Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten"

Transcriptie

1 Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten Gebaseerd op het zakboek Strafrecht voor de Politie Kluwer Zie voor een omvangrijke bespreking, verwijzing naar jurisprudentie, literatuur en vele praktijkvoorbeelden het zakboek Strafrecht (1 gratis per locatie MNL)

2 Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten - Dagelijkse opsporingspraktijk - Generalist - Basiskennis wordt aanwezig geacht - Tips/verbeterpunten Zie voor zedenmisdrijven de afzonderlijke presentatie Presentatie wordt niet vooraf verstrekt ivm verwerkte stellingen met antwoorden: noteer bij eventuele aantekeningen dianummer Zie voor de presentatie > dia s en toetsen 2

3 Doelstelling presentatie Leren doe je niet door het (uitsluitend) volgen van een cursus maar vooral door zelf aan de slag te gaan Het beste leer je door (thuis) aan de hand van (op het werk) te beoordelen of beoordeelde zaken het zakboek Sr voor de Politie te bestuderen: de veel voorkomende misdrijven, deelneming en poging/voorbereiding Met heel veel praktijkvoorbeelden en praktijktips Deze presentatie: klok horen luiden en wel weten waar klepel hangt': weten wanneer je iets moet opzoeken en vervolgens snel kunnen vinden én juist toepassen als je het nodig hebt Door dit te doen leer je vanzelf bij 3

4 Inhoud presentatie 1. Inleiding/voorwaardelijk opzet/medeplegen 2. Opruiing 3. Huisvredebreuk 4. Openlijk geweld 5. Brandstichting/brand door schuld 6. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 7. Belediging 8. Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 9. Belaging 10. Mishandeling/dood door schuld 11. Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing 12. Verduistering 13. Oplichting/flessentrekkerij 14. Vernieling 15. Heling/witwassen 16. WWM/WVW 17. Het pv/onrechtmatig verkregen bewijs

5 Wetboek van strafrecht - Het aantal de laatste jaren gewijzigde en nieuwe strafbepalingen uit Sr loopt in de honderden!! - Een goede kennis van Sr leidt tot conclusie dat het aantal potentiële strafbare feiten (veel) omvangrijker is dan wordt vermoed - En dat er op de meeste misdrijven vh staat - En dat er dus ook eerder (zwaardere) dwangmiddelen kunnen worden toegepast dan voor mogelijk wordt gehouden

6 Wetboek van strafrecht Voorbeelden zeer ruime strafbepalingen: - Medeplegen - Medeplichtigheid - Poging - Voorbereiding - 10a Opiumwet - Deelneming criminele organisatie - Belaging - Openlijk geweld - Vernieling en mishandeling - Opruiing - Terreurwetgeving - Enz. enz

7 Voorwaardelijk opzet Vereist: 1. Dat er een aanmerkelijke kans bestond dat het gevolg zou intreden én 2. Dat de verdachte tijdens zijn handelen wetenschap heeft gehad van die aanmerkelijke kans én 3. Dat de verdachte die aanmerkelijke kans bewust heeft aanvaard (op de koop toe genomen)

8 Medeplegen (art. 47 Sr) Vereist is bewust en nauwe samenwerking gericht op de totstandkoming van een strafbaar feit Bij de medepleger dient sprake te zijn van dubbel opzet gericht op: - het tot stand brengen van het feit én - samenwerking met de andere dader(s) Bijv. door nauwe betrokkenheid bij de planning, voorbereiding en organisatie Voorwaardelijk opzet kan daarbij volstaan

9 Opzet/schuld/deelneming/poging/ voorbereiding/vrijwillige terugtred Zie aparte presentatie op internet

10 Stelling - A en B zijn net door portier uit discotheek gezet - A is uiterst geëmotioneerd en schreeuwt naar B dat die B terug moet gaan en die portier moet schieten - B weet A echter te kalmeren en neemt A vervolgens mee naar huis Heeft A door zijn uitlatingen een misdrijf waarop vh staat gepleegd?

11 Inhoud presentatie 1. Inleiding/voorwaardelijk opzet/medeplegen 2. Opruiing 3. Huisvredebreuk 4. Openlijk geweld 5. Brandstichting/brand door schuld 6. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 7. Belediging 8. Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 9. Belaging 10. Mishandeling/dood door schuld 11. Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing 12. Verduistering 13. Oplichting/flessentrekkerij 14. Vernieling 15. Heling/witwassen 16. WWM/WVW 17. Het pv/onrechtmatig verkregen bewijs

12 Opruiing (art. 131 Sr) Hij die - in het openbaar - mondeling of bij geschrift of afbeelding - tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag - opruit wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie

13 Opruiing (art. 131 Sr) - Ook wanneer handeling waartoe wordt opgeruid reeds is aangevangen - Niet vereist dat opruiing gevolg heeft - Ook strafbaar als opruiing tot één persoon is gericht - Voltooid zodra woorden die opruiing inhouden zijn uitgesproken - Vh-misdrijf: ahbhd, ivs, ibs, enz mogelijk

14 Inhoud presentatie 1. Inleiding/voorwaardelijk opzet/medeplegen 2. Opruiing 3. Huisvredebreuk 4. Openlijk geweld 5. Brandstichting/brand door schuld 6. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 7. Belediging 8. Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 9. Belaging 10. Mishandeling/dood door schuld 11. Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing 12. Verduistering 13. Oplichting/flessentrekkerij 14. Vernieling 15. Heling/witwassen 16. WWM/WVW 17. Het pv/onrechtmatig verkregen bewijs

15 Stelling Bij een verblijfsontzegging hoeft voor een strafbare huisvredebreuk slechts éénmaal het vertrek gevorderd te worden

16 Huisvredebreuk (art. 138 Sr) Feitelijk twee strafbepalingen: Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf bij een ander in gebruik 1. wederrechtelijk binnendringt en/óf 2. wederrechtelijk aldaar vertoevende zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert Binnengaan na ontzegging (waarvan verdachte weet) is dus binnendringen en er behoeft dus niet meer gevorderd te worden!!

17 Huisvredebreuk (art. 138 Sr) Binnendringen Tegen de onmiskenbare wil van de rechthebbende Blijkende bijv. uit - Woorden of schriftelijke ontzegging (namens) rechthebbende (moet verdachte wel weten) - Omstandigheden (slot, bordje verboden toegang)

18 Huisvredebreuk (art. 138 Sr) Binnendringen (lid 2) Hij die zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing is binnengekomen in de voor de nachtrust bestemde tijd wordt geacht te zijn binnengedrongen

19 Inhoud presentatie 1. Inleiding/voorwaardelijk opzet/medeplegen 2. Opruiing 3. Huisvredebreuk 4. Openlijk geweld 5. Brandstichting/brand door schuld 6. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 7. Belediging 8. Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 9. Belaging 10. Mishandeling/dood door schuld 11. Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing 12. Verduistering 13. Oplichting/flessentrekkerij 14. Vernieling 15. Heling/witwassen 16. WWM/WVW 17. Het pv/onrechtmatig verkregen bewijs

20 Stelling Voor openlijk geweld is vereist dat ten tijde en ter plaatse van het plegen van het geweld publiek aanwezig was

21 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Openlijk 1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de 4e categorie. 2. De schuldige wordt gestraft: 1. 6j of geldboete 4 e cat indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel tengevolge heeft; 2. 9j of geldboete 5 e cat indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft; 3. 12j of geldboete 5 e cat indien dat geweld de dood tengevolge heeft. 3. Art. 81 Sr blijft buiten toepassing (MH: met geweld wordt gelijk gesteld brengen in staat van bewusteloosheid of onmacht)

22 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Openlijk - Geweld dat zich door onverholen, niet-heimelijk bedreven daden heeft geopenbaard, zodat daardoor de openbare orde is aangerand - Aanwezigheid publiek niet vereist - Openlijk kan blijken uit de plaats waar, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het geweld is uitgeoefend - Openbare plaats dus niet vereist, ook bijv. van achter een venster aan de openbare weg

23 Stelling Voor openlijk geweld is vereist dat de verdachte zelf ook geweld heeft gepleegd

24 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Geweld - Niet vereist is dat alle verdachten geweld gepleegd hebben, mits er maar sprake is van in vereniging plegen (zie hierna) - Enig resultaat van het geweld is niet vereist maar kan voor de veroorzaker wel strafverzwarend werken (zie lid 2, daarover hierna meer) - Niet vereist is dat personen/goederen ook geraakt worden

25 Stelling Voor een veroordeling ter zake openlijk geweld is voldoende dat de verdachte deel uitmaakte van de groep die het openlijke geweld heeft gepleegd

26 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) In vereniging: Kamerstukken - Onvoldoende is het uitsluitend deel uitmaken van de groep - Vereist is een significante (wezenlijke) bijdrage aan het geweld Bijdrage kan bestaan - uit een gewelddadige handeling maar ook uit het rondlopen met bivakmuts over hoofd onder aanmoediging van anderen - door een rol in de organisatie te spelen door deelnemers aan de openlijke geweldpleging te werven - door aanmoedigen of gejoel of het afschermen van degenen die gewelddaden plegen tegen anderen die dat willen beletten

27 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) In vereniging: jurisprudentie - Voldoende significante (wezenlijke) bijdrage aan geweld, bijdrage zelf behoeft niet van gewelddadige aard te zijn - Bijv. het nagenoeg tegelijkertijd plegen van geweld tegen eenzelfde slachtoffer door personen die onmiddellijk daaraan voorafgaande zich in groepsverband hebben opgehouden - De band tussen de geweldplegers hoeft niet hecht te zijn: daaronder valt ook de persoon welke drie met de politie vechtende mannen te hulp schiet door vanuit een heel ander punt in de menigte met stenen te gaan gooien

28 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) In vereniging: jurisprudentie - De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt is niet voldoende - Onvoldoende is ook het bij een demonstratie getalsmatig versterken en het zich niet distantiëren van de groep toen deze haar toevlucht zocht tot het plegen van het geweld - Ook onvoldoende is het zich opnieuw voegen bij de personen die geweld pleegden en zich niet distantiëren van de nieuwe vechtpartij, nadat de verdachte aanwezig was geweest bij de eerdere vechtpartij

29 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) In vereniging: jurisprudentie Telkens voldoende significante of wezenlijke bijdrage: - Het vervoeren van de daadwerkelijke pleger van het geweld naar de plaats delict, wetende van het te plegen geweld - Het gedurende de geweldpleging uitschelden van de slachtoffers - Het bedreigen van/bang maken van de slachtoffers met een op een mes gelijkend voorwerp - Het organiseren van en aanmoedigen tijdens de geweldpleging (MH: denk ook aan strafbaarheid wegens opruiing: art. 131 Sr) - Het tegenhouden, insluiten en vastpakken van de slachtoffers - Het achtervolgen en insluiten van het slachtoffer 29

30 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Jurisprudentie: achtervolgen en niet-distantiëren Verdachte is met twee anderen achter het slachtoffer aangerend, waarna het slachtoffer tegen de grond is gewerkt en herhaaldelijk is geschopt Zelfs als de verdachte niet zelf zou hebben geschopt of geslagen, zoals hij beweert, heeft hij op geen enkele wijze getracht de medeverdachten, met wie hij die avond optrok, van de gewelddadigheden af te houden of zich zelfs maar van de gewelddadigheden te distantiëren, terwijl hij er met zijn neus bovenop stond

31 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Jurisprudentie: filmen van (openlijk) geweld ( Happy Slapping ) Door het filmen van de geweldpleging van zijn medeverdachten heeft verdachte een significante bijdrage geleverd aan de geweldpleging en de bedreigende situatie voor het slachtoffer (aldus medepleger van openlijk geweld) Zie voor veel meer voorbeelden het zakboek Sr en voor krakers Ubicapand rechtspraak.nl (en nieuwe zakboek in september)

32 Stelling De in art. 141, 2e lid opgenomen strafverzwaringen (vernieling, zwaar lichamelijk letsel en/of de dood) zijn uitsluitend van toepassing op de verdachte die zelf deze strafverzwaring heeft toegebracht

33 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Strafverzwaring lid 2 De in het 2e lid vermelde zwaardere strafbedreigingen hebben uitsluitend betrekking op de dader van het openlijke geweld van wie komt vast te staan: - dat hij zelf goederen heeft vernield of - dat het door hemzelf gepleegde geweld - enig lichamelijk letsel; - zwaar lichamelijk letsel of - de dood tengevolge heeft gehad Pv moet voor een veroordeling ter zake dit 2 e lid duidelijkheid verschaffen!

34 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) Tips Pv 1. Waaruit bestond deelneming van iedere verdachte 2. Openlijk 3. Bij bewijstechnisch moeilijke zaken: kledingsignalement 4. Overzicht van eventueel door verdachten/getuigen gebruikte roepnamen/geboortenamen/bijnamen (Kees, Cornelis, Van der Bilt, die rooie en/of die dikke kan dezelfde persoon betreffen) 5. Extra aandacht voor de rol van iedere verdachte, vooral bij 2e lid (strafverzwaring) 6. Redenen van wetenschap van getuigen, enz. van voorgaande punten (gezien, gehoord, gevoeld, enz.) 7. Onafhankelijke getuigen 8. Matrix (overzicht per verdachte)?

35 Inhoud presentatie 1. Inleiding/voorwaardelijk opzet/medeplegen 2. Opruiing 3. Huisvredebreuk 4. Openlijk geweld 5. Brandstichting/brand door schuld 6. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 7. Belediging 8. Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 9. Belaging 10. Mishandeling/dood door schuld 11. Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing 12. Verduistering 13. Oplichting/flessentrekkerij 14. Vernieling 15. Heling/witwassen 16. WWM/WVW 17. Het pv/onrechtmatig verkregen bewijs

36 Stelling Het afsteken van een vuurwerkbom in een brievenbus valt niet onder art. 157 Sr (brandstichting)

37 Brandstichting (art. 157 Sr) Hij die opzettelijk 1. brand sticht, 2. een ontploffing teweegbrengt of 3. een overstroming veroorzaakt, wordt gestraft met: 1. 12j of geldboete 5 e cat, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is 2. 15j of geldboete 5 e cat, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is 3. levenslang of 30j, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood tengevolge heeft 37

38 Brandstichting (art. 157 Sr) - Het opzet behoeft uitsluitend gericht te zijn op de brand, ontploffing of overstroming en niet op het gevolg (gemeen gevaar, levensgevaar, zwaar lichamelijk letsel en/of de dood) - Als opzet wél gericht was op bijv. de dood: (poging tot) moord of doodslag - Op brandstichting de dood ten gevolge hebbende staat levenslange gevangenisstraf, op doodslag niet

39 Ontploffing / Overstroming (art. 157 Sr) Een ontploffing teweegbrengen: bijv. middels een zogenaamde vuurwerkbom (in een brievenbus of woning) Een overstroming veroorzaken: water over land brengen door het wegnemen van een waterkering, het doorsteken van een dijk of aquaduct, het openzetten van een sluis

40 Stelling Voor het bestanddeel gemeen gevaar voor goederen is vereist dat dit gevaar meerdere goederen betreft

41 Stelling Voor het bestanddeel gemeen gevaar voor goederen is vereist dat het gevaar andere goederen betreft dan het goed dat in brand gestoken is

42 Gemeen gevaar voor goederen te duchten (art. 157 Sr) - Moet naar algemene ervaringsregels voorzienbaar zijn geweest - Niet dus als zich ten tijde van de brandstichting geen goederen in de nabijheid bevonden - Moet meerdere goederen betreffen, bijv. de zich in een naastgelegen perceel bevindende voorwerpen - Moet andere goederen betreffen dan het goed dat in brand gestoken is - De goederen waarvoor gemeen gevaar te duchten is moeten aan een ander toebehoren dan aan de brandstichter - Anders mogelijk art. 428 Sr: in brand steken van eigen onroerend goed zonder verlof burgemeester

43 Levensgevaar / Zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten (art. 157 Sr) - Van gevaar voor leven/zwaar lichamelijk letsel is niet reeds sprake indien brand is gesticht in een woning - Vereist is dat dit gevaar inderdaad te duchten was - Dient ten tijde van de brandstichting naar algemene ervaringsregels voorzienbaar te zijn geweest - Van die voorzienbaarheid zal geen sprake zijn als de bewoner(s) zich ten tijde van de brandstichting niet in de woning bevond(en) - Pv zal hier duidelijkheid over moeten verschaffen

44 Brand enz. door schuld (art. 158 Sr) Hij aan wiens schuld brand, ontploffing of overstroming te wijten is, wordt gestraft: 1. 6m of geldboete 4e cat, indien daardoor gemeen gevaar voor goederen ontstaat 2. 1j of geldboete 4e cat, indien daardoor levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander ontstaat 3. 2j of geldboete 4e cat, indien het feit iemands dood tengevolge heeft

45 Brand enz. door schuld(art. 158 Sr) - Grove of aanmerkelijke schuld - Gelet moet worden op het geheel van gedragingen of nalaten van de verdachte, de aard en ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval - Niet de geringe onachtzaamheid

46 Inhoud presentatie 1. Inleiding/voorwaardelijk opzet/medeplegen 2. Opruiing 3. Huisvredebreuk 4. Openlijk geweld 5. Brandstichting/brand door schuld 6. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 7. Belediging 8. Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 9. Belaging 10. Mishandeling/dood door schuld 11. Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing 12. Verduistering 13. Oplichting/flessentrekkerij 14. Vernieling 15. Heling/witwassen 16. WWM/WVW 17. Het pv/onrechtmatig verkregen bewijs

47 Ambtsdwang (art. 179 Sr) Hij die door geweld of bedreiging met geweld een ambtenaar dwingt tot het volvoeren van een ambtsverrichting of het nalaten van een rechtmatige ambtsverrichting (4j of geldboete 4 e cat) Het betreft hier (bedreiging met) geweld tegen een nog niet handelende ambtenaar Verzet tegen een handelende ambtenaar is strafbaar gesteld in art. 180 en 184 Sr

48 Stelling Op ambtsdwang (art. 179 Sr) staat geen vh

49 Stelling Op wederspannigheid (art. 180 Sr) staat vh

50 Ambtsdwang (art. 179 Sr) - Op ambtsdwang staat vh (4j), op kale wederspannigheid (art. 180 Sr) niet (1j) - Bij gekwalificeerde wederspannigheid wél vh mogelijk (zie art. 181 én 182 Sr)

51 Ambtsdwang (art. 179 Sr) - Uit het pv moet duidelijk blijken waartoe de ambtenaar gedwongen werd (wat hij moest volvoeren of wat hij moest nalaten) - De dader moet zich bewust zijn geweest dat de ambtenaar als zodanig zou handelen of nalaten en dat dit zou betreffen een ambtsverrichting - Onder ambtsverrichting worden alle handelingen verstaan waartoe de functie gelegenheid geeft

52 Ambtsdwang (art. 179 Sr) - Het beletten van een onrechtmatige ambtsverrichting is niet strafbaar - Wel mogelijk art. 284 Sr (algemene dwangartikel) of art. 300 e.v. Sr (mishandeling) (wel goed naar strafuitsluitingsgronden kijken) - Zie voor strafverzwaringen art. 181 en 182 Sr (bijv. bij enig letsel als gevolg of in vereniging)

53 Wederspannigheid (art. 180 Sr) Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen (1 jaar) - Het betreft hier (bedreiging met) geweld tegen een handelende ambtenaar, (bedreiging met) geweld tegen een nog niet handelende ambtenaar is strafbaar gesteld in art. 179 Sr - Op kale wederspannigheid dus geen vh, wél op gekwalificeerde wederspannigheid (art. 181 én 182 Sr)

54 Wederspannigheid (art. 180 Sr) - Het tenietdoen van een voltooide ambtshandeling valt niet onder wederspannigheid, mogelijk wel onder mishandeling, bedreiging, vernieling of ambtsdwang (zie de wettekst van art. 179 Sr: volvoeren nieuwe ambtsverrichting) - Verzet tegen een voltooide aanhouding is dus niet strafbaar, wel bijv. het verzet tegen het op die aanhouding volgende overbrengen naar een politiebureau ter voorgeleiding aan een hulpovj (van belang voor pv/dagvaarding) - Goed beoordelen en tijdig, juist en volledig verwerken in het pv! - En voor het OM: juiste tenlastelegging maken

55 Wederspannigheid (art. 180 Sr) Uit het pv dient duidelijk te blijken waaruit de rechtmatige bediening bestond / waarop die gebaseerd was bijv. - aanhouding op heterdaad van een verdachte - overbrenging van een aangehouden verdachte naar een politiebureau ter voorgeleiding aan de hulpovj - hulpverlening aan iemand die dat behoeft - uitschrijven van een bekeuring - handhaving van de rechtsorde (art. 3 Politiewet) - enz

56 Wederspannigheid (art. 180 Sr) De rechtmatigheid van het optreden van een politieambtenaar ter handhaving van de openbare orde (art. 3 Politiewet) hangt er mede van af of het door de omstandigheden naar redelijk inzicht wordt vereist Zie voor een omvangrijke bespreking van politieoptreden op basis van art. 3 Politiewet het zakboek HulpOvJ en de bespreking van art. 184 Sr

57 Wederspannigheid (art. 180 Sr) Als achteraf blijkt dat de betreffende opsp. ambt. niet werkzaam was in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening (bijv. onbevoegde ahbhd) dan is het verzet gericht tegen die opsp. ambt. weliswaar niet strafbaar maar kan dat niet strafbare verzet mogelijk wel strafbaar zijn als mishandeling en/of belediging waarbij wel goed naar mogelijke strafuitsluitingsgronden gekeken moet worden

58 Wederspannigheid (art. 180 Sr) - Van rechtmatige uitoefening van de bediening blijft sprake als achteraf blijkt dat verdachte feit waarvoor aangehouden toch niet gepleegd heeft - Een verdenking wordt niet met terugwerkende kracht onrechtmatig als achteraf blijkt dat de politie zich heeft vergist over het redelijk vermoeden of de strafbaarheid - De beoordeling van de vraag of er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld dient volgens de HR te geschieden aan de hand van de op het moment van de verdenking bekende feiten en omstandigheden

59 Wederspannigheid (art. 180 Sr) Bij de beoordeling rechtmatigheid uitoefening bediening kan de strafrechter de noodzaak en proportionaliteit van het desbetreffende overheidsoptreden betrekken

60 Gekwalificeerde ambtsdwang of wederspannigheid (art. 181 Sr) De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 179 en 180 omschreven worden gestraft: 1. 5j of geldboete 4e cat, indien het misdrijf of de daarmede gepaard gaande feitelijkheden enig lichamelijk letsel ten gevolge hebben 2. 7j + 6m of geldboete 5 e cat, indien zij zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebben 3. 12j of geldboete 5e cat, indien zij de dood ten gevolge hebben

61 Gekwalificeerde ambtsdwang of wederspannigheid: verbod taakstraf (art. 22b Sr) 1. Een taakstraf wordt niet opgelegd in geval van veroordeling voor: a. een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad b. een van de misdrijven omschreven in de artikelen 181, 240b, 248a, 248b, 248c en

62 Gekwalificeerde ambtsdwang of wederspannigheid: verbod taakstraf (art. 22b Sr) 2. Een taakstraf wordt voorts niet opgelegd in geval van veroordeling voor een misdrijf indien: 1 aan de veroordeelde in de vijf jaren voorafgaand aan het door hem begane feit wegens een soortgelijk misdrijf een taakstraf is opgelegd, en 2 de veroordeelde deze taakstraf heeft verricht dan wel op grond van art. 22g de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis is bevolen 3. Van het eerste en tweede lid kan worden afgeweken indien naast de taakstraf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd

63 Medeplegen ambtsdw./wedersp.; letsel/dood (art. 182 Sr) 1. De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 179 en 180 omschreven, door twee of meer personen met verenigde krachten gepleegd, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 4e categorie. 2. De schuldige wordt gestraft: 1. 7j + 6m of geldboete 5e cat, indien het door hem gepleegde misdrijf of de daarbij door hem gepleegde feitelijkheden enig lichamelijk letsel tengevolge hebben; 2. 12j of geldboete 5e cat, indien zij zwaar lichamelijk letsel tengevolge hebben; 3. 15j of geldboete 5e cat, indien zij de dood tengevolge hebben

64 Niet voldoen aan bevel en beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr) 1. Hij die - opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, - alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met 3m of geldboete 2e cat

65 Niet voldoen aan bevel (art. 184 Sr) - Het wettelijk voorschrift moet uitdrukkelijk inhouden dat de betrokken ambtenaar gerechtigd is tot het doen van een bevel of vordering!! - Art. 3 Politiewet bevat een algemene taakomschrijving voor de politie en kan NIET als zodanig worden aangemerkt - Art. 3 Politiewet kan wél als een wettelijk voorschrift worden aangemerkt ter uitvoering waarvan de in art. 184 Sr bedoelde ambtenaren handelingen kunnen ondernemen waarvan het beletten, belemmeren of verijdelen overtreding van art. 184, eerste lid, Sr kan opleveren Zie voor een uitgebreide bespreking van politieoptreden op basis van art. 3 Politiewet het zakboek HulpOvJ

66 Niet voldoen aan bevel (art. 184 Sr) Voorbeelden van andere strafbepalingen dan art. 184 Sr waarin het niet voldoen aan een bevel of vordering strafbaar is gesteld: - art. 185 Sr (bemoeilijken ambtsverrichting/ordehandhaving tijdens ambtsverrichtingen) i.v.m. art. 124 Sv - art. 186 Sr (niet verwijderen op bevel bij volksoploop/ samenscholing) - het (als overtreding) strafbaar gesteld niet opvolgen van een bevel/vordering in apv s (met ongeveer dezelfde straf bedreigd als art. 184 Sr..)

67 Beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr) De handeling die belet, belemmerd of verijdeld wordt behoeft niet de persoonlijke handeling van de ambtenaar te zijn maar kan ook zijn hetgeen een ander op zijn last verricht - Beletten: onmogelijk maken - Belemmeren: moeilijk maken - Verijdelen: de gevolgen wegnemen, krachteloos maken

68 Beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr) Zolang een ambtshandeling nog niet is aangevangen, kan zij niet worden belet, belemmerd of verijdeld (zie dan mogelijk art. 179 Sr: ambtsdwang)

69 Beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr) - De aanhouding van een verdachte is niet voltooid zodra hij is aangegrepen, maar duurt voort zolang hij wordt vastgehouden (of ter voorgeleiding weer wordt vastgehouden) - Tot zolang kan deze handeling in de zin van art. 184 Sr worden belemmerd - Ook het na aanhouding overbrengen naar een politiebureau (ter voorgeleiding aan een hulpovj) kan uiteraard belemmerd worden

70 Inhoud presentatie 1. Inleiding/voorwaardelijk opzet/medeplegen 2. Opruiing 3. Huisvredebreuk 4. Openlijk geweld 5. Brandstichting/brand door schuld 6. Ambtsdwang/wederspannigheid/bevel/beletten, etc. 7. Belediging 8. Bedreiging/uitingen die verklaringsvrijheid kunnen beperken 9. Belaging 10. Mishandeling/dood door schuld 11. Diefstal/joyriding/diefstal dmv geweld/afpersing 12. Verduistering 13. Oplichting/flessentrekkerij 14. Vernieling 15. Heling/witwassen 16. WWM/WVW 17. Het pv/onrechtmatig verkregen bewijs

71 Stelling Belediging vereist dat de beledigde zich ook daadwerkelijk beledigd voelde

72 Belediging (art. 261 e.v. Sr) - Belediging vereist NIET dat de beledigde zich ook daadwerkelijk beledigd voelde - Een uiting is beledigend als zij de strekking heeft een ander in zijn eer en goede naam aan te tasten - Daarvan is in het algemeen sprake als de uitlating woorden bevat die op zichzelf genomen een beledigend karakter hebben

73 Belediging (art. 261 e.v. Sr) Bij woorden die op zichzelf genomen niet beledigend zijn (bijv. mierenneuker, homofiel, mongool) zal belediging afhangen van de context (omstandigheden/situatie) waaronder de woorden zijn gebruikt (bijv. tijdens het uitschrijven van een bekeuring of tijdens surveillance in het uitgaanscentrum in aanwezigheid van publiek) In voorkomende gevallen context dus goed omschrijven in het pv

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Dwangmiddelen Lichamelijke integriteit Gebaseerd op hoofdstuk 5 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie

Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr)

Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr) Master thesis - Nederlands recht - Accent strafrecht Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr) In hoeverre is de, middels wetswijziging voorgestelde uitbreiding van het recht op zelfbescherming

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank:

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank: JURISPRUDENTIE - deel 2 Zoals beschreven en van commentaar voorzien door Paul Enkelaar Expertisecentrum Verkeer en Vervoer - Politieacademie - Apeldoorn Teksten verschenen in het blad Verkeersknooppunt

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1 WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1915 no. 75, G.B. 1916 no.

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991)

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991) Twaalfhoven-Railwaypassagiers Het Hof heeft de voorwaarden van de onderhavige ongevallenverzekering aldus (1970) uitgelegd, dat het niet kennisgeven van een ongeval aan verweerster binnen 3 maal 24 uur

Nadere informatie

Strafrecht met mate N. Jörg & C. Kelk, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2001)

Strafrecht met mate N. Jörg & C. Kelk, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2001) Strafrecht met mate N. Jörg & C. Kelk, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2001) Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Karakter en plaats van het strafrecht. 1. Mensen straffen elkaar. Materieel strafrecht:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie

Minder ernstig Vaker gestraft

Minder ernstig Vaker gestraft Minder ernstig Vaker gestraft Een onderzoek naar de aard en kwalificatie van jeugdcriminaliteit Dirk J. Korf Annemieke Benschop Tom Blom Maike Steen m.m.v. Jennifer Doekhie, Marijn Everartz en Niels Büller

Nadere informatie

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid K.N.C.B. TUCHTREGLEMENT 12 april 2015 als bedoeld in artikel 22 van de statuten, vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering gehouden te Nieuwegein op 11 april 2015. Inhoudsopgave AFDELING I -

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 12 februari 2014 Inhoudsopgave Introductie...6 1. Wettelijke vereisten...7 1.1 Geweldsmisdrijf...7 1.1.1 Opzet...8 1.1.2 In Nederland...8 1.1.3 Aannemelijkheid...8

Nadere informatie

Onderzoek naar de verbetering van de ondersteuning van de werknemers in het verhalen van de schade na een geweldsdelict.

Onderzoek naar de verbetering van de ondersteuning van de werknemers in het verhalen van de schade na een geweldsdelict. Onderzoek naar de verbetering van de ondersteuning van de werknemers in het verhalen van de schade na een geweldsdelict. Naam: Gaby Koekkoek Studentnummer: 2006941 Organisatie: Arriva Personenvervoer Nederland

Nadere informatie

Convenant. Beroepsgeheim & Veilige Zorg

Convenant. Beroepsgeheim & Veilige Zorg Convenant Beroepsgeheim & Veilige Zorg Convenant Beroepsgeheim & Veilige Zorg Convenant Beroepsgeheim & Veilige Zorg de partijen: Rode Kruis Ziekenhuis / Kennemergastziekenhuis / Spaarne Ziekenhuis / Parnassia

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE. I. Algemeen deel

MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE. I. Algemeen deel 31 560 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken

Nadere informatie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Informatie voor politieprofessionals HUISELIJK GEWELD TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen, hulpverleners en andere intermediairen

Nadere informatie

Handhavers op de koffie

Handhavers op de koffie PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) Internet http://www.vno-ncw.nl Handhavers

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelauto, Model BESTEL 2010-01

Voorwaarden Bestelauto, Model BESTEL 2010-01 Voorwaarden Bestelauto, Model BESTEL 2010-01 AANDACHTSPUNTEN Aangifte van diefstal Bij diefstal van verzekerde zaken moet u aangifte doen bij de politie. In het buitenland moet u er rekening mee houden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model ME 03.5.03 A Autoverzekering Inhoudsopgave Pagina Algemeen Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie