De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt:

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt:"

Transcriptie

1 25 november zaaknummer Beleidsregel subsidieverstrekking Thuisgeven in Gelderland 2010 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling vitaal Gelderland 2008 BESLUITEN De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt: 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a doelgroep: personen van 55 jaar en ouder, personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, personen met geestelijke gezondheidsproblematiek of personen die chronisch ziek zijn. b domotica: apparaten en technische infrastructuren in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen van functies met als doel een toename van de zelfredzaamheid van mensen of het verbeteren van bedrijfsprocessen op het gebied van wonen-welzijn-zorg. c innovatie: activiteiten die gericht zijn op realisering van vernieuwingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in een regio, met als doel substantiële verhoging van kwaliteit of doelmatigheid, resulterend in kennis of producten die voor de doelgroep of voor woon-, zorgen welzijnsaanbieders toepasbaar zijn. d kleinschalige woonvorm: een woonvoorziening voor maximaal 50 mensen, die in groepen van maximaal acht personen samenleven en waar zorg of ondersteuning aangeboden wordt. e regionaal geriatrisch netwerk: een geheel van zorgaanbieders, zorgverstrekkers, instellingen, belangenbehartigers en diensten die samen binnen een regionaal verband werken aan verbetering en afstemming van het totale zorg- en welzijnsaanbod voor ouderen met complexe problematiek in het kader van een samenwerkingsovereenkomst. f woonservicegebied: een gebied gericht op bewoning door verschillende generaties, waaronder de doelgroep, waar voorzieningen voor zorg, welzijn en dienstverlening aanwezig zijn om mensen langer zelfstandig te laten wonen. g woonzorgvoorziening: woonvorm waar zorg aangeboden wordt. 2 ALGEMENE BEPALINGEN 2.1 Algemene bepalingen subsidieverstrekking Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten: a die innovatief zijn; b waar sprake is van afstemming met woon-, zorg- en welzijnsaanbieders; c waarbij de doelgroep betrokken wordt bij de ontwikkeling en uitvoering; d die perspectief bieden op structurele verankering; en e die een leereffect hebben voor derden Geen subsidie wordt verstrekt voor: a het realiseren van individuele voorzieningen; of b indien het maximum van twee aanvragen per aanvrager of groep van samenwerkende wonen, zorg- en welzijnsaanbieders per onderwerp in de totale programmaperiode is bereikt.

2 3 TE SUBSIDIËREN PROJECTONDERWERPEN 3.1 Deelname intervisie en coachingstraject (thema Partnerschap door verbinding) Criteria 1. Subsidie kan worden verstrekt voor deelname aan het Intervisie en coachingstraject voor projectleiders die uit hoofde van hun functie verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling of uitvoering van een woonservicegebied of daaraan gerelateerde projecten. 2. Artikelen en zijn niet van toepassing Hoogte subsidie 1.200, Zorgaanbod regionale geriatrische netwerken (thema Sociale samenhang) Criteria Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die: a bijdragen aan de oprichting van een regionaal geriatrisch netwerk; of b gericht zijn op het verbeteren van zorg en welzijn als onderdeel van een regionaal geriatrisch netwerk Hoogte subsidie , Ontmoeting (thema Sociale samenhang) Criteria a waarbij een ontmoeting wordt gerealiseerd op een locatie waar sociale integratie met andere bewoners mogelijk is; of b gericht op het realiseren van virtuele ontmoeting via ICT waarbij minimaal één fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd Hoogte subsidie , Particulier initiatief woonzorgprojecten (thema Leefomgeving) Criteria a gericht op het realiseren van een woonzorgproject; b waarbij sprake is van een particulier initiatief; en c waarbij de woonvoorziening in bouwkundige zin gescheiden is van een instelling voor intramurale zorg Hoogte subsidie De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van 3.5 Vernieuwende woonvormen (thema Leefomgeving) Criteria 1. a gericht op het realiseren van een vernieuwende woonvorm waarin meerdere bewonersgroepen gehuisvest worden; b waarin interactie tussen bewonersgroepen wordt gestimuleerd; en c de woonvoorziening in bouwkundige zin gescheiden is van een instelling voor intramurale

3 zorg Hoogte subsidie , Kleinschalig wonen (thema Leefomgeving) Criteria a gericht op het realiseren van een kleinschalige woonvorm; b waarbij de woonvoorziening in bouwkundige zin gescheiden is van een instelling voor intramurale zorg Hoogte subsidie 3.7 Voorzieningen in de buurt (thema Leefomgeving) Criteria: a gericht op het verkennen van mogelijkheden om een voldoende voorzieningenniveau op het gebied van wonen, welzijn en zorg in buurt of kern te handhaven of te verbeteren; of b gericht op het op innovatieve wijze realiseren van een voldoende voorzieningenniveau op het gebied van wonen, welzijn en zorg in een buurt of kern Hoogte subsidie 3.8 Particulier initiatief domotica/ict (thema Domotica) Criteria: a gericht op het realiseren van een domotica/ict-project waarbij is aangetoond dat er sprake is van een particulier initiatief; of b die een bijdrage leveren aan versterking van de positie van de doelgroep bij het gebruik van domotica/ict Hoogte subsidie 3.9 Domotica/ICT (thema Domotica) Criteria Subsidie kan worden verstrekt voor domotica-projecten, die betrekking hebben op: a de bestaande woningvoorraad; b vernieuwende woonzorgconcepten; c dementie; d landelijk gebied of e productontwikkeling Hoogte subsidie ,-.

4 3.10 Quick scans domotica (thema Domotica) Criteria 1 Subsidie kan worden verstrekt voor het laten uitvoeren van een Quick scan domotica. 2 De artikelen 2.1.1en zijn niet van toepassing Hoogte subsidie De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 2.000, Scholing-arbeidsmarkt (thema scholing-arbeidsmarkt) Criteria: a. waarbij de aansluiting tussen scholing en arbeidsmarkt verbeterd wordt; b. resulteren in extra (potentiële) werknemers op het terrein van wonen, zorg en welzijn; en c. een relatie is met een (V)MBO of HBO-opleiding Hoogte subsidie 4. Slotbepalingen 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publiciatie in het Provinciaal Blad. 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland De beleidsregel subsidieverstrekking Thuisgeven in Gelderland wordt ingetrokken, met dien verstande dat de daarin neergelegde bepalingen van kracht blijven ten aanzien van subsidies die voor dit tijdstip zijn verstrekt. Toelichting ALGEMEEN Provinciale Staten hebben op 24 september 2008 het Programma Thuisgeven in Gelderland vastgesteld. In deze beleidsregel subsidieverstrekking programma Thuisgeven in Gelderland 2009 worden de strategische kaders van het programma Thuisgeven in Gelderland verder uitgewerkt. Deze beleidsregel is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, van de SvG. Subsidie wordt verstrekt voor projecten waarvan de activiteiten passen binnen het programma Thuisgeven in Gelderland Centrale doelstelling van het programma is het bevorderen dat mensen zodanig wonen dat ze, ook als ze ouder worden of met beperkingen geconfronteerd worden, zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Daarbij wordt uitgegaan van hun wensen en behoeften op de gebieden wonen, welzijn en zorg. Het programma richt zich op het integraal aanpakken van knelpunten op deze gebieden en stimuleren en faciliteren van kansen en vernieuwingen. Het programma Thuisgeven in Gelderland kent een viertal programmalijnen en daarbinnen een aantal thema s. Op een aantal onderwerpen binnen deze thema s is het mogelijk projectvoorstellen in te dienen. Het gaat hierbij om de volgende thema s en onderwerpen: Thema Partnerschap door verbinding Deelname intervisie en coachingtraject Thema Sociale samenhang Zorgaanbod regionale geriatrische netwerken Ontmoeting Thema Leefomgeving

5 Particulier initiatief woonzorgprojecten Vernieuwende woonvormen Kleinschalig wonen Voorzieningen in de buurt Thema Domotica Particulier initiatief domotica/ict Domotica/ICT Quick scans domotica ARTIKELSGEWIJS Artikel 1 Woonzorgvoorziening: Onderscheid is te maken naar wonen met zorg (zelfstandig wonen en zo nodig zorg en dienstverlening op afspraak), verzorgd wonen (zelfstandig wonen en zorg op afroep) en beschermd wonen (groepswonen met 24-uurszorg met toezicht). Innovatie: Het kan hierbij gaan om vernieuwingen voor heel Gelderland, maar ook om vernieuwingen in een bepaalde regio die wel al elders uitgetest zijn. Regionaal geriatrisch netwerk: Met complexe problematiek bij ouderen wordt bedoeld dat deze mensen naast elkaar verschillende problemen op het gebied van zorg en welzijn hebben. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om meerdere ziekten naast elkaar en het gebruik van verschillende medicijnen. Artikel 2.1 Voor het welslagen van de projecten is de betrokkenheid van de doelgroep bij het project van essentieel belang. Zij moeten baat hebben van de voorzieningen die het Programma Thuisgeven in Gelderland wil versterken. Uit de projectbeschrijving moet dan ook blijken hoe de doelgroep of hun belangenbehartigers aantoonbaar betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project. Aangezien het verspreiden van kennis een belangrijke doelstelling van het programma Thuisgeven in Gelderland is, dient expliciet uitgewerkt te worden welke leereffecten een project heeft en op welke wijze verspreiding hiervan plaatsvindt. Met structurele verankering wordt bedoeld dat de activiteiten na afronding van de projectperiode qua uitvoering en exploitatie deel uit gaan maken van de reguliere bedrijfsvoering. Artikel 3.1 Het intervisie- en coachingtraject is bedoeld om projectleiders woonservicegebieden verder toe te rusten en te bekwamen in het regisseren van dit soort complexe projecten. Het is een mix van intervisie- en themabijeenkomsten. Artikel 3.2 Met het stijgen van de leeftijd krijgen steeds meer ouderen te maken met (een combinatie van) ziekten, aandoeningen en stoornissen die van invloed zijn op hun zelfredzaamheid. Vooral ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid hebben een grote behoefte aan zorg en ondersteuning. De zorg voor ouderen, waaronder de zorg voor ouderen met complexe problematiek, is voor verbetering vatbaar. Willen ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen dan is het van belang dat de zorg goed is georganiseerd en goed van kwaliteit is. Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die bijdragen aan de oprichting en het operationeel zijn van regionale geriatrische netwerken, vooral waar het gaat om het uitwerken en implementeren van innovatieve ideeën. Een geriatrisch netwerk is een breed samenwerkingsverband, waarbinnen bestuurlijke afspraken worden gemaakt over (her)organisatie van de zorg en ondersteuning aan ouderen met complexe problematiek. De aard, samenstelling en organisatiestructuur van het netwerk zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke visie over het te behalen resultaat c.q. de wijze waarop het netwerk hieraan zal bijdragen. De te behalen resultaten liggen primair op de meerwaarde voor de ouderen zelf: een

6 integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat, die leidt tot een betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud, minder zorggebruik en minder zorg/ behandelbelasting. Artikel 3.3 Ontmoeting binnen en tussen generaties en binnen en tussen doelgroepen schept voorwaarden waardoor bijvoorbeeld sociaal isolement minder kans krijgt. Subsidie kan aangevraagd worden voor vernieuwende initiatieven, waarin ontmoeting centraal staat. Daarbij kan gedacht worden aan fysieke ontmoetingsplaatsen, maar ook projecten die ontmoeting op een andere wijze stimuleren (bijvoorbeeld ICT gerelateerd). Bij een project waarbij sprake is van virtuele ontmoeting middels ICT wordt als voorwaarde gesteld dat ook minimaal een fysieke ontmoeting wordt georganiseerd. Ter illustratie: als via ICT het mogelijk is te klaverjassen, dan wordt de eindstrijd tijdens een speciaal daarvoor georganiseerd evenement gehouden. Op deze manier kunnen mensen ook op andere wijze met elkaar contact leggen en andere zaken bespreekbaar maken. Artikel 3.4 Het gaat bij dit onderdeel om ouderen en mensen met een beperking die zelf initiatieven nemen op het gebied van de combinatie van wonen en zorg en, deze al dan niet samen met andere ( traditionele ) partners, realiseren. Behalve voor het realiseren van woon-zorgprojecten kan de subsidie ook ingezet worden voor het traject van visievorming, conceptontwikkeling en planontwikkeling van particuliere woon-zorginitiatieven. Artikel 3.5 In aanvulling op het reguliere woonbeleid dat toeziet op de realisatie van voor senioren geschikte woningen en particulieren aanzet om hun woningen aan te passen is er behoefte ontstaan aan vernieuwende woonvormen. Te denken valt aan woonvormen voor mensen met dementie, allochtone ouderen of mensen die dreigen te vereenzamen. Maar ook meergeneratiewoningen, waarbij fysiek ingespeeld wordt op de stijgende behoefte aan mantelzorg. Te subsidiëren activiteiten voor dit onderdeel zijn bijvoorbeeld complexere projecten wat betreft aantal betrokken partijen, doelgroep en vanwege het feit dat er geen sprake is van doorsnee bouwkundige voorzieningen. Artikel 3.6 Bij dit onderdeel gaat het om kleinschalig wonen in leefgroepen van zes tot acht mensen, zonodig geclusterd in meerdere eenheden. Het aanbod van kleinschalige woonvoorzieningen, onder andere voor mensen met dementie, blijft sterk achter bij de behoefte. Ingestoken wordt op initiatieven die ontwikkeld worden buiten intramurale voorzieningen, bijvoorbeeld in de wijk. Artikel 3.7 Wanneer ouderen en mensen met een beperking zelfstandig in hun eigen woning willen kunnen blijven functioneren, moet niet alleen de woning geschikt zijn, maar moeten ook voldoende voorzieningen in de omgeving voorhanden zijn. Het gaat daarbij om voorzieningen die in de eerste levensbehoeften voorzien, maar ook om voorzieningen die voorzien in de behoeften op het terrein van zorg, welzijn, leefbaarheid en sociaal functioneren. Elementen die bij de beschikbaarheid van dergelijke voorzieningen een rol kunnen spelen zijn: de feitelijke en fysieke aanwezigheid en beschikbaarheid van voorzieningen de bereikbaarheid en toegankelijkheid de fysieke spreiding de veiligheid de financiële en culturele en sociale laagdrempeligheid. Met een voldoende voorzieningenniveau op het gebied van wonen, welzijn en zorg wordt bedoeld dat tenminste vier van de volgende functies aanwezig zijn: zorg, ontmoeting, recreatie, welzijn, informatie en voorlichting, eerstelijnszorg, commerciele voorzieningen. Het moet gaan om een samenhangend aanbod in relatie tot de overige voorzieningen in de gemeente. Artikel 3.8 Het gaat bij dit onderdeel om ouderen en mensen met een beperking die zelf initiatieven nemen tot projecten op het gebied van domotica/ict en deze, al dan niet samen met andere partners, realiseren. Daarnaast gaat het om domotica/ict-projecten die een bijdrage leveren aan versterking van de doelgroep bij het gebruik van domotica/ict. Ook kan de subsidie ingezet worden voor

7 visievorming, conceptontwikkeling en/of planontwikkeling van domotica/ict-projecten. Subsidies zijn niet bedoeld voor het realiseren van individuele voorzieningen. Artikel 3.9 Met techniek is het mogelijk de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met een beperking te verbeteren en mensen langer zelfstandig te laten wonen en leven. Het gaat niet uitsluitend om langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar ook om langer gezond en langer onafhankelijk te blijven. Bovendien is de dreigende personeelsschaarste een belangrijke reden om aandacht te hebben voor de toepassing van slimme technieken in de zorg. Bij vernieuwende initiatieven op het gebied van ICT en domotica moet onder andere gedacht worden aan ontwikkelingen op het gebied van ambient assisted living, waarbij technieken meer en meer geïntegreerd worden in het dagelijkse leven én in de omgeving van de bewoner. Technieken die inmiddels gemeengoed zijn geworden (1 e generatie domotica) komen niet meer voor subsidiëring in aanmerking. Te subsidiëren activiteiten kunnen gericht zijn op de bestaande woningvoorraad, vernieuwende woonzorgconcepten, mensen met dementie, toepassing in landelijk gebied of betrekking hebben op productontwikkeling. Artikel 3.10 Gelderse woningcorporaties, zorg- en welzijnsaanbieders en gemeenten kunnen een domoticaadvies, een zogenaamde quickscan domotica, aanvragen. De quick scan dient als instrument bij beleidsvorming of concrete projecten rond domotica. De quickscan inventariseert per doelgroep mogelijke domotica-oplossingen. Artikel 3.11 Bij dit onderdeel gaat het om activiteiten waarbij de aansluiting tussenscholing en arbeidsmarkt wordt verbeterd. Te subsidiëren activiteiten voor dit onderdeel zijn bijvoorbeeld scholingsactiviteiten waarmee personeel wordt geworven voor de arbeidsmarkt rond wonen, zorg en welzijn of de kwaliteit van medewerkers wordt verbeterd. Arnhem, 1 december 2009

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt: 15 april 2009 - zaaknummer 2008-011526 Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Datum : 7 februari 2006 Nummer PS : PS2006ZCW04 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 7 februari 2006 Nummer PS : PS2006ZCW04 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 7 februari 2006 Nummer PS : PS2006ZCW04 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC000070i Portefeuillehouder: mr. A. Kamp Titel : Tijdelijke

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 34

Provinciaal blad 2010, 34 Provinciaal blad 2010, 34 ISSN 0920-105X Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. 2010int259583, tot intrekking van de Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 provincie

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne Datum :

Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne Datum : Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017 Datum : Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Toepassingsbereik... 3 Artikel 3 Activiteiten en doelgroepen... 3 Artikel 4

Nadere informatie

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015 Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Overwegende

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

REGELING BEWONERSINITIATIEVEN 2019

REGELING BEWONERSINITIATIEVEN 2019 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, gelet op artikel 15,vierde lid van de Verordening Subsidies Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2017. BESLUITEN tot vaststelling van de volgende Regeling

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 22 april 2008, MOW, nr. 2008int220884;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 22 april 2008, MOW, nr. 2008int220884; PS2008WMC07 bijlage Ontwerp-besluit Besluit van provinciale staten van Utrecht van 23 juni 2008, PS2008WMC07, houdende regels tot subsidiering van activiteiten met het oog op het langer thuis wonen van

Nadere informatie

Deelverordeningen behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018

Deelverordeningen behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018 Deelverordeningen behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018 Deelverordening Jeugdsport 2 Deelverordening maatschappelijke participatie 4 Deelverordening subsidieverlening jaarlijks

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 4-8-2004 tot 1-1-2006) Gegevens

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG: BELEIDSREGELS BEWONERSBIJDRAGE GEMEENTE DRIMMELEN 2015

SAMEN AAN DE SLAG: BELEIDSREGELS BEWONERSBIJDRAGE GEMEENTE DRIMMELEN 2015 SAMEN AAN DE SLAG: BELEIDSREGELS BEWONERSBIJDRAGE GEMEENTE DRIMMELEN 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007; overwegende dat; Het college

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2018

Subsidieregels Hof van Twente 2018 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten zelfredzaamheid inwoners gemeente Hof van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Groningen Nr. 2790 28 juni 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de subsidieverlening Pronkjewail

Nadere informatie

Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs

Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs PROVINCIAAL BLAD Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs Nadere

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo vernieuwende activiteiten Weert 2017

Subsidieregeling Wmo vernieuwende activiteiten Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 22014 10 februari 2017 Subsidieregeling Wmo vernieuwende activiteiten Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017

Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 Beleidsregel activiteitensubsidies Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 Artikel 1 Doelomschrijving Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden- Margraten 2017

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Sterke Samenleving Ondersteunende Overheid

Sterke Samenleving Ondersteunende Overheid Sterke Samenleving Ondersteunende Overheid Subsidiebeleidsregels ZEIL Fonds 2015 ten behoeve van het subsidiebeleid Maatschappelijke Ontwikkeling 2014-2018 Auteur: Sanneke Verweij Afdeling: Team Maatschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Zesde wijziging Regels Ruimte voor Gelderland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Zesde wijziging Regels Ruimte voor Gelderland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 2422 26 april 2016 Zesde wijziging Regels Ruimte voor Gelderland 2016 Bekendmaking van het besluit van 12 april 2016 zaaknummer 2016-004044

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; overwegende dat het wenselijk is een bijdrage te leveren aan een slagvaardig

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe

Bijlage 2. Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe Bijlage 2. Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe, gelet op: de door provinciale staten op 17 april 2013 vastgestelde Kadernotitie Vitaal Platteland

Nadere informatie

: Kaderstelling Sociale Agenda , focus op jongeren. Besluit pag. 5

: Kaderstelling Sociale Agenda , focus op jongeren. Besluit pag. 5 - 1 - PS2010WMC05 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 januari 2010 Nummer PS :PS2010WMC05 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int254818 Portefeuillehouder : Haak

Nadere informatie

nummer 59 van 2004 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van16 juni 2004, kenmerk Ec/A3/2004006263, Productgroep Economie Nummer 59 van 2004

nummer 59 van 2004 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van16 juni 2004, kenmerk Ec/A3/2004006263, Productgroep Economie Nummer 59 van 2004 nummer 59 van 2004 Vaststelling Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Besluit namens gedeputeerde staten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 076 Officiële naam regeling: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Citeertitel: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 60

Provinciaal blad 2010, 60 Provinciaal blad 2010, 60 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264144, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 52 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 30 juni 2000, nummer WEB-236, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur Commissie Ruimte, Water en Groen (t.k.) 23 april 2002 Nr , PB Nummer 25/2002

Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur Commissie Ruimte, Water en Groen (t.k.) 23 april 2002 Nr , PB Nummer 25/2002 Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur Commissie Ruimte, Water en Groen (t.k.) 23 april 2002 Nr. 2002-06055, PB Nummer 25/2002 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake

Nadere informatie

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2007int213335 Portefeuillehouder: M.G. Dekker Titel : Het laten vervallen

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015

Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 44114 22 mei 2015 Subsidieregeling stimuleringsfonds particulier initiatief 2015 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien het

Nadere informatie

Subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden 201

Subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden 201 Subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden 201 Bewonersinitiatieven Maastricht telt talloze bewoners, die zich belangeloos inzetten voor de stad en haar inwoners. Er ontstaan ook steeds meer initiatieven

Nadere informatie

Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren 2017

Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren 2017 Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening 2017 Wijdemeren besluit de gemeenteraad in te stemmen met de Deelverordening

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Verordening Cultuurhistorie Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Programmaspecifieke vragenlijst

Programmaspecifieke vragenlijst Programmaspecifieke vragenlijst Programma: Gelderland Sport!; Maatschappelijke kracht van sport; Sportieve Buitenruimte In het Uitvoeringsbeleid van het programma Gelderland Sport! 2016-2019 is opgenomen

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

b e s l u i t Voor de uitvoering van deze regeling is in 2018 eenmalig een bedrag van ,- beschikbaar.

b e s l u i t Voor de uitvoering van deze regeling is in 2018 eenmalig een bedrag van ,- beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest; gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten: Gelet op artikel 4.81 van de AWB; Overwegende dat - er behoefte is

Nadere informatie

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg DEELNOTA Wet maatschappelijke ondersteuning Deelnota bij WMO-nota 2010-2014 De kracht van Almere 1 Inhoud Inleiding 3 Welke doelen willen we bereiken? 4 Wie zijn de spelers in dit proces? 5 Wat zijn de

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten; Gelet op het Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten ;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten; Gelet op het Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten ; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten; Gelet op het Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020; Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017;

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 2013/24 Nummer 1529561 Nadere regel 'herstructureringsprojecten Flevoland 2013' Nadere regel Herstructureringsprojecten Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 3:42

Nadere informatie

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 104320 6 november 2015 Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Berkelland Nr. 190484 7 september 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Subsidiebeleidsregels ten behoeve van het subsidiebeleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Subsidiebeleidsregels ten behoeve van het subsidiebeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Subsidiebeleidsregels ten behoeve van het subsidiebeleid Maatschappelijke Ontwikkeling 2014-2018 Addendum voor culturele activiteiten Subsidiejaar 2017 Auteur: Elsa van Kempen Afdeling: Team Maatschappelijke

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe,

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen Innovatieateliers Beschermd wonen en Opvang

Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen Innovatieateliers Beschermd wonen en Opvang GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 36243 7 maart 2017 Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen Innovatieateliers Beschermd wonen en Opvang Het

Nadere informatie

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998; Besluit Nr. 14 Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende, dat het in het licht van de opstelling van de Regiovisies Ouderenzorg wenselijk is dat de zorgvernieuwing in deze sector wordt gestimuleerd;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Subsidieregeling van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 26 april 2018, houdende nadere regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie voor lokale innovaties.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN)

BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) BELEIDSREGEL DUURZAME STRUCTUURVERSTERKING LAND- EN TUINBOUW (VOLLEDIGE KETEN) Behorende bij Budget 4, Kennis Werkt P-4.2 Landbouw, 440179 Landbouw structuurversterking 1, Inleiding De primaire agrarische

Nadere informatie

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland

Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Strategisch werken aan wonen, welzijn, zorg Bijeenkomst Tympaan Zuid Holland Gebiedsgerichte aanpak 1 Opbouw workshop 1. Kennismaking 2. Context 3. Casus beschrijven 2 Gemeente: nieuwe rol, minder geld

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 maart 2018, nr. 999181/1054059, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie innovatieve financiering duurzaamheidsmaatregelen woningen

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 5. Rectificatie

Provinciaal blad 2009, 5. Rectificatie Provinciaal blad 2009, 5 ISSN 0920-105X Rectificatie Besluit van provinciale staten van Utrecht van 23 februari 2009 houdende vaststelling subsidieregels inzake het subsidiëren van initiatieven op het

Nadere informatie

Regeling subsidie armoedebeleid gemeente Oisterwijk 2019.

Regeling subsidie armoedebeleid gemeente Oisterwijk 2019. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oisterwijk Nr. 205711 27 september 2018 Regeling subsidie armoedebeleid gemeente Oisterwijk 2019 Wij willen dat geen van de inwoners van de gemeente Oisterwijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2015 ; Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2015 ; Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ommen. Nr. 52126 16 juni 2015 Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen De raad van de gemeente Ommen; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Nr. PB2010/165 7 januari 2011 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/165 7 januari 2011 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/165 7 januari 2011 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008

Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008 Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008 Ouderen worden geacht zelf in te schatten wanneer hun gezondheid en welzijn worden bedreigd. De signalering van omstandigheden die het lichamelijke,

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen;

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen; Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 21 november 2017, PZH-2017-615323894, DOS- 2016-0005086, tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

gelezen de nota d.d., 5 december 2017, Directie/Samenleven/ Sociale Basisinfrastructuur;

gelezen de nota d.d., 5 december 2017, Directie/Samenleven/ Sociale Basisinfrastructuur; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amersfoort Nr. 2592 4 januari 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg Annette Duivenvoorden Projectleider Rem op AWBZ: 3 miljard Hervorming Langdurige Zorg Niet nieuw - Extramuralisering al gewenst beleid sinds jaren 90 - Geleid

Nadere informatie

leefbaarheid, sport en cultuur

leefbaarheid, sport en cultuur Subsidieregeling gemeente Scherpenzeel 2018 leefbaarheid, sport en cultuur citeertitel: Subsidieregeling gemeente Scherpenzeel 2018 vastgesteld bij besluit van: 20 maart 2018 20 februari 2018-1- Subsidieregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken

Hoofdstuk 16 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken Hoofdstuk 16 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken Artikel 16.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. triple helix netwerk: een netwerk waarbij ondernemers,

Nadere informatie

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente In opdracht van: Versie: augustus 2008 Maatschappelijke Onderneming B+ Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Inleiding Op 5 oktober

Nadere informatie