OW Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld."

Transcriptie

1 OW Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld Eja Kliphuis 4 september Correctie op enkele definities in deel 1, Nadere uitwerking deel 2, Correctie op enkele definities in dee 1 Jurgen Brink 5 januari 2010 Omvorming redeneerketen naar vereiste format Praktijkbeschrijving deel 4 Jurgen Brink 18 januari 2010 Verwijderen afkortingen en deels invullen resultaten in PB 4 Jurgen Brink 3 februari 2010 Spellingscontrole en invullen deel PB 5 Jurgen Brink 6 april 2010 Invullen resulaten effectmeting in pb 4 Jurgen Brink 1

2 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Briefing aan deelnemende projectleiders over praktijkbeschrijvingen Opgesteld door: Eja Kliphuis, Daan Andriessen, Janina van Hees Datum: 3 februari 2009 Inleiding De elf projecten binnen de tender Studiekeuzegesprekken hebben als belangrijkste deliverable: het opleveren van een praktijkbeschrijving. Het doel van de praktijkbeschrijving is om vast te stellen wat elk project van de pilots heeft geleerd: Het maken van een praktijkbeschrijving helpt u om systematisch te reflecteren op uw pilot en daarmee nieuwe kennis op te doen over wat er wel en niet werkt en waarom dat zo is. De praktijkbeschrijvingen, elk in zijn specifieke context, krijgen veel aandacht in de geplande bijeenkomsten van SURF met de projectleiders. Aan het eind van het programma brengen de projecten hun praktijkbeschrijvingen bij elkaar om hun inzichten overdraagbaar te maken naar andere instellingen. De gezamenlijke conclusies zullen ook input vormen voor beleidsvorming bij het Ministerie van OCW. Om de praktijkbeschrijving aan het eind te kunnen vergelijken, heeft SURF het onderstaande gemeenschappelijke format opgesteld als handvat voor de projectleiders. Dit format vormt als het ware de inhoudsopgave van de praktijkbeschrijving die u aan het eind van het project oplevert. Het is belangrijk om hier aan het begin van het project kennis van te nemen, zodat u het project dusdanig kunt inrichten dat u alle benodigde informatie tijdens het project verzamelt. Overzicht Praktijkbeschrijving Een Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken bestaat uit vijf delen. Deze delen worden hier onder toegelicht. Deel 1 t/m 3 dienen uitgewerkt te worden vóórdat u de studiekeuzegesprekken gaat houden, in de eerste fase van het project. Deel 4 en 5 werkt u uit na afronding van de studiekeuzegesprekken, aan het eind van het project. 2

3 Deel 1: Context beschrijving Doel: inzicht geven in de specifieke instellings- en opleidings context waarin de studiekeuzegesprekken worden gehouden. Instelling Soort instelling Soort opleiding WO Bachelor Psychologie, Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde, Nederlands Recht, Bedrijfswetenschappen, Filosofie voltijd [specifieke toelatingseisen] NEE Locatie Radboud Universiteit Nijmegen Aanmeldingen (eerstejaars instelling 2008/2009) Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding Binnenlandse studenten [vooropleiding] vwo en hbo propedeuse na MBO of HAVO Datum instroom Gemiddeld Propedeuserendement Gemiddeld percentage uitvallers September [na een jaar] vwo-scholieren zonder voorlichting: 29.8%; vwo scholieren met voorlichting 42,2% (universiteitsbreed) [na twee jaar] uitval na één jaar: 10,5% (universiteitsbreed) uitval na twee jaar: 24,7% (universiteitsbreed) Specifieke risicogroepen - a.s. Studenten die geen voorlichtingsactiviteiten bij de Radboud Universiteit hebben gevolgd, of alleen een brochure hebben aangevraagd - a.s. studenten met een HBO-propedeuse, voorafgegaan door HAVO of MBO - a.s. studenten die door schooldecaan worden doorverwezen Bijzonderheden Aanvullende cijfers over studievoortgang en uitval na 1 voor onderscheiden doelgroepen in project: zie onder deze tabel Gemiddeld aantal EC-punten in 1 e jaar Studie-uitval na 1 jaar Eerstejaars bachelor met hbo-propedeuse 30,09 18,4% Eerstejaars bachelor met vwo-diploma zonder 38,74 13,2% voorlichtingactiviteiten Eerstejaars bachelor met vwo-diploma die ten 45,83 7,8% minste 1 voorlichtingactiviteit hebben gevolgd Alle eerstejaars bachelor 43,42 10,5% 3

4 Deel 2: Redeneerketen Doel: inzicht geven in de vooronderstellingen met betrekking tot de manier waarop de gesprekken zullen leiden tot het gewenste resultaat. Diagnose en referenties: Het blijkt dat ongeveer een kwart van de vwo-scholieren die aan de instelling instroomt geen gebruik heeft gemaakt van voorlichtingsactiviteiten die de Radboud Universiteit aanbiedt. Tegelijkertijd is gebleken dat deze groep scholieren in het eerste jaar minder EC-punten haalt in vergelijking met scholieren die wél aan voorlichtingsactiviteiten hebben deelgenomen. Tevens blijkt deze groep vaker in of na het eerste jaar uit te vallen. Er is ook gebleken dat studenten met een hbo-propedeuse, voorafgegaan door MBO of HAVO ook slecht scoren op studievoortgang en uitval na 1 jaar. De aanname is dat deze doelgroepen er onvoldoende van doordrongen is wat het betekent om een academische opleiding te volgen. Deze mismatch van verwachtingen v/d student versus de realiteit van de opleiding leidt tot lagere studievoortgang en hogere uitval Interventie: Mechanismen: Outcome: schriftelijke uitnodiging voor een kennismakingsgesprek intakeformulier dat voorafgaand aan het gesprek moet worden ingevuld de student krijgt aandacht van de instelling (meer aandacht) Student wordt door de vragenlijst al gestimuleerd om meer informatie over de toekomstige opleiding te verzamelen. Er wordt een reflectieproces bij de student op gang gebracht, omdat deze wordt uitgenodigd/ uitgedaagd na te denken over diens studiekeuze en de motivatie voor deze keuze (betere reflectie + betere informatie) Grotere binding en commitmment aan opleiding, een factor die bijdraagt aan studiesucces (binding) de student heeft een beter beeld van de opleiding en wat de opleiding van studenten vraagt (beter beeld opleiding + betere kwaliteit keuzeproces) 4

5 het kennismakingsgesprek - de student heeft betere informatie over de inhoud van de studie, wat er van studenten verwacht wordt en wat een academische opleiding inhoudt (betere informatie) - de student krijgt meer persoonlijke aandacht van de universiteit (meer aandacht) - een beter studiekeuzeproces en de studiekeuze is beter gefundeerd (betere kwaliteit keuzeproces) + student zal eerder herkennen dat de gekozen opleiding niet bij hem past (beter beeld opleiding) - meer binding en commitment met de opleiding (binding) ervaringsenquête die student na afloop invult evt. een studiekeuze en beroepstest - een student ziet af van de voorgenomen opleiding, omdat er nieuwe informatie is waardoor er een andere keuze ontstaat (betere reflectie) de student krijgt aandacht van de instelling (meer aandacht) - de student heeft betere informatie over welke studies het beste bij hem past (betere reflectie) - Minder studie-uitval in het 1 e jaar (studiesucces) Grotere binding en commitmment aan opleiding, een factor die bijdraagt aan studiesucces (binding) - student zal eerder herkennen dat de gekozen opleiding niet bij hem past (beter beeld opleiding) een follow-up gesprek nadat de eerste tentamenresultaten bekend zijn - de student krijgt meer persoonlijke aandacht van de universiteit (meer aandacht) - de student krijgt meer persoonlijke aandacht van de universiteit (meer aandacht) - de student weet sneller na de start van de studie of de gekozen opleiding een juiste keuze is (betere reflectie) - meer binding en commitment met de opleiding (binding) Grotere binding en commitmment aan opleiding, een factor die bijdraagt aan studiesucces (binding) - studie-uitval of switch is vroeger in het 1 e jaar (beter beeld opleiding) 5

6 Interventies 1. Schriftelijke uitnodiging Voorbeeld Radboud 2. Intake formulier 3. Gesprek 4. ervaringsenquete 5. Studiekeuze test en advies 6. Follow up gesprek Mechanismen Betere informatie Betere reflectie Meer aandacht Outcome Meer binding Beter beeld van opleiding/ beroep Betere kwaliteit keuzeproces Studiesucces In bovenstaande figuur is de redeneerketen gevisualiseerd: met dank aan Daan Andriessen en Eja Kliphuis (in de redeneerketen zijn in vet de mechanismen en outcomes van de figuur in haakjes erachter gezet. 6

7 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken Doel: beschrijven van de ontworpen aanpak voor het doen van studiekeuzegesprekken Bij het opzetten van studiekeuzegesprekken zijn vele opties mogelijk. U heeft daarin een keuze gemaakt en uw eigen arrangement ontworpen. In dit deel beschrijft u dit arrangement waarbij u minimaal de volgende ontwerpparameters beschrijft: Studiekeuzegesprekken Met wie? Soort student Studenten die zich bij Ru hebben aangemeld Vormvereisten: Wanneer? Risicoprofielen Maken risicoprofielen door middel van Initiatief voor gesprek Gesprekken met alleen risicogroepen VWO- scholieren die geen Voorlichtingsactiviteiten bij RU gevolgd hebben, of alleen een brochure hebben aangevraagd Vooropleiding HBO-propedeuse na MBO of HAVO Doorverwezen door schooldecaan Op basis van uitnodigingsbrief en herinneringsmail, nabellen door instelling Voor de poort Gelieve bovenstaande tabel in de praktijkbeschrijving op te nemen en eventueel uit te breiden. Tabel aanvullen met een toelichting waarin deze keuzen binnen het arrangement worden beargumenteerd met verwijzing naar de contextbeschrijving en de redeneerketen. Rond september instroom Juni, juli, augustus Duur Gesprek van max. 45 minuten Los of gekoppeld Geen Koppeling aan introductieweek / summerschool Hoe? Vorm Individueel gesprek Waartoe? Doel Toetsen of verwachtingen van student t.av. student realistisch zijn Wat? Inhoud Reflectie op: - motivatie studiekeuze - verwachtingen t.a.v. aard opleiding - beeld geven van beroepstaken - doorverwijzen naar studiekeuzetest of andere opleiding Format Er wordt een gespreksformat ontwikkeld Door wie? Gespreksvoerder Docenten academische vaardigheden, studieadviseurs en masterstudenten Leeftijd tussen de 22 en 65 jaar 7

8 Voorafgegaan door? Gevolgd door? Koppeling met Indien van toepassing: Doel assessment Actie van digitaal intakeformulier dat voorafgaand moet worden ingevuld Verzamelen informatie over a.s. student: - studiekeuzeproces tot dan toe - motivatie studiekeuze - verwachtingen t.a.v. gekozen opleiding - Follow-up gesprek na 1 e tentamenperioden In samenhang met? Wat kost dat? Organisatie? Inbedding in overige voorlichting Met studie loopbaanbegeleiding Met selectie Met preadvies en bindend studieadvies Met summerschool / bijscholing Met Introductieweek Met onderwijs Betaalbaarheid Werkproces Eigenaar van het proces Training - a.s. studenten die juist geen voorlichting hebben gevolgd worden uitgenodigd - indien student na studiekeuzegesprek twijfelt wordt extra begeleiding bij studiekeuze aangeboden Nee Nee Nee Nee Nee Geschatte tijdbesteding per studiekeuzegesprek en follow-up gesprek: 150 minuten (incl. voorbereiding en verslaglegging, excl. centrale organisatiekosten) Dienst Studentenzaken Training van gespreksvoerders: Ja 8

9 Deel 4: Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. Variabele Operationalisatie Norm Realisatie Oordeel * behaalde EC s in het *Referentiegroep: * - eerste semester: de periode behaalde in 1 september tot en met / ,3 januari EC. Effect van arrangement van studiekeuzegesprekken op studiesucces t.o.v. de drie referentiegroepen (zie onderstaande onderzoeksopzet) * aantal uitschrijvingen op grond van artikel 8.2 van het Inschrijvingsbesluit (uitschrijving in het 1 e jaar van de bacheloropleiding) in de periode 1 september tot 1 maart) * Tussentijdse uitschrijving referentiegroep in 2008/2009 is 1,3% ** zie voetnoot 1 * Student met SKG in 2009/2010 behaalde 12,6 EC. Aantal EC ligt dus 0,9 EC lager * tussentijdse uitschrijving in 2009/2010 van studenten met SKG is 5,4%. * ++ * studenten waarmee gesprek is gevoerd en (mede als gevolg van het kennismakingsgesprek) niet aan de opleiding zijn begonnen * geen norm gedefinieerd (niet meetbaar) * 33 niet inschrijvers * + Oordeel van de deelnemer (student en/of studiestaker en/of niet inschrijver) * % student dat het gesprek zinvol vindt * % studenten dat het een goed idee vindt dat het gesprek gevoerd is * % studenten dat intakeformulier heeft ingevuld * % studenten dat intakeformulier heeft ingevuld en op gesprek is geweest * 70% * 70% met 70% gesprek of contact * 88,3% * 87,8% * respons 89,4% * 85,5% op gesprek geweest * ++ * ++ * ++ * ++ Oordeel van de gespreksvoerders * algemeen oordeel van gespreksvoerders over het nut van de pilot * % studenten dat volgens studieadviseur, achteraf gezien, terecht was uitgenodigd * % studenten dat volgens de studieadviseur waarschijnlijk of zeker aan * 70% van de gespreksvoerders geeft een (zeer) positief oordeel * geen norm gedefinieerd * geen norm * * 39,0% * 76,6% * 0,5% * * - * ++ * - 1 1,3% is van de totale referentiegroep: cohort 2008/2009 vwo-scholieren zonder registratie van voorlichtingsactiviteiten of alleen een brochure aangevraagd én de studenten die op grond van een HBO-propedeuse tot de opleiding zijn toegelaten. referentiegroep 2008/2009 = 372, aantal uitschrijvers was 5 SKG groep 2009/2010: 159, aantal uitschrijvers was 9 9

10 de studie zal beginnen gedefinieerd * % studenten dat door studieadviseur naar een Hbo-opleiding is doorverwezen NB1: onderstaand is een uitgewerkte onderzoeksopzet opgenomen. NB2: buiten de projectperiode is nog voorzien in een effectmeting na één jaar ten opzichte van de referentiegroepen op de aspecten: - aantal behaalde EC - uitschrijvingen in het 1 e jaar - % propedeuse behaald in 1 jaar Opzet onderzoek studiekeuzegesprekken: tussenmeting tbv praktijkbeschrijving 1. Onderzoeksvraag en hypothese Onderzoeksvraag: wat is het effect van studiekeuzegesprekken op het studiesucces van vwo-scholieren studenten die zich niet goed voorbereidt hebben op hun studie of instromers met een HBO-propedeuse Hypothese: het voeren van studiekeuzegesprekken heeft een positieve invloed op het studiesucces van deze groepen studentenstudenten 2. Operationalisatie: studiesucces: studiekeuzegesprek: - aantal behaalde EC van met een voldoende (5,6 of hoger) afgelegde tentamens in het eerste jaar na één semester, te weten de periode 1 september tot en met 31 januari; - uitschrijving, op grond van artikel 8.2 van het Inschrijvingsbesluit (uitschrijving in het 1 e jaar van de bacheloropleiding) in de periode 1 september tot 1 maart - niet inschrijvers: studenten die zich voor 15 juni 2009 bij de Radboud Universiteit hebben aangemeld voor een Bacheloropleiding, maar zich in 2009/2010 niet hebben ingeschreven - het arrangement dat de Radboud Universiteit aanbiedt: persoonlijke uitnodiging korte vragenlijst kennismakingsgesprek in juni/ juli van 45 min. evt een studiekeuzetest persoonlijk uitnodiging follow-up gesprek na 1 e tentamens follow-up gesprek van 15 min. vwo-scholieren die niet goed voorbereid zijn: - studenten met als vooropleiding VWO die niet in het Voorlichtingsinformatiesysteem geregistreerd zijn, of studenten die in het Voorlichtingsinformatiesysteem alleen met de aanvraag van een Studeren in Nijmegen brochure geregistreerd staan HBO-propedeuse student: student die toegang tot de universiteit heeft gekregen op grond van een HBO-propedeuse 3. Uitwerking deelvragen 3.1 Studiesucces : behaalde EC Definitie referentiegroepen: 1. eerstejaarsinstelling met een vwo-vooropleiding van de cohorten 2007 en 2008 die niet in het Voorlichtingsinformatiesysteem geregistreerd staan of alleen met een Studeren in Nijmegen brochure in het Voorlichtingsinformatiesysteem geregistreerd staan 2. eerstejaarsinstelling met een HBO-propedeuse voorafgegaan door een HAVO of MBO diploma van de cohorten 2007 en eerstejaarsinstelling met een vwo- vooropleiding van het cohort het aantal behaalde EC van tentamens in de periode 1 september 2009 tot en met 31 januari 2010 van de studenten waarmee een kennismakingsgesprek is gevoerd, afgezet tegen het aantal behaalde EC van de drie referentiegroepen in de periode 1 september tot en met 31 januari 3.2 Studiesucces: studie-uitval en niet inschrijvers 10

11 -eerstejaarsinsteling met uitschrijving in de periode 1 september 2009 tot 1 maart 2010 op grond van artikel 8.2 van het Inschrijvingsbesluit afgezet tegen de uitschrijving op grond van dit artikel in de periode 1 september tot 1 maart van de drie referentiegroepen. - niet inschrijvers: het aantal studenten dat een kennismakingsgesprek heeft gevoerd en (mede door dat gesprek) zich niet aan de Radboud Universiteit heeft ingeschreven 3.3 Studiesucces: binding De mate waarin het studiekeuzegesprek bijdraagt aan het vergroten van binding aan de opleiding: - respons op het intakeformulier - opkomst bij kennismakingsgesprek - oordeel student: gesprek zinvol of niet - oordeel student: goed idee dat gesprek gevoerd is 11

12 Deel 5: Procesevaluatie Doel: inzicht geven in hoe het arrangement heeft gefunctioneerd, wat goed is bevallen, wat verbeterd kan worden, alsmede de lessons learned en do s & don ts van het uitgevoerde arrangement. Deze evaluatie is deels gebaseerd op een vergelijking van het ontworpen arrangement en het uitgevoerde arrangement. De procesevaluatie dient minimaal de volgende elementen te bevatten: Reflectie terug Gerealiseerd ontwerp Uitvoeringsproblemen Dankzij de gedetailleerde en structurerende projectopzet is het ontwerp van het project gelijk aan de daadwerkelijke realisatie - goede logistieke afstemming tussen centrale projectorganisatie (opgehangen aan de staf van cvb, te weten Dienst Studentenzaken) en de deelnemende opleidingen. Uitnodigingsbrief versturen en verzetten afspraken verliepen decentraal. Versturen digitale vragenlijsten, reminders en herinnerings-sms centraal. Vanuit centraal moesten ingevulde vragenlijsten handmatig naar opleiding doorgestuurd worden. Dit vergt een goede procesbeschrijving. het proces is kwetsbaar door niet onderlinge afhankelijkheid: is alleen goed te beheersen door hier veel energie in te steken - op 15 juni 2009 moesten de vooraanmelders vanuit het Studenten Informatiesysteem gecombineerd worden met de gegevens uit het Voorlichtingsinformatiesysteem. Mede door de komst van Studielink hebben veel Vormvereisten: Gelieve bovenstaande tabel in de praktijkbeschrijving op te nemen en eventueel uit te breiden. Neem de ervaringen mee van zowel de docenten / gesprekvoerders, studenten, als ondersteunende organisatie. 12

13 studenten zich na 15 juni pas aangemeld, waardoor deze niet meer uitgenodigd kunnen worden. Recent onderzoek van Researchned bevestigd dat late aanmelders/ inschrijvers ook een groep vormt die het qua studiesucces slechter doet Uitvoeringssuccessen Risicoprofielen - de betrokkenheid van de studieadviseurs was erg groot. Succesfactor is dat zij al voordat de projectaanvraag bij SURF was ingediend gepolst waren of er bereidheid was om deel te nemen. Voorts zijn de studieadviseur in de hele projectopzet betrokken. Zij hebben het gespreksformat, de toonzetting van de uitnodiging etc. mede ontworpen en bepaald - de grote aandacht voor het benaderen van de doelgroep heeft tot een hele hoge respons geleid. Elementen zijn: * een schriftelijke uitnodiging. De tekst is door studieadviseurs, deskundigen en teststudenten beoordeelt en verbeterd. Voorbeeld brieven zijn beschikbaar. In de brief al de datum en tijd van het gesprek, alsmede aanbod om reiskosten te vergoeden * enkele dagen na versturing van de schriftelijke uitnodiging een naar het studielink adres (is een betrouwbaar adres waarvan de instelling weet dat het goed gelezen wordt). In de mail een link naar een korte web-based vragenlijst * per mail na enkele dagen een reminder als de student nog niet gereageerd had. * de dag voor het gesprek het versturen van een sms naar de mobiele telefoon met de tekst: we zien je morgen op het kennismakingsgesprek Ja, maar de operationalisatie kan verbeterd worden. Het blijkt dat de registratie van facultaire voorlichtingsactiviteiten in het Voorlichtingsinformatiesysteem niet goed is. Daardoor staan deze activiteiten niet altijd geregistreerd. Kosten - Het daadwerkelijk voeren, voorbereiden en verslagleggen van het gesprek kost per student ongeveer 1,5 uur: gespreksvoerder op schaal 10 CAO NU (integrale kosten incl. huisvestingskosten, bureaukosten etc.) = 87,- per student ( 58 * 1,5 uur) - kosten voor onderhoud systemen, en tools (vragenlijst, gespreksformats, training bij doelgroep 400 studenten, administratieve ondersteuning: 5,- per student - managementinformatie, query s ten behoeve van (longitudinaal volgen van studenten uit het studentvolgsystemen bij doelgroep 400 studenten: 12,50 Totaal kosten per student: 104,50 per student. Eindoordeel Na effectmeting kan toets op redeneerketen plaatsvinden Reflectie vooruit Verbeteringen Eerder betrekken schooldecanen en bewustwording bij deze groep vergroten Verbeteren registratie door faculteiten voorlichtingsactiviteiten moment van gesprekken mogelijk anders in relatie tot een uiterste aanmelddatum voor het 13

14 HO, zodat een grotere (risico)groep studenten kan worden uitgenodigd Follow-up gesprek mogelijk anders vormgeven: inbedden in reguliere 1 e jaarsbegeleiding Verdere integratie en afstemming met andere voorlichtingsactiviteiten Lessons learned Do s Don ts - uitnodigings- en herinneringsbeleid is logistiek complex gezien het benodigde samenspel tussen centraal en decentraal niveau - follow-up na 1 e tentamens kan beter ingebed worden in reguliere 1 e jaarsbegeleiding - tussentijds meetmoment na 1 e semester is veel complexer en kost erg veel energie, dan een meetmoment na 1 jaar (systeemtechnische beperkingen) - de doelgroep ervaart te gesprekken als zeer waardevol: wordt niet, zoals door de media soms neergezet, als bettuttelend ervaren - vroeg betrekken studieadviseurs en hen prominente rol geven in de ontwikkeling van materiaal en de opzet van de gesprekken - veel aandacht besteden aan toonzetting van de uitnodiging en daar een actief herinneringsbeleid opzetten - voldoende tijd nemen om een goed proces rondom uitnodigingen i.r.t. digitale intakeformulieren op te zetten en dit door een systeem te laten ondersteunen (workflow management - doelgroep (als deze een vooraf gedefinieerde risicogroep betreft) niet als zodanig neerzetten en benaderen - gesprekken eind augustus/ begin september stuit op zeer groot verzet van studieadviseurs die het afgelopen studiejaar moeten afhandelen Nog verder Schaalbaarheid Overdraagbaarheid - het concept is te verbreden naar meer opleidingen. Vooralsnog lijkt het redelijk om vooral met risicogroepen gesprekken te voeren. De manier waarop risicogroepen worden gedefinieerd kan verschillen: vooraf op grond van eigen gegevens van de instelling, maar wellicht ook door een vragenlijst aan alle eerstejaars, waarbij je selecteert op een bepaald criterium - verbreding vooral naar opleidingen met slechte rendementen - Draaiboek met materiaal voor andere instellingen:uitnodigingsbrieven; vragenlijsten; gespreksformats; verslagformat, proces en logistiek uitnodigen; onderzoeksopzet en straks onderzoeksgegevens 14

15 Bijlage: Onderzoeksmodel Op basis van de ingediende projectvoorstellen en een literatuurstudie hebben wij het volgende model ontwikkeld dat de relaties weergeeft tussen de interventies, studie-uitval en de methode van resultaatevaluatie. Doel interventies Faalangst wegnemen Motiveren Deficiënties inventariseren Doorverwijzen Informatie verstrekken Leren kiezen Adviseren Binden Verantwoordelijk maken Bijscholen BSA / SLB Onderzoeksmodel Gebaseerd op: ROA, 2005 Persoonlijkheids 2) / studenten kenmerken Beeld van zichzelf Motivatie Persoonlijke / vakmatige competenties Kwaliteit informatie Binding Beeld van opleiding/ beroep Kwaliteit studiekeuze Studieuitval Kenmerken opleiding 1) Kwaliteit / studeerbaarheid opleiding Resultaatevaluatie 1) Bekendheid van het beroep Imago van het beroep 2) Beeldvormingscapaciteiten Discount rate Locus of control Zelfvertrouwen Anxiety Risico aversie Cognitieve vaardigheden Bijdrage aan kwaliteit van de beslissing (oordeel student / studiestaker / niet inschrijver /gespreksvoerder) Uitval 1 e jaar / 2 e jaar Behaalde EC s Pre advies # uitschrijvers /omzwaaiers 15

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie programma Studiekeuzegesprekken: het werkt. SKG 3 Wij weten het zeker, Radboud Universiteit Nijmegen OW 11.0415 Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven

Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Het project

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education OW 10.2546 Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ Hogeschool Windesheim School of Education Auteur: Carlo van Varsseveld Datum: 15 november Herziene versie 25 nov. Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Resultaten

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Deel 1: Context beschrijving In dit hoofdstuk geven we inzicht in de context van de vier opleidingen van de School

Nadere informatie

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Datum: 24 augustus 2009 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3, 4, 5 00.007.320 Datum: 27 mei 2011 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4: Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. Data: Overzicht eerste schooljaar 20092010 De nameting

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW 10.0847 Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans

Nadere informatie

Praktijkkennis boven tafel halen. Daan Andriessen Jubileum congres Design Science Research Group 3 november 2011 Hogeschool Utrecht

Praktijkkennis boven tafel halen. Daan Andriessen Jubileum congres Design Science Research Group 3 november 2011 Hogeschool Utrecht Praktijkkennis boven tafel halen Daan Andriessen Jubileum congres Design Science Research Group 3 november 2011 Hogeschool Utrecht Ontwerpgericht onderzoek Nieuwe Bestaande oplossingen oplossingen Fase

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 OW 10.0840 Deel 1: Contextbeschrijving Deel 2: Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel Deel 3: Operationalisering van het gekozen

Nadere informatie

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten Nameting Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Penvoerende instelling: Universiteit van Amsterdam Datum: 1-apr-11 Praktijkbeschijving Studiekeuzegesprekken:

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht KOHNSTAMM INSTITUUT Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht Fred Verbeek Marjan Glaudé Edith van Eck 25 maart 2010 Wanneer ik een onbelangrijke beslissing moet nemen, vind ik het altijd handig om

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie Naar een solide intakeprocedure voor International Lifestyle Studies Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Fontys

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken Het studiekeuzegesprek: een schakel in de keten School of Built Environment & Transport Chr. Hogeschool Windesheim Postbus 100090 8000 GB

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken

Studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Bachelor Bedrijfskunde 2009, 2010, 2011 Dr. A.W.A. Scheepers DOEL STUDIEKEUZEGESPREKKEN AANLEIDING Jaarlijks ongeveer 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskunde Ongeveer 80%

Nadere informatie

Het juiste gereedschap is het halve werk

Het juiste gereedschap is het halve werk Het juiste gereedschap is het halve werk Werkconferentie Innovatieondersteunend onderzoek: De praktijk aan zet 23 maart 2011 Dr. Daan Andriessen Hogeschool Inholland Haarlem Agenda 1. Wat is onderzoek?

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie

Proces- en resultaatevaluatie Proces- en resultaatevaluatie Studiestartgesprekken: het werkt! Een succesvolle HBO-carrière Penvoerende instelling: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management OW 11.0401 Datum:

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk

Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk Integrale eindrapportage van het onderzoek naar de ervaringen van het SURF-programma Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Drs. Fred Verbeek Drs. Edith van Eck

Nadere informatie

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES Over het voorkomen van studieuitval bij een universiteitsbrede, interdisciplinaire bacheloropleiding SURF ACADEMY: MASTERCLASS STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Datum nameting: 5 nov. 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding

Nadere informatie

voorlichting 1 april 2014 VSNU

voorlichting 1 april 2014 VSNU voorlichting 1 april 2014 VSNU 1 2 Studiekeuzecheck Korte geschiedenis project + stand van zaken Wie ben ik? Inkadering in Leids 8-stappen plan De vragenlijst Het vervolgtraject Ervaring studenten 3 Het

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

Relatie intake - studiesucces

Relatie intake - studiesucces Relatie intake - studiesucces Opleiding S&B cohort 2009 Relatie intake - studiesucces November 2010 Beleidsdienst: Rutger Kappe, Margo Pluijter 0 Inhoudsopgave De inhoudsopgave van de resultaatevaluatie

Nadere informatie

LESS IS MORE 2 E GRAADS ENGELS, EERSTE ERVARINGEN MET DECENTRALE SELECTIE

LESS IS MORE 2 E GRAADS ENGELS, EERSTE ERVARINGEN MET DECENTRALE SELECTIE LESS IS MORE 2 E GRAADS ENGELS, EERSTE ERVARINGEN MET DECENTRALE SELECTIE MICHELLE WILLEMS (COÖRDINATOR OPLEIDING) ALESSANDRA CORDA (OPLEIDINGSMANAGER) ELKE VAN ERP (ONDERZOEKSTER) 1 INHOUD PRESENTATIE

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt?

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Opgesteld door: Theo Bakker (projectleider), Caspar Groeneveld, Rifka van der Meer, Willem Pool, Jasper ter Schegget, Noor Kegel. Datum: 30 april 2010, versie 1.34 - Definitief

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs

Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs Rapportage eerste tender Drs. Fred Verbeek Dr. Marjan Glaudé Drs. Edith van Eck september 2010 Managementsamenvatting Van maart 2009 tot maart 2010 heeft de

Nadere informatie

De overgang van vwo naar wo

De overgang van vwo naar wo De overgang van vwo naar wo Voorlichting voor ouders Sigrid Bleize van den Berg MA Beleidsmedewerker Onderwijs 8 November 2018 Even voorstellen Inhoud Van vwo naar universiteit, wat betekent dat? Praktische

Nadere informatie

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: wat en waarom? Studiesucces Universiteit Utrecht over het algemeen goed, maar... Relatief veel uitval

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Cees Terlouw & Hans de Vries Workshop Studiekeuzeconferentie Utrecht, 29 september 2011 Kom verder. Saxion. KCOI - Kenniscentrum

Nadere informatie

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving Intake assessment bij INHolland Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Datum: 18 februari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Opzet... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim

Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim Samenvatting en Algemene beschrijving LVO Nederlands Algemeen In deze eindrapportage beschrijven we hoe Windesheim, School of Education aan

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Adviseren aan de poort

Adviseren aan de poort Adviseren aan de poort Bachelor Medische Hulpverlening Jantine Huizing & Monique de Voigt jantine.huizing@hu.nl monique.devoigt@hu.nl 1 Inhoud van deze infoshop Onstaan van de Bachelor Medische Hulpverlening

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: heeft het gewerkt?

De Studiekeuzecheck: heeft het gewerkt? De Studiekeuzecheck: heeft het gewerkt? Resultaten Fontys onderzoek Evelyne Meens Fontys/Tilburg University Resultaten G5 onderzoek Rutger Kappe Inholland/Vrije Universiteit Chantal Gorissen Deze workshop

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Slotconferentie Goesting in Leren en Werken 20 mei 2011 Janina van Hees Aanleiding Idee: juiste studiekeuze cruciaal voor studiesucces Instrument:

Nadere informatie

Léren door te stromen en aan te sluiten

Léren door te stromen en aan te sluiten Léren door te stromen en aan te sluiten Workshop GoLeWe-conferentie Hasselt, 9 december 2010 MBO Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA HBO Kom verder. Saxion. VO Inleiding

Nadere informatie

(ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN. Jacqueline Kösters Velon 2017

(ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN. Jacqueline Kösters Velon 2017 (ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN Jacqueline Kösters Velon 2017 1 Wat: NRO-onderzoek naar de voorspellende waarde van selectie-instrumenten voor de toelating

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelgroep... 3 3. Opstellen deelnemerslijst... 3

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelgroep... 3 3. Opstellen deelnemerslijst... 3 Een succesvolle HBO-carrière, Hogeschool Arnhem en Nijmegen - Draaiboek Inhoudsopgave. Inleiding.... Doelgroep.... Opstellen deelnemerslijst.... Benodigd materiaal... 4. Maken van afspraken met studenten

Nadere informatie

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen Masterclass Studiekeuzegesprekken Werken met risicoprofielen Opdracht 1 Schrijf de top 3 van uitvalfactoren binnen je eigen instelling/opleiding op. Schrijf de top 3 van succesfactoren binnen je eigen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bindend Studieadvies. student. uva.nl/ rechten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bindend Studieadvies. student. uva.nl/ rechten m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bindend Studieadvies (BSA) 2018-2019 student. uva.nl/ rechten Het (negatief bindend) studieadvies Als je als voltijd bachelorstudent staat ingeschreven

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck Avans Hogeschool 2017/2018

Regeling Studiekeuzecheck Avans Hogeschool 2017/2018 Regeling Studiekeuzecheck Avans Hogeschool 2017/2018 pagina 2 van 4 Inleiding Het hoger onderwijs biedt aanstaande studenten verschillende activiteiten aan om hen te ondersteunen in hun studieoriëntatie-

Nadere informatie

22 mei 2009 Concept-versie deel 1-3 Jacqueline Sant, Inez Meurs

22 mei 2009 Concept-versie deel 1-3 Jacqueline Sant, Inez Meurs OW 10.0844 Versiebeheer Praktijkbeschrijving HU Vliegende start voor studiesucces 22 mei 2009 Concept-versie deel 1-3 Jacqueline Sant, Inez Meurs 16 juni 2009 Concept-versie deel 1 3; verdere uitwerking

Nadere informatie

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling:

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie AMFI- Ingrid Dokter

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design OW 10.2440 Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design Bij de opleiding International Game Architecture and Design zijn de studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Reflectie vooruit Verbeteringen Voorstellen voor verbetering Algemeen: - Gesprekken vroeger in de tijd plannen; we denken aan meerdere

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

VU MATCHING THEMADAG 'MATCHING EN TOELATING SIG ONDERWIJSLOGISTIEK, 31-10-2014, WAGENINGEN

VU MATCHING THEMADAG 'MATCHING EN TOELATING SIG ONDERWIJSLOGISTIEK, 31-10-2014, WAGENINGEN VU MATCHING THEMADAG 'MATCHING EN TOELATING SIG ONDERWIJSLOGISTIEK, 31-10-2014, WAGENINGEN Marjolein Paap, m.paap@vu.nl, projectleider Matching & Studievoortgang Gwen de Bruin, g.o.de.bruin@vu.nl, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Datum 13 april 2010 Betreft Rapport Bindend studieadvies van de Inspectie van het Onderwijs

Datum 13 april 2010 Betreft Rapport Bindend studieadvies van de Inspectie van het Onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Kader voor matching 2015

Kader voor matching 2015 2015 Colofon datum n o v e m ber 2 01 4 status d e f in it ie f 2 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel van matching... 3 3. Inhoud van de matchgesprekken... 3 3.1 Intake... 3 3.2 Match-mid gesprek...

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Factsheet. Samenvatting

Factsheet. Samenvatting Afgestudeerden en uitvallers 2017 In deze factsheet staan de belangrijkste kengetallen en ontwikkelingen met betrekking tot uitval, studiewissel en studiesucces. Alle cijfers betreffen voltijd hbo-bachelorstudenten

Nadere informatie

nadruk gelegd op het belang van discipline en

nadruk gelegd op het belang van discipline en Bijlage IV bij Praktijkbeschrijving Liberal Arts and Sciences: de nameting Opgesteld door: Steven Dijkstra Projectleider Studiekeuzegesprekken Liberal Arts and Sciences Universiteit Utrecht Ter inleiding

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken. We blijven op de kleintjes letten. Praktijkbeschrijving

Studiekeuzegesprekken. We blijven op de kleintjes letten. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken We blijven op de kleintjes letten (SCAP: STUDY CHOICE AWARENESS PROGRAMME) Praktijkbeschrijving Maastricht University School of Business and Economics Afdeling Onderwijsontwikkeling

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

Flexstuderen aan Hogeschool Windesheim. Inrichting van het experiment

Flexstuderen aan Hogeschool Windesheim. Inrichting van het experiment Flexstuderen aan Hogeschool Windesheim Inrichting van het experiment Zwolle, 17 mei 2017 1 Inhoud 1. Flexstuderen... 3 1.1. Context... 3 2. Belang voor Windesheim... 4 3. Inrichting van het experiment

Nadere informatie

Kader Studieloopbaanbegeleiding Avans; Kader OER

Kader Studieloopbaanbegeleiding Avans; Kader OER 30-3-2016 Floor van der Boon 1 van 9 Beschrijving opdrachtgever opdrachtnemer documenttype beleidscyclus thema (sub-thema) actualiteit status Link met andere documenten Korte samenvatting geldend voor

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Jaarlijkse Studenten Enquete (JSE) Behaalde resultaten en samenvatting. Studiejaar

Jaarlijkse Studenten Enquete (JSE) Behaalde resultaten en samenvatting. Studiejaar Jaarlijkse Studenten Enquete (JSE) Behaalde resultaten en samenvatting Studiejaar 2-2 Inhoudopgave Inleiding Samenvatting De enquete vragen De resultaten 7 2 Inleiding De Jaarlijkse Studenten Enquete (JSE)

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVING 1 T/M 5

PRAKTIJKBESCHRIJVING 1 T/M 5 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Van scholier naar student PRAKTIJKBESCHRIJVING 1 T/M 5 Penvoerder: Erasmus Universiteit Rotterdam Datum: April 2011 1 Inhoudsopgave INLEIDING 3 Deel1: Contextbeschrijving

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Masterclass LOB in havo/vwo 29 november 2012 Janina van Hees en Karen Oostvogel Programma Korte introductie project Stimulering

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5. Deel 4: Resultaatevaluatie. Effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5. Deel 4: Resultaatevaluatie. Effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces Praktijkbeschrijving deel 4 en 5 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0843 Deel 4: Resultaatevaluatie In dit deel van de praktijkbeschrijving vind je de effecten van het project Studiekeuzegesprekken,

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck Een inventarisatie

De Studiekeuzecheck Een inventarisatie De Studiekeuzecheck Een inventarisatie Mei 2014 Landelijke Studenten Vakbond Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden naar: lsvb@lsvb.nl.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Je diploma.. en dan??

Je diploma.. en dan?? Je diploma.. en dan?? Dan begint de studententijd, de mooiste tijd van je leven!! geen PTA s, profielwerkstukken, absentieregistratie in magister meer meer vrijheid en zelf je tijd indelen beschikken over

Nadere informatie

Factsheet. Samenvatting

Factsheet. Samenvatting Studiesucces en uitval 2018 Deze factsheet bevat de belangrijkste ontwikkelingen in het hbo op het gebied van studiesucces, studieduur, uitval en studiewissel van voltijd bachelorstudenten uitgesplitst

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Programma 19 september: uur. Tweede Fase Overstappen 5h-5v Maatwerk Aansluiting VO-HO Rol ouders

Programma 19 september: uur. Tweede Fase Overstappen 5h-5v Maatwerk Aansluiting VO-HO Rol ouders Programma 19 september: 20.15-20.45 uur Tweede Fase Overstappen 5h-5v Maatwerk Aansluiting VO-HO Rol ouders Taken decaan Anne-Marie Rijsdijk: a.rijsdijk@beekdallyceum.nl Ondersteunt mentoren bij LOB Begeleidt

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie