WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE KLASSIEKE PROBLEMEN EN ACTUELE TENDENSEN. VERGADERING? COMMISSARIS: K. MARESCEAU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE KLASSIEKE PROBLEMEN EN ACTUELE TENDENSEN. VERGADERING? COMMISSARIS: K. MARESCEAU"

Transcriptie

1 FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID - UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR MASTERPROEF IN HET KADER VAN DE OPLEIDING MASTER IN DE RECHTEN WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE VERGADERING? KLASSIEKE PROBLEMEN EN ACTUELE TENDENSEN. INGEDIEND DOOR FRÉDERIC VAN CAMPE (STAMNUMMER ) (MAJOR SOCIAAL EN ECONOMISCH RECHT ) PROMOTOR: PROF. DR. H. DE WULF COMMISSARIS: K. MARESCEAU 1

2 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 7 INLEIDING 9 AFDELING I: Klassieke concepten en pijnpunten 12 Hoofdstuk I. Wie is stemgerechtigd op de algemene vergadering: basisprincipes 13 en klassieke problemen. A. Principe 13 B. Bijzondere situaties Beslag Inpandgeving Certificering Aandelenlening Vruchtgebruik op aandelen Inleidend kader Ten geleide: Vruchtgebruik naar Belgisch gemeen recht- 25 een verkenning 5.3. Vruchtgebruik op aandelen: wie oefent het stemrecht uit? 29 STELLING 1 30 STELLING 2 32 STELLING 3 34 STELLING

3 WELKE STELLING IS CORRECT? Een blik over de grenzen: Nederland en Frankrijk Besluit en voorstel de lege ferenda 43 Hoofdstuk II. Bijzondere modaliteiten bij de uitoefening van het stemrecht. 46 A. Onverdeeldheid en mede-eigendom 46 B. Stemmen bij volmacht Belgisch Wetboek Vennootschappen Europese Richtlijn Aandeelhoudersrechten Nieuw juridisch kader? 53 C. Overlijden van een aandeelhouder: steminstructie vanuit het graf? 54 D. Schorsing van stemrecht Onverdeeldheid en mede-eigendom Inkoop eigen aandelen Niet-volstorting van de aandelen Transparantiewetgeving Transparantiewet versus Wetboek Vennootschappen Kort overzicht van de wettelijke regeling Case law: de affaire Fortis 65 Hoofdstuk III. Tussentijds besluit 67 3

4 AFDELING II. Actuele tendensen. Groeiende noodzaak aan regulerend optreden? Analyse vanuit Belgisch perspectief. 68 Hoofdstuk I. Conceptueel kader en begripsduiding. 72 Hoofdstuk II. Empty voting: inhoud en courante verschijningsvorm. 75 A. Inhoud 75 B. Juridisch kader? 78 Hoofdstuk III. Empty voting: nuttig, zinloos of verwerpelijk? Een impressie. 81 A. Rechtseconomische benadering Aandeelhoudersactivisme Aggregatie van informatie Muilkorven van een inefficiënt bestuur Geschiloplossend? Bescherming van de minderheidsaandeelhouder(s)? Gebrekkige transparantie van de aandeelhoudersstructuur? Invloed op het stemgedrag? 89 B. Praktische implicaties 90 Hoofdstuk IV. Empty voting in het Belgische recht: innovatie of bestaand fenomeen? 92 A. Wipaandelen 92 B. Volmacht 92 C. Certificering 93 4

5 Hoofdstuk V. Juridische grenzen aan empty voting? 95 A. Situering 95 B. Preventief kader Aandeelhoudersloyauteit Conceptuele aflijning Loyaliteitsdividend Loyaliteit bij de stemuitoefening? Belangenconflictregeling op aandeelhoudersniveau Openbaarmaking van deelnemingen en verhoogde transparantie Openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen Verhoogde transparantie een must? 109 a. Transparantieplichten inzake aandelenleningen 109 b. Wijzigingen transparantiewetgeving? 111 b.1. Verhoogde transparantie 111 b.2. Bekendmaking intenties Registratiedatum Vigerende Belgische wetgeving Richtlijn Aandeelhoudersrechten Conclusie en komend recht 119 C. Repressief kader Misbruik van voorkennis naar Belgisch recht Voorkennis Misbruik van voorkennis 124 5

6 1.3. Toepassing op een situatie van empty voting Besluit Misbruik van stemrecht Uitoefening van stemrecht Sanctieapparaat Misbruik van stemrecht en empty voting? Oorzaak van verbintenissen 136 D. Zelfregulering 138 Hoofdstuk VI. Besluit: status quaestionis en hervormingsperspectieven. 140 BESLUIT 143 BIBLIOGRAFIE 144 6

7 WOORD VOORAF Deze Masterproef is het sluitstuk van een vijfjarige opleiding Rechten aan de universiteit Gent. Het is een werkstuk dat richting dient te geven aan de interesses die tijdens deze periode als student zijn gewekt. Wat mij betreft is dat inderdaad het geval: het is de analyse van een topic binnen het rechtsgebied dat mij het meest aanspreekt, en het is tevens een onderwerp dat gekenmerkt wordt door een lacune aan wetgevende actie, wat onze interpretatiekracht als jurist alleen maar ten goede komt. Om deze redenen werd de besproken materie een uitdaging op intellectueel niveau, en verwordt deze Masterproef tot meer dan een loutere literatuurstudie, in het bijzonder gelet op het feit dat een deel van de besproken problematiek een nog relatief onontgonnen gebied is. Mijn interesse in het vennootschapsrecht werd gewekt in de derde bachelor van deze opleiding, en is sedertdien niet van mijn zijde geweken in mijn ontwikkeling als student. De reden waarom ik net dit thema in mijn thesis wilde belichten is heel simpel: een van de bouwpijlers van het Belgisch vennootschapsrecht bestaat erin dat de aandeelhouders de ultieme beslissingsnemers en zodoende ook de risicodragers zijn binnen de vennootschapsstructuur, terwijl de nieuwe ontwikkelingen in de vennootschapswereld duidelijk aantonen dat deze logisch gevolgtrekking niet meer lijkt te stroken met de werkelijkheid. Door de innovaties binnen het vennootschapsrechtelijk landschap zijn er namelijk tal van zogenaamde 'ontkoppelingsinstrumenten' ontwikkeld die het mogelijk maken dat economisch en juridische eigendom van elkaar worden losgemaakt, en dat deze pijler van het vennootschapsrecht dus lijkt in te storten. De vaststelling van deze werkelijkheid begint her en der door te sijpelen in het vennootschapsleven, rest ons nu de vraag wat de consequenties hiervan zijn, en of er hiertegen kan en/of moet opgetreden worden. Twee bijzondere vragen rijzen hierbij: is deze ontwikkeling nefast voor het vennootschapsleven en is het Belgisch vennootschapsrecht voldoende aangepast en dynamisch om aan deze nieuwe werkelijkheid het hoofd te bieden? Ik zou een woord van dank willen richten aan vooreerst mijn ouders, die mij de kans gegeven hebben deze studie aan te vatten en succesvol te beëindigen, en aan mijn broer, voor de jaren van onvoorwaardelijke steun. Aan hen draag ik deze thesis op. Ten tweede zou ik mijn promotor Prof. Dr. Hans De Wulf willen bedanken voor zijn goede raad en bijstand waar nodig, en voor de kans die hij mij heeft gegeven om dit onderwerp aan te snijden. Ten slotte zou ik mijn dank willen richten tot de grote groep van mensen die ik reeds kende of heb leren kennen tijdens het doorlopen van deze studie en die mij zeer dierbaar zijn. Zij hebben ertoe 7

8 bijgedragen mijn studententijd zo aangenaam mogelijk te maken en hebben mij mee gevormd tot de mens die ik nu ben. Al deze mensen verdienen niks dan lof. Van Campe Fréderic 15 mei

9 INLEIDING Voorwerp van analyse Deze analyse wordt voor hetgeen volgt hoofdzakelijk belicht vanuit de regels van toepassing op een NV en betreft louter kapitaalsaandelen. Voor de volledigheid evenwel worden af en toe analoge bepalingen voor de BVBA geduid. Daarnaast weze het duidelijk dat een aantal elementen uiteraard niet te beperken zijn tot enkel de NV. Met MICHIELS kunnen we het volgende stellen: Het stemrecht vertegenwoordigt de zeggenschap van de aandeelhouder in de vennootschap, en laat deze aandeelhouder toe zijn investering te beschermen en deel te nemen aan de werking van de vennootschap 1. Vanuit deze premisse vertrekt deze bijdrage, en worden de wegen van verschillende klassieke problemen en modaliteiten inzake dat stemrecht bewandeld. Het startpunt van deze bijdrage is de maatschappelijke en juridische realiteit van een aandeelhouder die zijn stemrechten op de algemene vergadering ten volle wil benutten. Het voorwerp van analyse is in een eerste afdeling welke problemen er kunnen rijzen bij de uitoefening van het stemrecht en waarom, en in welke gevallen men zijn stemrecht kan verliezen hetzij door toepassing van bepaalde rechtsfiguren, hetzij door situaties van schorsing. Er rijzen namelijk juridische vragen naar de vraag of de aandeelhouder nog gerechtigd is zijn stemrechten uit te oefenen indien hij zijn aandelen in pand geeft, er een vruchtgebruik op vestigt, zijn aandelen certificeert, uitleent, dan wel als er beslag op wordt gelegd. Daarnaast worden ook een aantal situaties bekeken waar het stemrecht van rechtswege geschorst kan worden, ongeacht de vaststelling dat de aandelen onbezwaard en in volle eigendom aan de aandeelhouder toebehoren. Inzake deze elementen zal een conceptueel kader worden geschapen in Afdeling I van deze analyse. In Afdeling II wordt het platform van de klassieke fenomenen verlaten, en treden we binnen in de actuele wereld van het vennootschapsrecht, waar de meest recente tendens(en) zullen worden toegelicht en onderzocht. Deze tendensen bestaan erin de logische koppeling tussen juridische en economische eigendom van aandelen te ontwrichten, en zodoende de klassieke premisse dat de aandeelhouders de ultieme risicodragers van de vennootschap zijn op de helling te plaatsen. Dit deel beoogt allerminst volledigheid, doch wel een overzicht te 1 C. MICHIELS, Private equity- vennootschapsrechtelijke aandachtspunten, in R. HOUBEN en S. RUTTEN (eds.), Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 309, nr

10 scheppen van de mogelijke patstellingen die kunnen ontstaan in het vennootschapsrechtelijk landschap, en geeft een aanzet tot oplossing. Plan van behandeling Zoals hierboven gesteld passeren binnen deze dissertatie de klassieke thema s ter zake de revue, naast een aantal recente ontwikkelingen. In een eerste algemene afdeling zal een conceptueel kader worden geschapen waarin een aantal klassieke problemen en pijnpunten van het Belgisch vennootschapsrecht inzake stemrecht op de algemene vergadering aangeraakt en behandeld worden. In een tweede afdeling volgt een uiteenzetting die handelt over een aantal recente tendensen die zich de laatste jaren hebben ontwikkeld. Het betreft een actuele uiteenzetting omtrent de situatie waarbij de koppeling tussen economisch en juridisch belang/eigendom die ons Belgisch vennootschapsrecht voorstaat, wordt doorbroken door het gebruik van een aantal zogenaamde ontkoppelingsinstrumenten. Voor wat betreft deze analyse wordt enkel uitgegaan van de aandelenlening als ontkoppelingsinstrument, maar dat neemt niet weg dat het één en ander niet mutatis mutandis op de andere technieken van toepassing is. Edoch zou voor een exhaustief onderzoek elke mogelijke techniek moeten worden onderzocht, wat het bestek van deze bijdrage te buiten gaat. Deze fenomenen zijn al relatief uitgebreid bestudeerd in ondermeer de Amerikaanse rechtsliteratuur, maar behoeven nu ook een grondige analyse naar de verenigbaarheid ervan met het Belgisch vennootschapsrecht, dat uitgaat van de klassieke koppeling tussen economisch en juridisch belang/eigendom. Deze ontwikkelingen doen een aantal juridische vragen rijzen: is deze ontkoppeling geoorloofd of stellen de gebruikers van dit systeem per definitie handelingen die niet stroken met het vennootschapsbelang? En bijkomend stelt zich de vraag dat als er een negatief antwoord op de eerste vraag dient gegeven te worden, hoe deze situatie naar Belgisch recht zou kunnen worden aangepakt: is onze Belgisch vennootschapsrecht dynamisch genoeg om aan deze situatie het hoofd te bieden, of moeten we het Belgisch vennootschapsrecht innoveren en onze toevlucht zoeken in nieuwe mechanismen? Het betreft dus in hoofdzaak de vraag naar de juridische afbakening van deze nieuwe fenomenen. Deze analyse heeft het oogmerk op deze twee vragen een (begin van) antwoord te verschaffen, en waar nodig het huidige Belgisch recht te bekritiseren en voorstellen tot 10

11 verbetering de lege ferenda te formuleren. De geformuleerde oplossingen of aanzet tot oplossingen beogen geen volledigheid, zodat het geen exhaustieve opsomming betreft. Property has its duties as well as its rights -Thomas Drummond- 11

12 AFDELING I. Klassieke concepten en pijnpunten 1. Deze eerste grote afdeling valt uiteen in twee hoofdstukken. In een eerste hoofdstuk (I) gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag wie in beginsel stemgerechtigd is op de algemene vergadering. Daarnaast wordt aangehaald of er gevolgen met betrekking tot de uitoefening van het stemrecht zijn gekoppeld indien op één of andere manier die aandelen worden bezwaard. Zo spreken we bijvoorbeeld over de vestiging van een pand op aandelen, de certificering van aandelen, het geven van een aandelenlening, het vestigen van een vruchtgebruik. Daarnaast gaat het ook over situaties waarin de aandeelhouder zelf niet beschikt over zijn aandelen: bijvoorbeeld als er beslag wordt gelegd op de aandelen door een derde. In een tweede hoofdstuk (II) worden vervolgens een aantal situaties besproken waarin de uitoefening van het stemrecht aan bepaalde modaliteiten is onderworpen zoals de situatie van mede-eigendom op aandelen, stemmen bij volmacht, een aantal gevallen waarin het stemrecht wordt geschorst. 2. Deze hoofding beoogt allerminst volledigheid, maar is er eerder op gericht een aantal klassieke figuren te bespreken en in voorkomend geval de pijnpunten ervan bloot te leggen 2. 2 Zo wordt bijvoorbeeld amper ingegaan op de ganse systematiek inzake stemovereenkomsten. 12

13 Hoofdstuk I. Wie is stemgerechtigd op de algemene vergadering: basisprincipes en klassieke problemen. 3. De vraag naar het stemrecht valt op te splitsen in twee deelelementen: vooreerst de vraag wie gerechtigd is de algemene vergadering bij te wonen en vervolgens de vraag wie ter plaatse gerechtigd is het stemrecht uit te oefenen. Het basisbeginsel inzake die eerste vraag houdt in dat aandeelhouders het recht hebben de algemene vergadering van de vennootschap waarbinnen ze aandeelhouder zijn, bij te wonen 3. Zowel aandeelhouders met, als aandeelhouders zonder stemrecht beschikken over dit recht 4. Dit principieel recht van aandeelhouders om de algemene vergadering kan hen enkel worden ontnomen in specifieke omstandigheden, zoals wanneer hun stemrechten krachtens de wet zijn geschorst De tweede deelvraag is in deze belangrijker voor deze studie. In vroegere tijden bestond er een strafrechtelijke bepaling die stipuleerde dat stemming verboden was met aandelen waarvan je geen eigenaar was 6. Deze regel verbood niet dat er gestemd werd per volmacht, en ook niet àlle aandelen waarbij gestemd werd als niet-eigenaar van de aandelen werden geviseerd. Ondertussen is deze regel afgeschaft om aan courant gebruikte technieken op de financiële markten tegemoet te komen, zoals de effectenlening. Natuurlijk heeft deze afschaffing ook minder interessantere ontwikkelingen tot gevolg gehad, zoals het ontstaan van discussies over wie wanneer de stemrechten mocht uitoefenen en wanneer niet. Naast de vraag wie stemgerechtigd is op de algemene vergadering, rijst ook de vraag naar wijze van uitoefening van dit recht. 5. Het basisbeginsel inzake stemrecht op de algemene vergadering houdt in dat het in principe de aandeelhouder als effectieve eigenaar is die stemgerechtigd is. Evenwel moet dit in sommige gevallen genuanceerd worden: de toepassing van een aantal rechtsfiguren leiden er namelijk toe dat de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten niet meer in hoofde van 3 B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn. W., Kalmthout, Biblo, 1994, 209, nr Ibid. 5 Ibid. 6 E. WYMEERSCH, Aandeelhouders in de crisis, Financial Law Institute: Working Paper Series, 2009, 6. 13

14 één en dezelfde persoon te situeren vallen 7, en dat het aldus niet steeds de eigenaar zal zijn die deze rechten zal uitoefenen. 6. Naast de vraag wie stemgerechtigd is op de algemene vergadering leidt de vaststelling dat lidmaatschapsrechten en vermogensrechten opgesplitst worden in hoofde van verschillende personen recent tot een sterk debat over dit fenomeen, dat we empty voting noemen. Voor een bespreking van dit topic zie Afdeling II van deze bijdrage. 7. De centrale vraag voor deze bijdrage is aldus: wie is stemgerechtigd op de algemene vergadering, en wat voor gevolgen heeft bijvoorbeeld de verstrekking van een aandelenlening, het vestigen van een vruchtgebruik op die aandelen, een inpandgeving van die aandelen,.. op deze vraag. De vennootschapswetgever heeft wat betreft de centrale vraag naar stemgerechtigdheid slechts voor 2 van deze gevallen een antwoord gegeven. Dat zijn in de eerste plaats de certificering van aandelen, en in het tweede geval de situatie van medeeigendom van aandelen 8. A. Principe 8. Een van de basisbeginselen van ons vennootschapsrecht houdt zoals gezegd in dat het de aandeelhouder is die stemgerechtigd is op de algemene vergadering. 9. Daarnaast bestaat er in de rechtsleer discussie over de wijze waarop het stemrecht uitgeoefend dient te worden. Een deel van de auteurs argumenteert dat de aandeelhouders hun stemrecht naar goeddunken kunnen uitoefenen, maar de andere strekking luidt dat het stemrecht doelgebonden is, zodat louter het vennootschapsbelang in aanmerking moet worden genomen. De resultante van dit vraagstuk was een compromisoplossing waarbij men op zoek dient te gaan naar een evenwicht tussen het eigenbelang en het belang van de vennootschap. Deze discussie heeft eveneens een impact op de vraag naar regulering van het fenomeen empty voting, dat later zal worden besproken. 7 F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 437, nr F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 437, nr

15 B. Bijzondere situaties 1. Beslag 10. Aandelen zijn ongetwijfeld vatbaar voor beslag 9. Het zijn namelijk roerende goederen, zodat roerend beslag dus in handen van de schuldenaar en beslag onder derden mogelijk zijn 10, maar wat aandelen betreft is slechts beslag onder derden mogelijk Wat de beslagbaarheid van de lidmaatschapsrechten betreft is de situatie problematischer 12. Beslag houdt namelijk geen eigendomsoverdracht in 13. Aldus ook wanneer aandelen het voorwerp uitmaken van een beslag, geldt het beginsel dat de beslagen aandeelhouder gerechtigd blijft aan de algemene vergadering deel te nemen en aldaar zijn stemrechten uit te oefenen 14. In deze situatie komt slechts verandering op het ogenblik van uitwinning 15. Voorafgaand aan deze situatie heeft het beslag dus slechts een relatieve onbeperktheid van de aandelen tot gevolg, aldus HELLEMANS 16. TILLEMAN wijst er tevens op dat een sekwester kan worden aangesteld over de aandelen indien de beslaglegger misbruik van het bezit van de aandelen in hoofde van de beslagene kan 9 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2010, 469, nr. 745; H. BRAECKMANS en P. ERNST, Conflicten in vennootschappen, in M. STORME en E. WYMEERSCH, Handels-, Economisch en Financieel Recht, Gent, Mys en Breesch, 1995, 127, nr. 42; Op de mogelijkheid om beslag te leggen op certificaten en dergelijke wordt niet dieper ingegaan. 10 J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 53, nr. 97; D. MICHIELS, Beslag op aandelen in een BVBA, noot onder Beslagr. Luik 27 juni 1994, T. Not. 1995, J.-M.. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, , nr. 138 en verder , nr ; D. MICHIELS, Beslag op aandelen in een BVBA, noot onder Beslagr. Luik 27 juni 1994, T. Not. 1995, E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2010, 469, nr J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 662, nr. 1368; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2010, 303, nr F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 445, nr. 423; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2010, 469, nr. 744; H. BRAECKMANS en P. ERNST, Conflicten in vennootschappen, in M. STORME en E. WYMEERSCH, Handels-, Economisch en Financieel Recht, Gent, Mys en Breesch, 1995, 127, nr. 42; B. VAN BRUYSTEGEM, Enkele materiële aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders in de NV, BVBA en de CV, Not. Fisc. M. 1995/5, 4; D. MICHIELS, Beslag op aandelen in een BVBA, noot onder Beslagr. Luik 27 juni 1994, T. Not. 1995, F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 445, nr. 423; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2010, 402, nr. 632; J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 662, nr. 1368; B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn. W., Kalmthout, Biblo, 1994, 212, nr. 311 en de aldaar opgenomen verwijzingen; H. BRAECKMANS en P. ERNST, Conflicten in vennootschappen, in M. STORME en E. WYMEERSCH, Handels-, Economisch en Financieel Recht, Gent, Mys en Breesch, 1995, 127, nr F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 445, nr

16 bewijzen, en zich poogt te onttrekken aan de gevolgen van het beslag 17. Deze sekwester kan aangesteld worden om de lidmaatschapsrechten uit te oefenen Inpandgeving 12. Aandelen kunnen eveneens in pand gegeven worden 19. Dezelfde beginselen als diegene die gelden bij een beslag op aandelen, kunnen mutatis mutandis op de inpandgeving van aandelen worden toegepast Om de stemrechten verbonden aan de aandelen te kunnen uitoefenen is in beginsel vereist dat je eigenaar bent van deze aandelen. Aangezien degene die de aandelen in pand geeft, eigenaar blijft van deze aandelen, kan dus nog steeds zijn stemrechten verbonden aan de in pand gegeven aandelen uitoefenen 21. Het is evenwel mogelijk hiervan af te wijken bij wijze van contractueel beding 22 om het stemrecht alsnog aan de pandnemer te doen toekomen. 17 B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn. W., Kalmthout, Biblo, 1994, 212, nr. 311; B. VAN BRUYSTEGEM, Enkele materiële aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders in de NV, BVBA en de CV, Not. Fisc. M. 1995/5, 4; D. MICHIELS, Beslag op aandelen in een BVBA, noot onder Beslagr. Luik 27 juni 1994, T. Not. 1995, B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn. W., Kalmthout, Biblo, 1994, 212, nr. 311; H. LAGA en V. LIETAER, Eigendomsbetwistingen bij aandelen, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 486, nr J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 53, nr. 98; S. BEYAERT Contractuele aspecten van pand op aandelen, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 422, nr. 112; I. PEETERS en C. VAN DER VORST, C., Pand en andere zekerheden op aandelen in diverse verschijningsvormen. Een goederenrechtelijke analyse, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die Keure, 2001, 436, nr F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 446, nr. 423; Voor deze analyse beperken we ons tot het burgerlijk pand. 21 J.-M. VAN HILLE, Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 651, nr. 1346; 691, nr. 1436; F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 446, nr. 423; B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering: het nieuwe artikel 190bis Venn. W., Kalmthout, Biblo, 1994, 212, nr. 311bis;, S. BEYAERT Contractuele aspecten van pand op aandelen, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 497, nr. 72 en 408, nr. 74; B. VAN BRUYSTEGEM, Enkele materiële aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders in de NV, BVBA en de CV, Not. Fisc. M. 1995/5, F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 445, nr. 423; S. BEYAERT Contractuele aspecten van pand op aandelen, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 408, nr

17 3. Certificering 14. Het certificeren van aandelen is een techniek die zijn oorsprong vindt in de Nederlandse rechtspraktijk en waarvan het juridisch kader door de Wet van 15 juli 1998 werd vastgelegd 23. Het betreft één van de twee situaties inzake stemrecht die een wettelijke grondslag heeft gekregen Certificering van effecten is een techniek die inhoudt dat er een ontkoppeling plaatsvindt tussen de zeggenschapsrechten en de vermogensrechten verbonden aan de aandelen 25. Het komt erop neer dat er een ruiloperatie wordt aangegaan tussen een aandeelhouder en een externe entiteit die doorgaans administratiekantoor wordt genoemd 26. Deze aandeelhouder draagt zijn aandelen over aan die entiteit en ontvangt daarvoor in ruil certificaten 27. Dit administratiekantoor verkrijgt hierdoor de zeggenschapsrechten over de aandelen (onder andere dus het stemrecht) en wordt aldus vanuit juridisch oogpunt eigenaar van deze aandelen 28. De certificaathouders kunnen thans als economische eigenaars worden aanzien 29. Het is echter ook mogelijk dat het administratiekantoor reeds voorafgaand aan de certificering eigenaar was van het gecertificeerd goed en door de certificering slechts de patrimoniale 23 L. DHAENE, De verhouding tussen de certificaathouder en de vennootschap, Jura. Falc , 327; F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 15, nr F. HELLEMANS, De algemene vergadering: een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 437, nr M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr. 341; M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr. 13; Deze techniek spitst zich enkel toe op de certificering van aandelen. 26 M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr. 341; De Belgische wet spreekt van emittent M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr. 341; F. BOUCKAERT, Hoera! Het Belgisch administratiekantoor komt eraan. Wet van 15 juli 1998 op de certificering van aandelen., T. Not. 1999, 7; M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr. 341; F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 16, nr F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 16, nr

18 rechten verbonden aan dit goed afstaat 30. Dit wordt ook wel certificering tegen contanten genoemd Het nut van de uitgifte van de certificaten die aan de vroegere aandeelhouder werd overhandigd is dat deze recht geven op de vermogensrechtelijke rechten die verbonden zijn aan de aandelen, en die thans in het administratiekantoor zijn ondergebracht 32. De verdere verhouding tussen deze externe entiteit en de oorspronkelijke aandeelhouders/certificaathouders wordt geregeld door de certificeringsvoorwaarden 33. Het betreft dus een contractuele afspraak. In wezen komt het er dus op neer dat door toepassing van de techniek van certificering van aandelen er een contractuele cesuur ontstaat tussen de juridische en de economische eigendom van de betrokken aandelen. Het administratiekantoor is ondermeer gemachtigd om het stemrecht uit te oefenen 34, maar de certificaathouders zijn gerechtigd tot de financiële rechten verbonden aan deze aandelen, en kunnen aldus als economische eigenaar worden beschouwd Het nut van dergelijke operatie kan bijvoorbeeld worden gevonden in het kader van de familiale vermogensplanning als het gaat om aandelen van een familiebedrijf. Het laat namelijk toe dat bijvoorbeeld alle erfgenamen delen in de financiële winsten, terwijl de 30 M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr. 13 en meer bepaald voetnoot 26; F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 16, nr M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr. 13 en meer bepaald voetnoot M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr. 341; M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr. 13, nr. 13. Op die certificeringsvoorwaarden wordt verder niet ingegaan aangezien dit de doelstelling van deze analyse te buiten zou gaan maar het weze duidelijk dat er qua contractuele afspraken nog een vrij ruim speelveld te bestrijken valt. 34 Over de wijze van stemuitoefening bestaat discussie, daar het een doelgebonden eigendomsrecht betreft, zie A. VERBEKE, Certificering van effecten: nuttig instrument voor successieplanning?, Not. Fisc. M. 1999, 55, nr ; F. BOUCKAERT, Hoera! Het Belgisch administratiekantoor komt eraan. Wet van 15 juli 1998 op de certificering van aandelen., T. Not. 1999, F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 16, nr. 3; F. BOUCKAERT, Hoera! Het Belgisch administratiekantoor komt eraan. Wet van 15 juli 1998 op de certificering van aandelen., T. Not. 1999,

19 machtspositie en zeggenschap bij de actieve opvolger wordt verankerd 36. Het kan aldus een manier zijn om de continuïteit van de (familiale) onderneming te garanderen 37. Het voorbeeld dat bij HELLEMANS en TAS te lezen valt, verduidelijkt deze situatie: stel u het geval voor waarin men het verstandige kind de leiding wil toevertrouwen van de familieonderneming, maar tevens wil men de andere kinderen gelijkelijk laten meedelen in de winsten van die onderneming De ganse techniek van certificering wordt wettelijk geregeld door de Wet van 15 juli 1998, maar bestond ook reeds voordien en blijft ook toegelaten buiten dit wettelijke kader om, dus principieel gebaseerd op de contractuele vrijheid 39. Evenwel is aan de wettelijke regeling een gans fiscaal gunstregime vastgeknoopt 40, dat geen toepassing vindt indien de certificering geschiedt in een zuiver contractueel kader De rechten van de certificaathouders worden contractueel vastgesteld in de certificeringsvoorwaarden, maar er moet rekening gehouden worden met de bepalingen die het Wetboek Vennootschappen voorschrijft Concluderend kan worden gesteld dat in de rechtsverhouding tussen emittent van de certificaten/administratiekantoor en de certificaathouders een ontkoppeling tussen juridische en economische eigendom ontstaat, die effecten sorteert ten opzichte van de vennootschap wiens aandelen in de transactie betrokken zijn. Het is namelijk zo dat de juridische eigendom en de daaraan verbonden zeggenschapsrechten nu verankerd liggen bij het administratiekantoor, maar dat de economische eigendom behouden blijft voor de certificaathouders. 36 M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 240, nr. 343; M. DELBOO en S. NELIS, Behoud van controle door familie- Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, Estate Planning. Boek 6: Vermogensplanning met effect na overlijden: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2008, 13, nr. 14, nr F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 17, nr. 5; F. BOUCKAERT, Hoera! Het Belgisch administratiekantoor komt eraan. Wet van 15 juli 1998 op de certificering van aandelen., T. Not. 1999, F. HELLEMANS en R. TAS, De certificering van effecten (Wet 15 juli 1998), in A. BENOIT-MOURY, M. DENEF, K. GEENS (e.a.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 17, nr M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 239, nr Ibid. 42 M. TISON, - Certificering van aandelen naar Belgisch recht ( Wet van 15 juli 1998), in A. VERBEKE, Estate planning. Boek 3: Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon, Gent, Larcier, 2009, 242, nr

20 Dit laatste heeft tot gevolg dat de relatie die bestond tussen de oorspronkelijke aandeelhouder en de vennootschap niet meer bestaat. De splitsing van het oorspronkelijke eigendomsrecht in de juridische en economische eigendom creëert namelijk geen twee onderscheiden zakelijke rechten 43. Het is het administratiekantoor dat de volle juridische eigenaar van de aandelen is, terwijl de certificaathouder slechts als economische eigenaar beschouwd kan worden 44. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat de uitoefening van de zeggenschapsrechten nu door het administratiekantoor gebeurt Aandelenlening 21. Een aandelenlening wordt generiek door de Commissie voor Boekhoudkundige normen (hierna CBN ) omschreven als: de verrichting waarbij een partij (de uitlener) aan een andere partij (de ontlener) (aandelen) leent voor een bepaalde periode en de ontlener bij het verstrijken daarvan (aandelen) in de plaats moet geven met dezelfde kenmerken maar waarvan de nummers niet identiek hoeven te zijn Gelet op het ontbreken van een specifiek wettelijk kader dient te worden teruggevallen op het gemeen recht inzake de lening om de aandelenlening juridisch te kwalificeren 47. Het Burgerlijk Wetboek onderscheidt hierin de bruiklening en de verbruiklening 48. De definitie van de CBN vertoont echter een grote gelijkenis met de verbruiklening zoals zij in art BW gedefinieerd wordt 49. Aandelenleningen worden door de meerderheid van de 43 L. DHAENE, De verhouding tussen de certificaathouder en de vennootschap, Jura. Falc , L. DHAENE, De verhouding tussen de certificaathouder en de vennootschap, Jura. Falc , Voor een volledige analyse van het onderlinge spanningsveld in deze driehoek en de daaraan gekoppelde gevolgen verwijzen wij ondermeer naar de studie van L. DHAENE, De verhouding tussen de certificaathouder en de vennootschap, Jura. Falc , 327 en volgende. 46 B. DU LAING, Aandelenlening, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 233, nr. 1; Advies van de Commissie Boekhoudkundige Normen inzake effectenleningen, Advies 169/1, Bull. CBN 1995, afl. 33.; J. MUYLDERMANS en F. WEYNANTS, De effectenlening. Een status quaestionis na de Wet van 10 maart 1999, AFT oktober 1999, 337; B. FERON en B. MALVAUX, Le prêt de titres- Aperçu des conséquences juridiques, fiscales et comptables, CFP juni 1995, J. MUYLDERMANS en F. WEYNANTS, De effectenlening. Een status quaestionis na de Wet van 10 maart 1999, AFT oktober 1999, J. MUYLDERMANS en F. WEYNANTS, De effectenlening. Een status quaestionis na de Wet van 10 maart 1999, AFT oktober 1999, 338; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1953, V, 117, nr B. DU LAING, Aandelenlening, in B. TILLEMAN en B. DU LAING, Recht en Onderneming 3: Onderneming en effecten, Brugge, Die keure, 2001, 247, nr. 21; Art BW stelt: Verbruiklening is een contract waarbij de ene partij een zekere hoeveelheid zaken die door het gebruik teniet gaan, aan de andere partij afgeeft, onder verplichting voor deze om aan de eerstgenoemde evenzoveel van gelijke soort en hoedanigheid terug te geven. 20

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2015-01 Diederik BRULOOT & Kristof MARESCEAU Michel TISON HET AANDEELHOUDERSREGISTER IN BELGIË Challenging the Prudential Supervisor: liability EN NEDERLAND:

Nadere informatie

De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten

De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2008-2009 De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten Promotor: V. SAGAERT Co-promotor:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding Tijdelijk vruchtgebruik op aandelen: waarderingsproblematiek anno 2000 - juridische en bedrijfseconomische aandachtspunten (*) Gislenus Bats, Bedri jfsrevisor INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Definitie "Tijdelijk

Nadere informatie

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jeroen Van

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling. Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting.

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling. Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting. 2012 2013 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling Masterproef Overeenkomsten van schuldvergelijking of netting Promotor : Prof. dr. Matthias STORME De transnationale Universiteit Limburg

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET ONDERHANDELEN BIJ

DE JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET ONDERHANDELEN BIJ Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET ONDERHANDELEN BIJ EEN AANDELENVERKOOP Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG RECHT EN ONDERNEMING INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN G. Bats B. De Klerck M. vander Linden E. Vanderstappen Instituut der Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008

EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008 EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008 Masterproef van de opleiding Master in de rechten Michiel Vander Beken (studentennr. 20040067) (major:

Nadere informatie

CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING

CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING Een analyse van het concurrentiebeding in diverse situaties Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA.

DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA. FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2009-20010 DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA. Masterproef van de opleiding

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN BIJ DE PLAATSING VAN EFFECTEN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-14

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-14 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-14 De Indicatieve Tabel: een vergelijking van de in België door de rechtspraak toegekende schadevergoedingen voor immateriële schade met

Nadere informatie

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders Ondernemingsrecht FRANK CLEEREN Advocaat - vennoot MONARD-D HULST Hasselt Voorliggende bijdrage vormt een bloemlezing van een aantal wettelijke

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN Mr. D.J.F.F.M. Duynstee en Mr. F.M. Peters * ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN I Inleiding 1. De financiële waarde van een beursvennootschap komt primair tot uiting in de prijs van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder

Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder RUTGER VAN BOVEN Adviseur Studiedienst IAB Het Decreet d Allarde 1 bepaalt dat eenieder het recht heeft om in mededinging met anderen en met respect voor

Nadere informatie

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel 1 Verkorte syllabus vennootschapsrecht Deel I: Algemeen Deel Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 2 Ten geleide: Hieronder heb ik een samenbundeling geplaatst van slides, nota s en belangrijke delen

Nadere informatie

Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning.

Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning. Deel I. Juridisch luik Frank Pirard Tekst gemaakt in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen VERTROUWELIJK Fiscale Kliniek Herstructurering van een familiale

Nadere informatie

Discriminatie in de verzekeringen

Discriminatie in de verzekeringen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-2009 Discriminatie in de verzekeringen Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend door Lien Martens (20030731) (major: Burgerlijk-

Nadere informatie

Tegenwerpelijkheid van het statutair doel

Tegenwerpelijkheid van het statutair doel KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012 2013 Tegenwerpelijkheid van het statutair doel NV en VZW vergeleken Promotor: Prof. Dr. Koen GEENS Begeleider: dhr. Willem VAN

Nadere informatie