BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat EG UDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: Gegevens De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat EG UDEN Route de Crèhavouetta Nord 63 (case postale 528) CH 3963 Crans-Montana ZWITSERLAND \17,, Faillissementsnummer : f 13/0376 Datum uitspraak 16 april 2013 Curatoren Mr. Ph.W. Schreurs en Mr. J.E. Stadig Rechter-commissaris : Mr. L.G.J.M. van Ekert Activiteiten onderneming : De heer Lips is (middelljk) bestuurder en tot voor kort certificaathouder in een groot vastgoedconcern Verslagperiode 15 oktober 2013 tot en met 15 april 2014 De wijzigingen ten opzichte van voorgaande verslagen zijn in het navolgende verslag vetgedrukt weergegeven. 1. INVENTARISATIE 1.1 Algemeen De heer Lips woont met zijn niet-geregistreerde partner samen in de woning aan de Heinsbergenstraat te Uden. De heer Lips en zijn partner zijn een samenlevingscontract aangegaan. Zijn partner huurt een deel van de woning te Uden. In een door de heer Lips en zijn partner op 1 april 2013 gezamenlijk ondertekende verklaring is vastgelegd dat het pand in Uden kwalificeert als door partijen tezamen bewoonde woning en partijen ter plaatse een gemeenschappelijke huishouding voeren. De heer Lips is tevens ingeschreven als woonachtig Crans-Montana, Zwitserland. Op de betreffende woning wordt op dit verslag nog nader teruggekomen. De heer Lips heeft curatoren op faillissementsdatum een organogram overhandigd dat als billage 1 bij dit verslag wordt gevoegd.

2 tot Kraayensteijn BANNING De heer Lips is als bestuurder van de Stichting Administratiekantoor Castie Capital tevens bestuurder van de onderliggende Lips Group B.V., LHO Beheer B.V., Berzona B.V., Cerentino B.V., Gordevia B.V. en voor kort Monumentenzorg B.V. Voorts was de heer Lips zelf 100% aandeelhouder van de Zwitserse vennootschap Togano Ag. Als bijlage 2, 3 en 4 worden door de heer Lips aangereikte vereenvoudigde organogrammen van de situatie in de groep per respectievelijk 1juni 2012, 1januari 2013 en 16 april 2013 (aangeduid als heden) bij dit verslag gevoegd. De heer Lips en zijn partner hebben vier minderjarige en een meerderjarig kind. Omdat deze recent mede-eigenaren van vermogensbestanddelen van de heer Lips zijn geworden, komen curatoren hier in dit verslag nog nader op terug. Tot 19 december was de heer Lips (middels de Stichting Administratiekantoor Castie Capital) certificaathouder van de aandelen in de Lips Group B,V., Cerentino B.V., Gordevia B.V. en Berzona B.V., alsmede aandeelhouder in Kraayensteijn Monumentenzorg B.V. De heer Lips was aldus deels juridisch deels economische gerechtigde in de onderliggende groep van circa 157 vennootschappen. Bij notariële akte van 19 december 2012 heeft de heer Lips de certificaten en aandelen verkocht en geleverd aan de Stichtingen Malvaglia, Prato, Giomico, Olivone en Quinto per overdracht voor de prijs van 1,--. De partner van de heer Lips en de Stichting Vijf Musketiers verleenden in hun hoedanigheid van pandhouders op de aandelen en de certificaten hun goedkeuring aan vestiging van een tweede pandrecht ten behoeve van de heer Lips. De betreffende akte d.d. 19 december 2012 zal als bijlage bij het volgende voortgangsverslag worden gevoegd (in verband met het ingestelde hoger beroep nog niet bij dit verslag). Van de in de akte genoemde Stichtingen worden ten deze (bijlage 5) uittreksels Handelsregister bij dit verslag gevoegd. Daaruit blijkt dat de betreffende Stichtingen worden beheerst door gelieerde partijen in die zin dat de heer H.P.J. van den Hurk volgens mededeling van de heer Lips een oude studievriend is, mevrouw J.A.G.M. van Sluisveld zijn partner, de heer M.A. Grandjean Perrenod Contesse administrateur van de groep die reeds jarenlang bij (vennootschappen van) de heer Lips in dienst is en met name voor familieaangelegenheden zijn administratieve steun en toeverlaat is. In de verslagperiode hebben curatoren bericht ontvangen dat de heer Lips ontslag heeft genomen als bestuurder van de vennootschappen Gordevia B.V., Berzona B.V., Kraayenstein Monumentenzorg B.V., Cerentmo B.V. en Lips Group B.V. Tot nieuwe bestuurders werden benoemd de heer Meijndert en Grandjean. -2-

3 Op 24 februari 2014 hebben curatoren bericht ontvangen dat de heren Meijndert en Grandjean met ingang van 4 februari 2014 op hun beurt ontslag als bestuurder van voornoemde vennootschappen hadden genomen. Met ingang van 4 februari 2014 is de heer H.J.G.M. Boogers, voormalig commissaris in de vennootschappen, tot bestuurder benoemd. De heer Boogers heeft als bestuurder van Kraayenstein Monumentenzorg B.V. besloten surséance van betaling voor die vennootschap aan te vragen. De rechtbank te s Hertogenbosch heeft Kraayenstein Monumentenzorg B.V. op 1 april 2014 voorlopig surséance van betaling verleend. De faillissementsaanvrage die ABN AMRO Bank N.V. jegens Berzona B.V. indiende is door het gerechtshof te Amsterdam afgewezen. Tegen dat arrest is nog cassatieberoep aanhangig. 1.2 Oorzaak faillissement De groep waarvan de heer Lips via Stichting Administratiekantoor Castie Capital bestuurder is heeft haar vermogen (voornamelijk) belegd in vastgoed. Tot het intreden van de grote economische crisis vormden inkomsten uit vastgoed ook het verdienmodel voor de groep. De Lips groep heeft SMAN-register valuators te Zaandijk in 2012 onderzoek laten instellen naar de waarde in het economisch verkeer van de certificaten van de aandelen in de diverse groepsvennootschappen. In de waarderingsrapporten wordt vastgesteld dat als gevolg van de economische- en kredietcrisis zowel de waarde van de objecten als de herfinancieringsmogelijkheden daarvan sterk zijn verslechterd. Op taxatiedatum werd vastgesteld dat de waarde van de vastgoedobjecten in de verschillende vennootschappen aanzienlijk lager is dan de hoogte van de daarop rustende externe financieringen. De heer Lips geeft aan doende te zijn met herfinanciering. Volgens failliet is de oorzaak van het faillissement dat ABN AMRO Bank N.V. in weerwil van volgens failliet gemaakte afspraken het faillissement heeft aangevraagd. Bij verzoekschrift van 5 maart 2013 heeft ABN-AMRO Bank NV te Amsterdam het faillissement van Lips aangevraagd op basis van: -3-

4 a. een lening ad ,-- b. een rekening-courant faciliteit ter hoogte van ,35 c. borgtochten Berzona B.V. in totaal ,-- cl. borgtocht Kraayensteijn Monumentenzorg ,-- De arrondissementsrechtbank te s-hertogenbosch (rechtbank Oost-Brabant) heeft op 16 april 2013 het faillissement uitgesproken. Op 24 april 2013 is namens Lips bij het Gerechtshof te s-hertogenbosch hoger beroep tegen het faillissementsvonnis ingesteld. De behandeling van het hoger beroep is bepaald op 5juni Het Gerechtshof te s-hertogenbosch heeft bij haar arrest van 20juni 2013 het faillissementsvonnis van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 16 april 2013 bekrachtigd. Het betreffende arrest wordt als bijlage 10 bij dit verslag gevoegd. Inmiddels heeft failliet beroep in cassatie tegen het arrest van liet Gerechtshof ingesteld. Het is nog niet bekend wanneer in cassatie uitspraak valt te verwachten. De advocaatgeneraal heeft op 7 februari 2014 tot bekrachtigiug van het fafflissementsvonnis geconcludeerd. 1.3 Huur a. De heer Lips verhuurt een deel van de woning aan de Heinsbergenstraat te Uden aan zijn partner voor een huurprijs ad 3.950,-- per maand, zulks ingaande 18 maart Volgens een tussen failliet en zijn partner opgemaakte verklaring gedateerd 1 april 2013 zou de huur over de periode tot 1 april 2013 zijn voldaan middels verrekening. De betreffende verrekening vormt nog onderwerp van onderzoek. Ter zake de woning aan de Heinsbergenstraat zijn tot op heden een vijftal betalingen gedaan ten bedrage van 2.962,50 per maand. Een deel van de huur wordt ingehouden in verband met gepretendeerde gebreken aan het gehuurde. Curatoren betwisten de betreffende gebreken en zijn van oordeel dat de huur integraal dient te worden voldaan. Curatoren zullen te dezer zake op korte termijn tot dagvaarding overgaan. b. De heer Lips verhuurt een deel van de woning aan de Heinsbergenstraat 50 te Uden aan een van de groepsvennootschappen, en wel Montemagno B.V. te Amsterdam (althans volgens het ter beschikking staande huurcontract, volgens de heer Lips zou verhuurd worden aan Haeresteijn Holding B.V., eerst heden ontvingen curatoren bijgevoegd (bijlage 5a) van de raadsvrouwe van failliet met bijlage. Dit bericht moet nog door -4-

5 in BANNING curatoren worden beoordeeld). De huurprijs beloopt ,63 inclusief BTW per kwartaal. Ook deze huur zullen curatoren ieder geval vanaf faillissementsdatum, en voor zover nog verschuldigd ook voor de periode voordien invorderen. Tot op heden is van Montemagno B.V. en Haerestijn Holding B.V. slechts ten dele huurbetalingen ontvangen. Haerestijn Holding B.V. betaalt niet volledig omdat zij van mening is de verschuldigde huren te mogen verrekenen met een vordering. Haerestijn Holding B.V. heeft de huur bij overeenkomst van 1 april 2013 van Montemagno B.V. overgenomen. Naar het oordeel van curatoren is de verrekening zowel in strijd met artikel 54 fw als in strijd met rechtspraak over huurbetalingen na fafflissement. Curatoren zullen dan ook machtiging vragen tot dagvaarding van Haeresfijn Holding B.V. tot betaling van de verschuldigde huren. c. De heer Lips is eigenaar van een woning aan de Vijffiuizerweg 38 te Uden. Hij heeft deze verhuurd bij overeenkomst van 19 februari 199$ aan zijn ouders verhuurd voor een huurprijs van 1.233,03 per maand. Curatoren zullen de betreffende huur in ieder geval vanaf faillissementsdatum invorderen, over de periode voordien voor zover nog verschuldigd. De onderhavige woning is op 1 november 2013 verkocht voor een koopsom ad ,-- k.k. De koopsom werd onder inhouding van de boedelbijdrage ad 2.500,-- afgedragen aan hypotheekhouder Rabobank. 2. ACTIVA 2.1. Onroerende zaken a. De heer Lips is eigenaar van de woning aan de Heinsbergenstraat te Uden. Op dit onroerend goed rust een hypotheek ter grootte van ,-- van Berzona B.V. Dit pand wordt verhuurd (zie paragraaf 1.3.b). De vordering van Berzona B.V. is verpand aan de ABN AMRO Bank, welke tevens een eigen hypotheek op dit onroerend goed heeft. ABN AMRO treft inmiddels voorbereidingen voor executoriale verkoop van de betreffende woning. b. Een woning aan de Vijffiuizerweg 3$ te Uden waarop een eerste hypotheek is gevestigd van de Rabo Hypotheek Bank alsmede Rabobank Amsterdam ten bedrage van in totaal ,22 (d.d. 19 februari 199$). Voorts is een tweede hypotheek gevestigd ten bedrage van de ouders van fai11ie ten bedrage van ,16. Dit onroerend goed is verhuurd. -5-

6 Het onderhavige goed is met toestemming van de rechter-commissaris door curatoren verkocht voor een koopsom van ,-- k.k., terwijl de koper voorwaardelijk afstand heeft gedaan van zijn vordering krachtens hypothecaire geldiening ten bedrage van ,82. De voorwaarde is afbankelijk van de vraag of er schenkingsrechten verschuldigd zijn. In dat laatste geval zal de koopsom worden verhoogd naar ,--. Het transport van de woning heeft plaatsgevonden op 1 november c. De heer Lips is tevens eigenaar van een kantoorgebouw aan de Honigmannstraat 100-0$ te Heerlen. Curatoren hebben in de verslagperiode van failliet begrepen dat Berzona B.V. het onderhavige gebouw heeft verhuurd aan twee zakelijke huurders, ANWB en Stichting Weller Wonen. De betreffende verhuur zou krachtens volmacht/lastgeving namens de heer Lips plaatsvinden. De huurpenningen die Berzona B.V. ontving van de huurders zouden weer zijn verpand aan Cerentino B.V. In de verslagperiode is de vordering van Cerentino B.V. op Berzona B.V. volgens mededelingen van Cerentino B.V. evenwel teniet gegaan, zodat het betreffende pandrecht is komen te vervallen. Curatoren plegen thans overleg met Berzona B.V. over de inning van de onderhavige huurpenningen vanaf faillissementsdatum. De huurders betalen op dit moment geen huur in afwachting van de resultaten van het overleg. Curatoren hebben Berzona in de verslagperiode gedagvaard tot betaling; een vonnis wordt op korte termijn verwacht. Curatoren zijn daarnaast in overleg met raadsman van failliet, Berzona B.V. en Cerentino B.V. teneinde tot een vaststeffingsovereenkomst te komen. Uitgangspunt in de concept vaststeffingsovereenkomst zal zijn dat de huur vanaf faillissementsdatum voor rekening van de boedel zal komen. Indien de beoogde vaststellingsovereenkomst tot stand komt zullen curatoren nog met ABN AMRO overleggen hoe met betrekking tot de huurinkomsten over 2013 om te gaan met het pandrecht van de bank, destijds gevestigd door een rechtsvoorganger van Berzona B.V. In de voorliggende vaststeffingsovereenkomst zal de boedel vanaf 1januari 2014 zelfstandig verhuurder zijn. d. Tot 7 september 2012 was de heer Lips eigenaar van een perceel grond van circa 5000 vierkante meter met daarop aanwezig een woonhuis aan de Route de Crèhavouetta Nord 63 te Crans-Montana, Zwitserland. Bij akte van 7 september 2012 heeft hij dit woonhuis geschonken aan zijn meerderjarige zoon en zijn andere vier (nog minderjarige) kinderen. Curatoren onderzoeken de rechtmatigheid van de betreffende transactie. -6-

7 Curatoren ontvingen in de verslagperiode een taxatierapport van de betreffende woning waaruit blijkt dat de getaxeerde waarde bij onderhandse verkoop substantieel hoger is dan de daarop rustende liypotheekschuld. Curatoren hebben failliet (als voogd namens zijn minderjarige kinderen) gevraagd vrijwillig mee te werken aan retro-overdracht van de betreffende woning aan de boedel, welke medewerking door failliet is geweigerd. Vervolgens is bij de kantonrechter te s-hertogenbosch een verzoek ingediend om mr. H.J. van Boxel tot bijzonder curator over de vier minderjarige kinderen te benoemen. Curatoren zijn voornemens tegen die benoeming beroep in te stellen. Curatoren onderzoeken de mogelijkheden van aantasting van de betreffende schenking naar Zwitsers recht. Naar Nederlands recht hebben curatoren de schenking vernietigd bij brief aan de betrokken partijen d.d. 12 februari Namens de betrokken kinderen en de niet-geregistreerd partner van failliet is gereageerd met de mededeling dat de vernietiging naar Zwitsers recht geen effect zou sorteren. e. De heer Lips is economisch eigenaar van een derde onverdeeld aandeel in een winkelcentrum te Berlicum. In de verslagperiode is overleg gepleegd met aspirant gegadigden over koop van het betreffende aandeel. De niet-geregistreerde partner van failliet alsmede Stichting De Vijf Musketiers pretenderen een pandrecht op het betreffende aandeel. Curatoren hebben een bod op het betreffende aandeel ontvangen, de pandhouders hebben zich daarover nog niet uitgelaten. Het overleg over de verkoop van het betreffende aandeel zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. In de verslagperiode is het betreffende aandeel verkocht voor een koopsom van ,--. Het betreffende bedrag is op 4 februari 2014 op de boedelrekening bijgeschreven. f Curatoren doen nog nader onderzoek naar onroerende zaken. 2.2 Inventaris In de woning in Uden is een uitgebreide inventaris aangetroffen. Deze is mogelijk deels eigendom van de partner van failliet. De partner van failliet pretendeert voorts vuistpandrecht op deze inventaris. Curatoren hebben inmiddels taxatie laten verrichten. -7-

8 overeenkomstig BANNING Taxatie van overige inventarisgoederen (o.m. Zwitserland en Knokke) moet nog plaatsvinden. In de verslagperiode heeft taxatie van de inventarisgoederen in Zwitserland en Knokke plaatsgevonden. failliet is gevraagd om verklaring van het verschil tussen de door failliet aangekochte inventarissen en de aangetroffen inventaris c.q. thans getaxeerde waardes. Op de vraag naar verantwoording van niet aangetroffen goederen is door failliet nog niet gespecificeerd geantwoord. Curatoren hebben in de afgelopen periode verzocht om: a. De originele pandakten, welke tot op heden niet zijn ontvangen. b. Een verklaring van het verschil van de door failliet aangekochte inventaris en de aangetroffen inventaris c.q. thans getaxeerde waardes, welke verklaring niet werd ontvangen. Bij beschikking van 27 november 2013 heeft de Voorzieningenrechter te s-hertogenbosch mevrouw Van Sluisveld verlof verleend de aan haar verpande ïnventarissen te Uden en Crans-Montana onderhands te verkopen. Zij heeft de betreffende inventarissen aan zichzelf verkocht bij overeenkomst van 28 november 2013, welke als bijlage 13 bij dit verslag wordt gevoegd. Naar zij meedeelt zouden deze inventarissen thans niet langer haar eigendom zijn, zie daarover nader hoofdstuk III van dit verslag Andere activa De heer Lips is aandeelhouder van 97% aandelen van de aandelen Beeckesteijn Holding S.A. De heer Lips geeft curatoren aan niet over onbezwaarde liquide middelen of andere vermogensbestanddelen te beschikken. In de verslagperiode heeft de heer Lips toegezegd curatoren een volmacht te willen verstrekken teneinde ter zake wereldwijd informatie op te vragen en indien opportuun activa aan de boedel over te dragen. De concept-volmacht is aan faffliet ter ondertekening toegezonden, deze is echter ondanks veelvuldige verzoeken nog niet terug ontvangen. Omdat failliet op dit punt maar ook op andere punten in vergaande mate tekort schiet in de nakoming van zijn inlichtingen- en reconstructieverplichtingen in het kader van het onderhavige faillissement, heeft de rechtbank bij beschikking van 13 december bepaald dat failliet wederom in verzekerde bewaring dient te worden gesteld op gronde van het bepaalde in artikel 88 Faillissementswet. De rechtbank heeft de betreffende beschllddng abusievelijk mede aan de raadsman van failliet toegezonden. Sedertdien heeft failliet geweigerd voor curatoren te verschijnen zijn verplichtingen als neergelegd in de artikelen 105, 106 Faillissementswet en is hij feitelijk voortvluchtig. -8-

9 1 BANNING Wel heeft failliet nog aan de rechtbank verzocht om het bevel tot bewaring weer op te heffen. Dat verzoek is bij beschikking van de rechtbank d.d. 31 januari 2014 afgewezen. Failliet heeft daartegen beroep ingesteld. Sedertdien is failliet nog steeds voortvluchtig. De heer Lips is krachtens schriftelijke arbeidsovereenkomst in dienst van groepsvennootschap Montemagno 3.V. De vennootschap is aangeschreven het periodiek aan de heer Lips verschuldigde aan de boedel te voldoen. Daarop werd eerst gisterenavond bijgevoegde reactie (bijlage 5b) van de raadsvrouwe van failliet d.d. 16 mei 2013, uur ontvangen. Curatoren zullen de raadsvrouwe uitleggen dat bedoelde verpanding van salaris dat na faillissement verschijnt niet werkzaam kan zijn. De boedel heeft tot op heden geen enkele salarisbetaling van de werkgever van failliet ontvangen. Voorts heeft failliet per 1 september 2013 vrijwillig meegewerkt aan ontslagname, zowel in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap waar hij in dienst was, als pro se/werknemer. Tegelijkertijd geeft faiffiet aan wel werkzaamheden te blijven verrichten. Curatoren overwegen een dagvaarding tot betaling van loon/fictief loon. Zoals uit het voorgaande blijkt was het vermogen van de heer Lips tot 19 december 2012 voor een deel aanwezig in de vorm van certificaten op de aandelen van alle vennootschappen in de groep. Curatoren beoordelen de op 19 december 2012 tot stand gekomen transactie nog. In de verslagperiode is gebleken dat failliet tot 5 maart 2011 eigenaar was van een dertien tal luxe auto s. failliet heeft deze op die datum verkocht aan Stichting De Vijf Musketiers, een Stichting waarin naar mededeling van failliet de belangen van zijn kinderen zouden zijn ondergebracht. De Stichting wordt bestuurd door een oude studievriend van failliet. De koopsom van de betreffende auto s ten bedrage van ,-- werd verrekend met een op dat moment gepretendeerde vordering van de Stichting op failliet. De betreffende overeenkomst wordt als bijlage 11 bij dit verslag gevoegd. De koopsom van de betreffende auto s is aan curatoren verantwoord met een A4-formulier waarop een aantal waardes afkomstig van een autoverkoopsite (Autoscout) staan aangegeven. Een taxatie per maart 2011 is niet beschikbaar. De Stichting De Vijf Musketiers heeft dejuridische eigendom van de auto s op haar beurt overgedragen aan Togano A.G. in Zwitserland. In artikel 3 van de verkoopovereenkomst van failliet aan Stichting De Vijf Musketiers is vastgelegd dat failliet een exclusief gebruiksrecht van de betreffende auto s zou hebben. In de overeenkomst is voorts vastgelegd dat alle kosten verbonden aan de betreffende auto s door failliet zouden moeten worden gedragen. Curatoren onderzoeken de rechtmatigheid van de betreffende verkoop, alsmede van de daarop gevolgde verrekening. -9-

10 In de verslagperiode heeft de niet-geregistreerd partner van failliet nader het standpunt ingenomen dat zij op grond van het door haar met failliet gesloten samenlevingscontract voor 50% eigenares van de betreffende auto s zou zijn c.q. zou zijn gebleven. Dit standpunt is strijdig met de door failliet met de Stichting de Vijf Musketiers en Togano AG gesloten transacties. Curatoren hebben tot op heden geen eigendom van auto s aan de zijde van de niet-geregistreerd partner van faiffiet kunnen vaststellen. In augustus 2012 heeft faffliet aan Mercedes dealer A.S.V. in Veghel nog de koopsom voor een Mercedes G65 voldaan ten bedrage van ,--. Failliet stelt geen eigenaar van de betreffende auto te zijn geworden. De koopsom van de betreffende auto zou door de Stichting De Vijf Musketiers in rekening-courant zijn verrekend, terwijl de juridische eigendom van deze auto bij Togano A.G. zou zijn komen te rusten. Curatoren bestrijden dit standpunt en zullen tot betaling c.q. revindicatie dagvaarden. 3. DEBITEUREN Als billage 6, 7 en $ worden de bij curatoren bekende overzichten van debiteuren en crediteuren gevoegd. In verband met ingestelde hoger beroep zijn de namen van de betreffende partijen op deze bijlagen vooralsnog geanonimiseerd. Gebleken is dat de niet-geregistreerde partner van failliet en Stichting De Vijf Musketiers een pandrecht op alle vorderingen pretenderen. Curatoren hebben de beide pandhouders een termijn gesteld als bedoeld in artikel 58 lid 1 Fw, welke termijn op 1juli 2013 is verstreken. Dit betekent dat de pandhouders niet langer gerechtigd zijn de betreffende vorderingen als separatist te innen. Desalniettemin blijven de pandhouders voortgaan met incassopogingen en weigeren de betreffende debiteuren aan te schrijven dat uitsluitend curatoren bevoegd zijn tot inning. Curatoren hebben vervolgens een kort geding jegens pandhouders aanhangig gemaakt teneinde hen te dwingen de debiteuren schriftelijk mee te delen dat uitsluitend bevrijdend aan curatoren betaald kan worden. Deze vordering is door de Voorzieningenrechter te s-hertogenbosch toegewezen bij vonnis van 11 november Het daartegen door de pandhouders ingestelde beroep is door hen niet bij het gerechtshof aanhangig gemaakt, waarna curatoren van instantie zijn ontslagen en pandhouders in de proceskosten in beroep zijn veroordeeld

11 In de periode dat curatoren het kort geding tegen pandhouders voerden hebben bestuurders van de vennootschappen die tot betaling waren aangeschreven (CIG Holding, Cerentino B.V. en Lips Group B.V.) curatoren in de waan gelaten dat de vorderingen van Lips nog niet waren voldaan, zulks terwijl zij wisten naar achteraf bleek dat zij deze vorderingen reeds medio juli 2013 aan de pandhouders voldaan hadden. Als curatoren die wetenschap eerder gehad hadden, hadden zij de kort geding procedure die heeft geleid tot het vonnis van 11 november 2013 niet gevoerd, althans anders ingekleed. Nu curatoren pas nâ het kort geding vonnis bekend raakten met de betalingen, was de boedel genoodzaakt een tweede procedure te starten tegen pandhouders om de betalingen aan CIG Holding B.V., Cerentino B.V. en Lips Group B.V. terug te vorderen. Curatoren hebben bestuurders van de betreffende vennootschappen (de heer Meijndert en Grandjean) persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de dientengevolge nodeloos veroorzaakte kosten. Alle intercompany-debiteuren werden na 1 juli 2013 tot betaling aangeschreven. Het betreft hier ïntercompany-debiteuren die volgen uit de opgave van failliet zelf, tevens bestuurder van de betreffende vennootschappen. De vennootschappen reageren met de mededeling dat zij de betreffende vorderingen niet kennen, met het verzoek aan curatoren hun gepretendeerde vordering nader toe te lichten en te specificeren. Curatoren hebben failliet gevraagd zich te dezer zake nader te verklaren en aan te geven of hij als bestuurder nu wel of niet betaling van de betreffende vorderingen zal overgaan. Op de betreffende vragen heeft failliet niet geantwoord. Eerst na het voornoemde kort geding vonnis d.d. 11 november 2013 hebben failliet en zijn niet-geregistreerd partner meegedeeld dat een aantal intercompany-debiteuren na 1juli 2013 reeds betalingen aan de pandhouders verricht hadden. Omdat de betreffende debiteuren en de pandhoudster mevrouw J.A.G.M. van Sluisveldmeenden dat die betalingen nog gerechtvaardigd waren, weigerden zij de betreffende bedragen aan de boedel af te dragen. Curatoren hebben vervolgens pandhoudster gedagvaard tot afdracht, welke vordering door de Voorzieningenrechter te s-hertogenbosch bij vonnis van 5 februari 2014 werd toegewezen. Ondanks betekenhiig daarvan blijft mevrouw Van Sluisveld in gebreke te voldoen aan dit rechterlijk oordeel. Curatoren hebben vervolgens beslag gelegd op de inventaris van het woonhuis in Uden (zie paragraaf 2.2. van dit verslag). Vervolgens blijkt mevrouw Van Sluisveld zich op het standpunt te stellen dat de eigendom daarvan inmiddels zou zijn overgedragen aan de Stichting Beheer Automobielen, en wel middels overeenkomst van 19 januari Curatoren beoordelen thans het op dit punt door mevrouw Van Sluisveld ingenomen standpunt. -11-

12 Voorts hebben curatoren hitercompany-vennootschappen Kraayensteiu Monumentenzorg B.V. en Gordevia B.V. in kort geding tot betaling gedagvaard. Bij vonnis van de Voorzieningenrechter Oost-Brabant d.d. 30 januari 2014 werd Kraayenstein Monumentenzorg veroordeeld tot betaling van ,-- te vermeerderen met rente en kosten. Deze vennootschap heeft daarop volgend surséance van betaling aangevraagd. De betreffende vordering werd inmiddels ingediend bij de bewindvoerder van Kraayensteiu Monumentenzorg BN., mr. R. Dekker te Rosmalen. Bij vonnis in kort geding d.d. 30 januari 2014 werd Gordevia B.V. veroordeeld tot betaling van ,-- te vermeerderen met rente en kosten. Dit bedrag werd inmiddels ontvangen. De betaling van Gordevia dient overeenkomst het vonnis van de Voorzieningenrechter in depot te worden gehouden in afwachting van de uitkomst van een door Gordevia aangespannen bodemprocedure. Gordevia en Kraayenstein bestrijden namelijk nog steeds dat curatoren terzake deze intercompany-vorderingen inningsbevoegd zouden zijn. Zij hebben curatoren te dezer zake inmiddels gedagvaard in een bodemprocedure bij de rechtbank te Roermond. Curatoren zijn in overleg met de raadslieden van pretense pandhouders om te bezien of via prorogatie een versnelde procedure-afspraak gemaakt kan worden. Uit voorgaande onderdelen blijkt reeds van een veelheid van procedures tussen partijen. Exclusief faillissementsverhoren zijn tot op heden 37 procedures aanhangig of aanhangig geweest. 4. BANK / ZEKERHEDEN 4.1. Vorderingen Banken a. ABN AMRO Bank N.V. Curatoren verwijzen in deze zaak naar paragraaf 1.2. van dit verslag. De bank heefi een vordering ingediend van in totaal ,6$. ABN AMRO heeft in de verslagperiode het faillissement van groepsvennootschap Berzona B.V. aangevraagd. Het betreffende verzoek is door de rechtbank afgewezen omdat de intercompany vordering van Cerentino B.V. op Berzona B.V. (welke als steunvorderiug diende) volgens mededeling van failliet kort voor de behandelingsdatum zou zijn betaald. Om die reden heeft de rechtbank geen pluraliteit kunnen vaststellen. Het

13 betreffende vonnis is inmiddels door het gerechtshof te Amsterdam bekrachtigd. ABN AMRO heeft tegen dat arrest beroep in cassatie ingesteld. ABN AMRO heeft tezamen met SNS Bank besloten tot verstrekking van boedeikrediet. Voor de omgang daarvan wordt mede verwezen naar het ten deze bijgevoegde financieel verslag per 2 april b. Beeckesteyn Holding N.V. Beeckesteyn Holding heeft een vordering opgeëist ten bedrage van ,75. Daaraan is toegevoegd dat de opeising van de vordering op de heer Lips te Beeckesteyn Holding N.V. gebeurt onder voorbehoud van een uitspraak in beroep c.q. een bevestiging voor voormeld faillissement. c. SNS Bank SNS Bank heeft vorderingen ingediend terzake een borgstelling van ,-- inclusief rente waar tegenover een onderpand met een beperkte waarde, alsmede een restvordering uit het project The Wall ten bedrage van ,--. Naar het oordeel van de heer Lips zijn de vorderingen van SNS te betwisten omdat SNS daarvan eerder bij vaststelïingsovereenkomst afstand heeft gedaan. Curatoren zullen op dit punt nog nader onderzoek instellen. In de verslagperiode heeft ook SNS Bank besloten tot verstrekking van boedeikrediet. Voor de omvang wordt verwezen naar het bijgevoegde fmancieel verslag per 2 april d. Union Bancaire Privée UBP De Union Bancaire Privée UBP te Geneve heeft uit hoofde van een verstrekte hypothecaire geldlening een bedrag van een hoofdsom CHF ,-- opeisbaar te vorderen van failliet. De raadsman van de betreffende bank (mi. P.P.N. Wijnands te Utrecht) heeft per mail van 24 april 2013 aangegeven dat de heer Lips tot dusverre bij is met zijn verplichtingen jegens cliënten. Het onderpand voor de bank is de hiervoor reeds beschreven woning te Crans-Montana, Zwitserland

14 De Union Bancaire Privée UBP te Geneve heeft haar vordering inmiddels nader gespecificeerd. Naar de stand per 30 september 2013 beloopt de vordering van de bank inmiddels CHF ,66, zulks inclusief een contractuele boete ten bedrage van CHF ,--. De verschuldïgde rente bedraagt CHG ,66 per maand. UBP heeft in Zwitserland een procedure aanhangig gemaakt om tot verkoop van de aan haar verhypothekeerde woning te komen. Het is curatoren gebleken dat failliet zonder instemming of medeverking van curatoren verweer voert tegen het betreffende verzoek. Curatoren verstaan zich te dezer zake inmiddels met een advocaat in Zwitserland. e. Deutsche Bank N.V. Deutsche Bank heeft aangegeven een vordering te hebben uit hoofde van rekening courant ter grootte van circa ,--. Ter zekerheid van het krediet is een hypotheek gevestigd ten bedrage van ,-- op het onroerend goed aan de Heinsbergenweg 52 te Uden. De bank geeft aan dat de heer Lïps tot datum faillissement zijn verplichtingen jegens haar correct is nagekomen. In afwachting van het door de heer Lips aangekondigde hoger beroep heeft de bank haar vordering nog niet ingediend en heeft opzegging van de verstrekte faciliteit nog niet plaatsgevonden. f. Rabobank Rabobank Amsterdam heeft een vordering bij curatoren ingediend ten bedrage van ,22. Nog niet alle aangeschreven banken hebben een mogelijke vordering in het faillissement ingediend. Tot op heden zijn wel vorderingen ingediend door ABN AMRO, Rabobank, SNS Bank en Union Bancaire Privée UBP. Curatoren is voorts gebleken van afgegeven borgstellingen ten bedrage van in totaal ,0$. De partijen ten gunste van wie deze borgstellingen zijn afgegeven hebben tot verslagdatum geen vorderingen bij curatoren ingediend. De betreffende vordering is inmiddels verminderd met de opbrengst ad ,-- uit de verkoop van de woning aan de Vijtbuizerweg te Uden Leasecontracten Volgens opgave van de heer Lips is hij niet betrokken bij leasecontracten

15 4.3. Beschrijving zekerheden a. ABN AMRO BANK N.V. Bij de van de heer Lips ontvangen stukken bevindt zich een kredietofferte van een van haar rechtsvoorgangers uit Daarin wordt gesproken over een eerste hypotheek op het pand aan de Honingmannstraat te Heerlen, een tweede hypotheek waarvan ,-- op het woonhuis aan de Heinsbergenstraat 50 te Uden, verpanding van de huurpenningen van het pand aan de Honingmannstraat 100 los te Heerlen alsmede verpanding van het opstalrecht van het pand aan de Honingmannstraat te Heerlen. Bedoelde zekerheden zijn overgegaan naar ABN AMRO. b. INGBankN.V. ING heeft curatoren aangeschreven ter zake haar vordering ad ,75 op de Stichting winkelcentrum Berlicum waarin de heer Lips voor 33% zou deelnemen. De bank beschikt over een hypotheekrecht op onroerend goed aan het Mercuriusplein 1-23 te Berlicum. c. Beeckesteyn Holding B.V. Voor zover thans bekend heeft Beeckesteyn Holding B.V. voor haar vordering geen zekerheden bedongen. d. SNS Bank. SNS Bank heeft een vordering ingediend, maar moet nog opgave van haar zekerheden verstrekken. e. UNION Bancaire privée Geneve Deze bank heeft een recht van eerste en tweede hypotheek op de woning in Crans Montana, Zwitserland. f. Deutsche Bank Voor het krediet en rekening-courant ad ,-- is er een eerste hypotheek verkregen op het onroerend goed aan de Heinsbergenstraat 52 te Uden voor een bedrag ad ,--. g. Rabobank. De Rabobank heeft een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van ,22 op de woning aan de Vijfhuizerweg 3$ te Uden, alsmede een pandrecht op een effectendepot bij de Rabobank te Amsterdam waarin zich effecten

16 geregistreerd is BANNING met een aankoopwaarde van Hft ,-- (199$) zouden moeten bevinden. De bank heeft vordering inmiddels opgeëist en aangegeven over te zullen gaan tot uitwinning. h. BerzonaB.V. Deze vennootschap heeft een recht van hypotheek ter hoogte van het huis te Uden aan de Heinsbergenstraat De betreffende vordering is nog niet gespecificeerd. l ,--op Stichting de Vijf Musketiers en J.A.G.M. van Sluisveld. Bij onderhandse akte van 19 september 2012 (geregistreerd 20 september 2012) heeft de heer Lips het economisch eigendom in enkele appartementsreçhten in eigendom toebehorend aan de Stichting Exploitatie Winkelcentrum Berlicum verpand aan zijn partner mevrouw J.A.G.M. van Sluisveld aan Stichting De Vijf Musketiers. Bij onderhandse akte d.d. 18 oktober 2012, geregistreerd in Brussel op 16 november 2012 zijn de aandelen in Beeckesteyn Holding B.V. verpand aan mevrouw J.A.G.M. van Sluisveïd aan Stichting De Vijf Musketiers. Bij notariële akte van 29juni 2010 zijn aan van J.A.G.M. van Sluisveld en Stichting De Vijf Musketiers het pandrecht op aandelen en certificaten in de vennootschap Gordevia B.V. te Amsterdam, Berzona B.V. te Amsterdam, Cerentino B.V. te Amsterdam en Lips Group B.V. te Amsterdam verstrekt. Bij onderhandse akte d.d. 2 februari 2012 is aan Stichting De Vijf Musketiers het saldo op een bankrekening bij de Banque Cantonale de Valais verpand. Van registratie van de betreffende akte is niet gebleken. Bij onderhandse akte van 2 februari 2012 is aan mevrouw J.A.G.M. van Sluisveld verpand een eerder door Burgfonds The Wall B.V. aan de heer Lips verpande vordering op van Wijnen Waalwijk B.V. uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een aannemingsovereenkomst d.d. 13 september Op 1 april april 2013 door de beer Lips aan Stichting De Vijf Musketiers een aantal vorderingen en saldi verpand zoals nader omschreven in de akte die als bijlage 9 bij dit verslag is gevoegd. In verband met het ingestelde hoger beroep zijn de namen op deze pandljst geanonimiseerd. Curatoren hebben de rechtmatigheid van de verschillende zekerheden nog in onderzoek

17 5. RECHTMATIGHEID 5.1 Algemeen De gefailleerde heeft aangegeven dat de curatoren meer informatie vragen dan waartoe de reikwijdte van de inlichtingenplicht (in de visie van failliet) strekt. Ter zake de beslissing van de rechter-commissaris dat bepaalde inlichtingen aan curatoren zijn te verstrekken heeft failliet inmiddels beroep bij de rechtbank ingesteld. Ter verkrijging van inlichting hebben inmiddels een drietal verhoren van failliet plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris. Op dit moment hebben curatoren nog geen volledig inzicht in het vermogen van gefailleerde. Zij hebben een accountant ingeschakeld teneinde tot een volledig en juist inzicht te komen, failliet verleent zijn medewerking aan betreffend accountantsonderzoek. Curatoren hebben privé-administratie in beslag wifien nemen ten huize van failliet te Uden. De partner en kinderen van faiffiet hebben bezwaar gemaakt in verband met mogelijke schending van hun privacy. Bij overeenkomst is afgesproken dat alle administrafie in bewaring werd gegeven bij en notaris om inzage te regelen bij nadere overeenkomst of op grond van een rechterlijk vonnis. Nadat overeenstemming niet binnen de afgesproken tijd bereikt kon worden, hebben curatoren betrokkenen gedagvaard in kort geding. De behandeling van dat kort geding is geschorst op grond van een ter zitting bereikte gedeeltelijke overeenstemming. Het kort geding wordt op korte termijn voortgezet. Zoals uit dit verslag blijkt twijfelen curatoren aan de rechtmatigheid van een veelheid van de door failliet voorafgaand aan het faillissement uitgevoerde transacties. Daarnaast is in de verslagperiode gebleken dat failliet niet in voldoende mate voldeed aan zijn wettelijke inlichtingenplicht, als gevolg waarvan hij op bevel van de rechtbank 25 dagen in gerechtelijke bewaring heeft doorgebracht in het Huis van Bewaring te Grave. De inbewaringsteffing is op 13 oktober 2013 geschorst op de navolgende voorwaarden: a. dat gefailleerde gevraagd en ongevraagd en ongeclausuleerd en onverwijid volledige en juiste inlichtingen verstrekt ter voldoening aan zijn informatieverplichting ex artikel 105 Fw; 5. dat gefailleerde, al dan niet middels een van de vennootschappen waarvan hij bestuurder is zich onthoudt van gedragingen en rechtshandelingen die enig (vermogens) nadelen voor de boedel opleveren; c. dat gefaffieerde zonder toestemming van de rechter-commissaris niet naar het buitenland zal vertrekken

18 Nadat gebleken was dat failliet de betreffende voorwaarden in ernstige mate overtrad heeft de rechtbank bij beschikking van 13 december 2013 opnieuw de inbewaringsteffing bevolen. Vervolgens heeft failliet om opheffmg van het bevel van de rechtbank d.d. 13 december 2013 verzocht. Dat verzoek is bij beschikking van de rechtbank d.d. 31januari 2014 afgewezen. De betreffende uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl onder C/01/ FT RK Failliet heeft ook om ontheffmg van de sub c. gestelde voorwaarde gevraagd c.q. aan de rechter-commissaris toestemming verzocht regelmatig naar Knokke, België te mogen vertrekken. Deze toestemming is door de rechter-commissaris geweigerd. Voorts ziet de rechter-commissaris geen aanleiding de paspoortsignaleriug van failliet in te trekken Paulianeus handelen Curatoren onderzoeken of er sprake is van paulianeuze handelingen. In dit verband is van belang dat curatoren kort na fafflissementsdatum in samenspraak met failliet aan Joanknecht & Van Zeist Accountants hebben verzocht om een accountantsrapport op te stellen omtrent de ontwikkelingen van het vermogen van failliet en zijn niet-geregistreerd partner in de periode van circa 5 jaar voor faillissement tot faillissementsdatum. Op het moment dat het betreffende rapport vrijwel gereed was heeft failliet accountant meegedeeld zich met bepaalde passages te kunnen verenigen en hem aansprakelijk gesteld indien hij liet rapport in de aangekondigde vorm aan curatoren zou uitbrengen. De voltooiing van dat rapport is als gevolg van deze aansprakelijkstelling aanzienlijk vertraagd, 0p de punten waarover kennelijk tussen accountant en failliet discussie bestaat is naar curatoren hebben begrepen aan failliet en zijn niet-geregistreerd partner inmiddels een laatste termijn voor reactie gesteld tot 15 april Op basis van die reactie zouden accountants vervolgens alsnog een rapportage kunnen samenstellen. Vertragende factor kan zijn dat failliet wederom een veelheid van vragen van accountant gedurende een periode van 8 weken onbeantwoord heeft gelaten. Faffliet doet er mitsdien alles aan om curatoren te beletten een ordentelijk beeld van liet verloop van zijn inkomsten en bezittingen te verkrijgen. - 1$-

19 1 6. CREDITEUREN 6.1 Boedelvorderingen ABN AMRO heeft boedeikrediet verstrekt en voor haar vordering tot terugbetaling een pandrecht op boedelactiva verkregen. De heer Lips heeft curatoren inmiddels aansprakelijk gesteld voor de inhoud van het onderhavige openbaar verslag. Het verslag zou niet nader aangeduide onjuistheden bevatten. 6.2 Preferente vordering(en) van de fiscus Bij brief van de Belastingdienst aan curatoren d.d. 20 maart 2014 heeft de Belastingdienst meegedeeld dat faiffiet c.q. zijn medewerker de heer Grandjean niet heeft gereageerd op een vragenbrief van de zijde van de Belastingdienst d.d. 16 december Curatoren hebben failliet en zijn medewerkers eveneens reeds meermalen gevraagd de betreffende vragenlijst adequaat te beantwoorden, met verstrekking van kopie van de beantwoording aan curatoren. Op dat verzoek is niet gereageerd. De fiscus heeft meegedeeld thans voornemens te zijn een naheffmgsaanslag Omzetbelasting op de leggen over de periode 2011 t/m 2013 ten bedrage van , Preferente vordering(en) van het UWV Het UWV heeft tot op heden geen vorderingen ingediend. Naar het zich laat aanzien zal zij in dit faillissement ook geen vorderingen hebben. 6.4 Andere preferente crediteuren Verwezen wordt naar paragraaf 4 van dit verslag. 6.5 Aantal concurrente crediteuren Verwezen wordt naar paragraaf 4 van dit verslag. 6.6 Bedrag concurrente crediteuren Verwezen wordt naar paragraaf 4 van dit verslag, voor zover de vorderingen van banken niet door zekerheden zijn gedekt

20 6.7 Verwachte wijze van afwikkeling Deze is thans nog niet aan te geven. Failliet heeft inmiddels beroep tegen het faillissementsvonnis ingesteld, het Gerechtshof te s-hertogenbosch zal het beroep op 5juni 2013 behandelen. Deze is thans nog niet aan te geven. Failliet heeft inmiddels cassatieberoep tegen liet arrest van het Gerechtshof te s-hertogenbosch ingesteld. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad arrest zal wijzen. 7. OVERIG 7.1 Termijn afwikkeling faillissement Deze is thans nog niet aan te geven. Curatoren zullen thans eerst de beslissing van het Gerechtshof op het ingestelde beroep afwachten. Deze is thans nog niet aan te geven. Curatoren zullen thans eerste de beslissing van de Hoge Raad op het ingestelde cassatieberoep afwachten. Voor de huidige stand van zaken wordt verwezen naar het bijgevoegd financieel verslag d.d. 14 april 2014 naar de stand van 14 oktober 2013 (bijlage 12). Curatoren en hun medewerkers hebben in de verslagperiode 1700 uren en 24 minuten tijd aan dit faillissement besteed. 7.2 Plan van aanpak a. inventarisatie activa en passiva; b. beoordeling rechtshandelingen paragraaf 5.2; c. instellen rechtsvordering tot herstel van (invloed op) het vermogen van gefailleerde; d. verificatieproces; e. faillissementsafwikkeling. -20-

A. Baten. G.J.F. Lips Mi. J.E. Stadig en Mr. Ph. TT Schreurs Mr LG.J.M. van Ekert 13/3 76 F

A. Baten. G.J.F. Lips Mi. J.E. Stadig en Mr. Ph. TT Schreurs Mr LG.J.M. van Ekert 13/3 76 F Pagina 1/8 Naam urator Rechter-ommissaris Insolventienunmer A. Baten G.J.F. Lips Mi. J.E. Stadig en Mr. Ph. TT Schreurs Mr LG.J.M. van Ekert 13/3 76 F Incl. B.T.W. B.T.W. 1. Aangetroffen middelen: - kas

Nadere informatie

mr. M. W.M.Ni/land-van Oorsouw

mr. M. W.M.Ni/land-van Oorsouw Pagina 1/5 Naam Brabantse Transport Sen'ice B. V. Curator mr. M. W.M.Ni/land-van Oorsouw Rechter-Commissaris mr. s.f. o. de Vries Insolven(ienu,nm er F151600 A. Baten foci. B.T.W. B.T.W. 1. Aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

Tussentijds financieel verslag per

Tussentijds financieel verslag per Pagina 1/7 Tussentijds financieel verslag per 23112017 Naam Curator RechterCommissaris Insolventienummer Public Affairs Resources Department mr. P. Beerens mr. J.C.A.M. Los C/10/17/215 F A. Baten Incl.

Nadere informatie

Concept Financieel Eindverslag per

Concept Financieel Eindverslag per Concept Financieel Eindverslag per 11012016 Naam Blickvangers B.V. Curator mr. W.M. Welage RechterCommissaris mr. S.J.O. de Vries Insolventienummer 10/348 F Disclaimer: Het openbaar verslag en het bijbehorende

Nadere informatie

Pagina 1/5. NitS Afbouw B. V. rnr J.E. Stadig rnr. P.P.M. van der Buigt F 11/ , , , ,48 1,458,

Pagina 1/5. NitS Afbouw B. V. rnr J.E. Stadig rnr. P.P.M. van der Buigt F 11/ , , , ,48 1,458, Pagina 1/5 ivaain Curator Rechter- Corn Iii iss(ii1s 1i,solventienwniner NitS Afbouw B. V. rnr J.E. Stadig rnr. P.P.M. van der Buigt F 11/751 A. Baten mci. B.T.W. BTW. 1. Aangetroffen middelen: - kas -

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

POSTBUS DK BREDA. Vijfde openbare verslag Datum 30 oktober Nummer

POSTBUS DK BREDA.  Vijfde openbare verslag Datum 30 oktober Nummer FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vijfde openbare verslag Datum 30 oktober 2014 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van managementdiensten en services

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 Faillissement : IJK Holding BV Faillissementsnummer : F.05/14/987 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Machineftibiiek Van Kessel B. V. Mr. J.E. Stadig Mr. P. P.M. van der Buigt

Machineftibiiek Van Kessel B. V. Mr. J.E. Stadig Mr. P. P.M. van der Buigt Pagina 1/5 Naam Curator Rechter-Commissaris Insolventienuininer Machineftibiiek Van Kessel B. V. Mr. J.E. Stadig Mr. P. P.M. van der Buigt F141120 A. Baten Ind. B.T.W. B.T.W. 1. Aangetroffen middelen:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

ivaaiii Curator Rechter- Corn in icsaris (art. 37d Wet OB) , ,05-6,20-211,75-0,00-

ivaaiii Curator Rechter- Corn in icsaris (art. 37d Wet OB) , ,05-6,20-211,75-0,00- Pagina 1/6 ivaaiii Curator Rechter- Corn in icsaris Insolve,itienurn,ner I3ioEiiergy Maaslaiul B. V. iii, ii. 1E M. Nijland-van Oorsou iiie. S.J.O. de Vries F141993 A. Baten Incl. B.T.W. B.T.W. 1. Aangetroffen

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A.

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vierde openbare verslag Datum 1 juli 2014 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Bloem Digital Imaging B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 10 september 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : ,-

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : ,- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 3 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Nautical Center B.V. 817287590 Faillissementsnummer : F 11/749 Datum uitspraak : 4

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 22 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 22 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 22 mei 2014 Gegevens onderneming Insolventienummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris : Nippon Autoservice B.V., h/o Vakgarage Nippon, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walraven Groep B.V., tevens handelend onder de namen Walraven, Walraven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 27 februari 2015 Datum laatste verslag : 24 november 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Fijan & Mostert Logistics B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B-4U Onroerend Goed B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acintya B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

FIERET VASTGOED B.V.

FIERET VASTGOED B.V. FIERET VASTGOED B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 maart 2016 Gegevens onderneming : Fieret Vastgoed B.V. Stephensonstraat 1 te 3817 JA Amersfoort KvK : 57585962 Faillissementsnummer : C/16/15/633

Nadere informatie

Van den Hombergh Hendrikus Jacobus Johannes Marie Geboortedatum 3 februari 1957 * Op 16 januari 2014 is de heer H.J.J.M. van den Hombergh overleden.

Van den Hombergh Hendrikus Jacobus Johannes Marie Geboortedatum 3 februari 1957 * Op 16 januari 2014 is de heer H.J.J.M. van den Hombergh overleden. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 31 maart 2014 Gegevens gefailleerde Faillissementsnummer F. 02/13/497 Datum uitspraak 21 mei 2013 Curator Mr. L.B.A. van Logtestijn

Nadere informatie

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : 2010 1.325.343,-

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : 2010 1.325.343,- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 mei 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Nautical Center B.V. 817287590 Faillissementsnummer : F 11/749 Datum uitspraak : 4

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/86 NL:TZ:0000012785:F001 25-04-2017 mr. H.J. de Groot mr. L.T. de Jonge Algemeen Gegevens onderneming Kaan Uitzendbureau B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 mei 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET 515119 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Hamer Participatie I B.V., Parallelweg 15a, 7271 VB Borculo INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09106028 FAILLISSEMENTSNUMMER

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 22 juli 2014 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 22 juli 2014 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 22 juli 2014 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Maas van Aarst Installatietechniek B.V. Dossiernummer : 213110697 Faillissementsnummer : F.651/2013

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN HOLDING DEKKER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Dekker B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG. in het faillissement van. Datum faillissement: 8 oktober faillissementsnummer: 557/2003

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG. in het faillissement van. Datum faillissement: 8 oktober faillissementsnummer: 557/2003 TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG in het faillissement van de besloten vennootschap AARDSE HITEC BV te Tiel Datum faillissement: 8 oktober 2003 faillissementsnummer: 557/2003 rechter-commissaris: mr. B.J. Engberts

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

Pagina 1/5. mr. S.J.O. tie Vries ,00 37d Wet OB vrijstelling 3.630,00 630, ,00 315,00

Pagina 1/5. mr. S.J.O. tie Vries ,00 37d Wet OB vrijstelling 3.630,00 630, ,00 315,00 Pagina 1/5 rrclat! ner 03-10-26 Naam Verlzoei'en Electrotecl,,iiek B. V. Curator mr. J.E. Stadig Rechter-Commissaris mr. S.J.O. tie Vries 1,isolventienu,n,ner P17/96 A. Baten mci. B.T.W. B.T.W. 1. Aangetroffen

Nadere informatie

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CC Combinatie Crisci BV, gevestigd te Beneden-Leeuwen, voorheen kantoorhoudende te 4003 CD Tiel,

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Delta Bouw Nederland B.V. : nader te noemen Delta. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09138959 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/300

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : 15/12/567 F. Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 30 oktober 2012 Curator Rechter Commissaris Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 13022017 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: RC: NL:TZ:0000008840:F001 26012016 mr. G.M. Volkerink mr. Joske Marsman Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Postema Las & Constructie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Pagina 1 van 9 FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 9 januari 2015 Naam: A.L. DE GROEN EN ZONEN B.V. Adres: Energieweg 13, 4691 SE Tholen Insolventienummer:

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 Gegevens onderneming : Technisch Bedrijf De Boer Naarden B.V. Faillissementsnummer : 04.665 F Datum uitspraak : 2 november 2004 Curator : mr. J.W.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/2 NL:TZ:0000010174:F001 03-01-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming Libbenga Beheer B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Pagina 1 van 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 27 januari 2015 Naam: DE GROEN HOLDING B.V. Adres: Energieweg 13, 4691 SE Tholen Insolventienummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 23 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 23 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 23 maart 2015 Faillissement : HPM BV Faillissementsnummer : F.05/15/217 Datum uitspraak : 3 maart 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T. Blokhuis

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN. ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN. ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Delta Bouw Nederland B.V. : nader te noemen Delta. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09138959 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/300

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/14/855 NL:TZ:0000001290:F001 18-11-2014 mr. G. Barendregt mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Bouwcombinatie

Nadere informatie

Verslagperiode: 13 oktober 2012 t/m 11 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode: 16,7 uur Bestede uren totaal:

Verslagperiode: 13 oktober 2012 t/m 11 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode: 16,7 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2013 Gegevens failliet: Back B.V. Faillissementsnummer: F.16/12/504 Datum uitspraak: 21 augustus 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt Curator:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/16/100 NL:TZ:0000004714:F001 22-03-2016 mr. H.A.W. van Wel mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming A.N.R. Projecten B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/16/301 NL:TZ:0000006602:F001 07-06-2016 mr. S.M.P. Jacobs mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming Bernheze Transport

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798)

Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede verslag Datum 1 oktober 2014 Gegevens onderneming Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798) Faillissementsnummer F.02/14/429

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.P.G. VASTGOED B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7151

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 17 maart Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 17 maart Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 17 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Mister Mix B.V. 851683629KVK nr. Handelsregister 55389244 Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 augustus 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 augustus 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 augustus 2007 Gegevens onderneming : Dirkzwager Logistics B.V., h.o.d.n. Dutch Handling Services Van Veenendaalweg 12 3088 HG ROTTERDAM Gegevens nevenvestiging

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 22 juli 2014

Nadere informatie

Curator : mr. E.J. Kuper Rechter-commissaris : mr. C.P. Lunter Rechtbank Midden Nederland locatie Lelystad

Curator : mr. E.J. Kuper Rechter-commissaris : mr. C.P. Lunter Rechtbank Midden Nederland locatie Lelystad OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 24 mei 2013 Gegevens onderneming : H.R.E. van Galen Vastgoed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere; Faillissementsnummer

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober 2012 Mr J.A.

Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober 2012 Mr J.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 8 ste verslag Datum 29 mei 2015 Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober

Nadere informatie

: De naamloze vennootschap United Green N.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7101 BN) Winterswijk aan het Beatrixpark

: De naamloze vennootschap United Green N.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7101 BN) Winterswijk aan het Beatrixpark Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Faillissement : De naamloze vennootschap United Green N.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7101 BN) Winterswijk aan het Beatrixpark 6a Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 april 2012 Gegevens onderneming : Wijngaard

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN HOLDING DEKKER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Dekker B.V.

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/16/100 NL:TZ:0000004714:F001 22-03-2016 mr. H.A.W. van Wel mr. BRM de Bruijn Algemeen Gegevens onderneming A.N.R. Projecten B.V.

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie