Overtredingen die samen een D517 overtreding zijn geconstateerd, de D517-overtreding is geregistreerd in 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overtredingen die samen een D517 overtreding zijn geconstateerd, de D517-overtreding is geregistreerd in 2007"

Transcriptie

1 Overtredingen die samen een D7 overtreding zijn geconstateerd, de D7-overtreding is geregistreerd in 007 De cijfers zijn niet met 00% betrouwbaarheid te genereren! De persoonsgegevens binnen Mulder (de WAHV-overtredingen) worden jaar na afdoening van de zaak geschoond. Aangezien de peildatum van dit rapport 8-april-009 is, zijn sowieso de overtredingen die geregistreerd zijn t/m 8-apr-007 niet meer goed te koppelen omdat het mogelijk is dat persoonsgegevens zijn geschoond. De koppeling tussen de D7-overtreding en een andere overtreding is alsvolgt tot stand gekomen: - de pleegdata van beide overtredingen zijn gelijk; - de opsporingsinstanties van beide overtredingen zijn gelijk; - de pleegplaats van beide overtredingen zijn gelijk; - de geboortedata van beide overtreders zijn gelijk; - de eerste posities van de achternaam van beide overtreders zijn gelijk; - het tijdstip van plegen van het "andere" feit is plus of min minuten van constateren van de D7-overtreding. peildatum: 8-apr-009 feitcode omschrijving F8 binnen de bebouwde kom zijn natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen R8H als bestuurder van een fiets bij nacht/ dag indien het zicht slecht is geen voor- en/of achterlicht voeren K0 rijden zonder geldig rijbewijs D opgeven van een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres of woon- of verblijfplaats D0 zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden R6A bestuurder of passagier bromfiets draagt geen goedgekeurde, goedpassende/ deugde- lijk bevestigde helm F7 op/aan openbare weg of plaats harddrugs gebruiken of stoffen/voorwerpen voor dat gebruik voorhanden hebben FB aangebroken flessen, blikjes en derge- lijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben op een weg FA alcoholhoudende drank nuttigen binnen een door het college aangewezen gebied D0 in staat van dronkenschap het verkeer belemmeren, de orde verstoren dan wel de veiligheid van een ander bedreigen R als bestuurder of passagier geen gebruik maken van een autogordel D0 op openbare weg of voor publiek toegankelijke plaats baldadigheid plegen tegen personen of goederen R60 niet stoppen voor rood licht: driekleu- rig verkeerslicht. FA zonder redelijk doel in portiek/poort ophouden, op/tegen raamkozijn / drempel v.e. gebouw zitten/liggen. D7 zich bevinden op verboden grond. (dan wel zich niet houden aan de toe- gangsvoorwaarden van de eigenaar) F de weg/aan of op de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk onderko- men als slaapplaats gebruiken F 0B op of aan de weg overlast of hinder veroorzaken voor weggebruikers of bewoners EB orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. F9 op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw bedelen om geld of andere zaken R09 als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.) (brom)fietspad niet de rijbaan gebrui- ken (bijv. rijden op trottoir, voetpad) F70 op of aan de weg handelen in of verwer- ven van drugs of daarbij bemiddelen of behulpzaam zijn D7 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden Mulder Trias Eindtotaal

2 Fl 0A zich zonder redelijk doel op hinderlijke wijze ophouden in/op een publiek toeg. portaal / tel.cel / e.d. 7 7 K00 niet op eerste vordering behoorlijk het rijbewijs ter inzage afgeven K0B voor het motorrijtuig van 00 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren 9 9 H0 straatafval achterlaten in openbare ruimte zonder gebruik to maken van voorgeschreven bakken, manden e.d E0B onjuiste gegevens opgeven na vordering toezichthouder K06AA bromfiets zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden El 00A zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van het openbaar vervoer K070A besturen van een motorrijtuig, zijnde een bromfiets, beneden de 6 jaar F00 vechten op of aan de weg of een voor publiek toegankelijke plaats 7 7 K0A niet op eerste vordering behoorlijk het kentekenbewijs ter inzage afgeven 7 7 R als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden El 9G de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging A90A als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, zijnde een bromfiets 6 6 A97A als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets 9 9 E8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 8 8 EA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door zich in kennelijke staat van dronkenschap to bevinden. FB zich zonder redelijk doel in ge- meenschappelijke ruimte v. flat/publiek toegankelijk gebouw bevinden. F0 op de weg of voor publiek toegankelijke plaats deelnemen aan samenscholing of aanleiding geven tot wanordelijkheden E9E de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door to bedelen of houden van inzamelingen (leeg) #N/B 8 8 F060 niet opvolgen bevel politie bij samen- scholing, volksoploop of (dreigende) wanordelijkheden 8 8 F7A op weg of weggedeelte softdrugs gebruiken of openlijk voorhanden hebben (binnen door college aangewezen gebied) 6 6 F6 's nachts op de weg vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen 6 6 G079 opzettelijke belediging van ambtenaar in functie R als bromfietser bij ontbreken fiets/brom fietspad niet de rijbaan gebruiken K0DA niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat dan wel een rij- bewijs ter inzage afgeven RA goon dim of groot licht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom (motorvtg (+ahw) bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 0 0 R60 niet stoppen voor rood licht: tweekleu- rig verkeerslicht. 8 8 RB rijden in strijd met een geslotenverkla- ring (bord c van het rvv 990. een- richtingverkeer) 7 7 R0A als bestuurder handelen in strijd met een gesloten verklaring in beide rich- tingen 7 7 EB orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze 7 7 R6A achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -fiets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/binnen bebouwde kom 6 6 R08 als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad volgen K00A het kenteken is niet behoorlijk zicht- baar aanwezig op of aan het motorrijtuig H6A binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met een of twee hengels F0 in het openbaar iemand uitjouwen, na- schreeuwen of lastig vallen met aanstoot gevende taal EC de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door misbruik van voorzieningen to maken FA een hond op een weg binnen de bebouwde kom laten verblijven/lopen terwiji doze niet is aangelijnd

3 A9 als bestuurder van een bromfiets rijden zonder vereiste verzekering R0A niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnel- weg. F zonder vergunning venten R60A niet voldoen aan aanwijzing van bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar 9 9 K70 gedraging waardoor gevaar op de weg wordt veroorzaakt of verkeer op de weg wordt gehinderd 9 9 G rijden terwiji het rijbewijs ongeldig is verklaard 9 9 F op of aan weg voorwerp dat als steekwa- pen to gebruiken is, aanwezig hebben 9 9 H096 afval e.d. op/in bodem brengen/storten/ houden, achterlaten ed waardoor nadelige beinvloeding van milieu kan ontstaan 8 8 E900 wapen (art lid categoric iv.7 wwm) dragen 7 7 R6 oversteken in strijd met rood licht: voetgangerslicht. R608 niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten RB als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken. (bijv. laten stilstaan op een trottoir/voetpad etc.) H7 vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden ( uur tot uur) F in een inrichting/horecabedrijf de orde verstoren E op of langs de spoorweg rijden of lopen. F 0A op of aan de weg op een beeld/monument/ overkapping/constructie/e.d. klimmen of zich bevinden E00 orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door de taakuitoefening van het personeel to verhinderen/belemmeren H0 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende of de omgeving. 9 9 R6 autosnelweg gebruiken anders dan met motorvoertuig dat sneller kan/mag dan 60 km/h 8 8 E0A niet voldoen aan vordering toezicht- houder 8 8 G0B rijden tijdens rijontzegging met motor- rijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist 8 8 G00A winkeldiefstal/-verduistering, waarde ontvreemde goed t/m our K0CA niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat dan wel een rij- bewijs ter inzage afgeven 7 7 H06 afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken on verspreiden 7 7 E9A de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door hinderlijk geluid voor anderen voort to brengen 6 6 R68B niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een politietransparant. F0B een publ.toegankelijk portaal/telefoon- cel/park.garage / e.d. verontreinigen. A90A een bromfiets op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering F00 een publ.toegankelijk portaal/telefoon- cel e.d. voor een daarvoor niet bestemd doel gebruiken. R6C als best. / passagier motor of driewie- lig motorvoertuig zonder goedgekeurde/ goed passende/ deugdelyk bevestigde helm RA als bestuurder van een rijdend motor- voertuig niet de rijbaan gebruiken FC op of aan de weg of op openbaar water of in een publiek gebouw alcoholhoudende drank nuttigen (met overlast) GA00A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: t/m 0 pg/i. N70R als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji een band niet voldoet aan de eisen t.a.v.de profilering H00 verboden plaatsen: zich bevinden in beplanting buiten wegen of paden in parken, wandelplaatsen, plantsoenen e.d. H00 nachtrust verstoren door rumoer of bu- rengerucht ND als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van goed goed werkende remlichten R69 op een kruising niet de richting volgen die het voorsorteervak aangeeft

4 El A orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del te roken waar dit niet is toegestaan FB een hond laten verblijven/lopen op een publiektoegankelijke speelweide/ -plaats zandbak / aangewezen plaats RF passagier jonger dan jaar en korter dan. meter vervoeren zonder gebruik kinderbeveiligingssysteem R68 autoweg gebruiken anders dan met motor- voertuig dat sneller kan/mag dan 0 km/h R6 afslaan zonder richting aan te geven R0 als bromfietser niet het fiets/bromfiets pad gebruiken KO6OF rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (> jaar) A9A een motorrijtuig op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering H098A als particulier klein consumptieafval weggooien in oppervlakte water R9 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor alle motorvoertuigen: bord c / F7 door woord/houding/gebaar of andere wijze iemand tot prostitutie bewegen, uitnodigen of aanlokken 0 0 N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de reminrichting/onderdelen niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) 0 0 GA0A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf pg/i. 0 0 F0B zonder toestemming van rechthebbende op weg/onroerend goed afbeelding/geschr ift aanplakken of aanbrengen 9 9 R6 op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts 9 9 F6 verkoop of koop van fietsen e.d. anders dan vanuit detailhandelsbedrijf voor rij wielen e.d. 9 9 NOOD als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het kenteken niet goed leesbaar is 9 9 G rijden terwiji de overgifte ex 6 wvw v/h rijbewijs is gevorderd c.q. het rij- bewijs is ingevorderd 9 9 R8 parkeren in strijd met parkeerverbod/ parkeerverbodszone(bord el) 8 8 R96B stilstaan op een fietsstrook 8 8 FD een hond op de weg laten verblijven zon- der een middel om uitwerpselen to ver- wijderen bij zich to dragen of to tonen 8 8 K06A motorrijtuig zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden 8 8 H0 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben 8 8 R76 negeren rijrichtingbord: bord d. 7 7 F0 zonder vergunning geld of goederen in- zamelen of een intekenlijst aanbieden 7 7 R0B parkeren op gehandicaptenparkeerplaats anders dan met motorvoert.op meer dan wielen met geldige gehand.parkeerkaart 7 7 R98 dubbel parkeren 7 7 R0 als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken 7 7 P00A als best. van voertuig rijden, terwijl aanhangw t/m 70 kg niet is voorzien van het kenteken van trekkend motorrijtuig 7 7 N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl deze niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat 7 7 K0B niet op eerste vordering behoorlijk het keuringsbewijs ter inzage afgeven 7 7 K00 een aanwijzing van een opsporingsambte- naar niet opvolgen 7 7 HC er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ondoet op een andere door college aangewezen plaats 7 7 R6A als weggebuiker gebruik maken van bus- baan of - strook aangeduid met: lijnbus 6 6 R6 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c/. 6 6 R als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets of snorfiets onnodig geluid veroorzaken 6 6 E80 zich als vreemdeling, die geen recht- matig verblijf heeft, niet melden bij korpschef in verblijfgemeente 6 6 R9 voertuig zodanig op de weg laten staan dat gevaar wordt/kan worden veroorzaakt of verkeer wordt/kan worden gehinderd 6 6

5 N70S als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl twee banden niet voldoen aan de eisen t.a.v.de profilering 6 6 N08A als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt t/rn 0 km/h 6 6 K60A in overtreding bevonden van een voor- schrift van de wvw 99, de gegeven bevelen niet opvolgen 6 6 GAA rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 9 t/rn 0 pg/i (geen rijbewijs) 6 6 E6 orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op gesloten niet toeganke lijk deel van station/hal to bevinden. 6 6 H70 voor recreatief nachtverblijf een kam- peermiddel plaatsen/geplaatst hebben, buiten een officiele kampeerplaats 6 6 F7 deel uitmaken van een groep van personen i.h.k.v. drugs of holing op door het college aangewezen weg 6 6 F7 door houding/woord/gebaar/andere wijze handelingen verrichten om ander tot pros titutie aan to Iokken/uit to nodigen 6 6 E9F de orde/rust/veiligh/bedrijfs- gang verstoren door in verv.middel mee- nemen hinderl./gevaarl.dier/voorw./stof F09 zonder vergunning diensten verlenen of aanbieden GA0A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 9 Um 0 pg/i. (beg. bestuurder) H0 niet op voorgeschreven wijze aanbieden van huishoudelijk afval dat zonder in- zamelmiddel moot worden aangeboden R66A de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken/op paden met verkeer in beide richtingen naar links E7 orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde weg to begeven R8 verbod stil to staan (bord e) R9 signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan G0 rijden terwijl de overgifte van het rij- bewijs is gevorderd ex.0 wvw 99 dan- wel is ingevorderd N0A als bestuurder van voertuig rijden, ter- wijl deze niet is voorzien van noodzake- lijke spiegels die aan de eisen voldoen GA0A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: t/m pg/i. EA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door vervoermiddel gebruiken dat dan niet voor gebruik beschikbaar is N08B als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt t/m km/h K060E rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (< jaar) H67B niet op eerste vordering ter inzage af- geven een schriftelijke toestemming (bij een of meer hengels of peuren) H67A niet op eerste vordering ter inzage af- geven de akte of schrift. toestemming ( vistuigen, anders dan hengels of peuren) F zonder redelijk doel in openbaar water aan/op/in een vaartuig vasthouden/klim- men/begeven of bevinden H6C binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met meer dan twee hengels W00B als schipper van een schip op binnenwa- teren varen zonder geldig klein vaarbe- wijs/vaarbevoegdheidsbewijs/patent VG0 overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van tot km/h (verkeersbord a ) VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van tot km/h R6 anders dan met lijn- bus of autobus gebruik maken van busbaan of strook aangeduid met " bus" G076 opzettelijke belediging, mondeling iemand in diens aanwezigheid in het openbaar aangedaan R6 lopen in strijd met geslotenverklaring H6A binnenvisserij uitoefenen zonder geldige akte, met een vistuig anders dan hengel of pour GA0B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: t/rn 0 pg/i. (beg. bestuurder) R0B handelen in strijd met gesloten verkla- ring in beide richtingen weg(gedeelte) bestemd voor bep.categorie voertuigen R8 geen voorrang verlenen bij voorrangsweg. R8 voetganger (voornemens) op voetgangers- oversteekplaats (over to steken) niet voor laten gaan GA00B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: pg/i tot on met pg/i

6 R6A op autosnelweg buiten noodzaak gebruik maken van vluchtstrook of vluchthaven GA00C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 pg/i tot en met 00 pg/i GA00D rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 pg/i tot en met 70 pg/i RB als snorfietser met ingeschakelde motor het onverplichte fietspad gebruiken E9 zich op/langs gedeelten v.e. hoofdspoor- weg bevinden of daarop of -langs dieren drijven of laten!open EEB orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. P06 met een voertuig rijden, terwijl de losse lading die mogelijk v/h voertuig kan vallen niet deugdelijk is afgedekt N70C als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende bel F0 zich op de weg of daarvanaf waarneembare pleats bevinden in kwetsende houding, toestand of kleding NO00 kentekenpla(a)t(en) voertuig geen goed- keuringsmerk of niet deugdelijk aan de voor- en/of achterzijde bevestigd F00 als artiest, fotograaf, tekenaar, film- operateur of gids voor publiek optreden waar dit niet is toegestaan A97B met een motorrijtuig, niet zijnde brom- fiets, op een weg staan zonder de vereiste verzekering K06 rijden terwijl de bestuurder de leeftijd van 8 jaar nog niet had bereikt. F op de weg vervoeren/bij zich hebben van enig aanplakbiljet/-doek/kleur-/verf- stof/verfgereedschap I-A er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op wegge- deelte (mede) bestemd voor voetgangers VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 0 tot km/h VA00 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van tot 0 km/h K0A voor het motorrijtuig van 00 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h H006 huishoudelijk afval niet op voorgeschre- yen wijze aanbieden A90 voor een bromfiets niet de vereiste verzekering afsluiten en in stand hou- den. EE8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang EE9G de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging H6 niet verhinderen dat hem toebehorend /onder toezicht staand dier, in het veld dieren opspoort R68 als bestuurder een verdrijvingsvlak gebruiken. E8B niet onverwijld melding doen van aanwe- zigheid door vreemdeling wiens verblijf niet of niet!anger is toegestaan E9B de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door uitoefenen beroep, bedrijf of aanbieden diensten R77 negeren rijrichtingbord: bord d. RB rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor motorvoertuigen op meer dan wielen, bord c 6 bijlage i rvv 990. H roken in bos, duin of ander dergelijk gebied terwijl dit niet is toegestaan R7 iemand jonger dan jaar very. op mo- tor-/bromfiets/w. mvtg zonder goedge- keurde, goed passende helm A90B een bromfiets op een weg laten staan zonder vereiste verzekering. R mistlicht voeren aan voorzijde anders dan bij mist, sneeuwval of regen die het zicht ernstig belemmert E0B orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van vervoermiddel te verhinderen/belemmeren RB geen dim of groot licht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom (motorvtg (+ahw), bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) GA07B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m pg/i. (best. < jaar) R06 voertuig laten staan in park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstroken R97E parkeren op parkeergelegenheid op andere dan aangegeven wijze

7 GAB rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/rn 0 pg/i (geen rijbewijs) D naaktrecreatie buiten daartoe aangewezen plaatsen A96 bromfiets laten rijden zonder geldige verzekering. A90B met een motorrijtuig, zijnde brom- fiets, op een weg staan zonder de vereiste verzekering H666 niet terugzetten van ondermaatse vis onmiddellijk nadat deze is opgehaald K006A met een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs krachtens de wet mulder is ingenomen NA als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van goed werkende richtingaanwijzer(s) N80B als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het voertuig uitstekende niet afgeschermde delen heeft N80A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het voertuig scherpe delen heeft E8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang. W8A zwemmen/watersport zonder schip/onder- watersport bedrijven op verboden plaats ((na)bij wachtplaats/brug/sluis of stuw) VL0A overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van t/rn km/h VB00 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord al) van tot 0 km/h A9B een motorrijtuig op een weg laten staan zonder vereiste verzekering. N08C als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt 6 t/m 0 km/h VA00 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 0 km/h VA07 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 7 km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h N0C voertuig voldoet niet aan eisen tav uit- laatgassen/geluidproduktie/luchtverontr. /geluidsniveau/stationaire mengsel VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h VA07 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 7 km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h R68A niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een rode lamp. R609 niet stoppen voor rood licht bij brug. G0 wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in voor openbare dienst bestemd lokaal; lokaalvredebreuk F op/aan aangewezen weg(en) gedrukte/ge- schreven stukken/afbeeldingen versprei- den/aanbieden/aanbevelen/bekendmaken N80P als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende reminrichting R78 negeren rijrichtingbord: bord d 6. N0A voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit (bij geen rechterbuitenspiegel) van het voertuig is beschadigd/verkleurd R7 weg inrijden aan de andere zijde van het bord dan de pijl aangaf: bord d /6. R6 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c R60 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor bromfietsen, snorfietsen of gehandicaptenvtg. R6 rijden, dan wel gaan, in strijd met een geslotenverklaring: bord c 9 bijlage i rvv 990. RB als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c) RA rijden in strijd met een geslotenverkla- ring (bord c van het rvv 990. een- richtingverkeer) R9A niet stoppen bij "stopbord" (bord b7 van bijlage i rvv 990) K0 als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl geen certificaat is afgegeven.

8 EB orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden. FE achterlaten van afval in recreatiegebied anders dan in aanwezige afvalbakken R7 bij wisselen van rijstrook geen teken met richtingaanwijzer geven H00 huishoudelijke afvalstoffen anders dan via aangewezen of verstrekte inzamel- middel aanbieden R6 op autosnelweg keren F00 zich bevinden/begeven op weg/terrein af- gezet door/vanwege het bevoegde gezag i.v.m openbare veiligheid N60 als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de dimlichten niet aan de eisen voldoen GA0B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 pg/i tot en met 60 pg/i R6B achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -fiets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/buiten bebouwde kom R0A als bestuurder op een gehand.par- keerplaats parkeren anders dan met een gehandicaptenvoertuig R97H parkeren op een gelegenheid voor onmid- dellijk laden en lossen van goederen R97D parkeren op parkeergelegenheid,terwyl voertuig niet tot aangegeven categorie of groep voertuigen behoorde R97A parkeren bij een kruispunt binnen meter daarvan R96 stilstaan langs een gele doorgetrokken streep R6 rechts inhalen waar dat is verboden K7A door onvoldoende zicht door de voorruit het verkeer in gevaar brengen H66 vissen tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopkomst P0B de losbreekreminrichting is niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig verbonden P70 de hulpkoppeling middenasaanhangwagen (toegest,max.massa < 00 kg) is niet op de vereiste wijze aangebracht KAA #N/B R0 niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg R0 niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg (spookrijden) E9C de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door tentoonstel- len voorwerpen, maken reclame/propaganda GA00E rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf 7 pg/i R06 als voetganger bij ontbreken voetpad of trottoir niet het fietspad of fiets/brom fietspad gebruiken R07 als voetganger bij ontbreken brom/fiets pad, voetpad of trottoir, niet de berm of uiterste zijde rijbaan gebruiken. H66B zonder bevoegdheid tot of recht om te vissen voorhanden hebben van een of twee hengels A98 niet voldoen aan de vordering om aan te tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan H66A voorhanden hebben vistuig op/bij binnen- water terwijl gebruik vistuig verboden is K0 de kentekenplaat voldoet niet aan de gestelde eisen P80 verlichtingsinstallatie aanhangwagen is niet zodanig aangesloten, dat lichtsig- nalen overeenkomen met trekkend voertuig G een motorrijtuig besturen/ doen be- sturen terwijl het rijbewijs voor die categorie is geschorst P00 voertuig/samenstel niet voorzien van vereiste markering bij (in lengte on- deelbare) uitstekende lading R als bromfietser een met een doorgetrok- ken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken PC lading steekt uit achter achteras of stootbalk op meer dan 0,60m afstand overschrijding: meer dan 0,0m t/m 0,7m R7 bestuurder die heeft voorgesorteerd en kenbaar linksaf wil slaan, links inhalen G078 opzettelijke belediging in het openbaar schriftelijk of door afbeelding G07 opzettelijke belediging mondeling of door feitelijkheden, iemand aangedaan in diens tegenwoordigheid

9 R7A bij het afslaan niet het tegemoetkomend verkeer voor laten gaan R7B bij het afslaan niet het verkeer naast/ links dicht achter voor laten gaan GA07C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 0 t/m 60 pg/i. (best. < jaar) R96A stilstaan op een kruispunt EA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen to gebrui- ken, die niet voor gebruik beschikb.zijn P B overschrijding maximumlengte samenstel van voertuigen, overschrijding: moor dan 0, m t/rn 0,0 m P00B aanhangw. < 70 kg heeft geen deugdelijk vestigde/goed leesbare/niet afge- schermde on goedgekeurde kentekenplaat R97B parkeren voor een in- en/of uitrit GA00F rijden onder invloed alcoholgehalte van de adorn bedraagt: vanaf pg/i K60B als bestuurder beroepsgoederenvervoer in overteding bevonden voorschrift wvw 99 de gegeven bevelen niet opvolgen R97G parkeren langs gele onderbroken streep K als kentekenhouder het handelaarskente- ken niet op de voorgeschreven wijze gebruiken R97 parkeren op parkeerplaats vergunninghou- ders (bord e9) zonder vergunning voor dat voertuig H6A vissen van april tot on met mei met een hengel geaasd met verboden aas P00 als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl hij wordt gehinderd door passa- giers, lading of op andere wijze H68 vissen met niet toegestaan vistuig K niet meewerken aan het voorlopige onder- zoek van uitgeademde lucht H00 afvalstoffen vervoeren op wijze waardoor wog kan worden verontreinigd of milieu nadelig kan worden beinvloed R0 blauw zwaai- of knipperlicht voeren terwijl dat niet is toegestaan EEC de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door misbruik van voorzieningen to maken K0D niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat ter inzage afgeven EEA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del to roken waar dit niet is toegestaan N70E als bestuurder van een voertuig rijden terwijl het was voorzien van niet toege- stane geluidssignaal-inrichtingen K0 met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is R6 mistachterlicht voeren terwiji het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 0 meter is. GAG rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: vanaf 9 pg/i (geen rijbewijs) N70A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende geluidssignaalinrichting N als best. van een voertuig rijden, terw. verlichting/retroreflecterende voorzie- ningen niet aan vereiste kleur voldoen NM als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed werkende zijretroreflectoren R6C op autosnelweg zonder noodzaak stilstaan op vluchtstrook of vluchthaven GA7A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 9 t/rn 0 pg/i. (geen rijbewijs) H66A niet op eerste vordering ter inzage af- geven een sportvisakte of vergunning ( of hengels) R06 achteruitrijden zonder het overige ver- keer voor to laten gaan R07 uit uitrit weg oprijden zonder overige verkeer voor to laten gaan NF als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed werkende rode retroreflectoren GA0C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: t/rn pg/i. (beg. bestuurder) A9 voor een motorrijtuig niet de vereiste verzekering afsluiten on in stand hou- den. FG als eigenaar/houder met een hand in verboden periode bevinden buiten een daartoe aangewezen gebied

10 A90C met een motorrijtuig, zijnde een brom- fiets, buiten de weg deelnemen aan het verkeer zonder de vereiste verzekering NE als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van een goed werkende kentekenplaatverlichting K800 rijonderricht geven zonder in het bezit te zijn van het vereiste certificaat (particulier) R9A personen vervoeren in gesloten lead- ruimte van een motorvoertuig of bromfiets R9B personen vervoeren in de open laadruimte v.e. mvtg/bromfiets of in/op een aan- hangwagen achter motorvoertuig/bromfiets F voertuig onafgesloten of onbeheerd laten staan op of aan de weg NC als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van goed werkende zijrichtingaanwijzer(s) K80 niet op eerste vordering het certificaat behoorlijk ter inzage afgeven EE orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze EE8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang. N00 met een voertuig rijden, terwiji de ach- terzijde niet is voorzien van mogelijk- held tot bevestiging vna kentekenplaat F0A de weg of vanaf de weg zichtbaar onroe- rend goed bekrassen of bekladden RA als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c) KR als bestuurder of passagier geen gebruik maken van een autogordel K een ongeldig verklaard rijbewijs niet inleveren zodra de ongeldigheid van kracht is K006AA meteen motorrijtuig rijden terwiji het rijbewijs krachtens de wet mulder is ingenomen EE9A de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door hinderlijk geluid voor anderen voort to brengen N70A als bestuurder van een personenauto rijden, terwiji autogordels niet aanwezig zijn F0 horecabedrijf buiten de vastgestelde openingstijden voor bezoekers open heb- ben/deze toelaten of laten verblijven H6A binnenviserij uitoefenen zonder schrifte lijke vergunning van de rechthebbende met een of twee hengels H6B binnenvisserij uitoefenen zonder geldige akte, met twee of meer vistuigen anders dan hengel of peur R7 rijden in strijd met de verplichte rij- richting op een rotonde: bord dl N0D voertuig (na in gebruik genomen) is niet voorzien van goed werkende rui- tensproeierinstallatie voor de voorruit A90 niet voldoen aan de vordering om aan te tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan (bromfiets) K0 het niet inleveren van een rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji het niet is voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie F0A weg of weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming H07 ander afval dan straatafval achterlaten in gemeentelijke afvalbakken, manden of soortgelijke voorwerpen R9 voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder parkeer- vergunning. R9 negeren inhaalverbod: bord f /0. K bij vermoeden van niet rijvaardig dan wel ongeschikt niet op eerste vordering rijbewijs overgeven. K070C besturen van een motorrijtuig, zijnde een landbouwtrekker, beneden de 6 jaar. N00D als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji niet is voorzien van een goed functionerende losbreekreminrichting N80N als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji niet wordt voldaan aan de ver- eiste remvertraging H60A binnenvisserij uitoefenen zonder sport- visakte met een of meer hengel(s) H0 niet huishoudelijk afval niet op door het college voorgeschreven wijze aanbieden R66B zich links bevinden van de doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in beide richtingen R67 de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken / op paden met verkeer in een richting

11 EB orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door vervoermiddel gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze F77 strijdig gebruik van "afwerkplek"/tippel zone/straatprostitutielocatie R6 bij op wegdek aangebrachte "haaietanden" geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg. GAC rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m pg/i (geen rijbewijs) H0 huishoudelijk afval op andere dan vast- gestelde dagen/tijden aanbieden N90 als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl dit niet is voorzien van een deugdelijke stuurinrichting F0 zonder vergunning een standplaats innemen. K060C rijden terwijl het rijbewijs niet be- hoorlijk leesbaar was. SOOA niet voldoende afstand houden, snelheid tot en met 80 km/h S00E niet voldoende afstand houden, snelheid meer dan 00 km/h en t/m 0 km/h, onder linge afstand meter of meer SOOG niet voldoende afstand houden, snelheid meer dan 0 km/h, ongeacht onderlinge afstand SlOOD overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (gedragsregel) meer dan 0 km/h en t/rn km/h VA006 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 6 km/h VA008 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 8 km/h N7J als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de banden op assen niet de- zelfde karkasstructuur hebben VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h N70T als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl drie banden niet voldoen aan de eisen t.a.v.de profilering VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h VA06 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 6 km/h GA09A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 9 t/m 0 pg/i. (beg. bestuurder) VA09 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 9 km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h K06B voor motorrijtuig of aanhangwagen van meer dan 00 kg is geldigheid keurings- bewijs verlopen F0B weg of weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming (herhaalde overtreding) VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h N70E als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl een band beschadigd of versleten is VA06 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 6 km/h N0B als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het uitlaatsysteem niet deugde- lijk is bevestigd H6A vuurwerk voorhanden hebben dat niet vol- doet aan de gestelde eisen (strijkers t/m 00 stuks) GA0B rijden onder invloed alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf pg/i NO9OD als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het brandstofsysteem niet deug- delijk is afgesloten K00B kentekenbewijs (delen) na vordering niet overgeven, omdat het voertuig niet vol- doet aan de gestelde eisen (wvw 99) VB0 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met km/h VB09 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met 9 km/h VB0 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met km/h VB0 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord al) van tot km/h H66 vuurwerk voorhanden hebben dat niet is voorzien van de aanduiding: "geschikt voor particulier gebruik" VF06 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 6 km/h

12 VF08 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 8 km/h VF0 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met km/h VF07 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 7 km/h VF00 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 0 km/h VF00 overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van tot 0 km/h VG007 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 7 km/h (verkeersbord a ) VG00 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 0 km/h (verkeersbord a ) EE7 orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde weg te begeven VG00 overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van tot 0 km/h (verkeersbord a ) VG0 overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van 0 tot km/h (verkeersbord a ) VI0 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met km/h (verkeersbord a + wegwerk) VL09 overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 9 km/h VL07 overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 7 km/h VL06A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 6 km/h VL0 overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 0 tot km/h GA09B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m lag/i. (beg. bestuurder) VM0 overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met km/h (verkeersbord a ) VM0A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met km/h (verkeersbord a ) VM08A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 8 km/h (verkeersbord a ) VM00 overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van tot 0 km/h (verkeersbord a ) VN0A overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van tot km/h (verkeersbord a) VP0 overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 0 tot km/h (verkeersbord a + wegwerkzaamheden) W07B met een klein schip de toegestane snelheid overschrijden van 6 tot km/h (verkeersteken b6/bekendmaking babs) W07C met een klein schip de toegestane snel- heid overschrijden van tot km/h (verkeersteken b6/bekendmaking babs) NO6ON als bestuurder van een landbouw- of bosbouwtrekker rijden, terwiji deze breder is dan m G op weg laten staan of rijden met motor- rijtuig of aanhangwagen met vats kente- ken/vats buitenl.kent./vals handel.kent. W0B als schipper niet op eerste vordering een geldig vaarbewijs of vervangend document behoortijk ter inzage afgeven W0B niet op eerste vordering vereiste bescheiden ter controle overleggen ( documenten) W00C registratiebewijs niet aan boord snelle motorboot. W00 snelle motorboot niet voorzien van dodemansknop W0A reddingsvest onder handbereik ontbrak aan boord van de snelle motorboot (een) W8 als bestuurder van een snelle motorboot varen zonder gebruik te maken van de dodemansknop W60A negeren verbod ligplaats te nemen (verkeersteken a.) H00 inzamelmiddel voor andere categorie huishoudelijk afval gebruiken dan waar- voor dit is bestemd Eindtotaal

13 Overtredingen die samen een D7 overtreding zijn geconstateerd, de D7-overtreding is geregistreerd in 008 De cijfers zijn niet met 00% betrouwbaarheid te genereren! De persoonsgegevens binnen Mulder (de WAHV-overtredingen) worden jaar na afdoening van de zaak geschoond. Aangezien de peildatum van dit rapport 8-april-009 is, zijn sowieso de Mulder-overtredingen die geregistreerd zijn t/m 8-apr-007 niet meer goed te koppelen omdat het mogelijk is dat persoonsgegevens zijn geschoond. De koppeling tussen de D7-overtreding en een andere overtreding is alsvolgt tot stand gekomen: - de pleegdata van beide overtredingen zijn gelijk; - de opsporingsinstanties van beide overtredingen zijn gelijk; - de pleegplaats van beide overtredingen zijn gelijk; - de geboortedata van beide overtreders zijn gelijk; - de eerste posities van de achternaam van beide overtreders zijn gelijk; - het tijdstip van plegen van het "andere" feit is plus of min minuten van constateren van de D7-overtreding. peildatum: 8-apr-009 feitcode omschrijving D0 zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden F8 binnen de bebouwde kom zijn natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen K0 rijden zonder geldig rijbewijs D opgeven van een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres of woon- of verblijfplaats R8H als bestuurder van een fiets bij nacht/ dag indien het zicht slecht is geen voor- en/of achterlicht voeren R6A bestuurder of passagier bromfiets draagt geen goedgekeurde, goedpassende/ deugde- lijk bevestigde helm FB aangebroken flessen, blikjes en derge- lijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben op een weg D0 in staat van dronkenschap het verkeer belemmeren, de orde verstoren dan wel de veiligheid van een ander bedreigen D7 zich bevinden op verboden grond. (dan wel zich niet houden aan de toe- gangsvoorwaarden van de eigenaar) D0 op openbare weg of voor publiek toegankelijke plaats baldadigheid plegen tegen personen of goederen FA alcoholhoudende drank nuttigen binnen een door het college aangewezen gebied FA zonder redelijk doel in portiek/poort ophouden, op/tegen raamkozijn / drempel v.e. gebouw zitten/liggen. R als bestuurder of passagier geen gebruik maken van een autogordel R60 niet stoppen voor rood licht: driekleu- rig verkeerslicht. E8 orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. R09 als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.) (brom)fietspad niet de rijbaan gebrui- ken (bijv. rijden op trottoir, voetpad) F0B op of aan de weg overlast of hinder veroorzaken voor weggebruikers of bewoners F de weg/aan of op de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk onderko- men als slaapplaats gebruiken H0 straatafval achterlaten in openbare ruimte zonder gebruik te maken van voorgeschreven bakken, manden e.d. F7 op/aan openbare weg of plaats harddrugs gebruiken of stoffen/voorwerpen voor dat gebruik voorhanden hebben K0B voor het motorrijtuig van 00 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren K0C niet op eerste vordering behoorlijk het rijbewijs ter inzage afgeven D7 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden E9G de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging Mulder Trias Eindtotaal

14 EA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden. 6 6 K0A niet op eerste vordering behoorlijk het kentekenbewijs ter inzage afgeven 6 6 Fl 0A zich zonder redelijk doel op hinderlijke wijze ophouden in/op een publiek toeg. portaal / tel.cel / e.d. 9 9 A90A als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, zijnde een bromfiets 8 8 A97A als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets 7 7 F6 's nachts op de weg vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen K070A besturen van een motorrijtuig, zijnde een bromfiets, beneden de 6 jaar. El 00A zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van het openbaar vervoer F7A op weg of weggedeelte softdrugs gebruiken of openlijk voorhanden hebben (binnen door college aangewezen gebied) 0 0 F9 op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw bedelen om geld of andere zaken 9 9 R08 als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad volgen FB zich zonder redelijk doel in ge- meenschappelijke ruimte v. flat/publiek toegankelijk gebouw bevinden. R als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden E9E de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door te bedelen of houden van inzamelingen F060 niet opvolgen bevel politie bij samen- scholing, volksoploop of (dreigende) wanordelijkheden F0 op de weg of voor publiek toegankelijke plaats deelnemen aan samenscholing of aanleiding geven tot wanordelijkheden 0 0 (leeg) #N/B 9 9 R60 niet stoppen voor rood licht: tweekleu- rig verkeerslicht. 9 9 E0B onjuiste gegevens opgeven na vordering toezichthouder 9 9 EB orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze RA geen dim of groot licht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom (motorvtg (+ahw) bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) G079 opzettelijke belediging van ambtenaar in functie FA een hond op een weg binnen de bebouwde kom laten verblijven/lopen terwijl deze niet is aangelijnd RB rijden in strijd met een geslotenverkla- ring (bord c van het rvv 990. een- richtingverkeer) 0 0 K00A het kenteken is niet behoorlijk zicht- baar aanwezig op of aan het motorrijtuig 0 0 F00 vechten op of aan de weg of een voor publiek toegankelijke plaats 0 0 F70 op of aan de weg handelen in of verwer- ven van drugs of daarbij bemiddelen of behulpzaam zijn 9 9 H6A binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met een of twee hengels 8 8 R0A niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnel- weg. R60A niet voldoen aan aanwijzing van bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar R als bromfietser bij ontbreken fiets/brom fietspad niet de rijbaan gebruiken K70 gedraging waardoor gevaar op de weg wordt veroorzaakt of verkeer op de weg wordt gehinderd E8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang F0A op of aan de weg op een beeld/monument/ overkapping/constructie/e.d. klimmen of zich bevinden E900 wapen (art lid categoric iv.7 wwm) dragen R0A als bestuurder handelen in strijd met een gesloten verklaring in beide rich- tingen R6 oversteken in strijd met rood licht: voetgangerslicht. 0 0 R608 niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten 0 0 K06AA bromfiets zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden 0 0 R6A achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -Sets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/binnen bebouwde kom 9 9

15 E9A de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door hinderlijk geluid voor anderen voort te brengen 9 9 F0 in het openbaar iemand uitjouwen, na- schreeuwen of lastig vallen met aanstoot gevende taal 8 8 K0DA niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat dan wel een rij- bewijs ter inzage afgeven 6 G rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard 6 6 R6 autosnelweg gebruiken anders dan met motorvoertuig dat sneller kan/mag dan 60 km/h E0C orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door de taakuitoefening van het personeel te verhinderen/belemmeren H0 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende of de omgeving. F in een inrichting/horecabedrijf de orde verstoren RB als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken. (bijv. laten stilstaan op een trottoir/voetpad etc.) H098A als particulier klein consumptieafval weggooien in oppervlakte water H06 afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden EC de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door misbruik van voorzieningen te maken R6C als best. / passagier motor of driewie- lig motorvoertuig zonder goedgekeurde/ goed passende/ deugdelyk bevestigde helm R0 als bromfietser niet het fiets/bromfiets pad gebruiken E op of langs de spoorweg rijden of lopen. H00 nachtrust verstoren door rumoer of bu- rengerucht R68B niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een politietransparant. R8 parkeren in strijd met parkeerverbod/ parkeerverbodszone(bord el) K06B als bestuurder jonger dan 8 jaar een motorrijtuig besturen E0A niet voldoen aan vordering toezicht- houder F op of aan weg voorwerp dat als steekwa- pen te gebruiken is, aanwezig hebben W00B als schipper van een schip op binnenwa- teren varen zonder geldig klein vaarbe- wijs/vaarbevoegdheidsbewijs/patent 0 0 R6 afslaan zonder richting aan te geven 0 0 RA als bestuurder van een rijdend motor- voertuig niet de rijbaan gebruiken 0 0 GA0A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf pg/i. 0 0 F0C een publ.toegankelijk portaal/telefoon- cel e.d. voor een daarvoor niet bestemd doel gebruiken. 0 0 EA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del te roken waar dit niet is toegestaan 9 9 FC op of aan de weg of op openbaar water of in een publiek gebouw alcoholhoudende drank nuttigen (met overlast) 9 9 F zonder vergunning venten 9 9 A97B met een motorrijtuig, niet zijnde brom- fiets, op een weg staan zonder de vereiste verzekering 8 8 EE8 niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang. 8 8 EEB orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. 8 8 N70S als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl twee banden niet voldoen aan de eisen t.a.v.de profilering 8 8 N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl deze niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat 8 8 N08A als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt t/m 0 km/h 8 8 H7 vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden ( uur tot uur) 8 8 H0 afval buiten een inrichting storten/ op of in de bodem brengen/verbranden 8 8 GA00A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m 0 pg/i. 8 8 G0B rijden tijdens rijontzegging met motor- rijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist 8 8 G00A winkeldiefstal/-verduistering, waarde ontvreemde goed t/m eur 0 8 8

16 R9 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor alle motorvoertuigen: bord c / R0 als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken 7 7 P060B met een voertuig rijden, terwiji het zo- danig is beladen dat gevaar bestaat voor het v/h voertuig vallen van de lading 7 7 N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji de reminrichting/onderdelen niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) 7 7 N70R als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji een band niet voldoet aan de eisen t.a.v.de profilering 7 7 F7 door woord/houding/gebaar of andere wijze iemand tot prostitutie bewegen, uitnodigen of aanlokken 7 7 H6A vissen van april tot en met mei met een hengel geaasd met verboden aas 7 7 R6 bij op wegdek aangebrachte "haaietanden" geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg. 6 6 R8 voetganger (voornemens) op voetgangers- oversteekplaats (over to steken) niet voor laten gaan 6 6 F7 deel uitmaken van een groep van personen i.h.k.v. drugs of heling op door het college aangewezen weg 6 6 K0B niet op eerste vordering behoorlijk het keuringsbewijs ter inzage afgeven 6 6 H67B niet op eerste vordering ter inzage af- geven een schriftelijke toestemming (bij een of meer hengels of peuren) 6 6 GA00D rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 pg/i tot en met 70 pg/i 6 6 R6 anders dan met lijn- bus of autobus gebruik maken van busbaan of strook aangeduid met " bus" R68 als bestuurder een verdrijvingsvlak gebruiken. R8 verbod stil to staan (bord e) R7 weg inrijden aan de andere zijde van het bord dan de pijl aangaf: bord d /6. R6 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c/. R60 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor bromfietsen, snorfietsen of gehandicaptenvtg. E7 orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde weg to begeven R0B parkeren op gehandicaptenparkeerplaats anders dan met motorvoert.op meer dan wielen met geldige gehand.parkeerkaart EE0C orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door de taakuitoefening van het personeel to verhinderen/belemmeren K60A in overtreding bevonden van een voor- schrift van de wvw 99, de gegeven bevelen niet opvolgen G0 wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in voor openbare dienst bestemd lokaal; lokaalvredebreuk K060E rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (< jaar) K00 een aanwijzing van een opsporingsambte- naar niet opvolgen EEB orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze F00 zich bevinden/begeven op weg/terrein af- gezet door/vanwege het bevoegde gezag i.v.m openbare veiligheid R69 op een kruising niet de richting volgen die het voorsorteervak aangeeft G00B winkeldiefstal/-verduistering, waarde ontvreemde goed tussen eur 0 on 0 R76 negeren rijrichtingbord: bord d. RB als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c) R0B handelen in strijd met gesloten verkla- ring in beide richtingen weg(gedeelte) bestemd voor bep.categorie voertuigen E0B orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van vervoermiddel to verhinderen/belemmeren RF passagier jonger dan jaar en korter dan. meter vervoeren zonder gebruik kinderbeveiligingssysteem R68 autoweg gebruiken anders dan met motor- voertuig dat sneller kan/mag dan 0 km/h R96 stilstaan langs een gele doorgetrokken streep R9 voertuig zodanig op de weg laten staan dat gevaar wordt/kan worden veroorzaakt of verkeer wordt/kan worden gehinderd F0A de weg of vanaf de weg zichtbaar onroe- rend goed bekrassen of bekladden N6 voertuig is niet voorzien van een rode retroreflector in de vorm van een afgeknotte driehoek

17 V Lt..LL. / UVCI JL l II IJUll ly. II IclAll I IU I I JI IcII l IU vr.j au Lvoi icivvcycl t, c mn If.... nb NA als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed werkende richtingaanwijzer(s) N80A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het voertuig scherpe delen heeft N0A als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de accu/tractiebatterij niet deugdelijk is bevestigd N08B als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt t/rn km/h A90A een bromfiets op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering NO0D als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het kenteken niet goed leesbaar is K niet meewerken aan het voorlopige onder- zoek van uitgeademde lucht F00 als artiest, fotograaf, tekenaar, film- operateur of gids voor publiek optreden waar dit niet is toegestaan KO6OF rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (> jaar) GA00C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 pg/i tot en met 00 pg/i KOO6B met een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs krachtens de wet mulder is gevorderd H66 bij vissen levende vis als aas gebruiken H67A niet op eerste vordering ter inzage af- geven de akte of schrift. toestemming ( vistuigen, anders dan hengels of peuren) HC er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ondoet op een andere door college aangewezen plaats H0 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben H76 vuurwerk voorhanden hebben buiten een inrichting als bedoeld in het vuurwerk- besluit W00A snelle motorboot niet geregistreerd ten name van de eigenaar. W07A met een klein schip de toegestane snelheid overschrijden tot 6 km/h (verkeersteken b6/bekendmaking babs) VB0 overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord al) van tot km/h R6A als weggebuiker gebruik maken van bus- baan of - strook aangeduid met: lijnbus E9 zich op/langs gedeelten v.e. hoofdspoor- weg bevinden of daarop of -langs dieren drijven of laten lopen R66A de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken/op paden met verkeer in beide richtingen naar links E9F de orde/rust/veiligh/bedrijfs- gang verstoren door in verv.middel mee- nemen hinderl./gevaarl.dier/voorw./stof F op de weg vervoeren/bij zich hebben van enig aanplakbiljet/-doek/kleur-/verf- stof/verfgereedschap R77 negeren rijrichtingbord: bord d. H6A binnenvisserij uitoefenen zonder geldige akte, met een vistuig anders dan hengel of peur R6 lopen in strijd met geslotenverklaring R6 rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c GAB rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m 0 pg/i (geen rijbewijs) R als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets of snorfiets onnodig geluid veroorzaken G076 opzettelijke belediging, mondeling iemand in diens aanwezigheid in het openbaar aangedaan R6A op autosnelweg buiten noodzaak gebruik maken van vluchtstrook of vluchthaven A9A een motorrijtuig op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering R6B achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -fiets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/buiten bebouwde kom RB geen dim of groot licht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom (motorvtg (+ahw), bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) R97H parkeren op een gelegenheid voor onmid- dellijk laden en lossen van goederen R96B stilstaan op een fietsstrook GA7A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 9 t/m 0 pg/i. (geen rijbewijs) FD een hond op de weg laten verblijven zon- der een middel om uitwerpselen te ver- wijderen bij zich te dragen of te tonen K06A motorrijtuig zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden

18 N60 als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de dimlichten niet aan de eisen voldoen H00 huishoudelijke afvalstoffen anders dan via aangewezen of verstrekte inzamel- middel aanbieden G0 wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in besloten lokaal of erf (huisvredebreuk) G rijden terwijl de overgifte ex 6 wvw v/h rijbewijs is gevorderd c.q. het rij- bewijs is ingevorderd H096 afval e.d. op/in bodem brengen/storten/ houden, achterlaten ed waardoor nadelige beinvloeding van milieu kan ontstaan W70F met een klein schip niet zoveel mogelijk aan stuurboordszijde vaarwater varen (aangegev. vaarweg bijl. onder a bpr) W0 als bestuurder van een snelle motorboot doen waterskien etc. terwijl geen uit- kijk van tenminste jaar aanwezig is W0A niet op eerste vordering vereiste bescheiden ter controle overleggen ( document) W8A zwemmen/watersport zonder schip/onder- watersport bedrijven op verboden plaats ((na)bij wachtplaats/brug/sluis of stuw) W06B met een snelle motorboot de toegestane snelheid van 0 km/h overschrijden van 6 tot km/h VL07 overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 7 km/h FB een hond laten verblijven/lopen op een publiektoegankelijke speelweide/ -plaats zandbak / aangewezen plaats E orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorwerpen uit een ver- voermiddel to werpen. VF07 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 7 km/h VF0 overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met km/h F90 op de weg/weggedeelte waar dit niet is toegestaan een geparkeerd voertuig to koop aanbieden of verhandelen. VA00 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van tot 0 km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 0 tot km/h E9B de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door uitoefenen beroep, bedrijf of aanbieden diensten VA00 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 0 km/h VA07 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 7 km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h K0 de kentekenplaat voldoet niet aan de gestelde eisen VA00 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 0 km/h VA07 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 7 km/h NO00 kentekenpla(a)t(en) voertuig geen goed- keuringsmerk of niet deugdelijk aan de voor- en/of achterzijde bevestigd A98 niet voldoen aan de vordering om aan to tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan NO6ON als bestuurder van een landbouw- of bosbouwtrekker rijden, terwijl deze breder is dan m VA0 overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met km/h EEA orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del to roken waar dit niet is toegestaan F niet voorkomen dat onder zijn hoede staande dieren voor de omgeving hinder- lijk zijn N08D als bestuurder van een bromfiets rijden terwiji de bromfiets de maximumconstruc- tiesneiheid overschrijdt t/m km/h GA0A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: t/m pg/i. E8A niet onverwijld melding doen van aanwe- zigheid door vreemdeling wiens verblijf niet of niet!anger is toegestaan R9 negeren inhaalverbod: bord f /0. R78 negeren rijrichtingbord: bord d 6. H60 binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met meer dan twee hengels F8 recreatiegebied gebruiken anders dan voor dagrecreatie R6 rijden, dan wel gaan, in strijd met een geslotenverkiaring: bord c 9 bijlage i rvv 990.

19 N70E als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl een band beschadigd of versleten is RA als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c) E0A orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van voorzieningen te verhinderen/belemmeren EB orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden. F6 verkoop of koop van fietsen e.d. anders dan vanuit detailhandelsbedrijf voor rij wielen e.d. GAA rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 9 Urn 0 pg/i (geen rijbewijs) N80P als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende reminrichting A9B een motorrijtuig op een weg laten staan zonder vereiste verzekering. N0B voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit geen recht.buit.spiegel voorzien van uit zicht belemmerende onnodig voorwerpen N0A als bestuurder van voertuig rijden, ter- wijl deze niet is voorzien van noodzake- lijke spiegels die aan de eisen voldoen Rl meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn H009 huishoudelijk afval niet op voorgeschre- ven wijze aanbieden via inzamelvoorzie- ning op wijkniveau R van rijstrook wisselen zonder overige verkeer voor te laten gaan GAC rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: Um pg/i (geen rijbewijs) F09 zonder vergunning diensten verlenen of aanbieden ND als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed goed werkende remlichten H66B zonder bevoegdheid tot of recht om te vissen voorhanden hebben van een of twee hengels R mistlicht voeren aan voorzijde anders dan bij mist, sneeuwval of regen die het zicht ernstig belemmert EE9G de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging R9 signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan G0 rijden terwijl de overgifte van het rij- bewijs is gevorderd ex.0 wvw 99 dan- wel is ingevorderd R97J parkeren buiten parkeervak bij een van de borden e tot en met e v/d bijlage i van het rvv 990 R97D parkeren op parkeergelegenheid,terwyl voertuig niet tot aangegeven categorie of groep voertuigen behoorde R97B parkeren voor een in- en/of uitrit EE9E de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door te bedelen of houden van inzamelingen P06 met een voertuig rijden, terwijl de losse lading die mogelijk v/h voertuig kan vallen niet deugdelijk is afgedekt E6 orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op gesloten niet toeganke lijk deel van station/hal te bevinden. R6 op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts G een motorrijtuig besturen/ doen be- sturen terwijl het rijbewijs voor die categorie is geschorst F0 zonder vergunning geld of goederen in- zamelen of een intekenlijst aanbieden G078 opzettelijke belediging in het openbaar schriftelijk of door afbeelding P70 de hulpkoppeling middenasaanhangwagen (toegest,max.massa < 00 kg) is niet op de vereiste wijze aangebracht E8G niet onverwijld melding doen van aanwe- zigheid door vreemdeling wiens verblijf niet of niet langer is toegestaan P80 verlichtingsinstallatie aanhangwagen is niet zodanig aangesloten, dat lichtsig- nalen overeenkomen met trekkend voertuig R07 als voetganger bij ontbreken brom/fiets pad, voetpad of trottoir, niet de berm of uiterste zijde rijbaan gebruiken. D0 als persoon bedoeld in artikel 7 wvsr geen doorlopend register houden dan wel niet op eerste aanvraag tonen D geen doorlopend register(nachtverblijf) bijhouden of dit niet op aanvraag tonen GA7D rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf 6 pg/i. (geen rijbewijs) P00 iso 768 stekkers tussen van abs/ebs voorzien trekkend voertuig en aanhang- wagen zijn niet met elkaar verbonden R als ruiter niet het ruiterpad gebruiken

20 F6 op een weg vervoeren/dragen/voorhanden hebben kerstbomen, autobanden ed met het doel om deze op de weg to verbranden F0B zonder toestemming van rechthebbende op weg/onroerend goed afbeelding/geschr ift aanplakken of aanbrengen R een kruispunt blokkeren P0B de losbreekreminrichting is niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig verbonden P0B aanhangwagen heeft geen reminrichting terwiji massa aanhangwagen > helft ledi- ge massa personenauto + 0 kg R7C bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan K00B met een motorrijtuig rijden, terwill het kentekenbewijs is ingevorderd zonder reparatie H00 als particulier aan voertuig handelingen verrichten waardoor bodem kan worden verontreinigd R96D stilstaan op een oversteekplaats of binnen meter daarvan R96F stilstaan bij bord bushalte ter hoogte van geblokte markering GAE rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 0 t/m 70 pg/i (geen rijbewijs) R97A parkeren bij een kruispunt binnen meter daarvan P00A als best. van voertuig rijden, terwiji aanhangw t/m 70 kg niet is voorzien van het kenteken van trekkend motorrijtuig N70C als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji het niet is voorzien van een goed werkende bel H0A als particulier handelingen verrichten met max m niet gevaarlijk afval, waardoor bodem kan worden verontreinigd N660B (hulp)koppeling/trekdriehoek/trekboom/ onderdelen is niet deugdelijk(beves- tigd)voldoet niet aan gestelde eisen R98 dubbel parkeren R0 als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone R0A als bestuurder op een gehand.par- keerplaats parkeren anders dan met een gehandicaptenvoertuig N60 als bestuurder van een voertuig rijden, terwiji het is voorzien van meer lichten of retroreflect. voorz. dan toegestaan. R06 voertuig laten staan in park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstroken K06B aanhangwagen < 00 kg zonder(geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden E6 dieren op of langs de spoorweg drijven of laten lopen K006A met een motorrijtuig rijden terwiji het rijbewijs krachtens de wet mulder is ingenomen N0 als best. van een voertuig rijden, terw. glazen verlichtingsarmaturen of retrore- flect.niet aan de gestelde eisen voldoen H6B vuurwerk voorhanden hebben dat niet vol- doet aan de gestelde eisen (strijkers van 0 t/m 00 stuks) E0C niet voldoen aan vordering officier van justitie het rijbewijs op een bepaalde tijd en aangewezen pleats in to leveren R7D als bestuurder van een fiets bij nacht/ dag indien het zicht slecht is geen voor- of achterlicht voeren NF als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van goed werkende rode retroreflectoren NE als best. van een voertuig rijden, ter- wiji voertuig niet voorzien is van een goed werkende kentekenplaatverlichting H66 vissen tussen twee uur na zonsondergang on een uur voor zonsopkomst R6C op autosnelweg zonder noodzaak stilstaan op vluchtstrook of vluchthaven H008 ander huishoudelijk afval aanbieden via inzamelvoorziening op wijkniveau/groep percelen dan waarvoor deze is bestemd G00 wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in een woning; huisvredebreuk N80E als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl gevaar bestaat voor het losraken van enig deel van de buitenzijde R7 bij wisselen van rijstrook geen teken met richtingaanwijzer geven E80 zich als vreemdeling, die geen recht- matig verblijf heeft, niet melden bij korpschef in verblijfgemeente A90 niet voldoen aan de vordering om aan to tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan (bromfiets) H66 vuurwerk voorhanden hebben dat niet is voorzien van de aanduiding: "geschikt voor particulier gebruik" RG voorin passagier tot 8 jaar en korter dan. meter vervoeren, zonder beschikbare gordel/kind.bev.systeem

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

Feitenboekje. Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen

Feitenboekje. Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen Bord A1 Feitcode W 601 a Bord A1 a Feitcode W 601 b Bord A2 Feitcode W 602 a/b Bord A1 Feitcodes VA tm. VT Bord A3 Feitcodes VA tm. VT Bord B6 Feitcode R 548 Bord A3 Feitcode W 603 Bord A4 Feitcode W 604

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank:

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank: JURISPRUDENTIE - deel 2 Zoals beschreven en van commentaar voorzien door Paul Enkelaar Expertisecentrum Verkeer en Vervoer - Politieacademie - Apeldoorn Teksten verschenen in het blad Verkeersknooppunt

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de openbare weg? Als verzekeraar en gespecialiseerd financieel dienstverlener in

Nadere informatie

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK Vademecum Cat. C C Openbare weg VAK Te vervangen pagina s : Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2015.01 V cat C/C1_C/C1.v. (01/03/2015) Praktische proef op openbare weg VAK p. 10, 14, 16, 21-24, 33, 34,

Nadere informatie

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden 3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010 Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Maandag 4 oktober van 14.00 tot 02.00 uur van 13.00 tot 22.00 uur van 09.00 tot 01.00 uur Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare ruimte» : 1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering WA-dekking Versie 0302

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering WA-dekking Versie 0302 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelauto, Model BESTEL 2010-01

Voorwaarden Bestelauto, Model BESTEL 2010-01 Voorwaarden Bestelauto, Model BESTEL 2010-01 AANDACHTSPUNTEN Aangifte van diefstal Bij diefstal van verzekerde zaken moet u aangifte doen bij de politie. In het buitenland moet u er rekening mee houden

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1 Motorrijtuig: 1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 1.b een vervangend

Nadere informatie

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde bedrag Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Oldtimerverzekering WA/Cascodekking Versie 0302

Bijzondere Voorwaarden Oldtimerverzekering WA/Cascodekking Versie 0302 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

HOOFDSTUK I IN- EN UITVOER IN HET ALGEMEEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I IN- EN UITVOER IN HET ALGEMEEN. Artikel 1 WET van 25 April 1908 tot vaststelling der formulieren, in acht te nemen bij in- en uitvoer (G.B. 1908 no. 63), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1922 no. 57, G.B. 1926 no.

Nadere informatie

Budgio Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Compleet

Budgio Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Compleet Budgio Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het

Nadere informatie

Voorwaarden Klik & Go Volledig Casco

Voorwaarden Klik & Go Volledig Casco Voorwaarden Klik & Go Volledig Casco Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen. Inhoud

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel

Nadere informatie

Budgio Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Beperkt

Budgio Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Beperkt Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde

Nadere informatie

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde bedrag Artikel 6 Vervoer van gewonden Artikel 7 Tijdelijke

Nadere informatie

DE LEEUW. Motorverzekering. Polisvoorwaarden M 2006

DE LEEUW. Motorverzekering. Polisvoorwaarden M 2006 DE LEEUW Motorverzekering Polisvoorwaarden M 2006 M Inhoud Art. Onderdeel Pagina Art. Onderdeel Pagina Aandachtspunten 3 Algemene Begripsomschrijving 4 Algemene Voorwaarden MA 06-1 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING BEPERKT CASCO Compleet

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING BEPERKT CASCO Compleet BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING BEPERKT CASCO Compleet Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

ProfielPolis. Autoverzekering

ProfielPolis. Autoverzekering Autoverzekering Art. AUT 1 Grondslag van de verzekering Aan de in deze voorwaarden geregelde verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer tot het aangaan van de overeenkomst verstrekte

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering

Motorrijtuigenverzekering Inhoudsopgave Blz Algemene Verzekeringsvoorwaarden 2 Begripsomschrijvingen 2 Verzekeringsgebied 2 Omschrijving van de dekking 2 Verplichtingen in geval van schade 7 Verjaring 8 De premie 8 Wijziging van

Nadere informatie