Watersportvereniging Brouwershaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watersportvereniging Brouwershaven"

Transcriptie

1 Watersportvereniging Brouwershaven /4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, Algemeen lid : R.J. Heijstek, Algemeen lid : H.A. van der Kouwe, Algemeen lid : W.E. Garschagen, secretariaat : fax: : postbus 47, 4318 ZG Brouwershaven ABN-AMRO rekeningnr IBAN: NL36 ABNA BIC/Swift-code: ABNANL2A clubhuis t roefje : Haven Noordzijde 38, evenementencommissie : A.P.G. van der Sluijs, tel : J. Beyer, mevr. H. Beyer, : H.A. van der Kouwe, : J.J. Laros, mevr. T. Laros, : H. Markenstein, : J. Walthuis, mevr. W. Walthuis, jeugdzeilcommissie : W.E. Garschagen, , fax : R.J. Heijstek, M. Heijstek, : A. van Poelgeest, : N. Tromp, : C.H. Sprengelmeijer, redactiecommissie : R. de Groot, mevr. A. de Groot, clubblad de reede : P. Hellingman, : P.P.S.C. Tielemans, , fax ledenraadcommissie : P.J. Huijbrecht, : H.H.A.M. Janssen, : F.W. Ridderhof, gemeentelijk : J. Gerrits havenmeester : , fax , marifoonkanaal 31

2 Inhoudsopgave Watersportvereniging Brouwershaven Van de bestuurstafel Nota bene Van de redactie Activiteitenkalender Ontvangst DYC tijdens boot-düsseldorf Concept notulen Goed op weg naar krachtig en slagvaardig watersportverbond Wachtlijst en aankoop van een nieuw groter schip Check de uitlaatslang van uw motor Aanloop Wemeldinge - nieuwe hoofdvaarroute over Oosterschelde Help Mental Sailing of rampenbestrijding vanuit uw luie stoel Ligplaats? D Natuur in de Grevelingen, vlinders, zeehonden en bruinvissen Duiken in het verleden Belangrijk voor ouders en bezitters van bijboten Hoe bent u verzekerd? Vakantie 2006, deel Nieuws uit de regio Vakantie Op Merote Vader Knipmes nadert zijn voltooiing Clubmaterialen Clubhuis t roefje

3 Van de bestuurstafel In september, oktober en begin november leek het weer tijdens de weekends op een echte Indian Summer! Vanaf de tweede week in november werd het echter gevoelig kouder en gingen de meeste schepen in winterslaap. Dit najaar was in bestuurlijk opzicht een actieve periode. Medio oktober werd in t roefje een bijeenkomst gehouden met belangstellende leden over de toekomst van de vereniging en de privatisering van de haven. Een delegatie van het bestuur nam deel aan de vergadering van de Vereniging regio Deltawateren. Op initiatief van het Watersportverbond werd overleg gevoerd met een aantal watersportverenigingen over ervaringen met BTW en vennootschapsbelasting. De najaarvergadering, waarin ondermeer de begroting 2008 en een statutenwijziging aan de orde kwamen, werd goed bezocht. De statutenwijziging is inmiddels notarieel verleden; de tekst van de statuten is in te zien op onze website. De concept-notulen kunt u lezen in deze editie van de reede. 3

4 Met kandidaten voor de exploitatie van de bar en keuken in ons clubhuis t roefje werden gesprekken gevoerd. In de komende editie van de reede kunt u er meer over lezen en via onze website zullen wij u op de hoogte houden. Met het dagelijks bestuur van Water-sportvereniging Sint-Annaland werden ervaringen uitgewisseld over privatisering en tal van bestuurlijke zaken. Dit soort gesprekken zullen wij periodiek met hen gaan voeren. Innovation Island was onderwerp van een informatief overleg met vertegenwoordigers van Prowonec B.V., de combinatie van Zeeuwse aannemers. De privatisering van de haven en ons sepkeysysteem gaf aanleiding tot de nodige contacten met de gemeente Schouwen-Duiveland. Last but not least werd de haven voor 2008 ingedeeld: de jaarnota 2008 heeft u begin december per post ontvangen. 4 De evenementencommissie organiseerde dit najaar een zeer gezellige toertocht naar Yerseke en een gemoedelijke excursie naar Goeree. Webalbums met vele foto s van onze activiteiten vindt u op onze website. Per is een enquête gehouden naar de belangstelling voor wintercursussen en de evenementencommissie heeft voor 2008 een activiteitenkalender opgesteld met een keur van evenementen. U treft de activiteitenkalender aan in deze editie van de reede. De activiteitenkalender kunt u eveneens inzien op onze website. Noteert u de data van de geplande evenementen alvast in uw agenda voor Graag treffen wij u tijdens de komende winterevenementen in Brouw. Natuurlijk werd er ook de laatste maanden nog gezeild door onze jeugdleden. Wederom heeft een aantal van onze jeugdleden het CWO diploma s gehaald. Allen van harte gefeliciteerd! De jeugdzeilcommissie wil zich in 2008 gaan ontpoppen als zeilcommissie en gaat op een aantal vrijdagen in mei en juni avondwedstrijden organiseren. In augustus 2008 worden weer de bekende Deltacombi jeugdzeilwedstrijden vanuit Brouwershaven gehouden. Onze nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag 5 januari a.s. om uur in clubhuis t roefje. Het bestuur verwacht velen van u op deze receptie te mogen begroeten om samen het glas te heffen op een goed Wij wensen u fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling, goede gezondheid en een behouden vaart in 2008! Het bestuur

5 Nieuwjaarsreceptie: 5 januari 2008 om uur in clubhuis t roefje Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2008 met gunstige wind in de zeilen!

6 RESTAURANT-BAR Dagelijks verse vis- en vleesspecialiteiten LA PLAISANTERIE Haven Noordzijde 9, 4318 AB Brouwershaven - tel

7 NOTA BENE 1. Uw clubhuisstrippenkaart 2007 kunt u besteden in clubhuis t roefje. dan s.v.p. uw afval mee naar huis nemen. 2. ROOKAFSPRAKEN; WEL ZO SPORTIEF: Op 2 april 2005 heeft de Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging Brouwershaven ter voorkoming van een algeheel wettelijk rookverbod in clubhuizen in het kader van zelfregulering (conform het voorstel van NOC/NSF, met instemming van het Ministerie van VWS) de volgende rookafspraken gemaakt: a. alle ledenvergaderingen, verenigingsactiviteiten, andere vergaderingen en de jeugdactiviteiten van onze vereniging zijn per definitie altijd rookvrij, ook in clubhuis t roefje ; b. in ons clubhuis worden geen rookwaren verkocht; c. uitsluitend na uur in clubhuis t roefje roken. 3. Afwezigheid tijdens vakantie of weekend altijd melden aan de havenmeester (telefonisch of via marifoon kanaal 31 / briefje in de brievenbus van het havenkantoor). 4. Om vervuiling van schepen en steigers (en ook ratten!) te voorkomen in de haven de meeuwen of eenden niet voeren. Afval alleen in de containers; niet er naast zetten! Zijn alle containers vol, 5. Bij langdurig parkeren tijdens uw vakantie graag het parkeerterrein in de nabijheid van de nieuwe haven of de brandweerkazerne gebruiken. De markt en de parkeerstroken rond de stadshaven worden in de vakantieperiode gebruikt voor evenementen zoals de kermis en Brouwse Dag. Tijdens uw vakantie wordt uw auto indien deze in de weg staat door de organisatoren van deze evenementen verwijderd. Aan de nieuwe haven s.v.p. efficiënt naast elkaar en in de vakken parkeren. Uw medelid na u heeft dan ook nog een parkeerplaats. 6. U gelieve na gebruik van elektra met de sepkey daadwerkelijk zelf de stroom uit te schakelen (display op gele houder meldt uit en nummer gebruikt stopcontact, lampje (oranjerood) van stopcontact brandt niet meer.) Let op: schakelt u de stroom niet uit bij uw vertrek, dan kunnen derden - op uw kosten! stroom afnemen. Lukt het uitschakelen niet, dan dit melden met kastnummer en nummer stopcontact aan havenmeester. Er mogen geen hangsloten of stekkers aan de stopcontacten achter blijven. Uw netsnoer s.v.p. oprollen en aan boord opbergen. Let er op dat u slechts één elektra 7

8 aansluiting activeert. Voor nadere info over het sepkey systeem zie ook onze website. Het Sep-Key systeem werkt volgens het prepay-concept. U dient (net zoals bij een GSM) tijdig zelf voor voldoende saldo te zorgen en tijdig dit tegoed aan te vullen. 7. Uit de nieuwe gemeentelijke Havenverordening Schouwen- Duiveland 2007 : Artikel 10. Doorvaart bruggen en sluizen (..) 3. Bij de keersluis Brouwershaven hebben uitvarende vaartuigen voorrang wanneer de verkeerslichten niet worden bediend. Artikel 8. Openbare orde, veiligheid, milieu, stads- en dorpsschoon en voorkoming van gevaar, schade of hinder 1. Vaartuigen moeten deugdelijk worden afgemeerd, zodat de vrijheid van het scheepvaartverkeer, de veiligheid van de opvarenden of de veiligheid op het water niet in gevaar wordt gebracht of er schade ontstaat. 2. Niet toegestaan is het: a. aanbrengen van wijzigingen aan steigers en kaden en dergelijke; b. dumpen van (huishoudelijk) afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in de daarvoor bestemde containers; c. gebruik van onderwaterclosets; d. op de steigers en kaden laten liggen van toebehoren als masten, rondhout, meertouwen en dergelijke.; e. laten uitsteken van onderdelen van het vaartuig of bijboten en dergelijke waardoor gevaar of hinder kan ontstaan; f. ontsteken van open vuur en barbecuen in de haven; g. vissen in de haven; h. sportduiken en zwemmen in de haven en springen van keersluizen en bruggen; i. los laten lopen van honden; j. zeilen en het voeren van zeil binnen het havengebied, met uitzondering van diegene die niet in het bezit is van een voortstuwingsinstallatie; k. harder varen dan 5 km per uur; l. verstoren van de rust; m.ankeren of dreggen; n. ijs te breken met uitzondering van het ijs rond een vaartuig; o. rijden met een (motor)rijwiel op de steigers; p. een vaartuig op te leggen. (.) 5. Iedereen die zich in de havens bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Bij het niet opvolgen van instructies of het bij herhaling overtreden van deze verordening, kan ontzegging van verder gebruik van de havenfaciliteiten volgen. 6. In geval van storm, brand of enig ander van buitenaf komend onheil is iedereen die in de haven aanwezig is, verplicht hulp te verlenen.

9 Van de redactie In deze extra dikke najaarseditie van de reede vindt u naast de concept notulen van de najaarsvergadering, de activiteitenkalender 2008, ook de rubriek Ligplaats?, nieuws uit de regio, artikel van de KNRM en enige aardige bijdragen en reisverslagen. Wij vragen uw speciale aandacht voor onze website NL De laatste nieuwtjes betreffende evenementen en links naar webalbums met foto s van de evenementen alsook allerlei interessante links en documenten zijn daar te vinden. Onze website heeft een uitgebreide zogeheten boom structuur. Vanaf de hompage kunt u doorklikken naar vele subpagina s en documenten, veelal in pdf-format. De redactie commissie is bijzonder verheugd dat u regelmatig kopij voor de reede aanlevert. Wij roepen u allen op om een stukje te schrijven voor de reede of voor onze website. Een vakantieverslag of enige technische tips, alle kopij is van harte welkom. Het is uw verenigingsblad. De sluitingsdatum voor de volgende editie is 15 februari Kopij kunt u ook per aanleveren via adres wvbrouwershaven.nl Voor het afdrukken van (grotere) foto s zijn scherpe en kwalitatief goede opnamen nodig. Indien mogelijk zou u uw digitale camera op de beste fotokwaliteit kunnen instellen. Alleen foto s met bestandsformaat ca 0,8 tot 1 MB per stuk kunnen groter worden afgedrukt. Grote fotobestanden kunt u de redactie het beste toezenden op een CD. We wensen u veel leesplezier, gezellige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2008 met een gunstige wind in de zeilen! De redactiecommissie

10 T +31 (0) M +31 (0)

11 Activiteitenkalender 2008 zaterdag 5 januari 2008 nieuwjaarsreceptie in t roefje om uur zaterdag 19 januari 2008 ontvangst Düsseldorfer Yachtclub tijdens boot-düsseldorf. 16 / 17 februari 2008 cursus zaterdag 15 maart instructie motoronderhoud - bezoek Stads- en Commerciewerf te Zierikzee zaterdag 5 april 2008 ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) 1 tot en met 4 mei 2008 Hemelvaart toertocht zaterdag 17 mei 2008 onderlinge zeilwedstrijd zondag 24 augustus 2008 Deltacombi jeugdzeilwedstrijden georganiseerd door Stichting de Vlakte van Brouwershaven zaterdag 30 augustus 2008 behendigheidsproef en barbecue zaterdag 13 september 2008 match-zeilen zaterdag 4 oktober 2008 weekendtoertocht zaterdag 1 november 2008 ledenvergadering in t roefje om uur na afloop gemeenschappelijke maaltijd (voorinschrijving noodzakelijk, zie convocatie) zaterdag 15 november 2008 excursie maritiem museum Rotterdam en radarpost Voor informatie over de evenementen kunt u en met de evenementencommissie: Deelname aan evenementen, georganiseerd door Watersportvereniging Brouwershaven, geschiedt altijd geheel op eigen risico. Noch Watersportvereniging Brouwershaven, noch haar bestuur, noch haar evenementen-commissie is aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens deelname aan evenementen in welke vorm en hoe dan ook ontstaan. 11

12 Ontvangst DYC tijdens boot-düsseldorf 2008 Van ons lid Joachim Beyer, secretaris van de Düsseldorfer Yachtclub e.v. ontvingen we een uitnodiging voor een ontvangst op 19 januari 2008 in de Düsseldorfer Yachtclub om uur tijdens boot-düsseldorf. Zo u na uw bezoek aan boot-düsseldorf 2008 deze receptie wenst te bezoeken, graag uw komst (en aantal personen) vooraf melden aan Joachim Beyer via adres Het adres van de Düsseldorfer Yachtclub is: Rotterdamer Straße Düsseldorf, op loopafstand van de Messe. Een kaartje vindt u op de website (onder button Hafen ). 12

13 Concept notulen 55ste Algemene Ledenvergadering 3 november 2007 om uur Presentielijst Een aantal van 44 stemgerechtigde leden, waaronder het bestuur, heeft de presentielijst getekend. Er zijn geen jeugdleden aanwezig. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 2. Ingekomen stukken en mededelingen De voorzitter meldt dat een lid is geroyeerd, omdat hij ondanks diverse aanmaningen door de penningmeester de jaarnota 2007 na drie maanden nog niet had betaald. - stand van zaken privatisering haven De gemeenteraad wenst de jachthaven van Brouwershaven in beginsel te privatiseren. Een vervolgonderzoek met een uitputtende uitwerking van alle effecten moet nog worden aanbesteed aan een extern bureau. Medio november a.s. (week 46) wordt beslist welk bureau dit onderzoek gaat uitvoeren. Op 13 oktober jl. is in t roefje een bijeenkomst gedachtevorming gehouden met onze leden. We mochten ca 40 leden verwelkomen. Een en ander leidde tot een levendige discussie waaruit bleek dat de aanwezige leden de privatisering een goede ontwikkeling vinden. De te verwachten problemen bleken al goed in kaart te zijn gebracht. - stand van zaken nieuwe beheerder clubhuis Hoewel op ons bericht om te solliciteren voor de exploitatie van de bar en keuken van het clubhuis geen leden zich hebben gemeld, heeft het bestuur inmiddels wel twee gegadigden waarmee besprekingen zijn of op korte termijn zullen worden gevoerd. - update ontwikkelingen Watersportverbond Het Watersportverbond ligt weer op koers. De interne organisatie wordt momenteel geheel herzien. De contributie voor 2008 zal naar verwachting EUR 15,52 worden en in de daarop volgende jaar afhankelijk van het gewenste dienstenpakket verder stijgen naar EUR 20 per lid. - update vennootschapsbelasting Er is in mei jl. een gesprek gevoerd met de Belastingdienst/Zuidwest in Goes. Naar 13

14 14 aanleiding daarvan heroverweegt de kennisgroep binnen het Ministerie van financiën de positie van de watersportverenigingen. Hierover is momenteel nog geen nader bericht. De sportkoepel NOC/NSF (waarbij ook het Watersportverbond is aangesloten) is een lobby bij de staatssecretaris van Financiën ca gestart om alle sportverenigingen in Nederland als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt te krijgen. - update Onroerende Zaakbelasting (WOZ) De gemeente heeft aangezegd dat de haven gewaardeerd gaat worden. En dat dit tot een aanslag voor het gebruik in 2007 en volgende jaren zal leiden. Het tarief voor de gebruikersheffing is EUR 2,50 per EUR vastgestelde waarde. Wij zijn met adviseurs aan het nagaan of gezien het niet-exclusieve gebruik van de haven (ook de passanten maken krachtens de overeenkomst met de gemeente gebruik van uw ligplaats; de passantenopbrengsten voor de gemeente) een WOZ aanslag wel mogelijk is. De secretaris verzoekt de aanwezige leden de presentielijst te tekenen en te retourneren. Hij vraagt de aanwezigen tijdens de vergadering de mobiele telefoon uit te schakelen. Hij merkt op dat de tweede nooduitgang van het clubhuis loopt via de zolder achter het toilet door de deur, vervolgens rechts trap af en dan via nooduitgang op begane grond naar buiten: volg de bordjes. Verzamelpunt is voor de watersportwinkel van Bijl-Tuigerij. Bericht van verhindering is ontvangen van de leden: Anthonisse, Blokpoel, Boersma, Burger, Van Eekeren, Van Galen, Gester, Hof, Klein, Klompe, Knoester, Kloosterziel, Lensdorf, Maartense, Marijnissen, Molenwijk, Moritz, Muller, Nibbelink, Pesel, Rood, Franz Schnitzler, Jacques Steenbergen, Walthuis, Willemse. Het bestuur verzoekt u in een voorkomend geval verkoop van uw schip, adreswijzigingen en wijziging telefoon nummers direct schriftelijk te melden aan het bestuur. Van circa 90% van onze leden beschikken we over een adres. Voor het verzenden van een korte reminder betreffende een evenement is dit ideaal. Zo u over een adres beschikt gelieve u dit ons toe te zenden. Ook uw GSM nummer is in geval van een onverhoopt niet ontvangen verhuismelding van groot nut gebleken. Melding van deze gegevens kan per via onze website Op de website vindt u een recente wachtlijst ligplaatsen, een kaart van de invaart van de haven, plattegronden van de jachthaven en Brouwershaven, de prijslijst van de clubmaterialen alsook de statuten, het huishoudelijk reglement, de gemeentelijke havenverordening en het ligplaatsenbeleid. Onze website wordt erg goed bezocht: gemiddeld ruim 2000 bezoekers per maand en hits per jaar (dit is weer een toename met ca 20% t.o.v. vorig jaar). Onze website krijgt zeer regelmatig (soms wekelijks) een update: de recentste informatie omtrent de vereniging en evenementen (waaronder webalbums met foto s van de evenementen) als ook actuele gelinkte informatie (waaronder een virtueel weerstation met de actuele meteo-gegevens van Vlissingen en een link naar de site Weerstation Brouwershaven) vindt u hier. Tot slot nog enige aardige berichten: De nieuwe gemeentelijke havenverordening

15 is van kracht. Zie ook onze website en de samenvatting in de laatste editie van clubblad de reede. Vanaf omstreeks Pinksteren 2008 zult u dag en nacht door de Grevelingensluis te Bruinisse alsook de Zandkreek-, Roompoten Bergsediepsluis kunnen schutten. Deze sluizen zullen op afstand worden bediend vanuit een centrale op Neeltje Jans. Nadere informatie vindt u in een folder van Rijkswaterstaat, in te zien via onze website. Tegenwoordig kunt u om 10 minuten voor het hele uur ook een uitstekend weerbericht van Radar Vlissingen (in het Engels) uitluisteren op marifoonkanaal 21. Vaak is dit bericht op de Grevelingen en in Brouwershaven) beter te ontvangen dan dat van Centrale Vlissingen (om 10 minuten voor het hele uur) op kanaal 14. Vergeet niet uw reddingvesten te controleren! Bepaalde automatische reddingvesten blijken onvoldoende te werken met name wanneer u een zwaar zeilpak en laarzen draagt. Aanbevolen is om in dat geval een 275N vest te dragen. Het advies van de KNRM is tijdens het varen ALTIJD een reddingvest te dragen bij een watertemperatuur van 15 graden Celsius of lager, s nachts, bij mist of vanaf windkracht 4 en als u zeeziek bent. Zie ook de folder van de KNRM via onze website. Enige data voor in de nieuwe agenda van 2008: Nieuwjaarsreceptie: 5 januari 2008 Algemene Ledenvergadering: 5 april 2008 Algemene Ledenvergadering: 1 november 2008 allen om uur in t roefje. Ontvangst Düsseldorfer Yachtclub e.v. tijdens boot-dusseldorf op 19 januari 2008 Helaas zijn momenteel ca 80 stuks aanmeldingen voor de ligplaats 2008 nog niet binnen in onze postbus. Deze leden krijgen binnenkort per aangetekende brief een herinnering. Er is een ingekomen brief van de heer Huijbrecht over onze statuten en het HR en een van de heer Joachim Beyer, de secretaris van Düsseldorfer Yachtclub e.v. met een uitnodiging voor een ontvangst op 19 januari 2008 (tijdens boot-dusseldorf). De secretaris verzoekt die leden die tijdens de vergadering iets willen zeggen of inbrengen vooraf hun naam te noemen voor de notulen. 3. Verslag van de Algemene ledenvergadering vergadering van 31 maart De conceptnotulen van de vergadering van 31 maart waren opgenomen in editie van de reede. Tijdens de vergadering worden ze andermaal uitgedeeld en per pagina doorgelopen. De notulen van de vorige vergadering worden door de vergadering goedgekeurd en vervolgens door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 4. Vaststellen liggeldtarieven 2008 en verhoging contributie. De penningmeester licht het doel van de verhoging van het liggeld met 1,8% en de jaarlijkse contributie verhoging van EUR 1 toe. Het is de bedoeling om de spankracht in de begroting te houden nu de organisatie van instructies en evenementen echt aanslaat en hier redelijk veel animo voor is. Het voorstel tot de verhoging van het liggeld met 1,8% en de 15

16 16 jaarlijkse contributie verhoging van EUR 1 wordt zonder hoofdelijke stemming door de vergadering goedgekeurd. 5. Vaststellen begroting Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt de begroting 2008 en de financiële positie van de vereniging door de penningmeester nader toegelicht. Gerekend moet worden met een verdere verhoging van de contributie van het watersportverbond Er ligt een voorstel van EUR 15,52 en in de daarop volgende jaar afhankelijk van het gewenste dienstenpakket naar EUR 20 per lid. In de conceptbegroting is nog rekening gehouden met EUR 20 per lid. Het lagere tarief heeft tot gevolg dat het geraamde tekort ca EUR minder zal zijn. De gemeente heeft ons aangezegd dat de haven gewaardeerd gaat worden. En dat dit tot een aanslag voor het gebruik in 2007 en volgende jaren zal leiden. Het tarief voor de gebruikersheffing is EUR 2,50 per EUR vastgestelde waarde. Tot op heden werd van gemeentelijke objecten, waar de gemeente (mede-) gebruiker van is, geen onroerende zaakbelasting geheven omdat feitelijk sprake is van vestzak broekzak. De haven wordt thans gewaardeerd. Daar zijn op basis van omzet en gebruik geobjectiveerde landelijke maatstaven voor ontwikkeld. Die kennen wij slechts globaal. Daarom is het bedrag P.M. opgenomen. Op een vraag van de heer Joppe om mede gelet op de lagere tariefstelling van het verbond de cijfers aan te passen en een positief resultaat te begroten, antwoordt de penningmeester dat het mede gelet op de VPB problematiek wel eens goed is om een negatief resultaat te hebben. De begroting 2008 wordt zonder hoofdelijke stemming door de vergadering goedgekeurd. Er ligt al een voorstel voor de gemeentelijke watertoeristenbelasting Hoewel de tarieven weer aanzienlijk stijgen ten opzichte van 2007 en tot de hoogste van de provincie Zeeland behoren, is het de verwachting dat dit voorstel op 8 november a.s. door de gemeenteraad zal worden aangenomen. (De door de gemeenteraad op 8 november 2007 vastgestelde watertoeristenbelasting 2008 bedraagt: voor vaartuigen van 4 t/m 7 meter EUR 29,75; voor vaartuigen van 7 t/ m 9 meter EUR 48,90; voor vaartuigen van 9 t/m 12 meter EUR 44,70; voor vaartuigen van meer dan 12 meter EUR 68,40.) 6. Voordracht bestuurslid. Bestuurslid de heer W. Garschagen is volgens rooster aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich herkiesbaar. Artikel 11 en artikel 12 van de Statuten en artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement zijn van toepassing. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De vergadering benoemt de heer Garschagen bij acclamatie tot bestuurslid. 7. Voorstel wijziging Statuten, huishoudelijk reglement en commissiereglement. Door de ledenraadcommissie werd het bestuur er op gewezen dat onze Statuten, het huishoudelijk reglement en commissiereglement niet voor alle leden eenduidig en goed leesbaar zijn. Met name niet is vastgelegd welke rechten een lid heeft tijdens een schorsing gedurende de behandeling van een beroep tegen een royement. Mede gelet ook op de privatiseringsplannen van de jachthaven heeft het bestuur deze regelingen tegen het licht gehouden. Het bestuur stelt voor de Statuten, het huishoudelijk reglement en commissiere-

17 glement aan te passen. De voorzitter licht de wijzigingen toe. De ledenraadcommissie stelt voor om in geval van een royement tevens een opgaaf te doen van de rechten die dit geschorste lid gedurende zijn schorsing gedurende de behandeling van zijn beroep niet kan uitoefenen. Na enige toelichting op vragen van de heer Hellingman en de heer Quartel over onder meer artikel 12 van de statuten worden de aanpassingen van de statuten, huishoudelijk reglement en commissiereglement door de vergadering goedgekeurd. 8. Jaarverslag havenmeester. De gemeentelijk havenmeester, de heer J. Gerrits krijgt het woord. Het was al met al een goed seizoen. We hadden circa 100 schepen meer als passanten ten opzichte van April en oktober waren goede maanden. Al met al waren er relatief weinig incidenten, behoudens een incident met de bemanning van een huurboot. Het bestuur heeft binnengekomen klachten van leden doorgezet naar het verhuurbedrijf. Het verhuurbedrijf zal deze mensen in de toekomst geen boot meer verhuren. Het nieuwe schoonmaakbedrijf Asito, dat sedert begin dit jaar alle gemeentelijke gebouwen reinigt, functioneert naar tevredenheid. Komende winter wordt wederom het nodige onderhoud gedaan. Slechte planken op de steigers worden vervangen en de ondiepte direct voor de sluisingang (buitenkant oostzijde) wordt verwijderd. Er komen nog voor het volgend vaarseizoen nieuwe noodtrappen. De havenmeester roept een ieder op om stevige trossen te gebruiken en oude landvasten te vervangen. Ook adviseert hij de buitenboordmotoren in de winter te verwijderen. Recentelijk zijn drie buitenboordmotoren gestolen. De dieven zijn gelukkig dezelfde avond nog gepakt. De motoren zijn teruggeven aan de eigenaren. De havenmeester verzoekt leden waar iets vermist wordt dit hem te melden. Hij kan dit dan melden bij het KLPD. Vraag van René de Groot: hoe lang is er dit najaar nog drinkwater op de steigers? Havenmeester: Eerst zodra bekend is dat de vorst invalt, wordt gestart met het winterklaar maken van de haven. Het water op de steigers wordt dan afgetapt. Dit zal via een bericht aan de leden worden gemeld. Het miva-toilet (middelste deur) van het sanitair aan de L-steiger blijft open. (Let op: tijdens de feestdagen wordt ook dit tijdelijk afgesloten). Het zal mogelijk blijven om daar water te tappen. Ook het watertappunt bij het brandstofstation blijft zo lang mogelijk operationeel. De heer Antheunissen vraagt of er in de hoek bij de L-steiger vaker drijvend zwerfafval kan worden verwijderd. Hij heeft dit in de schroef gekregen. Havenmeester: er komt een lekkorf. Nu vist ons lid mevrouw Pimmelaar regelmatig afval uit de haven en deponeert dit (tot verdriet van de plantsoenendienst) in de hoek van het plantsoen. De struiken kunnen slecht tegen het weglekkende zoute water. De heer Van der Mark vraagt of er specifieke afspraken zijn met At Sea Yachting over het afmeren van boten die in dit bedrijf in de verkoop heeft. Havenmeester: dit is inderdaad het geval. De steiger is verhuurd tot waar de container staat (hoek stadshaven) en At Sea mag de schepen maximaal twee dik afmeren. De heer Van der Mark vraagt de havenmeester deze afspraken daadwerkelijk te handhaven teneinde voldoende plaats voor passanten te waarborgen. De heer Laros vraagt of er wordt opgetre- 17

18 18 den tegen slecht onderhouden schepen. Havenmeester dit wordt gemeld aan de secretaris, die dan prompt het lid een brief of zendt met het verzoek voor adequaat onderhoud te zorgen. De heer Ketting vraagt of er iets gedaan kan worden aan de roestige walkant bij de P-steiger. Havenmeester: Het onderhoud aan de roestige stalen deksloof bij de grootste ligplaatsen van de A-steiger en de P-steiger is in behandeling. 9. Jeugdzeilen. Bestuurslid Willem Garschagen krijgt het woord. We hebben dit jaar ca 50 jeugdleden. Volgend jaar zijn dat er waarschijnlijk iets minder; dat is ook beter te managen. Het gaat goed met de jeugdleden: er zijn op tien zaterdagen lessen verzorgd. De oudere jeugdleden maken goede vorderingen. Tijdens het jubileumfeest heeft de jeugdzeilcommissie voor leuke activiteiten gezorgd. De jeugdzeilcommissie wil graag haar activiteiten uitbreiden en volgend jaar als zeilcommissie in mei en juni 2008 op zes vrijdagen zomeravondwedstrijden voor de leden gaan organiseren met na afloop nabespreking in t roefje. Tevens stelt hij voor dat deze zeilcommissie onderlinge wedstrijden gaat organiseren. De heer Hans Laros merkt op dat dit laatste momenteel een activiteit is van de evenementencommissie. De heer Garschagen stelt ook voor te onderzoeken of in Brouwershaven een regionaal steunpunt voor de zeilsport kan worden gerealiseerd. De vergadering is akkoord met dit onderzoek. 10. Evenementen 2007 en Peter van der Sluijs, voorzitter van de evenementencommissie, krijgt het woord. Hij memoreert de vele geslaagde en gezellige evenementen van het afgelopen jaar. De deelname aan de barbecue en de toertochten was goed. Wegens succes is het Match-zeilen geprolongeerd. Momenteel wordt onderzocht of er voldoende belangstelling is om in de winterperiode enige cursussen te organiseren. Voor het komende seizoen zijn er de volgende activiteiten gepland: 5 januari 2008 nieuwjaarsreceptie 19 januari 2008 ontvangst Düsseldorfer Yachtclub e.v. tijdens Boot Dusseldorf 16 / 17 februari 2008 cursus marifonie (onder voorbehoud) 15 maart 2008 bezoek commerciewerf en cursus motoronderhoud 5 april 2008 algemene vergadering 1 tot 4 mei 2008 hemelvaarttoertocht 17 mei 2008 onderlinge wedstrijd 30 augustus 2008 puzzeltocht en barbecue 13 september 2008 match-zeilen 4 / 5 oktober 2008 najaarstoertocht 1 november 2008 algemene vergadering 15 november 2008 najaarsactiviteit 11. Rondvraag. De heer Quartel vraagt of de beroepsvissers op de Grevelingen netten ook in een vaarwater mogen zetten. Secretaris: Uit overleg met Rijkswaterstaat is gebleken dat

19 dat in het hoofdvaarwater Grevelingen niet zou mogen. In een nevenvaarwater (Geul van Bommenede, Hals of Springersdiep) kan dat wel. Op de hydrografische kaart wordt hier ook uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. (Uit latere nadere informatie blijkt dat ook in het hoofdvaarwater netten kunnen worden geplaatst. Een en ander zal worden gemeld in het overleg van de vereniging Regio Deltawateren.) De heer Antheunis vraag of het mogelijk is bij de L-steiger enige vingerpieren aan te brengen. Hij alsook de echtgenote van een ander lid is niet meer zo vast ter been. Voorzitter: we mogen als vereniging zelf geen vingerpieren aanbrengen. We zullen een en ander overleggen met de havenmeester. Wellicht is een andere ligplaats met een walkant of zijsteiger voor u een oplossing. 12. Welkom nieuwe leden. De nieuwe leden Broere, Kilgore, Krol en Karl-Heinz Schnitzler stellen zich aan de vergadering voor en ontvangen een mok of een speldje en een sticker met het logo van de vereniging. 13. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en nodigt een ieder uit aan de bar voor één drankje op kosten van de vereniging. Watersportvereniging Brouwershaven Pieter Tielemans secretaris markt 1 brouwershaven

20 Goed op weg naar krachtig en slagvaardig Watersportverbond Onder ruime belangstelling vond vandaag in Bunnik de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Watersportverbond plaats. Op deze vergadering werden de jaarplann en 2008 gepresenteerd met de daaraan gekoppelde budgetteringen. Een contributieverhoging werd voorgesteld en met ruime meerderheid aangenomen. Ook ging de vergadering unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur over een aantal te benoemen personen in bestuur en commissies. De heer H. Snoekc werd door de vergadering benoemd tot voorzitter van het bestuur van het Watersportverbond. Jaarplannen 2008 Op 8 mei 2007 heeft de ledenvergadering groen licht gegeven aan het bestuur om te komen tot een effectieve organisatievorm van het Watersporterbond. Zeer veel direct betrokkenen en vrijwilligers zijn hiermee aan de slag gegaan en dat heeft ertoe geleid dat er op deze vergadering een transparante, productgerichte organisatie werd gepresenteerd, bestaande uit drie hoofdsectoren Toervaren, Topsport en Wedstrijdsport. De jaarplannen van deze sectoren werden door de ledenvergadering goedgekeurd. Contributieverhoging in 2008 De door het bestuur voorgestelde contributieverhoging, mede voorgesteld om deze plannen te verwezenlijken werd met grote meerderheid door de vergadering aan genomen (707 stemmen voor, 27 blanco en 175 tegen). De contributie werd door de vergadering vastgesteld op 15,52 per rekenlid.

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 191 INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 VERENIGINGSEVENEMENTEN 5 De bemanningsbank Sluisbezoek, verslag van onze jongste verslaggever REISVERSLAGEN 8 Met de Witte

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft juni 2002 31e jaargang Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Verschijnt 7x per jaar. ISSN 1384-9492 NEDERLANDSE VERENIGING VAN TOERZEILERS SECRETARIS: A. F. Marks, PENNINGMEESTER: B. van

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Kuippraat. Verjaardagen

Kuippraat. Verjaardagen 25 JAAR Kuippraat van de voorzitter Langszij Verjaardagen Ik herinner me In het kielzog uit de wintereditie van 2010, geschreven door onze toenmalige hoofdredacteur Jan Janse. Het stond in het kader van

Nadere informatie

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6 De Drietand Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6 De Drietand 36 e jaargang nummer 6, december 2008 De Drietand is het verenigingsblad van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers. Verschijnt

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Het wel en wee van de GMC

Het wel en wee van de GMC Het wel en wee van de GMC 1922-1990 Uit enkele uittreksels van dhr Lakke, Uitgebreid en aangevuld uit het archief door N.A.Smit nicoalje.smit@home.nl Hornstraat 7 9724 AS Groningen 1 Overzicht van 75 jaar

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Clubblad WSVA. december 2011

Clubblad WSVA. december 2011 Clubblad WSVA december 2011 ~ 2 ~ ~ 3 ~ Scheepsrestauratie De Zaete Voor al uw onderhoud, reparatie en restauratie in hout Voor het hellingen van uw rond of platbodemjacht tot 35 ton kunt u terecht op

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub.

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub. COBRALIA Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra s te maken hebben. Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in de verkoop. Poloshirt met

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie