PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2012-2015"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK

2

3 Voorwoord Programmabegroting Rijswijk wordt nu midscheeps getroffen door externe gebeurtenissen, met name de huidige wereldwijde economische recessie en het daarop weer volgende budgettaire beleid van de Rijksoverheid. Twee voorbeelden: ten eerste, was de 1 e halfjaarrapportage 2011 nog geschreven in zwarte cijfers, bij de 2 e halfjaarrapportage over het lopend jaar, zijn dit rode cijfers geworden en koersen we dus af op een negatief resultaat over Ten tweede hebben we onze zogenaamde primitieve begroting na een maandenlange voorbereiding weer positief kunnen afsluiten. Positief in de cijfersfeer, positief ook in het doorzetten van de doelstellingen van het collegebeleid. Nu blijkt echter de zogenaamde septembercirculaire van het Rijk weer ernstige financiële tegenvallers voor Rijswijk te bevatten. Gelukkig kunnen we die nog opvangen binnen het door ons in deze collegeperiode ingestelde spaarpotje, de zogenaamde evenwichtsreserve begroting, maar de rek is er nu ook wel compleet uit. Ook de burger gaat in 2012 merken dat wij ook in Rijswijk moeten bezuinigen. De woonlasten stijgen weliswaar niet uitzonderlijk, zo is de OZB-stijging beperkt gehouden tot het niveau van de afspraken in het coalitieakkoord, maar enkele tarieven, met name de parkeertarieven, stijgen fors. Daarnaast zijn er aan de uitgavenzijde tal van posten geschrapt omdat er geen geld meer voor is. Ondertussen heeft de economische recessie grote en ernstige gevolgen voor met name onze bouwsector. Daardoor staan allerlei plannen in onze gemeente, denk daarbij aan de renovatie van de Plaspoelpolder, onder grote druk. Het bedrijfsleven heeft ook financieringsproblemen en dit gecombineerd met een neerwaartse bijstelling van de grondwaardes, leidt weer tot minder investeringsbereidheid. Wij merken dit bij tal van plannen. In dit onzekere klimaat leggen wij u opnieuw een meerjarenbegroting voor die sluitend is. Het vorig jaar ingezette ombuigingsprogramma ligt op dit moment op koers. Het zal ook in 2012 en daarna veel inspanning van uw raad, ons college en onze ambtenaren vragen om dit ook zo te houden. W.A. Mateman, wethouder Financiën. 1

4 2

5 INHOUD Blz. BELEIDSBEGROTING. 5 PROGRAMMA'S. 7 Algemeen Bestuur en Organisatie 9 Openbare Orde en Veiligheid. 25 Verkeer en Vervoer. 33 Economie en Werken. 41 Onderwijs. 47 Sport, Cultuur en Recreatie 53 Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Wonen en Leven. 71 Sociale Zaken.. 85 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 97 PARAGRAFEN Weerstandsvermogen 105 Onderhoud kapitaalgoederen. 111 Bedrijfsvoering. 119 Verbonden partijen Grondbeleid. 133 Lokale heffingen Financiering. 147 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 153 Rijswijk-Zuid. 157 FINANCIËLE BEGROTING. 163 Programmabegroting MEERJARENBEGROTING 169 Meerjarenbegroting Toelichting op de meerjarenbegroting Overzicht verschillen meerjarenbegroting met voorgaande jaren. 205 Toelichting op verschillen met voorgaande jaren. 209 BIJLAGEN. 215 Investeringsplan inclusief toelichting. 217 EMU-saldo 243 Incidentele baten en lasten. 247 Verloop reserves. 251 Verloop voorzieningen. 255 Verloop vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen). 259 Investerings- en financieringsstaat 263 Nieuw beleid. 267 BESLUITEN 271 Programmabegroting voor het jaar Meerjarenbegroting met bijbehorend investeringsplan voor de jaren De uit de jaarschijf 2012 van het investeringsplan geraamde investeringen 277 Afkortingen 279 3

6 4

7 BELEIDSBEGROTING 5

8 6

9 PROGRAMMA S 7

10 8

11 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie We zetten ons in voor een kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze partners. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een optimale verbinding is met en tussen stad en samenleving. Daarom hebben wij een verantwoordelijk, toegankelijk en betrokken bestuur en een servicegerichte, transparante gemeentelijke organisatie. We gaan hierbij op een integere en respectvolle manier met elkaar om en we leggen uit waarom wij de dingen doen die wij doen. Door samen te werken met onze maatschappelijke partners dragen we bij aan verbinding met en tussen de stad en samenleving en door samenwerking in de regio, in het bijzonder met de gemeente Delft, staan we sterker en zijn we beter voorbereid op de toekomst. We willen zelf het goede voorbeeld geven door het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie en het vergroten van de bewustwording voor een duurzame leefomgeving. Daarnaast gaan we de administratieve lastendruk verminderen en zorgen we voor een effectievere inzet van onze mensen en middelen. Dit willen we bereiken door de kosten terug te dringen en de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. We willen meer service met minder regels bieden. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 9

12 Wat willen we bereiken 1. Bestuur en organisatie. We zorgen voor continuïteit van bestuur door het voortbouwen en intensiveren van bestaand beleid en het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk functioneren. Wij willen samenwerken en ambities en verantwoordelijkheden delen met partners en gaan door met het verbinden van stad en samenleving. De gemeente kan het niet alleen en gaat ook niet over alles. We willen betrokken, bereikbaar, inzichtelijk, transparant - effectief en efficiënt zijn Minder regels meer service. Om in 2015 de Eerste Overheid te zijn, zijn er met het huidige en vorige kabinet doelstellingen geformuleerd die moeten leiden tot minder regels en meer service. Samengevat gaat het om de EGEM-i-projecten: Snoeiplan Vereiste Vergunningen. Vermindering van de Administratieve Lasten. Terugdringen van de Indieningvereisten. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en fasegewijs ingevoerd. De processen verlopen naar wens. Indiening en afhandeling van aanvragen (lichte vergunningen) zal steeds meer naar de voorkant (front-office) worden verplaatst. De omgevingsvergunning kan ook digitaal worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online Kwaliteitsmanagement. We hechten waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijke functioneren en het nemen van verantwoordelijkheid als eerste overheid voor burger, partner en politiek. Ook het verbeteren van relaties, verbindingen en samenwerking met (externe) partners vinden we van belang. Periodiek monitoren we daarom de prestaties van onze gemeente, hoe we deze kunnen optimaliseren en hoe tevreden burgers zijn over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening. Dit ook in vergelijking met soortgelijke gemeenten. Hiermee geven we o.a. gehoor aan bevindingen en aanbevelingen uit eerdere landelijke kwaliteitsonderzoeken, zoals die van de commissies d'hondt, Oosting en Jorritsma. Tevens nemen we deel aan "Waarstaatjegemeente" en komen we tegemoet aan de zeven beginselen uit de Code goed openbaar bestuur (juni 2009). 2. Relatie burger en gemeente 2.1. Publieke dienstverlening Antwoord Vanaf 2015 zijn gemeenten hét portaal voor alle vragen aan de overheid. Om dat te realiseren, is het Landelijk Programma Antwoord ontwikkeld. Dit betekent het fundamenteel anders organiseren van alle klantcontacten. Dit moet leiden tot een betere en efficiëntere publieke dienstverlening en daarmee tot vermindering van de administratieve lasten. Antwoord komt tegemoet aan verwachtingen van de burger en leidt tot verbetering van de dienstverlening voor burgers en bedrijven. Zij krijgen via allen kanalen (balies, post, telefonie, digitaal ) snel en hetzelfde juiste antwoord op hun vraag. Antwoord geeft grip op kosten en opbrengsten. Door steeds meer inzicht te hebben in het aantal klantcontacten, moet dit leiden tot een efficiëntere dienstverlening en verbetering van de kwaliteit. Antwoord verbindt lopende initiatieven en geeft een handreiking om de agenda voor de komende jaren te bepalen. Hiervoor is een substantiële Rijksbijdrage nodig. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 10

13 2.1.2 Vorming KCC Rijswijk De inrichting van een KlantContactCenter (KCC) sluit aan bij de afspraak dat gemeenten vanaf 2015 de toegangspoort gaan vormen voor alle publieke dienstverlening. Alle gemeenten moeten daarom hun KCC ingericht hebben vanaf 1 januari Het KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door één 14+netnummer, één fysieke informatiebalie en één website en webloket. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde kwalitatief betrouwbare antwoord en hij kan de overheid houden aan overheidsbrede kwaliteitsnormen. KCC-medewerkers beschikken over de informatie uit de gemeentelijke product- en dienstencatalogus, zoals die ook op onze internetsite is ontsloten, aangevuld met interne informatie (zoals memo's en doorkiesnummers) op productniveau. Met behulp van beslisbomen en vraag-antwoord-combinaties kunnen complexe vragen worden beantwoord. Wij hanteren de volgende uitgangspunten: In 2012 wordt een KCC gerealiseerd. Gestart wordt met het voor alle kanalen realiseren van fase 3: Frontoffice heeft Antwoord. Het kanaal telefonie zal in 2012 worden geoptimaliseerd. Op korte termijn zal in fasen worden overgegaan tot het invoeren van het 14+ netnummer en het inrichten en operationeel maken van een KCC kanaal Telefonie. Voor zover onze ambtelijke organisatie daarop onvoldoende is ingericht zullen wij aanpassingen in de organisatiestructuur doorvoeren. Het te vormen KCC voldoet uiterlijk in 2015 aan fase 5 van het Programma Antwoord EGEM-I. Uitvoeren van de projecten die onderdeel uitmaken van het EGEM-i-Realisatieplan en later geïnitieerde projecten die betrekking hebben op e-dienstverlening, ten behoeve van het programma Antwoord Kanaal Post. Het creëren, ontvangen en versturen van informatie maken deel uit van de werkprocessen van de gemeente. Deze Informatie wordt vastgelegd in systemen en archieven (papier of digitaal) om op een later moment een rol te spelen. Het volledig digitaliseren en anders inrichten van deze informatie draagt bij aan de kwaliteit van de informatievoorziening van de organisatie en de dienstverlening aan burgers. Professionaliseren van de postbehandeling is te realiseren door: Digitaliseren van de poststromen. Zaakgericht organiseren van de informatievoorziening. De gereedschappen hiervoor zijn in de organisatie nagenoeg aanwezig, worden echter nog niet volledig gebruikt. Om te komen tot een professionele postafhandeling dient de organisatie volledig digitaal te gaan werken, volgens nieuwe werkmodellen. Dit leidt tot een andere werkwijze voor de medewerkers. Voorbereiding hierop verdient daarom veel aandacht Communicatie. Het doel van communicatie is om de afstand tussen de gemeente en haar omgeving zo klein mogelijk te maken. Dit doen we door de drempels voor evenredige communicatie te verlagen en het communicatieproces tussen gemeente en burgers, bedrijven en organisaties, lokale, regionale en (inter)nationale partners te bevorderen en te optimaliseren. Om deze doelstelling te halen, zorgen we ervoor dat de afdeling Communicatie aan de voorkant van het beleidsproces betrokken is. Zo kunnen we strategische communicatieadvisering optimaal benutten. We gaan waar mogelijk interactieve trajecten gebruiken om Rijswijk nog meer te laten groeien naar een gemeente waar op basis van vertrouwen en geloofwaardigheid met inwoners en relaties van gedachten wordt gewisseld. Inwoners en belanghebbenden betrekken we op tijd en serieus bij veranderingen in beleid en initiatieven voor mogelijke veranderingen in hun leefomgeving. Bij alle Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 11

14 initiatieven maken we duidelijk wat inwoners en belanghebbenden van hun beïnvloeding mogen verwachten en welke verantwoordelijkheden zij eventueel zelf dragen. Hiermee vergroten we de betrokkenheid en het draagvlak. De wijkbezoeken van het college, informatiebijeenkomsten en het burgerinitiatief dragen hier ook aan bij. Rijswijk wil meer gebruik maken van de nieuwe media (Twitter, Hyves, Facebook etc.) om ook jonge inwoners uit te nodigen om hun stem te laten horen. Communicatie ziet er verder op toe dat Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar is. De vraaggerichte website levert hieraan een belangrijke bijdrage, evenals de gemeentepagina in Groot Rijswijk en het actief benaderen van de media. Het consequent gebruik van de huisstijl en de corporate communicatiestrategie en de Rijswijkse schrijfstijl zorgen voor eenduidige communicatie waarin de gemeentelijke kernwaarden centraal staan. Interne communicatie draagt tot slot bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling naar buiten toe. Dit gebeurt door het uitdragen van de interne doelstelling kwaliteit op alle niveaus. Dit ondersteunen we door het gebruik van het verbeterde intranet en nieuwe media (Wiki, Yammer) Basisregistratie personen. De Basisregistratie Personen en de registers van de burgerlijke stand worden op zodanige wijze beheerd dat de kwaliteit en de beveiliging van de daarin opgenomen persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn gewaarborgd. Rijswijk draagt zorg voor competente medewerkers en zorgt voor kwalitatieve goede en moderne dienstverlening, door: Verdergaande afstemming tussen Basisregistratie Personen en burgerlijke stand. Modernisering van die basisregistratie en de burgerlijke stand. Tegengaan van identiteitsfraude. Intensivering van de controle op de actualiteit en juistheid van aangeleverde of gemuteerde gegevens (kwaliteit) = o.a. terugmeldvoorziening. Vermindering regeldruk en lastenvermindering voor de burger. Taak- en personeelsoverheveling naar KCC. Op steeds meer fronten wordt duidelijk dat de wetgeving op het gebied van de burgerlijke stand absoluut niet meer aansluit op onze huidige wensen/eisen. Het plaatsonafhankelijk aangifte doen van het voornemen om te trouwen is regionaal inmiddels ingevoerd. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan het voornemen van de centrale overheid om lastendruk bij de burgers te verminderen omdat minder akten/uittreksels hoeven te worden overlegd. De verwachting is dat de wetgeving zal worden aangepast om meer gebruik te kunnen gaan maken van digitale (aangifte) mogelijkheden. De Basisregistratie Personen (GBA) bestaat sinds Standaarden, technologie en eisen zijn sindsdien veranderd. Om de komende jaren een goede samenwerking tussen de basisregistratie personen, het stelsel van basisregistraties en de gemeentelijke informatievoorziening en systemen te garanderen, is modernisering nodig. Die modernisering zal starten in 2012; belangrijkste kenmerk zal worden centrale registratie van persoonsgegevens. De modernisering van de basisregistratie personen maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk en zal het bijhouden en verstrekken van gegevens sneller, eenvoudiger en mogelijk ook goedkoper maken Verkiezingen en referenda. De gemeente is conform de Kieswet belast met de organisatie van ordentelijke verkiezingen voor het Europese Parlement, de Tweede Kamer, Provinciale Staten, de gemeenteraad of een plaatselijk referendum. Hierbij worden de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd: Streven naar een opkomstpercentage rond het landelijk gemiddelde. Verhogen van de betrouwbaarheid. Bespoedigen van het verloop van het verkiezingsproces. De ontwikkeling van nieuwe stemmachines dan wel een gemechaniseerd systeem voor het tellen van stembiljetten, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De verwachting is dat in 2013 apparatuur beschikbaar zal komen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 12

15 3. Samenwerking Partnerschap en Omgeving. Wij willen samenwerken in het belang van Rijswijk en gaan door met het verbinden van de stad en samenleving. Rijswijk volgt de recente ontwikkelingen zoals de Zuidvleugel en Metropoolregio i.o. nauwlettend. Het streven van de Metropoolregio i.o. is om in 2012 een Vervoersautoriteit te realiseren Bestuurlijke samenwerking. Ook in de regio gaat Rijswijk meer samenwerken om kansen te creëren en gemeenschappelijke doelen te behalen. Uiteraard behartigen wij onze lokale belangen. Hierbij verliezen wij ieders eigen verantwoordelijkheid niet uit het oog. We monitoren onze positionering ten opzichte van buurgemeenten en de regio, verkennen of (uitbreiding van) samenwerking mogelijk/wenselijk is en zo ja op welk terrein. We reageren snel op ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland. Samenwerking met Delft Delft en Rijswijk verkennen mogelijkheden tot samenwerking op diverse gebieden: kenniseconomie en bedrijvigheid, cultuur, wonen, welzijn en zorg. Voor de volgende drie onderwerpen worden bestuursopdrachten tot meer samenwerking uitgewerkt: Bedrijfsvoering: de opdracht is een Shared Service Centre, een gezamenlijke werkorganisatie, vorm te geven op het gebied van de bedrijfsvoering. Dit heeft betrekking op de werkvelden: Communicatie, Documentmanagement, Facilitaire Ondersteuning, Financiële- en salarisadministratie, Huisvesting, ICT /BAG, Inkoop en aanbesteding, Juridische zaken, Onderzoek en statistiek, Personeel en Organisatie, Planning en Control en Verzekeringen. Volledige realisatie van het Shared Service Center wordt voorzien per Sociale Zaken. Belastingen: zowel tussen Delft en Rijswijk als mogelijk met de Regionale Belastinggroep (Delfland/Schieland) Samenwerking in de stad. We gaan uit van een verantwoord beleid met een open, goed toegerust en benaderbaar bestuur. Ambities en verantwoordelijkheden willen we nog meer delen met burgers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Wij betrekken deze groepen bij de beleidsvorming en beleidsuitvoering en hanteren een interactieve manier van communiceren. Zie ook programma s Zorg, Welzijn en Volksgezondheid en Wonen Leven Internationale samenwerking. Rijswijk is actief op het gebied van internationale samenwerking. In 2000 spraken 189 landen in de Millenniumdoelen Verklaring af de armoede in de wereld te halveren in Als millenniumgemeente ondersteunen we actief deze millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit doen we onder andere door het onderhouden van twee Stedenbanden: Condega (Nicaragua) en Beroun (Tsjechië), maar ook door het stellen van duurzaamheidsdoelstellingen. De Stedenband met Condega vormt een belangrijke schakel tussen de wereldwijde doelstellingen en concrete lokale activiteiten. We zijn in Condega actief met drie projecten ter verbetering van de levensomstandigheden en kansen van de inwoners: Educatief jongerenproject: beroepsopleiding voor Engels en Informatica. Sociaaleconomisch project: versterken positie vrouwelijke ondernemers AMSONAC (La Asociaciónde Mujeres Sol Naciente de Condega). Project kinderen naar de basisschool. Met Beroun wordt eenmaal per twee jaar een bestuurlijke uitwisseling georganiseerd. 4. Integriteit. Wij willen bereiken dat integriteit, zowel bestuurlijk als ambtelijk, een onderwerp is dat: Bij een ieder bewust onder de aandacht is gebracht en blijft. Niet alleen bespreekbaar is, maar ook regulier besproken wordt. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 13

16 4.1. Integriteit bestuurders. Wij willen bereiken dat: Geregeld, minstens een keer per jaar, het onderwerp integriteit geagendeerd wordt in de B en W-vergadering. Afspraken gemaakt worden met de gemeenteraad over de wijze waarop verantwoording aan de raad wordt afgelegd over het gevoerde integriteitbeleid. De rapportage, de ter inzage legging en de publicatie geschiedt volgens de daarvoor geldende regels Integriteit ambtenaren. Wij willen bereiken dat ambtenaren: Bewust worden en blijven van integriteit. Dit binnen de ambtelijke organisatie, maar ook als vertegenwoordiger van de overheid in de maatschappij. Integriteit bespreekbaar maken en dat het onderwerp regulier besproken wordt in werkoverleggen, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Bestaande regels en regelingen naleven. Wat gaan we ervoor doen? Doelstelling Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? 1. Bestuur en organisatie 1.1 Minder regels meer service Project omgevingsvergunning Ter voorbereiding op de Wabo is er gewerkt aan de volgende kwesties: (Wabo) De informatievoorziening aan de front-office heeft nu een belangrijkere rol (meer service) vergunningen kunnen digitaal ingediend via een landelijk loket (minder kosten aanvrager). Procedures worden geregistreerd en geregisseerd in een nieuw systeem: Squit XO. Alle aanvragen worden zo veel mogelijk digitaal ingeboekt en afgehandeld. zstatusinformatie wordt aan vergunningaanvragers via de website beschikbaar gesteld; (meer service). Door nieuwe werkprocessen is er een centrale interne regierol ingevoerd. De interne samenwerking is beter vastgelegd burger profiteert. veel verordeningen zijn aangepast. De Wabo is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De projectmatige implementatie Door de kortere termijnen moet de gemiddelde doorlooptijd korter worden. De zogenaamde reguliere procedure van 8 weken kent een fatale termijn: indien de gemeente in deze periode geen besluit neemt, dan heeft de aanvrager automatisch een vergunning. Doelstelling is deze vergunningen van rechtswege te voorkomen. Het doel is bereikt als de gemeente Rijswijk in 2015 in staat is om zo veel mogelijk (80%) aanvragen om een omgevingsvergunning fysiek en digitaal in ontvangst te nemen, in behandeling te nemen en binnen de wettelijke termijn in de front-office af te handelen. Het verbeteren van kwaliteit van het gemeentelijk functioneren is een continu proces. Of we iets goed doen is afhankelijk van onze gemeentelijke ambities (gekoppeld aan maatschappelijke uitdagingen en wettelijke verplichtingen). Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 14

17 Doelstelling Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Project omgevingsvergunning (Wabo) (vervolg) 1.2 Kwaliteitsmanagement Waarstaatjege meente (WSJG) is intussen grotendeels afgerond. De komende periode richten de werkzaamheden zich vooral op stroomlijnen van de processen, professionaliseren van de informatievoorziening en ontwikkeling van integrale handhaving. WSJG is leidend bij het streven naar kwaliteitsverbetering. Deze meting omsluit een zelfonderzoek (kengetallen gemeentelijke administratie), klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en burgerpeiling onder inwoners. De resultaten komen op de website (waarstaatjegemeente.nl). Daar staan relevante vergelijkingen en monitors. Het is door iedereen te raadplegen. Bijkomend voordeel is dat het de uitvoeringslasten beperkt (door de vermindering aantal monitors/benchmarks vanuit het rijk), de kwaliteit en uitvoering van beleid bevordert en het eigen horizontaal toezicht versterkt. Het zelfonderzoek vult een gemeente jaarlijks in; de burgerpeiling en het KTO doet een gemeente één keer per twee jaar. De gemeente doet in het na- of in voorjaar mee aan een meting. Het KTO en de burgerpeiling kunnen zij geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een onderzoeksbureau of het zelf doen. 2. Relatie burger en gemeente 2.1 Publieke dienstverlening Vanaf 2015 zijn gemeenten Programma hét portaal voor alle vragen Antwoord aan de overheid. Om dat te realiseren, is het Landelijk Programma Antwoord ontwikkeld. Het realiseren van de Antwoord -ambities betekent het fundamenteel We volgen het ingeslagen pad en: Voorzien de vragenlijsten op waarstaatjegeme ente.nl één keer per twee jaar met kengetallen uit onze gemeentelijke administratie. Doen één keer per twee jaar in het najaar het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en de burgerpeiling onder inwoners. In 2012 doet de gemeente weer mee met de benchmark. Er wordt gebruik gemaakt van de Kern Prestatie-indicatoren (KPI s) d.w.z. te behalen normen voor een gemeentelijk KCC, dat zich ontwikkelt in lijn met Jaarlijks zijn tussen september en december alle kengetallen t.b.v. het zelfonderzoek verzameld door de concernstaf. Jaarlijks is in januari een update van de door ons ingevoerde eigen kengetallen te raadplegen op waarstaatjegemeente.nl. Tweejaarlijks zijn tussen september en december het KTO en de burgerpeiling uitgezet onder onze burgers en hebben we binnen deze periode van minimaal 400 personen de vragenlijst ingevuld teruggestuurd gekregen. Tweejaarlijks zijn in februari de data van het KTO en de burgerpeiling op de invoermodule van waarstaatjegemeente.nl door ons ingevoerd. Tweejaarlijks is er een interne terugkoppeling van de uitkomsten van het onderzoek (afhankelijk van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten - KING). Tweejaarlijks worden in het najaar burgers over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd. Op het moment dat het gemeentelijk KCC fase 5 van het programma Antwoord heeft bereikt, Overheid heeft Antwoord. De gemeente is voor de burger de logische ingang voor al zijn vragen aan de overheid. Het Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 15

18 Doelstelling Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Programma Antwoord (vervolg) Vorming KCC Rijswijk anders organiseren van klantcontacten, wat moet leiden tot een betere publieke dienstverlening en tot vermindering van administratieve lasten. 1. Discussie en besluitvorming over het vormen en in te richten KCC binnen organisatie is afgerond vóór 1 januari Het KCC wordt in 2012 gerealiseerd en haar rol, functie en positie wordt als vanzelfsprekend ervaren door de gemeentelijke organisatie en door ketenpartners en andere overheden. 3. In 2012 heeft Rijswijk de beschikking over een operationele gevulde kennisbank waarin alle benodigde informatie is opgenomen. 4. D.m.v. een groeimodel zijn in 2015 alle werkprocessen beschreven volgens één methodiek. Voor de start van het KCC zullen uiterlijk 1 januari 2012 de aan het KCC gerelateerde werkprocessen zijn beschreven. 5. Het KCC werkt uiterlijk 1 januari 2015 conform fase 5 van het programma Antwoord : Alle klantcontacten verlopen via het KCC (inclusief monitoring). Elk kanaal geeft hetzelfde antwoord. De informatie is de Antwoord -fasen. De KPI s zijn in lijn met de Benchmarking Publiekszaken. Daarnaast vond meting plaats vanuit BZK op het gebied van het realiseren van de 5 Beloften. Deze monitor is intussen stopgezet en Rijswijk is geëindigd op een landelijk gedeelde 2e plaats. Alle gemeenten worden gemonitord door het Ministerie van BZK aan de hand van de bepalingen van het Nationaal Uitvoerings- Programma (NUP en de 5 Beloften). KCC levert producten en diensten van een toenemend aantal aangesloten overheidsorganisaties van alle overheidslagen en ketenpartners. De servicenormen zijn net zo hoog als in fase 4. Het KCC voert de regie op de levering van de producten en diensten. Planning ligt in 2015 in overeenstemming met fase 5 van het programma Antwoord. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 16

19 Doelstelling Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Vorming KCC Rijswijk (vervolg) Uitvoeren van het EGEM-i realisatie-plan (inclusief NUP en 5 Beloften) vraaggericht samengesteld. 6. De klantcontacten voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen (minimum branchenormen VNG, juni 2010). Elektronische Nederlandse Identiteitskaart. Burgerservicenummer (afname) (samengevoegd met project 5). Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (afname). Basisregistraties Adressen en Gebouwen (afname). Nieuwe Handelsregister. Bedrijven- en instellingennummer. Antwoord voor Bedrijven Basiskaart Grootschalige Topografie (BG). Snoeiplan vereiste vergunningen (samengevoegd met project 15). Vermindering administratieve lasten. Digitaal WMO zorgloket. Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen (DURP). Basisregistratie WOZ. Bouw/bodem/sonderinge n archief toegankelijk maken via de website. Werkzaamheden gestart vanuit het kanaal e- dienstverlening. Vernieuwing website: verbeterde zoekingangen (zowel vraag als productgericht), Webrichtlijnenproof, aanbieden van o.a. taxatie/woz gegevens in persoonlijke internetpagina van burgers. Per jaar veertig nieuwe webproducten en diensten die via de website kunnen worden Het zijn diverse projecten. Meting vindt plaats bij de individuele projecten. Actieve betrokkenheid burgers en bedrijven. Wanneer we bij de oplevering van de projecten voldoen aan de individuele projectopdracht. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 17

20 Doelstelling Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Uitvoeren van het EGEM-i realisatie-plan (inclusief NUP en 5 Beloften) (vervolg) Doorontwikkelen kanaal POST afgenomen, voor burgers en bedrijven. Continue verbetering van midoffice en digitale werkprocessen t.b.v. dienstverlening en interne efficiency. Verdere vulling van kennisbank op intranet. Digitaal publiceren van bestemmingsplannen. Invoering van e- herkenning voor bedrijven. Aansluiten op DigiMachtigen Aansluiten op de overheidsservicebus (OSB). Digitalisering documentstromen. Digitalisering is geen doel op zich; het is een middel om werkprocessen te ondersteunen. Het gaat hierbij om dienstverleningsprocessen aan burgers en bedrijven maar ook om ondersteuning van de interne organisatie. In Rijswijk wordt de inkomende poststroom digitaal verwerkt. Het proces van de uitgaande post verloopt voor een deel digitaal. Er is een start gemaakt met de toepassing van de digitale handtekening. Omdat het overheidsbeleid er op gericht is om steeds meer digitale dienstverlening te bieden is het noodzakelijk dat alle documentstromen (zowel interne als uitgaande post) in het werkproces digitaal raadpleegbaar zijn (inclusief de documenten uit de backoffice-systemen d.m.v. een koppeling). Door het invoeren van kwaliteitsmanagement gericht op controle op volledigheid van de informatievoorziening, monitoring (en signalering) van het proces van afhandeling van vragen van burgers die via het kanaal post verlopen. Via dit systeem kunnen klantvraag en doorlooptijden volledig in beeld gebracht worden. Digitalisering van de poststromen en een zaakgewijze inrichting van de informatie in DMS en archief draagt bij tot professionalisering van de postafhandeling en tot een betere kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers. We hebben dit doel bereikt wanneer: Alle benodigde voorzieningen (systemen, procedures) aanwezig zijn en door de organisatie worden gebruikt. Alle relevante klantcontacten/verzoeken van burgers die via het kanaal post verlopen, volledig digitaal inzichtelijk en raadpleegbaar zijn (inclusief de status van afhandeling) voor de informatievoorziening aan de interne organisatie en het KCC. Zaakgericht inrichten informatievoorziening. Burgers en bedrijven verwachten een goede service en efficiënte dienstverlening, waar en wanneer het hen uitkomt. Het systematisch ordenen van Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 18

21 Doelstelling Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Doorontwikkelen kanaal POST (vervolg) informatie uit de werkprocessen is essentieel. Zaakgewijs inrichten en organiseren van de informatie ondersteunt dit. Door zaakgericht te werken zijn alle zaakdossiers van een bepaalde klant of een bepaald adres op te vragen en zijn de voortgang en status ervan te volgen. Door het zaakgewijs inrichten van het Documentmanagement systeem (DMS) wil Rijswijk een belangrijk kwaliteitsaspect realiseren, namelijk: de betrouwbaarheid en transparantie van de informatievoorziening. Voor de organisatie betekent een zaakgewijze inrichting van de informatievoorzieningen: een klantdossier bevat alle zaken van één klant Communicatie Ontwikkelen en bewaken corporate communicatiestrategie, gebaseerd op het collegewerkprogramma en positioneren van het collegebeleid. Adviseren van bestuur en ambtelijke organisatie op communicatieve aspecten/ consequenties. Communicatie eerder en proactief inzetten in beleidsprocessen en projecten (communicatie in het hart van het beleid). Updaten persbeleid Structureel inzetten digitale communicatiemiddelen (intranet, internet, social media). Verbeteren schriftelijke communicatie (o.a. toezicht op brieven, raadsvoorstellen en notities) met de Rijswijkse schrijfwijzer en de inzet van taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren. Vaststellen corporate communicatiestrategie. Communicatieve toetsing op alle bestuursvoorstellen. Communicatieadvies integraal onderdeel van beleidsadvies. Vernieuwd persbeleid 2.0. Controleren of bij communicatie-inzet ook digitale middelen worden ingezet. Controleren voorstellen en brieven. Continu proces. Continu proces. Continu proces. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 19

22 Doelstelling Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? 2.3 Basisregistratie Personen De basisregistratie personen (GBA) bestaat sinds Standaarden, technologie en eisen zijn sindsdien veranderd. Om de komende jaren een goede samenwerking tussen de basisregistratie personen, het stelsel van basisregistraties, gemeentelijke informatievoorziening en systemen te garanderen, is modernisering nodig. Verdergaande afstemming tussen Basisregistratie Personen en burgerlijke stand; modernisering van de basisregistratie en de burgerlijke stand; tegengaan van identiteitsfraude; intensivering van de controle op de actualiteit en juistheid van aangeleverde of gemuteerde gegevens (kwaliteit) = o.a. terugmeldvoorziening; vermindering regeldruk en lastenvermindering voor burger; taak- en personeelsoverheveling naar KCC. Op steeds meer fronten wordt duidelijk dat de wetgeving op het gebied van de burgerlijke stand niet meer aansluit op onze huidige wensen/eisen. In de regio Haaglanden is bijvoorbeeld het plaatsonafhankelijk in ondertrouw gaan ingevoerd. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan het voornemen van de centrale overheid om vermindering van lastendruk bij de burgers, omdat minder akten/uittreksels hoeven worden overlegd. Elke gemeente gaat met Burgerzakensysteem Kern (BZS- K) werken. Vastlegging van de gegevens en het wettelijk gebruik van de gegevens vindt dan ook op uniforme wijze plaats. De toepassing van één BZS-K maakt het voor alle gemeenten mogelijk om wijzigingen eenmalig door te voeren. Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van de persoonsgegevens. Het rijk is verantwoordelijk voor levering van die gegevens aan de daartoe bevoegde externe partijen, de afnemers. De geleverde diensten en producten hebben een wettelijke grondslag. De gemeente is beperkt autonoom bij het bepalen van het kwaliteits- en serviceniveau van de dienstverlening. Op termijn zal de verminderde regeldruk terug te vinden zijn in een vermindering van het aantal uittreksels uit zowel de basisadministratie als de burgerlijke stand. 2.4 Organisatie van ordentelijke verkiezingen en referenda Opkomstbevorderende maatregelen treffen zoals goede voorlichting en N.v.t. Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Door een gedeelte (de kern) van het Burgerzaken-systeem eenmalig te ontwikkelen, worden kosten bespaard. De systemen spelen gemakkelijker in op toekomstige wijzingen en het onderhoud is daarmee goedkoper. Om id-fraude tegen te gaan en misbruik door valse, vervalste of anderszins ongeldige documenten te voorkomen is de gemeente Rijswijk sinds kort aangesloten op het VIIS (een landelijk systeem om te checken of een document vermist of gestolen is). N.v.t. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 20

23 Doelstelling Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? optimale fysieke bereikbaarheid van alle stembureaulocaties Zowel kwantitatief als kwalitatief de bezetting van de stembureaus versterken; Het zo nodig inzetten van mobiele teams bij grote knelpunten of calamiteiten. De verwachting is dat in 2013 goedgekeurde apparatuur beschikbaar komt voor het gedigitaliseerd uitbrengen van stemmen, dan wel voor het digitaal tellen van de uitgebrachte stemmen. 3. Samenwerking, partnerschap en omgeving 3.1 Bestuurlijke samenwerking Betere positionering van Rijswijk in de regio (Haaglanden). Onderzoeken wat Rijswijk zelf doet en samen kan doen met anderen (bv. in gemeenschappelijke regelingen), ook op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Nauwlettend volgen wat de landelijke ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland zijn om daarop snel te kunnen reageren. Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal). Bijvoorbeeld de discussie over het opheffen van de WGR+ en de totstandkoming van de Metropoolregio. Verzorgen (interne afstemming) van bestuurlijk en ambtelijke afvaardiging in o.a. stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 3.2 Samenwerking in de stad Zie programma s Zorg, Welzijn en volksgezondheid en Wonen en Leven. Dit is niet meetbaar. Voor wat de samenwerking met Delft betreft, wordt dit gemonitord aan de hand van de voortgang van de bestuursopdrachten. Dit is niet meetbaar. Dit is niet meetbaar. Dit is niet meetbaar. Zie programma s Zorg, Welzijn en volksgezondheid en Wonen en Leven. N.v.t. Als een succesvolle samenwerking tot stand is gekomen. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Zie programma s Zorg, Welzijn en volksgezondheid en Wonen en Leven. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 21

24 Doelstelling Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? 3.3 Internationale samenwerking Voorbereiden en begeleiden van de afspraken die binnen het programma Caminando Juntos II ( ) met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) zijn gemaakt. De dagelijkse gang van zaken, het uitwerken van de drie projecten evenals fondsenwervende activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van De Stichting Stedenband. Daarnaast ondersteunt de gemeente de Stichting Stedenband financieel met een vast subsidiebedrag per jaar en stelt de gemeente kennis en expertise beschikbaar. Bundelen van krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contact en afstemming met regionale en landelijke organisaties. Publieksactiviteiten: om de inwoners van Rijswijk meer te betrekken bij internationale samenwerking en om draagvlak te creëren worden diverse publieksactiviteiten georganiseerd. In 2012 zal in veel gevallen worden aangesloten bij grote publieksevenementen zoals het Strandwalfestival en Sinterklaas. De gemeente Rijswijk heeft de ambitie om als gemeente, samen met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een zichtbare bijdrage te leveren aan het bereiken van de Millenniumdoelen. Om deze ambitie waar te maken is het Millenniumplatform in 2010 opgericht. Het platform Over de verplichtingen opgenomen in het programma Caminando Juntos II wordt elk jaar verantwoording afgelegd aan het Landelijk Beraad Stedenband Nederland Nicaragua (LBSNN). Er is intussen structureel overleg in de regio tussen portefeuillehouders en ambtenaren op het gebied van internationale samenwerking. De activiteiten van de Stichting Stedenband Rijswijk Condega worden vastgelegd in een jaarrapportage. Vanuit de bevolking wordt op deze activiteiten en de berichten daarover toenemend positief gereageerd. Deelname van vooral organisaties op het gebied internationale samenwerking neemt duidelijk toe. Diverse Rijswijkse organisaties (o.a. vluchtelingenorganisa tie, BBR) hebben zitting in het Millenniumplatform. Binnen het platform worden zaken besproken als duurzaamheid vooral op het gebied van het Het streven om de Millenniumdoelen te halen gaat door tot het jaar Evenals het programma Caminando Juntos II dat hierop van toepassing is. Als er door de regionale partners concrete afspraken zijn gemaakt over internationale samenwerking. Het is bereikt als er bij de diverse publieksactiviteiten voldoende aandacht en draagvlak bij de inwoners van Rijswijk wordt gegenereerd voor de Stedenband en internationale samenwerking. Het is bereikt als het Millenniumplatform internationale samenwerking en aanverwante onderwerpen als duurzaamheid en Fairtrade binnen de gemeente Rijswijk hoog op de agenda krijgt en houdt. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 22

25 Doelstelling Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? overlegt 4 keer per jaar. 4. Integriteit 4.1 Integriteit van bestuurders Ambtelijk voorbereiden dat het onderwerp in ieder geval eens per jaar geagendeerd wordt. Actualisatie van de benodigde informatie. In 2012 stelt de integriteitcoördinator een voorstel op over de wijze van rapportage aan de raad. 4.2 Integriteit ambtenaren De integriteitcoördinator ziet toe op de naleving van regels en regelgeving en neemt zo nodig actie. inkopen van producten en goederen. Dit wordt gemonitord door de integriteitcoördinator. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats in de jaarrekening. Dit wordt gemonitord door de integriteitcoördinator. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats de jaarrekening. Dit wordt gemonitord door de integriteitcoördinator. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats in de verantwoordingspara graaf jaarrekening. Minstens eens per jaar op de agenda van B en W. Steeds actueel zijn van lijstjes op internet en bij de publieksbalie. Als in 2012 het voorstel er ligt. Actueel zijn van lijstjes nevenfuncties en financiële belangen als de regels en regelgeving ingebed zijn in de organisatie en hieraan consequent uitvoering wordt gegeven. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 23

26 Wat mag het kosten? Productverwijzing: (bedragen x 1.000) Functie Product Begroting 2012 Lasten Baten 0010 Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations 0022 Organisatieverliezen Burgerzaken Verkiezingen / referenda Publieke dienstverlening Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie 5801 Mediabeleid 39 0 Totaal Resultaat voor mutaties in de reserves Mutatie reserve flankerend beleid in het kader van OB Resultaat na mutaties in de reserves Wat mag het kosten? (bedragen x 1.000) Exploitatie (meerjarig): Realisatie Lasten Baten Saldo Wat mag het kosten programma Algemeen Bestuur en Organisatie 24

27 Programma Openbare Orde en Veiligheid We investeren in veiligheid en voeren een duidelijk handhavingsbeleid. We zijn met z n allen verantwoordelijk voor veiligheid en veiligheidsbeleving. Een veilige stad is een basisvoorwaarde voor een stad waar het goed wonen en werken is. We handhaven de afgesproken regels, zo blijft de buitenruimte heel en schoon, pakken we illegale activiteiten aan en verbeteren we het toezicht op bouwprojecten. Dit heeft een positief effect op de woonkwaliteit. We houden vast aan het veiligheidsniveau en versterken dit waar mogelijk. Kern van de aanpak is op een respectvolle wijze samenwerken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie, brandweer en gemeentelijke organisatie. We zetten preventieprojecten op om overlast door groepen jongeren, diefstal uit auto s en overlast tijdens de jaarwisseling te voorkomen. We brengen partijen die betrokken zijn bij huislijk geweld bij elkaar, zodat een goede en effectieve samenwerking ontstaat. Het keurmerk Veilig Rond en In School dat wij ontwikkelden, is landelijk erkend. De Rijswijkse scholen voor voortgezet onderwijs beschikken inmiddels over dit keurmerk en werken samen met gemeente en veiligheidspartners verder aan de versterking van de veiligheid op en rond scholen. Programma Openbare Orde en Veiligheid 25

28 Wat willen we bereiken? 1. Bestrijding en voorkoming van criminaliteit, overlast, brand en rampen. 2. Bevordering van Veiligheid. 3. Een afgestemde en integrale werkwijze voor het bereiken van een veilige leefomgeving. 1. Veiligheid Het vergroten van de veiligheid en de beleving daarvan. 1.1 Het bereikte veiligheidsniveau waarborgen en waar mogelijk nog verder versterken. Het vergroten van de veiligheid en de beleving daarvan zijn essentieel voor het functioneren van stad en samenleving. Het optreden tegen onveiligheid en overlast betekent naast het inzetten op criminaliteitsbestrijding, het voorkomen en bestrijden van brand en rampen, er vooral voor zorgen dat niemand zich in de leefomgeving bedreigd hoeft te voelen. Dit betekent het nadenken over en inzetten van mogelijkheden om onveiligheid te voorkomen; proactie en preventie. De nadruk van de aanpak ligt dan ook op preventie. Dit kan onder andere worden bewerkstelligd door het oppakken van signalen en tijdig op deze signalen te reageren. Voor het waarborgen van de veiligheid van de stad is intensieve samenwerking nodig tussen de gemeente, politie, brandweer, veiligheidsregio, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, bedrijven en bewoners. Door een integrale aanpak, met samenwerking als uitgangspunt, wordt de veiligheid in de gemeente bevorderd. In een jaarplan veiligheid worden de activiteiten/projecten ondernomen ten aanzien van de verschillende veiligheidsthema s binnen de gemeente Nieuwe rampen- en crisisorganisatie 1 oktober 2010 is de Wet op de veiligheidsregio s in werking getreden. Onlangs is een eerste versie van het regionaal crisisplan, dat de oude gemeentelijke rampenplannen vervangt, opgeleverd. Hierbij komt de invulling van een nieuwe rampen- en crisisorganisatie. Dit is ook terug te zien in het grootste deel van de hieraan gekoppelde projecten Veiligheidsregio Haaglanden Voor de brandweerzorg en rampenbestrijding wordt jaarlijks begroting opgesteld en een verantwoording afgelegd door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in het jaarverslag. De begroting moet worden voorgelegd aan de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende raden, zodat zij van hun gevoelen kunnen doen blijken. Het jaarverslag moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van het Algemeen Bestuur van de VRH en aan de afzonderlijke gemeenteraden van deelnemende gemeenten. 2. Handhaving Controle en toezicht op: Algemene Plaatselijke Verordening. Milieu en Asbest. Bouw- en woningtoezicht. Openbare ruimte. De Inspecteurs Bijzondere Wetten en Inspecteurs Openbaar Gebied (BOA s), voeren controles uit in de openbare ruimte en bij zowel particulieren als bedrijven in Rijswijk. Doel daarvan is het zoveel mogelijk doen naleven van de regelgeving. Aantallen en resultaten worden jaarlijks opgenomen in de jaarplannen en jaarverslagen. 2.1 Uitvoeren van integrale controles op bouw- en bestemmingsplannen, horeca, milieu en brandveiligheid (samen met brandweer) Door het houden van integrale controles worden ondernemers in plaats van telkens weer een andere inspecteur op bezoek te krijgen tijdens één bezoek gecontroleerd op alle voorschriften waaraan zij, vanuit verschillende beleidsgebieden, moeten voldoen. Ook de eventuele aanschrijvingen die uit deze inspecties volgen worden in verzamelde vorm behandeld. Programma Openbare Orde en Veiligheid 26

29 2.2 Integraal controleren van omgevingsvergunningen uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wanneer een WABO vergunning is verleend, worden de bijbehorende controles ingepland. Ook deze vinden zoveel mogelijk op integrale wijze plaats. Dit betekent dat alle relevante aspecten aan bod komen. 2.3 Toezicht op evenementen De gemeente maakt gebruik van een evenementenkalender. Voorafgaand aan een evenement worden het terrein en de organisatie, met name vanuit het oogpunt van veiligheid, gecontroleerd. Tijdens evenementen die (deels) vanuit de gemeente worden georganiseerd wordt toegezien op een ordelijk verloop van bijvoorbeeld verkeersstromen. 2.4 Wijkgericht Werken De inspecteurs openbaar gebied hebben allen een eigen wijk waarin zij toezicht houden op het reilen en zeilen in de openbare ruimte. In het handhavingsprogramma is vastgesteld dat zij tenminste 10 % van hun werktijd besteden aan het wijkgericht werken. Daarbij leggen zij contacten met de wijkbewoners en wijkorganisaties, zorgen zij ervoor dat zij zichtbaar zijn in de wijk en dat bewoners, indien gewenst, direct contact kunnen leggen. Programma Openbare Orde en Veiligheid 27

30 Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling Wat doen we ervoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de doelstellingen bereikt? 1. Veiligheid Doorlopend proces 1.1 Het bereikte veiligheidsniveau waarborgen en waar mogelijk nog verder versterken. Keurmerk Veilig Ondernemen: Oud Rijswijk winkelcentrum In de Bogaard bedrijventerreinen (2x) Stabiliseren en waar mogelijk vermindering van het aantal delicten. Verhogen van het veiligheidsgevoel waar dit nog mogelijk is. Vergroten van de aangiftebereidheid van ondernemers. De activiteiten uit eerder afgeronde projecten zijn opgenomen in de structurele werkprogramma s van de verschillende afdelingen van de gemeente. De voortgangsbewaking (monitoring) vindt plaats door een halfjaarlijkse tussenrapportage Veiligheid en een jaarlijkse rapportage Veiligheid waarbij de gang van zaken rond de activiteiten wordt beschreven. Halt! Deelname aan Bureau Halt. Nazorg exgedetineerden trajecten per jaar. Jaarlijkse evaluatie, naar schatting 10 Voorkomen Aanpakken van jeugdgroep(en) volgens jongerenoverlast methode Groepen Pellen. Huiselijk Monitoren en indien nodig bijsturen op geweld/huisverbod proces. Keurmerk Veilig Rond Uitvoering prestatie-eisen. en In School (VRIS) Bureau Deelname aan Bureau Discriminatiezaken Discriminatiezaken Burgernet Het monitoren van de voortgang van Burgernet in Rijswijk en zo nodig inzetten van wervingscampagnes om de gestelde doelstelling te halen en op peil te houden. RIEC Deelnemen aan diverse werkgroepen en invoeren werkwijze RIEC binnen bestaande vergunningverlening- en handhavingprocessen. Het vormen van lokale teams t.b.v. kennisoverdracht en integrale casusaanpak. Oprollen 12 hennepkwekerijen. Hennep Werking convenant evalueren. Jaarwisseling Jaarlijkse evaluatie Voorbereiden 2012/2013 (plan van aanpak) Uitvoeren actiepunten plan van aanpak. 1.2 Nieuwe rampen- en crisisorganisatie Capaciteit en voorzieningen gemeentelijke actiecentra rampenbestrijding Invulling van de nieuwe crisisorganisatie Ieder actiecentrum wordt door minimaal 3 personen bezet. Alle voorzieningen voor de actiecentra zijn op orde. Alle gemeentelijke functies in de hoofdstructuur van de rampenorganisatie zijn ingevuld. Verder wordt gebruik gemaakt van de politiemonitor/wijkveiligheidsscan die jaarlijks wordt opgesteld, de Sturingsrapportages en de Tabellenboeken (cijfers)van de Politie. De informatie uit deze monitor laat trends zien en kan aanleiding geven tot bijsturing. Waar mogelijk zullen meetbare indicatoren worden opgenomen. Dit kan gaan over de (aantallen) afgeronde activiteiten of andere cijfermatige gegevens. Programma Openbare Orde en Veiligheid 28

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK

JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK 2011 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 31 Verkeer en Vervoer 41 Economie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr 11.1302 d.d. 27-03-2012 Onderwerp Voortgang één jaar Wabo en cultuurtraject "Leiden Gunt" Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief inzake de voortgang

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Business case Dienstverlening 2012

Business case Dienstverlening 2012 Business case Dienstverlening 2012 Inhoud & proces 9 december 2010 Peter de Jong Henk de Graaf Opzet presentatie 1. Wat ging vooraf: 2006-2010 Programma Dienstverlening 2. De opzet van de Businesscase

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG Er is overlap en raakvlakken van verschillende vakdisciplines en de uitdagingen die daarbij horen. Een kans om zaken anders aan te pakken als

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Digitale dienstverlening onderzocht

Digitale dienstverlening onderzocht Rekenkamercommissie Digitale dienstverlening onderzocht een quick scan naar digitale dienstverlening van de gemeente Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 10 februari 2011 Definitieve

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 26 april 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-291 Bijbehorend veld van de programmabegroting Dienstverlening Naam

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder

Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0172 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: ID13.02489 Informatieblad met toelichting op de

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 314540 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie