Bestuursrapportage Toonaangevend in belastingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage Toonaangevend in belastingen de eerste stappen Opsteller Bram van Bilsen Datum Versie v.05

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer Organisatie Missie, visie en strategie Strategie en beleid Personeelsmanagement Procesmanagement Management van middelen Exploitatierekening Resultaat Medewerkers Opdrachtgevers Waterschap Groot Salland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Regge en Dinkel Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Vallei en Eem Waterschap Veluwe Waterschap Velt en Vecht Waterschap Zuiderzeeland Maatschappij Bestuur en financiers Leren - verbeteren - vernieuwen Bijlage A Lijst met gebruikte afkortingen Bijlage B Aanvraag projectbudget gemeenten Bijlage C Aanvraag projectbudget Vitens

3 Voorwoord Voor u ligt de bestuursrapportage van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus- Tricijn. Het is de eerste bestuursrapportage van de per 1 januari 2011 uit de fusie van Lococensus en Tricijn ontstane organisatie. De bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur. De rapportage gaat over de realisatie van de plannen uit de begroting van de GBLTorganisatie en de realisatie op de heffing en inning van de belastingen ten behoeve van de opdrachtgevers. De bestuursrapportage wordt door het algemeen bestuur op 23 mei aanstaande vastgesteld, waarna deze informatie kan dienen om de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling te informeren over de bedrijfsvoering binnen Lococensus-Tricijn en de ten behoeve van de deelnemers geleverde prestaties. De bestuursrapportage is zowel beleidsinhoudelijk als financieel van karakter en verslaat de eerste drie maanden van dit jaar. Het jaar 2011 belooft een turbulent jaar te worden dat onder meer in het teken zal staan van het gestalte geven aan en de positionering van het bedrijfsbureau. Daarbij zal een grote inspanning worden gevraagd van management en medewerkers. Niet alleen zullen de contouren van het bedrijfsbureau formeel moeten worden vastgelegd, maar ook de processen en procedures, die bij de twee fusieorganisaties op verschillende wijze en verspreid werden uitgevoerd, moeten verder worden gestroomlijnd. De activiteiten om dit te bereiken zijn vorig jaar reeds gestart en zijn in het eerste kwartaal van dit jaar voortgezet. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 1 e fase van de organisatieontwikkeling van het GBLT. Tegelijkertijd is het management ook begonnen met de ideevorming met betrekking tot de 2 e fase in de organisatieontwikkeling, namelijk die met betrekking tot het primair proces. In de loop van het jaar kunnen ook die contouren worden ingevuld en zal de besluitvorming zijn beslag krijgen. Verder zullen dit jaar de vervolgstappen worden gezet om tot een daadwerkelijke samenwerking te komen met de gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden, met als doel de aanslagen vanaf het belastingjaar 2013 voor die gemeenten te heffen en te innen en de uitvoering van de Wet WOZ ter hand te nemen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn in verband daarmee werkgroepen opgericht die zowel worden bemand vanuit onze organisatie, de drie betrokken gemeenten en Berenschot die het project begeleidt. Naast deze activiteiten staan onder andere de volgende belangrijke onderwerpen waarvoor, in het eerste kwartaal van dit jaar onderzoeken zijn gestart, nog op de bestuurlijke besluitvormingsrol: 1. Het al dan niet staken van de meeliftactiviteiten met waterbedrijf Vitens, dat nu nog de inning van een deel van de door ons opgelegde aanslagen zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen verzorgt. 2. De wijze waarop de mogelijke samenwerking met de gemeente Zwolle gestalte moet krijgen. 3. De beslissing die op korte termijn moet worden genomen over de vervanging van het huidige belastingpakket (IBS). Zwolle/Harderwijk, 12 mei 2011 Namens het dagelijks bestuur, De directeur, De voorzitter, B.S.C. Groeneveld mw. J.P.M. Moons 3

4 Leeswijzer De bestuursrapportage is opgebouwd vanuit de elementen van het INK managementmodel dat hieronder schematisch is weergegeven. Richten Inrichten Verrichten Missie/visie Procesmanagement Prestatiemanagement Personeelsmanagement do Medewerkers plan Leiderschap Strategie en beleid Klanten Procesmanagement Ondernemingsresultaten (bestuur/financiers) Management van middelen Maatschappij check Organisatie Resultaat berichten Informatiemanagement Leren, verbeteren en vernieuwen act Her(in)richten Verbetermanagement Achtereenvolgens kent de rapportage de volgende hoofdstukken: 1. Organisatie In dit onderdeel komen de onderwerpen Leiderschap en Strategie en beleid aan de orde. Ook worden de in het INK managementmodel genoemde managementaspecten besproken. 2. Resultaat Onder deze noemer wordt verslag gedaan over prestaties van de organisatie ten behoeve van de medewerkers, de opdrachtgevers, de maatschappij en het bestuur. 3. Leren, verbeteren en vernieuwen In de diverse onderdelen die betrekking hebben op de interne bedrijfsvoering zal in voorkomende gevallen onderscheid worden gemaakt tussen: organisatiebrede onderwerpen de ontwikkeling van het bedrijfsbureau de stand van zaken in de operationele afdelingen op de afzonderlijke locaties 4

5 1 Organisatie In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de organisatie koers houdt en wordt geïnspireerd tot voortdurende verbetering. De bestaansredenen voor de organisatie (missie) zijn gedefinieerd en de visie daarop is ontwikkeld die de unieke kracht van de organisatie schetst. De strategie die daarbij met het oog op de toekomstige ontwikkelingen zal worden gevolgd wordt voortdurend met de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling afgestemd. Directie en afdelingsmanagers stemmen de interne organisatie van hun afdelingen hierop af en zijn zichtbaar bij de missie, de visie en de strategie betrokken. 1.1 Missie, visie en strategie De missie, de visie en strategie zijn voor de organisatie als volgt vastgesteld. Missie Visie Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan de wet WOZ voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. Lococensus-Tricijn: Toonaangevend in Belastingen. Toonaangevend betekent voor ons: Richtinggevend, onderscheidend, origineel en wij tonen lef, trots en passie. Wij hebben een goede prijs/kwaliteitverhouding in onze primaire taken, producten en diensten; Wij zijn continu op zoek zijn naar inhoudelijke verbetering en vernieuwing van (werk-) processen; Wij zijn klantgericht; Wij optimaliseren de schaalvoordelen van de organisatie door samenwerking met andere overheden; Wij zijn een lerende organisatie waarbij medewerkers kansen krijgen om zich te ontwikkelen in het kader van persoonlijke en organisatorische groei. Strategie Onze hoofddoelstellingen en strategie tot 2015 zijn: 1. Onze processen zijn zodanig ingericht dat wij maximaal heffen, optimaal innen en de wet WOZ uitvoeren tegen minimale kosten (Operational Excellence). 2. De contacten met de burgers zijn daarbij betrouwbaar en respectvol. 3. Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met minimaal 8 gemeenten en/of met andere overheden/samenwerkingsverbanden, waarvan één gemeente. 1.2 Strategie en beleid Interne ontwikkelingen Missie en visie concretiseren Om de missie en visie, zoals deze zijn vastgesteld, te concretiseren worden dit jaar zogenaamde succes bepalende factoren (SBF) vastgesteld. SBF s zijn factoren die bepalend zijn voor het succes van de organisatie. Daarnaast worden kritische prestatie-indicatoren (KPI) en prestatie-indicatoren (PI) ontwikkeld, waardoor de prestaties van de organisatie objectief meetbaar zullen worden. INK als sturingsinstrument Een belangrijk kenmerk van onze organisatie is dat het een platte en transparante organisatie is, waar de sturing op de processen plaatsvindt via korte (communicatie) lijnen. In dit gegeven schuilt ook de kracht van de organisatie. De organisatie is er één waar openheid, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen belangrijke leidende beginselen zijn, in zowel de relatie met de opdrachtgevers, de belastingbetalers, als binnen de organisatie zelf. 5

6 Voor het GBLT is gekozen om de organisatie door middel van het INK managementmodel aan te sturen. Het INK managementmodel is een model dat breed wordt gebruikt en organisaties de mogelijkheid biedt zelfevaluaties over het functioneren uit te voeren. Het model maakt gebruik van tien aandachtsgebieden die bepalend zijn voor het succes van een organisatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderdelen organisatie, resultaat en het aandachtsgebied leren, verbeteren en vernieuwen. Door zelfevaluatie uit te voeren kan ervaren worden hoe de stand van zaken is met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie en op welke onderdelen de organisatie moet veranderen, verbeteren of vernieuwen. Veranderen, verbeteren en vernieuwen zijn een mengeling van rationele afwegingen, emotie en cultuur. Het een kan niet zonder het ander. De INK filosofie brengt beide bij elkaar en geeft daarmee richting aan de aard en tempo van de verbeteracties, die op basis van een positiebepaling uitgevoerd moeten worden. In 2010 zijn interne en bestuurlijke documenten, waaronder de P&C cyclus, volgens het INK managementmodel opgezet. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de eerste acties uitgevoerd om te komen tot een positiebepaling volgens het INK managementmodel. Op 11 mei aanstaande vindt de eerste INK positiebepaling voor het GBLT plaats. Strategische groei In de strategie van de organisatie ligt besloten dat tussen het ontstaan van het GBLT op 1 januari van dit jaar en 2015 de samenwerking op het gebied van belastingen wordt uitgebreid met 8 andere partners, waaronder één gemeente met meer dan inwoners. In de jaren voor het ontstaan van de huidige organisatie zijn door de directie van zowel Lococensus als Tricijn vele gesprekken gevoerd met de gemeenten binnen beide beheersgebieden om de mogelijkheden en de wil tot samenwerking te onderzoeken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot serieuze onderzoeken met een aantal gemeenten. De stand van zaken in deze onderzoeken is hierna op hoofdlijnen weergegeven. Gemeenten Dronten, Leusden en Nijkerk In oktober 2009 is het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar belastingsamenwerking tussen het GBLT (voorheen Tricijn belastingen) en de gemeenten Dronten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg opgeleverd. De deelnemende partijen hebben vervolgens de bestuurlijke besluitvorming gestart. De gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben begin 2010 om herindelingsredenen besloten uit het samenwerkingstraject te stappen. Op basis van nieuwe financiële berekeningen hebben vervolgens de gemeenteraden van Dronten, Leusden en Nijkerk en het algemeen bestuur van het GBLT in de loop van 2010 alsnog besloten om in principe in te stemmen met samenwerking. Door Berenschot is vervolgens een projectplan opgesteld waarin de activiteiten zijn beschreven die in de komende periode uitgevoerd zullen worden. In februari is de projectorganisatie ingericht. Deze bestaat uit een stuurgroep, die verantwoording aflegt aan de besturen van de betrokken organisaties, een projectgroep en een vijftal werkgroepen, te weten: 1. Taken en processen 2. Belastingapplicatie 3. ICT 4. Personeel en organisatie 5. Financiën Het thema bestuur en sturing wordt expertmatig uitgewerkt. Communicatie is van groot belang voor een succesvolle totstandkoming van de samenwerking en is in dit stadium primair gericht op de betrokken medewerkers, met als doel het verstrekken van informatie, het versterken van draagvlak en het stimuleren van betrokkenheid bij de vormgeving van de belastingorganisatie. Daarnaast zal over het toetreden van de gemeenten tot de Gemeenschappelijke Regeling extern worden gecommuniceerd door middel van bijvoorbeeld publicaties en persberichten. 6

7 Naarmate de toetreding van de gemeenten het GBLT vordert, zal de externe communicatie, met name gericht op de belastingbetalers en burgers, toenemen. Voor het project is een communicatieplan opgesteld, waarin is aangegeven wanneer door wie en over welke onderwerpen wordt gecommuniceerd. Aan het eind van iedere bijeenkomst van project- en stuurgroep wordt vastgesteld wat er gecommuniceerd wordt en door wie. Daarnaast wordt vanuit de projectorganisatie periodiek een nieuwsbrief gezonden aan alle betrokken medewerkers waarin de stand van zaken en ontwikkelingen worden aangegeven. Om de communicatie te versterken zijn communicatieadviseurs (van het GBLT en de gemeenten) toegevoegd aan de projectorganisatie. Zij dragen zorg voor het communicatieplan, dragen bij in de uitvoering daarvan en coördineren tussen de deelnemende partijen met het oog op eenduidige en gelijktijdige communicatie over het proces binnen de organisaties. Op donderdag 27 januari jl. vond de eerste kennismakingsbijeenkomst met de belastingmedewerkers van de drie gemeenten Nijkerk, Dronten en Leusden plaats. In totaal waren 50 mensen aanwezig van de drie gemeenten en de medewerkers van het GBLT van de locatie Harderwijk. Voor wat betreft de tijdplanning van het project is uitgegaan van een operationele start in medio 2012 en een formele start van de belastingorganisatie op uiterlijk 1 januari 2013 (of zoveel eerder als nodig wordt geacht). De kosten voor het project worden geraamd op ,--. Van deze kosten komt de helft ofwel ,-- voor rekening van het GBLT. De andere helft wordt door de betrokken gemeenten betaald. In bijlage B treft u de gespecificeerde aanvraag voor het toekennen van een projectbudget aan. Gemeente Zwolle Het GBLT (voorheen Lococensus) en de gemeente Zwolle hebben in 2009 een quick scan laten uitvoeren naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van belastingheffing, belastinginning voor beide organisatie en het uitvoeren van taken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken ten behoeve van de gemeente Zwolle. De algemene conclusie was dat er positieve indicaties zijn om samen te werken. De uitkomsten van de quick scan gaven aanleiding om de eerder uitgesproken intenties voor samenwerking verder gestalte te geven in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. Een onderzoek dat antwoord moest geven op de vraag of, met inachtneming van de strategie van beide organisaties, samenwerking op het terrein van belasting voordelen biedt. Deze haalbaarheidsstudie is in de tweede helft van 2010 uitgevoerd. Het resultaat van de haalbaarheidsstudie is in nauwe samenwerking met beide organisaties tot stand gekomen. Direct bij aanvang van het onderzoek zijn de betrokken medewerkers geïnformeerd over de context en inhoud van het onderzoek. Het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking uit 2009 resulteerde in het advies om de samenwerking tot stand te brengen in de vorm van een openbaar lichaam. In de praktijk betekent dit toetreding tot de gemeenschappelijke regeling. Door de gemeente Zwolle is echter de vraag opgeworpen of gezien de schaalgrootte van het GBLT een constructie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen strategisch gezien nog wel de meest interessante optie is. Immers het verzorgingsgebied van het GBLT is qua omvang significant afwijkend van dat van de gemeente Zwolle. De vraag die daarbij rees was, of toetreding nog wel recht zou doen aan het principe van samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. De gemeente Zwolle gaat in geval van toetreding tot de gemeenschappelijke regeling bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen voor (en financieel participeren in) activiteiten die buiten het terrein van werkzaamheden van de gemeente Zwolle vallen. Bovendien is het lastig om de zeggenschap en stemverdeling zodanig vorm te geven dat de gemeente Zwolle hierin nauwelijks zou verliezen ten opzichte van de huidige situatie, waarin men de sturing, controle en beïnvloedingslijn geheel in eigen hand heeft. Om toch de voordelen te kunnen incasseren die aan samenwerking zijn verbonden, zou het voor de gemeente Zwolle een optie kunnen zijn om de samenwerking te organiseren via een zogenaamde DVO-constructie, waarbij niet wordt samengewerkt in één nieuwe organisatie. In plaats daarvan wordt een contract gesloten tussen de gemeente Zwolle en het GBLT, waarin het GBLT zich verplicht taken uit te voeren tegen overeengekomen prijzen en kwaliteitseisen. Deze vorm van uitbesteden is een 7

8 activiteit die belast is met omzetbelasting, maar heeft vanwege het bestaan van het zogenaamde BTW-compensatiefonds geen nadelig effect voor de gemeente. De gemeente Zwolle heeft inmiddels verzocht de samenwerking op basis van de DVO-constructie te onderzoeken op de mogelijkheden en/of onmogelijkheden. Dit onderzoek is inmiddels in GBLT verband gestart. De uitkomsten zijn inmiddels bekend. Vanuit juridisch oogpunt wordt geadviseerd niet voor de DVO-constructie te kiezen. Er kleven met name bezwaren aan vanuit het aanbestedingsrecht en het bestuurlijk organisatierecht. Daarnaast kleven er mogelijk ook nog fiscale risico s aan de DVO-variant. Werkgroep TIK (Toonaangevend In Klantcontact) Eind 2010 is de werkgroep Toonaangevend In Klantcontact opgericht. In eerste aanleg werd door middel van het instellen van deze werkgroep beoogd het servicelevel van de telefonie te verbeteren. Daarnaast wordt door de werkgroep onderzoek gedaan naar alle vormen van communicatie met de belastingbetaler en worden verbetervoorstellen aan het management van de organisatie gepresenteerd met als doel de communicatie nog duidelijker te laten verlopen. Ook in het eerste kwartaal van 2011 is de werkgroep actief geweest. Eén van de resultaten van de bijeenkomsten van deze werkgroep is het besluit de belastingbetaler, in zich daarvoor lenende gevallen, vaker (proactief) te bellen om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden, in plaats van uitsluitend een formeel schriftelijk antwoord te geven, hetgeen in sommige gevallen (met name bij negatieve beslissingen) op onbegrip aan de zijde van de belastingbetaler stuit. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. In de maand mei zal de werkgroep een eindrapport aan het managementteam presenteren Externe ontwikkelingen TAX-i Het project TAX-i ligt momenteel stil. Een speciaal hiervoor opgerichte werkgroep vanuit het Waterschapshuis onderzoekt de te nemen stappen en de hieraan verbonden juridische en technische aspecten. Daarnaast is intern (GBLT) gezocht naar alternatieve oplossingen. Deze zoektocht heeft op 28 maart jl. geleid tot het besluit van het algemeen bestuur van het GBLT om zelfstandig een Europese aanbestedingsprocedure te starten ten behoeve van een geïntegreerde belastingapplicatie voor zowel gemeenten als waterschappen. Naar verwachting kan deze procedure in augustus a.s. worden afgerond. Meeliftaanslagen De aanslagen zuiveringsheffing voor woonruimten en watersysteemheffing ingezetenen die werden geproduceerd met het automatiseringssysteem van Vitens werden begin januari opgelegd. In december 2010 werd, voorafgaand aan deze aanslagoplegging door ons geconstateerd dat de jaarproductie met betrekking tot de aanslagen niet correct werd uitgevoerd. Er werd een veelheid aan verschillen geconstateerd die onverklaarbaar waren. In de weken daarna zijn veel herstel acties uitgevoerd om de imago-schade voor het GBLT te beperken. Er zijn veel analyses uitgevoerd om de impact voor de klant zo minimaal mogelijk te houden. Dit heeft geresulteerd in grote hoeveelheden brieven met uitleg aan de belastingplichtige en beschikkingen die vermindering van de foutieve aanslagen mogelijk maakten. De perikelen rondom de foutieve aanslagen hebben veel aandacht gekregen van de pers. Naar aanleiding van de deze ontwikkelingen en de negatieve ervaringen met fouten in de Vitens bestanden en de daarmee gepaard gaande extra werkzaamheden is onderzoek gedaan om eerder dan gepland te stoppen met de meeliftactiviteiten en wel met ingang van 1 januari 2012 in plaats van 1 januari 2013, zoals aanvankelijk het voornemen was. Dit voornemen past binnen de missie, de visie en de strategie, zoals die voor het GBLT is vastgesteld. Het algemeen bestuur van het GBLT heeft op 28 maart jl. het voornemen geuit om de waterschappen voor te stellen het contract met Vitens NV met ingang van 1 januari 2012 te beëindigen. De opzegging daartoe dient uiterlijk 1 mei as. bij Vitens kenbaar gemaakt te zijn. De te verwachten revenuen zijn (voor de 8 waterschappen gezamenlijk) structureel ,-- en voor de jaren 2012 en ,-- aan baten t.a.v. de invorderingskosten. In bijlage C is het benodigde budget voor het project opgenomen. 8

9 9

10 Kwijtschelding Op 29 maart heeft de Staatssecretaris van Financiën de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd. Op grond van deze wijziging kunnen lagere overheden, waaronder de waterschappen, met ingang van 1 april van dit jaar kwijtschelding verlenen aan kleine ondernemers. Kleine ondernemers zijn in dit verband, natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen. Om dit feitelijk mogelijk te maken zijn besluiten van de algemene besturen van de waterschappen daarover noodzakelijk. In het tweede kwartaal van dit jaar zullen de consequenties ten aanzien van de bedrijfsvoering binnen het GBLT, alsmede de financiële consequenties en risico voor de waterschappen in beeld worden gebracht, zodat tegen het einde van het derde kwartaal een gefundeerd advies kan worden gegeven aan zowel het bestuur van het GBLT als dat van de deelnemende waterschappen. Naast deze verruiming van de groep van belastingschuldigen die voor kwijtschelding in aanmerking kunnen komen bestaat het voornemen om de vermogensnorm die tot op heden geldt binnen het kwijtscheldingsbeleid te verruimen. Dit voornemen zal via een wijziging van artikel 144 van de Waterschapswet worden geëffectueerd. De wijziging maakt het voor lagere overheden mogelijk om bij het uitvoeren van de vermogenstoets maximaal uit te gaan van de vermogensnorm van de Wet werk en bijstand. De Tweede Kamer heeft op 29 maart jl. ingestemd met dit wetsvoorstel. Het laatste woord is nu aan de Eerste Kamer. Overigens gaat het hierbij, net als in het hiervoor geschetste geval, om een bevoegdheid die aan de lagere overheden wordt toegekend en niet om een verplichting. Vanuit het GBLT zal tijdig het initiatief worden genomen de waterschappen over de wetswijziging te adviseren. Kostenwet invordering rijksbelastingen Per 1 januari 2011 heeft een (marginale) verhoging plaatsgevonden van de tarieven uit de Kostenwet invordering rijksbelastingen. Het financiële effect op het GBLT van deze verhoging van de in rekening te brengen kosten, is te verwaarlozen. In de Kostenwet invordering rijksbelastingen was verder opgenomen, dat een bezwaarschrift of beroepschrift tegen de kosten niet kan zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning of het dwangbevel niet is ontvangen. In 2011 is dit artikel versoepeld waardoor, gezien de ervaringen met de slechte postbezorging in 2010, een toename van het aantal gegronde bezwaren wordt verwacht. Wet elektronische bekendmaking Per 1 januari 2011 moeten de waterschappen de verordeningen op grond van de Wet elektronische bekendmaking in geconsolideerde vorm publiceren. Er van uitgaande dat deze bepaling ook van toepassing is op het GBLT, als belastingorganisatie van de waterschappen, worden door het GBLT de door het bestuur vastgestelde verordeningen in geconsolideerde vorm op de internetsite gepubliceerd. 10

11 1.3 Personeelsmanagement Hierna wordt de stand van zaken geschetst van de wijze waarop de organisatie vanuit de missie en visie,de kennis, kwaliteiten en energie van de medewerkers maximaal benut en hen inspireert en in de gelegenheid stelt tot het maximaal ontwikkelen en benutten van hun competenties. In het eerste kwartaal is de in 2010 ingezette wijze van het organisch fuseren van het bedrijfsbureau doorgezet. Het (concept) inrichtingsplan van het bedrijfsbureau is inmiddels voor advies aan de ondernemingsraad gezonden en aan de medewerkers van het bedrijfsbureau ter kennisneming aangeboden. Na een (positief) advies door de ondernemingsraad kunnen de functies worden beschreven en gewaardeerd. Het streven is om het proces voor eind 2011 af te ronden. Diverse afdelingen zijn gestart met het opstellen van een kennismatrix. In deze matrix wordt de kennis van de medewerkers in beeld gebracht en aan de hand daarvan kan een persoonlijk dan wel collectief opleidingsplan gemaakt worden. Het opleidingsplan wordt in het 2e kwartaal opgesteld. Daarnaast wordt dit jaar aandacht besteedt aandacht aan interne kennisoverdracht. Als het kennisniveau van de medewerkers verder wordt ontwikkeld, kunnen zij op meerdere posities worden ingezet en kunnen piekwerkzaamheden beter worden opgevangen. Bovendien worden de medewerkers gestimuleerd om zichzelf verder te ontwikkelen. Op de locatie Zwolle is in maart is een training bezwaren georganiseerd in het afhandelen van bezwaarschriften. Deze training werd door alle medewerkers als zeer zinvol ervaren. Tijdens de training zijn ook een aantal praktijksituaties aan bod gekomen. In de loop van het jaar wordt bezien of een training kan worden georganiseerd die specifiek gericht is op de GBLT praktijk. Op het terrein van bezwaar en beroep zal dit jaar meer aandacht worden besteed aan het plannen en beheersen van de diverse processen die worden uitgevoerd. In het eerste kwartaal 2011 hebben diverse medewerk(st)ers van de bijscholingsdagen op het gebied van kwijtschelding bezocht. Bijscholing is jaarlijks noodzakelijk, met name om alle wetswijzigingen per 1 januari te herkennen en toe te passen in de dagelijkse praktijk. 11

12 1.4 Procesmanagement In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop het GBLT vanuit de strategie en het beleid de processen identificeert, ontwerpt, beheerst en -waar nodig- verbetert of vernieuwt. De effectiviteit van de primaire processen is voor interne en externe klanten is een belangrijke graadmeter voor het succes van de organisatie. Ook hier wordt per bedrijfsonderdeel de stand van zaken weergegeven. Er wordt hard gewerkt aan het vormgeven en uniformeren van de werkwijze binnen het bedrijfsbureau. Eén van de zaken die daarbij van belang is betreft het formuleren van KSF s en KPI s en PI s. Met het formuleren hiervan is een start gemaakt in het eerste kwartaal. Wel van belang is, ook in het kader van het financiële rechtmatig handelen van de organisatie, de stand van zaken aan te geven met betrekking tot de (verbijzonderde) interne controle voor een aantal belangrijke bedrijfsprocessen. Ten aanzien van de personeelsregelingen is getoetst of de interne regelgeving in strijd is met de hogere wet- en regelgeving. Dat blijkt niet het geval te zijn. Dit komt deels voort uit het feit dat de regelingen met de fusie van Lococensus en Tricijn heel recentelijk nog opgesteld zijn. Het is van belang de regelingen rechtmatig te houden door in het proces op te nemen dat de regelingen geactualiseerd moeten worden wanneer de SAW gewijzigd wordt. Managementletter/accountantscontrole Eind januari, begin februari hebben bij de beide fusieorganisaties accountantscontroles plaatsgevonden. Deze controles hebben geresulteerd in goedkeurende controleverklaringen. Er waren evenwel een aantal niet al te zware aandachtspunten voor beide organisaties. Aan deze aandachtspunten wordt gewerkt. In de tweede bestuursrapportage zal op dit onderwerp dieper worden ingegaan. Primair proces Ten aanzien van het primaire proces stonden tot en met maart 2011 diverse interne controles op de planning. Door omstandigheden (interne controle 2010, sabbatical AO/IC-adviseur en ziekte van zijn vervanger) zijn nog niet alle interne controles die gepland stonden uitgevoerd. Dit wordt ingelopen voor de interim controle van de accountant die van 6-10 juni 2011 staat gepland. Bij de controles die wel (deels) zijn uitgevoerd, zijn de bevindingen als volgt: Door de afdeling bestandsbeheer op de locatie Zwolle is de interne controle op de tariefregistratie in het belastingsysteem uitgevoerd. Samengevat waren de bevindingen van de interne controle dat de tarieven juist, tijdig en volledig zijn ingevoerd. Er is een risico geconstateerd op foute invoer van tarieven bij waterbedrijf Vitens. De tarieven worden namelijk al begin december aan Vitens doorgegeven, terwijl de formele besluitvorming bij de waterschappen soms nog moet plaatsvinden. Als vanaf belastingjaar 2012 het meeliften bij Vitens wordt gestaakt verdwijnt dit risico. De afdeling bestandsbeheer op de locatie Zwolle heeft daarnaast getoetst of de interne regelgeving niet in strijd is met hogere wet- en regelgeving. De bevinding was dat dit niet het geval is. Hierover heeft nog geen verbijzonderde interne controle plaatsgevonden. Op de locatie Zwolle worden de WOZ mutaties op een andere wijze plaats dan in het verleden het geval was. De gegevens die de gemeenten aanleveren zijn nu leidend. Mogelijk heeft deze werkwijze consequenties voor de opbrengst watersysteemheffing gebouwd. Na de aanslagoplegging 2011 zal een evaluatie plaatsvinden. De komende maanden vindt een inhaalslag plaats als het gaat om de verbijzonderde controles. In de tweede bestuursrapportage kan na verwachting gerapporteerd worden dat de Interne Controle op schema ligt en welke bevindingen tot dan toe zijn gerealiseerd. De bestanden die benodigd zijn voor het opleggen van de belastingaanslagen vanuit de locatie Harderwijk waren tijdig gereed, zodat ongeveer aanslagen 2011 voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing, voor woonruimten, de watersysteemheffing ingezetenen, de 12

13 forfaitaire aanslagen voor bedrijfsruimten en de voorlopige aanslagen voorbedrijfsruimten binnen de SLA genoemde termijnen zijn opgelegd. Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met het opleggen van een deel van de aanslagen watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd. In het eerste kwartaal werden in totaal ruim aanslagen opgelegd. Ook op de locatie Zwolle heeft in het eerste kwartaal de focus gelegen op het opleggen van de aanslagen Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en ingezetenenheffing in januari, bedrijven in februari en watersysteemheffing vanaf maart. De aanslagoplegging van januari bestond uit aanslagen vanuit het eigen belastingsysteem en aanslagen vanuit de Vitens (meelift)bestand. De aanslagoplegging vond plaats binnen de in de SLA daarover afgesproken termijnen. Dit jaar is het gelukt al in maart aanslagen watersysteemheffing op te leggen. Dit is weer eerder in het jaar dan voorheen. In het eerste kwartaal werden in totaal ruim aanslagen opgelegd. De binnengekomen en verwerkte bezwaar- en verzoekschriften zijn binnen de wettelijke termijn afgedaan. Naar verwachting worden de nog te verwerken bezwaar- en verzoekschriften tijdig afgedaan. Natuur De afhandeling van de zogenaamde natuurbezwaren voor de locatie Harderwijk is medio februari 2011 gestart. Bij de grote terreinbeheerders is het verzoek neergelegd tot nadere motivering van het bezwaarschrift. Bij de particulieren blijkt ook dat vaak nadere informatie van belastingplichtige of het waterschap noodzakelijk is, dan wel controles van de situatie ter plekke moeten worden uitgevoerd. Vanuit de locatie Zwolle zijn in het eerste kwartaal enkele waterschappen bezocht om samen met vooral de juridische medewerkers uit de werkgroep Natuur tot een gezamenlijke visie, over de afwikkeling van de zogenaamde natuurbezwaren, te komen. Hierdoor zijn, ten aanzien van een aantal beroepszaken, de verweerschriften gezamenlijk opgesteld waarna het GBLT de waterschappen in rechte heeft vertegenwoordigd. Invordering In 2011 wordt verder gevolg gegeven aan de ontwikkeling van een nog efficiënter invorderingsmodel. Belangrijk kenmerk van dit model is een verdergaand onderscheid tussen de fase massale invordering en de fase waarin door middel van individuele klantbenadering de deurwaarder een meer nadrukkelijke rol gaat spelen. Inmiddels zijn de resultaten bekend van de speciale acties die in november 2010 t/m februari 2011 (locatie Harderwijk) zijn afgerond door een extern invorderingsbureau. Deze acties hadden als doel niet zozeer het financiële resultaat, maar werden voornamelijk georganiseerd om het GBLT te profileren als invorderingsorganisatie teneinde de betalingsmoraal van de burger te stimuleren. De acties vonden plaats in de late middaguren en s avonds werd doorgewerkt tot ca uur. Indien een belastingschuldige niet thuis werd aangetroffen, keerde men uiterlijk de volgende dag terug. Er werd (een selectie van) 161 dossiers aangeboden waarin 690 belastingvorderingen waren vervat. In totaal werden ruim 90% van de belastingschuldigen thuis aangetroffen. Uiteindelijk is er 14 keer met behulp van de politie binnengetreden en 7 maal is daadwerkelijk tot executoriale verkoop overgegaan. Deze speciale acties werden overigens nog beperkt tot de gemeentelijke gebieden Almere en Lelystad. In een volgend traject zal ook de gemeente Amersfoort in deze acties worden meegenomen, omdat in deze gemeente dan ook meer dan twee heffingsjaren kunnen openstaan. Kwijtschelding In 2011 is op de locatie Harderwijk een vervolg gegeven aan het geautomatiseerd toekennen van kwijtschelding, gebaseerd op gegevens die getoetst zijn door het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau is een stichting die onder supervisie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tracht een tweetal hoofddoelstellingen te realiseren: 1. administratieve lastenverlichting voor de burgers; 2. besparing op uitvoeringskosten van overheden. 13

14 Door gegevensuitwisseling met het UWV, de Rijksbelastingdienst en de Rijksdienst voor het wegverkeer heeft het Inlichtingenbureau beoordeeld of belastingschuldigen die in 2010 voor kwijtschelding in aanmerking kwamen, op basis van de resultaten van een massale inkomens- en vermogenstoets ook in 2011 recht hebben op kwijtschelding van de zuiveringsheffing en ingezetenenomslag. Het invullen en indienen van een aanvraagformulier (vergezeld met vaak vele bijlagen) kan dan achterwege blijven, hetgeen een aanzienlijke administratieve verlichting voor de burger is. Inmiddels is aan ongeveer belastingschuldigen op deze wijze kwijtschelding verleend. Dit is ongeveer 55% van het aantal aangeboden verzoeken om toetsing. Daarnaast is ook aan belastingschuldigen geautomatiseerd kwijtschelding verleend op basis van bestanden die door gemeenten aan het GBLT beschikbaar zijn gesteld omdat we deze niet zelf konden opvragen bij het Inlichtingenbureau (Vitens, 90% norm) of als gevolg van andere samenwerkingsafspraken met gemeenten. Op de locatie Zwolle wordt op verzoek van en voor het waterschap Regge en Dinkel een speciale actie uitgevoerd die gericht is op het verlenen van kwijtschelding over het jaar Op basis van de verleende kwijtscheldingen in het verleden zijn de belastingschuldigen aangeschreven die mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking komen, maar daar nog niet om hebben verzocht. De kosten voor het aanschrijven en het genereren van het bestand komen voor rekening van Waterschap Regge en Dinkel. De overige kosten worden volgens afspraak in het algemeen bestuur van Lococensus bekostigd uit het resultaat van de (Lococensus) jaarrekening 2010 en komen derhalve nog ten laste van die waterschappen. Naar aanleiding van het verzoek zijn door de afdeling Invordering op basis van de verleende kwijtscheldingen in het verleden belastingschuldigen aangeschreven die mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking komen, maar daar nog niet om hebben verzocht. Het beoordelen van de aanvragen kwijtschelding en de berekening is extern uitbesteed aan het gespecialiseerde bedrijf. De kosten voor het aanschrijven en het genereren van het bestand komen voor rekening van Waterschap Regge en Dinkel. De kosten voor het extern uitbesteden en het intern verwerken van de extra uitspraken kwijtschelding in de belastingpakketten IBS en Sap (Vitens) worden uit het resultaat van de jaarrekening 2010 van Lococensus bekostigd en worden ingeschat op een bedrag van om en nabij ,--. Klantcontacten De belastingplichtigen kunnen op een aantal manieren met het GBLT in contacttreden: 1. Kantoorbezoek 2. Schriftelijke communicatie via brief en/of fax 3. Elektronische communicatie via ons webadres 4. Telefonisch contact Het feitelijke klantbezoek komt zelden voor, denk hierbij aan enkele keren per maand. Het gaat dan vaak om oudere klanten of klanten die onze taal minder goed machtig zijn. Schriftelijke communicatie, in de vorm van ingediende bezwaarschriften tegen de aanslagen, komt erg veel voor. In het eerste kwartaal werden de volgende hoeveelheden bezwaarschriften verwerkt. ZHW ZHB WSH Totaal WVOW WVOB G/O/N WSHI Groot Salland Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Vallei en Eem Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland

15 Periodiek worden uit de ontvangen post willekeurige klantreacties gesorteerd die door het management worden bezien om te komen tot een nog betere/duidelijkere benadering van de belastingplichtigen. Het GBLT werd in de eerste drie maanden van dit jaar bijna keer telefonisch benaderd. De websites van beide locaties werden in deze periode bijna maal bezocht. In het eerste kwartaal werden 3 klachten ontvangen. Géén van deze klachten betrof een bejegeningsklacht. 15

16 1.5 Management van middelen Exploitatierekening 2011 De stand van zaken met betrekking tot de uitputting van de begroting 2011 is tot en met 31 maart 2001 als volgt. Daarbij wordt ook een managementinschatting van de totale uitgaven en inkomsten op jaarbasis gegeven. Rekening Begroting realisatie percentage prognose uitputting 2011 (geconsolideerd) (na wijziging) t/m mrt 2011 van de einde jaar begroting 1. Rente en afschrijving % Personeelslasten % Goederen en diensten % Bijdragen aan derden % 0 5. Toevoeging en voorzieningen/onvoorzien % 268 Totaal % Financiële baten % Personeelsbaten % 0 3. Goederen en diensten aan derden % Bijdragen van derden % 0 5. Waterschapsbelastingen % Interne verrekeningen % 0 Totaal % Resultaat Hieronder worden belangrijke constateringen en/of afwijkingen weergegeven, Vooralsnog wordt, naar aanleiding van een aantal lichte afwijkingen, nog geen voorstel tot wijziging van de begroting gedaan. Deze afwijkingen zullen thans ten laste van de post onvoorzien worden gebracht. Een eventuele begrotingswijziging zal worden voorgesteld in de tweede bestuursrapportage. Kosten 1. rente en afschrijving De kosten van rente en afschrijving zijn in lijn met de begroting, zoals deze na wijziging werd vastgesteld. 2. Personeelslasten De personeelslasten blijven ogenschijnlijk binnen de verwachting die bij het opstellen van de begroting is uitgesproken. Echter, de personeelsbezetting over het eerste kwartaal is 1,77 fte hoger dan begroot. Dit is voor het merendeel (1,34 fte) veroorzaakt doordat, de nieuwe CAO aan deeltijders de mogelijkheid heeft geboden om hun oorspronkelijke werktijd te handhaven bij de overgang van een 37-urige naar een 36-urige werkweek. Op jaarbasis heeft dit tot gevolg dat de loonkosten de begroting 2011 met een bedrag van ,-- overschrijden. Hiervan werkt een bedrag van ,-- structureel door in de begrotingen 2012 en verder. Voorgesteld wordt om de begroting 2011 in opwaartse zin met dit bedrag bij te stellen. Voor 0,43 fte is sprake van tijdelijke werktijduitbreiding voor het jaar 2011 op grond van het keuzesysteem. 3. Goederen en diensten De goederen en diensten lopen met een uitputting van 57% uit de pas. Dit in grote mate veroorzaakt doordat de declaratie van ruim van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in verband met de bijdrage die moet worden geleverd voor de kosten van taxatie op grond van de wet waardering onroerende zaken, in het eerste kwartaal moest worden betaald. 16

17 Daarnaast is op basis van de reeds gedane uitgaven gebleken dat een de kosten van druk- en bindwerk op de locatie Zwolle voor een bedrag van ,-- te laag zijn ingeschat. Verder is geconstateerd dat de kosten die gemoeid zijn met het afnemen van gegevens uit (authentieke) registraties voor ,-- te laag in de geconsolideerde begroting zijn opgenomen. Beide laatst genoemde bedragen zijn structureel en werken dus ook door in de begrotingen van 2012 en verder. 4. Bijdrage aan derden De kostensoort omvat de betalingen van het GBLT waartegenover geen direct aanwijsbare prestatie staat. Dergelijke betalingen worden door het GBLT niet verricht. 5. Toevoeging aan voorzieningen/onvoorzien De lichte overschrijdingen (in totaal ,--) zullen vooralsnog ten laste van de post onvoorzien worden gebracht. Opbrengsten 1. Financiële baten De financiële baten (i.c. de renteopbrengsten) lopen nagenoeg in de pas met datgene dat is begroot. 2. Personeelsbaten Onder de personeelsbaten vallen onder andere baten in verband met salarissen en sociale lasten zoals, uitkeringen ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Ziektewet, uitkeringen bij ongevallen ingevolge de Verhaalswet ongevallen ambtenaren en werkgelegenheidssubsidies. Voorts heeft deze opbrengstsoort betrekking op de vergoeding die het GBLT ontvangt indien het personeel aan derden beschikbaar stelt. Er zien hiervoor noch opbrengsten geraamd, noch ontvangen. 3. Goederen en diensten aan derden Deze begrotingspost is als volgt opgebouwd. Begroting realisatie (na wijziging) t/m mrt 2011 bijdragen deelnemende waterschappen compensatie kadastraalrecht telecommunicatieopbrengsten Totaal De betalingen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn per kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd. De betalingen over de eerste twee kalenderkwartalen (voor ,-- per kwartaal) zijn inmiddels verwerkt. De compensatie kadastraal recht is nog niet ontvangen. Inmiddels is wel ruim ,-- aan telecommunicatieopbrengsten ontvangen. 4. Bijdragen aan derden Deze opbrengstsoort is voor het GBLT niet van toepassing. 5. Waterschapbelastingen Onder deze opbrengstsoort worden de ontvangen in rekening gebrachte kosten ter zake van het verzenden van aanmaningen, dwangbevelen etc. geboekt. De opbrengst blijft op dit moment achter omdat de verzending van aanmaningen en dwangbevelen voor de bulkverzending van aanslagen nog moet plaatsvinden. 6. Interne verrekeningen Deze opbrengstsoort is voor het GBLT niet van toepassing. 17

18 2 Resultaat 2.1 Medewerkers GO Het Georganiseerd Overleg (GO) is een overleg tussen werkgever en werknemers. In 2010 zijn afspraken gemaakt over het Sociaal Plan fase 1 en over diverse arbeidsvoorwaardenregelingen van de medewerkers. Voor drie regelingen zijn de onderhandelingen in 2011 doorgegaan. Het GO heeft op 6 april een akkoord bereikt over de volgende drie regelingen: 1. Vakantie- en verlofregeling 2. Regeling vergoeding kosten woon-werkverkeer 3. Telewerkregeling De volgende stap is dat deze regelingen door het dagelijks bestuur worden bekrachtigd. Voor de verdere organisatieontwikkeling wordt in overleg met het GO voor de zomer een Sociaal Plan fase 2 opgesteld. RI&E De medewerkers van het team heffingtechnologie (Harderwijk) lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden risico s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn. In de jaren 2008 t/m 2010 zijn, naar aanleiding van een in december 2007 uitgevoerde risico-inventarisatie en evaluatie, diverse maatregelen ondernomen om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Ook in 2011 wordt hier, door een actief arbo-beleid, (doorlopend) een vervolg aan gegeven. MTO Uit een onderzoek naar de medewerkertevredenheid (MTO) eind 2009 op de locatie Harderwijk bleek dat relatief veel medewerkers last hebben van hoge werkdruk en werkstress. Dat is als een verbeterpunt aangemerkt dat projectmatig wordt opgepakt. Via de arbodienst wordt een analyse-instrument ingezet dat de individuele medewerker een spiegel voorhoudt over hoe het staat met zijn fysieke en mentale vitaliteit, betrokkenheid en knelpunten en dat hem individuele adviezen geeft voor concrete verbeterpunten. De organisatie krijgt een rapportage en aanbevelingen voor verbeteringen op groepsniveau. Deze zullen, indien nodig, leiden tot gerichte vervolgacties. Stakeholder SBF PI NORM Medewerkers Goede en veilige werkomstandigheden Werkplekken aangepast aan de (nieuwe) medewerker 100% Ingerichte en werkende BHV organisatie Aantal bedrijfsongevallen 0 RI&E en vervolgacties conform planning 100% Wettelijke norm Aantal consulten bij vertrouwenspersoon Nulmeting in 2011 Ziekteverzuimcijfer < 5% Verzuimfrequentie < 1,5 Het ziekteverzuim en de meldfrequentie worden gemeten. Door de ingebruikname van het nieuwe HR-pakket van Raet loopt de rapportage daarover echter vertraging op. 18

19 2.2 Opdrachtgevers Door de waterschappen Vallei en Eem, Veluwe en Zuiderzeeland worden in 2011 toenemende mate discrepantieonderzoeken uitgevoerd. Bij de uitvoering van deze discrepantieonderzoeken worden ook medewerkers van de locatie Harderwijk (team Heffingstechnologie) betrokken. Door de toename van het aantal onderzoeken en de wijze waarop de onderzoeken worden uitgevoerd is het aantal door het GBLT te leveren uren voor die onderzoeken sterk toegenomen. Ook in 2011 zal het GBLT nauw worden betrokken bij de uitvoering van discrepantieonderzoeken. Aangezien in 2010 enige discussie is ontstaan over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de discrepantieonderzoeken (en daardoor ook de positie van de medewerkers die zich bezighouden met heffingstechnologie) zullen met de betreffende waterschappen in 2011 hierover duidelijke afspraken worden gemaakt. 19

20 2.2.1 Waterschap Groot Salland Onderstaand de stand van zaken met betrekking tot de aanslagoplegging over het belastingjaar Het eerste overzicht geeft de heffingseenheden aan. Het tweede overzicht is de vertaling van de eenheden naar belastingopbrengsten in euro s. De cijfers onder het kopje jaarrekening 2010 geven de eenheden respectievelijk bedragen aan die per 31 december 2010 waren gerealiseerd inclusief de raming nog op te leggen over het belastingjaar Overzicht heffingseenheden 2011 Berap I waterschap Groot Salland eenheden x Jaarrekening Begroot Stand per Prognose Omschrijving mrt dec-11 Zuiveringsheffing v.e. woonruimten 365,5 372,0 361,9 369,4 v.e. bedrijfsruimten 129,0 122,7 124,4 125,4 Totaal / v.e. 494,5 494,7 486,3 494,8 Verontreinigingsheffing v.e. woonruimten 1,4 1,5 1,6 1,6 v.e. bedrijfsruimten 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal / v.e. 1,4 1,5 1,6 1,6 Watersysteemheffing eenheden ingezetenen 153,7 155,5 154,5 155,5 WOZ waarde binnendijks gebouwd , ,0 0, ,0 WOZ waarde buitendijks gebouwd ,7?? 0,0?? ha ongebouwd binnendijks 82,0 82,2 0,0 82,2 ha ongebouwd buitendijks 5,1 5,3 0,0 5,3 ha natuurterreinen 13,2 12,8 0,0 12,8 Belastingopbrengsten waterschap Groot Salland euro's x Jaarrekening Begroot Stand per Prognose Omschrijving mrt dec-11 Zuiveringsheffing woonruimten , , , ,3 bedrijfsruimten 6.244, , , ,1 Subtotaal , , , ,4 Verontreinigingsheffing woonruimten 67,5 72,6 77,4 77,4 bedrijfsruimten 1,4 0,0 0,0 0,0 Subtotaal 68,9 72,6 77,4 77,4 Watersysteemheffing ingezetenen 8.568, , , ,6 binnendijks gebouwd , ,0 0, ,0 buitendijks gebouwd 47,2?? 0,0 47,2 ongebouwd binnendijks 4.864, ,5 0, ,5 ongebouwd buitendijks 74,9 82,3 0,0 82,3 natuurterreinen 33,9 34,0 0,0 34,0 Subtotaal , , , ,7 Totaal heffingen , , , ,5 Kwijtschelding 803,3 884,0 264,5 884,0 Oninbaar 46,0 125,0 0,0 200,3 Netto te innen , , , ,2 20

21 Zuiveringsheffing woonruimten Het verschil tussen het in de begroting opgenomen aantal heffingseenheden en het tot en met 31 maart 2011 gerealiseerde heffingseenheden is Dit aantal staat garant voor een bedrag van ruim ,--. Door de foutieve jaarproductie aanslagen 2011 van Vitens moeten nog ongeveer aanslagen voor 3 vervuilingseenheden (Ve) en bijna 30 aanslagen voor 1 Ve worden opgelegd. De verwachting is dat daardoor per 31 december 2011 in totaliteit ongeveer Ve zal zijn gepresteerd. Het (negatieve) verschil komt daardoor op 0,7%. De verwachting is dat al deze nog op te leggen aanslagen in juni 2011 zijn geproduceerd. Daarnaast is bij waterbedrijf Vitens een verzoek neergelegd tot analyse van de verschillen die bestaan tussen de rapportages die zelfstandig door het GBLT worden gegenereerd en die van Vitens. Daarnaast is bij Vitens gereclameerd over de volledigheid van het bestand dat gebruikt wordt voor het opleggen van de aanslagen waterschapsbelastingen. Bij het GBLT bestaat de indruk dat niet alle belastingplichtigen die mogelijk konden worden aangeslagen ook daadwerkelijk een aanslag over het belastingjaar 2011 hebben ontvangen. De uitslagen van deze onderzoeken worden in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht, waarna de waterschappen direct over de resultaten zullen worden ingelicht. Indien blijkt dat daadwerkelijk te weinig belastingplichtigen zijn aangeslagen, zullen herstelacties worden uitgevoerd. Zuiveringsheffing bedrijfsruimten Het verschil tussen het in de begroting opgenomen aantal heffingseenheden en de realisatie per 31 maart 2011 is Ve, ofwel een bedrag van ongeveer ,-- in positieve zin. In het belastingsysteem staan nog bijna 95 voorlopige aanslagen 2011 klaar voor oplegging. Uitgaande van een gemiddelde voorlopige aanslag van 10 Ve, betekent dit dat nog voor een bedrag van ongeveer ,-- moet worden opgelegd. Waardoor het totaal aantal Ve voor bedrijfsruimten uit zal komen op per ultimo Verontreinigingsheffing woonruimten en bedrijfsruimten Het verschil tussen begroting (1.500 Ve) en opgelegd (1.600 Ve) is verwaarloosbaar. Watersysteemheffing ingezetenen Om dezelfde redenen als vermeld bij de zuiveringsheffing voor woonruimten blijft het aantal heffingseenheden ten aanzien van de watersysteemheffing ingezetenen achter bij de begroting. De verwachting hier is echter dat per ultimo 2011 het verschil zal zijn genivelleerd. Verschil begroot/netto opgelegd is ,35 (-0,63%). Net als voor de zuiveringsheffing woonruimten aan bij Vitens om opheldering verzocht over mogelijke fouten in de bestanden. Kwijtschelding 2011 Voor de zuiveringsheffing 2011 werd inmiddels voor Ve (circa ,--) kwijtgescholden. Voor de watersysteemheffing ingezetenen ging het hierbij eenheden (circa ,--). Het kwijtscheldingsproces is nog niet afgerond. Ingeschat wordt dat het totaal kwijt te schelden bedrag ongeveer uitkomt op het bedrag dat in de begroting werd ingeschat. Oninbaar 2011 Over het belastingjaar 2011 werden nog geen bedragen oninbaar geleden. In afwijking van de praktijk, zoals deze wordt uitgevoerd op de locatie Harderwijk, wordt niet (definitief) oninbaar geleden dan nadat het dagelijks bestuur daartoe vooraf expliciet heeft besloten. In de tweede bestuursrapportage zal op het onderdeel oninbaarheid dieper worden ingegaan. De prognose oninbaar aan het einde van het jaar is op dit moment, voorzichtigheidshalve, gesteld op de in de SLA opgenomen percentages. 21

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-2 Toonaangevend in belastingen een aantal stappen verder Opsteller Bram van Bilsen Datum 15-11-2011 Versie Berap 2011-2 v 14112011.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

Toonaangevend in Belastingen

Toonaangevend in Belastingen Toonaangevend in Belastingen Missie Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan de wet WOZ voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. Visie Lococensus-Tricijn: Toonaangevend in

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor DATUM 5 april 2011 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341-474010 / 038-8515910 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 23-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Bestuursrapportage GBLT 2012-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage GBLT 2012-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-1 Toonaangevend in belastingen berap 2012-01 versie def 3.doc 8 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Inleiding - 3 - Opbouw van de bestuursrapportage - 3 - Economische

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie:

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-1

Bestuursrapportage 2014-1 Bestuursrapportage 2014-1 7 mei 2014 DB-versie berap 2014-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1 Programma s 4 Programma 1 Heffing en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1079889 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011. 2 Toonaangevend in belastingen "een aantal stappen verder Opstelier Bram van Bilsen Datum 22-11-2011 Verefe Berap 2011-2 (def tbv ws).doc Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen de 1 e Bestuursrapportage 2012/1 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen de 1 e Bestuursrapportage 2012/1 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. DATUM 4 juni 212 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 20-63-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 433

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1066159 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

s UNIÏ: VAN WATÜRSCHAPPÜN f M :\

s UNIÏ: VAN WATÜRSCHAPPÜN f M :\ s UNIÏ: VAN WATÜRSCHAPPÜN f M :\ Konmeskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Tekfoon 070 351 97 51 Fax 070 354 46 42 De leden-waterschappen datum 7 april 2011 ons kenmerk 58871/IP

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-2 Toonaangevend in belastingen BERAP 2012-2 vastgesteld ab.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-1 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-1 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. Geacht college,

Lococensus-Tricijn. Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. Geacht college, DATUM 24 juni 2011 BEHANDELD DOOR B. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341 474010 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.

Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7. Jaarverslag 2013 De sprong naar een andere omgeving Datum 21-03-2014 Versie concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... - 2 - Voorwoord... - 3

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012 Jaarverslaggeving 2012 Toonaangevend in belastingen Datum 13 maart 2013 Versie agendapunt 5 jaarverslag 2012 inclusief jaarrekening versie def.doc - 1 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Voorwoord - 3

Nadere informatie

ECGF/U201200226 Lbr. 12/037

ECGF/U201200226 Lbr. 12/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen kwijtschelding gemeentelijke belastingen uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201200226 Lbr. 12/037

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5174 Inboeknummer 13bst00044 Beslisdatum B&W 8 januari 2013 Dossiernummer 13.02.651 RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; De raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012)

Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012) Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012) Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV: 998641 Vergaderdatum: 29 november 2012 Beleidsveld: Ondersteunend organisatie Agendapunt:

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT CURMERENO RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039428 Behorend bij het BcWV-advies met registratienummer 1039427 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d Datum:

Nadere informatie

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013 Plan van aanpak introductie naam GBLT April Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Strategie 4. Boodschap 5. Logo 6. Doelgroepen 7. Middelen 8. Planning 9. Budget 2 1. Inleiding Het bestuur van GBLT heeft

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Rapport. 2014/111 de Nationale ombudsman 1/7

Rapport. 2014/111 de Nationale ombudsman 1/7 Rapport Een onderzoek naar de afwijzende beslissing van het waterschap De Dommel te Boxtel op een verzoek om kwijtschelding. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD.

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. DATUM 11 januari 213 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 6-5199 8989 / 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; Besluit behorende bij het voorstel 7 De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gehoord de commissie Samenlevingszaken

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-2 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-2 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen

Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen Aan de raad, Onderwerp: Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen Voorstel: De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 vaststellen 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen VOORSTEL AAN DE RAAD vergadering van: 30 januari 2014 volgnummer: 69527 onderwerp: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voorstel van: College van Burgemeester en Wethouders portefeuillehouder: J.M.van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel?

Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel? Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel? Zwolle, april 2014 P a g i n a 2 P a g i n a 3 1. Aanleiding In één van de vergaderingen van het algemeen bestuur in 2013 is naar aanleiding van mogelijk

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting Harmonisatievoorstel Toeristenbelasting Datum : 5 september 2006 Onderwerp : harmonisatievoorstel toeristenbelasting Onderdeel van : plan van aanpak samenwerking belastingen Heuvelland Vastgesteld door

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel Algemeen bestuur VERGADER STUK AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel AGENDAPUNT Nagezonden per mail ONDERWERP Voorstel Besluitvormend De leden van het

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340

Rapport. Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340 Rapport Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV, kantoor Groningen, tot het moment dat hij laatstelijk contact had met de Nationale ombudsman (2 september

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vergadering 28 mei 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder W. Hompe Afdeling BBO/Financiën Bijlage(n)

Raadsvoorstel Vergadering 28 mei 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder W. Hompe Afdeling BBO/Financiën Bijlage(n) Raadsvoorstel Vergadering : 28 mei 2013 Voorstelnummer : 05.13 Registratienummer : 13.004571 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : BBO/Financiën Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 19 maart 2013, nummer

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Vaststellen van de Kwijtscheldingsregeling 2013 geldend voor door BSR geheven belastingen.

Voorgesteld besluit Vaststellen van de Kwijtscheldingsregeling 2013 geldend voor door BSR geheven belastingen. Raadsvergadering, 18 december 2012 Voorstel aan de Raad Nr: Agendapunt: Datum: 20121218 12RV 12 13 november 2012 Onderwerp: Kwijtscheldingsbeleid Onderdeel raadsprogramma: n.v.t. Portefeuillehouder: Jan

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Op en b aar r ap p o r t

Op en b aar r ap p o r t Op en b aar r ap p o r t rapportnummer: 2008/113 datum: 1 juli 2008 Verzoekschrift van mevrouw W. te Den Haag, met een klacht over een gedraging van het hoogheemraadschap van Delfland te Delft. Bestuursorgaan:

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. het dagelijks

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014 ONDERWERP Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Heemstede 2015. SAMENVATTING Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor

Nadere informatie

Oninbaar voorstel 2009

Oninbaar voorstel 2009 Oninbaar voorstel 2009 Portefeuillehouder: A.G Wiegman Vergaderdatum: 16 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: Belastingen - Invordering Kenmerk D&H: 842143 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii ii mi mi BM1300497 Raadsvergadering 25 april 2013 Agendanummer Onderwerp Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie