Afbeelding. Whitepaper Passende werkomgeving bij kantoorhoudende organisaties: 'One size fits nobody. bbn adviseurs 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afbeelding. Whitepaper Passende werkomgeving bij kantoorhoudende organisaties: 'One size fits nobody. bbn adviseurs 2018"

Transcriptie

1 Whitepaper Passende werkomgeving bij kantoorhoudende organisaties: 'One size fits nobody bbn adviseurs 2018 Afbeelding

2 Aanleiding Kantoorhoudende organisaties ontwikkelen zich in rap tempo. Ze staan immers midden in de snel veranderende samenleving. Ook de rol van een kantoorhoudende organisatie verandert meer naar die van regisseur. Daardoor zien we bij veel kantoorhoudende organisaties dat de huisvesting niet meer goed past bij de werkprocessen. De hype van 'Het Nieuwe Werken' (HNW), die inmiddels achter ons ligt, heeft op diverse plekken stof tot nadenken gegeven over de wijze waarop de kantoorhoudende organisatie is gehuisvest. Soms komen daarbij obstakels naar voren, waaronder: Combinatie van disciplines en aandachtsgebieden Een passende werkomgeving vraagt om een integrale aanpak. De belangrijkste onderdelen zijn in 3 pijlers onder te verdelen, te weten: Bricks-gebouw (en inrichting) en omgeving; Bytes: technologische ondersteuning Behaviour: de mens, communicatie en organisatie. 1. zorg over het verliezen van de eigen werkplek; 2. een managementstijl die niet past bij HNW; 3. weerstand van managers tegen verandering; 4. angst om contact met collega s te verliezen; 5. een organisatiecultuur die niet past bij HNW. Terug naar de essentie Als we teruggrijpen naar de kern van HNW zou deze werkwijze het werk flexibeler, productiever, leuker en meer inspirerend maken. Wie kan hier nou tegen zijn? Het knelpunt is volgens bbn adviseurs een te starre houding van een bedachte (verplichte) manier van werken voor iedereen, maar niet iedereen is en werkt hetzelfde. Anders gezegd: HNW wordt slechts in 1 maat ontworpen en one size fits nobody. Passende werkomgeving Ondanks de benoemde obstakels zal de ontwikkeling op en rond de werkplek een aanhoudende trend blijven, óók bij kantoorhoudende organisaties. Onze visie gaat daarbij uit van een passende werkplek per functie in de organisatie. We moeten elke werknemer de mogelijkheid bieden zijn werk optimaal te kunnen doen. Dit wordt geboden door voor iedere functie de voorzieningen op maat te maken. Daarom spreken wij in dit kader liever over een 'passende werkomgeving'. Wij zien dat kantoorhoudende organisaties in verschillende stadia met de werkomgeving bezig zijn. Sommige starten er mee, maar er zijn er ook al die passend zijn gehuisvest. Ook komt het voor dat organisaties moeite hebben met de aanpak om te komen tot een passende werkomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat voor iedere organisatie een passend maatpak te realiseren is. Graag geven wij een kijkje in ons atelier ; met welke processtappen en gereedschappen wij uw maatpak kunnen maken. Aan de pijlers Bricks, Bytes en Behaviour liggen 3 belangrijke randvoorwaarden ten grondslag, te weten: financiën: de financiële voorwaarden; indentiteit: kenmerk van de organisatie; missie: ambitie van de organisatie. De randvoorwaarden en de pijlers zijn noodzakelijke aspecten die onderzocht moeten worden bij het proces naar een passende werkomgeving. In het navolgende staat beschreven hoe de antwoorden worden gegeven op de te onderzoeken aspecten. Pagina 2 van 5

3 Kijkje in het bbn-atelier: gereedschapskist voor een passende werkomgeving Bbn adviseurs is bekend met alles dat betrekking heeft op gebouwen. Huisvestingsadvies en werkplek-ontwikkeling zijn hier een prominent onderdeel van. Het is onze ervaring dat veranderingen in de werkomgeving vaak ook politiekbestuurlijk gevoelig liggen. Bbn adviseurs heeft een gereedschapskist ontwikkeld om deze trajecten te begeleiden en waar nodig bij te sturen. Met de gereedschappen krijgt u vanaf het beginstadium grip op de beoogde passende werkomgeving. Hierbij wordt gewerkt van grof naar fijn. Zo zijn wij in staat om met burgers, bestuurders en medewerkers een visie op te stellen voor de huisvesting. Vervolgens zijn wij ook in staat om deze visie concreet vorm te geven en in een vroeg stadium investerings- en exploitatiekosten te ramen. Graag lichten wij de volgende gereedschappen toe: Visievorming; begrippenspel; multimomentopname (mmo); dynamische ruimtestaat; vlekkenplan en inpassingsstudie; financiële haalbaarheid/levensduurkosten (TCO). eisen aan de werkomgeving. Naast het definiëren en daarmee concretiseren van de passende werkomgeving, is het begrippenspel bedoeld om betrokkenen te horen en te informeren, discussiepunten bespreekbaar te maken en daarmee draagvlak te creëren. Op constructieve wijze wordt hiermee helder getoond waar de zwaktes, leemtes en kansen voor de organisatie liggen. Hiermee biedt de uitkomst noodzakelijke informatie voor een Plan van Aanpak, visiedocument, Programma van Eisen en huisvestingsplan. Case 1: Gemeente De Bilt Visievorming Een verandering in de huisvesting en werkomgeving begint met een visie. Die visie moet ontstaan vanuit een organisatie die wordt gevormd door professionele medewerkers. De visie krijgt daardoor ook draagvlak. Door middel van workshops, interviews, enquêtes en ervaring stelt bbn adviseurs samen met de kantoorhoudende organisatie een visiedocument op. Hierin is opgenomen wat de huidige organisatie kenmerkt, wat de visie is en wat de randvoorwaarden zijn, zoals beschikbare budgetten. In deze fase worden ook de randvoorwaarden geformuleerd. Een aantal noodzakelijke bouwstenen zijn: flexibele werkplekken; ontmoetingsplekken; goede ICT-voorzieningen; vanuit huis toegang tot het netwerk van de kantoorhoudende organisatie; voorzieningen om digitaal te kunnen werken; digitale toegankelijkheid voor inzage en delen van stukken; mobiele telefoon. Begrippenspel Het begrippenspel is op verschillende manieren in te zetten; dit is afhankelijk van het doel. Het helpt bij het definiëren van: kaders en doelstelling van het directie-/managementteam; identiteit en gewenste uitstraling; Voor de gemeente De Bilt is het begrippenspel onder andere ingezet bij het horen van de medewerkers; wat ze vinden van de huidige werkomgeving en waar de toekomstige werkomgeving aan moet voldoen. Hierdoor hebben alle werknemers zich kunnen laten horen, zijn constructieve discussies gevoerd en is gekomen tot een breed gedragen ambitie voor de nieuwe huisvesting. Multimomentopname (mmo) Wanneer wordt uitgegaan van flexwerken kan door middel van een mmo het aantal benodigde en type werkplekken worden bepaald; ook wel de flexfactor genoemd. Dit zijn het aantal werkplekken gedeeld door het aantal werknemers. Om een mmo uit te voeren, worden gedurende 2 representatieve weken elk uur (tussen en uur) de activiteiten op alle werkplekken nauwkeurig in kaart gebracht. Pagina 3 van 5

4 Op deze manier ontstaat een beeld van de bezetting van de werkplek maar ook de activiteiten die plaatsvinden. Dit kan worden gebruikt voor het bepalen van de typen werkplekken die benodigd zijn. Uit recente mmo s bij verschillende kantoorhoudende organisaties blijkt dat een flexfactor tussen de 60% en 70% haalbaar is. Vaak zijn er ook maar enkele momenten dat er pieken tussen de 60% en 70% plaatsvinden. Met een mmo kan ook het aantal benodigde vergaderruimten worden bepaald. Ruimtestaat Hoeveel m 2 gebouw heb je nodig? Het ruimteprogramma geeft het aantal en de grootte van de benodigde ruimten weer. Het ruimteprogramma is afhankelijk van diverse variabelen, zoals het aantal werkplekken en de formele en informele vergaderruimten, maar ook het concept voor de frontoffice is bepalend voor de benodigde ruimten. Wij zijn in staat om in een vroeg stadium een kantoorhoudende organisatie te ondersteunen bij het opstellen van een concept voor zowel de front- als de backoffice om zodoende de ruimtebehoefte te bepalen. Hiermee krijgt u inzicht in het benodigde vloeroppervlak en de invloed van wijzigingen in de diverse variabelen. Dit helpt u bij beslissingen over verhuizing, renovatie of nieuwbouw en vormt de basis voor een eerste verkennende kostenbatenanalyse en het Programma van Eisen. Vlekkenplan en/of inpassingsstudie De huisvestingsopgave bij kantoorhoudende organisaties is steeds vaker een vraagstuk waarbij een (verouderd) bestaand kantoor het vertrekpunt is. Hierbij is het de vraag of de ruimtebehoefte aansluit bij de feitelijk beschikbare ruimte. Dit wordt met onze inpassingsstudie op basis van het functionele (daadwerkelijke bruikbare) oppervlak getoetst. Het verschilt per gebouw of de gebouweigenschappen goed aansluiten bij de ambities van een kantoorhoudende organisatie. Van invloed zijn bijvoorbeeld de diepte van het gebouw, bruto/netto m 2 - verhouding en de mogelijkheden tot constructieve ingrepen. Met deze studie verkrijgt de kantoorhoudende organisatie inzicht in de omvang van de ruimtebehoefte in relatie tot een bestaand gebouw. Dit geeft inzicht in varianten zoals het afstoten van gebouwdelen bij krimp, aanvullende nieuwbouw bij groei of het bijstellen van de ambitie om (zoveel mogelijk) in te passen in het gebouw. Financiële haalbaarheid en levensloopkosten (TCO) Door onze ervaring met bouwkosten zijn wij in staat vroegtijdig in het proces van de huisvesting kostenramingen op te stellen voor bouwkosten, investeringskosten, duurzame maatregelen, inrichtingskosten en gebruikerskosten. De implementatie van een nieuwe werkomgeving is vaak mede gedreven door kostenbesparing. Hierbij ligt de nadruk steeds meer op de levensduurkosten en de kwaliteit van het gebruik gedurende de gehele exploitatieperiode. De levensduurkosten en bijbehorende jaarlasten worden inzichtelijk gemaakt op basis van de Total Cost of Ownership (TCO)- benadering. TCO plaatst bouwkosten, investeringskosten en restwaarden in de context van de exploitatiekosten. Dit biedt mogelijkheden om levensloopkosten van onder andere ontwerpkeuzen, varianten en duurzame maatregelen inzichtelijk te maken voor de gehele levensduur van een gebouw. Zodoende kunnen in een vroeg stadium onderbouwd afwegingen worden gemaakt. Case 2: Gemeente Teylingen De gemeente Teylingen is een fusiegemeente. Om een zo efficiënt en goed mogelijk werkende bedrijfsvoering te hebben is de ambitie een centrale huisvesting te realiseren. Het huidige gemeentehuis van Voorhout was hierbij het uitgangspunt waarbij aanvullende nieuwbouw tot de mogelijkheden behoorde. bbn adviseurs heeft de gemeente begeleid bij het bepalen van de ambitie met de stakeholders. Vervolgens hebben wij inpassingsstudies uitgevoerd in combinatie met TCO-berekeningen, zodat de gemeente onderbouwd een afweging kon maken tussen kosten en opbrengsten (op de korte én lange termijn) en de ambitie. Behaviour Het succes van de aanpassing van de huisvesting wordt mede bepaald door een verandering in de organisatiecultuur. De rol van de kantoorhoudende organisatie verandert van een inhoudelijke rol naar een meer sturende en regisserende rol. Onder meer spelen de actuele weerstanden tegen HNW en de veelal nieuwe vaardigheden die moeten worden aangeleerd een rol. De managers en de werknemers moeten om kunnen gaan met de grotere vrijheid die werknemers krijgen. Er moet meer op resultaat worden gestuurd waardoor medewerkers meer verantwoordelijkheden krijgen. Dit zijn voorbeelden van een aantal processen die spelen. Wij zijn in staat de leemtes in aandachtsgebieden bij organisaties te signaleren en daarop samen met de kantoorhoudende organisatie te sturen. Bbn adviseurs stuurt op draagvlak voor de nieuwe huisvesting en bijvoorbeeld het flexwerken door middel van het betrekken van de medewerkers op diverse manieren. Kantoorhoudende organisatie sturen veelal met opleidingsprogramma s voor managers en medewerkers. Pagina 4 van 5

5 Indien nodig wordt voor specifieke aspecten samengewerkt met externe organisatieadviseurs en organisatiepsychologen. Casus 3: Gemeente Heerde Het gemeentehuis bestond uit een monumentaal pand en een semi-tijdelijk gebouw. Het semipermanente gebouw was zowel technisch als functioneel verouderd. Voor de nieuwe huisvesting zijn een aantal varianten opgesteld en doorgerekend. Een aantal van de varianten waren: volledige nieuwbouw op de huidige locatie, volledige nieuwbouw op een andere locatie en renovatie van een bestaand Rabobankkantoor. De varianten zijn niet alleen financieel met elkaar vergeleken, maar er is ook gekeken naar de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft en hergebruik van lege kantoren. De renovatie van een bestaand Rabobank-kantoor bleek zowel op financieel gebied als op het aspect van duurzaamheid het beste te scoren. Bbn adviseurs heeft de gemeente bij het volledige traject ondersteund waaronder: concept opstellen voor de werkomgeving architectenselectie onderhandeling met Rabobank. Voor bbn adviseurs is uw ambitie het belangrijkste uitgangspunt bij al onze advisering. Om deze ambitie waar te maken, bundelt bbn adviseurs de kennis op alle adviesterreinen. Dat doen wij met deskundigheid, gedrevenheid, passie voor techniek, inlevingsvermogen en betrokkenheid. Alleen dat resulteert in ambitieuze gebouwen. Referentieprojecten Bbn adviseurs heeft recent veel kantoorhoudende organisaties ondersteund en begeleid bij de nieuwe huisvesting. Een selectie van deze kantoorhoudende organisaties is: Gemeente Amsterdam Gemeente De Bilt Gemeente Emmen Gemeente Houten Gemeente Teylingen Gemeente Súdwest Fryslân Gemeente De Friese Meren Gemeente Venlo Gemeente Heerde Gemeente Dalfsen Gemeente Zwijndrecht Gemeente Zaandam. Contact Intersse of wilt u meer weten over deze whitepaper? Neem dan contact op met: Michaela Brethauer, bbn adviseurs Bbn adviseurs biedt onafhankelijk advies en management aan alle partijen die zijn betrokken bij het gebruik, ontwikkelen, realiseren en beheren van gebouwen en gebieden. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met: vastgoedadvies huisvestingsadvies bouwkostenadvies bouwprojectmanagement gebiedsontwikkeling Portefeuillemanagement. De combinatie van onze inhoudelijke en kostendeskundigheid in alle fasen van de levensduur van een gebouw zorgt ervoor dat wij alle aspecten integraal en onafhankelijk kunnen benaderen. Copyright Niets uit deze brochure mag zonder toestemming worden overgenomen. bbn adviseurs Postbus DB Houten E. I. Ambitie verbindt alles Wij houden van ons vak en zoeken de uitdaging. In elk project en bij elk advies vragen wij ons af welke unieke meerwaarde wij u kunnen bieden. Pagina 5 van 5

Whitepaper Passende werkomgeving bij gemeentelijke organisaties: One size fits nobody

Whitepaper Passende werkomgeving bij gemeentelijke organisaties: One size fits nobody Whitepaper Passende werkomgeving bij gemeentelijke organisaties: One size fits nobody bbn adviseurs januari 2015 Aanleiding Gemeentelijke organisaties ontwikkelen zich in rap tempo. Ze staan immers midden

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 bron: Ector Hoogstad Architecten BIM BIM is een term die in het vakgebied bouw

Nadere informatie

Identiteit en flexibiliteit

Identiteit en flexibiliteit Identiteit en flexibiliteit bbn adviseurs maart 2014 Bron: BBHD architecten Meerdere gebruikers in een IKC Tegenwoordig zien we steeds meer dat verschillende organisaties van één gebouw gebruik maken.

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Informatie en organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

Informatie en organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Informatie en organisatie Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden De organisatie moet meer nadruk op efficiency dan op nieuwe uitdagingen leggen De

Nadere informatie

Whitepaper Managen van zorgvastgoedportefeuille

Whitepaper Managen van zorgvastgoedportefeuille Whitepaper Managen van zorgvastgoedportefeuille bbn adviseurs 2018 Achtergrond De transitie van AWBZ naar Wet langdurige zorg en WMO, is per 1 januari 2015 ingevoerd in de care-sector. Zorgorganisaties

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Eigentijdse leeromgeving Gezonde gebouwen Efficiënt vastgoed.

Eigentijdse leeromgeving Gezonde gebouwen Efficiënt vastgoed. Eigentijdse leeromgeving Gezonde gebouwen Efficiënt vastgoed www.stevensvandijck.nl Van klaslokaal naar eigentijdse leeromgeving Benthem Crouwel Architekten, foto Jannes Linders. Wie zijn wij? Stevens

Nadere informatie

Bepalingsmethode Adaptief Vermogen

Bepalingsmethode Adaptief Vermogen Bepalingsmethode Adaptief Vermogen Ter bevordering van flexibel bouwen 30 september 2013 Den Haag Inhoud Aanleiding en doelstelling Context Pve/methodiek Overige voorwaarden Vervolgaanbevelingen Bijlagen

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Presentatie Renovatie(plan) Gemeentehuis. Gemeente Cranendonck Raadsinformatie-bijeenkomst. 18 september 2012

Presentatie Renovatie(plan) Gemeentehuis. Gemeente Cranendonck Raadsinformatie-bijeenkomst. 18 september 2012 Presentatie Renovatie(plan) Gemeentehuis Gemeente Cranendonck Raadsinformatie-bijeenkomst 18 september 2012 Agenda Inleiding / vraagstelling Werkplekconcept van traditioneel naar HNW Bouwkundige inventarisatie

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning. Basisdocument

Strategische Personeelsplanning. Basisdocument Strategische Personeelsplanning Basisdocument Strategische Personeelsplanning Basisdocument SPP als pijler van hr-beleid Om als organisatie in een dynamische omgeving met veel ontwikkelingen en veranderingen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden

De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden Whitepaper De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden bbn adviseurs 2014 bbn adviseurs www.bbn.nl info@bbn.nl Wet Markt en Overheid Per 1 juli 2014 gaat de wet Markt

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

TO BUILD UP. BROCHURE Huisvestingsadvies

TO BUILD UP. BROCHURE Huisvestingsadvies TO BUILD UP BROCHURE Huisvestingsadvies Tobuildup Tobuildup begeleidt organisaties bij de build-up van vastgoedvraagstukken. Door jarenlange ervaring en expertise in de vastgoedmarkt kunnen we voor elk

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15 VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken AGENDA Inleiding Bezuiniging Huisvesting VR Het Nieuwe Werken Huisvestingslasten Besparing

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Transformatiescan Schoolgebouwen

Transformatiescan Schoolgebouwen Transformatiescan Schoolgebouwen Is uw school aan opwaardering toe? Schoolbesturen worden geconfronteerd met veranderingen en trends in de samenleving én met wijzigingen in de wet- en regelgeving. Demografische

Nadere informatie

Manifest onze manier van werken

Manifest onze manier van werken 6-11-2008 12:23 Manifest onze manier van werken De gemeente Lelystad ontwikkelt op dit moment de visie op haar toekomstige manier van werken. Hoe het stadhuis er na de renovatie uit komt te zien en ingedeeld

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Met RPA van Bluepond bereikt u meer met uw bestaande team

Met RPA van Bluepond bereikt u meer met uw bestaande team Nu ook voor het MKB Met RPA van Bluepond bereikt u meer met uw bestaande team Als MKB-ondernemer ligt uw focus op gezonde groei. Maar vaak gaat die groei gepaard met meer interne processen, meer administratie,

Nadere informatie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie De opgave De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in de komende jaren haar gemeentelijke vastgoedvoorraad gefaseerd te gaan verduurzamen. Het verduurzamen

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Katwijk

Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Katwijk Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Katwijk Ontwikkelgerichte en verbindende persoonlijkheid die de gemeentelijke organisatie verder ontwikkelt en het bestuur professioneel ondersteunt.

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille

Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille bbn-bob Advies 2015 Achtergrond De transitie van AWBZ naar Wet langdurige zorg en WMO, zijn per 1 januari 2015 ingevoerd in de caresector. Zorgorganisaties

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Op weg naar meer rendement uit IT in het onderwijs

Op weg naar meer rendement uit IT in het onderwijs Op weg naar meer rendement uit IT in het onderwijs Inleiding De digitalisering binnen het onderwijs bevindt zich midden in een stroomversnelling. Dit leidt tot onontkoombare veranderingen. Zo komt er in

Nadere informatie

Whitepaper. Omgaan met risico s in vastgoedportefeuilles van zorginstellingen. bbn adviseurs 2013. www.bbn.nl info@bbn.nl

Whitepaper. Omgaan met risico s in vastgoedportefeuilles van zorginstellingen. bbn adviseurs 2013. www.bbn.nl info@bbn.nl Whitepaper Omgaan met risico s in vastgoedportefeuilles van zorginstellingen bbn adviseurs 2013 www.bbn.nl info@bbn.nl Risico s in vastgoedportefeuille Marktwerking, zorgzwaartepakketten, normatieve huisvestingscomponent

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal Werken aan resultaat, altijd en overal Congres Over Het Nieuwe Werken Programma HNW Belastingdienst Dr. Y. Boutachekourt 19 november 2013 2 Visie film HNW Belastingdienst 3 Veranderdoelen van de Belastingdienst

Nadere informatie

Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader

Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader een bijdrage aan een toekomstbestendige infrastructuur 26 mei 2016 Marc van den Elzen Bas Govers 2 Voorstelrondje Naam Functie Wat is

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Introductie Bernd Karstenberg, LCC adviseur André van den Hoek, Projectmanager onderwijshuisvesting (o.a. voor Lucas

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidskader Opvang, Wonen en Herstel BBVnr: 2016/324154

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidskader Opvang, Wonen en Herstel BBVnr: 2016/324154 Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017-2020 BBVnr: 2016/324154 1. Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de taak beschermd wonen door het Rijk gedecentraliseerd naar de (centrum)gemeenten.

Nadere informatie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling Dit is een printversie van de website van Petra Habets Advies & Ontwikkeling, accent bestuurskundig advies: www.petrahabets.nl Petra Habets Advies & Ontwikkeling, uw partner op het snijvlak van bestuur

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten MEMO Van Ibrahim Kaya Aan College van Burgemeester en wethouders en de Raad Kenmerk Betreft Quickscan herhuisvesting Don Bosco school Bijlage(n) 1 Contactpersoon De heer I. Kaya T: 078 770 47 14 E: i.kaya@dordrecht.nl

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE WHITEPAPER

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE WHITEPAPER GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE De wereld van vandaag wordt gekenmerkt door de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën en disruptieve marktomstandigheden. Deze ontwikkelingen hebben verregaande gevolgen

Nadere informatie

Profielschets Teammanager financieel advies/financiële administratie fusiegemeente Hoeksche Waard

Profielschets Teammanager financieel advies/financiële administratie fusiegemeente Hoeksche Waard Profielschets Teammanager financieel advies/financiële administratie fusiegemeente Hoeksche Waard Samen met de andere 19 teammanagers, bestuurders, directieleden, medewerkers en inwoners levert deze betrokken

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie Het Nieuwe Werken Effecten op bedrijfsdoelstellingen HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers Merle Blok Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is een visie op een manier van werken die optimaal

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Nolan analyse Risicoanalyse met gewogen score card Inventarisatie beleidsstukken

Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Nolan analyse Risicoanalyse met gewogen score card Inventarisatie beleidsstukken Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Het verkenningsrapport beoordeelt de haalbaarheid van het project en geeft aan wat de slaagkans is. De indeling van het verkenningsrapport is: 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Informatie Innovatietraject Voortgezet Leren Serie 1

Informatie Innovatietraject Voortgezet Leren Serie 1 Informatie Innovatietraject Voortgezet Leren Serie 1 1 Inhoudsopgave Over het programma Voortgezet Leren... 3 Aanleiding... 4 Bouwstenen van het innovatietraject... 5 Bouwstenen op de school: wat vraagt

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van jobcoaching Presentatie voorlopige onderzoeksuitkomsten 7 juni Mirjam Engelen Anne Drijvers

De toegevoegde waarde van jobcoaching Presentatie voorlopige onderzoeksuitkomsten 7 juni Mirjam Engelen Anne Drijvers De toegevoegde waarde van jobcoaching Presentatie voorlopige onderzoeksuitkomsten 7 juni 2018 Mirjam Engelen Anne Drijvers Hoofdvragen onderzoek 1. Wat zijn de ervaringen met jobcoaching op de werkvloer

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Native Consulting Advieseurs op het snijvlak van informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek

Native Consulting Advieseurs op het snijvlak van informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek Hoe organiseert u Het Nieuwe Werken op een manier dat er balans ontstaat tussen de menselijke maat en zakelijke belangen Het Nieuwe Werken is een vorm van sociale innovatie die niet meer weg te denken

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

Organisatiescan persoonsgerichte zorg

Organisatiescan persoonsgerichte zorg Organisatiescan persoonsgerichte zorg Doel organisatiescan: bijdragen aan implementatie (-bereidheid) van persoonsgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming in de organisatie. Insteek is op organisatieniveau.

Nadere informatie

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting Locatieonderzoek Tijdelijke huisvesting Hollands Kroon Aanvulling Centraal vs. decentraal 0 januari 0 Inhoud De regiegroep van fusiegemeente Hollands Kroon heeft naar aanleiding van een locatie advies

Nadere informatie

Verhalen, feiten en bewijzen

Verhalen, feiten en bewijzen Verhalen, feiten en bewijzen over Evidence Based Werkplekmanagement 1e Lustrum Symposium Center for People and Buildings Delft, 19 september 2006 Volkskrant 15 september VERHALEN 1 Volkskrant 15 september

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Naar een passende en geschikte werkomgeving; een onderzoek over specificaties voor diversiteit en functionaliteit van ruimten Evi De Bruyne, Sandra Brunia

Nadere informatie

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG.

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. DESIGN TO OPERATE WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. 2 3 Serge Lefevere Johan Cogge Albaan Tas Jan De Vloed DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. PUBLIC BUILDINGS REDEFINED

Nadere informatie

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord.

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord. BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg> Doel Uitgave Auteur Zorgaanbieder Contactpersoon De Friesland Versie Paraaf akkoord Paraaf akkoord

Nadere informatie

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN PROCORE - HET NIEUWE WERKEN ALGEMENE WERKWIJZE Omgeving Van omgeving naar doelstelling naar strategie Organisatiestrategie Missie en Visie Klanten & Markten Producten & Diensten Strategy alignment Huisvestingstrategie

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening Het IJsselgroep IKC-model Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum IJsselgroep Educatieve Dienstverlening Waarom? Waarom nadenken over de mogelijkheden van een Integraal Kindcentrum (IKC)? De reden

Nadere informatie

Nationale HNW Barometer 2011

Nationale HNW Barometer 2011 Nationale HNW Barometer 2011 marcel.bijlsma@novay.nl ruud.janssen@novay.nl dmeulen@rsm.nl moosterhout@rsm.nl pbaalen@rsm.nl Over de nationale Nieuwe Werken Barometer De Nationale Nieuwe werken Barometer

Nadere informatie

Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente. Korte versie

Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente. Korte versie Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente Korte versie Inleiding Oldebroek voor Mekaar is samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten

Onderwerp: Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten Vergadering gemeenteraad d.d. 27 september 2018 Agenda nummer 3 Portefeuillehouder: burgemeester de heer G. Beukema Onderwerp: Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten Korte inhoud: De raden van de gemeenten

Nadere informatie

Het nieuwe werken ontrafeld

Het nieuwe werken ontrafeld Het nieuwe werken ontrafeld Over Bricks, Bytes & Behavior HR Festival 14 april 2011 Ruurd Baane Het onderzoek naar het nieuwe werken Deze presentatie is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek dat

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Bij het IKC Ulft is de exploitatie al direct meegenomen als startpunt voor het project John Freriks (Adviseur Stichting Essentius)

Bij het IKC Ulft is de exploitatie al direct meegenomen als startpunt voor het project John Freriks (Adviseur Stichting Essentius) INFORMATIEBLAD casus IKC-Ulft Bouwen vanuit de TCO-benadering De aandacht voor andere manieren van aanbesteden en realiseren van de huisvesting van onderwijsgebouwen groeit. Een kleine 100 deelnemers waren

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

DuurzaamInzetbaarheid.nl

DuurzaamInzetbaarheid.nl DuurzaamInzetbaarheid.nl Waarom DI? Ervaring leert dat veel organisaties er beperkt mee bezig zijn. Maar investeren in duurzame inzetbaarheid loont, zowel bij krimp als bij groei! Zijn we er beperkt mee

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

De werkomgeving als management tool. Heico van der Blonk & Jan Gerard Hoendervanger

De werkomgeving als management tool. Heico van der Blonk & Jan Gerard Hoendervanger De werkomgeving als management tool Heico van der Blonk & Jan Gerard Hoendervanger 9 februari 2012 Onderzoeksthema s Work Space Design Hoe beïnvloedt de werkomgeving het werkproces en het gedrag van mensen

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor HERBESTEMMINGSSCAN Herbestemmingsscan U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor U heeft te maken met een leegkomend of leegstaand pand Uw kosten voor

Nadere informatie

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten Sporen naar de nieuwe huisvesting Een onderzoek naar het gebruik en beleving van drie locaties van de belastingdienst-oost. Auteurs: L. Groot, A.M. Hartjes, M. Maarleveld Center for People and Buildings,

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Varianten en beoordelingswijze stadhuis en aanvullende ambtelijke huisvesting

Varianten en beoordelingswijze stadhuis en aanvullende ambtelijke huisvesting Varianten en beoordelingswijze stadhuis en aanvullende ambtelijke huisvesting Leiden herhuisvesting ambtenaren Presentatie commissies WM en SO 2 juni 2016 Inhoud presentatie Variantenstudie ruimtelijk

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Antoine de Saint-Exupery

Antoine de Saint-Exupery Ons Plan 2019-2023 Vrijheid: Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen, maar leer de mensen te verlangen naar

Nadere informatie

Raadsvergadering 24 september Nr.: 9/12. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten.

Raadsvergadering 24 september Nr.: 9/12. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten. Raadsvergadering 24 september 2018 Nr.: 9/12 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken: 1. Concept

Nadere informatie

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord.

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord. BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg> Doel Uitgave Auteur Zorgaanbieder Contactpersoon De Friesland Versie Paraaf akkoord Paraaf akkoord

Nadere informatie

ORGANISATIE- EN PERSONEELSBELEID

ORGANISATIE- EN PERSONEELSBELEID ORGANISATIE- EN PERSONEELSBELEID maart 2018 Inleiding In onderhavige notitie is het organisatie- en personeelsbeleid van de gemeente Rucphen beschreven. Dit organisatie- en personeelsbeleid is in samenspraak

Nadere informatie