CONGRES 2.0. Energie voor morgen! Zaterdag 18 april, Vlaams Parlement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONGRES 2.0. Energie voor morgen! Zaterdag 18 april, Vlaams Parlement. www.jonggroen.be/congres"

Transcriptie

1 CONGRES 2.0 Energie voor morgen! Zaterdag 18 april, Vlaams Parlement

2

3 INHOUD Onderwijs 4 Jongeren en geld 10 Jeugd en cultuur 16 Congres praktisch 21

4 onderwijs

5 WAAROM ONDERWIJS EEN PRIORITEIT HOORT TE ZIJN Onderwijs is voor ons, jonge ecologisten, een absolute prioriteit. Dat zou het moeten zijn voor alle politici en beleidsmakers. Een kwalitatief en toegankelijk onderwijs is voor elke burger belangrijk. Wie is er immers niet, hetzij rechtstreeks (als leerling, student of leerkracht) hetzij onrechtstreeks (als ouder of grootouder), bij onderwijs betrokken? Het aantal leerlingen (1,2 miljoen leerlingen), het aantal personeelsleden ( voltijdse krachten) en de grootte van het onderwijsbudget (9 miljard euro of 38 procent van de Vlaamse begroting) geven dit al aan. De interesse van Jong Groen! voor onderwijs wordt echter ingegeven door een meer fundamentele bekommernis: onderwijsbeleid maakt duidelijk hoe je als samenleving en politiek omspringt met kinderen en jongeren, de burgers van de toekomst. De jaren op de schoolbanken maken voor hen een wereld van verschil; ze zijn bepalend voor hun latere mogelijkheden en kansen. Net daar loopt het mis op dit moment. Onderwijs is immers niet voor iedereen een garantie op zelfontwikkeling of een hefboom voor sociale mobiliteit. Niet elk kind ontwikkelt zich ten volle op onze schoolbanken. Ons onderwijs mag dan wel ijzersterk presteren in wiskunde, taal en wetenschappen; ook qua sociale ongelijkheid zijn we de wereldkampioen. De kloof tussen de sterkste en de zwakste presteerders is nergens zo groot, en die kloof blijkt sterk sociaal bepaald. BETER LATER KIEZEN, LATER BETER KIEZEN Leerlingen worden bij ons al zeer vroeg verplicht om te kiezen tussen verschillende onderwijsvormen. De eerste selectie gebeurt al op 12 jaar, wanneer de leerlingen overstappen naar het middelbaar onderwijs. Kinderen met leermoeilijkheden komen dan al terecht in het eerste leerjaar B, dat leidt naar het beroepsonderwijs. Ook in de A stroom dienen leerlingen al meteen bepaalde keuzes te maken. De drastische selectie gebeurt vanaf het derde middelbaar wanneer men moet kiezen tussen ASO, BSO, TSO en KSO. De snelle oriëntering, de manier waarop die tot stand komt en de hiërarchie tussen de verschillende onderwijsvormen hebben enkele kwalijke gevolgen. Zo blijkt de keuze tussen ASO enerzijds en TSO en BSO anderzijds sociaal bepaald. Jongeren uit lagere inkomensgroepen zijn oververtegenwoordigd in het BSO en ondervertegenwoordigd in het ASO, door velen nog steeds aanzien als the place to be voor alle jongeren. Door de keuze op jonge leeftijd zijn er maar weinig jongeren die echt kiezen op basis van hun interesses. Er schort ook iets aan de inhoud van de verschillende onderwijsvormen. Leerlingen in BSO en TSO oefenen erg specifieke vaardigheden en genieten daardoor te weinig algemene vorming, terwijl ASO leerlingen enkel algemene en te weinig technische vorming krijgen. Jong Groen! pleit daarom voor een hervorming van het secundair onderwijs. In het huidige systeem lopen heel wat jongeren voortdurend teleurstellingen op. Bovendien bestendigt het de bestaande sociale verhoudingen. Er is nood aan een andere benadering waarbij de keuze veel minder sociaal gedetermineerd is en meer gebaseerd is op interesses en vaardigheden. Gelijke onderwijskansen en het opkrikken van het algemene onderwijsniveau zijn de doelstellingen van die hervorming. Om dit alles te realiseren pleit Jong Groen! voor het uitstellen van de studiekeuze en de invoering van een comprehensieve middenschool, een allesomvattende school, tot 14 jaar. In de tweejarige opleiding zullen alle leerlingen zowel algemene, creatieve als technische vorming krijgen. Hoewel 5

6 iedereen dezelfde opleiding volgt, is er ook binnen zo n comprehensief onderwijssysteem ruimte voor enkele keuzevakken. Leerlingen zouden bijvoorbeeld vier lesuren per week zelf kunnen invullen. Hierbij denken we aan toneel, initiatie van een extra taal, fotografie, websiteontwikkeling, labotechnieken, bijkomende uren sport,. Die keuzes mogen echter niet bepalend zijn voor latere studiemogelijkheden. Pas vanaf het derde jaar zullen leerlingen dan een richting kiezen die hen voorbereidt op hoger onderwijs of op een kwalificatie. Twaalfjarigen wier startpositie niet toelaat om de tweejarige opleiding aan te vatten krijgen de kans om de comprehensieve middenschool af te leggen in drie jaar. Op die manier kunnen voor hen bepaalde vakken meer uitgewerkt worden, is er ruimte voor extra (individuele) begeleiding en is er tijd om leervaardigheden te ontwikkelen. Voor anderstaligen kan er ook moedertaalonderwijs worden aangeboden. De betrokken leerlingen studeren een jaar langer, maar via die weg is de opgedane kennis voor alle leerlingen wel gelijk. Zo hebben deze jongeren op 15 jaar weer alle keuzemogelijkheden. De uitgestelde keuze alleen is niet voldoende. De latere (her)oriëntering en de manier waarop die tot stand komt, moet ook anders. Het onderwijs van nu moet plaats ruimen voor een onderwijs dat oriënteert op basis van talenten, interesses en vaardigheden, eerder dan op tekortkomingen. Tussentijds is er ook nood aan nog meer individuele begeleiding. Via een nuttige invulling van studieen springuren kan extra tijd gerealiseerd worden om studieproblemen te verhelpen. Via graadoverschrijdende klassenraden en leerlingenportfolio s (liefst centraal georganiseerd) kunnen leerkrachten proactief optreden. Ook bij de overgang naar het hoger onderwijs is een goede oriëntering belangrijk. Heel wat jongeren maken nu in eerste instantie een foute keuze, vaak op basis van foute criteria en door een gebrek aan informatie. Hier is een meer actieve rol weggelegd voor de scholen en de CLB s. Middelbare scholen kunnen jongeren beter informeren via trajectbegeleiders en informatiepunten. Naast de traditionele brochures moeten de jongeren ook universiteiten en hogescholen bezoeken, colleges bijwonen en oud studenten ontmoeten. In plaats van toekomstige studenten te overrompelen met informatie over de studentikoze activiteiten moeten onderwijsinstellingen vooral eerlijk en duidelijk communiceren over de verwachtingen bij bepaalde studierichtingen. Daarnaast kunnen er in het laatste jaar secundair onderwijs ook interessetests en oriënteringsproeven georganiseerd worden. Zulke proeven mogen geen bindend karakter hebben, maar kunnen jongeren wel informeren over hun mogelijkheden en aandachtspunten. Ook tijdens de opleiding is informatie en begeleiding cruciaal. Voor de meeste jongeren is de flexibilisering een goede zaak, maar voor de minder sterke studenten houdt dit echter ook risico s in. Om te vermijden dat zij al te veel studievertraging oplopen, is een snelle en actieve coaching dus noodzakelijk. WEG MET DE ONGELIJKHEID TUSSEN SCHOLEN Wanneer we kijken naar de onderwijsstatistieken, stellen we vast dat er nog steeds een grote sociale ongelijkheid bestaat in het onderwijs. Die ongelijkheid bestaat tussen individuele leerlingen, maar ook tussen scholen. Op dit moment is er immers een groot prestige en niveauverschil tussen onderwijsinstellingen, zowel in het lager als in het secundair onderwijs. Sociaal economisch sterke leerlingen bestendigen hun kansrijke positie in zogenaamde elitescholen, terwijl hun minder gegoede leeftijdsgenoten hun tijd doorbrengen op de schoolbanken in concentratiescholen met heel wat sociaal zwakkere en/of anderstalige jongeren. Naast de sociale achtergrond is de schoolkeuze zo de 6

7 tweede bepalende factor voor de latere school en levenskansen van kansarme jongeren. Om komaf te maken met die nefaste situatie pleit Jong Groen! voor een reorganisatie van het inschrijvingsbeleid in het leerplichtonderwijs en sterke financiële incentives voor scholen die gelijke onderwijskansen wel ter harte nemen. Voor Jong Groen! moet het inschrijvingsbeleid van lagere en middelbare scholen dus veranderen. Voortaan moet elke school GOK leerlingen voorrang geven bij de inschrijving. Wij zien het immers als een plicht van elke school om zich te bekommeren om gelijke kansen. Daarnaast is het belangrijk om ook kinderen uit de buurt voorrang te geven. Op die manier versterkt de school haar lokaal draagvlak en vormt ze ook een weerspiegeling van de maatschappij. De inschrijvingsperiode wordt dan voortaan opgesplitst in 5 periodes: eerst broertjes en zusjes van reeds ingeschreven leerlingen, nadien GOK kinderen uit de buurt, dan kinderen uit de buurt, later GOK kinderen die niet in de buurt wonen en tot slot kinderen die verder uit de buurt wonen. Als de inschrijvingsperiodes vastgelegd worden op Vlaams niveau, gelden dezelfde periodes voor alle scholen. Op die manier kan er gecommuniceerd worden via websites en uitgebreide advertentiecampagnes. Alleen zo realiseer je een duidelijke situatie, waarbij alle ouders op de hoogte zijn. Naast een ander inschrijvingsbeleid vraagt Jong Groen! ook sterke financiële stimuli voor lagere en secundaire scholen die zich inspannen voor het realiseren van sociale gelijkheid. Scholen met veel kansarme leerlingen moeten aanzienlijk meer middelen krijgen. De financiële consequenties moeten gaan van meer lestijden tot bijkomende infrastructurele financiering. Alleen zo creëren we motivatie bij alle scholen om te streven naar een gezonde sociale mix en gelijke onderwijskansen. De scholen die bijkomende middelen genieten omwille van het aantal kansarme leerlingen moeten die middelen wel aanwenden om de onderwijskansen van de betrokken jongeren te verbeteren. Om de niveauverschillen tussen scholen weg te werken, is het ook belangrijk dat de lat voor iedereen gelijk ligt. Jong Groen! vraagt daarom naast concretere ontwikkelingsdoelen (lager onderwijs) en eindtermen (secundair onderwijs), ook eenduidige leerplannen, gelijk voor alle scholen en netten. MEERTALIG ONDERWIJS IS DE TOEKOMST Op dit moment is er in Vlaanderen geen plaats voor meertalig onderwijs: voor allochtone leerlingen wordt geen moedertaalonderwijs ingericht en in tegenstelling tot de Franstalige gemeenschap kennen we ook geen immersie of taalbadonderwijs. Jong Groen! wil komaf maken met die situatie en pleit voor een open geest wat betreft talenonderwijs. Meertalig onderwijs is voor ons, jonge ecologisten, de toekomst. Het staat het Nederlands niet naar het leven, wel integendeel. Concreet denken we aan twee vormen van meertalig onderwijs die kunnen samengaan: tijdelijk moedertaalonderwijs voor nieuwkomers en immersieonderwijs voor alle leerlingen in het secundair onderwijs, waardoor voortaan bepaalde vakken in het Frans gegeven worden. Het aanbieden van tijdelijk moedertaalonderwijs voor anderstaligen is een belangrijke stap in het realiseren van gelijke onderwijskansen. Concreet zouden anderstalige leerlingen tijdelijk een deel van hun lestijden in hun moedertaal krijgen en een ander deel in het Nederlands. Geleidelijk daalt het aantal lesuren in de moedertaal en stijgt het aantal uren in het Nederlands, totdat de leerlingen hun moedertaal voldoende beheersen om vlot Nederlands te leren. Taalkundig wordt het voor nieuwkomers dankzij moedertaalonderwijs eenvoudiger om een goede kennis te verwerven van het 7

8 Nederlands. Ook voor het zelfvertrouwen en de integratiebereidheid is het belangrijk dat de allochtone moedertaal door de school erkend en zelfs gevalideerd wordt. Daarnaast pleit Jong Groen! voor de invoering van immersie in het secundair onderwijs, waardoor het aantal uren Frans gevoelig wordt opgedreven. Vakken zoals wetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde worden voortaan in het Frans gegeven door een Franstalige. Leerlingen hebben zo tot 30 à 50 procent van hun lessenrooster in het Frans. Op die manier wordt tweetaligheid (Nederlands Frans) de norm. Bovendien vergaren leerlingen ook taal leervaardigheid, waardoor het voor hen eenvoudiger wordt om andere talen te leren. Binnen de huidige communautaire context heeft immersieonderwijs nog andere interessante neveneffecten: jongeren leren voortaan beter de taal van de andere gemeenschap. Belangrijk, want taal brengt mensen samen. Ook in het hoger onderwijs moet talenkennis een prioriteit zijn en blijven: niet alleen voor de studenten vertaler tolk, maar voor alle studenten. Opleidingen, vakken of publicaties in vreemde talen zijn dus een goede zaak. Sterker nog, Jong Groen! pleit voor een uitbreiding van de anderstalige opleidingsonderdelen in de bachelor en masteropleidingen. Alleen zo bereid je jongeren immers voor op een baan in een meertalige context. Het uitbreiden en democratiseren van het aanbod taalstages en internationale uitwisselingen moet die doelstelling verder ondersteunen. LAGERE STUDIEKOSTEN, MEER HOOGGESCHOOLDEN Vooral in het hoger onderwijs is er qua studiekosten nog heel wat werk aan de winkel. Studeren aan een hogeschool of universiteit kost op dit moment een bom geld: inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, huisvesting, openbaar vervoer,.... Die onkosten maken het voor de laagste inkomens moeilijker om daadwerkelijk verder te studeren. Voor Jong Groen! moet dit veranderen. Concreet pleit Jong Groen! daarom voor een verhoging van het aantal beursstudenten, het optrekken van de beursbedragen, het verlagen van de inschrijvingsgelden en de invoering van een maximumfactuur voor studiemateriaal. Op dit moment komen veel financieel kwetsbare studenten niet in aanmerking voor een studiebeurs. Slechts een kwart van de studenten krijgt op dit moment een studiebeurs. Jong Groen! vraagt daarom een verhoging van de inkomensgrenzen om aanspraak te kunnen maken op een studiebeurs. Minstens een derde van de studenten moet een beurs kunnen genieten. Om te vermijden dat beursgerechtigde studenten om administratieve of psychologische redenen geen aanvraag indienen, moeten beurzen automatisch worden toegekend. Studenten die aan de criteria voldoen, hoeven dan geen aanvraag meer in te dienen. Daarnaast moeten de beursbedragen ook worden opgetrokken. De huidige bedragen dekken immers niet eens alle directe studiekosten. Studiekosten moeten voortaan tweejaarlijks worden gemeten. De evolutie wordt bijgehouden via een studiekostenindex. Bij een stijging van de index worden de studiebeurzen automatisch aangepast. Naast maatregelen inzake studiefinanciering is het ook belangrijk om de eigenlijke studiekosten voor alle studenten te verlagen. In de eerste plaats vraagt Jong Groen! een democratisering van de inschrijvingsgelden. Ze vormen immers de meest zichtbare studiekost: hoge inschrijvingsgelden maken democratisering onmogelijk. De voorbije tien jaar zijn de inschrijvingsgelden echter met 50% gestegen voor hogeschoolstudenten en met 40% voor universiteitsstudenten. Ook de inschrijvingsgelden van heel wat manama s en banaba s of die van de lerarenopleiding werden recent aanzienlijk verhoogd. Net als VVS en FEF, de Vlaamse en Waalse studentenorganisaties, eist 8

9 Jong Groen! een radicale trendbreuk: een wettelijk verankerde standstill van inschrijvingsgelden en de geleidelijke invoering van kosteloos hoger onderwijs. Ook de kosten voor studiemateriaal moeten lager. Om onderwijsinstellingen en docenten daarin te responsabiliseren pleit Jong Groen! voor een maximumfactuur, een kostenplafond per studiepunt voor opleidingsspecifieke kosten en studiemateriaal. Studenten moeten ook vooraf duidelijk kunnen weten hoeveel een bepaalde opleiding kost. Het beleid ten aanzien van studiekosten moet ook een onderdeel worden van de kwaliteitsvisitaties en accredidaties. Studierichtingen die per definitie meer studiekosten inhouden, moeten door de overheid sterker gefinancieerd worden. Die studiekostenverlagende maatregelen kosten uiteraard geld. Beleidsmakers dienen echter keuzes te maken. Voor Jong Groen! is een democratisch en kwaliteitsvol hoger onderwijs fundamenteel. Om dit te realiseren moeten er meer middelen worden vrijgemaakt voor onderwijs. Jong Groen! wil dat de overheden in ons land samen minstens 7% van het BBP uitgeven aan onderwijs, waarvan 2% moet worden voorbehouden voor het hoger onderwijs. Die 2% doelstelling wordt ook vooruitgeschoven door de Europese Commissie in het kader van de Lissabonstrategie. 9

10 Jongeren en geld

11 NAAR EEN ANDERE ACTIVERING VAN STARTERS Een eerste baan vinden is niet eenvoudig: niet voor jongeren met een hoger diploma en al helemaal niet voor laaggeschoolden en schoolverlaters zonder diploma. Tewerkstelling voor starters, hooggeschoold en laaggeschoold, is een specifiek probleem dat ook specifieke aandacht vraagt. Om hen aan een baan te helpen moet onze arbeidsmarkt veranderen, zowel aan de vraag als de aanbodzijde. Concrete maatregelen dringen zich op, zeker in de huidige context. Anders dreigen jongeren de prijs te betalen voor de economische recessie. Ook nu al worden heel wat initiatieven ontwikkeld om jonge werkzoekenden tewerk te stellen. Toch blijkt de overheid zelf een extra drempel op te werpen, namelijk door het activeringsbeleid zoals het sinds 2004 wordt toegepast. Activering is uitgegroeid tot een mantra voor de traditionele politieke partijen, zowel linkse als rechtse. Het motto is eenvoudig: de echte werkwilligen zullen beloond worden, terwijl de profiteurs worden gestraft. Althans dat is wat activering van werklozen claimt te doen. In de praktijk blijkt dit beleid een kwalijke keerzijde te hebben. Het aantal schorsingen steeg de laatste jaren enorm. De reden is voornamelijk het niet opdagen voor een gesprek. Het zijn voornamelijk laaggeschoolde jongeren, die niet beschikken over de noodzakelijke administratieve en maatschappelijke vaardigheden, die worden geschorst. Deze jongeren verdwijnen weliswaar uit de werkloosheidsstatistieken, maar eens geschorst, loopt het vaak helemaal mis. Ze moeten aankloppen bij het OCMW voor een leefloon. Vaak verdwijnen ze zelfs definitief van de arbeidsmarkt. Jong Groen! pleit er dan ook voor om deze vorm van activering simpelweg stop te zetten. Uitzonderlijk kan men iemands uitkering intrekken, maar schorsingen steevast als activeringsinstrument aanwenden kan voor Jong Groen! niet. In een sociaal activeringsbeleid staan opleiding en informatie op maat centraal. Jong Groen! heeft ook fundamentele vragen bij welke jobs er op dit moment worden aangeboden. Steeds meer bestaat dat aanbod uit minderwaardige jobs die weinig of geen gevoel van eigenwaarde voor de werknemer creëert. Maar liefst 60% van de eerste jobs zijn tijdelijk. Te veel starters vervallen in een onzekere cyclus van interim arbeid en werkloosheid. Aanhangers van de interimarbeid zien geen graten in het onzekere, weinig duurzame karakter van vele uitzendjobs. Zij menen dat dat voor jongeren geen probleem kan zijn. Bedrijven maken op hun beurt graag gebruik van deze flexibele en goedkope arbeidskrachten. De realiteit voor de betrokken jongeren is echter minder rooskleurig. Jonge uitzendkrachten komen vaak terecht in een werkomgeving die enkel rekening houdt met de tijdelijk geleverde arbeidsproductiviteit. Omkadering en begeleiding dan zijn geen issue, want wie wil er nu investeren in iets tijdelijks? Nochtans is net dat voor jongeren, en zeker voor schoolverlaters zonder diploma, cruciaal. Bovendien verwerft een uitzendkracht minder rechten dan iemand die een vaste baan heeft. Zo verwerft men geen anciënniteit en misloopt men pensioenssparen, groeps en hospitalisatieverzekeringen. Voor Jong Groen! moet het aandeel starters dat zich tevreden moet stellen met een interimbaan gevoelig afnemen. Daarnaast pleit Jong Groen! voor een betere controle en regulering van de interimsector. Uitzendkantoren moeten hun wettelijke verplichtingen nakomen. Dat betekent ondermeer een tijdig ondertekend contract en een correcte uitbetaling van de verschuldigde 11

12 feestdagen. Uitzendkrachten moeten ook dezelfde rechten en voordelen (maaltijdcheques, ziekteuitkeringen, verplaatsingskosten,... ) genieten als hun vaste collega's. Jong Groen! wil ook komaf maken met de langdurige interims. Een uitzendkracht die in een periode van drie maanden 50 dagen bij dezelfde onderneming werkt, heeft recht op een contract van onbepaalde duur. De gepresteerde dagen als interimkracht moeten bovendien meetellen als proefperiode en voor het berekenen van de anciënniteit. Om komaf te maken met de discriminatie van jonge allochtonen op de arbeidsmarkt moeten er praktijktesten op racisme worden georganiseerd. Daarnaast moeten allochtonen ook kunnen solliciteren onder een andere naam (het alias principe). Jong Groen! is ook voorstander van quota s voor aanwerving van allochtonen in overheidsinstanties en bedrijven. EEN GROENE NEW DEAL: DE KOEVOET IN MENSENHANDEN Niet alleen hoe en voor welke tijd jongeren aan een baan worden geholpen is belangrijk. Ook de sectoren waarin starters terecht kunnen zijn cruciaal voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Alleen de groene sectoren van de toekomst bieden hen perspectieven op langdurige en kwalitatieve tewerkstelling. In dit kader verwijzen we graag naar de groene New Deal, het antwoord op de huidige multicrisis (de ecologische, sociale en financieel economische crises) dat alle groene Europese partijen samen vooruitschuiven. Zo n New Deal zal Vlaanderen en haar bevolking veel meer opleveren dan Vlaanderen in Actie (ViA). Door van Vlaanderen de logistieke draaischijf van Europa te maken zadelt de Vlaamse Regering de huidige en toekomstige generaties op met een milieu en mobiliteitsinfarct. De winst aan werkgelegenheid is bovendien beperkt en slechts tijdelijk. De Groene New Deal daarentegen zet massaal in op de sectoren van de toekomst: hernieuwbare energie, isolatie, groene high tech, recyclagesector,.... Zo kunnen we niet alleen bestaande arbeidsplaatsen veilig stellen, maar ook een heleboel nieuwe jobs realiseren. Als we in Vlaanderen de komende tien jaar jaarlijks één miljard euro investeren, kunnen we tegen 2020 maar liefst groene jobs creëren. Voor deze nieuwe jobs moeten starters actief gerekruteerd worden. In de huidige economische context zijn zij immers extra kwetsbaar. Jong Groen! benadert de huidige economische crisis als een kans om onze economie radicaal te vergroenen. Die transitie biedt niet alleen perspectieven voor de hooggeschoolde ingenieur of de creatieve ondernemer, maar ook voor laaggeschoolde jongeren op zoek naar een baan. Al zal dat niet spontaan het geval zijn. Daarvoor moeten werkgevers, vakbonden, jongerenorganisaties en onderwijsinstellingen betrokken worden bij de opmaak van een Groene New Deal. Werkgevers moeten zich daarbij via een pact met jongerenorganisaties formeel engageren om hun terughoudenheid ten aanzien van jongeren eindelijk te laten varen. Vakbonden en VDAB moeten de handen in elkaar slaan voor een ambitieus groen (bij)scholingsprogramma voor werknemers en werkzoekenden. In het onderwijs moeten bestaande technische richtingen worden gepromoot en, indien nodig, nieuwe richtingen worden geintroduceerd. Via stages en werkbezoeken moeten jongeren al tijdens hun schoolloopbaan kunnen kennismaken met de groene economie. De uitwisseling van kennis, materiaal en infrastructuur tussen onderwijs en bedrijfsleven moet vlotter verlopen. BETAALBARE HUISVESTING ABSOLUTE PRIORITEIT 12

13 Een betaalbare woning vinden is voor veel jongeren anno 2009 erg moeilijk. Meteen een huis kopen is voor heel wat starters immers niet haalbaar. Door het beperkte aanbod en de lange wachtperiodes bij sociale huisvestingsmaatschappijen zijn ze dan aangewezen op de dure private huurmarkt. Jongeren spenderen zo een steeds groter aandeel van hun inkomen aan huisvesting. Huurwoningen hebben bovendien gemiddeld een lagere kwaliteit. Voor heel wat jongeren, maar ook voor minder jonge mensen met een laag inkomen is kwalitatieve en betaalbare huisvesting op dit moment dus geen realiteit. Voor Jong Groen! moet dit veranderen. Wonen is immers een grondrecht. Het huisvestingsbeleid in ons land is van oudsher gericht op eigendomsverwerving. Resultaat is dat bijna 75% van de Vlamingen een eigen huis heeft. Een grote groep zal echter nooit een eigen woning kunnen kopen. Prioriteit voor Jong Groen! is dan ook het realiseren van betaalbare en kwalitatieve huisvesting voor de meest kwetsbaren. Concreet pleit Jong Groen! voor een ruimer aanbod sociale huisvesting en een regulering van de huurprijzen op de private markt. Op dit moment bedraagt het aandeel sociale huisvesting in Vlaanderen nog geen 6%. De plannen van de huidige Vlaamse regering om tegen ,5% sociale huurwoningen te hebben zijn voor Jong Groen! lang niet voldoende. De ambitie moet zijn om tegen die tijd een aandeel van 15% te realiseren. Ook het aanbod via sociale verhuurkantoren moet gevoelig uitgebreid worden. De eerste beleidsdaad van de nieuwe Vlaamse Regering moet dan ook een ambitieus investeringsprogramma voor de sociale huisvesting zijn. De middelen die jaarlijks vrijgemaakt worden om bestaande huizen te renoveren en het aanbod uit te breiden moet voor Jong Groen! minstens verdubbelen. In de huidige context is zo n investeringsprogramma ook een uitstekende manier om onze economie aan te zwengelen en nieuwe banen te realiseren. Ook de kwaliteit van de sociale huisvesting is belangrijk. Het realiseren van extra aanbod mag noodzakelijke renovaties niet verdringen. Cruciaal bij zulke renovaties zijn energiebesparende maatregelen. Ook de toewijzingspolitiek is belangrijk. Taal en het hebben van een job kunnen voor Jong Groen! daarbij nooit als criteria worden gebruikt. Om de slagkracht van de huisvestingsmaatschappijen te vergroten pleit Jong Groen! voor een herverkaling. Via fusieoperaties kan de hinderlijke overlapping van werkingsgebieden worden weggewerkt. Een goed beredeneerde schaalvergroting moet ook zorgen voor een betere afstemming op andere regionale samenwerkingsverbanden zoals een sociaal verhuurkantoor of een intergemeentelijk woonloket. Om problemen van leefbaarheid aan te pakken pleit Jong Groen! voor decentrale ombudsdiensten en het inzetten van sociaal werkers en huisbewaarders. Er is ook nood aan een betere regulering van de private huurmarkt. Hopelijk is de op til staande regionalisering van de huurwetgeving een hefboom om dit eindelijk te realiseren. De overheid moet voor Jong Groen! actiever ingrijpen op de private huurmarkt. Zo moeten er strikte en afdwingbare kwaliteitscriteria opgelegd worden aan verhuurders. Daarnaast moeten er ook maximumprijzen worden ingevoerd. Vanzelfsprekend moet men daarbij rekening houden met de kwaliteit en de ligging van de betrokken huurwoning. In combinatie met een systeem van huursubsidies zorgt een maximumfactuur ervoor dat huren op de private markt weer betaalbaar wordt. Mensen met een laag inkomen die recht hebben op een sociale huurwoning moeten de ganse wachttijd van een huursubsidie kunnen genieten. 13

14 Specifiek voor jongeren pleit Jong Groen! voor het inrichten van starterswoningen, eerste woningen voor jongeren tot 30 jaar. Via zo n starterswoningen wordt het voor hen weer mogelijk om betaalbaar te huren in afwachting van een eigen huis. Als proefproject moet er de komende legislatuur starterswoningen worden gerealiseerd in enkele centrumsteden, waar wonen op dit moment peperduur is. MOBILITEIT IS GEEN LUXEPRODUCT Heel wat scholieren en studenten zijn gebruikers van het openbaar vervoer. Jong Groen! wil dit zoveel mogelijk aanmoedigen. Openbaar vervoer is immers de meest duurzame vorm van mobiliteit. Voor Jong Groen! moet trein, tram en bus ook de meest toegankelijke en democratische manier worden om zich te verplaatsen. Alleen zo zorg je ervoor dat jongeren ook na hun studieloopbaan massaal het openbaar vervoer blijven gebruiken. Om dit te realiseren moet het tarievenbeleid wijzigen en het aanbod uitgebreid worden. De verschillende vervoersmaatschappijen in België maken het de reiziger niet eenvoudig. Elke maatschappij heeft een ander ticket of abonnement. Bovendien zijn de regels om als jongere korting te krijgen steeds verschillend. Ook Jong Groen! wil dat hier verandering in komt en onderschrijft daarom ook de invoering van één openbare vervoerskaart voor alle vervoersmaatschappijen: De Lijn, MIVB, TEC en NMBS. Met de kaart kan men altijd en overal het openbaar vervoer gebruiken. Jongeren tot 26 jaar en werkzoekenden moeten deze kaart kunnen aanschaffen voor 50/jaar. Om jongeren aan te sporen gebruik te maken van het openbaar vervoer moet ook de frequentie van vervoer tussen de centrumsteden en hun hinterland fors opgetrokken worden. Het aanbod moet daarnaast beter afgestemd worden op de zogenaamde kotstudenten spitsuren: vrijdag en zondagavond. Aangezien het studentenleven zich voor een stuk ook s avonds en s nachts afspeelt, moet het aanbod ook daaraan aangepast worden. Jong Groen! wil daarom ook tijdens de week verbindingen tussen de grote centrumsteden tot 2u s nachts. In het weekend moet er een uitgebreid aanbod gerealiseerd worden van nachtbussen en treinen. Met een beter openbaar vervoer wil Jong Groen! het autogebruik dus zo veel mogelijk terugdringen. De wagen zal echter een belangrijk verplaatsingsmiddel blijven. Een struikelblok voor heel wat jongeren is de dure auto opleiding. Rijscholen worden steeds duurder, zodat veel jongeren zich geen of onvoldoende professionele lessen kunnen veroorloven. Nochtans zijn zo n lessen de beste manier om veilig te leren rijden. De prijzen voor auto opleidingen moeten daarom een stuk democratischer. Jongeren die zulke hoge bedragen niet in één keer kunnen ophoesten, moeten de kans krijgen om de betaling te spreiden. Daarnaast moet ook de discriminatie van jonge autobestuurders door verzekeringsmaatschappijen stoppen. Voor alleenstaande jongeren en jonge gezinnen zonder kinderen kan autodelen een duurzame en goedkope oplossing zijn. Tegen 2015 wil Jong Groen! in elke gemeente met meer dan inwoners een autodeelproject. NAAR EEN RECHTVAARDIG SYSTEEM VAN STUDENTENARBEID Heel wat studenten klussen bij als jobstudent, tijdens de zomermaanden, maar ook steeds meer tijdens het schooljaar. De wetgeving op studentenarbeid laat hen immers toe om een beperkt aantal dagen te werken aan verminderde sociale zekerheidsbijdrage en behoud van kindergeld. Concreet 14

15 mogen studenten 46 dagen werken, waarvan 23 tijdens juli, augustus en september en 23 tijdens de rest van het jaar. In de zomer moet men slechts een solidariteitsbijdrage van 2,5% betalen, buiten de zomermaanden bedraagt die 4,5%. Voor de studenten gaat het om een aantrekkelijk regime omdat het nettoloon bijna gelijk is aan het brutoloon. Werkgevers maken dankbaar gebruik van de goedkope, vaak zeer flexibele jonge werkkrachten. Omdat de huidige regeling complex en moeilijk controleerbaar is, dringt Jong Groen! aan op een hervorming en vereenvoudiging. Bij zo n hervorming moet zeker ook rekening gehouden worden met de gevolgen voor reguliere werknemers en de grote groep jonge werkzoekenden. Om die reden stapt Jong Groen!, in tegenstelling tot andere politieke jongerenorganisaties, niet mee in het opbod van uren en dagen. Studentenarbeid aan sterk verminderde sociale bijdragen kan voor Jong Groen! enkel nog in de zomermaanden. Jongeren mogen dan voortaan 30 dagen werken tijdens de periode 1 juli tot 30 september. Doorheen het jaar kan men nog steeds bijklussen, maar dan als werkstudent aan normale tarieven voor de sociale zekerheidsbijdrage. Alleen op die manier vermijd je oneerlijke concurrentie en verdringing van werkzoekenden. JONGE CONSUMENTEN BESCHERMEN Kinderen en jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor marketeers. Dag na dag worden ze via televisie, radio, internet en GSM bestookt met reclameberichten over nieuwe producten, hippe merken en de nieuwste rages. Kinderen en jongeren zijn echter extra kwetsbaar en afhankelijk. Ons land loopt helaas achter op het vlak van consumentenbescherming van jongeren. Voor Jong Groen! moeten politici, het onderwijs, bedrijven en ouders de handen in elkaar slaan om hierin verandering te brengen. Ouders moeten kinderen al snel leren hoe ze met een budget moeten omgaan. Zakgeld is daarvoor een nuttig instrument. Kinderen die regelmatig zakgeld krijgen, hebben immers een betere kennis van het omgaan met geld. Ook het onderwijs moet jongeren sensibiliseren omtrent aankopen en de daaraan verbonden risico s. Dit moet al starten in de lagere school. Via het beheer van een klasbudget of schoolwinkels kan je deze sensibilisering aangenaam en concreet maken. In het secundair onderwijs moet elke leerling een basis van economische en financiële vorming genieten. Ook reclame educatie kan plaatsvinden op de schoolbanken. Op latere leeftijd moeten men ook aandacht hebben voor de elektronische handel (via internet en GSM) en de gevolgen daarvan. Bepaalde nieuwe GSM toepassingen stellen jongeren bloot aan risico s op commerciële misbruiken of consumentenbedrog. Zo worden vele SMS diensten tegen een hoog tarief gefactureerd en blijkt de ontvangst van vervolg SMS jes moeilijk te stoppen. Kinderen en jongeren krijgen per SMS ook reclameboodschappen. Vaak kan men dan bepaalde diensten betalen met belkrediet. Deze praktijken maken een betere bescherming van minderjarigen noodzakelijk. De huidige zelfregulering door de sector via gedragscodes gaat niet ver genoeg. Daarom moet er een wetgevend kader worden uitgewerkt. De jonge consument is ook steeds meer een online consument. Ze kopen en verkopen via het net. Vaak duiken er problemen op: producten die achteraf defect blijken of niet beantwoorden aan de beschrijving, gemanipuleerde verkopersprofielen en problemen met de levering of betaling. Jongeren zijn ook snel geneigd persoonlijke informatie door te geven. Ook inzake e commerce en online reclame is er dus dringend nood aan wetgevende initiatieven. 15

16 jeugd en cultuur

17 JEUGD IS EEN CATEGORIE, GEEN SECTOR Jeugdbeleid staat niet op zich. Heel veel beleidsbeslissingen hebben invloed op kinderen en jongeren. Er is dus meer nodig dan een goed jeugdbeleid. Jong Groen! pleit dan ook voor een geïntegreerde aanpak waarbij ook in andere beleidsdomeinen aandacht is voor jeugd. Beslissingen inzake cultuur en sport, maar ook inzake ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken hebben immers een impact hebben op de levenssfeer van kinderen en jongeren. Op lokaal vlak moet het gemeentebestuur de jeugdraad dus ook over deze thema s om advies vragen. Jong Groen! vraagt ook een formele jongerentoets voor beleidsinitiatieven op alle niveaus. Op Vlaams niveau bestaat reeds de kinder en jongeren effectrapportage (JoKER). Voor regelgeving die een impact heeft op kinderen en jongeren worden de effecten voor deze doelgroep in kaart gebracht. Jong Groen! wil een gelijkaardig instrument introduceren op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Alleen zo zorg je voor een echte jongerenreflex bij beleidsmakers van andere sectoren. BELEIDSPARTICPATIE UITBREIDEN EN VERSTERKEN Jong Groen! gelooft in de kracht van participatie van kinderen en jongeren aan beleid. Participatie versterkt immers het beleid. Bovendien heeft participeren positieve gevolgen voor de betrokken kinderen en jongeren. Zo leren ze waar beleidsmakers mee bezig zijn. Resultaat is een grotere bewustwording, die er mogelijk voor zorgt dat ze ook in de toekomst beleid mee richting willen geven. Lokale jeugdraden bestaan al lange tijd en bewijzen ook vandaag nog hun nut binnen de gemeentelijke context. Jongeren krijgen er de kans om hun mening te laten horen. Toch staan jeugdraden ook onder druk. Niet alle lokale besturen zijn immers oprecht geïnteresseerd in de adviezen van hun jeugdraad. De inbreng van jongeren wordt lang niet altijd gevalideerd. Vaak wordt de jeugdraad pas in laatste instantie gevraagd om een advies, terwijl een procesmatige benadering met ook een consultatie bij het begin van de beleidscyclus veel meer oplevert. In zo n context wordt het moeilijk om jongeren te blijven motiveren en de werking van de jeugdraad uit te bouwen. Ook de formele participatieprocedures staan onder druk. In het kader van de administratieve vereenvoudiging voor lokale besturen, onder meer via het zogenaamde planlastverminderingsdecreet, dreigt de betrokkenheid van adviesraden overgelaten te worden aan de goodwill van het gemeentebestuur. Voor Jong Groen! kan dit niet de bedoeling zijn. De lokale jeugdraad is en blijft het instrument om jongeren bij lokaal beleid te betrekken. Voor belangrijke dossiers en de opmaak van een jeugdbeleidsplan moeten zij geraadpleegd worden. De participatie van kinderen en jongeren moet geformaliseerd, verplicht en controleerbaar blijven. Naast de jeugdraden wil Jong Groen! ook de mogelijkheden van andere participatieinstrumenten verkennen. In onze internetsamenleving moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om e participatie te organiseren. Online surveys, polls en fora zijn een eigentijdse methodiek om jongeren te raadplegen. Zo kunnen kinderen en jongeren in het kader van het jeugdbeleidsplan bevraagd worden via een online enquête. 17

18 Het pleidooi van Jong Groen! om de participatie van kinderen en jongeren te versterken maakt deel uit van een bredere visie op participatie. Burgers moeten meer en beter betrokken worden bij politiek en beleid. Om de particpatie op lokaal vlak uit te bouwen moet voor Jong Groen! elke gemeente met minstens inwoners een participatieambtenaar hebben. De participatieambtenaar wordt de regisseur van alle participatieprocessen die zich in de gemeente afspelen. Haar of zijn werkterrein is dus niet beperkt zijn tot het jeugdbeleid of één bepaalde dienst. Jong Groen! wil ook de politieke participatie van jongeren versterken. Politieke vorming op de schoolbanken is daarvoor essentieel. In het secundair onderwijs moeten jongeren via projectweken kunnen kennismaken met de werking van politieke instellingen en partijstandpunten. Jong Groen! is ook voorstander van stemrecht op 16 jaar. De verlaging van de kiesleeftijd zou een belangrijke stap zijn in het realiseren van volwaardig aandeelhoudersschap van jongeren in onze samenleving. Bovendien geef je impliciet de boodschap dat politieke particpatie nuttig en belangrijk is. Aangezien het om stemrecht gaat, zou het om een authentieke en gemotiveerde keuze gaan. Het toekennen van stemrecht is echter niet voldoende. Stemrecht vanaf 16 jaar mag geen alibi worden van beleidsmakers om geen werk meer te maken van andere vormen van betrokkenheid. EENVOUDIG EN VEILIG FUIVEN Een fuif organiseren brengt heel wat administratie met zich mee. Een fuiforganisator moet aan heel wat verplichtingen voldoen: sabam, billijke vergoeding, het voorzien van security of fuifbuddy s, meldingsplicht in bepaalde gemeenten,.... Voor de fuif zelf is het vaak nog nodig om extra materiaal te bestellen bij de gemeentelijke uitleendienst. Om het administratieve en organisatorische werk van fuiforganisatoren te verminderen, pleit Jong Groen! voor de algemene invoering van een feestloket per gemeente. Bij dit feestloket kunnen organisatoren terecht met alle vragen van organisatorische aard. Ze hoeven dan niet meer van de ene dienst naar de andere te lopen. Bij het feestloket krijgen ze alle nodige documenten in één keer. Die feestloketten kunnen ook een motor zijn voor het vergroenen van fuiven. Zo kan er gebruik gemaakt worden van milieuvriendelijke verlichting en herbruikbare bekers. Fuiforganisatoren die zulke initiatieven ontwikkelen moeten beloond worden met een steuntje in de rug, in de vorm van een subsidie. Ook bij het bouwen of verbouwen van fuifinfrastructuur verdienen duurzaamheidscriteria meer aandacht. Voldoende fietsenstallingen, betere isolatie en zuinige verwarminsinstallaties zijn hier goede voorbeelden van. Ook de veiligheid op fuiven is belangrijk. De lokale overheden moeten hiervoor een intensieve samenwerking aangaan met de fuiforganisatoren, de politie en andere veiligheidsdiensten. Er zijn gemeenten waar dit reeds gebeurt, maar dit overlegmodel zou overal gepromoot en toegepast moeten worden. Zo n overleg is belangrijk: elke fuif is immers verschillend en vereist een andere aanpak. Door in dialoog te treden met organisatoren kunnen mogelijke problemen vooraf vermijden worden. Jong Groen! houdt niet van al te strenge veiligheidsmaatregelen. Fuiven moet immers aangenaam blijven. Een beperkte aanwezigheid van fuifbuddy s, politie en andere veiligheidsdiensten bij grote en riscovolle fuiven is wel aangewezen. Drugs en alcohol zijn van alle tijden en komen ook nu nog veel voor op optredens, festivals en fuiven. Een betuttelende of repressieve aanpak werkt vaak contraproductief. Een preventieve aanpak die jongeren op de gevaren wijst, is wel de juiste aanpak. Daarom is Jong Groen! ook voorstander van 18

19 drugstesten op festivals en andere grote events, waardoor bezoekers kunnen nagaan of hun drugs wel veilig zijn. Wanneer jongeren uitgaan doen ze dat vaak met de fiets of te voet. Maar heel veel jongeren verplaatsen zich ook regelmatig verder om uit te gaan. Op dit moment kunnen zij dat vaak niet doen met het openbaar vervoer. Jong Groen! pleit er daarom voor om het aanbod openbaar vervoer tijdens de weekends en s nachts gevoelig uit te breiden. Duurzame en veilige mobiliteit is immers ook na 23u belangrijk. In elke centrumstad moeten er op vrijdag en zaterdagavond twee bussen (2u en 4u) zijn die jongeren naar de omliggende gemeenten brengen. Ook in de steden zelf moeten er nachtbussen of trams rijden. In de niet verstedelijkte gebieden wenst Jong Groen! het taxigebruik te promoten via een algemeen taxinummer en taxicheques. KWALITATIEVE CULTUURPARTICIPATIE VAN ONDERUIT Participatie is een hip begrip. Het duikt te pas en te onpas op. Er wordt echter te weinig voor echte participatie gekozen. Naast het werk maken van beleidsparticipatie moet de overheid ook een participatiebeleid voeren naar specifieke sectoren, zoals cultuur. Maar wel een participatiebeleid waar kwaliteit centraal staat. Jong Groen! wil niet alleen zoveel mogelijk mensen laten participeren aan cultuur, maar wil vooral dat iedereen de kans krijgt om in aanraking te komen met diverse cultuurvormen. Het is net het veelzijdige van cultuur dat een verrijking vormt. Dit doe je niet door een volledige vermarkting van de culturele sector en een afbouw van het subsidiebeleid waar de liberalen voor pleiten. Mocht je het liberale discours in de praktijk brengen, heb je binnen de kortste keren commerciële eenheidsworst. Voor Jong Groen! is cultuur geen waspoeder. Kunst en cultuur zijn te belangrijk om over te laten aan de grillen van de markt. Ze vervullen een essentiële rol in een levende democratie door een bijdrage te leveren tot de persoonlijke ontplooiing van elke mens. Kunst en cultuur zitten ingebed in emancipatie en burgerschap. Vanuit die visie staat Jong Groen! voor een cultuurbeleid waarbij de overheid zich niet moeit met de inhoud, maar een ondersteunend kader creëert met heldere criteria. Een cultuurbeleid dat oog heeft voor de vraag vertrekt uiteraard van onderuit, vertrekt uit wat leeft in buurten en wijken. Het huidige cultuurparticipatiebeleid vertrekt vanuit het aanbod. Jong Groen! kiest voor een vraaggestuurd beleid. Wat leeft bij de mensen? Het zijn veelal de lokale initiatieven die erin slagen jong en oud, allochtoon en autochtoon samen te brengen. De overheid mag die initiatieven niet recupereren, niet inkapselen, maar ondersteunen en prikkelen waar nodig. Kwalitatieve sociaalartistieke praktijken, die zich specifiek richten op vergeten en kwetsbare groepen in de stad, moeten extra ondersteund worden. Het is die werkvorm en het zijn die werkingen die erin slagen doelgroepen te bereiken, die anders niet tot zeer moeilijk bereikt worden. Het gaat natuurlijk niet alleen over zoveel mogelijk mensen laten proeven van cultuur, maar ook iedereen de kans geven om zelf te creëren, om zelf kunstenaar te zijn én een publiek te bereiken. Culturele centra zouden veel meer buurten en wijken moeten intrekken in plaats van te vertrekken uit hun infrastructuur. Naast het meer op locatie gaan, moeten culturele centra ook meer aandacht besteden aan lokale actoren. Zo kunnen de lokale jonge muziekanten in plaats van papa s garage misschien eens spelen in de moderne, nieuwe architectuur van het Cultureel Centrum. 19

20 JONGE KUNSTENAARS KANSEN GEVEN Vlaanderen en Brussel heeft veel kunstenaarstalent: muzikanten, acteurs, beeldende kunstenaars Overal zijn jonge mensen bezig hun talenten te ontplooien. Jong Groen! wil hen zo goed mogelijk bijstaan in hun artistieke ontplooiing en in hun eventuele loopbaan. Daarom is het essentieel om podiumkansen te bieden aan beginnende artiesten. Jong Groen! wil een cultuurbeleid dat structureel aandacht besteedt aan beginnende muzikanten, acteurs of beeldende kunstenaars. Via een aanpassing aan het decreet Lokaal Cultuurbeleid, kunnen we steden en gemeenten stimuleren om aandacht te schenken aan die groep jongeren door hen fora te geven. Maar de Vlaamse Regering kan ook zelf actief jonge kunstenaar aanmoedigen. De laatste jaren loopt het aantal optredens van jonge muziekgroepen in cafés en jeugdhuizen sterk terug. Jong Groen! wil daarom een muzieksubisidie voor de horeca en jeugdcentra in het leven roepen. Dit is een kleine financiële ondersteuning (100 euro per optreden) die de Vlaamse overheid geeft aan cafés en jeugdhuizen die beginnend talent een podium bieden. In ruil voor de subsidie moeten de uitbaters wel een kort verslagje maken van het optreden. Zo creëer je een interactieve website waar muziekliefhebbers het doen en laten van beloftevolle muziekgroepen kunnen volgen. Een gelijkaardige subsidie kan uitgewerkt worden voor kleine initiatieven die acteurs, klassieke muzikanten of beeldende kunstenaars uit hun zolderkamer halen en in de publieke ruimte brengen. Ook de media spelen een belangrijke rol in het ondersteunen en bekendmaken van jong talent. Zonder te willen vervallen in een krampachtig afschermen van de eigen culturele markt, wil Jong Groen! quota opleggen voor radiozenders in Vlaanderen. Hun muziekaanbod moet voor 40% bestaan uit muziek gemaakt in ons land. Cultuur mag nooit verworden tot handelswaar, maar met de opkomst van enkele grote mediaconcerns begint het er wel steeds meer op te lijken. Zowel de ticketverkoop, de boekingen als de programmering van vele muziekfestivals worden vaker gemonopoliseerd. Omdat de winstlogica bij deze multinationals voorop staat, krijgen jonge muziekgroepen steeds minder de kans om op te treden op grote festivals. Een bekende naam uit eigen huis is immers een veiligere investering. Jong Groen! wil deze evolutie tegengaan door een anti trustbeleid dat deze concerns niet langer de markt laat beheersen. Tot slot wil Jong Groen! dat er opnieuw werk gemaakt wordt van het zogenaamde Kunstenaarsstatuut. Nadat de paars groene regering een eerste voorlopige regeling had uitgewerkt, ligt dit dossier sinds 2004 helemaal stil. Een degelijke ondersteuning van de vele duizenden mensen in de kunstensector die hierin werken, is echter aangewezen. Jong Groen! wil dan ook dat de federale regering eindelijk weer werk maakt van dit dossier door de regeling te verfijnen en door het onderscheid tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars definitief op te heffen. 20

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2008-299- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Kwaliteit en kansen voor elke leerling

Kwaliteit en kansen voor elke leerling Kwaliteit en kansen voor elke leerling Voorstel van de Commissie Monard St.A.M. 21 oktober 2009 Hilde Meysman Vooraf perspectief aanpak 1. Krijtlijnen voor de vernieuwing Het Vlaams secundair onderwijs

Nadere informatie

Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs. Vlaams Parlement, 18 januari 2017

Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs. Vlaams Parlement, 18 januari 2017 Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs Vlaams Parlement, 18 januari 2017 Tussenkomst Jo De Ro (Open Vld) Maar vooral beste ouders en leerkrachten die thuis dit actueel debat aan t volgen zijn:

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

MENSEN STERKER MAKEN

MENSEN STERKER MAKEN MENSEN STERKER MAKEN IN VERANDERENDE TIJDEN CONGRES 12/12/2015 RESULTATEN WERKWIJZE CONGRES EEN OPEN PARTIJ KIEST VOOR EEN OPEN MANIER VAN WERKEN Voor het congres Mensen sterker maken in veranderende tijden

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/2008

Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/2008 Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/28 Met de talenbeleidsnota De lat hoog voor talen. Goed voor de sterken,

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 9 juni 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEMopleidingen en richtingen die

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

CD&V ONDERWIJS 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST. Sterker onderwijs, Sterkere toekomst ONS 3D PLAN ONDERWIJS

CD&V ONDERWIJS 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST. Sterker onderwijs, Sterkere toekomst ONS 3D PLAN ONDERWIJS CD&V 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST ONDERWIJS DE AANPAKKERS VAN MORGEN ZITTEN VANDAAG IN MIJN KLAS. ONS VLAAMS ONDERWIJS IS TOP! PARTICIPATIE VAN KINDEREN VANAF 3 JAAR IN HET ONDERWIJS HEEFT

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

Breek taboe omtrent kansarme

Breek taboe omtrent kansarme ITINERA INSTITUTE FLASH Breek taboe omtrent kansarme versus kansrijke diploma s 03 07 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING De Europese leiders hebben een actieplan tegen jeugdwerkloosheid aangekondigd. Uiteraard

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 COZOCO 19 maart 2014 M-decreet Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 Situering 2005: lancering van het leerzorgkader 2009-2014 geleidelijke invoering van het decreet op leerzorg -geen

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Ingrijpen op de huurprijzen

Ingrijpen op de huurprijzen Ingrijpen op de huurprijzen Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Een indicatief rooster van huurprijzen opstellen De toegang tot de huurtoelage verbeteren voor mensen die wachten

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Er zit meer in de horeca

Er zit meer in de horeca Er zit meer in de horeca Het versterken van het toerisme in Vlaanderen, voldoende en geschoolde horecamedewerkers, makkelijker ondernemen en een btw-verlaging voor de hele horeca. Dat moeten de speerpunten

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor ouders

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor ouders WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor ouders Beste ouder De school neemt vandaag een belangrijke plaats in in het leven van je kind. School en opleiding hebben bovendien een grote

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

En ten slotte wil ik stilstaan bij de doorlooptijden. Vaak hoor ik dat vertragingen hierin te wijten zijn aan Brussel. Het zijn administratieve

En ten slotte wil ik stilstaan bij de doorlooptijden. Vaak hoor ik dat vertragingen hierin te wijten zijn aan Brussel. Het zijn administratieve Dames en heren Het is een eer om het Woonforum samen met jullie te mogen afronden. Jammer genoeg kon ik hier niet de ganse dag aanwezig zijn. Maar ik heb gehoord dat jullie vandaag bijzonder actief waren.

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Opbouw 1. Inleiding (2 min): kennismaking en bedoeling verduidelijken. 2. Spontane vragen (zowel van kabinet als van leerlingen)

Opbouw 1. Inleiding (2 min): kennismaking en bedoeling verduidelijken. 2. Spontane vragen (zowel van kabinet als van leerlingen) >VERSLAG OP DE KOFFIE MET JOS Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 Algemeen Aanwezig: 70 deelnemers Moderator: Jeff (Vlaamse Scholierenkoepel) Experts/toehoorders: Evy Verdyckt (kabinet onderwijsminister

Nadere informatie

Christophe Bossuyt. 18 mei Zie kader hieronder

Christophe Bossuyt. 18 mei Zie kader hieronder Standpunt Studiekosten Rapporteur & Co-rapporteur Datum goedkeuring bureau Christophe Bossuyt 18 mei 2017 Datum goedkeuring av 8 juni 2017 Contactpersoon Probleemstelling, oplossing en korte inhoud. Liesbeth

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

Onderzoek. Stappenplan

Onderzoek. Stappenplan tudiekeuze Als het einde van het secundair onderwijs dichtbij komt, moet je een belangrijke keuze maken. Ga je verder studeren of zoek je een job? Beide keuzes kosten veel energie en hebben een redelijk

Nadere informatie

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel Dinsdag 26 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vijf jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Geachte voorzitter, Beste

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Wat kan (na) OKAN? Vervolgschoolcoaches vertellen. 25 april 2013

Wat kan (na) OKAN? Vervolgschoolcoaches vertellen. 25 april 2013 Wat kan (na) OKAN? Vervolgschoolcoaches vertellen 25 april 2013 Inhoud 1. Vervolgschoolcoach 1. Functiebeschrijving 2. Takenpakket 2. De OKAN-leerling in een OKAN-school 1. Voorbereiding studiekeuze 2.

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Stedenfonds.

Stedenfonds. 1 Stedenfonds Welke lokale besturen komen in aanmerking De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het stedenfonds richt zich ook tot de VGC, maar de VGC valt niet onder het toepassingsgebied

Nadere informatie

Instroom Doorstroom - Uitstroom

Instroom Doorstroom - Uitstroom Infofiche Instroom Doorstroom - Uitstroom De Vlaamse overheid wil inzetten op instroom, doorstroom en uitstroom van studenten in het hoger onderwijs en dit vooral wat betreft studenten die onevenredig

Nadere informatie

- 1 - Mol, 7 februari 2012

- 1 - Mol, 7 februari 2012 Mol, 7 februari 2012 Engagementsverklaring tussen de minister bevoegd voor onderwijs, de minister bevoegd voor welzijn, de inrichters van de scholen en de CLB s en het Agentschap Jongerenwelzijn / afdeling

Nadere informatie

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs (1) Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle leernetwerken ingericht door de Stad Antwerpen. (2) Het Stedelijk Onderwijs voldoet

Nadere informatie

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Inleiding en situering: De decreten op het lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid vormen een belangrijke basis voor een gedreven,

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen vergadering C164 OND17 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van 26 maart 2013 2 Commissievergadering nr. C164 OND17 (2012-2013) 26 maart 2013

Nadere informatie

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET Stuk 199 (19881989) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAA D ZITTING 1988-1989 20 APRIL 1989 VOORSTEL VAN DECREET - van mevrouw M. De Meyer - houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie