Sportpleinstraat Hoeselt tel./fax : 012 /

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be"

Transcriptie

1 Sportpleinstraat Hoeselt tel./fax : 012 / Pagina 1 van 47

2 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Situering van de school Schoolpartners Administratieve gegevens Schoolbestuur Personeel Klassenraad Schoolraad OVSG Onderwijsaanbod - Leerplannen CLB Schoolverzekering Algemene bepalingen schoolreglement Procedure van inschrijving Leerplicht en toelatingsvoorwaarden Capaciteit Toelatingsvoorwaarden Inschrijven Weigering Schoolveranderen Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen Afwezigheden Regelmatige leerling Te laat komen vroegtijdig afhalen Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden Overmacht Pedagogische studiedagen Staking Verkiezingen Bepalingen i.v.m. onderwijs aan huis Afspraken i.v.m. agenda, huiswerk, rapport, zittenblijven/overgaan, oudercontact De procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en de procedure volgens dewelke een beroep kan ingediend worden tegen een beslissing van de klassenraad m.b.t. het getuigschrift basisonderwijs. Orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne beroepsmogelijkheden Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen voor leerlingen van het lager onderwijs Tuchtprocedure Tuchtdossier Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Inschrijvingsgeld Scherpe maximumfactuur Minder scherpe maximumfactuur-meerdaagse extra-murosact. Bijdrageregeling Basisuitrusting Pagina 2 van 47

3 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk 16 Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 18 Hoofdstuk 19 Hoofdstuk 20 Hoofdstuk 21 Hoofdstuk 22 Hoofdstuk 23 Hoofdstuk 24 Hoofdstuk 25 Hoofdstuk 26 Hoofdstuk 27 Hoofdstuk 28 Hoofdstuk 29 Hoofdstuk 30 Hoofdstuk 31 Hoofdstuk 32 Hoofdstuk 33 Hoofdstuk 34 Hoofdstuk 35 Hoofdstuk 36 Hoofdstuk 37 Hoofdstuk 38 Schoolrekening Leerlingenraad Algemeen rookverbod Privacy Algemeen Gebruik van verborgen camera's Meedelen van gegevens aan derden Afbeeldingen van personen Grensoverschrijdend gedrag Overdracht van het multidisciplinair CLB-dossier Deelname aan extra-murosactiviteiten of uitstappen Keuze van levensbeschouwelijke vakken Vrijstelling van activiteit Vrijstelling wegens bepaalde handicap Vrijwilligerswerk Organisatie van de schooluren Openstellen van de school Vakanties, vrije dagen, activiteiten Toezichten Kinderopvang Busvervoer Gezonde tussendoortjes Kledij Verloren voorwerpen Verkeer en veiligheid Verjaardagen Kleuters en zindelijkheid Schoolreis kleuters Zieke leerlingen en medicijnen op school Klachtenprocedure Briefjes van school: bestelling van /meedelen van Computerspelletjes Engagementsverklaring Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden Schooltoelage Pagina 3 van 47

4 Hoofdstuk 1 Situering van de school Schoolpartners Artikel 1 (hoofdstuk 1) Administratieve gegevens Onze school behoort tot de scholengemeenschap : Zuid-Oost Limburg. Deze omvat de volgende scholen : de Stedelijke Basisschool Munsterbilzen, de Stedelijke Basisschool Mopertingen, de Gemeentelijke Basisschool Riemst, de Gemeentelijke Basisschool Millen, de Gemeentelijke Basisschool Alt-Hoeselt, de Provinciale Basisschool Voeren, de Provinciale Kleuterschool St.-Martensvoeren, de Gemeentelijke Basisschool Henis, de Gemeentelijke Basisschool Mal en de Gemeentelijke Basisschool Vreren. instellingsnummer van de school : Sportpleinstraat Hoeselt tel./fax : 012 / website: Onze school is een basisschool (kleuterafdeling + lager onderwijs) die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Artikel 2 (hoofdstuk 1) schoolbestuur Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Hoeselt Dorpsstraat Hoeselt Tel Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente Hoeselt kan je steeds terecht bij de schepen van onderwijs (zie website Hoeselt of te verkrijgen bij de schooldirectie) Artikel 3 (hoofdstuk 1) Personeel Een lijst van de personeelsleden vind je op de website van de school of is te verkrijgen bij de schooldirectie. Artikel 4 (hoofdstuk 1) Klassenraad Dit is een team van personeelsleden (eventuele aanvulling met externe deskundigen) dat, onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde, samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. Artikel 5 (hoofdstuk 1) Schoolraad De schoolraad wordt samengesteld uit gelijke vertegenwoordiging van de ouders, de personeelsleden en de lokale gemeenschap. Pagina 4 van 47

5 De schoolraad wordt om de vier jaren verkozen. BEVOEGDHEDEN Adviesbevoegdheid Telkens het schoolbestuur (inrichtende macht) een beslissing wil nemen over een van de volgende aangelegenheden, moet het ontwerp van beslissing eerst voor advies aan de schoolraad worden voorgelegd: de bepaling van het profiel van de directeur; het studieaanbod bv. Frans tweede taal vanaf kleuterklas; het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties; de opstapplaatsen en de busbegeleiding van het leerlingenvervoer georganiseerd door het schoolbestuur (inrichtende macht); de vaststelling van het nascholingsbeleid; het beleid inzake experimenten en projecten bv. proeftuinen, MOS, TOS,... Overlegbevoegdheid Indien het schoolbestuur (inrichtende macht) een beslissing in het vooruitzicht stelt over een van de volgende aangelegenheden, dan moet het ontwerp van beslissing eerst met de schoolraad overlegd worden: 1. het opstellen of wijzigen van volgende regelingen: schoolreglement / pedagogisch project schoolwerkplan bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd afwijkingen op deze bijdragen van ouders beleidsplan/beleidscontract CLB 2. elk ontwerp van beslissing inzake: jaarplanning extra murosactiviteiten en parascolaire activiteiten infrastructuurwerken (die niet vallen onder arat. 17 2, 1, a en c van de wet van '93) criteria aanwending lestijden, uren, uren-leraar en punten welzijns- en veiligheidsbeleid van de school De schoolraad is niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen. Facultatief advies kan op eigen initiatief aan het schoolbestuur uit eigen beweging over alle schoolaangelegenheden schriftelijk aan de directeur uit eigen beweging over algemeen organisatie en werking schriftelijk Een lijst van de leden van de schoolraad vind je op de website van de school of is te verkrijgen bij de schooldirectie. Pagina 5 van 47

6 Artikel 6 (hoofdstuk 1) OVSG Het schoolbestuur en het onderwijzend personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG). - Adres OVSG Ravensteingalerij 3 bus Brussel Tel Fax Contactpersoon voor onze school Pedagogisch adviseur: Marc Hendrickx - Werking van de begeleidingsdienst De opdrachten van de adviseurs en medewerkers van OVSG kunnen geplaatst worden binnen 3 takenvelden: 1. Pedagogische dienstverlening t.a.v. schoolbesturen en schoolteams schoolorganisatie onderwijspedagogisch didactisch 2. Uitwerken en realiseren aan een informatief, ondersteunend, schooloverstijgend aanbod al dan niet in samenwerking met derden afhankelijk van specifieke vragen en noden 3. Ontwikkelingswerk gericht op studie- en voorbereidingsopdrachten m.b.t. toekomstige ondersteuning van schoolteams. Artikel 7 (hoofdstuk 1) Onderwijsaanbod - Leerplannen De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden: lichamelijke opvoeding. muzische vorming. taal (ook tweede taal). wereldoriëntatie. wiskundige initiatie en wiskunde. Voor het lager onderwijs komen er nog de leergebiedoverschrijdende thema s: leren-leren. sociale vaardigheden. Daarnaast omvat ons onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer. Het schoolbestuur /directie bepaalt autonoom de indeling in groepen. De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een instapdag. Pagina 6 van 47

7 De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in andere groepen worden ingedeeld. Artikel 8 (hoofdstuk 1) CLB Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Afdeling Bilzen Tweevoetjesweg Bilzen Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: het leren en studeren; de onderwijsloopbaan; de preventieve gezondheidszorg; het psychisch en sociaal functioneren. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over jou uit. Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in jouw multidisciplinair CLB-dossier. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingtraject van het CLB moet voldoen. Onze school wordt begeleid door Vrij CLB Zuid-Limburg, afdeling Bilzen. Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen. Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het Vrij CLB Zuid-Limburg, afdeling Bilzen. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als je dit niet wenst, moeten jij of je ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan je dit bekomen bij het Vrij CLB Zuid-Limburg. Voor jouw school is dat op Tweevoetjesweg 2, 3740 Bilzen. Pagina 7 van 47

8 De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: de begeleiding van leerplichtproblemen; collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. Besmettelijke ziekten. Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders. Artikel 9 (hoofdstuk 1) Schoolverzekering Adres: Ethias Prinsbisschopsingel Hasselt Tel Fax Tijdens de lesuren zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de leerlingen. Leerlingen die zich zonder toelating aan het toezicht van de school ontrekken zijn in overtreding met dit reglement. Bij elk schoolongeval is het nodig een ongevallenformulier in te vullen. Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen schoolreglement Artikel 1 (hoofdstuk 2) De ouders ondertekenen het schoolreglement met inbegrip van het pedagogisch project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling schriftelijk of via elektronische drager (schoolwebsite, , ) aan de ouders ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk of via elektronische drager. De ouders verklaren zich opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. Ouders die erom vragen, kunnen steeds een papieren versie van het schoolreglement krijgen. Artikel 2 (hoofdstuk 2) Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. Artikel 3 (hoofdstuk 2) Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: Pagina 8 van 47

9 1 Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs. 2 Afsprakennota: het geheel van concrete afspraken die de werking van de school regelen. 3 Directeur: de directeur van de school of zijn afgevaardigde. 4 Extra-murosactiviteiten: activiteiten van één of méér dagen die plaatsvinden buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen. 5 Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 6 Leefentiteit: leerlingen met tenminste één gemeenschappelijke ouder of ouders (dus broers, zussen, halfbroers en halfzussen zelfs als ze niet op hetzelfde adres wonen) en leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats (kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouders hebben). 7 Leerlingen: de personen die regelmatig zijn ingeschreven in de onderwijsinstelling. 8 Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode eenzelfde opvoedings- of onderwijsactiviteit volgt. 9 LOP: het lokaal overlegplatform. 10 Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben. 11 Pedagogisch project: het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door een schoolbestuur voor een school en haar werking wordt bepaald. 12 School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van een directeur. 13 Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de school van de gemeente nl. de gemeenteraad van Hoeselt. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester en schepenen bevoegd. Hoofdstuk 3 Procedure van inschrijving Leerplicht en toelatingsvoorwaarden Artikel 1 (hoofdstuk 3) Capaciteit Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden, als volgt bepaald : De maximumcapaciteit van de school: 230 lln. De maximumcapaciteit voor het niveau kleuteronderwijs: 90 lln. De maximumcapaciteit voor het niveau lager onderwijs : 140 lln. Artikel 2 (hoofdstuk 3) Toelatingsvoorwaarden 1. Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata: de eerste schooldag na de zomervakantie, de eerste schooldag na de herfstvakantie, de eerste schooldag na de kerstvakantie, de eerste schooldag van februari, de eerste schooldag na de krokusvakantie, de eerste schooldag na de paasvakantie, Pagina 9 van 47

10 de eerste schooldag na Hemelvaart. 2. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 1. Principe Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen: Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest, halve dagen aanwezigheid in de rijdende kleuterschool worden beschouwd als aanwezigheid in de erkende school waar de leerling ingeschreven is. Voldoen aan een proef (taaltest) die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB waar de school een beleidscontract mee afgesloten heeft, zal de proef afnemen en de resultaten aan de school meedelen, wanneer de taalproef niet tegen de 1 ste schooldag van september afgenomen is, moet deze uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de 1 ste aanwezigheid van de leerling in het gewoon lager onderwijs afgenomen zijn; Beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling buiten België. 2. Afwijkingen op het principe a) Een leerling die een jaar te vroeg (wordt 5 jaar ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt ingeschreven, moet het voorafgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 185 halve dagen aanwezig zijn geweest. b) Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet. 3. Afwijkingen op de toelatingsvoorwaarden lager onderwijs: a) In het gewoon onderwijs kan een leerling die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar nog één schooljaar in het kleuteronderwijs ingeschreven worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nemen de ouders hierover een beslissing. b) Voor leerplichtige kinderen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB vereist. c) Een leerling die vijf jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het lager onderwijs ingeschreven worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders hierover een beslissing. d) In het gewoon onderwijs volgt een leerling normaal zes jaar, maar minimaal vier jaar en maximaal acht jaar, les in het lager onderwijs. Een leerling die vijftien jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan geen lager onderwijs meer volgen. Voor toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB vereist. Pagina 10 van 47

11 Artikel 3 (hoofdstuk 3) Inschrijven 1. Voorrang e) Wanneer een leerling een deel van zijn schoolloopbaan in het gewoon onderwijs en een ander deel in het buitengewoon onderwijs heeft doorgebracht, dan is de mogelijke duur van het lager onderwijs maximaal 9 jaar. 1. Voorrangsgroepen : Zussen en broers (zelfde leefentiteit ) van een reeds ingeschreven leerling. Elke leerling wiens ouder(s)op het moment van inschrijving personeelslid is op school. 2. Voorrangsperiodes De voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefentiteit start op 1 maart van het voorgaande schooljaar en loopt tot en met 31 maart. De voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen van personeel start de dag na de paasvakantie van het voorgaande schooljaar en loopt tot en met 30 april. 3. Vrije inschrijvingsperiode Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode; dit dus vanaf 1 mei van het voorafgaande schooljaar. Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in. 2. Documenten die nodig zijn bij de inschrijving De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart Als het kind geen SIS-kaart heeft, volstaat ook één van volgende documenten: een uittreksel uit de geboorteakte; het trouwboekje van de ouders; de identiteitskaart van het kind; het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; de reispas voor vreemdelingen. Artikel 4 (hoofdstuk 3) Weigering 1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving in volgende gevallen: als de leerling niet voldoet / zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (zie hoger) op de dag dat hij op school instapt; als de ouders van de leerlingen niet instemmen met het schoolreglement en/of pedagogisch project van de school; als een inschrijving tot doel heeft dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zal gaan; wanneer de capaciteit overschreden wordt (zie hoger). 2. Het schoolbestuur kan de inschrijving van een leerling weigeren - als een leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar omwille van een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kan het schoolbestuur de inschrijving van een leerling weigeren. Pagina 11 van 47

12 3. Procedure bij weigeren Bij een geweigerde inschrijving worden ouders schriftelijk op de hoogte gebracht door de directeur. Deze brief wordt binnen de vier kalenderdagen aangetekend aan de ouders bezorgd en deelt mee dat: Wat kunnen ouders doen bij een niet-gerealiseerde inschrijving? 1 Uitleg vragen aan de directeur 1. Buiten het werkingsgebied van een LOP: Uitleg vragen aan het Departement Onderwijs: Marieke Smeyers 02/ Vraag om bemiddelingshulp : Veerle Van de Velde 02/ Klacht indienen : Ouders kunnen binnen de dertig kalenderdagen na de vaststelling van de weigering klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten op het volgende adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M Brussel Een klacht die na dertig kalenderdagen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten ingediend wordt, wordt niet meer behandeld 4. Inschrijving onder ontbindende voorwaarde Een leerling met een attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest type 8, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam. In voorkomend geval zal het schoolteam de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van de ouders en CLB. Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling. Procedure bij weigering : Buiten het werkingsgebied van het LOP: Als een inschrijving onder ontbindende voorwaarde op basis van een verslag voor het buitengewoon onderwijs niet wordt gerealiseerd, start er automatisch een bemiddeling met de ouders en de school om een oplossing voor de geweigerde leerling te zoeken. Met de ouders en de school wordt daarover contact opgenomen. Hoofdstuk 4 Schoolveranderen Artikel 1 (hoofdstuk 4) 1 De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders. Minstens één ouder en de directeur van de nieuwe school ondertekenen het document schoolverandering. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de dag van deze mededeling. Pagina 12 van 47

13 2 Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school. 3 Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. De nieuwe school volgt dezelfde procedure als hierboven. Hoofdstuk 5 Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen Artikel 1 (hoofdstuk 5) Afwezigheden Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. 1 Kleuteronderwijs Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door medische attesten. Afwezigheden worden schriftelijk meegedeeld aan de groepsleraar. Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs. 2 Lager onderwijs 2.1 Afwezigheid wegens ziekte: Bij een afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen bezorgen de ouders aan de groepsleraar een ondertekende verklaring. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Indien tijdens het schooljaar reeds vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest vereist. Bij een afwezigheid wegens ziekte tijdens de week voor of na een schoolvakantie is een medisch attest vereist. In dit geval volstaat een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder niet. Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is steeds een medisch attest verplicht. 2.2 Afwezigheid van rechtswege: Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de groepsleraar -naargelang het geval- een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Het gaat om volgende gevallen: het bijwonen van een familieraad; het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming; de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling; het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte ( ) aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar. 2.3 Afwezigheid mits voorafgaande toestemming van de directeur: Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar Pagina 13 van 47

14 -naar gelang het geval- een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Het gaat hier om volgende gevallen: het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis); het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan culturele en/of sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen; in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. 2.4 Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen. De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders. 2.5 Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de directie: Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat: een gemotiveerde aanvraag van de ouders; een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; een akkoord van de directie. 2.6 Problematische afwezigheden 1 Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals hierboven beschreven, worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de dixit attesten, geantidateerde attesten en attesten die een niet medische reden vermelden, worden als problematische afwezigheden beschouwd. In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze afwezigheid alsnog wettigen. 2 Vanaf meer dan 10 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB dat kan voorzien in begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school. 3 Bij een schoolverandering is de school verplicht de onwettige afwezigheden te melden aan de nieuwe school. Artikel 2 (hoofdstuk 5) Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen vrijstelling heeft. Pagina 14 van 47

15 Artikel 3 (hoofdstuk 5) Te laat komen vroegtijdig afhalen 1 Leerlingen dienen tijdig aanwezig te zijn. Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. Ook voor de kleuters vragen wij de begin- en einduren te respecteren. Indien een kleuter 's ochtends toch te laat komt en via de hoofdingang naar binnen moet, vragen we dat de ouder niet mee de kleuterhal binnenkomt. De kleuterhal fungeert ook als een klaslokaal en wanneer er voortdurend ouders in en uit lopen, is dit storend voor de klaswerking. De school gaat van start om 8.45 uur en het is niet de bedoeling dat ouders zich nog in het klaslokaal bevinden wanneer de leerkracht aan de slag moet. Een leerplichtige leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig mogelijk naar de klasgroep. Een leerling die regelmatig te laat komt, kan van de groepsleraar een formulier overhandigd krijgen, dat door de ouders dient ingevuld te worden en de volgende schooldag aan de groepsleraar terugbezorgd dient te worden. 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dit kan slechts na toestemming van de directeur. Dit werd als volgt georganiseerd in de school: Indien ouders een leerling vroegtijdig komen afhalen, dient de reden nagegaan te worden. Indien de leerkracht twijfel heeft of de leerling om desbetreffende reden al dan niet mag afgehaald worden, gaat de leerkracht ten rade bij de directeur. Indien leerlingen vroegtijdig afgehaald worden, kan dit enkel door een voorgedrukt briefje te ondertekenen bij de afhaling. Dit briefje wordt dus ondertekend door de persoon die de leerling komt afhalen. Bij vroegtijdig de school verlaten mag een leerling niet zelfstandig de school verlaten d.w.z. dat de leerling dient afgehaald te worden in de school. Hoofdstuk 6 Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden Artikel 1 (hoofdstuk 6) Overmacht 1 De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens overmacht. Hieronder verstaat men een onvoorziene niet-toerekenbare plotselinge gebeurtenis die het onmogelijk maakt om de lessen te laten doorgaan. 2 De directeur brengt de ouders hiervan, voor zover mogelijk, schriftelijk op de hoogte. Artikel 2 (hoofdstuk 6) Pedagogische studiedagen 1 De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep maximum anderhalve dag per schooljaar worden geschorst voor het houden van pedagogische studiedagen voor de leraars. Pagina 15 van 47

16 2 Deze studiedagen worden bekendgemaakt bij de start van het schooljaar. Indien deze data niet bekend zijn bij de start van het schooljaar, worden ze zo snel mogelijk meegedeeld aan de ouders. Artikel 3 (hoofdstuk 6) Staking 1 In geval van staking zal de school zorgen voor het nodige toezicht op de leerlingen. Enkel indien het niet mogelijk is om in voldoende toezicht te voorzien, zullen de lessen worden geschorst. 2 De directeur brengt de ouders schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die zullen worden genomen. Artikel 4 (hoofdstuk 6) Verkiezingen 1 De lessen kunnen maximum één dag per schooljaar worden geschorst wanneer de lokalen naar aanleiding van de verkiezingen zijn gebruikt voor het inrichten van stemopnemingsbureaus. 2 De directeur brengt de ouders hiervan schriftelijk op de hoogte. Hoofdstuk 7 Bepalingen i.v.m. onderwijs aan huis Artikel 1 (hoofdstuk 7) 1 Het onderwijs aan huis is kosteloos. 2 Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of ouder is dan vijf, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval of de leerling is chronisch ziek en is negen halve dagen afwezig; de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, in bij de directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling de school niet kan bezoeken en toch onderwijs mag volgen; de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste tien kilometer. 3 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis gebeurt door de ouders, bij brief of op het daartoe voorziene aanvraagformulier. Bij de aanvraag voegen de ouders een medisch attest waarop wordt vermeld : dat het kind langer dan eenentwintig kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval; de vermoedelijke duur van de afwezigheid; dat het kind de school niet kan bezoeken, maar toch onderwijs aan huis mag volgen. Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-specialist met de verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat de behandeling minstens zes maanden zal duren. 4 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor verdere duur van de afwezigheid van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken. Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis voor vier lestijden mogelijk telkens het kind negen halve dagen (hoeven niet aan te sluiten) afwezig was. 5 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, indienen bij de directeur. Pagina 16 van 47

17 Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd worden en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders. 6 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis de school hervatten, maar binnen een termijn van drie maand opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis. Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw worden aangevraagd volgens de procedure beschreven in 3. 7 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. Hoofdstuk 8 Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten, zittenblijven, oudercontacten Artikel 1 (hoofdstuk 8) Schoolagenda In de kleutergroepen hebben de leerlingen een heen-en-weerschriftje, dit is een communicatiemiddel tussen school en thuis. In het heen-en-weerschriftje vind je terug: een beknopte omschrijving van het thema van de week; dit met vermelding van activteiten e.d. versjes en liedjes eventueel andere info: een gebeurtenis, een uitstap, Er is ook ruimte voor een mededeling van ouders aan de leerkracht en visa versa. Dit heen-en-weerboekje blijft in de schooltas. Als er informatie in het heen-en-weerschriftje wijzigt, wordt er een symboolkaartje aan de boekentas gehangen. Zo weten ouders dat ze in het heen-en-weerschriftje moeten kijken. Als ouders iets in het heen-en-weerschriftje vermelden, dan hangen zij dit symboolkaartje ook aan de boekentas. Zo weten ook de leerkrachten dat zij die dag in het schriftje van dat kind moeten kijken. Bij het begin van de week wordt geen symboolkaartje gehangen omdat dan altijd het nieuwe thema ingeplakt wordt. Vanaf het eerste leerjaar van het lager onderwijs, beschikken de leerlingen over een agenda. In de agenda bevinden zich een lessenrooster, de dagelijks ingevulde lessen en/of taken, mededelingen van de groepsleraar aan de ouders. Er is ook ruimte voorzien voor mededelingen van de ouders aan de leraar. In de 1 ste en 2 de graad dienen de leerkrachten en ouders dagelijks de agenda te paraferen. In de 3 de graad wordt de agenda minstens wekelijks geparafeerd door de ouders en de leerkracht. Artikel 2 (hoofdstuk 8) Huiswerk De huiswerken worden genoteerd in het heen-en-weerschrift of de schoolagenda. Hierbij gelden de volgende afspraken: Indien een leerling zijn huiswerk vergeet kan de groepsleraar de nodige maatregelen nemen. Indien een leerling zijn huistaak niet begrijpt of kan oplossen kan hij/zij de volgende dag(en) aan de groepsleraar opnieuw uitleg vragen. Leerlingen die hun huistaken vergeten te maken, doen dat nadien. Bij leerlingen die hun huistaken regelmatig vergeten zal de groepsleraar de nodige maatregelen treffen en/of overleg plegen met de ouders. Een schoolvisie betreffende huiswerk kan bekeken worden op de schoolwebsite (www.gbs-alt-hoeselt.be) bij de rubriek 'school'/'varia' of is op vraag te bekomen in de school. Pagina 17 van 47

18 Artikel 3 (hoofdstuk 8) Rapport Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar. Een schoolvisie betreffende rapporteringen kan bekeken worden op de schoolwebsite (www.gbs-alt-hoeselt.be) bij de rubriek 'onze school'/'varia' of is op vraag te bekomen in de school. Artikel 4 (hoofdstuk 8) Zittenblijven, overgaan 1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de leerling de eindbeslissing inzake: de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB; het volgen van een achtste leerjaar lager onderwijs, mits gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. 2 In alle andere gevallen laat de school ook de eindbeslissing bij de ouders, na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB. Artikel 5 (hoofdstuk 8) Oudercontacten 1 Infoavond In de 2de of 3de week van september gaat er een algemene infoavond door. Na een algemene berichtgeving door de directeur, zal elke leerkracht de klaswerking voor het lopende schooljaar toelichten. Het is niet de bedoeling dat op deze infoavond individuele leerlingbesprekingen plaatsvinden. Daarvoor worden, op regelmatige tijdstippen, oudercontacten gehouden. 2 Oudercontacten 2.1 Vaste momenten van oudercontacten : klas 1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas alle klassen van het lager tijdstip einde 1ste trimester einde 2de trimester; voor de leerlingen waarvoor nodig geacht einde schooljaar einde 1ste trimester einde 2de trimester; voor de leerlingen waarvoor nodig geacht einde schooljaar einde 1ste trimester einde 2de trimester einde schooljaar voor de zorgkinderen In de week voorafgaand op de vakantieperiodes. Bij uitzondering kan de klastitularis beslissen om het oudercontact na de vakantieperiode te houden (bijv. musical net vóór een vakantieperiode. herfstvakantie; voor de leerlingen waarvoor nodig geacht kerstvakantie krokusvakantie; voor de leerlingen waarvoor nodig geacht paasvakantie Pagina 18 van 47

19 zomervakantie Nota: Voor kinderen uit een gescheiden gezinssituatie: Het is praktisch niet haalbaar om de oudercontacten telkens twee keer te doen. Van bovenstaande oudercontacten wordt per kind één oudercontact aangeboden. Indien beide (gescheiden) ouders wensen te komen, worden ze samen verwacht. Indien ouders niet samen wensen te zitten bij de leerkracht, wordt de beschikbare tijd in twee delen gesplitst. Doch wij wensen te benadrukken dat de (schoolse) opvoeding van uw kind een zaak van beide ouders is. 2.2 Occasionele oudercontacten: Occasionele oudercontacten kunnen steeds: op vraag van de leerkracht; op vraag van de ouders. Beide partijen spreken met elkaar af wanneer dit contact best kan plaatsvinden. Hoofdstuk 9 De procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en de procedure volgens dewelke een beroep kan ingediend worden tegen een beslissing van de klassenraad m.b.t. het getuigschrift basisonderwijs. Artikel 1 (hoofdstuk 9) Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs, op voordracht en na beslissing van de klassenraad uitreiken. Het getuigschrift wordt ondertekend door de voorzitter en ten minste de helft van de leden van de klassenraad, de voorzitter van het schoolbestuur en de houd(st)er. Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, tenzij na beroepsprocedure. Artikel 2 (hoofdstuk 9) De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier blijkt dat de betrokkene bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen, opgenomen in het leerplan, in voldoende mate heeft bereikt. Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert het zijn beslissing op basis van het leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aangetekend/tegen ontvangstbewijs mee aan de ouders. Artikel 3 (hoofdstuk 9) Beroepsprocedure 1 Indien de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet wordt toegekend, kunnen de ouders uiterlijk op de derde werkdag na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving hun bezwaren kenbaar maken tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur. Van dit onderhoud wordt een verslag gemaakt dat de betrokkenen tekenen voor kennisneming. Indien de ouders ofwel schriftelijk aan het einde van het onderhoud, ofwel aangetekend uiterlijk binnen de twee werkdagen na het onderhoud, aan de directeur meedelen dat zij hun bezwaren handhaven, kan de directeur de klassenraad onmiddellijk opnieuw samenroepen en wordt de betwiste beslissing opnieuw overwogen. Indien de klassenraad haar oorspronkelijke beslissing handhaaft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en onmiddellijk door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders. Indien de directeur de klassenraad niet bijeenroept, op grond van de aangebrachte bezwaren, motiveert hij zijn beslissing en deelt het schoolbestuur deze onmiddellijk aangetekend mee aan de ouders. Pagina 19 van 47

20 2 Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de directeur of van de nieuwe beslissing van de klassenraad, kunnen de ouders aangetekend een beroep instellen bij de daartoe ingerichte beroepscommissie. De beroepscommissie wordt aangeschreven op het volgende adres: Beroepscommissie getuigschrift basisonderwijs OVSG Ravensteingalerij 3, bus Brussel De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. De beroepscommissie onderzoekt de klacht op grond van de procedure en de ingebrachte motieven en bezwaren. Hiertoe leggen het schoolbestuur en de ouders onverwijld elk stuk voor dat zij opvraagt. Na beraadslaging geeft de beroepscommissie een gemotiveerd advies dat onmiddellijk aangetekend verstuurd wordt naar het schoolbestuur en de ouders. 3 Binnen de vijf werkdagen na kennisname van het advies roept het schoolbestuur de klassenraad samen. Indien de klassenraad haar oorspronkelijke beslissing handhaaft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en onmiddellijk door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders. Dit schrijven vermeldt dat deze beslissing van de klassenraad voor de Raad van State kan worden aangevochten. 4 Indien de klassenraad gedurende de beroepsprocedure haar oorspronkelijke beslissing herziet om het getuigschrift alsnog toe te kennen, motiveert hij zijn nieuwe beslissing. 5 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. Dit kan geen personeelslid zijn van de school. 6 De beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli. Artikel 4 (hoofdstuk 9) Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen, krijgen van de directeur een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs. Hoofdstuk 10 Orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne beroepsmogelijkheden Artikel 1 (hoofdstuk 10) Ordemaatregelen 1 Leerlingen en ouders dienen zich te houden aan de leefregels en afspraken die in dit schoolreglement en het pedagogisch project opgesomd zijn. Ze aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan. 2 Indien een leerling door zijn gedrag de goede orde in de school in het gedrang brengt, kan een ordemaatregel worden genomen. 3 Gewone ordemaatregelen kunnen o.m. zijn: een mondelinge opmerking; een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of heen-en-weerschrift die de ouders ondertekenen voor gezien; een extra taak die de ouders eventueel ondertekenen voor gezien. Deze opsomming sluit niet uit dat een meer aan het specifiek laakbaar gedrag van de leerling aangepaste maatregel wordt genomen. Pagina 20 van 47

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2014-2015 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO CENTRUMREGLEMENT Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO Directeur: Dirk Temmerman Dit centrumreglement in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs werd

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie