FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M. Groenewegen Rechter-Commissaris : mr. M.P.P.M. van Vonderen Activiteiten onderneming : Niron dreef een onderneming die zich bezighield met het voorbereiden en uitvoeren van bouwplannen en het aannemen van bouwwerken. Niron was actief in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Omzetgegevens : 2003: ,- 2004: ,- Personeel gemiddeld aantal : 60 Verslagperiode : 9 maart april 2005 Bestede uren in verslagperiode : circa 214 Bestede uren totaal : circa 214 (door de curator en zijn medewerkers mw. mr I.C. Koster en mr L.J.L. Rijckmans) 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Op datum faillissement waren er geen (rechts)personen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurder van Niron. De heer J. Brandt (hierna: Brandt ) stond op datum faillissement als enig commissaris en gevolmachtigde ingeschreven. De feitelijke leiding werd gevoerd door Brandt en de financiële directie werd gevoerd door mevrouw K. van Paassen. De aandelen in Niron worden gehouden door Niron Holding B.V. 1.2 Winst en verlies 2003: ,- 2004: ,- 1.3 Balanstotaal 2003: ,- 2004: ,-

2 1.4 Lopende procedures De curator heeft circa 6 lopende procedures aangetroffen. Voornoemde procedures lopen bij diverse rechterlijke instanties en de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De desbetreffende procedures zijn inmiddels geschorst. De curator zal zich op korte termijn beraden over het al dan niet overnemen/voortzetten van de procedures. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur De curator heeft de volgende lopende verzekeringen aangetroffen: VIB- Aansprakelijkheid, VIB-constructie, opstal extra uitgebreid, uitgebreide verzekering industrie, gevolgschade, goederenverzekering, werk- en landbouwmaterieel, computer, verzekering voor industriële bedrijven en een bedrijfsrittenaansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft geconstateerd dat ten aanzien van de VIB-constructie verzekering, ook wel Contruction All Risk (CAR) genaamd, aanzienlijke achterstanden bestonden ten aanzien van de premieafdracht. De verzekeringen zijn deels overgenomen door de koper van de activiteiten van Niron (zie hierna). De overige verzekeringen zullen op korte termijn worden beëindigd. Naar verwachting zullen geen aanspraken op premierestitutie geldend gemaakt kunnen worden. Het pand van waaruit Niron haar activiteiten verrichtte, werd gehuurd van Californië Vastgoed Beheer B.V., een onroerend goed vennootschap van één van de indirect grootaandeelhouders van Niron (de heer van Beek). Volgens mededelingen van de directie van Niron was de huur over het laatste jaar niet meer betaald. De huurovereenkomst is in het kader van de met Novubouw B.V. geëffectueerde activatransactie (zie hierna) met wederzijdse instemming per datum faillissement beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement Voor zover thans kan worden overzien, lijkt het faillissement in belangrijke mate te wijten geweest aan enerzijds het uitblijven van voldoende lucratieve opdrachten en anderzijds het moeten voorfinancieren van een omvangrijk bouwproject in Noordwijk, hetgeen uiteindelijk een te groot beslag op de liquide middelen heeft gelegd. Evenals andere bouwbedrijven heeft Niron last gehad van de malaise in de bouwbranche, waarbij de curator van de directie heeft begrepen dat in 2003 vrijwel geen bouwopdrachten van enige betekenis aan Niron zijn verstrekt (met uitzondering van het hierna te noemen bouwproject te Noordwijk), hetgeen in dat jaar tot een verlies van circa 1,4 miljoen leidde, waar in 2002 nog een beperkte winst van ,- werd behaald. Daar kwam bij dat vervolgens een project voor de bouw van 32 appartementen in Noordwijk (waarmee in totaal een aannemingssom van circa 4,2 miljoen was gemoeid, zijnde circa 45% van de jaaromzet van Niron) met onvoldoende winstmarge respectievelijk een beperkt ingecalculeerd verlies is aangenomen om in ieder geval een aantal werknemers gedurende langere tijd van werk te kunnen voorzien

3 Om nog onduidelijke redenen is in de aannemingsovereenkomst destijds afgesproken dat Niron (anders dan gebruikelijk) niet conform het verloop van de bouwtermijnen mocht factureren maar een belangrijk deel van al verrichte werkzaamheden pas mocht factureren indien bepaalde bouwstadia zouden zijn bereikt. Voorts was afgesproken dat betalingen waren gekoppeld aan de verkoop van de appartementen door de (uiteindelijke) opdrachtgever aan beoogde gegadigden. Een en ander impliceerde dat Niron in werkelijkheid een belangrijk deel van de bouw van dit complex moest voorfinancieren. Ten tijde van de faillietverklaring was alleen al op dit project sprake van omvangrijke vorderingen van Niron ter zake van al verricht maar nog niet te factureren onderhanden werk. Uiteindelijk heeft een en ander tot een dermate groot gebrek aan liquide middelen geleid dat de eigen aangifte van het faillissement onvermijdelijk werd. Het boekjaar 2004 werd voorts afgesloten met een verlies van ,-. De curator zal - zoals gebruikelijk - in de komende verslagperiode een nader onderzoek doen naar (andere) oorzaken van het faillissement van Niron. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslagaanzegging : 16 maart 2005 Gedurende de eerste twee weken na het uitspreken van het faillissement zijn meerdere personeelsbijeenkomsten gehouden waarbij het personeel op de hoogte is gebracht van de stand van zaken met betrekking tot het faillissement van Niron. Daarnaast is tijdens één van deze bijeenkomsten het ontslag aangezegd en toegelicht. Tenslotte zijn de werknemers geholpen bij het invullen van de formulieren ten behoeve van het UWV. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving Door de curator is een bedrijfsinventaris van relatief bescheiden omvang alsmede een tweetal vervoermiddelen aangetroffen. De bedrijfsinventaris bestaat grotendeels uit kantoorinventaris. Niron was al jaren geleden overgegaan tot het verkopen van haar bouwmaterieel, dat zij sindsdien per project van derden inhuurde. Op verzoek van de curator zijn de zaken getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies B.V. ( Troostwijk )

4 Met uitzondering van een geleasde kopieermachine zou volgens opgave van de directie de complete bedrijfsinventaris eigendom zijn van Niron. De inventaris was rechtsgeldig verpand aan de huisbankier van Niron, Rabobank Utrecht B.A. in het kader van (onder andere) aan Niron verstrekte financieringen. 3.3 Verkoopopbrengst In het kader van de hierna te beschrijven activatransactie met Novibouw B.V. zijn de complete bedrijfsinventaris en voorraden verkocht voor een bedrag van ,-. Dit bedrag ligt ruim boven de getaxeerde executiewaarde (circa ,-). 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie ook hierna onder punt Bodemvoorrecht fiscus Het bodemvoorrecht van de fiscus speelde geen bijzondere rol in dit faillissement omdat uit de verkoopopbrengst van de activa de huisbankier integraal kon worden voldaan, waarna het surplus vrij viel in de boedel te gunste van de overige crediteuren, waaronder de fiscus. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het inventariseren en doen taxeren van de inventaris en het voeren van onderhandelingen met Novubouw B.V. omtrent de verkoop van de inventaris. Voorraden / onderhanden werk (lopende projecten) 3.6 Beschrijving Volgens de opgave van de directie was ten tijde van de faillietverklaring geen sprake van enige voorraad van betekenis. Alle van toeleveranciers gekochte bouwmaterialen werden vrijwel onmiddellijk in de diverse bouwprojecten verwerkt. Ten tijde van de faillietverklaring was in wezen nog slechts sprake van vier lopende projecten. Het betrof drie in Utrecht en omstreken uitgevoerde projecten voor Rabobank Utrecht, de politie te Houten en de firma Jufidet te Zeist. De werkzaamheden voor Rabobank Utrecht betroffen de verbouwing van drie kantoorfilialen. Deze waren in een vergevorderd stadium. Dit laatste gold ook voor het project voor de politie, terwijl het project voor Jufidet (de interne verbouwing van een bedrijfsverzamelgebouw te Zeist) voor circa 60-70% was gevorderd. In overleg met de opdrachtgevers zijn door de curator vanaf datum faillissement in beperkte mate afbouwwerkzaamheden uitgevoerd teneinde de voortgang van deze projecten zo min mogelijk te verstoren en daardoor ook de incassering van openstaande debiteurenbedragen en een mogelijke overdracht van de projecten aan een derde niet in gevaar te brengen

5 Een en ander geldt niet voor het project te Noordwijk, dat in onderaanneming werd uitgevoerd voor Ridicon Projecten B.V. (hierna: Ridicon ). Ten tijde van de faillietverklaring lag dit project reeds stil omdat Strukton Bouw B.V. de door Niron van haar gehuurde bouwketen daags daarvoor al had weggehaald. Daarmee was Niron de facto niet meer op de bouwplaats aanwezig, terwijl het haar overigens ook aan de noodzakelijke materialen ontbrak om de werkzaamheden te continueren, aangezien toeleveranciers niet meer bereid waren deze zonder zekerheid omtrent de betaling te leveren. 3.7 Verkoopopbrengst Andere activa Alle lopende projecten behoudens het project te Noordwijk zijn verkocht voor een bedrag ad ,- aan Novubouw B.V. in het kader van de geëffectueerde beperkte doorstart van de activiteiten van Niron (zie hierna). Het project te Noordwijk is uiteindelijk aan Ridicon verkocht voor een bedrag ad ,- (incl. BTW), waar na taxatie door Troostwijk sprake was van een liquidatiewaarde van nihil en een onderhandse verkoopwaarde van ,-. Gelet op de vele tegenclaims een (dreigende) aansprakelijkheden van Niron wegens het stilvallen respectievelijk oplopen van vertragingen bij de voortgang van het project was het volledig realiseren van de onderhandse verkoopwaarde niet realistisch. Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie ook hierna onder punt 5.5. De curator heeft zich veel moeite getroost om met de verschillende opdrachtgevers tot afspraken te komen over het tijdelijk voortzetten van de lopende projecten en het uiteindelijk doen afmaken door de koper van de activa. Met name het overleg met Ridicon over verkoop van het project te Noordwijk en de inventarisatie en vaststelling van de reële waarde van het verrichte maar nog niet gefactureerde onderhanden werk vergde een aanzienlijke tijdsbesteding. 3.8 Beschrijving Niron houdt vijf aandelen van elk nominaal fl ,- in de naamloze vennootschap Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.. Dit aandelenbelang vertegenwoordigt naar verwachting een minimale waarde en werd waarschijnlijk meer vanuit ideële motieven aangehouden. De curator zal in de komende verslagperiode een gegadigde voor het aandelenpakket trachten te vinden. 3.9 Verkoopopbrengst en werkzaamheden Nog niet van toepassing - 5 -

6 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement was sprake van een debiteurenportefeuille van nominaal circa 1,7 miljoen, waarbij dient te worden aangetekend dat een niet onaanzienlijk deel van deze portefeuille zeer oude vorderingen (uit 1996/1997) betrof, terwijl de portefeuille daarnaast voor maar liefst een bedrag ad circa ,= betrekking had op geschillen met voormalige opdrachtgevers van Niron ter zake waarvan (arbitrage) procedures aanhangig zijn. De kansen op het met succes afronden van deze procedures worden door de financieel directrice van Niron buitengewoon klein geacht en in haar liquiditeitsprognoses had zij de terzake bestaande debiteurenvorderingen dan ook al geheel afgewaardeerd. Rekening houdend met verrekenposten van debiteuren die ook crediteur zijn, is sprake van een reëel te incasseren bedrag ad circa ,-. Naar verwachting kan de boedel voorts nog aanspraak maken op verdere vorderingen op debiteuren, die niet waren vermeld op de lijst van debiteuren per datum faillissement. Het gaat hierbij evenwel niet om substantiële bedragen. 4.2 Opbrengst In het kader van de activatransactie met Novubouw B.V. is voor de debiteurenportefeuille een bedrag van ,- ontvangen. 4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie ook hierna onder punt 5.5. Het inventariseren en waarderen van de debiteurenportefeuille en het voeren van de onderhandelingen met Novubouw omtrent de verkoop daarvan. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Niron werd gefinancierd door Rabobank Utrecht B.A., welke per datum faillissement uit hoofde van aan Niron verstrekte bedrijfsfinancieringen (inclusief een garantiefaciliteit van circa ,-) een bedrag ad circa ,- te vorderen had. Daarnaast was Niron hoofdelijk aansprakelijk voor financieringen, die door Rabobank Utrecht waren verstrekt aan gelieerde (groeps)vennootschappen

7 Rabobank Utrecht heeft zich na overleg met de curator bereid getoond de uitwinning van de door Niron verstrekte zekerheden te beperken tot de daadwerkelijk door Niron gebruikte kredietfaciliteiten (en derhalve niet voor faciliteiten, die aan de gelieerde vennootschappen waren verstrekt), hetgeen slechts tot ingewikkelde regresdiscussies met deze vennootschappen zou hebben geleid. 5.2 Leasecontracten De curator heeft een aanzienlijk aantal leasecontracten aangetroffen. Deze contracten zagen met name op circa 25 geleasde auto s. Een aantal van deze contracten is overgenomen door de desbetreffende bestuurders van deze auto s. De overige overeenkomsten zijn beëindigd en de auto s zijn inmiddels geretourneerd. 5.3 Beschrijving zekerheden Alle activa van betekenis zijn tot zekerheid voor de verstrekte financieringen aan Rabobank Utrecht verpand. Op basis van de thans aan de curator bekende documentatie dient te worden geconstateerd dat sprake is van rechtsgeldige zekerheidsrechten. Ten aanzien van een drietal ten laste van Niron nog lopende bankgaranties zijn met de bank afspraken gemaakt over het inventariseren van daaronder mogelijk door crediteuren nog in te dienen claims. Naar verwachting zal een substantieel deel van het thans nog door de curator in depot gehouden bedrag ad ruim ,- alsnog aan de boedel toekomen. 5.4 Separatistenpositie Rabobank Utrecht was separatist op basis van haar pandrechten. De aan Rabobank Utrecht verpande goederen zijn in overleg met Rabobank Utrecht verkocht door de curator. Uit de opbrengst kon Rabobank Utrecht volledig worden afgelost, waarna een aanzienlijk surplus voor de boedel resteerde, dat inmiddels op de faillissementsrekening is gestort. 5.5 Boedelbijdragen Nu sprake was van een verkoopsurplus, was een door de bank te betalen boedelbijdrage niet aan de orde. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator is slechts met een beperkt aantal eigendomsvoorbehouden geconfronteerd. De belangrijkste eigendomsvoorbehouden zagen op het project te Noordwijk. Ten aanzien van de nog aanwezige goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rustte, zijn door Ridicon in overleg met de curator (betalings)afspraken gemaakt. De boedel is ten aanzien van deze goederen gecrediteerd. De curator is nog doende de laatste eigendomsvoorbehouden af te wikkelen. Naar verwachting zal deze kwestie op korte termijn afgehandeld zijn

8 5.7 Reclamerechten Niet van toepassing 5.8 Retentierechten Niet van toepassing 5.9 De werkzaamheden betroffen het inventariseren van de rechten van Rabobank Utrecht en het voeren van overleg met haar en Novubouw B.V. omtrent de (onderhandse) verkoop van de verpande activa. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden De curator heeft een aantal werkzaamheden slechts in zeer beperkte mate gedurende een korte periode kunnen voortzetten De curator heeft slechts ten aanzien van enkele projecten de strikt noodzakelijke werkzaamheden doen verrichten om zodoende vertraging en daarmee schade te voorkomen, dit in afwachting van de verkoop van deze projecten aan een gegadigde. Van een daadwerkelijk voortzetten van de onderneming was dan ook geen sprake. De materialen die in het kader van bovenstaande werkzaamheden benodigd waren zijn buiten de boedel om, rechtstreeks door de opdrachtgevers aangeschaft en betaald, nu de boedel niet over de benodigde middelen beschikte om de materialen te betalen en Rabobank Utrecht ook geen boedelkrediet wilde verstrekken. 6.2 Financiële verslaglegging Ten aanzien van de tijdens faillissement verrichte werkzaamheden zijn de daaraan bestede gewerkte uren in een sub administratie bijgehouden. De bestede tijd zal worden gefactureerd door Novubouw B.V., die de terzake bestaande vorderingen heeft gekocht in het kader van de hierna te beschrijven activatransactie. Het in overleg met werknemers Niron inventariseren noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de verschillende projecten, het aansturen van deze werkzaamheden en het voeren van overleg met leveranciers en opdrachtgevers

9 Doorstart 6.3 Beschrijving In het onderhavige faillissement is eerst getracht te komen tot één totale doorstart. Omdat geen overeenstemming mogelijk bleek tussen de beoogde koper van de activa en de curator ten aanzien van het project te Noordwijk, is er uiteindelijk voor gekozen het project te Noordwijk separaat te verkopen aan Ridicon. Activatransactie 1 De bedrijfsinventaris, gereedschappen, vervoermiddelen, voorraden, debiteurenportefeuille, het onderhandenwerk (exclusief het project te Noordwijk) en de goodwill zijn verkocht en geleverd aan de besloten vennootschap Novubouw B.V., gevestigd te Utrecht. Bij Novubouw B.V. zijn voorts 15 ex-werknemers van Niron in dienst getreden. 6.4 Verantwoording De curator heeft de verkochte activa voor zover redelijkerwijs mogelijk door Troostwijk laten taxeren. De koopprijs per onderdeel benadert ligt veelal de getaxeerde onderhandse verkoopwaarde en overtreft de liquidatiewaarde. Ten aanzien van de debiteuren heeft de curator een nauwgezette analyse gemaakt van de inbaarheid van de desbetreffende debiteuren. De koopsom voor de debiteuren lag uiteindelijk op de waarde van het realiter te incasseren bedrag. 6.5 Opbrengst De totale koopsom voor de aan Novubouw B.V. verkochte activa bedroeg ,50. Na aflossing van Rabo Utrecht en voorlopige reservering van het met uitstaande bankgaranties gemoeide bedrag van ruim ,- vloeide hiervan uiteindelijk een bedrag van ruim ,- in de boedel. 6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie hiervoor onder punt 5.5. De werkzaamheden bestonden uit het inventariseren (van de waarde) van te verkopen activa, het voeren van uitvoerige onderhandelingen met Novubouw B.V. en het opstellen van de uiteindelijke activa-overeenkomst. Activatransactie 2 Het project te Noordwijk is verkocht aan de hoofdaannemer (de opdrachtgever van Niron) op dit project, Ridicon

10 In het project te Noordwijk zat een aanzienlijke hoeveelheid onderhanden (reeds verricht maar nog niet gefactureerd) werk. De curator heeft naar aanleiding daarvan in samenwerking met de projectleider en de taxateur (die werd ondersteund door een onafhankelijke bouwkundige) een berekening gemaakt van de waarde van het project. Vervolgens is bezien welke extra kosten vervolgens gemaakt zouden moeten worden voor het weer inschakelen van bepaalde betrokken (onvervangbare) derden. Tenslotte is bezien welke risico s waren verbonden aan het doorzetten van het project, zoals bijvoorbeeld te verbeuren boete s in verband met te late oplevering. De curator heeft vervolgens voornoemde kosten en risico s in aftrek gebracht op de waarde van het werk en daarop - in samenspraak met Troostwijk, die het geheel ook heeft getaxeerd, zie hiervoor onder punt de uiteindelijke koopsom gebaseerd. 6.7 Verantwoording Gedurende het gehele proces is veelvuldig overlegd met de projectleider en Troostwijk. Deze laatste heeft zich op zijn beurt laten adviseren door een onafhankelijke bouwkundige. De curator heeft daarnaast contact gehad met diverse leveranciers om zodoende een gedegen beeld te krijgen van de te maken (extra) kosten. 6.8 Opbrengst De totale koopsom bedroeg ,- (inclusief BTW). 6.9 Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie hiervoor onder punt 5.5. Zie onder punt 6.6 en 6.7 alsmede het opstellen van de vaststellings- tevens overdrachtsovereenkomst met Ridicon. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft een deugdelijke, goed bijgewerkte administratie aangetroffen. Op verzoek van de curator konden alle benodigde stukken snel worden aangeleverd. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen tot en met 2003 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening voor het jaar 2004 was gereed. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Ten aanzien van de jaarrekening 2004 is door de huisaccountant (Kooij & Partners te Utrecht) op 18 februari 2005 een accountantsverklaring afgegeven, waarbij de curator opmerkt dat in de jaarrekening door de accountant expliciet wordt gewezen op de continuïteitsproblematiek

11 7.4 Stortingsverplichting aandelen De curator moet nog nagaan of aan de volstortingsverplichting is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator zal - zoals gebruikelijk - een onderzoek instellen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur van bestuurders of feitelijk leidinggevenden. 7.6 Paulianeus handelen De curator is vooralsnog niet geconfronteerd met paulianeuze rechtshandelingen. Zie hiervoor onder punt Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Houmaet: De omvang van de advertentiekosten is nog niet bekend. UWV Gak: De hoogte van de boedelvordering van het UWV Gak is nog niet bekend. Troostwijk: De kosten, verbonden aan de taxatiewerkzaamheden van Troostwijk belopen enige duizenden euro s en zullen worden voldaan. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft een voorlopige vordering ad ,- ingediend terzake niet afgedragen loonbelasting over het tijdvak januari Daarnaast dient rekening te worden gehouden met een vergelijkbare claim over het tijdvak februari 2005, terwijl voorts een aanzienlijke vordering ex art. 29 lid 2 OB wordt verwacht. 8.3 Preferente vordering van het UWV : Nog niet bekend 8.4 Andere preferente crediteuren : Vooralsnog geen 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : circa 2,488 miljoen 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling De curator heeft nog onvoldoende inzicht in de (boedel)vorderingen van UWV Gak en de fiscus om een gedegen inschatting te maken van de wijze van afwikkeling. Op basis van de huidige gegevens lijken de vooruitzichten op een uitkering aan concurrente crediteuren echter niet rooskleurig

12 De curator heeft kort na zijn benoeming alle hem bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek hun vorderingen bij hem bekend te maken. Het verificatieproces is inmiddels in volle gang. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Op basis van de huidige gegevens is nog geen inschatting te geven omtrent de termijn van afwikkeling. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat het faillissement pas in de loop van 2006 zal kunnen worden afgewikkeld, dit ook in verband met lopende gerechtelijke procedures. 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich eerst een volledig beeld dienen te vormen van de schuldenlast van Niron. Daarnaast zal worden bezien of nog meer actief kan worden getraceerd en te gelde gemaakt. Naar verwachting zullen de opbrengsten hiervan evenwel niet substantieel zijn. Op basis van deze gegevens zal vervolgens bepaald worden welke vervolgstappen genomen dienen te worden. In de komende verslagperiode zal de curator de financiële administratie op mogelijke onregelmatigheden onderzoeken en het onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid verrichten. 9.3 Saldo van de faillissementsrekening Het saldo van de bij C&E Bankiers onder het gebruikelijke arrangement geopende faillissementsrekening zal na overboeking van de bruto opbrengsten van de geëffectueerde activatransacties ,32 bedragen. Op dit bedrag strekken de gemaakte kosten in mindering. 9.4 Indiening volgend verslag Voorzover tussentijdse ontwikkelingen niet tot eerdere verslaglegging nopen, zal een volgend verslag worden uitgebracht in de maand juli Publicatie op website Dit openbare verslag en alle verdere openbare faillissementsverslagen ex art. 73a Fw zullen ook worden gepubliceerd op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. (www.cmsderks.nl, publicaties, faillissementen). Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend

13 Utrecht, 11 april 2005 J.L.M. Groenewegen (curator) CMS Derks Star Busmann N.V. Postbus AG Utrecht Telefoonnummer: Telefaxnummer: adressen :

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris

Nadere informatie

SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET

SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Surséancenummer : 05/2 S - Rechtbank Utrecht Datum beschikking : 20 januari 2005 Bewindvoerder : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie