Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia"

Transcriptie

1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Panteia Zoetermeer, 30 september 2013

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Panteia. Quoting of numbers and/or text as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia. Panteia does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave Preambule 5 Addendum 6 Deel I HRM-beleid 9 Deel II Algemeen 15 Artikel 1 Begripsbepalingen 17 Artikel 2 Werkingssfeer 19 Artikel 3 Algemene verplichtingen Wederzijdse verplichtingen Verplichtingen van de werkgever Verplichtingen van de medewerker 22 Artikel 4 Indiensttreding en ontslag Arbeidsovereenkomst Proeftijd Bepaalde tijd Beëindiging van het dienstverband 26 Artikel 5 Arbeidsduur Arbeidsduur per week Werktijden Aanpassing arbeidsduur Afspraken doelstellingen/targets Verlofdagen Meerwerk-overwerk PIP-dagen Levensfasebewust Personeelsbeleid Zwangerschaps- en bevallingsverlof Adoptieverlof Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof Kraamverlof voor partner Kortdurend zorgverlof Palliatief verlof Ouderschapsverlof Onbetaald verlof Zon- en feestdagen Verlof op niet-christelijke feestdagen 34 Artikel 6 Functie/beloningssysteem Bepaling functieniveau Salarissystematiek Beoordeling Salariëring Beloningsmatrix (in %) Overige variabele beloningen 38 3

4 Artikel 7 Vaste toeslagen Vakantietoeslag 39 Artikel 8 Winstafhankelijke uitkering 41 Artikel 9 Pensioen 43 Artikel 10 Voorzieningen Arbeidsongeschiktheid Overlijden Zorgverzekering Studiekostenregeling Overige kostenvergoedingen Levensloopregeling Gratificatie bij pensionering Gratificatie bij dienstjubilea Vakbondscontributie 53 Artikel 11 Keuzesysteem Doel Keuzemoment Bronnen en doelen Keuzebudget Gevolgen 56 Artikel 12 Sociaal beleidskader Procedure bij een reorganisatie Procedure bij het opheffen van een of enkele arbeidsplaatsen Ondersteuning externe oriëntatie Ontslagprocedure Schadeloosstelling 58 Artikel 13 Klachtenprocedure 59 Artikel 14 Duur, verlenging en opzegging 61 Deel III Salarisschalen 63 Salarisschalen: per 1 april Deel IV Overgangsbepalingen 67 Artikel 5.8 Leeftijdsverlof 69 Artikel 6.5 Beloningsmatrix 69 Artikel 6.6 Overige variabele beloningen 69 Artikel 10.1 Arbeidsongeschiktheid 70 Artikel 10.8 Gratificatie bij pensionering 72 Artikel 10.9 Gratificatie bij dienstjubilea 72 4

5 Preambule Ondergetekenden Panteia B.V. te Zoetermeer als partij ter ener zijde en MEVE te Zoetermeer als partijen ter andere zijde, kennis genomen hebbend van de uitkomst van de ledenraadplegingen van FNV Bondgenoten en van MEVE alsmede van het advies van de ondernemingsraad van Panteia, zijn de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. 5

6 Addendum Begin september heeft werkgever aan vakorganisaties en medewerkers gemeld dat substantiële bezuinigingen nodig zijn om de continuïteit van Panteia te borgen. In overleg met betrokkenen is een pakket maatregelen samengesteld. Als onderdeel van de CAO van 1 april 2013 t/m 31 december 2014 is voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2014 het onderstaande pakket aan maatregelen overeengekomen. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van dit addendum en die in de rest van de CAO, gelden de bepalingen in dit addendum. Maatregelenpakket: Met ingang van 1 september 2013 wordt het maandsalaris inclusief vaste en persoonlijke toeslagen met 5% verlaagd. Indien het salaris onder het minimum van de salarisschaal uitkomt, geldt het minimum salaris van de schaal. In 2013 en 2014 vindt er geen algemene loonsverhoging plaats. De bepaling inzake koopkrachtbehoud in artikel 6 wordt voor de duur van deze CAO buiten werking gesteld. In 2014 vindt wel een beoordelingsronde plaats, maar geen beloningsmutatieronde. Excellent presterende medewerkers, die worden beoordeeld met een score 3,75 of hoger, ontvangen een eenmalige bonus. De bepaling inzake individuele structurele salarisverhoging in artikel 6 wordt voor de duur van deze CAO buiten werking gesteld. Met ingang van 1 september 2013 een verlaging van de pensioenopbouw per jaar van 2,15% naar 1,75%. Deze maatregel is aanvullend op artikel 9. In 2013 en 2014 worden 3 verlofdagen ingeleverd. Bij een deeltijddienstverband vindt inlevering naar rato plaats. Deze maatregel is aanvullend op artikel 5.5. De reiskosten voor de 1 e 5 kilometer enkele reis worden met ingang van 1 september 2013 niet meer vergoed. Deze maatregel is aanvullend op artikel De tegemoetkoming van de ziektekostenvergoeding van 20,- per maand, wordt vanaf 1 september 2013 niet meer bruto, maar netto vergoed. Deze maatregel is aanvullend op artikel Winst voor VpB boven de 500k (2013) en 750k (2014) wordt naar rato (in percentage van het brutosalaris) teruggegeven aan de medewerkers. Winstvaststelling geschiedt op basis van de door de RvC vastgestelde jaarrekening. Artikel 8 Winstafhankelijke uitkering vervalt. Voor medewerkers met structurele leegloop kan worden bezien of geheel of gedeeltelijke invulling van dit pakket kan worden gerealiseerd door structurele verkorting van de arbeidsduur, onder voorwaarde dat in dezelfde omvang als bij andere medewerkers een besparing wordt gerealiseerd. Voor schrijnende gevallen wordt een hardheidsclausule ingebouwd. Per 1 januari 2015 wordt dit pakket van maatregelen ongedaan gemaakt, behoudens het verval van Artikel 8 Winstafhankelijke uitkering. Sociaal beleidskader: Partijen blijken geen overeenstemming over het sociaal beleidskader te kunnen bereiken. Vooralsnog besluiten zij to agree to disagree. Bij de besprekingen over de volgende CAO zullen zij op dit onderwerp terugkomen. De relevantie van 6

7 het sociaal beleidskader is voor de looptijd van onderhavige CAO beperkt omdat werkgever voor die looptijd een werkgelegenheidsgarantie geeft, behoudens in geval van calamiteiten. In het laatste geval zal werkgever in overleg met de vakorganisaties treden over een Sociaal Plan. Voor medewerkers met een inkomen beneden het zogeheten maximum dagloon (per 1 juli bruto op jaarbasis) heeft de 5% salarisverlaging gevolgen voor het dagloon waarover de WW-uitkering wordt berekend. Wanneer als gevolg van een reorganisatie arbeidsplaatsen vervallen, zal werkgever voor de medewerkers die dat betreft en die een salaris hebben dat beneden het maximum dagloon ligt, zorg dragen voor herstel van het oorspronkelijke dagloon. Functie/beloningssysteem Het nieuwe functiegebouw binnen Panteia is in 2013 beschreven en door de Human Capital Group conform het Bakkenist functiewaarderingssysteem gewaardeerd. CAO partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaardelijke consequenties van de invoering van het nieuwe functiegebouw. Afbouwregelingen in verband met het nieuwe functiehuis worden niet voor 1 januari 2015 geëffectueerd. CAO partijen zullen tijdens de besprekingen over de volgende CAO, uitgaande van het voorstel van de betreffende werkgroep, op dit punt proberen tot nadere overeenstemming te komen. 7

8

9 Deel I HRM-beleid 9

10

11 Visie en doel van het HRM-beleid Per 1 september 2012 is Panteia, onder het motto: Change to Progress! als vernieuwde organisatie van start. De HRM nota: on the road to progress! is een uitwerking van het HRM-beleid. Panteia wil een organisatie zijn en blijven waarbinnen medewerkers zich optimaal uitgedaagd voelen om hun kwaliteiten te ontwikkelen en waar op een prettige manier samengewerkt wordt. De medewerkers vormen binnen een kennisorganisatie als Panteia de belangrijkste succesfactor voor de organisatie. Panteia hecht dan ook veel waarde aan een goed HRM-beleid om als werkgever aantrekkelijk te zijn voor zowel zittende als toekomstige medewerkers. Veel aandacht gaat binnen Panteia uit naar een goede balans tussen werk en privé en voldoende ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Binnen Panteia ligt de nadruk in het HRM-beleid op een evenwichtige verhouding tussen de belangen van de individuele medewerker en die van de organisatie als geheel, vanuit de gedachte dat we allemaal kunnen profiteren van de arbeidsrelatie. Uitgangspunten van het HRM-beleid HRM wordt door Hans Doorewaard en Willem de Nijs 1 omschreven als: 'het personeelsmanagement behorend bij organisaties met organische arbeidsstructuren waarin een verregaande vorm van delegatie en empowerment naar en op de werkvloer wordt toegepast'. Hierbij wordt voor personeelsmanagement de volgende definitie gehanteerd: 'het optimaliseren van de verhouding individu-arbeid-organisatie ten behoeve van een efficiënte realisatie van de strategische doelen'. Deze benadering van HRM berust volgens hen op onderstaande uitgangspunten die binnen Panteia van toepassing zijn: 1 De visie op de werknemer als human resource oftewel human capital. Met andere woorden, HRM-beleid binnen Panteia is ontwikkeld vanuit de gedachte van de medewerker als opbrengsten- in plaats van kostenpost waarin moet worden geïnvesteerd. Ook bij de ontwikkeling van nieuw HRM-beleid vormt deze visie het uitgangspunt. 2 HRM dient een integraal onderdeel te vormen van het strategische ondernemingsbeleid. Dit betekent dat het HRM-beleid binnen Panteia is afgestemd op het totale ondernemingsbeleid waarin naast de personele ook de technische, financiële en ICT-aspecten onderlinge samenhang vertonen. 3 De eindverantwoordelijkheid voor het HRM-beleid - ligt bij de directie van - Panteia. Eén van de directeuren beheert de HRM-portefeuille. De uitvoering van het HRM-beleid op tactisch en operationeel niveau ligt bij de - themamanagers en teamleiders. De stafdienst HRM is verantwoordelijk voor de (mede)ontwikkeling van het HRM-beleid en voor het adviseren van de - directie, - en de themamanagers en teamleiders inzake de uitvoering van het HRM-beleid. 4 HRM-beleid kan alleen succesvol zijn wanneer de HRM-instrumenten onderling op elkaar zijn afgestemd (instrumentele integratie 2 ). Met andere 1 Doorewaard, H., en W. de Nijs (1999), Organisatieontwikkeling en human resource management, Uitgeverij Lemma, Utrecht. 2 Noomen, J.L. (2000), Integraal personeelsmanagement: een praktijkgerichte leerroute, 7e druk, Uitgeverij H. Nelissen, Baarn. 11

12 woorden: het beleid binnen Panteia gericht op de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers is onlosmakelijk met elkaar verbonden. 5 HRM-beleid dient gericht te zijn op het integreren van de belangen en doelen van de medewerkers en de organisatie. Dit houdt in dat Panteia met betrekking tot het HRM-beleid voortdurend een balans dient na te streven tussen de individuele en de organisatiedoelstellingen. Er moet als het ware niet alleen sprake zijn van een 'objectieve fit' tussen bijvoorbeeld functieeisen en competenties van medewerkers, maar ook van een 'subjectieve fit' tussen de houding, aspiraties van medewerkers en kenmerken van de cultuur van de organisatie. Praktische invulling HRM-beleid binnen Panteia Wanneer we het voorgaande verder vertalen naar de situatie binnen Panteia komen we tot het volgende. Binnen Panteia is de combinatie van kennis, ervaring, vaardigheden en contacten van medewerkers het belangrijkste kapitaal. De medewerkers zijn als kenniswerkers 'full professionals' op hun vakgebied. Van hen wordt verwacht dat ze zichzelf voortdurend ontwikkelen, initiatieven en verantwoordelijkheid nemen en snel reageren op interne en externe ontwikkelingen. Panteia heeft in het Panteia functiehuis onder andere de volgende persoonlijke competenties opgenomen: Organisatiebetrokkenheid: denken en handelen in termen van het algemeen Panteia belang Externe oriëntatie: actief naar buiten treden, contacten leggen Commercieel vermogen: kansen herkennen en benutten, juiste balans tussen klantgerichtheid en winstgevendheid weten Oplossings- en resultaatgericht: gestructureerd doelmatig en doelgericht werken Lerend vermogen: kansen voor zelfontplooiing benutten, gemakkelijk kennis eigen maken, betere werkwijzen ontwikkelen en toepassen om kwaliteit en kwantiteit van de output te vergroten Flexibiliteit: gemakkelijk aanpassen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen. Deze competenties zijn op Panteia-niveau overeengekomen en komen aan bod in de wervings- en selectieprocedure en tijdens de medewerkersgesprekken. Van Panteia als werkgever mag worden verwacht dat zij haar verantwoordelijkheid neemt en stuurt op goede begeleiding, ontwikkeling en het bereiken van de persoonlijke en professionele doelstellingen van de medewerkers. Het HRM-beleid is hierbij faciliterend van aard en creëert de voorwaarden waardoor individuele medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. HRM-beleid kan worden onderverdeeld in drie niveaus: strategisch niveau: het bepalen van de (personele) doelen, dat wil zeggen doelen die te maken hebben met het werken en samenwerken van mensen; tactisch niveau: het vertalen van deze doelen in wegen en middelen; operationeel niveau: het bepalen van de tijdstippen en het omzetten van geplande middelen in concrete acties. 12

13 Op strategisch niveau bepaalt de directie in samenspel met de HRM-teamleider de doelstellingen van het HRM-beleid. De directie is, in samenwerking met de HRM-teamleider, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het HRM-beleid en de HRM-instrumenten. Het vertalen van de doelen naar wegen en middelen op tactisch niveau is eveneens de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directie en de HRM-teamleider. De daadwerkelijke uitvoering van het HRM-beleid vindt op operationeel niveau plaats en maakt deel uit van het takenpakket van de directeuren, de themamanagers en teamleiders. Om deze taak goed uit te kunnen voeren zijn zij met diverse instrumenten uitgerust. De stafdienst HRM fungeert als aanspreekpunt voor alle leidinggevenden en medewerkers en adviseert de leidinggevenden bij de uitvoering van het HRM-beleid. Hiertoe voert de stafdienst HRM op regelmatige basis voortgangsgesprekken met alle themamanagers en teamleiders. Alle operationele werkzaamheden die uit deze gesprekken voortkomen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de HRMadviseur. De directie draagt zorg voor een goede uitvoering van de CAO door tussenkomst van de betreffende stafdiensten, te weten Financiën en HRM. De stafdiensten HRM en Financiën werken nauw samen rond de aspecten van de CAO. De vakbonden zijn partij in de CAO-onderhandelingen. Tot slot heeft de OR instemmingsrecht met betrekking tot het HRM-beleid. HRM-instrumenten Om de doelen van het HRM-beleid te kunnen realiseren zijn allerlei instrumenten ontwikkeld. De volgende opsomming geeft hier een beeld van: instroombeleid ontwikkelbeleid en Persoonlijk InvesteringsPlan zelfmanagement en coaching medewerkersgesprekken functiewaarderingssysteem arbeidsvoorwaarden arbobeleid kennismanagement detachering. Arbobeleid Uit hoofde van de wettelijke verplichtingen voert de werkgever een arbobeleid waarbij de aandacht uitgaat naar veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers. Dit beleid komt met name tot uitdrukking in de samenwerking met een gecertificeerde arbodienst, het vorm en inhoud geven aan bedrijfshulpverlening, het voeren van een verzuim-, re-integratie- en KANSbeleid en het naleven van diverse procedures op het gebied van seksuele intimidatie, agressie, (psychisch) geweld en pesten, melding en registratie van ongevallen en beroepsziekten alsmede de beeldschermbril. Employability Employability vormt een belangrijke speerpunt binnen het HRM-beleid. Employability is het vermogen van de medewerker om gedurende het hele werkzame leven betaald werk te verrichten binnen of buiten Panteia. Employability is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en Panteia. De primaire verantwoordelijkheid van employability ligt bij de 13

14 medewerker. De medewerker moet het initiatief nemen en permanent werken aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarmee aan zijn of haar inzetbaarheid binnen of buiten Panteia. De secundaire verantwoordelijkheid van employability ligt bij Panteia en zal met name faciliterend van aard zijn. Het doel van employability voor de medewerker is: het optimaal benutten van de capaciteiten en het daardoor creëren van werkzekerheid binnen of buiten Panteia. Hierdoor wordt de onafhankelijkheid van de medewerker versterkt. Het doel van employability voor Panteia is: voorwaarden scheppen voor de continuïteit van de onderneming door optimalisering van de inzetbaarheid van de medewerkers. In de nieuwe structuur gaat het niet alleen om employability binnen het eigen thema of de eigen afdeling waarin iemand werkzaam is, maar om employability binnen geheel Panteia. Vanuit de gedachte dat Panteia medewerkers wil blijven binden en boeien, mag het HRM-beleid de doorstroom van medewerkers tussen de verschillende thema s of afdelingen niet belemmeren. Dit betekent dat wanneer er sprake is van medewerkers- en bedrijfsbelang, de mogelijkheid geboden moet worden om als medewerker ingezet te worden in projecten binnen geheel Panteia of indien gewenst een overstap te maken naar een andere themagroep of een andere afdeling binnen Panteia. Detachering behoort ook tot de mogelijkheden. 14

15 Deel II Algemeen 15

16

17 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is geschreven in de mannelijke vorm 'hij, hem, zijn', in geval het een vrouw betreft, moet daarom gelezen worden 'zij of haar'. In deze Collectieve Arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: a CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst b Werkgever Panteia B.V. (met uitzondering van Panteia veldwerk B.V.) c De onderneming Panteia d Vakorganisatie MEVE e Medewerker de persoon in dienst van werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst, tenzij uitgezonderd in art 2.3 f Jaarsalaris 12 maal het maandsalaris g Maandsalaris het brutosalaris dat maandelijks wordt uitbetaald conform de positie in de geldende schaal (zie deel III) h Jaarinkomen jaarsalaris, vermeerderd met vakantietoeslag i Maandinkomen 1/12 deel van het jaarinkomen j Huwelijk in deze CAO wordt onder huwelijk mede verstaan het geregistreerde partnerschap k Levenspartner al of niet gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht die duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voeren, tenzij het personen betreft tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat l B.W. Burgerlijk Wetboek m OR de Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden n Leidinggevende persoon belast met de leiding over anderen; hiermee wordt eveneens directeur, themamanager of teamleider bedoeld 17

18

19 Artikel 2 Werkingssfeer 2.1 Deze CAO is van toepassing op alle medewerkers in dienst van de werkgever. Rechten voortvloeiend uit bepalingen van eerdere arbeidsovereenkomsten komen met de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst te vervallen. In plaats daarvan gelden de rechten voortvloeiend uit de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst heeft, voor zover deze mindere aanspraken geeft, voorrang op de voorgaande collectieve arbeidsovereenkomst (en). Individuele aanspraken die niet uit een eerdere collectieve arbeidsovereenkomst voortvloeien, blijven van kracht. 2.2 Voor medewerkers die voor 1 januari 2001 in dienst zijn getreden, voor medewerkers die op 31 maart 2006 in dienst waren van Panteia en onder de CAO van EIM Groep vielen, voor medewerkers die op 31 maart 2006 onder de Personeelsnota van Research voor Beleid Holding vielen en voor medewerkers die voor 1 april 2008 in dienst zijn getreden, zijn in deze CAO overgangsregelingen getroffen. 2.3 Deze CAO is niet van toepassing op de statutair directeur, de directeuren die lid zijn van de directie, uitzend- en detacheringskrachten, vakantiewerkers, stagiairs, afstudeerders en ZZP-ers. Voor de beloning van uitzendkrachten wordt de CAO van uitzendkrachten van de ABU gevolgd. 2.4 Indien er als gevolg van de toepassing van deze CAO met betrekking tot medewerkers in dienst voor 1 januari 2001 onbillijke en onredelijke neveneffecten optreden, welke niet in een overgangsmaatregel zijn vastgelegd en door partijen zo niet zijn bedoeld, zullen partijen hierover in overleg treden. 2.5 Indien er sprake is van een deeltijdovereenkomst, zijn de bepalingen van deze CAO naar rato van toepassing, behoudens waar dit expliciet anders is geregeld. 19

20

21 Artikel 3 Algemene verplichtingen 3.1 Wederzijdse verplichtingen Partijen zullen deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid te goeder trouw naleven, en zullen tijdens de looptijd van deze overeenkomst geen acties voeren of steunen die gericht zijn op het wijzigen van bepalingen uit deze overeenkomst op een andere wijze dan bepaald in artikel Verplichtingen van de werkgever Toepassing CAO De werkgever verplicht zich geen medewerkers in dienst te nemen of te houden op voorwaarden die in strijd zijn met de bepalingen uit deze overeenkomst. Uitsluitend in individuele gevallen kunnen aanvullende schriftelijke afspraken worden gemaakt die in - voor de medewerker - gunstige zin afwijken van de bepalingen uit deze overeenkomst. Arbeidsovereenkomst De werkgever zal met iedere medewerker een schriftelijke arbeidsovereenkomst aangaan, waarin de CAO (en de daarbij behorende bijlagen) plus eventueel toekomstige wijzigingen daarop, integraal van toepassing worden verklaard. De medewerker ontvangt bij de arbeidsovereenkomst tevens een exemplaar van deze CAO en wordt daarna over de wijzigingen in de CAO via intranet geïnformeerd. De integrale CAO-tekst staat eveneens op intranet. Fusie en reorganisatie Indien de werkgever overweegt: een fusie aan te gaan de onderneming, - een onderdeel van de onderneming te sluiten en/of de personeelsbezetting ingrijpend te wijzigen andere activiteiten te ondernemen die belangrijke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in kwantitatieve of kwalitatieve zin, of voor de rechtspositie, zal de werkgever zich houden aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen over de overwogen maatregelen. Daarnaast zal de werkgever met de vakorganisaties overleg plegen over de eventuele sociale gevolgen voor de betrokken medewerkers. Wajong Panteia spreekt de intentie uit, indien mogelijk, om jongeren met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt, een arbeidsplaats binnen Panteia te bieden. 21

22 Werkgeversbijdrage vakorganisaties De werkgever betaalt jaarlijks een bijdrage aan de vakorganisaties voor het behartigen van de belangen van niet-leden. Voor het bepalen van de hoogte van de werkgeversbijdrage geldt de AWVN-regeling als uitgangspunt. De personeelsbezetting per 31 december van het voorafgaande jaar is basis voor de berekening. De jaarlijks vastgestelde bijdrage wordt vervolgens door de gefactureerd aan de werkgever en in onderling overleg tussen MEVE verdeeld. 3.3 Verplichtingen van de medewerker Integriteit De medewerker zal alles doen wat redelijk is om de belangen van de onderneming goed te behartigen. Hieronder valt onder meer: het zo goed mogelijk uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden het naleven van voorschriften en aanwijzingen van de werkgever met betrekking tot controleerbaarheid, orde, veiligheid en arbeidsomstandigheden. De medewerker zal zich (zowel middellijk als onmiddellijk) onthouden van: het deelnemen aan leveringen, aannemingen of werken van derden ten behoeve van het bedrijf van de werkgever het aannemen van geschenken met handelswaarde, provisie of beloning van (rechts)personen met wie de medewerker door zijn functie in aanraking komt het laten verrichten van persoonlijke diensten door andere medewerkers van de onderneming het (laten) gebruiken van de eigendommen van de onderneming voor eigen doeleinden. De medewerker die de vier laatstgenoemde verplichtingen overtreedt, kan door de werkgever zonder behoud van inkomen worden geschorst en in geval van herhaling op staande voet worden ontslagen. Nevenwerkzaamheden Zonder schriftelijke goedkeuring van de werkgever mag de medewerker geen betaalde nevenwerkzaamheden verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf voeren. Indien de werkgever geen goedkeuring geeft, zal hij moeten aangeven waarom de activiteiten schadelijk zijn voor een goede vervulling van het dienstverband dan wel op welke wijze de zakelijke belangen van de onderneming kunnen worden geschaad. De medewerker die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van bovengenoemde verboden activiteiten, verliest elke aanspraak op het bovenwettelijke deel van de loondoorbetaling dan wel aanvullingen op de wettelijke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. De medewerker die bovengenoemde verplichtingen overtreedt, kan door de werkgever zonder behoud van inkomen worden geschorst en in geval van herhaling op staande voet worden ontslagen. Intellectueel eigendom De medewerker draagt alle eventueel ontstane intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name het auteursrecht, over aan de werkgever indien deze voortvloeien uit werkzaamheden van de medewerker in het kader van het 22

23 dienstverband. Bovengenoemde overdracht geldt niet alleen tijdens het dienstverband, maar ook na beëindiging ervan. Uitsluitend de werkgever kan schriftelijke ontheffing verlenen van deze verplichting. Overtreding van dit lid kan voor de werkgever een dringende reden tot ontslag opleveren. Geheimhouding De medewerker verplicht zich tot volstrekte geheimhouding van alle ondernemingsaangelegenheden, in de ruimste zin van het woord, waarvan hij in redelijkheid kan weten of zou kunnen weten dat geheimhouding van belang is voor de onderneming, ongeacht de wijze waarop deze ter kennis van de medewerker zijn gekomen. Bovengenoemde geheimhoudingsplicht geldt niet alleen tijdens het dienstverband, maar ook na beëindiging ervan. Overtreding van dit lid kan voor de werkgever een dringende reden tot ontslag opleveren. Voorwaarden onderzoeksopdrachten De medewerker is gehouden aan de voorwaarden voor onderzoeksopdrachten die de werkgever met de opdrachtgever is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegd in het projectdossier van het betreffende onderzoek. De medewerker is bovendien gehouden aan de code van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO). De werkgever is ervoor verantwoordelijk om de medewerkers over de inhoud van de code van de VBO voor te lichten. De code is als bijlage van de CAO te vinden op intranet. Eventuele schade De werkgever behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen van de medewerker eventueel ontstane schade op de medewerker te verhalen. 23

24

25 Artikel 4 Indiensttreding en ontslag 4.1 Arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst wordt individueel en schriftelijk aangegaan. De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Tot de in de arbeidsovereenkomst vast te leggen afspraken behoren in ieder geval: a naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum van de medewerker b datum van indiensttreding c duur van de arbeidsovereenkomst: bepaalde tijd of onbepaalde tijd (indien niets is opgenomen, geldt onbepaalde tijd) d functie e aanduiding arbeidsduur: uur per week verdeeld over... dagen f proeftijd (indien niets is opgenomen, geldt geen proeftijd) g inschaling en aanvangssalaris h eventuele bijzondere voorwaarden i de opzegtermijn conform CAO j van toepassing zijn van de CAO. 4.2 Proeftijd Indien in een individuele arbeidsovereenkomst een proeftijd schriftelijk wordt overeengekomen, geldt voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot één jaar een proeftijd van één maand en bij een arbeidsovereenkomst van langer dan één jaar een proeftijd van twee maanden. 4.3 Bepaalde tijd Er kunnen maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achtereen worden gesloten. De totale periode van de elkaar opvolgende overeenkomsten mag maximaal 36 maanden zijn. Tevens kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten worden met een duur van maximaal drie jaar. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan: A. wanneer er sprake is van tijdelijk dan wel onzeker werkaanbod. In het overleg tussen de werkgever en de OR zal het gevoerde beleid ten aanzien van tijdelijke overeenkomsten periodiek worden getoetst; B. wanneer gelet op werkervaring, functieniveau en/of functie-inhoud de proeftijd onvoldoende mogelijkheden biedt voor een beoordeling over de voortzetting van het dienstverband. In deze situatie geldt een arbeidsovereenkomst van maximaal één jaar. Indien het dienstverband voor bepaalde tijd wordt omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd, geldt als datum van indiensttreding het moment waarop het eerste dienstverband voor bepaalde tijd is ingegaan. 25

26 4.4 Beëindiging van het dienstverband Ontslag op staande voet Het dienstverband kan onmiddellijk worden beëindigd in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van het B.W. Beëindiging van rechtswege Het dienstverband eindigt van rechtswege op de - dag - waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. Het dienstverband eindigt van rechtswege op de eerste dag van de maand die samenvalt met, of volgt op het overlijden van de medewerker. Dienstverband voor bepaalde tijd Het dienstverband voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de laatste dag van de overeengekomen periode, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. Tussentijdse beëindiging van het dienstverband voor bepaalde tijd door middel van opzegging door zowel de werkgever als de medewerker, kan alleen als deze mogelijkheid expliciet in de individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen. De duur van de opzegtermijn bedraagt twee maanden voor de werkgever en één maand voor de medewerker. De ingangsdatum van het ontslag is per de eerste van de maand volgend op de opzegtermijn. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Dienstverband voor onbepaalde tijd Het dienstverband voor onbepaalde tijd kan door de werkgever of de medewerker worden beëindigd door schriftelijke opzegging. Behoudens tijdens de proeftijd geldt hierbij een opzegtermijn. De duur van de opzegtermijn bedraagt voor de werkgever twee maanden en voor de medewerker één maand. De ingangsdatum van het ontslag is per de eerste van de maand volgend op de opzegtermijn. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 26

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 31 januari 2012 2 CAODLO 2011-2013 Onderhandelaarsakkoord CAO DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 1 Looptijd De looptijd van de

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) De ondergetekenden: Teijin Twaron BV, gevestigd te Arnhem, als partij aan werkgeverszijde en VMHP Fibers te Duiven FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf 130288/446 26 juni 2013 CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013 Woord vooraf De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (waaraan deelnemen BCO Onderwijsadvies, Begeleidingsdienst voor vrijescholen,

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

CAO Nederlandse orkesten 1 juli 2013 t/m 31 juli 2014 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) NEDERLANDSE ORKESTEN. 1 juli 2013 31 juli 2014

CAO Nederlandse orkesten 1 juli 2013 t/m 31 juli 2014 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) NEDERLANDSE ORKESTEN. 1 juli 2013 31 juli 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) NEDERLANDSE ORKESTEN 1 juli 2013 31 juli 2014 NAPK FNV KIEM Ntb CAO Nederlandse orkesten 1 juli 2013 t/m 31 juli 2014 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO)

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) S O C I A A L S T A T U U T EN C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) en B.V. ADMINISTRATIEKANTOOR VAN TUNEN & PARTNERS (VTP) cao

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: modellen Uitgave juli 2010 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF. CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF 1 februari 2010 t/m 31 december 2011

CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF. CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF 1 februari 2010 t/m 31 december 2011 CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF 1 februari 2010 t/m 31 december 2011 1 2 Vooraf De CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf geldt vanaf 1 februari 2010 voor de werknemers die tot 1 februari 2010 vielen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014. 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 voor de Graanbe en verwerkende Bedrijven

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014. 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 voor de Graanbe en verwerkende Bedrijven Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 voor de Graanbe en verwerkende Bedrijven Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. TE GELDROP LOOPTIJD 1 MEI 2012 TOT EN MET 30 APRIL 2013 Copyright 2012 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie