SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL"

Transcriptie

1 SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject Adviserende Raden Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW) LOC Schoolraad Afwezigheden Ziekte Van rechtswege gewettigde afwezigheden Afwezigheden mits toestemming van de directeur Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding) Dagindeling Eerste hulp bij ongevallen en medicatie Engagementsverklaring Getuigschrift lager onderwijs Hygiëne ICT (informatie- en communicatietechnologie) Kledij en schoolgerief Ondertekening schoolreglement Onderwijs aan huis voor zieke kinderen Orde en tucht Ouders en school Privacy Rookverbod Schoolverzekering Sport Scholengemeenschap Taken en lessen Van en naar de school Met de bus Met de auto Verboden voorwerpen Voeding en drank Wet op zorgvuldig bestuur Kosten Maximumfactuur Busvervoer Schoolbehoeften Oneerlijke concurrentie Reclame Regeling voor mensen met financiële problemen Rekeningen Politieke propaganda Handelsactiviteiten Verzekeringen en vrijwilligers

2 SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE 1 Opvoedingsproject In onze school verwelkomen wij traag- of moeilijklerende kinderen en normaalbegaafde kinderen met ernstige leerstoornissen (type 1 en 8). Wij trachten deze kinderen te begeleiden om te komen tot een zo volledig mogelijke ontplooiing van de totale persoon. De term begeleiden wijst niet op een leiden naar, maar eerder op een samen op weg gaan. Bij de begeleiding is een evenwichtige aandacht voor de verschillende aspecten van de totale persoon erg belangrijk. Alhoewel het kennen (rekenen, lezen.) niet van mekaar te scheiden zijn, moeten deze aspecten duidelijk accenten krijgen in onze opvoeding en in ons onderwijs. Een kind kan slechts zichzelf worden en bekwaam tot relatie met anderen, indien het op zijn levensweg mensen ontmoet, die een uitdrukkelijk ja uitspreken ten aanzien van zijn persoon. Daarom accepteren wij de kinderen zoals ze zijn met hun goede kwaliteiten en mogelijkheden, maar ook met hun gebreken en onvolkomenheden. Alleen binnen een klimaat van vertrouwen en onbevangenheid kan een kind uitgroeien tot een zelfstandig volwassen persoon. In onze snel evoluerende maatschappij moet onze opvoeding voldoende soepel en dynamisch zijn. Tegelijkertijd moeten wij de jongeren houvast bieden en waarden meegeven. Zo helpen wij hen in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereiden we ze voor op een taak binnen een gemeenschap (werk, dorp, wereld, ). Erg belangrijk is dat het kind inzicht krijgt in zijn eigen denken, handelen en functioneren. Pas dan kan het kind zich in volle vrijheid en in volle verantwoordelijkheid openstellen voor zichzelf, de dingen om zich heen (het materiële, de natuur), de anderen (de medemens), De Andere (God) 2

3 2 Adviserende Raden 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW) In het comité vergadert het schoolbestuur met afgevaardigden van het personeel over alles wat te maken heeft met veiligheid, bescherming en welzijn van het personeel. Het CPBW controleert: de toepassing van de wetten en reglementering inzake preventie op het werk de uitvoering van het globaal vijfjarenpreventieplan (GPP) en het Jaarlijks Actieplan (JAP) het milieubeleid van de werkgever de werkzaamheden van de Interne en Externe Dienst voor Preventie. Verder spoort het CPBW risico s op. Het CPBW moedigt ook een beter beleid en uitvoering ervan aan. Het CPBW geeft advies over: het jaarlijks Actieplan (JAP): de jaarlijkse opvolging en uitwerking van het vijfjaren preventieplan de keuze, aankoop, onderhoud van beschermingsmiddelen de samenstelling van de Interne Dienst en de taakverdeling tussen de Interne en Externe Dienst voor Preventie verleent het Comité advies de opdrachten die aan de Externe Dienst worden toevertrouwd. Het preventiecomité krijgt informatie: over alles waarover het advies verstrekt over milieu-aspecten. Wat doet het CPBW nog? nieuwe werknemers onthalen individuele klachten over veiligheid en gezondheid onderzoeken. Het comité wordt om de vier jaar verkozen. 2.2 LOC Het LOC (Lokaal Onderhandelingscomité) is een overleg tussen het schoolbestuur en afgevaardigden van het personeel over het beleid en de organisatie van de school. In het LOC zijn er evenveel vertegenwoordigers van het schoolbestuur als van het personeel. Er is één LOC voor de Basisschool en SLO samen. De bevoegdheden van het LOC zijn: informatierecht (vb. hoeveel geld de school van het ministerie ontvangt en wat men er mee doet) onderhandelingsbevoegdheid (vb. het beleid over verloven en deeltijdse arbeid van het personeel) toezichtbevoegdheid (vb. de administratieve reglementering) bemiddelingsbevoegdheid (vb. als er problemen zijn met het personeel als groep) Het LOC wordt om de vier jaar verkozen. 3

4 2.3 Schoolraad De schoolraad is een advies- en overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap bespreken welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. De directeur is adviserend lid van de schoolraad. Wat wordt er besproken? de school geeft informatie over het schoolleven (vb. evolutie leerlingenaantal) de schoolraad geeft advies aan het schoolbestuur (vb. functieomschrijving directeur) de schoolraad overlegt met de school over (vb. aanbod voeding op school) De schoolraad wordt om de 4 jaar verkozen. 3 Afwezigheden De Belgische leerplichtwet bepaalt dat je kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder ben je verantwoordelijk voor het feit dat je kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht heb je gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende : je kind moet elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Alle ongewettigde afwezigheden moet de school doorgeven aan het departement onderwijs. Hierna vind je in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat je verplichtingen terzake zijn. Het is erg belangrijk voor de toekomst van de kinderen dat zij elke schooldag op school aanwezig zijn. Kinderen die er niet zijn missen heel wat leerstof en leuke ervaringen. Het is bovendien erg belastend en vervelend voor je kind, de andere kinderen en de leerkracht want er gaat tijd verloren omdat de leerstof opnieuw moet worden uitgelegd. Je kind kan alleen maar afwezig zijn omwille van een wettelijke reden. Daar horen geen uitstappen naar een vakantiepark, verslapen of bus gemist bij. Ook de (maan)dag na de communie is een verplichte schooldag. In de loop van het schooljaar zullen we regelmatig acties rond spijbelen ondernemen. 3.1 Ziekte Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet dit zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, ) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Voor ziektes tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. 4

5 Indien een kind afwezig is tijdens de week voor of na een vakantie is er steeds een medisch attest vereist. Je verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 3.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als je kind, of van een aanverwant van het kind; het bijwonen van een familieraad; de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer je kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming, ); feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van je kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, de islamitische, de joodse, de katholieke, de orthodoxe en de protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om : het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag). Voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), en het Wekenfeest (2 dagen). Voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest; Voor elke afwezigheid bezorg je aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door jou geschreven verantwoording. 3.3 Afwezigheden mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan je kind afwezig zijn in volgende omstandigheden. voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als je kind of aanverwant tot en met de tweede graad van je kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om je kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om je kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien je kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/ competitie; Je kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 5

6 c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap. d. een akkoord van de directie de deelname aan time-out projecten. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk de laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. Opgelet : Deze afwezigheden, mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat je kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. 3.4 Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en artiesten en woonwagenbewoners. Behoor je tot deze categorie, dan verbind je je, door de inschrijving van je kind in een school er net, als andere ouders toe, dat je kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m.3 ). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden, situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat je kind tijdelijk meereist. Je moet met de school duidelijk afspraken maken over hoe je kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe je met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen jezelf en de school neergeschreven worden. Enkel als je de engagementen terzake naleeft, is je kind gewettigd afwezig. Behoor je tot de trekkende bevolking, maar verblijf je ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten je kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn. Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen, overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. 4 CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding) Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: - het leren en studeren; - de onderwijsloopbaan; - de preventieve gezondheidszorg; - het psychisch en sociaal functioneren. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over jou uit. Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in jouw multidisciplinair CLB-dossier. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt 6

7 dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingtraject van het CLB moet voldoen. Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Tienen, Veldbornstraat 18, 3300 Tienen. Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen. Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het Vrij CLB Tienen, Veldbornstraat 18, 3300 Tienen. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als je dit niet wenst, moeten jij of je ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de hoofdzetel of in één van de vestigingen van het Vrij CLB Tienen, Veldbornstraat 18, 3300 Tienen. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: - de begeleiding van leerplichtproblemen; - collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders. 5 Dagindeling Maandag u u u u. Dinsdag u u u u. Woensdag u u. Donderdag u u u u. Vrijdag u u u u. (zwemmers vertrekken om 13.00u.) Om tijdig te kunnen starten, wordt het belteken 5 of 10 minuten voor de eigenlijke aanvang van de lessen gegeven. 6 Eerste hulp bij ongevallen en medicatie Voor de eerste medische zorgen kan je kind terecht op het secretariaat. Enkele van onze personeelsleden zijn gebreveteerde eerste-hulphelpers. Indien nodig wordt de hulp van gespecialiseerde diensten ingeroepen. De school zal zo snel mogelijk de ouders of een andere verantwoordelijke verwittigen. 7

8 Voor de leerlingen die dagelijks of tijdelijk medicatie op school nemen wordt een formulier door de ouders ingevuld. Hierbij wordt een doktersvoorschrift of een fotokopie van het voorschrift bijgevoegd. De school mag zelf geen medicatie toedienen. 7 Engagementsverklaring Jullie hebben voor onze school gekozen. Jullie geven een stukje van de opvoeding en het onderwijs uit handen. Jullie blijven echter samen met de school verantwoordelijk voor de zorg van jullie kind. Wij zijn een open school waar ouders samen met ons op weg gaan. Leerlingbegeleiding In een school voor buitengewoon onderwijs richten we ons op de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind. We kijken vooral naar: hoe de leerling zich voelt (welbevinden) hoe de leerling samen met anderen functioneert hoe de leerling leert welke zijn talenten zijn en op welk niveau deze talenten zich bevinden de onderwijsloopbaan van de leerling Wij werken in onze school niet met leerplannen en eindtermen, maar met ontwikkelingsdoelen. De doelen die we nastreven worden zorgvuldig per leerlingengroep of per kind gekozen en verwerkt in een handelingsplan. Speciale hulp is soms noodzakelijk (logopedie of bewegingstherapie, psychische begeleiding). Het is ook noodzakelijk regelmatig na te gaan of de handelingsplanning moet worden bijgestuurd. We willen ouders betrekken in de verschillende fasen van de handelingsplanning. Bij de beeldvorming: Ouders hebben een belangrijke inbreng bij de fase van beeldvorming. Een goede uitwisseling van informatie kan helpen bij het kiezen van de ontwikkelingsdoelen en het uitstippelen van de gerichte aanpak. Bij de fase van doelenbepaling: In samenspraak tussen schoolteam en ouders kunnen prioriteiten voor de individuele handelingsplanning worden vastgelegd. Tijdens de fase van uitvoering: Goede samenwerking en contact met ouders is belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs en de opvoeding van de leerling te verbeteren. Bij de evaluatiefase: Ook hier vinden we de mening van ouders vaak van belang. Ouders bekijken de evolutie van hun kind vanuit een andere invalshoek. Wij doen ons uiterste best om jullie kind alle ontwikkelingskansen te geven dat het nodig heeft. Wij zorgen ervoor dat wij: heel deskundig zijn in de aanpak van leerproblemen heel veel aandacht schenken aan het sociaal-emotionele op een denkontwikkelende wijze les geven over materialen beschikken om heel goed onderwijs te geven de ontwikkelingen van jullie kind heel goed opvolgen jullie via de agenda van de leerlingen, een telefoontje, op de hoogte brengen van eventuele problemen rapportavonden en infoavonden organiseren momenten voorzien voor overleg indien er zorgen of problemen zijn regelmatig informatie geven over de vorderingen van jullie kind informatie geven over de wijze waarop er les wordt gegeven 8

9 het busvervoer zo goed mogelijk trachten te organiseren Wij verwachten dat jullie: naar de infoavonden en de rapportavonden komen (zie rubriek rapport en info) indien nodig een ander contactmoment aanvragen indien jullie weinig naar de geplande contactmomenten kunnen komen contact met ons opnemen indien jullie vragen of problemen hebben de agenda van jullie kind elke dag nakijken en ondertekenen indien nodig helpen bij de lessen en de huistaken interesse vertonen voor hetgeen jullie kind doet op school ervoor zorgen dat de afspraken over het busvervoer worden nageleefd Aanwezig zijn op school en op tijd komen. Wij zijn verplicht: de afwezigheden van jullie kind door te geven aan het departement onderwijs de afwezigheden door te geven aan het CLB. Het CLB, waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Wij verwachten dat jullie: zorgen dat jullie kind elke dag tijdig naar school komt. de school verwittigen voor uur indien jullie kind niet naar school kan komen geen bezoek aan de dokter of de tandarts organiseren tijdens de schooluren. Wij spreken Nederlands. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij zorgen voor: een goede begeleiding van de kinderen bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten dat jullie: positief staan tegenover de initiatieven die de school neemt om de taalachterstand weg te werken er alles aan doen om jullie kind Nederlands te leren spreken zelf Nederlands praten tegen jullie kind zelf Nederlands leren indien jullie geen Nederlands spreken kinderen laten spelen met Nederlandstalige kinderen 8 Getuigschrift lager onderwijs Iedere leerling krijgt bij het voltooien van het buitengewoon lager onderwijs een attest met de vermelding van het aantal gevolgde schooljaren onderwijs. De klassenraad oordeelt of een leerling in voldoende mate de leerdoelen die in het handelingsplan zijn opgenomen, heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te bekomen. Aan leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs kan het getuigschrift basisonderwijs uitgereikt worden indien de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. (art. 54 Decreet Basisonderwijs van 25/2/97). Voor die leerlingen dient de directeur een vraag tot erkenning van gelijkwaardigheid te richten aan de inspecteur BuO van het ambtsgebied. 9

10 Beroepsprocedure: Let op: - Wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). - Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. 4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Roger Dewallens Instituut Mariadal VZW Kauterhof Hoegaarden Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen. - Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend. Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten te termijn van tien dagen op. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht. 9 Hygiëne Wij vragen dat ieder kind zichzelf behoorlijk verzorgt. Propere handen, knieën, gepoetste tanden, nette kleding, zijn niet alleen goed voor de gezondheid maar vergemakkelijken ook het onderling contact. Wij raden je aan om regelmatig het hoofdhaar van je kind na te kijken (zeker na een 10

11 vakantie). Zelfs al was je elke dag het haar van je kind dan nog kunnen er bezoekers opduiken. Verwittig zo vlug mogelijk de directeur of de klastitularis en behandel het haar volgens de juiste methode (te verkrijgen op school). Vergeet niet de andere gezinsleden te controleren en was kleding en beddengoed. De school kan leerlingen verplichten hun haar samen te binden wanneer de hygiëne dat verreist. 10 ICT (informatie- en communicatietechnologie) De computer is niet meer weg te denken uit onze school. Elke klas beschikt over de nodige computers. In de school is een ICT-lokaal. Wil je meer weten over ICT en over de school surf dan naar de website De computer is een onmisbaar instrument geworden voor jong en oud. Je kan er ontzettend veel mee leren. Toch brengt computergebruik een aantal gevaren met zich mee. Soms komen je kinderen terecht op sites die echt niet voor kinderogen geschikt zijn. Bij het chatten gebeuren regelmatig weinig respectvolle zaken (zoals kinderen die elkaar verwijten ). Chatten is dikwijls nutteloos tijdverlies. Uitkijken dus. Een gouden raad: beperk de tijd die je kind aan de computer doorbrengt en plaats het toestel daar waar jij het altijd kan zien. 11 Kledij en schoolgerief Kledingstukken, gymzakken, boekentassen, schooletuis, brooddozen worden duidelijk voorzien van naam en voornaam van je kind. Zo voorkomt men veel zoekpartijen en nodeloze kinderruzies. Zorg voor een stevige boekentas zodat het schoolgerief en de boeken die eigendom zijn van de school, maximaal worden beschermd. Boeken en schriften worden door de school gratis ter beschikking gesteld. Wij dragen er zorg voor. De gymzak is voorzien van een sportbroekje en turnpantoffels of sportschoenen (geen zwarte zolen). De leerlingen dragen tijdens de lessen LO een T-shirt van de school (aan te kopen in de school). Iedereen komt in fatsoenlijke kledij naar school (geen slippers, geen te open kledij of te korte rokjes, ) 12 Ondertekening schoolreglement Dit schoolreglement en elke wijziging ervan wordt aan één van de ouders ter ondertekening voorgelegd. Een inschrijving kan alleen maar indien ouders schriftelijk instemmen met het reglement. U kan het schoolreglement raadplegen op de website van de school: Indien u een papieren versie wenst dient u dit aan te duiden op de akkoordverklaring. Indien ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. Een wijziging van het schoolreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe regelgeving. 11

12 13 Onderwijs aan huis voor zieke kinderen Is een kind meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of een ongeval dan heeft het kind vanaf de 22 ste dag recht op onderwijs aan huis. Vier lesuren in de week komt er dan een leerkracht aan huis om les te geven aan het zieke kind. Chronisch zieke kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis. De ouders doen daarvoor een schriftelijke aanvraag. Zij voegen hierbij een medisch attest waarop staat dat het kind niet in staat is de lessen op school te volgen. 14 Orde en tucht Samenleven met andere mensen verloopt niet altijd van een leien dakje. Kijk maar even om je heen. In het verkeer, in de fabriek, zijn er regels nodig. Klare en duidelijke afspraken zullen het samenleven in onze school vergemakkelijken. Wij aanvaarden dat ieder kind op een bepaald niveau in zijn ontwikkeling staat. Wij geloven dat ieder mens veranderbaar is. Daarom hanteren wij in onze school een begeleidende, probleemvoorkomende en probleemoplossende opvoedingsstijl. Via methodes zoals Cognet, PAD, aanpak met stuurkaarten, trachten wij de kinderen inzicht bij te brengen in hun gedrag. Voortbouwend op dit inzicht en door middel van een stapsgewijze ondersteuning willen wij een blijvende gedragsverandering bekomen. Straffen zijn in onze school eerder uitzondering dan regel. Samen met de ouders zoeken wij in geval van grote en zware problemen naar oplossingen. Wij zullen ouders niet bij elk klein voorvalletje contacteren. Als iemand na enkele verwittigingen toch in gebreke blijft kan de leerkracht beslissen het kind tijdens de speeltijd binnen te houden of het een schriftelijke straf op te leggen Ordemaatregelen Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging in de agenda; - een strafwerk; - een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden Tuchtmaatregelen Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen; - een definitieve uitsluiting. 12

13 Preventieve schorsing als bewarende maatregel In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 13

14 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. Schoolbeleid/leerlingen/schoolreglement 26/29 2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Roger Dewallens Instituut Mariadal VZW Kauterhof Hoegaarden Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten te termijn van tien dagen op. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 15 Ouders en school In onze school is de samenwerking met ouders heel belangrijk. Wij zijn immers samen verantwoordelijk voor de toekomst van de kinderen. Ouders die een actieve inbreng willen in de school, kunnen zich aansluiten bij het oudercomité. Door het oudercomité kan je daadwerkelijk meewerken aan de organisatie en de uitbouw van de school. Het oudercomité steunt de school financieel door allerlei activiteiten voor de aankoop van : * speelgoed voor Sinterklaas en spelmateriaal voor de speelplaats * allerlei schoolmateriaal (computers, koptelefoons, ) Het oudercomité richt mee ouderavonden in rond allerlei onderwerpen : * huiswerkbegeleiding * hoe help ik op de juiste manier bij rekenen, lezen, spelling, Het oudercomité vormt een brug tussen de andere ouders en de school : * problemen signaleren en bespreken 14

15 * informatie verspreiden * contacten met ouders buiten de school Het oudercomité staat ook ter beschikking van andere ouders. Daarom vermelden wij het adres en het telefoonnummer van de leden van het oudercomité in het jaarlijkse schoolreglement en infobrochure. 16 Privacy Omwille van de privacy gebruiken wij de gegevens van de leerlingen alleen maar voor de leerlingenadministratie en de begeleiding van de leerlingen. 17 Rookverbod Vanaf 1 september 2008 gelden er nieuwe richtlijnen voor het roken in onze school: roken is altijd verboden in de gebouwen van de school (gangen, refters, klaslokalen, ) roken is verboden op het hele domein (vanaf de schoolpoorten), vanaf het moment dat je het schooldomein betreedt van uur tot uur), tijdens week-ends mag er wel worden gerookt in open lucht roken is verboden voor iedereen die leerlingen begeleidt buiten de schoolmuren, ook op extra-muros-activiteiten (bos- en zeeklassen) wij raden iedereen aan nooit te roken als er kinderen in de buurt zijn, zelfs al is het toegelaten te roken 18 Schoolverzekering De leerlingen zijn op school en gedurende de kortste weg van en naar de school tegen ongevallen (lichamelijke letsels) verzekerd. Bij een ongeval met lichamelijk letsel dekt onze verzekering alle kosten. Wat moet je doen? Je ontvangt 2 formulieren : Een eerste formulier Geneeskundig getuigschrift wordt door je arts ingevuld. Je bezorgt zo vlug mogelijk dit formulier aan de school terug. Je betaalt alle kosten zelf en behoudt de betalingsbewijzen. Een tweede formulier Uitgavenstaat wordt op de ziekenkas ingevuld en een deel van de kosten wordt daar reeds terugbetaald. Je bezorgt dit ingevuld formulier aan de directeur van de school. De resterende kosten bekom je op je rekeningnummer via de verzekering. Vergeet je rekeningnummer niet in te vullen op de uitgavenstaat. Bij een ongeval wordt de schade aan brillen soms vergoed. 19 Sport Naast de wekelijkse sportlessen gaan de kinderen ook om de veertien dagen zwemmen. Zwemmen is verplicht. Indien een kind niet mee kan zwemmen omwille van een ziekte, een ongesteldheid, is een briefje van de ouders noodzakelijk. Indien een kind langdurig niet mee kan gaan zwemmen is een briefje van de dokter vereist. Kinderen die hun zwempak vergeten kunnen er eentje huren in de school. Het dragen van een badmuts (kleur volgens zwemniveau) is verplicht. 15

16 20 Scholengemeenschap Vanaf 1 september 2011 vormen we een scholengemeenschap met 9 scholen uit de omgeving. De bedoeling hiervan is dat we samenwerken op gebied van administratie, ICT, pedagogische activiteiten,. De naam van de scholengemeenschap is TUMULI en de deelnemende scholen zijn : Vrije basisschool Mariadal, Hoegaarden, Vrije school voor Buitengewoon lager onderwijs Mariadal, Hoegaarden Vrije basisschool Sint-Gertrudis Landen Vrije kleuterschool De Boskabouters, Meldert (Hoegaarden) Vrije kleuterschool, De Wegwijzer, Orsmaal (Linter) Vrije basisschool Vroenhof, Kumtich (Tienen) Vrije basisschool Sint-Jozef, Tienen Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw, Tienen Vrije basisschool Immaculata, Tienen Vrije basisschool De Duizendpoot, Bunsbeek 21 Taken en lessen Als kinderen thuis ook begeleid worden tijdens het leren zullen ze meestal betere vorderingen maken en betere resultaten behalen. Kijk daarom alle dagen de klasagenda van je kind na en controleer of alles gedaan is (agenda ondertekenen). Elke dag zijn er immers lessen te leren en op maandag, dinsdag en donderdag huistaken te maken. Als je samen met je kind oefent, blijf dan rustig en overdrijf niet. Korte oefenbeurten zijn beter dan urenlang zwoegen en zweten. Tracht de methodes van de school te gebruiken. Zo voorkom je dat je kind in de war gebracht wordt. Kijk de rapporten aandachtig in en vraag uitleg aan de klastitularis of de directeur. Wij zullen je regelmatig uitnodigen voor een contactavond (zie planning). Je mag de directeur of de klastitularis steeds contacteren als je problemen of vragen hebt. 22 Van en naar de school 22.1 Met de bus Wij trachten het busvervoer zo goed mogelijk te organiseren. Door de toegenomen verkeersdrukte, de smalle kruispunten, verkeersdrempels, is dit niet zo eenvoudig. Wij verontschuldigen ons hiervoor maar vragen tevens begrip voor problemen en onvoorziene omstandigheden. Indien er problemen zijn nemen ouders best onmiddellijk contact op met de directeur. Zo voorkomen we dat problemen te groot worden. De kinderen blijven tijdens de rit op hun plaats. (verplichting te blijven zitten vanwege de verzekering). Zij kunnen rustig met elkaar praten, een boek lezen, hun les leren. Het maken van huiswerk is niet toegestaan. Het is niet toegestaan de bus te verlaten op een niet-voorziene plaats. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de directeur op vraag van de ouders. Wij trachten de kinderen te vervoeren in degelijke bussen. Bussen zijn ontzettend duur. Daarom vragen wij ook het nodige respect : 16

17 µ boekentassen netjes op de vloer voeten vegen µ niet eten of drinken in de bus (zeker geen kauwgom) zonder de toestemming van de begeleider µ niet roken op de bus De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door de kinderen aan de bus. De ouders verwittigen de begeleider in geval van te voorziene afwezigheden. Bij het niet naleven van het busreglement kan de directeur het gebruik van de bus tijdelijk of definitief ontzeggen. Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de begeleider. De ouders dragen van dat moment de volle verantwoordelijkheid en dienen de nodige schikkingen te treffen om de hun toevertrouwde kinderen op te vangen aan de busstop. In sommige gevaarlijke situaties stapt de busbegeleid(st)er wel uit en helpt de leerling bij het uistappen en het oversteken van de rijbaan. Het busvervoer is gratis binnen de toegelaten zone. Voor iedere leerling dient de school toestemming te vragen aan de dienst leerlingenvervoer. Deze dienst bepaalt of een leerling gerechtigd is om de bus te gebruiken en op of af te stappen op een bepaalde plaats. Een tweede opstapplaats is mogelijk. De opstapplaats bepaalt of een leerling rechthebbend is of niet. Leerlingen mogen niet op een andere plaats op- of afstappen (ook niet om even bij een vriendje te spelen of om naar een verjaardagsfeestje te gaan) Met de auto Ouders die hun kind met de auto naar school brengen mogen het domein tijdens de schooldagen niet binnenrijden. Dit is streng verboden omwille van de veiligheid. Je kan je auto parkeren op de parking in de Vroentestraat waar de bussen stoppen (niet op de plaats van de bussen), op de parking van de sporthal, in de Kloosterstraat (parking opvang) of op de berm aan de ingang van de school. 23 Verboden voorwerpen Het is verboden gevaarlijke voorwerpen mee naar school te brengen (messen, ). Deze voorwerpen worden in beslag genomen en op een gepast moment aan de ouders overhandigd. Walkman, gameboy, spelconsoles, waardevolle ruilkaarten zijn niet toegelaten. Er is steeds kans op beschadiging of diefstal. Het is verboden voorwerpen te ruilen of aan anderen te geven zonder toestemming van de ouders. Een GSM is verboden op school. Alleen indien je kind niet aan huis op- of afstapt kan de directeur toestemming geven om een GSM op school te hebben. Je neemt hiervoor contact op met de directeur. In de school moet de GSM afstaan. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of diefstal. 24 Voeding en drank De kinderen die warm middagmaal eten krijgen water bij het eten. De kinderen die boterhammen eten mogen zelf drank meebrengen (in een hervulbare fles). Blikjes en brikjes zijn verboden. Alleen fruitsap, melk, water, of water met een vruchtensmaak zijn 17

18 toegelaten.. Cola, limonades, pepdrankjes, zijn niet toegelaten op school. Er is ook drank te verkrijgen in de school zowel in de loop van de voormiddag als tijdens het middageten. Wij verkiezen gezonde dranken zoals fruitsap en water in flesjes aan te bieden. Wij dragen er zorg voor het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Wij vragen dat ieder kind zijn boterhammen meebrengt in een brooddoos. Koekjes moeten in een koekendoosje. Op deze wijze kunnen wij het afval beperken. Een stuk fruit, een boterham of een gezonde koek zal de gezondheid van de kinderen zeker ten goede komen. Wij trachten de kinderen bewust te maken van een gezonde voeding. Daarom organiseren wij in samenwerking met het oudercomité gedurende 30 weken een fruitdag: tutti-frutti. Op donderdag krijgt ieder kind een lekker stuk fruit (elke week een andere soort). Snoep, kauwgom en chips zijn verboden. 25 Wet op zorgvuldig bestuur 25.1 Kosten Maximumfactuur De totale kost voor de activiteiten nodig om de ontwikkelingsdoelen te bereiken en de kost van meerdaagse uitstappen mag nooit meer zijn dan de overheid bepaalt (zwemmen, culturele uitstappen, sportuitstappen, bosklassen, ). Voor de juiste bedragen kijk naar deel Busvervoer Kinderen uit onze regio reizen gratis met de bus. Niet-rechthebbende leerlingen mogen gratis gebruik maken van onze bus indien de leerling naar een plaats komt binnen onze regio. Het departement Onderwijs beslist of een leerling rechthebbend is of niet Schoolbehoeften De schoolbehoeften zijn volledig gratis. De school moet instaan voor het materiaal dat nodig is om de ontwikkelingsdoelen te bereiken. Je hoeft dus geen materiaal aan te kopen. Alles wat je kind nodig heeft is aanwezig op school. Wij vinden het echter logisch dat voor thuiswerk je kind wel beschikt over klein materiaal zoals een gom, een potlood, een balpen, een lat,.... Woordenboeken, passers,... krijgen de kinderen wel mee naar huis als er huiswerk moet worden gemaakt Oneerlijke concurrentie Onze school vertrekt steeds vanuit haar eigen sterkte en haar eigen aanbod. Wij zullen nooit, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, een andere school in een negatief daglicht stellen, om onze school in een beter daglicht te stellen Reclame leermiddelen en activiteiten in het gewone klasgebeuren zijn vrij van reclame wanneer mensen of firma s schoolreizen of bosklassen,. steunen mag dit vermeld worden firma s die de school ondersteunen maar die zaken verkopen die de gezondheid van kinderen kunnen schaden (sigaretten, bier ) worden niet vermeld. wij zijn niet verplicht aan te kopen bij firma s die ons sponsoren 18

19 reclame op balpennen, ballonnen, petjes, wordt niet beschouwd als reclame vermelden 25.4 Regeling voor mensen met financiële problemen Financiële moeilijkheden mogen niet tot gevolg hebben dat kinderen niet aan bepaalde activiteiten kunnen deelnemen. In overleg met de directeur kunnen er afspraken gemaakt worden om deze problemen op te lossen of draaglijk te maken. Het OCMW van Tienen en mogelijk ook andere OCMW's willen de mensen met financiële problemen ondersteunen. Zij voorzien een financiële bijdrage voor de aankoop van schoolmateriaal en voor de betaling van schoolrekeningen. Indien je beroep wenst te doen op deze ondersteuning dient u contact op te nemen met het OCMW van uw woonplaats Rekeningen Het zwemmen, middagmaal, drank, abonnementen. wordt door de ouders betaald. Op het einde van de maand krijg je een factuur. Gelieve het bedrag zo snel mogelijk te betalen, bij voorkeur door overschrijving. Je kan eventueel het geld ook aan je kind meegeven. Indien je problemen hebt met de betaling neem je contact op met de directeur. De prijzen vind je in het jaarlijkse schoolreglement en de jaarlijkse infobrochure Politieke propaganda Op geen enkele wijze mag er op school politieke propaganda gevoerd worden door leerlingen of leerkrachten. Lokalen van de scholen mogen niet verhuurd worden voor politieke activiteiten Handelsactiviteiten De school mag geen handelsactiviteit uitoefenen om winst te maken. Zij mag wel : drank en eten aanbieden tegen normale prijzen taarten, wafels, tombola s verkopen om pedagogische activiteiten te bekostigen en didactische middelen aan te kopen of om werken aan gebouwen te laten uitvoeren restaurantdagen inrichten, drank verkopen tijdens schoolfeest, gymkledij verkopen 25.8 Verzekeringen en vrijwilligers Onze school wordt beheerd door de vzw Instituut Mariadal. SLO Mariadal is een school voor buitengewoon basisonderwijs. De school heeft bij het Interdiocesaan Centrum een verzekering afgesloten voor de vrijwilligers die op school werken: burgerlijke aansprakelijkheid bij de uitvoering van het werk omnium voor schade aan de auto opgelopen bij de uitvoering van een schoolopdracht lichamelijke ongevallen objectieve aansprakelijkheid overlijden blijvende invaliditeit rechtsbijstand Er wordt geen onkostenvergoeding uitbetaald. Er is zwijgplicht over gegevens betreffende ouders, leerlingen en personeel van de school. 19

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2014-2015 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie