CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering."

Transcriptie

1 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes. Aanwezige leden c.q. duo-commissieleden: de heer drs. ing. P.J.A. Boeijink (VVD), de heer ing. A.J.G. Burger (CDA), de heer prof. dr. M. Fennema (GrL), de heer mr. L.J.L. Heukels (LB), de heer L.G. van Schie (PvdA), de heer J. Westphal (D66), mevrouw M.H. Verkaik- Vernooij (CDA) en mevrouw drs. A.J. Zoetmulder-Sanders (VVD. Commissiegriffier: de heer drs. G.J. de Graaf. Mede aanwezig: mevrouw A. Schep (wethouder), de heer T. Kokke (wethouder), de heer mr. J.C.M. van Hooft (hoofd afdeling Gemeentewerken) en de heer V. Portanger (hoofd afdeling Bouwen en Wonen) en de heer mr. N. den Hertog (medewerker Gemeentewerken). Notulist: de heer mr. W. Burggraaf (Bedrijfsbureau). 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering Er zijn geen berichten van verhindering. 3. Vaststellen van de agenda De voorzitter kondigt aan dat de brief van de wethouder inzake het Marinehospitaalterrein bij punt 16 aan de orde komt. Omdat er insprekers zijn, stelt zij voor dat punt te behandelen na punt 10. De commissie stelt de agenda aldus gewijzigd vast. 4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie Geen opmerkingen. 5. Vaststellen van het verslag d.d. 13 januari 2011 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 6. Lijst van toezeggingen door B&W Alle toezeggingen worden geschrapt, omdat zij zijn nagekomen. 7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 3 maart 2011 Geen opmerkingen. 8. Rondvraag

2 2 a. De heer Van Schie informeert of er al een inventarisatie van de vorstschade aan wegen is gedaan, zo ja wat de resultaten zijn en zo nee wanneer dat dan wel gebeurt. Moet er al reparatie worden toegepast? Wethouder Schep constateert dat de winter nog niet afgelopen is en zegt dat de inspectie in april plaatsvindt. Er is al vorstschade ontstaan aan wegen die nog onderhoud moesten ondergaan. Daarnaast is schade ontstaan door sneeuwschuiven. Ook is er schade aan straatmeubilair toegebracht door slippende auto s. De afdeling kijkt altijd of het nodig is schade al te repareren. b. De heer Heukels zag op de gemeentelijke website onder projecten dat er v.w.b. Park Tetrode grote slordigheden staan. In het persbericht van 8 februari 2011 wordt ten onrechte gesproken over Tetterode in plaats van Tetrode. Verderop wordt geprezen hoe goed het wel niet gaat en dat er 29 mei 2010 een verkoopactie was. Dat steekt schril af bij het persbericht van 8 februari De combinatie vindt hij uitermate slordig. Wethouder Kokke zal dit zeer ter harte nemen en correcties laten toepassen als dat nodig is. c. De heer Burger was met mevrouw Van Ostade gisteren bij de BSV en leerlingen stelden daar aan de orde: -het tunneltje bij station Bloemendaal dat zo slecht geveegd wordt dat er gevaarlijke situaties ontstaan; wellicht heeft dat te maken met de grenssituatie met Haarlem? -het strooien van wegen: de route op de Mollaan richting hun school was niet gestrooid. Hij verzoekt dit na te gaan in het Gladheidsbestrijdingsplan en zo nodig aan te passen. Wethouder Schep zegt dat het tunneltje haar aandacht heeft, mede n.a.v. een dodelijk ongeval dat afgelopen zomer daar plaatsvond. Zij zegt toe de klacht uit te zoeken en de raad schriftelijk te informeren. Ook het strooien op de Mollaan gaat zij na. Ook hierop zal zij schriftelijk reageren. Ze merkt op dat de heer Burger het Gladheidsbestrijdingsplan ook op de gemeentelijke website had kunnen inzien. TCG43 9. Insprekers en/of genodigden Geen. 10. Prioriteit verkeersplannen De heer J. van Dijk spreekt in. Zie zijn inspraakreactie nr Mevrouw Y. Hassing (Fietsersbond Bloemendaal) spreekt in. Zie haar inspraakreactie nr Zij bevestigt ook de zorg over de schoolroutes die de heer Burger uitsprak. De heer B. Bach spreekt in. Hij merkt het volgende op. Namens makelaar Stoel, omwonenden in ruimer verband en de Stichting Stad&Verkeer: onze inbreng betreft alleen aanvulling met extra redenen tot uitvoering van het concept raadsbesluit en is ook aanvullend op het betoog van de heer Van Dijk. Het wegvak Bloemendaalseweg, gedeelte Busken Huet-Korte Kleverlaan, heeft een lange historie. Al bij verkeersplannen ten tijde van wethouder Van der Ham werd gezocht naar ontmoedigen van het doorgaand (sluip)verkeer. Dit kreeg definitief gestalte in het huidige VCP dat doorgaand verkeer met de entree-drempels aldaar probeert te verleiden tot een vervolg via de Randweg. Mede omdat de daarop aansluitende 30km-inrichting nog niet is gerealiseerd, rijdt er nog te veel sluipverkeer over dit traject en het rijdt vooral bij de onoverzichtelijke kruising met de Rijperweg te hard. De parkeernood ter plaatse is verergerd sinds het succes van de restaurant- en hotelfuncties van de Rusthoek. Makelaar Stoel is voornemens de benedenruimten aan derden te verhuren wat de parkeernood verder zal verergeren. Sinds de laatste opname door de gemeente is er nog meer schade aan de weg ontstaan en beginnen er echt gevaarlijke gaten te vallen. Namens genoemde partijen pleiten wij voor een snellere herinrichting dan voorgenomen in uw concept raadsbesluit. Reduceren van het doorgaande (sluip)verkeer brengt een minder traditionele inrichting dan de bewoners in eerste instantie is getoond binnen handbereik.

3 3 De extra parkeerplaatsen en meer groen kunnen daardoor - via 'SharedSpace' ontwerp-regels - leiden tot een meer dorpsgericht, groener, fietsvriendelijk, maar vooral economischer ontwerp. Uit de commissie komen de volgende vragen en opmerkingen. -Is inspreker het wat parkeren betreft eens met de heer Van Dijk? (VVD) De heer Bach antwoordt dat hij de tekening niet kent; hij denkt dat het goedkoper kan. Hij bepleit geïntegreerd gebruik maken van de ruimte. Schuin parkeren is een goedkope snelheidsremmende maatregel. Ook kan toepassing van leilinden mooi zijn. -In het geldende plan hebben de bewoners problemen met parkeerplekken. Hoe ziet de heer Bach dat dan? (PvdA) De heer Bach neemt aan dat er sprake is van een vrij traditioneel plan. Shared space geeft mogelijkheden tot een dorpsere inrichting. Vervolgens gaat de commissie over tot bespreking van het voorstel. Uit de commissie komen de volgende opmerkingen en vragen. -Beleidsmatig bezien verheugd met een kader. Wat de verdeling over 4 elementen en de weegfactor betreft kun je altijd andere opvattingen hebben, wat leidt tot andere uitslagen. Hoe wordt de score vastgesteld? Er staat niet aangegeven hoe dat is gebeurd. Dat moet alsnog. Is het echt toeval dat de uitslag overeenkomt met lopende gemeentelijke plannen? Dat is wel heel toevallig. Als beleidsmatig instrument is dit toch niet goed. Graag een korte mondelinge toelichting en dan een uitgebreidere schriftelijk (VVD). -Dus de VVD zegt dat het niet klopt dat de resultaten van een systeem dat de gemeente heeft bedacht om de prioriteiten nauwkeuriger vast te stellen toevallig gelijk zijn aan wat al eerder uit de losse pols was vastgesteld? Had de VVD liever een heel andere uitslag gezien? (GrL) -GrL heeft gedeeltelijk gelijk. Het kan zijn dat het toeval is, het kan ook zijn dat erop is gestuurd. Het zit hem in de beoordeling van 1 t/m 9. Er moet een toelichting komen om vertrouwen te krijgen in dit beleidsinstrument (VVD). -Zou het niet kunnen zijn dat het college gelijk heeft? (LB) -Is wel heel toevallig (VVD). -Ingaande op de prioriteiten: in het algemeen eens met samenloop met riolering en wegonderhoud (daaruit ook te betalen) (VVD). -Bloemendaalseweg, gedeelte Busken Huetlaan tot Korte Kleverlaan, voornamelijk onderhoud plus veiliger maken. Geschrokken van de extra kosten. Is dat door extra parkeerplaatsen? Dan die betalen uit een economisch budget (VVD). -Aanpassingen Bennebroekerlaan: uit budget kleine verkeersmaatregelen. Graag nog toelichting wat precies het plan is; niet ten koste van doorstroming autoverkeer (VVD). -Brederodelaan heeft prioriteit 1, maar begrijpelijk is dat dit i.v.m. bouwverkeer naar achteren gaat (VVD). -Minder logisch is het financieel vooruit te schuiven naar Bekend is dat het 1,5 miljoen gaat kosten. Praktischer is daarvoor nu al te gaan sparen en andere projecten daarom aan te houden (VVD). -Grote moeite met voor uitgaven aan nieuwe zaken, zeker in het licht van komende grote projecten (VVD). -Als de intuïtieve prioritering parallel loopt met de systematische, dan is het nieuwe systeem nog niet zo slecht (GrL). -Vogelenzangseweg, Bennebroekerlaan en genoemd deel Bloemendaalseweg hebben de allerhoogste prioriteit. Zo nodig moet er extra budget voor komen; fractie is wat ruimhartiger dan VVD. Fietspad Bergweg heeft minder prioriteit, evenals het pleintje achter HBS (GrL). -Hoe wil GrL dan de 1,5 miljoen Brederodelaan in 2013 betalen? (VVD) -Fractie is niet op voorhand tegen verhoging van de OZB. Je moet wat over hebben voor onderhoud (GrL). -De gemeente is blijkbaar slim: de prioriteit die in het hoofd zat, staat nu ook op schrift. Is het nog raadzaam de huidige staat van onderhoud van een weg te benoemen en dus een economische weegfactor te introduceren? (D66) -Met de volgorde wordt ingestemd (D66). -Kan de ambtelijke organisatie 5 projecten in 2011 wel aan? (D66) -Als we Brederodelaan uitstellen, moeten we ons wel realiseren dat er een grote uitgaaf aan komt. Is er nog een restant over van het VCP? (D66).

4 4 -Binnen drie maanden na vaststelling van de begroting wordt door het college geconstateerd dat nog nodig is. Had dat niet eerder gekund? (PvdA) -Kijk eens of het afschrijven op alle wegen een financiële verlichting kan betekenen (PvdA). -Investeringen op wegen worden niet afgeschreven (VVD). -De raad kan hierin een keuze maken (voorzitter). -Spreker (hr. Van Schie) zit hier als PvdA-er en als Vogelenzanger. Als PvdA-er vindt hij het een prima verhaal. Maar als Vogelenzanger vindt hij de keus om de Bartenweg te laten zoals die is niet verteerbaar. Hij en de heer Burger hebben samen met toenmalig wethouder Wolf veel overleg met Hillegom gehad. Veel mensen fietsen op de Bartenweg over het trottoir omdat ze het daar niet veilig vinden (PvdA). -Zijn we niet in de tuin van een ander bezig? (D66) -De weg is eigendom van de gemeente Bloemendaal (PvdA). -Aangedrongen wordt op een ultieme poging om een fietspad Bartenweg te bereiken (PvdA). -Vogelenzangseweg: zeer benieuwd hoe de plannen worden uitgevoerd. Een plateau voor de bus is al eens weggehaald, uitritconstructies zijn ook al eens uitgeprobeerd. Als het druk is, rijdt men niet hard. Wel s avonds en s nachts. De subjectieve verkeersonveiligheid is blijkbaar groot, de objectieve echter niet (PvdA). -Bloemendaalseweg (genoemd deel) mag wel naar prioriteit 1 (PvdA). -Fractie verheugd over objectieve systematiek. Subjectieve aspecten spelen zeker een rol. Maar ook politieke afwegingen (CDA). -De voorgestelde projecten zijn begrijpelijk. Moet er nog een compleet interactief proces komen? Er is een schouw geweest van Vogelenzangseweg, winkelstraat Bloemendaal en Bergweg en nog andere projecten. Alleen over het fietspad Bennebroekerlaan nog niet (CDA). -Het kader is het VCP. Fractie heeft al veel eerder gevraagd om een evaluatie daarvan. Nooit schriftelijk antwoord op gehad. Hadden we nu ons voordeel mee kunnen doen (CDA). -Van de 5 projecten resteert er nog één uit het VCP: genoemd deel van de Bloemendaalseweg. Logisch om dat nu als eerste aan te pakken (CDA). -Het schema op A3 formaat: Bloemendaalseweg op nr. 1 en dan de rest (CDA). -Fractie sluit zich aan bij de heer Van Schie v.w.b. de Bartenweg. Een amendement is te verwachten. De andere fracties worden opgeroepen hun partijgenoten in Hillegom te benaderen om resultaat te bereiken (CDA). -Fractie heeft bij aanvang raadsperiode voorstel gedaan inzake de Schoollaan. De wethouder zei in 2009 de plannen te harmoniseren en in 2010 na een interactief proces tot uitvoering te komen. Fractie nu verbaasd hoe Schoollaan staat aangegeven. Aangedrongen wordt nu in ieder geval in 2011 een interactief proces te starten (CDA). -Rotonde Duinlustweg werd destijds genoemd. Nu niet meer in de stukken terug te vinden (CDA). -Op de zebra bij het gemeentehuis bijna van de sokken gereden. De automobilist had de zebra niet door. Het bord zie je in het donker ook niet. Nu spreker niet is aangereden, is het daar subjectief onveilig. Was dit wel gebeurd dan was het ineens objectief onveilig (LB). -Mis hoofdstuk afmaken VCP als wegingsfactor. Onduidelijk is ook wat de wegingsfactoren betekenen (LB). -Routes naar scholen en sportverenigingen zijn in dit stuk niet te vinden (LB). -Niet alleen het aantal ongelukken is maatgevend, maar subjectieve onveiligheid is ook een reden voor veel ouders hun kinderen maar per auto naar school te brengen (LB). -Fietspad Bergweg: er is daar relatief weinig autoverkeer en al helemaal niet over het pad tussen de sportvelden (LB). -Genoemd stuk Bloemendaalseweg: gigantisch versleten; verkeersveiligheid komt in gevaar (LB). -Vogelenzang gaat fractie net zo zeer ter harte als Overveen en Bloemendaal hoewel spreker geen Vogelenzanger is. Fietspad Bartenweg: weg is eigendom van Bloemendaal. Hebben we het beheer dan niet, zodat we zelfstandig een fietspad kunnen aanleggen? (LB). -Stuit op het feit dat Bloemendaal wil dat de weg ook publiekrechtelijk tot haar grondgebied gaat behoren; dat willen de beide provincies echter niet (PvdA). -Wat gaat het college nu doen aan de Bartenweg? Mag niet van de prioriteitenlijst af als activiteit; dit los van uitvoeringsdatum (LB). -Opstelling LB wordt gewaardeerd. Wel verwondering over het feit dat er door die fractie nu meer aandacht aan is besteed dan in alle voorgaande 15 jaar bij elkaar (CDA). -Altijd al de plannen van andere fracties op dit punt gesteund (LB). Wethouder Schep is blij met dit stuk dat een bestuurlijke en een technische component heeft en ook een subjectieve en een objectieve kant. Het college benadert het meer objectief, de politiek meer subjectief. Na het VCP is een systematiek beschreven die er erg op leek. Daarnaast hanteert de provincie ook een systeem. Verder zijn er niet zoveel andere gemeenten die dit hebben. We zijn dus aan het pionieren. Gezocht is naar een aansluiting bij het VCP en op de ervaringen van

5 5 medewerkers. Logisch dan dat we hierop uitkomen. Er is niet naar toegerekend, maar deze systematiek werd al gehanteerd. Er is alleen opgeschreven wat we geleerd hebben. Op de Bartenweg overkwam haar ook een verkeersonveilige situatie. Ze wilde linksaf slaan maar iemand haalde in waar dat niet mocht. De overheid kan van alles bedenken maar het gedrag van mensen is moeilijk beïnvloedbaar. Daarom is het goed daarmee al op de scholen te beginnen. Niettemin wordt altijd gezocht naar verbeteringen. Op de Schoollaan bijvoorbeeld. De heer Den Hertog verklaart als ontwikkelaar van het systeem dat de rapportcijfers tot stand zijn gekomen doordat verschillende medewerkers en de politie er uit ervaring naar hebben gekeken. De objectieve onveiligheid blijkt uit het ongevallenbeeld. De Brederodelaan scoort bijv. hoog. De subjectieve onveiligheid blijkt uit de contacten met mensen die de gemeente benaderen. Parkeren en leefbaarheid zijn ook inschattingen, deels ook van de mogelijkheden. De verkeersintensiteit weegt ook mee in de score. Wat de Bartenweg betreft: dit besluit is genomen omdat een grondige renovatie op korte termijn, gelet op de financiële situatie, onverstandig is. Daarom staat de Bartenweg niet op de lijst. Dit mede omdat er al een gigantische uitgave voor de Brederodelaan te verwachten is. -Korte termijn? De Bartenweg wordt al 10 jaar doorgeschoven (PvdA). -Kosten Bartenweg staan nergens vermeld (LB). Wethouder Schep zegt dat in het stuk staat beschreven dat het college uit het budget kleine verkeersmaatregelen op de Bartenweg een aantal maatregelen zal treffen. Bewoners bij de schouw en de dorpsraad waren het daarmee eens. -Het zijn nog net geen lapmiddelen. De groep bewoners bij de schouw was trouwens niet groot (CDA). De heer Den Hertog zegt dat de Bartenweg vrij hoog scoort (nr. 4), maar dat er geen kijk is op uitvoering. Bloemendaal is eigenaar, provincie Zuid-Holland is wegbeheerder en planologie loopt via Hillegom. Er zijn verschillende varianten waarvan de kosten variëren van 3 tot 6 ton. Een grenscorrectie is geprobeerd maar dat wilden beide provincies niet, evenmin als Hillegom. Geprobeerd is het wegbeheer bij Bloemendaal te krijgen maar de Wegenwet staat dit niet toe (omdat het in een andere gemeente ligt). Hij ziet geen oplossing. Wethouder Schep zegt over de Bloemendaalseweg, gedeelte Korte Kleverlaan tot Busken Huetlaan, dat het onderhoud is gepland op basis van rationeel wegbeheer, dus minimaal. Wordt dat toegepast dan blijft de indeling dezelfde. Willen we hem veiliger dan komen er meerkosten. Zij gaat nu met de plannen interactief op pad. Ze verwijst naar de Zonnebloemlaan en de Zuidlaan waar toch ook tot afrondende afspraken met de bewoners kon worden gekomen. Het fietspad Bergweg is al helemaal rond, ook interactief. Het is alleen nog niet uitgevoerd omdat er eerst een bestemmingsplanwijziging nodig is. Zij vindt het in het algemeen niet goed om als er overeenstemming is met inwoners dan toch niet tot afronding te komen. Daarom vraagt ze nu ook om een intentieverklaring. Wat de Bergweg betreft, legt zij uit: waarom dat fietspad? Er ligt een voetpad tussen de velden. Daar wordt nu ook op gefietst, hetgeen niet veilig is. Daarom is er een voetpad naast geprojecteerd. Het budget is er al. Het VCP is in een afrondende fase. De laatste kern is Bloemendaal. Overigens gaat het niet alleen nog om dit stuk Bloemendaalseweg, maar zij noemt ook de Zuidlaan (klein budget), Kennemerweg (geen budget) en Brederodelaan (geen budget). Plus een klein stukje Hoge Duin en Daalseweg (bestemmingsplan staat het niet toe). Als de evaluatie van het VCP beschikbaar is, laat zij dat de raad weten. Desgevraagd (LB) zegt zij toe al die genoemde weggedeelten op papier te zetten en aan de raad te doen toekomen. Over de Julianalaan merkt zij op dat Haarlem geen subsidie krijgt (geen vrijliggende fietspaden). En dat het Bloemendaalse plan klaar ligt: de uitrit van de Prins Hendriklaan wat meer naar voren brengen. Vrijliggende fietspaden zijn niet mogelijk zonder de kademuur van de Delft te verplaatsen. Zij is benieuwd wat Haarlem gaat doen. Op de vraag (LB) of er geen eenrichtingsverkeer op dat deel van de Prins Hendriklaan kan komen, antwoordt zij dat de mensen zelf ook kunnen omrijden als ze het hier gevaarlijk vinden. Een andere mogelijkheid is een verkeersmaatregel. De heer Den Hertog legt uit dat de rijbaan van de Julianalaan ter plaatse op de minimale maat gebracht wordt en er verkeersgeleiders worden geplaatst, zodat een betere zichtlijn vanaf de Prins Hendriklaan ontstaat en een afgescheiden deel voor de fietsers. Wethouder Schep bevestigt dat er opdracht is gegeven de heg op de hoek in te korten.

6 6 Over het fietspad Bennebroekerlaan merkt zij op dat dit maar een heel klein stukje is bij de kruising i.v.m. de afstelling van de verkeerslichten voor auto s. Het wordt zo veiliger voor fietsers. Rioolvoordeel blijkt er niet te zijn. Het budget kleine verkeersmaatregelen beslaat Daar worden o.a. van betaald: verkeerslichten boven zebra s, zebra s, kleine stukjes fietspad, veiligere situaties bij scholen en smileys. Daarnaast wordt dit budget gebruikt als binnen haar begroting tekorten zijn, bijv. voor beschoeiingen en bruggen. Vóór de Kadernota komt zij met onderhoudsplannen. Al met al geen vetpot dus. De verkeersmaatregelen op de Bartenweg kunnen er nog uit worden betaald maar als andere maatregelen (kiss and ride Van Eeghenschool, kruising Binnenweg, Schoollaan) er ook nog van betaald moeten worden, komt zij dit jaar tekort. Het houdt een keer op. Wat de Schoollaan betreft: dat wordt pas interactief als de raad een keus heeft gemaakt. Zij is gaan kijken hoe de Schoollaan erbij ligt. Het hele stuk vanaf Albert Heijn tot en met de nieuwe woningen is in orde. Aan de stelconplaten bij AH is wat te doen. De weg is daar versmald. Het voordeel is: lagere snelheid, het nadeel: maar drie auto kunnen wachten. Bij verbreding zou men kunnen passeren. De weg is niet toe aan onderhoud, maar er blijft wel veel water staan bij regen. -Toch wordt gepleit voor al interactief gaan. Belofte nakomen. Uit het interactief proces kan ook komen: niets doen (CDA). Wethouder Schep wil graag e.e.a. aan de bevolking uitleggen, maar gezien het vele werk heeft dit nu haar prioriteit niet. Over de rotonde Duinlustweg zegt zij dat daar in 2008 een ontwerp voor is gemaakt dat de raad bij de bezuinigingen heeft geschrapt. In 2012 is onderhoud nodig en dan wordt het weer bezien. De heer Den Hertog verklaart dat de fietsveiligheid op school- en sportveldroutes is meegenomen bij het bepalen van de objectieve veiligheid. Het cijfer1 betekent: geen verbetering, het cijfer 9: maximale verbetering te behalen. Wethouder Schep voegt hier aan toe dat er gekeken is wat er kàn worden verbeterd. Als je de veiligheid erg kunt bevorderen scoort het hoog, als het niet mogelijk is laag. Uit de commissie komen de volgende vervolgopmerkingen en vragen. -Complimenten voor de wethouder voor haar plan en de verdediging ervan (GrL). -Genoemd stuk Bloemendaalseweg op zo kort mogelijk termijn aanpakken, rekening houdend met wat de heren Van Dijk en Bach aangaven (GrL). -Dit spreekt ook VVD aan. Wel goed in overleg met betrokken inwoners (VVD). -In 2011 zo weinig mogelijk uitvoeren om zo te sparen voor de 1,5 miljoen in 2013 t.b.v. de Brederodelaan; anders kan de gevaarlijke situatie daar niet worden verholpen (VVD). -Tenzij de VVD bereid zou zijn de OZB te verhogen; een politieke keuze dus tussen belasting en genot (GrL). -1,5 miljoen door de burgers laten opbrengen, betekent 170 per gezin. Dat is moeilijk uit te leggen (VVD). -De sterke indruk bestaat dat de wethouder bijzonder zuinig is met haar budgetten. Indien die niet toereikend zijn moeten de lasten maar omhoog (GrL). -Wil de VVD van de 5 projecten dit jaar er geen enkele uitvoeren? (CDA) -Voor de Vogelenzangseweg investeren is wel veel voor wat men er voor terug krijgt, het fietspad Bergweg kan ook wel wat later, van het stukje fietspad Bennebroekerlaan is duidelijk dat dit wel moet, bij de Schoollaan is dat veel minder duidelijk, groot onderhoud genoemd deel Bloemendaalseweg is nodig, met wat kleine verkeersmaatregelen daarbij (VVD). -Die ruim 4 ton is ook een verrassing voor de burger (PvdA). -We wisten dat we incidentele uitgaven gingen doen. We moeten bezien wat we kunnen doen. Misschien in 2011 en wellicht ook in 2012 in plaats van 4 ton één ton uitgeven (VVD). -Een aantal keren iets incidenteel doen, wordt ook structureel; dat is niet goed (PvdA). -In 2008 was er een miljoen overschrijding bij Julianalaan en Mollaan. Zoiets mag niet weer gebeuren. Dat miljoen had ons nu kunnen redden. Overigens is de fractie ervan overtuigd dat deze wethouder zuinig omspringt met de beschikbare middelen (VVD). -Als er voor een nr. 1 prioriteit 1,5 miljoen nodig is, heeft dat invloed op projecten met een lagere prioriteit. Wordt nog in fractie besproken (D66). -Aandacht voor ultieme poging om Bartenweg voor fietsers minder gevaarlijk te maken (PvdA). -Bartenweg is gevaarlijk voor fietsers. Een oplossing is echter duur. Het budget zou van de provincie Zuid-Holland moeten komen. Het is immers een regionaal probleem. Zie daar aandacht voor te krijgen (VVD).

7 7 -Heel grote twijfels over het nut van aanpassing van de Vogelenzangseweg (PvdA). -Complimenten voor het stuk (PvdA). -Brederodelaan: laatste grote project VCP. Wel logisch wat naar achteren verschuiven (CDA). -Bartenweg: VVD, PvdA, CDA en LB willen een ultieme poging. Wethouder is vindingrijk. Bedenk wat (CDA). -Antwoord wethouder over Duinlustweg klopt niet. In 2009 stond die weg ook op de groslijst. Hij zou in het geheel worden meegenomen. Kan hij niet alsnog in het schema worden meegenomen? (CDA) -Enige twijfel die fractie heeft is Bloemendaalse winkelstraat (CDA). -Over de Vogelenzangseweg heeft de fractie minder twijfels dan over de Bloemendaalse winkelstraat (CDA). -Fractie gaat een heel eind mee met de VVD; geld voor fietspad Bergweg kan beter naar de Brederodelaan gaan (LB). -Gemeenteraad is al akkoord gegaan met herziening bestemmingsplan voor dat fietspad. Wel wat tegenstrijdig. Er gaat ook jeugd over naar HBS (CDA). -Er rijden geen auto s. Ondanks het feit dat het bestemmingsplan het binnenkort toelaat geen prioriteit (LB). -Inderdaad, bij bestemmingsplan is geen financiële afweging gedaan (VVD). -Zijn LB en VVD ervoor dat fietsers gebruik moeten maken van een voetpad? Omfietsen is onveiliger (D66). -Fietsen over de Brederodelaan is veel onveiliger (LB). -Bloemendaalse winkelstraat: het kan altijd mooier en beter, maar geen hoge prioriteit (LB). -Verbaasd dat wethouder die in november niet noemde (LB). Wethouder Schep maakt bezwaar tegen de suggestie dat zij het bij de begrotingsbehandeling niet goed heeft geregeld. Ze heeft uitstaande budgetten ingeleverd ten gunste van de begroting en gezegd nog te komen met een lijst van verkeersplannen. De raad moet nu een keuze maken. Er staat nergens dat we alle 5 projecten kunnen uitvoeren in Dat kan ook niet binnen het inspraak- en aanbestedingstraject. Drie is al veel. Wat de Bloemendaalse winkelstraat betreft: het gaat niet om de winkelstraat zelf maar om het Kerkplein. Ouderen kunnen daar niet uit de voeten met het wegdek. Dit wordt nog versterkt door de terrassen, die men toch niet wil missen. Ze zoekt naar een oplossing waarbij de terrassen blijven en men toch comfortabel kan lopen. -In het raadsvoorstel staat Bloemendaalse winkelstraat. De raad wil wel juiste informatie ontvangen. -Er staan twee fasen (voorzitter). Wethouder Schep wijst erop dat op blz. 7 van het raadsvoorstel, onder Financiële aspecten/risico s, alleen gesproken wordt over het deel Kerkplein-Donkerelaan. Zij zegt wel meer met de heer Bach rond de tafel te zitten. Ze zal dit nog vaker doen. De maatregelen aan de Julianalaan kunnen worden betaald uit het budget kleine verkeersmaatregelen. Ze zegt toe de raad daarover te informeren. Het afschrijven van grote infrastructurele maatregelen kan worden overwogen. De raad moet daartoe besluiten. Met de Bartenweg is zij behoorlijk bezig geweest. Ze is er droevig van geworden. Nu houdt het even op. Als de verbinding N205 N206 (Weg bezuiden Bennebroek) er komt, wordt het op de Bartenweg overigens veel minder druk. Als zij toevallig een oplossing voor de Bartenweg ziet langskomen, zal zij niet aarzelen die aan te grijpen. -Realiseer me nu ineens dat we aan de Weg bezuiden Bennebroek ook nog een bijdrage van 1,5 tot 2 miljoen moeten leveren (VVD). -Die verbinding N205 N206 duurt nog minimaal 12 jaar (PvdA). -Misschien geven de nieuwe PS-verkiezingen nog hoop? (LB). Wethouder Schep heeft pas nog statenleden van Noord- en Zuid-Holland gesproken. Een nieuwe samenstelling van Provinciale Staten kan mee- of tegenvallen. Ook de provincies kampen met financiële problemen. Wat de Schoollaan betreft, denkt zij aan onderhoud en eenvoudige maatregelen. Maar niet in Zij raadt af dit nu al te doen. De raad moet prioriteiten stellen. De Duinlustweg hoort in de onderhoudslijst, maar voor de aandacht zal zij hem ook nog wel op deze lijst zetten.

8 8 Over de evaluatie van het VCP zegt de heer Den Hertog dat die bestaat uit een enquête onder bewoners. Pas als je alle kernen kunt vergelijken, ontstaat meerwaarde. De voorzitter constateert dat de fracties verschillend over dit voorstel denken. Het wordt een bespreekpunt in de raad. 16. Stand van Zaken projecten De heer Wassen spreekt in. Zie zijn inspraakreactie nr Uit de commissie komen de volgende opmerkingen en vragen. -Bent u bereid te accepteren dat er méér woningen komen? (D66) De heer Wassen geeft aan van te voren niets te willen uitsluiten. -Wat zijn in uw ogen betaalbare woningen? (VVD) De heer Wassen zegt te denken aan dure villa s tot een miljoen, eengezinswoningen van 3 tot 4 ton en appartementen voor de sociale huursector. -De gemeente heeft inmiddels 12 miljoen op de balans. Ziet u kans die terug te verdienen? (VVD) De heer Wassen antwoordt bevestigend. Wethouder Kokke wil volstaan met te verwijzen naar de schriftelijke informatie die hij de raad heeft doen toekomen. Uit de commissie komen de volgende vragen en opmerkingen. -BAM heeft aangegeven dat de condities niet realistisch zijn. Welke condities? (D66, CDA). -Huidige plan is onuitvoerbaar; de geluiden van een nieuw plan neemt de fractie uiterst serieus. Met de woonvisie in de hand moet dat worden ontwikkeld (CDA). -Kan noch BAM, noch de gemeente de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig opzeggen? (GrL) -In november 2010 had de wethouder al gezegd dat de verkoop was gestagneerd. Was dat in overleg met BAM? Destijds viel de raad erover dat wethouder Van de Heuvel geen gespreksverslagen met BAM kon tonen. Is er nu wel een verslag van de gesprekken van de wethouder met BAM? En is het stuurgroepverslag van december al beschikbaar? (LB) -Is aan artikel 13, lid 5, van de overeenkomst gedacht: aan derden verkopen; denk daarbij aan de mogelijke Haringbuysoplossing (LB). -Toepassing van artikel 13, lid 4, is niet verstandig; dan zijn we de segmentering kwijt (LB). -Kan het college niet zelf meer initiatief tonen; al eerder is gevraagd met de commissie over de kaders te praten, al dan niet in beslotenheid (LB). -Wanneer worden al deze vragen beantwoord? (LB) Wethouder Kokke wil eerst opmerken van mening te zijn dat dit onderwerp primair in commissie en raad besproken moet worden. Hij wijst er voorts op het woord te voeren namens het college. Hij constateert dat veel mensen in deze zaal betrokken zijn geweest bij de keus van de BAM en de keus van de samenwerkingsovereenkomst. Persoonlijk heeft hij daar part noch deel aan gehad. Hij voert e.e.a. nu zo goed en zo kwaad als het kan uit. Het college werkt zeer pro-actief. De Samenwerkingsovereenkomst zegt dat BAM drie jaar de tijd heeft het gekozen plan uit te voeren. Op de tegenwerping (LB) dat hij die drie jaar in een aanvullende overeenkomst heeft ingevoerd, antwoordt hij dat dit z.i. gewoon in de samenwerkingsovereenkomst staat. Wat heeft hij de afgelopen tijd gedaan: vanaf januari vorig jaar heeft hij maandelijks overleg gevoerd met BAM en met zachte hand BAM gestimuleerd. BAM heeft gedaan wat ze kon. Wat niet mee zat was de economische crisis. Het aantal te koop staande woningen in de gemeente en elders neemt elke maand toe. Mensen slagen er niet in hun woning te verkopen en ze kunnen dus ook geen appartement in dit plan kopen. Voorts is in de huidige situatie het concept dat de raad heeft gekozen te duur. Men wil niet naast de woninglasten nog veel geld betalen voor zorg. Na één jaar met BAM om tafel te hebben gezeten, is nu de vraag: hoe verder? Eenzijdig opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst kan niet. BAM gelooft nog steeds in het plan en wil de tijd hebben dit te realiseren. Alternatieven zijn denkbaar, zoals hij al eerder in een besloten vergadering opmerkte. Bijvoorbeeld starten met gebouwen C, D en E. Dan moet wel onderhandeld

9 9 worden welke waarde je moet toekennen aan de daaraan gekoppelde grond en moet BAM bereid zijn later de rest van de grond te betalen. Dit laatste weigert BAM. -Wil de wethouder nu afwijken van de overeenkomst? (LB) In de overeenkomst staat dat als 50% van alle appartementen, gerekend over alle gebouwen, is verkocht BAM verplicht is alle grond af te nemen en als 70% verkocht is te starten met de bouw. Dit wordt dus niet berekend per gebouw. Een ander alternatief is: één gebouw vervangen door andere bebouwing binnen het bestemmingsplan. Dat heeft een financieel effect in het kader van de grondopbrengst. Dit geldt temeer als dit ook met een tweede gebouw gebeurt. De opbrengst van de grond daalt dan dramatisch: van 15 miljoen naar 5 tot 7 miljoen. BAM streeft dan naar een substantieel lagere grondprijs. De gemeente heeft dit project uitbesteed aan BAM, die daarvan de risico s draagt. Hij heeft BAM gezegd: u bent de ondernemer en ik wil weten hoe diep u kunt gaan door bijv. minder luxueus te bouwen en besparingen toe te passen. Hij heeft BAM erop gewezen dat die ook kosten kwijt is als er niets gebeurt. Hij heeft te kennen gegeven dat BAM niet in eerste instantie bij de gemeente moet komen om de grondprijs te verlagen. Toch zou het kunnen dat het college ooit bij de raad aanklopt om de grondprijs te verlagen van 15 naar de ook in het contract genoemde 13 miljoen. Zodra hij meer van BAM weet, zal hij de raad informeren. Naar zijn mening is het college bezig de belangen van de gemeente het best te dienen. Wat de verslagen betreft: alleen in de stuurgroep praat hij met BAM. Daar zijn verslagen van. Die kan de raad krijgen zodra ze zijn vastgesteld. Hij is niet bereid al concept-verslagen te verstrekken. Uit de commissie komen de volgende vervolgopmerkingen en vragen. -Goed verhaal van de wethouder. Fractie was in eerste instantie voorstander van plan SGGB. Toen kwamen er verkiezingen en in verband met de collegevorming moest de fractie ook kiezen voor het plan van BAM. Wel was de fractie ontzettend teleurgesteld dat BAM alsnog genoemde percentages invoerde. Wel oren naar plan Wassen maar nu eerst redden wat er te redden valt (PvdA). -Hoe heeft de wethouder het gesprek met BAM van afgelopen maandag beleefd? Waar denkt BAM aan? (D66) -In 2005 had de raad de keus uit drie plannen, één viel af (SGGB) en toen kwam de raad uit op het plan van BAM. Nu ligt dat moeilijk. Fractie doet een oproep aan omwonenden en BAM in goed overleg tot een nieuw plan te komen (CDA). -Wethouder heeft een duidelijk beeld geschetst. Geen van de contractspartijen kan nu uitstappen. Zodra de wethouder informatie heeft, kan een volgende stap genomen worden. Het risico voor de gemeente is 12 miljoen. De financiële kant van de zaak moet goed in het daglicht blijven staan. Afschrijven van miljoenen kan de gemeente zich niet veroorloven. De wethouder moet daartoe krachtig onderhandelen (VVD). -Ja, maar wel vanuit een andere positie dan vanuit die 12 miljoen. Z.s.m. nu een nieuw bouwplan. Let er wel op dat als de condities veranderen dit een nieuwe bouwaanvraag betekent met bezwarenmogelijkheid en zo zijn we zo weer 5 tot 6 jaar verder; daarom gezamenlijk plan ontwikkelen door BAM, omwonenden en raad, met de financiën voor ogen. -LB is in 2005 om financiële redenen met het plan van BAM akkoord gegaan (CDA). -Ja, omdat het beste plan (van SGGB) afviel en het plan van BAM overbleef en omdat toenmalig wethouder Van den Heuvel zei zodanig onderhandeld te hebben dat BAM altijd moest afnemen; later bleek toch van niet (LB). -Hoe zijn we aan dit contract met BAM gekomen? Doordat LB in 2005 dreigde toenmalig CDAwethouder Bruins Slot op te hangen aan zijn voormalig adviseurschap van SGGB. Daarom heeft de raad (behalve de PvdA) maar gekozen voor het mindere plan van BAM, hoewel de raad in meerderheid het SGGB plan veel beter vond. -Door die link die er was tussen wethouder Bruins Slot en SGGB kon SGGB concurrentievoordeel hebben. Alle fractievoorzitters wilden dat vermijden (LB). -Laten we het hebben over het heden en niet over 2005 (VVD). -Wat wethouder Kokke nu doet, is welgedaan, gegeven de moeilijke erfenis. De indruk die LB wekt als zou de wethouder niet pro-actief zijn is onterecht (GrL). Wethouder Kokke kijkt liever naar de toekomst dan naar het verleden, maar hoe langer hij met dit dossier bezig is, des te meer is hij ervan overtuigd dat de gemeente is opgezadeld met een project waarbij met oneigenlijke argumenten het verkeerde project is gekozen. Daar moet echter geen politieke munt uit geslagen worden. Hij is het met de heer Wassen eens. Graag zag hij een plan met een groter draagvlak, maar we weten nu wat we hebben en niet wat we krijgen. Beginnen aan iets nieuws betekent ook beginnen aan een nieuw avontuur. En er is geen enkele garantie dat

10 10 iedereen het daarover eens zal zijn of dat het haalbaar is, ook financieel. Geen oude schoenen weggooien voordat je heel zeker bent van nieuwe, is zijn credo in deze. BAM gelooft in haar plan en wil nadenken over aanpassingen in prijs, downsizen, zorgconcept laten vervallen etc. Hij neemt de opmerkingen van het CDA en de heer Wassen in zijn achterhoofd mee en houdt rekening met alle mogelijkheden. Wat die condities betreft waarnaar werd gevraagd, noemt hij als voorbeelden: geen zorgconcept, minder luxe, gedeeltelijk in de verhuur in plaats van verkoop. Hij trekt daarbij samen op met BAM. Maar ook de vereniging Marinehospitaalterrein heeft hij uitgenodigd voor een gesprek. Hij wijst erop dat het voeren van gesprekken niet altijd leidt tot oplossingen. (Omdat het inmiddels uur is, verlaat de heer Fennema de vergadering). Op voorstel van de voorzitter wordt de vergadering thans geschorst en voortgezet op 17 februari 2011 om uur (tot uiterlijk uur). Er zullen dan broodjes zijn. Na enig overleg blijkt dat het punt Milieuprogramma 2011 wel een maand uitgesteld kan worden. De punten Nieuw afvalbeleid/harmonisatie afvalbeleid, ontwerp bestemmingsplan Buytentwist e.o., 2 e herziening en de subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2011 echter niet. Voorts resteert ook nog het punt Nota Ombuigingsoperatie. De vergadering wordt geschorst om uur.

De voorzitter (her)opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Jong en de heer De Gelder zich hebben afgemeld.

De voorzitter (her)opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Jong en de heer De Gelder zich hebben afgemeld. Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008011889 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 17 juni 2008 in het gemeentehuis te Overveen (vervolg vergadering van

Nadere informatie

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug!

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug! De Groene Corridor langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal Als eerste zullen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de Groene Corridor. Vervolgens komt onze enquête aan bod en tot slot zullen we enkele conclusies

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

In de bijlage vind u onze schriftelijke zienswijze voorzien van enkele lijsten met handtekeningen.

In de bijlage vind u onze schriftelijke zienswijze voorzien van enkele lijsten met handtekeningen. Aan de Raad en het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Bloemendaal, 30 mei 2007 Onderwerp: l gemeente Bloemendaal ontvangstbevestiging afgegeven

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 3 maart 2011 Nummer : Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder A.M. Schep Afdeling : Gemeentewerken Opsteller : N. den Hertog Productiedatum

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk Raadsvoorstel ^ \J Gemeente K lit C C II L C +ZI IJsselstein Aan de raad van de gemeente IJsselstein agendapunt 3 Raadsstuknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel. nr. 2012/00443

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie Groenlinks over verkeerssituatie rondom nieuwe school Brakkenstein Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 12 februari 2009 Agendanummer: B2. Voorstel tot verbetering voetbalaccommodaties WVV 67 en RKVV METO

Vergadering d.d.: 12 februari 2009 Agendanummer: B2. Voorstel tot verbetering voetbalaccommodaties WVV 67 en RKVV METO INITIATIEFVOORSTEL Vergadering d.d.: 12 februari 2009 Agendanummer: B2 Onderwerp: Voorstel tot verbetering voetbalaccommodaties WVV 67 en RKVV METO Initiatiefnemer: fracties CDA, ABZ, PvdA en VVD Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Anderen hebben de stukken wel van BIC kunnen halen, maar hebben geen bezwaar tegen uitstel.

Anderen hebben de stukken wel van BIC kunnen halen, maar hebben geen bezwaar tegen uitstel. 1 Nr. 2009030287 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 1 oktober 2009, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: de heer H. Pieterson.

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

2. Verslagen van 18 juni 2009 en 23 juni 2009 en de lijst van toezeggingen door B&W

2. Verslagen van 18 juni 2009 en 23 juni 2009 en de lijst van toezeggingen door B&W 1 Nr. 2009028409 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 3 september 2009, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: de heer H. Pieterson.

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 14 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bouwen en Wonen Opsteller : M. Schipper Productiedatum

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 12. Aan de Raad No.ZA.12-20073/DV.14-2582, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Voet-/fietspad Parc Emslandermeer van/naar het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Verslag van bevindingen Verslag van de hoorzitting op 15 mei 2007 inzake het verzoek om bemiddeling dan wel advies van de ondernemingsraad

Nadere informatie

PROJECT GROOT ZONNEHOEVE: HERINRICHTING WEG DE GROENE VOORWAARTS I.P.V. AFSLUITING

PROJECT GROOT ZONNEHOEVE: HERINRICHTING WEG DE GROENE VOORWAARTS I.P.V. AFSLUITING POLITIEKE MARKT APELDOORN PROJECT GROOT ZONNEHOEVE: HERINRICHTING WEG DE GROENE VOORWAARTS I.P.V. AFSLUITING Voorzitter Notulist R. Veen J. Brouwer Onderwerp Project Groot Zonnehoeve: herinrichting weg

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober september De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober september De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober 2014 Datum voorstel 23 september 2014 Agendapunt Onderwerp Verkeerscirculatie dorpskern De Bilt De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

CONCEPT. De heer Van Schie wordt vervangen door de heer Schell. Mevrouw Zoetmulder is verhinderd of komt later.

CONCEPT. De heer Van Schie wordt vervangen door de heer Schell. Mevrouw Zoetmulder is verhinderd of komt later. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 9 juni 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: de heer drs. W.G. Brussaard

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: 2016.17323 Onderwerp : Voorstel inzake gerechtelijke uitspraak inzake exploitatievergoedingen buitensportverenigingen

Nadere informatie

mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk Ontwerpverslag vergadering commissie Openbare Ruimte Datum: 10 mei 2012 Voorzitter: Secretaris: Portefeuillehouder: Aanwezige commissieleden: mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

Nadere informatie

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig (met knisgeving) B. van 't Westeinde, griffier Mevrouw M. de Groot (voorzitter), de her J. Swaans, (VVD), B. van de Kamp (Lijst Riel Goirle), H. van de V (Lijst Riel Goirle),

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 28 september Geachte raad,

Raadsvoorstel. 28 september Geachte raad, Raadsvoorstel Nummer: 168153 Behandeld door: J. van Dijk Datum: 28 september 2017 Agendapunt: 8 Onderwerp: Ontwikkeling resterende bouwdelen Dorpshart Geachte raad, Samenvatting: De ontwikkeling van het

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Themabijeenkomst 20 juli 2016 Ing. Bart van Kruisbergen : Even voorstellen Agenda 1. Opening wethouder (5 min) 2. Toelichting doel, werkwijze en proces (5 min) 3.

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Tramstraat alsmede de weg met parkeersirook langs de Stationsweg

Raadsvoorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Tramstraat alsmede de weg met parkeersirook langs de Stationsweg gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R56O.OOI Inboeknummer ossooagx8 Beslisdatum BgxW xs augustus 2003 Dossiernummer 388.752 Raadsvoorstel tot het onttrekken van een

Nadere informatie

417788 GJ Eeftink Gri --

417788 GJ Eeftink Gri -- SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT 417788 GJ Eeftink Gri -- AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN Niet van toepassing REDEN VAN AANBIEDING Volgens artikel 213, lid 2 Gemeentewet wijst de raad

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Datum : 07 december 2004 Nummer PS : PS2005IME02 Dienst/sector :WVV/VIW Commissie : IME

Datum : 07 december 2004 Nummer PS : PS2005IME02 Dienst/sector :WVV/VIW Commissie : IME S T A T E N V O O R S T E L Datum : 07 december 2004 Nummer PS : PS2005IME02 Dienst/sector :WVV/VIW Commissie : IME Registratienummer : 2004WVV001877i Portefeuillehouder: G. Mik Titel : Overdracht beheer

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES, AMENDEMENTEN, Iniatiefvoorstellen 2013 (waar geen corsa nummer vermeld staat, zie besluitenlijst betreffende vergadering)

OVERZICHT MOTIES, AMENDEMENTEN, Iniatiefvoorstellen 2013 (waar geen corsa nummer vermeld staat, zie besluitenlijst betreffende vergadering) OVERZICHT MOTIES, AMENDEMENTEN, Iniatiefvoorstellen 2013 (waar geen corsa nummer vermeld staat, zie besluitenlijst betreffende vergadering) Aangenomen Amendementen 24 januari A 2013004224 VVD, CDA, D66,

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 31 januari 2012 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider

Nadere informatie

1. Bereid je goed voor

1. Bereid je goed voor 1. Bereid je goed voor 1. Bedenk voor wie je schrijft Je schrijft in ieder geval voor B&W. Maar let op: daarnaast schrijf je ook nog voor anderen. B&W Raad Pers Burgers B&W Raad Burgers 2. Bedenk het doel

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden Raadsvoorstel Vergadering : 26 februari 2013 Voorstelnummer : 02.07 Registratienummer : 13.000419 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijk Beheer, Beleid Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Bijlage 3 Verklaring Van Geen Bedenkingen -2- Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 16 Commissie : Commissie Grondgebied

Nadere informatie

Op de vraag of het college al begonnen is met de voorbereidingen van het plan Vogelenzang Noord-oost antwoordt de wethouder bevestigend.

Op de vraag of het college al begonnen is met de voorbereidingen van het plan Vogelenzang Noord-oost antwoordt de wethouder bevestigend. Gemeente Bloemendaal Registratienummer: 2007015492 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op dinsdag 13 september 2007, in het gemeentehuis van Overveen

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Verkeer (parkeren, langzaam verkeer, veiligheid, verkeerssysteem)

Samenvatting van de vraagstukken over: Verkeer (parkeren, langzaam verkeer, veiligheid, verkeerssysteem) Samenvatting van de vraagstukken over: Verkeer (parkeren, langzaam verkeer, veiligheid, verkeerssysteem) Verkeer (66) Bij de keuze voor een school heb ik me laten beïnvloeden door de onveiligheid op de

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht 22 maart 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd.

In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd. Datum 27-08-2015 Nummer 2015-08-07 Datum commissievergadering 08-09-2015 Datum raadvergadering 22-09-2015 OPLEGGER Registratienummer 2015-12585 / 15Z.002318 Onderwerp Beheerplan wegen 2015-2020 Portefeuillehouder

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN VOOR DE GEMEENTE ZALTBOMMEL. Seizoen AFDELING REALISATIE & BEHEER

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN VOOR DE GEMEENTE ZALTBOMMEL. Seizoen AFDELING REALISATIE & BEHEER GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN VOOR DE GEMEENTE ZALTBOMMEL Seizoen 2011-2012 AFDELING REALISATIE & BEHEER INHOUD 1. Algemeen pagina 3 2. Routes pagina 4 - Hoofdroute - B route - Vrijliggende Fietspaden - Bijzondere

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp:

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Raadsvoorstel Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Het wijzigen van de voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom van Denekamp Voorgesteld raadsbesluit:

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid.

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid. Overdracht College-Raad Datum 14 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht- Verkeersveiligheid portefeuillehouder Filip van As informant Bloemhof, I (Ilse) 2028 eenheid/afdeling Expertisecentrum

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte I d.d. 4 oktober 2011 aanvang uur.

Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte I d.d. 4 oktober 2011 aanvang uur. R.T.G. - Ruimte I Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte I d.d. 4 oktober 2011 aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Voorzitter: de heer Meerdink Leden RTG: de heren Rots, Navis, Van Duijvenvoorde, Klein

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Kredietaanvraag voor het aanleggen van een rotonde op de aansluiting Vendelweg - Schansweg Conceptbesluit: Samenvatting:

Nadere informatie