Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA)."

Transcriptie

1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden dhr. K.H. Antuma (CU) dhr. T.O. Brinkman (FNP) dhr. M. Claus (CDA) dhr. S. Groenhof (FNP) dhr. M. de Haan (GBA) mw. A. Jongejan-Veenstra (PvdA) mw. T.J. Krol-Buma (CDA) dhr. S.O. Miedema (CDA) dhr. D. Pool (VVD) mw. G. Postma (PvdA) dhr. F. Roorda (CDA) dhr. M. van der Veen (FNP) dhr. A. IJtsma (CU) dhr. B. Helfrich (PvdA) dhr. J. Bekkema (PvdA) dhr. J. Kronenburg (PvdA) dhr. J. Wolters (CDA) dhr. H. de Jong (GBA) dhr. S. Hoekstra (PvdA) mw. A. Sietzma-de Haan (FNP) dhr. S. van der Velde (CDA) dhr. S. Hoekstra (PvdA) mw. A. Sietzma-de Haan (FNP) Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. W. van der Wal (CDA) dhr. P. van der Veen (CU) Afwezig: (1) Dhr. S. van der Velde (CDA) Voorzitter : T.J. van der Zwan Griffier: R. van der Heide Algemeen 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Verder meldt de voorzitter dat gemeente Achtkarspelen de Prijs voor het Beste Kwaliteitshandvest 2009 in de wacht heeft gesleept. Er zijn gasten van de raad uitgenodigd om de raadsvergadering bij te wonen. De voorzitter heet ze namens de raad van harte welkom.

2 - 2 - Besluitvormend deel 4. Notulen vorige raadsvergadering d.d. 8 oktober 2009 Pagina 4, agendapunt 7: de heer S. Groenhof (FNP) had ten aanzien van de beleidsregel verbetering kwaliteit schoolgebouwen gevraagd om inzage in de criteria van het kwaliteitsplan. Dit is door wethouder Van der Wal toegezegd. De toezegging mist hij echter in het verslag. Pagina 7, agendapunt 12a: de heer F. Roorda (CDA) zegt dat er staat dat de FNPfractie heeft gevraagd om dit punt op de agenda te zetten, maar volgens hem was het de CDA-fractie. Noot griffie: de fracties FNP en CDA hebben er beide om gevraagd. In eerste instantie de FNP. Pagina 6, agendapunt 8: de heer H. de Jong (GBA) heeft tijdens de vorige vergadering opgemerkt dat jongeren met een handicap een uitkering krijgen, terwijl hij ervoor wil pleiten om deze jongeren een cursus te laten volgen. Wethouder J. Stellinga heeft dit toegezegd en de heer De Jong mist deze toezegging in het verslag. De notulen van de openbare vergadering van 8 oktober 2009 worden overeenkomstig het ontwerp vastgesteld, met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen. Opiniërend deel 5. Criteria ontwikkelfonds Achtkarspelen De heer J. Wolters (CDA): Het is teveel een opsomming van koele feiten. Het stuk zou juist meer het gevoel moeten geven dat we met een goede zaak bezig zijn voor de gemeenschap van Achtkarspelen. De hoofddoelstelling die bovenaan dit voorstel zou moeten staan is: Versterking van de sociaal-economische structuur ten behoeve van de gemeenschap van Achtkarspelen. Daar moeten vervolgens de nevendoelen, criteria en de effecten van het OFA-gebeuren aan getoetst kunnen worden. Onder punt 2e staat: het mag niet gaan om individuele bedrijfssteun, tenzij een strategische ruimtelijk-economische ontwikkeling door bedrijfsverplaatsing mogelijk wordt gemaakt. De uitsluiting van de private sector met een dikonderstreept woordje niet, komt bijna krampachtig over. De fractie zou deze uitsluiting willen laten vervallen, mits de toetsing aan de hoofddoelstelling, dus versterking van de sociaal-economische structuur ten behoeve van de gemeenschap van Achtkarspelen, serieus plaatsvindt. Wanneer er initiatieven zijn met de kwaliteiten innovatief en toekomstvast en een degelijk management, met grote positieve effecten voor de gemeenschap van Achtkarspelen, dan moeten we die niet op voorhand afwijzen zodra het OFA in het geding komt. De toetsing van eventuele aanvragen wordt er daardoor niet gemakkelijker op, maar we moeten komen tot een afweging van verschillende belangen. En daarover moet grondig gediscussieerd worden. De argumenten onder 2.1 over heldere doelstelling en heldere criteria worden door de stelling van het CDA wat minder scherp en wat minder zwart/wit. Maar daartegenover vinden wij de categorische afwijzing van private partijen in dit geheel ten gevolge van criterium 2e veel te simpel. Het zou meer een sfeer moeten uitademen van Ja, mits.... Verder denkt het CDA in het kader van het OFA niet alleen aan subsidies, maar ook aan aanvullende leningen voor bepaalde projecten. In het voorstel wordt vaak de term integraliteit gebruikt. Om te voorkomen dat dit woord een soort containerbegrip wordt, zou het wat beter moeten worden omschreven.

3 - 3 - Wat betreft de Cofinanciering als een soort hefboom voor meer geldstromen vanuit de EU, Rijk, provincie richting onze gemeente: hier krijgen we weer een positief gevoel bij. We zullen als raad en college open moeten staan voor projecten die in deze omgeving passen. Werkgelegenheid moet ermee worden ondersteund, opleidingen en onderwijs, bereikbaarheid van onze gemeente, zaken die in verband van plattelandsprojecten kunnen worden gedaan, kortom, zaken die goed zijn voor de gemeenschap van Achtkarspelen. De heer M. de Haan (GBA): wat ons tegenstaat onder punt 2 is dat de projecten moeten passen binnen de kaders van Gewogen Ambitie 1, 2 en 3. Als er nieuwe projecten komen die daar niet in staan beschreven, maar die wel een stimulering kunnen geven voor onze omgeving, dan moeten we deze projecten niet op voorhand uitsluiten. Hetzelfde geldt voor het feit dat het geld alleen wordt gericht op de drie ontwikkelingszones (HS-zone, PM-zone en BK-zone). Gemeentebelangen is van mening dat OFA-gelden voor alle dorpen in Achtkarspelen moeten worden toegepast, daar waar dit mogelijk is. De heer M. van der Veen (FNP): verwondert zich over de opmaak van het voorstel. Het begint niet met een inleiding, maar meteen met het besluit. De doelstellingen voor de inzet van de OFA-gelden zijn: hoofdinfrastructuur, economische infrastructuur, woningmarktversterkende infrastructuur en sociale en culturele infrastructuur. Feitelijk wordt hier alles mee omvat. De gelden kunnen dus breed worden ingezet. Dit spreekt ons juist zeer aan. Ik begreep uit de reactie van het CDA dat die net een andere kant op willen, maar wij zien het wel heel breed. We willen het zelfs nog iets breder trekken, namelijk de leefomgeving. Versterking van ons milieu, natuur en landschap. Dit zijn belangrijke zaken waar wij als gemeente voor staan. Er zijn zaken bij waar wij de komende tijd het nodige in moeten investeren. Denk bijvoorbeeld aan het kader inrichting water dat nogal wat met zich meebrengt. Wij overwegen om over de leefomgeving de volgende keer een amendement in te dienen. Ten aanzien van de woningmarkt wordt aangegeven dat het vooral gaat om de herstructurering. Daar is de FNP het mee eens. Wat betreft de criteria heeft ook de GBA-fractie een opmerking gemaakt over dat hier staat dat het moet passen binnen de kaders van Gewogen Ambitie. Het is niet verstandig dit zo te benoemen. Op dit moment staan de kaders natuurlijk in Gewogen Ambitie, maar over niet al te lange tijd gaat het misschien over een ander beleidsstuk. Deze zinsnede zou er wat de FNP betreft uit moeten. Daarvoor in de plaats moet staan dat het moet passen binnen de kaders van vastgesteld beleid. Dan de beoogde effecten: de effecten richten zich alleen maar op de gemeente als orgaan. We missen hier een grote meerwaarde voor onze burgers. Dit zou volgens de FNP toegevoegd moeten worden. Tenslotte een opmerking richting de CDA-fractie: die is niet bang voor individuele bedrijfssteun, maar de FNP-fractie is van mening dat wanneer je daarmee begint, dit een gevaar inhoudt. Het zou dan wel heel duidelijk ingekaderd moeten worden waarom het ene geval wel in aanmerking komt en het andere geval niet. Interruptie de heer J. Wolters (CDA): wat het CDA voor ogen heeft is een constructie waarbij het algemene belang het eventuele particuliere belang ver overstijgt. Het werkgelegenheidseffect is hierbij met name door de CDA-fractie genoemd. De heer A. Ytsma (CU): ik kreeg hetzelfde vreemde gevoel bij dit voorstel als de heer Van der Veen, alleen ik dacht dat de pagina s 1 en 2 waren omgewisseld. De heer Wolters heeft zelf een hele mooie doelstelling geformuleerd, maar op pagina 2 van het voorstel staat ook een doelstelling, namelijk: Doel van het OFA is het realiseren van de strategische lange termijn doelen van de gemeente Achtkarspelen door middel van effectieve, rendabele structuurversterkende en duurzame investeringen.

4 - 4 - Wolters heeft het iets anders geformuleerd, maar ik denk dat het hierin past. Als je dit als startpunt neemt, kun je hier wel mee uit de voeten. Als je dan weer teruggaat naar pagina 1, te besluiten om, dat past dan niet meer. Maar dit kan worden gewijzigd in: De OFA-middelen kunnen worden ingezet op het terrein van:. En dan komt het rijtje onder 1. Over de punten 1, 2 en 3 heeft het CDA hele wijze woorden gezegd. Ik wil het college aanraden om bij de verdere verwerking de band af te luisteren. We moeten ons wel realiseren dat het hier om eenmalig geld gaat. Wees niet te krampachtig. Het moet ook niet verkokeren. Er zal een leertraject aanzitten, maar we moeten het wel zo secuur mogelijk formuleren. In voorstellen die voortaan een beroep doen op de OFA, zal goed moeten worden beargumenteerd waarom er een beroep wordt gedaan op de OFA. De heer S. Hoekstra (PvdA): zoals het mij voor ogen stond zou het OFA een fonds worden ter stimulering van de ontwikkeling van Achtkarspelen. Dit zou ons mogelijkheden geven om in de voorhoede te lopen. Realisatie op economische infrastructurele zaken vindt de PvdA prima, als hierbij extra effect qua werkgelegenheid en marktversterking van onze gemeente een majeure rol speelt. Zo denken wij er ook over wat betreft de andere doelstellingen. De fractie is blij met de versterking van de sociale en culturele infrastructuur. Hiermee kunnen we pro-actief beleid voeren ten aanzien van werkgelegenheid, waarmee we een grotere diversiteit in de maatschappelijke structuur kunnen bewerkstelligen. Hiermee sluiten wij aan bij de argumenten zoals die door de CDA-fractie naar voren zijn gebracht. Wel hebben we moeite met de opmerking van het CDA dat onder 2e het woordje niet moet worden weggehaald. Als je er ja, mits, van maakt, ga je al gauw richting een vorm van subsidiebeleid. En dan moet er nog meer regelgeving aan worden toegevoegd dan nu is gedaan. We hebben begrip voor de kaders zoals die in de inleiding zijn genoemd. Deels omdat er een sterke economische ontwikkeling vanuit gaat. Keerzijde is dat het dermate grote projecten zijn, dat er waarschijnlijk weinig ruimte overblijft voor andere projecten. Zoals bijvoorbeeld het versterken van het woonklimaat in de dorpen. Als beoogd effect zouden wij graag bij de projecten nog het innoverende karakter toe willen passen. Dit lijkt ons een uitgelezen kans om financiële steun te geven aan die zaken waar we in deze gemeente grote behoefte aan hebben. Voor de PvdA lijkt een budgettering in hoofdlijnen ook op zijn plaats, voordat er een soort cultuur ontstaat van wie het eerst komt, die het eerst maalt. We moeten voorkomen dat tekorten vanuit de programma s met de nodige fantasie worden aangevuld met gelden uit OFA. We moeten hier strikt mee omgaan. Het is ook maar de vraag of je het beheer van OFA moet regelen middels bijvoorbeeld een werkgroep uit raad en college, zodat we een duidelijke scheiding krijgen van wat enerzijds een programmabegroting is en anderzijds een OFA-investering. Tenslotte willen we ons aansluiten bij de duurzaamheidsfactor zoals die is genoemd. Wethouder W. van der Wal zegt dat er veel behartenswaardige woorden zijn gezegd. Het strikte verbod op individuele bedrijfssteun heeft waarschijnlijk te maken met de mededingingswetgeving en het verbod op Staatssteun. Dit zoeken we nog even uit. Verder zijn er veel aanvullende dingen gezegd. We zullen deze wegen en met een aangepast voorstel komen. De wethouder wil nog wel even opmerken dat het hem niet goed lijkt om de OFA-toekenningen te laten doen door een werkgroep. Het gaat om gemeenschapsgeld, dus de raad moet zelf een afweging kunnen maken. De voorzitter schorst de vergadering om uur voor 10 minuten. De vergadering wordt heropend om uur.

5 Programmabegroting 2010 Gang van zaken opiniërende begrotingsbehandeling: De fracties kunnen eerst een algemene reactie geven op de programmabegroting. Vervolgens kunnen de fractiespecialisten per programma desgewenst het woord voeren. De voorzitter meldt dat de programmabegroting 2010 een nadere invulling en vervolg is van de kadernota die de raad eerder dit jaar heeft vastgesteld. Algemene reactie De heer J. Wolters, CDA Het behandelen van een jaarbegroting is soms een genoegen en soms zit er spanning in. Vandaag is beide het geval. Wij hebben een begroting die sluitend is, zelfs een overschot van ,=. Dit lijkt een rooskleurig beeld, maar we moeten wel bedenken dat er forse bedragen uit de reserves zijn onttrokken: ,=. Wanneer deze bedragen worden besteed aan doelen waarvoor ze bestemd zijn, is het geen probleem. Op onze expliciete vraag of deze onttrekkingen voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, is door het college bevestigend geantwoord. Alle onttrekkingen zijn conform het vastgestelde beleid. Grotendeels kan het CDA daarmee instemmen. Wij hebben wel vragen bij de reconstructie van de Kuipersweg, waar een totaalbedrag van 1 en een kwart miljoen wordt geraamd. Als dekking wordt nog 2 ton uit de OFA onttrokken. Wij hebben begrepen dat het herstel van deze straat vooral wordt veroorzaakt door gebreken aan ondergrond en riolering, waardoor het wegdek er natuurlijk niet beter op wordt. Als het regent staat de straat daar te vaak blank. Wij kunnen niet inzien dat de herstelkosten van het riool en van de straat en ondergrond en eventuele gevolgschade daarvan uit onze nieuwe OFA betaald moet worden. Er is geen sprake van ontwikkeling. Veel meer van herstelkosten en achterstallig onderhoud. Het lijkt ons in strijd met het argument dat staat in het raadsvoorstel dat hiervoor is behandeld, namelijk onder punt 1.1: Het fonds dient niet ad-hoc en versnipperd ingezet te worden voor het oplossen van allerlei incidentele knelpunten. In hetzelfde stuk worden over het doel van de OFA ook nog treffelijke dingen gezegd: strategische lange termijn, doelstellingen en structuurversterkende en duurzame investeringen. Een stuk wegen- en rioolonderhoud past daar ons inziens eigenlijk niet bij. Ons idee is om maar een streep te zetten door deze aanslag op het OFA. Wij denken zelfs dat die onttrekking de grenzen van de onrechtmatigheid en van de rechtmatigheid benadert, omdat dit niet spoort met de doelstelling en de criteria van de OFA. Die twee ton kan misschien wel worden gehaald uit de reserve inhaalslag wegenonderhoud of tariefegalisatie riolering. Bovendien hebben wij ook nog een fors overschot in 2010 van ,=. Nog een punt dat de infrastructuur, economie, verkeersveiligheid en waarschijnlijk ook nog de volkshuisvesting betreft is het afstel van de zuidelijke rondweg Surhuisterveen, zoals dat is verwoord op bladzijde 39: wij zijn hierover zeer teleurgesteld. Wat zijn de directe gevolgen voor beschikbaar bedrijventerrein, zo mooi dichtbij de A7, vragen wij ons af. Welke bestemmingsplannen voor woningbouw worden getroffen. De verkeersdruk op de Jan Binneslaan / Groningerstraatweg, op een gemiddelde werkdag loopt dat op naar passerende voertuigen. Dit is behoorlijk hoog. In plaats van verlichting van de verkeersdruk, krijgen we alleen maar groei in de komende tijd. Vooral als de economie verbetert. We mogen aannemen dat het gemeentebestuur ernst is met de zuidelijke rondweg. Dan is het staken van onderzoek en voorbereiding een verkeerd signaal. Namelijk, een signaal van berusting in de situatie. De urgentie die vloeit weg, de gemeente heeft kennelijk de tijd, dus de provincie heeft ook de tijd en dit onderwerp raakt ten onrechte op de zeer lange termijnagenda. We vinden het van belang dat de regionale bedrijventerreinen discussie in goede samenhang met het onderzoek van een rondweg zo mogelijk gewoon doorgaat. Hier moet niet mee worden gewacht tot 2016 of wat voor jaartal dan ook. Samenhang, dat is misschien wel een vorm van de integraliteit waarover ik eerder wat heb gevraagd. Gelukkig kunnen wij bij dit alles lezen dat de lastendruk voor de burger minimaal stijgt. Het algemene begrotingsbeeld lijkt positief voor 2010 tot Hier zijn wij blij mee.

6 - 6 - Mevrouw G. Postma, PvdA Allereerst willen we aangeven dat we de programmabegroting mooi van opzet vinden met een duidelijke, zichtbare kwaliteitsslag in meetbaarheid. Het is ook een goede vertaling van de kadernota. Dit geeft aan dat er niet veel opmerkingen hoeven te worden gemaakt. Het is ook niet een begroting waarin plaats moet zijn voor veel vernieuwingen. Immers, het is niet echt passend om aan de vooravond van een nieuwe raad veel nieuwe dingen in te voeren. Bovendien zijn de gevolgen van de economische crisis nog niet in voldoende mate bekend en doorgerekend en zijn dus de maatregelen die mogelijk genomen moeten worden ook nog niet bekend. Op zich is dat laatste ook wel wat wrang, want juist in deze tijd zijn het doen van investeringen wenselijk en is de sociale taak voor de gemeente groot en gewenst. Immers nu dreigt werkeloosheid en armoede. Er zijn ook een aantal gebieden waarop de inspanningen van de gemeente achter zijn gebleven, of die nog extra inspanningen behoeven. Ik denk dan met name aan de duurzaamheid. Al jaren is de PvdA-fractie bezig om dit onderwerp in voldoende mate op de agenda te krijgen om tot concreet beleid te komen. Het gaat erg moeizaam. Het andere belangrijke punt wat aandacht behoeft in onze ogen is de dienstverlening. Het staat wat haaks op de boodschap die onze voorzitter net heeft gedaan, maar helaas is het niet zo dat een prijs het meest maatgevende is voor de dienstverlening, maar dat dat nog steeds de inwoners zijn. En het is helaas nog steeds zo dat er veel geluiden richting de fractie gaan van ondernemers en particulieren die niet tevreden zijn over de dienstverlening. Dienstverlening is niet alleen een kwestie van goede faciliteiten en investeringen in bijvoorbeeld een klantencontactcentrum. Het is vooral een kwestie van bejegening: afspraak is afspraak, duidelijkheid, luisteren. Wij denken dat dat nog steeds beter kan en moet. Als je opmerkingen hebt of verbeterpunten, moet je ook het lef hebben om de goede dingen te noemen. Wij als Partij van de Arbeid willen nogmaals onze complimenten maken voor de solide begroting. We hebben een goeie financiële uitgangspositie die een stootje kan verdragen. Geen reeks aan klappen, maar zeker een stootje, waardoor er niet nu al bezuinigingen nodig zijn. Dit is natuurlijk niet alleen het resultaat van de inspanningen van de afgelopen jaren, maar is ook deels te danken aan de creativiteit en flexibiliteit van de ambtenaren om tot een sluitende begroting te komen. Hierover wil de fractie haar waardering uitspreken. De heer M. van der Veen, FNP IK wil even ingaan op het technische beraad dat we hebben gehad. Daar waar het ging om cijfers, konden we daar aardig informatie over krijgen. Maar over het beschrijvende deel was dit niet zo n succes. Een volgende keer moet dit anders geregeld worden, om veel schriftelijke vragen te voorkomen. Ondertussen hebben we wel heel vlot een schriftelijke beantwoording gekregen, dat moet ook gezegd worden, maar dit neemt wel veel tijd in beslag. Het lag misschien ook wel een klein beetje aan de opmaak. Het is een programmabegroting in zakboekje formaat. Het leest heel prettig en vlot. Maar het zou eigenlijk zo moeten zijn dat het geen vragen meer oproept. Bepaalde hoofdstukken waren helder en duidelijk, bij andere hoofdstukken was dit niet altijd het geval. Maar goed, wij zitten met elkaar ook eigenlijk in een leerproces, we hoeven elkaar ook niet een cijfer te geven. We hopen dat het een andere keer minder vragen oproept. Wat ik nog wil aankaarten is het volgende: er staat op een gegeven moment dat Achtkarspelen ten aanzien van de lasten, het streven heeft om een beetje vooruit te gaan als gemeente binnen Friesland met de belastingdruk en dat we drie gemeenten opschuiven in de goede richting. Er is alleen niet bij stilgestaan dat in 2013 in elk geval in de Zuidwesthoek er aardig minder gemeenten zijn, dus daarmee zullen we dat niet kunnen halen. Het lijkt me verstandig om voor volgende week deze zinsnede even bij te stellen, zodat we weten wat het echte streven van het college is. De heer A. Ytsma, CU Bedankt voor de keurige programmabegroting. We zijn weer heel wat uren van de straat gehouden. We hebben kunnen constateren dat de programmabegroting past op de vastgestelde kadernota. We zien dat de programmabegroting zich ook langzamerhand verder ontwikkelt. De SMART-index gaat omhoog en dat zal de komende jaren nog wel even doorgaan. Een element wat daar nog wat duidelijker zijn plaats moet krijgen, is het element van meten achteraf. In de kaders van wat wij willen bereiken, moet een rubriek worden opgenomen met wanneer we het rapporteren en op welke wijze.

7 - 7 - We hebben te maken met een sluitende begroting en het is voor het komende jaar niet eens krap. Dit geldt echter niet voor het meerjarenperspectief. De ruimte die wij bij de kadernota dachten te hebben, is er niet. Daar bovenop komt straks een forse korting van het Rijk en we kunnen ons niet voorstellen dat die korting binnen het hedendaagse beleid opgevangen kan worden. Op bladzijde 7 staat dat de organisatie de komende maanden in dit verband antwoord moet geven op een aantal vragen. Wij gaan ervan uit dat volgend jaar bij de kadernota de antwoorden bekend zijn. Wat dat betreft wordt de blijdschap over een sluitende begroting voor een progressief en pro-actief beleid getemperd door het zicht op de toekomst waarin hele andere keuzes gemaakt moeten worden. Volgend jaar treedt er een nieuwe raad aan en de financiële speelruimte voor de nieuwe raad is klein en dat is jammer. De heer M. de Haan, GBA Ik sluit me wat de inhoud betreft wel een beetje aan bij de heer Ytsma. Maar je ziet dan ook dat er toch verkeerde keuzes worden gemaakt. Het spijt ons als Gemeentebelangen wel dat de business-seats bij Heerenveen zijn gehuurd, die onderaan staat, het had achteraf toch bij Campuur moeten zijn geweest. We lezen dat er aardig minder leges ten aanzien van de bouwplannen binnenkomen. Dat zal dus ook moeten betekenen dat de gemeente de komende tijd de bouwplannen enorm aan moet wakkeren. Overal waar problemen liggen daar zullen we moeten proberen oplossingen voor te vinden. Gemeentebelangen is ook ontzettend blij dat de OZB-stijging miniem is. We gaan weer naar de verkiezingen en dan is dat prachtig. Hoe het er ook voor komt te staan na 3 maart 2010, we zullen toch iedereen eraan herinneren dat dit is afgesproken. Wat betreft de aanbestedingen:dit kan veel goedkoper. Het is mooi dat ons gemeentehuis hierin nog niet is meegenomen, dus dat voordeel zullen we ook nog wel krijgen. Het kan niet anders of het zal aanzienlijk zijn. Over de loonkosten en de inhuur: we hebben laatst een reisje gehad in het kader van Vital Rural Area in Norfolk. Daar troffen we een professor Dijkstra die zei dat hij niet begreep waarom er niet meer gebruik wordt gemaakt van de inhuur van studenten. Dit is gratis. Jaarlijks liggen er een miljoen studentenuren renteloos in Groningen. Waarom maken de gemeenten hiervan geen gebruik? Ik denk dat hier een mogelijkheid ligt, nu we de kosten voor inhuur naar beneden willen brengen. Studenten kunnen ontzettend veel werk voor ons opknappen. Dat moet kunnen. Een preferent partnerschap met de universiteit uit Groningen. Wat betreft de samenwerking met Tytsjerksteradiel, zijn we heel blij dat we van Kollumerland af zijn. Die wordt niet meer genoemd in het stuk. Het klantencontactcentrum wordt ook nog genoemd. Hartstikke mooi, maar het moet niet te onpersoonlijk worden. Daar moeten we voor waken. Verder ziet deze programmabegroting er goed en gezond uit. Keuzes zullen moeten worden gemaakt en Gemeentebelangen zal dat ook doen. VVD De VVD maakt geen gebruik van deze ronde. Dat doet de fractie over twee weken. Wethouder J. Stellinga De bijna ingehouden toon van tevredenheid, maar.. vragen, spanning, gedachten, suggesties, die is denk ik passend. Een te triomfantelijke toon - hij is redelijk uitzonderlijk, een sluitende meerjarenraming op dit moment in Friesland - is volstrekt ongepast in deze tijd. Een aantal sprekers geeft al aan, je moet natuurlijk die meerjarenraming doen tot en met 2013, uitgaande van ongewijzigde omstandigheden, maar diep in ons hart weten we allemaal dat er geen sprake is van ongewijzigde omstandigheden. Helaas, de wereld gaat er anders uitzien. Dat moeten we in ons achterhoofd houden. Ik denk dat ik het gros van de gedachtes die u naar voren heeft gebracht, eigenlijk in dat kader moet plaatsen. Niet eens zozeer ideeën voor de feitelijke begroting van 2010, uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld de heer Wolters begon zeer scherp over de criteria van de OFA waar we 10 minuten geleden over hebben gesproken en hier lijkt wat meer ruimte genomen te worden. Een aantal zaken zal dus meegenomen moeten worden, maar het gros van uw ideeën betreft procedures later dit jaar. De heer Ytsma zei het treffend: dat we wat meer duidelijkheid hebben bij de kadernota 2010.

8 - 8 - Met deze gedachte tot nog toe kunnen wij denk ik uitstekend op 12 november een goed stuk voorleggen dat rijp is voor besluitvorming, maar ik wacht graag het vervolg af. => De vergadering wordt om uur geschorst, zodat de delegatie uit Rotterdam de bokaal kan tonen voor het Beste Kwaliteitshandvest De vergadering wordt heropend om uur. Programma 1 De heer D. Pool (VVD): Straks bij programma 4 zal de exploitatie van het zwembad De Kûpe aan de orde zijn. Hierin nemen we in dit programma alvast een voorschot omdat wij vinden dat het schoolzwemmen thuishoort in programma 1 en niet bij Cultuur en Sport. Bij de bezuinigingsronde drie jaar geleden hebben wij al alternatieven aangedragen maar uiteindelijk voor afschaffen van de vervoerskosten gestemd. In de vergadering van 25 oktober 2007 is door ons een amendement ingediend om de bezuiniging inzake schoolzwemmen te heroverwegen. Toen waren de geesten nog niet rijp. In oktober 2008 werden we verrast met het financieel debacle over het boekjaar De exploitatie van De Kûpe is nu weer moeilijker geworden, zie programma 4. Terwijl de basisscholen buiten Buitenpost en wellicht Twijzel lichamelijke oefeningsgelden elders moesten invullen en volgens onze informatie niet goedkoper. Wat in onze beleving nu moet gebeuren is het terugdraaien van verkeerd uitgepakte beslissingen uit het verleden. We horen geluiden dat teveel schoolkinderen geen zwemles meer krijgen en dat lijkt ons niet goed in onze waterrijke provincie. VVD Achtkarspelen wil daarom graag het vervoer van schoolzwemmen terug in programma 1. We denken dat de vervangende kosten van extra gymlessen en alles wat daarmee te maken heeft niet bespaart maar de gemeente zelfs extra kost. VVD Achtkarspelen vindt het belangrijk dat het schoolzwemmen terugkomt voor alle lagere schoolkinderen en daartoe dienen wij een motie in. MOTIE De raad van de gemeente Achtkarspelen in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009 Motie ter aanvulling van programma 1 onderwijs en jeugdzaken Ondergetekende(n), lid van de raad van de gemeente Achtkarspelen, Gehoord de beraadslagingen, Overwegende de noodzaak van het hebben van een zwemdiploma A bij het verlaten van het basisonderwijs door onze kinderen, Overwegende dat sinds de bezuiniging op het vervoer van schoolkinderen naar schoolzwemles er kinderen zijn in onze gemeente die geen zwemles krijgen, Van oordeel dat het ongewenst is, dat ondanks voorliggende voorzieningen, somminge kinderen verstoken blijven van zwemles, Overwegende dat door de toename van het gebruik van het zwembad, de exploitatie daarvan makkelijker wordt en er uiteindelijk minder subsidie nodig zal zijn van de gemeente (programma 4), Van mening dat hier daarom zowel een individueel (kind) als een algemeen belang (gemeentelijke financiën) mee aan de orde is, Verzoekt herinvoer in de begroting van de vervoerskosten voor het schoolzwemmen. En gaat over tot de orde van de dag. D. Pool, VVD Voorzitter: de motie maakt onderdeel uit van de beraadslagingen.

9 - 9 - De heer A. Ytsma (CU): ik heb een paar vragen. Het gaat over de bouw van het Lauwers College. Wij vroegen ons af wie de uitbreiding van het Lauwers College uitvoert. Dat zal wellicht de school zijn. Maar wie beheert het budget en wie controleert dat? En op welke wijze is de gemeente verder betrokken in de projectorganisatie? Wat de motie van de VVD betreft: dit is iets wat hier vaker aan de orde is geweest en het is zo dat als je fouten hebt gemaakt, je ze terug moet kunnen draaien. Maar niet voordat er eerst goed naar de consequenties is gekeken. We moeten dus eerst kijken wat er allemaal is gebeurd en wat nu niet meer gebeurd. Wat zijn de gevolgen als we het weer invoeren. Dus niet op voorhand voor deze motie stemmen, dat zullen wij niet doen. De heer J. Kronenburg (PvdA): ik heb hier en daar wat navraag gedaan en het is gebleken dat er niet minder kinderen het A-diploma halen dan het jaar daarvoor. In tegendeel zelfs. De heer M. de Haan (GBA): dit wil ik bestrijden. Voorzitter: laten we zeggen, de heer Pool heeft zijn motie ingediend en we gaan zometeen natuurlijk spreken over die motie. U kunt uw oordeel over de motie uitspreken wanneer u aan de beurt bent. De heer Groenhof heeft nu het woord. De heer S. Groenhof (FNP): pagina 13, de tabel, daarover hebben we nog twee vragen: Er staat: het aantal jarigen in de bijstand. Als je kijkt naar de wet WIJ, dat is van 18 t/m 27 jaar. Hoort dit niet bij hoofdstuk 3, Werk en Bestand? Peuterspeelzaal en kinderopvang: wat we zien is dat er altijd een soort kwaliteitseis wordt gesteld. De vraag in dezen is, worden in 2010 de aanbevelingen die vastgesteld zijn, de 10 punten die zijn genoemd door de rekenkamercommissie, worden die meegenomen in de kwaliteitseis van peuterspeelzaal en kinderopvang? De heer M. van der Veen (FNP): pagina 18, aansluitend op de vragen van de heer Ytsma over het Lauwers College, hierover hebben we het ook gehad tijdens het technisch beraad op 15 oktober. Er zijn hierover schriftelijk vragen ingediend. Hierop is deels geen antwoord gekomen, dus daar willen we graag nog antwoord op. Het was de vraag over de dislocatie De Lits, wat kan de locatie opbrengen? Dit is wel van belang om te weten, omdat je dat op een gegeven moment kunt aftrekken van het te investeren bedrag. Wat betreft de motie van de VVD: ik begrijp niet waarom de VVD de motie nu inbrengt. Ik denk niet dat dit het goeie moment is, want we kunnen in deze raadsvergadering vragen stellen. De discussie komt over twee weken. Op dat moment zouden de moties ingediend worden. Het staat de fractie natuurlijk vrij om de motie nu in te dienen, maar... De heer D. Pool (VVD): mijn insteek was dat de verschillende fracties alvast de motie konden bekijken tijdens het fractieberaad. Mevrouw G. Postma (PvdA): is daar dan niet een simpeler weg voor door de collegafracties dit voorstel te presenteren met de vraag hier eens over na te denken? Voorzitter: hij is nu ingediend, dus we gaan er zo over stemmen. De heer S. Hoekstra (PvdA): we hebben een aantal punten ten aanzien van onderwijs en jeugdzaken. Ten eerste ben ik blij dat de aanbevelingen zoals die door de rekenkamercommissie zijn voorgesteld, zijn meegenomen. We hebben een vraag over pagina 15: in het staatje onderaan de pagina staat: aantal solitaire schoolgebouwen. In 2007 is hierover een nulmeting gedaan. 22 schoolgebouwen. Dit loopt af naar 20 in Dit zou betekenen dat er twee minder zijn. Waarschijnlijk zit daar één keer de dislocatie van het Lauwers College bij, maar wij hebben geen informatie over het sluiten van een schoolgebouw. Is er iets over te zeggen, want zoals ik dit lees zou het dus een sluiting van een schoollocatie met zich mee brengen. Ten aanzien van pagina 18, het Lauwers College, wil ik het volgende opmerken: een tijdje geleden hebben wij ten aanzien van het gemeentehuis een stevige discussie gevoerd. We hebben de voors en tegens besproken, er zijn verschillende modellen gepresenteerd, we hebben extra raadsvergaderingen gehad, besloten vergaderingen enzovoorts.

10 Nu praten we ook weer over een majeure investering. 4,5 miljoen minus anderhalf miljoen betekent dat de gemeente 3 miljoen mee moet betalen in de verbouwing van het Lauwers College. Is het op z n minst niet redelijk dat er een gedegen rapport wordt opgemaakt waarin noodzakelijkheid en verschillende varianten aan de raad worden gepresenteerd? Waarbij ook een duidelijke financiële verantwoording wordt gegeven. Hierin moeten ook meegenomen worden de waarden van de huidige locatie. Het lijkt mij zinvol dat daar ook een goede rapportage aan ten grondslag ligt. Mevrouw T.J. Krol-Buma (CDA):onze fractie houdt het in dit geval kort. Het programma staat vol met activiteiten. We zullen volgend jaar heel belangstellend de resultaten daarvan tegemoet zien. Ten aanzien van de motie: daar zegt mijn collega straks iets over bij programma 4. Programma 2 De heer H. de Jonge (GBA):huiselijk geweld, daar is ieder weldenkend mens op tegen. Zo ook onze voorzitter, want hij heeft onlangs een jaar geleden met de heer Gerrits een stuk in de Leeuwarder Courant geschreven over de Wâlsmantsjes die er nogal een aantal keren vrolijk op los timmerden. En dan lees ik hier dat de toelage, zo noem ik dat maar even, die wordt verhoogd met 4.500,=. Het verbaast ons enorm dat dit bedrag zo laag is. Het is het GBA veel te weinig. Hier moet veel meer geld voor beschikbaar worden gesteld. Alleen de grap is, als wij zo iets zeggen, dan zegt het college meestal: geef dan maar aan waar het geld vandaan moet komen. En gelukkig hebben wij het lek gevonden, namelijk de stoelmassage. Een goede werkgever is prima en dat is Achtkarspelen ook, alleen je moet de zaak niet overdrijven. Dit jaar is er stoelmassage. Misschien volgend jaar de pedicure en het jaar daarop de rijdende kapster. Wat kost dit de gemeenschap wel niet? 200 ambtenaren, 1 keer per maand, keer 50,= is 1.200,=. En waarschijnlijk gaat dit ook nog gebeuren in de baas z n tijd. Dit noemen wij improductieve uren, dan zit je op een half miljoen gemeenschapsgeld. Stop dat geld nu eens bij dat huiselijk geweld. Dat lijkt me stukken beter. Bovendien is het zo dat uit een test blijkt dat stoelmassage loom en slaperig maakt. Daar zitten we niet op te wachten voor onze ambtenaren. Voorzitter: op welke bladzijde staat dit stuk proza? Op bladzijde 81? Er staat dat de mogelijkheden voor invoering van stoelmassage zullen worden onderzocht. Maar na uw bijdrage zal hier wel van worden afgezien. Mevrouw A. Jongejan-Veenstra (PvdA): op pagina 20 staat een staatje met Vermindering van aantal vereenzaamde burgers. Dit blijken volgens een nulmeting in een landelijk onderzoek 1700 te zijn vereenzaamde burgers in Achtkarspelen. Dat is nogal wat. Dat is anderhalf keer Boelenslaan van jong tot oud. De heer M. Claus (CDA): misschien kan ik daar een aanvulling op geven. Uit cijfers die mij bekend zijn, zijn de aantallen gemiddeld in Nederland nog veel hoger. Dan praten we misschien niet in de ernstige mate waarin dit hier is neergezet, maar misschien bijna over een derde deel: , in plaats van Mevrouw A. Jongejan-Veenstra (PvdA): maar het is zo goed om de cijfers even te zien. Je weet wel dat het erg is en dat het een bepaalde categorie is, maar als je het dan op schrift ziet, schrik je ervan. Ik dacht toen even terug aan begin oktober toen we in de raad hebben gesproken over die ,= voor de pilot Persoonsgebonden Budget die wordt ingezet voor 50 mensen. Toen dacht ik: 1700, en daar 50 personen van, ,=. Wat mij betreft mogen we dat stukje nieuw beleid op bladzijde 27 waar het gaat over dit experiment Persoonsgebonden Budget Welzijn voor die 50 mensen er wel uithalen en bedenk ander nieuw beleid, want ,= voor 50 mensen, dat geld kan veel beter worden besteed. Mevrouw T.J. Krol-Buma (CDA): als het goed is hebben wij dat de laatste keer ook afgesproken. Dat we in groepjes...

11 Mevrouw A. Jongejan-Veenstra (PvdA): ja, maar daarom vind ik ook dat het er hier uit moet. De heer M. de Haan (GBA):Ik vindt dat mevrouw Jongejan mijn partijgenoot wel diskwalificeert met die opmerking. U kunt wel denken dat uw probleem ernstiger is, maar ik denk dat de essentie van De Jong duidelijk was dat het huiselijk geweld een halt toegekeerd moet worden en de 4.500,= die daar extra voor wordt ingezet vinden wij te weinig. Als kwinkslag had hij inderdaad die stoelmassage, maar ik vind huiselijk geweld niet minder belangrijk dan wat u naar voren brengt. Mevrouw A. Jongejan-Veenstra (PvdA):maar ik refereerde ook aan de stoelmassage en niet aan de eerste opmerking. De heer T. Brinkman (FNP): bij het technisch beraad zijn er vragen gesteld over de contractafspraken met Timpaan, om in beeld te brengen hoe ze haar uren in de laatste twee jaren heeft besteed. Nu hebben we daar antwoord op gekregen, maar onze wethouder die altijd geweldig is in de communicatie naar de raad, wij hebben nooit het werkplan 2009 gekregen en ook niet de evaluatie Dan moeten we dat in de leesmap in de stukken opzoeken en het is toch een belangrijk stuk informatieplicht. Zeker als het gaat om 3,5 ton. Als je het leest, staat er onder andere: gesprekken voeren met, overleg hebben met, bijwonen van, observeren van, ondersteunen van... Het gaat hier om 73,= per uur en om 3,5 ton in totaal. Dat zijn 5000 uren en er staat wel globaal hoe ze de uren hebben ingevuld, zoals het zou en zoals ze hebben gedaan, maar hoe het nu werkelijk met de SKW staat, hoe het nu werkelijk met de jeugdhonken staat dat weten we niet. Dit is een groot probleem en het zal beter uitgewerkt en beter inzichtelijk gemaakt moeten worden. We hadden hierover beter moeten worden geïnformeerd. Mevrouw T.J. Krol-Buma (CDA):het CDA heeft op dit moment geen opmerkingen over het programma Welzijn en Zorg. Programma 3 De heer T. Brinkman (FNP): dan komen we op het aantal rusttrajecten. Ik heb even opgezocht wat dit precies is. Het stond ook al in de vorige van Ik snap best dat we ons richten op de jeugd om die aan het werk te krijgen, maar deze categorie, is dit niet meer omlaag te brengen, laten we die er nog 20 jaar inzitten of is dit echt het maximale, dat wat eruit is te halen. Rusttrajecten, dat lijkt alsof je alles al hebt opgegeven. Ik wil hier graag wat meer van weten. Mevrouw A. Jongejan-Veenstra (PvdA): ik wilde wat zeggen over bladzijde 24, punt C. Over het algemeen vonden wij het een mooi stukje werk. Mijn opmerking heeft maar betrekking op één punt. Onder C staat namelijk: Vergroten van het bereik onder de doelgroep 110% Dit gaat over de bijzonder bijstand. Ik viel daar een beetje over, omdat we vorige jaar op 30 oktober bij motie hebben afgesproken (de motie is aangenomen), dat het 115% zou worden. In de eerste Berap is gezegd dat we daarover nadere informatie zouden krijgen. De raad heeft toen aangegeven hierover te willen praten en dat is nog niet gebeurd. Nu zien wij dat het toch 110% is geworden. We willen hierover toch graag eens raadsbreed praten. De heer S.O. Miedema (CDA):Ik dacht dat wij daar uitgebreid over hadden gesproken. Dit was een informele bijeenkomst en we hebben toen informatie gekregen van het ambtelijk apparaat. We hebben toen besproken dat als er gevallen zijn, dat er dan een marge inzit, dus dat als er echt wat aan de hand is, die 115% wel mee wordt genomen. Die discussie hebben we dus in feite al afgerond. Mevrouw A. Jongejan-Veenstra (PvdA): Maar bedoeld u nu niet de discussie over de langdurigheidstoeslag? Want daarover hebben we gesproken met ambtenaren erbij. We hebben niet gesproken over de bijzondere bijstand.

12 De heer S.O. Miedema (CDA): ik wil me allereerst aansluiten bij de complimenten van de PvdA-fractie, over het algemeen bij de slag die er dit jaar is gemaakt. Elk jaar wordt de programmabegroting beter. We maken elk jaar weer een slag. Toch, als ik dit lees, dan heb ik er moeite mee om te zeggen of het nu goed is of niet. Er staan heel veel cijfers in. Het wordt inderdaad beter, maar als je kijkt naar de indicatoren die worden gebruikt, bijvoorbeeld op bladzijde 23 staat iets over het aantal leerwerktrajecten, het aantal bedrijfsbezoeken, het aantal 45+ trajecten bij het werkplein in Dokkum. Dit is nuttige informatie, maar als je als politici echt iets wilt bereiken aan maatschappelijke effecten is dit wel aardig om te weten, maar hier gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat ons erom dat mensen uit de bijstand uiteindelijk werk krijgen. Dat die ergens een plekje krijgen. Dan refereer ik even aan de colum van de SP van deze week: ooit hadden wij een uitkeringsfabriek, nu wordt het een reïntegratiefabriek. Dat willen wij dus niet. Wij willen dat de mensen vanuit die trajecten een plekje krijgen en dat lees ik hier dus niet. Dit is één voorbeeld. Een tweede voorbeeld is op pagina 24. Dit lijkt er wel wat op. Het gaat over de deelnemers aan de sociale activering, vrijwilligerstrajecten. Maar de doelstelling staat er in feite boven en het gaat om de participatie. Het is wel nuttig om te weten hoeveel mensen er in trajecten zitten, maar wat we echt willen weten is of deze mensen meedoen. Voelen ze zich thuis in onze maatschappij, hebben ze het gevoel dat ze inderdaad meedoen? Het derde voorbeeld, op pagina 25: de Lauwerspas en de aanvraag kinderen doen mee. Hiervoor geldt ook hetzelfde. Het is nuttige informatie maar het gaat ons er uiteindelijk om dat alle kinderen van minima de gelegenheid krijgen om mee te doen op een sportclub of een andere vereniging. Dat zijn de maatschappelijke effecten die wij eens moeten benoemen. Het is misschien goed als de raad voor de volgende keer eens meedenkt om nog betere indicatoren te bedenken voor zo n programma. Mevrouw A. Jongejan-Veenstra (PvdA): Ik vraag me af of de programmabegroting daar de plaats voor is. De dingen die u aangeeft horen thuis in een beleidsvisie of in een evaluatie van een bepaald onderdeel. Bijvoorbeeld een evaluatie over de Lauwerspas of een beleidsstuk over inburgeringstrajecten. In een begroting horen meer de cijfers thuis. De heer S.O. Miedema (CDA): ik ben het hier niet mee eens. In een programmabegroting is het de bedoeling om de maatschappelijke effecten te benoemen en daarop te sturen. Er zullen wel beleidsstukken komen, maar uiteindelijk willen wij als politici bepaalde maatschappelijke effecten bereiken. Dat moeten wij als raad doen. We laten het verder aan het college over om er goede plannen voor te maken en daar willen we dan ook wel eens wat van vinden en zeggen, maar het gaat er uiteindelijk om dat de maatschappelijke effecten bereikt worden. De heer B. Helfrich (PvdA): ik heb een vraag naar aanleiding van pagina 25. Daar staat onder D dat mensen die te maken krijgen met een inkomensterugval vanaf 1 januari 2010 een tarief zal worden berekend voor preventief budgetbeheer. Ik zou ervoor willen pleiten om voor no cure, no pay te gaan. We kunnen moeilijk zeggen dat het ons niet gelukt is en toch de tarieven berekenen. De heer S.O. Miedema (CDA): ik had nog twee vragen: er is sprake van een minimagids, daarover hebben we het eerder gehad. Wanneer komt die? En er wordt een vrijwilligersproject genoemd. Hierover zou ik ook graag wat meer willen weten. De heer D. Pool (VVD): in de raadsvergadering van 19 oktober 2006, mijn eerste raadsvergadering, had ik een hele reeks aan amendementen en moties ingediend. Die zijn haast allemaal afgeslacht, dit geeft allemaal niks, maar één heeft het wel gehaald, namelijk: meer aandacht voor cultuur. Voor het digitaal ontsluiten van archiefmateriaal kan wellicht een werkgelegenheidsproject in het kader van Earst Wurk worden gemaakt. Het amendement werd omhelst door het college en is door de raad aangenomen. Wat heeft het college tot nu toe met het amendement gedaan? Ook in het kader van de wet WIJ zou men hier wat mee kunnen doen.

13 Programma 4 De heer A. Ytsma (CU):(microfoon niet aan).. verhogen van cultuurwijziging van... euro. De vraag is dan, staan ons in 2010 nog verrassingen te wachten? Het subsidiebeleid zal tegen het licht worden gehouden. De subsidieregeling voor jeugdleden van sport, cultuur, daar speelt het oud papier verhaal natuurlijk ook een rol in. De amateur muziekverenigingen zijn bij ons geweest met hun eigen verhaal. Wij zouden graag zien dat daar wel apart naar wordt gekeken. Niet in z n algemeenheid, maar ook kijken naar de kosten van degene die de subsidie vraagt. De heer J. Kronenburg (PvdA): (microfoon niet aan).. op pagina 28 lees ik dat het aantal bezoekers van zwembaden tijdens de nulmeting aangeeft. Dat lijkt mij veel te laag. Want als dat zo zou zijn dan zouden we moeten heroverwegen wat er is. Het is een nulmeting van zwembaden. We hebben er twee. In Surhuisterveen zijn er dit seizoen bijna of misschien zelfs meer en hier ligt het nog hoger. Dus wat is nou een nulmeting? Wat ons opvalt bij de Kruidhof, die bestaat 80 jaar en loopt als een trein. De geraamde jubileumkosten bedragen ,=. Ik neem aan dat zij voor hun festiviteiten, De Kruidhof is gemeentelijk eigendom, ongetwijfeld een bepaalde begroting opmaken. Dus het zou heel interessant zijn om te zien waaraan die ,= gespendeerd gaan worden. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat alle bezoekers een stoelmassage krijgen of iets dergelijks, maar het moet natuurlijk wel verantwoord zijn. We moeten zuinig met ons geld omgaan. De heer M. van der Veen (FNP): over De Kruidhof hebben we het in het technisch beraad ook even gehad. De verwachting is toen uitgesproken dat die ,= zich terug zou verdienen door meer bezoekers. De vraag is of dat ook is vertaald in de begroting van De Kruidhof. Want dan is het budgettair neutraal. Alleen ik zie hier dat er ,= extra wordt gevraagd. Wat we verder missen is in hoeverre het college het visierapport van de sportclubs in Harkema heeft gezien en heeft doorberekend. Halverwege dit jaar is het rapport aangeboden ten aanzien van de clustering van de sportaccommodaties. Wij willen graag weten hoe ver dit is. Is er naar gekeken, wat zijn de kosten en kan dat voor de raad ter inzage worden gelegd? De heer M. Claus (CDA): ik wil me aansluiten bij de opmerking die de heer Ytsma heeft gemaakt wat betreft de kunstzinnige vorming, muziekschool, amateurkunst. Daar staan bepaalde doelen en streefwaarden en eigenlijk wilden wij dat ambitieniveau wel een beetje bijstellen. Maar hoe bereiken we dat? Als de financiën een probleem worden, de kosten die dat met zich meebrengt, dit vraagt toch wel om naar de toekomst toe met elkaar eens hierover te discussiëren hoe je een hogere ambitie kunt waarmaken. Het zou mooi zijn als er meer jongeren zijn die daarbij zijn betrokken en er meer mogelijkheden voor krijgen. Dan nog een opmerking over De Kruidhof. Heel ambitieus richting de bezoekers in In het verleden zijn er vaker plannen geweest voor hogere bezoekersaantallen en hogere ambitie. Van nulmeting, in 2010 naar in 2013, het zou prachtig zijn als we dit halen. Maar misschien is dit wel wat te ambitieus en zouden we in dit punt ook wel even willen kijken of we het breder kunnen trekken. Is er ook gekeken naar het themapark in Harkema waar je in het kader van het Nationaal Landschap hier ook heel wat mee kunt doen? Dat je ook daar een bepaald doel voor formuleert, leek ons heel nuttig. Tenslotte over het zwemmen en over de motie van de VVD. Een paar weken geleden heeft de CDA-fractie een bezoek gebracht aan het zwembad. We weten de problematiek daar en dat er in de toekomst nogal wat onderhoud gepleegd moet worden. Je kunt allerlei oplossingen gaan bedenken, of er is misschien nog niet over nagedacht, dus ik denk dat het tijd wordt dat een werkgroepje er heel expliciet mee bezig gaat. Of die nu uit het dorp komen, bezoekers van het zwembad of mensen van het zwembad zelf, of uit het ambtelijk apparaat of uit de raad, maar ik denk dat het nodig is dat er een plan van aanpak komt, om naar de toekomst van het zwembad te kijken.

14 Dan is de motie zoals die is ingebracht door de VVD wat te kort door de bocht. Ik denk dat er meer ideeën zijn en dat die ook ingebracht moeten worden. We moeten het breder bekijken. De heer J. Kronenburg (PvdA): mag ik hier even op reageren. Ten aanzien van De Kûpe, staat er ook in wat wij gevraagd hebben, namelijk in 2010 wordt het onderzoek naar de toekomst van de zwemvoorzieningen in de gemeente Achtkarspelen uitgevoerd. Dus er komt een breed onderzoek, daar heeft de raad zelf naar gevraagd en daar kijken we met belangstelling naar uit. De heer M. Claus (CDA): dat is precies de reden waarom wij vinden dat de motie op dit moment niet past. De heer M. van der Veen (FNP): ja, maar de heer Claus had het net ook over een werkgroepje vanuit de raad. Dat meende u toch niet serieus? We hebben daar dacht ik vorig jaar goeie afspraken over gemaakt en ik zie niet in wat wij als raad daaraan toe kunnen voegen. De heer M. Claus (CDA): ik denk dat alle goeie ideeën die je aan kunt dragen ook in moet brengen. Wij hebben hier zelf gedachten over, maar het is niet het moment om het daar nu over te hebben. Dat komt wanneer zo n rapport daar is, dan kun je aan de hand van het rapport een discussie voeren. De heer M. de Haan (GBA): het schoolzwemmen is afgeschaft. Ik vind het een hele mooie motie van de VVD. De motie had ook bij ons weg kunnen komen. De eerste kinderen gaan van school en hebben geen zwemdiploma. Hier kunnen de kinderen niets aan doen, maar de ouders wel. Wat dat betreft staan wij achter de motie. We hebben wel kunnen lezen dat er drie jaar achter elkaar ,= extra in De Kûpe wordt gestoken. Ik heb ook gezien dat het CDA daar een werkbezoek heeft gebracht. Wat me verbaasde is dat De Kûpe jaarlijks bezoekers heeft. We komen dan op zo n 500 bezoekers per dag. Ik wil wel eens weten op welke wijze er dan geteld wordt. Iedereen die naar binnen loopt en vraagt wat een kaartje kost, wordt al meegeteld als bezoeker, maar het gaat er uiteindelijk om wat er elke dag in het zwembad zwemt. We moeten de getallen dus niet mooier maken dan ze zijn. Ik vind het bedrag van ,= nogal wat. We praten dan over een half miljoen in drie jaar tijd extra. Heeft dit ook gevolgen voor ons accommodatiebeleid? Want ik lees op bladzijde 28 dat in elk dorp niet per definitie alle voorzieningen gehandhaafd zullen worden. En ik dacht toch dat we hadden afgesproken dat daar waar de behoefte is en waar het nog bestaat, het moet blijven bestaan. We moeten niet komen met tennisbanen van twee welvarende verenigingen, dat we die bijelkaar moeten doen of twee ijsbanen naar een plek moeten brengen waar men helemaal niet wil schaatsen. De vraag is dus of de halfmiljoen die in drie jaar tijd in De Kûpe wordt gestoken, gevolgen heeft voor het accommodatiebeleid. Het feestje van De Kruidhof is mooi, ook die bezoekersaantallen zijn prachtig in kaart gezet, maar hoe reëel zijn die aantallen? Programma 5 Mevrouw A. Sietzema-de Haan (FNP):op bladzijde 32 staat onder Wat gaan we daar in 2010 voor doen? bij het derde aandachtsstreepje: - inzet toezichthouders op jongerenontmoetingsplaatsen en hangplaatsen Gaat het hier om de toezichthouders die we straks kwijtraken? Waar we mee ophouden aan het eind van het jaar? Of zijn het andere toezichthouders, bijvoorbeeld van Timpaan? De heer B. Helfrich (PvdA): er staat op pagina 34 bij nieuw beleid zorgplicht voor onbeheerde zaken. Dit gaat via de politie naar de gemeente toe. Er wordt ook gezegd dat er geen extra middelen zijn ingezet, het is een toename voor de taken van de gemeente en de druk op de formatie wordt hierdoor wel groter. Misschien is het een idee om dit via een persoon van Radarwerk te doen.

15 Programma 6 De heer M. van der Veen (FNP): onderaan pagina 36, uitgeven bedrijventerrein, daar wordt gestreefd naar 4ha op jaarbasis. Maar we zouden daar eigenlijk bij willen hebben een koppeling aan de hectare van het aantal arbeidsplaatsen. Want daar draait het uiteindelijk om. Niet om het verkopen van industrieterrein. We willen het liefst zoveel mogelijk arbeidsplaatsen realiseren. Is deze koppeling mogelijk? Op pagina 37 gaat het op een gegeven moment over het aantal starters en het aantal nieuwe inschrijvingen. Daar wordt ook gestreefd naar een progressie. Dat is mooi, maar je moet tegelijk ook zicht hebben op hoeveel er mislukken. Want het feit dat er meer mensen starten, hoeft geen succes te betekenen. En daar gaat het ons in wezen om. Wij willen dit graag in evenwicht hebben, dus ook inzichtelijk krijgen hoeveel starters nu uiteindelijk slagen. Kan daar ook een staat van komen zodat we beter weten wat de echte effecten zijn? De heer S. Hoekstra (PvdA): we komen zo n beetje in een sfeer dat alles waar wij een positieve invalshoek aan willen geven, daar plakken we het kaartje duurzaam op. Er staat op bladzijde 36 bijvoorbeeld: voldoende duurzame werkgelegenheid. Ik neem aan dat we meer baat hebben bij: voldoende structurele werkgelegenheid. Ondersteunen startende bedrijven:wij hebben als PvdA-fractie regelmatig contacten met mensen uit de gemeenschap van verschillende pluimage. Zo hebben wij ook gesproken met ondernemers van diverse pluimage en vanuit diverse bedrijfsuitvoeringen. We hebben eerder gerefereerd aan de enorme pluim die deze gemeente heeft gekregen. Zacht gezegd: ik geloof niet dat die bedrijven direct een dermate prijs aan deze gemeente zouden geven. Wij zouden graag willen dat zaken qua bedrijven met de grootst mogelijke snelheid en ook met helderheid en eenduidigheid naar voren worden gebracht. In het kader van Wat doen we in 2010, prachtige voornemens. We zouden graag zien dat er een pro-actief beleid wordt gevoerd, ook in lijn met het ontwikkelfonds, met het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid met een innoverend karakter. De rondweg Surhuisterveen: we willen een betere onderbouwing. Er gelden een paar zaken. Het CDA heeft er ook al aan gerefereerd. De ontlasting van doorgaande wegen in Surhuisterveen speelt daarin mee. Die is behoorlijk groot. Verder speelt het in op een verdere ontwikkeling in de HS-zone. In het vorige agendapunt (criteria OFA) is dit ook genoemd. De heer J. Wolters (CDA): De Gouden Driehoek wordt uitgevoerd in regionaal, zeg maar Nofa-verband. Zijn er in de afgelopen drie jaar resultaten geboekt of is het alleen een papieren project? Hoe verloopt de samenwerking hierin tussen de gemeenten, hoe zijn de contacten met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de doelgroepen: de jongeren en omscholers en dergelijke? Er is aandacht voor de komst van werkgevers uit bepaalde sectoren. Als dit betekent dat er variëteit wordt gecreëerd: prima, prachtig. het concreet maken van resultaat om dit stuk van zaken lijkt me geen kleinigheid. Doen we dit als gemeente alleen: werving, acquisitie, hebben we iets aan de Kamer van Koophandel, is er ook mond-op-mond reclame merkbaar van ondernemers? Graag een tip van de sluier even oplichten. Het MER-onderzoek Skûlenboarch: herinner ik mij goed dat daar binnenkort nadere informatie over komt, via de Lange termijnagenda? Het winkelcentrum Buitenpost, fase drie: hoe gaat dit verder? En is er ook nieuws te melden over het centrum van Harkema? Agrarische sector: hoe functioneert een grondbank binnen de kaders van deze gemeente? Op bladzijde 39 staat bij Intensiveringen bestaand beleid: onderzoek ten behoeve van onderbouwing van de behoefte en thematisering van nieuw bedrijventerrein. Welk bedrijventerrein wordt hier bedoeld en waar gaat het dan over? Programma 7 De heer J. Kronenburg (PvdA): (microfoon niet aan).. in Surhuisterveen kansen worden gezien voor de bouw enzovoorts. Wij vroegen ons af, er is kortgeleden een onderzoek naar woonbehoefte in Harkema geweest, er is toen ook over dit soort zaken gesproken.

16 Dit wordt hier niet genoemd. Is dit meegenomen of wordt dit meegenomen hierin? De heer J. Wolters (CDA): we zien de aanstaande gesprekken met de verschillende dorpen over de toekomstige structuur van dorpen met belangstelling tegemoet. We verwachten wel dat dit de raad en het college zal helpen om verstandig om te gaan met besluiten voor de komende tijd. We moeten ook wat meer beeld hebben en ontwikkelingen van de dorpen zoals dat uit de dorpen zelf wegkomt. Inbreiding, het heeft ook alles met huisvesting te maken in dit kader, inbreiding is momenteel nog het middel om woningbouw in de dorpen op te pakken. De notitie open plekken is oud en achterhaald. De raad zou wat ons betreft een nieuw overzicht moeten hebben van inbreidingsmogelijkheden die momenteel beschikbaar zijn. De centrumontwikkeling van Harkema heeft ook consequenties voor woningbouw. Wat valt daarover te melden? En wat valt er te melden over de nieuwe methodiek van verdeling van woningbouw in Noordoost Friesland, in samenwerking met de Nofa-gemeenten? Biedt dit nog soelaas voor Achtkarspelen, is daar zicht op? Ik vraag dit ook met het oog op het constante aantal woningzoekenden, volgens de woningbouwcorporaties nog steeds 1150 en dat schijnt ook zo te blijven in de komende vijf jaar. We vinden het jammer dat de projectontwikkelaar in Surhuisterveen kennelijk met de Vierhuisterweg in de maag zit en daarmee toch ook weer een blokkade oproept voor het aanpakken van nieuwe mogelijkheden. Hoeveel prioriteit heeft het project bij de projectontwikkelaar? Wat is de indruk? Bij de behandeling van de starterslening heeft het CDA al aandacht gevraagd voor de financiering van energiebesparende maatregelen en het doet ons deugd dat dit nu uitmond in voorstellen voor een duurzaamheidslening. De heer M. de Haan (GBA): wij hebben onze vraagtekens nog steeds bij de pilot landelijke wooncluster tussen Kollum en Buitenpost. Kunnen we daar niet beter mee ophouden? Want het lijkt ons trekken aan een dood paard. Dan staat er verder op bladzijde 42, het derde aandachtstreepje van onderen: inspelen op initiatieven die een bijdrage leveren aan voldoende betaalbare woningen en woningen geschikt voor starters en senioren. Nu ligt er een goed plan, dacht ik, in Harkema aan De Wide Pet. In hoeverre kan dit concreet worden gemaakt? Want een ieder wil wel, maar er gebeurd te weinig mee. Gemeentebelangen zou graag zien dat daar wat mee gedaan wordt. Wordt er wat mee gedaan door het college op dit moment, gezien het feit dat ze zelf die initiatieven oproepen? Het bouwen van starterswoningen, natuurlijk, Surhuisterveen is mooi. Maar het is wel jammer dat het hier genoemd wordt, want het is net alsof er voor de andere dorpen niks is. En het lijkt ons dat vanuit de meeste dorpen van Achtkarspelen toch wel een beetje vraag is naar starterswoningen. Dus laten we dat vrijhouden voor iedereen. Als het alleen in Surhuisterveen gerealiseerd wordt, zou dit betekenen dat er een stukje leegloop komt in de andere dorpen, omdat de starters dan alleen maar naar Surhuisterveen kunnen. En hoe komt het in Surhuisterveen, onder andere met het Dalstrahiem: wordt er niet gebouwd voor leegstand? Wij vrezen hiervoor. De heer D. Pool (VVD): Het lijkt de VVD onwenselijk om het bestemmingsplan buitengebied pas in 2011 richting conclusies te manoeuvreren. In onze beleving zou dit uiterlijk in 2010 tot een afronding moeten komen. Op bladzijde 41 wordt als streefwaarde 2011 genoemd bij Nieuw plan Buitengebied. Programma 8 De heer A. Ytsma (CU): op pagina 47 onder het kader wat willen wij bereiken wordt aangegeven dat wij waar mogelijk aansluiten en meeparticiperen met de ontwikkelingen binnen het Nationaal Landschap De Noordelijke Friese Wouden. Bij de indicatoren staat dan deelname aan platform bijeenkomsten. Wij zouden graag een iets actievere houding hierin terugzien. Het is voor een groot deel onze gemeente en wij moeten er zelf meer trekker in zijn.

17 De heer M. de Haan (GBA): er wordt op bladzijde 48 weer over 30-km zones gesproken en er is al uitvoering gegeven aan het duurzaam veilig inrichten van de wegen binnen de bebouwde kom. Ik denk dat dit lang niet overal op dit moment zo is. We kunnen wel zeuren dat we weer graag terugwillen naar 50-km op doorgaande wegen in dorpen, maar dat is achterhaald. Maar die veilige inrichting zien we lang niet in alle dorpen terug. Dus het is een beetje overdreven dat het hier staat. En we moeten ons afvragen, op bladzijde 49, daar staat kruispunt Reaskuorre/Krúswei/Turfloane. Er staat dat het een gelijkwaardig kruispunt moet worden. Wordt dat niet levensgevaarlijk? Ik ben bang dat er meer ongelukken zullen gebeuren als het een gelijkwaardig kruispunt wordt, dan hoe het nu is. De heer D. Pool (VVD): we hebben exact hetzelfde als wat De haan net zei. Het lijkt ons niet een goede zaak om dat gelijkwaardig te maken. Ook omdat vijf meter na de kruising de boel niet meer gelijkwaardig is. Reaskuorre/Krúswei verhouden zich tot de Turfloane als een soort B-weg. We pleiten ervoor om een rechthoekig geel vlak op die kruising aan te brengen. Dit hebben we eerder ook al bepleit bij de politie en 3VO. Een voorbeeld daarvan ligt in de buurtgemeente Grootegast in de N980 ter hoogte van de Snipperij. Vreemden die er langskomen, remmen af, omdat ze denken dat er iets aan de hand is. s Nachts lijkt het vanaf de zijkant alsof er een auto aankomt, dus men remt af op de Turfloane zelf. Iedereen rijdt automatisch minder snel en is meer op z n qui vieve. Deze oplossing lijkt ons ook een stuk voordeliger dan de ,= euro die nu wordt begroot. Ik denk dat je met 1.000,= verf al een eind bent en de overige ,= kunnen we aan andere belangrijke zaken of gevaarlijke kruispunten uitgeven. De heer M. van der Veen (FNP): op pagina 47, overdracht onderhoud duikers: er komt jaarlijks ,= bij aan onderhoudslasten. Er staat dat we hiertegen niet in beroep kunnen gaan, maar er konden nog wel zienswijzen worden ingediend. En ik heb begrepen dat Achtkarspelen wel een zienswijze heeft ingediend. Volgens mijn informatie zou hier eerst nader naar worden gekeken, dus dan zou het best eens kunnen gebeuren dat het hele verhaal niet doorgaat. Dan vraag ik mij af waarom wij nu al op voorhand die ,= beschikbaar moeten stellen. De heer B. Helfrich (PvdA): op bladzijde 48 onder het stukje duurzaam veilig : vooral de laatste zinnen zie ik als een soort dreigement. Zo van, als jullie dit niet doen, dan doen we dat en dan komt dat later keihard terug en dan kost het nog veel meer geld. Met andere woorden: we moeten beslist goedkeuren wat hier is opgeschreven. Daarover heb ik mijn twijfels, want ik vind bijvoorbeeld ook dat wegen een enorme claim legt op het hele verhaal binnen de begroting. Het komt op mij over als een dreigement. Programma 9 Mevrouw A. Jongeja-Veenstra (PvdA): wij vonden dit wat een tam programma. Er staan in deze begroting programma s waar meer activiteit en pro-activiteit uit blijkt, dan uit dit programma. Onderaan bladzijde 51 staat: uitvoering geven aan het vastgestelde bodembeleid en kosten efficiënt participeren in bodemonderzoek- en saneringstrajecten. Ik geloof dat ik afgelopen zomer in de krant las dat er een convenant is afgesloten tussen provincie, gemeente, waterschap en Rijk en dat er 660 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld om verontreinigde plekken in de grond te saneren. Nu heeft deze gemeente een beleid daarop, maar ik wou meegeven dat het misschien goed is dat het college op korte termijn kijkt naar het vastgestelde beleid en ook kijkt of het convenant extra mogelijkheden of extra kansen biedt voor de gemeente zodat de bodemverontreiniging doelmatig en adequaat aangepakt kan worden. Want wij zitten nu al jaren met De Swadde, Lieuwepoel en zo nog één of twee. Het zou goed zijn als er eens actie op komt, want wij vinden dat het wel stil is op dat front. Op bladzijde 51 staat: uitvoering geven aan het duurzaamheidsbeleid. Welk beleid? Volgens mij is dat er niet. 23 september 2008 was het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Achtkarspelen aan de orde en na die tijd is het vrij stil.

18 Duurzaamheid is op dit moment zo belangrijk dat het kaders aan moet geven. En veel dingen die de gemeente doet, moeten daaraan worden getoetst. Bijvoorbeeld, het WMOvervoer moet worden aanbesteed. Ik geloof dat het binnenkort zover is. Maar, hoe doe je dat? Er liggen geen duurzaamheidskaders aan ten grondslag. Dus dat is eigenlijk een gemiste kans. Hetzelfde geldt voor het vervangen van gemeentelijke auto s. Wij hebben al eens de vraag gesteld of we dan geen auto s kunnen aanschaffen op gas. Toen is er gezegd: we kunnen dit overwegen, maar dat doen we als de kaders er liggen. Die liggen er nog niet. En het nieuwe papier, het is mooi papier maar wel heel wit. Ik vraag me af of het chloorvrij is. Dit zijn allemaal dingen die je moet vastleggen in een duurzaamheidsnotitie. Kortom, wij willen van het college de harde toezegging dat in deze raadsperiode nog de duurzaamheidsvisie van Achtkarspelen er komt. Dat betekent uiterlijk februari 2010 besluitvormend en uiterlijk januari 2010 opiniërend in de raad. De heer M. van der Veen (FNP): het gaat nog even over de Kuipersweg, dat staat nu te gebeuren. De vraag is in hoeverre wordt geprobeerd om toch nog ISV-gelden van de Provincie te krijgen? Eerder hebben we hierover een motie ingediend die is aangenomen. We hebben ervoor gepleit om dit breed op te pakken en ook het afkoppelen van de daken, het hemelwater, in één keer mee te nemen. Dit is ook toegezegd, maar het moet niet in het vergeetboek raken. Er staat hierover niets in de stukken, maar wij hechten er wel aan om dit zo integraal mogelijk te doen. De heer A. Ytsma (CU): ook even over de Kuipersweg: we moeten er wel voor zorgen dat de planning zodanig is dat het tegelijk plaatsvindt met de herstructurering van de Bernhardlaan, wat het restant betreft en als het enigszins kan ook tegelijk met de aanleg van de rondweg. Dan krijgen we een optimale verkeerschaos. Daar waar het gaat over de financiën dacht ik dat dit soort werk geactiveerd moet worden. Ik wil graag horen hoe in dat verband het bedrag uit het OFA hier een plek moet krijgen. Programma 10 Mevrouw G. Postma (PvdA):ik zou willen vragen in hoeverre het college wil nadenken over andere kritische prestatie-indicatoren die met name voor de burger en de ondernemers ook van belang zijn. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld de duur van de afhandeling van een aanvraag van bouwvergunning, dat soort dingen. Ik denk dat dat vooral op dit moment de punten zijn die minder worden beleeft. De heer M. van der Veen (FNP): in de inleiding heb ik wat gezegd over het staatje op bladzijde 56. Daar staat het. Maar daar hoeft nu niet op ingegaan te worden. De heer S.O. Miedema (CDA): ik wil me graag aansluiten bij de opmerking van mevrouw Postma. Het is mooi dat het hier zo goed gaat, dat de ambities hoog zijn op het terrein van dienstverlening. Maar er gaan inderdaad een aantal dingen gewoon mis. Ik zie dit niet terug in alle indicatoren. Ik wil dan het voorbeeld noemen van de groenstroken: dat er brieven uitgaan die beledigend zijn voor burgers en dat het niet één keer gebeurd, maar meerdere keren. Ik zou het college willen vragen hoe we dit kunnen vangen in een indicator, zodat zoiets niet meer gebeurd. Het klantencontactcentrum: er is een uitleg geweest over de invulling van het bedrag van ,=. Dit houdt in dat er 3 fte s nodig zijn: een manager, een webmanager en een gastheer. Ik kan me hier wel wat bij voorstellen. Aan de andere kant, als er had gestaan: op die terreinen moeten de taken worden gedaan en er moet voor elk een halve fte komen, had ik ook direct gezegd dat dit zou moeten kunnen. Zelfs als er gezegd was: deze functies moeten er komen en het wordt door het huidige personeel overgenomen, dan zou ik dat ook prima vinden. Met andere woorden: de onderbouwing van 3 extra fte is denk ik wel wenselijk. De heer M. de Haan (GBA): 214 irischeques uitgedeeld, dit is veel te veel. Wat kost dat wel niet? Keer 10 euro. Dat moet natuurlijk naar beneden. De oplossing staat op bladzijde 56: de e-overheid. Gemeentebelangen juicht dit enorm toe. Daar waar de e- overheid ervoor zorgt dat er minder banen komen, want dat is uiteindelijk de bedoeling van de e-overheid.

19 Maar we moeten niet vergeten dat mensen die nog niet met internet overweg kunnen, nog handmatig kunnen worden bediend. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. => De vergadering wordt om uur geschorst, zodat het college kan bespreken hoe de beantwoording van de vragen kan worden georganiseerd. Verder moet er nog aandacht worden besteed aan de motie die is ingediend. De voorzitter heropent de vergadering om uur. Voorzitter: het college stelt voor om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Wat betreft de opiniërende behandeling: er is één motie ingediend door de VVD-fractie. Ik geef de VVD-fractie het woord over hoe om te gaan met de motie. De heer D. Pool (VVD): ik trek de motie bij deze in, want mijn intentie was dat er in fractieverband over dit onderwerp gesproken kan worden en dat we het er in de besluitvormende vergadering over kunnen hebben. Er was in mijn beleving te weinig tijd om hierover na te denken als we hadden gewacht met indienen op 12 november. Voorzitter: de VVD-fractie trekt de motie in. De heer D. Pool (VVD): er liggen nog een motie en twee amendementen. Die zijn ingeleverd bij de griffie en zullen worden verspreid, zodat iedereen hiervan alvast kennis kan nemen. Er wordt nog even gediscussieerd over het tijdstip van vergaderen tijdens de begrotingsraad van 12 november Volgens de planning begint die om uur, maar enkele fracties vinden het niet nodig zo vroeg te beginnen. Er wordt afgesproken dat de griffie in overleg een ander tijdstip zal voorstellen voor het begin van de vergadering van 12 november. *noot griffie: het nieuwe aanvangstijdstip wordt uur. Informerend deel 7. Afspraken bij raadsvergaderingen t/m 8 oktober 2009 Punt 1: Fraach FNP oer ferkearsfeiligens Surhústerfean: de heer S. Groenhof (FNP) merkt op dat op de afsprakenlijst staat dat de wethouder zal uitzoeken of het mogelijk is om slow-mannetjes neer te zetten bij het uitgaan van scholen. Dit was een punt van de CDA-fractie. Het ging de FNP erom dat er belemmerende maatregelen genomen zouden worden, en dat is toegezegd. Wethouder J. Stellinga zegt dat hij het niet heeft toegezegd. Hij zou het integraal benaderen. Er is gezegd dat we het meenemen op het moment dat we met de wegenstructuur aan de gang gaan. Ter geruststelling: er is inmiddels een brief gegaan naar de Bernebrêge, naar aanleiding van de noodoproep. In die brief staat dat we in overleg willen treden. De toezegging betrof de suggestie van de heer Claus (CDA) over de slow-mannetjes. Punt 4: Fraach FNP oer subsydzje foar needsaaklike oanpassings en renovaasje oan it doarpshûs Rehoboth yn Gerkeskleaster: de heer M. van der Veen (FNP) vraagt naar de stand van zaken. Wethouder J. Stellinga moet het antwoord schuldig blijven. Hij gaat er achteraan. De heer S. Groenhof (FNP) geeft aan dat hij tijdens de vorige raadsvergadering een opmerking heeft gemaakt over reflecterende huisnummerpaaltjes. Hij wil de toezegging alsnog op de afsprakenlijst. *noot griffie: er is in de raad van 23 april 2009 toegezegd dat het college nog eens zal kijken naar wat de hulpdiensten vinden. Er zal een schriftelijk verzoek richting de hulpdiensten gaan. Verder zal naar aanleiding van de opmerkingen die zijn gemaakt, nog eens naar de berekening worden gekeken. Actie: afsprakenlijst

20 Periodieke informatieverstrekking Noordoost Fryslân Het college is bezig een besluitvormend voorstel voor te bereiden voor de raad inzake de samenwerking met Tytsjerteradiel en Kollumerland c.a. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 19 november griffier, voorzitter, mr. R. van der Heide T.J. van der Zwan Bijlage: overzicht vragenhalfuur raadsvergadering van 29 oktober 2009

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) Afwezig : dhr. M. Claus (CDA)

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) Afwezig : dhr. M. Claus (CDA) Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 25 september 2008, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 3 november 2011, aanvang 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) dhr. W. van der Wal (CDA) Afwezig : n.v.t.

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) dhr. W. van der Wal (CDA) Afwezig : n.v.t. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 24 mei 2007, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden (21) dhr.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda S. Hoekstra (PvdA) wil agendapunt 10 (IHP) graag opiniërend behandelen. De raad gaat hiermee akkoord.

2. Vaststelling agenda S. Hoekstra (PvdA) wil agendapunt 10 (IHP) graag opiniërend behandelen. De raad gaat hiermee akkoord. Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 27 augustus 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen.

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen. Verslag vergadering Presidium 22 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer M. Claus (CDA). De heer S. Miedema (CDA) komt later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer M. Claus (CDA). De heer S. Miedema (CDA) komt later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 27 september 2012, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16).

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). Vaste boekenprijs Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). De beraadslaging wordt geopend. Voorzitter. Op 20 december 2011

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium 17 november 2016

Verslag vergadering presidium 17 november 2016 Verslag vergadering presidium 17 november 2016 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), M.C. Buising (GBA), S. Groenhof (FNP), M. van Kammen (CU), mevr. J.R. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Inbreng VVD in begrotingsraad:

Inbreng VVD in begrotingsraad: Inbreng VVD in begrotingsraad: Allereerst is de VVD fractie ontevreden over het antwoord op de extra gestelde vraag over de kosten van het leerlingenvervoer. De VVD heeft expliciet gevraagd of de berekening

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening.

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening. Datum: 16 juni 2015 Onderwerp: uitvoering motie ANBI Bijlage 1: de motie Bijlage 2: het raadsvoorstel Bijlage 3: antwoorden op de gestelde vragen nav informatie carrousel Inleiding; De gemeenteraad heeft

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014 Agenda 4 -- Notulen van de raadsvergadering van 12 juni 2014. 6 -- Notulen van de raadsvergadering

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start Status Besluitvormend Voorstel a. in te stemmen met de verantwoording over dossier Triple E en dit dossier af te sluiten; b. het college op

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015 De heer J. Spoelstra Lytse Wei 20 9289 LB DROGEHAM Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : mw. R.M.A. van Sonsbeek Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Er is een agendapunt 7a toegevoegd: Evaluatie Rekenkamercommissie

Er is een agendapunt 7a toegevoegd: Evaluatie Rekenkamercommissie Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 11 september 2008, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden

Nadere informatie

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) dhr. W. van der Wal (CDA) Afwezig : dhr. J. Kronenburg (PvdA)

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) dhr. W. van der Wal (CDA) Afwezig : dhr. J. Kronenburg (PvdA) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 7 september 2006, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden

Nadere informatie

VIER OP EEN RIJ NIJKERK. Algemene beschouwingen Werkzaam Duurzaam Doelmatig

VIER OP EEN RIJ NIJKERK. Algemene beschouwingen Werkzaam Duurzaam Doelmatig VIER OP EEN RIJ Algemene beschouwingen 2012 Met het oog op een Zorgzaam Werkzaam Duurzaam Doelmatig NIJKERK Vier op een rij. Ruim de helft van deze raadsperiode is achter de rug. Tijd om terug te blikken

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad Made, 01-04-14 Reg.nr. 14int01525 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Opinieronde / peiling Opinieronde / peiling: 08-05-14 Agendapunt: 7 Onderwerp: Behoeftenonderzoek voor het

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november 2016 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Veere kan meer dan op de winkel passen alleen kopte de Middelburgse & Veerse Bode van 26 oktober

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie