Zitting van 27 oktober 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van 27 oktober 2011"

Transcriptie

1 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel Du Tré ( met raadgevende stem),schepenen. De heren en dames Guido De Grave, Maritta D hooge, Paul Heyvaert, Johan Waelkens, Jurgen Bauwens, Elke De Schryver, Stefaan Thierens, Geoffrey De Bock, Danny Vandeloock, Annick Scholliers, Cecile Van Havermaet, Renaat Decorte, Kelly Van Nieuland, André De Maere en Mariette Vercammen, raadsleden. Mevr. Anne De Schrijver, gemeentesecretaris. OPENBARE ZITTING 1. Intergemeentelijke samenwerking : a. Goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas b. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Buitengewone Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas c. Goedkeuring agenda Algemene Vergadering Blijdorp III d. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van Blijdorp III 2. Financiën : a. Vaststelling gemeenterekening 2010 b. Vaststelling budgetwijziging nr. 1 en 2, dienstjaar Patrimonium : Concessie polyvalente zaal Hoogendonck - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's 4. BPA Schrijberg : Intrekking gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg en beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg 5. Brandweer : Operationele prezone (OPZ) Waasland : Goedkeuring overeenkomst en aanduiding Beveren als vertegenwoordigende gemeente 6. Bibliotheek : Aanduiding nieuw lid van het beheersorgaan als vertegenwoordiger van de gemeenteraad 7. Milieu : FRGE goedkeuring aanpassing Samenwerkingsovereenkomst 8. Erfgoed : Restauratie & conservatie van de historische kaart Proche van Waesmunster - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's 9. Werken : a. Goedkeuring overeenkomst met Eandis voor relighting van de Sporthal Hoogendonck b. Uitbreiden OV (openbare verlichting)langsheen de Belselestraat tussen Oudeheerweg Heide en Acacialaan c. Vernieuwen CV-ketel politiekantoor - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's d. Heraanleg kasseien Kerkstraat - aanstellen ontwerper - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's e. Asfaltoverlagingswerken in Lange Beulestraat, Doornijkstraat tussen N70 en spoorweg, deel Vortekoestraat aan spoorweg, deel Oudeheerweg-Ruiter, kruispunt Heidekapelstraat-Lucien Reychlerstraat, deeltjes Van Eyckpark, kaatsplein Rodendries + herstellen putten in asfalt- en freesasfaltwegen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 10. Aankopen : a. Aankoop auto dienst gebouwen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's b. Aankoop computers gemeenteschool Centrum en Ruyter: gunning middels opdrachtencentrale Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 11. Aanvullende verkeersreglementen : a. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanduiden wegversmalling in de Groenstraat.

2 b. Intrekking aanvullend verkeersreglement dd op de politie van het wegverkeer betreffende verbod zwaar vervoer Nijverheidslaan Stationsstraat Hoogstraat. c. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende het voorzien van een bord uitgezonderd diensten, fietsers en landbouwvoertuigen in het Weymeerbroek, tussen de Durme en de Oude Durme t.h.v. de verbindingsweg 12. Verkavelingen : Goedkeuring ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken verkaveling aan de Nijverheidslaan (Duinco nv) 13. Onderwijs : a. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement b. Aanpassing functiebeschrijvingen c. Goedkeuring functiebeschrijving directeur coördinatie 14. Kunstonderwijs : Toetreding tot samenwerkingsplatform schooljaar Aangevraagde punten : nihil. 16. Mondelinge vragen GEHEIME ZITTING 17. Brandweer : a. Verlening eervol ontslag officiergeneesheer b. Aanstelling officiergeneesheer De zitting wordt openverklaard om 19u30 en aangezien er gedurende het ganse verloop van de zitting geen opmerkingen worden gegeven omtrent de redactie van de notulen van de vorige zitting worden deze goedgekeurd. Op vraag van de Voorzitter en met akkoord van alle aanwezige stemgerechtigde raadsleden wiens namen als overgeschreven dienen te worden beschouwd, wordt navolgend punt om reden van hoogdringendheid aan de dagorde toegevoegd ter vervanging van punt 17a (verlening eervol ontslag officier-geneesheer) en punt 17b (aanstelling officier-geneesheer), te bespreken in geheime zitting : 17. Brandweer : herneming aanstelling huidige officier-geneesheer. Voor de motivering van de spoedeisendheid wordt verwezen naar de overwegingen opgenomen in het ontwerp-besluit zoals overhandigd aan de raadsleden. OPENBARE ZITTING 1. Intergemeentelijke samenwerking : a. Goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas hierna genoemd Interwaas ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Interwaas op 30/11/2011 die plaats heeft in de Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas, dit per aangetekend schrijven ingekomen op 04/10/2011; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan hierna vermelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Interwaas dd. 30/11/2011: 1. Goedkeuring van activiteitenprogramma en strategie voor het jaar Goedkeuring van de begroting Aanduiding van nieuwe vertegenwoordigers van gemeenten, in vervanging van ontslagnemende bestuurders 4. Aanduiding van een lasthebber voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 14 december 2011.

3 Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Jaarvergadering van Interwaas, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in artikel 1. Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten. Art. 4 : Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en ervan kennis te geven aan Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer b. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Buitengewone Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas hierna genoemd Interwaas ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Interwaas op 30/11/2011 die plaats heeft in de Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas, dit per aangetekend schrijven ingekomen op 04/10/2011; Gelet op het artikel 44, 1 en 3 alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Dhr. Geoffrey De Bock aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Interwaas op 30/11/2011. Art. 2 : Dhr. Walter T Kint aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Interwaas op 30/11/2011. Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en kennisgeving hiervan te verrichten aan Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas en aan de aangeduide vertegenwoordigers. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer c. Goedkeuring agenda Algemene Vergadering Blijdorp III Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap, hierna genoemd Blijdorp III ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Blijdorp III op 29 november 2011, dit per aangetekend schrijven ingekomen dd. 10/10/2011; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan hierna vermelde agenda van de Algemene Vergadering van Blijdorp III: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (21/06/2011)

4 2. Voor gemeente Puurs: aanvaarden van ontslag mevr. Ellen De Vos, benoeming kandidaat bestuurder mevr. Liliane Smets 3. Begroting Afspraken rond versturen van uitnodigingen en verslagen 5. Rondleiding in gerenoveerde centrale keuken 6. Diversen Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in artikel 1. Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten. Art. 4 : Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en ervan kennis te geven aan Blijdorp III, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer d. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van Blijdorp III Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap, hierna genoemd Blijdorp III ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Blijdorp III op 29 november 2010, dit per aangetekend schrijven ingekomen dd. 10/10/2011; Gelet op artikel 44, 1 en 3 alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 08/02/2007 houdende aanduiding van gevolmachtigden en plaatsvervangers en/of voordracht van kandidaatbestuurders in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en regionale verenigingen; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : De heer Renaat Decorte aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Jaarvergadering van Blijdorp III op 29/11/2011. Art. 2 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en kennisgeving hiervan te verrichten aan Blijdorp III, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout en aan de aangeduide vertegenwoordiger. Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer 2. Financiën : a. Vaststelling gemeenterekening 2010 De Raad gaat over tot de vaststelling van de rekening 2010 zoals voorgelegd door de Gemeenteontvanger. Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat , ,98 Boekhoudkundig resultaat , ,18

5 b. Vaststelling budgetwijziging nr. 1 en 2, dienstjaar 2011 De Raad gaat over tot de vaststelling van de budgetwijziging nr. 1 en 2, dienstjaar 2011 : Gewone dienst : Meer ontvangsten : ,24 Meer uitgaven : Nieuw begrotingsresultaat : ,74 Buitengewone dienst : Meer ontvangsten : ,56 Meer uitgaven : ,98 Nieuw begrotingsresultaat : ,02 3. Patrimonium : Concessie polyvalente zaal Hoogendonck - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's Overwegende dat in het kader van de opdracht Concessie polyvalente zaal Hoogendonck een bijzonder bestek met nr. 2011/72 werd opgesteld door de dienst Secretariaat; Overwegende dat gelet op de aard van de opdracht het aangewezen is dat de dienstverlener in de regio gevestigd is; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 9 januari 2012 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/72 en de raming voor de opdracht Concessie polyvalente zaal Hoogendonck, opgesteld door de dienst Secretariaat. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Drankenhandel Fierens, Sousbeekstraat 94 te 9250 Waasmunster - Drankenhandel Poppe, Sousbeekstraat 100 te 9250 Waasmunster - Drankenhandel Verberckmoes, Nieuwe Steenweg 21 te 9140 Elversele - Drinkshop Dullaert, Dendermondse Steenweg 39 te 9100 Sint-Niklaas

6 - Dranken Boelens, Kerkstraat 7 te 9111 Belsele (Sint-Niklaas) - Drankenhandel Van Hecke, Sint-Annastraat 43 te 9250 Waasmunster - Van Eetvelde dranken, Bokslaarstraat 88 te 9160 Lokeren - Dranken De Wilde, Oosteindestraat 64 te 9160 Lokeren - De Vidts, Industriepark-Noord 35 te 9100 Sint-Niklaas - Bierland (dranken Vercammen), Neerstraat 83 te 9220 Hamme (O.-Vl.) - Dranken De Clippeleir, Zwaarveld 7 te 9220 Hamme (O.-Vl.) - Waasland Drinks, Pr. J. Charlottelaan 12 te 9100 Sint-Niklaas - Drink's Center Fontana, Nieuwe Molenstraat 1A te 9100 Sint-Niklaas - Dranken Maes, Puitvoetstraat 105 te 9100 Sint-Niklaas - Nicque Maurice bvba, Vrouweneekhoekstraat 94 te 9100 Sint-Niklaas - Van Goethem Drinkmarket, Sparrenhofstraat 99 b te 9100 Sint-Niklaas - Drankencentrale Verhelst, Vlassehout 11 te 9200 Dendermonde. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 9 januari 2012 om uur. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 4. BPA Schrijberg : Intrekking gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg en beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 15/12/2006 houdende voorlopige aanvaarding van het BPA nr. 19 Schrijberg ; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 14/01/2008 houdende het niet definitief aanvaarden van het huidig BPA Schrijberg en het voorlopig aanvaarden van het herziene BPA Schrijberg aangepast in functie van de ingediende bezwaren; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21/04/2008 houdende definitieve aanvaarding van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 19 Schrijberg ; Gelet op het ministerieel besluit dd. 16/06/2009 houdende gedeeltelijke goedkeuring van BPA Schrijberg genaamd, van de gemeente Waasmunster; Gelet op het verzoekschrift tot nietigverklaring dd. 03/09/2009 ingediend bij de Raad van State door de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek waarbij de nietigverklaring wordt gevorderd van het gemeenteraadsbesluit dd. 21/04/2008 houdende definitieve aanvaarding van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 19 Schrijberg en waarbij de nietigverklaring wordt gevorderd van het ministerieel besluit dd. 16/06/2009 houdende gedeeltelijke goedkeuring van BPA Schrijberg genaamd, van de gemeente Waasmunster; Gelet op het verslag van het auditoraat bij de Raad van State dd. 10/12/2010; Gelet op het schattingsverslag dd. 10/01/2011 opgemaakt door landmeterexpert Willy Durinck; Overwegende dat het gemeentebestuur Waasmunster is overgegaan tot de opmaak van een Bijzonder plan van Aanleg nr. 19 Schrijberg, dat dit plan definitief aanvaard werd door de gemeenteraad van Waasmunster, dat dit plan werd goedgekeurd bij ministerieel besluit; Overwegende dat de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek hiertegen een vernietigingsberoep hebben ingediend bij de Raad van State (zaaknummer G/A /X ), dat de procedure hangende is; Overwegende dat de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek eigenaar zijn van de percelen gekend als sectie A, afdeling 1 nrs. 806a, 807a, 807b, 807c, 807d, 807e, 807f, 807g, 807/02, dat deze percelen door het gewestplan bestemd werden als recreatiegebied, dat deze percelen door het BPA bestemd worden als groenstrook; Overwegende dat de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek stellen dat zij als eigenaar een belangrijke waardevermindering hebben ondergaan ten gevolge van het bestreden Bijzonder Plan van Aanleg;

7 Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om na overleg met de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek tot een regeling in de vorm van een dading te komen; Overwegende dat deze dading door de gemeenteraad werd goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 24/02/2011 houdende goedkeuring dading mbt BPA Schrijberg; Overwegende dat bleek dat de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek uiteindelijk niet bereid waren tot het afsluiten van de door de gemeenteraad goedgekeurde dading; Overwegende dat de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek enkel bereid waren een notariële akte te ondertekenen waarin wordt overgegaan tot de aankoop van de gronden van deze drie firma s die door het BPA bestemd werden als groenstrook; Overwegende dat het gemeentebestuur Waasmunster bereid was tot aankoop van het terrein aan de prijs opgenomen in het schattingsverslag dd. 10/01/2011 opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck; Overwegende dat de prijs mede werd bepaald door de waarde die de percelen hadden voorafgaand aan de totstandkoming van het plan; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg; Overwegende dat nu blijkt dat NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek niet bereid zijn een notariële akte te ondertekenen waarin volgende opschortende voorwaarde is opgenomen : De notariële akte wordt getekend onder opschortende voorwaarde van het definitief worden van de goedkeuring van de akte door de gemeenteraad door een afwezigheid van de uitoefening van het administratief toezicht door de toezichthoudende instanties op de beslissing. Overwegende dat uit de gegevens die de notaris bezorgde aan het gemeentebestuur blijkt dat er erfdienstbaarheden op deze percelen gevestigd zijn; Overwegende dat er van deze erfdienstbaarheden geen sprake was in de ontwerpakte die door de notaris bezorgd werd in juni 2011 en die door de gemeenteraad werd goedgekeurd in zitting van 23/06/2011; Overwegende dat twee essentiële elementen van de ontwerpakte gewijzigd dienen te worden sinds de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 23/06/2011; Overwegende dat het dan ook noodzakelijk is dat het gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 wordt ingetrokken en dat de gewijzigde ontwerpakte opnieuw wordt voorgelegd aan de gemeenteraad; Overwegende dat het gemeentebestuur enkel bereid is tot het verlijden van de notariële akte indien volgende opschortende voorwaarde wordt opgenomen in de notariële akte : De verkopers zullen onvoorwaardelijk afstand doen van hun annulatievordering bij de Raad van State (gekend onder het nummer G/A /X ) binnen een termijn van vijftien dagen na het verlijden van deze akte. De verkoop is gesloten onder opschortende voorwaarde dat de Raad van State de afstand van geding aanvaardt en hiervan akte neemt. Enkel een arrest dat de hangende procedure op grond van de afstand beëindigt, zonder dat het BPA wordt vernietigd, geschorst, ingetrokken of opgeheven, leidt tot de inwilliging van de voorwaarde. Overwegende dat de andere opschortende voorwaarde in verband met het administratief toezicht kan geschrapt worden indien gewacht wordt met het verlijden van de notariële akte tot de termijn voor het uitoefenen van het administratief toezicht definitief verstreken is; Overwegende dat op deze wijze het BPA Schrijberg kan gehandhaafd blijven en dat er een definitieve oplossing is voor de problematiek van de weekendverblijven die reeds jarenlang aansleept; Overwegende dat om tot aankoop van de percelen te kunnen overgaan EURO noodzakelijk is; Overwegende dat de bepaling van deze prijs gebaseerd is op het schattingsverslag dd. 10/01/2011 van landmeter-expert Willy Durinck;

8 Overwegende dat de notariële akte om redenen zoals hierboven vermeld pas kan verleden worden begin 2012; Overwegende dat het budget 2012 nog niet werd goedgekeurd door de gemeenteraad; Gelet op art. 157 van het Gemeentedecreet; Overwegende dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven kan beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn; Overwegende dat in voorliggend geval de omstandigheden wel degelijk dwingend en onvoorzien zijn vermits: - onmogelijk kon voorzien worden wat de inhoud zou zijn van het verslag van het auditoraat bij de Raad van state - onmogelijk kon voorzien worden wat de onderhandelingen met de NV Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek zouden opleveren - er tot 10/01/2011 geen duidelijkheid was aan welke prijs de verschillende percelen zouden geschat worden - er niet kan gewacht worden tot de eerstvolgende goedkeuring van het budget of budgetwijziging om de nodige budgetten voor de aankoop te voorzien aangezien de Raad van state op dat moment reeds een nietigverklaring van het BPA kan uitgesproken hebben - er niet kan gewacht worden tot de eerstvolgende goedkeuring van het budget of budgetwijziging aangezien de NV Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek op dit moment bereid zijn om de percelen te verkopen en er geen zekerheid is of zij deze houding in de toekomst zullen handhaven; - het risico op een vernietiging van het BPA voor de rechten van de plaatselijke bewoners veel te groot is; Overwegende dat er EURO zal ingeschreven worden bij de opmaak van het budget 2012; Gelet op het Gemeentedecreet; Art. 1 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg in te trekken. Art. 2 : Zich akkoord te verklaren met de aankoop van de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, sectie A, nrs. 806A, 807A, 807C, 807E, 807/02 (eigendom van IMMO GUY DHOLLANDER), nrs. 807D, 807F (eigendom van DHERBO)en nrs. 807B en 807G (eigendom van Keizershoek) onder volgende opschortende voorwaarde: - De verkopers zullen onvoorwaardelijk afstand doen van hun annulatievordering bij de Raad van State (gekend onder het nummer G/A /X ) binnen een termijn van vijftien dagen na het verlijden van deze akte. De verkoop is gesloten onder opschortende voorwaarde dat de Raad van State de afstand van geding aanvaardt en hiervan akte neemt. Enkel een arrest dat de hangende procedure op grond van de afstand beëindigt, zonder dat het BPA wordt vernietigd, geschorst, ingetrokken of opgeheven, leidt tot de inwilliging van de voorwaarde. Art. 3 : De ontwerpakte die als bijlage aan dit besluit wordt gehecht, goed te keuren. Art. 4 : Bij het verlijden van de notariële akte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de Burgemeester-Voorzitter, hiertoe bijgestaan door de Gemeentesecretaris. Art. 5 : De kosten van deze aankoop zullen gedragen worden dmv de kredieten te voorzien in het budget 2012, art. 124/ met een lening. Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat mogen de kosten in afwachting van het effectief opnemen van de lening gefinancierd worden met eigen middelen. Art. 6 : De betaling mag reeds worden uitgevoerd vanaf het verlijden van de notariële akte ogv art. 157 van het gemeentedecreet. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.

9 STEMMING bij handopsteking : JA : 20; NEEN : /; ONTHOUDING : 1 (raadslid Vandeloock) 5. Brandweer : Operationele prezone (OPZ) Waasland : Goedkeuring overeenkomst en aanduiding Beveren als vertegenwoordigende gemeente Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikelen 42 en 43; Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 19; Gelet op het draaiboek OPZ betreffende de inplaatsstelling van de operationele prezones (OPZ) opgesteld door het ministerie van binnenlandse zaken, algemene directie civiele veiligheid, cel hervorming betreffende de oprichting van de operationele prezones (OPZ); Overwegende dat voor de opstart van de OPZ Waasland een overeenkomst moet worden afgesloten tussen de federale staat en de gemeenten die een brandweerdienst organiseren op het grondgebied van de prezone; Overwegende dat het concept van de OPZ en het beoogde doel hetzelfde is als het beoogde doel van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, namelijk een verbeterde werking van de hulpdiensten alsook een verhoogde veiligheid voor de burger en voor de hulpverleners, met name door een schaalvergroting; Overwegende dat met het opstarten van de operationele prezone het ook mogelijk wordt de normen en de beheersinstrumenten waarop de hervorming berust, uit te testen en toe te passen op het terrein; Overwegende dat de OPZ geografisch dezelfde gemeenten bestrijkt als een brandweerzone maar, in tegenstelling tot een brandweerzone, geen rechtspersoonlijkheid heeft; Overwegende dat de OPZ Waasland volgende gemeenten omvat: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster; Gelet op de voorwaardelijke principebeslissing van het beheerscomité van de OPZ Waasland van 10 maart 2011 betreffende de goedkeuring van de ontwerpovereenkomst van de operationele prezone Waasland en de aanduiding van Beveren als begunstigde gemeente; Overwegende dat de gemeenten van de prezone Waasland deze beslissing zullen agenderen op hun respectievelijke gemeenteraden; Gelet op de beslissing van de ministerraad van 24 december 2010 betreffende de verlenging van de subsidies voor de OPZ in 2011 ten bedrage van 21,3 miljoen EUR in het kader van het oprichten van de operationele prezones; Overwegende dat voor de OPZ Waasland een bedrag van ,53 EUR werd toegewezen en dit onder welbepaalde voorwaarden; Gelet op de overeenkomst van de OPZ Waasland, gehecht als bijlage bij deze beslissing; Overwegende dat de goedkeuring voor de verderzetting van de OPZ Waasland wordt verleend onder de voorwaarde van het beheerscomité van de OPZ Waasland in zitting van 10 maart 2011, na 31 december 2011 geen bijkomende financiële lasten mogen betekenen voor de gemeenten die deel uitmaken van de prezone, én dat het engagement om de prezone verder te zetten geen definitief engagement is voor de toekomst voor een eventueel later te vormen brandweerzone met rechtspersoonlijkheid; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Art. 1 : De overeenkomst van de OPZ Waasland, gehecht als bijlage bij deze beslissing, en de aanduiding van de gemeente Beveren als vertegenwoordigende gemeente, goed te keuren. Deze goedkeuring wordt verleend onder de voorwaarde dat de projecten goedgekeurd door het beheerscomité van de OPZ Waasland in zitting van 10 maart 2011 geen bijkomende financiële lasten mogen betekenen voor de gemeenten die deel uitmaken van de prezone, én dat het engagement om toe te treden tot de prezone geen definitief engagement is voor de toekomst voor een eventueel later te vormen brandweerzone met rechtspersoonlijkheid.

10 Art. 2 : Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de gemeente Beveren als vertegenwoordigende gemeente van de OPZ Waasland en alle andere gemeenten die deel uitmaken van de OPZ Waasland, FOD Binnenlandse Zaken, en de diensten van de gouverneur van de provincie Oost- Vlaanderen. Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 6. Bibliotheek : Aanduiding nieuw lid van het beheersorgaan als vertegenwoordiger van de gemeenteraad Gelet op de wet van 16/07/1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28/01/1974 betreffende het cultuurpact; Gelet op het decreet van 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid zoals gewijzigd door het decreet van 21/3/2003; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11/01/2002 ter uitvoering van het decreet van 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het raadsbesluit d.d. 29/03/2007 betreffende de nominatieve samenstelling van het beheersorgaan van de gemeentelijke plaatselijke openbare bibliotheek; Gelet op het organiek reglement van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/02/2010; Gelet op het schrijven van mevr. Kelly Van Nieuland ingekomen dd. 11/10/2011 waarin zij haar ontslag meedeelt als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek; Overwegende dat door het ontslag van mevr. Kelly Van Nieuland in haar vervanging dient voorzien te worden; Gelet op de ingekomen kandidatuur van de VLD-fractie : mevr. Christiane Plas; Gelet op het gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten betreft; Art. 1 : Akte te nemen van het ontslag van mevr. Kelly Van Nieuland als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek. Art. 2 : In het raadsbesluit d.d. 29/03/2007 zoals gewijzigd bij raadsbesluit dd. 20/03/2008, zoals gewijzigd bij raadsbesluit dd. 26/03/2009, zoals gewijzigd bij raadsbesluit dd. 27/01/2011 betreffende de aanduiding van de leden van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek wordt volgende vertegenwoordiger van de gemeenteraad vervangen: Mevr. Kelly Van Nieuland door mevr. Christiane Plas wonende te Langenaardstraat 19, 9250 Waasmunster. Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken. Art. 4 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer 7. Milieu : FRGE goedkeuring aanpassing Samenwerkingsovereenkomst Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd houdende goedkeuring Lokale Entiteit FRGE en goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en het gemeentebestuur Waasmunster; Gelet op het schrijven van Interwaas dd waarbij wordt opgemerkt dat een aanpassing aan de Samenwerkingsovereenkomst zich opdringt enerzijds i.v.m. de gewestelijke waarborgregeling, anderzijds ingeval de gemeente er

11 mee kan instemmen om vanaf begin 2012 de rentekosten op zich te nemen voor kredietnemers behorende tot de sociale doelgroep; Gelet op de argumenten zoals vermeld in bijlage 1 bij bovenvermeld schrijven van Interwaas en waaruit blijkt dat de aanpassing aan artikel 10 van deze Samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk is door de invoering van het Waarborgbesluit van de Vlaamse regering dd ; Overwegende dat uit bijlage 1 bij bovenvermeld schrijven van Interwaas blijkt dat - ingeval de gemeente de rentekosten op zich neemt voor kredietnemers behorende tot de sociale doelgroep deze maatregel een zeer beperkte investering vertegenwoordigt voor de gemeente en die bovendien een belangrijk hefboomeffect kan hebben voor de sociaal zwakke doelgroep; Overwegende dat het verantwoord is om de Samenwerkingsovereenkomst aan te passen teneinde bovenvermelde renteloze leningen mogelijk te maken; Gelet op het Gemeentedecreet; Besluit: Art. 1 : Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen aan de Samenwerkingsovereenkomst dd Art. 2 : De in bijlage gevoegde Avenant aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en het gemeentebestuur Waasmunster goed te keuren. Art. 3 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan Interwaas. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 8. Erfgoed : Restauratie & conservatie van de historische kaart Proche van Waesmunster - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's Overwegende dat in het kader van de opdracht restauratie & conservatie van de historische kaart De Prochie van Waesmunster een bijzonder bestek werd voorbereid door de provinciale dienst Erfgoed en opgesteld door de Toeristische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 incl. 21% btw; Gelet op de beslissing van de provincieraad in zitting van 22 juni 2011 een krediet van in te schrijven voor de restauratie en conservatie van deze historisch relevante figuratieve kaart; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

12 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is bij budgetwijziging nr. 1 van 2011 onder artikel 774/ en ontvangsten onder artikel 774/685-51; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht restauratie & conservatie van de historische kaart De Prochie van Waesmunster. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 incl. 21% btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 1.Articon (Etienne Mahieu), Bergstraat 13, Vorselaar 2. De Zilveren Passer, Guy De Witte, Rabotstraat 28, 9000 Gent 3. Ann Peckstadt, Luxemburgstraat 49, 9000 Gent 4. Baudoin Desmaele, Edingenstraat 16, 1080 Brussel 5. Art Restoration Conservation Resource Center ( Ilse van den Bogaert ), Armand Campenhoutstraat 20, 1050 Elsene 6. Lieve Watteeuw, Twaalfkamerenstraat 30, 9000 Gent 7. Coperta (Josée Van Loon), Josée Van Loon, Hekers 2, 9052 Zwijnaarde Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 november 2011 om uur. Art. 5 : De kosten van werken zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien bij budgetwijziging nr. 1 van 2011 onder artikel 774/ en ontvangsten onder artikel 774/ Art. 6 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 9. Werken : a. Goedkeuring overeenkomst met Eandis voor relighting van de Sporthal Hoogendonck Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2010 waarbij de kaderovereenkomst energiediensten zoals voorgelegd door Eandis werd goedgekeurd; Overwegende dat middels deze kaderovereenkomst beroep gedaan kan worden op de energiediensten van Eandis; Overwegende dat kaderovereenkomst een duurtijd heeft vanaf onderschrijving tot 1 juni 2018; Overwegende dat de energiekosten een belangrijk deel vormen van de kosten dagelijks beheer voor het gemeentebestuur; Overwegende dat de energiekost in een aantal gemeentelijke gebouwen hoog oploopt en dat maatregelen zich opdringen; Overwegende dat in het complex Hoogendonck een aantal ingrepen urgent zijn om het energieverbruik te reduceren; Gelet op het voorstel van overeenkomst voor de verdere uitwerking van het dossier met name het voeren van de nodige procedure overheidsopdrachten en de opvolging an de werken; Overwegende dat de kost voor de relighting worden geraamd op ,00 euro (incl BTW), waarbij rekening dient gehouden te worden met extra bedrag van maximaal euro (excl BTW) zijnde maximaal 10% van de oorspronkelijke som; Gelet op het feit dat indien de werken de hoger vermelde som overschrijden onderhavige overeenkomst wordt ontbonden;

13 Overwegende dat voor deze ingreep een REG-premie van maximaal 3.585,00 euro kan verkregen worden; Overwegende dat de projectcoördinatie van Eandis is inbegrepen; Overwegende de kosten zullen worden gedragen door middel van de kredieten van de begroting 2011, art.124/724-60, met eigen middelen. Gelet op het Gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten betreft; Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst voor de relighting van de sporthal Hoogendonck zoals voorligt. Art. 2 : De kosten van werken zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien in het budget 2011, artikel 124/ van de buitengewone dienst, met lening. Art. 3 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 4 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan de Eandis. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. b. Uitbreiden OV (openbare verlichting)langsheen de Belselestraat tussen Oudeheerweg Heide en Acacialaan Gelet op het feit dat het deel tussen Oudeheerweg Heide en Acacialaan van de Belselestraat momenteel niet wordt verlicht; Gelet op het feit dat hierdoor een onveiligheidsgevoel onstaan; Gelet op de voorstel dd 5 september 2011 van de netwerkbeheerder; Overwegende dat door het bijplaatsen van deze openbare verlichting ook het fietspad aan de overzijde van de straat voldoende wordt verlicht; Overwegende dat de kost voor de uitbreiding van het OV-net ,33, incl. BTW bedraagt; Gelet op het Gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten betreft; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 426/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan de offerte van de netwerkbeheerder voor uitbreiden van het OVnet tussen Oudeheerweg Heide en Acacialaan langs de Belselestraat; Art. 2 : De totale kosten, geraamd op ,33, incl. BTW zullen gedragen worden door middel van de kredieten voorzien in de begroting 2011, artikel 426/732-60, met een lening. Art. 3 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen gefinancierd worden met eigen middelen. Art. 4 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal overgemaakt worden aan de netwerkbeheerder Eandis, Dienst Studies Heistraat 88 te 9100 Sint Niklaas. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. c. Vernieuwen CV-ketel politiekantoor - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's Overwegende dat in het kader van de opdracht Vernieuwen CV-ketel politiekantoor een bijzonder bestek met nr. 2011/70 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw;

14 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 28 november 2011 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 124/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/70 en de raming voor de opdracht Vernieuwen CV-ketel politiekantoor, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Dipa N.V., A. Van Der Moerenstraat 39 te 9240 Zele - Dietrich Smet, Vierschaar 12 te 9250 Waasmunster - Acar, Industriepark West 59 te 9100 Sint-Niklaas - Beyst Gerard & Zoon bvba, Proviciebaan 108 te 9270 Laarne - ECO Systems, Spurt 7a te 9220 Hamme - Moens bvba, Stationstraat 132 te 9250 Waasmunster. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28 november 2011 om uur. Art. 5 : De kosten van deze werken zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien in het budget 2011, artikel 124/724-60, met lening. Art. 6 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. STEMMING bij handopsteking : JA : 20; NEEN : /; ONTHOUDING : 1 (raadslid Vandeloock)

15 d. Heraanleg kasseien Kerkstraat - aanstellen ontwerper - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's Overwegende dat in het kader van de opdracht Heraanleg kasseien Kerkstraat - aanstellen ontwerper een bijzonder bestek met nr. 2011/71 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 5 december 2011 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zijn bij budgetwijzing onder artikel 421/ financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/71 en de raming voor de opdracht Heraanleg kasseien Kerkstraat - aanstellen ontwerper, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Irtas bvba, Prosper Van Raemdonckstraat 15 te 9120 Beveren-Waas - Studiebureau Jouret bvba, Klein-Hulststraat 64 te 9100 Sint-Niklaas - Grontmij Vlaanderen nv, Frans Smoldersstraat 18 te 1932 Sint-Stevens- Woluwe - Omgeving cvba, Uitbreidingstraat 390 te 2600 Berchem (Antwerpen) - Technum - Tractebel Engineering nv, Coveliersstraat 15 te 2600 Berchem (Antwerpen) - S.Bilt, Antwerpsesteenweg 45 te 2830 Willebroek. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 5 december 2011 om uur. Art. 5 : De kosten van deze opdracht zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien bij budgetwijziging nr. 1 van 2011, artikel 421/731-60, met lening.

16 Art. 6 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. e. Asfaltoverlagingswerken in Lange Beulestraat, Doornijkstraat tussen N70 en spoorweg, deel Vortekoestraat aan spoorweg, deel Oudeheerweg-Ruiter, kruispunt Heidekapelstraat-Lucien Reychlerstraat, deeltjes Van Eyckpark, kaatsplein Rodendries + herstellen putten in asfalt- en freesasfaltwegen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Overwegende dat in het kader van de opdracht Asfaltoverlagingswerken in Lange Beulestraat, Doornijkstraat tussen N70 en spoorweg, deel Vortekoestraat aan spoorweg, deel Oudeheerweg-Ruiter, kruispunt Heidekapelstraat-Lucien Reychlerstraat, deeltjes Van Eyckpark, kaatsplein Rodendries + herstellen putten in asfalt- en freesasfaltwegen een bijzonder bestek met nr. 2011/73 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,50 ; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Gelet dat het college in zitting van besliste om vermelde asfalttracés af te frezen/met asfalt te overlagen + putten te herstellen in asfalt- en freesasfaltwegen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 421/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met een lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/73 en de raming voor de opdracht Asfaltoverlagingswerken in Lange Beulestraat, Doornijkstraat tussen N70 en spoorweg, deel Vortekoestraat aan spoorweg, deel Oudeheerweg-Ruiter, kruispunt Heidekapelstraat-Lucien Reychlerstraat, deeltjes Van Eyckpark, kaatsplein Rodendries + herstellen putten in asfalt- en freesasfaltwegen, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,50. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.

17 Art. 3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Art. 4 : De kosten van deze werken zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien in het budget 2011, artikel 421/731-60, met lening. Art. 5 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 6 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 10. Aankopen : a. Aankoop auto dienst gebouwen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's Overwegende dat in het kader van de opdracht aankoop auto dienst gebouwen een bijzonder bestek met nr. 2011/69 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,25 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 28 november 2011 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 421/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/69 en de raming voor de opdracht aankoop auto dienst gebouwen, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,25 incl. 21% btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

18 Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Garage Dieleman, Hoogstraat 104 te 9250 Waasmunster - Garage Van Goethem, Neerstraat 157 te 9250 Waasmunster - Garage De Ster, Grote Baan 58 te 9100 Sint-Niklaas - Garage Houttequiet, Kapelanielaan 1 te 9140 Temse - Garage Imschoot, Grote Baan 108 te 9250 Waasmunster - Garage Mouton, Wareslagestraat 109 te 9250 Waasmunster - Garage Vanhoecke, Prins Boudewijnlaan 117 te 9100 Sint-Niklaas - Waasland Motors, Kapelanielaan 2C te 9140 Temse - Autobedrijf Jacobs nv, Industriepark Noord 2 te 9100 Sint-Niklaas - Garage Goossens, Strijderslaan 34 te 9220 Hamme. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28 november 2011 om uur. Art. 5 : De kosten van deze aankoop zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien in het budget 2011, artikel 421/743-52, met lening. Art. 6 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. b. Aankoop computers gemeenteschool Centrum en Ruyter: gunning middels opdrachtencentrale Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Gelet op artikel 43, 11 van het Gemeentedecreet; Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 15 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (aankoop- of opdrachtencentrale); Gelet op het besluit van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 28 april 2010 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. ICT/2010/0014 voor de opdracht 'Raamcontract IT' met 'algemene offerteaanvraag' als wijze van gunnen en waarbij goedkeuring wordt verleend op te treden als opdrachtencentrale; Gelet op het voornoemde goedgekeurde bestek met nr. ICT/2010/0014, inzonderheid waar dit stelt: -(p 4 toepasselijke reglementering, sub 2 ): 'Wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikelen 2,4 en 15'; -(p. 5 beschrijving van de opdracht, in fine): 'De leveradressen kunnen elke site zijn verbonden aan het provinciale bestuur, of elke site verbonden aan één van de gemeentes uit de lijst in bijlage C van dit bestek'; -(p. 6 I.2 Identiteit van de opdrachtgever) De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2, 4 en 15 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van , ten aanzien van alle entiteiten vermeld in luik IV. -(p. 37 Bijlage C: Lijst met potentieel bestellende overheden: De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,4 en 15 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van , ten aanzien van alle onderstaande entiteiten. Het betreft de Oost-Vlaamse gemeentes die gebruik kunnen maken van het raamcontract. Hiertoe nemen zij rechtstreeks contact op met de projectcoördinator van de leverancier waarbij zij IT-materiaal kunnen bestellen aan de voorwaarden overeengekomen in dit raamcontract, en zolang het raamcontract loopt.'; Benadrukt wordt dat de leverancier rechtstreeks met de bestellende overheid spreekt en dat het provinciebestuur dus geen enkele verplichting

19 heeft of krijgt als gevolg van die gesprekken en de daaruit voortvloeiende bestelling(en), tenzij de bestellende overheid het provinciebestuur is natuurlijk. Ook benadrukt wordt dat het raamcontract geen exclusiviteit belooft en dat geen minimum afnames worden gegarandeerd. Gelet op het besluit van de deputatie van de Provincieraadsbesluit van Oost-Vlaanderen van 12 mei 2011 waarbij de voornoemde opdracht 'Raamcontract IT' wordt toegewezen aan IT1 (percelen 1 en 4) en BMx Computers nv (percelen 2 en 3); Overwegende dat de voornoemde opdracht 'Raamcontract IT-materiaal' van de Provincie Oost-Vlaanderen een opdrachtencentrale in de zin van artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006 Overwegende dat De Gemeente hiervan gebruik kan maken waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren; Overwegende dat de gemeentelijke basisscholen behoefte hebben aan volgende materialen: - Gemeenteschool centrum: 10 netbooks - Gemeenteschool Ruyter: 10 netbooks, 12 desktop PC s en 12 toestenborden en muizen Overwegende dat de uitgave voor de opdracht aankoop computermateriaal gemeentelijke basisschool centrum, geraamd op 4.000,00 euro, voorzien is in het budget van 2011, op artikel 722/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht aankoop computermateriaal gemeentelijke basisschool Ruyter, geraamd op 8.000,00 euro, voorzien is in het budget van 2011, op artikel 722/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening; Overwegende dat het is aangewezen dat de Gemeente van de opdrachtencentrale gebruik maakt: - Omdat de in de opdrachtencentrale voorziene producten voldoen aan de behoefte van de Gemeente. - Zodat zij zelf geen gunningprocedure moeten voeren hetgeen een besparing aan tijd en geld betekent. - Omdat de Provincie beschikt over meer technische expertise ter zake en de aangewende gunningcriteria ook gelden voor de gemeente. Overwegende dat mocht de Gemeente enkel voor zichzelf een gunningsprocedure voeren, het voor de hand ligt dat de prijszetting hoger zou zijn. Overwegende dat de opdrachtencentrale geen exclusiviteit inhoudt. Gelet op de offerte van BMx computers die ons werd overgemaakt en past binnen deze opdrachtencentrale; Overwegende dat deze offerte voldoet aan de vraag van de scholen; Art. 1 : Voor de aanschaf van computermateriaal voor de gemeenteschool kan gebruik gemaakt worden van de voornoemde opdrachtencentrale van de Provincie Oost-Vlaanderen. Art. 2 : Deze opdracht wordt gegund aan BMx computers, J. De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel, zijnde: * voor gemeenteschool centrum tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.616,60 excl. btw of 3.166,09 incl. 21% btw * voor gemeenteschool Ruyter tegen het nagerekende bedrag van 5.645,40 excl. btw of 6.830,93 incl. 21% btw. Art. 3 : De kosten van deze aankoop zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien in het budget 2011, artikel 722/742-53, met lening. Art. 4 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 11. Aanvullende verkeersreglementen :

20 a. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanduiden wegversmalling in de Groenstraat. Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Gelet op de nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Overwegende dat thv de wegversmalling in de Groenstraat enkel reflecterende paaltjes werden voorzien; Overwegende dat er geen verkeersborden staan die de wegversmalling aanduiden; Overwegende dat er verkeersborden die een wegversmalling aanduiden zullen geplaatst worden; Overwegende dat door de nodige signalisatie te plaatsen de verkeersleefbaarheid zal verhoogd worden; Art. 1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende het aanduiden van een wegversmalling in de Groenstraat zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art. 2 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke bepalingen aangebracht worden in overeenstemming met de bepalingen op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art. 3 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster. Art. 4 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het Gemeentedecreet worden bekendgemaakt. Art. 5 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. STEMMING bij handopsteking : JA : 20; NEEN : /; ONTHOUDING : 1 (raadslid Vandeloock) b. Intrekking aanvullend verkeersreglement dd op de politie van het wegverkeer betreffende verbod zwaar vervoer Nijverheidslaan Stationsstraat Hoogstraat. Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Gelet op de nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

-----------------------------------------

----------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 14.12.2011/A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie