Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia"

Transcriptie

1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Panteia Zoetermeer, 30 september 2013

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Panteia. Quoting of numbers and/or text as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia. Panteia does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave Preambule 5 Addendum 6 Deel I HRM-beleid 9 Deel II Algemeen 15 Artikel 1 Begripsbepalingen 17 Artikel 2 Werkingssfeer 19 Artikel 3 Algemene verplichtingen Wederzijdse verplichtingen Verplichtingen van de werkgever Verplichtingen van de medewerker 22 Artikel 4 Indiensttreding en ontslag Arbeidsovereenkomst Proeftijd Bepaalde tijd Beëindiging van het dienstverband 26 Artikel 5 Arbeidsduur Arbeidsduur per week Werktijden Aanpassing arbeidsduur Afspraken doelstellingen/targets Verlofdagen Meerwerk-overwerk PIP-dagen Levensfasebewust Personeelsbeleid Zwangerschaps- en bevallingsverlof Adoptieverlof Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof Kraamverlof voor partner Kortdurend zorgverlof Palliatief verlof Ouderschapsverlof Onbetaald verlof Zon- en feestdagen Verlof op niet-christelijke feestdagen 34 Artikel 6 Functie/beloningssysteem Bepaling functieniveau Salarissystematiek Beoordeling Salariëring Beloningsmatrix (in %) Overige variabele beloningen 38 3

4 Artikel 7 Vaste toeslagen Vakantietoeslag 39 Artikel 8 Winstafhankelijke uitkering 41 Artikel 9 Pensioen 43 Artikel 10 Voorzieningen Arbeidsongeschiktheid Overlijden Zorgverzekering Studiekostenregeling Overige kostenvergoedingen Levensloopregeling Gratificatie bij pensionering Gratificatie bij dienstjubilea Vakbondscontributie 53 Artikel 11 Keuzesysteem Doel Keuzemoment Bronnen en doelen Keuzebudget Gevolgen 56 Artikel 12 Sociaal beleidskader Procedure bij een reorganisatie Procedure bij het opheffen van een of enkele arbeidsplaatsen Ondersteuning externe oriëntatie Ontslagprocedure Schadeloosstelling 58 Artikel 13 Klachtenprocedure 59 Artikel 14 Duur, verlenging en opzegging 61 Deel III Salarisschalen 63 Salarisschalen: per 1 april Deel IV Overgangsbepalingen 67 Artikel 5.8 Leeftijdsverlof 69 Artikel 6.5 Beloningsmatrix 69 Artikel 6.6 Overige variabele beloningen 69 Artikel 10.1 Arbeidsongeschiktheid 70 Artikel 10.8 Gratificatie bij pensionering 72 Artikel 10.9 Gratificatie bij dienstjubilea 72 4

5 Preambule Ondergetekenden Panteia B.V. te Zoetermeer als partij ter ener zijde en MEVE te Zoetermeer als partijen ter andere zijde, kennis genomen hebbend van de uitkomst van de ledenraadplegingen van FNV Bondgenoten en van MEVE alsmede van het advies van de ondernemingsraad van Panteia, zijn de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. 5

6 Addendum Begin september heeft werkgever aan vakorganisaties en medewerkers gemeld dat substantiële bezuinigingen nodig zijn om de continuïteit van Panteia te borgen. In overleg met betrokkenen is een pakket maatregelen samengesteld. Als onderdeel van de CAO van 1 april 2013 t/m 31 december 2014 is voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2014 het onderstaande pakket aan maatregelen overeengekomen. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van dit addendum en die in de rest van de CAO, gelden de bepalingen in dit addendum. Maatregelenpakket: Met ingang van 1 september 2013 wordt het maandsalaris inclusief vaste en persoonlijke toeslagen met 5% verlaagd. Indien het salaris onder het minimum van de salarisschaal uitkomt, geldt het minimum salaris van de schaal. In 2013 en 2014 vindt er geen algemene loonsverhoging plaats. De bepaling inzake koopkrachtbehoud in artikel 6 wordt voor de duur van deze CAO buiten werking gesteld. In 2014 vindt wel een beoordelingsronde plaats, maar geen beloningsmutatieronde. Excellent presterende medewerkers, die worden beoordeeld met een score 3,75 of hoger, ontvangen een eenmalige bonus. De bepaling inzake individuele structurele salarisverhoging in artikel 6 wordt voor de duur van deze CAO buiten werking gesteld. Met ingang van 1 september 2013 een verlaging van de pensioenopbouw per jaar van 2,15% naar 1,75%. Deze maatregel is aanvullend op artikel 9. In 2013 en 2014 worden 3 verlofdagen ingeleverd. Bij een deeltijddienstverband vindt inlevering naar rato plaats. Deze maatregel is aanvullend op artikel 5.5. De reiskosten voor de 1 e 5 kilometer enkele reis worden met ingang van 1 september 2013 niet meer vergoed. Deze maatregel is aanvullend op artikel De tegemoetkoming van de ziektekostenvergoeding van 20,- per maand, wordt vanaf 1 september 2013 niet meer bruto, maar netto vergoed. Deze maatregel is aanvullend op artikel Winst voor VpB boven de 500k (2013) en 750k (2014) wordt naar rato (in percentage van het brutosalaris) teruggegeven aan de medewerkers. Winstvaststelling geschiedt op basis van de door de RvC vastgestelde jaarrekening. Artikel 8 Winstafhankelijke uitkering vervalt. Voor medewerkers met structurele leegloop kan worden bezien of geheel of gedeeltelijke invulling van dit pakket kan worden gerealiseerd door structurele verkorting van de arbeidsduur, onder voorwaarde dat in dezelfde omvang als bij andere medewerkers een besparing wordt gerealiseerd. Voor schrijnende gevallen wordt een hardheidsclausule ingebouwd. Per 1 januari 2015 wordt dit pakket van maatregelen ongedaan gemaakt, behoudens het verval van Artikel 8 Winstafhankelijke uitkering. Sociaal beleidskader: Partijen blijken geen overeenstemming over het sociaal beleidskader te kunnen bereiken. Vooralsnog besluiten zij to agree to disagree. Bij de besprekingen over de volgende CAO zullen zij op dit onderwerp terugkomen. De relevantie van 6

7 het sociaal beleidskader is voor de looptijd van onderhavige CAO beperkt omdat werkgever voor die looptijd een werkgelegenheidsgarantie geeft, behoudens in geval van calamiteiten. In het laatste geval zal werkgever in overleg met de vakorganisaties treden over een Sociaal Plan. Voor medewerkers met een inkomen beneden het zogeheten maximum dagloon (per 1 juli bruto op jaarbasis) heeft de 5% salarisverlaging gevolgen voor het dagloon waarover de WW-uitkering wordt berekend. Wanneer als gevolg van een reorganisatie arbeidsplaatsen vervallen, zal werkgever voor de medewerkers die dat betreft en die een salaris hebben dat beneden het maximum dagloon ligt, zorg dragen voor herstel van het oorspronkelijke dagloon. Functie/beloningssysteem Het nieuwe functiegebouw binnen Panteia is in 2013 beschreven en door de Human Capital Group conform het Bakkenist functiewaarderingssysteem gewaardeerd. CAO partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaardelijke consequenties van de invoering van het nieuwe functiegebouw. Afbouwregelingen in verband met het nieuwe functiehuis worden niet voor 1 januari 2015 geëffectueerd. CAO partijen zullen tijdens de besprekingen over de volgende CAO, uitgaande van het voorstel van de betreffende werkgroep, op dit punt proberen tot nadere overeenstemming te komen. 7

8

9 Deel I HRM-beleid 9

10

11 Visie en doel van het HRM-beleid Per 1 september 2012 is Panteia, onder het motto: Change to Progress! als vernieuwde organisatie van start. De HRM nota: on the road to progress! is een uitwerking van het HRM-beleid. Panteia wil een organisatie zijn en blijven waarbinnen medewerkers zich optimaal uitgedaagd voelen om hun kwaliteiten te ontwikkelen en waar op een prettige manier samengewerkt wordt. De medewerkers vormen binnen een kennisorganisatie als Panteia de belangrijkste succesfactor voor de organisatie. Panteia hecht dan ook veel waarde aan een goed HRM-beleid om als werkgever aantrekkelijk te zijn voor zowel zittende als toekomstige medewerkers. Veel aandacht gaat binnen Panteia uit naar een goede balans tussen werk en privé en voldoende ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Binnen Panteia ligt de nadruk in het HRM-beleid op een evenwichtige verhouding tussen de belangen van de individuele medewerker en die van de organisatie als geheel, vanuit de gedachte dat we allemaal kunnen profiteren van de arbeidsrelatie. Uitgangspunten van het HRM-beleid HRM wordt door Hans Doorewaard en Willem de Nijs 1 omschreven als: 'het personeelsmanagement behorend bij organisaties met organische arbeidsstructuren waarin een verregaande vorm van delegatie en empowerment naar en op de werkvloer wordt toegepast'. Hierbij wordt voor personeelsmanagement de volgende definitie gehanteerd: 'het optimaliseren van de verhouding individu-arbeid-organisatie ten behoeve van een efficiënte realisatie van de strategische doelen'. Deze benadering van HRM berust volgens hen op onderstaande uitgangspunten die binnen Panteia van toepassing zijn: 1 De visie op de werknemer als human resource oftewel human capital. Met andere woorden, HRM-beleid binnen Panteia is ontwikkeld vanuit de gedachte van de medewerker als opbrengsten- in plaats van kostenpost waarin moet worden geïnvesteerd. Ook bij de ontwikkeling van nieuw HRM-beleid vormt deze visie het uitgangspunt. 2 HRM dient een integraal onderdeel te vormen van het strategische ondernemingsbeleid. Dit betekent dat het HRM-beleid binnen Panteia is afgestemd op het totale ondernemingsbeleid waarin naast de personele ook de technische, financiële en ICT-aspecten onderlinge samenhang vertonen. 3 De eindverantwoordelijkheid voor het HRM-beleid - ligt bij de directie van - Panteia. Eén van de directeuren beheert de HRM-portefeuille. De uitvoering van het HRM-beleid op tactisch en operationeel niveau ligt bij de - themamanagers en teamleiders. De stafdienst HRM is verantwoordelijk voor de (mede)ontwikkeling van het HRM-beleid en voor het adviseren van de - directie, - en de themamanagers en teamleiders inzake de uitvoering van het HRM-beleid. 4 HRM-beleid kan alleen succesvol zijn wanneer de HRM-instrumenten onderling op elkaar zijn afgestemd (instrumentele integratie 2 ). Met andere 1 Doorewaard, H., en W. de Nijs (1999), Organisatieontwikkeling en human resource management, Uitgeverij Lemma, Utrecht. 2 Noomen, J.L. (2000), Integraal personeelsmanagement: een praktijkgerichte leerroute, 7e druk, Uitgeverij H. Nelissen, Baarn. 11

12 woorden: het beleid binnen Panteia gericht op de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers is onlosmakelijk met elkaar verbonden. 5 HRM-beleid dient gericht te zijn op het integreren van de belangen en doelen van de medewerkers en de organisatie. Dit houdt in dat Panteia met betrekking tot het HRM-beleid voortdurend een balans dient na te streven tussen de individuele en de organisatiedoelstellingen. Er moet als het ware niet alleen sprake zijn van een 'objectieve fit' tussen bijvoorbeeld functieeisen en competenties van medewerkers, maar ook van een 'subjectieve fit' tussen de houding, aspiraties van medewerkers en kenmerken van de cultuur van de organisatie. Praktische invulling HRM-beleid binnen Panteia Wanneer we het voorgaande verder vertalen naar de situatie binnen Panteia komen we tot het volgende. Binnen Panteia is de combinatie van kennis, ervaring, vaardigheden en contacten van medewerkers het belangrijkste kapitaal. De medewerkers zijn als kenniswerkers 'full professionals' op hun vakgebied. Van hen wordt verwacht dat ze zichzelf voortdurend ontwikkelen, initiatieven en verantwoordelijkheid nemen en snel reageren op interne en externe ontwikkelingen. Panteia heeft in het Panteia functiehuis onder andere de volgende persoonlijke competenties opgenomen: Organisatiebetrokkenheid: denken en handelen in termen van het algemeen Panteia belang Externe oriëntatie: actief naar buiten treden, contacten leggen Commercieel vermogen: kansen herkennen en benutten, juiste balans tussen klantgerichtheid en winstgevendheid weten Oplossings- en resultaatgericht: gestructureerd doelmatig en doelgericht werken Lerend vermogen: kansen voor zelfontplooiing benutten, gemakkelijk kennis eigen maken, betere werkwijzen ontwikkelen en toepassen om kwaliteit en kwantiteit van de output te vergroten Flexibiliteit: gemakkelijk aanpassen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen. Deze competenties zijn op Panteia-niveau overeengekomen en komen aan bod in de wervings- en selectieprocedure en tijdens de medewerkersgesprekken. Van Panteia als werkgever mag worden verwacht dat zij haar verantwoordelijkheid neemt en stuurt op goede begeleiding, ontwikkeling en het bereiken van de persoonlijke en professionele doelstellingen van de medewerkers. Het HRM-beleid is hierbij faciliterend van aard en creëert de voorwaarden waardoor individuele medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. HRM-beleid kan worden onderverdeeld in drie niveaus: strategisch niveau: het bepalen van de (personele) doelen, dat wil zeggen doelen die te maken hebben met het werken en samenwerken van mensen; tactisch niveau: het vertalen van deze doelen in wegen en middelen; operationeel niveau: het bepalen van de tijdstippen en het omzetten van geplande middelen in concrete acties. 12

13 Op strategisch niveau bepaalt de directie in samenspel met de HRM-teamleider de doelstellingen van het HRM-beleid. De directie is, in samenwerking met de HRM-teamleider, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het HRM-beleid en de HRM-instrumenten. Het vertalen van de doelen naar wegen en middelen op tactisch niveau is eveneens de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directie en de HRM-teamleider. De daadwerkelijke uitvoering van het HRM-beleid vindt op operationeel niveau plaats en maakt deel uit van het takenpakket van de directeuren, de themamanagers en teamleiders. Om deze taak goed uit te kunnen voeren zijn zij met diverse instrumenten uitgerust. De stafdienst HRM fungeert als aanspreekpunt voor alle leidinggevenden en medewerkers en adviseert de leidinggevenden bij de uitvoering van het HRM-beleid. Hiertoe voert de stafdienst HRM op regelmatige basis voortgangsgesprekken met alle themamanagers en teamleiders. Alle operationele werkzaamheden die uit deze gesprekken voortkomen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de HRMadviseur. De directie draagt zorg voor een goede uitvoering van de CAO door tussenkomst van de betreffende stafdiensten, te weten Financiën en HRM. De stafdiensten HRM en Financiën werken nauw samen rond de aspecten van de CAO. De vakbonden zijn partij in de CAO-onderhandelingen. Tot slot heeft de OR instemmingsrecht met betrekking tot het HRM-beleid. HRM-instrumenten Om de doelen van het HRM-beleid te kunnen realiseren zijn allerlei instrumenten ontwikkeld. De volgende opsomming geeft hier een beeld van: instroombeleid ontwikkelbeleid en Persoonlijk InvesteringsPlan zelfmanagement en coaching medewerkersgesprekken functiewaarderingssysteem arbeidsvoorwaarden arbobeleid kennismanagement detachering. Arbobeleid Uit hoofde van de wettelijke verplichtingen voert de werkgever een arbobeleid waarbij de aandacht uitgaat naar veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers. Dit beleid komt met name tot uitdrukking in de samenwerking met een gecertificeerde arbodienst, het vorm en inhoud geven aan bedrijfshulpverlening, het voeren van een verzuim-, re-integratie- en KANSbeleid en het naleven van diverse procedures op het gebied van seksuele intimidatie, agressie, (psychisch) geweld en pesten, melding en registratie van ongevallen en beroepsziekten alsmede de beeldschermbril. Employability Employability vormt een belangrijke speerpunt binnen het HRM-beleid. Employability is het vermogen van de medewerker om gedurende het hele werkzame leven betaald werk te verrichten binnen of buiten Panteia. Employability is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en Panteia. De primaire verantwoordelijkheid van employability ligt bij de 13

14 medewerker. De medewerker moet het initiatief nemen en permanent werken aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarmee aan zijn of haar inzetbaarheid binnen of buiten Panteia. De secundaire verantwoordelijkheid van employability ligt bij Panteia en zal met name faciliterend van aard zijn. Het doel van employability voor de medewerker is: het optimaal benutten van de capaciteiten en het daardoor creëren van werkzekerheid binnen of buiten Panteia. Hierdoor wordt de onafhankelijkheid van de medewerker versterkt. Het doel van employability voor Panteia is: voorwaarden scheppen voor de continuïteit van de onderneming door optimalisering van de inzetbaarheid van de medewerkers. In de nieuwe structuur gaat het niet alleen om employability binnen het eigen thema of de eigen afdeling waarin iemand werkzaam is, maar om employability binnen geheel Panteia. Vanuit de gedachte dat Panteia medewerkers wil blijven binden en boeien, mag het HRM-beleid de doorstroom van medewerkers tussen de verschillende thema s of afdelingen niet belemmeren. Dit betekent dat wanneer er sprake is van medewerkers- en bedrijfsbelang, de mogelijkheid geboden moet worden om als medewerker ingezet te worden in projecten binnen geheel Panteia of indien gewenst een overstap te maken naar een andere themagroep of een andere afdeling binnen Panteia. Detachering behoort ook tot de mogelijkheden. 14

15 Deel II Algemeen 15

16

17 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is geschreven in de mannelijke vorm 'hij, hem, zijn', in geval het een vrouw betreft, moet daarom gelezen worden 'zij of haar'. In deze Collectieve Arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: a CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst b Werkgever Panteia B.V. (met uitzondering van Panteia veldwerk B.V.) c De onderneming Panteia d Vakorganisatie MEVE e Medewerker de persoon in dienst van werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst, tenzij uitgezonderd in art 2.3 f Jaarsalaris 12 maal het maandsalaris g Maandsalaris het brutosalaris dat maandelijks wordt uitbetaald conform de positie in de geldende schaal (zie deel III) h Jaarinkomen jaarsalaris, vermeerderd met vakantietoeslag i Maandinkomen 1/12 deel van het jaarinkomen j Huwelijk in deze CAO wordt onder huwelijk mede verstaan het geregistreerde partnerschap k Levenspartner al of niet gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht die duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voeren, tenzij het personen betreft tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat l B.W. Burgerlijk Wetboek m OR de Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden n Leidinggevende persoon belast met de leiding over anderen; hiermee wordt eveneens directeur, themamanager of teamleider bedoeld 17

18

19 Artikel 2 Werkingssfeer 2.1 Deze CAO is van toepassing op alle medewerkers in dienst van de werkgever. Rechten voortvloeiend uit bepalingen van eerdere arbeidsovereenkomsten komen met de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst te vervallen. In plaats daarvan gelden de rechten voortvloeiend uit de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst heeft, voor zover deze mindere aanspraken geeft, voorrang op de voorgaande collectieve arbeidsovereenkomst (en). Individuele aanspraken die niet uit een eerdere collectieve arbeidsovereenkomst voortvloeien, blijven van kracht. 2.2 Voor medewerkers die voor 1 januari 2001 in dienst zijn getreden, voor medewerkers die op 31 maart 2006 in dienst waren van Panteia en onder de CAO van EIM Groep vielen, voor medewerkers die op 31 maart 2006 onder de Personeelsnota van Research voor Beleid Holding vielen en voor medewerkers die voor 1 april 2008 in dienst zijn getreden, zijn in deze CAO overgangsregelingen getroffen. 2.3 Deze CAO is niet van toepassing op de statutair directeur, de directeuren die lid zijn van de directie, uitzend- en detacheringskrachten, vakantiewerkers, stagiairs, afstudeerders en ZZP-ers. Voor de beloning van uitzendkrachten wordt de CAO van uitzendkrachten van de ABU gevolgd. 2.4 Indien er als gevolg van de toepassing van deze CAO met betrekking tot medewerkers in dienst voor 1 januari 2001 onbillijke en onredelijke neveneffecten optreden, welke niet in een overgangsmaatregel zijn vastgelegd en door partijen zo niet zijn bedoeld, zullen partijen hierover in overleg treden. 2.5 Indien er sprake is van een deeltijdovereenkomst, zijn de bepalingen van deze CAO naar rato van toepassing, behoudens waar dit expliciet anders is geregeld. 19

20

21 Artikel 3 Algemene verplichtingen 3.1 Wederzijdse verplichtingen Partijen zullen deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid te goeder trouw naleven, en zullen tijdens de looptijd van deze overeenkomst geen acties voeren of steunen die gericht zijn op het wijzigen van bepalingen uit deze overeenkomst op een andere wijze dan bepaald in artikel Verplichtingen van de werkgever Toepassing CAO De werkgever verplicht zich geen medewerkers in dienst te nemen of te houden op voorwaarden die in strijd zijn met de bepalingen uit deze overeenkomst. Uitsluitend in individuele gevallen kunnen aanvullende schriftelijke afspraken worden gemaakt die in - voor de medewerker - gunstige zin afwijken van de bepalingen uit deze overeenkomst. Arbeidsovereenkomst De werkgever zal met iedere medewerker een schriftelijke arbeidsovereenkomst aangaan, waarin de CAO (en de daarbij behorende bijlagen) plus eventueel toekomstige wijzigingen daarop, integraal van toepassing worden verklaard. De medewerker ontvangt bij de arbeidsovereenkomst tevens een exemplaar van deze CAO en wordt daarna over de wijzigingen in de CAO via intranet geïnformeerd. De integrale CAO-tekst staat eveneens op intranet. Fusie en reorganisatie Indien de werkgever overweegt: een fusie aan te gaan de onderneming, - een onderdeel van de onderneming te sluiten en/of de personeelsbezetting ingrijpend te wijzigen andere activiteiten te ondernemen die belangrijke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in kwantitatieve of kwalitatieve zin, of voor de rechtspositie, zal de werkgever zich houden aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen over de overwogen maatregelen. Daarnaast zal de werkgever met de vakorganisaties overleg plegen over de eventuele sociale gevolgen voor de betrokken medewerkers. Wajong Panteia spreekt de intentie uit, indien mogelijk, om jongeren met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt, een arbeidsplaats binnen Panteia te bieden. 21

22 Werkgeversbijdrage vakorganisaties De werkgever betaalt jaarlijks een bijdrage aan de vakorganisaties voor het behartigen van de belangen van niet-leden. Voor het bepalen van de hoogte van de werkgeversbijdrage geldt de AWVN-regeling als uitgangspunt. De personeelsbezetting per 31 december van het voorafgaande jaar is basis voor de berekening. De jaarlijks vastgestelde bijdrage wordt vervolgens door de gefactureerd aan de werkgever en in onderling overleg tussen MEVE verdeeld. 3.3 Verplichtingen van de medewerker Integriteit De medewerker zal alles doen wat redelijk is om de belangen van de onderneming goed te behartigen. Hieronder valt onder meer: het zo goed mogelijk uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden het naleven van voorschriften en aanwijzingen van de werkgever met betrekking tot controleerbaarheid, orde, veiligheid en arbeidsomstandigheden. De medewerker zal zich (zowel middellijk als onmiddellijk) onthouden van: het deelnemen aan leveringen, aannemingen of werken van derden ten behoeve van het bedrijf van de werkgever het aannemen van geschenken met handelswaarde, provisie of beloning van (rechts)personen met wie de medewerker door zijn functie in aanraking komt het laten verrichten van persoonlijke diensten door andere medewerkers van de onderneming het (laten) gebruiken van de eigendommen van de onderneming voor eigen doeleinden. De medewerker die de vier laatstgenoemde verplichtingen overtreedt, kan door de werkgever zonder behoud van inkomen worden geschorst en in geval van herhaling op staande voet worden ontslagen. Nevenwerkzaamheden Zonder schriftelijke goedkeuring van de werkgever mag de medewerker geen betaalde nevenwerkzaamheden verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf voeren. Indien de werkgever geen goedkeuring geeft, zal hij moeten aangeven waarom de activiteiten schadelijk zijn voor een goede vervulling van het dienstverband dan wel op welke wijze de zakelijke belangen van de onderneming kunnen worden geschaad. De medewerker die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van bovengenoemde verboden activiteiten, verliest elke aanspraak op het bovenwettelijke deel van de loondoorbetaling dan wel aanvullingen op de wettelijke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. De medewerker die bovengenoemde verplichtingen overtreedt, kan door de werkgever zonder behoud van inkomen worden geschorst en in geval van herhaling op staande voet worden ontslagen. Intellectueel eigendom De medewerker draagt alle eventueel ontstane intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name het auteursrecht, over aan de werkgever indien deze voortvloeien uit werkzaamheden van de medewerker in het kader van het 22

23 dienstverband. Bovengenoemde overdracht geldt niet alleen tijdens het dienstverband, maar ook na beëindiging ervan. Uitsluitend de werkgever kan schriftelijke ontheffing verlenen van deze verplichting. Overtreding van dit lid kan voor de werkgever een dringende reden tot ontslag opleveren. Geheimhouding De medewerker verplicht zich tot volstrekte geheimhouding van alle ondernemingsaangelegenheden, in de ruimste zin van het woord, waarvan hij in redelijkheid kan weten of zou kunnen weten dat geheimhouding van belang is voor de onderneming, ongeacht de wijze waarop deze ter kennis van de medewerker zijn gekomen. Bovengenoemde geheimhoudingsplicht geldt niet alleen tijdens het dienstverband, maar ook na beëindiging ervan. Overtreding van dit lid kan voor de werkgever een dringende reden tot ontslag opleveren. Voorwaarden onderzoeksopdrachten De medewerker is gehouden aan de voorwaarden voor onderzoeksopdrachten die de werkgever met de opdrachtgever is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegd in het projectdossier van het betreffende onderzoek. De medewerker is bovendien gehouden aan de code van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO). De werkgever is ervoor verantwoordelijk om de medewerkers over de inhoud van de code van de VBO voor te lichten. De code is als bijlage van de CAO te vinden op intranet. Eventuele schade De werkgever behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen van de medewerker eventueel ontstane schade op de medewerker te verhalen. 23

24

25 Artikel 4 Indiensttreding en ontslag 4.1 Arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst wordt individueel en schriftelijk aangegaan. De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Tot de in de arbeidsovereenkomst vast te leggen afspraken behoren in ieder geval: a naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum van de medewerker b datum van indiensttreding c duur van de arbeidsovereenkomst: bepaalde tijd of onbepaalde tijd (indien niets is opgenomen, geldt onbepaalde tijd) d functie e aanduiding arbeidsduur: uur per week verdeeld over... dagen f proeftijd (indien niets is opgenomen, geldt geen proeftijd) g inschaling en aanvangssalaris h eventuele bijzondere voorwaarden i de opzegtermijn conform CAO j van toepassing zijn van de CAO. 4.2 Proeftijd Indien in een individuele arbeidsovereenkomst een proeftijd schriftelijk wordt overeengekomen, geldt voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot één jaar een proeftijd van één maand en bij een arbeidsovereenkomst van langer dan één jaar een proeftijd van twee maanden. 4.3 Bepaalde tijd Er kunnen maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achtereen worden gesloten. De totale periode van de elkaar opvolgende overeenkomsten mag maximaal 36 maanden zijn. Tevens kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten worden met een duur van maximaal drie jaar. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan: A. wanneer er sprake is van tijdelijk dan wel onzeker werkaanbod. In het overleg tussen de werkgever en de OR zal het gevoerde beleid ten aanzien van tijdelijke overeenkomsten periodiek worden getoetst; B. wanneer gelet op werkervaring, functieniveau en/of functie-inhoud de proeftijd onvoldoende mogelijkheden biedt voor een beoordeling over de voortzetting van het dienstverband. In deze situatie geldt een arbeidsovereenkomst van maximaal één jaar. Indien het dienstverband voor bepaalde tijd wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd, geldt als datum van indiensttreding het moment waarop het eerste dienstverband voor bepaalde tijd is ingegaan. 25

26 4.4 Beëindiging van het dienstverband Ontslag op staande voet Het dienstverband kan onmiddellijk worden beëindigd in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van het B.W. Beëindiging van rechtswege Het dienstverband eindigt van rechtswege op de - dag - waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. Het dienstverband eindigt van rechtswege op de eerste dag van de maand die samenvalt met, of volgt op het overlijden van de medewerker. Dienstverband voor bepaalde tijd Het dienstverband voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de laatste dag van de overeengekomen periode, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. Tussentijdse beëindiging van het dienstverband voor bepaalde tijd door middel van opzegging door zowel de werkgever als de medewerker, kan alleen als deze mogelijkheid expliciet in de individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen. De duur van de opzegtermijn bedraagt twee maanden voor de werkgever en één maand voor de medewerker. De ingangsdatum van het ontslag is per de eerste van de maand volgend op de opzegtermijn. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Dienstverband voor onbepaalde tijd Het dienstverband voor onbepaalde tijd kan door de werkgever of de medewerker worden beëindigd door schriftelijke opzegging. Behoudens tijdens de proeftijd geldt hierbij een opzegtermijn. De duur van de opzegtermijn bedraagt voor de werkgever twee maanden en voor de medewerker één maand. De ingangsdatum van het ontslag is per de eerste van de maand volgend op de opzegtermijn. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 26

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia Collectieve Arbeidsovereenkomst Panteia Zoetermeer, 30 september 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Panteia

Collectieve Arbeidsovereenkomst Panteia Collectieve Arbeidsovereenkomst Panteia Zoetermeer, 10 juli 2006 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 1. Looptijd De CAO Banken kent een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 januari 2017 (2,5 jaar) 2. Loon De lonen zullen gedurende deze looptijd als volgt structureel stijgen:

Nadere informatie

WERKT IJD ENR EG ELING

WERKT IJD ENR EG ELING WERKTIJDENREGELING Artikel 1 Algemene bepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 1. medewerker: diegene die op basis van een ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst in

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014 AVW 2014 Arbeidsvoorwaarden 2014 onze oplossing voor meer keuze en flexibel belonen Sogeti Nederland B.V. 2014 Inhoud 01 02 03 04 05 06 07 08 Definities Dienstverband Verlof Vitaliteit Vergoedingen Opleidingen

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 juli 2016 onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 Door op één van onderstaande vragen te klikken kom je automatisch bij het antwoord. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 1. De onderneming: De regeling is van toepassing op alle productie afdelingen van Damen Shipyards Den Helder (locaties Den Helder en

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof Salaris Wanneer recht op het Kraam WAZ: 4:2 CARH: 6:4 Vakbonds CARH: 6:4:2 Verlof voor jeugdjongerenwerk CARH: 6:4:5:1 100% Na de bevalling van de echtgenote of al dan niet geregistreerde partner waarmee

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017 Uitgave: juni 2016 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie