Zitting van 27 oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van 27 oktober 2011"

Transcriptie

1 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel Du Tré ( met raadgevende stem),schepenen. De heren en dames Guido De Grave, Maritta D hooge, Paul Heyvaert, Johan Waelkens, Jurgen Bauwens, Elke De Schryver, Stefaan Thierens, Geoffrey De Bock, Danny Vandeloock, Annick Scholliers, Cecile Van Havermaet, Renaat Decorte, Kelly Van Nieuland, André De Maere en Mariette Vercammen, raadsleden. Mevr. Anne De Schrijver, gemeentesecretaris. OPENBARE ZITTING 1. Intergemeentelijke samenwerking : a. Goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas b. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Buitengewone Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas c. Goedkeuring agenda Algemene Vergadering Blijdorp III d. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van Blijdorp III 2. Financiën : a. Vaststelling gemeenterekening 2010 b. Vaststelling budgetwijziging nr. 1 en 2, dienstjaar Patrimonium : Concessie polyvalente zaal Hoogendonck - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's 4. BPA Schrijberg : Intrekking gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg en beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg 5. Brandweer : Operationele prezone (OPZ) Waasland : Goedkeuring overeenkomst en aanduiding Beveren als vertegenwoordigende gemeente 6. Bibliotheek : Aanduiding nieuw lid van het beheersorgaan als vertegenwoordiger van de gemeenteraad 7. Milieu : FRGE goedkeuring aanpassing Samenwerkingsovereenkomst 8. Erfgoed : Restauratie & conservatie van de historische kaart Proche van Waesmunster - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's 9. Werken : a. Goedkeuring overeenkomst met Eandis voor relighting van de Sporthal Hoogendonck b. Uitbreiden OV (openbare verlichting)langsheen de Belselestraat tussen Oudeheerweg Heide en Acacialaan c. Vernieuwen CV-ketel politiekantoor - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's d. Heraanleg kasseien Kerkstraat - aanstellen ontwerper - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's e. Asfaltoverlagingswerken in Lange Beulestraat, Doornijkstraat tussen N70 en spoorweg, deel Vortekoestraat aan spoorweg, deel Oudeheerweg-Ruiter, kruispunt Heidekapelstraat-Lucien Reychlerstraat, deeltjes Van Eyckpark, kaatsplein Rodendries + herstellen putten in asfalt- en freesasfaltwegen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 10. Aankopen : a. Aankoop auto dienst gebouwen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's b. Aankoop computers gemeenteschool Centrum en Ruyter: gunning middels opdrachtencentrale Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 11. Aanvullende verkeersreglementen : a. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanduiden wegversmalling in de Groenstraat.

2 b. Intrekking aanvullend verkeersreglement dd op de politie van het wegverkeer betreffende verbod zwaar vervoer Nijverheidslaan Stationsstraat Hoogstraat. c. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende het voorzien van een bord uitgezonderd diensten, fietsers en landbouwvoertuigen in het Weymeerbroek, tussen de Durme en de Oude Durme t.h.v. de verbindingsweg 12. Verkavelingen : Goedkeuring ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken verkaveling aan de Nijverheidslaan (Duinco nv) 13. Onderwijs : a. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement b. Aanpassing functiebeschrijvingen c. Goedkeuring functiebeschrijving directeur coördinatie 14. Kunstonderwijs : Toetreding tot samenwerkingsplatform schooljaar Aangevraagde punten : nihil. 16. Mondelinge vragen GEHEIME ZITTING 17. Brandweer : a. Verlening eervol ontslag officiergeneesheer b. Aanstelling officiergeneesheer De zitting wordt openverklaard om 19u30 en aangezien er gedurende het ganse verloop van de zitting geen opmerkingen worden gegeven omtrent de redactie van de notulen van de vorige zitting worden deze goedgekeurd. Op vraag van de Voorzitter en met akkoord van alle aanwezige stemgerechtigde raadsleden wiens namen als overgeschreven dienen te worden beschouwd, wordt navolgend punt om reden van hoogdringendheid aan de dagorde toegevoegd ter vervanging van punt 17a (verlening eervol ontslag officier-geneesheer) en punt 17b (aanstelling officier-geneesheer), te bespreken in geheime zitting : 17. Brandweer : herneming aanstelling huidige officier-geneesheer. Voor de motivering van de spoedeisendheid wordt verwezen naar de overwegingen opgenomen in het ontwerp-besluit zoals overhandigd aan de raadsleden. OPENBARE ZITTING 1. Intergemeentelijke samenwerking : a. Goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas hierna genoemd Interwaas ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Interwaas op 30/11/2011 die plaats heeft in de Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas, dit per aangetekend schrijven ingekomen op 04/10/2011; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan hierna vermelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Interwaas dd. 30/11/2011: 1. Goedkeuring van activiteitenprogramma en strategie voor het jaar Goedkeuring van de begroting Aanduiding van nieuwe vertegenwoordigers van gemeenten, in vervanging van ontslagnemende bestuurders 4. Aanduiding van een lasthebber voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 14 december 2011.

3 Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Jaarvergadering van Interwaas, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in artikel 1. Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten. Art. 4 : Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en ervan kennis te geven aan Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer b. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Buitengewone Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas hierna genoemd Interwaas ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Interwaas op 30/11/2011 die plaats heeft in de Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas, dit per aangetekend schrijven ingekomen op 04/10/2011; Gelet op het artikel 44, 1 en 3 alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Dhr. Geoffrey De Bock aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Interwaas op 30/11/2011. Art. 2 : Dhr. Walter T Kint aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Interwaas op 30/11/2011. Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en kennisgeving hiervan te verrichten aan Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas en aan de aangeduide vertegenwoordigers. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer c. Goedkeuring agenda Algemene Vergadering Blijdorp III Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap, hierna genoemd Blijdorp III ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Blijdorp III op 29 november 2011, dit per aangetekend schrijven ingekomen dd. 10/10/2011; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan hierna vermelde agenda van de Algemene Vergadering van Blijdorp III: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (21/06/2011)

4 2. Voor gemeente Puurs: aanvaarden van ontslag mevr. Ellen De Vos, benoeming kandidaat bestuurder mevr. Liliane Smets 3. Begroting Afspraken rond versturen van uitnodigingen en verslagen 5. Rondleiding in gerenoveerde centrale keuken 6. Diversen Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in artikel 1. Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten. Art. 4 : Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en ervan kennis te geven aan Blijdorp III, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer d. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van Blijdorp III Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap, hierna genoemd Blijdorp III ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Blijdorp III op 29 november 2010, dit per aangetekend schrijven ingekomen dd. 10/10/2011; Gelet op artikel 44, 1 en 3 alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 08/02/2007 houdende aanduiding van gevolmachtigden en plaatsvervangers en/of voordracht van kandidaatbestuurders in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en regionale verenigingen; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : De heer Renaat Decorte aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Jaarvergadering van Blijdorp III op 29/11/2011. Art. 2 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en kennisgeving hiervan te verrichten aan Blijdorp III, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout en aan de aangeduide vertegenwoordiger. Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer 2. Financiën : a. Vaststelling gemeenterekening 2010 De Raad gaat over tot de vaststelling van de rekening 2010 zoals voorgelegd door de Gemeenteontvanger. Gewone Dienst Buitengewone Dienst Begrotingsresultaat , ,98 Boekhoudkundig resultaat , ,18

5 b. Vaststelling budgetwijziging nr. 1 en 2, dienstjaar 2011 De Raad gaat over tot de vaststelling van de budgetwijziging nr. 1 en 2, dienstjaar 2011 : Gewone dienst : Meer ontvangsten : ,24 Meer uitgaven : Nieuw begrotingsresultaat : ,74 Buitengewone dienst : Meer ontvangsten : ,56 Meer uitgaven : ,98 Nieuw begrotingsresultaat : ,02 3. Patrimonium : Concessie polyvalente zaal Hoogendonck - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's Overwegende dat in het kader van de opdracht Concessie polyvalente zaal Hoogendonck een bijzonder bestek met nr. 2011/72 werd opgesteld door de dienst Secretariaat; Overwegende dat gelet op de aard van de opdracht het aangewezen is dat de dienstverlener in de regio gevestigd is; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 9 januari 2012 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/72 en de raming voor de opdracht Concessie polyvalente zaal Hoogendonck, opgesteld door de dienst Secretariaat. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Drankenhandel Fierens, Sousbeekstraat 94 te 9250 Waasmunster - Drankenhandel Poppe, Sousbeekstraat 100 te 9250 Waasmunster - Drankenhandel Verberckmoes, Nieuwe Steenweg 21 te 9140 Elversele - Drinkshop Dullaert, Dendermondse Steenweg 39 te 9100 Sint-Niklaas

6 - Dranken Boelens, Kerkstraat 7 te 9111 Belsele (Sint-Niklaas) - Drankenhandel Van Hecke, Sint-Annastraat 43 te 9250 Waasmunster - Van Eetvelde dranken, Bokslaarstraat 88 te 9160 Lokeren - Dranken De Wilde, Oosteindestraat 64 te 9160 Lokeren - De Vidts, Industriepark-Noord 35 te 9100 Sint-Niklaas - Bierland (dranken Vercammen), Neerstraat 83 te 9220 Hamme (O.-Vl.) - Dranken De Clippeleir, Zwaarveld 7 te 9220 Hamme (O.-Vl.) - Waasland Drinks, Pr. J. Charlottelaan 12 te 9100 Sint-Niklaas - Drink's Center Fontana, Nieuwe Molenstraat 1A te 9100 Sint-Niklaas - Dranken Maes, Puitvoetstraat 105 te 9100 Sint-Niklaas - Nicque Maurice bvba, Vrouweneekhoekstraat 94 te 9100 Sint-Niklaas - Van Goethem Drinkmarket, Sparrenhofstraat 99 b te 9100 Sint-Niklaas - Drankencentrale Verhelst, Vlassehout 11 te 9200 Dendermonde. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 9 januari 2012 om uur. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 4. BPA Schrijberg : Intrekking gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg en beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 15/12/2006 houdende voorlopige aanvaarding van het BPA nr. 19 Schrijberg ; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 14/01/2008 houdende het niet definitief aanvaarden van het huidig BPA Schrijberg en het voorlopig aanvaarden van het herziene BPA Schrijberg aangepast in functie van de ingediende bezwaren; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21/04/2008 houdende definitieve aanvaarding van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 19 Schrijberg ; Gelet op het ministerieel besluit dd. 16/06/2009 houdende gedeeltelijke goedkeuring van BPA Schrijberg genaamd, van de gemeente Waasmunster; Gelet op het verzoekschrift tot nietigverklaring dd. 03/09/2009 ingediend bij de Raad van State door de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek waarbij de nietigverklaring wordt gevorderd van het gemeenteraadsbesluit dd. 21/04/2008 houdende definitieve aanvaarding van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 19 Schrijberg en waarbij de nietigverklaring wordt gevorderd van het ministerieel besluit dd. 16/06/2009 houdende gedeeltelijke goedkeuring van BPA Schrijberg genaamd, van de gemeente Waasmunster; Gelet op het verslag van het auditoraat bij de Raad van State dd. 10/12/2010; Gelet op het schattingsverslag dd. 10/01/2011 opgemaakt door landmeterexpert Willy Durinck; Overwegende dat het gemeentebestuur Waasmunster is overgegaan tot de opmaak van een Bijzonder plan van Aanleg nr. 19 Schrijberg, dat dit plan definitief aanvaard werd door de gemeenteraad van Waasmunster, dat dit plan werd goedgekeurd bij ministerieel besluit; Overwegende dat de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek hiertegen een vernietigingsberoep hebben ingediend bij de Raad van State (zaaknummer G/A /X ), dat de procedure hangende is; Overwegende dat de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek eigenaar zijn van de percelen gekend als sectie A, afdeling 1 nrs. 806a, 807a, 807b, 807c, 807d, 807e, 807f, 807g, 807/02, dat deze percelen door het gewestplan bestemd werden als recreatiegebied, dat deze percelen door het BPA bestemd worden als groenstrook; Overwegende dat de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek stellen dat zij als eigenaar een belangrijke waardevermindering hebben ondergaan ten gevolge van het bestreden Bijzonder Plan van Aanleg;

7 Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om na overleg met de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek tot een regeling in de vorm van een dading te komen; Overwegende dat deze dading door de gemeenteraad werd goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 24/02/2011 houdende goedkeuring dading mbt BPA Schrijberg; Overwegende dat bleek dat de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek uiteindelijk niet bereid waren tot het afsluiten van de door de gemeenteraad goedgekeurde dading; Overwegende dat de NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek enkel bereid waren een notariële akte te ondertekenen waarin wordt overgegaan tot de aankoop van de gronden van deze drie firma s die door het BPA bestemd werden als groenstrook; Overwegende dat het gemeentebestuur Waasmunster bereid was tot aankoop van het terrein aan de prijs opgenomen in het schattingsverslag dd. 10/01/2011 opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck; Overwegende dat de prijs mede werd bepaald door de waarde die de percelen hadden voorafgaand aan de totstandkoming van het plan; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg; Overwegende dat nu blijkt dat NV Immo Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek niet bereid zijn een notariële akte te ondertekenen waarin volgende opschortende voorwaarde is opgenomen : De notariële akte wordt getekend onder opschortende voorwaarde van het definitief worden van de goedkeuring van de akte door de gemeenteraad door een afwezigheid van de uitoefening van het administratief toezicht door de toezichthoudende instanties op de beslissing. Overwegende dat uit de gegevens die de notaris bezorgde aan het gemeentebestuur blijkt dat er erfdienstbaarheden op deze percelen gevestigd zijn; Overwegende dat er van deze erfdienstbaarheden geen sprake was in de ontwerpakte die door de notaris bezorgd werd in juni 2011 en die door de gemeenteraad werd goedgekeurd in zitting van 23/06/2011; Overwegende dat twee essentiële elementen van de ontwerpakte gewijzigd dienen te worden sinds de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 23/06/2011; Overwegende dat het dan ook noodzakelijk is dat het gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 wordt ingetrokken en dat de gewijzigde ontwerpakte opnieuw wordt voorgelegd aan de gemeenteraad; Overwegende dat het gemeentebestuur enkel bereid is tot het verlijden van de notariële akte indien volgende opschortende voorwaarde wordt opgenomen in de notariële akte : De verkopers zullen onvoorwaardelijk afstand doen van hun annulatievordering bij de Raad van State (gekend onder het nummer G/A /X ) binnen een termijn van vijftien dagen na het verlijden van deze akte. De verkoop is gesloten onder opschortende voorwaarde dat de Raad van State de afstand van geding aanvaardt en hiervan akte neemt. Enkel een arrest dat de hangende procedure op grond van de afstand beëindigt, zonder dat het BPA wordt vernietigd, geschorst, ingetrokken of opgeheven, leidt tot de inwilliging van de voorwaarde. Overwegende dat de andere opschortende voorwaarde in verband met het administratief toezicht kan geschrapt worden indien gewacht wordt met het verlijden van de notariële akte tot de termijn voor het uitoefenen van het administratief toezicht definitief verstreken is; Overwegende dat op deze wijze het BPA Schrijberg kan gehandhaafd blijven en dat er een definitieve oplossing is voor de problematiek van de weekendverblijven die reeds jarenlang aansleept; Overwegende dat om tot aankoop van de percelen te kunnen overgaan EURO noodzakelijk is; Overwegende dat de bepaling van deze prijs gebaseerd is op het schattingsverslag dd. 10/01/2011 van landmeter-expert Willy Durinck;

8 Overwegende dat de notariële akte om redenen zoals hierboven vermeld pas kan verleden worden begin 2012; Overwegende dat het budget 2012 nog niet werd goedgekeurd door de gemeenteraad; Gelet op art. 157 van het Gemeentedecreet; Overwegende dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven kan beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn; Overwegende dat in voorliggend geval de omstandigheden wel degelijk dwingend en onvoorzien zijn vermits: - onmogelijk kon voorzien worden wat de inhoud zou zijn van het verslag van het auditoraat bij de Raad van state - onmogelijk kon voorzien worden wat de onderhandelingen met de NV Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek zouden opleveren - er tot 10/01/2011 geen duidelijkheid was aan welke prijs de verschillende percelen zouden geschat worden - er niet kan gewacht worden tot de eerstvolgende goedkeuring van het budget of budgetwijziging om de nodige budgetten voor de aankoop te voorzien aangezien de Raad van state op dat moment reeds een nietigverklaring van het BPA kan uitgesproken hebben - er niet kan gewacht worden tot de eerstvolgende goedkeuring van het budget of budgetwijziging aangezien de NV Guy D Hollander, de NV Dherbo en de NV Keizershoek op dit moment bereid zijn om de percelen te verkopen en er geen zekerheid is of zij deze houding in de toekomst zullen handhaven; - het risico op een vernietiging van het BPA voor de rechten van de plaatselijke bewoners veel te groot is; Overwegende dat er EURO zal ingeschreven worden bij de opmaak van het budget 2012; Gelet op het Gemeentedecreet; Art. 1 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg in te trekken. Art. 2 : Zich akkoord te verklaren met de aankoop van de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, sectie A, nrs. 806A, 807A, 807C, 807E, 807/02 (eigendom van IMMO GUY DHOLLANDER), nrs. 807D, 807F (eigendom van DHERBO)en nrs. 807B en 807G (eigendom van Keizershoek) onder volgende opschortende voorwaarde: - De verkopers zullen onvoorwaardelijk afstand doen van hun annulatievordering bij de Raad van State (gekend onder het nummer G/A /X ) binnen een termijn van vijftien dagen na het verlijden van deze akte. De verkoop is gesloten onder opschortende voorwaarde dat de Raad van State de afstand van geding aanvaardt en hiervan akte neemt. Enkel een arrest dat de hangende procedure op grond van de afstand beëindigt, zonder dat het BPA wordt vernietigd, geschorst, ingetrokken of opgeheven, leidt tot de inwilliging van de voorwaarde. Art. 3 : De ontwerpakte die als bijlage aan dit besluit wordt gehecht, goed te keuren. Art. 4 : Bij het verlijden van de notariële akte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de Burgemeester-Voorzitter, hiertoe bijgestaan door de Gemeentesecretaris. Art. 5 : De kosten van deze aankoop zullen gedragen worden dmv de kredieten te voorzien in het budget 2012, art. 124/ met een lening. Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat mogen de kosten in afwachting van het effectief opnemen van de lening gefinancierd worden met eigen middelen. Art. 6 : De betaling mag reeds worden uitgevoerd vanaf het verlijden van de notariële akte ogv art. 157 van het gemeentedecreet. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.

9 STEMMING bij handopsteking : JA : 20; NEEN : /; ONTHOUDING : 1 (raadslid Vandeloock) 5. Brandweer : Operationele prezone (OPZ) Waasland : Goedkeuring overeenkomst en aanduiding Beveren als vertegenwoordigende gemeente Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikelen 42 en 43; Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 19; Gelet op het draaiboek OPZ betreffende de inplaatsstelling van de operationele prezones (OPZ) opgesteld door het ministerie van binnenlandse zaken, algemene directie civiele veiligheid, cel hervorming betreffende de oprichting van de operationele prezones (OPZ); Overwegende dat voor de opstart van de OPZ Waasland een overeenkomst moet worden afgesloten tussen de federale staat en de gemeenten die een brandweerdienst organiseren op het grondgebied van de prezone; Overwegende dat het concept van de OPZ en het beoogde doel hetzelfde is als het beoogde doel van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, namelijk een verbeterde werking van de hulpdiensten alsook een verhoogde veiligheid voor de burger en voor de hulpverleners, met name door een schaalvergroting; Overwegende dat met het opstarten van de operationele prezone het ook mogelijk wordt de normen en de beheersinstrumenten waarop de hervorming berust, uit te testen en toe te passen op het terrein; Overwegende dat de OPZ geografisch dezelfde gemeenten bestrijkt als een brandweerzone maar, in tegenstelling tot een brandweerzone, geen rechtspersoonlijkheid heeft; Overwegende dat de OPZ Waasland volgende gemeenten omvat: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster; Gelet op de voorwaardelijke principebeslissing van het beheerscomité van de OPZ Waasland van 10 maart 2011 betreffende de goedkeuring van de ontwerpovereenkomst van de operationele prezone Waasland en de aanduiding van Beveren als begunstigde gemeente; Overwegende dat de gemeenten van de prezone Waasland deze beslissing zullen agenderen op hun respectievelijke gemeenteraden; Gelet op de beslissing van de ministerraad van 24 december 2010 betreffende de verlenging van de subsidies voor de OPZ in 2011 ten bedrage van 21,3 miljoen EUR in het kader van het oprichten van de operationele prezones; Overwegende dat voor de OPZ Waasland een bedrag van ,53 EUR werd toegewezen en dit onder welbepaalde voorwaarden; Gelet op de overeenkomst van de OPZ Waasland, gehecht als bijlage bij deze beslissing; Overwegende dat de goedkeuring voor de verderzetting van de OPZ Waasland wordt verleend onder de voorwaarde van het beheerscomité van de OPZ Waasland in zitting van 10 maart 2011, na 31 december 2011 geen bijkomende financiële lasten mogen betekenen voor de gemeenten die deel uitmaken van de prezone, én dat het engagement om de prezone verder te zetten geen definitief engagement is voor de toekomst voor een eventueel later te vormen brandweerzone met rechtspersoonlijkheid; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Art. 1 : De overeenkomst van de OPZ Waasland, gehecht als bijlage bij deze beslissing, en de aanduiding van de gemeente Beveren als vertegenwoordigende gemeente, goed te keuren. Deze goedkeuring wordt verleend onder de voorwaarde dat de projecten goedgekeurd door het beheerscomité van de OPZ Waasland in zitting van 10 maart 2011 geen bijkomende financiële lasten mogen betekenen voor de gemeenten die deel uitmaken van de prezone, én dat het engagement om toe te treden tot de prezone geen definitief engagement is voor de toekomst voor een eventueel later te vormen brandweerzone met rechtspersoonlijkheid.

10 Art. 2 : Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de gemeente Beveren als vertegenwoordigende gemeente van de OPZ Waasland en alle andere gemeenten die deel uitmaken van de OPZ Waasland, FOD Binnenlandse Zaken, en de diensten van de gouverneur van de provincie Oost- Vlaanderen. Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 6. Bibliotheek : Aanduiding nieuw lid van het beheersorgaan als vertegenwoordiger van de gemeenteraad Gelet op de wet van 16/07/1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28/01/1974 betreffende het cultuurpact; Gelet op het decreet van 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid zoals gewijzigd door het decreet van 21/3/2003; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11/01/2002 ter uitvoering van het decreet van 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het raadsbesluit d.d. 29/03/2007 betreffende de nominatieve samenstelling van het beheersorgaan van de gemeentelijke plaatselijke openbare bibliotheek; Gelet op het organiek reglement van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/02/2010; Gelet op het schrijven van mevr. Kelly Van Nieuland ingekomen dd. 11/10/2011 waarin zij haar ontslag meedeelt als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek; Overwegende dat door het ontslag van mevr. Kelly Van Nieuland in haar vervanging dient voorzien te worden; Gelet op de ingekomen kandidatuur van de VLD-fractie : mevr. Christiane Plas; Gelet op het gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten betreft; Art. 1 : Akte te nemen van het ontslag van mevr. Kelly Van Nieuland als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek. Art. 2 : In het raadsbesluit d.d. 29/03/2007 zoals gewijzigd bij raadsbesluit dd. 20/03/2008, zoals gewijzigd bij raadsbesluit dd. 26/03/2009, zoals gewijzigd bij raadsbesluit dd. 27/01/2011 betreffende de aanduiding van de leden van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek wordt volgende vertegenwoordiger van de gemeenteraad vervangen: Mevr. Kelly Van Nieuland door mevr. Christiane Plas wonende te Langenaardstraat 19, 9250 Waasmunster. Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken. Art. 4 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer 7. Milieu : FRGE goedkeuring aanpassing Samenwerkingsovereenkomst Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd houdende goedkeuring Lokale Entiteit FRGE en goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en het gemeentebestuur Waasmunster; Gelet op het schrijven van Interwaas dd waarbij wordt opgemerkt dat een aanpassing aan de Samenwerkingsovereenkomst zich opdringt enerzijds i.v.m. de gewestelijke waarborgregeling, anderzijds ingeval de gemeente er

11 mee kan instemmen om vanaf begin 2012 de rentekosten op zich te nemen voor kredietnemers behorende tot de sociale doelgroep; Gelet op de argumenten zoals vermeld in bijlage 1 bij bovenvermeld schrijven van Interwaas en waaruit blijkt dat de aanpassing aan artikel 10 van deze Samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk is door de invoering van het Waarborgbesluit van de Vlaamse regering dd ; Overwegende dat uit bijlage 1 bij bovenvermeld schrijven van Interwaas blijkt dat - ingeval de gemeente de rentekosten op zich neemt voor kredietnemers behorende tot de sociale doelgroep deze maatregel een zeer beperkte investering vertegenwoordigt voor de gemeente en die bovendien een belangrijk hefboomeffect kan hebben voor de sociaal zwakke doelgroep; Overwegende dat het verantwoord is om de Samenwerkingsovereenkomst aan te passen teneinde bovenvermelde renteloze leningen mogelijk te maken; Gelet op het Gemeentedecreet; Besluit: Art. 1 : Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen aan de Samenwerkingsovereenkomst dd Art. 2 : De in bijlage gevoegde Avenant aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en het gemeentebestuur Waasmunster goed te keuren. Art. 3 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan Interwaas. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 8. Erfgoed : Restauratie & conservatie van de historische kaart Proche van Waesmunster - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's Overwegende dat in het kader van de opdracht restauratie & conservatie van de historische kaart De Prochie van Waesmunster een bijzonder bestek werd voorbereid door de provinciale dienst Erfgoed en opgesteld door de Toeristische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 incl. 21% btw; Gelet op de beslissing van de provincieraad in zitting van 22 juni 2011 een krediet van in te schrijven voor de restauratie en conservatie van deze historisch relevante figuratieve kaart; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

12 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is bij budgetwijziging nr. 1 van 2011 onder artikel 774/ en ontvangsten onder artikel 774/685-51; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht restauratie & conservatie van de historische kaart De Prochie van Waesmunster. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 incl. 21% btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 1.Articon (Etienne Mahieu), Bergstraat 13, Vorselaar 2. De Zilveren Passer, Guy De Witte, Rabotstraat 28, 9000 Gent 3. Ann Peckstadt, Luxemburgstraat 49, 9000 Gent 4. Baudoin Desmaele, Edingenstraat 16, 1080 Brussel 5. Art Restoration Conservation Resource Center ( Ilse van den Bogaert ), Armand Campenhoutstraat 20, 1050 Elsene 6. Lieve Watteeuw, Twaalfkamerenstraat 30, 9000 Gent 7. Coperta (Josée Van Loon), Josée Van Loon, Hekers 2, 9052 Zwijnaarde Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 november 2011 om uur. Art. 5 : De kosten van werken zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien bij budgetwijziging nr. 1 van 2011 onder artikel 774/ en ontvangsten onder artikel 774/ Art. 6 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 9. Werken : a. Goedkeuring overeenkomst met Eandis voor relighting van de Sporthal Hoogendonck Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2010 waarbij de kaderovereenkomst energiediensten zoals voorgelegd door Eandis werd goedgekeurd; Overwegende dat middels deze kaderovereenkomst beroep gedaan kan worden op de energiediensten van Eandis; Overwegende dat kaderovereenkomst een duurtijd heeft vanaf onderschrijving tot 1 juni 2018; Overwegende dat de energiekosten een belangrijk deel vormen van de kosten dagelijks beheer voor het gemeentebestuur; Overwegende dat de energiekost in een aantal gemeentelijke gebouwen hoog oploopt en dat maatregelen zich opdringen; Overwegende dat in het complex Hoogendonck een aantal ingrepen urgent zijn om het energieverbruik te reduceren; Gelet op het voorstel van overeenkomst voor de verdere uitwerking van het dossier met name het voeren van de nodige procedure overheidsopdrachten en de opvolging an de werken; Overwegende dat de kost voor de relighting worden geraamd op ,00 euro (incl BTW), waarbij rekening dient gehouden te worden met extra bedrag van maximaal euro (excl BTW) zijnde maximaal 10% van de oorspronkelijke som; Gelet op het feit dat indien de werken de hoger vermelde som overschrijden onderhavige overeenkomst wordt ontbonden;

13 Overwegende dat voor deze ingreep een REG-premie van maximaal 3.585,00 euro kan verkregen worden; Overwegende dat de projectcoördinatie van Eandis is inbegrepen; Overwegende de kosten zullen worden gedragen door middel van de kredieten van de begroting 2011, art.124/724-60, met eigen middelen. Gelet op het Gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten betreft; Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst voor de relighting van de sporthal Hoogendonck zoals voorligt. Art. 2 : De kosten van werken zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien in het budget 2011, artikel 124/ van de buitengewone dienst, met lening. Art. 3 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 4 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan de Eandis. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. b. Uitbreiden OV (openbare verlichting)langsheen de Belselestraat tussen Oudeheerweg Heide en Acacialaan Gelet op het feit dat het deel tussen Oudeheerweg Heide en Acacialaan van de Belselestraat momenteel niet wordt verlicht; Gelet op het feit dat hierdoor een onveiligheidsgevoel onstaan; Gelet op de voorstel dd 5 september 2011 van de netwerkbeheerder; Overwegende dat door het bijplaatsen van deze openbare verlichting ook het fietspad aan de overzijde van de straat voldoende wordt verlicht; Overwegende dat de kost voor de uitbreiding van het OV-net ,33, incl. BTW bedraagt; Gelet op het Gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten betreft; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 426/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan de offerte van de netwerkbeheerder voor uitbreiden van het OVnet tussen Oudeheerweg Heide en Acacialaan langs de Belselestraat; Art. 2 : De totale kosten, geraamd op ,33, incl. BTW zullen gedragen worden door middel van de kredieten voorzien in de begroting 2011, artikel 426/732-60, met een lening. Art. 3 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen gefinancierd worden met eigen middelen. Art. 4 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal overgemaakt worden aan de netwerkbeheerder Eandis, Dienst Studies Heistraat 88 te 9100 Sint Niklaas. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. c. Vernieuwen CV-ketel politiekantoor - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's Overwegende dat in het kader van de opdracht Vernieuwen CV-ketel politiekantoor een bijzonder bestek met nr. 2011/70 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw;

14 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 28 november 2011 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 124/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/70 en de raming voor de opdracht Vernieuwen CV-ketel politiekantoor, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Dipa N.V., A. Van Der Moerenstraat 39 te 9240 Zele - Dietrich Smet, Vierschaar 12 te 9250 Waasmunster - Acar, Industriepark West 59 te 9100 Sint-Niklaas - Beyst Gerard & Zoon bvba, Proviciebaan 108 te 9270 Laarne - ECO Systems, Spurt 7a te 9220 Hamme - Moens bvba, Stationstraat 132 te 9250 Waasmunster. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28 november 2011 om uur. Art. 5 : De kosten van deze werken zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien in het budget 2011, artikel 124/724-60, met lening. Art. 6 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. STEMMING bij handopsteking : JA : 20; NEEN : /; ONTHOUDING : 1 (raadslid Vandeloock)

15 d. Heraanleg kasseien Kerkstraat - aanstellen ontwerper - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's Overwegende dat in het kader van de opdracht Heraanleg kasseien Kerkstraat - aanstellen ontwerper een bijzonder bestek met nr. 2011/71 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 5 december 2011 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zijn bij budgetwijzing onder artikel 421/ financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/71 en de raming voor de opdracht Heraanleg kasseien Kerkstraat - aanstellen ontwerper, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Irtas bvba, Prosper Van Raemdonckstraat 15 te 9120 Beveren-Waas - Studiebureau Jouret bvba, Klein-Hulststraat 64 te 9100 Sint-Niklaas - Grontmij Vlaanderen nv, Frans Smoldersstraat 18 te 1932 Sint-Stevens- Woluwe - Omgeving cvba, Uitbreidingstraat 390 te 2600 Berchem (Antwerpen) - Technum - Tractebel Engineering nv, Coveliersstraat 15 te 2600 Berchem (Antwerpen) - S.Bilt, Antwerpsesteenweg 45 te 2830 Willebroek. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 5 december 2011 om uur. Art. 5 : De kosten van deze opdracht zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien bij budgetwijziging nr. 1 van 2011, artikel 421/731-60, met lening.

16 Art. 6 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. e. Asfaltoverlagingswerken in Lange Beulestraat, Doornijkstraat tussen N70 en spoorweg, deel Vortekoestraat aan spoorweg, deel Oudeheerweg-Ruiter, kruispunt Heidekapelstraat-Lucien Reychlerstraat, deeltjes Van Eyckpark, kaatsplein Rodendries + herstellen putten in asfalt- en freesasfaltwegen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Overwegende dat in het kader van de opdracht Asfaltoverlagingswerken in Lange Beulestraat, Doornijkstraat tussen N70 en spoorweg, deel Vortekoestraat aan spoorweg, deel Oudeheerweg-Ruiter, kruispunt Heidekapelstraat-Lucien Reychlerstraat, deeltjes Van Eyckpark, kaatsplein Rodendries + herstellen putten in asfalt- en freesasfaltwegen een bijzonder bestek met nr. 2011/73 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,50 ; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Gelet dat het college in zitting van besliste om vermelde asfalttracés af te frezen/met asfalt te overlagen + putten te herstellen in asfalt- en freesasfaltwegen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 421/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met een lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/73 en de raming voor de opdracht Asfaltoverlagingswerken in Lange Beulestraat, Doornijkstraat tussen N70 en spoorweg, deel Vortekoestraat aan spoorweg, deel Oudeheerweg-Ruiter, kruispunt Heidekapelstraat-Lucien Reychlerstraat, deeltjes Van Eyckpark, kaatsplein Rodendries + herstellen putten in asfalt- en freesasfaltwegen, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,50. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.

17 Art. 3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Art. 4 : De kosten van deze werken zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien in het budget 2011, artikel 421/731-60, met lening. Art. 5 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 6 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 10. Aankopen : a. Aankoop auto dienst gebouwen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en firma's Overwegende dat in het kader van de opdracht aankoop auto dienst gebouwen een bijzonder bestek met nr. 2011/69 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,25 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 28 november 2011 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 421/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening; Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/69 en de raming voor de opdracht aankoop auto dienst gebouwen, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,25 incl. 21% btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

18 Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Garage Dieleman, Hoogstraat 104 te 9250 Waasmunster - Garage Van Goethem, Neerstraat 157 te 9250 Waasmunster - Garage De Ster, Grote Baan 58 te 9100 Sint-Niklaas - Garage Houttequiet, Kapelanielaan 1 te 9140 Temse - Garage Imschoot, Grote Baan 108 te 9250 Waasmunster - Garage Mouton, Wareslagestraat 109 te 9250 Waasmunster - Garage Vanhoecke, Prins Boudewijnlaan 117 te 9100 Sint-Niklaas - Waasland Motors, Kapelanielaan 2C te 9140 Temse - Autobedrijf Jacobs nv, Industriepark Noord 2 te 9100 Sint-Niklaas - Garage Goossens, Strijderslaan 34 te 9220 Hamme. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28 november 2011 om uur. Art. 5 : De kosten van deze aankoop zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien in het budget 2011, artikel 421/743-52, met lening. Art. 6 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. b. Aankoop computers gemeenteschool Centrum en Ruyter: gunning middels opdrachtencentrale Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Gelet op artikel 43, 11 van het Gemeentedecreet; Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 15 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (aankoop- of opdrachtencentrale); Gelet op het besluit van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 28 april 2010 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. ICT/2010/0014 voor de opdracht 'Raamcontract IT' met 'algemene offerteaanvraag' als wijze van gunnen en waarbij goedkeuring wordt verleend op te treden als opdrachtencentrale; Gelet op het voornoemde goedgekeurde bestek met nr. ICT/2010/0014, inzonderheid waar dit stelt: -(p 4 toepasselijke reglementering, sub 2 ): 'Wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikelen 2,4 en 15'; -(p. 5 beschrijving van de opdracht, in fine): 'De leveradressen kunnen elke site zijn verbonden aan het provinciale bestuur, of elke site verbonden aan één van de gemeentes uit de lijst in bijlage C van dit bestek'; -(p. 6 I.2 Identiteit van de opdrachtgever) De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2, 4 en 15 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van , ten aanzien van alle entiteiten vermeld in luik IV. -(p. 37 Bijlage C: Lijst met potentieel bestellende overheden: De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,4 en 15 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van , ten aanzien van alle onderstaande entiteiten. Het betreft de Oost-Vlaamse gemeentes die gebruik kunnen maken van het raamcontract. Hiertoe nemen zij rechtstreeks contact op met de projectcoördinator van de leverancier waarbij zij IT-materiaal kunnen bestellen aan de voorwaarden overeengekomen in dit raamcontract, en zolang het raamcontract loopt.'; Benadrukt wordt dat de leverancier rechtstreeks met de bestellende overheid spreekt en dat het provinciebestuur dus geen enkele verplichting

19 heeft of krijgt als gevolg van die gesprekken en de daaruit voortvloeiende bestelling(en), tenzij de bestellende overheid het provinciebestuur is natuurlijk. Ook benadrukt wordt dat het raamcontract geen exclusiviteit belooft en dat geen minimum afnames worden gegarandeerd. Gelet op het besluit van de deputatie van de Provincieraadsbesluit van Oost-Vlaanderen van 12 mei 2011 waarbij de voornoemde opdracht 'Raamcontract IT' wordt toegewezen aan IT1 (percelen 1 en 4) en BMx Computers nv (percelen 2 en 3); Overwegende dat de voornoemde opdracht 'Raamcontract IT-materiaal' van de Provincie Oost-Vlaanderen een opdrachtencentrale in de zin van artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006 Overwegende dat De Gemeente hiervan gebruik kan maken waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren; Overwegende dat de gemeentelijke basisscholen behoefte hebben aan volgende materialen: - Gemeenteschool centrum: 10 netbooks - Gemeenteschool Ruyter: 10 netbooks, 12 desktop PC s en 12 toestenborden en muizen Overwegende dat de uitgave voor de opdracht aankoop computermateriaal gemeentelijke basisschool centrum, geraamd op 4.000,00 euro, voorzien is in het budget van 2011, op artikel 722/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht aankoop computermateriaal gemeentelijke basisschool Ruyter, geraamd op 8.000,00 euro, voorzien is in het budget van 2011, op artikel 722/ van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening; Overwegende dat het is aangewezen dat de Gemeente van de opdrachtencentrale gebruik maakt: - Omdat de in de opdrachtencentrale voorziene producten voldoen aan de behoefte van de Gemeente. - Zodat zij zelf geen gunningprocedure moeten voeren hetgeen een besparing aan tijd en geld betekent. - Omdat de Provincie beschikt over meer technische expertise ter zake en de aangewende gunningcriteria ook gelden voor de gemeente. Overwegende dat mocht de Gemeente enkel voor zichzelf een gunningsprocedure voeren, het voor de hand ligt dat de prijszetting hoger zou zijn. Overwegende dat de opdrachtencentrale geen exclusiviteit inhoudt. Gelet op de offerte van BMx computers die ons werd overgemaakt en past binnen deze opdrachtencentrale; Overwegende dat deze offerte voldoet aan de vraag van de scholen; Art. 1 : Voor de aanschaf van computermateriaal voor de gemeenteschool kan gebruik gemaakt worden van de voornoemde opdrachtencentrale van de Provincie Oost-Vlaanderen. Art. 2 : Deze opdracht wordt gegund aan BMx computers, J. De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel, zijnde: * voor gemeenteschool centrum tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.616,60 excl. btw of 3.166,09 incl. 21% btw * voor gemeenteschool Ruyter tegen het nagerekende bedrag van 5.645,40 excl. btw of 6.830,93 incl. 21% btw. Art. 3 : De kosten van deze aankoop zullen gedragen worden door middel van de kredieten hiertoe voorzien in het budget 2011, artikel 722/742-53, met lening. Art. 4 : Indien de liquiditeitspositie van de gemeente dit toelaat, mag deze investering in afwachting van het effectief opnemen van de leningen geprefinancierd worden met eigen middelen. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. 11. Aanvullende verkeersreglementen :

20 a. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanduiden wegversmalling in de Groenstraat. Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Gelet op de nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Overwegende dat thv de wegversmalling in de Groenstraat enkel reflecterende paaltjes werden voorzien; Overwegende dat er geen verkeersborden staan die de wegversmalling aanduiden; Overwegende dat er verkeersborden die een wegversmalling aanduiden zullen geplaatst worden; Overwegende dat door de nodige signalisatie te plaatsen de verkeersleefbaarheid zal verhoogd worden; Art. 1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende het aanduiden van een wegversmalling in de Groenstraat zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art. 2 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke bepalingen aangebracht worden in overeenstemming met de bepalingen op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art. 3 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster. Art. 4 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het Gemeentedecreet worden bekendgemaakt. Art. 5 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. STEMMING bij handopsteking : JA : 20; NEEN : /; ONTHOUDING : 1 (raadslid Vandeloock) b. Intrekking aanvullend verkeersreglement dd op de politie van het wegverkeer betreffende verbod zwaar vervoer Nijverheidslaan Stationsstraat Hoogstraat. Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Gelet op de nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Zitting van 24 juni 2010.

Zitting van 24 juni 2010. Zitting van 24 juni 2010. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel Du Tré ( met raadgevende

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Zitting van 23 juni 2011

Zitting van 23 juni 2011 Zitting van 23 juni 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 21/02/2017 OPENBARE ZITTING

Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 21/02/2017 OPENBARE ZITTING Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 21/02/2017 OPENBARE ZITTING 1. Interne controle : Aktename eindrapport 2016 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42 2; Gelet op

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van 31 januari 2008.

Zitting van 31 januari 2008. Zitting van 31 januari 2008. Aanwezig : dhr. Gunther Pflips, Voorzitter, dhr. Rik Daelman,burgemeester, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, Paul Heyvaert, schepenen. De heren en

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 16 juni 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 31 mei a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 31 mei a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 23 mei 2012. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 31 mei a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 23 maart 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Zitting van 22 mei 2008.

Zitting van 22 mei 2008. Zitting van 22 mei 2008. Aanwezig : dhr. Gunther Pflips, Voorzitter, dhr. Rik Daelman,burgemeester, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, Paul Heyvaert, Dominique Roelandt, Michel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

Zitting van 19 december 2012.

Zitting van 19 december 2012. 1 Zitting van 19 december 2012. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr.

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie Zitting van 02 mei 2011 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Zitting van 29 oktober 2009.

Zitting van 29 oktober 2009. Zitting van 29 oktober 2009. Aanwezig : dhr. Gunther Pflips, Voorzitter, dhr. Rik Daelman,burgemeester, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint en Paul Heyvaert, mevr. Dominique Roelandt

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx Wim,

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie