FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M. Groenewegen Rechter-Commissaris : mr. M.P.P.M. van Vonderen Activiteiten onderneming : Niron dreef een onderneming die zich bezighield met het voorbereiden en uitvoeren van bouwplannen en het aannemen van bouwwerken. Niron was actief in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Omzetgegevens : 2003: ,- 2004: ,- Personeel gemiddeld aantal : 60 Verslagperiode : 9 maart april 2005 Bestede uren in verslagperiode : circa 214 Bestede uren totaal : circa 214 (door de curator en zijn medewerkers mw. mr I.C. Koster en mr L.J.L. Rijckmans) 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Op datum faillissement waren er geen (rechts)personen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurder van Niron. De heer J. Brandt (hierna: Brandt ) stond op datum faillissement als enig commissaris en gevolmachtigde ingeschreven. De feitelijke leiding werd gevoerd door Brandt en de financiële directie werd gevoerd door mevrouw K. van Paassen. De aandelen in Niron worden gehouden door Niron Holding B.V. 1.2 Winst en verlies 2003: ,- 2004: ,- 1.3 Balanstotaal 2003: ,- 2004: ,-

2 1.4 Lopende procedures De curator heeft circa 6 lopende procedures aangetroffen. Voornoemde procedures lopen bij diverse rechterlijke instanties en de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De desbetreffende procedures zijn inmiddels geschorst. De curator zal zich op korte termijn beraden over het al dan niet overnemen/voortzetten van de procedures. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur De curator heeft de volgende lopende verzekeringen aangetroffen: VIB- Aansprakelijkheid, VIB-constructie, opstal extra uitgebreid, uitgebreide verzekering industrie, gevolgschade, goederenverzekering, werk- en landbouwmaterieel, computer, verzekering voor industriële bedrijven en een bedrijfsrittenaansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft geconstateerd dat ten aanzien van de VIB-constructie verzekering, ook wel Contruction All Risk (CAR) genaamd, aanzienlijke achterstanden bestonden ten aanzien van de premieafdracht. De verzekeringen zijn deels overgenomen door de koper van de activiteiten van Niron (zie hierna). De overige verzekeringen zullen op korte termijn worden beëindigd. Naar verwachting zullen geen aanspraken op premierestitutie geldend gemaakt kunnen worden. Het pand van waaruit Niron haar activiteiten verrichtte, werd gehuurd van Californië Vastgoed Beheer B.V., een onroerend goed vennootschap van één van de indirect grootaandeelhouders van Niron (de heer van Beek). Volgens mededelingen van de directie van Niron was de huur over het laatste jaar niet meer betaald. De huurovereenkomst is in het kader van de met Novubouw B.V. geëffectueerde activatransactie (zie hierna) met wederzijdse instemming per datum faillissement beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement Voor zover thans kan worden overzien, lijkt het faillissement in belangrijke mate te wijten geweest aan enerzijds het uitblijven van voldoende lucratieve opdrachten en anderzijds het moeten voorfinancieren van een omvangrijk bouwproject in Noordwijk, hetgeen uiteindelijk een te groot beslag op de liquide middelen heeft gelegd. Evenals andere bouwbedrijven heeft Niron last gehad van de malaise in de bouwbranche, waarbij de curator van de directie heeft begrepen dat in 2003 vrijwel geen bouwopdrachten van enige betekenis aan Niron zijn verstrekt (met uitzondering van het hierna te noemen bouwproject te Noordwijk), hetgeen in dat jaar tot een verlies van circa 1,4 miljoen leidde, waar in 2002 nog een beperkte winst van ,- werd behaald. Daar kwam bij dat vervolgens een project voor de bouw van 32 appartementen in Noordwijk (waarmee in totaal een aannemingssom van circa 4,2 miljoen was gemoeid, zijnde circa 45% van de jaaromzet van Niron) met onvoldoende winstmarge respectievelijk een beperkt ingecalculeerd verlies is aangenomen om in ieder geval een aantal werknemers gedurende langere tijd van werk te kunnen voorzien

3 Om nog onduidelijke redenen is in de aannemingsovereenkomst destijds afgesproken dat Niron (anders dan gebruikelijk) niet conform het verloop van de bouwtermijnen mocht factureren maar een belangrijk deel van al verrichte werkzaamheden pas mocht factureren indien bepaalde bouwstadia zouden zijn bereikt. Voorts was afgesproken dat betalingen waren gekoppeld aan de verkoop van de appartementen door de (uiteindelijke) opdrachtgever aan beoogde gegadigden. Een en ander impliceerde dat Niron in werkelijkheid een belangrijk deel van de bouw van dit complex moest voorfinancieren. Ten tijde van de faillietverklaring was alleen al op dit project sprake van omvangrijke vorderingen van Niron ter zake van al verricht maar nog niet te factureren onderhanden werk. Uiteindelijk heeft een en ander tot een dermate groot gebrek aan liquide middelen geleid dat de eigen aangifte van het faillissement onvermijdelijk werd. Het boekjaar 2004 werd voorts afgesloten met een verlies van ,-. De curator zal - zoals gebruikelijk - in de komende verslagperiode een nader onderzoek doen naar (andere) oorzaken van het faillissement van Niron. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslagaanzegging : 16 maart 2005 Gedurende de eerste twee weken na het uitspreken van het faillissement zijn meerdere personeelsbijeenkomsten gehouden waarbij het personeel op de hoogte is gebracht van de stand van zaken met betrekking tot het faillissement van Niron. Daarnaast is tijdens één van deze bijeenkomsten het ontslag aangezegd en toegelicht. Tenslotte zijn de werknemers geholpen bij het invullen van de formulieren ten behoeve van het UWV. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving Door de curator is een bedrijfsinventaris van relatief bescheiden omvang alsmede een tweetal vervoermiddelen aangetroffen. De bedrijfsinventaris bestaat grotendeels uit kantoorinventaris. Niron was al jaren geleden overgegaan tot het verkopen van haar bouwmaterieel, dat zij sindsdien per project van derden inhuurde. Op verzoek van de curator zijn de zaken getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies B.V. ( Troostwijk )

4 Met uitzondering van een geleasde kopieermachine zou volgens opgave van de directie de complete bedrijfsinventaris eigendom zijn van Niron. De inventaris was rechtsgeldig verpand aan de huisbankier van Niron, Rabobank Utrecht B.A. in het kader van (onder andere) aan Niron verstrekte financieringen. 3.3 Verkoopopbrengst In het kader van de hierna te beschrijven activatransactie met Novibouw B.V. zijn de complete bedrijfsinventaris en voorraden verkocht voor een bedrag van ,-. Dit bedrag ligt ruim boven de getaxeerde executiewaarde (circa ,-). 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie ook hierna onder punt Bodemvoorrecht fiscus Het bodemvoorrecht van de fiscus speelde geen bijzondere rol in dit faillissement omdat uit de verkoopopbrengst van de activa de huisbankier integraal kon worden voldaan, waarna het surplus vrij viel in de boedel te gunste van de overige crediteuren, waaronder de fiscus. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het inventariseren en doen taxeren van de inventaris en het voeren van onderhandelingen met Novubouw B.V. omtrent de verkoop van de inventaris. Voorraden / onderhanden werk (lopende projecten) 3.6 Beschrijving Volgens de opgave van de directie was ten tijde van de faillietverklaring geen sprake van enige voorraad van betekenis. Alle van toeleveranciers gekochte bouwmaterialen werden vrijwel onmiddellijk in de diverse bouwprojecten verwerkt. Ten tijde van de faillietverklaring was in wezen nog slechts sprake van vier lopende projecten. Het betrof drie in Utrecht en omstreken uitgevoerde projecten voor Rabobank Utrecht, de politie te Houten en de firma Jufidet te Zeist. De werkzaamheden voor Rabobank Utrecht betroffen de verbouwing van drie kantoorfilialen. Deze waren in een vergevorderd stadium. Dit laatste gold ook voor het project voor de politie, terwijl het project voor Jufidet (de interne verbouwing van een bedrijfsverzamelgebouw te Zeist) voor circa 60-70% was gevorderd. In overleg met de opdrachtgevers zijn door de curator vanaf datum faillissement in beperkte mate afbouwwerkzaamheden uitgevoerd teneinde de voortgang van deze projecten zo min mogelijk te verstoren en daardoor ook de incassering van openstaande debiteurenbedragen en een mogelijke overdracht van de projecten aan een derde niet in gevaar te brengen

5 Een en ander geldt niet voor het project te Noordwijk, dat in onderaanneming werd uitgevoerd voor Ridicon Projecten B.V. (hierna: Ridicon ). Ten tijde van de faillietverklaring lag dit project reeds stil omdat Strukton Bouw B.V. de door Niron van haar gehuurde bouwketen daags daarvoor al had weggehaald. Daarmee was Niron de facto niet meer op de bouwplaats aanwezig, terwijl het haar overigens ook aan de noodzakelijke materialen ontbrak om de werkzaamheden te continueren, aangezien toeleveranciers niet meer bereid waren deze zonder zekerheid omtrent de betaling te leveren. 3.7 Verkoopopbrengst Andere activa Alle lopende projecten behoudens het project te Noordwijk zijn verkocht voor een bedrag ad ,- aan Novubouw B.V. in het kader van de geëffectueerde beperkte doorstart van de activiteiten van Niron (zie hierna). Het project te Noordwijk is uiteindelijk aan Ridicon verkocht voor een bedrag ad ,- (incl. BTW), waar na taxatie door Troostwijk sprake was van een liquidatiewaarde van nihil en een onderhandse verkoopwaarde van ,-. Gelet op de vele tegenclaims een (dreigende) aansprakelijkheden van Niron wegens het stilvallen respectievelijk oplopen van vertragingen bij de voortgang van het project was het volledig realiseren van de onderhandse verkoopwaarde niet realistisch. Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie ook hierna onder punt 5.5. De curator heeft zich veel moeite getroost om met de verschillende opdrachtgevers tot afspraken te komen over het tijdelijk voortzetten van de lopende projecten en het uiteindelijk doen afmaken door de koper van de activa. Met name het overleg met Ridicon over verkoop van het project te Noordwijk en de inventarisatie en vaststelling van de reële waarde van het verrichte maar nog niet gefactureerde onderhanden werk vergde een aanzienlijke tijdsbesteding. 3.8 Beschrijving Niron houdt vijf aandelen van elk nominaal fl ,- in de naamloze vennootschap Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.. Dit aandelenbelang vertegenwoordigt naar verwachting een minimale waarde en werd waarschijnlijk meer vanuit ideële motieven aangehouden. De curator zal in de komende verslagperiode een gegadigde voor het aandelenpakket trachten te vinden. 3.9 Verkoopopbrengst en werkzaamheden Nog niet van toepassing - 5 -

6 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement was sprake van een debiteurenportefeuille van nominaal circa 1,7 miljoen, waarbij dient te worden aangetekend dat een niet onaanzienlijk deel van deze portefeuille zeer oude vorderingen (uit 1996/1997) betrof, terwijl de portefeuille daarnaast voor maar liefst een bedrag ad circa ,= betrekking had op geschillen met voormalige opdrachtgevers van Niron ter zake waarvan (arbitrage) procedures aanhangig zijn. De kansen op het met succes afronden van deze procedures worden door de financieel directrice van Niron buitengewoon klein geacht en in haar liquiditeitsprognoses had zij de terzake bestaande debiteurenvorderingen dan ook al geheel afgewaardeerd. Rekening houdend met verrekenposten van debiteuren die ook crediteur zijn, is sprake van een reëel te incasseren bedrag ad circa ,-. Naar verwachting kan de boedel voorts nog aanspraak maken op verdere vorderingen op debiteuren, die niet waren vermeld op de lijst van debiteuren per datum faillissement. Het gaat hierbij evenwel niet om substantiële bedragen. 4.2 Opbrengst In het kader van de activatransactie met Novubouw B.V. is voor de debiteurenportefeuille een bedrag van ,- ontvangen. 4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie ook hierna onder punt 5.5. Het inventariseren en waarderen van de debiteurenportefeuille en het voeren van de onderhandelingen met Novubouw omtrent de verkoop daarvan. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Niron werd gefinancierd door Rabobank Utrecht B.A., welke per datum faillissement uit hoofde van aan Niron verstrekte bedrijfsfinancieringen (inclusief een garantiefaciliteit van circa ,-) een bedrag ad circa ,- te vorderen had. Daarnaast was Niron hoofdelijk aansprakelijk voor financieringen, die door Rabobank Utrecht waren verstrekt aan gelieerde (groeps)vennootschappen

7 Rabobank Utrecht heeft zich na overleg met de curator bereid getoond de uitwinning van de door Niron verstrekte zekerheden te beperken tot de daadwerkelijk door Niron gebruikte kredietfaciliteiten (en derhalve niet voor faciliteiten, die aan de gelieerde vennootschappen waren verstrekt), hetgeen slechts tot ingewikkelde regresdiscussies met deze vennootschappen zou hebben geleid. 5.2 Leasecontracten De curator heeft een aanzienlijk aantal leasecontracten aangetroffen. Deze contracten zagen met name op circa 25 geleasde auto s. Een aantal van deze contracten is overgenomen door de desbetreffende bestuurders van deze auto s. De overige overeenkomsten zijn beëindigd en de auto s zijn inmiddels geretourneerd. 5.3 Beschrijving zekerheden Alle activa van betekenis zijn tot zekerheid voor de verstrekte financieringen aan Rabobank Utrecht verpand. Op basis van de thans aan de curator bekende documentatie dient te worden geconstateerd dat sprake is van rechtsgeldige zekerheidsrechten. Ten aanzien van een drietal ten laste van Niron nog lopende bankgaranties zijn met de bank afspraken gemaakt over het inventariseren van daaronder mogelijk door crediteuren nog in te dienen claims. Naar verwachting zal een substantieel deel van het thans nog door de curator in depot gehouden bedrag ad ruim ,- alsnog aan de boedel toekomen. 5.4 Separatistenpositie Rabobank Utrecht was separatist op basis van haar pandrechten. De aan Rabobank Utrecht verpande goederen zijn in overleg met Rabobank Utrecht verkocht door de curator. Uit de opbrengst kon Rabobank Utrecht volledig worden afgelost, waarna een aanzienlijk surplus voor de boedel resteerde, dat inmiddels op de faillissementsrekening is gestort. 5.5 Boedelbijdragen Nu sprake was van een verkoopsurplus, was een door de bank te betalen boedelbijdrage niet aan de orde. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator is slechts met een beperkt aantal eigendomsvoorbehouden geconfronteerd. De belangrijkste eigendomsvoorbehouden zagen op het project te Noordwijk. Ten aanzien van de nog aanwezige goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rustte, zijn door Ridicon in overleg met de curator (betalings)afspraken gemaakt. De boedel is ten aanzien van deze goederen gecrediteerd. De curator is nog doende de laatste eigendomsvoorbehouden af te wikkelen. Naar verwachting zal deze kwestie op korte termijn afgehandeld zijn

8 5.7 Reclamerechten Niet van toepassing 5.8 Retentierechten Niet van toepassing 5.9 De werkzaamheden betroffen het inventariseren van de rechten van Rabobank Utrecht en het voeren van overleg met haar en Novubouw B.V. omtrent de (onderhandse) verkoop van de verpande activa. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden De curator heeft een aantal werkzaamheden slechts in zeer beperkte mate gedurende een korte periode kunnen voortzetten De curator heeft slechts ten aanzien van enkele projecten de strikt noodzakelijke werkzaamheden doen verrichten om zodoende vertraging en daarmee schade te voorkomen, dit in afwachting van de verkoop van deze projecten aan een gegadigde. Van een daadwerkelijk voortzetten van de onderneming was dan ook geen sprake. De materialen die in het kader van bovenstaande werkzaamheden benodigd waren zijn buiten de boedel om, rechtstreeks door de opdrachtgevers aangeschaft en betaald, nu de boedel niet over de benodigde middelen beschikte om de materialen te betalen en Rabobank Utrecht ook geen boedelkrediet wilde verstrekken. 6.2 Financiële verslaglegging Ten aanzien van de tijdens faillissement verrichte werkzaamheden zijn de daaraan bestede gewerkte uren in een sub administratie bijgehouden. De bestede tijd zal worden gefactureerd door Novubouw B.V., die de terzake bestaande vorderingen heeft gekocht in het kader van de hierna te beschrijven activatransactie. Het in overleg met werknemers Niron inventariseren noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de verschillende projecten, het aansturen van deze werkzaamheden en het voeren van overleg met leveranciers en opdrachtgevers

9 Doorstart 6.3 Beschrijving In het onderhavige faillissement is eerst getracht te komen tot één totale doorstart. Omdat geen overeenstemming mogelijk bleek tussen de beoogde koper van de activa en de curator ten aanzien van het project te Noordwijk, is er uiteindelijk voor gekozen het project te Noordwijk separaat te verkopen aan Ridicon. Activatransactie 1 De bedrijfsinventaris, gereedschappen, vervoermiddelen, voorraden, debiteurenportefeuille, het onderhandenwerk (exclusief het project te Noordwijk) en de goodwill zijn verkocht en geleverd aan de besloten vennootschap Novubouw B.V., gevestigd te Utrecht. Bij Novubouw B.V. zijn voorts 15 ex-werknemers van Niron in dienst getreden. 6.4 Verantwoording De curator heeft de verkochte activa voor zover redelijkerwijs mogelijk door Troostwijk laten taxeren. De koopprijs per onderdeel benadert ligt veelal de getaxeerde onderhandse verkoopwaarde en overtreft de liquidatiewaarde. Ten aanzien van de debiteuren heeft de curator een nauwgezette analyse gemaakt van de inbaarheid van de desbetreffende debiteuren. De koopsom voor de debiteuren lag uiteindelijk op de waarde van het realiter te incasseren bedrag. 6.5 Opbrengst De totale koopsom voor de aan Novubouw B.V. verkochte activa bedroeg ,50. Na aflossing van Rabo Utrecht en voorlopige reservering van het met uitstaande bankgaranties gemoeide bedrag van ruim ,- vloeide hiervan uiteindelijk een bedrag van ruim ,- in de boedel. 6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie hiervoor onder punt 5.5. De werkzaamheden bestonden uit het inventariseren (van de waarde) van te verkopen activa, het voeren van uitvoerige onderhandelingen met Novubouw B.V. en het opstellen van de uiteindelijke activa-overeenkomst. Activatransactie 2 Het project te Noordwijk is verkocht aan de hoofdaannemer (de opdrachtgever van Niron) op dit project, Ridicon

10 In het project te Noordwijk zat een aanzienlijke hoeveelheid onderhanden (reeds verricht maar nog niet gefactureerd) werk. De curator heeft naar aanleiding daarvan in samenwerking met de projectleider en de taxateur (die werd ondersteund door een onafhankelijke bouwkundige) een berekening gemaakt van de waarde van het project. Vervolgens is bezien welke extra kosten vervolgens gemaakt zouden moeten worden voor het weer inschakelen van bepaalde betrokken (onvervangbare) derden. Tenslotte is bezien welke risico s waren verbonden aan het doorzetten van het project, zoals bijvoorbeeld te verbeuren boete s in verband met te late oplevering. De curator heeft vervolgens voornoemde kosten en risico s in aftrek gebracht op de waarde van het werk en daarop - in samenspraak met Troostwijk, die het geheel ook heeft getaxeerd, zie hiervoor onder punt de uiteindelijke koopsom gebaseerd. 6.7 Verantwoording Gedurende het gehele proces is veelvuldig overlegd met de projectleider en Troostwijk. Deze laatste heeft zich op zijn beurt laten adviseren door een onafhankelijke bouwkundige. De curator heeft daarnaast contact gehad met diverse leveranciers om zodoende een gedegen beeld te krijgen van de te maken (extra) kosten. 6.8 Opbrengst De totale koopsom bedroeg ,- (inclusief BTW). 6.9 Boedelbijdrage Niet van toepassing, zie hiervoor onder punt 5.5. Zie onder punt 6.6 en 6.7 alsmede het opstellen van de vaststellings- tevens overdrachtsovereenkomst met Ridicon. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft een deugdelijke, goed bijgewerkte administratie aangetroffen. Op verzoek van de curator konden alle benodigde stukken snel worden aangeleverd. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen tot en met 2003 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening voor het jaar 2004 was gereed. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Ten aanzien van de jaarrekening 2004 is door de huisaccountant (Kooij & Partners te Utrecht) op 18 februari 2005 een accountantsverklaring afgegeven, waarbij de curator opmerkt dat in de jaarrekening door de accountant expliciet wordt gewezen op de continuïteitsproblematiek

11 7.4 Stortingsverplichting aandelen De curator moet nog nagaan of aan de volstortingsverplichting is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator zal - zoals gebruikelijk - een onderzoek instellen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur van bestuurders of feitelijk leidinggevenden. 7.6 Paulianeus handelen De curator is vooralsnog niet geconfronteerd met paulianeuze rechtshandelingen. Zie hiervoor onder punt Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Houmaet: De omvang van de advertentiekosten is nog niet bekend. UWV Gak: De hoogte van de boedelvordering van het UWV Gak is nog niet bekend. Troostwijk: De kosten, verbonden aan de taxatiewerkzaamheden van Troostwijk belopen enige duizenden euro s en zullen worden voldaan. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft een voorlopige vordering ad ,- ingediend terzake niet afgedragen loonbelasting over het tijdvak januari Daarnaast dient rekening te worden gehouden met een vergelijkbare claim over het tijdvak februari 2005, terwijl voorts een aanzienlijke vordering ex art. 29 lid 2 OB wordt verwacht. 8.3 Preferente vordering van het UWV : Nog niet bekend 8.4 Andere preferente crediteuren : Vooralsnog geen 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : circa 2,488 miljoen 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling De curator heeft nog onvoldoende inzicht in de (boedel)vorderingen van UWV Gak en de fiscus om een gedegen inschatting te maken van de wijze van afwikkeling. Op basis van de huidige gegevens lijken de vooruitzichten op een uitkering aan concurrente crediteuren echter niet rooskleurig

12 De curator heeft kort na zijn benoeming alle hem bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek hun vorderingen bij hem bekend te maken. Het verificatieproces is inmiddels in volle gang. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Op basis van de huidige gegevens is nog geen inschatting te geven omtrent de termijn van afwikkeling. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat het faillissement pas in de loop van 2006 zal kunnen worden afgewikkeld, dit ook in verband met lopende gerechtelijke procedures. 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich eerst een volledig beeld dienen te vormen van de schuldenlast van Niron. Daarnaast zal worden bezien of nog meer actief kan worden getraceerd en te gelde gemaakt. Naar verwachting zullen de opbrengsten hiervan evenwel niet substantieel zijn. Op basis van deze gegevens zal vervolgens bepaald worden welke vervolgstappen genomen dienen te worden. In de komende verslagperiode zal de curator de financiële administratie op mogelijke onregelmatigheden onderzoeken en het onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid verrichten. 9.3 Saldo van de faillissementsrekening Het saldo van de bij C&E Bankiers onder het gebruikelijke arrangement geopende faillissementsrekening zal na overboeking van de bruto opbrengsten van de geëffectueerde activatransacties ,32 bedragen. Op dit bedrag strekken de gemaakte kosten in mindering. 9.4 Indiening volgend verslag Voorzover tussentijdse ontwikkelingen niet tot eerdere verslaglegging nopen, zal een volgend verslag worden uitgebracht in de maand juli Publicatie op website Dit openbare verslag en alle verdere openbare faillissementsverslagen ex art. 73a Fw zullen ook worden gepubliceerd op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. (www.cmsderks.nl, publicaties, faillissementen). Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend

13 Utrecht, 11 april 2005 J.L.M. Groenewegen (curator) CMS Derks Star Busmann N.V. Postbus AG Utrecht Telefoonnummer: Telefaxnummer: adressen :

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Gegevens onderneming : Gemovers B.V. te Nieuwkoop (Kvk nr. 28061469) Faillissementsnummer : 11/483 F Datum uitspraak : 5 juli 2011 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 Gegevens onderneming : Van Werkhoven s Drukkerij Utrecht B.V. Faillissementsnummer : 06/492F Datum uitspraak : 20 september 2006 Curator : mr. J.L.M. Groenewegen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lost Boys TV & Streaming Media B.V. Faillissementsnummer : 03/416 F Datum

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., tevens h.o.d.n. W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., W.L.C.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 21 juni 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap DONE B,V,, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de Egelskoog

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Comfour Nederland B.V., statutair gevestigd te Lelystad, gevestigd aan de Vaartweg 96 te (8243 PP) Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2007 Naam failliet : Frog Pond B.V. Faillissementsnummer : 07/174F Datum uitspraak : 4 april 2007 Curator : mr. drs. J.L.M. Groenewegen R-C : mr. A.C. Schroten

Nadere informatie

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 januari 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer: 3 d.d. 26 januari 2007

Faillissementsverslag nummer: 3 d.d. 26 januari 2007 Faillissementsverslag nummer: 3 d.d. 26 januari 2007 Gegevens onderneming : BSK Bouwservice Kooiman B.V. Faillissementsnummer : 06/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2006 Curator : mr. D.J. Bos (opvolgend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11-05-2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11-05-2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11-05-2006 Gegevens onderneming : SVD Vakonderwijs B.V. Faillissementsnummer : F 06/316 (S 06/6) Datum uitspraak : 7 juni 2006 (surséance: 20 april 2006) Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.F.A. van Kampen B.V. Faillissementsnummer : 11/355

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULLBEES HOLDING B.V., statutair gevestigd te Hilversum en de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schildersbedrijf Siebelink B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober 2012 Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag GEGEVENS ONDERNEMING : FERONA SERVICES B.V. Faillissementsnummer : F12/112 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 13 juli 2010 Gegevens onderneming : Pro Horeca Leek B.V. Faillissementsnummer : 09/329 F Datum uitspraak : 01 december 2009 Curator : Mr. P.J. Fousert Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Gegevens onderneming : Advocatenkantoor Kernkamp B.V. Faillissementsnummer : C/09/14/430F Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator : mr. J.C. Dorrepaal

Nadere informatie

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013)

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 e openbare verslag Datum 12 juli 2013 Gegevens onderneming Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. (KvK 18025391) Faillissementsnummer 12/38 S (27 december

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : VI

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : VI FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : VI Datum : 23 mei 2010 Gegevens onderneming : Pro Horeca Leek B.V. Faillissementsnummer : 09/329 F Datum uitspraak : 01 december 2009 Curator : mr. P.J. Fousert Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

1 e openbare verslag. Verslagperiode 27 december 2012 t/m 27 maart 2013

1 e openbare verslag. Verslagperiode 27 december 2012 t/m 27 maart 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 28 maart 2013 Gegevens onderneming Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. (KvK 18025391) Faillissementsnummer 12/38 S (27 december

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/320 NL:TZ:0000014477:F001 11-07-2017 mr. Y.C.M. Heruer mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens zijde eindverslag

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens zijde eindverslag Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens zijde eindverslag Nummer: 2 Datum: 8 mei 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 7 januari 2014 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : ,-

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : ,- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 3 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Nautical Center B.V. 817287590 Faillissementsnummer : F 11/749 Datum uitspraak : 4

Nadere informatie

: Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer

: Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 13 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer : F13/202.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 12 juni 2013

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 12 juni 2013 Faillissementsverslag nummer 3 datum: 12 juni 2013 Gegevens onderneming : Alustrum B.V. te Nieuwveen Faillissementsnummer : F09/12/915 Datum uitspraak : 12 december 2012 Curator : mr. J.C. Dorrepaal Rechter-commissaris

Nadere informatie

: De besloten vennootschap Eco 4 Industry BV 27344841 Faillissementsnummer : F 12/511 Datum uitspraak : 3 juli 2012

: De besloten vennootschap Eco 4 Industry BV 27344841 Faillissementsnummer : F 12/511 Datum uitspraak : 3 juli 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5/6 Datum: 14 augustus 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Eco 4 Industry BV 27344841 Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : 2010 1.325.343,-

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : 2010 1.325.343,- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 mei 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Nautical Center B.V. 817287590 Faillissementsnummer : F 11/749 Datum uitspraak : 4

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 juli 2013 Gegevens onderneming : Manders Reizen B.V. Faillissementsnummer : 12/710 F Datum uitspraak : 20 november 2012 Curator

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Moria), gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 12 maart 2013

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 12 maart 2013 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 12 maart 2013 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Bovenland B.V. te Nieuwkoop Faillissementsnummer : F09/12/917 Datum uitspraak : 12 december 2012 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. 28108836 Faillissementsnummer : C/09/14/707 Datum uitspraak : 30 september

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De stichting Stichting Lokale Omroep Dronten, statutair gevestigd te Dronten, gevestigd te (8253 PE) Dronten aan Het Spaarne 1, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Saldo faillissementsrekening : 2.532,44 (per 26 juli 2013)

Saldo faillissementsrekening : 2.532,44 (per 26 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Indicatie Adviesbureau Nederland B.V., gevestigd aan de Jupiterweg 10 te (3893 GD) Zeewolde, correspondentieadres postbus

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012 Gegevens onderneming : Stichting Het Kasteel Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F12/675 Datum uitspraak : 10 september 2012 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 05 10-07

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 05 10-07 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 05 10-07 Gegevens onderneming : SVD Vakonderwijs B.V. Faillissementsnummer : F 06/316 (S 06/6) Datum uitspraak : 7 juni 2006 (surséance: 20 april 2006) Curator :

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 2 Datum: 21 juni 2011

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 2 Datum: 21 juni 2011 Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 21 juni 2011 Gegevens onderneming, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3815 KM) Amersfoort, aan het adres Stuwdam

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Millenaar & Van den Heuvel Installateurs B.V. Faillissementsnummer : 11/264 F Datum uitspraak : 10 mei 2011 Curator : mr. L.I.

Nadere informatie

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 februari 2015 Gegevens onderneming : Abiro B.V. Faillissementsnummer : 16/14/697 F Datum uitspraak : 31 juli 2014 (nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van betaling

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/133 NL:TZ:0000011718:F001 14-03-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 14 januari 2015 : 27343680 : FCB B.V.

Nummer: 4 Datum: 14 januari 2015 : 27343680 : FCB B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : FCB B.V. : 27343680 Faillissementsnummer : C/09/14/116F Datum uitspraak : 11 februari

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen.

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Edelman B.V. Den Haag nr. 34218173 Faillissementsnummer : F12/219 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 3 augustus 2009 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Akilian B.V., h.o.d.n. Akilian en Zembla Boten Faillissementsnummer : 09/389 F Datum

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GCA DRUKWERK B.V. (hierna te noemen: GCA drukwerk ), statutair gevestigd

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Franchise), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 15 maart 2013. Gegevens onderneming: Professional Nederland B.V. Faillissementsnummer: F.01/12.294 Datum uitspraak: 20 maart

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/16/77 NL:TZ:0000005796:F001 26-04-2016 mr. H.C. Lunter mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Konstruktiebedrijf Visser

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015

Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015 Gegevens: Faillissementsnummers: Datum uitspraak: Curator: Rechter-commissaris: Skoen Holding B.V. Skoenpaleis Naaldwijk B.V. Skoenpaleis Venray B.V.

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B-4U Onroerend Goed B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 december 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 december 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 december 2006 Gegevens onderneming : MediaConversions B.V., statutair gevestigd te Hilversum en zaakdoende te (1211 HS) Hilversum aan de Jan van Beierenstraat

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 5 augustus 2015 Gegevens onderneming : Aqua Systems (commanditaire vennootschap) Faillissementsnummer : C/16/15/535 F Datum uitspraak

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum 18 januari 2010 Nummer 1 Gegevens onderneming M.A. Rook Holding B.V. Datum uitspraak 15 december 2009 Curator Mr.J.J. Wittekamp R-C

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming : Ledi B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1274 F Datum uitspraak : 19 november 2013 (rechtbank Midden-Nederland,

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : v.o.f. Koetjes De Cleyburch 27369966 Faillissementsnummer : F12/927 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009 EBH Elshof Advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Anton van Baalen Beheer B.V. : F.09/253 Datum uitspraak : 14 april 2009 Aanvrager Curator

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.). Nummer: 4 Datum: 10 december 2014. Gegevens onderneming: R.U. Bouwadvies B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/555 F Datum uitspraak: 4 juni

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 16 oktober 2013

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 16 oktober 2013 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 16 oktober 2013 Gegevens onderneming : Jawi Sportcentrum B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : C/09/13/613F Datum uitspraak : 16 juli 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 15 augustus 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NR. 3 INZAKE DE NAVOLGENDE FAILLISSEMENTEN:

GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NR. 3 INZAKE DE NAVOLGENDE FAILLISSEMENTEN: GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NR. 3 INZAKE DE NAVOLGENDE FAILLISSEMENTEN: T.O.P. HOLDING B.V. faillissementsnummer: F 10/541 DRUKKERIJ STOLWIJK B.V. faillissementsnummer:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/593 NL:TZ:0000000536:F001 14-07-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 Gegevens onderneming : Aannemersbedrijf Moonen Sassenheim B.V. Faillissementsnummer : F10/603 Datum uitspraak : 10 augustus 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/422 NL:TZ:0000007570:F001 09-08-2016 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 4 juni 2013

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 4 juni 2013 Faillissementsverslag nummer 3 datum: 4 juni 2013 Gegevens onderneming : Stijl 2000 B.V. te Nieuwkoop Faillissementsnummer : F09/12/870 Datum uitspraak : 4 december 2012 Curator : mr. J.C. Dorrepaal Rechter-commissaris

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 Gegevens onderneming : Technisch Bedrijf De Boer Naarden B.V. Faillissementsnummer : 04.665 F Datum uitspraak : 2 november 2004 Curator : mr. J.W.

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

: FCB B.V. :

: FCB B.V. : OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : FCB B.V. : 27343680 Faillissementsnummer : C/09/14/116F Datum uitspraak : 11 februari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 5 Datum: 17 oktober 2012

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 5 Datum: 17 oktober 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : F 10/741 Datum

Nadere informatie