Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52"

Transcriptie

1 Rapport V R001 Nieuwbouw woningen te Kanis Akoestisch onderzoek wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Van Pallandtstraat 9-11, Postbus 153 NL-6800 AD Arnhem T +31 (0) F +31 (0) Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Morra 2, Postbus 671 NL-9200 AR Drachten T +31 (0) F +31 (0) Geerweg 11, Postbus 640 NL-6130 AP Sittard T +31 (0) F +31 (0) DGMR Bouw B.V. Hr DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Hr DGMR Software B.V. Hr DGMR Beheer B.V. Hr DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. Hr

2 Colofon Rapportnummer: V R001 Plaats en datum: Den Haag, 18 augustus 2010 Versie: 002 Status: DEFINITIEF Opdrachtgever: Timpaan Vastgoed BV Postbus AB AALSMEER Contactpersoon: de heer R. Mol Telefoon: Uitgevoerd door: Informatie: DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ir. R. (Rik) Wijntjes Telefoon: Fax: Auteur(s): ir. R. (Rik) Wijntjes Eindverantwoordelijke: Voor deze: ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen ir. M.H.J. (Mark) Bakermans Verwerkt door: MLO LGU DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. Alle rechten voorbehouden. Wilt u (delen van) dit rapport kopiëren of vermenigvuldigen, vraagt u dan schriftelijk toestemming daarvoor bij DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

3 Samenvatting In opdracht van Timpaan Vastgoed B.V. is door DGMR, adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software, een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit in het kader van de ruimtelijke onderbouwing behorend bij het wijzigingsplan voor de bouw van zes woningen aan Pastorielaantje/Kievitstraat in Kanis. Een gedeelte van de voormalige aanleunwoningen aan het Pastorielaantje wordt verbouwd tot acht starters-/doorstroomwoningen. Door sloop van de resterende bebouwing van Huize Miland is er daarnaast ruimte voor circa zes woningen. In het bestemmingsplan uit 2006 is de mogelijkheid opgenomen om de locatie van Huize Miland te herontwikkelen. Het terrein wordt in twee fases aangepakt. De eerste fase betreft de verbouwing van de voormalige aanleunwoningen tot acht starters-/doorstroomwoningen door woningbouwstichting Kamerik. Deze woningen vallen buiten het akoestisch onderzoek. De tweede fase betreft de realisatie van zes woningen. Voor deze woningen wordt een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt, passend bij het dorpse karakter en de woningdichtheid van Kanis. Ook de buitenruimte wordt opnieuw ingericht. De nieuw te bouwen woningen liggen niet binnen de zone van een weg, zoals deze is gedefinieerd in de Wet geluidhinder. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan de grenswaarde van de Wet geluidhinder (Wgh). Hierdoor zijn er geen beperkingen in het kader van de Wgh voor dit plangebied. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing en het bepalen van de geluidswering is de gecumuleerde geluidsbelasting berekend op deze woningen. In de onderstaande tabel zijn de maximale cumulatieve geluidsbelastingen weergegeven voor de zes woningen, ten gevolge van alle omliggende wegen. Tabel Maximale cumulatieve geluidsbelasting ten gevolge van de alle omliggende wegen woning waarneempunt hoogte [m] gevel L den [db] excl. aftrek art. 110g 1 [03] 4.5 zuid 50 2 [03] 4.5 zuid 47 3 [03] 4.5 zuid 43 4 [03] 4.5 zuid 43 5 [02] 7.4 oost 47 6 [03] 4.5 zuid 49 De hoogste cumulatieve geluidsbelasting in het plangebied bedraagt dus 50 db zonder aftrek artikel 110g Wgh. Om hier het maximale binnenniveau van 33 db te behalen, dienen dus gevelmaatregelen getroffen te worden, waarbij minimaal 17 db reductie behaald dient te worden. l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

4 Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING SITUATIE WET GELUIDHINDER Algemeen Omvang geluidszones Aftrek op de berekende resultaten Geluidsgevoelige bestemmingen Nieuwbouw geluidsgevoelige bestemmingen Hogere waarden INVOERGEGEVENS Rekenmethode/modellering Omgevingsmodel Verkeersgegevens Waarneempunten RESULTATEN CONCLUSIE Bijlage 1: uitgangspunten Bijlage 2: resultaten l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

5 1. Inleiding In opdracht van Timpaan Vastgoed B.V. is door DGMR, adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software, een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit in het kader van de ruimtelijke onderbouwing behorend bij het wijzigingsplan voor de bouw van zes woningen aan Pastorielaantje/Kievitstraat in Kanis. Een gedeelte van de voormalige aanleunwoningen aan het Pastorielaantje wordt verbouwd tot acht starters-/doorstroomwoningen. Door sloop van de resterende bebouwing van Huize Miland is er daarnaast ruimte voor circa zes woningen. In het bestemmingsplan uit 2006 is de mogelijkheid opgenomen om de locatie van Huize Miland te herontwikkelen. Het terrein wordt in twee fases aangepakt. De eerste fase betreft de verbouwing van de voormalige aanleunwoningen tot acht starters-/doorstroomwoningen door woningbouwstichting Kamerik. Deze woningen vallen buiten het akoestisch onderzoek. De tweede fase betreft de realisatie van zes woningen. Voor deze woningen wordt een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt, passend bij het dorpse karakter en de woningdichtheid van Kanis. Ook de buitenruimte wordt opnieuw ingericht. In het akoestisch onderzoek is alleen uitgegaan van de zogenoemde cumulatieve geluidsbelasting op de te ontwikkelen woningen. Dit omdat de direct aangrenzende wegen een maximumsnelheid hebben van 30 km/uur. Hierdoor hebben deze wegen geen aandachtszone in de zin van de Wet geluidhinder. De te ontwikkelen woningen liggen niet in de aandachtszone van de wegvakken met een maximumsnelheid van 60 km/uur. In dit rapport wordt eerst in hoofdstuk 2 de situatie rondom het plan weergegeven. In hoofdstuk 3 worden de relevante onderdelen van de Wet Geluidhinder (Wgh) toegelicht. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de invoergegevens en de Reken- en meetvoorschriften. Vervolgens worden in de hoofdstukken 5 en 6 de resultaten en conclusies gegeven. l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

6 2. Situatie In onderstaand figuur is de locatie weergegeven van de nieuw te bouwen woningen. Het onderzoeksgebied is gelegen ten westen van de Mijzijde en de Van Teylingenweg. Figuur 1: locatie plangebied, in paars aangegeven (bron: Topografische Dienst Emmen ) Het plan gaat uit van zes woningen van twee bouwlagen, dit geeft een hoogte van 8.9 meter. In onderstaande figuur is de geplande ligging van de woningen weergegeven. Figuur 2: ligging woningen (bron: verkavelingsplan TIPLK_v01) In de volgende figuur is het vooraanzicht te zien van de woningen 1 t/m 5. Woning 6 is een gespiegelde variant van de woningen 1 t/m 5. l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

7 Figuur 3: vooraanzicht woningen 1 t/m 5 (bron: voorlopig ontwerp VO-002) l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

8 3. Wet geluidhinder De Wet geluidhinder biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsbelasting bij geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder woningen. In zijn algemeenheid stelt de Wet geluidhinder (Wgh) eisen aan de maximaal toegestane geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer en railverkeer. 3.1 Algemeen Bij nieuwbouw van geluidsgevoelige bestemmingen aan een bestaande weg moet een akoestisch onderzoek worden verricht om de geluidsbelasting te bepalen (artikel 80 juncto artikel 77 Wgh). Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 stelt regels aan het bepalen van de geluidsbelasting. De geluidsbelasting voor geluidsgevoelige bestemmingen wordt uitgedrukt in de uniforme dosismaat L den. Deze wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende geluidsniveaus: het equivalente geluidsniveau (L eq ) over de dagperiode (07:00-19:00); het equivalente geluidniveau (L eq ) over de avondperiode (19:00 23:00), verhoogd met 5 db; het equivalente geluidsniveau (L eq ) over de nachtperiode (23:00-07:00), verhoogd met 10 db. De Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een weg. Binnen deze zone wordt de geluidsbelasting berekend. 3.2 Omvang geluidszones In artikel 74 van de Wet geluidhinder zijn de geluidszones langs wegen gedefinieerd. De geluidszones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden. Tabel 1 Zonebreedten breedte van de geluidszone aantal rijstroken buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 5 of meer 600 m 350 m 3 of m 350 m 1 of m 200 m In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden: Buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

9 Wegen die geen zone hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn: wegen, die gelegen zijn binnen de bebouwde kom en als woonerf aangeduid gebied; wegen, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 3.3 Aftrek op de berekende resultaten Voor zover er geen sprake is van specifieke omstandigheden, wordt de berekende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer verminderd met de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder, alvorens toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, en bedraagt: 2 db voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt; 5 db voor de overige wegen; 0 db bij de bepaling van de geluidswering van de gevel. 3.4 Geluidsgevoelige bestemmingen Geluidsgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder zijn: woningen scholen ziekenhuizen, verpleeghuizen overige gezondheidszorggebouwen terreinen bij gezondheidszorggebouwen woonwagenterreinen De geluidsbelasting op een geluidsgevoelige bestemming dient bepaald te worden ter plaatse van de gevel van de bestemming. In artikel 1 van de Wet geluidhinder is het begrip gevel gedefinieerd. gevel : de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidswering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 db. Bovenstaande betekent dat, indien een geveldeel zonder te openen delen voldoende geluidswering heeft, dit geveldeel niet getoetst hoeft te worden aan de Wet geluidhinder. Dit noemen we een dove gevel. De geluidsbelasting dient dan bepaald te worden op een locatie waar wel te openen delen aanwezig zijn. 3.5 Nieuwbouw geluidsgevoelige bestemmingen In tabel 2 zijn de grenswaarden uit de Wet geluidhinder opgenomen met betrekking tot de nieuwbouw van een geluidsgevoelige bestemming. Voor de maximale ontheffingswaarde wordt onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenstedelijk gebied. l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

10 Tabel 2 Grenswaarden bij nieuwbouw woningen locatie status van de woning status van de weg voorkeursgrenswaarde binnenstedelijk nieuw te bouwen woning bestaande weg 48 db (niet geprojecteerd) (art 82.1 Wgh) buitenstedelijk nieuw te bouwen woning bestaande weg 48 db (niet geprojecteerd) (art 82.1 Wgh) maximale ontheffing 63 db (art Wgh) 53 db (art Wgh) maximaal binnenniveau 33 db (art Wgh) 33 db (art Wgh) Wanneer de te verwachten geluidsbelasting vanwege de weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, kan de gemeente Woerden in een aantal vast omschreven situaties een hogere waarde vaststellen. Met dien verstande, dat deze de maximaal toelaatbare waarde niet te boven mag gaan. Deze situaties zijn opgenomen in de Wet geluidhinder en worden in de volgende paragraaf nader toegelicht. 3.6 Hogere waarden In de Wgh is opgenomen dat, indien niet aan de voorkeursgrenswaarde voldaan kan worden, een hogere waarde, tot aan de maximale ontheffingswaarde verleend kan worden als voor eventuele maatregelen bezwaren bestaan van: onvoldoende doeltreffendheid financiële aard stedenbouwkundige aard landschappelijke aard verkeerskundige aard Bij het treffen van maatregelen dient in eerste instantie uitgegaan te worden van bronmaatregelen (zoals geluidsarme wegdekken) en daarna van overdrachtsmaatregelen (zoals geluidsschermen of wallen). Over bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en verkeerskundige aard dienen de betreffende specialisten een uitspraak te doen. Het geluidsniveau binnen in de woning mag niet hoger zijn dan 33 db. l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

11 4. Invoergegevens 4.1 Rekenmethode/modellering De berekeningen van de huidige geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn verricht met het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geomilieu (Versie 1.51). In dit model zijn de geluidsbelastingen berekend conform bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMV2006). De rekenmodellen zijn ingevoerd op rijksdriehoekscoördinaten. In de berekening is met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. Er is gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden. 4.2 Omgevingsmodel Voor het omgevingsmodel is gebruik gemaakt van het Geomileu rekenmodel van de gemeente Woerden. Hierin wordt uitgegaan van een standaard zachte akoestisch absorberende bodem, waarin harde, akoestisch reflecterende vlakken zijn ingevoerd ter plaatse van aanwezige wegen, waterpartijen etc. De bebouwing in het model is ingevoerd als reflecterende en afschermende objecten. Het plangebied is met behulp van de aangeleverde tekeningen ingevoerd. Het akoestisch rekenmodel is opgenomen in bijlage Verkeersgegevens De intensiteiten (tellingen uit 1990) van de Mijzijde en Van Teylingenweg zijn overgenomen van de door de gemeente aangereikte Motorvoertuigen/etmaal. De gehanteerde waardes zijn voor de Mijzijde 823 en voor de Van Teylingenweg 1004 Motorvoertuigen/etmaal. Deze tellingen hebben in 1990 plaats gevonden, maar kunnen voor de huidige situatie aangehouden worden. Dit op aangeven van de gemeente, omdat in de tussenliggende jaren niet of nauwelijks ontwikkeling plaats heeft gevonden in de directe omgeving. Op basis van de CROW/publicatie 256 Verkeersgeneratie woon-werkgebieden zijn de overige wegen gemodelleerd. In deze publicatie wordt het etmaalniveau bepaald aan de hand van het aantal woningen in een gebied vermenigvuldigd met een kental representatief voor het woonmilieutype. In onderstaande tabel zijn de woonmilieutypes weergegeven met de bijbehorende kentallen. Tabel 3 Gemiddeld aantal motorvoertuigbewegingen per woning per werkdagetmaal, naar woonmilieutype type woonmilieu werkdagetmaalwaarde centrum-stedelijk met hoge dichtheid 2 buiten-centrum met hoge dichtheid 3.1 centrum-stedelijk overig en buiten-centrum overig 4.5 groen-stedelijk 6.4 centrum-dorps 7.0 landelijk wonen 8.2 l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

12 Het woonmilieutype van Kanis ligt tussen centrum-dorps en landelijk wonen. Met 127 woningen in het gebied geeft dit motorvoertuigbewegingen per werkdaggemiddelde. Door dit te vermenigvuldigen met 0.9 wordt het weekdaggemiddelde bepaald. Als aanname is genomen, dat deze verkeersstroom in ieder geval via het Pastorielaantje het gebied in gaat, om vervolgens via de Kievitstraat en de Pastoor Schuurmanstraat het gebied weer uit te rijden. Tevens is aangenomen dat nog 2/3 van het totaal over de Leeuwerikstraat, Reigerstraat en de Gruttostraat zal rijden. Op deze manier wordt uitgegaan van een worstcase scenario. In onderstaande figuur zijn de intensiteiten weergegeven. Figuur 4: motorvoertuigbewegingen per weekdaggemiddelde De gehanteerde verdelingen zijn gebaseerd op CROW/publicatie 256. De verdeling naar voertuigcategorie is 99.75% lichte motorvoertuigen en 0.25% middelzware motorvoertuigen. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde verdelingen naar periode opgenomen. Tabel 4 Gehanteerde verdeling per dag/avond/nacht dag (%) avond (%) nacht (%) uurpercentage De gehanteerde wegdekverharding bestaat uit dicht asfaltbeton (0/16 referentiewegdek). De gehanteerde snelheden bedragen 30 km/uur binnen en 60 km/uur buiten de bebouwde kom. De overgangen zijn met behulp van visuele hulpmiddelen bepaald. In bijlage 1 zijn de gehanteerde snelheden en intensiteiten opgenomen. l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

13 4.4 Waarneempunten De waarneempunten zijn gemodelleerd met een rekenhoogte van 1.5 meter ten opzichte van de vloer per bouwlaag per geluidsgevoelig object. De gehanteerde hoogtes zijn 1.5 en 4.5 meter. Tussen de twee schuine daken in is ook nog een waarneempunt gemodelleerd op een hoogte van 7.4 meter. Op de garage zijn geen waarneempunten gemodelleerd. In onderstaande figuur is de ligging van de waarneempunten weergegeven en in de tabel de bijbehorende hoogtes. Figuur 5: ligging waarneempunten Tabel 5 hoogtes waarneempunten waarneempunt waarneemhoogte [01] 4.5 [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] 4.5 [09] 4.5 [10] 7.4 De waarneempunten berekenen het invallend geluidsniveau op die gevel. l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

14 5. Resultaten De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen treden op bij woning 1 op de zuidgevel op een hoogte van 4.5 meter. De cumulatieve geluidsbelasting bedraagt hier 50 db zonder aftrek artikel 110g Wgh. In de onderstaande tabel zijn de maximale cumulatieve geluidsbelastingen weergegeven ten gevolge van alle omliggende wegen. In bijlage 2 zijn de onafgeronde waarden weergegeven voor alle waarneempunten en hoogtes. Zowel de cumulatieve geluidsbelasting als de afzonderlijke contributies per wegvak zijn hier weergegeven. Tabel 6 Maximale cumulatieve geluidsbelasting ten gevolge van de alle omliggende wegen woning waarneempunt hoogte [m] gevel L den [db] excl. aftrek art. 110g 1 [03] 4.5 zuid 50 2 [03] 4.5 zuid 47 3 [03] 4.5 zuid 43 4 [03] 4.5 zuid 43 5 [02] 7.4 oost 47 6 [03] 4.5 zuid 49 l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

15 6. Conclusie De nieuw te bouwen woningen liggen niet binnen de zone van een weg, zoals deze is gedefinieerd in de Wet geluidhinder (Wgh). Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan de grenswaarde van de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing en het bepalen van de geluidswering is de gecumuleerde geluidsbelasting berekend op deze woningen. De hoogste cumulatieve geluidsbelasting in het plangebied bedraagt 50 db zonder aftrek artikel 110g Wgh. Om hier het maximaal binnenniveau van 33 db te behalen, is het noodzakelijk dat er gevelmaatregelen getroffen te worden, waarbij minimaal 17 db reductie behaald dient te worden. Den Haag, 18 augustus 2010 DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

16 Bijlage 1 Uitgangspunten l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

17 V Bijlage 1 Legenda 30 km/uur 60 km/uur Plan Bestaande bebouwing Bodemvlakken Akoestisch rekenmodel Meter

18 V Bijlage Legenda 25 mvt 580 mvt Plan 75 mvt 170 mvt 502 mvt 823 mvt 870 mvt 1004 mvt Bestaande bebouwing Bodemvlakken Akoestisch rekenmodel Meter

19 Bijlage 2 Resultaten l:\doc\v\2010\089900\v r001-2.docx

20 V Overzicht berekende geluidsbelastingen nieuwbouw Kanis Geluidsbelastingen in db (Lden) excl. aftrek art. 110g Bijlage 2 Woning Waarneem punt Hoogte [m] Cumulatief Pastorie laantje Kievitstraat Kanis Mijzijde Teylingen weg 1 [01] < <35 <35 1 [02] < <35 <35 1 [02] < <35 <35 1 [02] < <35 <35 1 [03] <35 <35 1 [03] <35 <35 1 [04] <35 <35 1 [04] <35 <35 1 [05] <35 <35 1 [05] <35 <35 1 [06] < <35 <35 1 [06] < <35 <35 1 [07] 1.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 1 [07] 4.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 1 [08] <35 <35 <35 <35 <35 1 [09] <35 <35 1 [10] < <35 <35 2 [01] < <35 <35 2 [02] 1.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 2 [02] 4.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 2 [02] <35 <35 <35 <35 <35 2 [03] <35 <35 2 [03] <35 <35 2 [04] <35 <35 2 [04] <35 <35 2 [05] < <35 <35 2 [05] <35 <35 2 [06] <35 < <35 <35 2 [06] < <35 <35 2 [07] <35 <35 <35 <35 <35 2 [07] <35 <35 <35 <35 <35 2 [08] <35 <35 <35 <35 <35 2 [09] <35 < <35 <35 2 [10] <35 <35 <35 <35 <35 3 [01] 4.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 3 [02] < <35 <35 3 [02] < <35 <35 3 [02] < <35 <35 3 [03] <35 <35 3 [03] <35 <35 3 [04] < <35 <35 3 [04] <35 <35 3 [05] <35 < <35 <35 3 [05] < <35 <35 3 [06] 1.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 3 [06] <35 < <35 <35 3 [07] <35 <35 <35 <35 <35 3 [07] <35 <35 <35 <35 <35 3 [08] <35 <35 < <35 3 [09] 4.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 3 [10] <35 <35 <35 <35 <35 Bestand: Resultaten Blad: Resultaten nieuwbouw Kanis Pagina: 1/2

21 V Overzicht berekende geluidsbelastingen nieuwbouw Kanis Geluidsbelastingen in db (Lden) excl. aftrek art. 110g Bijlage 2 Woning Waarneem punt Hoogte [m] Cumulatief Pastorie laantje Kievitstraat Kanis Mijzijde Teylingen weg 4 [01] < <35 <35 4 [02] < <35 <35 4 [02] < <35 <35 4 [02] < <35 <35 4 [03] < <35 <35 4 [03] <35 <35 4 [04] <35 < <35 <35 4 [04] < <35 <35 4 [05] 1.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 4 [05] <35 < <35 <35 4 [06] 1.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 4 [06] 4.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 4 [07] <35 <35 <35 <35 <35 4 [07] <35 <35 < <35 4 [08] <35 <35 < <35 4 [09] <35 <35 <35 <35 <35 4 [10] < <35 5 [01] < <35 <35 5 [02] < <35 <35 5 [02] < <35 <35 5 [02] < <35 <35 5 [03] < <35 <35 5 [03] < <35 <35 5 [04] <35 < <35 <35 5 [04] <35 < <35 <35 5 [05] 1.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 5 [05] 4.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 5 [06] 1.5 <35 <35 <35 <35 <35 <35 5 [06] <35 <35 <35 <35 <35 5 [07] <35 <35 < <35 5 [07] <35 <35 < [08] <35 <35 < [09] < <35 <35 5 [10] < <35 <35 6 [01] < <35 <35 6 [02] < <35 <35 6 [02] < <35 <35 6 [02] < <35 <35 6 [03] < <35 <35 6 [03] < <35 <35 6 [04] < [04] < [05] < [05] < [06] < [06] < [07] <35 -- < [07] <35 -- < [08] <35 <35 < [09] < <35 <35 6 [10] < <35 <35 Bestand: Resultaten Blad: Resultaten nieuwbouw Kanis Pagina: 2/2

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid Betreft akoestisch onderzoek wegverkeer Ons kenmerk M.2013.0521.01.N001 Versie 001 Datum 13 maart 2014 Verwerkt door DJA SBA Contactpersoon dr. A.Y.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan rapportnummer E16.017 Versie: 3 Datum: 21 november 2016 Status: DEFINITIEF Auteur: Robert

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2008.1790.00.R002 Bestemmingsplan Bartokblok/Kenniscluster,Arnhem Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.01.R001 Groenhorst College, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001v2 Nieuwe bedrijfswoning aan de Zoelensestraat, Tiel

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001v2 Nieuwe bedrijfswoning aan de Zoelensestraat, Tiel Rapport M.2013.0544.00.R001v2 Nieuwe bedrijfswoning aan de Zoelensestraat, Tiel Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede rapportnummer E14.010 Versie: 1 Datum: 2 juli 2014 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

In de volgende figuur is een bovenaanzicht weergegeven met de ligging van camping De Cuynder en het toekomstige tracé van de N381.

In de volgende figuur is een bovenaanzicht weergegeven met de ligging van camping De Cuynder en het toekomstige tracé van de N381. Notitie Project Provincie Fryslân/Akoestisch onderzoek N381 Betreft Resultaten Camping De Cuynder, Donkerbroek Ons kenmerk V.2010.1601.04.N002 Versie 001 Datum 8 september 2011 Verwerkt door GKE AWO Contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 rapportnummer K16.019 Versie: 1 Datum: 10 januari 2017 Status: DEFINITIEF Projectnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001 Bestemmingsplan De Del, Rozendaal

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001 Bestemmingsplan De Del, Rozendaal Rapport M.2014.0007.01.R001 Bestemmingsplan De Del, Rozendaal Akoestisch onderzoek wegverkeer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.1270.00.R001 Project 3 Noord, Arnhem Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2008.0975.00.R001 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11, Postbus

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Onderzoek wegverkeersgeluid Weteringshoek, Rossum. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Versie 004 M R002 Datum 27 november 2014

Onderzoek wegverkeersgeluid Weteringshoek, Rossum. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Versie 004 M R002 Datum 27 november 2014 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status definitief Versie 004 Rapport M.2014.0205.03.R002 Datum 27 november 2014 k:\doc\m\2014\020503\m2014020503r002v4_ao.docx 27-11-2014 Onderzoek wegverkeersgeluid

Nadere informatie

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk WEGVERKEERSLAWAAI HERBEREKE NING O.B.V. EMISSIERREGISTER De heer A. v.d. Wal Gorinchemsestraat 59 4231 DJ Meerkerk Datum: 14 februari 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2009.0290.00.R001 Project BRAVO 3 Akoestisch onderzoek aanleg BRAVO 3 en reconstructie aansluiting A12 Waarder en Wulverhorstbaan Woerden Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer,

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Akoestisch onderzoek Concept Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 12 januari 2012 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Projectnummer : 317995 Referentienummer

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134142.R01.V01 Document:

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001v1 Bestemmingsplan "Havermansstraat-Oranjeboomstraat" te Breda

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001v1 Bestemmingsplan Havermansstraat-Oranjeboomstraat te Breda Rapport M.2013.0333.00.R001v1 Bestemmingsplan "Havermansstraat-Oranjeboomstraat" te Breda Akoestisch onderzoek wegverkeer Status: DEFINITIEF (versie 1) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Rapport Dossier Zaaknummer 0076209 Kenmerk Opsteller De heer ing. E. Janssen Datum 1 december 2011 Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage.

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage. Notitie 6091300.N01 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de te realiseren nieuwbouw van kantoren in het plangebied voormalig politiebureau te Emmen Inleiding In opdracht van Grontmij Nederland bv is

Nadere informatie

Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden

Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden Akoestisch onderzoek wegverkeer Opdrachtgever Stichting Professor Dr. Leo Kannerschool Contactpersoon Ben van der Vlist Adviesburo BV, de heer D. Kuijlenburg Kenmerk

Nadere informatie

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk RAPPORT betreffende een akoestisch onderzoek wegverkeer Vijf Meilaan te Leiden Datum : 19 december 2013 Kenmerk : 1303F227/COB/rap3 Contactpersoon : dhr. C. Brouwer Opdrachtgever : Holdingmaatschappij

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Projectnr. M15 271.401 M15 271.401 2 Opdrachtgever : Fam. Pouwels Kreeftenheide 82 5853

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Datum: 23 april 13 Opdrachtgever: PACT 3D ontwerp en bim-management

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Ten behoeve van bestemmingsplan Definitief Noordwest Ziekenhuisgroep Postbus 501 1800 AM ALKMAAR Sweco Nederland B.V. De Bilt, 21 november 2016 Titel :

Nadere informatie

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aanleiding en beoogde ontwikkeling In 2008 is door KuiperCompganons akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing voor 102 nieuwbouwappartementen

Nadere informatie

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1 Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Afdeling Expertise Contact J.M.B. Boere T 088 5450394 amboere@odmh.nl Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeer. Nieuwbouw appartementen plan Oranjezicht, Monnickendam

Akoestisch onderzoek wegverkeer. Nieuwbouw appartementen plan Oranjezicht, Monnickendam Akoestisch onderzoek wegverkeer Nieuwbouw appartementen plan Oranjezicht, Monnickendam Opgesteld door : ir. M.A. Kok dbcontrol, Zwaag Opdrachtgever : Gemeente Waterland, Monnickendam Datum : 2 mei 2010

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo Tebodin B.V. Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Rotij Projecten B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer W. Bos Borgerweg 1 9951 VA Sellingen

Nadere informatie

Bogermanschool Houten

Bogermanschool Houten Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Datum 7 december 2011 Kenmerk HTN466\Bxt/6355 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo. Gemeente Maasbree

Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo. Gemeente Maasbree Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo Gemeente Maasbree Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Recreatiepark De Berckt te Baarlo Gemeente Maasbree Bijlagen

Nadere informatie

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer A. Kruidhof Postbus

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Bijlage III Geluidonderzoek

Bijlage III Geluidonderzoek Bijlage III Geluidonderzoek LBP SIGHT R085542ae.fvl 36 Notitie Datum: 18 juni 2013 Project: Landgoed Rozephoeve: bestemmingsplan 't Wildelot Uw kenmerk: - Locatie: Oisterwijk Ons kenmerk: V085542ae.00003.mvb

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

Memo. Betreft : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Horstermeerpolder

Memo. Betreft : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Horstermeerpolder Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Gemeente Wijdemeren Van : ir. M. van Gaal (Royal HaskoningDHV) Datum : 25 september 2015 Kopie : ing. R. Buelens (Royal HaskoningDHV) Onze referentie

Nadere informatie

ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert

ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert 5 oktober 2016 Akoestisch onderzoek ingevolge de

Nadere informatie

datum 4 april 2017 project BP Heijenoordseweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek Heijenoordseweg 7 uw kenmerk -

datum 4 april 2017 project BP Heijenoordseweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek Heijenoordseweg 7 uw kenmerk - Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer t.a.v. de heer U. Buitenhuis Postbus 9200 6800 HA ARNHEM datum 4 april 2017 project BP seweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek seweg 7 uw

Nadere informatie

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B Notitie Concept Contactpersoon ing. Arjo van den Berg Datum 30 september 2013 Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B 1 Inleiding De gemeente Kaag en Braassem is voornemens

Nadere informatie

Haarlem, nieuwbouw Schoteroog

Haarlem, nieuwbouw Schoteroog Haarlem, nieuwbouw Schoteroog 2e Update Geluidsonderzoek wegverkeer Opdrachtgever VOF 't Spaarne ir. A.F. Poot Auteur Movares Nederland B.V. Bert Paanakker Kenmerk RIK-BP-060032711\R20066B4BPA - Versie

Nadere informatie

Lucht- en geluidsonderzoek Colenbranderstraat te Nijkerk

Lucht- en geluidsonderzoek Colenbranderstraat te Nijkerk Lucht- en geluidsonderzoek Colenbranderstraat te Nijkerk 19 juni 2008 Lucht- en geluidsonderzoek Colenbranderstraat te Nijkerk Verantwoording Titel Lucht- en geluidsonderzoek Colenbranderstraat te Nijkerk

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede Geluidbelasting wegverkeer op nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede versie 27 augustus 2009 opdrachtnummer 09107 datum 27 augustus 2009 opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Postbus 50000 7500

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen 16 februari 2015 Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem projectnummer: 124/19/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db]

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db] 1 WEGVERKEERSLAWAAI 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek geluid en luchtkwaliteit t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

MEMO. 1 Inleiding. In dit akoestisch onderzoek zijn de geluidniveaus berekend op de woningen voor weg- en railverkeer.

MEMO. 1 Inleiding. In dit akoestisch onderzoek zijn de geluidniveaus berekend op de woningen voor weg- en railverkeer. Groenmarktstraat 39 3521 AV Utrecht T 030 2970391 E info@dbvision.nl W www.dbvision.nl IBAN NL78INGB0005337593 BIC INGBNL2A KvK Utrecht 30170179 BTW-nr NL-8135.67.464.B01 MEMO Onderwerp Geluidsbelasting

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van 19 woningen aan de Tiendweg te Ameide. 6 maart 2012 Rapporttitel:

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Rapportnummer Dossiernummer 11/25637/B/M/JZ M16959.07 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een handelsnaam van Triple A adviseurs B.V. Kerkstraat 4,

Nadere informatie