WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE KLASSIEKE PROBLEMEN EN ACTUELE TENDENSEN. VERGADERING? COMMISSARIS: K. MARESCEAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE KLASSIEKE PROBLEMEN EN ACTUELE TENDENSEN. VERGADERING? COMMISSARIS: K. MARESCEAU"

Transcriptie

1 FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID - UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR MASTERPROEF IN HET KADER VAN DE OPLEIDING MASTER IN DE RECHTEN WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE VERGADERING? KLASSIEKE PROBLEMEN EN ACTUELE TENDENSEN. INGEDIEND DOOR FRÉDERIC VAN CAMPE (STAMNUMMER ) (MAJOR SOCIAAL EN ECONOMISCH RECHT ) PROMOTOR: PROF. DR. H. DE WULF COMMISSARIS: K. MARESCEAU 1

2 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 7 INLEIDING 9 AFDELING I: Klassieke concepten en pijnpunten 12 Hoofdstuk I. Wie is stemgerechtigd op de algemene vergadering: basisprincipes 13 en klassieke problemen. A. Principe 13 B. Bijzondere situaties Beslag Inpandgeving Certificering Aandelenlening Vruchtgebruik op aandelen Inleidend kader Ten geleide: Vruchtgebruik naar Belgisch gemeen recht- 25 een verkenning 5.3. Vruchtgebruik op aandelen: wie oefent het stemrecht uit? 29 STELLING 1 30 STELLING 2 32 STELLING 3 34 STELLING

3 WELKE STELLING IS CORRECT? Een blik over de grenzen: Nederland en Frankrijk Besluit en voorstel de lege ferenda 43 Hoofdstuk II. Bijzondere modaliteiten bij de uitoefening van het stemrecht. 46 A. Onverdeeldheid en mede-eigendom 46 B. Stemmen bij volmacht Belgisch Wetboek Vennootschappen Europese Richtlijn Aandeelhoudersrechten Nieuw juridisch kader? 53 C. Overlijden van een aandeelhouder: steminstructie vanuit het graf? 54 D. Schorsing van stemrecht Onverdeeldheid en mede-eigendom Inkoop eigen aandelen Niet-volstorting van de aandelen Transparantiewetgeving Transparantiewet versus Wetboek Vennootschappen Kort overzicht van de wettelijke regeling Case law: de affaire Fortis 65 Hoofdstuk III. Tussentijds besluit 67 3

4 AFDELING II. Actuele tendensen. Groeiende noodzaak aan regulerend optreden? Analyse vanuit Belgisch perspectief. 68 Hoofdstuk I. Conceptueel kader en begripsduiding. 72 Hoofdstuk II. Empty voting: inhoud en courante verschijningsvorm. 75 A. Inhoud 75 B. Juridisch kader? 78 Hoofdstuk III. Empty voting: nuttig, zinloos of verwerpelijk? Een impressie. 81 A. Rechtseconomische benadering Aandeelhoudersactivisme Aggregatie van informatie Muilkorven van een inefficiënt bestuur Geschiloplossend? Bescherming van de minderheidsaandeelhouder(s)? Gebrekkige transparantie van de aandeelhoudersstructuur? Invloed op het stemgedrag? 89 B. Praktische implicaties 90 Hoofdstuk IV. Empty voting in het Belgische recht: innovatie of bestaand fenomeen? 92 A. Wipaandelen 92 B. Volmacht 92 C. Certificering 93 4

5 Hoofdstuk V. Juridische grenzen aan empty voting? 95 A. Situering 95 B. Preventief kader Aandeelhoudersloyauteit Conceptuele aflijning Loyaliteitsdividend Loyaliteit bij de stemuitoefening? Belangenconflictregeling op aandeelhoudersniveau Openbaarmaking van deelnemingen en verhoogde transparantie Openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen Verhoogde transparantie een must? 109 a. Transparantieplichten inzake aandelenleningen 109 b. Wijzigingen transparantiewetgeving? 111 b.1. Verhoogde transparantie 111 b.2. Bekendmaking intenties Registratiedatum Vigerende Belgische wetgeving Richtlijn Aandeelhoudersrechten Conclusie en komend recht 119 C. Repressief kader Misbruik van voorkennis naar Belgisch recht Voorkennis Misbruik van voorkennis 124 5

6 1.3. Toepassing op een situatie van empty voting Besluit Misbruik van stemrecht Uitoefening van stemrecht Sanctieapparaat Misbruik van stemrecht en empty voting? Oorzaak van verbintenissen 136 D. Zelfregulering 138 Hoofdstuk VI. Besluit: status quaestionis en hervormingsperspectieven. 140 BESLUIT 143 BIBLIOGRAFIE 144 6

7 WOORD VOORAF Deze Masterproef is het sluitstuk van een vijfjarige opleiding Rechten aan de universiteit Gent. Het is een werkstuk dat richting dient te geven aan de interesses die tijdens deze periode als student zijn gewekt. Wat mij betreft is dat inderdaad het geval: het is de analyse van een topic binnen het rechtsgebied dat mij het meest aanspreekt, en het is tevens een onderwerp dat gekenmerkt wordt door een lacune aan wetgevende actie, wat onze interpretatiekracht als jurist alleen maar ten goede komt. Om deze redenen werd de besproken materie een uitdaging op intellectueel niveau, en verwordt deze Masterproef tot meer dan een loutere literatuurstudie, in het bijzonder gelet op het feit dat een deel van de besproken problematiek een nog relatief onontgonnen gebied is. Mijn interesse in het vennootschapsrecht werd gewekt in de derde bachelor van deze opleiding, en is sedertdien niet van mijn zijde geweken in mijn ontwikkeling als student. De reden waarom ik net dit thema in mijn thesis wilde belichten is heel simpel: een van de bouwpijlers van het Belgisch vennootschapsrecht bestaat erin dat de aandeelhouders de ultieme beslissingsnemers en zodoende ook de risicodragers zijn binnen de vennootschapsstructuur, terwijl de nieuwe ontwikkelingen in de vennootschapswereld duidelijk aantonen dat deze logisch gevolgtrekking niet meer lijkt te stroken met de werkelijkheid. Door de innovaties binnen het vennootschapsrechtelijk landschap zijn er namelijk tal van zogenaamde 'ontkoppelingsinstrumenten' ontwikkeld die het mogelijk maken dat economisch en juridische eigendom van elkaar worden losgemaakt, en dat deze pijler van het vennootschapsrecht dus lijkt in te storten. De vaststelling van deze werkelijkheid begint her en der door te sijpelen in het vennootschapsleven, rest ons nu de vraag wat de consequenties hiervan zijn, en of er hiertegen kan en/of moet opgetreden worden. Twee bijzondere vragen rijzen hierbij: is deze ontwikkeling nefast voor het vennootschapsleven en is het Belgisch vennootschapsrecht voldoende aangepast en dynamisch om aan deze nieuwe werkelijkheid het hoofd te bieden? Ik zou een woord van dank willen richten aan vooreerst mijn ouders, die mij de kans gegeven hebben deze studie aan te vatten en succesvol te beëindigen, en aan mijn broer, voor de jaren van onvoorwaardelijke steun. Aan hen draag ik deze thesis op. Ten tweede zou ik mijn promotor Prof. Dr. Hans De Wulf willen bedanken voor zijn goede raad en bijstand waar nodig, en voor de kans die hij mij heeft gegeven om dit onderwerp aan te snijden. Ten slotte zou ik mijn dank willen richten tot de grote groep van mensen die ik reeds kende of heb leren kennen tijdens het doorlopen van deze studie en die mij zeer dierbaar zijn. Zij hebben ertoe 7

8 bijgedragen mijn studententijd zo aangenaam mogelijk te maken en hebben mij mee gevormd tot de mens die ik nu ben. Al deze mensen verdienen niks dan lof. Van Campe Fréderic 15 mei

9 INLEIDING Voorwerp van analyse Deze analyse wordt voor hetgeen volgt hoofdzakelijk belicht vanuit de regels van toepassing op een NV en betreft louter kapitaalsaandelen. Voor de volledigheid evenwel worden af en toe analoge bepalingen voor de BVBA geduid. Daarnaast weze het duidelijk dat een aantal elementen uiteraard niet te beperken zijn tot enkel de NV. Met MICHIELS kunnen we het volgende stellen: Het stemrecht vertegenwoordigt de zeggenschap van de aandeelhouder in de vennootschap, en laat deze aandeelhouder toe zijn investering te beschermen en deel te nemen aan de werking van de vennootschap 1. Vanuit deze premisse vertrekt deze bijdrage, en worden de wegen van verschillende klassieke problemen en modaliteiten inzake dat stemrecht bewandeld. Het startpunt van deze bijdrage is de maatschappelijke en juridische realiteit van een aandeelhouder die zijn stemrechten op de algemene vergadering ten volle wil benutten. Het voorwerp van analyse is in een eerste afdeling welke problemen er kunnen rijzen bij de uitoefening van het stemrecht en waarom, en in welke gevallen men zijn stemrecht kan verliezen hetzij door toepassing van bepaalde rechtsfiguren, hetzij door situaties van schorsing. Er rijzen namelijk juridische vragen naar de vraag of de aandeelhouder nog gerechtigd is zijn stemrechten uit te oefenen indien hij zijn aandelen in pand geeft, er een vruchtgebruik op vestigt, zijn aandelen certificeert, uitleent, dan wel als er beslag op wordt gelegd. Daarnaast worden ook een aantal situaties bekeken waar het stemrecht van rechtswege geschorst kan worden, ongeacht de vaststelling dat de aandelen onbezwaard en in volle eigendom aan de aandeelhouder toebehoren. Inzake deze elementen zal een conceptueel kader worden geschapen in Afdeling I van deze analyse. In Afdeling II wordt het platform van de klassieke fenomenen verlaten, en treden we binnen in de actuele wereld van het vennootschapsrecht, waar de meest recente tendens(en) zullen worden toegelicht en onderzocht. Deze tendensen bestaan erin de logische koppeling tussen juridische en economische eigendom van aandelen te ontwrichten, en zodoende de klassieke premisse dat de aandeelhouders de ultieme risicodragers van de vennootschap zijn op de helling te plaatsen. Dit deel beoogt allerminst volledigheid, doch wel een overzicht te 1 C. MICHIELS, Private equity- vennootschapsrechtelijke aandachtspunten, in R. HOUBEN en S. RUTTEN (eds.), Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 309, nr

10 scheppen van de mogelijke patstellingen die kunnen ontstaan in het vennootschapsrechtelijk landschap, en geeft een aanzet tot oplossing. Plan van behandeling Zoals hierboven gesteld passeren binnen deze dissertatie de klassieke thema s ter zake de revue, naast een aantal recente ontwikkelingen. In een eerste algemene afdeling zal een conceptueel kader worden geschapen waarin een aantal klassieke problemen en pijnpunten van het Belgisch vennootschapsrecht inzake stemrecht op de algemene vergadering aangeraakt en behandeld worden. In een tweede afdeling volgt een uiteenzetting die handelt over een aantal recente tendensen die zich de laatste jaren hebben ontwikkeld. Het betreft een actuele uiteenzetting omtrent de situatie waarbij de koppeling tussen economisch en juridisch belang/eigendom die ons Belgisch vennootschapsrecht voorstaat, wordt doorbroken door het gebruik van een aantal zogenaamde ontkoppelingsinstrumenten. Voor wat betreft deze analyse wordt enkel uitgegaan van de aandelenlening als ontkoppelingsinstrument, maar dat neemt niet weg dat het één en ander niet mutatis mutandis op de andere technieken van toepassing is. Edoch zou voor een exhaustief onderzoek elke mogelijke techniek moeten worden onderzocht, wat het bestek van deze bijdrage te buiten gaat. Deze fenomenen zijn al relatief uitgebreid bestudeerd in ondermeer de Amerikaanse rechtsliteratuur, maar behoeven nu ook een grondige analyse naar de verenigbaarheid ervan met het Belgisch vennootschapsrecht, dat uitgaat van de klassieke koppeling tussen economisch en juridisch belang/eigendom. Deze ontwikkelingen doen een aantal juridische vragen rijzen: is deze ontkoppeling geoorloofd of stellen de gebruikers van dit systeem per definitie handelingen die niet stroken met het vennootschapsbelang? En bijkomend stelt zich de vraag dat als er een negatief antwoord op de eerste vraag dient gegeven te worden, hoe deze situatie naar Belgisch recht zou kunnen worden aangepakt: is onze Belgisch vennootschapsrecht dynamisch genoeg om aan deze situatie het hoofd te bieden, of moeten we het Belgisch vennootschapsrecht innoveren en onze toevlucht zoeken in nieuwe mechanismen? Het betreft dus in hoofdzaak de vraag naar de juridische afbakening van deze nieuwe fenomenen. Deze analyse heeft het oogmerk op deze twee vragen een (begin van) antwoord te verschaffen, en waar nodig het huidige Belgisch recht te bekritiseren en voorstellen tot 10

11 verbetering de lege ferenda te formuleren. De geformuleerde oplossingen of aanzet tot oplossingen beogen geen volledigheid, zodat het geen exhaustieve opsomming betreft. Property has its duties as well as its rights -Thomas Drummond- 11

12 AFDELING I. Klassieke concepten en pijnpunten 1. Deze eerste grote afdeling valt uiteen in twee hoofdstukken. In een eerste hoofdstuk (I) gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag wie in beginsel stemgerechtigd is op de algemene vergadering. Daarnaast wordt aangehaald of er gevolgen met betrekking tot de uitoefening van het stemrecht zijn gekoppeld indien op één of andere manier die aandelen worden bezwaard. Zo spreken we bijvoorbeeld over de vestiging van een pand op aandelen, de certificering van aandelen, het geven van een aandelenlening, het vestigen van een vruchtgebruik. Daarnaast gaat het ook over situaties waarin de aandeelhouder zelf niet beschikt over zijn aandelen: bijvoorbeeld als er beslag wordt gelegd op de aandelen door een derde. In een tweede hoofdstuk (II) worden vervolgens een aantal situaties besproken waarin de uitoefening van het stemrecht aan bepaalde modaliteiten is onderworpen zoals de situatie van mede-eigendom op aandelen, stemmen bij volmacht, een aantal gevallen waarin het stemrecht wordt geschorst. 2. Deze hoofding beoogt allerminst volledigheid, maar is er eerder op gericht een aantal klassieke figuren te bespreken en in voorkomend geval de pijnpunten ervan bloot te leggen 2. 2 Zo wordt bijvoorbeeld amper ingegaan op de ganse systematiek inzake stemovereenkomsten. 12

13 Hoofdstuk I. Wie is stemgerechtigd op de algemene vergadering: basisprincipes en klassieke problemen. 3. De vraag naar het stemrecht valt op te splitsen in twee deelelementen: vooreerst de vraag wie gerechtigd is de algemene vergadering bij te wonen en vervolgens de vraag wie ter plaatse gerechtigd is het stemrecht uit te oefenen. Het basisbeginsel inzake die eerste vraag houdt in dat aandeelhouders het recht hebben de algemene vergadering van de vennootschap waarbinnen ze aandeelhouder zijn, bij te wonen 3. Zowel aandeelhouders met, als aandeelhouders zonder stemrecht beschikken over dit recht 4. Dit principieel recht van aandeelhouders om de algemene vergadering kan hen enkel worden ontnomen in specifieke omstandigheden, zoals wanneer hun stemrechten krachtens de wet zijn geschorst De tweede deelvraag is in deze belangrijker voor deze studie. In vroegere tijden bestond er een strafrechtelijke bepaling die stipuleerde dat stemming verboden was met aandelen waarvan je geen eigenaar was 6. Deze regel verbood niet dat er gestemd werd per volmacht, en ook niet àlle aandelen waarbij gestemd werd als niet-eigenaar van de aandelen werden geviseerd. Ondertussen is deze regel afgeschaft om aan courant gebruikte technieken op de financiële markten tegemoet te komen, zoals de effectenlening. Natuurlijk heeft deze afschaffing ook minder interessantere ontwikkelingen tot gevolg gehad, zoals het ontstaan van discussies over wie wanneer de stemrechten mocht uitoefenen en wanneer niet. Naast de vraag wie stemgerechtigd is op de algemene vergadering, rijst ook de vraag naar wijze van uitoefening van dit recht. 5. Het basisbeginsel inzake stemrecht op de algemene vergadering houdt in dat het in principe de aandeelhouder als effectieve eigenaar is die stemgerechtigd is. Evenwel moet dit in sommige gevallen genuanceerd worden: de toepassing van een aantal rechtsfiguren leiden er namelijk toe dat de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten niet meer in hoofde van 3 B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn. W., Kalmthout, Biblo, 1994, 209, nr Ibid. 5 Ibid. 6 E. WYMEERSCH, Aandeelhouders in de crisis, Financial Law Institute: Working Paper Series, 2009, 6. 13

14 één en dezelfde persoon te situeren vallen 7, en dat het aldus niet steeds de eigenaar zal zijn die deze rechten zal uitoefenen. 6. Naast de vraag wie stemgerechtigd is op de algemene vergadering leidt de vaststelling dat lidmaatschapsrechten en vermogensrechten opgesplitst worden in hoofde van verschillende personen recent tot een sterk debat over dit fenomeen, dat we empty voting noemen. Voor een bespreking van dit topic zie Afdeling II van deze bijdrage. 7. De centrale vraag voor deze bijdrage is aldus: wie is stemgerechtigd op de algemene vergadering, en wat voor gevolgen heeft bijvoorbeeld de verstrekking van een aandelenlening, het vestigen van een vruchtgebruik op die aandelen, een inpandgeving van die aandelen,.. op deze vraag. De vennootschapswetgever heeft wat betreft de centrale vraag naar stemgerechtigdheid slechts voor 2 van deze gevallen een antwoord gegeven. Dat zijn in de eerste plaats de certificering van aandelen, en in het tweede geval de situatie van medeeigendom van aandelen 8. A. Principe 8. Een van de basisbeginselen van ons vennootschapsrecht houdt zoals gezegd in dat het de aandeelhouder is die stemgerechtigd is op de algemene vergadering. 9. Daarnaast bestaat er in de rechtsleer discussie over de wijze waarop het stemrecht uitgeoefend dient te worden. Een deel van de auteurs argumenteert dat de aandeelhouders hun stemrecht naar goeddunken kunnen uitoefenen, maar de andere strekking luidt dat het stemrecht doelgebonden is, zodat louter het vennootschapsbelang in aanmerking moet worden genomen. De resultante van dit vraagstuk was een compromisoplossing waarbij men op zoek dient te gaan naar een evenwicht tussen het eigenbelang en het belang van de vennootschap. Deze discussie heeft eveneens een impact op de vraag naar regulering van het fenomeen empty voting, dat later zal worden besproken. 7 F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 437, nr F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 437, nr

15 B. Bijzondere situaties 1. Beslag 10. Aandelen zijn ongetwijfeld vatbaar voor beslag 9. Het zijn namelijk roerende goederen, zodat roerend beslag dus in handen van de schuldenaar en beslag onder derden mogelijk zijn 10, maar wat aandelen betreft is slechts beslag onder derden mogelijk Wat de beslagbaarheid van de lidmaatschapsrechten betreft is de situatie problematischer 12. Beslag houdt namelijk geen eigendomsoverdracht in 13. Aldus ook wanneer aandelen het voorwerp uitmaken van een beslag, geldt het beginsel dat de beslagen aandeelhouder gerechtigd blijft aan de algemene vergadering deel te nemen en aldaar zijn stemrechten uit te oefenen 14. In deze situatie komt slechts verandering op het ogenblik van uitwinning 15. Voorafgaand aan deze situatie heeft het beslag dus slechts een relatieve onbeperktheid van de aandelen tot gevolg, aldus HELLEMANS 16. TILLEMAN wijst er tevens op dat een sekwester kan worden aangesteld over de aandelen indien de beslaglegger misbruik van het bezit van de aandelen in hoofde van de beslagene kan 9 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2010, 469, nr. 745; H. BRAECKMANS en P. ERNST, Conflicten in vennootschappen, in M. STORME en E. WYMEERSCH, Handels-, Economisch en Financieel Recht, Gent, Mys en Breesch, 1995, 127, nr. 42; Op de mogelijkheid om beslag te leggen op certificaten en dergelijke wordt niet dieper ingegaan. 10 J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 53, nr. 97; D. MICHIELS, Beslag op aandelen in een BVBA, noot onder Beslagr. Luik 27 juni 1994, T. Not. 1995, J.-M.. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, , nr. 138 en verder , nr ; D. MICHIELS, Beslag op aandelen in een BVBA, noot onder Beslagr. Luik 27 juni 1994, T. Not. 1995, E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2010, 469, nr J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 662, nr. 1368; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2010, 303, nr F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 445, nr. 423; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2010, 469, nr. 744; H. BRAECKMANS en P. ERNST, Conflicten in vennootschappen, in M. STORME en E. WYMEERSCH, Handels-, Economisch en Financieel Recht, Gent, Mys en Breesch, 1995, 127, nr. 42; B. VAN BRUYSTEGEM, Enkele materiële aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders in de NV, BVBA en de CV, Not. Fisc. M. 1995/5, 4; D. MICHIELS, Beslag op aandelen in een BVBA, noot onder Beslagr. Luik 27 juni 1994, T. Not. 1995, F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 445, nr. 423; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2010, 402, nr. 632; J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 662, nr. 1368; B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn. W., Kalmthout, Biblo, 1994, 212, nr. 311 en de aldaar opgenomen verwijzingen; H. BRAECKMANS en P. ERNST, Conflicten in vennootschappen, in M. STORME en E. WYMEERSCH, Handels-, Economisch en Financieel Recht, Gent, Mys en Breesch, 1995, 127, nr F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 445, nr

16 bewijzen, en zich poogt te onttrekken aan de gevolgen van het beslag 17. Deze sekwester kan aangesteld worden om de lidmaatschapsrechten uit te oefenen Inpandgeving 12. Aandelen kunnen eveneens in pand gegeven worden 19. Dezelfde beginselen als diegene die gelden bij een beslag op aandelen, kunnen mutatis mutandis op de inpandgeving van aandelen worden toegepast Om de stemrechten verbonden aan de aandelen te kunnen uitoefenen is in beginsel vereist dat je eigenaar bent van deze aandelen. Aangezien degene die de aandelen in pand geeft, eigenaar blijft van deze aandelen, kan dus nog steeds zijn stemrechten verbonden aan de in pand gegeven aandelen uitoefenen 21. Het is evenwel mogelijk hiervan af te wijken bij wijze van contractueel beding 22 om het stemrecht alsnog aan de pandnemer te doen toekomen. 17 B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn. W., Kalmthout, Biblo, 1994, 212, nr. 311; B. VAN BRUYSTEGEM, Enkele materiële aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders in de NV, BVBA en de CV, Not. Fisc. M. 1995/5, 4; D. MICHIELS, Beslag op aandelen in een BVBA, noot onder Beslagr. Luik 27 juni 1994, T. Not. 1995, B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn. W., Kalmthout, Biblo, 1994, 212, nr. 311; H. LAGA en V. LIETAER, Eigendomsbetwistingen bij aandelen, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 486, nr J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 53, nr. 98; S. BEYAERT Contractuele aspecten van pand op aandelen, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 422, nr. 112; I. PEETERS en C. VAN DER VORST, C., Pand en andere zekerheden op aandelen in diverse verschijningsvormen. Een goederenrechtelijke analyse, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die Keure, 2001, 436, nr F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 446, nr. 423; Voor deze analyse beperken we ons tot het burgerlijk pand. 21 J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 651, nr. 1346; 691, nr. 1436; F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 446, nr. 423; B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn. W., Kalmthout, Biblo, 1994, 212, nr. 311bis;, S. BEYAERT Contractuele aspecten van pand op aandelen, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 497, nr. 72 en 408, nr. 74; B. VAN BRUYSTEGEM, Enkele materiële aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders in de NV, BVBA en de CV, Not. Fisc. M. 1995/5, F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 445, nr. 423; S. BEYAERT Contractuele aspecten van pand op aandelen, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 408, nr

17 3. Certificering 14. Het certificeren van aandelen is een techniek die zijn oorsprong vindt in de Nederlandse rechtspraktijk en waarvan het juridisch kader door de Wet van 15 juli 1998 werd vastgelegd 23. Het betreft één van de twee situaties inzake stemrecht die een wettelijke grondslag heeft gekregen Certificering van effecten is een techniek die inhoudt dat er een ontkoppeling plaatsvindt tussen de zeggenschapsrechten en de vermogensrechten verbonden aan de aandelen 25. Het komt erop neer dat er een ruiloperatie wordt aangegaan tussen een aandeelhouder en een externe entiteit die doorgaans administratiekantoor wordt genoemd 26. Deze aandeelhouder draagt zijn aandelen over aan die entiteit en ontvangt daarvoor in ruil certificaten 27. Dit administratiekantoor verkrijgt hierdoor de zeggenschapsrechten over de aandelen (onder andere dus het stemrecht) en wordt aldus vanuit juridisch oogpunt eigenaar van deze aandelen 28. De certificaathouders kunnen thans als economische eigenaars worden aanzien 29. Het is echter ook mogelijk dat het administratiekantoor reeds voorafgaand aan de certificering eigenaar was van het gecertificeerd goed en door de certificering slechts de patrimoniale 23 L. DHAENE, De verhouding tussen de certificaathouder en de vennootschap, Jura. Falc , 327; F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 15, nr F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 437, nr M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr. 341; M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr. 13; Deze techniek spitst zich enkel toe op de certificering van aandelen. 26 M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr. 341; De Belgische wet spreekt van emittent M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr. 341; F. BOUCKAERT, Hoera! Het Belgisch administratiekantoor komt eraan. Wet van 15 juli 1998 op de certificering van aandelen., T. Not. 1999, 7; M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr. 341; F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 16, nr F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 16, nr

18 rechten verbonden aan dit goed afstaat 30. Dit wordt ook wel certificering tegen contanten genoemd Het nut van de uitgifte van de certificaten die aan de vroegere aandeelhouder werd overhandigd is dat deze recht geven op de vermogensrechtelijke rechten die verbonden zijn aan de aandelen, en die thans in het administratiekantoor zijn ondergebracht 32. De verdere verhouding tussen deze externe entiteit en de oorspronkelijke aandeelhouders/certificaathouders wordt geregeld door de certificeringsvoorwaarden 33. Het betreft dus een contractuele afspraak. In wezen komt het er dus op neer dat door toepassing van de techniek van certificering van aandelen er een contractuele cesuur ontstaat tussen de juridische en de economische eigendom van de betrokken aandelen. Het administratiekantoor is ondermeer gemachtigd om het stemrecht uit te oefenen 34, maar de certificaathouders zijn gerechtigd tot de financiële rechten verbonden aan deze aandelen, en kunnen aldus als economische eigenaar worden beschouwd Het nut van dergelijke operatie kan bijvoorbeeld worden gevonden in het kader van de familiale vermogensplanning als het gaat om aandelen van een familiebedrijf. Het laat namelijk toe dat bijvoorbeeld alle erfgenamen delen in de financiële winsten, terwijl de 30 M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr. 13 en meer bepaald voetnoot 26; F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 16, nr M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr. 13 en meer bepaald voetnoot M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr. 341; M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr. 13, nr. 13. Op die certificeringsvoorwaarden wordt verder niet ingegaan aangezien dit de doelstelling van deze analyse te buiten zou gaan maar het weze duidelijk dat er qua contractuele afspraken nog een vrij ruim speelveld te bestrijken valt. 34 Over de wijze van stemuitoefening bestaat discussie, daar het een doelgebonden eigendomsrecht betreft, zie A. VERBEKE, Certificering van effecten: nuttig instrument voor successieplanning?, Not. Fisc. M. 1999, 55, nr ; F. BOUCKAERT, Hoera! Het Belgisch administratiekantoor komt eraan. Wet van 15 juli 1998 op de certificering van aandelen., T. Not. 1999, F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 16, nr. 3; F. BOUCKAERT, Hoera! Het Belgisch administratiekantoor komt eraan. Wet van 15 juli 1998 op de certificering van aandelen., T. Not. 1999,

19 machtspositie en zeggenschap bij de actieve opvolger wordt verankerd 36. Het kan aldus een manier zijn om de continuïteit van de (familiale) onderneming te garanderen 37. Het voorbeeld dat bij HELLEMANS en TAS te lezen valt, verduidelijkt deze situatie: stel u het geval voor waarin men het verstandige kind de leiding wil toevertrouwen van de familieonderneming, maar tevens wil men de andere kinderen gelijkelijk laten meedelen in de winsten van die onderneming De ganse techniek van certificering wordt wettelijk geregeld door de Wet van 15 juli 1998, maar bestond ook reeds voordien en blijft ook toegelaten buiten dit wettelijke kader om, dus principieel gebaseerd op de contractuele vrijheid 39. Evenwel is aan de wettelijke regeling een gans fiscaal gunstregime vastgeknoopt 40, dat geen toepassing vindt indien de certificering geschiedt in een zuiver contractueel kader De rechten van de certificaathouders worden contractueel vastgesteld in de certificeringsvoorwaarden, maar er moet rekening gehouden worden met de bepalingen die het Wetboek Vennootschappen voorschrijft Concluderend kan worden gesteld dat in de rechtsverhouding tussen emittent van de certificaten/administratiekantoor en de certificaathouders een ontkoppeling tussen juridische en economische eigendom ontstaat, die effecten sorteert ten opzichte van de vennootschap wiens aandelen in de transactie betrokken zijn. Het is namelijk zo dat de juridische eigendom en de daaraan verbonden zeggenschapsrechten nu verankerd liggen bij het administratiekantoor, maar dat de economische eigendom behouden blijft voor de certificaathouders. 36 M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 240, nr. 343; M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr. 14, nr F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 17, nr. 5; F. BOUCKAERT, Hoera! Het Belgisch administratiekantoor komt eraan. Wet van 15 juli 1998 op de certificering van aandelen., T. Not. 1999, F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 17, nr M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr Ibid. 42 M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 242, nr

20 Dit laatste heeft tot gevolg dat de relatie die bestond tussen de oorspronkelijke aandeelhouder en de vennootschap niet meer bestaat. De splitsing van het oorspronkelijke eigendomsrecht in de juridische en economische eigendom creëert namelijk geen twee onderscheiden zakelijke rechten 43. Het is het administratiekantoor dat de volle juridische eigenaar van de aandelen is, terwijl de certificaathouder slechts als economische eigenaar beschouwd kan worden 44. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat de uitoefening van de zeggenschapsrechten nu door het administratiekantoor gebeurt Aandelenlening 21. Een aandelenlening wordt generiek door de Commissie voor Boekhoudkundige normen (hierna CBN ) omschreven als: de verrichting waarbij een partij (de uitlener) aan een andere partij (de ontlener) (aandelen) leent voor een bepaalde periode en de ontlener bij het verstrijken daarvan (aandelen) in de plaats moet geven met dezelfde kenmerken maar waarvan de nummers niet identiek hoeven te zijn Gelet op het ontbreken van een specifiek wettelijk kader dient te worden teruggevallen op het gemeen recht inzake de lening om de aandelenlening juridisch te kwalificeren 47. Het Burgerlijk Wetboek onderscheidt hierin de bruiklening en de verbruiklening 48. De definitie van de CBN vertoont echter een grote gelijkenis met de verbruiklening zoals zij in art BW gedefinieerd wordt 49. Aandelenleningen worden door de meerderheid van de 43 L. DHAENE, De verhouding tussen de certificaathouder en de vennootschap, Jura. Falc , L. DHAENE, De verhouding tussen de certificaathouder en de vennootschap, Jura. Falc , Voor een volledige analyse van het onderlinge spanningsveld in deze driehoek en de daaraan gekoppelde gevolgen verwijzen wij ondermeer naar de studie van L. DHAENE, De verhouding tussen de certificaathouder en de vennootschap, Jura. Falc , 327 en volgende. 46 B. DU LAING, Aandelenlening, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 233, nr. 1; Advies van de Commissie Boekhoudkundige Normen inzake effectenleningen, Advies 169/1, Bull. CBN 1995, afl. 33.; J. MUYLDERMANS en F. WEYNANTS, De effectenlening. Een status quaestionis na de Wet van 10 maart 1999, AFT oktober 1999, 337; B. FERON en B. MALVAUX, Le prêt de titres- Aperçu des conséquences juridiques, fiscales et comptables, CFP juni 1995, J. MUYLDERMANS en F. WEYNANTS, De effectenlening. Een status quaestionis na de Wet van 10 maart 1999, AFT oktober 1999, J. MUYLDERMANS en F. WEYNANTS, De effectenlening. Een status quaestionis na de Wet van 10 maart 1999, AFT oktober 1999, 338; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1953, V, 117, nr B. DU LAING, Aandelenlening, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 247, nr. 21; Art BW stelt: Verbruiklening is een contract waarbij de ene partij een zekere hoeveelheid zaken die door het gebruik teniet gaan, aan de andere partij afgeeft, onder verplichting voor deze om aan de eerstgenoemde evenzoveel van gelijke soort en hoedanigheid terug te geven. 20

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Christine Van Heuverswyn Uittreksel Handboek Estate Planning Vermogensplanning met effect bij leven Huwelijk en samenwoning www.larcier.be Onderwerp Huwelijksvermogensrecht en vennootschap: ongewenste

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Auteurs... Voorwoord bij de tweede editie Handboek Estate Planning... Voorwoord... Afdeling 1 Nut van de rechtspersoon binnen Estate Planning...

Auteurs... Voorwoord bij de tweede editie Handboek Estate Planning... Voorwoord... Afdeling 1 Nut van de rechtspersoon binnen Estate Planning... Auteurs.................................................. Voorwoord bij de tweede editie Handboek Estate Planning.......... Voorwoord............................................... i iii ix Afdeling 1

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Advies van 7 september 2016 1 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen

Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen L. DHAENE I. Inleiding Een accountant en/of een belastingconsulent kan zich, met het oog op een gezamenlijke uitoefening van professionele

Nadere informatie

VOORWOORD 17 DANKWOORD 21 LIJST MET AFKORTINGEN 25 INLEIDING 29 DEEL I. PROPORTIONALITEIT VAN STEMRECHT EN RISICO IN HET BELGISCH RECHT 33

VOORWOORD 17 DANKWOORD 21 LIJST MET AFKORTINGEN 25 INLEIDING 29 DEEL I. PROPORTIONALITEIT VAN STEMRECHT EN RISICO IN HET BELGISCH RECHT 33 INHOUD Blz. VOORWOORD 17 DANKWOORD 21 LIJST MET AFKORTINGEN 25 INLEIDING 29 Probleemstelling en onderzoeksvragen 29 Opbouw en methode van het onderzoek 30 DEEL I. PROPORTIONALITEIT VAN STEMRECHT EN RISICO

Nadere informatie

Commentaar van BEAMA op de open raadpleging door de CBFA over de omzetting van Richtlijn 2007/36

Commentaar van BEAMA op de open raadpleging door de CBFA over de omzetting van Richtlijn 2007/36 Belgian Asset Managers Association Brussel, 13 augustus 2009 Commentaar van BEAMA op de open raadpleging door de CBFA over de omzetting van Richtlijn 2007/36 Betreffende de uitoefening van bepaalde rechten

Nadere informatie

privé-vermogenvermogen

privé-vermogenvermogen FAMILIAAL VERMOGENSRECHT VENNOOTSCHAPSRECHT Inleiding Prof. Dr. Johan Du Mongh KU Leuven Advocaat Johan Du Mongh 1 Johan Du Mongh 2 Het huwelijksgoederenrecht speelt op het ogenblik van inbreng van privé-vermogenvermogen

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM door Mr. K.I.J. Visser Kluwer - Deventer - 2004 Voorwoord Inleiding V 1 Hoofdstuk I Toekenning van stemrecht

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

26 mei 2014. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl

26 mei 2014. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl Beknopt advies inzake het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ("SUP"), hierna: het Voorstel. 26 mei

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51 INHOUD DE KWALIFICATIE VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN AFBAKENING TEGENOVER OPSTAL, ERFPACHT EN HUUR Nicolas Carette en Julie Del Corral.............................. 1 I.

Nadere informatie

Structuur van het volume Schenking

Structuur van het volume Schenking Voorwoord Inbedding Dit boek is het tweede volume van het Handboek Estate Planning, Algemeen Deel. In de voorgaande pagina s kon u nadere uitleg en toelichting vinden bij het globale concept van dit handboek.

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE...

Inhoud. Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES... 1 Frederik Tack. Hoofdstuk 2 STATUUT VAN DE AANDELEN EN KWALIFICATIE... Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING EN ENKELE PRINCIPES....................... 1 1.1. Inleiding Afbakening............................... 1 1.2. Enkele principes..................................... 2 1.2.1.

Nadere informatie

De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks. De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen

De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks. De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen Gerd D. GOYVAERTS 1 Zoals algemeen bekend en aanvaard werd een burgerlijke maatschap

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Begripsbepaling H OOFDSTUK

Begripsbepaling H OOFDSTUK H OOFDSTUK Begripsbepaling I 1. WETTELIJKE DEFINITIE Artikel 1075 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (hierna BW) bepaalt: De vader, de moeder en andere bloedverwanten in de opgaande lijn kunnen hun goederen

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN Over de grenzen van goederenrecht, erfrecht en vennootschapsrecht Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT Ter verkrijging van de graad

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

Aandeelhouders STAK LOM

Aandeelhouders STAK LOM Memo Van : Joris de Leur Aan : Roelof van der Wielen (Uno Bedrijfsadviseurs) Datum : 16 februari 2017 Betreft : Realisatie LEM/LOM structuur Referentie : 225340/JL 1. Structuur 1.1. Uitgaande van een scheiding

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 20 april 207, gericht aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Intervest Offices & Warehouses ( de Vennootschap ) worden ontvangen ten laatste

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz.

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz. Robbie Tas Advocaat te Leuven, vrijwillig medewerker K.U. Leuven Tiensestraat 41, 3000 Leuven Tel. 016/32.51.62, fax 016/32.53.14 robbie.tas@curia.be Robbie Tas (Aalst, 31 juli 1969) is gehuwd met Miek

Nadere informatie

Commissie "Code en Vooruitzichten"

Commissie Code en Vooruitzichten Commissie Doc: a056003 Tijdschrift: 56 p. 26 Datum: 18/01/1992 Origine: NR Thema's: Code van geneeskundige plichtenleer (Interpretatie van de-) Vennootschappen tussen artsen en met niet-artsen Commissie

Nadere informatie

VRUCHTGEBRUIK. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties. Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge

VRUCHTGEBRUIK. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties. Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge VRUCHTGEBRUIK VRUCHTGEBRUIK Mogelijkheden, beperkingen en innovaties Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Editors: Vincent Sagaert, Hoogleraar KU Leuven, KULAK en UA Advocaat

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Knelpunten Verkoop onroerend [vol]

Knelpunten Verkoop onroerend [vol] 24-01-2007 14:04 Pagina 1 Knelpunten Contractenrecht Boek - Knelpunten verkoop onroerend goed Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 ONDER VOORZITTERSCHÀP VAN PROF. DR. KOEN GEENS JURA FALCONIS LIBRI OVERNAME VAN EEN ONDERNEMING Koen

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Uitgave

Auteur. Onderwerp. Uitgave Auteur Joke Pattyn Uittreksel Aandeelhoudersovereenkomsten Larcier www.larcier.be Onderwerp Volgplicht. Afspraken inzake de overdracht van aandelen Uitgave December 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning

Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning Marc Danneels Head of Investment Products & Advisory Beobank 15 november 2014 Beobank geeft zelf geen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

NEWSLETTER December 2012

NEWSLETTER December 2012 Cadanz BVBA/SPRL RPR/RPM BE 0807.929.727 Bischoffsheimlaan 36 1000 Brussels Belgium Tel.: +32 2 210 02 75 Fax.: +32 2 210 02 89 www.cadanz-law.com NEWSLETTER December 2012 VETO-RECHTEN BINNEN DE RAAD VAN

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen

FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen Mededeling FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007) Toepassingsgebied: Het toepassingsgebied

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d

Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d. 27.01.2015 1. Naam Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle vennoten met hun uitgeoefende specialisme.

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie