Overtredingen die samen een D517 overtreding zijn geconstateerd, de D517-overtreding is geregistreerd in 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overtredingen die samen een D517 overtreding zijn geconstateerd, de D517-overtreding is geregistreerd in 2007"

Transcriptie

1 Overtredingen die samen een D7 overtreding zijn geconstateerd, de D7-overtreding is geregistreerd in 007 De cijfers zijn niet met 00% betrouwbaarheid te genereren! De persoonsgegevens binnen Mulder (de WAHV-overtredingen) worden jaar na afdoening van de zaak geschoond. Aangezien de peildatum van dit rapport 8-april-009 is, zijn sowieso de overtredingen die geregistreerd zijn t/m 8-apr-007 niet meer goed te koppelen omdat het mogelijk is dat persoonsgegevens zijn geschoond. De koppeling tussen de D7-overtreding en een andere overtreding is alsvolgt tot stand gekomen: - de pleegdata van beide overtredingen zijn gelijk; - de opsporingsinstanties van beide overtredingen zijn gelijk; - de pleegplaats van beide overtredingen zijn gelijk; - de geboortedata van beide overtreders zijn gelijk; - de eerste posities van de achternaam van beide overtreders zijn gelijk; - het tijdstip van plegen van het "andere" feit is plus of min minuten van constateren van de D7-overtreding. peildatum: 8-apr-009 feitcode omschrijving F8 binnen de bebouwde kom zijn natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen R8H als bestuurder van een fiets bij nacht/ dag indien het zicht slecht is geen voor- en/of achterlicht voeren K0 rijden zonder geldig rijbewijs D opgeven van een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres of woon- of verblijfplaats D0 zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden R6A bestuurder of passagier bromfiets draagt geen goedgekeurde, goedpassende/ deugde- lijk bevestigde helm F7 op/aan openbare weg of plaats harddrugs gebruiken of stoffen/voorwerpen voor dat gebruik voorhanden hebben FB aangebroken flessen, blikjes en derge- lijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben op een weg FA alcoholhoudende drank nuttigen binnen een door het college aangewezen gebied D0 in staat van dronkenschap het verkeer belemmeren, de orde verstoren dan wel de veiligheid van een ander bedreigen R als bestuurder of passagier geen gebruik maken van een autogordel D0 op openbare weg of voor publiek toegankelijke plaats baldadigheid plegen tegen personen of goederen R60 niet stoppen voor rood licht: driekleu- rig verkeerslicht. FA zonder redelijk doel in portiek/poort ophouden, op/tegen raamkozijn / drempel v.e. gebouw zitten/liggen. D7 zich bevinden op verboden grond. (dan wel zich niet houden aan de toe- gangsvoorwaarden van de eigenaar) F de weg/aan of op de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk onderko- men als slaapplaats gebruiken F 0B op of aan de weg overlast of hinder veroorzaken voor weggebruikers of bewoners EB orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. F9 op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw bedelen om geld of andere zaken R09 als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.) (brom)fietspad niet de rijbaan gebrui- ken (bijv. rijden op trottoir, voetpad) F70 op of aan de weg handelen in of verwer- ven van drugs of daarbij bemiddelen of behulpzaam zijn D7 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden Mulder Trias Eindtotaal

2 Fl 0A zich zonder redelijk doel op hinderlijke wijze ophouden in/op een publiek toeg. portaal / tel.cel / e.d. 7 7 K00 niet op eerste vordering behoorlijk het rijbewijs ter inzage afgeven K0B voor het motorrijtuig van 00 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren 9 9 H0 straatafval achterlaten in openbare ruimte zonder gebruik to maken van voorgeschreven bakken, manden e.d E0B onjuiste gegevens opgeven na vordering toezichthouder K06AA bromfiets zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden El 00A zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van het openbaar vervoer K070A besturen van een motorrijtuig, zijnde een bromfiets, beneden de 6 jaar F00 vechten op of aan de weg of een voor publiek toegankelijke plaats 7 7 K0A niet op eerste vordering behoorlijk het kentekenbewijs ter inzage afgeven 7 7 R als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden El 9G de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging A90A als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, zijnde een bromfiets 6 6 A97A als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets 9 9 E8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 8 8 EA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door zich in kennelijke staat van dronkenschap to bevinden. FB zich zonder redelijk doel in ge- meenschappelijke ruimte v. flat/publiek toegankelijk gebouw bevinden. F0 op de weg of voor publiek toegankelijke plaats deelnemen aan samenscholing of aanleiding geven tot wanordelijkheden E9E de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door to bedelen of houden van inzamelingen (leeg) #N/B 8 8 F060 niet opvolgen bevel politie bij samen- scholing, volksoploop of (dreigende) wanordelijkheden 8 8 F7A op weg of weggedeelte softdrugs gebruiken of openlijk voorhanden hebben (binnen door college aangewezen gebied) 6 6 F6 's nachts op de weg vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen 6 6 G079 opzettelijke belediging van ambtenaar in functie R als bromfietser bij ontbreken fiets/brom fietspad niet de rijbaan gebruiken K0DA niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat dan wel een rij- bewijs ter inzage afgeven RA goon dim of groot licht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom (motorvtg (+ahw) bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 0 0 R60 niet stoppen voor rood licht: tweekleu- rig verkeerslicht. 8 8 RB rijden in strijd met een geslotenverkla- ring (bord c van het rvv 990. een- richtingverkeer) 7 7 R0A als bestuurder handelen in strijd met een gesloten verklaring in beide rich- tingen 7 7 EB orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze 7 7 R6A achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -fiets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/binnen bebouwde kom 6 6 R08 als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad volgen K00A het kenteken is niet behoorlijk zicht- baar aanwezig op of aan het motorrijtuig H6A binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met een of twee hengels F0 in het openbaar iemand uitjouwen, na- schreeuwen of lastig vallen met aanstoot gevende taal EC de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door misbruik van voorzieningen to maken FA een hond op een weg binnen de bebouwde kom laten verblijven/lopen terwiji doze niet is aangelijnd

3 A9 als bestuurder van een bromfiets rijden zonder vereiste verzekering R0A niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnel- weg. F zonder vergunning venten R60A niet voldoen aan aanwijzing van bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar 9 9 K70 gedraging waardoor gevaar op de weg wordt veroorzaakt of verkeer op de weg wordt gehinderd 9 9 G rijden terwiji het rijbewijs ongeldig is verklaard 9 9 F op of aan weg voorwerp dat als steekwa- pen to gebruiken is, aanwezig hebben 9 9 H096 afval e.d. op/in bodem brengen/storten/ houden, achterlaten ed waardoor nadelige beinvloeding van milieu kan ontstaan 8 8 E900 wapen (art lid categoric iv.7 wwm) dragen 7 7 R6 oversteken in strijd met rood licht: voetgangerslicht. R608 niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten RB als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken. (bijv. laten stilstaan op een trottoir/voetpad etc.) H7 vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden ( uur tot uur) F in een inrichting/horecabedrijf de orde verstoren E op of langs de spoorweg rijden of lopen. F 0A op of aan de weg op een beeld/monument/ overkapping/constructie/e.d. klimmen of zich bevinden E00 orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door de taakuitoefening van het personeel to verhinderen/belemmeren H0 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende of de omgeving. 9 9 R6 autosnelweg gebruiken anders dan met motorvoertuig dat sneller kan/mag dan 60 km/h 8 8 E0A niet voldoen aan vordering toezicht- houder 8 8 G0B rijden tijdens rijontzegging met motor- rijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist 8 8 G00A winkeldiefstal/-verduistering, waarde ontvreemde goed t/m our K0CA niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat dan wel een rij- bewijs ter inzage afgeven 7 7 H06 afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken on verspreiden 7 7 E9A de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door hinderlijk geluid voor anderen voort to brengen 6 6 R68B niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een politietransparant. F0B een publ.toegankelijk portaal/telefoon- cel/park.garage / e.d. verontreinigen. A90A een bromfiets op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering F00 een publ.toegankelijk portaal/telefoon- cel e.d. voor een daarvoor niet bestemd doel gebruiken. R6C als best. / passagier motor of driewie- lig motorvoertuig zonder goedgekeurde/ goed passende/ deugdelyk bevestigde helm RA als bestuurder van een rijdend motor- voertuig niet de rijbaan gebruiken FC op of aan de weg of op openbaar water of in een publiek gebouw alcoholhoudende drank nuttigen (met overlast) GA00A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: t/m 0 pg/i. N70R als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji een band niet voldoet aan de eisen t.a.v.de profilering H00 verboden plaatsen: zich bevinden in beplanting buiten wegen of paden in parken, wandelplaatsen, plantsoenen e.d. H00 nachtrust verstoren door rumoer of bu- rengerucht ND als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van goed goed werkende remlichten R69 op een kruising niet de richting volgen die het voorsorteervak aangeeft

4 El A orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del te roken waar dit niet is toegestaan FB een hond laten verblijven/lopen op een publiektoegankelijke speelweide/ -plaats zandbak / aangewezen plaats RF passagier jonger dan jaar en korter dan. meter vervoeren zonder gebruik kinderbeveiligingssysteem R68 autoweg gebruiken anders dan met motor- voertuig dat sneller kan/mag dan 0 km/h R6 afslaan zonder richting aan te geven R0 als bromfietser niet het fiets/bromfiets pad gebruiken KO6OF rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (> jaar) A9A een motorrijtuig op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering H098A als particulier klein consumptieafval weggooien in oppervlakte water R9 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor alle motorvoertuigen: bord c / F7 door woord/houding/gebaar of andere wijze iemand tot prostitutie bewegen, uitnodigen of aanlokken 0 0 N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de reminrichting/onderdelen niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) 0 0 GA0A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf pg/i. 0 0 F0B zonder toestemming van rechthebbende op weg/onroerend goed afbeelding/geschr ift aanplakken of aanbrengen 9 9 R6 op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts 9 9 F6 verkoop of koop van fietsen e.d. anders dan vanuit detailhandelsbedrijf voor rij wielen e.d. 9 9 NOOD als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het kenteken niet goed leesbaar is 9 9 G rijden terwiji de overgifte ex 6 wvw v/h rijbewijs is gevorderd c.q. het rij- bewijs is ingevorderd 9 9 R8 parkeren in strijd met parkeerverbod/ parkeerverbodszone(bord el) 8 8 R96B stilstaan op een fietsstrook 8 8 FD een hond op de weg laten verblijven zon- der een middel om uitwerpselen to ver- wijderen bij zich to dragen of to tonen 8 8 K06A motorrijtuig zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden 8 8 H0 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben 8 8 R76 negeren rijrichtingbord: bord d. 7 7 F0 zonder vergunning geld of goederen in- zamelen of een intekenlijst aanbieden 7 7 R0B parkeren op gehandicaptenparkeerplaats anders dan met motorvoert.op meer dan wielen met geldige gehand.parkeerkaart 7 7 R98 dubbel parkeren 7 7 R0 als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken 7 7 P00A als best. van voertuig rijden, terwijl aanhangw t/m 70 kg niet is voorzien van het kenteken van trekkend motorrijtuig 7 7 N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl deze niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat 7 7 K0B niet op eerste vordering behoorlijk het keuringsbewijs ter inzage afgeven 7 7 K00 een aanwijzing van een opsporingsambte- naar niet opvolgen 7 7 HC er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ondoet op een andere door college aangewezen plaats 7 7 R6A als weggebuiker gebruik maken van bus- baan of - strook aangeduid met: lijnbus 6 6 R6 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c/. 6 6 R als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets of snorfiets onnodig geluid veroorzaken 6 6 E80 zich als vreemdeling, die geen recht- matig verblijf heeft, niet melden bij korpschef in verblijfgemeente 6 6 R9 voertuig zodanig op de weg laten staan dat gevaar wordt/kan worden veroorzaakt of verkeer wordt/kan worden gehinderd 6 6

5 N70S als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl twee banden niet voldoen aan de eisen t.a.v.de profilering 6 6 N08A als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt t/rn 0 km/h 6 6 K60A in overtreding bevonden van een voor- schrift van de wvw 99, de gegeven bevelen niet opvolgen 6 6 GAA rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 9 t/rn 0 pg/i (geen rijbewijs) 6 6 E6 orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op gesloten niet toeganke lijk deel van station/hal to bevinden. 6 6 H70 voor recreatief nachtverblijf een kam- peermiddel plaatsen/geplaatst hebben, buiten een officiele kampeerplaats 6 6 F7 deel uitmaken van een groep van personen i.h.k.v. drugs of holing op door het college aangewezen weg 6 6 F7 door houding/woord/gebaar/andere wijze handelingen verrichten om ander tot pros titutie aan to Iokken/uit to nodigen 6 6 E9F de orde/rust/veiligh/bedrijfs- gang verstoren door in verv.middel mee- nemen hinderl./gevaarl.dier/voorw./stof F09 zonder vergunning diensten verlenen of aanbieden GA0A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 9 Um 0 pg/i. (beg. bestuurder) H0 niet op voorgeschreven wijze aanbieden van huishoudelijk afval dat zonder in- zamelmiddel moot worden aangeboden R66A de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken/op paden met verkeer in beide richtingen naar links E7 orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde weg to begeven R8 verbod stil to staan (bord e) R9 signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan G0 rijden terwijl de overgifte van het rij- bewijs is gevorderd ex.0 wvw 99 dan- wel is ingevorderd N0A als bestuurder van voertuig rijden, ter- wijl deze niet is voorzien van noodzake- lijke spiegels die aan de eisen voldoen GA0A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: t/m pg/i. EA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door vervoermiddel gebruiken dat dan niet voor gebruik beschikbaar is N08B als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt t/m km/h K060E rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (< jaar) H67B niet op eerste vordering ter inzage af- geven een schriftelijke toestemming (bij een of meer hengels of peuren) H67A niet op eerste vordering ter inzage af- geven de akte of schrift. toestemming ( vistuigen, anders dan hengels of peuren) F zonder redelijk doel in openbaar water aan/op/in een vaartuig vasthouden/klim- men/begeven of bevinden H6C binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met meer dan twee hengels W00B als schipper van een schip op binnenwa- teren varen zonder geldig klein vaarbe- wijs/vaarbevoegdheidsbewijs/patent VG0 overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van tot km/h (verkeersbord a ) VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van tot km/h R6 anders dan met lijn- bus of autobus gebruik maken van busbaan of strook aangeduid met " bus" G076 opzettelijke belediging, mondeling iemand in diens aanwezigheid in het openbaar aangedaan R6 lopen in strijd met geslotenverklaring H6A binnenvisserij uitoefenen zonder geldige akte, met een vistuig anders dan hengel of pour GA0B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: t/rn 0 pg/i. (beg. bestuurder) R0B handelen in strijd met gesloten verkla- ring in beide richtingen weg(gedeelte) bestemd voor bep.categorie voertuigen R8 geen voorrang verlenen bij voorrangsweg. R8 voetganger (voornemens) op voetgangers- oversteekplaats (over to steken) niet voor laten gaan GA00B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: pg/i tot on met pg/i

6 R6A op autosnelweg buiten noodzaak gebruik maken van vluchtstrook of vluchthaven GA00C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 pg/i tot en met 00 pg/i GA00D rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 pg/i tot en met 70 pg/i RB als snorfietser met ingeschakelde motor het onverplichte fietspad gebruiken E9 zich op/langs gedeelten v.e. hoofdspoor- weg bevinden of daarop of -langs dieren drijven of laten!open EEB orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. P06 met een voertuig rijden, terwijl de losse lading die mogelijk v/h voertuig kan vallen niet deugdelijk is afgedekt N70C als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende bel F0 zich op de weg of daarvanaf waarneembare pleats bevinden in kwetsende houding, toestand of kleding NO00 kentekenpla(a)t(en) voertuig geen goed- keuringsmerk of niet deugdelijk aan de voor- en/of achterzijde bevestigd F00 als artiest, fotograaf, tekenaar, film- operateur of gids voor publiek optreden waar dit niet is toegestaan A97B met een motorrijtuig, niet zijnde brom- fiets, op een weg staan zonder de vereiste verzekering K06 rijden terwijl de bestuurder de leeftijd van 8 jaar nog niet had bereikt. F op de weg vervoeren/bij zich hebben van enig aanplakbiljet/-doek/kleur-/verf- stof/verfgereedschap I-A er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op wegge- deelte (mede) bestemd voor voetgangers VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 0 tot km/h VA00 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van tot 0 km/h K0A voor het motorrijtuig van 00 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h H006 huishoudelijk afval niet op voorgeschre- yen wijze aanbieden A90 voor een bromfiets niet de vereiste verzekering afsluiten en in stand hou- den. EE8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang EE9G de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging H6 niet verhinderen dat hem toebehorend /onder toezicht staand dier, in het veld dieren opspoort R68 als bestuurder een verdrijvingsvlak gebruiken. E8B niet onverwijld melding doen van aanwe- zigheid door vreemdeling wiens verblijf niet of niet!anger is toegestaan E9B de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door uitoefenen beroep, bedrijf of aanbieden diensten R77 negeren rijrichtingbord: bord d. RB rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor motorvoertuigen op meer dan wielen, bord c 6 bijlage i rvv 990. H roken in bos, duin of ander dergelijk gebied terwijl dit niet is toegestaan R7 iemand jonger dan jaar very. op mo- tor-/bromfiets/w. mvtg zonder goedge- keurde, goed passende helm A90B een bromfiets op een weg laten staan zonder vereiste verzekering. R mistlicht voeren aan voorzijde anders dan bij mist, sneeuwval of regen die het zicht ernstig belemmert E0B orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van vervoermiddel te verhinderen/belemmeren RB geen dim of groot licht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom (motorvtg (+ahw), bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) GA07B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m pg/i. (best. < jaar) R06 voertuig laten staan in park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstroken R97E parkeren op parkeergelegenheid op andere dan aangegeven wijze

7 GAB rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/rn 0 pg/i (geen rijbewijs) D naaktrecreatie buiten daartoe aangewezen plaatsen A96 bromfiets laten rijden zonder geldige verzekering. A90B met een motorrijtuig, zijnde brom- fiets, op een weg staan zonder de vereiste verzekering H666 niet terugzetten van ondermaatse vis onmiddellijk nadat deze is opgehaald K006A met een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs krachtens de wet mulder is ingenomen NA als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van goed werkende richtingaanwijzer(s) N80B als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het voertuig uitstekende niet afgeschermde delen heeft N80A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het voertuig scherpe delen heeft E8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang. W8A zwemmen/watersport zonder schip/onder- watersport bedrijven op verboden plaats ((na)bij wachtplaats/brug/sluis of stuw) VL0A overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van t/rn km/h VB00 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord al) van tot 0 km/h A9B een motorrijtuig op een weg laten staan zonder vereiste verzekering. N08C als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt 6 t/m 0 km/h VA00 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 0 km/h VA07 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 7 km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h N0C voertuig voldoet niet aan eisen tav uit- laatgassen/geluidproduktie/luchtverontr. /geluidsniveau/stationaire mengsel VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h VA07 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 7 km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h R68A niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een rode lamp. R609 niet stoppen voor rood licht bij brug. G0 wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in voor openbare dienst bestemd lokaal; lokaalvredebreuk F op/aan aangewezen weg(en) gedrukte/ge- schreven stukken/afbeeldingen versprei- den/aanbieden/aanbevelen/bekendmaken N80P als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende reminrichting R78 negeren rijrichtingbord: bord d 6. N0A voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit (bij geen rechterbuitenspiegel) van het voertuig is beschadigd/verkleurd R7 weg inrijden aan de andere zijde van het bord dan de pijl aangaf: bord d /6. R6 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c R60 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor bromfietsen, snorfietsen of gehandicaptenvtg. R6 rijden, dan wel gaan, in strijd met een geslotenverklaring: bord c 9 bijlage i rvv 990. RB als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c) RA rijden in strijd met een geslotenverkla- ring (bord c van het rvv 990. een- richtingverkeer) R9A niet stoppen bij "stopbord" (bord b7 van bijlage i rvv 990) K0 als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl geen certificaat is afgegeven.

8 EB orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden. FE achterlaten van afval in recreatiegebied anders dan in aanwezige afvalbakken R7 bij wisselen van rijstrook geen teken met richtingaanwijzer geven H00 huishoudelijke afvalstoffen anders dan via aangewezen of verstrekte inzamel- middel aanbieden R6 op autosnelweg keren F00 zich bevinden/begeven op weg/terrein af- gezet door/vanwege het bevoegde gezag i.v.m openbare veiligheid N60 als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de dimlichten niet aan de eisen voldoen GA0B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 pg/i tot en met 60 pg/i R6B achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -fiets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/buiten bebouwde kom R0A als bestuurder op een gehand.par- keerplaats parkeren anders dan met een gehandicaptenvoertuig R97H parkeren op een gelegenheid voor onmid- dellijk laden en lossen van goederen R97D parkeren op parkeergelegenheid,terwyl voertuig niet tot aangegeven categorie of groep voertuigen behoorde R97A parkeren bij een kruispunt binnen meter daarvan R96 stilstaan langs een gele doorgetrokken streep R6 rechts inhalen waar dat is verboden K7A door onvoldoende zicht door de voorruit het verkeer in gevaar brengen H66 vissen tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopkomst P0B de losbreekreminrichting is niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig verbonden P70 de hulpkoppeling middenasaanhangwagen (toegest,max.massa < 00 kg) is niet op de vereiste wijze aangebracht KAA #N/B R0 niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg R0 niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg (spookrijden) E9C de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door tentoonstel- len voorwerpen, maken reclame/propaganda GA00E rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf 7 pg/i R06 als voetganger bij ontbreken voetpad of trottoir niet het fietspad of fiets/brom fietspad gebruiken R07 als voetganger bij ontbreken brom/fiets pad, voetpad of trottoir, niet de berm of uiterste zijde rijbaan gebruiken. H66B zonder bevoegdheid tot of recht om te vissen voorhanden hebben van een of twee hengels A98 niet voldoen aan de vordering om aan te tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan H66A voorhanden hebben vistuig op/bij binnen- water terwijl gebruik vistuig verboden is K0 de kentekenplaat voldoet niet aan de gestelde eisen P80 verlichtingsinstallatie aanhangwagen is niet zodanig aangesloten, dat lichtsig- nalen overeenkomen met trekkend voertuig G een motorrijtuig besturen/ doen be- sturen terwijl het rijbewijs voor die categorie is geschorst P00 voertuig/samenstel niet voorzien van vereiste markering bij (in lengte on- deelbare) uitstekende lading R als bromfietser een met een doorgetrok- ken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken PC lading steekt uit achter achteras of stootbalk op meer dan 0,60m afstand overschrijding: meer dan 0,0m t/m 0,7m R7 bestuurder die heeft voorgesorteerd en kenbaar linksaf wil slaan, links inhalen G078 opzettelijke belediging in het openbaar schriftelijk of door afbeelding G07 opzettelijke belediging mondeling of door feitelijkheden, iemand aangedaan in diens tegenwoordigheid

9 R7A bij het afslaan niet het tegemoetkomend verkeer voor laten gaan R7B bij het afslaan niet het verkeer naast/ links dicht achter voor laten gaan GA07C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 0 t/m 60 pg/i. (best. < jaar) R96A stilstaan op een kruispunt EA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen to gebrui- ken, die niet voor gebruik beschikb.zijn P B overschrijding maximumlengte samenstel van voertuigen, overschrijding: moor dan 0, m t/rn 0,0 m P00B aanhangw. < 70 kg heeft geen deugdelijk vestigde/goed leesbare/niet afge- schermde on goedgekeurde kentekenplaat R97B parkeren voor een in- en/of uitrit GA00F rijden onder invloed alcoholgehalte van de adorn bedraagt: vanaf pg/i K60B als bestuurder beroepsgoederenvervoer in overteding bevonden voorschrift wvw 99 de gegeven bevelen niet opvolgen R97G parkeren langs gele onderbroken streep K als kentekenhouder het handelaarskente- ken niet op de voorgeschreven wijze gebruiken R97 parkeren op parkeerplaats vergunninghou- ders (bord e9) zonder vergunning voor dat voertuig H6A vissen van april tot on met mei met een hengel geaasd met verboden aas P00 als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl hij wordt gehinderd door passa- giers, lading of op andere wijze H68 vissen met niet toegestaan vistuig K niet meewerken aan het voorlopige onder- zoek van uitgeademde lucht H00 afvalstoffen vervoeren op wijze waardoor wog kan worden verontreinigd of milieu nadelig kan worden beinvloed R0 blauw zwaai- of knipperlicht voeren terwijl dat niet is toegestaan EEC de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door misbruik van voorzieningen to maken K0D niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat ter inzage afgeven EEA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del to roken waar dit niet is toegestaan N70E als bestuurder van een voertuig rijden terwijl het was voorzien van niet toege- stane geluidssignaal-inrichtingen K0 met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is R6 mistachterlicht voeren terwiji het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 0 meter is. GAG rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: vanaf 9 pg/i (geen rijbewijs) N70A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende geluidssignaalinrichting N als best. van een voertuig rijden, terw. verlichting/retroreflecterende voorzie- ningen niet aan vereiste kleur voldoen NM als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed werkende zijretroreflectoren R6C op autosnelweg zonder noodzaak stilstaan op vluchtstrook of vluchthaven GA7A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 9 t/rn 0 pg/i. (geen rijbewijs) H66A niet op eerste vordering ter inzage af- geven een sportvisakte of vergunning ( of hengels) R06 achteruitrijden zonder het overige ver- keer voor to laten gaan R07 uit uitrit weg oprijden zonder overige verkeer voor to laten gaan NF als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed werkende rode retroreflectoren GA0C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: t/rn pg/i. (beg. bestuurder) A9 voor een motorrijtuig niet de vereiste verzekering afsluiten on in stand hou- den. FG als eigenaar/houder met een hand in verboden periode bevinden buiten een daartoe aangewezen gebied

10 A90C met een motorrijtuig, zijnde een brom- fiets, buiten de weg deelnemen aan het verkeer zonder de vereiste verzekering NE als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van een goed werkende kentekenplaatverlichting K800 rijonderricht geven zonder in het bezit te zijn van het vereiste certificaat (particulier) R9A personen vervoeren in gesloten lead- ruimte van een motorvoertuig of bromfiets R9B personen vervoeren in de open laadruimte v.e. mvtg/bromfiets of in/op een aan- hangwagen achter motorvoertuig/bromfiets F voertuig onafgesloten of onbeheerd laten staan op of aan de weg NC als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van goed werkende zijrichtingaanwijzer(s) K80 niet op eerste vordering het certificaat behoorlijk ter inzage afgeven EE orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze EE8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang. N00 met een voertuig rijden, terwiji de ach- terzijde niet is voorzien van mogelijk- held tot bevestiging vna kentekenplaat F0A de weg of vanaf de weg zichtbaar onroe- rend goed bekrassen of bekladden RA als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c) KR als bestuurder of passagier geen gebruik maken van een autogordel K een ongeldig verklaard rijbewijs niet inleveren zodra de ongeldigheid van kracht is K006AA meteen motorrijtuig rijden terwiji het rijbewijs krachtens de wet mulder is ingenomen EE9A de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door hinderlijk geluid voor anderen voort to brengen N70A als bestuurder van een personenauto rijden, terwiji autogordels niet aanwezig zijn F0 horecabedrijf buiten de vastgestelde openingstijden voor bezoekers open heb- ben/deze toelaten of laten verblijven H6A binnenviserij uitoefenen zonder schrifte lijke vergunning van de rechthebbende met een of twee hengels H6B binnenvisserij uitoefenen zonder geldige akte, met twee of meer vistuigen anders dan hengel of peur R7 rijden in strijd met de verplichte rij- richting op een rotonde: bord dl N0D voertuig (na in gebruik genomen) is niet voorzien van goed werkende rui- tensproeierinstallatie voor de voorruit A90 niet voldoen aan de vordering om aan te tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan (bromfiets) K0 het niet inleveren van een rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji het niet is voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie F0A weg of weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming H07 ander afval dan straatafval achterlaten in gemeentelijke afvalbakken, manden of soortgelijke voorwerpen R9 voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder parkeer- vergunning. R9 negeren inhaalverbod: bord f /0. K bij vermoeden van niet rijvaardig dan wel ongeschikt niet op eerste vordering rijbewijs overgeven. K070C besturen van een motorrijtuig, zijnde een landbouwtrekker, beneden de 6 jaar. N00D als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji niet is voorzien van een goed functionerende losbreekreminrichting N80N als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji niet wordt voldaan aan de ver- eiste remvertraging H60A binnenvisserij uitoefenen zonder sport- visakte met een of meer hengel(s) H0 niet huishoudelijk afval niet op door het college voorgeschreven wijze aanbieden R66B zich links bevinden van de doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in beide richtingen R67 de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken / op paden met verkeer in een richting

11 EB orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door vervoermiddel gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze F77 strijdig gebruik van "afwerkplek"/tippel zone/straatprostitutielocatie R6 bij op wegdek aangebrachte "haaietanden" geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg. GAC rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m pg/i (geen rijbewijs) H0 huishoudelijk afval op andere dan vast- gestelde dagen/tijden aanbieden N90 als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl dit niet is voorzien van een deugdelijke stuurinrichting F0 zonder vergunning een standplaats innemen. K060C rijden terwijl het rijbewijs niet be- hoorlijk leesbaar was. SOOA niet voldoende afstand houden, snelheid tot en met 80 km/h S00E niet voldoende afstand houden, snelheid meer dan 00 km/h en t/m 0 km/h, onder linge afstand meter of meer SOOG niet voldoende afstand houden, snelheid meer dan 0 km/h, ongeacht onderlinge afstand SlOOD overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (gedragsregel) meer dan 0 km/h en t/rn km/h VA006 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 6 km/h VA008 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 8 km/h N7J als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de banden op assen niet de- zelfde karkasstructuur hebben VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h N70T als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl drie banden niet voldoen aan de eisen t.a.v.de profilering VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h VA06 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 6 km/h GA09A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 9 t/m 0 pg/i. (beg. bestuurder) VA09 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 9 km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h K06B voor motorrijtuig of aanhangwagen van meer dan 00 kg is geldigheid keurings- bewijs verlopen F0B weg of weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming (herhaalde overtreding) VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h N70E als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl een band beschadigd of versleten is VA06 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 6 km/h N0B als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het uitlaatsysteem niet deugde- lijk is bevestigd H6A vuurwerk voorhanden hebben dat niet vol- doet aan de gestelde eisen (strijkers t/m 00 stuks) GA0B rijden onder invloed alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf pg/i NO9OD als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het brandstofsysteem niet deug- delijk is afgesloten K00B kentekenbewijs (delen) na vordering niet overgeven, omdat het voertuig niet vol- doet aan de gestelde eisen (wvw 99) VB0 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met km/h VB09 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met 9 km/h VB0 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met km/h VB0 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord al) van tot km/h H66 vuurwerk voorhanden hebben dat niet is voorzien van de aanduiding: "geschikt voor particulier gebruik" VF06 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 6 km/h

12 VF08 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 8 km/h VF0 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met km/h VF07 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 7 km/h VF00 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 0 km/h VF00 overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van tot 0 km/h VG007 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 7 km/h (verkeersbord a ) VG00 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 0 km/h (verkeersbord a ) EE7 orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde weg te begeven VG00 overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van tot 0 km/h (verkeersbord a ) VG0 overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van 0 tot km/h (verkeersbord a ) VI0 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met km/h (verkeersbord a + wegwerk) VL09 overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 9 km/h VL07 overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 7 km/h VL06A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 6 km/h VL0 overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 0 tot km/h GA09B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m lag/i. (beg. bestuurder) VM0 overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met km/h (verkeersbord a ) VM0A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met km/h (verkeersbord a ) VM08A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 8 km/h (verkeersbord a ) VM00 overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van tot 0 km/h (verkeersbord a ) VN0A overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van tot km/h (verkeersbord a) VP0 overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 0 tot km/h (verkeersbord a + wegwerkzaamheden) W07B met een klein schip de toegestane snelheid overschrijden van 6 tot km/h (verkeersteken b6/bekendmaking babs) W07C met een klein schip de toegestane snel- heid overschrijden van tot km/h (verkeersteken b6/bekendmaking babs) NO6ON als bestuurder van een landbouw- of bosbouwtrekker rijden, terwiji deze breder is dan m G op weg laten staan of rijden met motor- rijtuig of aanhangwagen met vats kente- ken/vats buitenl.kent./vals handel.kent. W0B als schipper niet op eerste vordering een geldig vaarbewijs of vervangend document behoortijk ter inzage afgeven W0B niet op eerste vordering vereiste bescheiden ter controle overleggen ( documenten) W00C registratiebewijs niet aan boord snelle motorboot. W00 snelle motorboot niet voorzien van dodemansknop W0A reddingsvest onder handbereik ontbrak aan boord van de snelle motorboot (een) W8 als bestuurder van een snelle motorboot varen zonder gebruik te maken van de dodemansknop W60A negeren verbod ligplaats te nemen (verkeersteken a.) H00 inzamelmiddel voor andere categorie huishoudelijk afval gebruiken dan waar- voor dit is bestemd Eindtotaal

13 Overtredingen die samen een D7 overtreding zijn geconstateerd, de D7-overtreding is geregistreerd in 008 De cijfers zijn niet met 00% betrouwbaarheid te genereren! De persoonsgegevens binnen Mulder (de WAHV-overtredingen) worden jaar na afdoening van de zaak geschoond. Aangezien de peildatum van dit rapport 8-april-009 is, zijn sowieso de Mulder-overtredingen die geregistreerd zijn t/m 8-apr-007 niet meer goed te koppelen omdat het mogelijk is dat persoonsgegevens zijn geschoond. De koppeling tussen de D7-overtreding en een andere overtreding is alsvolgt tot stand gekomen: - de pleegdata van beide overtredingen zijn gelijk; - de opsporingsinstanties van beide overtredingen zijn gelijk; - de pleegplaats van beide overtredingen zijn gelijk; - de geboortedata van beide overtreders zijn gelijk; - de eerste posities van de achternaam van beide overtreders zijn gelijk; - het tijdstip van plegen van het "andere" feit is plus of min minuten van constateren van de D7-overtreding. peildatum: 8-apr-009 feitcode omschrijving D0 zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden F8 binnen de bebouwde kom zijn natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen K0 rijden zonder geldig rijbewijs D opgeven van een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres of woon- of verblijfplaats R8H als bestuurder van een fiets bij nacht/ dag indien het zicht slecht is geen voor- en/of achterlicht voeren R6A bestuurder of passagier bromfiets draagt geen goedgekeurde, goedpassende/ deugde- lijk bevestigde helm FB aangebroken flessen, blikjes en derge- lijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben op een weg D0 in staat van dronkenschap het verkeer belemmeren, de orde verstoren dan wel de veiligheid van een ander bedreigen D7 zich bevinden op verboden grond. (dan wel zich niet houden aan de toe- gangsvoorwaarden van de eigenaar) D0 op openbare weg of voor publiek toegankelijke plaats baldadigheid plegen tegen personen of goederen FA alcoholhoudende drank nuttigen binnen een door het college aangewezen gebied FA zonder redelijk doel in portiek/poort ophouden, op/tegen raamkozijn / drempel v.e. gebouw zitten/liggen. R als bestuurder of passagier geen gebruik maken van een autogordel R60 niet stoppen voor rood licht: driekleu- rig verkeerslicht. E8 orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. R09 als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.) (brom)fietspad niet de rijbaan gebrui- ken (bijv. rijden op trottoir, voetpad) F0B op of aan de weg overlast of hinder veroorzaken voor weggebruikers of bewoners F de weg/aan of op de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk onderko- men als slaapplaats gebruiken H0 straatafval achterlaten in openbare ruimte zonder gebruik te maken van voorgeschreven bakken, manden e.d. F7 op/aan openbare weg of plaats harddrugs gebruiken of stoffen/voorwerpen voor dat gebruik voorhanden hebben K0B voor het motorrijtuig van 00 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren K0C niet op eerste vordering behoorlijk het rijbewijs ter inzage afgeven D7 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden E9G de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging Mulder Trias Eindtotaal

14 EA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden. 6 6 K0A niet op eerste vordering behoorlijk het kentekenbewijs ter inzage afgeven 6 6 Fl 0A zich zonder redelijk doel op hinderlijke wijze ophouden in/op een publiek toeg. portaal / tel.cel / e.d. 9 9 A90A als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, zijnde een bromfiets 8 8 A97A als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets 7 7 F6 's nachts op de weg vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen K070A besturen van een motorrijtuig, zijnde een bromfiets, beneden de 6 jaar. El 00A zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van het openbaar vervoer F7A op weg of weggedeelte softdrugs gebruiken of openlijk voorhanden hebben (binnen door college aangewezen gebied) 0 0 F9 op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw bedelen om geld of andere zaken 9 9 R08 als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad volgen FB zich zonder redelijk doel in ge- meenschappelijke ruimte v. flat/publiek toegankelijk gebouw bevinden. R als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden E9E de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door te bedelen of houden van inzamelingen F060 niet opvolgen bevel politie bij samen- scholing, volksoploop of (dreigende) wanordelijkheden F0 op de weg of voor publiek toegankelijke plaats deelnemen aan samenscholing of aanleiding geven tot wanordelijkheden 0 0 (leeg) #N/B 9 9 R60 niet stoppen voor rood licht: tweekleu- rig verkeerslicht. 9 9 E0B onjuiste gegevens opgeven na vordering toezichthouder 9 9 EB orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze RA geen dim of groot licht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom (motorvtg (+ahw) bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) G079 opzettelijke belediging van ambtenaar in functie FA een hond op een weg binnen de bebouwde kom laten verblijven/lopen terwijl deze niet is aangelijnd RB rijden in strijd met een geslotenverkla- ring (bord c van het rvv 990. een- richtingverkeer) 0 0 K00A het kenteken is niet behoorlijk zicht- baar aanwezig op of aan het motorrijtuig 0 0 F00 vechten op of aan de weg of een voor publiek toegankelijke plaats 0 0 F70 op of aan de weg handelen in of verwer- ven van drugs of daarbij bemiddelen of behulpzaam zijn 9 9 H6A binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met een of twee hengels 8 8 R0A niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnel- weg. R60A niet voldoen aan aanwijzing van bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar R als bromfietser bij ontbreken fiets/brom fietspad niet de rijbaan gebruiken K70 gedraging waardoor gevaar op de weg wordt veroorzaakt of verkeer op de weg wordt gehinderd E8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang F0A op of aan de weg op een beeld/monument/ overkapping/constructie/e.d. klimmen of zich bevinden E900 wapen (art lid categoric iv.7 wwm) dragen R0A als bestuurder handelen in strijd met een gesloten verklaring in beide rich- tingen R6 oversteken in strijd met rood licht: voetgangerslicht. 0 0 R608 niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten 0 0 K06AA bromfiets zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden 0 0 R6A achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -Sets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/binnen bebouwde kom 9 9

15 E9A de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door hinderlijk geluid voor anderen voort te brengen 9 9 F0 in het openbaar iemand uitjouwen, na- schreeuwen of lastig vallen met aanstoot gevende taal 8 8 K0DA niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat dan wel een rij- bewijs ter inzage afgeven 6 G rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard 6 6 R6 autosnelweg gebruiken anders dan met motorvoertuig dat sneller kan/mag dan 60 km/h E0C orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door de taakuitoefening van het personeel te verhinderen/belemmeren H0 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende of de omgeving. F in een inrichting/horecabedrijf de orde verstoren RB als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken. (bijv. laten stilstaan op een trottoir/voetpad etc.) H098A als particulier klein consumptieafval weggooien in oppervlakte water H06 afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden EC de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door misbruik van voorzieningen te maken R6C als best. / passagier motor of driewie- lig motorvoertuig zonder goedgekeurde/ goed passende/ deugdelyk bevestigde helm R0 als bromfietser niet het fiets/bromfiets pad gebruiken E op of langs de spoorweg rijden of lopen. H00 nachtrust verstoren door rumoer of bu- rengerucht R68B niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een politietransparant. R8 parkeren in strijd met parkeerverbod/ parkeerverbodszone(bord el) K06B als bestuurder jonger dan 8 jaar een motorrijtuig besturen E0A niet voldoen aan vordering toezicht- houder F op of aan weg voorwerp dat als steekwa- pen te gebruiken is, aanwezig hebben W00B als schipper van een schip op binnenwa- teren varen zonder geldig klein vaarbe- wijs/vaarbevoegdheidsbewijs/patent 0 0 R6 afslaan zonder richting aan te geven 0 0 RA als bestuurder van een rijdend motor- voertuig niet de rijbaan gebruiken 0 0 GA0A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf pg/i. 0 0 F0C een publ.toegankelijk portaal/telefoon- cel e.d. voor een daarvoor niet bestemd doel gebruiken. 0 0 EA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del te roken waar dit niet is toegestaan 9 9 FC op of aan de weg of op openbaar water of in een publiek gebouw alcoholhoudende drank nuttigen (met overlast) 9 9 F zonder vergunning venten 9 9 A97B met een motorrijtuig, niet zijnde brom- fiets, op een weg staan zonder de vereiste verzekering 8 8 EE8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang. 8 8 EEB orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. 8 8 N70S als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl twee banden niet voldoen aan de eisen t.a.v.de profilering 8 8 N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl deze niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat 8 8 N08A als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt t/m 0 km/h 8 8 H7 vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden ( uur tot uur) 8 8 H0 afval buiten een inrichting storten/ op of in de bodem brengen/verbranden 8 8 GA00A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m 0 pg/i. 8 8 G0B rijden tijdens rijontzegging met motor- rijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist 8 8 G00A winkeldiefstal/-verduistering, waarde ontvreemde goed t/m eur 0 8 8

16 R9 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor alle motorvoertuigen: bord c / R0 als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken 7 7 P060B met een voertuig rijden, terwiji het zo- danig is beladen dat gevaar bestaat voor het v/h voertuig vallen van de lading 7 7 N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji de reminrichting/onderdelen niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) 7 7 N70R als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji een band niet voldoet aan de eisen t.a.v.de profilering 7 7 F7 door woord/houding/gebaar of andere wijze iemand tot prostitutie bewegen, uitnodigen of aanlokken 7 7 H6A vissen van april tot en met mei met een hengel geaasd met verboden aas 7 7 R6 bij op wegdek aangebrachte "haaietanden" geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg. 6 6 R8 voetganger (voornemens) op voetgangers- oversteekplaats (over to steken) niet voor laten gaan 6 6 F7 deel uitmaken van een groep van personen i.h.k.v. drugs of heling op door het college aangewezen weg 6 6 K0B niet op eerste vordering behoorlijk het keuringsbewijs ter inzage afgeven 6 6 H67B niet op eerste vordering ter inzage af- geven een schriftelijke toestemming (bij een of meer hengels of peuren) 6 6 GA00D rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 pg/i tot en met 70 pg/i 6 6 R6 anders dan met lijn- bus of autobus gebruik maken van busbaan of strook aangeduid met " bus" R68 als bestuurder een verdrijvingsvlak gebruiken. R8 verbod stil to staan (bord e) R7 weg inrijden aan de andere zijde van het bord dan de pijl aangaf: bord d /6. R6 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c/. R60 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor bromfietsen, snorfietsen of gehandicaptenvtg. E7 orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde weg to begeven R0B parkeren op gehandicaptenparkeerplaats anders dan met motorvoert.op meer dan wielen met geldige gehand.parkeerkaart EE0C orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door de taakuitoefening van het personeel to verhinderen/belemmeren K60A in overtreding bevonden van een voor- schrift van de wvw 99, de gegeven bevelen niet opvolgen G0 wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in voor openbare dienst bestemd lokaal; lokaalvredebreuk K060E rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (< jaar) K00 een aanwijzing van een opsporingsambte- naar niet opvolgen EEB orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze F00 zich bevinden/begeven op weg/terrein af- gezet door/vanwege het bevoegde gezag i.v.m openbare veiligheid R69 op een kruising niet de richting volgen die het voorsorteervak aangeeft G00B winkeldiefstal/-verduistering, waarde ontvreemde goed tussen eur 0 on 0 R76 negeren rijrichtingbord: bord d. RB als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c) R0B handelen in strijd met gesloten verkla- ring in beide richtingen weg(gedeelte) bestemd voor bep.categorie voertuigen E0B orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van vervoermiddel to verhinderen/belemmeren RF passagier jonger dan jaar en korter dan. meter vervoeren zonder gebruik kinderbeveiligingssysteem R68 autoweg gebruiken anders dan met motor- voertuig dat sneller kan/mag dan 0 km/h R96 stilstaan langs een gele doorgetrokken streep R9 voertuig zodanig op de weg laten staan dat gevaar wordt/kan worden veroorzaakt of verkeer wordt/kan worden gehinderd F0A de weg of vanaf de weg zichtbaar onroe- rend goed bekrassen of bekladden N6 voertuig is niet voorzien van een rode retroreflector in de vorm van een afgeknotte driehoek

17 V Lt..LL. / UVCI JL l II IJUll ly. II IclAll I IU I I JI IcII l IU vr.j au Lvoi icivvcycl t, c mn If.... nb NA als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed werkende richtingaanwijzer(s) N80A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het voertuig scherpe delen heeft N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de accu/tractiebatterij niet deugdelijk is bevestigd N08B als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt t/rn km/h A90A een bromfiets op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering NO0D als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het kenteken niet goed leesbaar is K niet meewerken aan het voorlopige onder- zoek van uitgeademde lucht F00 als artiest, fotograaf, tekenaar, film- operateur of gids voor publiek optreden waar dit niet is toegestaan KO6OF rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (> jaar) GA00C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 pg/i tot en met 00 pg/i KOO6B met een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs krachtens de wet mulder is gevorderd H66 bij vissen levende vis als aas gebruiken H67A niet op eerste vordering ter inzage af- geven de akte of schrift. toestemming ( vistuigen, anders dan hengels of peuren) HC er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ondoet op een andere door college aangewezen plaats H0 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben H76 vuurwerk voorhanden hebben buiten een inrichting als bedoeld in het vuurwerk- besluit W00A snelle motorboot niet geregistreerd ten name van de eigenaar. W07A met een klein schip de toegestane snelheid overschrijden tot 6 km/h (verkeersteken b6/bekendmaking babs) VB0 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord al) van tot km/h R6A als weggebuiker gebruik maken van bus- baan of - strook aangeduid met: lijnbus E9 zich op/langs gedeelten v.e. hoofdspoor- weg bevinden of daarop of -langs dieren drijven of laten lopen R66A de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken/op paden met verkeer in beide richtingen naar links E9F de orde/rust/veiligh/bedrijfs- gang verstoren door in verv.middel mee- nemen hinderl./gevaarl.dier/voorw./stof F op de weg vervoeren/bij zich hebben van enig aanplakbiljet/-doek/kleur-/verf- stof/verfgereedschap R77 negeren rijrichtingbord: bord d. H6A binnenvisserij uitoefenen zonder geldige akte, met een vistuig anders dan hengel of peur R6 lopen in strijd met geslotenverklaring R6 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c GAB rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m 0 pg/i (geen rijbewijs) R als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets of snorfiets onnodig geluid veroorzaken G076 opzettelijke belediging, mondeling iemand in diens aanwezigheid in het openbaar aangedaan R6A op autosnelweg buiten noodzaak gebruik maken van vluchtstrook of vluchthaven A9A een motorrijtuig op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering R6B achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -fiets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/buiten bebouwde kom RB geen dim of groot licht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom (motorvtg (+ahw), bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) R97H parkeren op een gelegenheid voor onmid- dellijk laden en lossen van goederen R96B stilstaan op een fietsstrook GA7A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 9 t/m 0 pg/i. (geen rijbewijs) FD een hond op de weg laten verblijven zon- der een middel om uitwerpselen te ver- wijderen bij zich te dragen of te tonen K06A motorrijtuig zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden

18 N60 als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de dimlichten niet aan de eisen voldoen H00 huishoudelijke afvalstoffen anders dan via aangewezen of verstrekte inzamel- middel aanbieden G0 wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in besloten lokaal of erf (huisvredebreuk) G rijden terwijl de overgifte ex 6 wvw v/h rijbewijs is gevorderd c.q. het rij- bewijs is ingevorderd H096 afval e.d. op/in bodem brengen/storten/ houden, achterlaten ed waardoor nadelige beinvloeding van milieu kan ontstaan W70F met een klein schip niet zoveel mogelijk aan stuurboordszijde vaarwater varen (aangegev. vaarweg bijl. onder a bpr) W0 als bestuurder van een snelle motorboot doen waterskien etc. terwijl geen uit- kijk van tenminste jaar aanwezig is W0A niet op eerste vordering vereiste bescheiden ter controle overleggen ( document) W8A zwemmen/watersport zonder schip/onder- watersport bedrijven op verboden plaats ((na)bij wachtplaats/brug/sluis of stuw) W06B met een snelle motorboot de toegestane snelheid van 0 km/h overschrijden van 6 tot km/h VL07 overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 7 km/h FB een hond laten verblijven/lopen op een publiektoegankelijke speelweide/ -plaats zandbak / aangewezen plaats E orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorwerpen uit een ver- voermiddel to werpen. VF07 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 7 km/h VF0 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met km/h F90 op de weg/weggedeelte waar dit niet is toegestaan een geparkeerd voertuig to koop aanbieden of verhandelen. VA00 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van tot 0 km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 0 tot km/h E9B de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door uitoefenen beroep, bedrijf of aanbieden diensten VA00 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 0 km/h VA07 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 7 km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h K0 de kentekenplaat voldoet niet aan de gestelde eisen VA00 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 0 km/h VA07 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 7 km/h NO00 kentekenpla(a)t(en) voertuig geen goed- keuringsmerk of niet deugdelijk aan de voor- en/of achterzijde bevestigd A98 niet voldoen aan de vordering om aan to tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan NO6ON als bestuurder van een landbouw- of bosbouwtrekker rijden, terwijl deze breder is dan m VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h EEA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del to roken waar dit niet is toegestaan F niet voorkomen dat onder zijn hoede staande dieren voor de omgeving hinder- lijk zijn N08D als bestuurder van een bromfiets rijden terwiji de bromfiets de maximumconstruc- tiesneiheid overschrijdt t/m km/h GA0A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m pg/i. E8A niet onverwijld melding doen van aanwe- zigheid door vreemdeling wiens verblijf niet of niet!anger is toegestaan R9 negeren inhaalverbod: bord f /0. R78 negeren rijrichtingbord: bord d 6. H60 binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met meer dan twee hengels F8 recreatiegebied gebruiken anders dan voor dagrecreatie R6 rijden, dan wel gaan, in strijd met een geslotenverkiaring: bord c 9 bijlage i rvv 990.

19 N70E als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl een band beschadigd of versleten is RA als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c) E0A orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van voorzieningen te verhinderen/belemmeren EB orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden. F6 verkoop of koop van fietsen e.d. anders dan vanuit detailhandelsbedrijf voor rij wielen e.d. GAA rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 9 Urn 0 pg/i (geen rijbewijs) N80P als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende reminrichting A9B een motorrijtuig op een weg laten staan zonder vereiste verzekering. N0B voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit geen recht.buit.spiegel voorzien van uit zicht belemmerende onnodig voorwerpen N0A als bestuurder van voertuig rijden, ter- wijl deze niet is voorzien van noodzake- lijke spiegels die aan de eisen voldoen Rl meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn H009 huishoudelijk afval niet op voorgeschre- ven wijze aanbieden via inzamelvoorzie- ning op wijkniveau R van rijstrook wisselen zonder overige verkeer voor te laten gaan GAC rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: Um pg/i (geen rijbewijs) F09 zonder vergunning diensten verlenen of aanbieden ND als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed goed werkende remlichten H66B zonder bevoegdheid tot of recht om te vissen voorhanden hebben van een of twee hengels R mistlicht voeren aan voorzijde anders dan bij mist, sneeuwval of regen die het zicht ernstig belemmert EE9G de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging R9 signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan G0 rijden terwijl de overgifte van het rij- bewijs is gevorderd ex.0 wvw 99 dan- wel is ingevorderd R97J parkeren buiten parkeervak bij een van de borden e tot en met e v/d bijlage i van het rvv 990 R97D parkeren op parkeergelegenheid,terwyl voertuig niet tot aangegeven categorie of groep voertuigen behoorde R97B parkeren voor een in- en/of uitrit EE9E de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door te bedelen of houden van inzamelingen P06 met een voertuig rijden, terwijl de losse lading die mogelijk v/h voertuig kan vallen niet deugdelijk is afgedekt E6 orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op gesloten niet toeganke lijk deel van station/hal te bevinden. R6 op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts G een motorrijtuig besturen/ doen be- sturen terwijl het rijbewijs voor die categorie is geschorst F0 zonder vergunning geld of goederen in- zamelen of een intekenlijst aanbieden G078 opzettelijke belediging in het openbaar schriftelijk of door afbeelding P70 de hulpkoppeling middenasaanhangwagen (toegest,max.massa < 00 kg) is niet op de vereiste wijze aangebracht E8G niet onverwijld melding doen van aanwe- zigheid door vreemdeling wiens verblijf niet of niet langer is toegestaan P80 verlichtingsinstallatie aanhangwagen is niet zodanig aangesloten, dat lichtsig- nalen overeenkomen met trekkend voertuig R07 als voetganger bij ontbreken brom/fiets pad, voetpad of trottoir, niet de berm of uiterste zijde rijbaan gebruiken. D0 als persoon bedoeld in artikel 7 wvsr geen doorlopend register houden dan wel niet op eerste aanvraag tonen D geen doorlopend register(nachtverblijf) bijhouden of dit niet op aanvraag tonen GA7D rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf 6 pg/i. (geen rijbewijs) P00 iso 768 stekkers tussen van abs/ebs voorzien trekkend voertuig en aanhang- wagen zijn niet met elkaar verbonden R als ruiter niet het ruiterpad gebruiken

20 F6 op een weg vervoeren/dragen/voorhanden hebben kerstbomen, autobanden ed met het doel om deze op de weg to verbranden F0B zonder toestemming van rechthebbende op weg/onroerend goed afbeelding/geschr ift aanplakken of aanbrengen R een kruispunt blokkeren P0B de losbreekreminrichting is niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig verbonden P0B aanhangwagen heeft geen reminrichting terwiji massa aanhangwagen > helft ledi- ge massa personenauto + 0 kg R7C bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan K00B met een motorrijtuig rijden, terwill het kentekenbewijs is ingevorderd zonder reparatie H00 als particulier aan voertuig handelingen verrichten waardoor bodem kan worden verontreinigd R96D stilstaan op een oversteekplaats of binnen meter daarvan R96F stilstaan bij bord bushalte ter hoogte van geblokte markering GAE rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 t/m 70 pg/i (geen rijbewijs) R97A parkeren bij een kruispunt binnen meter daarvan P00A als best. van voertuig rijden, terwiji aanhangw t/m 70 kg niet is voorzien van het kenteken van trekkend motorrijtuig N70C als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji het niet is voorzien van een goed werkende bel H0A als particulier handelingen verrichten met max m niet gevaarlijk afval, waardoor bodem kan worden verontreinigd N660B (hulp)koppeling/trekdriehoek/trekboom/ onderdelen is niet deugdelijk(beves- tigd)voldoet niet aan gestelde eisen R98 dubbel parkeren R0 als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone R0A als bestuurder op een gehand.par- keerplaats parkeren anders dan met een gehandicaptenvoertuig N60 als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji het is voorzien van meer lichten of retroreflect. voorz. dan toegestaan. R06 voertuig laten staan in park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstroken K06B aanhangwagen < 00 kg zonder(geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden E6 dieren op of langs de spoorweg drijven of laten lopen K006A met een motorrijtuig rijden terwiji het rijbewijs krachtens de wet mulder is ingenomen N0 als best. van een voertuig rijden, terw. glazen verlichtingsarmaturen of retrore- flect.niet aan de gestelde eisen voldoen H6B vuurwerk voorhanden hebben dat niet vol- doet aan de gestelde eisen (strijkers van 0 t/m 00 stuks) E0C niet voldoen aan vordering officier van justitie het rijbewijs op een bepaalde tijd en aangewezen pleats in to leveren R7D als bestuurder van een fiets bij nacht/ dag indien het zicht slecht is geen voor- of achterlicht voeren NF als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van goed werkende rode retroreflectoren NE als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van een goed werkende kentekenplaatverlichting H66 vissen tussen twee uur na zonsondergang on een uur voor zonsopkomst R6C op autosnelweg zonder noodzaak stilstaan op vluchtstrook of vluchthaven H008 ander huishoudelijk afval aanbieden via inzamelvoorziening op wijkniveau/groep percelen dan waarvoor deze is bestemd G00 wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in een woning; huisvredebreuk N80E als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl gevaar bestaat voor het losraken van enig deel van de buitenzijde R7 bij wisselen van rijstrook geen teken met richtingaanwijzer geven E80 zich als vreemdeling, die geen recht- matig verblijf heeft, niet melden bij korpschef in verblijfgemeente A90 niet voldoen aan de vordering om aan to tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan (bromfiets) H66 vuurwerk voorhanden hebben dat niet is voorzien van de aanduiding: "geschikt voor particulier gebruik" RG voorin passagier tot 8 jaar en korter dan. meter vervoeren, zonder beschikbare gordel/kind.bev.systeem

2.2.1.2a lid1 en 2.2.1.2b lid 1. APV Helmond 2008. APV Helmond 2008. 2.1.4.3 120 Team Handhaving. APV Helmond 2008.

2.2.1.2a lid1 en 2.2.1.2b lid 1. APV Helmond 2008. APV Helmond 2008. 2.1.4.3 120 Team Handhaving. APV Helmond 2008. Lijst I Overlastfeiten bestuurlijke strafbeschikking gemeente zonder vergunning van de burgemeester - op of aan de weg een evenement, feest of wedstrijd te geven of te houden als straatartiest, straatfotograaf,

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto Eisen aan bestuurder Geen gebruik maken van autogordels: 120,00 Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel:

Nadere informatie

Verkeersgedrag. Binnen de bebouwde kom. Categorie 1 2 overschrijding tot en met 19 31

Verkeersgedrag. Binnen de bebouwde kom. Categorie 1 2 overschrijding tot en met 19 31 1. Geen geldige APK 90 2. rijbewijs is verlopen 60 3. het rijbewijs niet kunnen tonen 60 4. het kentekenbewijs of APK keuringsbewijs niet kunnen tonen 30 5. rijden zonder rijbewijs 220 6. rijden zonder

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2017

De verkeersboetes in 2017 De verkeersboetes in 2017 1 EURO GOEDKOPER Nu moet je niet meteen per 1 januari je gaspedaal dieper in gaan trappen, want snelheidsovertredingen worden slechts één euro goedkoper. Dat betekent dat je voor

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 078 Naam Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 9 juni 2004 (raadsvoorstel nummer

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Wegsleepverordening 2003

Wegsleepverordening 2003 Wegsleepverordening 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling Wegsleepverordening 2003 Citeertitel Wegsleepverordening 2003

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 75 Besluit van 23 november 2010 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

Wegsleepverordening Dordrecht

Wegsleepverordening Dordrecht Wegsleepverordening Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

1\\ o 1 AF«2009. Provincie Zeeland J..\... Directie Economie en Mobiliteit ~ ~ Infrabeheer. Infrabeheer. W.W. van de Kreke

1\\ o 1 AF«2009. Provincie Zeeland J..\... Directie Economie en Mobiliteit ~ ~ Infrabeheer. Infrabeheer. W.W. van de Kreke Directie Economie en Mobiliteit Infrabeheer o 1 AF«2009 1\\ Provincie Zeeland bericht op brietvan; 10 maart 2009 uw kenmerk: PZDB-B-09040 ons kenmerk: 05)0 I '-t r\3 afdeling: Infrabeheer bijlage(n): behandeld

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL MANDAATBESLUIT WEGSLEEPREGELING SCHERPENZEEL 2002 Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel; gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen

Nadere informatie

Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016

Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016 Toelichting op Wegsleepverordening Rozendaal 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 555 Besluit van 8 oktober 2005 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 500 Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 640 Besluit van 7 december 2012 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 48 Besluit van 9 februari 2008 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden: Besluit van tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/ ; Dordrecht Nr. 1855529 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/1836133;

Nadere informatie

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52 Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober 2016 10:16:52 Laten we met het goede nieuws beginnen: de verkeersboetes zijn in 2017

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 november 2006 / 213/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 november 2006 / 213/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 november 2006 / 213/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing tarief wegsleepverordening Programma / Programmanummer

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden: Besluit van tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OMafdoening in verband met onder meer de

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, alsmede van de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 483 Besluit van 4 december 2017 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 540 Besluit van 15 december 2016 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11)

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11) Intitulé : MINISTERIELE REGELING van 18 januari 2000 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit verkeersregels (AB 1999 no. 39) Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE FILMWIJK. Highlights APV Almere 2013

BUURTPREVENTIE FILMWIJK. Highlights APV Almere 2013 BUURTPREVENTIE FILMWIJK Highlights APV Almere 2013 Inhoud Inleiding...3 Highlights APV Almere 2013...4 1. Niet toegestaan dan wel hinderlijk gedragingen in de openbare ruimte...4 2. Woningen, gebouwen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 45 Besluit van 23 november 2009 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden: Besluit van tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OMafdoening in verband met onder meer de

Nadere informatie

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

Artikel I De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden: Besluit van tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OMafdoening in verband met onder meer de

Nadere informatie

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten Verkeersboetes in 2015 weer hoger DEN HAAG - Wie een bekeuring krijgt, gaat dat nog harder in de portemonnee voelen. Een aantal boetes zijn per 1 januari 2014 verhoogd. Vanaf 2015 gaan de verkeersboetes

Nadere informatie

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen;

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen; De burgemeester van Ferwerderadiel, overwegende: dat bij Wet van 30 juni 1976, Staatsblad 412, wijzigingen in de Wegenverkeerswet zijn aangebracht, ertoe strekkende nieuwe voorzieningen te treffen, teneinde

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 140 Besluit van 24 februari 2009, houdende wijziging van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, het Besluit

Nadere informatie

Verkeersborden en tekens

Verkeersborden en tekens Verkeersborden en tekens A1. Maximum snelheid B3. Voorrangskruispunt A2. Einde maximumsnelhei d B4. Voorrangskruispunt zijweg links A3. Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord B5. Voorrangskruispunt

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 484 Besluit van 25 november 2014 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van tot wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het RVV 1990

Nadere informatie

Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout en enkele andere lichte verkeersovertredingen

Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout en enkele andere lichte verkeersovertredingen Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout en enkele andere lichte verkeersovertredingen 1. Feiten en tarieven Voorgesteld wordt de volgende overtredingen

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2016;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2016; Nummer 12-11.2016 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2016; Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

1. De Minister verstrekt jaarlijks gebaseerd op gegevens van het CJIB een vergoeding aan een gemeente voor door buitengewone opsporingsambtenaren:

1. De Minister verstrekt jaarlijks gebaseerd op gegevens van het CJIB een vergoeding aan een gemeente voor door buitengewone opsporingsambtenaren: (Tekst geldend op: 24-03-2009) Regeling van de Minister van Justitie van 6 mei 2008, nr. 5521102/07, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een vergoeding aan gemeenten voor door gemeentelijke

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting. Begripsomschrijvingen. In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikelsgewijze toelichting. Begripsomschrijvingen. In deze verordening wordt verstaan onder: Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990 : Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; b. wet : de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

Algemene regel. Soorten borden

Algemene regel. Soorten borden Algemene regel Je bent verplicht verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden op te volgen. Verkeerstekens zijn: verkeersborden verkeerslichten verkeerstekens op het wegdek Soorten borden De verkeersborden

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 20 APRIL 2005 (De Zeekant van 4 mei 2005)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 20 APRIL 2005 (De Zeekant van 4 mei 2005) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 20 APRIL 2005 (De Zeekant van 4 mei 2005) Wegsleepverordening gemeente Noordwijk 2005 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Lijst I Overlastfeiten bestuurlijke strafbeschikking gemeente Helmond

Lijst I Overlastfeiten bestuurlijke strafbeschikking gemeente Helmond Lijst I Overlast bestuurlijke strafbeschikking gemete Omschrijving Wetgeving artikel boete Toezicht Verzet/Bezwaar Opbrgst naar zonder vergunning van de burgemeester - op of aan de weg e evemt, feest of

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Brussel-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Inzetten op gedrag ARTGINEERING. Ingrid Bolhuis Stefan Bendiks Nationaal fietscongres Groningen 02.06.2016

Inzetten op gedrag ARTGINEERING. Ingrid Bolhuis Stefan Bendiks Nationaal fietscongres Groningen 02.06.2016 Ingrid Bolhuis Stefan Bendiks Nationaal fietscongres Groningen 02.06.2016 Inzetten op gedrag ARTGINEERING Gemeente Groningen Postbus 30026 9700 RM Groningen +31 50 367 70 00 www.gemeente.groningen.nl Mullerkade

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

De nieuwe prijslijst 2013 Centraal justitieel Incassobureau

De nieuwe prijslijst 2013 Centraal justitieel Incassobureau De nieuwe prijslijst 2013 Centraal justitieel Incassobureau Aangeboden door www.bruseco.nl Bijgaande tarievenlijst is op sommige punten heel zinnig en goed voor uw veiligheid. Echter, sommige punten zijn

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs B

Theorieboek. rijbewijs B Theorieboek rijbewijs B 1 1. Begripsbepalingen hfst1 In de verkeerswetgeving zijn diverse begrippen opgenomen. Dat is gedaan om duidelijk te maken voor wie en in welke situatie de verkeersregels gelden.

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

Weg sleepverordening gemeente Alphen aan den Rijn 2015

Weg sleepverordening gemeente Alphen aan den Rijn 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 125256 23 december 2015 Wegsleepverordening gemeente Alphen aan den Rijn 2015 Registratienr 2015/38833 en 2015/39220; De raad van de

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen deel. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen deel. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen deel 1. Inleiding In de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) wordt een overzicht gegeven van gedragingen waarvoor op grond

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke strafbeschikking overlastfeiten

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke strafbeschikking overlastfeiten STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2949 26 februari 2010 Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke strafbeschikking overlastfeiten Categorie: Strafvordering

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Vergelijking per jaar: 2008-2016

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5

STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 27 STILSTAAN EN PARKEREN LES 5 STOPPEN : STOPPEN IS IETS WAT JE NIET VRIJWILLIG DOET, MAAR OMDAT HET MOET. BIJVOORBEELD OM VOORRANG TE VERLENEN OF EEN VOETGAN- GER EEN VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS OVER TE

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement LUXEMBOURG VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 56.880

Nadere informatie

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Preventie Voorrang 2 Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers HCP Koen Wouters - HINP Jo Daniels

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Luxembourg VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Lijst I Overlastfeiten bestuurlijke strafbeschikking gemeente Helmond

Lijst I Overlastfeiten bestuurlijke strafbeschikking gemeente Helmond Lijst I Overlast bestuurlijke strafbeschikking gemete Omschrijving Wetgeving artikel boete Toezicht Verzet/Bezwaar Opbrgst naar zonder vergunning van de burgemeester - op of aan de weg e evemt, feest of

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement BRUSSEL-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 328.637

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Wegsleepverordening Woudrichem

Artikelsgewijze toelichting Wegsleepverordening Woudrichem Artikelsgewijze toelichting Wegsleepverordening Woudrichem Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; b.

Nadere informatie