Postbus AA Bezoekadres Martinbaan NN Bank Nederlandse Gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387"

Transcriptie

1 Postbus AA Bezoekadres Martinbaan NN Bank Nederlandse Gemeenten Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon Gerard Rikhof Telefoon 1555 Fax G. NL aan: de leden van de gemeenteraad van Nieuwegein. Datum 5 januari 2012 Kenmerk concerndirectief beleidscoördinatie Onderwerp voorbereiding terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur BRU. Geachte leden van de raad, Vier keer per jaar koppelt de delegatie, die uw raad vertegenwoordigt in het Algemeen Bestuur van het Bestuur Regio Utrecht, de discussie en besluitvorming aan u terug. In raadcyclus van januari 2012 zal er wederom verslag gedaan worden van de resultaten van de AB BRU vergadering, welke op 14 december 2011 gehouden is. Wederom bevatten de stukken voor de AB BRU vergadering vele pagina's. Bijgaand treft u de voornaamste onderdelen van deze teksten aan ter voorbereiding van deze terugkoppeling. De volledige teksten treft u aan bij de ter inzage gelegde stukken. - Bijlagen Kopie aan

2

3 NOTITIE Aan : Van: Algemeen Bestuur Regio Utrecht Portefeuillehouder Gerritsen Datum: 12 december 2011 Inzake: Aanbesteding concessies OV Regio Utrecht 1 Inleiding De aanbesteding concessies OV Regio Utrecht staat geagendeerd op de agenda van het algemeen bestuur op 14 december Deze notitie is bedoeld om u te informeren over het proces tot nog toe en het vervolg. 2 Het proces tot nu toe: korte terugblik De openbare aanbesteding 2. 1 Het BRU heeft vorig jaar een openbare aanbesteding gehouden. In die aanbesteding vroeg BRU van inschrijvers onder meer een concept leasecontract voor 218 bussen met een periode van 12 jaar. Het leasecontract moet na afloop van de aanbestede concessie overgaan op de opvolgende concessiehouder. BRU heeft in het bestek strikte eisen gesteld, onder meer om de opvolgende concessiehouder te beschermen en om bij de aanbesteding van een opvolgende concessie een 'level playing field' te waarborgen Op de aanbesteding hebben Connexxion en Qbuzz ingeschreven. Dat was in september Bij de beoordeling van de inschrijvingen heeft BRU vastgesteld dat zowel Connexxion als Qbuzz een leasecontract had overgelegd dat niet voldeed aan de eisen van het bestek. BRU heeft toen beide inschrijvers verzocht de gebreken in het leasecontract te herstellen. Beide inschrijvers hebben aan dat verzoek binnen enkele dagen voldaan Vervolgens heeft BRU de herstelde inschrijvingen beoordeeld en heeft zij de concessie gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving 1 : Qbuzz 2. 5 Dat gunningsbesluit is onderwerp geweest van een voorlopige voorziening procedure bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 1 Als een opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar wordt eveneens veel waarde gehecht aan kwalitatieve criteria Pagina 1 van 7

4 2. 6 In een uitspraak van 3 februari 2011 heeft de Voorzieningenrechter het gunningsbesluit geschorst. De Voorzieningenrechter oordeelde dat BRU de inschrijvers niet in de gelegenheid had mogen stellen de gebreken in hun inschrijvingen te herstellen. BRU had volgens de Voorzieningen rechter, zoals het bestek ook voorschrijft, moeten besluiten beide inschrijvingen terzijde te leggen, waarna beide partijen (voorlopig) in rechte beoordeeld zouden kunnen krijgen of die terzijdeleggingen al dan niet terecht waren. (Uitspraak 1) 2. 7 BRU heeft de uitspraak van de Voorzieningenrechter ter harte genomen. Zij heeft besloten, zoals het bestek inderdaad voorschrijft, beide inschrijvingen ongeldig te verklaren en terzijde te leggen In haar besluit inzake ongeldigheid van 1 maart 2011 heeft BRU de eerder door haar geconstateerde gebreken nader geconcretiseerd en expliciet benoemd van welke bestekseisen het door elk van de inschrijvers ingediende leasecontract afweek Connexxion en Qbuzz hebben bezwaar gemaakt tegen de ongeldigverklaring van de inschrijvingen. Het dagelijks bestuur is op 23 maart 2011 gemandateerd door het algemeen bestuur om een adviescommissie aanbesteding in te stellen. De commissie bestond uit drie onafhankelijk deskundigen die tot dat moment niet waren betrokken bij de aanbesteding. Deze commissie heeft het dagelijks bestuur geadviseerd de primaire besluiten van 1 maart 2011 te handhaven. Het dagelijks bestuur heeft dit advies gevolgd Het besluit van BRU om de primaire besluiten van 1 maart 2011 te handhaven, hebben Connexxion en Qbuzz in beroep bestreden, maar met de uitspraken van het CBb van 15 juli 2011 is de ongeldigheid van beide inschrijvingen in rechte komen vast te staan. (Uitspraak 2) Onderhandelingsprocedure Daarmee stond ook vast dat de oorspronkelijke openbare aanbesteding niet meer kon leiden tot verlening van de concessie. Hoe nu verder? BRU heeft de voorkeur gegeven aan een onderhandelingsprocedure boven een nieuwe aanbesteding omdat de in de openbare procedure ontvangen inschrijvingen grotendeels voldeden aan haar verwachtingen en slechts op enkele punten afweken van het bestek. Deze inschrijvingen vormden dan ook een goede basis voor een onderhandelingsprocedure, waarin de inschrijvers de gebreken in hun inschrijving konden herstellen Op 27 juli 2011 heeft BRU Connexxion en Qbuzz uitgenodigd voor de onderhandelingsprocedure. In een bijlage bij die uitnodiging heeft BRU aangegeven op welke wijze de gebreken in de oorspronkelijke inschrijving konden worden hersteld BRU heeft de inschrijvers voor dat herstel drie weken gegeven. Pagina 2 van 7

5 In die drie weken heeft Connexxion een groot aantal (98) vragen gesteld over de onderhandelingsprocedure. BRU heeft al die vragen steeds binnen enkele dagen beantwoord. Ook is Connexxion naar aanleiding van de onderhandelingsprocedure een civiel kort geding gestart. Op 10 juli 2011, zes dagen voor de sluitingstermijn van de onderhandelingsprocedure (16 juli 2011}, heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht Connexxion niet-ontvankelijk verklaard. (Uitspraak 3} Uiteindelijk heeft Connexxion geen gebruik gemaakt van de door BRU geboden kans om een gewijzigd leasecontract over te leggen. Qbuzz heeft wel een gewijzigd leasecontract overgelegd. BRU heeft dat leasecontract getoetst en heeft vastgesteld dat het voldoet aan de door BRU gestelde eisen BRU heeft dus in het kader van de onderhandelingsprocedure één geldige inschrijving ontvangen, die van Qbuzz. BRU heeft op 29 augustus 2011 besloten de concessie te verlenen aan Qbuzz. Connexxion en Arriva hebben beiden de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening treffen, in die zin dat het bestreden besluit wordt geschorst De voorzieningenrechter van het CBb heeft op 3 november 2011 geoordeeld dat BRU aan alle voorwaarden heeft voldaan om een onderhandelingsprocedure te starten en dat BRU juist heeft gehandeld door alleen de oorspronkelijke inschrijvers, Connexxion en Qbuzz, toe te laten tot de onderhandelingsprocedure. (Uitspraak 4) Mede omdat inschrijvers reeds veel inzicht hebben verkregen in elkaars inschrijvingen, zijn de onderhandelingen beperkt tot het herstellen van de gebreken in de oorspronkelijk inschrijvingen. Het was de inschrijvers niet toegestaan andere onderdelen van hun inschrijving aan te passen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het uitsluitend bieden van de gelegenheid de gebreken in eerdere, ongeldige inschrijvingen te herstellen, niet als onderhandelen kan worden aangemerkt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat BRU de inschrijvers de gelegenheid had moeten bieden een geheel nieuwe inschrijving te doen. De voorzieningenrechter heeft het bestreden besluit geschorst. 3 Welke wegen kunnen we inslaan? 3. 1 Voor het vervolg van de concessieverlening liggen twee mogelijkheden voor de hand De eerste mogelijkheid is vervolgen van de onderhandelingsprocedure met (uitsluitend) Connexxion en Qbuzz en conform de uitspraak van de rechter de onderhandeling breder in te steken opdat mededinging mogelijk is. Met andere woorden, de beide inschrijvers moeten de kans krijgen om een geheel nieuwe bieding in te leveren. Bij een onderhandelingsprocedure mag het bestek niet wezenlijk wijzigen. Pagina 3 van 7

6 3. 3 De tweede mogelijkheid is een geheel nieuwe Openbare Europese Aanbesteding te starten, waarbij een wezenlijke wijziging van het bestek wel is toegestaan (en mogelijk zelfs verplicht is) In beide gevallen geldt dat BRU in ieder geval nog het besluit tot gunning aan Qbuzz zal moeten herroepen. Tevens zal BRU de gehouden onderhandelingsprocedure moeten intrekken Tegen een herroeping van het concessiebesluit staat voor belanghebbenden bezwaar en beroep open. Gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter van het CBb lijkt de kans op bezwaar en beroep evenwel klein Na herroeping van het gunningsbesluit en intrekking van de onderhandelingsprocedure, zal BRU een beslissing moeten nemen over het verdere gunningsproces. BRU is daarbij - uiteraard binnen de wettelijke kaders- vrij in haar keuze voor een nieuwe aanbestedingsprocedure Uit de rechtspraak volgt dat de beslissing om een bepaalde aanbestedingsprocedure te volgen geen besluit is, zodat tegen die beslissing geen bezwaar en beroep open staat. De keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure kan wel aan de orde komen in bezwaar- en beroepsprocedures gericht tegen een gunningsbesluit dat uit de gevolgde aanbesteding voortvloeit. 4 Vervolgen onderhandelingsprocedure 4. 1 Een onderhandelingsprocedure waarbij Connexxion en Qbuzz de gelegenheid moeten krijgen een geheel nieuwe inschrijving te doen, is feitelijk een nieuwe aanbesteding met twee partijen zonder de mogelijkheid het bestaande bestek te wijzigen Een variant in de onderhandelingsprocedure zou zijn om zonder een nieuwe inschrijving in overleg met beide partijen tot een verdeling van de opdracht te komen. Deze of een vergelijkbare variant is wettelijk niet toegestaan De voordelen van vervolgen van de onderhandelingsprocedure zijn: Continuïteit/koersvastheid: de door het dagelijks bestuur ingezette lijn om een onderhandelingsprocedure te volgen, wordt doorgezet; De voorbereidingstijd voor een onderhandelingsprocedure is korter dan de voorbereidingstijd voor een geheel nieuwe openbare aanbesteding; 4. 4 De nadelen van het heropenen van de onderhandelingsprocedure zijn: De inschrijvers hebben veel inzicht verkregen in elkaars biedingen, waardoor het risico aanwezig is dat Qbuzz BRU zal betichten van onrechtmatig leuren. Connexxion Pagina 4 van 7

7 weet precies hoe groot en op welke punten zij achterstand heeft op Qbuzz. Dit nadeel was in een eerder stadium een reden om de onderhandelingen te beperken tot het herstellen van de gebreken. Er is een kans op collusie tussen beide vervoerbedrijven. Beide vervoerbedrijven kunnen in een onderhandelingsprocedure, waarbij een geheel nieuwe inschrijving gedaan mag worden, samenspannen. Dit samenspannen kan leiden tot een ongunstige prijs en is juridisch niet toegestaan. De meer- en minderwerkregeling met het verveersaanbod van 2010 als basis in het huidige bestek uit voorjaar 2011, valt voor BRU nu ongunstig uit. Dit omdat als gevolg van de verlaging van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk het voorzieningenniveau per dienstregeling 2012 en in de komende jaren naar beneden moet worden aangepast. Hiertoe heeft het AB ook besloten in het kader van de besparingsmaatregelen Met deze regeling leidt een budgetdaling van ongeveer 15% tot een verlaging van het vervoeraanbod met ruim 20%. Omdat bij een onderhandelingsprocedure het bestek niet wezenlijk mag worden gewijzigd, kan deze ongunstige regeling niet worden aangepast. Bij een onderhandelingsprocedure waarbij de partijen een nieuwe bieding mogen doen, is de kans aanwezig dat de partijen een hogere prijs aanbieden. Het inbouwen van een budgetplafond is niet mogelijk door het verbod op een wezenlijke wijziging van het bestek. 5 Nieuwe Europese openbare aanbesteding 5. 1 Om een nieuwe Europese openbare aanbesteding te starten, moet de lopende procedure worden stopgezet. De nieuwe procedure moet een wezenlijke wijziging ten opzichte van de lopende procedure bevatten en staat weer voor alle marktpartijen open voor mededinging naar de opdracht De voordelen van een nieuwe openbare Europese aanbesteding zijn: Verlaging van de BDU is bij een heraanbesteding makkelijker op te vangen dan bij een onderhandelingsprocedure (zoals schrappen kostenverhogende bepalingen, inbouwen budgetplafond en een vervoeraanbod op basis van een lagere BDU voorschrijven). Aanpassing van het bestek zoals de concessieduur, de omvang van de concessie, de meer- en minderwerkregeling en de leaseconstructie is mogelijk. Een samenvoeging van de provinciale concessie met de concessies van het BRU is niet mogelijk omdat de concessie van de provincie Utrecht pas in december 2016 eindigt. Pagina 5 van 7

8 De marktspanning is door een toename van de potentiële concurrentie groter. Naast de vervoerbedrijven Connexxion en Qbuzz, kunnen ook de andere in binnen- en buitenland actieve vervoerbedrijven meedingen naar de opdracht Het nadeel van een nieuwe openbare Europese aanbesteding is een langere voorbereidingstijd dan bij het opnieuw starten van de onderhandelingsprocedure. 6 Tijdsplanning 6. 1 Het bestaande bestek gaat uit van een implementatieperiode van 14 maanden. Beide inschrijvers hebben aangegeven dat deze periode, gezien de materieelvoorwaarden en de daarbij bijbehorende boete en bonus bepaling, krap is. De huidige concessies zijn met een jaar verlengd tot december Dit wringt. Bij een onderhandelingsprocedure is een wezenlijke wijziging van het bestek niet toegestaan, dus ook geen kortere implementatieperiode, waardoor het niet mogelijk is de concessie te verlenen per december Een verlenging van de huidige concessies met vier (4) maanden is derhalve noodzakelijk Een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure (zonder gerechtelijke procedures) heeft een doorlooptijd van minimaal 5 à 6 maanden. Na de aanbestedingsprocedure rest nog maximaal 6 maanden voor implementatie tot expiratie van de huidige concessies. Dit is zeer kort gezien de omvang van de concessie. Het is wenselijker om een implementatieperiode van minimaal12 maanden te hanteren. Dat betekent eveneens een verlenging, tussen de zes (6) en twaalf (12) maanden, van de huidige concessie De concessie van Connexxion zou oorspronkelijk aflopen in december Eerder dit jaar is de concessie verlengd met een jaar, dus tot december Die verlenging was toegestaan op grond van artikel47 van de Wet personenvervoer De concessie zelf biedt geen mogelijkheden voor een (verdere) verlenging, en de enige mogelijkheid die de Wp2000 biedt (artikel 47) is reeds volledig benut. Dat betekent dat het 'verlengen' van de concessie van Connexxion in feite alleen mogelijk is door aan Connexxion een nieuwe concessie te verlenen voor de overbruggingsperiode december december Bij verlening van een nieuwe concessie is het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) van (overeenkomstige) toepassing. Op grond van het Bao dient in beginsel een openbare of niet-openbare procedure te worden gevolgd. In bepaalde gevallen mag echter ook een procedure van gunning door onderhandelingen worden gevolgd. Bij deze procedure is niet vereist dat met meerdere partijen wordt onderhandeld. Onderhandse (één op één) gunning behoort dus tot de mogelijkheden Belanghebbenden kunnen een onderhandse gunning in rechte aanvechten. Echter, BRU staat voor een voldongen feit. Om voldoende mededinging te waarborgen in een nieuwe Pagina 6 van 7

9 aanbesteding is de tijd te kort om in december 2012 een opvolgende concessiehouder te laten starten met de exploitatie Bovendien is goed mogelijk dat concurrerende vervoerders een verlenging niet in rechte zullen aanvechten, indien reeds een nieuwe aanbesteding is aangekondigd. Daarbij geldt dat het risico op een rechtszaak zal toenemen, naarmate de duur van de verlenging langer is Er is thans, na eerste ambtelijke verkenningen geen aanleiding te veronderstellen dat een concurrerend vervoerbedrijf zich tegen een dergelijke overbruggingsperiode zal gaan verzetten Ambtelijk is bij Connexxion verkend hoe zij denken over een tweede verlenging. Connexxion is zeker genegen de concessie ook in 2013 uit te voeren. 7 Welke weg gaan we inslaan? 7. 1 Het dagelijks bestuur neemt op 19 december 2011 een besluit over de vervolgprocedure. Zij zal in haar overwegingen om tot een besluit te komen de uitkomsten meenemen van de behandeling in het algemeen bestuur op 14 december 2011 van de aanbesteding concessies OV Regio Utrecht. Pagina 7 van 7

10

11 algemeen bestuur 14 december 2011 R~gio ' Utrecht Agendapunt Nr. Bijlage Portefeuillehouder A.J. Gerritsen Onderwerp Financiële toekomst en rol BRU en gemeenten m.b.t. Regiotaxi Voorstel AB besluit 1. Op 1 januari 2013 worden de gemeenten verantwoordelijk voor Regiotaxi Utrecht. BRU blijft het contractbeheer uitvoeren en stelt vanuit de Brede Doeluitkering verkeer (BDU) een gelimiteerd bedrag beschikbaar. 2. Vanaf 1 januari 2013 stelt BRU jaarlijks een budget vanuit de BDU beschikbaar voor Regiotaxi Utrecht ter hoogte van 3,28 miljoen per jaar. 3. Er komt een afbouwregeling waarbij het maximaal budget wordt afgebouwd van 5,0 miljoen in 2013 naar 3,28 miljoen in Mocht blijken dat de totale kosten over 2012 voor BRU lager zijn dan het maximale BDU plafond van 5,0 miljoen, dan is dat bedrag het startbedrag voor de afbouwregeling in Regiotaxi Utrecht wordt gecontinueerd voor de uitvoering van het zowel het Wmo als het CW vervoer in de 9 gemeenten. 5. De beheersorganisatie inclusief contractbeheer van Regiotaxi Utrecht wordt ondergebracht bij BRU (zoals in huidige situatie). BRU behartigt de belangen van gemeenten hierin en BRU managet Regiotaxi Utrecht. Gemeenten geven echter invulling aan het product en de spelregels van Regiotaxi Utrecht met inachtneming van de uniforme uitstraling van het product Regiotaxi. 6. De kosten van de BRU beheerorganisatie van totaal per jaar worden afgetrokken van het beschikbare BDU budget voordat het budget verdeeld wordt over de gemeenten. 7. In een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst tussen BRU en gemeenten worden vastgelegd: a. De financiële afspraken met betrekking tot Regiotaxi Utrecht b. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder de BDU gelden worden verdeeld c. Afspraken over de beheerorganisatie van BRU en de kosten die hiermee gemoeid zijn. d. Dat de gemeenten de hoogte van de reizigersbijdragen van Wmo/65+ geïndiceerden vaststellen en het DB van BRU de hoogte van de reizigersbijdrage voor de OV reiziger vaststelt. 8. De jaarlijkse stijging van de vervoerskosten wordt vanaf 2012 jaarlijks in de eigen bijdrage van de reizigers verwerkt zodat de kostendekkingsgraad van Regiotaxi Utrecht op niveau blijft. 9. Indien gewenst, worden de gemeenten door BRU ondersteund met het nemen van maatregelen om het gebruik van Regiotaxi Utrecht te "managen". 10. De totale extra kosten die gemoeid zijn met de overgangsregeling periode bedragen 3,2 miljoen. 11. De vastgestelde besparingsmaatregelen worden aangepast en de bovengenoemde financiële besluiten vormen de basis voor de meerjarenraming van BRU. Ten aanzien van de besparingsmaatregelen (periode ) gelden voor dit besluit de jaartallen 2013 en Pagina 1 van 6

12 Alternatief WMO-wethouders Naar aanleiding van een initiatief van de Wmo-wethouders van de BRU-gemeenten wordt het volgende alternatieve voorstel aan het AB voorgelegd waarbij voor Regiotaxi Utrecht een budget van 4,2 miljoen per jaar beschikbaar wordt gesteld. Dit voorstel beantwoordt niet aan de financiële doelstellingen van BRU; het dagelijks bestuur zal zich echter niet verzetten indien het algemeen bestuur voor dit alternatief kiest. Het jaarlijks terugkerende miljoen aan extra uitgaven van regiotaxi gaan overigens wel ten koste van openbaar vervoer exploitatie. 1. Het budget voor de financiering van Regiotaxi wordt niet afgebouwd naar 3,28 maar naar 4,2 miljoen met daarbij de onderstaande afbouwregeling. jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 plafond BDU Gemeenten en BRU gaan werken aan een harmonisering van de reizigersbijdragen. De punten 4 t/m 11 van het DB-voorstel zijn van toepassing. Aanleiding Per medio augustus 2013 eindigen de huidige overeenkomsten van Regiotaxi Utrecht en dient opnieuw Europees aanbesteed te worden. Organisatorisch en qua uitvoering is Regiotaxi Utrecht nu een succes. De kosten voor Regiotaxi Utrecht stijgen jaarlijks. Regiotaxi Utrecht is onbetaalbaar geworden. Daarom heeft Bestuur Regio Utrecht een financieel onderzoek laten doen naar de manier waarop de betaaibaarheid van Regiotaxi Utrecht over de periode beheerst kan worden. Op 5 oktober 2011 heeft BRU een bijeenkomst georganiseerd voor de Wmo wethouders van de BRUgernaenten over dit onderwerp. Na dit overleg hebben de Wmo wethouders een brief opgesteld waarin zij zich uitspreken over het voorstel. De brief is als bijlage bij deze nota gevoegd. Deze brief is aan de orde gesteld in het DB van 21 november Het DB heeft besloten om naast het eigen voorstel ook het alternatieve voorstel van de Wmo-wethouders aan het AB voor te leggen zodat het AB dit voorstel kan betrekken bij de besluitvorming. Toelichting Voorstel DB aan AB: Per medio augustus 2013 eindigen alle overeenkomsten tussen vervoerders en Regiotaxi Utrecht na een contractperiode van vier jaar plus een éénmatige verlenging van twee jaar en dient BRU Regiotaxi Utrecht opnieuw Europees aan te besteden. Sinds de start in augustus 2007 is de uitvoeringskwaliteit van Regiotaxi Utrecht gestaag toegenomen en op dit moment is Regiotaxi Utrecht een succes. Er worden meer ritten gereden, het aantal pashouders neemt nog maandelijks toe, het aantal klachten is onder de gestelde bestaksnorm en het op tijd uitvoeren van de ritten is meer dan acceptabel. Sinds de start heeft geen enkele prijsverhoging plaatsgevonden als het gaat om de zogenaamde eigen bijdrage van de reizigers. Jaarlijks zijn vervoerskosten wel geïndiceerd conform bestek hetgeen heeft geleid tot een verlaging van de kostendekkingsgraad tot 33%. In vergelijking: het "normale" openbaar vervoer kent een gemiddelde kostendekkingsgraad van ruim 50% en een jaarlijkse indexering. De huidige financiële constructie van Regiotaxi Utrecht kent geen plafond. Regiotaxi Utrecht is voor BRU onbetaalbaar geworden. Om de (financiële) toekomst van Regiotaxi Utrecht te borgen heeft het dagelijks bestuur in haar vergadering van 28 februari 2011 besloten om een financieel onderzoek te Pagina 2 van 6

13 ') L. 0 1,_ ~.~ - t) \ 0 7 laten plaatsvinden onder begeleiding van een stuurgroep. Het onderzoek is integraal bijgevoegd. Het onderzoek dient als basis voor de verdere uitwerking van de organisatie van Regiotaxi Utrecht. Conclusies en adviezen uit het onderzoek integraal weergegeven (hoofdstuk 7 van het onderzoek): 1. De gemeenten hebben de meeste invloed op het gebruik en de kosten van Regiotaxi Utrecht. De gemeenten bepalen wie er toegang heeft tot Regiotaxi Utrecht en bepalen de hoogte van de reizigersbijdrage van de grootste groep gebruikers; de groep Wmo/65+ reizigers. BRU heeft slechts beperkt invloed op het gebruik. BRU bepaalt de hoogte van de reizigersbijdrage van een kleine groep gebruikers; de CVV reizigers (vrije reizigers). Daarnaast heeft BRU via het contractbeheer invloed op de kwaliteit van het vervoer. Omdat BRU slechts zeer beperkt invloed heeft op de kosten van Regiotaxi Utrecht, wordt geadviseerd de gemeenten een zwaardere rol te geven ten aanzien van Regiotaxi Utrecht. 2. Omdat BRU slechts beperkte invloed heeft op het gebruik en de kostenontwikkeling van Regiotaxi Utrecht en de belaidsverantwoordelijkheid voor de grootste groep gebruikers (Wmo/65+) van Regiotaxi Utrecht bij de gemeenten ligt, wordt BRU geadviseerd een plafond in te stellen op de hoogte van de BDU subsidie die BRU voor Regiotaxi Utrecht beschikbaar stelt. Voorgesteld wordt een plafond in te stellen met een hoogte van 3,28 miljoen (prijspeil 201 0) Voorgesteld wordt om de maximale BRU-bijdrage van 3,28 miljoen per jaar te verdelen over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwoners per gemeente. Op basis van deze verdeelsleutel is het mogelijk de BDU te verdelen zonder dat onderscheid wordt gemaakt tussen de gemeenten. Om de overgang tussen de huidige situatie en de verdeling van BDU op basis van inwoners per gemeente soepel te laten verlopen wordt geadviseerd te starten met een verdeelsleutel die deels gebaseerd is op de kosten van 2010 en deels op basis van het aantal inwoners per gemeente. In de onderstaande tabel wordt een concreet voorstel gedaan. jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Verdeelsleutel kosten % 60% 40% 20% 0% Verdeelsleutel inwoners 20% 40% 60% 80% 100% Om de gemeenten in de gelegenheid te stellen beleidaanpassingen te realiseren wordt geadviseerd een overgangsregeling te treffen waarbij de BDU afgebouwd wordt van 5 miljoen naar een plafond van 3,28 miljoen per jaar. Op de onderstaande bedragen worden voor de verdeling de beheerkosten nog in mindering gebracht. jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 plafond BDU Op basis van de bovenstaande verdeelsleutels en de overgangsregeling ziet de verdeling van de BDU er als volgt uit: Maximaal te ontvangen BDU per M "<t "<t 10 <D gemeente op basis van N N N N N voorgestelde verdeelsleutels en ::::> ::::> ::::> ::::> ::::> afbouwregeling 0 g co co co co Bunnik De Bilt Houten Maarssen Nieuwegein Utrecht Dit bedrag is het opgebouwde BDU-bedrag voor Regiotaxi Utrecht bij overgang van de suppletieregeling (voorloper van de BDU) naar de BDU. Pagina 3 van 6

14 Vianen Zeist IJsselstein Van de bovenstaande bedragen dienen eerst nog wel de beheerkosten van afgetrokken te worden. 4. Geadviseerd wordt om Regiotaxi Utrecht te continueren als vervoersysteem voor de uitvoering van zowel het Wmo als voor het CVV vervoer. De combinatie van Wmo- en CW vervoer binnen Regiotaxi Utrecht leidt tot een kostenefficiënt vervoersysteem. Indien de gemeenten apart een dergelijk vervoersysteem zouden opzetten, zouden de beheerkosten aanzienlijk hoger uitvallen. Behalve het instellen van een maximale ritlengte van 5 OV zones, zijn er geen kostenbesparende maatregelen t.a.v. het product Regiotaxi Utrecht te benoemen. 5. Geadviseerd wordt om ook de uitvoering van het contractbeheer doorbrute continueren. De uitvoering is kostenefficiënt en de kwaliteit van de uitvoering is goed. Bij de gemeenten is weinig kennis op dit terrein aanwezig. 6. Indien besloten wordt bovengenoemde adviezen op te volgen, dan dient er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld te worden tussen BRU en de gemeenten, waarin wordt vastgelegd: de financiële afspraken met betrekking tot Regiotaxi Utrecht. de wijze waarop, en de voorwaarden waaronder de verdeling van de BDU over de gemeenten plaats kan en mag vinden. de afspraken over de kosten en de uitvoering van het opdrachtgeverschap en contractbeheer voor Regiotaxi Utrecht door BRU in opdracht van de gemeenten. 7. De kosten van het Regiotaxi Utrecht vervoer in 2010 bedroegen bijna 8,5 miljoen. BRU betaalde bijna 5,7 miljoen (67%) van de kosten vanuit de BDU, de gemeenten ruim 1,9 miljoen (23%) en de reiziger 0,8 miljoen (10%). 8. De verwachting is dat bij ongewijzigd beleid het aantal ritten, en de kosten van Regiotaxi Utrecht de komende jaren zullen stijgen als gevolg van het toenemend aantal Wmo geïndiceerden, de goede kwaliteit en de betrouwbaarheid van het vervoer. 9. De kostendekkingsgraad van Regiotaxi Utrecht is erg laag. Geadviseerd wordt om de reizigersbijdrage fors te verhogen. Het DB vanbruis en blijft bevoegd om de hoogte van de reizigersbijdrage van de OV reiziger vast te stellen (wettelijke taak DB). De gemeenten stellen de gereduceerde reizigersbijdragen voor Wmo en 65+ reizigers vast. 10. Aangezien er geen (wettelijke) noodzaak is om 65+ reizigers tegen een gereduceerd tarief te laten reizen, kunnen gemeenten overwegen om te stoppen met het laten reizen van de doelgroep 65+ tegen gereduceerd tarief. Een besparing voor BRU van 0,43 miljoen per jaar. Besparing gemeenten 0,13 miljoen per jaar. 11. In 2010 werden met Regiotaxi Utrecht ritten gereden. De aanvullende OV functie van Regiotaxi Utrecht is zeer beperkt. Zo'n 1 0% tot 16% van het aantal ritten wordt gemaakt door CVV reizigers. De overige 86% tot 90% van de ritten worden gemaakt door WM0/65+ reizigers. 12. BRU wordt geadviseerd om, indien gewenst, de gemeenten te ondersteunen met het nemen van maatregelen om het gebruik van Regiotaxi Utrecht te "managen". Ter aanvulling: onder punt 11 van bovenstaande conclusies wordt gesteld dat de aanvullende OV functie van Regiotaxi Utrecht zeer beperkt is. In de regionale OV-visie (concept DB BRU 20 juni 2011, pag.19 laag 3: individueel vervoer) is hierover het volgende opgenomen: 'Individueel vervoer gebeurt bij voorkeur overwegend per fiets, zeker in het stedelijk gebied. Dit is het geval bij korte ritten en bij voor- en natransport van het openbaar vervoer. Voor langere verplaatsingen speelt de auto een grote rol. Voor de zeer kleine groep reizigers die zich wil verplaatsen zonder gebruik te maken van fiets, auto of het dragende en servicenetwerk, is de Regiotaxi beschikbaar. Het gaat hierbij om minder dan Pagina 4 van 6

15 2012~007. 0,5% van de CV-verplaatsingen in deze regio,met name om vervoer van en naar gebieden zonder lijngebonden openbaar vervoer. Om de fiets en de auto in het voor- en natransport te faciliteren en deels te stimuleren, zijn voorzieningen bij knooppunten essentieel.' Indien het algemeen bestuur instemt met de adviezen, blijft in feite de huidige uitvoerings/beheersorganisatie intact. Wat wezenlijk verandert is de positie van de deelnemende gemeenten binnen Regiotaxi Utrecht. Was er in de "oude" organisatie nog sprake van een soort "gedeelde" verantwoordelijkheid met een zwaardere rol voor BRU, in de nieuwe situatie ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Een terechte conclusie want iedere gemeente heeft een eigen WMO- en ouderenbeleid en dit beleid kan binnen de nieuwe structuur van Regiotaxi Utrecht beter, directer en financieel verantwoord tot uiting worden gebracht. Tevens kan het product Regiotaxi beter aangepast en afgestemd worden aan de behoeften van de WMO gerechtigden. De rol van BRU wordt beperkt tot beheerder, bewaker (van uitstraling en uniformiteit) en manager van Regiotaxi Utrecht op een (kosten) efficiënte manier. Zou BRU dit niet doen dan dient iedere gemeente zelf Europees aan te besteden en een eigen beheersorganisatie in te richten. Tevens is BRU verstrekker van de jaarlijkse subsidie vanuit de BDU aan de gemeenten. Voorwaarde hierbij is wel dat gemeenten binnen Regiotaxi Utrecht mogelijkheden bieden voor vrije reizigers. Hiermee wordt het systeem gekenmerkt als openbaar vervoer. De jaarlijkse financiële bijdrage is vast en begrensd voor BRU. Gemeenten hebben zekerheid vanwege de jaarlijkse vaste bijdragen vanuit BRU en doordat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het (financiële) beleid hebben de gemeenten vanwege de nieuwe positie binnen Regiotaxi Utrecht de mogelijkheid Regiotaxi tussentijds, ook financieel, bij te sturen. Vervolg Indien het algmeen bestuur instemt met bovenstaande adviezen is de volgende stap voor BRU het voorbereiden van een Europese aanbesteding voor Regiotaxi Utrecht. Hiertoe ontwikkelt BRU een projectplan in overleg en met instemming van betreffende gemeenten. WMO wethouders en ambtenaren van gemeenten worden hierbij betrokken. Indien het algemeen bestuur de adviezen overneemt, dienen de besparingsmaalregelen zoals die nu voorliggen met betrekking tot Regiotaxi Utrecht aangepast te worden. Vanwege de voorgestelde overgangsregeling dienen de jaarlijkse budgetten voor Regiotaxi Utrecht tot en met 2017 met de volgende bedragen aangepast te worden: In 2013 het budget van verhogen met In 2014 het budget van verhogen met In 2015het budget van verhogen met In 2016 het budget van verhogen met De totale kosten die gemoeid zijn met de overgangsregeling bedragen over de periode ,2 miljoen Euro. Wanneer het DB instemt met dit model, dan ligt de begroting voor meerdere jaren vast. Voor deze kosten is geen dekking binnen de begroting van Regiotaxi Utrecht. De extra kosten zullen opgevangen moeten worden binnen de begroting programma OV concessie. Tevens dienen de kosten voor Regiotaxi in de besparingsmonitor voor de betreffende jaren bijgesteld te worden. Alternatief voorstel van de Wmo wethouders: De Wmo wethouders van de BRU-gemeenten stellen in de brief (zie bijlage) aan het DB dat zij grotendeels akkoord zijn met de gedane voorstellen. Ook onderkennen de Wmo wethouders dat de gemeenten meer invloed hebben op de toegang en het gebruik van Regiotaxi Utrecht dan BRU. De Wmo wethouders kunnen zich dan ook vinden in de voor gestelde rolverdeling tussen de gemeenten en BRU. Het bedrag van maximaal 3,28 miljoen dat BRU structureel gaat aanwenden voor Regiotaxi vinden de Wmo wethouders echter te laag. Zij wensen dat er een afbouw gaat plaatsvinden naar 4,2 miljoen. In de onderstaande tabel wordt de voorgestelde afbouwregeling weergegeven. jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar4 jaar 5 plafond BDU Pagina 5 van 6

16 Op basis van de afgesproken verdeelsleutels en de nieuwe overgangsregeling ziet de verdeling van de BDU over de gemeenten er als volgt uit: Maximaal te ontvangen BDU per gemeente op basis van de voorgestelde verdeelsleutels en afbouwregeling Bunnik E De Bilt E Houten E Maarssen E Nieuwegein E Utrecht E Vianen E Zeist E E IJsselstein E Van de bovenstaande bedragen dient voor de verdeling nog wel de beheerkosten van afgetrokken te worden. Vervolg Indien het algemeen bestuur instemt met het voorstel van de Wmo-wethouders betekent dit een kostenverhoging van 2,72 miljoen over de periode 2013 tlm 2017 bovenop de kosten zoals deze worden vermeld in het originele voorstel. Indien het algemeen bestuur de adviezen overneemt, dienen de jaarlijkse budgetten voor Regiotaxi Utrecht voor de periode 2013 tot en met 2017 met de volgende bedragen aangepast te worden: In 2013 het budget van verhogen met 0 In 2014 het budget van verhogen met In 2015 het budget van verhogen met In 2016 het budget van verhogen met In 2017 het budget van verhogen met Voor deze kosten is geen dekking binnen de begroting van Regiotaxi Utrecht. De extra kosten zullen opgevangen moeten worden binnen de begroting programma OV concessie. Tevens dienen de kosten voor Regiotaxi in de besparingsmonitor voor de betreffende jaren bijgesteld te worden. het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, J.W. van Geuns, secretaris mr. A. Wolfsen, voorzitter Pagina 6 van 6

17 algemeen bestuur 14 december 2011 Bestuur Regio 'Utrecht Agendapunt 7 Portefeuillehouder drs. J.J.L.M. Janssen Nr Bijlage 6 Onderwerp Toekomst bestuurlijke organisatie regionale samenwerking Voorstel AB besluit Kennisnemen bespreken van de stand van zaken m.b.t. de toekomst van de bestuurlijke organisatie van de regionale samenwerking Aanleiding Het kabinetsbesluit m.b.t. de toekomst van de bestuurlijke organisatie en de daarover gevoerde overleggen Toelichting In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 oktober heeft u gevraagd hoe wij uw bestuur en de gemeenteraden willen betrekken bij de discussie over de toekomst van de bestuurlijke organisatie van de regionale samenwerking. De voorzitter heeft toegezegd dat het dagelijks bestuur hierover binnenkort een standpunt zal innemen en dit onderwerp zal agenderen in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. Met deze notitie geven wij uitvoering aan deze toezegging. Hierin informeren wij u tevens over hetgeen wij hierover op 18 november jl. hebben besloten. Aanleiding Op 24 oktober heeft de minister van BZK de visienota 'Bestuur en bestuurlijke inrichting' aangeboden aan de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Almere en de commissarissen van de Koningin van de provincies in de Noordvleugel (zie aanbiedingsbrief, bijlage 1 ). Hierin bouwt hij voort op het voornemen uit het regeerakkoord om per 1 januari 2013 de WGR+ af te schaffen en gelijktijdig een infrastructuurautoriteit voor de noordvleugel van de Randstad in te stellen. Hij verzoekt genoemde steden en provincies om een concreet voorstel te doen over de invulling van de samenwerking en het bijbehorende tijdpad. Onlangs heeft de minister de termijn waarop hij dit voorstel verwacht verlengd van 1 januari naar 1 februari Op 24 oktober heeft de minister van BZK genoemde visienota tevens aan de commissarissen van de Koningin van de drie noordvleugelprovincies aangeboden met het verzoek om voor 1 januari 2012 een gezamenlijk stappenplan in te dienen voor samenvoeging van de drie provincies (zie bijlage 2). Mochten de provincies van oordeel zijn dat met andere maatregelen dan een fusie materieel hetzelfde duurzaam effect kan worden bereikt, verzoekt de minister op dezelfde termijn een gezamenlijk voorstel hiertoe in te dienen. Pagina 1 van 3

18 Op 1 november is door de Tweede Kamer een motie aangenomen (motie Brinkman), waarin het kabinet wordt gevraagd te stoppen met initiatieven gericht op een fusie van deze drie provincies. De minister van BZK heeft laten weten dat het kabinet de motie van de PVV naast zich neer zal leggen onder verwijzing naar het proces dat nu wordt doorlopen. Op 2 november heeft de VNG per brief nog eens een dringend beroep gedaan op het kabinet om de middelen voor de Brede Doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer ook in de toekomst rechtstreeks beschikbaar te laten blijven voor de grootstedelijke gebieden (zie bijlage 3). Dit na een uitspraak van de minister van I&M dat zij voornemens is om de BDU in zijn geheel naar het Provinciefonds over te hevelen. De VNG stelt dat dit in strijd is met de afspraken in het Bestuursakkoord en dat nooit is afgesproken dat de bevoegdheden zoals die over het lokale openbaar vervoer, worden overgeheveld van de gemeenten naar de provincies. Op 3 november heeft de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) op verzoek van de Tweede Kamer gereageerd op de kabinetsnota 'Bestuur en bestuurlijke inrichting' (zie bijlage 4). De Raad voor het openbaar bestuur adviseert de Tweede Kamer om 'meer voortvarendheid en regie' van het kabinet te vragen bij bestuurlijke schaalvergroting in de Randstad. Schaalvergroting acht de Raad onvermijdelijk. Nader onderzoek over nut en noodzaak is al genoeg verricht. Wel moet een zorgvuldige discussie met alle betrokkenen worden gevoerd. De Raad doet voorstellen voor een heldere procesaanpak. De Raad vindt dat de nota van het kabinet nu op twee gedachten hinkt. De Raad meent dat noch een autoritaire top-down-aanpak, noch een vrijblijvende bottorn-up benadering een reële kans van slagen heeft. Daarom stelt de Raad voor eerst de algemene uitgangspunten en randvoorwaarden te formuleren voor de bestuurlijke (her-)inrichting. Op basis daarvan kunnen vervolgens met alle betrokkenen samenhangende afspraken worden gemaakt over een nieuwe afbakening van taken en bijbehorende schaalgrootte. Zo kan zowel in de Noordvleugel (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) als de Zuidvleugel (Zuid-Holland) van de Randstad meer structuur en draagvlak voor het proces worden gecreëerd. Een staatssecretaris of regeringscommissaris moet voltijds leiding gaan geven aan zo'n proces. Tot slot stelt de Raad dat niet alleen economische en financiële motieven een rol mogen spelen bij de (her-)inrichting van het bestuur. Er is tegelijk aandacht nodig voor politieke hervormingen die burgers dichter bij het bestuur kunnen brengen. Want anders bestaat het risico dat schaalvergroting alleen maar tot meer afstand tussen burgers en de overheid leidt. Op 10 november heeft een overleg plaatsgevonden tussen de minister van BZK en de drie burgemeesters en drie commissarissen van de Koningin in de Noordvleugel met als doel om de minister te informeren over de voortgang van het door hem ingezette proces. Hij heeft daarin aangegeven dat hij vasthoudt aan de inhoud van zijn brief. Desgevraagd heeft hij ook aangegeven dat hij vasthoudt aan één infrastructuurautoriteit voor de Zuidvleugel en één voor de Noordvleugel met twee kamers. Dit beschouwt hij als maatwerk. Standpunt dagelijks bestuur In onze vergadering van 18 november hebben wij, ter wille van een constructieve besluitvorming, besloten om eerst een aantal gezamenlijke uitgangspunten voor het vervolgproces vast te stellen (zie bijlage 5). Deze uitgangspunten bouwen voort op de hierover reeds eerder door ons bestuur ingenomen standpunten en op de afspraken uit bovengenoemde overleggen. Hierin benadrukken we dat het belang van de regio Utrecht voor ons voorop staat en dat organisatiediscussies wat ons betreft altijd primair vanuit de inhoud moeten worden gevoerd. Hierin benadrukken we ook het belang van de democratische legitimatie. Pagina 2 van 3

19 Op basis van deze uitgangspunten en op basis van de afspraken van de burgemeesters op 2 november hebben wij opdracht gegeven tot het opstellen van een concept-position paper 'Toekomst grootstedelijk gebied Utrecht', bestaande uit: a. Een verkenning van de mogelijke gevolgen van de voorgenomen afschaffing van de WGR+ (Wet gemeenschappelijke regelingen plus) per 1 januari 2013, o.a. voor de realisatie van de regionale agenda ; b. Een verkenning naar kansen en mogelijkheden voor versterking van de samenwerking tussen de gemeenten in de regio Utrecht en met onze partners in de Noordvleugel, inclusief de provincies; c. Conclusies op basis van deze verkenningen, inclusief mogelijke scenario's voor de toekomstige bestuurlijke organisatie. Op 23 november hebben de wethouders verkeer en vervoer van de drie steden en de portefeuillehouders van de twee stadsregio's in de Noordvleugel hun standpunt over de inrichting van de infrastructuurautoriteit aan de minister van I&M overgebracht. (Zie bijlage 6). Ter voorbereiding van de behandeling van de visie van BZK in de Tweede Kamer heeft op 23 november een Rondetafelgesprek plaatsgevonden, waarin de voorzitter van het BRU het woord heeft gevoerd namens de drie steden in de noordvleugel Aanpak en planning vervolgproces Op 23 november heeft nog een vergadering van de burgemeesters plaatsgevonden waarin een eerste start is gemaakt met de invulling van het position paper. Voor de uitwerking van deze opdracht is een ambtelijke voorbereidingsgroep ingesteld, aangevuld met medewerkers vanuit gemeenten en BRU op het gebied van verkeer en vervoer, economie, wonen/ruimtelijke ontwikkeling en sociaal maatschappelijke innovatie. De opdracht is om dit concept-position paper uiterlijk eind november op te leveren en hierover presentaties voor te bereiden, o.a. voor een volgend overleg van de burgemeesters op 7 december. Opdracht aan deze voorbereidingsgroep is om deze voorstellen tevens af te stemmen met de provincie. Vervolgens is op 13 december een bespreking met de voltallige colleges van de BRU-gernaenten (incl. Woerden) gepland. In uw vergadering op 14 december zullen wij u over de laatste ontwikkelingen informeren en zullen wij dit onderwerp ter bespreking met u agenderen. Ten aanzien van het bovenregionale proces dienen de afspraken die Utrecht hierover maakt met Amsterdam en Almere te worden verbonden met de procesafspraken binnen de regio Utrecht. Dit zal gebeuren onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de voorzitter en de portefeuillehouder bestuur en organisatie. het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, J.W. van Geuns, secretaris mr. A. Wolfsen, voorzitter Pagina 3 van 3

20

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing verordening individueel maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bergen

Onderwerp: Aanpassing verordening individueel maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bergen Agendapunt : 08 Voorstelnummer : 05-036 Raadsvergadering : 15 mei 2012 Naam opsteller : Beleidsmedewerker Welzijn Informatie op te vragen bij : 170 Portefeuillehouders : Onderwerp: Aanpassing verordening

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Be:roekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387. Fax. E mall G.Rikhof@NIEUWEGEIN.

Postbus 1 3430 AA Be:roekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387. Fax. E mall G.Rikhof@NIEUWEGEIN. Postbus 1 3430 AA Be:roekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (t r~~ \., \.. Concerndirectief Beleidscoörd i natie 2012028 Contactpersoon Gerard

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer E.J.A. Groen in 't Wout Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538778 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

Datum: 2 maart 2012 Nummer: 8058 Provincie Utrecht blij met kabinetsbesluit over toekomst Randstad De provincie Utrecht is blij dat het kabinet, op basis van de inhoud, zijn standpunt heeft bepaald voor

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014:

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014: Page 1 of 2 Ouwehand, Lizette Van: Ramon Smit [R.Smit@stadsregioamsterdam.nl] Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:34 Aan: CC: Regiohuis Bestuurlijke Besluitvorming Onderwerp: Aanvulling stukken regioraad

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

QuWe^ Kopie GemeÖnte Delft

QuWe^ Kopie GemeÖnte Delft Retouradres; Gemeenteraad Gemeente Delft Afd. QuWe^ Kopie GemeÖnte Delft 2 9 APR 2009 Behandeld door drs. G CJ. Lateber Telefoon 015-2602625 glafsberig) delft.nl Doc./bijlage Productnr. Datum 28-04-2009

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden,

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden, Aan: Gemeenteraden van de Utrecht10 Onderwerp: Huisvestingswet 2014 en de nieuwe huisvestingsverordening in de regio Utrecht Aankondiging bijeenkomst november 2014 Kenmerk: 2014-04267 Contactpersoon: Micha

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VOORSTEL 1. tot vaststelling van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gennep en intrekking van het raadsbesluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz T.a.v. het College van B&W Geleen, 6 januari 2016 Ons kenmerk: Betreft: PV/LB/2016-001 voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Geacht college, Vanaf 2013 werken 32 Limburgse gemeenten 1

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4 iieywegein Roytingformylier Nummer: 2010/73G4 y* ) Onderwerp: Opstarten projectbesluitprocedure fietsenstalling Ringstede Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar Susanne Siebers Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 70 Haarlem, 14 augustus 2007 Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Bijlagen: - Ontwerpbesluit - Convenant Omgevingskwaliteit

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s G e m e e n t e S l u i s TERUGKOPPELING VERTEGENWOORDIGING IN HET SAMENWERINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER DOOR DHR. W. KRUIDENIER, DHR. A. SCHEPPERS EN DHR. L. VAN DEN BROECKE (PLV.) IN DE COMMISSIE SAMENLEVING

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 17 mei 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 17 mei 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 17 mei 2016 1 Onderwerp: Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de verbreding van de Waterlandseweg in Almere. 1. Hogere grenswaarden vast

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg B&W-nota zaaknummer programma werkdoel onderwerp :133467 : 1 /5 datum nota : 05-04-2017 : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg : 1092 / GG D NOG : Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal Convenant Bedrijventerreinen Utrecht-West

Onderwerp: Regionaal Convenant Bedrijventerreinen Utrecht-West Raadsvergadering d.d. 13 december 2011 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Regionaal Convenant Bedrijventerreinen Utrecht-West Behandelend ambtenaar: R.C. Gerritsen Voorstel: 1. kennisnemen

Nadere informatie

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de Leidse Regio BESLUITEN

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de Leidse Regio BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de Leidse Regio BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZE A1. in te stemmen met de totstandkoming van een Collectief Vraagafhankelijk

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe.

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe. Gerneente Delft Retouradres. Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delfl Gemeenteraad van Delft Afd.!^iT? Gemefente Delft Kopie 2 9 MEI 2009 Datum Ons kenmerk 975440 Uw brief van Onderwerp Toezending

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college, - stuurskracht/regio,..s/ POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J. van der Wal BEL/ES Doorkiesnummer +31235143465 walj@noord-holland.

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Wijzing Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999 van februari 2006

B & W-nota. Onderwerp Wijzing Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999 van februari 2006 B & W-nota Onderwerp Wijzing Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999 van februari 2006 Portefeuille M. Rietdijk Auteur M. Matthijsse Telefoon 5113568 E-mail: m.matthijsse@haarlem.nl SO/BD Reg.nr.

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

RAADSVOORSTEL VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 21 september 2010 Datum B&W besluit 10 augustus 2010 Portefeuillehouder Frans Strik Behandelend ambtenaar Lilian

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 83380 Datum : 23 september 2014 Programma : Jeugd, Welzijn en Werk en Inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Arnhem ţ â. iiiiiiiiigiiitigiiiiiiiiiiiiii 0 3 FEB 2016 GEMEENTE BEUNİNGEN INGEKOMEN INĴ februari 2016

Arnhem ţ â. iiiiiiiiigiiitigiiiiiiiiiiiiii 0 3 FEB 2016 GEMEENTE BEUNİNGEN INGEKOMEN INĴ februari 2016 INĴ 6.00603 iiiiiiiiigiiitigiiiiiiiiiiiiii G E M E E N T E Arnhem ţ â Aan de Colleges van de gemeenten van het voormalig stadsregiogebied Arnhem - Nijmegen incl. Druten GEMEENTE BEUNİNGEN INGEKOMEN 0 3

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. B010.0307 Op grond van art. 30 lid 1 van de Archiefwet 1995 draagt het college van B&W de zorg voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Conform artikel 14 van de

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

mandaat paraaf Paraa9k ' Leidinggevende

mandaat paraaf Paraa9k ' Leidinggevende Gemeente Zandvoort Vergadering B. en Oi B&W-ADVIES Agsnd? 24 SEP 2013 Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie D Afdeling

Nadere informatie

Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000

Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Den Haag, Mei 2006 Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 1 Actie 1

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 11RAAD0056 Ronde Tafel : - Debat : 17 mei 2011 Raadsvergadering : 31 mei 2011 Gewijzigd voorstel : Organisatieonderdeel : strategie & beleid Telefoon :

Nadere informatie

Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften

Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7 PS2009RGW06-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 3 februari 2009 Nummer PS : PS2009RGW06 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer: 2009INT235473 Portefeuillehouder : Krol

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 3 maart 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof

Nadere informatie

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd,

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, gelezen de voorstellen van burgemeesters en wethouders van.. (datum); gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Agendapuntnr.: Renswoude, 5 april 2016 Nr.: 154375 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente Wijken en Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 295 www.vrom.nl Betreft

Nadere informatie

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016.

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016. Omnibuzz t.a.v. Algemeen Bestuur Postbus 99 6166 GR Geleen Maatschappelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM Registratienummer : 2003WEM004725i Portefeuillehouder :J.Binnekamp 7LWHO Aanwending middelen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 371769 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 19 7.3 Onderwerp: Indexering Contract Regiovervoer Advies: 1. In te stemmen met het besluit c.q. voorstel van het bestuurlijk

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 10-12-2013 agendapunt nummer 13INT02344 onderwerp Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, deel 2; Werkprogramma 2014-2018 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door de raden

Nadere informatie