Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord STG in het kort Het bestuur van de STG bestaat uit: De medewerkers van de STG zijn: Automatisering Klanten van Stichting Thuiszorg Gehandicapten Vrijwillige thuishulp Ondersteuning van mantelzorgers Ondersteuningsgroep Downsyndroom Ondersteuningsgroepen Autisme Bijeenkomsten Bemiddeling / Ketenzorg Vrijwilligers Jonge vrijwilligers Externe contacten Accenten in Steeds groter wordende wachtlijst versus minder mankracht Pakketmaatregel Financiën Cijfers Overzicht klanten en vrijwilligers STG Financiele verantwoording Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 1

2 1 Voorwoord In dit verslagjaar zijn de effecten van bezuinigingsmaatregelen van de overheid op de AWBZ bij STG steeds duidelijker merkbaar geworden, door een toenemende vraag naar ondersteuning door Vrijwilligers (zie 3.1.) Deze maatregelen worden door 40% van de achterban van klanten organisaties als een teruggang ervaren. Van deze groep zegt 90% dat zij geen ondersteuning in hun eigen omgeving kunnen vinden terwijl die ondersteuning wel op één of andere wijze nodig is. Deze bezuiniging betreft met name mensen die voor begeleiding zijn geïndiceerd en verder de zogenoemde Pakketmaatregel die is afgekondigd en negatieve consequenties heeft voor volwassenen en kinderen met een beperking (zie verder hoofdstuk 6.2). Dit verklaart dus niet alleen de (in de eerste alinea genoemde) toenemende vraag maar ook al het extra werk om voor deze doelgroep geschikte vrijwilligers te vinden. De nieuwe regering die in september 2010 is aangetreden heeft de trend van de bezuinigingen en de overheveling verder doorgetrokken voor de komende regeerperiode. TNO heeft in een trendanalyse de consequenties van dit beleid in kaart gebracht. Bovenop de maatregelen van de vorige regering komen nog de bezuinigingen die bv voor kinderen zijn aangekondigd in het passende onderwijs. Deze trendanalyse heeft uitgewezen dat bv bij de vermindering van begeleiding de kans op gedragsproblemen bij kinderen drie tot vier keer zo groot zal zijn. De overheid rekent erop dat er uit de omgeving van mensen met een beperking wel de nodige ondersteuning zal komen. De ervaring van meer dan 25 jaar van STGmedewerkers heeft uitgewezen dat hiervoor veel extra werk nodig is. Mobilisatie van bijvoorbeeld jongeren vraagt een tijdsinvestering die komt naast de zorgvuldige 'matching' die noodzakelijk is om de vraag van mensen met een beperking en hun begeleiders af te stemmen op het aanbod van vrijwilligers. Hierbij komt dan ook nog de noodzakelijke afstemming met de professionele begeleiding en er is veel extra werk bijgekomen door overleg met alle betrokken gemeentes in de regio (zie hoofdstuk 5); dat was enkele jaren geleden één zorgkantoor. De gerechtvaardigde verwachting is dat ook deze externe contacten door verdere overheveling van verantwoordelijkheid naar de gemeentes verder zal toenemen. Dat vraagt onevenredig veel aandacht die veel effectiever ingezet kan worden voor de directe begeleiding. De locale overheid is er (nog) niet op toegerust dat die toegenomen verantwoordelijkheid ook waargemaakt kan worden. Dat hoeft ook niet als de gemeentes voorwaardenscheppend optreden en de verantwoordelijkheid inclusief het budget bij zorgaanbieders neerleggen, die trendbreuken kunnen hanteren. De STG heeft in de afgelopen jaren aangetoond dat zij in staat is om met onorthodox beleid de ondersteuning uit de community aan te wenden ten behoeve van mensen met een beperking. Een uitgesproken voortrekker in dit kader binnen het Bestuur van STG was Adrie Timmermans die steeds weer in staat bleek om als belangrijke cultuurdrager het belang van dit beleid uit te dragen. Hij is helaas aan het einde van 2010 overleden en wij willen hem ook in dit jaarverslag gedenken voor alle verdiensten die hij voor de kwetsbare mensen in onze regio en ook voor STG gehad heeft. Tevens heeft in 2010 Irene de Lange, medewerkster van het eerste uur, de STG na vele jaren verlaten. Mede door haar enthousiasme en inzet heeft zij de STG tot een groot succes gemaakt. Het bestuur van STG wil graag ook in de toekomst dit kostbare erfgoed dat zij mede hebben opgebouwd veilig stellen. Medewerkers en bestuur rekenen erop dat het de verantwoordelijke instanties duidelijk is dat een dergelijk beroep op STG een investering vraagt die ook in de toekomst ten goede zal komen aan kwetsbare mensen. Drs. A.A.J. (Ton) Millenaar MA Voorzitter STG Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2

3 2 STG in het kort Stichting Thuiszorg Gehandicapten maakt het via vrijwillige thuiszorg en mantelzorg, respijtzorg, mogelijk om mensen met een beperking in hun eigen leefomgeving te blijven functioneren. De doelgroep van de STG zijn volwassenen en kinderen met een beperking, ongeveer 90% van de klanten is jonger dan 18 jaar. De klanten van de STG hebben een vorm van autisme, Downsyndroom, ADHD, (Licht) Verstandelijk Gehandicapten, een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Naast deze vrijwillige thuiszorg biedt de STG ondersteuning voor ouders, broertjes en zusjes in de vorm van ondersteuningsgroepen. 2.1 Het bestuur van de STG bestaat uit: de heer T. Millenaar, voorzitter de heer J. Kroft, penningmeester de heer C. van der Wal, lid mevrouw A. Godschalx-Bosman, lid 2.2 De medewerkers van de STG zijn: Cate Knetsch: Coördinator vrijwillige thuishulp en mantelzorg Esther Groenheide: Coördinator vrijwillige thuishulp en mantelzorg Irene de Lange: Coördinator vrijwillige thuishulp en mantelzorg, tot 1 juni 2010 Rina Stroomer: Administratief medewerker, tot 1 mei 2010 Isadora Warring: Administratief medewerker, vanaf 1 mei 2010 Maaike Winkel: Stagiaire HBO- SPH, vanaf 1 september Automatisering Stichting Thuiszorg Gehandicapten heeft in april 2010 een vrijwilliger in de arm genomen om de administratie van de STG te automatiseren. De STG hoopt hier in 2011 gebruik van te kunnen maken. Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 3

4 3 Klanten van Stichting Thuiszorg Gehandicapten Klanten kunnen bij de STG terecht voor ondersteuning in de thuissituatie met inzet van een vrijwilliger. Daarnaast bieden we mantelzorgondersteuning zowel in de vorm van respijtzorg (tijdelijke zorg uit handen nemen) als in het geven van advies en het organiseren van ondersteuningsgroepen. 3.1 Vrijwillige thuishulp Stichting Thuiszorg Gehandicapten heeft 132 klanten die een vrijwilliger hebben die bij hen thuis activiteiten verricht. Er was een constante toestroom van klanten rechtstreeks en via collega instellingen zoals MEE en OCK. Deze toestroom veroorzaakte in 2010 wederom een toename op de wachtlijst van de STG. Belangrijke oorzaak voor de toestroom van klanten was de AWBZ-Pakketmaatregel. Deze maatregelen komen er op neer dat, door de bezuinigingen op betaalde begeleiding, meer vraag ontstaat naar begeleiding door vrijwilligers. Tevens merken wij dat de aanvragen vaak een complexere hulpvraag behelst, wat maakt dat er nog gerichter op zoek gegaan moet worden naar de juiste vrijwilliger. In sommige gevallen hebben we doorverwezen naar andere instanties, daar de complexere hulpvragen niet onder de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers kunnen vallen. Het persoonlijk contact is kenmerkend voor de werkwijze van de STG, het is de belangrijkste succesfactor in het welslagen van de match tussen klant en vrijwilliger. Het contact is intensief en onderscheidt zich daarmee van andere vormen van vrijwillige dienstverlening. 3.2 Ondersteuning van mantelzorgers Ouders c.q. mantelzorgers weten de STG steeds vaker te vinden. Naast de bestaande activiteiten die de STG aanbiedt binnen de specifieke ondersteuningsgroepen, passen we het activiteitenaanbod aan op de behoeften van deze ouders c.q. mantelzorgers. Dit heeft ondermeer geresulteerd in een Gebarenpret cursus Ondersteuningsgroep Downsyndroom De STG heeft ook dit jaar weer in samenwerking met Stichting Downsyndroom (SDS) Haarlem activiteiten georganiseerd voor gezinnen met een kind met Downsyndroom. In het voorjaar heeft de STG/SDS een schilderactiviteit georganiseerd voor kinderen met Downsyndroom en hun broers en zussen. In de zomer is er een picknick geweest op zorgboerderij Zebrazorg. Zowel voor de kinderen met een beperking en hun Brusjes (broertjes en zusjes) zijn er activiteiten georganiseerd. Tijdens Sinterklaas is er een groot feest georganiseerd waar opvallend veel gezinnen aan deel hebben genomen. De kinderen deden sinterklaasliedjes met behulp van de gebaren die in de gebarencursus zijn geleerd. Ouders hebben bij zo n activiteit de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier evaringen uit te wisselen. Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 4

5 3.2.2 Ondersteuningsgroepen Autisme Ook voor gezinnen met een kind met autisme bestaan er twee ondersteuningsgroepen, één voor de ouders en één voor de Brusjes (broertjes en zusjes). Er was een contact moment in het voorjaar voor de ouders om elkaar tijdens een strandwandeling te kunnen treffen. In het najaar was er een tweede bijeenkomst. Naast het uitwisselen van ervaringen stond de ochtend in het thema van Neurofeedback, waarbij uitleg werd gegeven door een deskundige. Er bleek grote behoefte aan deze vorm van ondersteuning te bestaan en de opkomst was dan ook groot. De Brusjes hebben twee bijeenkomsten gehad in het voor- en najaar in Fort Penningsveer. Op een ontspannen manier komen de Brusjes bijeen en worden er activiteiten aangeboden aan de hand van een thema. In de Autismeweek werd een informatiemarkt gehouden over autisme, waar de STG potentiële klanten te woord heeft gestaan en van informatie heeft voorzien Bijeenkomsten In sommige bijeenkomsten komen alle doelgroepen samen. Zo ook in Tijdens een cursus gebarenpret kwamen kinderen bijeen met Downsyndroom, autisme en chronisch zieken. Met elkaar hebben zij onder leiding van een kinderliedjesmaakster in vier bijeenkomsten ondersteunende gebaren geleerd op bekende kinderliedjes. Ouders, broertjes en zusjes waren welkom zodat het hele gezin de ondersteunende gebaren kon leren. De ouders waren zeer enthousiast omdat het een positieve invloed heeft op de taal- en spraakontwikkeling voor kinderen met een beperking Bemiddeling / Ketenzorg Vanwege een toenemende vraag naar thuiszorg voor kinderen met een beperking krijgt de STG veel vragen die buiten het aanbod van de STG vallen. De STG ziet het als haar taak om dan te bemiddelen en door te verwijzen bijvoorbeeld naar andere organisaties. Deze bemiddelingscontacten worden systematisch in kaart gebracht vanaf oktober Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 5

6 4 Vrijwilligers STG heeft een diversiteit aan vrijwilligers. De meeste vrijwilligers geven vrijwillige thuishulp thuis, afhankelijk van de hulpvraag is dat eens per week of soms eens per maand. Daarnaast zijn er vrijwilligers die bij de ondersteuningsgroepen hun diensten aanbieden in de vorm van bardiensten en/of organiseren van activiteiten, zoals bij de Brusjes. In 2010 hebben 163 vrijwilligers samen 6672 vrijwilligersuren gemaakt voor de STG. Dit is een groei van 10% aan vrijwilligersuren! 4.1 Jonge vrijwilligers De jonge vrijwilligers die ooit zelf als Brusje hebben deelgenomen aan brusjes-ondersteuningsgroep zijn nu de vrijwilligers die de Brusjesactiviteit draaien. Bij jonge vrijwilligers merken we dat ze activiteiten organiseren een leuke vrijwilligersklus vinden, daarnaast zijn de maatjes-activiteiten ook populair. Jonge vrijwilligers treffen regelmatig iemand van ongeveer hun eigen leeftijd om activiteiten mee te doen. De jongste vrijwilligster is acht jaar en speelt regelmatig met een meisje van tien jaar met syndroom van Down. Stichting Thuiszorg Gehandicapten een groot aantal aanmeldingen gekregen voor een stageplaats. De STG heeft drie jonge vrijwilligers, stagiaires van Hogeschool InHolland Alkmaar, het betreft één derdejaars stagiair en twee tweedejaars stagiaires. In het voorjaar heeft de STG een leerling van het Stedelijk Gymnasium voorzien van een maatschappelijke stage. Vier studenten van Hogeschool InHolland Haarlem hebben een opdracht uitgevoerd voor SLC-project (Social Learning Credits), waarbij zij hebben geholpen een activiteit te organiseren voor de ondersteuningsgroep Downsyndroom, voornamelijk voor de Brusjes (broertjes en zusjes). De STG heeft in het najaar aanvragen gehad voor 34 eerstejaars stagiaires van Hogeschool INHolland, Haarlem. Zij zijn allen geplaatst in de vrijwillige thuishulp. Deze studenten houden zich bezig (gedurende zeven á acht maanden) met activiteiten aanbieden aan kinderen met een beperking. De STG biedt de stagiaires workshops met speciale thema s om de kennis te vergroten, informatie te verstrekken en door middel van gesprekken de stagiaires te begeleiden. Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 6

7 5 Externe contacten STG heeft frequente contacten met ondermeer MEE, OCK, ambulante ondersteuning o.a. van SIG. Vanuit deze organisaties krijgt de STG veel aanmeldingen van nieuwe klanten aangeleverd. Door contacten met de diverse vrijwilligerscentrales hebben we regelmatig nieuwe vrijwilligers die zich bij ons melden. Daarnaast is er ieder kwartaal contact met vrijwilligersorganisaties die deel nemen aan o.a. Platformoverleg vanuit Net Werk vrijwilligerswerk en op landelijk niveau vanuit Mezzo. In 2010 heeft STG o.a. contact gehad met diverse gemeentes o.a. voorlichting gegeven WMO Raad Beverwijk en het Loket Zandvoort, gesprekken gevoerd met de gemeenten uit Midden- en Zuid-Kennemerland waarbij o.a. de productcatalogus is geïntroduceerd. STG heeft deelgenomen aan voorbereidingen voor Dag van de Mantelzorg samen met Tandem en andere organisaties. De STG was op de dag zelf vertegenwoordigd op twee locaties Haarlem en Beverwijk. In 2010 heeft de STG contact gelegd met de Stampertjes, dagopvang van jonge kinderen met een beperking met inzet van vrijwilligers, om over en weer naar elkaar te kunnen verwijzen. Met Humanitas Home Start hebben we gesproken over de gezinnen die bij Home Start ondersteuning kunnen ontvangen en over de doelgroep van de STG. De STG heeft regelmatig contact gehad met Auticafé Castricum, Leger des Heils, Tandem, de Baan, Stampertjes. Hieronder vind u een overzicht van alle externe contacten die hebben plaatsgevonden in februari: Presentatie bij de WMOraad van Uitgeest 3 april: Deelname informatiemarkt te Haarlem (Week van het Autisme). 29 april: Presentatie bij de WMO raad van Beverwijk 30 april: Presentatie bij de WMO-raad te Beverwijk. 1 mei: Overleg van de Gemeenten Midden Kennemerland 26 augustus 2010: Regio Overleg Gemeenten Zuid-Kennemerland. 28 augustus 2010: Netwerkbijeenkomst vrijwilligershulp. 28 augustus 2010: Presentatie InHolland aan eerstejaars stagiaires. 1 oktober 2010: Vrijwilligerssymposium. Thema: Verschuiving van betaald werk naar vrijwilligerswerk 9 oktober 2010: Netwerk Autisme. 11 oktober 2010: Infomarkt voor mensen met een beperking in De Baan in Haarlem 14 oktober 2010: Overleg met MEE en Tandem over het aanbod voor ondersteuningsgroep autisme in de regio. 29 oktober 2010: Lancering van Jij-Bedankt in Schalkwijk 10 november 2010: Dag van de Mantelzorg. 16 november 2010: Overleg gemeente Castricum i.v.m. mantelzorgwijzer (informatie betreffende vrijwilligersorganisaties in Castricum). Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 7

8 6 Accenten in Steeds groter wordende wachtlijst versus minder mankracht In 2009 waren er ongeveer 30 nieuwe aanvragen voor thuishulp thuis versus 71 nieuwe aanvragen in 2010, dit is meer dan een verdubbeling! In 2009 waren er 17 stagiaires van Hogeschool InHolland in de thuishulp thuis en in 2010 zijn 34 stagiaires in de thuissituatie ingezet. Deze toename heeft niet geleid tot een verhoging van de subsidiegelden. In 2010 heeft Irene de Lange, de derde coördinator, afscheid genomen van de STG, hiermee zijn er minder uren ter beschikking gekomen van de coördinatoren. Er zijn in 2010 dus meer matches tot stand gekomen en dit heeft geleid tot een uitbreiding van vrijwilligers uren van totaal Het team heeft met minimale middelen het maximale resultaat bereikt. 6.2 Pakketmaatregel In 2010 is er een begin gemaakt met de aanscherping van de toegang tot de AWBZ zorg. Dit is gebeurd voor de volledige Psycho-Sociale hulpverlening (afgeschaft) en verder zijn ook de indicaties voor begeleiding strenger beoordeeld. Als gevolg hier van zijn er een flink aantal gezinnen/personen uit de indicatie gevallen. MEE heeft tenminste een 6-tal van deze gezinnen/personen vervolgens bij de STG aangemeld om (via het vrijwilligers circuit) alsnog ondersteuning te regelen. Dit heeft dus een verzwaring opgeleverd voor zowel de wachtlijst van de STG als met betrekking tot de zorgzwaarte waar sprake van is bij deze nieuwe cliënten. Om deze pakketmaatregelen op te vangen zijn er middelen ter beschikking gesteld aan de gemeentes. De STG heeft hier (bij alle gemeentes) aanvragen toe ingediend maar hier geen enkele reactie op ontvangen. De grenzen van wat er van een vrijwilliger verwacht mag worden in de ondersteuning van deze personen komen wel erg dichtbij en worden zelfs soms al overschreden. Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 8

9 7 Financiën De STG ziet haar (totaal te besteden) budget per jaar afnemen. De subsidies zijn wel gehonoreerd voor 2010 maar onder het door de STG begrootte peil. Het aantal uren coördinatie dat beschikbaar is voor de koppeling van de vrijwilligers aan de klanten (en alle activiteiten rond groepsbijeenkomsten en thema s er bij) is in 2010 terug gebracht naar 24, daarnaast zijn er nog 6 uren voor administratieve ondersteuning. Dat is voor een klantenbestand van 110 personen/gezinnen zeer beperkt. Daarnaast wordt er contact gehouden met een wachtlijst van 60 personen. Op alle fronten zijn er dus kosten bespaard. De STG werkt onder een onafhankelijk bestuur en heeft haar bedrijfsvoeringstaken ondergebracht bij de stichting SIG. Hier wordt een bedrag aan overhead voor betaald. Om de afspraken op het gebied van de budgetten en de verantwoording hiervan te stroomlijnen heeft de STG (op verzoek van de gemeente Heemskerk) een productcatalogus opgesteld met daar aan verbonden tarieven per eenheid product. Deze productcatalogus is naar alle gemeentes gestuurd en besproken in de respectievelijke overleggen in Midden- en Zuid-Kennemerland. De opzet en uitwerking zijn positief ontvangen maar er is daarna niet meer op deze opzet gereageerd. Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 9

10 8 Cijfers Overzicht klanten en vrijwilligers STG Aantal klanten Aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligersuregroep Onder- Steunings- Onder- Steunings- Brusjes Autisme Brusjes Down vrijwillige thuiszorg A groep D Beverwijk Bloemendaal Castricum Haarlem Haarlemmerliede Haarlemmermeer Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort Totaal Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 10

11 8.2 Financiele verantwoording Begroting 2010 Realisatie 2010 Inkomsten Gemeenten ,00 Provincie 3.300,00 Bijdrage stagefonds 4.124,00 Overige opbrengsten 995,00 totaal , ,00 Personele kosten Coördinator vrijwilligers (incl. soc , ,00 lasten e.d.) Kosten vrijwilligers , ,00 Secretaresse 5.450, ,00 Stagiaire 0, ,00 bijkomende personeelskosten 2.000, ,00 Inzet deskundigen 4.600, ,00 totaal , ,00 Materiële kosten en huisvesting Kosten voor de huur van kantoor 5.000, ,00 Automatisering, telefonie e.d , ,00 PR, presentatie, nieuwsbrief, 8.000, ,00 jaarverslag Website STG 2.000, ,00 Accountantskosten 4.000, ,00 Overige kosten 0, ,00 Overhead/administratieve , ,00 ondersteuning , ,00 totaal , ,00 Resultaat ,00 Jaarverslag 2010, Stichting Thuiszorg Gehandicapten 11

Jaarverslag 2013. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid Kennemerland

Jaarverslag 2013. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid Kennemerland Jaarverslag 2013 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid Kennemerland Inhoudsopgave 1. Voorwoord.. p.3 2. STG in het kort.. p.4 2.1 Het bestuur van de STG.. p.4 2.1.1. Onderwerpen die in het

Nadere informatie

J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT

J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT 1 Jaarstukken Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 bladzijde Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Algemene beschouwingen 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Prestatieplan 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) de STG beschikt over het kwaliteitskeurmerk Goed Geregeld

Prestatieplan 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) de STG beschikt over het kwaliteitskeurmerk Goed Geregeld Prestatieplan 2014 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) de STG beschikt over het kwaliteitskeurmerk Goed Geregeld Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden en Zuid Kennemerland

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

S.T.G. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland

S.T.G. Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland - september 2009 Nieuwsbriefnr. 3 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland S.T.G Picknickmiddag bij Zebra-Zorg Tessa Steenwinkel vertelt over haar belevenissen op een gezinsmiddag...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STG. Midden- en Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer

Jaarverslag 2014 STG. Midden- en Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer Jaarverslag 204 STG Midden- en Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer Inhoudsopgave. Inleiding. p.3 2. STG in het kort.. p.5 2. Het bestuur van de STG in 204.. p.5 2... Onderwerpen die in het bestuur zijn behandeld.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Down2Famous Een prachtige kalender voor 2011. Nu inschrijven voor Gebarenpret

Nieuwsbrief. Down2Famous Een prachtige kalender voor 2011. Nu inschrijven voor Gebarenpret Nieuwsbrief nr. 1 - februari 2011 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Down2Famous Een prachtige kalender voor 2011 Nu inschrijven

Nadere informatie

Nieuwsbriefnr. 2. Interview Sonja Walstra, via een buurvrouw, nu enthousiast vrijwilliger bij STG... pag 5.

Nieuwsbriefnr. 2. Interview Sonja Walstra, via een buurvrouw, nu enthousiast vrijwilliger bij STG... pag 5. - juni 2009 Nieuwsbriefnr. 2 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland S.T.G Vrijwilligersmanifestatie te Velsen Wethouder mevrouw H.M. Edzes-Altena van de gemeente Velsen, tijdens

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting Thuiszorg Gehandicapten S.T.G

Jaarverslag 2007. Stichting Thuiszorg Gehandicapten S.T.G Jaarverslag 2007 Stichting Thuiszorg Gehandicapten S.T.G Aanmoedigingsprijs van de Vrijwilligers Centrale Haarlem Uitgave Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Leidsevaart 574,

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland

Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland 1. Inleiding De gemeenten in Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort) werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwe posters en flyers voor STG. De Stampertjes kleinschalige opvang voor kinderen

Nieuwsbrief. Nieuwe posters en flyers voor STG. De Stampertjes kleinschalige opvang voor kinderen Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Nieuwsbrief nr. 3 - september 2010 Nieuwe posters en flyers voor STG Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem De Stampertjes kleinschalige

Nadere informatie

Platformvergadering in 2014

Platformvergadering in 2014 Jaarbeeld 2014 Platformvergadering in 2014 Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Zijlweg 145, 2015 BE Haarlem, telefoon: 023 5440240 NL18 RABO 0129 1499 93 KvK 34184656 Email: info@vrijwilligershulp.nl

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Regionale afstemming Subsidies Wonen, Welzijn en Zorg Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M.A.I. Korthouwer Telefoon 5113610 E-mail: mkorthouwer@haarlem.nl STZ/WWGZ

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Nieuwsbriefnr. 2. Waar staat SIG voor? De SIG viert op 21 april 2009 haar 40 jarig bestaan. Interview met Jan Kroft... pag 4.

Nieuwsbriefnr. 2. Waar staat SIG voor? De SIG viert op 21 april 2009 haar 40 jarig bestaan. Interview met Jan Kroft... pag 4. - september 2008 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland S.T.G Nieuwsbriefnr. 2 STG nieuws Na de verhuizing nu weer prima bereikbaar. Wij blijven ons inzetten voor zo goed mogelijke

Nadere informatie

ouders... pag. 2 R e t o u r a d r e s : L e i d s e v a a r t 5 7 4 2 0 1 4 H T H a a r l e m

ouders... pag. 2 R e t o u r a d r e s : L e i d s e v a a r t 5 7 4 2 0 1 4 H T H a a r l e m Nieuwsbrief Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland S.T.G nr. 3 - november 2006 Onze Brusjesvrijwilligers vlnr: Bregje van der Wiel, Sigrid Hutter, Norma Markman, Elske Dekker en

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting managementrapportage Q Wmo Bloemendaal

Samenvatting managementrapportage Q Wmo Bloemendaal Samenvatting managementrapportage Q1 2015 Wmo Bloemendaal Transitie De transitie Wmo gaat over de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning (HO), begeleiding bij de huishoudelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ Gemeenteraden IJmond Korte terugblik IJmond Voorjaar 2012 Kadernota Van Zorg naar Participatie. Samenwerking KAM Voorbereidingsfase Aantal cliënten met

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 Jaarverslag Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen 2012 Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ)

Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) Het platform LOVZ behoort tot het landelijk netwerk van Vereniging NOV Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) Het LOVZ Het LOVZ is een platform

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Inleiding In april 2016 vroegen we leden van PGGM&CO naar hun ervaringen met huishoudelijke hulp. En hoe zij de toekomst van de huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Else en Eva winnen de Mezzo- publieksprijs. Vrijwilligers in het zonnetje op 17 maart 2012

Nieuwsbrief. Else en Eva winnen de Mezzo- publieksprijs. Vrijwilligers in het zonnetje op 17 maart 2012 Nieuwsbrief nr. 3 - december 2011 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Else en Eva winnen de Mezzo- publieksprijs Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Vrijwilligers

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan 2012-2013. Talent-Plan

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan 2012-2013. Talent-Plan Jaarverslag Stichting Talent-Plan 2012-2013 Talent-Plan Inhoudsopgave Inleiding...2 Doelstelling...2 Problematiek en doelgroep...2 Bereikte doelstellingen...2 Fondsenwerving en PR...3 Nieuwsbrief...3 Website...3

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Social Return

Voortgangsrapportage Social Return Voortgangsrapportage Social Return 1 Voortgangsrapportage Social Return Van 1 januari 2014 tot 1 oktober 2014 2 Inhoudsopgave 1 Social Return 4 2 Wie is verantwoordelijk 4 3 De uitvoering 4 4 De werkwijze

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. : 2 december 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : E. de Vries Onderwerp : Transformatie

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Stichting Thuiszorg Gehandicapten Nieuwsbrief nr. 1- januari 2014 Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Op een Bruisend Brusjesjaar 2014 Nieuwsbrief STG - 1 STG Nieuwsbrief 01.2014.v3.indd 1

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Maatjes in actie! Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland. nr. 2 - December 2012

Nieuwsbrief. Maatjes in actie! Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland. nr. 2 - December 2012 Nieuwsbrief nr. 2 - December 2012 Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Maatjes in actie! Nieuwsbrief STG - 1 Inhoud blz 2 Inleiding

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie