Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz"

Transcriptie

1 Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari Naast dit plan zijn er andere documenten die in het kader van veiligheidsbeleid relevant zijn. De belangrijkste daarvan betreffen de gedragscode, de anti-discriminatiecode, de veiligheidsconvenanten met de gemeentes Alkmaar en Langedijk en het bedrijfsnoodplan en de daarbij horende protocollen. Alle documenten zijn te lezen op de website onder de button veiligheid. Ook zijn de documenten op papier in kopie op te vragen bij de centrale administratie of de veiligheidscoördinator. Jaarlijks in het voorjaar wordt het beleidsplan geëvalueerd in overleg met de PMR en zo nodig bijgesteld voor de nieuwe cursus. Voor de dagelijkse uitvoering van het veiligheidsbeleid op vestigingsniveau is de vestigingsdirecteur verantwoordelijk. Voor zover er sprake is van overkoepelend belang van de vestigingen aan de Mandenmakerstraat is elke vestigingsdirecteur daar verantwoordelijk. Voor zover er sprake is van overkoepeld belang van alle vestigingen is de algemene directie verantwoordelijk, met inbegrip van de hieronder aangegeven taakverdeling voor personele zaken en leerling/ouderzaken. Verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het veiligheidsbeleid (met inbegrip van bespreking in de directie en in de PMR) is de coördinator veiligheidsbeleid, lid van de centrale staf, de heer Braakman. Dit geschiedt onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het veiligheidsplan algemeen Het veiligheidsplan is er op gericht om problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Alle incidenten die plaatsvinden worden onder verantwoordelijkheid van de vestigingsdirecties door een teamleider of onder verantwoordelijkheid van de hoofdconciërge door een conciërge ingevoerd. De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat de vestigingsdirecties elk half jaar een overzicht krijgen van de ingevoerde meldingen. De vestigingsdirecties spreken hun teamleiders aan wanneer niet alle meldingen zijn ingevoerd in het systeem. In dit beleidsplan komen achtereenvolgens beleidsrichtlijnen aan bod, die de school op grond van wettelijke bepalingen en afspraken die gemaakt zijn in de convenanten, moet naleven. Het betreft in de navolgende beleidsterreinen (zie inhoudsopgave): Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE A. Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan B. Specifieke beleidsterreinen van het veiligheidsplan I. Spijbelen II. Fraude III. Vandalisme IV. Pesten V. Discriminatie VI. Bedreiging en vechtpartij VII. mishandeling en mishandeling met wapen VIII seksuele intimidatie en seksueel geweld IX. Vormen van diefstal, heling, in bezit hebben van gestolen goederen X Ongewenste aanwezigheid op het schoolterrein XI. bewustzijn beïnvloedende middelen: alcohol en softdrugs XII. Bezit, gebruik- en handel van harddrugs XIII. Vuurwerk C. Bijlagen Gedragscode Buitenschoolse activiteiten a. Controlelijst voor buitenschoolse activiteiten (deel A) b. Controlelijst voor buitenschoolse activiteiten (deel B) Pestprotocol Protocol camerabewaking Mandenmakerstraat Het doen van aangifte op school (alleen in Alkmaar) Algemeen protocol seksuele intimidatie en seksueel geweld Spijbel- en verzuimbeleid a. Schematisch overzicht pedagogische richtlijnen VMBO Mandenmakerstraat, september b. Schematisch overzicht pedagogische richtlijnen HAG Mandenmakerstraat c. Verzuimbeleid vestiging Langedijk Handelingsprotocol bij ongewenst bezoek op het schoolterrein Protocol Social Media Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 2

3 A. Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan Per beleidsterrein worden de algemene richtlijnen behandeld. Indien er voor een vestiging aanvullende regels gelden wordt dit in de tekst vermeld en per aspect in aparte bijlagen nader uitgewerkt. De veiligheidscoördinator kan personen op elk niveau wijzen op hun verantwoordelijkheid en opdracht geven tot het doen van handelingen die vanuit dit document of het veiligheidsconvenant wenselijk zijn. De veiligheidscoördinator kan steeds, in bijzondere gevallen, extra taken delegeren die vanuit het veiligheidsaspect wenselijk zijn. Ook kan de veiligheidscoördinator op elk moment taken naar zich toetrekken wanneer hij dat wenselijk acht. Dit, indien mogelijk, in overleg met de betrokkenen, anders worden de betrokkenen achteraf op de hoogte gebracht van de interventie. De veiligheidscoördinator heeft regelmatig overleg met de politiecontactpersoon, waarbij alle geregistreerde meldingen besproken kunnen worden, en kan naar aanleiding van deze gesprekken zo nodig het zorgteam ingeschakeld worden. Het veiligheid beleidsplan kan en mag geen statisch document zijn. Op grond van veranderende inzichten, wetsverandering en nieuwe situaties voor de school zal er regelmatig behoefte zijn aan aanpassing en aanvulling. De volgende algemene punten zijn van belang. 1. Dit Veiligheidsbeleidsplan geldt voor de hele school. Dat betekent de vestigingen in Alkmaar en Langedijk. Dit plan is geldig in de gebouwen, op het schoolterrein buiten de gebouwen en tijdens alle door de school georganiseerde activiteiten elders. 2. Alle publicaties met betrekking de veiligheid mogen niet in strijd zijn met dit beleidsplan 3. Richtlijnen met betrekking het afdelingswerk worden jaarlijks besproken en indien nodig aangepast. 4. Er zijn camera s opgehangen ter preventie van crimineel gedrag dit om het gevoel van veiligheid te vergroten, daarnaast zijn er camera s opgehangen met het doel om criminelen op te sporen. 5. De kluisjes mogen op elk moment geopend worden ter controle van de inhoud. Ook tassen, jassen en andere persoonlijke eigendommen mogen eveneens geopend en gecontroleerd worden. Bij deze controle dienen ten minste twee schoolfunctionarissen, waaronder een teamleider, de veiligheidscoördinator of een directielid, aanwezig te zijn. 6. Alle incidenten die plaatsvinden en hierna bij de specifieke beleidsterreinen worden genoemd worden binnen 24 uur, onder verantwoordelijkheid van een vestigingsdirecteur, door deze, een teamleider of een andere functionaris ingevuld in het incidentenregistratiesysteem. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 3

4 B. Specifieke beleidsterreinen van het veiligheidsplan I. Spijbelen 1 Algemeen Spijbelen is niet toegestaan. De school is actief bezig om het spijbelen tegen te gaan. Alkmaar Van elk lesuur worden de absenten door de docent in magister ingevoerd. De verzuimcoördinator belt zoveel ouders als mogelijk om openstaande absenties te verifiëren. Blijkt een leerling ten onrechte afwezig dan wordt de teamleider ingelicht. Informatie naar ouders Ouders van leerplichtige leerlingen worden, indien mogelijk, dezelfde dag geïnformeerd bij geconstateerde ongedekte absenties. Wanneer de leerling gedeeltelijk leerplichtig is bepaalt de teamleider of leerjaarcoördinator wanneer bij spijbelgedrag contact met de ouders wordt opgenomen. Bij regelmatig spijbelgedrag (meer dan twee uur per maand) worden de ouders geïnformeerd. Straffen van de dader Gespijbelde uren worden in principe dubbel ingehaald. De ouders worden ingelicht door de leerjaarcoördinator, of verzuimcoördinator en de leerplichtambtenaar wordt indien gewenst ingeschakeld. Inschakeling van de leerplichtambtenaar is verplicht als de leerling meer dan drie achtereenvolgende dagen spijbelt of meer dan 1/8 van de lestijd in vier achtereenvolgende weken onwettig heeft verzuimd. Na meer dan 100 uren twijfelachtige absenties wordt de leerplichtambtenaar ook ingeschakeld. De leerplichtambtenaar gaat in de regel binnen twee weken tot actie over. Ouders en leerling worden bij de leerplichtambtenaar geroepen om zich te verantwoorden en voor het opstellen van een verbeterplan. De statistieken staan ter beschikking van de leerplichtambtenaar. Nazorg De teamleiders, leerjaarcoördinatoren of verzuimcoördinatoren voeren gesprekken met spijbelaars om te achterhalen wat de reden is van het spijbelgedrag. Indien nodig wordt de leerlingbegeleiding of externe hulpinstanties ingeschakeld wanneer blijkt dat het gedrag wordt veroorzaakt door problemen. Statistiek Met behulp van Magister wordt bijgehouden hoe vaak een leerling afwezig is geweest. De administratie verzorgt een overzicht en draagt zorg voor de archivering. De eindverantwoordelijke is de betrokken teamleider of leerjaarcoördinator. 1 Omdat het beleid ten aanzien van spijbelen afgestemd is op de specifieke groepen leerlingen is dat afzonderlijk beschreven voor de afdelingen Langedijk en VMBO (Alkmaar), zie bijlage 7. - Spijbelbeleid Alkmaar VMBO, zie bijlage 7a - Spijbelbeleid Alkmaar HAG, zie bijlage 7b - Verzuimbeleid Langedijk, zie bijlage 7c Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 4

5 II. Fraude Algemeen Onder fraude verstaan we onder andere het vervalsen van handtekeningen het zich uitgeven voor andere personen. Het plegen van onregelmatigheden bij schoolwerk (afkijken en spieken) wordt niet verstaan onder fraude. Preventie In het schoolreglement is opgenomen dat fraude niet is toegestaan. Informatie naar ouders Wanneer een leerling is betrapt op fraude kunnen de ouders op de hoogte gebracht worden. Dit naar oordeel van de docent, mentor en/of teamleider. Informatie naar de docenten De mentor of de teamleider informeert de docenten waar de frauderende leerling les van heeft. Straffen van de dader In alle gevallen wordt de leerling gestraft. Bij ernstige vormen van fraude kan aangifte bij de politie worden gedaan. Dit ter beoordeling van de teamleider in overleg met de veiligheidscoordinator. De teamleider doet melding in het incidentenregistratiesysteem. Nazorg De teamleider voert een gesprek met de frauderende leerling. Mocht blijken dat er meer aan de hand is kan het zorgteam ingeschakeld worden. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 5

6 III. Vandalisme Algemeen Onder vandalisme wordt verstaan: moedwillige vernieling van andermans eigendommen of vernieling van andermans eigendommen door ongepast gedrag, inclusief graffiti, verf gooien e.d. Preventie In de schoolgids worden omgangsregels opgenomen hoe we met elkaars eigendommen omgaan. De schade aan schooleigendommen wordt zo snel mogelijk hersteld. Hierbij wordt, indien mogelijk, de dader ingeschakeld Melding Melding vindt plaats bij de conciërge, teamleider of vestigingsdirectie. De hoofdconciërge of diens vervanger wordt op de hoogte gebracht indien het schade aan schooleigendommen is. Elke vorm van aanzienlijke schade wordt digitaal gefotografeerd. Daarna wordt de foto met korte uitleg g d naar de veiligheidscoördinator Verantwoordelijkheid De leerling (dan wel zijn ouder(s)/verzorger(s)) is/zijn aansprakelijk voor de schade.) Er zijn twee schoolverzekeringen, die op grond van bepaalde voorwaarden (informatie hierover kan verkregen worden bij de schooladministrateur) kunnen worden aangesproken. Er is een materiaalverzekering voor schade (door onbekende oorzaak) aan de school en een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering moet via de schooladministrateur worden ingelicht. De verdere afhandeling is toevertrouwd aan de vestigingsdirecteur. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangericht aan de eigendommen van de gebruikers van de school. Informatie naar de ouders De ouders van de dader worden alleen door de vestigingsdirectie of teamleider in kennis gesteld indien de kwestie hiervoor naar het oordeel van de schoolleiding zwaarwegend genoeg is. Informatie naar de docenten De teamleider wordt, indien de zaak is afgehandeld door de vestigingsdirectie, door de vestigingsdirectie op de hoogte gebracht van het gebeurde. Deze informeert de mentor. De teamleider beslist of de docenten in kennis worden gesteld. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 6

7 Straffen van de dader Bij moedwillig veroorzaakte schade aan de school wordt steeds aangifte gedaan. Bij schade aan eigendommen van schoolgebruikers zal de school steeds adviseren om aangifte te doen en hier eventueel bij helpen. De dader zal steeds de schade moeten vergoeden. Tevens kan de vestigingsdirecteur of teamleider ervoor kiezen, ook indien er geen aangifte is gedaan, de dader te straffen. Indien mogelijk zal de straf erop gericht zijn de dader de schade zelf te laten herstellen. Nazorg Indien de politie geen stappen onderneemt kan de schoolleiding besluiten een herstelovereenkomst te sluiten met de dader. Leerlingen die vaker strafbare feiten plegen of dreigen af te glijden worden doorverwezen naar het zorgteam en indien wenselijk naar de externe hulpverlening. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 7

8 IV. Pesten Algemeen Onder pesten wordt elk gedrag verstaan waarbij het slachtoffer onheus wordt bejegend. Pestgedrag wordt niet getolereerd, omdat het een vorm van geestelijke mishandeling is. Preventie De school wil een klimaat waarin leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. In de jaar- en dagopeningen wordt hier aandacht aan besteed. In de brugklassen wordt een toneelstuk opgevoerd en in de klas voor- en nabesproken. De mentoren proberen een vriendelijke sfeer in de klas te bevorderen. Zie hier ook de gedragscode, bijlage 1. Daarnaast wordt gewerkt met een pestprotocol, zie bijlage 4. Melden De mentoren proberen te zorgen voor een zodanige vertrouwensband met de leerlingen dat een leerling pestgedrag durft te melden. Bij elk personeelslid kan pestgedrag gemeld worden. Het personeelslid geeft dit binnen 24 uur door aan de mentor of de betreffende teamleider. De mentor zal deze melding onmiddellijk doorgeven aan de teamleider. Verantwoordelijkheid Het personeel is gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer op school. Daarbij geldt in het bijzonder dat elke docent verantwoordelijk is voor een goede sfeer in de les en de vestigingsdirecties eindverantwoordelijke zijn voor een goede sfeer op school. Informatie naar de ouder Wanneer blijkt dat een leerling gepest wordt zal de mentor of teamleider eerst het probleem zelf met de leerling bespreken en proberen op te lossen. Wanneer de leerling dit wenst of bij herhaling wordt contact opgenomen met de ouders. Samen met de ouders worden afspraken gemaakt over de nazorg die zal plaatsvinden. De ouders van de pestende leerling worden wanneer het ernstige pestgevallen betreft, geïnformeerd door de teamleider. Met deze ouders worden afspraken gemaakt om het pestgedrag van de leerling te doen stoppen. Ook worden afspraken gemaakt met betrekking tot de te nemen sancties wanneer het pestgedrag niet stopt. Informatie naar de docenten De docenten worden ingelicht door de mentor. Hen kan gevraagd worden het slachtoffer en de dader extra in de gaten te houden. Zij geven signalen onmiddellijk door aan de mentor. Straffen van de dader De dader wordt eerst toegesproken door de mentor en op de gevolgen van zijn/haar gedrag gewezen. In ernstige gevallen kan een straf volgen. In het geval van strafoplegging worden de ouders van de dader daarvan in kennis gesteld. De ernst van het geval wordt steeds bepaald door mentor en/of leerjaarcoördinator in overleg met het slachtoffer. Bij structurele pestincidenten kan gebruik gemaakt worden van herstelovereenkomsten. In dat geval moeten zowel de dader als het slachtoffer willen meewerken. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 8

9 Nazorg De opvang van het slachtoffer gebeurt in eerste instantie door de persoon waar de melding wordt gedaan. De verdere begeleiding gebeurt door de mentor of leerlingbegeleider. Bij ernstige gevallen kan het zorgteam ingeschakeld worden. Ook kan een weerbaarheid training worden aangeboden. Statistiek De mentor maakt een aantekening in het leerlingvolgsysteem van zowel de dader als het slachtoffer. Tevens vult deze het incidentenregistratiesysteem in. De mentor maakt melding van pestincidenten in het mentoren overleg. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 9

10 V. Discriminatie Algemeen Onder discriminatie verstaan we het benadelen van mensen of groepen op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen (met inachtneming van de grondslag en de doelstellingen van de school), sociale gewoonten, sekse, seksuele voorkeur 2, taal, handicap. Preventie De school wil een klimaat waarin leerlingen en personeelsleden op een respectvolle manier met elkaar omgaan. In de jaar- en dagopeningen wordt hier aandacht aan besteed. De mentoren proberen een vriendelijke sfeer in de klas te bevorderen. Zie hier ook de gedragscode, bijlage 1. Daarnaast wordt gewerkt met een pestprotocol, zie bijlage 4. Informatie naar ouders Wanneer een leerling is betrapt op discriminerend gedrag kunnen de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht worden. Dit naar oordeel van de mentor en/of teamleider. Informatie naar de docenten De mentor of de teamleider informeert zo nodig de docenten waar de dader en/of het slachtoffer les van hebben, dit wanneer het leerlingen betreft. Straffen van de dader Er volgt altijd een gesprek met de teamleider. Bij ernstige vormen van discriminatie kan aangifte worden gedaan. Dit ter beoordeling van de teamleider in overleg met de veiligheidscoördinator. De teamleider doet melding in het incidentenregistratiesysteem. Wordt een personeelslid betrapt op discriminerend gedrag wordt dit gemeld aan zijn/haar leidinggevende. Deze zal de aanklacht onderzoeken en conform de wettelijke regels handelen. Nazorg slachtoffer De mentor voert een gesprek met het slachtoffer. Eventueel kan het zorgteam ingeschakeld worden. Nazorg dader 2 Daarvan uiteraard uitgesloten de bij wet verboden vormen van seksueel gedrag. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 10

11 De teamleider of de mentor voert een gesprek met de discriminerende persoon. Mocht blijken dat er meer aan de hand is kan het zorgteam ingeschakeld worden. VI. Bedreiging en vechtpartij Algemeen Als iemand een gevoel krijgt van onveiligheid vanwege het gedrag van een ander en wanneer dat gedrag opzettelijk plaatsvindt, is sprake van opzettelijke bedreiging Van een vechtpartij is sprake wanneer twee of meer personen elkaar lichamelijk letsel proberen toe te brengen of toebrengen. Preventie De personeelsleden van de school streven naar een veilig schoolklimaat waar we respectvol met elkaar omgaan, zie hiervoor ook de gedragscode, bijlage 1. Melden Slachtoffers kunnen zich melden bij de mentor, conciërges, teamleiders, coördinatoren en vestigingsdirecties. Indien de teamleider het nodig acht zal deze binnen vijf werkdagen contact opnemen met de ouders van het slachtoffer. Verantwoordelijkheid De school is niet verantwoordelijk voor elke vorm van materiële en immateriële schade veroorzaakt door elke vorm van bedreiging en/of vechtpartij. Personeelsleden die een vechtpartij zien aankomen of waarnemen waarschuwen in principe een collega. Samen treden ze handelend op. Met de hulp van andere collega s zal, indien mogelijk, getracht worden de vechtpartij te voorkomen of te beëindigen. Schade van welke vorm dan ook, veroorzaakt door het optreden van de personeelsleden, aan de vechtende personen of eventuele toekijkers kan niet op het personeelslid verhaald worden, tenzij het personeelslid verwijtbaar heeft gehandeld. Lopen personeelsleden schade en/of letsel op dan zal deze in alle gevallen vergoed moeten worden door de dader. De vestigingsdirecteur zorgt in deze gevallen voor ondersteuning van het personeelslid. Informatie ouders Met de ouders van de dader worden door de mentor en/of de teamleider, tenminste telefonisch, maar bij voorkeur persoonlijk één of meerdere gesprekken gevoerd over het incident. Bij zeer ernstige gevallen, dit te bepalen door de teamleider in overleg met de vestigingsdirectie, worden de gesprekken gevoerd door de vestigingsdirecteur. De belangrijkste feiten worden schriftelijk vastgelegd door de behandelende schoolfunctionaris. Deze informatie wordt tevens verstuurd naar de ouders, namens de vestigingsdirecteur. Een afschrift gaat naar de veiligheidscoördinator. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 11

12 Met de ouders van het slachtoffer wordt tenminste één gesprek gevoerd. In dit gesprek zal in elk geval aan de orde komen in hoeverre extra begeleiding van het slachtoffer nodig is en of er aangifte gedaan gaat worden. Informatie personeel Informatie over een incident wordt bij voorkeur met toestemming van het slachtoffer mondeling of schriftelijk door de mentor doorgeven aan de betrokken docenten en andere personeelsleden. Straffen van de dader In alle gevallen waarbij letsel is ontstaan zal het slachtoffer verzocht worden om aangifte te doen. De veiligheidscoördinator meldt het incident steeds aan de politiecontactpersoon. Er wordt door de teamleider een sanctie opgelegd in relatie tot de begane daad en de eventuele door justitie opgelegde straf. Bij minder ernstige gevallen kan de teamleider besluiten herstelrecht toe te passen. Het slachtoffer zal het daar mee eens moeten zijn. Nazorg Dader Eerste opvang Onmiddellijk na een incident wordt de dader apart gezet om tot rust te laten komen. Latere opvang Indien er problemen aan het gedrag ten grondslag liggen kan de leerlingbegeleiding, het zorgteam of de professionele hulpverlening ingeschakeld worden. Slachtoffer Eerste opvang Het slachtoffer wordt opgevangen door de mentor of teamleider. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de vertrouwenspersoon of professionele buitenschoolse hulp ingeschakeld worden. Ziekmelding ten gevolge van incident De mentor onderhoudt structureel contact met ouders en leerling. De mentor volgt het herstel. Indien nodig zal hij/zij een inhaalplan ten aanzien van het schoolwerk opstellen met ouders en leerling. Statistiek De mentor of teamleider maakt aantekeningen in het leerlingvolgsysteem in Magister van de betrokken leerlingen en voert de gegevens in het incidentenregistratiesysteem in. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 12

13 Personeel Richtlijnen betreffende het personeel: Training in conflicthantering en training in weerbaarheid Aan individuele personeelsleden wordt op eigen verzoek de mogelijkheid geboden één van beide trainingen te volgen. De afdeling P&O zorgt ervoor dat de bedoelde cursussen beschikbaar zijn. De vestigingsdirecteur zorgt ervoor dat de trainingen worden aangeboden. De vestigingsdirecteur kan deze training(en) ook verplicht opleggen aan één of meerder personeelsleden. (dit bijvoorbeeld bij de aanname van een nieuw personeelslid.) Ondersteuning bij gevoelens van onveiligheid Het personeelslid, dat onveiligheid ervaart moet direct de vestigingsdirecteur inlichten. De vestigingsdirecteur zal zo snel mogelijk op de signalen van onveiligheid reageren. Dit betekent, dat er binnen vijf werkdagen een gesprek moet plaatsvinden met degene die zich onveilig voelt en binnen vijf werkdagen daaropvolgend moet de schoolleiding aangeven wat er aan de onveilige situatie gedaan wordt. Bij acute gebeurtenissen moet uiteraard sneller, d.w.z. onmiddellijk, adequaat gereageerd worden. Ondersteuning bij bedreiging en verbale of lichamelijke mishandeling Van kracht is wat hierboven beschreven is bij de ervaring van onveiligheid. Bij ernstige gevallen doet de vestigingsdirecteur bovendien aangifte bij de politie. Bij minder ernstige gevallen legt hij adequate sancties op. Het handelen is er altijd op gericht het personeelslid maximale ondersteuning te geven. Richtlijnen betreffende de verslaglegging Voor iedere vestiging is de vestigingsdirecteur verantwoordelijk voor het bijhouden hoe vaak de verschillende vormen van incidenten waarbij personeelsleden betrokken zijn voorkomen. De afdeling P&O zorgt jaarlijks in het sociaal jaarverslag voor een totaaloverzicht van het aantal incidenten en hoe deze incidenten zijn behandeld. Aanvullende opmerkingen Leerlingbegeleiders houden gesprekken met leerlingen met persoonlijke problemen. Dit kan gebeuren op verzoek van de leerling en op advies van de mentor of teamleider Mentoren houden het algemene welzijn van de leerling in de gaten, inclusief de schoolresultaten. Ze geven mentorlessen over zaken die voor alle leerlingen van belang zijn en houden persoonlijke gesprekjes met hun mentorleerlingen. Het zorgteam komt regelmatig bij elkaar. Door het zorgteam of teamleider kan een leerling worden aanbevolen voor een verwijzing naar een externe instantie, bijvoorbeeld het Triversum. Elke 6 weken komt het Zorgteam bij elkaar. Er zijn korte lijnen met schoolarts en leerplichtambtenaar. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 13

14 VII. mishandeling en mishandeling met wapen Algemeen Onder mishandeling wordt verstaan het opzettelijk aanbrengen van lichamelijk en/of geestelijk letsel. Dit kan gebeuren zonder of met een wapen. Onder een wapen wordt elk voorwerp verstaan waarmee lichamelijk letsel kan worden toegebracht. Preventie De personeelsleden van de school creëren een zo veilig mogelijk schoolklimaat waarin we respectvol met elkaar omgaan, zie hiervoor de gedragscode, bijlage 1 en protocol social media, bijlage 9. Melden Slachtoffers kunnen zich melden bij alle personeelsleden in school. Dit personeelslid zorgt voor de eerste opvang en waarschuwt afhankelijk van de ernst, de ambulance en /of de betreffende teamleider of een lid van de vestigingsdirectie. Verantwoordelijkheid De school is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van letsel dat voortvloeit uit een mishandeling. De dader is altijd verantwoordelijk voor ontstane materiële en immateriële schade voortkomend uit zijn/haar handelen. Bij minderjarigen kan de school eventueel bemiddelen in het verhalen van de materiële en immateriële schade door het slachtoffer op de ouders. Informatie ouders De ouders van zowel dader(s) en slachtoffer(s) worden afhankelijk van de ernst onmiddellijk of binnen 24 uur in kennis gebracht van het gebeurde. Informatie personeel Informatie over een incident wordt bij voorkeur met toestemming van het slachtoffer mondeling of schriftelijk door de mentor doorgeven aan de betrokken docenten en andere personeelsleden. De namen van de dader(s) worden alleen genoemd wanneer de teamleider daar toestemming voor heeft gegeven. Straffen van de dader In alle gevallen wordt het slachtoffer geadviseerd om aangifte te doen. De veiligheidscoördinator doet in alle gevallen in overleg met de teamleider melding bij de schoolcontactagent. De ouders worden altijd ingelicht. De dader zal in principe de aangebrachte schade moeten vergoeden. De dader wordt door de teamleider gestraft. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 14

15 Indien de politie niet optreedt, kan de school besluiten om in overleg met de dader en slachtoffer over te gaan op herstelrecht. Nazorg Slachtoffer Het slachtoffer wordt begeleid door de mentor. Indien nodig wordt een leerlingbegeleider ingeschakeld. Eventueel kan externe hulp worden ingeschakeld. Dader De dader wordt zo nodig door de leerlingbegeleiders begeleid. Statistiek Het voorval wordt door de mentor in het leerlingvolgsysteem Magister van zowel de dader als het slachtoffer genoteerd. Tevens wordt het incidentenregistratiesysteem ingevuld. Personeel Van personeelsleden van school wordt verwacht dat deze aangifte doen, indien het personeelslid dit niet wil zal de school aangifte doen. Personeelsleden melden alle gevallen waarbij sprake is van geestelijke en/of lichamelijke mishandeling bij de vestigingsdirectie. Deze zorgt ervoor dat binnen een week na het gebeurde een gesprek is geregeld met een professionele hulpverlener. Alleen wanneer het slachtoffer er uitdrukkelijk om verzoekt zal dit gesprek niet plaatsvinden. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 15

16 VIII seksuele intimidatie en seksueel geweld Algemeen De wettelijke regeling en de richtlijnen van de landelijke klachtencommissie voor het bijzonder onderwijs worden gevolgd. (Zie aldaar) De behandeling van klachten en het opleggen van sancties gebeuren volgens die regelingen. Preventie De directie verschaft informatie aan het schoolpersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers over hoe op school wordt omgegaan met seksuele intimidatie en welke mogelijkheden er zijn om een klacht in te dienen. Tevens zet de directie zich in om preventieve activiteiten en maatregelen uit te voeren. Melden Leerlingen kunnen gevallen van seksuele intimidatie en seksueel geweld melden bij alle personeelsleden. Het betreffende personeelslid zal nooit geheimhouding beloven. Het betreffende personeelslid geeft het slachtoffer alle ruimte om het verhaal te vertellen. Eventueel zullen belangrijke zaken, bijvoorbeeld een les of een vergadering, moeten wijken om het slachtoffer de kans te geven het verhaal te doen. Daarna zal het personeelslid altijd de betreffende teamleider inlichten. Deze handelt verder volgens de wettelijke regels. Tevens doet deze melding in het incidentenregistratiesysteem. Zie ook bijlage 6, het algemeen protocol seksuele intimidatie en seksueel geweld. Er is een meldplicht aan de teamleider en een bespreekplicht van de teamleider met de vertrouwensdocent en de vertrouwensinspecteur. In bepaalde gevallen, bij vermoeden van een strafbaar feit is er sprake van wettelijk verplichte aangifte bij de politie door de directie, een en ander na overleg met de vertrouwensinspecteur. De schoolleiding schakelt in alle gevallen de vertrouwensdocent in en in overleg met deze docent en het slachtoffer worden volgende stappen ondernomen. Verantwoordelijkheid De teamleider zorgt ervoor dat het juiste hulptraject, altijd in samenspraak met het slachtoffer, wordt ingezet. Informatie ouders Als er sprake is van seksuele intimidatie en/of seksueel geweld worden de ouders van het slachtoffer en/of de dader door de vestigingsdirectie geïnformeerd. Dit steeds in overleg met het slachtoffer. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 16

17 Informatie personeel Alleen die docenten die aan het slachtoffer lesgeven kunnen zeer globaal mondeling geïnformeerd worden. Dit altijd in overleg met het slachtoffer. Straffen van de dader In alle gevallen doet de veiligheidscoördinator melding bij de schoolcontactagent. De dader wordt door de vestigingsdirectie in overleg met de teamleider gestraft. Nazorg De vertrouwenspersoon, maar ook de veiligheidscoördinator worden altijd ingeschakeld. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 17

18 IX. Vormen van diefstal, heling, in bezit hebben van gestolen goederen Algemeen Wanneer iemand de spullen van een ander wegneemt, in bezit heeft of probeert te verkopen is sprake van bovenstaande feiten. Preventie De school voert een actief beleid om diefstal en heling zoveel mogelijk te voorkomen. Leerlingen worden er op gewezen geen waardevolle spullen mee te nemen naar school. Indien spullen echt noodzakelijk zijn, grafische rekenmachine bijvoorbeeld, worden deze door de leerlingen bij zich gehouden. De veiligheid van de kluisjes kan niet gegarandeerd worden. Op een aantal plaatsen zijn ter preventie camera s opgehangen. In de schoolgids en leerlingenreglement wordt leerlingen geadviseerd om geen waardevolle spullen mee te nemen naar school. Verantwoordelijkheid Bij diefstal van spullen, ook uit de kluisjes of wanneer deze in bewaring zijn gegeven of genomen, kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Melden Slachtoffers van diefstal melden dit bij hun teamleider. De teamleider zal in alle gevallen dringend adviseren om aangifte te doen. (Dit kan via de site Zo nodig zal de school helpen met het doen van deze aangifte. Bij registratie in het digitale veiligheidsregistratiesysteem wordt het gestolen object zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Informatie ouders In alle gevallen van diefstal en/of heling worden de ouders van daders betrokken bij de afhandeling van het gebeuren. De ouders van het slachtoffer wordt in alle gevallen geadviseerd om aangifte te doen. De ouders worden tevens geïnformeerd over de eventuele door school te nemen maatregelen. Informatie personeel De teamleider informeert de mentor. De teamleider beslist of de docenten in kennis worden gesteld. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 18

19 Straffen van de dader Alkmaar 3 In alle gevallen, ook wanneer het slachtoffer geen aangifte wil doen, zal de school of een aangifte of een melding doen. Zie ook bijlage 5. Daarnaast kan de vestigingsdirecteur of teamleider de dader bestraffen indien deze bekend is. De ouders van de dader worden altijd in kennis gesteld van het gepleegde feit en de opgelegde straf. Langedijk 4 De school adviseert het slachtoffer om aangifte te doen. De school doet alleen aangifte wanneer het zaken van school betreft. Daarnaast kan de vestigingsdirecteur of leerjaarcoördinator de dader bestraffen indien deze bekend is. De ouders van de dader worden altijd in kennis gesteld van het gepleegde feit en de opgelegde straf. Nazorg Leerlingen die frequent strafbare feiten plegen of dreigen af te glijden worden ingebracht in het zorgteam en indien wenselijk naar de externe hulpverlening doorverwezen. De veiligheidscoördinator heeft regelmatig overleg met de politiecontactpersoon en kan naar aanleiding van deze gesprekken zo nodig het zorgteam inschakelen. 3 Het veiligheidsconvenant dat de gemeente Alkmaar heeft afgesloten met de Alkmaarse scholen voor voortgezet onderwijs wijkt op een aantal punten af van het veiligheidsconvenant dat in de gemeente Langedijk in gebruik is. Vandaar dat hier een verschil op treedt. 4 Het veiligheidsconvenant dat de gemeente Alkmaar heeft afgesloten met de Alkmaarse scholen voor voortgezet onderwijs wijkt op een aantal punten af van het veiligheidsconvenant dat in de gemeente Langedijk in gebruik is. Vandaar dat hier een verschil op treedt. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 19

20 X Ongewenste aanwezigheid op het schoolterrein Algemeen Met een ongewenste persoon wordt bedoeld: een persoon van wie om welke reden dan ook de aanwezigheid niet gewenst is op het schoolterrein (inclusief het gebouw / de gebouwen). Preventie Er zijn bordjes Verboden toegang ex art. 461 SR aanwezig bij de entree tot het schoolterrein en de hoofdconciërge zorgt voor regelmatige controle opdat die bordjes (zichtbaar) aanwezig blijven. Verantwoordelijkheid Onbevoegde personen die zich op het schoolterrein bevinden worden daarop aangesproken. Zie hiervoor het protocol in bijlage 8. De vestigingsdirecties en veiligheidscoördinator hebben de bevoegdheid een verklaring op te stellen dat een persoon niet op het schoolterrein aanwezig mag zijn. Wanneer een dergelijke verklaring opgesteld wordt, wordt deze tevens per aangetekende post naar de betreffende persoon, of bij minderjarigheid diens ouders of verzorgers, gestuurd. Dit alleen wanneer de naam en het adres bekend zijn. Een afschrift van deze verklaring is in bezit van de hoofdconciërge en de veiligheidscoördinator. Melden In het incidentenregistratiesysteem wordt melding gemaakt van het schrijven en versturen van zo n verklaring zoals genoemd onder verantwoordelijkheid. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 20

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 4. Rol van de verschillende partijen... 5 5. Hoe kan agressie worden voorkomen?...

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs?

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs? Pestprotocol Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het Middelbaar Beroeps Onderwijs? Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Een respectvolle leer- en werkomgeving binnen

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol

Pestprotocol. Pestprotocol Pestprotocol februari 202 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 5 Plagen... 6 Pesten... 6 Voorbeelden van pestgedrag... 6 Partijen bij het pestprobleem... 7 Sociale Media... 8 Preventieve

Nadere informatie

Pestprotocol Prinses Beatrixschool

Pestprotocol Prinses Beatrixschool Pestprotocol Prinses Beatrixschool Jij kunt het 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten 1.1 Wat verstaan wij onder pesten? 1.2 Welke gedragsrollen zien wij? Leerlingvolgsysteem 2.1 SCOL 2.2 Kinderen

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie