Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz"

Transcriptie

1 Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari Naast dit plan zijn er andere documenten die in het kader van veiligheidsbeleid relevant zijn. De belangrijkste daarvan betreffen de gedragscode, de anti-discriminatiecode, de veiligheidsconvenanten met de gemeentes Alkmaar en Langedijk en het bedrijfsnoodplan en de daarbij horende protocollen. Alle documenten zijn te lezen op de website onder de button veiligheid. Ook zijn de documenten op papier in kopie op te vragen bij de centrale administratie of de veiligheidscoördinator. Jaarlijks in het voorjaar wordt het beleidsplan geëvalueerd in overleg met de PMR en zo nodig bijgesteld voor de nieuwe cursus. Voor de dagelijkse uitvoering van het veiligheidsbeleid op vestigingsniveau is de vestigingsdirecteur verantwoordelijk. Voor zover er sprake is van overkoepelend belang van de vestigingen aan de Mandenmakerstraat is elke vestigingsdirecteur daar verantwoordelijk. Voor zover er sprake is van overkoepeld belang van alle vestigingen is de algemene directie verantwoordelijk, met inbegrip van de hieronder aangegeven taakverdeling voor personele zaken en leerling/ouderzaken. Verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het veiligheidsbeleid (met inbegrip van bespreking in de directie en in de PMR) is de coördinator veiligheidsbeleid, lid van de centrale staf, de heer Braakman. Dit geschiedt onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het veiligheidsplan algemeen Het veiligheidsplan is er op gericht om problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Alle incidenten die plaatsvinden worden onder verantwoordelijkheid van de vestigingsdirecties door een teamleider of onder verantwoordelijkheid van de hoofdconciërge door een conciërge ingevoerd. De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat de vestigingsdirecties elk half jaar een overzicht krijgen van de ingevoerde meldingen. De vestigingsdirecties spreken hun teamleiders aan wanneer niet alle meldingen zijn ingevoerd in het systeem. In dit beleidsplan komen achtereenvolgens beleidsrichtlijnen aan bod, die de school op grond van wettelijke bepalingen en afspraken die gemaakt zijn in de convenanten, moet naleven. Het betreft in de navolgende beleidsterreinen (zie inhoudsopgave): Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE A. Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan B. Specifieke beleidsterreinen van het veiligheidsplan I. Spijbelen II. Fraude III. Vandalisme IV. Pesten V. Discriminatie VI. Bedreiging en vechtpartij VII. mishandeling en mishandeling met wapen VIII seksuele intimidatie en seksueel geweld IX. Vormen van diefstal, heling, in bezit hebben van gestolen goederen X Ongewenste aanwezigheid op het schoolterrein XI. bewustzijn beïnvloedende middelen: alcohol en softdrugs XII. Bezit, gebruik- en handel van harddrugs XIII. Vuurwerk C. Bijlagen Gedragscode Buitenschoolse activiteiten a. Controlelijst voor buitenschoolse activiteiten (deel A) b. Controlelijst voor buitenschoolse activiteiten (deel B) Pestprotocol Protocol camerabewaking Mandenmakerstraat Het doen van aangifte op school (alleen in Alkmaar) Algemeen protocol seksuele intimidatie en seksueel geweld Spijbel- en verzuimbeleid a. Schematisch overzicht pedagogische richtlijnen VMBO Mandenmakerstraat, september b. Schematisch overzicht pedagogische richtlijnen HAG Mandenmakerstraat c. Verzuimbeleid vestiging Langedijk Handelingsprotocol bij ongewenst bezoek op het schoolterrein Protocol Social Media Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 2

3 A. Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan Per beleidsterrein worden de algemene richtlijnen behandeld. Indien er voor een vestiging aanvullende regels gelden wordt dit in de tekst vermeld en per aspect in aparte bijlagen nader uitgewerkt. De veiligheidscoördinator kan personen op elk niveau wijzen op hun verantwoordelijkheid en opdracht geven tot het doen van handelingen die vanuit dit document of het veiligheidsconvenant wenselijk zijn. De veiligheidscoördinator kan steeds, in bijzondere gevallen, extra taken delegeren die vanuit het veiligheidsaspect wenselijk zijn. Ook kan de veiligheidscoördinator op elk moment taken naar zich toetrekken wanneer hij dat wenselijk acht. Dit, indien mogelijk, in overleg met de betrokkenen, anders worden de betrokkenen achteraf op de hoogte gebracht van de interventie. De veiligheidscoördinator heeft regelmatig overleg met de politiecontactpersoon, waarbij alle geregistreerde meldingen besproken kunnen worden, en kan naar aanleiding van deze gesprekken zo nodig het zorgteam ingeschakeld worden. Het veiligheid beleidsplan kan en mag geen statisch document zijn. Op grond van veranderende inzichten, wetsverandering en nieuwe situaties voor de school zal er regelmatig behoefte zijn aan aanpassing en aanvulling. De volgende algemene punten zijn van belang. 1. Dit Veiligheidsbeleidsplan geldt voor de hele school. Dat betekent de vestigingen in Alkmaar en Langedijk. Dit plan is geldig in de gebouwen, op het schoolterrein buiten de gebouwen en tijdens alle door de school georganiseerde activiteiten elders. 2. Alle publicaties met betrekking de veiligheid mogen niet in strijd zijn met dit beleidsplan 3. Richtlijnen met betrekking het afdelingswerk worden jaarlijks besproken en indien nodig aangepast. 4. Er zijn camera s opgehangen ter preventie van crimineel gedrag dit om het gevoel van veiligheid te vergroten, daarnaast zijn er camera s opgehangen met het doel om criminelen op te sporen. 5. De kluisjes mogen op elk moment geopend worden ter controle van de inhoud. Ook tassen, jassen en andere persoonlijke eigendommen mogen eveneens geopend en gecontroleerd worden. Bij deze controle dienen ten minste twee schoolfunctionarissen, waaronder een teamleider, de veiligheidscoördinator of een directielid, aanwezig te zijn. 6. Alle incidenten die plaatsvinden en hierna bij de specifieke beleidsterreinen worden genoemd worden binnen 24 uur, onder verantwoordelijkheid van een vestigingsdirecteur, door deze, een teamleider of een andere functionaris ingevuld in het incidentenregistratiesysteem. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 3

4 B. Specifieke beleidsterreinen van het veiligheidsplan I. Spijbelen 1 Algemeen Spijbelen is niet toegestaan. De school is actief bezig om het spijbelen tegen te gaan. Alkmaar Van elk lesuur worden de absenten door de docent in magister ingevoerd. De verzuimcoördinator belt zoveel ouders als mogelijk om openstaande absenties te verifiëren. Blijkt een leerling ten onrechte afwezig dan wordt de teamleider ingelicht. Informatie naar ouders Ouders van leerplichtige leerlingen worden, indien mogelijk, dezelfde dag geïnformeerd bij geconstateerde ongedekte absenties. Wanneer de leerling gedeeltelijk leerplichtig is bepaalt de teamleider of leerjaarcoördinator wanneer bij spijbelgedrag contact met de ouders wordt opgenomen. Bij regelmatig spijbelgedrag (meer dan twee uur per maand) worden de ouders geïnformeerd. Straffen van de dader Gespijbelde uren worden in principe dubbel ingehaald. De ouders worden ingelicht door de leerjaarcoördinator, of verzuimcoördinator en de leerplichtambtenaar wordt indien gewenst ingeschakeld. Inschakeling van de leerplichtambtenaar is verplicht als de leerling meer dan drie achtereenvolgende dagen spijbelt of meer dan 1/8 van de lestijd in vier achtereenvolgende weken onwettig heeft verzuimd. Na meer dan 100 uren twijfelachtige absenties wordt de leerplichtambtenaar ook ingeschakeld. De leerplichtambtenaar gaat in de regel binnen twee weken tot actie over. Ouders en leerling worden bij de leerplichtambtenaar geroepen om zich te verantwoorden en voor het opstellen van een verbeterplan. De statistieken staan ter beschikking van de leerplichtambtenaar. Nazorg De teamleiders, leerjaarcoördinatoren of verzuimcoördinatoren voeren gesprekken met spijbelaars om te achterhalen wat de reden is van het spijbelgedrag. Indien nodig wordt de leerlingbegeleiding of externe hulpinstanties ingeschakeld wanneer blijkt dat het gedrag wordt veroorzaakt door problemen. Statistiek Met behulp van Magister wordt bijgehouden hoe vaak een leerling afwezig is geweest. De administratie verzorgt een overzicht en draagt zorg voor de archivering. De eindverantwoordelijke is de betrokken teamleider of leerjaarcoördinator. 1 Omdat het beleid ten aanzien van spijbelen afgestemd is op de specifieke groepen leerlingen is dat afzonderlijk beschreven voor de afdelingen Langedijk en VMBO (Alkmaar), zie bijlage 7. - Spijbelbeleid Alkmaar VMBO, zie bijlage 7a - Spijbelbeleid Alkmaar HAG, zie bijlage 7b - Verzuimbeleid Langedijk, zie bijlage 7c Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 4

5 II. Fraude Algemeen Onder fraude verstaan we onder andere het vervalsen van handtekeningen het zich uitgeven voor andere personen. Het plegen van onregelmatigheden bij schoolwerk (afkijken en spieken) wordt niet verstaan onder fraude. Preventie In het schoolreglement is opgenomen dat fraude niet is toegestaan. Informatie naar ouders Wanneer een leerling is betrapt op fraude kunnen de ouders op de hoogte gebracht worden. Dit naar oordeel van de docent, mentor en/of teamleider. Informatie naar de docenten De mentor of de teamleider informeert de docenten waar de frauderende leerling les van heeft. Straffen van de dader In alle gevallen wordt de leerling gestraft. Bij ernstige vormen van fraude kan aangifte bij de politie worden gedaan. Dit ter beoordeling van de teamleider in overleg met de veiligheidscoordinator. De teamleider doet melding in het incidentenregistratiesysteem. Nazorg De teamleider voert een gesprek met de frauderende leerling. Mocht blijken dat er meer aan de hand is kan het zorgteam ingeschakeld worden. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 5

6 III. Vandalisme Algemeen Onder vandalisme wordt verstaan: moedwillige vernieling van andermans eigendommen of vernieling van andermans eigendommen door ongepast gedrag, inclusief graffiti, verf gooien e.d. Preventie In de schoolgids worden omgangsregels opgenomen hoe we met elkaars eigendommen omgaan. De schade aan schooleigendommen wordt zo snel mogelijk hersteld. Hierbij wordt, indien mogelijk, de dader ingeschakeld Melding Melding vindt plaats bij de conciërge, teamleider of vestigingsdirectie. De hoofdconciërge of diens vervanger wordt op de hoogte gebracht indien het schade aan schooleigendommen is. Elke vorm van aanzienlijke schade wordt digitaal gefotografeerd. Daarna wordt de foto met korte uitleg g d naar de veiligheidscoördinator Verantwoordelijkheid De leerling (dan wel zijn ouder(s)/verzorger(s)) is/zijn aansprakelijk voor de schade.) Er zijn twee schoolverzekeringen, die op grond van bepaalde voorwaarden (informatie hierover kan verkregen worden bij de schooladministrateur) kunnen worden aangesproken. Er is een materiaalverzekering voor schade (door onbekende oorzaak) aan de school en een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering moet via de schooladministrateur worden ingelicht. De verdere afhandeling is toevertrouwd aan de vestigingsdirecteur. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangericht aan de eigendommen van de gebruikers van de school. Informatie naar de ouders De ouders van de dader worden alleen door de vestigingsdirectie of teamleider in kennis gesteld indien de kwestie hiervoor naar het oordeel van de schoolleiding zwaarwegend genoeg is. Informatie naar de docenten De teamleider wordt, indien de zaak is afgehandeld door de vestigingsdirectie, door de vestigingsdirectie op de hoogte gebracht van het gebeurde. Deze informeert de mentor. De teamleider beslist of de docenten in kennis worden gesteld. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 6

7 Straffen van de dader Bij moedwillig veroorzaakte schade aan de school wordt steeds aangifte gedaan. Bij schade aan eigendommen van schoolgebruikers zal de school steeds adviseren om aangifte te doen en hier eventueel bij helpen. De dader zal steeds de schade moeten vergoeden. Tevens kan de vestigingsdirecteur of teamleider ervoor kiezen, ook indien er geen aangifte is gedaan, de dader te straffen. Indien mogelijk zal de straf erop gericht zijn de dader de schade zelf te laten herstellen. Nazorg Indien de politie geen stappen onderneemt kan de schoolleiding besluiten een herstelovereenkomst te sluiten met de dader. Leerlingen die vaker strafbare feiten plegen of dreigen af te glijden worden doorverwezen naar het zorgteam en indien wenselijk naar de externe hulpverlening. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 7

8 IV. Pesten Algemeen Onder pesten wordt elk gedrag verstaan waarbij het slachtoffer onheus wordt bejegend. Pestgedrag wordt niet getolereerd, omdat het een vorm van geestelijke mishandeling is. Preventie De school wil een klimaat waarin leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. In de jaar- en dagopeningen wordt hier aandacht aan besteed. In de brugklassen wordt een toneelstuk opgevoerd en in de klas voor- en nabesproken. De mentoren proberen een vriendelijke sfeer in de klas te bevorderen. Zie hier ook de gedragscode, bijlage 1. Daarnaast wordt gewerkt met een pestprotocol, zie bijlage 4. Melden De mentoren proberen te zorgen voor een zodanige vertrouwensband met de leerlingen dat een leerling pestgedrag durft te melden. Bij elk personeelslid kan pestgedrag gemeld worden. Het personeelslid geeft dit binnen 24 uur door aan de mentor of de betreffende teamleider. De mentor zal deze melding onmiddellijk doorgeven aan de teamleider. Verantwoordelijkheid Het personeel is gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer op school. Daarbij geldt in het bijzonder dat elke docent verantwoordelijk is voor een goede sfeer in de les en de vestigingsdirecties eindverantwoordelijke zijn voor een goede sfeer op school. Informatie naar de ouder Wanneer blijkt dat een leerling gepest wordt zal de mentor of teamleider eerst het probleem zelf met de leerling bespreken en proberen op te lossen. Wanneer de leerling dit wenst of bij herhaling wordt contact opgenomen met de ouders. Samen met de ouders worden afspraken gemaakt over de nazorg die zal plaatsvinden. De ouders van de pestende leerling worden wanneer het ernstige pestgevallen betreft, geïnformeerd door de teamleider. Met deze ouders worden afspraken gemaakt om het pestgedrag van de leerling te doen stoppen. Ook worden afspraken gemaakt met betrekking tot de te nemen sancties wanneer het pestgedrag niet stopt. Informatie naar de docenten De docenten worden ingelicht door de mentor. Hen kan gevraagd worden het slachtoffer en de dader extra in de gaten te houden. Zij geven signalen onmiddellijk door aan de mentor. Straffen van de dader De dader wordt eerst toegesproken door de mentor en op de gevolgen van zijn/haar gedrag gewezen. In ernstige gevallen kan een straf volgen. In het geval van strafoplegging worden de ouders van de dader daarvan in kennis gesteld. De ernst van het geval wordt steeds bepaald door mentor en/of leerjaarcoördinator in overleg met het slachtoffer. Bij structurele pestincidenten kan gebruik gemaakt worden van herstelovereenkomsten. In dat geval moeten zowel de dader als het slachtoffer willen meewerken. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 8

9 Nazorg De opvang van het slachtoffer gebeurt in eerste instantie door de persoon waar de melding wordt gedaan. De verdere begeleiding gebeurt door de mentor of leerlingbegeleider. Bij ernstige gevallen kan het zorgteam ingeschakeld worden. Ook kan een weerbaarheid training worden aangeboden. Statistiek De mentor maakt een aantekening in het leerlingvolgsysteem van zowel de dader als het slachtoffer. Tevens vult deze het incidentenregistratiesysteem in. De mentor maakt melding van pestincidenten in het mentoren overleg. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 9

10 V. Discriminatie Algemeen Onder discriminatie verstaan we het benadelen van mensen of groepen op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen (met inachtneming van de grondslag en de doelstellingen van de school), sociale gewoonten, sekse, seksuele voorkeur 2, taal, handicap. Preventie De school wil een klimaat waarin leerlingen en personeelsleden op een respectvolle manier met elkaar omgaan. In de jaar- en dagopeningen wordt hier aandacht aan besteed. De mentoren proberen een vriendelijke sfeer in de klas te bevorderen. Zie hier ook de gedragscode, bijlage 1. Daarnaast wordt gewerkt met een pestprotocol, zie bijlage 4. Informatie naar ouders Wanneer een leerling is betrapt op discriminerend gedrag kunnen de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht worden. Dit naar oordeel van de mentor en/of teamleider. Informatie naar de docenten De mentor of de teamleider informeert zo nodig de docenten waar de dader en/of het slachtoffer les van hebben, dit wanneer het leerlingen betreft. Straffen van de dader Er volgt altijd een gesprek met de teamleider. Bij ernstige vormen van discriminatie kan aangifte worden gedaan. Dit ter beoordeling van de teamleider in overleg met de veiligheidscoördinator. De teamleider doet melding in het incidentenregistratiesysteem. Wordt een personeelslid betrapt op discriminerend gedrag wordt dit gemeld aan zijn/haar leidinggevende. Deze zal de aanklacht onderzoeken en conform de wettelijke regels handelen. Nazorg slachtoffer De mentor voert een gesprek met het slachtoffer. Eventueel kan het zorgteam ingeschakeld worden. Nazorg dader 2 Daarvan uiteraard uitgesloten de bij wet verboden vormen van seksueel gedrag. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 10

11 De teamleider of de mentor voert een gesprek met de discriminerende persoon. Mocht blijken dat er meer aan de hand is kan het zorgteam ingeschakeld worden. VI. Bedreiging en vechtpartij Algemeen Als iemand een gevoel krijgt van onveiligheid vanwege het gedrag van een ander en wanneer dat gedrag opzettelijk plaatsvindt, is sprake van opzettelijke bedreiging Van een vechtpartij is sprake wanneer twee of meer personen elkaar lichamelijk letsel proberen toe te brengen of toebrengen. Preventie De personeelsleden van de school streven naar een veilig schoolklimaat waar we respectvol met elkaar omgaan, zie hiervoor ook de gedragscode, bijlage 1. Melden Slachtoffers kunnen zich melden bij de mentor, conciërges, teamleiders, coördinatoren en vestigingsdirecties. Indien de teamleider het nodig acht zal deze binnen vijf werkdagen contact opnemen met de ouders van het slachtoffer. Verantwoordelijkheid De school is niet verantwoordelijk voor elke vorm van materiële en immateriële schade veroorzaakt door elke vorm van bedreiging en/of vechtpartij. Personeelsleden die een vechtpartij zien aankomen of waarnemen waarschuwen in principe een collega. Samen treden ze handelend op. Met de hulp van andere collega s zal, indien mogelijk, getracht worden de vechtpartij te voorkomen of te beëindigen. Schade van welke vorm dan ook, veroorzaakt door het optreden van de personeelsleden, aan de vechtende personen of eventuele toekijkers kan niet op het personeelslid verhaald worden, tenzij het personeelslid verwijtbaar heeft gehandeld. Lopen personeelsleden schade en/of letsel op dan zal deze in alle gevallen vergoed moeten worden door de dader. De vestigingsdirecteur zorgt in deze gevallen voor ondersteuning van het personeelslid. Informatie ouders Met de ouders van de dader worden door de mentor en/of de teamleider, tenminste telefonisch, maar bij voorkeur persoonlijk één of meerdere gesprekken gevoerd over het incident. Bij zeer ernstige gevallen, dit te bepalen door de teamleider in overleg met de vestigingsdirectie, worden de gesprekken gevoerd door de vestigingsdirecteur. De belangrijkste feiten worden schriftelijk vastgelegd door de behandelende schoolfunctionaris. Deze informatie wordt tevens verstuurd naar de ouders, namens de vestigingsdirecteur. Een afschrift gaat naar de veiligheidscoördinator. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 11

12 Met de ouders van het slachtoffer wordt tenminste één gesprek gevoerd. In dit gesprek zal in elk geval aan de orde komen in hoeverre extra begeleiding van het slachtoffer nodig is en of er aangifte gedaan gaat worden. Informatie personeel Informatie over een incident wordt bij voorkeur met toestemming van het slachtoffer mondeling of schriftelijk door de mentor doorgeven aan de betrokken docenten en andere personeelsleden. Straffen van de dader In alle gevallen waarbij letsel is ontstaan zal het slachtoffer verzocht worden om aangifte te doen. De veiligheidscoördinator meldt het incident steeds aan de politiecontactpersoon. Er wordt door de teamleider een sanctie opgelegd in relatie tot de begane daad en de eventuele door justitie opgelegde straf. Bij minder ernstige gevallen kan de teamleider besluiten herstelrecht toe te passen. Het slachtoffer zal het daar mee eens moeten zijn. Nazorg Dader Eerste opvang Onmiddellijk na een incident wordt de dader apart gezet om tot rust te laten komen. Latere opvang Indien er problemen aan het gedrag ten grondslag liggen kan de leerlingbegeleiding, het zorgteam of de professionele hulpverlening ingeschakeld worden. Slachtoffer Eerste opvang Het slachtoffer wordt opgevangen door de mentor of teamleider. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de vertrouwenspersoon of professionele buitenschoolse hulp ingeschakeld worden. Ziekmelding ten gevolge van incident De mentor onderhoudt structureel contact met ouders en leerling. De mentor volgt het herstel. Indien nodig zal hij/zij een inhaalplan ten aanzien van het schoolwerk opstellen met ouders en leerling. Statistiek De mentor of teamleider maakt aantekeningen in het leerlingvolgsysteem in Magister van de betrokken leerlingen en voert de gegevens in het incidentenregistratiesysteem in. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 12

13 Personeel Richtlijnen betreffende het personeel: Training in conflicthantering en training in weerbaarheid Aan individuele personeelsleden wordt op eigen verzoek de mogelijkheid geboden één van beide trainingen te volgen. De afdeling P&O zorgt ervoor dat de bedoelde cursussen beschikbaar zijn. De vestigingsdirecteur zorgt ervoor dat de trainingen worden aangeboden. De vestigingsdirecteur kan deze training(en) ook verplicht opleggen aan één of meerder personeelsleden. (dit bijvoorbeeld bij de aanname van een nieuw personeelslid.) Ondersteuning bij gevoelens van onveiligheid Het personeelslid, dat onveiligheid ervaart moet direct de vestigingsdirecteur inlichten. De vestigingsdirecteur zal zo snel mogelijk op de signalen van onveiligheid reageren. Dit betekent, dat er binnen vijf werkdagen een gesprek moet plaatsvinden met degene die zich onveilig voelt en binnen vijf werkdagen daaropvolgend moet de schoolleiding aangeven wat er aan de onveilige situatie gedaan wordt. Bij acute gebeurtenissen moet uiteraard sneller, d.w.z. onmiddellijk, adequaat gereageerd worden. Ondersteuning bij bedreiging en verbale of lichamelijke mishandeling Van kracht is wat hierboven beschreven is bij de ervaring van onveiligheid. Bij ernstige gevallen doet de vestigingsdirecteur bovendien aangifte bij de politie. Bij minder ernstige gevallen legt hij adequate sancties op. Het handelen is er altijd op gericht het personeelslid maximale ondersteuning te geven. Richtlijnen betreffende de verslaglegging Voor iedere vestiging is de vestigingsdirecteur verantwoordelijk voor het bijhouden hoe vaak de verschillende vormen van incidenten waarbij personeelsleden betrokken zijn voorkomen. De afdeling P&O zorgt jaarlijks in het sociaal jaarverslag voor een totaaloverzicht van het aantal incidenten en hoe deze incidenten zijn behandeld. Aanvullende opmerkingen Leerlingbegeleiders houden gesprekken met leerlingen met persoonlijke problemen. Dit kan gebeuren op verzoek van de leerling en op advies van de mentor of teamleider Mentoren houden het algemene welzijn van de leerling in de gaten, inclusief de schoolresultaten. Ze geven mentorlessen over zaken die voor alle leerlingen van belang zijn en houden persoonlijke gesprekjes met hun mentorleerlingen. Het zorgteam komt regelmatig bij elkaar. Door het zorgteam of teamleider kan een leerling worden aanbevolen voor een verwijzing naar een externe instantie, bijvoorbeeld het Triversum. Elke 6 weken komt het Zorgteam bij elkaar. Er zijn korte lijnen met schoolarts en leerplichtambtenaar. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 13

14 VII. mishandeling en mishandeling met wapen Algemeen Onder mishandeling wordt verstaan het opzettelijk aanbrengen van lichamelijk en/of geestelijk letsel. Dit kan gebeuren zonder of met een wapen. Onder een wapen wordt elk voorwerp verstaan waarmee lichamelijk letsel kan worden toegebracht. Preventie De personeelsleden van de school creëren een zo veilig mogelijk schoolklimaat waarin we respectvol met elkaar omgaan, zie hiervoor de gedragscode, bijlage 1 en protocol social media, bijlage 9. Melden Slachtoffers kunnen zich melden bij alle personeelsleden in school. Dit personeelslid zorgt voor de eerste opvang en waarschuwt afhankelijk van de ernst, de ambulance en /of de betreffende teamleider of een lid van de vestigingsdirectie. Verantwoordelijkheid De school is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van letsel dat voortvloeit uit een mishandeling. De dader is altijd verantwoordelijk voor ontstane materiële en immateriële schade voortkomend uit zijn/haar handelen. Bij minderjarigen kan de school eventueel bemiddelen in het verhalen van de materiële en immateriële schade door het slachtoffer op de ouders. Informatie ouders De ouders van zowel dader(s) en slachtoffer(s) worden afhankelijk van de ernst onmiddellijk of binnen 24 uur in kennis gebracht van het gebeurde. Informatie personeel Informatie over een incident wordt bij voorkeur met toestemming van het slachtoffer mondeling of schriftelijk door de mentor doorgeven aan de betrokken docenten en andere personeelsleden. De namen van de dader(s) worden alleen genoemd wanneer de teamleider daar toestemming voor heeft gegeven. Straffen van de dader In alle gevallen wordt het slachtoffer geadviseerd om aangifte te doen. De veiligheidscoördinator doet in alle gevallen in overleg met de teamleider melding bij de schoolcontactagent. De ouders worden altijd ingelicht. De dader zal in principe de aangebrachte schade moeten vergoeden. De dader wordt door de teamleider gestraft. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 14

15 Indien de politie niet optreedt, kan de school besluiten om in overleg met de dader en slachtoffer over te gaan op herstelrecht. Nazorg Slachtoffer Het slachtoffer wordt begeleid door de mentor. Indien nodig wordt een leerlingbegeleider ingeschakeld. Eventueel kan externe hulp worden ingeschakeld. Dader De dader wordt zo nodig door de leerlingbegeleiders begeleid. Statistiek Het voorval wordt door de mentor in het leerlingvolgsysteem Magister van zowel de dader als het slachtoffer genoteerd. Tevens wordt het incidentenregistratiesysteem ingevuld. Personeel Van personeelsleden van school wordt verwacht dat deze aangifte doen, indien het personeelslid dit niet wil zal de school aangifte doen. Personeelsleden melden alle gevallen waarbij sprake is van geestelijke en/of lichamelijke mishandeling bij de vestigingsdirectie. Deze zorgt ervoor dat binnen een week na het gebeurde een gesprek is geregeld met een professionele hulpverlener. Alleen wanneer het slachtoffer er uitdrukkelijk om verzoekt zal dit gesprek niet plaatsvinden. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 15

16 VIII seksuele intimidatie en seksueel geweld Algemeen De wettelijke regeling en de richtlijnen van de landelijke klachtencommissie voor het bijzonder onderwijs worden gevolgd. (Zie aldaar) De behandeling van klachten en het opleggen van sancties gebeuren volgens die regelingen. Preventie De directie verschaft informatie aan het schoolpersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers over hoe op school wordt omgegaan met seksuele intimidatie en welke mogelijkheden er zijn om een klacht in te dienen. Tevens zet de directie zich in om preventieve activiteiten en maatregelen uit te voeren. Melden Leerlingen kunnen gevallen van seksuele intimidatie en seksueel geweld melden bij alle personeelsleden. Het betreffende personeelslid zal nooit geheimhouding beloven. Het betreffende personeelslid geeft het slachtoffer alle ruimte om het verhaal te vertellen. Eventueel zullen belangrijke zaken, bijvoorbeeld een les of een vergadering, moeten wijken om het slachtoffer de kans te geven het verhaal te doen. Daarna zal het personeelslid altijd de betreffende teamleider inlichten. Deze handelt verder volgens de wettelijke regels. Tevens doet deze melding in het incidentenregistratiesysteem. Zie ook bijlage 6, het algemeen protocol seksuele intimidatie en seksueel geweld. Er is een meldplicht aan de teamleider en een bespreekplicht van de teamleider met de vertrouwensdocent en de vertrouwensinspecteur. In bepaalde gevallen, bij vermoeden van een strafbaar feit is er sprake van wettelijk verplichte aangifte bij de politie door de directie, een en ander na overleg met de vertrouwensinspecteur. De schoolleiding schakelt in alle gevallen de vertrouwensdocent in en in overleg met deze docent en het slachtoffer worden volgende stappen ondernomen. Verantwoordelijkheid De teamleider zorgt ervoor dat het juiste hulptraject, altijd in samenspraak met het slachtoffer, wordt ingezet. Informatie ouders Als er sprake is van seksuele intimidatie en/of seksueel geweld worden de ouders van het slachtoffer en/of de dader door de vestigingsdirectie geïnformeerd. Dit steeds in overleg met het slachtoffer. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 16

17 Informatie personeel Alleen die docenten die aan het slachtoffer lesgeven kunnen zeer globaal mondeling geïnformeerd worden. Dit altijd in overleg met het slachtoffer. Straffen van de dader In alle gevallen doet de veiligheidscoördinator melding bij de schoolcontactagent. De dader wordt door de vestigingsdirectie in overleg met de teamleider gestraft. Nazorg De vertrouwenspersoon, maar ook de veiligheidscoördinator worden altijd ingeschakeld. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 17

18 IX. Vormen van diefstal, heling, in bezit hebben van gestolen goederen Algemeen Wanneer iemand de spullen van een ander wegneemt, in bezit heeft of probeert te verkopen is sprake van bovenstaande feiten. Preventie De school voert een actief beleid om diefstal en heling zoveel mogelijk te voorkomen. Leerlingen worden er op gewezen geen waardevolle spullen mee te nemen naar school. Indien spullen echt noodzakelijk zijn, grafische rekenmachine bijvoorbeeld, worden deze door de leerlingen bij zich gehouden. De veiligheid van de kluisjes kan niet gegarandeerd worden. Op een aantal plaatsen zijn ter preventie camera s opgehangen. In de schoolgids en leerlingenreglement wordt leerlingen geadviseerd om geen waardevolle spullen mee te nemen naar school. Verantwoordelijkheid Bij diefstal van spullen, ook uit de kluisjes of wanneer deze in bewaring zijn gegeven of genomen, kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Melden Slachtoffers van diefstal melden dit bij hun teamleider. De teamleider zal in alle gevallen dringend adviseren om aangifte te doen. (Dit kan via de site Zo nodig zal de school helpen met het doen van deze aangifte. Bij registratie in het digitale veiligheidsregistratiesysteem wordt het gestolen object zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Informatie ouders In alle gevallen van diefstal en/of heling worden de ouders van daders betrokken bij de afhandeling van het gebeuren. De ouders van het slachtoffer wordt in alle gevallen geadviseerd om aangifte te doen. De ouders worden tevens geïnformeerd over de eventuele door school te nemen maatregelen. Informatie personeel De teamleider informeert de mentor. De teamleider beslist of de docenten in kennis worden gesteld. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 18

19 Straffen van de dader Alkmaar 3 In alle gevallen, ook wanneer het slachtoffer geen aangifte wil doen, zal de school of een aangifte of een melding doen. Zie ook bijlage 5. Daarnaast kan de vestigingsdirecteur of teamleider de dader bestraffen indien deze bekend is. De ouders van de dader worden altijd in kennis gesteld van het gepleegde feit en de opgelegde straf. Langedijk 4 De school adviseert het slachtoffer om aangifte te doen. De school doet alleen aangifte wanneer het zaken van school betreft. Daarnaast kan de vestigingsdirecteur of leerjaarcoördinator de dader bestraffen indien deze bekend is. De ouders van de dader worden altijd in kennis gesteld van het gepleegde feit en de opgelegde straf. Nazorg Leerlingen die frequent strafbare feiten plegen of dreigen af te glijden worden ingebracht in het zorgteam en indien wenselijk naar de externe hulpverlening doorverwezen. De veiligheidscoördinator heeft regelmatig overleg met de politiecontactpersoon en kan naar aanleiding van deze gesprekken zo nodig het zorgteam inschakelen. 3 Het veiligheidsconvenant dat de gemeente Alkmaar heeft afgesloten met de Alkmaarse scholen voor voortgezet onderwijs wijkt op een aantal punten af van het veiligheidsconvenant dat in de gemeente Langedijk in gebruik is. Vandaar dat hier een verschil op treedt. 4 Het veiligheidsconvenant dat de gemeente Alkmaar heeft afgesloten met de Alkmaarse scholen voor voortgezet onderwijs wijkt op een aantal punten af van het veiligheidsconvenant dat in de gemeente Langedijk in gebruik is. Vandaar dat hier een verschil op treedt. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 19

20 X Ongewenste aanwezigheid op het schoolterrein Algemeen Met een ongewenste persoon wordt bedoeld: een persoon van wie om welke reden dan ook de aanwezigheid niet gewenst is op het schoolterrein (inclusief het gebouw / de gebouwen). Preventie Er zijn bordjes Verboden toegang ex art. 461 SR aanwezig bij de entree tot het schoolterrein en de hoofdconciërge zorgt voor regelmatige controle opdat die bordjes (zichtbaar) aanwezig blijven. Verantwoordelijkheid Onbevoegde personen die zich op het schoolterrein bevinden worden daarop aangesproken. Zie hiervoor het protocol in bijlage 8. De vestigingsdirecties en veiligheidscoördinator hebben de bevoegdheid een verklaring op te stellen dat een persoon niet op het schoolterrein aanwezig mag zijn. Wanneer een dergelijke verklaring opgesteld wordt, wordt deze tevens per aangetekende post naar de betreffende persoon, of bij minderjarigheid diens ouders of verzorgers, gestuurd. Dit alleen wanneer de naam en het adres bekend zijn. Een afschrift van deze verklaring is in bezit van de hoofdconciërge en de veiligheidscoördinator. Melden In het incidentenregistratiesysteem wordt melding gemaakt van het schrijven en versturen van zo n verklaring zoals genoemd onder verantwoordelijkheid. Veiligheidsbeleid CSG Jan Arentsz - pagina 20

Veiligheidsbeleidsplan csg Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan csg Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan csg Jan Arentsz 2016-2017 Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie (d.d. 18 februari 2016) -en PMR besproken en goedgekeurd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 1. Veiligheidsbeleidsplan blz. 2. Algemene beleidsterreinen blz. 3. Specifieke beleidsterreinen blz. 3

Inhoudsopgave blz. 1. Veiligheidsbeleidsplan blz. 2. Algemene beleidsterreinen blz. 3. Specifieke beleidsterreinen blz. 3 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2015-2016 Maart 2015 Inhoudsopgave blz. 1 Veiligheidsbeleidsplan blz. 2 Algemene beleidsterreinen blz. 3 Specifieke beleidsterreinen blz. 3 1. Spijbelen

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Protocol Incidentenregistratie

Protocol Incidentenregistratie Protocol Incidentenregistratie Internetversie Vastgesteld 14 juni 2012 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 3 4 UITVOERING... 3 4.1 Doorgeven en melden incidenten decentraal...

Nadere informatie

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Agressie En Geweld... 2 Richtlijn... 2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... 3 Stappenplan bij agressief gedrag van:... 3 De medewerker...

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Het algemene uitgangspunt van de school is regel 8: - Iedereen moet zich veilig voelen op school

Het algemene uitgangspunt van de school is regel 8: - Iedereen moet zich veilig voelen op school 1. Doe niets bij een ander wat die ander niet prettig vindt. 2. Kom niet aan een ander of aan andermans spullen als die ander dat niet wil. 3. Als je kwaad bent, ga niet slaan, schoppen (je komt niet aan

Nadere informatie

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol, betreffende leden, instructeurs(trices), vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden van sportvereniging Omnisport2b We gaan ervan uit dat

Nadere informatie

Incidentenprotocollen. Gemini College Ridderkerk

Incidentenprotocollen. Gemini College Ridderkerk Incidentenprotocollen Gemini College Ridderkerk Versie januari 2012 Inhoudsopgave Algemeen, uitgangspunten en straffen blz. 3 Protocol diefstal en vernieling blz. 4 Protocol pesten blz. 4 Protocol vechten

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Pestprotocol. Montessori Lyceum Groningen

Pestprotocol. Montessori Lyceum Groningen Pestprotocol Montessori Lyceum Groningen Inhoudsopgave Algemeen... 3 De vijfsporenaanpak... 3 Visie van de school over pesten en verantwoordelijkheid... 4 Preventieve (les)activiteiten... 4 Stappenplan...

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

Pestprotocol. Anna van Rijn College

Pestprotocol. Anna van Rijn College Pestprotocol Anna van Rijn College Versie 31-1-2017 Definitie: Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1 Inleiding Gedragsregels geven duidelijkheid aan alle betrokkenen, welk gedrag op school op prijs wordt gesteld en welke niet. De gedragsregels die we met elkaar hebben besproken over agressie en geweld,

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Dingstede

Klachtenregeling CSG Dingstede Klachtenregeling CSG Dingstede Voorfase Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Agressie, geweld en pesten op school Discriminatie 1. Preambule Preventiebeleid Een school is een socialiserende instelling,

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Protocol grensoverschrijdend gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag voorlopige vaststelling 03/10/2016 Proces/document Ghita Kolker directeur-bestuurder eigenaar MR 22/11/2016 Versienummer 1.0 - PMR instemming / advisering/ ter informatie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Bij onderstaande fasen van pesten wordt steeds aangegeven om welke ernst het gaat, en welke actie zal ondernomen door medewerkers van de school.

Bij onderstaande fasen van pesten wordt steeds aangegeven om welke ernst het gaat, en welke actie zal ondernomen door medewerkers van de school. VCL- Pestprotocol Het VCL wil een veilige plek zijn voor alle leerlingen. De school stimuleert de leerlingen zich positief ten opzichte van elkaar te gedragen. Voor ongewenst gedrag zoals pesten is een

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Pestprotocol 2016 januari 2016

Pestprotocol 2016 januari 2016 Pestprotocol 2016 januari 2016 Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Pesten 4 2.1 Verschil tussen plagen en pesten 4 2.2 Signalen van pestgedrag 4 2.3 Cyberpesten 5 Hoofdstuk 3 Aanpak

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering Internet versie augustus 2011 Protocol schorsing en verwijdering Inhoud 1. Toepassing protocol schorsing en verwijdering... 3 2. Verantwoordelijkheid... 3 3. Werkwijze... 3 3.1 Constatering maatschappelijk

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten)

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

Geoorloofd verzuim: ZD Ziek = hele dag ziek, ziek gemeld door ouders ZU Ziek naar huis gegaan; leerling heeft zich afgemeld bij de receptie

Geoorloofd verzuim: ZD Ziek = hele dag ziek, ziek gemeld door ouders ZU Ziek naar huis gegaan; leerling heeft zich afgemeld bij de receptie Absentieprotocol Inleiding Dit protocol heeft betrekking op het verzuim van leerlingen, de registratie in Magister en de verwerking van deze registratie. Het doel van het protocol is - het verzuim te verminderen.

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

GEDRAGSCODE 01-06-2014

GEDRAGSCODE 01-06-2014 GEDRAGSCODE 01-06-2014 Auteur: Erik Los Samenvatting:Om leidraad te geven aan het handelen als professionele medewerker is een gedragscode opgesteld Eerste controledatum:01-06-2015 Controle frequentie:

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Focus op diefstal. Focus op diefstal versie 1.0 (januari 2016)

Focus op diefstal. Focus op diefstal versie 1.0 (januari 2016) Focus op diefstal Inhoudsopgave focus op diefstal 1.1 Inleiding 1.2 Wat is diefstal? 1.3 Hoe gaan wij met diefstal om? 1.3.1 Preventie 1.3.1.1 Op school 1.3.1.2 Thuis 1.3.2 De grens voorbij 1.4 De aanpak

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Augustus 2014

Verzuimprotocol. Augustus 2014 Verzuimprotocol Augustus 2014 Inhoudsopgave Vooraf blz. 3 1 Verzuimprotocol blz. 4 2 Ziekmeldingen blz. 6 3 Te laat komen blz. 6 4 Schorsen en verwijderen blz. 7 Verzuimprotocol MML augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD Anti-Pestprotocol Pesten Er is sprake van pesten wanneer een of meerdere leerlingen herhaaldelijk en langdurig negatief gedrag richten tegen een andere leerling. Een vereiste

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Protocol anti-pesten

Protocol anti-pesten Protocol anti-pesten Voorwoord Binnen Aeres VMBO vinden we pesten onacceptabel. Pesten vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan.

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

protocol over het handelen tegen agressie en geweld

protocol over het handelen tegen agressie en geweld Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen protocol over het handelen tegen agressie en geweld voorlopig vastgesteld directeur-bestuurder 22 maart 2012 instemming GMR 19 april 2012 definitief vastgesteld

Nadere informatie

Verzuimprotocol CML Maart 2012

Verzuimprotocol CML Maart 2012 Verzuimprotocol CML Maart 2012 Vooraf Op de volgende bladzijden staat het verzuimprotocol, inclusief het protocol schorsen en verwijderen. Dit protocol biedt handvatten om de leerlingbegeleiding te ondersteunen

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school

Nadere informatie

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland.

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Pestprotocol. vestiging de Lingeborgh. Versienr Datum Door Status 1.0 15-7- 2014 ASH Concept 2.0 10-9-2014 MT

Pestprotocol. vestiging de Lingeborgh. Versienr Datum Door Status 1.0 15-7- 2014 ASH Concept 2.0 10-9-2014 MT Pestprotocol vestiging de Lingeborgh Versienr Datum Door Status 1.0 15-7- 2014 ASH Concept 2.0 10-9-2014 MT 1. Inleiding Pesten wordt op O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh, niet geaccepteerd.

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege inspirerend - betrokken - ondernemend 2009 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 5 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo 2013-2016

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo 2013-2016 PROTOCOL GENOTMIDDELEN St.-Jozefmavo 2013-2016 Inleiding Protocollen zijn lijsten met afspraken die gemaakt worden om te gebruiken als er situaties ontstaan die de dagelijkse gang van zaken op school hinderen

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag

Protocol ongewenst gedrag Protocol ongewenst gedrag Inleiding Scholen krijgen in toenemende mate te maken met nieuwe gedrags- en leerproblemen en grensoverschrijdend gedrag van kinderen. De communicatie tussen ouders en school

Nadere informatie

PROTOCOL GEWENST GEDRAG

PROTOCOL GEWENST GEDRAG PROTOCOL GEWENST GEDRAG 1. WAT DOEN WE OM GEWENST GEDRAG TE BEWERKSTELLIGEN? 1.1 OMGANGSREGELS Onze school heeft algemene omgangsregels geformuleerd, waaraan iedereen zich houdt. De regels benoemen het

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent.

INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent. INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent. 1. DOEL: ANTI - PESTBELEID 1. Pestgedrag voorkomen en terugdringen door het

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Anti-pest protocol. van. Daltonschool de Fladderiep

Anti-pest protocol. van. Daltonschool de Fladderiep Anti-pest protocol van Daltonschool de Fladderiep Anti-pest protocol van de Fladderiep. Op de Fladderiep zijn we alert op plaag/pestgedrag. Tijdens de pauze zijn er twee pleinwachten op het plein. Er zijn

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM

PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM INHOUD Inhoud pagina 1 Inleiding pagina 2 Wat is pesten? De visie van school pagina 3 De preventieve aanpak op school pagina 4 - mentorles - gastles

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Inleiding Elke school dient te beschikken over een protocol met betrekking tot Agressie en Geweld. Voor iedereen, betrokken bij

Nadere informatie

Protocol Genotmiddelen

Protocol Genotmiddelen Protocol Genotmiddelen De Spinaker VSO Alkmaar Jan Ligthartstraat 7 1817 MR Alkmaar www.despinaker.nl T: 072-5140244 M: spinaker.vsoalkmaar@ronduitonderwijs.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Protocollenoverzicht Uilenhof

Protocollenoverzicht Uilenhof Protocollenoverzicht Uilenhof CS de hoven, locatie Uilenhof Oude hoven 8 4205 AK Gorinchem Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Protocol bij (cyber)pesten... 4 2. Protocol bij diefstal, agressie en/of geweld...

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie