2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties (BM) 2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Beleidscontext 1 Algemeen beleid en veiligheid overige elementen van openbare orde en veiligheid Bondige toelichting De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2013 het algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas opnieuw vastgesteld, naar aanleiding van de aanpassingen die noodzakelijk waren in functie van de inwerkingtreding van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. De voorliggende wijzigingen aan het algemeen politiereglement hebben vooral betrekking op de toevoeging van een nieuw hoofdstuk VIII met betrekking tot inbreuken betreffende het hinderlijk en foutief stilstaan en parkeren. De inbreuken op het stilstaan en parkeren zijn gemengde inbreuken overeenkomstig artikel 3, 3 van de wet van 24 juni Voor volgende inbreuken kunnen de gemeenten een administratieve geldboete opleggen via de wettelijk voorziene GAS-procedure voor verkeersinbreuken: - overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren; - overtredingen van de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 uitsluitend vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Daarnaast zijn enkele andere inhoudelijke en tekstuele aanpassingen opgenomen. Het nieuw vastgesteld algemeen politiereglement treedt in werking op 1 juli 2015 met uitzondering van hoofdstuk VIII (Inbreuken betreffende het hinderlijk en foutief stilstaan en parkeren) waarvan de bepalingen in werking zullen treden op 1 oktober Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het algemeen politiereglement opnieuw vast te stellen. Juridische grond Nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119 en Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43 2, 2. Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijk administratieve sancties. Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie. Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties.

2 Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen met betrekking tot het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Argumentatie Hierna volgende de belangrijkste inhoudelijke aanpassingen: - toevoeging van een bepaling dat het geluid veroorzaakt door spelende kinderen overdag in beginsel niet als hinderlijk wordt beschouwd (hoofdstuk II, afdeling 1, artikel 1 3); - toevoeging van een bepaling met betrekking tot het voederen van zwerfkatten door houders van een voederpas op bepaalde plaatsen, tussen 6 en 22 uur (hoofdstuk II, afdeling 2, artikel 1 2); - aanvulling van de bepaling dat honden op openbare plaatsen aan de leiband moeten worden gehouden, met de vermelding dat dit niet geldt voor de daartoe aangelegde uitloopweides (hoofdstuk II, afdeling 2, artikel 3); - toevoeging van een bepaling dat huurders en, bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars van percelen of gebouwen, verplicht zijn hun bomen, struiken, hagen en in het algemeen elke vorm van plantengroei te snoeien die over het voetpad of het openbaar domein hangt (hoofdstuk II, afdeling 3, artikel 1 3); - toevoeging van de tekst van de artikelen 461 en 463 van het strafwetboek met betrekking tot diefstal (hoofdstuk II, afdeling 3, artikel 29); - toevoeging van de tekst van artikel 521, derde lid van het strafwetboek met betrekking tot de onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen (hoofdstuk II, afdeling 3, artikel 30); - toevoeging van de tekst van artikel 526 van het strafwetboek met betrekking tot het vernielen of beschadigen van monumenten (hoofdstuk II, afdeling 3, artikel 31); - toevoeging van de tekst van artikel 563, 3 van het strafwetboek met betrekking tot feitelijkheden of lichte gewelddaden (hoofdstuk II, afdeling 3, artikel 32); - toevoeging van de tekst van artikel 398 van het strafwetboek met betrekking tot slagen en verwondingen (hoofdstuk II, afdeling 3, artikel 33); - toevoeging van een bepaling die voorziet dat kan worden afgeweken van de voorrangsregeling die is voorzien voor producenten van land- en tuinbouwproducten voor de inname van een plaats op de boerenmarkt mits toelating van het college en mits een gunstig advies van de raad voor land- en tuinbouw (hoofdstuk III, afdeling 3, artikel 1); - aanvulling van de bepaling omtrent de schriftelijke aanvraag voor een eerste uitbating of de verlenging van een bestaande uitbating voor een vzw of feitelijke vereniging die een dranken/of eetgelegenheid uitbaat, waarbij ook voorafgaand aan de verlenging van de uitbatingsvergunning een aanvraagformulier moet worden ingevuld (hoofdstuk IV, afdeling 4, artikel 3). - wijziging van de bepalingen met betrekking tot de administratieve onderzoeken in voorbereiding van het afleveren van een uitbatingsvergunning of de verlenging van een uitbatingsvergunning, waarbij voor de verlenging van een uitbatingsvergunning geen stedenbouwkundig onderzoek meer moet worden voorzien (hoofdstuk IV, afdeling 4, artikel 4); - wijziging van de bepalingen omtrent de uitbatingsvergunning voor vzw s en feitelijke verenigingen die een drank- en/of eetgelegenheid uitbaten, waarbij de duur van de uitbatingsvergunning wordt verhoogd van twee tot vijf jaar en waarbij wordt bepaald dat de vereniging

3 altijd een afschrift van een verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing moet kunnen voorleggen (hoofdstuk IV, afdeling 4, artikel 5); - schrapping van de beroepsprocedure in het geval van een beslissing tot weigering van een uitbatingsvergunning of de verlenging ervan (hoofdstuk IV, afdeling 4, oorspronkelijk artikel 6); - schrapping van de bepaling omtrent het verbranden van afvalstoffen ingevolge de Vlaremregelgeving en de sancties die daarin voorzien zijn (hoofdstuk V, afdeling 1, oorspronkelijk artikel 1); - toevoeging van een bepaling omtrent het plaatsen van private afvalcontainers van horecazaken op het openbaar domein in functie van de inzameling van het afval (hoofdstuk V, afdeling 1, artikel 1 3); - toevoeging van bepalingen met betrekking tot inbreuken betreffende het hinderlijk en foutief stilstaan en parkeren (hoofdstuk VIII); - aanvulling van de bepaling omtrent de personen die een inbreuk kunnen vaststellen of aangeven (hoofdstuk IX, artikel 2); - aanvulling van de bepaling met betrekking tot de soorten inbreuken, in functie van de gemengde verkeersinbreuken (hoofdstuk IX, artikel 3 2); - schrapping van de zware gemengde inbreuken die wettelijk niet meer door de gemeenten mogen worden behandeld (verspreiden van gevaarlijke stoffen die vrees kunnen doen ontstaan voor een aanslag en het beledigen van iemand) (hoofdstuk IX, artikel 3 4); - wijziging van de bepalingen met betrekking tot de procedure bij de behandeling van gemengde inbreuken, rekening houdend met de afspraken vastgelegd in het protocolakkoord met de provincie Oost-Vlaanderen (hoofdstuk IX, artikel 7); - wijziging van de bepalingen met betrekking tot het opstarten van de procedure, rekening houdend met de afspraken vastgelegd in het protocolakkoord met de provincie Oost- Vlaanderen (hoofdstuk IX, artikel 9); - wijziging van de bepalingen met betrekking tot de inwerkingtreding van het algemeen politiereglement waarbij het algemeen politiereglement in werking treedt op 1 juli 2015 met uitzondering van hoofdstuk VIII dat in werking treedt op 1 oktober Adviezen Gunstig advies stedelijke jeugdraad d.d. 25 maart Besluit: Enig artikel De gemeenteraad beslist het algemeen politiereglement opnieuw vast te stellen als volgt: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Toepassingsgebied Dit algemeen politiereglement wil bijdragen tot de leefbaarheid in de stad Sint-Niklaas en de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai door het voorzien van een sanctie voor vormen van overlast.

4 Het algemeen politiereglement is van toepassing op het grondgebied van de stad en de deelgemeenten en op iedereen die zich op dit grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. Het algemeen politiereglement is onder meer van toepassing op de volgende plaatsen: - de openbare weg: de weg die voor alle verkeer te land open staat, maar waarvan het gebruik wordt ingeperkt door de verkeerswetgeving. Het gaat om de rijbaan en aanhorigheden, dit wil zeggen alles wat ten behoeve van de weg staat of is aangelegd en tot zijn behoud strekt. - openbare plaatsen: - iedere gesloten plaats in de zin van artikel 26 van de Grondwet die voor een openbare vergadering in de zin van hetzelfde artikel wordt aangewend of voor iedereen toegankelijk is, hetzij occasioneel, hetzij uit haar aard of primaire bestemming; - de openbare weg; - de overige ruimtes in de open lucht indien die voor iedereen toegankelijk zijn. - het privaat domein Artikel 2 - Inbreuken op het politiereglement De inbreuken op de bepalingen van het algemeen politiereglement kunnen worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie zoals omschreven in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en zoals overgenomen in hoofdstuk IX van dit politiereglement tenzij hogere regelgeving een andere sanctie voorziet. Het weigeren gevolg te geven aan de onderrichtingen of aanmaningen van de lokale politie of de door het stadsbestuur gemachtigde ambtenaren, om een overtreding van dit reglement te doen ophouden of te voorkomen, vormt eveneens een inbreuk op het algemeen politiereglement die kan worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie, of desgevallend een andere sanctie voorzien door hogere regelgeving. Het opleggen van een administratieve sanctie gebeurt overeenkomstig de procedure beschreven in hoofdstuk IX. Voor bepaalde inbreuken kan naast het opleggen van een administratieve sanctie, een bestuurlijke maatregel of ordemaatregel worden genomen. Zo kan bijvoorbeeld een bezoeker van een stedelijke inrichting, bij een inbreuk op het toepasselijk huishoudelijk reglement, uit de inrichting worden verwijderd of tijdelijk de toegang tot de inrichting worden ontzegd. Artikel 3 - Vergunningen 1 De vergunning die wordt afgeleverd in het kader van het APR heeft een precair karakter en wordt herroepbaar afgegeven in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel zodat de vergunninghouder de vergunning niet mag overdragen aan een derde. Het overdragen van de vergunning wordt beschouwd als een inbreuk op de voorwaarden waaronder de vergunning is afgeleverd en kan aanleiding geven tot het opleggen van een administratieve sanctie. 2 De afgeleverde vergunning stelt de stad niet aansprakelijk tenzij in de wettelijk voorziene gevallen.

5 3 De vergunninghouder moet zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunning en moet erover waken dat het voorwerp van de vergunning geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen. Behoudens in de wettelijke voorziene gevallen is de stad niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve - uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit. 4 In het geval een voorafgaande vergunning of toelating is vereist, vormt het niet naleven van de daarin opgenomen voorwaarden, eveneens een inbreuk die kan aanleiding geven tot een administratieve sanctie tenzij hogere regelgeving een andere sanctie voorziet. 5 De vergunninghouder moet altijd op verzoek van de lokale politie of de door het stadsbestuur gemachtigde ambtenaren de vergunning tonen. Artikel 4 - Aansprakelijkheid De persoon die de bepalingen van het algemeen politiereglement niet naleeft, is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die uit het niet naleven van de bepalingen voortvloeit. Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor dergelijke schade. Artikel 5 Maatregelen burgemeester Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door situaties waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de burgemeester de nodige maatregelen nemen. De eigenaars, huurders, bezitters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn, moeten zich naar de maatregel en bijhorende voorwaarden schikken. In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester ambtshalve overgaan tot het nemen van maatregelen op risico van de in gebreke blijvende partijen, die de kosten hoofdelijk moeten dragen. Artikel 6 Niet-naleving van het plaatsverbod Het niet naleven van het plaatsverbod, opgelegd door de burgemeester in navolging van artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet, wordt gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie. Artikel 7 Openbaarheid van bestuur en informatieverstrekking Het APR en de reglementen die het APR aanvullen, worden ter beschikking gesteld via de website van de stad Sint-Niklaas, en worden ter inzage gelegd op de communicatiedienst in het stadhuis. Wanneer een vergunning wordt aangevraagd, wordt aan de aanvrager een afschrift bezorgd van het artikel/de artikelen van het APR dat/die betrekking heeft/hebben op de vergunning. Indien naast bepalingen van het APR een specifiek reglement van toepassing is voor de aanvrager, wordt ook een afschrift van dit reglement bezorgd aan de aanvrager.

6 HOOFDSTUK II RUST EN VEILIGHEID Afdeling 1 Lawaai Artikel 1 - Storend lawaai overdag en s nachts 1 Er mag overdag geen nodeloos storend lawaai worden veroorzaakt. 2 Het veroorzaken van nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, kan worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 561,1 van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. 3 Het geluid veroorzaakt door spelende kinderen overdag wordt in beginsel niet als hinderlijk beschouwd. Artikel 2 - Gebruik van zendapparaten en het maken van geluidsreclame Er mogen geen zendapparaten worden gebruikt voor het voeren van reclame buiten gebouwen (bv. radio, televisie, luidsprekers, versterkers, enz.). Evenmin mogen dergelijke zendapparaten worden gebruikt wanneer de werking ervan aanleiding kan geven tot samenscholingen die het verkeer of de openbare orde en rust kunnen verstoren en/of hinder kan veroorzaken voor de omwonenden. Leurhandelaars mogen, tussen 10 uur en 20 uur, zonder toelating, bij het te koop aanbieden van hun waren, wel gebruikmaken van geluidsversterkingstoestellen, op voorwaarde dat de uitzending niet langer dan 5 seconden duurt en slechts met tussenpozen van minstens 2 minuten wordt herhaald. Deze bepaling is niet van toepassing op ijsventers. Tussen 22 uur en 10 uur is het gebruik van geluidsreclame of aankondigingssignalen in elk geval verboden. De burgemeester kan bij een schriftelijke en voorafgaande toelating een afwijking verlenen op de bovenstaande bepalingen. Artikel 3 - Lawaai veroorzaakt in publiektoegankelijke inrichtingen of woningen De eigenaar of uitbater van een publiektoegankelijke inrichting moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen opdat het lawaai veroorzaakt in zijn inrichting, de buurtbewoners niet zou storen. De burgemeester kan bij een inbreuk op de bovenstaande bepaling, in het geval van elektronisch versterkte muziek, een akoestisch onderzoek laten uitvoeren door een milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen. De kosten van dit akoestisch onderzoek zijn ten laste van de eigenaar of uitbater van de publiektoegankelijke inrichting. Het akoestisch onderzoek kan aanleiding geven tot het nemen van saneringsmaatregelen. De bewoners moeten ervoor zorgen dat muziek en andere geluiden voortgebracht in hun woning of aanhorigheden de buurtbewoners niet storen.

7 Artikel 4 - Lawaai veroorzaakt door dieren De eigenaars, houders of begeleiders van dieren moeten alle maatregelen nemen om aanhoudend en/of storend lawaai veroorzaakt door deze dieren, te voorkomen. Artikel 5 - Alarmkanonnen Alarmkanonnen, ongeacht of zij al dan niet automatisch zijn, en gelijkaardige toestellen mogen alleen in werking worden gesteld op weekdagen van 8 uur tot 20 uur, en op zater-, zon- en feestdagen van 9 uur tot 20 uur. Het tijdsinterval tussen de ontploffingen moet minstens 15 minuten bedragen. Deze toestellen moeten op minimum 500 meter van de dichtstbijgelegen woning worden geplaatst. De burgemeester kan bij een schriftelijke en voorafgaande toelating een afwijking verlenen op de bovenstaande bepalingen. Artikel 6 - Lawaai veroorzaakt door voertuigen De openbare rust mag niet worden verstoord door geluiden voortgebracht door een muziekinstallatie, geplaatst in of op een voertuig (bv. boem-boem cars), ongeacht of het voertuig een open dak heeft of de ramen ervan geopend zijn. Voor het voeren van geluidsreclame door ambulante handelaars door middel van een voertuig, zijn ook de bepalingen van artikel 2 van toepassing. Artikel 7 - Lawaai veroorzaakt door een niet-ingedeelde inrichting Een niet-ingedeelde inrichting 1 mag geen rustverstorende activiteit uitoefenen tussen 19 uur en 7 uur. De exploitant moet de nodige maatregelen nemen om mogelijke geluidshinder in de buurt te beperken. Bij overtreding kan de burgemeester de tijdelijke buitengebruikstelling van de inrichting bevelen. Afdeling 2 Dieren Artikel 1 - Voederen van dieren 1 Op openbare plaatsen mogen geen dieren (duiven, eenden, meeuwen, e.a.) worden gevoederd. Er mag op de openbare weg en op openbare plaatsen geen voedsel worden achtergelaten voor het voederen van dieren. 2 In afwijking van 1 mogen houders van een voederpas, zwerfkatten voederen op volgende plaatsen: het Peter Benoitpark, het Romain De Vidtspark en de parkbegraafplaats Tereken. Buiten deze plaatsen kunnen bijkomende voederplaatsen worden ingericht mits een voorafgaande schriftelijke toelating door het college van burgemeester en schepenen. 1 Elke inrichting die niet-meldingsplichtig of niet-vergunningsplichtig is krachtens het decreet betreffende de milieuvergunning en die vermeld is in bijlage 1 bij titel I van het Vlarem gevoegde lijst.

8 Voor het voederen van zwerfkatten mag alleen licht verteerbaar voedsel bestemd voor katten worden gebruikt maar geen voedselresten, karkassen, visgraten, slachtafval, enz. Het voedsel mag alleen worden aangeboden in hygiënische bakjes die dagelijks verwijderd en afgewassen worden. De voederplaats mag niet worden ingericht als een vaste constructie maar mag alleen bestaan uit een elementaire structuur ter beschutting van de dieren tijdens het eten. Het voederen van de zwerfkatten mag alleen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De voederpas wordt afgeleverd op naam en is niet overdraagbaar. De voederpas is twee jaar geldig en kan worden verlengd voor eenzelfde duur. Bij niet-naleving van de voorwaarden kan de voederpas worden ingetrokken of kan een administratieve geldboete worden opgelegd. Artikel 2 - Hondenpoep Hondenpoep en hondenpoepzakjes mogen niet worden achtergelaten op de openbare weg en openbare plaatsen. De eigenaar, houder of begeleider van een hond, met uitzondering van blinden en slechtzienden, moet instaan voor het verwijderen van de uitwerpselen van zijn hond door middel van een daartoe geschikt zakje dat indien mogelijk wordt dichtgeknoopt. De politie en de gemachtigde ambtenaren kunnen voormelde personen verzoeken het zakje te tonen. Deze bepaling ontslaat de bewoners niet van hun verplichting het voetpad voor hun woning rein te houden. Artikel 3 - Honden aan de leiband houden De eigenaar, houder of begeleider van een hond moet, behoudens op de daartoe aangelegde uitloopweides, zijn hond op openbare plaatsen steeds aan de leiband houden. Honden mogen niet in de plantsoenen lopen, opdat zij er geen schade zouden aanrichten of hun behoefte er niet zouden doen. Het is niet toegestaan honden te laten baden in de vijvers. Honden mogen niet worden opgehitst en moeten worden teruggehouden wanneer zij voorbijgangers aanvallen of vervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. Bovendien mogen eigenaars, houders of begeleiders hun honden niet onder elkaar doen of laten vechten of doen of laten springen op personen. Artikel 4 - Registratie van honden - agressieve honden De burgemeester kan, onverminderd de identificatie- en registratieplicht zoals voorzien in het koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie van honden, de registratie verplichten voor honden die een letsel hebben veroorzaakt bij personen of dieren, die regelmatig loslopend zijn gesignaleerd of die op basis van feiten als zeer agressief moeten worden gekenmerkt. De eigenaar of houder van de hond die er gewoonlijk een onmiddellijk beheer op uitoefent moet deze registratie laten doen bij het stadsbestuur. De registratie omvat de naam en het adres van de eigenaar of houder, het ras, het geslacht en de geboortedatum van de hond, alsook het nummer van de microchip. Van deze registratie wordt een meldingsbewijs afgeleverd

9 waarvan het model wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Indien de hond nog geen microchip of tatoeage heeft, moet de eigenaar deze laten aanbrengen en registreren overeenkomstig voormeld koninklijk besluit. Daarnaast kan de burgemeester ten aanzien van honden die lichamelijke letsels bij personen of dieren hebben veroorzaakt, die regelmatig als loslopend zijn gesignaleerd of die op basis van bewezen feiten als zeer agressief moeten worden gekenmerkt, elke bijkomende maatregel nemen die hij nodig acht om herhaling te voorkomen. Indien noodzakelijk kan hij beslissen de hond van het grondgebied van de stad te laten verwijderen, desgevallend de hond te laten vangen en/of te laten doden. Artikel 5 Rondzwervende, kwaadaardige of woeste dieren Eigenaars en houders van dieren, met uitzondering van katten en duiven, mogen deze dieren niet laten rondzwerven en moeten de nodige maatregelen nemen om te verhinderen dat deze dieren op de openbare weg terechtkomen. De eigenaar of houder dient het terrein en/of de plaats waar de dieren zich bevinden van een afsluiting te voorzien die in overeenstemming is met de fysiologische en ethologische eigenschappen van het dier. Afdeling 3 Veiligheid en orde op de openbare weg en op openbare plaatsen Artikel 1 - Vrijhouden van de openbare weg en openbare plaatsen 1 De openbare plaatsen mogen niet worden belemmerd door het achterlaten van om het even welke voorwerpen of uitgravingen tenzij uit noodzaak of mits een schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 2 De eigenaars of gebruikers van om het even welk rijwiel (fiets, bromfiets, enz.), moeten dit zodanig plaatsen dat hun rijwiel het verkeer of de doorgang van voetgangers, fietsers of voertuigen niet hindert. Op voetpaden moet altijd een vrije doorgang van minstens 1 meter worden gevrijwaard. 3 De huurders en, bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars van percelen of gebouwen, zijn verplicht om hun bomen, struiken, hagen en in het algemeen elke vorm van plantengroei die over het voetpad of het openbaar domein hangt, te snoeien, dit om te voorkomen dat een (verkeers)onveilige situatie zou ontstaan of er onvergund inname is van openbaar domein. Bij inbreuken op deze bepaling kunnen ambtshalve snoeiwerken worden uitgevoerd. Hiervoor wordt aan de overtreder de kostprijs aangerekend overeenkomstig het toepasselijk retributiereglement. Artikel 2 - Verlichten van obstakels en uitgravingen Materialen, steigers en om het even welke andere obstakels, die zijn opgesteld, neergelegd of achtergelaten op openbare plaatsen en die vallen onder het toepassingsgebied van de tijdelijke privatiseringen (cf. hoofdstuk III, afdeling 1), moeten worden verlicht. Dit geldt ook voor uitgravingen.

10 Artikel 3 - Neerwerpen, achterlaten of plaatsen van voorwerpen die schade kunnen veroorzaken Op openbare plaatsen mogen geen voorwerpen worden neergeworpen, geplaatst of achtergelaten die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden. Artikel 4 - Werpen van stenen of harde voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen Stenen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, mogen niet worden geworpen tegen voertuigen, gebouwen, afsluitingen/of in tuinen en besloten erven. Artikel 5 - Opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende eigendommen Het opzettelijk beschadigen of vernielen van de roerende eigendommen van iemand anders, kan worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 559,1 van het strafwetboek of met een administratieve geldboete 2. Artikel 6 - Opzettelijk beschadigen van stedelijke of landelijke afsluitingen Het opzettelijk beschadigen van stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, kan worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 563,2 van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. Artikel 7 - Opzettelijk beschadigen van onroerende eigendommen Het opzettelijk beschadigen van de onroerende eigendommen van iemand anders kan worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 534 ter van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. Artikel 8 - Beschadigen van gedenktekens of grafstenen, monumenten, standbeelden, kunstvoorwerpen, e.a. Het vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen van gedenktekens of grafstenen en monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering zijn bestemd en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht en van monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst, kan worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 526 van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. Artikel 9 - Gemaskerd, vermomd of verkleed rondlopen Het is verboden zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar is. Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar 2 Hieronder vallen niet de vernielingen, beschadigingen en het aanrichten van schade bedoeld in boek II, titel IX, hoofdstuk 3 van het strafwetboek, die alleen strafrechtelijk kunnen worden bestraft.

11 zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten. Dit verbod is niet van toepassing voor activiteiten met commerciële of niet-commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties zoals carnaval, stoeten, Sinterklaas, Kerst, Halloween, cliniclown, de laatste-100-dagenviering, enz. Overtredingen kunnen worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 563 bis van het Strafwetboek of met een administratieve geldboete. Artikel 10 - Wegnemen van graszoden, aarde, stenen, boomstammen of (bouw)materialen Zonder daartoe gemachtigd te zijn mogen geen graszoden, aarde, stenen, boomstammen of (bouw)materialen weggenomen worden op de openbare weg en op openbare plaatsen. Artikel 11 - Kwaadwillig omhakken of verminken van bomen Het kwaadwillig omhakken van een of meer bomen of zodanig snijden, verminken of ontschorsen dat zij vergaan en het vernielen van een of meer enten, kunnen worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 537 van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. Artikel 12 - Dempen van grachten, verplaatsen of verwijderen van grenspalen Het geheel of ten dele dempen van grachten, afhakken of uitrukken van levende of dode hagen, het vernielen van landelijke of stedelijke afsluitingen uit welke materialen ook gemaakt, het verplaatsen of verwijderen van grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen de verschillende erven te bepalen, tenzij met toestemming van de wegbeheerder, kunnen worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 545 van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. Artikel 13 - Klimmen in bomen en struiken en betreden van beplantingen en grasvelden Op openbare plaatsen is het niet toegelaten in bomen en struiken te klimmen, beplantingen te betreden en bloemen en planten te vernielen of te verwijderen. Op het verbod tot het klimmen in bomen wordt een uitzondering gemaakt voor kindvriendelijke openbare ruimte die wordt aangeduid met een bord speelzone, speelterrein of speelbos. Betreden van grasvelden is toegestaan tenzij anders aangeduid. Artikel 14 - Betreden van gereedgemaakte of bezaaide grond Zonder daartoe gerechtigd te zijn, mag men niet op andermans grond komen, erover gaan of zijn hond erover doen lopen, indien de grond is gereedgemaakt of bezaaid. Artikel 15 - Baden en hengelen in vijvers en betreden van bevroren vijvers Het is niet toegelaten te baden in de openbare vijvers. Het betreden van bevroren vijvers is verboden. Op de vijvers mag niet worden gevaren noch enige andere watersport worden beoefend. Alleen voor de uitvoering van werken in opdracht of met toestemming van het stadsbestuur, mag men met boten en vlotten varen.

12 In de vijvers van openbare parken en plantsoenen mag niet worden gehengeld, noch mogen er op gelijk welke wijze vissen of watervogels worden uitgehaald of ingeplaatst. Artikel 16 - Gebruik van voertuigen in openbare parken en plantsoenen In openbare parken en plantsoenen mogen alleen voertuigen rijden bestemd voor onderhoud of bevoorrading of voertuigen voor het vervoer van mindervaliden. Voor het vervoer van mindervaliden is een attest vereist. In alle andere gevallen is een toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist. Deze bepaling is niet van toepassing voor (brom)fietsen. Artikel 17 - Leuren en collecteren Op openbare plaatsen is het leuren of collecteren verboden, tenzij mits schriftelijke toelating of vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Artikel 18 - Spelen en beoefenen van spelactiviteiten Uitgezonderd op de speciaal door het stadsbestuur daartoe aangelegde terreinen of in straten, mag op de openbare weg en op openbare plaatsen niet enig spel worden gespeeld of enige activiteit worden beoefend die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer zou kunnen belemmeren of ongevallen met letsels, of schade aan deze openbare plaatsen zou kunnen veroorzaken. De openbare spel-, sport- en skateterreinen en onmiddellijke omgeving, met uitzondering van de sportterreinen van sportcentrum De Mispelaer te Nieuwkerken, sportcentrum Ter Beke te Sinaai en sportcentrum De Witte Molen te Sint-Niklaas, zijn toegankelijk van 8 uur tot 22 uur. Artikel 19 - Beoefenen van extreme ontspanningsmomenten Het beoefenen van alle extreme ontspanningsmomenten (bv. elastiekduiken) zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 maart 2002 met betrekking tot de organisatie van extreme ontspanningsmomenten, is niet toegelaten op openbare plaatsen, op of aan gebouwen of infrastructuur, zelfs onder voorwaarden. Artikel 20 - Aanbrengen van spandoeken, draden, toestellen of verbindingen op of over de openbare weg Het aanbrengen van spandoeken, draden, toestellen of (andere) verbindingen, uitgaande van privé-initiatief, op of over de openbare weg, is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. Artikel 21 - Woon- en kampeerwagens 1 Binnen de bebouwde kom kunnen woon- en kampeerwagens geen standplaats innemen op de openbare weg. Buiten de bebouwde kom kunnen woon- en kampeerwagens slechts gedurende maximum 24 uren een standplaats innemen op de openbare weg. 2 Het is verboden om op openbare plaatsen te overnachten in tenten, caravans of kampeerauto s, als waren het vakantie- of woonverblijven, behoudens een specifieke

13 voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. De toelating moet uiterlijk acht dagen op voorhand worden aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen en kan alleen worden verleend in het kader van culturele of sportieve manifestaties waarvoor toelating is verleend door het stadsbestuur. De houder van de toelating moet deze voorleggen op vraag van elke bevoegde persoon. Artikel 22 Vuur - onderhouden van vuurhaarden en schoorstenen Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester vuur te maken op de openbare weg en op openbare plaatsen (bv. het plaatsen van vuurkorven, het maken van kampvuren, enz.). Deze bepaling is niet van toepassing voor het aansteken van rookwaren, het werken met gasbranders e.a. bij werken aan wegen, woningen of gebouwen. Schoorstenen moeten zorgvuldig worden onderhouden en gereinigd en/of hersteld. Artikel 23 - Afschieten van vuurwapens en ontsteken van vuurwerk 1 Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht, is het uitgezonderd een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, zowel op openbare als private plaatsen verboden, vuurwapens af te schieten of gelijk welk vuurwerk te ontsteken (het doen ontploffen van voetzoekers inbegrepen). Op de openbare weg en op openbare plaatsen is het niet toegestaan vuurwerk te ontsteken (het doen ontploffen van voetzoekers inbegrepen) tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester. 2 Het is te allen tijde verboden om zowel op openbare als private plaatsen wensballonnen op te laten. Onder wensballonnen wordt verstaan een vliegende lampion, meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete lucht die opgewarmd wordt door een vlam. Artikel 24 - Sneeuwruiming en ijzelbestrijding De huurders en bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars zijn verplicht langs de door hen al dan niet bewoonde of niet-bebouwde eigendommen, de trottoirs over een breedte van 1,50 meter vrij te maken van sneeuw en van elke vorm van gladheid. Indien het trottoir smaller is dan 1,50 meter, moet het over de gehele breedte sneeuw- en ijsvrij worden gemaakt. Tevens moeten de huurders en bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars, de straatgoten en straatkolken vrijhouden van sneeuw. De verplichting tot het begaanbaar maken van trottoirs en het vrijmaken van de straatgoten en straatkolken ter hoogte van appartementsgebouwen rust op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis daarvan op deze van de hoger gelegen verdiepingen. De geruimde sneeuw- of ijsmassa moet worden opgehoopt aan de uiterste rand van het trottoir, zodanig dat deze niet op de rijbaan terechtkomt, en dat de autobushalten, opritten en oversteekplaatsen voor voetgangers onbelemmerd blijven. Sneeuw of ijs van particuliere eigendommen mag in geen geval gestort of opgehoopt worden op het trottoir, in de straatgoot of op de rijbaan.

14 Bij vriesweer is het niet toegelaten op de trottoirs, in de straatgoten of op de rijbaan enige vloeistof te storten die ijsvorming kan veroorzaken. Artikel 25 - Openbare verlichting Aan diegenen die nalaten te zorgen voor de verlichting waartoe zij gehouden zijn, kan een administratieve sanctie worden opgelegd. Artikel 26 Gebruik van laserpennen Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de stad voor het voortbrengen of projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing van lichtbundels van laserlicht of gelijkaardig licht. Artikel 27 Opstijgen van luchtballons Het opstijgen van luchtballons van op het openbaar domein is enkel toegelaten op de Grote Markt, het Sint-Jansplein en de Dries mits voorafgaande melding aan politie of de gemachtigde terreinoverste. Artikel 28 Bedelverbod Het is verboden zowel op de openbare weg als in elke voor het publiek toegankelijke plaats en met name in de commerciële centra en straten: - te bedelen door het op een opdringerige of agressieve wijze aanklampen van voorbijgangers - door het bedelen de vlotte doorgang van het voetgangers- en andere verkeer te hinderen of te belemmeren. Er kan overgegaan worden tot een inbeslagname van de in overtreding van deze afdeling verzamelde gelden of goederen en de verbeurdverklaring kan ervan worden uitgesproken. Artikel 29 Diefstallen Het bedrieglijk wegnemen van een zaak die iemand anders toebehoort alsook het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik worden bestraft met de straffen voorzien in de artikelen 461 en 463 van het strafwetboek of met een administratieve sanctie. Artikel 30 Onbruikbaarmaking van rijtuigen De gehele of gedeeltelijke onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen wordt bestraft met de straffen voorzien in artikel 521, derde lid van het strafwetboek of met een administratieve sanctie. Artikel 31 Vernielen of beschadigen van monumenten Het vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen van: - grafsteden, gedenktekens of grafstenen;

15 - monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht; - monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst, wordt bestraft met de straffen voorzien in artikel 526 van het strafwetboek of met een administratieve sanctie. Artikel 32 Feitelijkheden Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren, in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen, kunnen worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 563, 3 van het strafwetboek of met een administratieve sanctie. Artikel 33 Slagen en verwondingen Het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen wordt bestraft met de straffen voorzien in artikel 398 van het strafwetboek of met een administratieve sanctie. Afdeling 4 Samenscholingen, manifestaties, evenementen, (buurt)feesten en fuiven Artikel 1 - Voorafgaande schriftelijke toelating Samenscholingen, manifestaties, evenementen, (buurt)feesten of fuiven op openbare plaatsen, zijn onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen in de volgende gevallen (niet cumulatief): - ze vinden plaats op het openbaar domein; - ze vinden plaats in een gebouw dat eigendom is van of wordt beheerd door de stad; - het betreft een openluchtfuif; - ze hebben een impact op de verkeerssituatie waardoor maatregelen nodig zijn. Behoudens bovenstaande gevallen behoudt het college van burgemeester en schepenen zich het recht voor omwille van de aard, de omvang of de omstandigheden van de voorgenomen activiteit, deze afhankelijk te stellen van een voorafgaande schriftelijke toelating. De organisator moet vóór het houden van de activiteit een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand van het aanvraagformulier voor evenementen, (buurt)feesten en fuiven en dit ten laatste twee maanden voor de activiteit. Wanneer de activiteit plaatsvindt op de Grote Markt, het Sint-Nicolaasplein of het Stationsplein moet de aanvraag drie maanden op voorhand worden ingediend. De organisator en de deelnemers aan het evenement, het (buurt)feest of de fuif moeten zich gedragen naar de voorwaarden opgelegd in de schriftelijke toelating en de onderrichtingen van de lokale politie en de door het stadsbestuur gemachtigde ambtenaren Artikel 2 - Verkoop of schenken van dranken en voedingswaren Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen, is het niet toegelaten op openbare plaatsen, dranken te verkopen of te schenken en

16 voedingswaren te verkopen. Dit verbod geldt eveneens wanneer de dranken of voedingswaren gratis worden aangeboden. Artikel 3 - Auto- en publiciteitskaravanen Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden op openbare plaatsen om het even welke karavaan (huwelijkskaravaan, publiciteitskaravaan, e.a.) in te richten. HOOFDSTUK III INNAME VAN DE OPENBARE WEG EN OPENBARE PLAATSEN Afdeling 1 Tijdelijke privatiseringen Onderafdeling 1 Schuttingen, containers, terrassen, koopwaren, mobiele verkoopsruimten en andere tijdelijke opstellingen Artikel 1 - Toepassingsgebied Op de openbare weg en op openbare plaatsen zijn tijdelijke privatiseringen alleen mogelijk mits een voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen. De tijdelijke privatisering van openbare plaatsen kan bestaan uit: 1 Schuttingen: a. Door het plaatsen van bouwmaterialen, kranen, steigers, constructies voor steenvang, afbraakmaterialen, e.a., al of niet afgebakend door een afsluiting, schutting of schutsel, voor het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken; b. door het plaatsen van loodsen, nodig zowel als tijdelijke vervanging van het gebouw waaraan de werken worden uitgevoerd, als voor de bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken zelf. 2 Containers: door het plaatsen van containers, vrachtwagens of aanhangwagens, of gelijkaardige, hoofdzakelijk bestemd voor het opladen van afbraakmaterialen, bij het uitvoeren van afbraakwerken. 3 Terrassen: door het plaatsen van tafels, stoelen en banken, al of niet geplaatst op een wegneembare vloer, al of niet omringd door windschermen en al of niet overdekt door een parasol of zonnetent, en bestemd om als handels- of horecazaak te worden uitgebaat. 4 Koopwaren: door het uitstallen van koopwaren (inclusief de verkoop van bloemen aan begraafplaatsen) en van allerhande toestellen, opstellingen en voorwerpen (o.a. drank-, brood- en snoepgoedautomaten), teneinde de verkoop te bevorderen. 5 Mobiele verkoopsruimten: door het plaatsen van al of niet mobiele verkoopsruimten voor de verkopen in het kader van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, met latere en toekomstige wijzigingen, voor zover deze verkopen gebeuren met uitsluiting van de verkopen die gebeuren in het kader van de door het stadsbestuur georganiseerde openbare markten.

17 6 Tijdelijke opstellingen: door het plaatsen van alle mogelijke andere tijdelijke opstellingen zoals circussen, tenten, kermisinstallaties, de door het stadsbestuur georganiseerde rommelmarkt of activiteiten op openbare plaatsen zoals het spelen van muziek, demonstraties, e.a. Artikel 2 - Onderzoek en vergunning De vergunning van het college van burgemeester en schepenen wordt verleend na onderzoek van de aanvraag tot tijdelijke privatisering van het openbaar domein. 1 Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of de (verkeers-)veiligheid op de openbare weg niet in het gedrang komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de bepalingen van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 3. 2 Tevens wordt onderzocht of er specifieke bepalingen voor terrassen en mobiele verkoopsruimten van toepassing zijn. De houders van de vergunning, bedoeld in artikel 1, moeten zich stipt gedragen naar de in de vergunning opgelegde voorwaarden. De vergunning kan altijd worden ingetrokken omwille van veiligheids- en verkeersmaatregelen of bij niet-naleving van de gestelde voorwaarden. Bij de schorsing van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn kosten de opstelling waarvoor hem een vergunning werd verleend onmiddellijk te verwijderen voor de duur van de schorsing. Bij de intrekking van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn kosten de opstelling waarvoor hem een vergunning werd verleend onmiddellijk en definitief te verwijderen. Bij verzuim zal de opstelling ambtshalve worden verwijderd op kosten van de overtreder. Het college van burgemeester en schepenen kan in het geval van het wederrechtelijk in gebruik nemen van openbare plaatsen bij gebrek aan een vergunning, de opstelling onmiddellijk doen verwijderen op kosten van de overtreder. Buiten het voorgaande kan de burgemeester altijd de nodige maatregelen nemen om redenen van veiligheid. Onderafdeling 2 Terrassen Opgeheven en vervangen door het reglement inzake het opstellen van horecaterrassen op het openbaar domein van 26 juni Onderafdeling 3 Werken op of aan de openbare weg of op openbare plaatsen 3 Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2 meter, dient steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 1,50 meter breedte te worden gegarandeerd. Als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1,50 meter en 2 meter, mag slechts 0,50 meter hiervan door obstakels worden ingenomen. Wegen voor voetgangersverkeer met een breedte kleiner dan 1,50 meter mogen slechts aangelegd worden in straten met een rooilijnbreedte kleiner dan 9 meter. Elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van minstens 1 meter breed en een vrije hoogte van minstens 2,10 meter.

18 Artikel 3 - Werken op of aan de openbare weg of op openbare plaatsen Het uitvoeren van werken op of aan de openbare weg of op openbare plaatsen is alleen toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. Aan deze toelating kan het college voorwaarden koppelen. Er mogen geen inbuizingen, wijzigingen van oever of bodem gebeuren noch beschoeiingen worden aangebracht of gewijzigd van straatgrachten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. Afdeling 2 Kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie Onderafdeling 1 Kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door het stadsbestuur om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen. Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. Artikel 2 - Plaatsen en periode De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om de data voor de kermissen te bepalen. Het stadsbestuur richt op de openbare weg en op openbare plaatsen volgende openbare kermissen in: Sint-Niklaas - meikermis Plaats: Grote Markt. Periode: Van de zaterdag vóór de eerste zondag van mei tot en met de tweede zondag van mei. Indien 1 mei een donderdag of een vrijdag is, begint de meikermis respectievelijk deze donderdag of vrijdag. Indien 1 mei een maandag is, begint de meikermis op de zaterdag vóór deze maandag. Sint-Niklaas - zomerkermis Plaats: Grote Markt. Periode: Van de zaterdag vóór de eerste zondag van juli tot en met de derde zondag van juli. Sint-Niklaas - winterkermis Plaats: Grote Markt. Periode: Van de zaterdag na de laatste maandag van november tot en met de derde zondag daaropvolgend.

19 Belsele - zomerkermis Plaats: Belseledorp. Periode: Van de zaterdag vóór de tweede zondag van juni tot en met de derde zondag van juni. Belsele - novemberkermis Plaats: Belseledorp. Periode: Van de tweede zaterdag na Allerheiligen, of indien Allerheiligen een zaterdag of een zondag is, van de zaterdag na Allerheiligen, tot en met respectievelijk de tweede of derde zondag na Allerheiligen. Puivelde - meikermis Plaats: Marktstraat. Periode: Van de eerste zaterdag na 10 mei, of indien 10 mei een zaterdag is, vanaf deze zaterdag, en indien 10 mei een zondag is, vanaf zaterdag 9 mei, en tot en met de tweede zondag na de zaterdag waarop de kermis aanvangt. Nieuwkerken - paaskermis Plaats: Ten Bos. Periode: Van paaszaterdag tot en met de zondag na Pasen. Nieuwkerken - septemberkermis Plaats: Ten Bos. Periode: Van de eerste zaterdag na 8 september (van 7 september als 8 september een zondag is) tot en met de tweede zondag, volgend op deze zaterdag. Sinaai - aprilkermis Plaats: Dries. Periode: Van de zaterdag vóór de laatste maandag van april tot en met deze maandag. Sinaai - meikermis Plaats: Duizend Appels. Periode: Van de eerste zaterdag van mei tot en met de maandag daaropvolgend. Sinaai - zomerkermis Plaats: Dries. Periode: Van de zaterdag vóór de tweede zondag van juli tot en met de derde zondag van juli. De standplaatsen ingenomen door de foorinrichtingen en kermiskramen ter gelegenheid van voormelde kermissen, mogen niet langer worden bezet dan de bovenstaande vermelde periodes. Artikel 3 - Voorwaarden toewijzing standplaatsen De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen: 1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: - houder zijn van een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor eigen rekening;

20 - aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur, houder van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten. Bijkomende voorwaarden: - de uitbater moet behoorlijk gedekt zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico s; - wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft, moet de attractie voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen; - het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie; - het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn, voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. 2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: - houder zijn van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten voor eigen rekening; - aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur, houder van de machtiging als werkgever in ambulante activiteiten. Bijkomende voorwaarden: - de uitbater moet behoorlijk gedekt zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico s; - het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. Artikel 4 - Verhouding abonnementen - losse standplaatsen De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel. De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk: - in geval van absolute noodzaak; - wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties). De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die eenzelfde standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren. Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. Artikel 5 - Toewijzing standplaatsen

21 1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekendmaken door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht via de website van het stadsbestuur en via de lokale pers. De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. 2 Onderzoek van de kandidaturen Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt het stadsbestuur of voldaan is aan de voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van deze afdeling. De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria: a. de aard van de attractie of van de vestiging; b. de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; c. de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; d. de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging; e. de deskundigheid van de uitbater, van de aangestelde/verantwoordelijke en van het tewerkgesteld personeel; f. desgevallend, de nuttige ervaring; g. de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal. 3 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet-weerhouden kandidaat de beslissing mee die hem aanbelangt: - hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding; - hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding; - hetzij per duurzame drager (fax of ) met ontvangstmelding. Artikel 6 - Het register of plan van de toegewezen standplaatsen Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat: a. de situering van de standplaats; b. de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; c. de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; d. de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats toegewezen werd; e. desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen werd en het adres van zijn maatschappelijke zetel; f. het ondernemingsnummer; g. de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats toegelaten is; h. de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld; i. desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. Artikel 7 - Spoedprocedure

22 Indien binnen de vijftien dagen, voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven, - hetzij omdat ze niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. artikel 5); - hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden; - hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder; kan voorzien worden in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: a. het stadsbestuur raadpleegt de door hem gekozen kandidaten en richt zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; b. de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstmelding, hetzij schriftelijk tegen ontvangstmelding; c. het stadsbestuur gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen, op basis van de wettelijk voorziene criteria; d. het stadsbestuur stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend; e. indien meerdere kandidaten naar een zelfde standplaats dingen, geeft het stadsbestuur in het proces-verbaal de motivatie van zijn keuze aan; f. het stadsbestuur deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven tegen ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (fax of ) met ontvangstmelding, de beslissing mee die de kandidaat aanbelangt. Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig gemotiveerd worden door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein. De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen in zijn eerstvolgende zitting, al naargelang het geval. Artikel 8 - Duur abonnement Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen van opschorting (cf. artikel 9) of afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10). De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het einde van de loopbaan. Indien deze aanvraag omwille van andere redenen wordt ingediend, hangt de beoordeling af van de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris. Artikel 9 - Opschorten abonnement De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: 1. hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: - door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; - door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op, op het einde van de kermis. Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van de kermis hernieuwd worden.

23 2. hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaatsvindt. De opschorting moet worden bekendgemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden. De opschorting van het abonnement impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. De vraag tot opschorting moet gebeuren: - hetzij bij ter post aangetekend schrijven tegen ontvangstmelding; - hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding; - hetzij per duurzame drager (fax of ) tegen ontvangstmelding. Artikel 10 - Afstand doen van abonnement De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: - bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden; - bij de stopzetting, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden; - indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 9, 1 van deze afdeling. De opzeg gaat in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid. De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere motieven. De beslissing om gevolg te geven aan deze aanvraag, hangt af van de beoordeling van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris. De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. Artikel 11 - Schorsing of intrekking abonnement Het stadsbestuur kan het abonnement schorsen of intrekken: - hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging; - bij niet of laattijdige betaling van de standplaatsvergoeding; - bij overdracht van een standplaats aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 12 van deze afdeling; - wanneer een andere attractie wordt geplaatst dan diegene vermeld op het abonnement. De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding of op een duurzame drager tegen ontvangstmelding. Artikel 12 - Overdracht standplaats De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 1. de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet; 2. de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten. In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat: - de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgelaten standplaatsen overneemt;

24 - de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis (cf. artikel 3); - het stadsbestuur heeft vastgesteld dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht. Artikel 13 - Inname standplaatsen 1 De standplaatsen voor kermisattracties of vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door: 1. de personen aan wie de standplaats werd toegewezen (cf. artikel 3), houders van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten ; 2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten ; 3. de echtgenoot of echtgenote van of wettelijk samenwonende met de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening; 4. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening; 5. de personen die beschikken over de machtiging als aangestelde verantwoordelijke in kermisactiviteiten die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1 tot en met 4; 6. de aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1 tot en met 4 onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in 5. De personen bedoeld in 2 tot en met 5 kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat wordt. Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen. 2 De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door: 1. de personen aan wie de standplaats werd toegewezen (cf. artikel 3), houders van de machtiging als werkgever in ambulante activiteiten ; 2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van de machtiging als werkgever in ambulante activiteiten ; 3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 4. de echtgenoot of echtgenote van of wettelijk samenwonende met de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van de machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 5. de personen die beschikken over de machtiging als aangestelde A of de machtiging als aangestelde B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1 tot en met 4;

25 6. de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in een vestiging van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de machtiging ambulante activiteiten als werkgever of van de houder van de machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B. De personen bedoeld in 2 tot en met 5 kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen. Onderafdeling 2 Kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie buiten openbare kermissen Artikel 14 - Voorafgaande aanvraag 1 Op aanvraag van een kermisuitbater Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten, moet dit voorafgaand aanvragen bij het stadsbestuur. 2 Vanuit het stadsbestuur Wanneer het stadsbestuur een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de procedure gevolgd zoals omschreven in artikel 5 van deze afdeling. Artikel 15 - Voorwaarden toewijzing standplaatsen De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. artikel 3) en innemen (cf. artikel 13) van de standplaatsen op de openbare kermissen kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. Artikel 16 - Duur machtiging De machtiging wordt door het stadsbestuur toegekend: - hetzij voor een bepaalde periode; - hetzij per abonnement. Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater eenzelfde standplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren. Voor de berekening van deze termijn worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. Onderafdeling 3 Gemeenschappelijke bepalingen Artikel 17 - Bevoegdheden marktleider De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn

26 afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in artikel 3 te controleren. Artikel 18 - Elektriciteit - brandpreventie De uitbaters van kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel, die tijdens de kermis gebruikmaken van verwarmingstoestellen, moeten verplicht verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en risico s van brand en burenverhaal. Op verzoek van de gemachtigde ambtenaren (marktleider, brandweer, politie, e.a.) moet worden aangetoond dat aan deze verplichtingen werd voldaan. Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan de vigerende veiligheidsvoorschriften of die gassen of rook doen ontsnappen. De uitbaters moeten volgende attesten kunnen voorleggen: - een keuringsattest van de elektrische installatie, zonder opmerkingen, afgeleverd door een erkende dienst voor technische controle, dat niet ouder is dan 1 jaar; - een keuringsattest inzake gasdichtheidsproef zonder opmerkingen, afgeleverd door een erkende dienst voor technische controle, dat niet ouder is dan 5 jaar. De uitbaters moeten een draagbare snelblusser van minimum één bluseenheid (6 kg) (ABCpoeder of waterschuim), voorzien van het keurmerk BENOR en jaarlijks gekeurd, in hun onmiddellijk bereik hebben. De uitbaters van een frituur moeten bijkomend beschikken over een blusdeken (norm EN 1869). De attracties of vestigingen, alsook de woonwagens of caravans, moeten op zodanige wijze worden ingericht dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of onwelriekende vloeistoffen op de grond kunnen druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt, moeten de uitbaters deze vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen opvangen. Op het marktplein zijn de nodige elektriciteitskasten voorzien. De uitbaters van kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel die dit wensen, kunnen de aansluitingspunten in deze kasten gebruiken. De uitbaters moeten de voorschriften van het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) naleven. De uitbaters zijn verantwoordelijk voor de bekabeling vanaf hun attractie of vestiging en woonwagen of caravan tot aan de elektriciteitskast. De kostprijs van de elektriciteit wordt vastgesteld in het toepasselijk belastingreglement. Artikel 19 - Niet beschadigen wegdek De uitbaters mogen het wegdek niet beschadigen door het inslaan van piketten of andere voorwerpen dienstig voor het vastmaken van kermisattracties, kermiswagens, e.a. Artikel 20 - Parkeren voertuigen Auto s of vrachtwagens mogen niet worden geparkeerd tussen de kermisattracties of op het marktplein tijdens de kermis.

27 Artikel 21 - Foorcommissie Het doel van de foorcommissie is: - het nastreven van een goed kermisverloop via overleg; - het verstrekken van advies naar het beleid toe. De foorcommissie is samengesteld als volgt: - 2 afgevaardigden, aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen, gekozen onder zijn leden; - maximum 2 afgevaardigden van elke foorkramersvereniging die de kermissen van Sint- Niklaas en deelgemeenten regelmatig bezoeken; - maximum 10 uitbaters van kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel, die een standplaats betrekken op één of meerdere kermissen in Sint-Niklaas en deelgemeenten; - de marktleider of zijn plaatsvervanger. Het secretariaat wordt waargenomen door een ambtenaar van het stadsbestuur. De foorcommissie zal vergaderen wanneer de omstandigheden het vereisen, alsook wanneer 1/5 van de leden van de foorcommissie erom verzoeken en dit op dag en uur vooraf te bepalen. De burgemeester of de bevoegde schepen kunnen te allen tijde deze commissie bijeenroepen. Artikel 22 - Onvoorziene gevallen Het college van burgemeester en schepenen beslecht alle onvoorziene gevallen en betwistingen die voortvloeien uit de toepassing van dit reglement. Dit zal gebeuren na advies van de foorcommissie en na de marktleider vooraf te hebben gehoord. Afdeling 3 Openbare markten Artikel 1 - Plaatsen, dagen, uren en opstelling van de openbare markten Het stadsbestuur richt op de openbare weg en op openbare plaatsen volgende openbare markten in en vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college bepaalt voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik. Sint-Niklaas - wekelijkse markt Plaats: Grote Markt, zo nodig uitgebreid tot andere plaatsen aangeduid door het college van burgemeester en schepenen. Dag en uur: donderdag van 6 uur tot 13 uur. Opstelling: De marktkramers die over een abonnement beschikken, mogen hun standplaats innemen vanaf 4 uur en moeten ten laatste om 7 uur aanwezig zijn, zoniet worden zij als afwezig beschouwd. Behoudens toelating van de marktleider of zijn plaatsvervanger mogen de standplaatsen ten vroegste verlaten worden om uur. Ten laatste om 15 uur moeten alle voertuigen, kramen en goederen van de standplaats verwijderd zijn. Sint-Niklaas - bloemen-, groente- en fruitmarkt

28 Plaats: Hendrik Heymanplein. Dag en uur: zondag van 7 uur tot uur. Opstelling: De marktkramers die over een abonnement beschikken mogen hun standplaats innemen vanaf 6 uur en moeten ten laatste om 7 uur aanwezig zijn, zoniet worden zij als afwezig beschouwd. Eén uur na het beëindigen van de markt moeten alle voertuigen, kramen en goederen van de standplaats verwijderd zijn. Sinaai - boerenmarkt Plaats: Dries. Dag en uur: zaterdag van 13 uur tot 17 uur. Opstelling: De marktkramers die over een abonnement beschikken, mogen hun standplaats innemen vanaf uur en de standplaats moet ten laatste om uur ontruimd zijn. Deze markt wordt gereserveerd voor producenten die de producten van hun eigen teelt rechtstreeks aan de consumenten te koop aanbieden. Voorrang wordt verleend aan producenten van landen tuinbouwproducten. Van deze bepalingen kan individueel worden afgeweken door het college van burgemeester en schepenen indien de raad voor land- en tuinbouw voor een afwijkende aanvraag gunstig advies verleent. Artikel 2 - Voertuigen Alle voertuigen, andere dan winkelwagens, als trekkracht gebruikt voor het vervoer van goederen, moeten van de standplaats verwijderd zijn tijdens de wekelijkse markt te Sint-Niklaas tussen 7 uur en uur, tenzij met toelating van de marktleider of zijn plaatsvervanger en dit met gegronde reden. Het is evenmin toegelaten vrachtwagens of firmawagens te parkeren die de marktactiviteiten kunnen hinderen wanneer er werken worden uitgevoerd op de plaatsen waar de wekelijkse markt plaatsheeft. Op de wekelijkse openbare markt op donderdag te Sint-Niklaas, moeten ten laatste om 15 uur alle voertuigen, kramen en goederen van de standplaats verwijderd zijn. Op de wekelijkse bloemen-, groente- en fruitmarkt op zondag te Sint-Niklaas moeten ten laatste om uur alle voertuigen, kramen en goederen van de standplaats verwijderd zijn. Op de wekelijkse boerenmarkt op zaterdag te Sinaai moeten ten laatste om uur alle voertuigen, kramen en goederen van de standplaats verwijderd zijn. Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze bepaling, zal het voertuig bij politiebevel en op kosten van de betrokken marktkramer worden verwijderd. Gedurende de wekelijkse markt is het niet toegelaten zich door middel van een voertuig te verplaatsen op de markt, uitgezonderd de hulpdiensten. Bij het uitvoeren van werken op de plaatsen waar de wekelijkse markt doorgaat, mogen voertuigen de marktactiviteiten niet hinderen. Artikel 3 - Voorwaarden toewijzing standplaatsen Een standplaats op de openbare markt kan alleen worden toegewezen aan: - de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van de machtiging als werkgever ; - rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden aan deze laatste personen toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en die houder is van de machtiging als werkgever.

29 De standplaatsen kunnen occasioneel ook worden toegewezen aan de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante handel. Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen, is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot één. Artikel 4 - Verhouding abonnementen - losse standplaatsen De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: - hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen); - hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen). Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal abonnementen op de markt. De abonnementsplaatsen kunnen maximum 18 lopende meter bedragen (afwijkingen kunnen toegestaan worden door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen), de losse standplaatsen maximum 6 lopende meter (per uitzondering en bij voldoende vrij liggende aantal meters kan de marktleider beslissen om meer meters te verdelen). De standplaatsen van de demonstreerders-standwerkers mogen maximum 4 lopende meter bedragen op een maximum diepte van 3 meter. Langs beide zijden van de standplaats krijgen zij kosteloos een ruimte van 1 op 3 meter diepte toegewezen die voor het publiek wordt bestemd. Artikel 5 - Toewijzing losse standplaatsen De toewijzing van de losse standplaatsen gebeurt bij loting. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. Deze loting gebeurt om 7.30 uur. Artikel 6 - Toewijzingsregels per abonnement 1 Wanneer een standplaats die per abonnement wordt toegewezen, vrijkomt, zal deze vacature worden bekendgemaakt door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren via de website van de stad Sint-Niklaas en via de lokale pers. De kandidaturen kunnen worden ingediend na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante handel en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. De kandidaturen tot het innemen van een standplaats met abonnement moeten volgende gegevens bevatten: - volledige naam en adres van de aanvrager; - soort van producten die te koop worden aangeboden of soort van diensten die worden aangeboden; - kopie van de machtiging of kaart ambulante handel; - ondernemingsnummers; - minimum en maximum gevraagd aantal meters;

30 - soort van uitstalling (kraam of winkelwagen); - kopie van de verplichte verzekeringsdocumenten (burgerlijke aansprakelijkheid, e.a.). Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. 2 Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds worden geraadpleegd. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. Om de twee jaar zullen de kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun kandidatuur te bevestigen en of ze dus in het register wensen opgenomen te blijven. 3 Bij het vacant worden van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register: 1. aan standwerkers voor zover ze 5 % van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken; 2. en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën: a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op de markt innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen; b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen; d) de externe kandidaten (chronologische lijst); 3. en ten slotte volgens datum. Bij het vacant worden van een vaste standplaats zal het stadsbestuur bij het bekendmaken van de vacature de specialisatie nader bepalen. De manier van specialisatie geldt voor elke kandidaat. Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd worden ingediend, wordt als volgt voorrang gegeven: 1. voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de stad heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; 2. voor de externe kandidaten wordt de chronologische volgorde van de aanvragen gerespecteerd. Wanneer deze dezelfde is, wordt de voorrang bepaald bij loting. 4 De toewijzing van de standplaatsen wordt bekendgemaakt aan de aanvrager: - bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding; - of door overhandiging van een brief tegen ontvangstmelding; - of bij elektronische post met ontvangstmelding. 5 Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld zijn: - de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend; - in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van zijn maatschappelijke zetel; - het ondernemingsnummer; - de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; - in voorkomend geval, de hoedanigheid van de standwerker;

31 - de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; - indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; - de prijs van de standplaats; - desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. De marktkramers die houder zijn van een abonnement zijn ertoe gehouden elke wijziging schriftelijk mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen. Het register wordt in een niet te wijzigen digitaal bestand bijgehouden. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds worden geraadpleegd. Artikel 7 - Inname standplaatsen De standplaatsen op de openbare markten kunnen ingenomen worden door: 1. de natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent, houder van de machtiging als werkgever aan wie de standplaats is toegewezen; 2. de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder(s) van de machtiging als werkgever ; 3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 4. de echtgeno(o)t(e) van en wettelijk samenwonende met de natuurlijk persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van de machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 5. de standwerker, houder van de machtiging als werkgever aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante handel, alsook aan de standwerker, houder van de machtiging als aangestelde A en B voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd; 6. de personen die beschikken over de machtiging als aangestelde A of de machtiging als aangestelde B die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1 tot en met 4. De personen bedoeld in 2 tot en met 6 kunnen deze standplaatsen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, innemen buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen of onderverhuurd. De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de actie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan een verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze verantwoordelijke. Artikel 8 - Wijziging, ruiling of uitbreiding van vaste standplaatsen

32 Aanvragen voor wijziging, ruiling of uitbreiding van vaste standplaatsen moeten worden verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen, dat beslist over de aanvragen conform de wettelijke toewijzingsmodaliteiten. De kandidaturen worden geregistreerd in een register dat te allen tijde door de betrokken marktkramers kan geraadpleegd worden. Bij het ruilen, wijzigen of uitbreiden van de standplaatsen zullen deze bekendgemaakt worden, zodat alle andere kandidaten kunnen nagaan of de wettelijke volgorde van toewijzing gerespecteerd wordt. Binnen elke groep wordt de standplaats toegewezen volgens chronologische volgorde van indiening van de aanvragen. Indien het een andere specialisatie betreft worden de vacante standplaatsen toegewezen aan de kandidaten die in aanmerking komen voor deze andere specialisatie, uiteraard volgens bovenvermelde toewijzingsregels. Het stadsbestuur moet evenwel voorafgaandelijk de toelating geven om een andere specialisatie op de betrokken standplaats toe te laten en tevens moet dan het marktplan worden aangepast. Verkrijgers van een vaste standplaats beschikken hierover slechts voorlopig. Het college van burgemeester en schepenen heeft steeds het recht om de standplaatsen blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk te ontnemen of er één in ruil aan te bieden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Bij het vacant worden van een vaste standplaats wordt voorrang gegeven aan volgende wettelijk voorziene categorieën: a. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; b. personen die een wijziging van hun standplaats vragen; c. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de stad innamen of aan wie het stadsbestuur een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen. Artikel 9 - Overdracht standplaatsen 1 De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 1. wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon zijn ambulante activiteiten stopzet, en indien de overnemer houder is van de machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzet op de overgedragen standplaats. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbende(n) een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 2. Een eventuele wijziging van specialisatie moet worden aangevraagd per aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) moet de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten beschikken. 3. De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan één standplaats beschikken (cf. artikel 3). 2 In afwijking van 1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen:

33 - echtgenoten bij feitelijke scheiding; - echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen; - echtgenoten bij scheiding; - wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning; op voorwaarde dat: 1. de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van voormelde toestand; 2. de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 1, punten 1, 2 en 3. De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. In geval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. Artikel 10 - Duur abonnement De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikelen 11 en 12) en behoudens intrekking door het college van burgemeester en schepenen in de gevallen voorzien in artikel 13, bij aangetekend schrijven tegen ontvangstmelding of via duurzame drager tegen ontvangstmelding. Artikel 11 - Opschorten abonnement De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste één maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: - door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; - door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. De opschorting gaat in de dag waarop het stadsbestuur op de hoogte wordt gebracht van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats. Artikel 12 - Afstand doen van abonnement De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement: 1. bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegging van ten minste 30 kalenderdagen; 2. bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 kalenderdagen indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 11. In dit geval is geen vooropzeg nodig; 3. op ieder ogenblik mits een opzegging van ten minste 30 kalenderdagen. Indien de opzegging niet gebeurt binnen voormelde 30 kalenderdagen moet het abonnement voor het eerstvolgende semester nog worden betaald. De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefende kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij houder was. De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de hierna vermelde modaliteiten:

34 - bij per post aangetekend schrijven tegen ontvangstmelding; - overhandiging tegen ontvangstmelding; - op een duurzame drager tegen ontvangstmelding. Artikel 13 - Schorsing of intrekking abonnement Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen: 1. bij niet of laattijdige betaling van de standplaatsvergoeding; 2. bij afwezigheid gedurende drie opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf tijdens de eerste week van afwezigheid op de hoogte te stellen; 3. bij afwezigheid van in totaal twaalf marktdagen per jaar; 4. bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 9; 5. wanneer andere waren verkocht worden of andere diensten te koop aangeboden worden dan diegene vermeld op het abonnement. 6. indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een standplaats zoals omschreven in artikel 3. De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven tegen ontvangstmelding of op een duurzame drager tegen ontvangstmelding. Artikel 14 - Onderverhuur standwerkers De standwerkers die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk: - rechtstreeks aan een andere standwerker; - via een vereniging die voor alle standwerkers zonder discriminaties openstaat. Al naargelang deelt de standwerker of de vereniging de lijst van de standwerkers mee aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de duur van de onderverhuring. Artikel 15 - Identificatie ambulante handelaar Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt moet zich identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken. Het bord bevat volgende vermeldingen: - hetzij de naam, voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; - de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; - al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingzetel en indien de onderneming niet in België gevestigd is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;

35 - het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt indien het om een buitenlands bedrijf gaat). Artikel 16 - Vooropzeg door het stadsbestuur Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg van één jaar aan de houders van een standplaats per abonnement. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 6, 3/2a), voor zover ze in aanmerking komen voor de vastgelegde specialisatie en technische specificaties van de betrokken standplaats en voor zover er voor deze standplaats geen standwerkers kandidaat zijn tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen. Artikel 17 - Seizoensgebonden ambulante activiteiten Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie gedurende een periode van het jaar verkocht worden. De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van bovengenoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen. Artikel 18 - Betalingsmodaliteiten Het standplaatsgeld, voorzien door het toepasselijk stedelijk belastingreglement, moet voor de losse standplaatsen ter plaatse worden betaald aan diegene die hiervoor bevoegd is, tegen afgifte van een ontvangstmelding. Marktkramers die beschikken over een abonnement moeten het standplaatsgeld per semester vereffenen bij de dienst ontvangerij of door overschrijving op het rekeningnummer van het stadsbestuur, ten laatste op de datum vermeld op de aan het overschrijvingsformulier gehechte brief. Artikel 19 - Elektriciteit - brandpreventie Marktkramers die tijdens de markt gebruikmaken van verwarmingstoestellen moeten verplicht verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en risico s van brand en burenverhaal. Op verzoek van de gemachtigde ambtenaren (marktleider, brandweer, politie, e.a.) moet worden aangetoond dat aan deze verplichtingen werd voldaan. Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan de vigerende veiligheidsvoorschriften of die gassen of rook doen ontsnappen. De marktkramers moeten de voorwaarden van het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) naleven. De marktkramers moeten volgende attesten kunnen voorleggen: - een keuringsattest van de elektrische installatie, zonder opmerkingen, afgeleverd door een erkende dienst voor technische controle, dat niet ouder is dan 1 jaar; - een keuringsattest inzake gasdichtheidsproef zonder opmerkingen, afgeleverd door een erkende dienst voor technische controle, dat niet ouder is dan 5 jaar.

36 De marktkramers moeten een draagbare snelblusser van minimum één bluseenheid (6 kg) (ABCpoeder of waterschuim), voorzien van het keurmerk BENOR en jaarlijks gekeurd, in hun onmiddellijk bereik hebben. De uitbaters van een frituur moeten bijkomend beschikken over een blusdeken (norm EN 1869). De kramen of winkelwagens moeten op zodanige wijze worden ingericht dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of onwelriekende vloeistoffen op de grond kunnen druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt, moeten de marktkramers deze vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen opvangen. Op het marktplein zijn de nodige elektriciteitskasten voorzien. De marktkramers die dit wensen, kunnen de aansluitingspunten in deze kasten gebruiken. Iedere marktkramer is verantwoordelijk voor de bekabeling vanaf zijn kraam tot aan de elektriciteitskast. De kostprijs van de elektriciteit wordt vastgesteld in het toepasselijk belastingreglement. Artikel 20 - Rein houden van de standplaats en niet beschadigen wegdek De marktkramers moeten hun standplaats volledig reinigen en hun afval en verpakkingsmateriaal meenemen. Er worden door het stadsbestuur geen huisvuilwagens ter beschikking gesteld. Bij niet-naleving van deze bepaling zal de toepasselijke belasting worden geheven. Het wegdek mag niet worden beschadigd door het inslaan van piketten of andere voorwerpen dienstig voor het vastmaken van het marktkraam of de marktwagen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van hogedruktoestellen en voegen mogen niet worden uitgeslepen door middel van slijptoestellen. Artikel 21 - Geluidsreclame Het is niet toegelaten geluidsversterkers te gebruiken of op de een of andere wijze storende geluiden te maken voor het aanprijzen van de koopwaren. Artikel 22 - Uitstallen van koopwaren De geopende luifels van de winkelwagens en kramen moeten een hoogte van 2,10 meter hebben, zodat zij geen hinder vormen voor de voetgangers. De marktkramers moeten hun waren, inpakkisten en andere benodigdheden binnen de grenzen van hun standplaats neerleggen. De marktkramers moeten hun koopwaren opstellen op een kraam ten minste 30 cm boven de grond en mogen geen koopwaren opstellen op de grond. Dit laatste geldt niet voor bloemenkramen. De marktkramers moeten op verzoek van de marktleider of zijn plaatsvervanger, hun kraam verplaatsen of verwijderen. In geval van weigering zal de verplaatsing of verwijdering gebeuren door tussenkomst van het stadsbestuur ten laste van de betrokken marktkramer. Artikel 23 - Marktcommissie Het doel van de marktcommissie is:

37 - het nastreven van een goed marktverloop via overleg; - het verstrekken van advies naar het beleid toe. De marktcommissie is samengesteld als volgt: - twee afgevaardigden, aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen, gekozen onder zijn leden; - maximum twee afgevaardigden van elke marktkramersvereniging op de donderdagse markt, die geen demonstreerders-standwerkers zijn en de markt van Sint-Niklaas regelmatig bezoeken; - maximum twee afgevaardigden, aangesteld door de verenigingen van demonstreerdersstandwerkers die de markt van Sint-Niklaas regelmatig bezoeken; - één afgevaardigde per sector van verkoopsproducten, vertegenwoordigd op de donderdagse markt; - de marktleider of zijn plaatsvervanger. Het secretariaat wordt waargenomen door een ambtenaar van het stadsbestuur. De marktcommissie zal vergaderen wanneer de omstandigheden het vereisen, alsook wanneer 1/5 van de leden van de marktcommissie of 1/3 van het totaal aantal marktkramers met een vast abonnement erom verzoekt en dit op dag en uur vooraf te bepalen. De burgemeester of de bevoegde schepen kunnen te allen tijde deze commissie bijeenroepen. Artikel 24 - Onvoorziene gevallen Het college van burgemeester en schepenen beslecht alle onvoorziene gevallen en betwistingen die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van dit reglement. Dit zal gebeuren na advies van de marktcommissie en na de marktleider vooraf te hebben gehoord. Afdeling 4 Ambulante activiteiten buiten de openbare markten Onderafdeling 1 Rommelmarkt Artikel 1 - Rommelmarkt De rommelmarkt in Sint-Niklaas heeft elke zaterdagmiddag plaats van 14 uur tot 17 uur op de esplanade aan het station. Voor de inname van een standplaats en voor het plaatsen van een voertuig binnen de zone, moet het tarief worden betaald voorzien in de concessieovereenkomst. Toelatingsbewijzen worden uitgereikt d.m.v. het invullen van een webformulier op de website van de stad. Deze inschrijvingen worden automatisch doorgezonden naar het mailadres van de concessionaris. Vanaf 12 uur mogen de standhouders met de wagen op de esplanade rijden. Vanaf uur mag er worden uitgepakt. Vanaf 14 uur mag er worden gestart met de verkoop. De concessionaris kan striktere uren hanteren d.m.v. een huishoudelijk reglement maar kan niet buiten de opgelegde uren gaan. Er worden maximum 90 standhouders met wagen en 7 standhouders zonder wagen toegelaten. Alleen tweedehands goederen zijn toegelaten. Nieuwe koopwaren mogen niet worden verkocht op de rommelmarkt. Bij het verlaten van de rommelmarkt moet de standplaats proper worden achtergelaten. Alle afval en lege dozen moeten worden meegenomen.

38 Deelnemers van de rommelmarkt dienen zich te houden aan de concessievoorwaarden en het huishoudelijk reglement van de concessionaris. Onderafdeling 2 Ambulante activiteiten buiten de rommelmarkt Artikel 2 - Toepassingsgebied 1 Plaatsen die vooraf zijn bepaald Na een voorafgaande machtiging van het college van burgemeester en schepenen wordt de uitoefening van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten toegelaten op/in: 1. Hendrik Heymanplein. Zondag tussen 8 uur en 14 uur. Er wordt één standplaats ter beschikking gesteld naast de kramen van de zondagsmarkt. 2. Heidebloemstraat. Woensdag en donderdag, telkens tussen 14 uur en 20 uur. Er wordt één standplaats ter beschikking gesteld, aangeduid door de bevoegde diensten. 3. Koningin Fabiolapark. Maandag en donderdag, telkens tussen 14 uur en 20 uur. Er worden twee standplaatsen ter beschikking gesteld, aangeduid door de bevoegde diensten. 4. Slachthuisstraat. Dinsdag en vrijdag, telkens tussen 14 uur en 20 uur. Er wordt één standplaats ter beschikking gesteld, aangeduid door de bevoegde diensten. 5. Hulstendreef. Dinsdag en vrijdag, telkens tussen 14 uur en 20 uur. Er wordt één standplaats ter beschikking gesteld, aangeduid door de bevoegde diensten. 6. Dries. Woensdag en donderdag, telkens tussen 14 uur en 20 uur. Zondag, tussen 8 uur en 14 uur. Er wordt één standplaats ter beschikking gesteld op de plaats waar gewoonlijk de Boerenmarkt plaatsvindt. De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij het stadsbestuur. 2 Plaatsen die niet vooraf zijn bepaald Eenieder die, met het oog op de uitoefening van een ambulante activiteit, een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein, buiten de openbare markten en buiten de plaatsen die vooraf zijn bepaald in 1, moet dit voorafgaand aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen. Artikel 3 - Voorafgaande machtiging 1 Aanvraag machtiging

39 Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 2 moet voldaan zijn aan dezelfde voorwaarden zoals die in artikelen 3 en 7 van afdeling 3 (openbare markten) zijn voorzien, en moet men beschikken over een machtiging. Deze machtiging moet voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd worden bij het stadsbestuur. De aanvrager moet ook vermelden op welke specifieke plaats(en) hij ambulante activiteiten wenst uit te oefenen. 2 Beslissing machtiging De machtiging wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. 1. In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld: - de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen; - de plaats; - de datum en duur van de verkoop. 2. De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen: - om redenen van openbare orde; - om redenen van verkeersveiligheid; - om redenen van volksgezondheid; - ter bescherming van de consument; - omdat de activiteit het bestaand commercieel aanbod in gevaar kan brengen. Het stadsbestuur zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 3 Aard machtiging 1. Voor plaatsen die vooraf zijn bepaald, wordt een principiële machtiging afgegeven. De houder van deze machtiging moet elke maand aangeven of hij van de hem toegewezen plaats zal gebruikmaken. Op basis van deze aangifte wordt een definitieve machtiging afgegeven. 2. Voor plaatsen die niet vooraf zijn bepaald, wordt onmiddellijk een definitieve machtiging afgegeven. Artikel 4 - Voorwaarden toewijzing standplaatsen De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de standplaatsen op de openbare markt kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. Artikel 5 - Toewijzingsregels standplaatsen 1 Plaatsen die vooraf zijn bepaald Deze plaatsen worden toegewezen per abonnement overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 28 tot en met 37 van het koninklijk besluit van 24 september 2007 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten. 2 Plaatsen die niet vooraf zijn bepaald De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.

40 Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting. Artikel 6 - Belasting De uitoefening van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten is onderworpen aan de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein. Deze belasting moet worden betaald voorafgaand aan de datum (data) waarvoor in de definitieve machtiging toelating gegeven wordt. De betaling kan gebeuren bij de dienst ontvangerij of door overschrijving op het rekeningnummer van het stadsbestuur. Artikel 7 - Schorsing of intrekking machtiging voor plaatsen die vooraf zijn bepaald De machtiging voor plaatsen die vooraf zijn bepaald, kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen: - bij niet of herhaalde laattijdige betaling van de belasting; - bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de bevoegde dienst vooraf op de hoogte te stellen; - bij overdracht van de machtiging aan een derde zonder de bevoegde dienst vooraf op de hoogte te stellen; - wanneer andere waren verkocht worden of andere diensten aangeboden worden dan diegene vermeld op de machtiging; - indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een standplaats zoals omschreven in de artikelen 3 en 7 van afdeling 3 (openbare markten). De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding of op een duurzame drager tegen ontvangstmelding. Artikel 8 - Identificatie ambulante handelaar Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein moet zich identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelde(n) aangebracht worden wanneer deze alleen werken. Het bord bevat volgende vermeldingen: - hetzij de naam, voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; - hetzij de naam, voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; - de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; - al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel, en indien de onderneming niet in België gevestigd is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; - het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt indien het om een buitenlands bedrijf gaat). Artikel 9 - Ambulante verkoopsruimten

41 1 Het uitoefenen van ambulante activiteiten op openbare plaatsen buiten de openbare markten, is alleen mogelijk na een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen en op de plaatsen, dagen en uren vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. De vergunning vermeldt de aard van de producten of diensten, de plaats, de datum en duur van de verkoop. 2 Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor plaatsen die vooraf zijn bepaald, schorsen of intrekken in volgende gevallen: a. bij niet of herhaalde laattijdige betaling van de belasting; b. bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de bevoegde dienst vooraf op de hoogte te stellen; c. bij overdracht van de toelating aan een derde zonder de bevoegde dienst vooraf op de hoogte te stellen; d. wanneer andere waren worden verkocht of andere diensten worden aangeboden dan diegene vermeld op de toelating; e. indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een standplaats zoals omschreven in het gemeentelijk reglement. 3 Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op openbare plaatsen moet zich identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelde(n) worden aangebracht wanneer deze alleen werken. De vermeldingen die het bord moet bevatten, worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. 4 Bij de schorsing van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn kosten de opstellingen waarvoor hem een vergunning werd verleend onmiddellijk te verwijderen voor de duur van de schorsing. Bij de intrekking van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn kosten de opstellingen waarvoor hem een vergunning werd verleend onmiddellijk en definitief te verwijderen. Bij verzuim zullen de opstellingen ambtshalve worden verwijderd op kosten van de overtreder. Het college van burgemeester en schepenen kan in het geval van het wederrechtelijk in gebruik nemen van openbare plaatsen bij gebrek aan een vergunning, de opstelling onmiddellijk doen verwijderen op kosten van de overtreder. Buiten het voorgaande kan de burgemeester altijd de nodige maatregelen nemen om redenen van veiligheid. Artikel 10 - Feest-, avondmarkten Feest-, avondmarkten mogen slechts worden georganiseerd na een voorafgaandelijke schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen, op de dagen en uren door het college vastgesteld. Artikel 11 - Elektriciteit - brandpreventie

42 Ambulante handelaars die gebruikmaken van verwarmingstoestellen moeten verplicht verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en risico s van brand en burenverhaal. Op verzoek van de gemachtigde ambtenaren (marktleider, brandweer, politie, e.a.) moet worden aangetoond dat aan deze verplichtingen werd voldaan. Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan de vigerende veiligheidsvoorschriften of die gassen of rook doen ontsnappen. De ambulante handelaars moeten de voorwaarden van het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) naleven. De ambulante handelaars moeten volgende attesten kunnen voorleggen: - een keuringsattest van de elektrische installaties, zonder opmerkingen, afgeleverd door een erkende dienst voor technische controle, dat niet ouder is dan 1 jaar; - een keuringsattest inzake gasdichtheidsproef zonder opmerkingen, afgeleverd door een erkende dienst voor technische controle, dat niet ouder is dan 5 jaar. De ambulante handelaars moeten een draagbare snelblusser van minimum één bluseenheid (6 kg) (ABC-poeder of waterschuim) voorzien van het keurmerk BENOR en jaarlijks gekeurd, in hun onmiddellijk bereik hebben. Artikel 12 - Onvoorziene gevallen Het college van burgemeester en schepenen beslecht alle onvoorziene gevallen en betwistingen die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van dit reglement. HOOFDSTUK IV PUBLIEKTOEGANKELIJKE INRICHTINGEN EN PLAATSEN Afdeling 1 Horecazaken Artikel 1 - Definitie Voor de toepassing van dit reglement wordt onder horecazaken verstaan: occasionele drankgelegenheden, cafés, tavernes, eetgelegenheden, restaurants en dancings, vzw s en feitelijke verenigingen die een drank- en/of eetgelegenheid uitbaten overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling 4, van dit algemeen politiereglement en die beschikken over een tapvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Artikel 2 - Sluitingsuur Alle horecazaken moeten ontruimd zijn van 1 uur tot 6 uur 's morgens, behalve de zaterdagnacht en de nacht die een plaatselijke of wettelijke feestdag voorafgaat, waarop ze toegankelijk mogen blijven tot 2 uur 's morgens. Plaatselijke feestdagen worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld. De burgemeester is gemachtigd, bij algemene of beperkte maatregel, voor bepaalde gelegenheden of op verzoek van de betrokken uitbaters afwijkingen op het sluitingsuur toe te staan.

43 Artikel 3 - Ontruimen De uitbaters moeten hun horecazaak tijdig sluiten en doen ontruimen door het publiek, dat zich tijdig moet verwijderen, zodat aan vorig artikel kan worden voldaan. Deze bepaling is niet van toepassing op de inwonenden en evenmin op de reizigers die in het logementsregister zijn ingeschreven. Artikel 4 Nachtvergunning De vergunning heeft slechts uitwerking, mits naleving van de bepalingen van het toepasselijk belastingreglement. De niet-permanente vergunningen en toevallige verlengingen van een permanente vergunning moeten vooraf worden aangevraagd. Voor alle vergunningen, ook voor deze voor meer dan één nacht gegeven, behoudt de burgemeester het recht tot intrekking, gesteund op zijn bevoegdheid om te allen tijde maatregelen in het belang van de openbare rust en orde te treffen. Artikel 5 - Ordemaatregelen De officier van bestuurlijke politie heeft het recht de horecazaken waar zich wanordelijkheden voordoen of inbreuken op deze bepalingen worden gepleegd, te doen ontruimen en te doen sluiten vóór het sluitingsuur vermeld in artikel 2 of in de toegestane vergunning. Afdeling 2 Stedelijke inrichtingen en infrastructuur en recreatiepark De Ster Onderafdeling 1 Gemeenschappelijke bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Voor alle gebouwen en andere infrastructuur in gebruik door het stadsbestuur, ongeacht of het stadsbestuur al dan niet eigenaar is van deze gebouwen en infrastructuur en ongeacht of de betrokken gebouwen en infrastructuur al dan niet bestemd zijn voor een publieksgerichte werking, en voor het recreatiepark De Ster zijn de onderstaande bepalingen van toepassing. Artikel 2 Toegankelijkheid De stedelijke inrichtingen en infrastructuur zijn toegankelijk op de dagen en uren zoals bepaald door de gemeenteraad, of het college van burgemeester en schepenen. Het recreatiepark De Ster is toegankelijk op de dagen en uren bepaald in het toepasselijk huishoudelijk reglement. Bovendien zijn de stedelijke inrichtingen en infrastructuur en het recreatiepark De Ster alleen toegankelijk via de officiële ingangen. Enkel de delen die voor het publiek toegankelijk zijn, mogen door de bezoekers worden betreden. Het is verboden gedragingen te stellen waardoor het betreden of het verlaten van de inrichting voor anderen wordt bemoeilijkt. Artikel 3 Huishoudelijk reglement en ordemaatregelen

44 Een persoon die de bepalingen van het toepasselijk huishoudelijk reglement niet naleeft, wiens gedrag opspraak verwekt, kan door de beheerder van de inrichting of de infrastructuur, een andere aangestelde van het stadsbestuur of van het provinciebestuur in het geval van het recreatiepark De Ster, of de politie in het geval van weerspannigheid, worden verplicht om de inrichting of de infrastructuur onmiddellijk en op eerste mondeling verzoek te verlaten, zonder enige vorm van vergoeding. De verwijdering van een persoon kan ook gebeuren om reden van veiligheid of openbare gezondheid. Behoudens voormelde ordemaatregelen kan de burgemeester als bestuurlijke maatregel een plaats-verbod opleggen overeenkomstig artikel 134 sexies van de nieuwe gemeentewet. Het niet-naleven van het tijdelijk plaatsverbod kan worden bestraft met een administratieve geldboete. Behoudens het opleggen van een ordemaatregel, kan het niet-naleven van het huishoudelijk reglement dat van toepassing is in de infrastructuur of inrichting, aanleiding geven tot het opleggen van een administratieve sanctie. Onderafdeling 2 Recreatiepark De Ster Artikel 4 Lawaaihinder Er mag geen hinderlijk lawaai worden gemaakt door middel van elektronisch versterkte muziek. Artikel 5 - Hinderlijke spel en spelactiviteiten Op de ligweiden en op het strand mogen geen balspelen of andere spelen worden beoefend waarbij een voorwerp wordt geworpen, op momenten dat dit hinderlijk kan zijn voor andere gebruikers. Artikel 6 - Baden en zwemmen Baden en zwemmen zijn alleen toegelaten in de bewaakte sectoren van de strandbadzone, aangeduid met een groene vlag. Bij zwemwedstrijden, door het stadsbestuur georganiseerd of toegelaten, mogen de deelnemers ook in het daartoe afgebakend deel van de roeivijver zwemmen. De zwemmers en baders moeten de aanwijzingen van het reddingspersoneel en het stadsbestuur naleven. Artikel 7 - Bevroren vijvers Bevroren vijvers mogen niet worden betreden. Artikel 8 - Roeiboten, kano s en waterfietsen In roeiboten, kano s of op waterfietsen mag niet worden rechtgestaan, noch mag eruit worden gehangen. Evenmin mag vanuit de vaartuigen in het water worden gesprongen. Er mogen geen acties worden ondernomen die het vaartuig (tijdelijk) onbruikbaar kunnen maken. Het vaartuig mag niet worden achterlaten op andere plaatsen dan de aanlegsteiger van vertrek. In- en uitstappen is alleen toegelaten aan de aanlegsteiger van vertrek. Andere gebruikers van vaartuigen mogen niet opzettelijk worden gehinderd.

45 Onderafdeling 3 Stedelijke begraafplaatsen Artikel 9 - Toepassingsgebied De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle stedelijke begraafplaatsen op het grondgebied van de stad. Artikel 10 - Gedragscode Op de begraafplaatsen is het niet toegelaten zich zodanig te gedragen dat men anderen stoort of beledigt, of zich op een wijze te gedragen die onverenigbaar is met de rust en de waardigheid van een begraafplaats. Artikel 11 - Toegankelijkheid Onverminderd de gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de toegankelijkheid van stedelijke inrichtingen en infrastructuur (cf. artikel 2), mag men zich op de stedelijke begraafplaatsen geen toegang verschaffen buiten de door de gemeenteraad bepaalde uren van openstelling voor het publiek. Artikel 12 - Voertuigen Onverminderd de gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot het parkeren van voertuigen en stallen van (motor)fietsen aan stedelijke inrichtingen en infrastructuur (cf. artikel 2), mag men zich op de begraafplaatsen niet begeven met een gemotoriseerd voertuig, tenzij mits toelating van het college van burgemeester en schepenen, die kan worden verleend voor personen met een mobiliteitsbeperking. Dit geldt niet voor dienstvoertuigen en voertuigen van begrafenisondernemers. Artikel 13 - Filmopnamen Het filmen van lijkstoeten en teraardebestellingen binnen de omheining van de begraafplaatsen is niet toegelaten behalve op aanvraag van een nabestaande van de overledene. Het maken van andere filmopnamen binnen de omheining van de begraafplaatsen is aan een schriftelijke toelating van de burgemeester onderworpen. Artikel 14 - Beschadigen graven, monumenten, bloemen, beplantingen, grafversierselen, e.a. Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder. Het schenden, verplaatsen of op enige manier beschadigen van graven, monumenten, bloemen, beplantingen of welke grafversierselen ook, is niet toegelaten. Het vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen van grafsteden, gedenktekens of grafstenen, kan worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 526 van het strafwetboek of met een administratieve geldboete.

46 Artikel 15 - Afsluitingen, omheiningen, kniel- en zitbanken Het maken van afsluitingen of omheiningen rond de graven is verboden, evenals het plaatsen van kniel- en zitbanken aan de graven. Artikel 16 - Beplantingen Het planten van bomen en heesters op de stedelijke begraafplaatsen door particulieren is verboden. Beplantingen en bloemen mogen niet over de aanpalende graven, noch over de wegen hangen. Ten onrechte geplante struiken of bomen en verwaarloosde beplantingen kunnen zonder voorafgaand bericht door het stadsbestuur worden verwijderd. Verwelkte bloemen en planten, evenals verwaarloosde bloemstukken zullen ambtshalve worden verwijderd. Artikel 17 - Werken aan graven Wanneer graftekens of delen van graftekens worden vervangen, moet het afbraakmateriaal door degene die de plaatsing of herstelling doet, worden meegenomen. Wanneer een zerk voor een bijzetting wordt opengemaakt, mag deze niet op de naastliggende zerk worden gelegd. De grafzerk moet binnen de 3 dagen worden teruggeplaatst. Afdeling 3 Vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen 4 Artikel 1 - Toepassingsgebied De onderstaande bepalingen betreffen de normen inzake brandpreventie, waaraan het concept, de bouw en de inrichting van publiektoegankelijke inrichtingen moeten voldoen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, circussen, inrichtingen in openlucht e.d. en gebouwen waar enkel erkende erediensten in worden gehouden en op de publiektoegankelijke inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering inzake brandveiligheid van toepassing is, bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, rusthuizen. Voor de jeugdverblijven en -lokalen die hun werking ontplooien in het kader van Toerisme voor Allen en hiervoor een financiële ondersteuning ontvangen van Toerisme Vlaanderen gelden de brandpreventienormen opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. Ook voor de jeugdlokalen die niet zijn erkend in het kader van Toerisme voor Allen worden de brandpreventienormen van voormeld besluit van 28 mei 2004 in aanmerking genomen, in afwachting van een specifieke regeling op Vlaams niveau, zodat deze inrichtingen vallen buiten het toepassingsgebied van de onderstaande bepalingen. 4 Voor de publiektoegankelijke inrichtingen met een capaciteit van 50 personen of meer, zijn sinds 1 juni 2014 de minimumnormen van toepassing, vastgesteld in de politieverordening van 23 mei 2014 houdende de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen.

47 Artikel 2 - Definities Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: - brandpreventie: het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen; - publiektoegankelijke inrichting: gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten personen 50 of meer kan bedragen; - basisnormen: de basisnormen, vastgesteld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994, met latere wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; - draaideur: deur met één of meerdere vleugels, die om een verticale as draait; - uitgang: een uitgang leidt de aanwezigen ofwel rechtstreeks naar de openbare weg ofwel naar een plaats van waaruit de openbare weg bereikbaar is, via een veilige plaats, via een ander compartiment, via een trap of via een evacuatieweg; - evacuatietraject: de weg die men aflegt vanaf de inrichting tot op de openbare weg; - netto-oppervlakte: de oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte die wordt ingenomen door het vaste meubilair, de vestiaire(s) en het sanitair. Verder zijn de definities van toepassing van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Artikel 3 - Brandveiligheidsattest Het openhouden, openen of heropenen van een publiektoegankelijke inrichting is afhankelijk van het bekomen van een gunstig brandveiligheidsattest. Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, bij vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden, moet voorafgaandelijk door de exploitant een brandveiligheidsattest worden aangevraagd aan de burgemeester. Het brandveiligheidsattest wordt door de burgemeester afgeleverd op advies van de brandweer. Het advies van de brandweer bevat een beschrijving van de bestaande toestand en eventueel de maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met onderstaande bepalingen. Artikel 4 - Attest verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing Inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, bezorgen aan de burgemeester een duplicaat van het door de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer afgeleverd attest, bepaald bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

48 Artikel 5 - Attesten materiaalklasse en brandweerstand De exploitant legt op eenvoudige vraag geldige attesten betreffende materiaalklasse en brandweerstanden voor. Artikel 6 - Aantal toegelaten personen Onverminderd de verdere bepalingen van dit hoofdstuk moet de exploitant alle nodige maatregelen nemen om brand te voorkomen en de aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek. De brandweer legt het maximum aantal personen vast dat gelijktijdig binnen de inrichting mag aanwezig zijn, op basis van volgende criteria: het aantal uitgangen, de nuttige breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen. Het kleinste resultaat van de uitgevoerde berekeningen geldt als het maximum aantal toegelaten personen voor zover het maximum van 3 personen per m² netto-oppervlakte niet wordt overschreden. De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om overschrijding van dit aantal te voorkomen. Het aantal toegelaten personen moet door de exploitant worden aangeduid op een bordje dat duidelijk leesbaar is en voor iedereen zichtbaar. De respectievelijke berekeningswijze is als volgt: - het aantal uitgangen: Het aantal toegelaten personen is kleiner dan of gelijk aan de bezetting die overeenstemt met het aantal uitgangen zoals bepaald in artikel de vereiste nuttige breedte van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen: De uitgangen, evacuatiewegen en deuren in de evacuatiewegen moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen, dat ze moet gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken. De trappen moeten een totale breedte hebben die, uitgedrukt in centimeters, ten minste gelijk is aan dat aantal personen, vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang of 2 indien ze er naar opstijgen. Het berekenen van de nuttige breedte moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige verdieping vervoegen en dat deze ontruimd is als zij er aankomen. Bij de berekening wordt steeds rekening gehouden met de smalste doorgang op een evacuatietraject. Artikel 7 - Brandgedrag van materialen 1 Vast bevestigde bekledingen Voor vast bevestigde bekledingen van technische lokalen, stookplaatsen, keukens, evacuatiewegen, zowel voor de horizontale als voor de verticale, en voor de publiektoegankelijke lokalen gelden de beproevingsmethoden en de onderverdeling in brandklassen uit bijlage 5 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 en de norm NBN EN Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren. Massief parket (minstens 1,8 cm) op betonnen ondergrond is toegestaan.

49 2 Niet-vastbevestigde bekledingen De niet-vastbevestigde bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken. De brandweer kan, mits de nodige motivatie, voor doeken en (over)gordijnen klasse M2 conform NF P of klasse 2 conform NBN opleggen in haar advies. 3 Versieringen Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee brengen. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, evenals gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend. 4 Beklede meubelen De brandweer bepaalt het vereiste brandgedrag van de beklede meubelen in functie van het risico van de inrichting. De volgende normen zijn hierbij van toepassing: - NBN EN Meubelen - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen - Deel 1: Smeulende sigaret als ontstekingsbron. - NBN EN Meubelen - Bepaling van de ontsteekbaarheid van beklede meubelen - Deel 2: Equivalent van de lucifervlam als ontstekingsbron. - Crib 5 volgens BS 5852 Methods of test for assessment of the ignitability of upholstered seating by smouldering and flaming ignition sources. Artikel 8 - Toegangswegen De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de bevoegde brandweer, onverminderd de toepassing van de basisnormen ter zake. Artikel 9 Inplanting Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komt. Artikel 10 - Compartimentering De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van 1 bouwlaag. Een compartiment mag zich echter uitstrekken over 2 boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex) op voorwaarde dat de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan m². De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen. De publiektoegankelijke inrichting moet brandwerend gecompartimenteerd zijn van de rest van het gebouw.

50 In de publiektoegankelijke inrichting mogen zich geen lokalen met nachtverblijf bevinden. Artikel 11 - Evacuatie 1 Aantal uitgangen Elk compartiment en/of elk lokaal en/of elk niveau van de duplex (met uitzondering van duplexen die het evacuatieniveau omvatten) hebben minimum: - 1 uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt; - 2 uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt; - 2+n uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij n het gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling door van de maximale bezetting van het compartiment. Indien een deel van het gebouw waarin de publiektoegankelijke inrichting is gelegen gebruikt wordt door de exploitant voor privédoeleinden, mag een uitgang van de inrichting ook dienstdoen als uitgang van dit privégedeelte. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, door derden wordt gebruikt, mag dit gedeelte niet evacueren door de publiektoegankelijke inrichting. Bovengrondse of ondergrondse lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn, moeten via vaste trappen bereikbaar zijn. Als de totale oppervlakte van een duplexcompartiment kleiner is dan of gelijk is aan 300 m² én als de oppervlakte van de bouwlaag van de duplex die rechtstreeks evacueert via een uitgang, groter is dan de oppervlakte van de andere bouwlaag van het duplexcompartiment, moet enkel het niveau van de duplex met de grootste oppervlakte over het vereiste aantal uitgangen beschikken. Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer in haar advies verhoogd worden in functie van het risico en de configuratie van de lokalen. Rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een hellingsgraad groter dan 10 % komen niet in aanmerking voor de berekening van het vereiste aantal uitgangen. 2 Eigenschappen van de uitgangen De nuttige breedte van elke uitgang bedraagt minstens 0,80 meter, de vrije hoogte minstens 2 meter. De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van een compartiment of een lokaal. Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken. 3 Evacuatietraject Een publiektoegankelijke inrichting moet minstens over 1 brandveilig evacuatietraject beschikken. Op een evacuatieniveau mogen geen wanden of deuren, zonder de vereiste brandweerstand, uitgeven op een brandveilig evacuatietraject, met uitzondering van de laatste 3 meter tot de openbare weg. 4 Evacuatiewegen

51 De binnenwanden van evacuatiewegen, gelegen buiten de inrichting, moeten minstens de brandweerstand van de structurele elementen hebben. De deuren die op deze evacuatiewegen uitgeven, moeten een brandweerstand van ½ h hebben. De evacuatiewegen moeten aan deze eisen voldoen in de mate dat er minstens 1 brandveilig evacuatietraject moet zijn. De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen bedraagt 0,80 meter, de vrije hoogte minstens 2 meter. De evacuatiewegen moeten zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden worden. De lengte van eventueel doodlopende delen in de evacuatiewegen mag niet meer dan 15 meter bedragen. De af te leggen afstand vanaf elk punt van de publiektoegankelijke inrichting bedraagt maximaal: 30 meter tot de dichtstbijzijnde uitgang; 60 meter tot een tweede uitgang. Op een evacuatietraject mogen bij aanwezigheid van publiek de deuren niet op slot zijn of ze moeten uitgerust zijn met paniekbeslag; er mogen zich op een evacuatietraject geen voorwerpen bevinden die de evacuatie kunnen belemmeren en er mogen geen spiegels worden aangebracht die het publiek kunnen misleiden. 5 Trappenhuizen Trappenhuizen gelegen op een evacuatietraject, moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg. De binnenwanden van een trappenhuis moeten een brandweerstand hebben van minstens 1 h en de deuren, die erop uitgeven, ½ h. De laatste eis geldt niet voor buitentrappenhuizen. In de buitenwanden van een trappenhuis mogen openingen zitten indien deze openingen over ten minste 1 meter zijdelings afgezet zijn met een element dat een vlamdichtheid heeft van ½ h. De trappenhuizen moeten aan bovenstaande eisen voldoen in de mate dat er minstens 1 brandveilig evacuatietraject moet zijn. 6 Trappen De trappen moeten de volgende kenmerken hebben: 1. evenals de overlopen zijn de trappen vervaardigd uit beton. Als de graad van brandweerstand niet kan bewezen worden, moet de trap brandwerend beschermd worden. Deze eis geldt niet voor buitentrappen, duplextrappen en bij buitentrappenhuizen; 2. ze zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 meter, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen. Vanaf een breedte van 2,40 meter moeten de trappen voorzien zijn van een bijkomende leuning in hun as; 3. de aantrede van de treden is in elk punt op de looplijn ten minste 20 cm; 4. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen. 7 Liften Liften moeten, ongeacht het type, brandwerend gescheiden zijn van de publiektoegankelijke inrichting door wanden Rf 1 h en deuren Rf ½ h. Deze eisen gelden niet als de lift slechts 1 compartiment aandoet.

52 8 Deuren De deuren op een evacuatietraject moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien over een minimale hoek van 90. Voor publiektoegankelijke inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste 1 deur van een uitgang in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten de deuren van alle uitgangen in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. In publiektoegankelijke inrichtingen, waarvan een deur niet in de vluchtzin kan opendraaien omdat ze zich op minder dan haar breedte van de rooilijn bevindt, moet een sas voorzien worden met een binnendeur die opent in de vluchtzin zodat de deur op de rooilijn, bij aanwezigheid van publiek, in openstand kan geblokkeerd worden. Automatische schuifdeuren mogen op een evacuatietraject enkel gebruikt worden indien ze, onder een lichte druk van binnenuit, kunnen opengedraaid worden in de vluchtzin (= schuifdeuren met anti-paniekbeslag). Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn op een evacuatietraject niet toegelaten. De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid. 9 Signalisatie Iedere uitgang en nooduitgang, evenals de wegen die ernaartoe leiden, moeten aangeduid worden met pictogrammen zoals bepaald in bijlage II van het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen moeten zichtbaar zijn bij veiligheidsverlichting. Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang zichtbaar zijn. 10 Verlichting De lokalen toegankelijk voor het publiek moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron. In de inrichting moet veiligheidsverlichting aangebracht zijn met een voldoende lichtsterkte om een veilige en snelle ontruiming te verzekeren. Deze veiligheidsverlichting moet conform de norm NBN EN 1838 zijn. Ze bestaat minstens uit een evacuatieverlichting om een veilige evacuatie van het gebouw te verzekeren en het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen mogelijk te maken. Volgende plaatsen worden voorzien van veiligheidsverlichting, geleverd door noodverlichtingsarmaturen conform NBN EN : De (nood)uitgangen, de evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de technische lokalen, de belangrijkste elektrische borden, en ook in het bijzonder in de onmiddellijke omgeving van de blusmiddelen en op de plaatsen waar het noodzakelijk is nadruk te leggen op mogelijk gevaar. Lokalen met een bezettingscapaciteit van 100 of meer personen moeten tevens met een anti-paniekverlichting worden uitgerust om de verplaatsing van de aanwezigen naar de evacuatieweg mogelijk te maken en de kans op paniek te verkleinen. Artikel 12 - Doorvoeringen door wanden

53 Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. Artikel 13 - Structurele elementen De structurele elementen moeten een weerstand tegen brand bezitten in overeenstemming met volgende tabel: aantal bouwlagen bovengrondse structuur structuur van het gebouw dakstructuur ondergrondse structuur ** 1 ½ h ½ h* 1 h 2 ½ h ½ h* 1 h 2 1 h ½ h* 1 h * Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met weerstand tegen brand van ½ h. ** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. Voor verandadaken worden geen eisen gesteld aan de stabiliteit indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. de oppervlakte van de veranda is kleiner dan het gedeelte van de inrichting dat in een gebouw gelegen is dat wel aan de eisen betreffende de structurele elementen voldoet; 2. beide ruimten hebben minstens één uitgang. Artikel 14 - Plafonds en valse plafonds In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h. De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand van ½ h bezitten. Indien de ruimte tussen het plafond en het vals plafond niet is uitgerust met een sprinklerinstallatie, moet deze ruimte derwijze onderbroken worden met verticale scheidingen met een Rf = ½ h dat er ruimten ontstaan waarvan de horizontale projectie kan ingeschreven worden binnen een vierkant met zijden 25 meter x 25 meter. Artikel 15 - Technische lokalen Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment met wanden Rf 1 h en deur(en) Rf ½ h. Artikel 16 - Verwarming 1 Stookplaats Indien het nominaal vermogen van de centrale stookinstallatie minder is dan 30 kw, is een stookplaats niet vereist, toch moet de ruimte voorzien zijn van voldoende boven- en onderverluchting. Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie meer dan 30 kw en minder dan of gelijk aan 70 kw bedraagt, moet deze worden ondergebracht in een stookplaats met

54 wanden van minstens Rf 1 h; de toegang tot dit lokaal geschiedt via een zelfsluitende deur met minstens Rf ½ h. Bovendien moet dit lokaal voorzien worden van onder- en bovenverluchting rechtstreeks uitgevend in de buitenlucht. Gaswandketels tot 70 kw van het type C (gesloten type) moeten niet in een stookplaats worden opgesteld. Er moet geen extra verluchting voorzien worden. Centrale stookinstallaties met een vermogen 70 kw, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B De stookplaats mag niet rechtstreeks uitgeven in een ruimte toegankelijk voor het publiek. Een stookplaats mag enkel voor desbetreffend doel worden aangewend. Een stookplaats met een verwarmingsinstallatie op gas, moet uitgerust zijn met een gasdetector, gekoppeld aan een buiten deze ruimte voorziene automatische gasafsluiter. 2 Lokale verwarmingstoestellen met verbranding Deze verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen of een speciale inrichting voor de afvoer van verbrandingsgassen. Tevens moet elk toestel minstens voorzien zijn van een duidelijk gesignaleerde, manueel bedienbare kraan die de brandstoftoevoer afsluit. 3 Verwarmingsinstallaties met warme lucht Deze installaties moeten aan volgende voorwaarden voldoen: - de temperatuur van de warme lucht mag op de verdelingspunten 80 C niet overschrijden; - de kanalen van de warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn; - doorvoeringen doorheen wanden met een brandweerstand Rf = 1 h mogen deze brandweerstand niet reduceren of tenietdoen; - bij abnormale stijging van de temperatuur in de luchtkanalen moet de verwarmingsinstallatie automatisch stilgelegd worden zowel ventilatoren als warmtegeneratoren; - de te verwarmen lucht mag niet aangezogen worden uit de stookplaats. 4 Gas De gasteller(s) moet(en) geplaatst worden conform de richtlijnen van de gasmaatschappij. Deze moet(en) ontoegankelijk zijn voor het publiek. Er moet zowel onder- als bovenverluchting voorzien worden met een minimale oppervlakte van elk 150 cm². De gasteller(s) mag (mogen) nooit in een stookplaats worden geplaatst. Buiten het gebouw moet een afsluitkraan aangebracht worden op de hoofdtoevoerleiding. De plaats ervan moet aangeduid zijn met de letters Gas en de coördinaten. De brandweer moet te allen tijde deze afsluitkraan gemakkelijk kunnen bedienen. Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen moeten voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap. 5 Gasrecipiënten Zowel de volle als de lege gasrecipiënten moeten op een veilige plaats in openlucht worden ondergebracht. De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast. Enkel de laatste 2 meter naar het verbruikstoestel kunnen bestaan uit soepele leidingen die moeten voldoen aan NBN EN 559.

55 6 Brandstofvoorraad In de inrichting moet de niet-ingegraven brandstofvoorraad in een afzonderlijk goed verlucht lokaal geplaatst worden. De binnenwanden van dit lokaal moeten minimaal een brandweerstand van 1 uur hebben. De deuren in die wanden moeten zelfsluitend zijn en moeten een brandweerstand Rf ½ h hebben. 7 Brandbestrijding Op de brander van de centrale verwarming (met stookolie) moet een automatisch poederblusapparaat NBN EN E3-3, E3-6, E3-7 type ABC P12 geïnstalleerd worden. Dit blusapparaat wordt aangesloten op de alarminrichting (indien aanwezig). 8 Rookkanalen De afvoer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare rookkanalen. De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een veiligheidsafstand van 15 cm moet worden aangehouden tenzij een effectieve, brandveilige thermische isolatie is aangebracht. Artikel 17 - Keukens De keuken van een inrichting moet brandwerend gescheiden worden van de publiektoegankelijke delen door wanden Rf 1 h en door (bij brand) zelfsluitende in de vluchtzin opendraaiende deuren met Rf ½ h. Deze brandwerende compartimentering is niet vereist indien elke dampkap voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die bij activering tevens de energietoevoer van de betrokken keukeninstallaties uitschakelt. Bij gebruik van gasrecipiënten geldt 5 van artikel 16. Artikel 18 - Principe van goed vakmanschap De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle geldende regels van goed vakmanschap. Artikel 19 - Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een vanwege de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie erkend keuringsorganisme: - bij haar inbedrijfstelling; - bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen; - om de 5 jaar, met uitzondering van de neonverlichting werkende op hoogspanning die conform het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) jaarlijks moet gekeurd worden. Artikel 20 - Installaties voor melding, alarm en detective 1 Melding Elke inrichting moet voorzien zijn van een telefoontoestel met duidelijke vermelding van de oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de betreffende inrichting.

56 2 Algemeen Volgende installaties worden bepaald op advies en in akkoord met de bevoegde brandweerdienst. a. Alarm De brandweer kan in haar advies een auditief alarmsysteem opleggen dat een alarmsignaal in werking stelt dat de aanwezigen op een duidelijke wijze er toe aanzet de inrichting onmiddellijk te verlaten. Het auditief alarmsignaal moet niet alleen hoorbaar zijn in de inrichting zelf maar ook in het deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen of, indien nodig, zelfs in heel het gebouw. De brandweer kan in haar advies opleggen dat de activering van het auditief alarmsysteem moet gepaard gaan met het automatisch stoppen van de muziekinstallatie. b. Automatische branddetectie Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen lokalen bevat voor nachtverblijf, moet in de publiektoegankelijke gedeelten een automatische branddetectie conform de geldende normen voorzien worden, gekoppeld aan een auditief alarmsysteem. Ook indien er geen nachtverblijf is kan de brandweer, indien nodig, automatische branddetectie opleggen. Artikel 21 - Brandbestrijdingsmiddelen De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in akkoord met de bevoegde brandweer. Er moet minstens voorzien worden in 1 bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte met een minimum van 2 blustoestellen per niveau. Bijkomend kan de brandweer in haar advies brandhaspels opleggen conform NBN EN De exploitant en zijn medewerkers moeten beschikken over duidelijke, schriftelijke instructies in verband met de taakverdeling bij brand en evacuatie en over het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen. Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd tegen vorstgevaar, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden. Artikel 22 - Rook - en warmteafvoerinstallaties De brandweer kan in haar advies in grote onverdeelde ruimten met slechts één bouwlaag, eisen opleggen met betrekking tot de rookafvoer. Artikel 23 - Roken Om de brandrisico s verbonden aan het roken te weren moeten een voldoende aantal veilige asbakken ter beschikking gesteld worden, in de plaatsen waar roken is toegelaten overeenkomstig de geldende reglementering op het roken. Artikel 24 - Controle

57 De exploitant zal het publiek slechts toelaten na zich telkens er van vergewist te hebben dat alle uitgangen en nooduitgangen goed zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn. De exploitant moet te allen tijde toegang verlenen aan de burgemeester of zijn afgevaardigde. De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door de externe dienst voor technische controles (EDTC): installatie controleorgaan periodiciteit personenliften EDTC 3-maandelijks door nietgecertificeerde onderhoudsdienst 6-maandelijks door gecertificeerde onderhoudsdienst goederenliften EDTC jaarlijks cv en schouwen BI/BP jaarlijks alarm * BI/BP jaarlijks branddetectie * BI/BP jaarlijks brandbestrijdingsmiddelen * BI/BP jaarlijks individuele gasverwarmingstoestellen* BI/BP dichtheidsproef gasinstallatie * EDTC jaarlijks 5-jaarlijks gashouders (tanks 300 l.) * EDTC 5-jaarlijks laagspanning + werking veiligheidsverlichting* neonverlichting, werkend op hoogspanning EDTC EDTC 5-jaarlijks jaarlijks Installaties aangeduid met een * worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, bij vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen. Artikel 25 - Veiligheidsregister In elke inrichting moet een veiligheidsregister ter inzage liggen voor de burgemeester of zijn afgevaardigde. Dit register bevat informatie met betrekking tot de bij dit reglement opgelegde veiligheidscontroles en verificaties, wettelijk opgelegde periodieke controles, exploitatievergunning, stappenplan, aantal toegelaten personen, verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing), e.d. De exploitant moet de gegevens van het veiligheidsregister opvolgen en indien nodig actualiseren. Artikel 26 - Overgangsbepalingen en afwijkingen

58 1 Afwijkend van artikel 3 zullen inrichtingen, die bij de inwerkingtreding van deze afdeling beantwoorden aan de definitie van een publiektoegankelijke inrichting maar nog niet beschikken over een brandveiligheidsattest, pas moeten voldoen aan alle bepalingen van dit hoofdstuk, uiterlijk 12 maanden na ontvangst van een brief van de burgemeester waarin, op advies van de brandweer, de te nemen maatregelen zijn opgenomen. De burgemeester kan, op advies van de brandweer, mits een stappenplan, een andere uitvoeringstermijn aanvaarden. Indien noodzakelijk voor de veiligheid kan de burgemeester voor sommige maatregelen een kortere termijn opleggen. 2 Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, kan de burgemeester, op advies van de brandweer, afwijkingen toestaan voor zover deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, beantwoorden aan het algemeen beveiligingsprincipe en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze reglementering. Afdeling 4 Uitbatingsvergunning voor vzw s en feitelijke verenigingen die een dranken/of eetgelegenheid uitbaten Artikel 1 - Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: vzw: de verenigingen zonder winstoogmerk zoals bedoeld in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, hierna genoemd vzw. feitelijke vereniging: elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging. drank- en/of eetgelegenheid: lokalen of ruimten die permanent zijn ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse en die voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten. uitbater: de natuurlijke perso(o)n(en) die optreedt (optreden) voor de vereniging (in het geval van een feitelijke vereniging), of het orgaan dat de vereniging in rechte vertegenwoordigt (in het geval van een vzw) en voor wiens rekening en risico de uitbating van de drank- en/of eetgelegenheid gebeurt. Artikel 2 - Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op alle feitelijke verenigingen en vzw s die een drank- en/of eetgelegenheid uitbaten zoals bedoeld in artikel 1 en die niet vallen onder hierna vermelde uitsluitingen inzake het toepassingsgebied:

59 - vzw s en feitelijke verenigingen die geen drank- en/of eetgelegenheid uitbaten zoals bedoeld in artikel 1; - volgende vzw s, zelfs indien zij een drank- en/of eetgelegenheid uitbaten zoals bedoeld in artikel 1; - vzw s en feitelijke verenigingen die werden opgericht door het stadsbestuur en waarop de gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen) controle uitoefenen; - vzw s en feitelijke verenigingen die gebruikmaken van een lokaal of ruimte die door het stadsbestuur wordt ter beschikking gesteld onder welke juridische vorm dan ook (concessie, huur, erfpacht, enz.); - vzw s die werden opgericht door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in uitvoering van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; - vzw s opgericht voor ziekenhuizen en ziekenhuisgebonden activiteiten, voor rust- en verzorgingstehuizen, werkgevers- en middenstandsorganisaties, vakbonden, scholengemeenschappen, parochies; - occasionele drank- en/of eetgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaatsvinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties (bv. buurt- en wijkfeesten, braderieën); - reizende drank- en/of eetgelegenheden gehouden in kramen, tenten of andere inrichtingen, die van de ene naar de andere plaats worden overgebracht. Artikel 3 Schriftelijke aanvraag voor een eerste uitbating of de verlenging van een bestaande uitbating 1 De feitelijke vereniging of vzw die een drank- en/of eetgelegenheid zoals bedoeld in artikel 1 wil uitbaten, moet voorafgaand aan de uitbating, een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen door middel van een aanvraagformulier waarvan het model wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Dit aanvraagformulier is ter beschikking op de dienst cultuur of kan worden gedownload via de website van de stad Sint-Niklaas. De aanvraag is slechts ontvankelijk als zij wordt gedaan door middel van het voorziene formulier en de nodige bijlagen bevat: - de (oprichtings)statuten van de vereniging; - de huidige samenstelling van de raad van bestuur; - een plan of schets op schaal van de lokalen die door de vereniging worden gebruikt; - een afschrift van het verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing; - de activiteitenlijst of kalender van het vorig jaar. De aanvraag verleent niet het recht de drank- en/of eetgelegenheid reeds uit te baten. 2 Voor de verlenging van een bestaande uitbatingsvergunning moet de vereniging minstens drie maanden voor het verstrijken van de bestaande uitbatingsvergunning, een verlenging aanvragen door middel van het daartoe bestemde aanvraagformulier en gelijktijdig zelf een brandveiligheidsonderzoek aanvragen bij de Hulpverleningszone Waasland.

60 Indien wordt vastgesteld dat een uitbating gebeurt zonder voorafgaande aanvraag, zal het college van burgemeester en schepenen de onmiddellijke stopzetting van de uitbating van de drank- en/of eetgelegenheid opleggen. Artikel 4 Administratieve onderzoeken De aanvraag van een vergunning voor een nieuwe uitbating wordt gevolgd door een administratief onderzoek door de bevoegde diensten dat volgende componenten omvat: een brandveiligheidsonderzoek, een stedenbouwkundig onderzoek, een moraliteitsonderzoek, een onderzoek naar het ontbreken van bezwarende elementen inzake de openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid en de naleving van de vzw-wetgeving en een financieel onderzoek. De aanvraag van een verlenging van een bestaande uitbatingsvergunning wordt gevolgd door de administratieve onderzoeken die van toepassing zijn voor de aanvraag van een vergunning voor een nieuwe uitbating met uitzondering van een stedenbouwkundig onderzoek. De kosten voor het brandveiligheidsonderzoek, vastgesteld in het retributiereglement van de Hulpverleningszone Waasland, zijn ten laste van de aanvrager van de uitbatingsvergunning. 1 Een brandveiligheidsonderzoek De brandweer voert naar aanleiding van de aanvraag tot het bekomen van een uitbatingsvergunning een onderzoek naar de brandveiligheid van de vestigingseenheid. Hierbij toetst de brandweer de toestand in het betrokken pand aan de minimumnormen inzake brandpreventie zoals deze zijn omschreven in hoofdstuk IV, afdeling 3, in voorkomend geval de minimumnormen zoals vastgesteld in de politieverordening van 23 mei 2014 houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen en de stedenbouwkundige verordening van 28 november 2003 voor het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden. De brandweer stelt een verslag op van dit onderzoek. Indien in het verslag opmerkingen worden geformuleerd, beschikt de vereniging over een termijn van maximum zes maanden, te rekenen vanaf de datum van betekening van het brandweerverslag, om hieraan te voldoen. Indien na het verstrijken van deze termijn bij een controle blijkt dat nog niet is voldaan aan de opmerkingen in het verslag, kan het college van burgemeester en schepenen de uitbatingsvergunning weigeren zelfs indien de andere administratieve onderzoeken zonder opmerkingen zijn. Indien bij het brandveiligheidsonderzoek naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging van een bestaande uitbatingsvergunning, opmerkingen worden geformuleerd in het brandweerverslag, beschikt de vereniging over een termijn van maximum zes maanden, te rekenen vanaf de datum van betekening van het brandweerverslag, om te voldoen aan de opmerkingen. Indien na het verstrijken van deze termijn bij een controle blijkt dat niet is voldaan aan de opmerkingen, kan het college van burgemeester en schepenen een tijdelijke stopzetting van de uitbating bevelen tot de vereniging heeft voldaan aan de opmerkingen blijkens een gunstig brandweerverslag. 2 Een stedenbouwkundig onderzoek

61 Dit onderzoek wordt gevoerd door de dienst ruimtelijke ordening en is bedoeld om de toestand van de inrichting waar de vereniging de drank- en/of eetgelegenheid wil uitbaten, te toetsen aan de geldende stedenbouwkundige regelgeving, zowel op gemeentelijk, Vlaams als federaal niveau. Er zal ondermeer worden nagegaan of de geldende regelgeving betreffende de stedenbouw wordt gerespecteerd, de gewestplannen, plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen worden nageleefd, en in bijzonder of voldaan is aan de voorschriften in de stedenbouwkundige verordening van 28 januari 2005 inzake vergunningsplichtige functiewijzigingen. Indien de inrichting voldoet aan de stedenbouwkundige normen creëert dit niet automatisch een recht in hoofde van de vereniging tot het bekomen van een uitbatingsvergunning. De aanvraag wordt ook getoetst aan andere aspecten (brandveiligheid, openbare orde, overlast, e.a.). 3 Een moraliteitsonderzoek De lokale politie gaat na of de uitbater van de drank- en/of eetgelegenheid zoals bedoeld in artikel 1 van deze afdeling voldoet aan de zedelijkheid voor het uitbaten van een drankgelegenheid zoals bepaald in de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, gecoördineerd op 3 april Dit onderzoek wordt gevoerd door de lokale politie van de woonplaats van de uitbater en het resultaat ervan wordt overgemaakt aan de lokale politie van Sint-Niklaas. De lokale politie gaat na of de uitbater recent een veroordeling heeft opgelopen wegens een inbreuk op de wet op het racisme of de xenofobie, of, en tegen de drugswetgeving, of, en veroordeeld is wegens fraude, daden van weerspannigheid ten overstaan van de politie of andere overheidsdiensten, enz. 4 Een onderzoek naar het ontbreken van bezwarende elementen inzake de openbare orde, veiigheid, rust en gezondheid en de naleving van de vzw-wetgeving Voor de verenigingen die de rechtsvorm van vzw hebben, gaat de lokale politie na of de vereniging de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en zijn uitvoeringsbesluiten naleeft (bv. de controle op de wettelijke verplichting tot publicatie van de statuten en bepaalde akten). De lokale politie onderzoekt ook of de vereniging haar statutaire doelstellingen naleeft. Om deze reden moet de vereniging bij de aanvraag een activiteitenlijst voegen. 5 Een financieel onderzoek Dit onderzoek wordt gevoerd door de dienst financiën en gaat na of de vereniging openstaande schulden, van welke aard ook, heeft bij de stad. Artikel 5 Uitbatingsvergunning 1 Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de uitbatingsvergunning op basis van de resultaten van de administratieve onderzoeken vermeld in artikel 4 van deze afdeling.

62 Indien de onderzoeken zonder opmerkingen zijn, verleent het college van burgemeester en schepenen een uitbatingsvergunning voor een termijn van maximum vijf jaar. Indien één of meer onderzoeken aanleiding geven tot opmerkingen kan het college de uitbatingsvergunning weigeren. In het geval van specifieke omstandigheden (bv. de brandveiligheid is in orde maar er moet een stedenbouwkundige regularisatie gebeuren) kan het college beslissen tot het afleveren van een tijdelijke vergunning al dan niet gekoppeld aan bijzondere voorwaarden. De tijdelijke vergunning kan desgevallend worden verlengd. In het geval van een weigering wordt de gemotiveerde beslissing schriftelijk betekend aan de vereniging. 2 De coördinatie van de verschillende administratieve onderzoeken gebeurt door de dienst cultuur die de resultaten van de onderzoeken voorlegt aan het college. De resultaten van alle administratieve onderzoeken moeten uiterlijk binnen het jaar na de datum van het indienen van de aanvraag van een uitbatingsvergunning worden voorgelegd aan het college. Indien deze termijn niet kan worden gehaald wegens manifeste nalatigheid van de vereniging, kan het college van burgemeester en schepenen de uitbatingsvergunning weigeren. 3 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de burgemeester en medeondertekening door de stadssecretaris. 4 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd op naam van de vereniging en voor de inrichting waar de uitbating van de drank- en/of eetgelegenheid zal gebeuren, zoals vermeld in het aanvraagformulier. De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere vereniging of natuurlijke persoon of worden overgedragen naar een andere locatie. 5 De uitbatingsvergunning en een afschrift van het verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing moeten steeds op verzoek van een bevoegde controlerende ambtenaar worden vertoond. Indien geen geldig verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing kan worden voorgelegd, zal de uitbatingsvergunning onmiddellijk worden geschorst of ingetrokken. 6 De uitbatingsvergunning vervalt automatisch, wanneer de uitbating waarvoor de vergunning is verleend, gedurende meer dan zes maanden feitelijk onderbroken is. 7 De vereniging moet uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de vervaldatum van de bestaande vergunning een aanvraag tot verlenging van de bestaande vergunning aanvragen door middel van het aanvraagformulier zoals bedoeld in artikel 3 van deze afdeling. De aanvraag tot verlenging van de bestaande uitbatingsvergunning geeft de vereniging het recht de bestaande uitbating verder te zetten in afwachting van de resultaten van de administratieve onderzoeken en van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen of weigeren van een verlenging van de bestaande vergunning.

63 Indien een verlenging van de bestaande uitbatingsvergunning wordt geweigerd moet de uitbating worden stopgezet uiterlijk binnen de maand na de betekening van de weigeringsbeslissing. Artikel 6 Melding van de vergunningsaanvraag aan andere overheden en inspectiediensten Ter informatie deelt het college van burgemeester en schepenen de aanvragen van verenigingen van een vergunning voor de uitbating van een drank- en/of eetgelegenheid mee aan de overheden en inspectiediensten die belast zijn met de controle op de naleving van de sociale en fiscale wetten, alsook het gevolg dat aan deze aanvragen werd gegeven. Afdeling 5 Uitbatingsvergunning voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Opgeheven en vervangen door het politiereglement op bel- en nachtwinkels d.d HOOFDSTUK V REINHEID, GEZONDHEID EN MILIEU Afdeling 1 Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen Artikel 1 - Bewaren, storten of achterlaten van afvalstoffen 1 Vuilnis en andere soorten afval mogen niet worden bewaard, gestort en/of achtergelaten op het grondgebied van de stad, behalve op de daartoe door de bevoegde overheid aangeduide plaatsen. 2 Gestorte of achtergelaten afvalstoffen op openbare plaatsen worden ambtshalve weggehaald. De ambtshalve opruiming gebeurt tegen aanrekening van de kostprijs overeenkomstig het toepasselijk belastingreglement. 3 Private afvalcontainers van horecazaken die worden aangeboden voor inzameling (lediging) van afvalstoffen, moeten opgesteld staan op privaat domein. Indien dit om praktische redenen niet mogelijk is, mogen ze ten vroegste de avond voordien, na sluitingstijd, buiten geplaatst worden. De container moet 2 uur na de inzameling weggehaald worden van het openbaar domein, behalve op sluitingsdagen. Als de container op openbaar domein staat, moet deze steeds opgesteld staan tegen de perceelsgrens. Afdeling 2 Reinheid op de openbare weg en op openbare plaatsen Artikel 1 - Besmeuren of bevuilen van openbare gebouwen, plaatsen, straatmeubilair, e.a. Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, is het niet toegelaten openbare gebouwen, openbare plaatsen, straatmeubilair en signalisatie te beschilderen, te besmeuren of te bevuilen, voor welk doel ook (propaganda, reclame, aankondigingen, enz.). Artikel 2 - Achterlaten van zwerfvuil

64 Het is niet toegelaten openbare plaatsen te bevuilen door het achterlaten van zwerfvuil. De vuilnisbakken, geplaatst op openbare plaatsen, zijn alleen bestemd voor het deponeren van zwerfvuil (bv. blikken, flessen, frietzakjes en hondenpoepzakjes, enz.). Huisvuil mag niet worden gedeponeerd in de vuilnisbakken. Artikel 3 - Wildplassen Het is niet toegelaten op de openbare weg of op de openbare plaatsen te wateren of zich te ontlasten, tenzij in de daartoe bestemde openbare waterplaatsen en toiletten. Het is evenmin toegelaten te wateren of zich te ontlasten tegen voorwerpen, gebouwen en in portalen van winkels, woningen en appartementsgebouwen. In de openbare waterplaatsen en toiletten mag men geen stoffen of voorwerpen werpen of achterlaten die van aard zijn deze te verstoppen. Het is eveneens niet toegelaten de openbare waterplaatsen en toiletten te bevuilen, inzonderheid door het aanbrengen van graffiti. Artikel 4 - Graffiti Het zonder toestemming aanbrengen van graffiti op roerende of onroerende goederen, kan worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 534bis van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. Artikel 5 - Confetti Elk gebruik van confetti bij eender welke activiteit op het grondgebied van de stad is niet toegelaten zonder voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen. Artikel 6 - Uitkloppen van matten, beddengoed e.a. Het is niet toegelaten matten, beddengoed, stofdoeken en andere goederen uit te kloppen of uit te schudden op de openbare weg. Op alle andere openbare plaatsen is het eveneens niet toegelaten dit te doen op een wijze die hinderlijk is voor personen of goederen. Artikel 7 - Rein houden van de openbare weg, voetpaden, straatgoten en straatkolken 1 De huurders en, bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars, zijn verplicht te zorgen voor de reiniging én het pesticidenvrij verwijderen van spontane plantengroei van het voetpad, uit de straatgoot en uit de straatkolken langs de door hen al dan niet bewoonde of nietbebouwde eigendommen met aanhorigheden. De verplichting tot het reinigen van voetpaden ter hoogte van appartementsgebouwen rust op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis daarvan op deze van de hoger gelegen verdiepingen. 2 Het is niet toegelaten slijk, zand of afvalstoffen zoals bouwafval, frituurvetten en frituuroliën, hondenpoepzakjes e.a., die zich voor of nabij de woning bevinden op de straten, in de greppels of in de straatkolken te vegen. Het is bovendien niet toegelaten via de straatkolken of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.

65 3 Iedereen is verplicht onmiddellijk na het laden of ontladen van goederen, de openbare weg met inbegrip van de straatgoot en het trottoir, te reinigen van de door hem veroorzaakte bevuiling. Ook moeten bij verlies of achterlating van grondstoffen, materiaal of materieel of andere goederen op de openbare weg tijdens de stilstand of de voortbeweging van een voertuig deze verloren of achtergelaten goederen onmiddellijk verwijderd worden. 4 Alle overblijfselen en ingrediënten, afkomstig van het wassen of reinigen van voertuigen, zoals o.a. modder, vet, olie, aarde, schoonmaakproducten en detergenten moeten zorgvuldig van de openbare weg worden verwijderd. Artikel 8 - Onbebouwde percelen Eigenaars van onbebouwde gronden zijn verplicht deze gronden met inbegrip van aanpalende grachten, rein te houden. Bovendien moeten zij de onbebouwde percelen afbakenen met een afsluiting. Artikel 9 - Rein houden van de onmiddellijke omgeving van frituren e.a. De uitbaters van frituren of andere gelegenheden die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving verbruikt te worden, zijn verplicht de omgeving van hun inrichting rein te houden. Zij moeten ten behoeve van hun klanten een voldoende grote en zelfsluitende vuilnisbak voorzien om afval in te werpen. Deze vuilnisbak moet aan de muur van betrokken gelegenheid worden bevestigd tijdens de openingsuren. Na de openingsuren moet de vuilnisbak worden binnengenomen. Artikel 10 - Ambtshalve reiniging van de openbare weg en de openbare plaatsen Bij inbreuken op de bovenstaande bepalingen wordt de openbare weg of de openbare plaats ambtshalve gereinigd en worden de afvalstoffen desgevallend ambtshalve weggehaald. Hiervoor wordt aan de overtreder de kostprijs aangerekend overeenkomstig het toepasselijk belastingreglement. Afdeling 3 Inzameling en aanbieding van afvalstoffen Artikel 1 - Ophaling afvalfracties De huishoudelijke afvalstoffen 5, het grofvuil, het klein gevaarlijk afval, het glas, het groenafval, het pmd, het groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier en karton en het huishoudelijk textielafval worden op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas opgehaald door of in opdracht van de intercommunale waarvan het stadsbestuur vennoot is of door de vanwege het stadsbestuur gemachtigde concessionaris. 5 Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREMA).

66 De inzameling gebeurt langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Artikel 2 - Selectieve inzamelingen Volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke inzameling: - gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; - krengen van dieren en slachtafval; - oude en vervallen geneesmiddelen. Volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark: - restafval; - groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval); - gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; - krengen van dieren en slachtafval; - oude en vervallen geneesmiddelen. Volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij de inzameling van restafval: - grofvuil; - glas; - papier en karton; - kga; - gft-afval; - snoeihout; - pmd-afval; - textielafval. Artikel 3 - Afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten Het is niet toegelaten afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden voor inzameling in de gemeente. Artikel 4 - Tijdstippen van aanbieding 1 De vuilniszakken en de fracties, papier en karton, pmd, gft, snoeihout en huishoudelijk textielafval mogen worden aangeboden ten vroegste vanaf 18 uur de dag vóór de inzameling, maar moeten ten laatste om 6 uur de dag van de inzameling zelf buitenstaan. De burgemeester kan hierop een afwijking toestaan. De fractie grofvuil mag worden aangeboden ten vroegste vanaf 6 uur de dag van de inzameling, maar moet ten laatste om 8 uur diezelfde dag buitenstaan. De burgemeester kan hierop een afwijking toestaan. Buiten deze vastgestelde uren is het verboden afvalstoffen op de openbare weg te plaatsen. De dagen waarop in de verscheidene straten de huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld, staan vermeld in de afvalkalender die jaarlijks verspreid wordt aan de bevolking. 2 Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit politiereglement worden niet aanvaard. De aanbieder moet dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen terugnemen.

67 Artikel 5 - Wijze van aanbieding 1 De voorgeschreven recipiënt moet op de openbare weg op de rooilijn ter hoogte van het perceel van diegene die de afvalstoffen aanbiedt worden geplaatst, zodanig dat de afvalstoffen geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers ervan noch voor de gebruikers van de openbare weg. De burgemeester kan hierop een afwijking toestaan. 2 De bewoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, moeten de voorgeschreven recipiënt neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 3 Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te halen en/of te doorzoeken of iets van het aangebodene mee te nemen. 4 De aanbieder van afval mag zelf geen recipiënten in de voertuigen die instaan voor de ophaling, gooien of ledigen. Artikel 6 - Selectieve inzameling van restafval 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder restafval: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, zonder de fracties die selectief kunnen worden ingezameld. 2 Het is niet toegelaten niet degelijk verpakte snijdende of scherpe voorwerpen in de vuilniszakken te stoppen. 3 De huishoudelijke en ermee gelijkgestelde afvalstoffen moeten worden aangeboden in vuilniszakken die uitsluitend daarvoor ter beschikking worden gesteld door het stadsbestuur aan een vooraf bepaald tarief. 4 De vuilniszakken moeten behoorlijk worden dichtgestropt zodanig dat ze gemakkelijk kunnen vastgenomen en opgetild worden met één hand. De recipiënt mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen. Het gewicht per vuilniszak mag 15 kg. niet overtreffen. 5 In de ondergrondse containers mag niet gestort worden tussen 20 uur en 8 uur. Artikel 7 - Selectieve inzameling van grofvuil 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder grofvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die omwille van hun omvang, aard en/of gewicht niet in de recipiënt van de huis-aan-huisinzameling kunnen worden geborgen, alsook de restfractie die overblijft voor het verbranden of storten na aanbieding in het containerpark, met uitzondering van de selectief ingezamelde afvalstoffen. 2 Alleen De Kringwinkel waarmee het stadsbestuur een overeenkomst afgesloten heeft, mag het herbruikbare deel van het grofvuil inzamelen.

68 3 Het grofvuil moet gescheiden worden aangeboden in de fracties hout, metaal en overig brandbaar materiaal. Deze fracties worden apart opgehaald met het oog op recyclage (uitgezonderd de rest). Voor de houtfractie moeten kasten die deels uit houtvezelplaat (hardboard), formica of een andere kunststof bestaan, worden gedemonteerd zodat zuiver hout apart kan worden aangeboden. Artikel 8 - Selectieve inzameling van glas 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder glas: niet-vervuild holglas en vlak glas van huishoudelijke oorsprong en omvang die voortkomen uit de normale werking van een particuliere huishouding. De fractie holglas bestaat alleen uit flessen en bokalen. 2 Het storten in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, is niet toegelaten. Naast de glascontainers mogen geen lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere voorwerpen worden achtergelaten. Glas mag niet worden gestort in de glascontainers tussen 20 uur en 8 uur. 3 Holglas kan worden aangeboden in de glascontainers die verspreid staan opgesteld op openbare plaatsen. Het gebruik van deze containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de stad. Vlakglas moet worden aangeboden in het containerpark. 4 Holglas dat naar de glascontainer wordt gebracht, moet, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene opening van de glascontainers worden gedeponeerd. Holglas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het moet leeg en voldoende gereinigd zijn. Artikel 9 - Selectieve inzameling van papier en karton 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder papier en karton: niet-vervuild papier en karton van huishoudelijke oorsprong en omvang die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREMA). 2 Het papier en karton moeten hetzij worden opgeborgen in een kartonnen doos met een natuurkoord eromheen, hetzij worden samengebonden met een natuurkoord. Het gewicht per pak of doos papier en/of karton mag 15 kg. niet overtreffen. 3 In de ondergrondse afvalcontainers mag niet gestort worden tussen 20 uur en 8 uur. Artikel 10 - Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 1 Klein gevaarlijk afval betreft, voor de toepassing van dit hoofdstuk, kleine partijen gevaarlijke afvalstoffen van particuliere huishoudens die ofwel gevaarlijke chemische stoffen ofwel producten met schadelijke bestanddelen bevatten en daardoor een speciale verwerking vereisen.

69 2 Het klein gevaarlijk afval moet op het containerpark of indien voorhanden bij de wijkinzameling worden aangeboden aan de begeleider van het ophaalvoertuig. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. Bovendien moet de verpakking van elk afzonderlijk product aangepast zijn om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen. De recipiënten moeten voorzien zijn van een duidelijke etikettering met de vermelding welke categorie, welke soort en aard van afvalstoffen deze bevatten. Injectienaalden moeten in de daarvoor voorziene recipiënten worden opgeborgen en mogen nooit los in de milieubox worden gedropt. Artikel 11 - Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder groente-, fruit- en tuinafval: het gescheiden ingezameld organisch deel van het huishoudelijk afval. Het omvat in feite het keukenafval en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit niet-houtig, fijn materiaal. gft-afval ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding. 2 Verontreinigd gft-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 3 Het gft-afval moet worden aangeboden in de gft-container voorzien van een verzegeld gftlabel. De geledigde recipiënten moeten door de aanbieder op de dag van de lediging worden verwijderd van de openbare weg. 4 De gft-container moet verbonden blijven aan het adres waar hij geleverd is. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de gft-container mee te nemen naar zijn nieuw adres. 5 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de gft-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de gft-container uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van gft-afval. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. Artikel 12 - Selectieve inzameling van snoeihout 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder snoeihout : snoeihout en takken met een diameter van 10 cm en een maximum lengte van 150 cm. 2 Het snoeihout wordt huis-aan-huis ingezameld. 3 Het snoeihout moet met natuurtouw samengebonden worden in eenvoudig te tillen pakketjes. De takken mogen niet langer zijn dan 1,5 meter en de diameter mag maximaal 10 cm zijn. Het maximum gewicht per pak is 15 kg. De maximum hoeveelheid snoeihout wordt beperkt tot 4 kubieke meter per ophaalpunt en per ophaalbeurt. Artikel 13 - Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons

70 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons: niet-vervuild(e) plastiek, metaal en drankkartons van huishoudelijke oorsprong en omvang die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen: plastiek: lege flessen en flacons uit kunststof; metaal: lege metalen verpakkingen (lege voedings- en drankblikjes en kroonkurken); drankkartons: laminaatverpakking die drinkbare vloeistoffen heeft bevat. 2 Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet aanvaard. 3 Het pmd moet worden aangeboden in vuilniszakken, die uitsluitend daarvoor ter beschikking worden gesteld door het stadsbestuur aan een vooraf bepaalde prijs. 4 De verschillende fracties van het pmd-afval mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt aangeboden worden. 5 In de ondergrondse containers mag niet gestort worden tussen 20 uur en 8 uur. Artikel 14 - Selectieve inzameling van textiel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder textiel: alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten), lompen, e.a., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. 2 De textielinzameling in het kader van het producthergebruik vindt plaats volgens de volgende inzamelmethode: - huis-aan-huisinzameling door De Kringwinkel; - brengen naar het depot van De Kringwinkel op het grondgebied van Sint-Niklaas. - brengen naar het containerpark. 3 Het huishoudelijk textielafval mag alleen ingezameld en aangeboden worden aan de door het stadsbestuur aangestelde textielophaler die erkend is door OVAM. 4 Voor de huis-aan-huisinzameling wordt gebruikgemaakt van stickers die mogen gekleefd worden op een door de inwoners gekozen recipiënt of van een recipiënt die ter beschikking gesteld wordt van de inwoners. De recipiënt zal samen met het aangeboden textiel opgehaald worden door De Kringwinkel. Artikel 15 - Septische putten In septische putten mogen geen vloeibare of vaste afvalstoffen worden gedeponeerd. De septische putten moeten worden geruimd. Het ruimen en vervoeren van beer moet gebeuren door een ruimdienst die hiervoor beschikt over het vereiste attest. Artikel 16 - Slachtafval

71 Slachtafval, afkomstig van het ritueel slachten van schapen op een daartoe erkende tijdelijke slachtvloer, moet in de daartoe bestemde recipiënten worden gedeponeerd. De diverse fracties moeten gescheiden worden volgens de instructies. Artikel 17 Bedrijfsafval Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREMA) Afdeling 4 Reclamedrukwerk en gratis regionale pers Artikel 1 - Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder reclamedrukwerk: elke ongeadresseerde gedrukte publicatie die minder dan vijfmaal per week verschijnt en waarvan minder dan 30 % van de oppervlakte is ingevuld met artikels met algemene informatie. Artikel 2 - Bedeling Door de stad wordt een zelfklever met de tekst Nee gratis pers Nee reclamedrukwerk. ter beschikking gesteld van de inwoners. Deze zelfklever kan op de brievenbus worden aangebracht. Het is niet toegelaten reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van deze zelfklever. Het is niet toegelaten reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen dan de brievenbus. Artikel 3 - Verspreiden van strooifolders Het verspreiden van strooifolders op de openbare weg en op openbare plaatsen is alleen toegelaten mits een voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen en mits de strooifolders worden ter beschikking gesteld in een standje. Deze bepaling is niet van toepassing op het verspreiden van verkiezingsdrukwerk in de sperperiode die voorafgaat aan de verkiezingen voor de gemeente- en provincieraad en het Europees, het federaal en het Vlaams parlement. Afdeling 5 Aanplakken van affiches Artikel 1 - Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder aanplakken van affiches: het vasthechten, zowel door middel van kleefstof als op andere wijze, van aanplakbiljetten in om het even welke materialen vervaardigd. Artikel 2 - Aanplakplaatsen

72 1 Er mag niet worden aangeplakt op: - aan de rooilijn palende gevels van gebouwen; - openbare gebouwen, beschermde monumenten en binnen stads- en dorpsgezichten; - aan de openbare weg palende afsluitingen en omheiningen; - verkeersborden, verkeerslichten, wegwijzers, straatmeubilair en verlichtingspalen; - bomen en binnen beschermde landschappen; - constructies van nutsmaatschappijen en openbare diensten. 2 Het aanplakken op openbare plaatsen en op de openbare weg kan worden toegestaan: - op de plaatsen waar het stadsbestuur aanplakborden, aanplakzuilen of andere aanplakconstructies heeft opgericht en voor zover de aanplakking gebeurt door de daartoe gemachtigde perso(o)n(en); - op de plaatsen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd; - op de plaatsen waarvoor de burgemeester een voorafgaande uitdrukkelijke vergunning heeft gegeven en voor zover deze plaatsen niet strijdig zijn met hetgeen is bepaald onder 1. De aanplakking moet na het verstrijken van de termijn die in de vergunning is vermeld, worden verwijderd. De bepalingen van 1 en 2 zijn niet van toepassing op: - de aanplakkingen aangebracht in uitvoering van een wet of reglement en/of door ministeriële of openbare ambtenaren, voor zover deze worden aangebracht op de door de wet voorgeschreven plaats; - de aanplakkingen of aankondigingen van verhuringen of openbare verkopen aan de muren van de gebouwen die te koop of te huur worden gesteld of waar de verkoop gebeurt; - de aanplakkingen achter het vensterraam; - de aanplakkingen die uitsluitend een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging uitdrukken en voor zover deze zijn aangebracht aan de daartoe bestemde of uitgeruste gebouwen op regelmatig vergunde uithangborden; - de aanplakkingen in functie van politieke verkiezingen waarvoor een tijdelijke politieverordening wordt uitgevaardigd. Artikel 3 - Vermeldingen op affiches Elke affiche moet de identiteit van de verantwoordelijke uitgever vermelden (naam, voornaam, adres en telefoonnummer) alsook datum én plaats van het eventuele gebeuren. Artikel 4 - Afscheuren of overplakken van affiches Het is verboden reglementair aangebrachte affiches af te scheuren, onleesbaar te maken of te overplakken. Artikel 5 - Ambtshalve verwijdering van affiches Alle aanplakkingen die werden aangebracht in strijd met voormelde bepalingen kunnen door het stadsbestuur worden verwijderd. Artikel 6 - Aanplakborden

73 1 Het stadsbestuur stelt op openbare plaatsen een aantal locaties ter beschikking met aanplakborden voor het aanplakken van affiches. Deze locaties worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. 2 De aanplakborden zijn hoofdzakelijk gereserveerd voor: - publieksgerichte socio-culturele activiteiten van verenigingen die lid zijn van een stedelijke adviesraad; - evenementen of activiteiten die door het stadsbestuur of in nauwe samenwerking met het stadsbestuur georganiseerd worden. Alleen affiches van activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Sint-Niklaas komen voor aanplakking in aanmerking. 3 Affiches met aankondigingen van volgende aard komen niet in aanmerking om te worden aangeplakt: - activiteiten met zuiver commercieel karakter; - acties van politieke partijen; - activiteiten van eenzelfde vereniging die op geregelde tijdstippen op een identieke manier plaatshebben bv. wekelijks, maandelijks, 4 Het stadsbestuur hanteert bovenvermelde maatstaven om affiches op de borden aan te plakken. Voor de selectie wordt verder rekening gehouden met volgende criteria. Affiches worden opgehangen aan de aanplakborden in de volgorde waarin ze binnenkomen. Rekening houdend met de datum van de aangekondigde activiteit worden de affiches opgehangen ten vroegste vier weken vóór aanvang van de activiteit en weggehaald uiterlijk één week na de activiteit. Deze termijn kan tijdens piekmomenten worden ingekort zodat een snellere roulatie van aanplakken kan gebeuren om zo alle activiteiten de nodige aandacht te kunnen geven. 5 Het aanplakken van affiches is een service die het stadsbestuur aanbiedt zonder dat deze op enigerlei wijze kan worden afgedwongen door de betrokken vereniging, organisatie of de verantwoordelijke uitgever. De vereniging die het stadsbestuur om aanplakking verzoekt, kan derhalve geen schadevergoeding vorderen wegens niet of niet-tijdig aanplakken, overplakken of beschadiging van de aangeleverde affiches. 6 De voorziene oppervlakte voor het aanplakken van affiches is minimum A3-formaat en maximum A2-formaat. 7 Affiches worden uitsluitend aangeplakt door de stadsdiensten. Deze service van het stadsbestuur wordt aan de verenigingen niet aangerekend. Affiches kunnen alleen worden afgegeven aan het loket van de dienst cultuur, stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas tijdens de openingsuren en dit ten laatste vier weken voor aanvang van de activiteit. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt hoeveel affiches eenzelfde vereniging per activiteit mag afgeven. Het aantal affiches wordt aan de verenigingen meegedeeld via de geijkte kanalen. Afdeling 6 Geurhinder

74 Artikel 1 Algemeen Het is verboden rook, damp, roet, stof of geuren voort te brengen die de buren kunnen hinderen. Artikel 2 Geurhinder door dieren De houders van dieren moeten alle mogelijke maatregelen nemen om hun dieren te huisvesten op een manier die geen geurhinder veroorzaakt. Artikel 3 Opslag, verspreiden, vervoeren en lozen van goederen waardoor geurhinder of luchtverontreiniging ontstaat 1 Het is verboden goederen op te slaan die geurhinder of luchtverontreiniging kunnen veroorzaken. 2 Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende stoffen ontstaan die de buren kunnen hinderen, moet men alle mogelijke maatregelen treffen om die hinder naar de omwonenden te vermijden of zo veel als mogelijk te beperken. 3 Men moet alle mogelijke maatregelen nemen om bij het ruimen van de aalput, beerput en/of septische put geurhinder te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. De ruiming mag niet gebeuren op zondag en wettelijke feestdagen. 4 De eigenaars van een mest-, afval-, composthoop, compostvat e.d. nemen alle mogelijke maatregelen om geurhinder te vermijden. Artikel 4 Luchtafvoer door schoorstenen en dampkappen Schoorstenen en luchtafvoeropeningen van dampkappen moeten zodanig geplaatst en ingericht worden dat de geurhinder voor de buren tot een minimum wordt beperkt. Lucht of dampen afkomstig uit bedrijfs- en horecaruimtes waarin eetwaren bereid worden moeten afgevoerd worden via aparte daartoe bestemde kanalen, die moeten uitmonden in open lucht. De uitlaat moet zo geplaatst worden dat de hinder voor de omwonenden maximaal wordt beperkt. Minstens moet de uitlaat van die kanalen zich situeren boven de kroonlijst van het dak van het eigen gebouw, en in ieder geval twee meter boven de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen die zich bevinden binnen een straal van 4 m, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal. HOOFDSTUK VI RUIMTELIJKE ORDENING EN HUISVESTING Afdeling 1 Nummeren van woningen en gebouwen Artikel 1 Huisnummering De huurders en gebruikers, en bij ontstentenis hiervan, de eigenaars, van woningen en gebouwen ongeacht hun aard of functie, zijn gehouden deze woningen en gebouwen te voorzien van een door het stadsbestuur toegekend huisnummer.

75 Artikel 2 Aanbrengen huisnummer Het door het stadsbestuur toegekend nummer moet worden aangebracht op de naar de openbare weg gerichte gevel van het toegekende adres, op een voldoende hoogte boven de rijweg, en op een zodanige manier dat het vanaf de openbare weg goed zichtbaar en leesbaar is. Het nummer moet minstens 4 cm hoog zijn. Voor appartementsgebouwen moet het bijkomend (bus)nummer ten minste 2 cm hoog zijn. Artikel 3 Huisnummer op postbus Op plaatsen waar de gevel van de woning of het gebouw niet aan de openbare weg paalt, moet het toegekend nummer op de postbus worden herhaald, tenzij het huisnummer goed leesbaar is vanaf de openbare weg. Artikel 4 Huisnummering bij meergezinswoningen In gebouwen waar meerdere woongelegenheden (bv. appartementen, studio s of verhuurde kamers) of andere afzonderlijke beschikbare ruimten voorhanden zijn, moeten de huurders en gebruikers, en bij ontstentenis hiervan, de eigenaars, ervoor instaan dat binnen het gebouw aan de toegang van elke afzonderlijke woning of ruimte de huisnummers en/of bijkomende (bus)nummers worden aangebracht. Artikel 5- Zichtbaarheid en leesbaarheid van het huisnummer De huurders en gebruikers, en bij ontstentenis hiervan, de eigenaars, zijn verplicht de nummering in stand te houden en de zichtbaarheid en de leesbaarheid te vrijwaren. Artikel 6 Werken van algemeen nut Behoudens wanneer bijzondere wetten en besluiten in een afzonderlijke regeling hebben voorzien, zijn de eigenaars, huurders en gebruikers van de langs de openbare weg gelegen gebouwen, verplicht door een openbaar bestuur of door de met een openbare dienst belaste personen, voorwerpen, signalisatie, installaties of leidingen van algemeen nut op de gevels van die gebouwen te laten aanbrengen en het onderhoud, de herstelling of de vervanging eraan toe te laten, dit na contact met de betrokkenen die om deze gedoogzaamheid worden verzocht. Afdeling 2 Ongezonde en bouwvallige woningen Artikel 1 Vermelding huurprijs Bij de verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis, moet in elke officiële of publieke mededeling het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten worden vermeld. Artikel 2 Woekerend onkruid

76 De eigenaars of gebruikers van onroerende goederen moeten de nodige maatregelen treffen om overlast door woekerend onkruid of schadelijke gewassen te voorkomen en in voorkomend geval dienen zij deze te bestrijden Artikel 3 Herstellingen aan woningen Het nalaten de nodige herstellingen uit te voeren aan huizen of gebouwen (bv. dakgoten, neerschuivende pannen, scheuren in gevel, ontploffingsgevaar, brandgevaar, vermolmd houtwerk, enz.) of muren, die een gevaar opleveren voor de openbare veiligheid door instortingsgevaar, van het volledig gebouw of een deel ervan kan aanleiding geven tot het opleggen van een administratieve sanctie. Artikel 4 Ophopen van stoffen Het is verboden binnen de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke gangen vuil, water, urine, keukenafval en in het algemeen alle stoffen die van aard zijn ongezonde of stinkende uitwasemingen voort te brengen, te bewaren of op te hopen. Artikel 5 Afsluiten van leegstaande gebouwen De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige wijze af te sluiten zodat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt. Bovendien moeten in deze gebouwen de gepaste maatregelen worden genomen om de toegang voor huis- en knaagdieren, in het wild levende dieren en voor vogels via vensters, ramen, deuren, keldergaten en riolen te voorkomen. Indien de verantwoordelijke deze bepaling overtreedt, heeft het college van burgemeester en schepenen het recht om de nodige werken uit te voeren op kosten en risico van de overtreder, op basis van een daartoe toepasselijk belastingreglement en onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete. Artikel 6- Ongedierte De eigenaars of gebruikers van onroerende goederen zijn verplicht alle maatregelen te treffen om te voorkomen dat er zich ongedierte zou ontwikkelen en in voorkomend geval moeten zij dit verdelgen. HOOFDSTUK VII BEVOLKING Afdeling 1 Onderzoek bij een verandering van hoofdverblijfplaats Artikel 1 - Definitie Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder hoofdverblijfplaats verstaan: de plaats waar men gedurende het grootste deel van het jaar effectief verblijft. De bepaling van de hoofdverblijfplaats is bijgevolg gebaseerd op een feitelijke situatie.

77 Artikel 2 Onderzoek hoofdverblijfplaats Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats van een persoon wordt uitgevoerd door de lokale politie, overeenkomstig artikel 4. Artikel 3 Onderzoek hoofdverblijfplaats Dit onderzoek moet gebeuren: a. wanneer de persoon verklaard heeft zijn hoofdverblijfplaats te willen vestigen in onze stad; b. wanneer de persoon verklaard heeft zijn hoofdverblijfplaats te willen veranderen binnen de stad; c. wanneer de persoon zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft in onze stad zonder hiervan aangifte te doen; d. wanneer de persoon zijn hoofdverblijfplaats heeft overgebracht naar een ander adres binnen de stad zonder hiervan aangifte te doen; e. wanneer de persoon zijn hoofdverblijfplaats heeft verlaten zonder hiervan aangifte te doen. Artikel 4 Woonstcontrole Bij de woonstcontrole moet de betrokken persoon, in de gevallen vermeld onder artikel 3 worden aangetroffen. Het onderzoek moet ter plaatse gebeuren bij de eigenaar, de hoofdhuurder, de conciërge, de buren, de verwanten enz. Uit het onderzoek moet blijken sedert wanneer de betrokken persoon daar werkelijk zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft of sinds wanneer hij deze verlaten heeft. De ingewonnen inlichtingen moeten in een verslag vermeld worden. Dit gedagtekend en ondertekend verslag wordt overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Artikel 5 Kennisgeving door ambtenaar burgerlijke stand Wanneer uit het verslag van de lokale politie blijkt dat de persoon zijn hoofdverblijfplaats overgebracht heeft naar een andere Belgische gemeente, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de nieuwe gemeente hiervan in kennis zoals voorzien in artikel 8 alinea 5 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister. Artikel 6 Ambtshalve afvoering Wanneer uit het verslag van de lokale politie blijkt dat de persoon zijn woonplaats heeft verlaten zonder bekende nieuwe hoofdverblijfplaats of vertrokken is naar het buitenland, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand een administratief verslag op met het oog op de ambtshalve afvoering uit de registers door het college van burgemeester en schepenen, zoals bepaald in artikel 8 alinea s 2 en 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister. Wanneer uit het verslag van de lokale politie blijkt dat de persoon zijn hoofdverblijfplaats heeft overgebracht naar een andere woning in de stad, moet volgende procedure gevolgd worden: a. de ambtenaar van de burgerlijke stand moet een administratief verslag opmaken aan de hand van het onderzoek bepaald in artikel 4;

78 b. de betrokken persoon of referentiepersoon van het gezin moet in kennis worden gesteld dat hij bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen ambtshalve zal ingeschreven worden indien hij binnen een termijn van 14 dagen geen schriftelijke opmerkingen heeft geformuleerd op het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand of geen aangifte doet van verandering van hoofdverblijfplaats binnen dezelfde termijn. De bezwaren moeten met redenen omkleed zijn; c. wanneer de persoon, bedoeld in artikel 3, geen opmerkingen heeft gemaakt of geen aangifte heeft gedaan van verandering van hoofdverblijfplaats binnen de termijn, voorzien in artikel 7 punt 4 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister, wordt betrokkene bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen ingeschreven in zijn nieuwe hoofdverblijfplaats; d. betrokkene of de referentiepersoon van het gezin moet in kennis worden gesteld van deze beslissing. Artikel 7 Ambtshalve inschrijving Wanneer uit het verslag van de lokale politie blijkt dat de persoon zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd in onze stad zonder ingeschreven te zijn in de registers, moet gehandeld worden zoals voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister. Wanneer de persoon geen gevolg geeft aan de oproep moet dezelfde procedure gevolgd worden zoals bepaald in artikel 6c. van dit besluit om tot een ambtshalve inschrijving over te gaan. Artikel 8 Registratie op identiteitsdocumenten Elke adresverandering moet worden geregistreerd op de identiteitsdocumenten. HOOFDSTUK VIII INBREUKEN BETREFFENDE HET HINDERLIJK EN FOUTIEF STILSTAAN EN PARKEREN 6 Afdeling 1 - Definities Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : Artikel 1 - Rijbaan Het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht. Artikel 2 - Rijstrook Elk deel van een rijbaan die in haar langsrichting verdeeld is door: a. één of meer witte doorlopende of onderbroken strepen. Deze strepen mogen beter zichtbaar gemaakt worden door retro-reflecterende middelen; b. voorlopige markeringen die bestaan uit : 6 K.B. van 9 maart 2014 betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

79 - hetzij oranje doorlopende of onderbroken strepen; - hetzij doorlopende of onderbroken strepen gevormd door oranje spijkers. Artikel 3 - Autoweg De openbare weg waarvan het begin aangeduid is met het verkeersbord F9 en het einde met het verkeersbord F11. F9 F11 Artikel 4 - Fietspad Het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan. D7 D9 Artikel 5 - Kruispunt De plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen. Artikel 6 - Overweg De gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer buiten de rijbaan aangelegde sporen. Artikel 7 - Bebouwde kom Een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden F1, F1a of F1b, en de uitvalswegen met de verkeersborden F3, F3a of F3b. F1

80 F3 Artikel 8 - Bestuurder Al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt. Artikel 9 - Voertuig Elk middel van vervoer te land, alsmede alle verrijdbaar landbouw- of bedrijfsmaterieel. Artikel 10 - Motorvoertuig Elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden. Artikel 11 - Bromfiets 1 ofwel een "bromfiets klasse A", dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt, of met een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur; 2 ofwel een "bromfiets klasse B", dit wil zeggen : - elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding en waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt, of met een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen en op een horizontale weg niet sneller kan rijden dan 45 km per uur, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A; - elk vierwielig voertuig uitgerust met een motor waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt voor de motoren met elektrische ontsteking of, voor andere typen van motoren, met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kw en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 45 km per uur; De maximale lege massa van de driewielige bromfietsen is beperkt tot 270 kg; deze van de vierwielige bromfietsen tot 350 kg; voor de elektrische voertuigen geldt die massa evenwel zonder de batterijen. De driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de afstand tussen de middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m, wordt beschouwd als bromfiets met twee wielen. De niet-bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd. Bevestiging van een aanhangwagen aan een bromfiets brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig.

81 De voertuigen bestuurd door personen met een handicap, uitgerust met een motor die niet toelaat zich sneller dan stapvoets voort te bewegen, worden niet als bromfiets beschouwd. Artikel 12 - Motorfiets Elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets. Bevestiging van een aanhangwagen aan een motorfiets brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig. Artikel 13 - Auto Elk motorvoertuig, met inbegrip van de trolleybus, dat niet beantwoordt aan de bepalingen van de bromfiets, van de motorfiets, van de drie- en van de vierwieler met motor. Artikel 14 - Stilstaand voertuig Een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken. Artikel 15 - Geparkeerd voertuig Een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken. Artikel 16 - Aanhangwagen Elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen. Artikel 17 - Sleep Elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door een en dezelfde kracht te worden voortbewogen. Artikel 18 - Maximale toegelaten massa De maximale totale massa van het voertuig, bepaald volgens de weerstand van de onderdelen van het chassis overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's. Artikel 19 - Woonerf en erf Eén of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen zijn aangeduid met verkeersborden F12a, en de uitgangen met verkeersborden F12b. In het woonerf overweegt de woonfunctie. Het erf is een zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf, maar waar de activiteiten verruimd kunnen zijn tot ambacht, handel, toerisme, onderwijs en recreatie.

82 F12a F12b Artikel 20 - Voetgangerszone Een of meer openbare wegen waarvan de toegang aangeduid is met het verkeersbord F103 en de uitgang met het verkeersbord F105. F103 F105 Artikel 21 - Straat Een openbare weg in een bebouwde kom die geheel of gedeeltelijk omgeven is met bebouwing en met toegangen tot activiteiten langs de weg en die gekenmerkt is door het gedeeld gebruik van de ruimte door verschillende soorten weggebruikers. De wegen die gelegen zijn in een zone 30, ofwel in een woonerf of erf, zijn straten. Artikel 22 - Trottoir Het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in t bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers. Het feit dat het verhoogd trottoir over de rijbaan doorloopt, brengt geen wijziging aan zijn bestemming. Artikel 23 - Gelijkgrondse berm De ruimte, onderscheiden van het trottoir en het fietspad, begrepen tussen enerzijds de rijbaan en anderzijds een sloot, een talud, de grenzen van eigendommen, die zich op hetzelfde hoogteniveau bevindt als de rijbaan en gevolgd mag worden door de weggebruikers, bepaald onder de voorwaarden van dit besluit. De gelijkgrondse berm is meestal niet met verhard materiaal aangelegd en moeilijk begaanbaar voor voetgangers. Artikel 24 - Verhoogde berm Een ruimte die hoger ligt dan het rijbaanniveau, onderscheiden van het trottoir en het fietspad, en die tussen deze rijbaan ligt en een sloot, een talud, of grenzen van eigendommen. De

83 verhoogde berm is meestal niet met verhard materiaal aangelegd en moeilijk begaanbaar voor voetgangers. Artikel 25 - Verkeersgeleider Een inrichting die op de rijbaan is aangebracht en die bestemd is om het voertuigenverkeer te kanaliseren. De verkeersgeleider bestaat uit een wegmarkering, ofwel uit een verhoging op de rijbaan, ofwel uit beide elementen samen. Artikel 26 - Middenberm Elke aanleg in de lengterichting om de rijbanen te scheiden, behalve wegmarkeringen. Artikel 27 - Weggebruiker Is elke persoon die gebruikmaakt van de openbare weg. Artikel 28 - Voetganger Een persoon die zich te voet verplaatst. De personen die een kruiwagen, een kinderwagen, een ziekenwagen of enig ander voertuig zonder motor dat geen bredere dan de voor de voetgangers vereiste ruimte nodig heeft, aan de hand leiden en de personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden, worden gelijkgesteld met voetgangers. Artikel 29 - Lading Elk goed of materiaal dat door een voertuig wordt vervoerd. Afdeling 2 - Overtredingen van de eerste categorie, volgens het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling van 55 EUR Artikel 1 Binnen de woonerven en de erven is het parkeren verboden, behalve: - op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P is aangebracht; - op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. Artikel 2 Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.

84 A14 F87 F4a F4b Artikel 3 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Artikel 4 Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting. Indien het een rijbaan is met eenrichtingsverkeer mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden. Artikel 5 Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld: - buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm; - indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden; - indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; - indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden. Artikel 6 Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden: 1 zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 2 evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg; 3 in één enkele file Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden. Artikel 7 Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel f van het koninklijk besluit van 1

85 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Artikel 8 Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden, zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken. Artikel 9 Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: 1 op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 2 op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor de voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen; 3 in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naast bijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering; 4 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering; 5 op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt; 6 op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt. Artikel 10 Het is verboden een voertuig te parkeren: 1 op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen; 2 op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst; 3 voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; 4 op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen; 5 buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht;

86 B9 6 op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; E9a E9b 7 op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 8 op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen; 9 op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 10 buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middelste berm die deze rijbanen scheidt. Artikel 11 Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft. Artikel 12 Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren. Artikel 13 Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto s, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht. Artikel 14 E9a E9c E9d

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid Afdeling 1 Lawaai Afdeling 2 Dieren Afdeling 3 Veiligheid en orde op de openbare

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS vaststelling Gr 27-03-2009, wijziging GR 23-10-2009 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid Afdeling 1 Lawaai Afdeling

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS INHOUD HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 6 HOOFDSTUK II RUST EN VEILIGHEID... 9 Afdeling 1 Lawaai... 9 Afdeling 2 Dieren... 10 Afdeling 3 Veiligheid en orde

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS vaststelling GR 27-03-2009, wijzigingen GR 23-10-2009, GR 17-12-2010 en GR 25-03-2011 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

Gemeenteraad Uittreksel notulenboek

Gemeenteraad Uittreksel notulenboek Gemeenteraad Uittreksel notulenboek Openbare zitting van 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties Aanwezig: Fractie N-VA: - de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; - de heer Peter Buysrogge, mevrouw

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid

Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 23 oktober 2006,

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen AFDELING 1: Organisatie

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 2007-08-30 - SEC- reglement op de openbare kermissen De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Titel II - Bijeenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van de Grondwet

Titel II - Bijeenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van de Grondwet Politieverordening op de openbare rust en de veiligheid Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 23 oktober 2006, 16 december

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad,

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad, GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL 1 GEMEENTE STEENOKKERZEEL BIJLAGE AAN GEMEENTERAADSBESLUIT, D.D. 23.02.2006 AFDELING I : STANDPLAATS VOOR CIRCUS Artikel 1. Een standplaats voor een circus op het openbaar domein van de gemeente Steenokkerzeel,

Nadere informatie

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op MODEL VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN TUSSEN :De gemeente/stad..., vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen/gemeentecollege,

Nadere informatie

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen.

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 20 december 2013

Gemeenteraad Notulen 20 december 2013 Gemeenteraad Notulen 20 december 2013 Aanwezig: Fractie N-VA: - de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; - de heer Peter Buysrogge, mevrouw Annemie Charlier, mevrouw Marijke Henne, de heer Carl Hanssens,

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement kermisactiviteiten op openbare

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 26 juni 2015

Gemeenteraad Notulen 26 juni 2015 Gemeenteraad Notulen 26 juni 2015 Aanwezig: Fractie N-VA: - de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; - de heer Peter Buysrogge, mevrouw Annemie Charlier, mevrouw Marijke Henne, de heer Carl Hanssens,

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T

dienst financiën R E G L E M E N T dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, VERKOOPSKRAMEN

Nadere informatie

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert,

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.16 A: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 28/05 en 03/07/2014. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN VAN 19 MAART 2008 REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN INLEIDING EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN INLEIDING Huidig reglement heeft betrekking op: de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, ---... - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor Fort 8 gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Nadere informatie

WAT IS UIT DE STRAFWET GEHAALD SINDS 1 APRIL 2005? 1 Eén belangrijke wijziging sinds 1 april 2005 is de depenalisering van Titel X van het Strafwetboek en de Besluitwet van 1945. Wat betekent dit? Het

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN Art. 1: Het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen wordt als volgt vastgesteld en treedt in werking op

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op artikel 135 2, 1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. GAS2 en GAS3

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. GAS2 en GAS3 PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GAS2 en GAS3 TUSSEN : De gemeente Lille, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, namens wie handelen de heer

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

VISSEN IN DILSEN-STOKKEM

VISSEN IN DILSEN-STOKKEM VISSEN IN DILSEN-STOKKEM Deze folder bevat de regels die van toepassing zijn op het vissen in alle visgebieden in Dilsen-Stokkem, op basis van de twee reglementen die werden goedgekeurd door de gemeenteraad:

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) TUSS PROTOCOLAKKOORD BETREFFDE DE GEMETELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUK OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) de stad Eeklo, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, namens

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007.

REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007. REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007. Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op art. 8 tot en met art. 10 van de wet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen.

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het toegankelijkheids- en gebruikersreglement van de Roomanmolen,

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HAMME

GEMEENTEBESTUUR HAMME GEMEENTEBESTUUR HAMME Toepassingsgebied Inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Aanvraagformulier Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds-

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. M KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

ALGEMEEN GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TEMSE

ALGEMEEN GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TEMSE ALGEMEEN GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TEMSE Vastgesteld in gemeenteraadszitting van 27 maart 2017 Inwerkingtreding op 1 mei 2017 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN 7 Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999; Bijlage bij thema Hinder Gemeenten MODELREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet

Nadere informatie

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 4

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de inname van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder HOOFDSTUK 3 Bestrijding van geluidshinder Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de artikelen 561, 1 van het Strafwetboek;

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) PROTOCOLAKKOORD BETREFFDE DE GEMETELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUK OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) TUSS de stad Gent, met zetel ten Stadhuize te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken.

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. document voor aanvrager kopie document voor gemeentewerken Toepassingsgebied AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Vlaamse overheid -~~im--= Agentschap voor Natul.,fr en Bos

Vlaamse overheid -~~im--= Agentschap voor Natul.,fr en Bos Vlaamse overheid -~~im--= *1 =,~n-- Agentschap voor Natul.,fr en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het Philipsbos en het deel Konijnenbergen-Ter

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos - ~. =,- Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor de openbare en privébossen opgenomen in het boscomplex

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Artikel 2 Iedereen moet de

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het Mouriaubos, gelegen op het grondgebied van de gemeente Duffel DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Nadere informatie