STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT"

Transcriptie

1 STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR

2

3 STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR. ZETEL Artikel 2 DUUR Artikel 3 DOEL Artikel 4 De vereniging is statutair gevestigd te Etten-Leur. De vereniging is opgericht op acht februari negentienhonderdtweeënnegentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 1. De vereniging heeft ten doel: het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords. 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer: a. het trachten te verkrijgen van geschikt terrein, bestemd voor volkstuinen; b. het beheren van één of meerdere volkstuincomplexen; c. het geven van voorlichting betreffende het tuinieren als amateur; d. het bemiddelen bij centrale inkoop van zaden, planten, meststoffen en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden; e. het eventueel uitgeven van een eigen verenigingsblad. LEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, KANDIDAAT-LEDEN EN ONDERSTEUNENDE LEDEN Artikel 5 1. Als lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen, aan wie naar het oordeel van het bestuur een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik kan worden gegeven. 2. Ieder lid heeft recht op het gebruik van een door het bestuur aan hem aan te wijzen volkstuin. 3. Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd de leden, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 4. Als kandidaat-lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen die schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik te willen nemen, doch voor wie nog geen tuin beschikbaar is. 5. Ondersteunende leden zijn natuurlijke en rechtspersonen, die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage zonder dat daaruit enige verplichting voortvloeit voor de vereniging. TOELATING Artikel 6 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en/of kandidaat-leden. 2. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. STATUTEN 1

4 Artikel 6 (vervolg) 3. Leden van verdienste worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur. AANVANG LIDMAATSCHAP Artikel 7 1. Het lidmaatschap vangt aan bij toetreding tot de vereniging. 2. Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur schriftelijk verstrekte kennisgeving van toelating. EINDE LIDMAATSCHAP Artikel 8 1. Het lidmaatschap eindigt : a. door overlijden van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging namens de vereniging; d. door ontzetting (royement). 2. Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op de levenspartner. 3. Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken schriftelijk geschieden aan het bestuur. In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid hiervan afwijken. 4. Opzegging namens de vereniging kan geschieden, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken en mits schriftelijk door het bestuur aan het lid bekend gemaakt wanneer: a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten, huishoudelijk reglement en tuinreglement voor het lidmaatschap gesteld te voldoen; en b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 5. Een lid kan binnen vier weken, nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het desbetreffende besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Vorenstaande geldt niet indien de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard. 6. Ontzetting (royement) kan worden uitgesproken door het bestuur na ingebrekestelling waarbij het lid in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, wanneer een lid in trijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging opzettelijk benadeelt. 7. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste - in ieder geval binnen een week nadat de ontzetting is uitgesproken - schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivatie tot het genomen besluit. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering STATUTEN 2

5 Artikel 8 lid 7 (vervolg) Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep dan is het bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, te houden binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift. Wordt hieraan binnen de gestelde termijn niet voldaan dan vervalt automatisch de ontzetting. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen. De verplichting van het lid zijn tuin te onderhouden blijft gedurende de schorsingstermijn bestaan tenzij het bestuur anders beslist. GELDMIDDELEN Artikel 9 De geldmiddelen worden gevormd door: a. contributies; d. toevallige baten; b. donaties; e. waarborgsommen. c. gekweekte rente; JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN ANDERE VERPLICHTINGEN Artikel De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, zoals die door de algemene vergadering is vastgesteld. De wijze waarop en de datum waarvoor betaald dient te worden is bepaald in het huishoudelijk reglement. 2. Op grond van sociale indicatie is het bestuur bevoegd maar niet verplicht in, naar haar oordeel noodzakelijke gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen om de betalingstermijn van de jaarlijkse bijdrage te verlengen. 3. Hoogte en karakter van de jaarlijkse bijdrage, alsmede van de waarborgsommen, worden jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld. 4. De leden zijn verplicht de hun in gebruik aangewezen tuin goed en regelmatig te onderhouden. Details worden aangegeven in het huishoudelijk reglement en tuinreglement. 5. De leden zijn gehouden tot het betalen van een periodieke vergoeding wegens het gebruik van de hun toegewezen tuin, zoals deze door de algemene vergadering is vastgesteld. De hoogte van deze vergoeding kan per tuin verschillend zijn. VERENIGINGSJAAR Artikel 11 Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december. BESTUUR (benoeming - schorsing - ontslag) Artikel Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd. 2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en maximaal elf leden. 3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vier jaar. 4. De verkiezing van de voorzitter geschiedt rechtstreeks door en uit de algemene ledenvergadering. De secretaris en penningmeester worden bij schriftelijke stemming door en uit het bestuur gekozen. STATUTEN 3

6 Artikel 12 (vervolg) 5. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vakature wordt benoemd, neemt in het rooster de plaats in van zijn voorganger. 6. De verkiezing van de bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit meer kandidaten dan er vacatures in het bestuur zijn. De verkiezing geschiedt uit een voordracht van het bestuur of tenminste zeven leden. 7. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het bestuur tot de eerstkomende algemene vergadering worden geschorst, indien: a. hij in strijd met de wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt; b. hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt het ontslag of de schorsing ter beslissing voorgelegd aan de leden, behalve wanneer het ontslag door het betreffende bestuurslid zelf is aangevraagd. Deze vergadering dient binnen een maand na het ontslag of de schorsing te worden uitgeschreven. Het bestuurslid dat is ontslagen dan wel geschorst is verplicht de in zijn bezit zijnde administratieve bescheiden en verdere eigendommen van de vereniging binnen veertien dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang : a. bij overlijden van het bestuurslid; b. bij beëindiging van het verenigingslidmaatschap van het bestuurslid. BESTUUR (taak en bevoegdheden) Artikel Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met uitzondering van die handelingen als zodanig in de statuten vermeld. 2. Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, aan welk college de dagelijkse leiding van de vereniging wordt opgedragen. 3. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk - in ieder geval binnen vier weken - een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 4. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur als zodanig worden benoemd. 5. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten inzake kopen, verkopen, verwerven, verhuren, vervreemden, huren van roerende en onroerende goederen, alsmede tot het sluiten van kredietovereenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. 6. Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van boeten en/of andere maatregelen. Tegen deze maatregel is beroep mogelijk op de algemene vergadering. STATUTEN 4

7 BESTUUR (vertegenwoordiging) Artikel 14 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: 1. het dagelijks bestuur voor zaken genoemd onder artikel 13 lid 5; 2. de voorzitter tezamen met secretaris en/of penningmeester voor alle andere zaken met uitzondering van het genoemde onder lid 3 van dit artikel; 3. de penningmeester, daartoe door het bestuur schriftelijk gemachtigd, voor het kwiteren van nota s en het regelen van giro- en/of bankzaken; 4. de voorzitter, of bij diens ontstentenis de secretaris bij gerechtsprocedures, na daartoe bekomen schriftelijke machtiging van het bestuur. ALGEMENE VERGADERING (algemeen) Artikel Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering gehouden. 2. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 3. In de algemene vergadering komen onder meer aan de orde: a. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid; b. het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder overlegging van balans en staat van baten en lasten; c. het verslag van de kascontrolecommissie; d. de benoeming van de kascontrolecommissie voor het volgende verenigingsjaar; e. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. ALGEMENE VERGADERING (toegang en stemrecht) Artikel Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, met uitzondering van de onder lid 2 van dit artikel genoemde leden. 2. Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschorste bestuursleden, behalve tijdens de behandeling van het agendapunt, waarin hun schorsing, ontzetting of ontslag aan de orde komt. Dit alles tenzij het bestuur anders besluit. 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft stemrecht en kan een stem uitbrengen. 4. Een lid dat niet geschorst is, kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid kan slechts gemachtigde zijn van één ander lid. ALGEMENE VERGADERING (bijeenroeping) Artikel De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste eenentwintig dagen. 2. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 15. STATUTEN 5

8 Artikel 17 (vervolg) 3. Voorts is het bestuur op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende deel van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan door oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 1 van dit artikel, dan wel bij advertentie in tenminste één veel gelezen dagblad in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. De kosten van deze eenmalige advertentie kunnen worden gedeclareerd bij de vereniging. ALGEMENE VERGADERING (voorzitterschap - notulen) Artikel De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt één der andere bestuursleden - door het bestuur aan te wijzen - als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door het bestuur daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna door de voorzitter en secretaris worden ondertekend. ALGEMENE VERGADERING (besluitvorming) Artikel Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechts-gevolgen van de oorspronkelijke stemming. 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. STATUTEN 6

9 Artikel 19 lid 4 (vervolg) Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. 6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één of meer stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt. 7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - behalve een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. STATUTENWIJZIGING Artikel In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na een week, doch in ieder geval binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Voor het compareren bij het verlijden van de desbetreffende akte is ieder bestuurslid bevoegd. STATUTEN 7

10 ONTBINDING Artikel De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing. 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. REGLEMENTEN Artikel De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement en tuinreglement vaststellen. 2. Het huishoudelijk reglement en tuinreglement mag niet in strijd met de wet zijn, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. SLOTBEPALINGEN Artikel In bestuurs-, commissie- of algemene vergaderingen kunnen geen besluiten worden genomen of stemmingen worden gehouden over punten die niet in de agenda der vergadering vermeld zijn, zulks met uitzondering van het bepaalde in artikel 19 lid Beslissingen in alle zaken waarin bij wet, statuten of reglementen niet is voorzien, berusten, behoudens de verantwoording aan de algemene vergadering, bij het bestuur. STATUTEN 8

11 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR Artikel 1. Iedere huurder van een tuin moet lid zijn van de Volkstuindersvereniging Etten-Leur, gevestigd zijn te Etten-Leur en meerderjarig zijn. Artikel 2. a.de aanvraag voor het lidmaatschap dient te geschieden bij de secretaris van de vereniging. b.zij die zich voor het lidmaatschap hebben opgegeven, worden door het bestuur indien er geen tuin beschikbaar is in volgorde van de datum van binnenkomst van de aanvragen op de wachtlijst geplaatst van het complex(en) waarvoor de aanvraag geldt. c.bij het vrijkomen van tuinen worden zij in diezelfde volgorde opgeroepen. Degenen die op een wachtlijst staan zijn kandidaat lid van de vereniging, zij betalen geen contributie en hebben geen stemrecht. Artikel 3. a.indien geen bezwaren tegen het lidmaatschap bestaan wordt na het toewijzen van een tuin een exemplaar van de statuten en huishoudelijk en tuinreglement verstrekt. b.toetreding als lid tot de vereniging houdt tevens in dat men akkoord gaat met de doelstelling van de vereniging en de statuten en reglementen. c.een kandidaat lid heeft, in overleg met het bestuur, het recht één keer af te zien van de aangeboden tuin zonder dat dit consequenties heeft voor de stand op de wachtlijst. Dit geldt echter niet wanneer de aangeboden tuin afwijkt van de gevraagde grootte. Bij een tweede weigering beslist het bestuur over het al dan niet handhaven van het kandidaat lid op de wachtlijst. Artikel 4. a.ieder lid kan in beginsel aanspraak maken op één (standaard) tuin van 120 m². Als het lid zijn verplichtingen nakomt kan het gebruik elk jaar verlengd worden. Zolang er geen wachtlijst bestaat kunnen aan een lid meerdere tuinen in gebruik worden gegeven. Uit overwegingen van redelijkheid kunnen bij het ontstaan van een wachtlijst niet zonder meer tuinen aan leden worden onttrokken voor wachtenden, wanneer er door overleg geen tuin(en) vrij komen zal degene op de wachtlijst moeten wachten tot er plaats vrij komt. De volgorde van de wachtlijst voor een tuin, een extra tuin, of meerdere tuinen is bindend tot voor een maximum van 2 standaard tuinen van 120 m². b.ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem in gebruik gegeven tuin, naar de regels gesteld in de reglementen. c.overeenkomstig de doelstelling van de vereniging dienen de tuin en de opstallen op de tuin voor ontspanning van het lid en eventueel zijn gezinsleden. d.leden worden geacht de op de aan hen toegewezen tuin aanwezige opstallen en beplanting in eigendom te bezitten. Deze strekken volledig tot onderpand van de uit het lidmaatschap en de huurovereenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen. e.de leden mogen hun tuin niet overdragen aan derden. f.ieder lid wordt geacht de bepalingen van statuten en reglementen alsmede de overige vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakt regels te kennen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1

12 Artikel 4.(vervolg) g. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de algemene vergadering, ook al waren zij niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, stipt op te volgen en zijn te dien opzichte volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden en bezoekers. h. Eigendommen van de vereniging, tijdelijk toevertrouwd aan leden, dienen op eerste aanvraag van of namens het bestuur te worden ingeleverd. Artikel 5. De leden kunnen zich volgens de daartoe gestelde regels laten kiezen in het bestuur en/of eventuele commissies. Artikel 6. a. De huurperiode van een volkstuin loopt gelijk met het verenigingsjaar zoals gesteld in art. 11 van de statuten, wat gelijk loopt met het kalenderjaar. b. De betaling van de huursom, de contributie en eventuele andere jaarlijkse vergoedingen dient vóór 1december van het jaar voorafgaande aan het betreffende verenigingsjaar in het bezit te zijn van de penningmeester, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen met het bestuur. c. Betaling dient bij voorkeur te geschieden door overmaking op bank- of girorekening van de VVEL, alleen bij uitzondering kan ook contant betaald worden. d. De hoogte van de bedragen van huursom, contributie, waarborgsom en sleutelgeld wordt afhankelijk van de grootte van de tuin(en) en de financiële situatie van de vereniging jaarlijks door het bestuur vastgesteld en ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. Bij verhoging van de bedragen kan dus een nabetaling nodig zijn, bij verlaging een terugbetaling. Artikel 7. (einde lidmaatschap) Het lidmaatschap eindigt ingevolge het gestelde in art. 8 van de statuten. Artikel 8. (ontzetting) Ontzetting ingevolge art. 8 lid 6 en 7 van de statuten kan worden uitgesproken door het bestuur indien het lid: a. niet binnen de gestelde termijn na schriftelijk ingebrekestelling aan haar/zijn verplichtingen voldoet; b. bij herhaling ingevolge statuten, reglementen of besluiten van de vereniging in gebreke moet worden gesteld; c. zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is te verstaan elke gedraging of handeling die de goede gang van zaken en het vriendschappelijk verkeer tussen de leden onderling verstoort of het aanzien van de vereniging schaadt; d. dit artikel zal niet worden toegepast alvorens het betrokken lid tweemaal schriftelijk is gewaarschuwd en zij/hij niet binnen veertien dagen na dagtekening van de laatste waarschuwing daaraan gevolg heeft gegeven. De tweede waarschuwing wordt aangetekend toegezonden; e. indien de ledenvergadering ingevolge art. 8 lid 7 van de statuten besluit tot verwerping van de ontzetting, wordt hierdoor tevens de schorsing opgeheven en het betrokken lid in haar/zijn rechten hersteld; f. handhaaft de vergadering het besluit tot ontzetting, dan brengt het bestuur dit besluit uiterlijk 10 dagen na de datum van de vergadering per aangetekend schrijven ter kennis van de betrokkene. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2

13 Artikel 9. Afwijkingen van het in art. 8 lid 2 van de statuten bepaalde ten aanzien van de overgang van het lidmaatschap bij overlijden kunnen op verzoek van de betrokkene(n) door het bestuur worden toegestaan. Artikel 10. a. Een vertrekkend lid dient de tuin uiterlijk 4 weken vóór beëindiging van het lidmaatschap schoon op te leveren, dat wil zeggen zonder opstallen en materialen en vrij van vuil, afval en onkruid, wortels van bomen en andere sterk wortelvormende planten, dit ter beoordeling van de complexcoördinator aan wie de tuin dient te worden overgedragen. Wordt hieraan niet voldaan zonder dat hierover schriftelijk een andere regeling is overeengekomen, dan vervallen de eigendommen op de tuin aanwezig aan de vereniging en wordt de waarborgsom niet gerestitueerd. Wanneer extern hulp moet worden ingehuurd om b.v. wortels van bomen e.d. te verwijderen zullen de kosten die de waarborgsom overstijgen op het betreffende lid worden verhaald. Sleutelgeld wordt alleen gerestitueerd na inlevering van de sleutel. b. Restitutie van waarborgsom en sleutelgeld aan een vertrekkend lid of eventuele erfgenamen zal geschieden na aftrek van eventuele schulden aan de vereniging. Wanneer betrokkene(n) afziet/afzien van restitutie wordt het betreffende bedrag door de penningmeester als donatie geboekt. Artikel 11. (het bestuur) a. Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid. Het voert het beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud ervan. Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken die zijn toegewezen aan eventuele commissies en ziet toe op de juiste uitvoering van die taken. Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer en voor de door de commissies uitgevoerde taken verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering. b. De bestuursleden hebben recht van toegang tot alle bijeenkomsten en commissievergaderingen. Artikel 12. a. De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging. Hij geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen. b. De voorzitter geeft op vergaderingen of bijeenkomsten het woord en ontneemt dit, indien de woordvoerder of de vergadering buiten de goede orde gaat. Hij heeft het recht debatten te sluiten indien hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is gerechtigd een ieder die de orde verstoort het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan een vergadering schorsen en/of na overleg met de overig aanwezige bestuursleden te verdagen. Artikel 13. De secretaris is belast met: a. de correspondentie van de vereniging en het afschrift houden daarvan. Van alle inkomende en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur in vergadering; b. het bijhouden van de ledenadministratie; c. het opstellen van een jaarverslag ingevolge art. 15 lid 2.a. van de statuten m.b.t. het ledenbestand en het gevoerde beleid, en het presenteren van dit jaarverslag op de jaarlijkse algemene ledenvergadering; HUISHOUDELIJK REGLEMENT 3

14 Artikel 14. De penningmeester is belast met: a. het innen van de in art. 9 van de statuten genoemde gelden en het verrichten van de betalingen; b. het beheren van de gelden en het voeren van de administratie daaraan verbonden; c. het opstellen van een financieel jaarverslag en het presenteren daarvan op de jaarlijkse algemene vergadering, zoals genoemd in art. 15 lid 2.b. van de statuten; d. het opstellen van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar zoals genoemd in art. 15 lid 2.e. van de statuten en het presenteren daarvan op de jaarlijkse algemene ledenvergadering; e. het uitgeven en verhuren van tuinen, en het bijhouden van de wachtlijsten per complex. Artikel 15. Het bestuur is gerechtigd het totaalbedrag van de begroting in verband met onvoorziene omstandigheden met 10% te overschrijden. Artikel 16. a. De secretaris en de penningmeester kunnen met instemming van het bestuur een deel van hun werkzaamheden overdragen aan een ander bestuurslid of een commissielid, dat voor de uitvoering van deze werkzaamheden verantwoording verschuldigd is aan de desbetreffende functionaris. De delegerende functionaris legt t.a.v. de uitvoering van deze taken verantwoording af aan het bestuur. b. Secretaris en penningmeester informeren elkaar m.b.t. ledenmutaties en verhuur van tuinen. Artikel 17. a. Een voordracht van kandidaten voor een bestuursfunctie, zoals bedoeld in art. 12 lid 6 van de statuten, dient vergezeld te zijn van een bevestiging van instemming van deze kandidaten. b. Om als kandidaat te kunnen worden voorgedragen dient men tenminste één jaar als lid van de vereniging te zijn ingeschreven. Bij een tekort aan kandidaten en onderbezetting van het bestuur mag hiervan worden afgeweken. Artikel 18. Uit en door het bestuur wordt een persoon aangewezen voor het onderhouden van de contacten met de pers. Persberichten dienen te worden verzonden via het secretariaat. Artikel 19. Naast de algemene ledenvergaderingen, eventueel aangevraagd door de leden, kent de vereniging: a. bestuursvergaderingen; b. dagelijks bestuursvergaderingen; c. commissievergaderingen. Artikel 20. a. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden in het eerste halfjaar en bij voorkeur in de maand maart. b. De oproeping en de agenda voor deze vergadering dient tenminste 21 dagen tevoren aan de adressen van de leden te worden verzonden c. Voorstellen voor deze vergadering moeten uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering bij de secretaris worden ingediend. De ingediende voorstellen worden voorzien van een zgn. preadvies van het bestuur op de agenda opgenomen. Amendementen op zowel bestuurs- als ledenvoorstellen die reeds in de agenda bekend gesteld zijn dienen uiterlijk 7 dagen voor de HUISHOUDELIJK REGLEMENT 4

15 Artikel 20.(vervolg) algemene vergadering bij de secretaris te zijn ingediend. Amendementen die later binnenkomen worden niet behandeld. d. Algemene ledenvergaderingen als bedoeld in art. 17 lid 2 en lid 3 van de statuten dienen op een zodanig tijdstip te worden gehouden dat zoveel mogelijk leden deze kunnen bijwonen. De agenda voor deze vergaderingen dient minstens 7 dagen voor de vergadering bekend te zijn. e. Tijdens (algemene) ledenvergaderingen worden bij schriftelijke stemmingen 2 leden buiten het bestuur aangewezen als stemcommissie voor het openen en lezen van de stembriefjes en het tellen van de uitgebrachte stemmen. Het aantal uitgebrachte stemmen wordt vergeleken met het aantal aanwezige stemgerechtigden + eventuele stemmachtigingen. De uitslag van de stemming wordt op schrift ter kennis gebracht aan de voorzitter. De voorzitter maakt de uitslag van de stemming aan de vergadering bekend. f. Van onwaarde zijn stembriefjes welke - blanco zijn; - ondertekend zijn; - onleesbaar zijn; - niet aan het doel waarvoor de stembriefjes zijn uitgereikt voldoen. g. Indien een lid tijdens een stemming tevens wil stemmen namens een ander lid, dient de schriftelijke machtiging daartoe vóór de vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd, waarna haar/hem een extra stembriefje wordt uitgereikt. Artikel 21. a. Aan het begin van het verenigingsjaar wordt een vergaderschema opgesteld, zo nodig kan dit schema in de loop van het jaar worden bijgesteld. b. Buiten het in lid a. gestelde kunnen bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter of van twee leden van het bestuur. c. De oproep ter vergadering dient zo mogelijk 14 dagen voor de datum van de vergadering te geschieden. d. Alle besluiten tijdens bestuursvergaderingen dienen met een meerderheid van stemmen te worden genomen. Artikel 22. (commissies) a. Commissievergaderingen worden gehouden op voorstel van één of meer leden van de commissie of in opdracht van het bestuur. b. In elke commissie, met uitzondering van de kascontrolecommissie en eventuele adviescommissies, heeft een bestuurslid zitting voor de coördinatie met het bestuur. c. Commissievergaderingen worden geleid door een uit de commissieleden gekozen voorzitter. Artikel 23. a. Ter bevordering van een goede gang van zaken op de volkstuincomplexen van de vereniging wordt een tuinreglement vastgesteld. b. Het bestuur stelt per volkstuincomplex van de vereniging een bestuurslid aan als complexcoördinator, deze ziet toe op de dagelijkse gang van zaken op het betreffende complex en de naleving van het gestelde in de reglementen van de vereniging. Artikel 24. Ter versterking en/of verbetering van het verenigingsbeleid kunnen commissies worden ingesteld, bijvoorbeeld een controlecommissie of een adviescommissie; HUISHOUDELIJK REGLEMENT 5

16 Artikel 24.(vervolg) a. Elke commissie bestaat uit tenminste twee en ten hoogste zeven leden, Commissies ingesteld door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering worden benoemd voor de duur van haar opdracht en ontbonden wanneer deze is voltooid; b De duur van die opdracht mag maximaal 12 maanden zijn tenzij bestuur en/of algemene vergadering anders beslist. Artikel 25. a. De taak van de in art. 24 bedoelde commissies wordt door het bestuur op schrift gesteld met vermelding van de namen van de commissieleden, aan de commissieleden ter hand gesteld en bij de secretaris ter inzage gelegd b. Indien naar de mening van het bestuur commissies en/of commissieleden hun taak niet of niet voldoende uitvoeren is het bestuur gerechtigd hen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering in functie te schorsen. c. Alvorens dit geschiedt, zal het bestuur de betrokkene(n) in de gelegenheid stellen zich in een bestuursvergadering te verantwoorden. Artikel 26. De in de statuten bedoelde kascontrolecommissie bestaat uit drie (3) leden die geen deel uitmaken van het bestuur, zij worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar, terwijl elk jaar een lid aftreedt. Indien tussentijds een lid van deze commissie aftreedt wordt in haar/zijn plaats een vervangend commissielid gekozen dat op het rooster van aftreden de plaats inneemt van het afgetreden commissielid. Artikel 27. Bij tussentijdse vacatures van de in art. 24 genoemde functionarissen of bij ingevolge art. 25b besloten schorsing: a. zijn de betreffende functionarissen verplicht de in hun bezit zijnde bescheiden en/of andere eigendommen van de vereniging binnen 14 dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. b. zo nodig benoemt het bestuur een nieuwe functionaris die in alle opzichten de plaats inneemt van zijn voorganger. Dit wordt op de eerstvolgende ledenvergadering ter bekrachtiging voorgelegd Artikel 28. Evenals de leden van het bestuur hebben de in art. 24 genoemde functionarissen, voor de uitoefening van hun functie, op het eerste verzoek recht van toegang tot de tuinen op alle complexen van de vereniging waartoe de in art. 25.a. genoemde taakomschrijving als legitimatie geldt. Artikel 29. (wijziging reglementen) a. In het huishoudelijk- en het tuinreglement kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de uitdrukkelijke mededeling dat wijziging van reglementen zal worden voorgesteld. b. Een besluit tot wijziging van reglementen behoeft een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 6

17 Artikel 30. Een wijziging van reglementen treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de algemene ledenvergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd. Artikel 31. Het bestuur is gerechtigd tot het opleggen van boetes van ten hoogste 25,-- en/of het bepalen van een termijn waarbinnen nagelaten onderhouds- en/of algemene werkzaamheden alsnog dienen te worden uitgevoerd, indien het desbetreffende lid: a. zonder opgaaf van redenen de hem opgedragen werkzaamheden niet of niet naar behoren uitvoert; b. de tuin en/of de daarop aanwezige opstallen niet naar behoren onderhoudt; c. zich niet houdt aan bepalingen van statuten en/of reglementen en/of kenbaar gemaakte bepalingen. Artikel 32. Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn, in de uitoefening van hun functie, niet aansprakelijk voor: a. schade aan eigendommen van leden of bezoekers; b. ongevallen of letsel van welke aard dan ook; c. diefstal, beschadiging of verlies op enige wijze. Tenzij hun persoonlijke betrokkenheid bij enig onwettig handelen bewezen is. 13 maart 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 7

18 TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR Artikel 1. Tuinen met opstallen e.d. moeten worden aangewend als volkstuin teneinde daarop als ontspanning te tuinieren en mogen alleen gebruikt worden als moestuin en/of siertuin. De leden zijn gehouden de tuin en opstallen goed te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig de bestemming. Artikel 2. Auto s dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen parkeergelegenheid. Laden en lossen in de nabijheid van de eigen tuin is alleen na toestemming van de complexcoördinator toegestaan mits: a. de mogelijkheid aanwezig is; b. de auto z.s.m. na beëindiging van het laden of lossen weer op de aangewezen parkeergelegenheid wordt geplaatst; Bij nat weer mag niet met motorvoertuigen op de onverharde paden worden gereden. Artikel 3. De leden zijn verplicht op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht. Artikel 4. a. Indien langs of in de nabijheid van de tuin een strook beplanting aanwezig is, welke in beheer is van de vereniging, dient deze door de leden met aanliggende tuinen te worden schoongehouden van onkruid, vuil en afval. b. Snoeien aan bomen, struiken of heggen in deze strook en elders op het complex is NIET toegestaan, dit geschiedt door toedoen van de vereniging. In overleg met en na toestemming van de complexcoördinator kan hier van worden afgeweken. Artikel 5. De aan de tuin grenzende paden en greppels moeten door de leden worden schoongehouden tot 1 meter van de tuingrens. Artikel 6. Het is verboden paden, sloten of greppels te blokkeren of te vervuilen. Aanwijzingen van de complexcoördinator m.b.t. onderhoud van deze objecten dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. Artikel 7. Bij storingen en/of calamiteiten dient men contact op te nemen met de complexcoördinator. In verband met onderhoud van de tuin en omgeving daarvan kan men ook bij langdurige ziekte contact opnemen met de complexcoördinator. Artikel 8. Klachten omtrent de gang van zaken op het complex dienen, indien overleg met de complexcoördinator geen bevredigend resultaat oplevert, schriftelijk en goed gemotiveerd TUINREGLEMENT 1

19 Artikel 8. (vervolg) worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. Mondelinge klachten worden niet in behandeling genomen. Artikel 9. a. Bouwwerken, opstallen, broeibakken e.d. mogen geen overlast bezorgen aan de andere leden; de afstand tot de scheidingslijnen met de nevenliggende tuinen moet tenminste 0,50 meter zijn b. Per lid mag slechts één (1) kas worden gebouwd ongeacht het aantal of de oppervlakte tuin(en) die door het lid wordt gehuurd en benut. Maximaal toegestane hoogte van de kas is 2,25* meter boven het maaiveld, de maximaal toegestane oppervlakte is 16 m². c. Platglasbakken (broeibakken) zijn niet aan een maximum oppervlakte gebonden, de maximaal toegestane hoogte is 0,80 meter. d. Composthopen, -bakken en -silo s dienen zo te worden aangelegd dat zij geen hinder opleveren voor anderen en de tuin niet ontsieren e. De kleur van alle bouwwerken dient in overeenstemming te zijn met het landschap (groen - bruin). f. Alle bouwwerken dienen van een goede en degelijke constructie te zijn, voor schade ontstaan door los gewaaide onderdelen daarvan aan eigendommen van anderen is de eigenaar/gebruiker aansprakelijk. Bij ernstige calamiteiten beslist het bestuur. Artikel 10. Alvorens over te gaan tot het plaatsen van opstallen en bouwwerken dient vooraf een eenvoudige schets/tekening met vermelding van maten en materialen aan de complexcoördinator te worden voorgelegd. Na verkregen toestemming kan tot plaatsing worden overgegaan. Opstallen en bouwwerken die niet aan de gestelde regelgeving voldoen dienen op aanwijzing van het bestuur of de complexcoördinator, te worden aangepast of verwijderd. Indien na een tweede sommatie hieraan geen gevolg is gegeven, is het bestuur gerechtigd bedoelde opstallen en bouwwerken op kosten van het betreffende lid te laten verwijderen c.q. aan de eisen te laten aanpassen. Artikel 11. Gewasbeschermingsmiddelen, ook biologische mogen geen overlast veroorzaken bij de overige tuinen. Er mogen geen bij wet verboden bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Artikel 12. Mest moet worden gelost op de daarvoor door de complexcoördinator aan te wijzen plaatsen en moet binnen 10 dagen worden opgeruimd. Plantaardig afval wat als meststof kan dienen (compost e.d.) mag worden ondergespit. Artikel 13. Alle afval zowel plantaardig als niet-plantaardig dient door de leden zelf te worden gecomposteerd c.q. te worden afgevoerd. Bepaalde soorten plantaardig afval kunnen/mogen niet worden gecomposteerd, zoals aardappelloof, tomatenplanten, koolstronken en snoeihout en dient dus door de leden zelf te worden afgevoerd. Bij twijfel of composteren kan/mag de complexcoördinator raadplegen. Op de complexen is dus geen verzamelplaats aanwezig en er wordt door de vereniging geen vuil of afval afgevoerd. TUINREGLEMENT 2

20 Artikel 14. a. Tuinafscheidingen mogen uitsluitend bestaan uit beplanting, palen met gladde draad en/of gaas met een maximale hoogte van de door de vereniging geplaatste afscheidingspalen en draad dit geldt ook voor de afscheiding tussen de tuinen onderling. Prikkeldraad is uitdrukkelijk verboden. b. De vanwege de vereniging geplaatste grenspaaltjes mogen slechts door de vereniging worden vervangen c. Afscheidingen in andere vorm bijvoorbeeld planken zijn niet toegestaan Artikel 15. a. Geleidingen van bijvoorbeeld frambozen, druiven, bonen e.d. door middel van hulpmiddelen als palen, hekwerken, draden en gaas mogen niet hoger zijn dan 2,25* meter. b. Frambozen, bramen en andere gewassen dienen minimaal 50 cm binnen de omrastering van de tuin geplant te worden. Wanneer zij desondanks toch in een nevenliggende tuin of pad overhangen dienen zij te worden gesnoeid zodat overlast wordt voorkomen. Wanneer een tuinder in voorkomend geval na aanmaning daartoe niet of niet voldoende snoeit, is het bestuur bevoegd dit zonder verdere waarschuwing te (laten) doen. c. Hoogopgroeiende gewassen mogen geen hinder/overlast veroorzaken voor aanliggende tuinen. Indien dat toch het geval is kunnen zij op last van het bestuur zonder overleg ingekort of verwijderd worden. d. Het planten van fruitbomen is toegestaan mits deze geleid worden en in het najaar worden teruggesnoeid tot 2,25* meter hoogte. De bomen mogen geen overlast, zoals schaduw en wortelgroei geven voor andere leden. e. Na het afsterven van het gewas dienen bonenstaken en/of andere leimiddelen te worden verwijderd, (uiterlijk vóór 1 november van het lopende jaar) Artikel 16. Naast hetgeen in andere artikelen is vermeld is het de leden op de complexen verboden: a. onbevoegd de tuinen van anderen te betreden; b. op de tuin beplantingen te hebben die hinder aan anderen veroorzaken; c. handelingen te verrichten of te laten verrichten die het tuinplezier/-genot van anderen beperken; d. de gehuurde tuin te gebruiken als opslagplaats; e. in de paden te graven of langs de paden greppels te graven; f. op de complexen van de vereniging afval te verbranden; g. dode dieren op te hangen als afschrikmiddel; h. honden los mee te nemen op de complexen van de vereniging, dus enkel aangelijnd i. bestuursleden of daartoe aangewezen functionarissen te hinderen bij het controleren van de naleving van de reglementen. Artikel 17. Aardappelen mogen slechts op maximaal een derde van de oppervlakte van de tuin worden verbouwd. Men dient zodanig wisselteelt toe te passen dat slechts één maal per drie jaaraardappelen worden verbouwd op die delen van de tuin die daarvoor benut worden. Artikel 18. Ieder dient zijn tuin goed te onderhouden. Indien een tuinder zijn tuin niet goed onderhoudt zal hij, zo nodig twee maal, worden gewaarschuwd. Treedt dan nog geen verbetering op dan verliest hij de rechten op zijn tuin en kan deze door het bestuur aan een ander worden toegewezen. TUINREGLEMENT 3

Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg

Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam: De Groentehof. Zetel Artikel 2 De Vereniging is statutair gevestigd te Woudenberg. Duur Artikel 3 De Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT per 21-03-2013. Van de Vereniging van Volkstuinders Diverdoatsie, gevestigd te Groningen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT per 21-03-2013. Van de Vereniging van Volkstuinders Diverdoatsie, gevestigd te Groningen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT per 21-03-2013 Van de Vereniging van Volkstuinders Diverdoatsie, gevestigd te Groningen. LIDMAATSCHAP van de vereniging: Artikel 1. De vereniging bestaat uit leden die huurder zijn

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volkstuinders vereniging Huizen.

DOORLOPENDE TEKST. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volkstuinders vereniging Huizen. DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de te Huizen gevestigde vereniging: VOLKSTUINDERS VERENI- GING HUIZEN, na akte van statutenwijziging op 25 augustus 1997 verleden voor mr E.P. Huddleston Slater, notaris

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. Volkstuindersvereniging Maasland. Naam. De vereniging draagt de naam: "Volkstuindersvereniging maasland. Zetel. Duur.

STATUTEN. Volkstuindersvereniging Maasland. Naam. De vereniging draagt de naam: Volkstuindersvereniging maasland. Zetel. Duur. STATUTEN Volkstuindersvereniging Maasland Naam. Artikel 1: De vereniging draagt de naam: "Volkstuindersvereniging maasland Artikel 2: Zetel. De vereniging is statutair gevestigd te maasland. Artikel 3:

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

STATUTEN A.T.V. TEXELSTROOM, DEN HELDER ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam Amateurtuindersvereniging Texelstroom

STATUTEN A.T.V. TEXELSTROOM, DEN HELDER ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam Amateurtuindersvereniging Texelstroom STATUTEN A.T.V. TEXELSTROOM, DEN HELDER ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam Amateurtuindersvereniging Texelstroom Artikel 2. Zetel De vereniging is gevestigd te Den Helder.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STATUTEN van Bladzijde: A Bewonersvereniging Centrumbelangen Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Bewonersvereniging Centrumbelangen Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN)

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) N A A M E N Z E T E L Artikel 1 De vereniging draagt de naam Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en is gevestigd te

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

NieuwDemocratischZeist

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist STATUTEN d.d. 13- - NAAM en DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: NieuwDemocratischZeist. 2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Bladzijde: A STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub De Kreek. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 B C B STATUTEN Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 10-02-09 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave B C B...1 STATUTEN...1 Artikel 1 Naam en zetel...3 Artikel 2 Oprichtingsdatum, verenigingsjaar...3

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL...

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... B. C. STATUTEN 0 INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 LEDEN... 2 Artikel 3.... 2 JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS... 2 Artikel 4... 2 TOELATING... 3 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "DE UITKOMST". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te s-gravenhage

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Statuten van Bewonersvereniging Reitdiep, gevestigd in de gemeente Groningen

Statuten van Bewonersvereniging Reitdiep, gevestigd in de gemeente Groningen Statuten van, gevestigd in de gemeente Groningen Artikel 1 Naam, zetel en duur van de vereniging De vereniging draagt de naam en heeft haar zetel in de gemeente Groningen. De vereniging is aangegaan voor

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

1. De vereniging is genaamd: Vereniging HIJS HOKIJ DEN HAAG. Zij heeft haar zetel te s- Gravenhage.

1. De vereniging is genaamd: Vereniging HIJS HOKIJ DEN HAAG. Zij heeft haar zetel te s- Gravenhage. Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging is genaamd: Vereniging HIJS HOKIJ DEN HAAG. Zij heeft haar zetel te s- Gravenhage. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 3. De vereniging zal zo spoedig

Nadere informatie

L.U.S.V. Basketball STATUTEN

L.U.S.V. Basketball STATUTEN L.U.S.V. Basketball STATUTEN STATUTEN VAN DE BASKETBALVERENIGING LUSV Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Leidse Universitaire Basketbal Sportvereniging: LUSV. Artikel 2: Zij heeft haar zetel te Leiden.

Nadere informatie

Leden en Begunstigers.

Leden en Begunstigers. Statuten Bridgeclub Klaver Vier Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Klaver Vier". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Apeldoorn

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 Naam Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Amsterdamse Makelaars Club. Zij is gevestigd te Amsterdam Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP.JEUGD-LIDMAATSCHAP,ERELIDMAATSCHAP, DONATEURSCHAP

LIDMAATSCHAP.JEUGD-LIDMAATSCHAP,ERELIDMAATSCHAP, DONATEURSCHAP NAAM, ZETEL, DUUR Artikel 1 a. De vereniging draagt de naam: Door Oefening Kracht (DOK). b. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

Opgericht 11 juli Ingeschreven bij de KvK onder nr. V Aangesloten bij de N.B.A.T.

Opgericht 11 juli Ingeschreven bij de KvK onder nr. V Aangesloten bij de N.B.A.T. STATUTEN 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 STATUTEN NAAM: Artikel 1. De vereniging draagt de naam: LEIDSE AQUARIUM & TERRARIUM VERENIGING

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Naam Artikel 1 1. De naam van de vereniging is Tegenwind Hunzedal 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd in

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

STATUTEN Naam en

STATUTEN Naam en STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: 106.nl. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Assen. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: het samenbrengen van liefhebbers

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT. VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR Maart 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT. VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR Maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT en TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR Maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR Artikel 1. Iedere huurder van een tuin wordt automatisch

Nadere informatie

Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris wonende te Vinkeveen.

Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris wonende te Vinkeveen. STATUTEN Dit is een gedrukt exemplaar van de originele Statuten van Film-Videoclub De Ronde Venen. Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris

Nadere informatie

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna NAAM ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam "Badmintonvereniging De Burcht" en is gevestigd te Anna Paulowna. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. lid 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging "Bungalowpark de Nuilervennen". lid 2. Zij is gevestigd te Pesse, gemeente Hoogeveen. Artikel 2. lid 1. De vereniging heeft ten

Nadere informatie

STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005

STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005 STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005 Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Onafhankelijke Vereniging van de Noorse boskat DE NOORMAN. 2. Zij heeft

Nadere informatie

De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA.

De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA. STATUTEN Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA. Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente Hellevoetsluis. Doel Artikel 3 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN doss. 05.11610/BB WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN NAAM Artikel 1. De vereniging is genaamd: Unie van Beroepspensioenfondsen. De verkorte naam luidt: UvB. ZETEL EN DUUR Artikel 2. De

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

B.C. Multi Bridge Pijnacker-Nootdorp

B.C. Multi Bridge Pijnacker-Nootdorp STATUTEN. Naam en zetel. Artikel 1: 1 De vereniging draagt de naam BC Multi Bridge en is gevestigd te. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als de vereniging. Oprichtingsdatum en verenigingsjaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2012 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE.

NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE. NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE. ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel te Amersfoort. DOEL Artikel 3.

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Statuten Volkstuinvereniging Heerenveen

Statuten Volkstuinvereniging Heerenveen Statuten Volkstuinvereniging Heerenveen Artikel 1 : Naam De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniging Heerenveen. Artikel 2 : Zetel De vereniging heeft haar zetel te Heerenveen. Artikel 3 : Doel 1.

Nadere informatie

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C.

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. STATUTEN VAN DE HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. Op een vergadering, gehouden op 3 oktober 1997, is besloten een vereniging op te richten. De statuten zijn op 2 juni 2000 vastgelegd in de notariële akte en op

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE VERENIGING VAN HANDELSINFORMATIE-

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Begripsbepalingen Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; b. de

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage,

STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage, STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte van zeven-en-twintig augustus negentienhonderd-acht-en-negentig

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie