Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +"

Transcriptie

1 Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens + Pagina 23 verkeerslichten LES 5 Kruispunten en de voorrang Pagina 28 LES 6 Afslaan en van richting Pagina 29 veranderen LES 7 Situaties Pagina 36 LES 8 Stilstaan + parkeren Pagina 37 LES 9 Inhalen, tegenkomen en Pagina 43 voorbijgaan LES 10 Snelheid+ auto(snel)wegen Pagina 46 LES 11 Verlichting, Signalen+militaire Pagina 54 Colonne LES 12 Erf, Rotonde, Spoorweg Pagina 61 LES 13 Verkeersinzicht en Milieu Pagina 66 Samenvatingen Pagina 68 1

2 LES 1 Begrippen + Diversen Wegen verkeer Wet (WVW 1994) Doel van de wegenverkeerswet: A. Het waarborgen van de veiligheid op de weg. B. Het beschermen van weggebruikers en passagiers. Een van de belangrijkste artikelen van de wegen verkeers wet is : Artikel 5. Het zogenaamde veiligheidsartikel. R V V Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels Dit is het reglement waarin de verkeersregels staan die ons vertellen hoe wij ons op de weg dienen te gedragen. B A B W Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer Hierin staat hoe en waar verkeersborden, situatie s, etc, eruit moeten zien. V R Voertuig Reglement Hierin staat waaraan een voertuig dient te voldoen, wat er op en aan een voertuig moet zitten, de inrichtingseisen dus. K R Kenteken Reglement In deze wet staat waaraan een kenteken(bewijs) moet voldoen. R R Rijbewijs Reglement Hierin staat aan welke eisen een rijbewijs moet voldoen. Weggebruikers (verkeer) Dat is iedereen die gebruik maakt van de weg. Verdeeld in 2 groepen zijn dat: Voetgangers en Bestuurders. Voetgangers Dit zijn alle personen die zich te voet voortbewegen. Onder voetgangers wordt ook verstaan: A. Personen die een fiets, bromfiets, motorfiets of een dergelijk klein voertuig aan de hand meevoeren. B. Personen die zich voortbewegen met rollerskates, autopets, skateboards etc. Een kind op een kinderfietsje wordt ook als voetganger beschouwd. C. Een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, als zij op het voetpad of trottoir rijden of zij van het ene voetpad of trottoir oversteken. Bestuurders (Alle weggebruikers behalve voetgangers) Verdeeld in drie groepen zijn dat: A. Bestuurders van motorvoertuigen a. Zijn alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Bijvoorbeeld; b. personenauto`s c. motormaaiers d. tractoren e. SRV-wagens f. Veegwagens e.d. 2

3 B. Bestuurders van trams en Overige bestuurders a. - fietsers b. bromfietsers c. - bestuurders van bespannen en onbespannen wagens d. bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Als de bestuurder van het gehandicaptenvoertuig gebruik maakt van het voetpad of trottoir e. of van het ene voetpad of trottoir oversteekt, valt hij onder de categorie voetgangers. - ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Aanwijzingen, Verkeerstekens & Verkeersregels om verwarring te voorkomen dienen deze drie onderdelen als volgt te worden opgevolgd; 1e Aanwijzingen. Deze kunnen worden gegeven door; Politie, verkeersbrigadiers, spoorwegpolitie, douanebeambten, etc. 2e Verkeerstekens. Deze kunnen we onderverdelen in;verkeerslichten, verkeersborden en verkeerstekens op het wegdek, deze dienen dan ook in de voorgenoemde volgorde te worden opgevolgd. 3e Verkeerregels. Deze zijn vastgelegd in de wet. Motorrijtuigen en Motorvoertuigen Alle voertuigen met een motor, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen. Behalve Tram, een bromfiets, snorfiets, brommobiel en gehandicaptenvoertuigen met een motor. BV.Motorfiets - auto - tractor - vrachtauto - autobus - trolleybus motorgrasmaaier wals srv wagen etc Bromfiets: bromfietsen zijn voorzien van een eigen gele kentekenplaat met een maximumsnelheid 45 km/uur 3

4 Snorfiets is een Bromfiets die is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km/uur. Vanaf 2006 moeten snorfietsen zijn voorzien van een eigen blauwe kentekenplaat. Motorfiets: Motorvoertuig op twee wielen, al dan niet met zijspan of aanhangwagen. Het blijft een motorvoertuig op twee wielen. Een motorfiets heeft ook een eigen kentekenplaat. Gehandicaptenvoertuig Het is om het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter, met of zonder een motor, waarvan de bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km/uur bedraagt en geen bromfiets is. Brommobiel: Een brommobiel is een bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie. Brommobielen worden qua gedragsregels in het verkeer gelijkgesteld aan motorvoertuigen. Het blijft wel een bromfiets. Dus voor bestuurders van brommobielen gelden dezelfde gedragsregels als voor bestuurders van motorvoertuigen en dus niet de regels van bromfietsen. We beschouwen de brommobiel dus als een auto. Vrachtauto Motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg. Autobus Motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, excl. de bestuurder. Dus uw personenauto mag niet meer dan 8 zitplaatsen hebben, de bestuurdersstoel daaronder niet begrepen. Lijnbus Voertuig, gebezigd voor openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer. 4

5 Voorrangsvoertuigen Motorvoertuig met de voorgeschreven optische en geluidssignalen ten dienste van; politie of Koninklijke Marechaussee Brandweer ambulance explosieve opruimingscommando of andere hulpverleningsdiensten door onze Minister aangewezen. Zij voeren optisch én geluidssignaal Optisch signaal: blauw zwaai- of knipperlicht Geluidssignaal: twee- of drietonige hoorn Let op een dierenambulance is nooit een voorrangsvoertuig. Slepen Aanhangwagens zijn; voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen, of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen. Slepen: Aanhangwagens zijn; voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen, of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen. Dus ook een personenauto die gesleept wordt, wordt als aanhangwagen beschouwd. De bestuurder in het gesleepte motorvoertuig moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs dat op zijn naam staat. Als u een andere auto wil gaan slepen, dan mag de tussenruimte tussen beide voertuigen niet meer bedragen dan 5 meter. Vreemd genoeg heeft de wetgever het niet over een minimale afstand tussen beide voertuigen. De weg: is van gevel tot gevel en van sloot tot sloot. Inculsief berm, fietspad, trottoir en rijbaan. Hij is verdeeld in hoofdonderdelen: Weg rijbaan rijstrook 5

6 Overige onderdelen van de weg: Fietsstrook: Door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan, waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht 6

7 Fiets-suggestiestrook: Door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan. Hierop zijn geen afbeeldingen van een fiets aangebracht. Rijbanen: Elk weggedeelte bestemd voor rijdende voertuigen, met uitzondering van fietspaden en de fiets-/bromfietspaden. Opmerking: Als de rijbanen zijn gescheiden door een middenberm, dan horen beide rijbanen tot één en dezelfde weg en mag uitsluitend de rechterrijbaan worden gebruikt. Als dit onduidelijkheid geeft, plaatst de wegbeheerder meestal borden. Zie tekeningen. Busstrook Busbaan Door doorgetrokken of onderbroken Rijbaan waarop het woord BUS of 7

8 strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord BUS of LIJNBUS is aangebracht. LIJNBUS is aangebracht. Alleen bestuurders van bussen en taxi s mogen busbanen en busstroken gebruiken. Verdrijvingsvlak: Gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht. Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken niet gebruiken. Parkeerhaven en parkeerstrook Langs de rijbaan gelegen verharding, die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen. Een parkeerhaven is aan beide zijde gesloten. Een parkeerstrook is aan beide zijde open. Personenvervoer Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets. 8

9 Dus het is ook verboden personen te vervoeren in een auto die niet op een normale zitplaats zijn gezeten. Bijvoorbeeld achter in een stationwagen niet zijnde in een stoel. Als bestuurder van een personenauto mag u tijdens het deelnemen aan het verkeer geen telefoon vasthouden. Bushalte: Bestuurders moeten alle autobussen die bij een halte willen wegrijden hen daartoe gelegenheid geven. Dit geldt alleen binnen de bebouwde kom. Dus zodra een autobus bij een bushalte zijn richtingaanwijzer in werking stelt om weg te rijden, dient u hem in de bebouwde kom voor te laten gaan. Buiten de bebouwde kom hoeft u de autobus niet voor te laten gaan, omdat daar uw snelheid hoger ligt. Tramhalte: Bestuurders die een stilstaande tram of autobus willen voorbijrijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen, moeten aan hen daartoe gelegenheid geven. Dit geldt alleen als de passagiers op de rijbaan uitstappen. Belastingen: Als motorrijtuigen op de openbare weg rijden of staan, dan is de eigenaar verplicht om voor het betreffende motorvoertuig de wegenbelasting te voldoen. Verzekeringen Als motorrijtuigen op de openbare weg rijden of staan, dan is de eigenaar verplicht het motorvoertuig minimaal te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) De WA verzekering is bedoeld om andere weggebruikers financieel te beschermen tegen aanrijdingen door uw schuld.* all-risk (volledig casco) verzekering Zorg bij eventuele schade dat u altijd het Europees schadeformulier bij u hebt, zodat u vlug alle gegevens van de betrokken partijen verzameld heeft. Als er gewonden bij betrokken zijn, bel dan het nationale alarmnummer

10 Blinden & personen die zich moeilijk voortbewegen. Als bestuurder moet u blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan. Onder moeilijk voortbewegen wordt verstaan, bv. iemand op krukken of met een rollator. Iemand in een rolstoel valt daar niet onder. Voetgangersoversteekplaats Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan te doen, voor laten gaan. Let op; deze regel is dus al van toepassing als de voetganger of de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig bij een voetgangers-oversteekplaats staat te wachten. Bijzondere manoeuvres: Als u met uw auto een bijzondere manoeuvre wilt uitvoeren zoals bv; * wegrijden vanuit stilstand * het uit een uitrit de weg oprijden * van een weg een inrit oprijden * achteruitrijden * keren op de weg * in- of uitvoegen * rijstrook wisselen. 10

11 dan dient u al het overige verkeer voor te laten gaan. Tevens moet u een teken geven met uw richtingaanwijzer bij; * wegrijden vanuit stilstand * het inhalen van een ander motorvoertuig * in- of uitvoegen * rijstrook wisselen * een belangrijke zijdelingse verplaatsing. ABS Wat betekent het als uw auto is voorzien van ABS? Het Anti Blokkeer Systeem heeft als voordeel dat de wielen bij het remmen niet blokkeren, waardoor de auto bestuurbaar blijft. Alcohol, drugs en medicijnen Het is aan ieder voorboden: een voertuig te besturen of als bestuurder als hij onder invloed verkeert van een stof (alcoholhoudende drank, drugs, medicijnen, etc) waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten (sticker op medicijnen) dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, zodat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. Achter de stuur met Alcohol op. Mag u rijden als u alcohol genuttigd hebt? Het antwoord is helaas Ja. Hoeveel? Tot 0,5 promille? (circa 2 glazen) Voor beginnende automobilisten 0,2 promille. In het algemeen mag iemand gemiddeld 2 glazen alcoholische drank nuttigen, om nog te mogen rijden. (beginners 1 glas.) Als bij een alcoholcontrole blijkt dat u meer heeft genuttigd dan 0,5 promille of 0,2 promille bij beginners, dan kan de politie u een rijverbod opleggen. U bent bij een alcoholcontrole verplicht uw volledige medewerking te verlenen. Een rijverbod kan worden opgelegd voor ten hoogste 24 uur. Een rijverbod kan ook worden opgelegd als u alcohol genuttigd hebt en aanstalten maakt om te gaan rijden. Bij het rijden onder invloed bent u niet verzekerd. Dat koffie of iets anders het alcohol in uw bloed sneller afbreekt is helaas niet waar. Medicijnen: Een aantal geneesmiddelen kunnen dezelfde invloed hebben als alcohol (gele 11

12 waarschuwings- sticker). Zij beïnvloeden het reactievermogen meestal negatief. Drugs De meeste drugs beïnvloeden uw rijvaardigheid negatief. Mocht u aangehouden worden bij een verkeerscontrole dan is het moeilijk controleerbaar of u drugs gebruikt heeft. Mocht er een vermoeden ontstaan dat u drugs hebt gebruikt, dan wordt er meestal bloed afgenomen op het politiebureau. Doorrijden na een ongeval Ieder Die bij een verkeersongeval is betrokken of veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien: 1. Bij dat ongeval, hij weet of vermoedt dat iemand gedood, letsel of schade aan een ander is toegebracht. 2. Daardoor, naar hij weet of vermoedt, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten. A geldt niet als: U uw identiteit en voor zover u een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig naar behoren hebt achtergelaten. Met de plaats van het ongeval verlaten wordt bedoeld: Weggaan met of zonder voertuig alsof er niets aan de hand is na gestopt te hebben wegrijden vóórdat zijn gegevens bekend zijn gemaakt bij de politie of de tegenpartij. Gevaarlijke stoffen U mag met uw personenauto als u door een tunnel rijdt niet meer dan 60 liter reserve-brandstof vervoeren. Als u meer dan 60 liter reserve-brandstof vervoert, mag u niet door tunnels rijden en bent u verplicht de aangegeven route te volgen. Route voor het vervoer voor gevaarlijke stoffen. 12

13 Hier moet u de autobus binnen de bebouwde kom de gelegenheid geven om weg te rijden. Hier moet u de touringcar binnen de bebouwde kom de gelegenheid geven om weg te rijden. Hier hoeft u de autobus buiten de bebouwde kom niet de gelegenheid te geven om weg te rijden. Tramhaltes Hier moet u de uitstappende passagiers de gelegenheid geven het trottoir te bereiken. Hier hoeft u de uitstappende passagiers niet voor te laten gaan, omdat zij op een bordes uitstappen. Wegrijden vanuit stilstand. Het inhalen van een ander motorvoertuig. Van een uitrit de weg oprijden. Een belangrijke zijdelingse verplaatsing. Aanwijzingen gegeven door een verkeersagent 13

14 Toelichting op de nieuwe autogordelwet Welk kinderzitje voor welk kind? Is uw kind groter of kleiner dan 1,35 meter? Groter: uw kind moet de autogordel gebruiken (voor zover beschikbaar). Als de gordel over de hals loopt in plaats van over de borst of als het heupgedeelte over de buik loopt (dat is vrijwel altijd het geval als het kind onderuit gezakt moet zitten om de knieën te kunnen buigen), gebruik dan ook een zittingverhoger. Hoe zwaar is uw kind? Minder dan 13 kg Tussen 9 en 18 kg Tussen 15 en 36 kg Meer dan 36 kg Babyautostoeltje Kinderautostoeltje Zittingverhoger Autogordel, eventueel met zittingverhoger of afzonderlijke gordelgeleider (gordelclip/gordelklem) Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting 14

15 LES 2 Rijbewijzen + Kentekenbewijzen Er zijn 5 categorieën rijbewijzen A rijbewijs = Motorfiets B rijbewijs = Personenauto (mag nooit wegen meer dan اقل من 3500 kg) Het rijbewijs B geldt voor het besturen van een personenauto voor max. 8 personen zonder de bestuurder. Op het rijbewijs zelf kan een aantekening staan. Bijvoorbeeld; alleen automaat. C rijbewijs = Vrachtauto D rijbewijs = Autobus E rijbewijs = Aanhangwagen Geldigheidsduur: Een rijbewijs heeft een geldigheid van 10 jaar na datum afgifte en 5 jaar als je 65 of ouder Theorie certificaat Het theorie-examen mag pas worden afgelegd als de leeftijd van 18 jaar is bereikt. Het theorie-certificaat is 1 jaar geldig. Ontzegging van de rijbevoegdheid Als het rijbewijs is ingevorderd mag u op dat moment geen motorrijtuig meer besturen. (dus ook geen bromfiets) U mag dus ook geen rijlessen nemen op dat moment. Een aanhangwagen achter uw personenauto? Mag u een aanhangwagen achter uw auto trekken met uw B rijbewijs? Natuurlijk JA. Kentekens personenauto`s Het kenteken bestaat uit; Kentekenplaten 2- Kentekenbewijs Het kentekenbewijs bestaat uit deel 1A, 1B en het deel2. (voorheen het overschrijvingsbewijs). Deel 1A Dit bevat de technische gegevens van het voertuig. Origineel deel Deel 1B Bevat de gegevens van de eigenaar of houder. origineel deel Deel 2. Dit deel heeft u nodig als u uw auto wil gaan verkopen. Dit deel dient u dan ook thuis goed bergen. Kentekens aanhangwagens 15

16 Aanhangwagens hebben in bepaalde gevallen een eigen kentekenplaat. Aanhangwagen TMM is minder dan 750 kg, dan moet hij voorzien zijn van een witte kentekenplaat met dezelfde letters en cijfers als het trekkend voertuig. Deze plaat geldt ook voor fietsendragers PG- NR Aanhangwagen TMM is meer dan 750 kg, dan moet hij voorzien zijn van een gele kentekenplaat met een eigen kentekenbewijs HH - GG N Toegestane maximum massa wil zeggen: Het eigen gewicht van de aanhangwagen + wat de aanhangwagen maximaal aan gewicht mag laden. Een aanhangwagen achter uw personenauto? JUIST, u mag met uw B rijbewijs een aanhangwagen trekken achter uw auto. U mag met een B rijbewijs altijd een aanhangwagen trekken met een Toegestane maximum massa van 750 kg*. Uitzondering Als uw auto zwaarder is dan 750 kg. In dit geval mag de (TMM) Toegestane maximum massa van de aanhangwagen meer bedragen dan 750 kg, maar niet meer dan het gewicht van de auto. Als uw auto en aanhangwagen(tmm) samen meer wegen dan 3500 kg, dan is het BE rijbewijs verplicht. Toegestane maximum massa wil zeggen; Het eigen gewicht van de aanhangwagen + wat de aanhangwagen maximaal aan gewicht mag laden. Voorbeelden E achter B: N 16

17 Beginnerrijbewijs Je rijbewijs voor het eerst gehaald?. dan val je onder de nieuwe regeling. de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Je krijgt een strafpunt als je aangehouden bent vanwege bumperkleven, een snelheid meer dan 30km/u, een alcoholpromillage van 0,8 en hoger en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen. Het rijbewijs wordt geschorst als je voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Beginnersrijbewijs staat niet op uw rijbewijs vermeld, maar staat geregistreerd. 17

18 LES 3 Inrichting, belading en slepen van voertuigen Inrichting Een voertuig op de weg moet aan bepaalde wettelijke eisen ten aanzien van de inrichting voldoen. De belangrijkste verplichte inrichtingseisen voor een personenauto: 1. Snelheidsmeter: Deze moet goed werken en afleesbaar zijn. Moet bij nacht goed afleesbaar zijn. 2. Claxon: Deze moet goed werken en 1 toonhoogte hebben. 3. Achteruitrij-inrichting: Deze is uiteraard verplicht.als deze is ingeschakeld moeten tevens 1 of 2 achteruitrijlichten branden. 4. Mistachterlicht: Hiervan is er minimaal 1 van verplicht. (2 mag) 5. Uitlaat: Deze moet goed zijn bevestigd en gasdicht zijn over de hele lengte. 6. Ruitenwissers: Voor 2 goedwerkende ruitenwissers. (1 mag mits hij de gehele ruit wist) Een achterruitenwisser is niet verplicht. 7. Banden: Alle banden moeten voldoende lucht en profiel (1,6 mm) hebben. 8. Reserve wiel: Het reservewiel moet ook voldoende lucht en profiel (1,6 mm) hebben. 9. Spiegels: Verplicht zijn minimaal 1 binnenspiegel en een 1 linkerbuitenspiegel. Is het zicht door het achterraam onvoldoende bv. door sneeuw of lading, dan is ook een rechterbuitenspiegel verplicht. Ruitensproeier: De ruitensproeier is alleen verplicht als de auto een voorruit heeft.uiteraard moet er steeds voldoende ruitensproeiervloeistof aanwezig zijn. Inrichting, Lading en slepen van voertuigen: 18

19 De A.P.K. (Algemene Periodieke Keuring) De A.P.K.( Algemene Periodieke Keuring)De A.P.K. is een autokeuring moet elke auto elk jaar ondergaan om de veiligheid op de weg meer te waarborgen. De eerste keuring hoeft pas plaats te vinden nadat de auto 3 jaar oud is. Het keuringsbewijs moet men altijd bij zich hebben als men gaat rijden. Aanhangwagens en caravans die niet zwaarder zijn dan 3500 kg T.M.M. hoeven niet op de A.P.K keuring te verschijnen. Eisen aan lading: Als men lading gaat vervoeren moet men met veel dingen rekening houden, zoals; de lading moet goed worden bevestigd. de lading mag het uitzicht van de bestuurder niet belemmeren. de lading mag de verlichting en kentekenplaat niet bedekken. als de lading voor het voertuig of meer dan 1 meter achter het voertuig uitsteekt moet deze gemarkeerd worden met een markeringsbord. Een rode vlag is niet toegestaan. de lading mag bij personenauto`s niet meer dan 20 cm aan de zijkanten uitsteken. Tot een maximum van 2,55 meter. Deelbare lading: Mag niet voor het voertuig uitsteken: Mag maximaal 1 meter achter het voertuig uitsteken, tot een maximum van 5 meter achter de achterste as. 19

20 Ondeelbare lading; planken, leidingen, platen, etc. Deze lading mag wel voor het voertuig uitsteken. nl; 3,5 meter vanaf het stuur gemeten Mag maximaal 5 meter achter de achterste as uitsteken. Scherpuitstekende lading; leidingen, etc. Deze lading mag niet uitsteken. De lading mag wel uitsteken, als u de lading afschermt. Minimaal 2 meter boven het wegdek uitsteekt. 20

21 Fietsdrager Als u achterop uw auto een fiets wilt vervoeren let dan op dat u een goedgekeurde fietsdrager koopt. Uw kentekenplaat en verlichting moet altijd goed zichtbaar blijven. Daklast: U mag op het dak van uw auto last vervoeren. Houdt u wel rekening met de maximale daklast. Hoeveel de maximale daklast is kunt u terug vinden in het instructieboekje van uw auto. Lading op een aanhangwagen Als men lading gaat vervoeren met een aanhangwagen, dan moet u aan de volgende eisen voldoen. De aanhangwagen mag niet breder zijn dan 2,55 meter inclusief de lading. Let op; zodra de lading bij aanhangwagens meer dan 10 cm aan de zijkant uitsteekt, zijn deze markeringsplaten verplicht. Als de verplichte verlichting gevoerd moet worden, moeten ook deze platen verlicht zijn. Achter rood licht en voor wit licht. 21

22 Lading op een aanhangwagen De lading mag bij aanhangwagens aan de achterzijde tot 5 meter achter de as uitsteken. Let op; zodra de lading bij aanhangwagens meer dan 1 meter aan de achterzijde uitsteekt, zijn deze markeringsplaten verplicht. Als de verplichte verlichting gevoerd moet worden, moeten ook deze platen verlicht zijn. Achter rood licht en voor wit licht. Bij aanhangwagens mag de lading nooit aan de voorzijde uitsteken. (voorzijde is midden trekoog). Hulpkoppeling De hulpkoppeling is een stalen kabel, die ervoor zorgdraagt, dat de aanhangwagen, indien deze onder het rijden losraakt, aan het voertuig blijft verbonden. De hulpkoppeling moet deugdelijk zijn bevestigd en mag niet vervormd of overmatig versleten zijn. Wanneer de aanhangwagen al voorzien is van een losbreekreminrichting, is een hulpkoppeling niet toegestaan Losbreekreminrichting: Een losbreekreminrichting is een reminrichting die ervoor zorgdraagt dat de rem van de aanhangwagen vanzelf in werking treedt, zodra de verbinding tussen de aanhangwagen en het trekkende voertuig wordt verbroken. 22

23 LES 4 Borden, verkeerstekens en verkeerslichten 3 kleurige verkeerslichten: Rood stoppen Geel Stoppen, bestuurders die het licht zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijker wijs niet meer mogelijk is doorgaan. Groen: doorgaan Verkeerslichten: A- 3 kleurig verkeerslichten: Als er in een verkeerslicht een pijl als symbool is aangebracht, dan geldt de pijl alleen voor de aangegeven richting. Let op: In zo'n geval heeft het overige rechtdoorgaand verkeer rood. Dat geldt ook indien u linksaf slaat. De fietsers hebben nu dus rood. B- 2 kleurig verkeerslichten: Deze lichten zijn meestal uitgeschakeld. En worden pas geactiveerd indien nodig. Worden vaak geplaatst bij bruggen. Als ze bij bruggen worden geplaatst kan het langer duren voordat deze lichten weer uit gaan. Zet dan uw motor uit. 23

24 Deelstrepen op het wegdek Deelstrepen hebben als doel om de rijbaan te verdelen in rijstroken. Deze strepen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Naarmate de openingen tussen de strepen kleiner worden, wordt het inhalen gevaarlijker. Zie voorbeelden: Deelstrepen op het wegdek Een streep kan ook helemaal doorgetrokken zijn. Bij deze streep geldt dan ook: Bestuurders mogen deze streep niet overschrijden, ook niet om linksaf te slaan. Indien de rijbaan is verdeeld in dubbele strepen, dan telt de streep die het dichtst links naast u ligt. 24

25 wel Niet Niet Kantlijn Als de doorgetrokken streep een kantlijn betreft, dan mag u deze streep uiteraard gewoon overschrijden. 25

26 Gele strepen Tijdens werkzaamheden worden strepen die de rijbaan in rijstroken verdelen vaak geel gemaakt Verdrijvingsvlakken Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken niet gebruiken. Veer Een veer wordt meestal aangebracht om bestuurders te waarschuwen voor gevaar. Het is dan ook verstandig om uw snelheid te verminderen. Andere vormen zijn ook mogelijk. Zie voorbeeld. Voorsorteervakken De nadering van voorsorteervakken kan worden aangegeven met een bord. Als men in een voorsorteervak rijdt en men bevindt zich tussen de doorgetrokken strepen dan mag men niet meer van rijstrook wisselen. 26

27 Voorsorteervakken De nadering van voorsorteervakken kan worden aangegeven met een bord. Als men in een voorsorteervak rijdt en men bevindt zich tussen de doorgetrokken strepen dan mag men niet meer van rijstrook wisselen. U mag nu niet meer naar de rechterrijstrook. Let op; als er in een voorsorteervak het volgende symbool is aan gebracht, dan mag u de eerste weg niet inrijden. 27

28 LES 5 Kruispunten en Voorrang onverhard onverhard onverhard Een kruispunt is; een kruising of splitsing van wegen en kan gevormd worden door, 2 verharde wegen, 2 onverharde wegen, 2 fietspaden onderling, 1 verharde weg en een fietspad, 1 onverharde weg en een fietspad. Zie tekeningen. Voorrang verlenen: Voorrang verlenen houdt in; Het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen. Van belang is dat u het kruispunt nadert met aangepaste snelheid, zodat de andere bestuurders het vertrouwen krijgen en houden dat u hen voorrang zult verlenen. Nadert u een kruispunt met een te hoge snelheid dan is er geen sprake van voorrang verlenen in de zin van de wet en bent u dus strafbaar. Als u moet stoppen, doe dit dan voor het kruispunt. Bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren. Dat u een kruispunt niet mag blokkeren geldt ook voor oversteekplaatsen voor (brom)fietsers en voetgangers. Als er op het kruispunt een opstelmogelijkheid is, mag u op het kruispunt stoppen. Uiteraard moet de opstelruimte voldoende breed zijn. 28

29 LES 6 Afslaan en van richting veranderen Twee Hoofdregels bij het afslaan Hoofd regel 1 (de rechtdoorregel) Bestuurders die links of rechts afslaan moeten al het verkeer wat op dezelfde weg rechtdoor gaat ( waar u op rijdt) voor laten gaan. in volgende voorbeelden Moet de rode auto wachten en andere verkeer voor laten gaan. De rechtdoorregel geldt ook als uzelf op een verharde weg rijdt en het tegemoetkomend verkeer van een onverharde weg komt, het is en blijft dezelfde weg. Ook hier geldt de rechtdoorregel. De blauwe auto mag eerst. Let op: Als iemand een uitrit verlaat geldt de rechtdoorregel niet. De rode auto mag nu eerst. Hoofdregel 2 (de korte bocht gaat voor de lange bocht ) Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan In de volksmond spreken we van: de korte bocht gaat voor de lange bocht 29

30 Voorbeelden. In beide links gevallen mag de blauwe auto eerst. Let op: Als iemand een uitrit verlaat geldt de korte bochtregel niet. De rode auto mag nu eerst. 1 Uitzondering op de hoofdregel bij het afslaan. De 2 eerder genoemde hoofdregels bij het afslaan gelden niet voor bestuurders van trams. In beide gevallen mag de tram dus eerst. 30

31 Voorsorteren Voorsorteren is wettelijk niet verplicht, maar als u niet voorsorteert en daardoor het overige verkeer onnodig hindert bent u wel strafbaar. Als er pijlen op het wegdek liggen is men wel verplicht deze op te volgen. Als u rechtsaf slaat ga dan zoveel mogelijk rechts rijden Als u links afslaat ga dab zoveel mogelijk tegen de as van de weg rijden. NB als het om eenrichtingsweg gaat moet je uiterst links voorsorteren met al dan niet rekening houden met uitzondering van Fiets/bromfietsen Voorsorteren in een éénrichtingsweg. In een volledige éénrichtingsweg kunt u het beste helemaal links van de rijbaan voorsorteren. Overige weggebruikers kunnen dan makkelijker inhalen. In een beperkte éénrichtingsweg kunt u het beste tegen de as van de weg voorsorteren. Helemaal links voorsorteren is hier verboden. 31

32 Voorsorteren op een rijbaan met éénrichtingsverkeer Op een rijbaan waar u geen tegenliggers hoeft te verwachten, kunt u het beste helemaal links van de rijbaan voorsorteren. Voorsorteren op of naast een fietsstrook. Als u rechtsaf wil slaan terwijl er een fietsstrook rechts naast u ligt, mag u in bepaalde gevallen op een fietsstrook voorsorteren. Op een fietsstrook met doorgetrokken streep. Mag u niet op voorsorteren Op een fietsstrook bij verkeerslichten. Mag u niet op voorsorteren 32

33 Op een fietsstrook met een onderbroken streep. Mag, hoeft niet. Als u linksaf slaat krijgt u vaak te maken met verkeer uit tegenovergestelde richting. U zult dan moeten beslissen of u voor elkaar langs gaat of om elkaar heen. In de meeste gevallen kunt u het beste voor elkaar langs gaan, tenzij anders aangegeven. In onderstaande voorbeelden kunt u zien dat u in situatie 1 weinig hinder van elkaar heeft, terwijl u in situatie 2 een moeilijke situatie creëert. Voorbeeld 1 heeft hier dus de voorkeur. Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 33

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de openbare weg? Als verzekeraar en gespecialiseerd financieel dienstverlener in

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank:

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank: JURISPRUDENTIE - deel 2 Zoals beschreven en van commentaar voorzien door Paul Enkelaar Expertisecentrum Verkeer en Vervoer - Politieacademie - Apeldoorn Teksten verschenen in het blad Verkeersknooppunt

Nadere informatie

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK Vademecum Cat. C C Openbare weg VAK Te vervangen pagina s : Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2015.01 V cat C/C1_C/C1.v. (01/03/2015) Praktische proef op openbare weg VAK p. 10, 14, 16, 21-24, 33, 34,

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES

VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES Samen verantwoordelijk Om ons onderwijsaanbod te verrijken en een zinvolle invulling te geven zullen er regelmatig kleine en grotere uitstapjes en excursies worden

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

De snorfiets in de grootstedelijke omgeving

De snorfiets in de grootstedelijke omgeving De snorfiets in de grootstedelijke omgeving Jaro Donker Mobiliteit NHTV Breda 27 november 2013 MEDIATHEEKFORMULIER Naam: De snorfiets in de grootstedelijke omgeving Datum: 27 november 2013 Opleiding: Mobiliteit

Nadere informatie

Feitenboekje. Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen

Feitenboekje. Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen Bord A1 Feitcode W 601 a Bord A1 a Feitcode W 601 b Bord A2 Feitcode W 602 a/b Bord A1 Feitcodes VA tm. VT Bord A3 Feitcodes VA tm. VT Bord B6 Feitcode R 548 Bord A3 Feitcode W 603 Bord A4 Feitcode W 604

Nadere informatie

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen NIBE-SVV, april 2014 Dit proefexamen telt 18 opgaven. U kunt hiervoor maximaal 98 punten behalen. Uw examen kan uit meer of minder opgaven

Nadere informatie

autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering

autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw autoverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 26 2015 Bijzondere voorwaarden autoverzekering

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden Verkeersverzekering erk eer Polisvoorwaarden Verkeersverzekering Wijzigingen polisvoorwaarden Verkeersverzekering per 1 oktober 2007 Met ingang van 1 oktober 2007 zijn de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering gewijzigd.

Nadere informatie

Personenautopakketverzekering zakelijk. Polisvoorwaarden

Personenautopakketverzekering zakelijk. Polisvoorwaarden Personenautopakketverzekering zakelijk Polisvoorwaarden PPZ 01012015 Personenautopakketverzekering zakelijk Met de Personenautopakketverzekering wordt de schade vergoed die met uw personenauto aan iemand

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

Onderweg naar meer ervaring!

Onderweg naar meer ervaring! Brochure voor nieuwe bestuurders Met bijlage speciaal voor ouders Onderweg naar meer ervaring! Rijbewijs op zak? Ontdek onze tips voor veilige trips. Met handige tips voor/over gemotoriseerde tweewielers

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering Polisvoorwaarden eer Verkeersverzekering 1 Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering van Centraal Beheer Achmea. De Verkeersverzekering bestaat uit de:

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie