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de noodzakelijke maatregelen. 7. Kan elk kind van 12 jaar zelfstandig beslissen? Elke leerling heeft recht op begeleiding en privacy. Vanaf 12 jaar kan je in principe ook zelfstandig oordelen: - of je ingaat op een begeleidingsvoorstel; - of je ouders toegang krijgen tot de gegevens over jou in je dossier; - om de overdracht van je dossier te weigeren. Op deze leeftijdsgrens zijn uitzonderingen mogelijk. 8

9 3. Inschrijven van leerlingen U kan, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar indien de maximumcapaciteit van 24 kinderen per klas niet is bereikt. Uitzonderlijk kan de maximumcapaciteit van 24 leerlingen overschreden worden na advies van de klassenraad. Voor broers en zussen (kinderen uit dezelfde leefeenheid) van de basisschool en kinderen van het eigen personeel geldt een voorrangsregel. Voor hen kan voor het schooljaar ingeschreven worden vanaf 10 maart 2014 tot en met 21 maart In de kleuterschool is er een opendeurdag op zaterdag 15 februari Om 14 uur wordt er informatie gegeven over de inschrijvingsprocedure. In de lagere school is er opendeurdag op zaterdag 3 mei Maandag 24 maart 2014 vanaf 9 uur is er inschrijving op de lagere school voor iedereen, ook voor kleuters (rekening houdend met de maximumcapaciteit van 24 kinderen per klas, uitgezonderd 1KB, waar de maximumcapaciteit 16 kleuters is en 2KB, waar de maximumcapaciteit 22 kleuters is). Tijdens de zomervakantie wordt de inschrijving beperkt tot de eerste week van juli (dit op de weekdagen tussen 13 uur en 17 uur en op zaterdag van 10 uur tot 16 uur). De laatste week van augustus (enkel weekdagen) kan er tussen 13 uur en 17 uur nog ingeschreven worden voor de klassen waar de maximumcapaciteit nog niet bereikt is. De ouders krijgen de infobrochure en vullen de schooleigen inschrijvingsbundel in. Inschrijving in de school betekent voor de ouders automatisch dat ze het opvoedingsproject van de school en de afspraken binnen de school goedkeuren en er constructief willen aan meewerken (= infobrochure, opvoedingsproject, schoolreglement en engagementsverklaring). Kinderen worden ingeschreven voor de hele basisschool. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, SISkaart, ). Alle kinderen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5 jaar zijn én volledig zindelijk zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving handtekenen. De kleuter wordt toegelaten in de school en opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas op de volgende instapdatum: de eerste dag na een vakantie (zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie), de eerste schooldag van februari en de eerste schooldag na hemelvaartsdag. Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om de les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs 9

10 blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Het schoolbestuur kan een leerling weigeren in volgende gevallen: 1. Wanneer het kind (zoals blijkt uit een inschrijvingsverslag) georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8). De weigeringen gebeuren steeds op grond van afweging van individuele dossiers. 2. Wanneer omwille van materiële omstandigheden een bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is. Nog meer kinderen zou niet verantwoord zijn. 3. De betrokken leerling vorig schooljaar of het schooljaar voordien via een tuchtmaatregel definitief uit de school werd gezet. Bij weigering volgt binnen de 4 dagen een schriftelijke motivatie van de school (aangetekend of tegen ontvangstbewijs). 4. Omgaan met leerlingengegevens De persoonlijke gegevens van de kinderen worden in het dossier bewaard en dienen alleen voor de administratie van de school. De wet op de privacy van 8 december 1992 is ook hier van toepassing. Elke ouder heeft het recht deze gegevens te raadplegen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. Documenten die gegevens opvragen, krijgen de vermelding: Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten, enz. 10

11 C. Het opvoedingsproject basisschool 1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit De school huldigt de christelijke levensvisie. Dit uit zich in een liefde voor God en zijn schepping, verbondenheid met God en met zijn schepping en de waarden die Jezus ons heeft voorgeleefd. 2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod Ons onderwijsaanbod wil zich richten naar de totale persoon van het kind: hoofd, hart en handen. Dit houdt drie aspecten in: cognitief, dynamisch-affectief en psychomotorisch. In ons onderwijsaanbod willen wij alle cultuurelementen aan bod laten komen: De wereld van taal en communicatie De wereld van het muzische De wereld van cijfers en feiten De wereld van de techniek De wereld van het samenleven De wereld van het verleden en het heden De wereld van het goede De wereld van de zingeving In dit aanbod is er oog voor de samenhang, zowel verticaal als horizontaal. 3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak De school streeft naar een krachtige leeromgeving. Daartoe willen wij enerzijds een stimulerend opvoedingsklimaat creëren en anderzijds streven naar een doeltreffende didactische aanpak. Wij zien leren als een actief en constructief proces. 11

12 4. Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg De school wil alle kinderen optimale kansen geven om zich als totale persoon te ontwikkelen vanuit hun eigen mogelijkheden = zorgbreedte. De school wil antwoorden bieden op specifieke zorgvragen van kinderen die risico s lopen in hun ontwikkeling (cognitief, sociaal, emotioneel) of die in hun leren bedreigd zijn = zorgverbreding. 5. Werken aan een school als gemeenschap en als organisatie De school streeft naar samenwerking en overleg in een sfeer van openheid tussen alle participanten = team, ouders, schoolbestuur, externe instanties, pedagogische begeleiding, CLB, De school streeft naar professionaliteit en deskundigheid met zin voor verantwoordelijkheid in een geest van verbondenheid. Ouders die graag een gedetailleerder opvoedingsproject wensen in te kijken, kunnen zich wenden tot de directie. 12

13 D. Schoolreglement basisschool 1. Nederlandstalig karakter van de school U kiest voor uw kind een Nederlandstalige basisschool. Door onze specifieke ligging, trekken wij anderstaligen aan. Ouders die voor onze school kiezen, verbinden zich ertoe het Nederlandstalig karakter van de school te respecteren. Binnen de school, aan de schoolpoort en op de plaats waar u uw kind komt afhalen, vraagt de school met aandrang om uitsluitend Algemeen Nederlands te spreken. De school wil het kind helpen in zijn ontwikkeling. Ook de taalontwikkeling hoort daar bij. U kan uw kind aansporen Nederlandstalige boekjes en strips te lezen en ze op tv te laten kijken naar Nederlandstalige kinderprogramma s. Het effect hiervan is groot. Indien uw kind echter een andere taal dan het Nederlands blijft spreken, zal alle moeite van de leerkrachten tevergeefs zijn. De school is ervan overtuigd dat u, net als wij, het beste wilt voor uw kind en dat u begrip hebt voor onze bezorgdheid rond het gebruik van het Nederlands op school. De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze kan zij pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig wordt gesteund door de ouders. 2. Getuigschrift basisonderwijs Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. Een regelmatige leerling is volgens het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 een leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het basisonderwijs of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid, en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen, die in het leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur. 13

14 Iedere leerling die bij het voltooien van het basisonderwijs geen getuigschrift krijgt, heeft recht een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. 3. Een leerjaar overdoen en vormen van leerlingengroepen Het Decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. De klassenraad is het best geplaatst om te oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de andere. De klassenraad houdt hierbij rekening met verschillende belangen (o.a. het individueel recht van ouders en het collectieve recht van de school als gemeenschap). Daarin spelen ook de individuele rechten van de medeleerlingen, die eveneens recht hebben op degelijk onderwijs. Het recht van de individuele ouders primeert dus niet. De school werkt uiteraard ook samen met het CLB en zet een degelijke communicatie op met de ouders. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 4. Verandering van school Bij schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig de eerste schooldag nadat de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. In geval van betwisting geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs. 5. Onderwijs aan huis Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die 5 jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: de leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval; de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool; de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen; de afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km. 14

15 Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen). De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn. 6. Afwezigheden De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen. Welke afwezigheden zijn gewettigd? Ziekte Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders. De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. 15

16 - Een medisch attest, uitgereikt door een arts, voor zover het om een van de volgende gevallen gaat : een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen; een afwezigheid wegens verklaring van ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is geweest voor een ziekteperiode van maximum 3 kalenderdagen; een afwezigheid tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie; Van rechtswege gewettigde afwezigheden In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel karakter (1-5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. 1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind 2. het bijwonen van een familieraad 3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank) 4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum) 5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...) 6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse godsdienst) Concreet gaat het over: - islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest ( telkens 1 dag); - joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); - orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholieke paasfeest. De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de 16

17 directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen: het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden. het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid). Deze drie categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn. Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig. 17

18 Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. Te laat komen Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school is, omdat te laat komen het klasgebeuren stoort! In de kleuterschool begint men stipt om uur met de eerste activiteit. In de lagere school belt men exact om uur. 7. Orde- en tuchtmaatregelen Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging; strafwerk; een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen: een schorsing houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De betrokkene moet echter wel op school aanwezig zijn; een uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling en moet dus op de school aanwezig zijn. 18

19 Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies in van de klassenraad. 2. De leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd. 3. De ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. 4. De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling binnen een termijn van 5 werkdagen. Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie. Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, tenzij mits schriftelijke toestemming van de ouders. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven. 8. De beroepscommissie Door de inrichtende macht van de school is een beroepscommissie opgericht van minimaal drie leden, met als voorzitter de heer Jan Pollaris, Pleinlaan 69 A, 1970 Wezembeek-Oppem (tel. 02/ ). Bij hem kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun kind uit de school en als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de klassenraad op het einde van het schooljaar. Alle briefwisseling in verband met deze commissie wordt rechtstreeks aan de voorzitter gericht. 19

20 9. Regels binnen de school Als men in een ruimte met veel mensen moet samenleven is het noodzakelijk dat er regels zijn om een vlot en veilig verloop te waarborgen. a. Bij hun aankomst op school moeten de kleuters/de leerlingen zich onmiddellijk naar de speelplaats begeven. Onder geen enkel voorwendsel blijven ze onbewaakt ergens rondhangen. b. Nieuwe kleuters mogen de eerste dagen begeleid worden tot aan de klasdeur. Nadien wordt de kleuter aan de kleuterjuf die toezicht heeft, toevertrouwd. c. Na de klasuren verlaten alle kleuters/leerlingen de school in rijen. De ouders wachten op hun kinderen op de daarvoor aangeduide plaats (zie E info lagere school). Kinderen die alleen naar huis gaan (zelfs eenmalig) kunnen dit enkel mits schriftelijke toelating van de ouders. Dit briefje wordt aan de klasleerkracht en de directie bezorgd. d. Kinderen die na uur afgehaald worden, wachten op hun ouders in het lokaal naschools toezicht. e. De parking aan de klaslokalen voor blok F is uitsluitend bestemd voor de leerkrachten! Voor de veiligheid worden de kinderen niet via de parking gebracht en/of afgehaald. f. Elke leerling volgt stipt en onmiddellijk de richtlijnen op die worden gegeven i.v.m. orde, netheid en tucht. g. Kauwgom is op onze school verboden! Snoep gezond: eet meer fruit! h. Gadgets, persoonlijk speelgoed en elektronische spelletjes zijn op onze school niet toegelaten! Het meebrengen van G.S.M.- toestellen kan enkel na schriftelijke toestemming van de directie. De leerlingen mogen geen verzamelobjecten op school meebrengen om te ruilen of te verkopen. i. We verwachten van elke leerling een verzorgd voorkomen, eenvoudige, keurige kledij aangepast aan het schoolleven. In de gebouwen wordt er geen hoofddeksel gedragen. j. Een stevige schooltas om op de rug te dragen is het best geschikt en bevat alleen wat uw kind die dag nodig heeft. Zorg ook voor degelijk schrijfgerei. k. Uitnodigingen voor (verjaardags)feestjes worden niet in de school uitgedeeld. l. Bij occasionele verkleedpartijen worden geen wapens toegelaten. Dit past niet binnen onze visie. m. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen, worden rollerskates en skateboards niet toegelaten. n. Pesten wordt op school niet geduld. Op elke pestsituatie wordt gereageerd. o. Wij verwachten dat alle kinderen aanwezig zijn op de dag van het schoolfeest. Dit is een eenmalig gebeuren op een zaterdag in het derde trimester. De datum wordt tijdig medegedeeld. De reden van een eventuele afwezigheid wordt schriftelijk aan de directie gemeld. 20

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Lotenhullestraat 30 Bellemdorpweg z/n 9881 Bellem 09 3741697 9881 Bellem 09 3740066 Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 schoolbellem@taborscholen.be

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie