Verslag van de omgevingsambtenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de omgevingsambtenaar"

Transcriptie

1 Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_ Dossiernummer gemeente: 2018/00848 De gemeente Kortrijk heeft op 28/11/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor Bouwen vrijstaand bijgebouw. De aanvraag werd op 20/12/2018 volledig en ontvankelijk verklaard. Uiterste beslissingsdatum: 18/02/2019 Gegevens van de aanvrager Demuynck Jean-Marie Meibloemstraat 28 te 8511 Kortrijk Gegevens van de ligging Administratieve ligging: Meibloemstraat 28 te 8511 Kortrijk Kadastrale ligging: Afdeling 34001, sectie B, perceel 131F Advies GOA Volledig gunstig Verslag 1. Stedenbouwkundige basisgegevens Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen. Gewestplan: Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan Kortrijk, goedgekeurd op: 04/11/1977, bestemming: woongebieden Ruimtelijk uitvoeringsplan: Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium, goedgekeurd op: 25/06/2015 Verkaveling AAL020/1, goedgekeurd op 20/6/2006 Overeenstemming met deze plannen. De aanvraag heeft betrekking op lot 1 van de verkaveling AAL020/1. Het voorgestelde ontwerp wijkt af van met de voorschriften en bepalingen van de verkaveling, meer bepaald voor wat de afmetingen en inplanting betreft. Verordeningen vellen hoogstammige bomen - 19/07/1974 vellen hoogstammige bomen, wijziging - 27/02/1978 algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer - 29/04/1997 gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater - 10/09/2010

2 gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven - 08/07/2005 provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten - 23/07/2008 gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid - 10/06/2011 algemene stedenbouwkundige verordening - 20/09/2012 Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen Andere zoneringsgegevens In zitting van keurde het College van Burgemeester en Schepenen de woningtypetoets goed als instrument van motivatie voor de behandeling van aanvragen voor residentiële stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen. In zitting van werd de woningtypetoets ook door de Gemeenteraad goedgekeurd. De werken zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 (en latere wijzigingen), meer bepaald art b) een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport, met een maximumoppervlakte van 40 vierkante meter per gebouw of constructie, een kroonlijsthoogte die beperkt is tot 3 meter en een nokhoogte tot 4,50 meter. Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen. 2. Historiek Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2008/00464, bouwen van een vrijstaande woning - Vergund - 04/01/2010 Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2010/00266, ophogen van het terrein in functie van het bouwen van een reeds vergunde woning - Vergund - 16/07/ Beschrijving van de omgeving en de aanvraag De aanvraag betreft Bouwen vrijstaand bijgebouw Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen De aanvraag: De aanvraag betreft het plaatsen van een vrijstaand bijgebouw bij een ééngezinswoning. Het bijgebouw wordt op 1m van de rechter perceelsgrens geplaatst. Volgens de verkavelingsvoorschriften is dit mogelijk mits akkoord van de buren. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. De bouwplaats: De bouwplaats betreft een rechthoekig perceel dat bebouwd is met een vrijstaande ééngezinswoning. De bebouwing bestaat uit 1 bouwlaag met hellend dak. De woning beschikt over een ruime voor- en achtertuinzone. De omgeving: De omgeving heeft een residentieel karakter en wordt gekenmerkt door ruime bouwpercelen die bebouwd zijn met vrijstaande woningen. De woningen hebben diverse bouwtypologieën en zijn afgewerkt met een plat of een hellend dak. Het wonen bestaat er uitsluitend uit ééngezinswoningen. 4. Procedure

3 De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De aanvraag moet niet openbaar gemaakt worden. De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd. De aanvraag omvat de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren. In toepassing van artikel 83 werden de betrokken eigenaar(s) per beveiligde zending op de hoogte gebracht. 5. Adviezen Er werd geen advies gevraagd. 6. Project-MER De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van bijlage III van het besluit inzake projectmilieueffectenrapportage van 10 december 2004 en latere wijzigingen. Bijgevolg dient geen project-mer-screeningsnota, noch een milieueffectrapport opgemaakt te worden. 7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier Beoordeling van de stedenbouwkundige handelingen Goede ruimtelijke ordening Functie: De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaand bijgebouw bij een eengezinswoning. Deze functie blijft ongewijzigd en is passend binnen deze residentiële omgeving. Inplanting en bouwvolume: De betonplaat, waarop het tuinhuis wordt gebouwd, is in 2008 vergund. Het tuinhuis behoudt 1m tot de rechter perceelsgrens. Conform de verkaveling moet het tuinhuis 2m tot de perceelsgrenzen respecteren. Men kan tot op 1m van de perceelsgrens bouwen indien de aanpalenden akkoord zijn. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Het voorzien van een tuinhuis met een kroonlijst van 2.85m en een nokhoogte van 4.50m, op 1m van de perceelsgrens, kan worden toegestaan. Verschijningsvorm: Het bijgebouw wordt opgetrokken in houten gevelbekleding Plato, keramische stormpannen, grijze regenwaterafvoer, houten buitenschrijnwerk en poort. De afwerking sluit aan bij deze van de woning. Het gevraagde is inpasbaar in de omgeving. Parkeerplaatsen en verkeersaantrek: De functie van eengezinswoning blijft behouden, bijgevolg wordt geen wijziging van de verkeersaantrek verwacht. Groen- en omgevingsaanleg: De aanvraag brengt geen wijziging in de groen- en omgevingsaanleg met zich mee. De verharding, keermuur en betonplaat zijn reeds aanwezig en werden vergund in de oorspronkelijke vergunning in Ook na het bouwen van het bijgebouw blijft een voldoende ruime tuinzone over om een kwalitatieve tuin te kunnen aanleggen.

4 Beoordeling van de ingedeelde inrichting of activiteiten Milieuaspecten Sectorale regelgeving Watertoets en verordeningen hemelwater Watertoets Sinds 1 november 2006 is het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 14 oktober 2011, in verband met de toepassing van de watertoets op een vergunning, een plan of een programma in werking. Na de toepassing van de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, blijkt er geen (significante) schade aan het watersysteem te ontstaan. Het advies is positief. Er worden bijgevolg geen extra voorwaarden opgelegd aan de vergunning, het plan of het programma om schade- effecten te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren. De vergunningsplichtige activiteit is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen, bepaald in artikel 5, 6 en 7 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. Gewestelijke verordening hemelwater De aanvraag wordt ook afgetoetst aan de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater volgens het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli De uitbreiding van de overdekte constructie is minder dan 40m². De aanvraag betreft een verkavelingsaanvraag waarbij geen nieuwe wegenis wordt aangelegd. De verordening is niet van toepassing. Algemene stedenbouwkundige verordening Kortrijk De algemene stedenbouwkundige verordening van de stad Kortrijk van kracht sinds 24 april 2013, meer bepaald artikel 67 en 68 met betrekking tot hemelwaterputten, infiltratievoorziening en buffervoorziening, is niet van toepassing op voorliggende aanvraag. Toegankelijkheidstoets De aanvraag betreft het bouwen van een bijgebouw bij een ééngezinswoning. De Vlaamse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid is niet van toepassing. Decreet grond- en pandenbeleid Scheidingsmuren Er gebeuren geen wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen. Standpunt aanpalenden De aanvraag moet niet openbaar gemaakt worden. De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd. De aanvraag omvat de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren. In toepassing van artikel 83 werden de betrokken eigenaar(s) per beveiligde zending op de hoogte gebracht. Resultaat: er werden 0 bezwaren/opmerkingen ingediend. Bespreking adviezen Er werden geen adviezen gevraagd. Voorstel beslissing Algemene Conclusie:

5 Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden, met de wettelijke bepalingen alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. De gemeentelijk omgevingsambtenaar adviseert het College van Burgemeester en Schepenen het volgende: Inzake de bouwaanvraag: GUNSTIG, mits: opmerkingen: alle nuttige en nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen teneinde geluidshinder en andere vormen van overlast tijdens de werken tot een strikt minimum te beperken; elke inname van het openbaar domein (vb. plaatsen van stortcontainer, stellingen, enz...), dient vooraf aangevraagd aan het Stadsbestuur bij de directie Stadsplanning en ontwikkeling; deze vergunning betekent niet dat er geen rekening dient gehouden te worden met eventueel andere bestaande wettelijke of contractuele verplichtingen (inzonderheid betreffende erfdienstbaarheden, muurovernames, zichten en lichten...);

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018088973 Dossiernummer gemeente: 2018/00496 De gemeente Kortrijk heeft op 16/07/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor Bouwen

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018094056 Dossiernummer gemeente: 2018/00544 De gemeente Kortrijk heeft op 02/08/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor Vervangen

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018126972 Dossiernummer gemeente: 2018/00855 De gemeente Kortrijk heeft op 03/12/2018 een aanvraag omgevingsproject ontvangen voor het

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018141646 Dossiernummer gemeente: 2018/00840 De gemeente Kortrijk heeft op 26/11/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor verbouwen

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018065150 Dossiernummer gemeente: 2018/00348 De gemeente Kortrijk heeft op 29/05/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor Residentiële

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018128660 Dossiernummer gemeente: 2018/00790 De gemeente Kortrijk heeft op 10/11/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor Regulariseren

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018086769 Dossiernummer gemeente: 2018/00477 Inrichtingsnummer: 20180208-0063 De gemeente heeft op 12/07/2018 een Aanvraag omgevingsproject

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018086281 Dossiernummer gemeente: 2018/00504 De gemeente Kortrijk heeft op 17/07/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor aanleggen

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018106238 Dossiernummer gemeente: 2018/00601 De gemeente Kortrijk heeft op 04/09/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor Vernieuwen

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018090408 Dossiernummer gemeente: 2018/00519 De gemeente Kortrijk heeft op 20/07/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor verbouwen

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018130257 Dossiernummer gemeente: 2018/00754 De gemeente Kortrijk heeft op 25/10/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor aanleggen

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018088093 Dossiernummer gemeente: 2018/00510 De gemeente Kortrijk heeft op 18/07/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor sloop

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018068430 Dossiernummer gemeente: 2018/00373 De gemeente Kortrijk heeft op 05/06/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor aanleggen

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018142025 Dossiernummer gemeente: 2018/00827 De gemeente Kortrijk heeft op 22/11/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor regularisatie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Ligging onroerend goed JOKSTRAAT 28 Kadastrale gegevens Afdeling DE HAAN 3 AFD (WENDUINE) Sectie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundig attest Stedenbouwkundig attest GEMEENTE HULSHOUT dossiernummer: 2018.7 intern nummer: 674 Wat is de functie van dit attest? Dit attest geeft aan of het overwogen project in redelijkheid de toets aan de stedenbouwkundige

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

bladnummer 3 Advies van de gecoro

bladnummer 3 Advies van de gecoro bladnummer 3 Advies van de gecoro I Voorschriften inzake rulmtelllke ordening Gewestplan RUP GGR-K101 Kerkhof en omgeving deel 1, goedgekeurd op 25-08-2005 Bestemming(en): Tuinen, Landbouwgebied, Halfopen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de secretaris de burgemeester Referentie omgevingsloket OMV_2018008431 Referentie gemeente 2018/00047 Projectnaam verbouwen ééngezinswoning Ligging Elfde-julilaan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL Provincie ANTWERPEN Niel, 10 september 2013 Arrondissement ANTWERPEN Gemeente NIEL STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL Dossierbeheerder: Wesley Stroobants Telnr.: 03/451.11.62 Email: wesley.stroobants@niel.be

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Directie Uw kenmerk Dossiernummer Datum Integraal stedelijk beleid BMB

Directie Uw kenmerk Dossiernummer Datum Integraal stedelijk beleid BMB Aan domoxim Leuvensesteenweg 215 3190 Boortmeerbeek Directie Uw kenmerk Dossiernummer Datum Integraal stedelijk beleid BMB 218 20190767 15.03.2019 Dienst E-mail Telefoon Fax Bouwdienst vastgoedinformatie@mechelen.be

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Directie Uw kenmerk Dossiernummer Datum Integraal stedelijk beleid Leermarkt

Directie Uw kenmerk Dossiernummer Datum Integraal stedelijk beleid Leermarkt Aan IMMO VOS VASTGOED Kelfsstraat(WAK) 19 3150 Haacht Directie Uw kenmerk Dossiernummer Datum Integraal stedelijk beleid 3160- Leermarkt 2 20181809 04.09.2018 Dienst E-mail Telefoon Fax Bouwdienst vastgoedinformatie@mechelen.be

Nadere informatie

Aan DomoXim C.V.B.A. Leuvensesteenweg Boortmeerbeek

Aan DomoXim C.V.B.A. Leuvensesteenweg Boortmeerbeek Aan DomoXim C.V.B.A. Leuvensesteenweg 215 3190 Boortmeerbeek Directie Uw kenmerk Dossiernummer Datum Integraal stedelijk beleid BMB173 20181216 31.05.2018 Dienst E-mail Telefoon Fax Bouwdienst vastgoedinformatie@mechelen.be

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Departement Uw kenmerk Dossiernummer Datum Stedelijke Ontwikkeling

Departement Uw kenmerk Dossiernummer Datum Stedelijke Ontwikkeling Aan NOTARIS PAUL VERHAVERT BV BVBA Van Benedenlaan 56 2800 Mechelen Departement Uw kenmerk Dossiernummer Datum Stedelijke Ontwikkeling 20160138 20160408 23.02.2016 Dienst E-mail Telefoon Fax Bouwdienst

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Departement Uw kenmerk Dossiernummer Datum Stedelijke Ontwikkeling d

Departement Uw kenmerk Dossiernummer Datum Stedelijke Ontwikkeling d Aan CARL MARIEN B.V.B.A Liersesteenweg 394 2800 Mechelen Departement Uw kenmerk Dossiernummer Datum Stedelijke Ontwikkeling d5775 20171154 29.05.2017 Dienst E-mail Telefoon Fax Bouwdienst vastgoedinformatie@mechelen.be

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de secretaris de burgemeester Referentie omgevingsloket OMV_2018115016 Referentie gemeente 2018/00658 Projectnaam verbouwen eengezinswoning Ligging Elfde-julilaan 63 te 8500

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 03/12/2018 Ondertekening: Voor eensluidend uittreksel. De Algemeen Directeur, Christi van Calster In

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 15 september Uw kenmerk Mail dd 18/08/2016 Tel. 02/ RO/RO/KJ/16. SU2016/0683 Fax 02/

Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 15 september Uw kenmerk Mail dd 18/08/2016 Tel. 02/ RO/RO/KJ/16. SU2016/0683 Fax 02/ Aan de heer Philip Peerens Woluwedal 12 bus 51 1932 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 15 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 18/08/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0683

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex CVBA Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 6 december 2018 Uw kenmerk D:45797 Tel. 02/717.88.72 Ons kenmerk RO/RO/KAU/18. SU2018/0861 Fax 02/717.88.93 Contactpersoon

Nadere informatie

Aan IMMO VOS VASTGOED Kelfsstraat(WAK) Haacht

Aan IMMO VOS VASTGOED Kelfsstraat(WAK) Haacht Aan IMMO VOS VASTGOED Kelfsstraat(WAK) 19 3150 Haacht Directie Uw kenmerk Dossiernummer Datum Integraal stedelijk beleid 3100 Nauwstraat 14 20180855 16.04.2018 Dienst E-mail Telefoon Fax Bouwdienst vastgoedinformatie@mechelen.be

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 1 Tack Jessica Fostierlaan 51 9600 Ronse Uw bericht van: 22 februari 2019 Uw kenmerk: DS/3238/3 Onze referte: 22963 Datum: 25 februari 2019 Contactpersoon: Leen Guns Stedenbouwkundig uittreksel Geachte

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Aan Federaal Aankoopcomité Kruidtuinlaan 50 bus Brussel

Aan Federaal Aankoopcomité Kruidtuinlaan 50 bus Brussel Aan Federaal Aankoopcomité Kruidtuinlaan 50 bus 398 1000 Brussel Directie Uw kenmerk Dossiernummer Datum Integraal stedelijk beleid 12025/62 20181048 16.05.2018 Dienst E-mail Telefoon Fax Bouwdienst vastgoedinformatie@mechelen.be

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018 BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 26/11/2018 Ondertekening: Voor eensluidend uittreksel. De Algemeen Directeur, Christi van Calster In

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Definities

Hoofdstuk 1: Definities OPGELET: De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 deze nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2014. Hieronder vindt u de tekst die van toepassing

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO BRIGITTA BVBA Markt 1 3080 Tervuren Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 maart 2017 Uw kenmerk Mail dd 09/02/2017 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/17. SU2017/0114 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018134553 Dossiernummer gemeente: 2018/00777 Inrichtingsnummer: 20181106-0005 De gemeente heeft op 07/11/2018 een Aanvraag omgevingsproject

Nadere informatie

Vastgoedinformatie Arendstraat te 8000 Brugge. Kadastrale gegevens: 17 e Afdeling, sectie B, perceelnummer 221C.

Vastgoedinformatie Arendstraat te 8000 Brugge. Kadastrale gegevens: 17 e Afdeling, sectie B, perceelnummer 221C. Stad Brugge Huis van de Bruggeling / Wonen & Omgeving Aan Stad Brugge - Dienst Eigendommen Tav Ann Valcke Burg 11 8000 Brugge uw kenmerk ons kenmerk bijlagen verz.nr. datum mail van 16/06/2017 (Ann Valcke)

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING Sonia CHRISTIAENS de secretaris Dirk PIETERS de burgemeester Referentie omgevingsloket Referentie gemeente Project omschrijving Ligging Contactpersoon OMV_2018008437

Nadere informatie

uw aanvraag van uw kenmerk ons kenmerk 26 september

uw aanvraag van uw kenmerk ons kenmerk 26 september Wevelgem, 26 september 2018 GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM Vanackerestraat 16 8560 WEVELGEM uw aanvraag van uw kenmerk ons kenmerk 26 september 2018 2018-14141 Betreft: Stedenbouwkundige inlichtingen Geachte,

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Schoorman Anne-marie Oude Houtlei 15 9000 Gent Uw bericht van: 21 februari 2019 Uw kenmerk: 00-0-1464 Onze referte: 22954 Datum: 22 februari 2019 Contactpersoon: Leen Guns Stedenbouwkundig uittreksel Geachte

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw vraag vindt u hierbij het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten:

Naar aanleiding van uw vraag vindt u hierbij het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: 1 Appelmans Immo Keizersplein 71 9300 Aalst Uw bericht van: 20 juni 2018 Uw kenmerk: Onze referte: 20953 Datum: 20 juni 2018 Contactpersoon: Leen Guns Stedenbouwkundig uittreksel Geachte mevrouw Geachte

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Appelmans Immo Keizersplein 71 9300 Aalst Uw bericht van: 22 oktober 2018 Uw kenmerk: 22/10/2018(1) Onze referte: 21937 Datum: 23 oktober 2018 Contactpersoon: Leen Guns Stedenbouwkundig uittreksel Geachte

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de secretaris de burgemeester Referentie omgevingsloket OMV_2018007232 Referentie gemeente 2018/00032 Projectnaam Vellen van bomen Ligging Frans Vanderlindenlaan

Nadere informatie

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER DOSSIERNUMMER: NOT2016/00789 ADMIN. DOSSIERBEH.: Alain Vermoes GEMEENTE: Vilvoorde DATUM: 1 augustus 2016 A) LIGGING VAN HET TERREIN kadastrale omschrijving : afdeling

Nadere informatie

Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie

Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie Departement Grondgebiedszaken Stedenbouw Contact Sofie Roose T 056 733 374 sofie.roose@harelbeke.be Bellis'immo Iepersestraat 120 8890

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 1 Appelmans Immo Keizersplein 71 9300 Aalst Uw bericht van: 20 februari 2019 Uw kenmerk: Onze referte: 22943 Datum: 21 februari 2019 Contactpersoon: Leen Guns Stedenbouwkundig uittreksel Geachte mevrouw

Nadere informatie

BEKENDMAKING AKTENAME MELDING

BEKENDMAKING AKTENAME MELDING BEKENDMAKING AKTENAME MELDING Referentie gemeente Referentie omgevingsvergunning Project Ligging Kadastrale ligging Contactpersoon OMV/2019/00167 OMV_2019047468 bouwen van een garage tegen de linker zijgevel

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Geassocieerde notaris Van Maele & Couck Vrijheidstraat 53 9300 Aalst Uw bericht van: 24 augustus 2018 Uw kenmerk: NH 16530 Onze referte: 21482 Datum: 28 augustus 2018 Contactpersoon: Leen Guns Stedenbouwkundig

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Appelmans Immo Keizersplein 71 9300 Aalst Uw bericht van: 1 oktober 2018 Uw kenmerk: 1/10/2018-1- Onze referte: 21761 Datum: 2 oktober 2018 Contactpersoon: Leen Guns Stedenbouwkundig uittreksel Geachte

Nadere informatie

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE BEKENDMAKING MELDINGSAKTE de secretaris de burgemeester Referentie gemeente Referentie omgevingsvergunning Project Ligging Kadastrale ligging O2018-00005ME OMV_2018022780 plaatsen van een veranda Fonteinstraat

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie