Voorwaarden Module Recreatie. versie 10-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Module Recreatie. versie 10-01"

Transcriptie

1 Voorwaarden Module Recreatie Inhoudsopgave A Algemene Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Dekking Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Premie Artikel 6 Wijzigingen Artikel 7 Duur en einde van de verzekering Artikel 8 Slotbepalingen B Bijzondere voorwaarden Golfverzekering Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 2.1 Golfuitrusting/kleding Artikel 2.2 Hole in One Artikel 2.3 Aansprakelijkheid Artikel 2.4 Excedentdekking Artikel 2.5 Dekkingsgebied Artikel 2.6 Vergoeding boven het verzekerde bedrag Artikel 2.7 Zekerheidstelling Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 3.1 Uitsluitingen Artikel 3.2 Beperkingen Artikel 4 Verplichtingen/verlies van rechten Artikel 4.1 Verplichtingen bij schade Artikel 4.2 Verlies van rechten Artikel 4.3 Overgang van het verzekerde belang Artikel 5 Schaderegeling Artikel 5.1 Eigendomsoverdracht Artikel 5.2 Schadevaststelling golfuitrusting Artikel 5.3 Schadevaststelling kleding Artikel 5.4 Schadevaststelling Hole in One Artikel 5.5 Schadevaststelling Aansprakelijkheid Artikel 6 Premie Artikel 7 Wijzigingen Artikel 8 Duur van de verzekering Artikel 9 Slotbepaling C Bijzondere voorwaarden Caravan Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Dekking Artikel 2.1 Caravan/voortent/aanbouw 1 van 13

2 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 Artikel 2.9 Artikel 2.10 Artikel 3 Artikel 3.1 Artikel 3.2 Artikel 3.3 Artikel 3.4 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel Artikel Artikel Artikel 4.2 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 4.3 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Inboedel Buitengewone kosten Aansprakelijkheid Caravanhulp Vervangende caravan Dekkingsgebied Taakvervuiling van de Van Lanschot Alarmcentrale Klimmend verzekerd bedrag Terugvordering van niet verleende diensten Uitsluitingen Algemeen Caravan/inboedel/voortent/aanbouw Aansprakelijkheid Caravanhulp Schade Verplichtingen algemeen Caravan/inboedel/bagage/voortent/aanbouw Aansprakelijkheid Caravanhulp Schaderegeling Algemeen Caravan/inboedel/bagage/voortent/aanbouw Aansprakelijkheid Caravanhulp Waardebepaling Caravan Ìnboedel Voortent Aanbouw Uitkering Eigen risico s Onderverzekering Premie Wijzigingen Duur en einde van de verzekering Slotbepalingen 2 van 13

3 A ALGEMENE VOORWAARDEN MODULE RECREATIE Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de begripsomschrijvingen wordt verwezen naar artikel 1 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 2 Dekking Voor de bepalingen omtrent de dekking wordt verwezen naar artikel 2 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 2 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 3 Uitsluitingen Voor de bepalingen omtrent de voor deze verzekering geldende uitsluitingen wordt verwezen naar artikel 3 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 3 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 4 Schade Voor de bepalingen omtrent schade wordt verwezen naar artikel 4 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 5 Premie Voor de bepalingen omtrent de premie wordt verwezen naar artikel 5 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 6 Wijzigingen Voor de bepalingen omtrent wijzigingen wordt verwezen naar artikel 6 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 6 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 7 Duur en einde van de verzekering Voor de bepalingen omtrent duur en einde van de verzekering wordt verwezen naar artikel 7 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 7 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 8 Slotbepalingen Voor de slotbepalingen wordt verwezen naar artikel 8 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 8 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. De Module Recreatie is opgebouwd uit Golfverzekering en Caravanverzekering. Op het polisblad is vermeld welke van deze onderdelen van toepassing zijn. B BIJZONDERE VOORWAARDEN GOLFVERZEKERING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde verzekeringnemer en/of degene die als zodanig in de polis is vermeld en zijn inwonende gezinsleden; 1.2 Golfuitrusting onder golfuitrusting wordt verstaan de golfclubs, golfparaplu, golftas, golfwagentje, zitstok, regenkleding, ballenhengel, golfschoenen, golfhandschoenen en andere golfattributen waarvan verzekerde eigenaar is; 1.3 Kleding de tijdens het golfen gedragen (of in het clubhuis achtergelaten) persoonlijke kledingstukken waaronder brillen en schoenen; 1.4 Hole in One een in wedstrijdverband geslagen en als zodanig officieel erkende 'hole in one' gemaakt op een baan met een minimale par van 62. Artikel 2 Omschrijving van de dekking 2.1 Golfuitrusting/Kleding De verzekering geeft dekking voor schade aan de golfuitrusting en kleding, tot het op de polis vermelde verzekerde bedrag, als gevolg van: a verlies en diefstal; b beschadiging door elk van buiten komend onheil. 2.2 Hole in One Indien verzekerde een 'hole in one' maakt betaalt de verzekeraar EUR 500, Aansprakelijkheid De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde in zijn hoedanigheid van particulier golfspeler, tot een maximum bedrag van EUR ,- per gebeurtenis, voor schade: a aan personen en/of zaken; 3 van 13

4 b veroorzaakt met door mechanische kracht voortbewogen objecten op het golfterrein, zoals kleine elektrische voertuigen, mits deze een snelheid van 10 km per uur niet kunnen overschrijden. Onder schade wordt verstaan: 1 schade aan personen letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; 2 schade aan zaken beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 2.4 Excedentdekking Indien de aansprakelijkheid, welke onder deze polis is gedekt, tevens is gedekt onder de andere polis(sen) of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt onderhavige verzekering slechts als excedent op de dekking die onder de andere polis(sen) is verleend of verleend zou zijn indien de onderhavige polis niet zou hebben bestaan. 2.5 Dekkingsgebied Het dekkingsgebied omvat de gehele wereld. 2.6 Vergoeding boven het verzekerde bedrag Boven het verzekerde bedrag worden vergoed: a bereddingskosten; b kosten van experts Verzekeraar dekt ongelimiteerd honoraria en kosten van experts. Als echter de honoraria en kosten die voortvloeien uit de opdracht van verzekerde hoger zijn dan die voortvloeiende uit de opdracht van verzekeraar, is het meerdere voor rekening van verzekerde; c kosten van procedures de kosten van met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar gevoerde procedures en in haar opdracht verleende rechtsbijstand; d wettelijke rente in geval van een aansprakelijkheidsschade, de wettelijke rente over (het door de verzekering gedekte gedeelte van) de hoofdsom. 2.7 Zekerheidsstelling Indien een buitenlandse overheid in verband met een op deze verzekering gedekte gebeurtenis een zekerheidstelling verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal de verzekeraar deze voorschieten tot ten hoogste EUR ,-. De verzekerden zijn verplicht de verzekeraar te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om terugbetaling van het voorgeschoten bedrag aan de verzekeraar te verkrijgen. Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Naast de in de Algemene en de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen opgenomen uitsluitingen gelden eveneens de volgende uitsluitingen: 3.1 Uitsluitingen Uitgesloten is schade: a door diefstal uit een vervoermiddel indien verzekerde in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen ter voorkoming van de schade. In ieder geval geldt dat de golfuitrusting/kleding: 1 wordt opgeborgen in de afzonderlijk afgesloten kofferruimte in een personenauto danwel in de met een hoedenplank, rolhoes of daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedekte koffer-/laadruimte in een personenauto met derde of vijfde deur, waaronder mede begrepen een stationcar; 2 wordt opgeborgen in het interieur van een kampeerauto, bestelbus of caravan, dat aan het zicht van buitenaf is onttrokken; 3 anders dan tijdens een korte stop gedurende een reis vanuit en naar de vaste woonplaats niet in het vervoermiddel wordt achtergelaten. b eigen gebrek/slijtage aan de verzekerde zaken als gevolg van eigen gebrek, slijtage, ongedierte, atmosferische en klimatologische invloeden; c reparatie als gevolg van foutieve of niet voldoende uitgevoerde reparatie of reiniging danwel schade die verhaalbaar is onder fabrieksgarantie; d verbeurdverklaring/inbeslagneming door verbeurdverklaring, inbeslagneming of vernietiging op last van enige overheid. 3.2 Beperkingen De aansprakelijkheid voor schade aan zaken die verzekerde, om welke reden dan ook onder zich heeft, is uitgesloten Schade aan kostbare zaken niet behorende tot de golfuitrusting en persoonlijke kleding zoals bijvoorbeeld sieraden, telecom-municatie- en foto/film-apparatuur is uitgesloten. Artikel 4 Schade Naast het in de Algemene en de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen (artikel 4) gestelde geldt eveneens het volgende: 4 van 13

5 4.1 Verplichtingen bij schade Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot uitkering kan voortvloeien, is hij verplicht bij schade veroorzaakt door derden aangifte te doen bij de politie en in ieder opzicht mee te werken opdat de verzekeraar deze schade kan verhalen. 4.2 Verlies van rechten Elk recht op uitkering vervalt: a indien de verzekerde een van de hiervoor vermelde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft geschaad; b indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt; c indien de aanmelding van de schade later plaats heeft dan drie jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.1; 4.3 Overgang van het verzekerde belang Bij overgang van het verzekerde belang vervalt de dekking op het moment van overgang. 4.4 Schaderegeling Eigendomsoverdracht Verzekerde is verplicht aan de verzekeraar op diens verzoek de eigendom over te dragen van zaken, die door verlies of diefstal verloren zijn gegaan en waarvoor de verzekeraar aan verzekerde uitkering doet of heeft gedaan. Komen dergelijke zaken naderhand in bezit van de verzekeraar dan zal hij deze op verzoek van verzekerde weer aan hem overdragen, tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de kosten van herstel van de eventueel sinds het verlies of de diefstal ontstane schade. Indien de verloren of gestolen zaken zonder tussenkomst van de verzekeraar weer in bezit komen van verzekerde, is hij verplicht binnen 2 weken de verzekeraar daarvan in kennis te stellen Schadevaststelling golfuitrusting De schade wordt, afhankelijk van de ouderdom van de verzekerde zaken, als volgt vastgesteld: a Zaken die op het moment van de schade nog geen 5 jaar oud zijn: 1 bij algeheel verlies van een verzekerde zaak wordt het verzekerde bedrag daarvan vergoed; 2 in geval van beschadiging bedraagt de schade het totaal van de reparatiekosten tot ten hoogste het verzekerde bedrag. b Zaken die op het moment van de schade ouder dan 5 jaar zijn: 1 bij algeheel verlies van een verzekerde zaak bedraagt de schade de dagwaarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de schade; 2 in geval van beschadiging bedraagt de schade het totaal van de reparatiekosten of, indien dit minder is, het verschil tussen de dagwaarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de schade en de restanten onmiddellijk na de schade. De verzekeraar behoudt zich het recht voor een schade in natura te betalen. Reparatie dient vooraf door de verzekeraar te worden goedgekeurd Schadevaststelling kleding De schade wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde Schadevaststelling Hole in One a De verzekeraar is pas tot uitkering verplicht als verzekerde afdoende heeft aangetoond dat hij een erkende hole in one heeft gemaakt. b Verzekerde is verplicht de originele, door de clubsecretaris medeondertekende, scorekaart in te leveren Schadevaststelling Aansprakelijkheid De verzekeraar belast zich met de regeling en de vaststelling van schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. De belangen van verzekerde zullen daarbij in aanmerking worden genomen. De verzekeraar is niet gebonden aan enige toezegging van een verzekerde omtrent erkenning van aansprakelijkheid dan wel vergoedingsverplichting. Artikel 5 Premie Voor de bepalingen omtrent premie wordt verwezen naar artikel 6 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 6 Wijzigingen Voor de bepalingen omtrent wijzigingen wordt verwezen naar artikel 7 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 7 Duur van de verzekering Naast de in de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen opgenomen bepalingen geldt het volgende: 7.1 Overgang van het verzekerde belang Bij overgang van het verzekerde belang vervalt de dekking op het moment van de overgang. Artikel 8 Slotbepaling Voor de slotbepalingen wordt verwezen naar artikel 9 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. 5 van 13

6 C BIJZONDERE VOORWAARDEN CARAVAN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde de verzekeringnemer en/of degene die met toestemming van de verzekeringnemer gebruik maakt van de caravan; 1.2 Alarmcentrale Van Lanschot Alarmcentrale; Hulpverlening organisatie van hulp door de Van Lanschot Alarmcentrale; 1.3 Caravan de in de polis omschreven, als kampeerverblijf dienende aanhangwagen in de standaarduitvoering waarin deze door de fabrikant of de importeur is geleverd. Ter bepaling van de ouderdom van de caravan zal worden uitgegaan van 31 december van het modeljaar; 1.4 Stacaravan een caravan die, afgezien van eventuele winterstalling, gedurende het gehele jaar op één vaste standplaats staat. Ter bepaling van de ouderdom van de caravan zal worden uitgegaan van 31 december van het modeljaar; 1.5 Caravanaccessoires de toevoegingen aan de standaarduitvoering, zoals aan de caravan gemonteerde antennes, zonnepanelen, satellietschotels, caravan-mover, gasflessen en fietsenrekken, stabilisatoren en voorgeschreven diefstalbeveiliging(en), alsmede al dan niet aan de trekkende auto bevestigde caravanspiegels en- spoilers; 1.6 Kostbare zaken (een) aan de verzekeringnemer en/of zijn gezinsleden toebehorend(e) beeld- en geluidsapparatuur (zoals televisie, radio, foto, film, video en dergelijke), computerapparatuur (inclusief software), autoslederadio, (auto) telecommunicatieapparatuur, sieraden, voorwerpen van edelmetaal of gesteente, horloges, bontwerk, kijkers en andere optische apparatuur; 1.7 Inboedel de aan de verzekeringnemer en/of zijn gezinsleden toebehorende inventaris en bagage, met inbegrip van caravanaccessoires en kostbare zaken, zolang zij voor particulier gebruik zijn meegenomen tijdens reizen naar en van of met de caravan en/of zolang zij zijn achtergelaten in de caravan, dan wel in de meeverzekerde voortent of aanbouw. Een reis wordt geacht te beginnen op het ogenblik dat verzekerde zijn vaste woning verlaat en te eindigen op het ogenblik dat verzekerde daarin terugkeert. De onder "caravan", "voortent" en "aanbouw" begrepen zaken worden niet tot de inboedel gerekend. Onder inboedel worden voorts niet verstaan: a waardepapieren van onverschillig welke aard, manuscripten, aantekeningen en concepten; b reisdocumenten; c geld en cheques; d verzamelingen, zoals postzegel- en muntverzamelingen e.d.; e gereedschappen: hand- en tuingereedschap zijn wel verzekerd; f handelsvoorwerpen en monstercollecties; g dieren en planten; h brillen en contactlenzen; i luchtvaartuigen (waaronder begrepen zeil-, vlieg- en valschermzweefuitrusting) met toebehoren; j voertuigen met toebehoren, behalve die toebehoren die hierboven als gedekt omschreven zijn. Fietsen zijn echter wel verzekerd; k vaartuigen met toebehoren en aanhangmotoren. Surfplanken zijn echter wel verzekerd; l recreatieverblijven met toebehoren; 1.8 Voortent voortenten, tentluifels en toilettenten die aan de caravan worden bevestigd en daarmee dan één geheel vormen; 1.9 Aanbouw buitenverlichting, bordessen, serres, luifels, toilethuisjes en schuurtjes (mits niet van tentdoek) die aan de caravan zijn bevestigd of daarbij zijn geplaatst; 1.10 Auto een motorrijtuig voorzien van een Nederlands kentekenbewijs, waarvan het besturen is toegestaan met een rijbewijs B of BE en waarmee de reis naar en van of met de caravan wordt gemaakt. Artikel 2 Dekking 2.1 Caravan/voortent/aanbouw 6 van 13

7 2.1.1 Zolang de caravan niet ouder is dan 120 maanden(voor vouwwagens niet ouder dan 60 maanden) dekt deze verzekering beschadiging of verlies van de caravan en eventueel meeverzekerde voortent/aanbouw ontstaan door: a brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek; b botsen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook als gevolg van een eigen gebrek; c een andere onzekere gebeurtenis, ook als gevolg van een eigen gebrek Tevens wordt uitkering verleend voor de kosten van strikt noodzakelijk herstel van materiaal- en constructiefouten, tenzij verzekerde: a bij het aangaan van de verzekering met de fout bekend was; b de herstelkosten op de fabrikant of leverancier kan verhalen; c vrijwillig afstand heeft gedaan van het recht op verhaal op de fabrikant of leverancier Wanneer de caravan 120 maanden of ouder is (voor vouwwagens 60 maanden of ouder) dekt deze verzekering beschadiging of verlies van de caravan en eventueel meeverzekerde voortent/aanbouw ontstaan door: a brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek; b botsen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook als gevolg van een eigen gebrek; c een andere onzekere gebeurtenis. Indien de caravan bij het ingaan van de verzekering ouder is dan 3 jaar en/of verzekerde niet de eerste eigenaar is dan geldt standaard de regeling vanaf punt Inboedel Verzekerd is beschadiging of verlies door: a brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek; b botsen, omslaan, van de weg of te water geraken ook als gevolg van eigen gebrek; c een andere onzekere gebeurtenis Onverminderd datgene wat ten aanzien van diefstal van kostbare zaken in is bepaald wordt voor diefstal van inboedel alleen dan uitkering verleend indien: a de gehele caravan, voortent/aanbouw en/of auto is gestolen; b aan de afsluitingen van de caravan en/of auto sporen van braak aanwezig zijn. c de inboedel van buitenaf onzichtbaar was opgeborgen: - hetzij in de afzonderlijke, afgesloten kofferruimte in een personenauto of in de met een hoedenplank, rolhoes of andere daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedekte koffer/-laadruimte in een auto met derde of vijfde deur, waaronder mede begrepen een stationcar; - hetzij in het interieur van de caravan, dat aan het zicht van buitenaf onttrokken was door een aangebrachte deugdelijke voorziening Tot maximaal 30% van het verzekerde bedrag voor inboedel wordt voor een diefstal van kostbare zaken alleen dan uitkering verleend indien de kostbare zaken in de caravan zijn achtergelaten op het moment dat deze als vakantieverblijf in gebruik is en mits voldaan is aan alle navolgende voorwaarden: a aan de caravan moeten sporen van braak aanwezig zijn; b de caravan stond ten tijde van de diefstal op een kampeerterrein; c de gestolen zaken waren opgeborgen zoals in c omschreven; d ook overigens moet er geen sprake zijn van onvoldoende zorg en bovendien konden onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid geen betere maatregelen getroffen worden. 2.3 Buitengewone kosten Uitkering wordt verleend voor de in verband met een verzekerde gebeurtenis noodzakelijk gemaakte kosten van: a bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde herstelplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden gerepareerd; b berging en opruiming van het verzekerde wegens een gedekte gebeurtenis; c herplaatsen en heraansluiten van een zelfde caravan op gas, water, elektriciteit, telefoon, centraal antennesysteem en riolering, op de plaats waar de caravan door een gedekte gebeurtenis werd beschadigd of verloren is gegaan; d huur van een vervangend vakantieverblijf, indien de caravan tijdens vakantie ten gevolge van een onder t/m gedekte gebeurtenis verloren gaat of zodanig wordt beschadigd, dat deze onbewoonbaar wordt. Vergoeding van deze kosten vindt plaats onder aftrek van kosten die onder normale omstandigheden zouden zijn gemaakt of van restituties. De vergoeding bedraagt ten hoogste EUR 125,- per dag voor alle verzekerden tezamen met een maximum van EUR 1.250,- per gebeurtenis; e avarij-grosse of daarmee gelijk te stellen kosten. 2.4 Aansprakelijkheid Tot ten hoogste het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde in zijn hoedanigheid van particulier, buiten beroep of betaalde functie, voor schade aan personen en zaken die met of door de caravan en/of de meeverzekerde voortent/aanbouw is toegebracht Deze dekking geldt alleen op het moment dat de caravan veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen nadat deze van de auto is losgekoppeld of losgeraakt. 7 van 13

8 2.4.3 De met haar toestemming gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken zijn voor rekening van de verzekeraar, ook indien daardoor het verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid wordt overschreden. Boetes worden nooit vergoed Indien een buitenlandse overheid als waarborg voor de rechten van een benadeelde op de caravan beslag heeft gelegd en/of verzekerde een vrijheidsbeperking heeft opgelegd, verstrekt de verzekeraar de voor opheffing van het beslag en/of van de vrijheidsbeperking geëiste waarborgsom tot ten hoogste EUR ,- voor alle verzekerden tezamen, mits verzekerde aanspraak op uitkering heeft. 2.5 Caravanhulp Bij uitval (waaronder te verstaan het niet kunnen vervolgen van de weg) van de caravan of de trekkende auto, zoals omschreven in t/m , zijn verzekerd de kosten van door de Van Lanschot Alarmcentrale georganiseerd vervoer van de caravan, de inboedel en de overige bagage naar een door verzekerde op te geven adres binnen Nederland Uitval van de CARAVAN in Nederland, doch buiten de woonplaats van verzekerde door: a beschadiging of verlies door brand, ontploffing, zelfontbranding, diefstal, joyriding of een andere onzekere gebeurtenis; b een plotseling optredend defect ook al is een dergelijke gebeurtenis het gevolg van een eigen gebrek Uitval van de trekkende AUTO tijdens de reis in Nederland, doch buiten de woonplaats van verzekerde door: a beschadiging of verlies door brand, ontploffing, zelfontbranding, diefstal, joyriding of een andere onzekere gebeurtenis; b een plotseling optredend defect, mits de auto niet ouder is dan 60 maanden ook al is een dergelijke gebeurtenis het gevolg van een eigen gebrek Uitval van de trekkende AUTO tijdens de reis in het buitenland, doch binnen het verzekeringsgebied door: a beschadiging of verlies door brand, ontploffing, zelfontbranding, diefstal, joyriding of een andere onzekere gebeurtenis; b een plotseling optredend defect, mits de auto niet ouder is dan 60 maanden ook al is een dergelijke gebeurtenis het gevolg van een eigen gebrek; c lawines, bergstortingen, overstromingen of andere natuurrampen. Voorwaarde is bovendien dat rijklaar maken, teruggave of opheffing van het uitvallen niet mogelijk is binnen 2 werkdagen Bij uitval (waaronder te verstaan het niet kunnen vervolgen van de weg) van de caravan als omschreven in zijn verzekerd de kosten van door de Van Lanschot Alarmcentrale georganiseerd vervoer van de caravan, de inboedel en de overige bagage naar een door verzekerde op te geven adres binnen Nederland, alsmede die van het door de Van Lanschot Alarmcentrale ter beschikking stellen van een gelijksoortige caravan op een door verzekerde op te geven adres in het buitenland zo spoedig mogelijk vanaf de dag van het uitvallen van de caravan, voor maximaal 30 dagen doch voor ten hoogste de voorgenomen duur van het verblijf in het buitenland Uitval van de CARAVAN in het buitenland, doch binnen het verzekeringsgebied door: a beschadiging of verlies door brand, ontploffing, zelfontbranding, diefstal, joyriding of een andere onzekere gebeurtenis; b een plotseling optredend defect ook al is een dergelijke gebeurtenis het gevolg van een eigen gebrek; c lawines, bergstortingen, overstromingen of andere natuurrampen. Voorwaarde is bovendien dat rijklaar maken, teruggave of opheffing van het uitvallen niet mogelijk is binnen 2 werkdagen Indien, in verband met het hierboven bepaalde, in overleg met de verzekeringnemer wordt besloten de caravan in het buitenland achter te laten, wordt uitkering verleend voor de kosten van organisatie door de Van Lanschot Alarmcentrale van invoer of vernietiging van de caravan in het betrokken land, met inbegrip van douaneheffingen en de met de vernietiging gemoeide kosten Indien voor het weer rijklaar maken van de caravan onderdelen nodig zijn die ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn, wordt uitkering verleend voor de kosten van het door de Van Lanschot Alarmcentrale toezenden van die onderdelen aan verzekerde. De kosten van aankoop, douaneheffing en retourvracht zijn voor rekening van verzekerde, voor zover deze verzekering hierin niet voorziet Bij uitval van de bestuurder van de auto als omschreven in a en b zijn verzekerd de kosten van het door de Van Lanschot Alarmcentrale inzetten van een vervangende bestuurder (met inbegrip van diens honorarium en reis- en verblijfkosten) om de caravan, de inboedel en overige bagage en de verzekerden met de auto naar een door verzekerde op te geven adres binnen Nederland terug te rijden. a Uitval van de bestuurder in Nederland, doch buiten de woonplaats van verzekerde ten gevolge van een tijdens de reis bij een ongeval opgelopen letsel, waardoor hij om medische redenen geacht moet worden niet in staat te zijn de besturing van de auto voort te zetten en de overige verzekerden niet in staat en bevoegd zijn de besturing over te nemen. b Uitval van de bestuurder in het buitenland, doch binnen het verzekeringsgebied ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor hij op medisch advies de besturing van de auto niet kan voortzetten, herstel niet binnen redelijke termijn te verwachten is en de overige verzekerden niet in staat en bevoegd zijn de besturing over te nemen. 2.6 Vervangende caravan Tenzij een stacaravan verzekerd is, is de verzekering in de hierna genoemde gevallen ook van toepassing op een vervangende, niet aan de verzekeringnemer en/of zijn inwonende gezinsleden toebehorende, soortgelijke en gelijkwaardige caravan De eigen caravan is in verband met reparatie, revisie of een dergelijke behandeling tijdelijk niet beschikbaar De Van Lanschot Alarmcentrale heeft ingevolge aan verzekerde een caravan ter beschikking gesteld. 8 van 13

9 2.7 Dekkingsgebied De verzekering is geldig: a gedurende het gehele jaar in Nederland, België, Luxemburg en binnen 100 km van de Nederlandse grens in Duitsland; b bovendien, tenzij in de polis is vermeld dat de caravan als stacaravan in gebruik is, gedurende een periode van 6 maanden per jaar aaneengesloten in alle andere landen van Europa, de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira alsmede in Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en geheel Turkije; c tijdens het vervoer van de caravan tussen de landen die tot het dekkingsgebied behoren. 2.8 Taakvervulling van de Van Lanschot Alarmcentrale De Van Lanschot Alarmcentrale zal haar diensten verlenen in goed overleg met verzekerde, diens familieleden of zaakwaarnemers, binnen redelijke termijn en voor zover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dat niet onmogelijk maken. Zij zal vrij zijn in de keuze van diegenen die voor de hulpverlening worden ingeschakeld De Van Lanschot Alarmcentrale zal namens verzekerde of diens zaakwaarnemers in hun naam verbintenissen aangaan De Van Lanschot Alarmcentrale heeft het recht vooraf de nodige financiële garanties te verlangen, voor zover de kosten voortvloeiende uit de verlening van haar diensten niet door de onderhavige verzekering zijn gedekt. Bij niet-voldoening daaraan vervalt zowel de verplichting van de Van Lanschot Alarmcentrale om de verlangde diensten te verlenen, als ook de in verband daarmee anders bestaande dekking van de verzekering De Van Lanschot Alarmcentrale is, behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van fouten of tekortkomingen van derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 2.9 Klimmend verzekerd bedrag Indien en zolang de caravan nog geen 120 maanden oud is, wordt het verzekerde bedrag voor de caravan - en op basis daarvan ook de premie - jaarlijks per de premievervaldatum met 4% verhoogd, waarbij afronding naar boven op een veelvoud van EUR 50,- plaatsvindt Terugvordering van niet verleende diensten Verzekerde is verplicht rekeningen van de verzekeraar of de Van Lanschot Alarmcentrale ter zake van diensten, kosten en dergelijke waarvoor krachtens deze verzekering geen dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Bij niet-voldoening kan tot incasso worden overgegaan, waarbij de daaraan verbonden kosten voor rekening van verzekerde zijn. Artikel 3 Uitsluitingen Naast de in de Algemene en de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen opgenomen uitsluitingen gelden eveneens de volgende uitsluitingen. 3.1 Algemeen Geen uitkering of hulp wordt verleend indien verzekerde of belanghebbende: a een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de gehele vordering, ook voor die onderdelen waaromtrent geen onware opgave is gedaan en/of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven; b nalatig is in de vervulling van enige krachtens deze verzekering op hem rustende verplichting; c het verzekerde niet overeenkomstig het daaromtrent in de polis bepaalde gebruikt. Deze uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde die aantoont, dat de omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake hiervan geen enkel verwijt treft. 3.2 Caravan/inboedel/voortent/aanbouw Geen uitkering of hulp wordt verleend voor schade door onvoldoende onderhoud van het verzekerde. Hiervan is sprake indien blijkt dat de caravan in technisch opzicht niet in goede staat verkeert en verzekerde heeft nagelaten zorg te (laten) dragen voor tijdig en effectief deskundig onderhoud van: - het complete onderstel; - de gasinstallatie; - de elektrische bedrading; - de aan- en afvoerleidingen voor water en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen; - het afdichtingmateriaal; - de dakbedekking Geen uitkering of hulp wordt verleend voor schade door onvoldoende zorg voor het verzekerde. Hieronder worden de volgende omstandigheden gerekend: - het rijden met de caravan bij storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van 14 meter per seconde of meer; - het niet of onvoldoende beschermen van de waterleiding en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen tegen bevriezing; - het achterlaten van kostbare zaken hetzij in de caravan of de auto hetzij zonder toezicht dan wel gedurende de nacht in de voortent/aanbouw, onverminderd de in omschreven dekking; - het achterlaten van kostbare zaken in andere dan deugdelijk afgesloten ruimten; - het als diefstalbeveiliging(en) niet aanbrengen van: - bij een caravan niet ouder dan 5 jaar met een nieuwwaarde van EUR ,- of meer: een VIP/TNO-goedgekeurd koppelings- 9 van 13

10 slot en een VIP/TNO-goedgekeurde wielklem; - bij een caravan niet ouder dan 5 jaar met een nieuwwaarde lager dan EUR ,-: een VIP/TNO-goedgekeurd koppelingsslot; - bij de overige caravans: een deugdelijk, daartoe geëigend slot of soortgelijke voorziening. In ieder geval dient/dienen de diefstalpreventieve voorziening(en) in werkvaardige toestand te verkeren gedurende de tijd dat de caravan zonder toezicht wordt achtergelaten; Onder toezicht wordt verstaan de situatie dat verzekerde of een bekwaam iemand namens hem zodanig in of in de nabijheid - d.w.z. binnen handbereik en in het zicht - van de caravan aanwezig is, dat hij/zij in redelijke staat is diefstal van de caravan te voorkomen. Indien de caravan wordt achtergelaten in de (winter)stalling en krachtens aantoonbare dwingende voorschriften van de exploitant daarvan eerder genoemde preventieve voorziening(en) niet mag/mogen aangebracht, dan kan/kunnen deze tijdens de stalling achterwege blijven Bovendien wordt geen uitkering of hulp verleend voor schade: a als gevolg van hoge waterstand en overstroming in Nederland, België en Luxemburg. In de overige landen binnen het verzekeringsgebied geldt deze uitsluiting enkel indien verzekerde niet tijdig alle redelijkerwijs te verlangen maatregelen ter voorkoming van een dergelijke schade heeft getroffen; b door waardevermindering van het verzekerde, alsmede geldelijk nadeel wegens het niet kunnen gebruiken van het verzekerde; het bepaalde in d blijft onverkort van toepassing; c door langzaam inwerkende milieu- of weersinvloeden; d bestaande uit herstelkosten van slijtage; e uitsluitend bestaande uit schade aan video- en geluidskoppen van beeld- en geluidsapparatuur; f ontstaan door of tijdens beslag of door verbeurdverklaring, anders dan wegens een verkeersongeval. g hagelschade er wordt geen uitkering of hulp verleend voor het risico van hagelschade tenzij: - er sprake is van een (toer)caravan met een bouwjaar tot en met 2004, voorzien van een polyester dak, òf - de toercaravan is voorzien van een SCM gecertificeerd hagelbestendig dak. 3.3 Aansprakelijkheid Geen uitkering wordt verleend in geval van aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van beschadiging, tenietgaan of vermissing van zaken die verzekerde toebehoren of die verzekerde op enigerlei wijze onder zich heeft. 3.4 Caravanhulp Geen uitkering of hulp wordt verleend in geval van: a uitval van de bestuurder van de auto door het gebruik van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend, opwekkend of hallucinaties veroorzakend middel; b uitval van de caravan en/of auto als gevolg van een defect dat op eenvoudige wijze is te verhelpen of te voorkomen (een Iekke band, een lege accu, een lege brandstoftank e.d.); c uitval van de caravan en/of auto als gevolg van een zodanig slechte staat van onderhoud dat reeds voor de reis redelijkerwijs had kunnen worden voorzien dat de caravan en/of auto zou uitvallen. Artikel 4 Schade Naast de in de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen opgenomen bepalingen omtrent schade geldt eveneens het volgende: Verplichtingen algemeen Verzekerde is verplicht: a de verzekeraar en/of de Van Lanschot Alarmcentrale alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen; b iedere gebeurtenis waaruit een verplichting tot uitkering kan ontstaan zo spoedig mogelijk schriftelijk, op een schadeaangifteformulier, bij de verzekeraar te melden. Mededelingen hierbij gedaan dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering; c originele bewijsstukken over te leggen; d in geval van diefstal, verduistering, joyriding, vermissing, kwaadwillige beschadiging of doorrijden na ongeval door een tegenpartij, daarvan onmiddellijk ter plaatse van de gebeurtenis aangifte te doen bij de politie. Het schriftelijk bewijs daarvan moet aan de verzekeraar worden overlegd; e de verzekeraar terstond alle ter zake ontvangen brieven, dagvaardingen en andere stukken onbeantwoord door te sturen; f zijn aanspraken op vergoeding die hij tegenover derden heeft (tot ten hoogste de van de verzekeraar ontvangen uitkering) over te dragen aan de verzekeraar, tezamen met alle bewijsstukken van deze aanspraken Caravan/inboedel/bagage/voortent/aanbouw Verzekerde is verplicht: a bij schade aan het verzekerde het beschadigde te bewaren en te wachten met reparatie, teneinde de verzekeraar in de gelegenheid te stellen het beschadigde te onderzoeken om omvang en oorzaak van de schade vast te stellen; b indien hij uitkering volgens b wenst, binnen 3 maanden na de schadevaststelling en het daadwerkelijke herstel, de originele gespecificeerde nota van een bij de BOVAG of FOCWA aangesloten reparatie-inrichting aan de verzekeraar in te zenden; c binnen de in b genoemde termijn regelmatig bij de politie te informeren naar het eventueel teruggevonden zijn van het verzekerde en zo ja, dit zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar te berichten; d zijn volle medewerking te verlenen aan de in c bedoelde overdracht en aan de ondertekening van een daartoe strekkende verklaring. 10 van 13

11 In afwijking van a heeft verzekerde het recht een noodreparatie aan de caravan te laten verrichten zonder voorafgaande toestemming, mits de kosten niet hoger zijn dan EUR 250,--. Hij is verplicht de verzekeraar hiervan terstond in kennis te stellen en haar zo spoedig mogelijk in het bezit te stellen van de originele gespecificeerde nota van de reparatie-inrichting Aansprakelijkheid Verzekerde is verplicht: a zich te onthouden van activiteiten/beslissingen ten aanzien van de in omschreven schaderegeling; b indien hij door een benadeelde in rechte wordt aangesproken de feitelijke leiding van het proces over te laten aan de verzekeraar en haar, dan wel de door haar aangewezen raadsman, alle benodigde volmachten te verlenen Caravanhulp Verzekerde is verplicht: a in geval van uitval van bestuurder, caravan of auto medewerking te verlenen tot het verkrijgen van een door de Van Lanschot Alarmcentrale verlangde machtiging van de eigenaar van de caravan/ auto; b er voor te zorgen dat er tijdig en vrijelijk over de caravan/auto kan worden beschikt. Indien en voor zover dit niet het geval zou zijn, komen de daardoor gemaakte kosten voor rekening van verzekerde. Indien vrije beschikking over de caravan/auto zou worden verhinderd door het niet betaald zijn van rekeningen en dergelijke, is verzekerde verplicht de Van Lanschot Alarmcentrale hierover nauwkeurig in te lichten en haar in het bezit te stellen van de nodige geldmiddelen om deze alsnog te betalen. De Van Lanschot Alarmcentrale is eerst na voldoening hiervan verplicht tot het verlenen van hulp; c in alle gevallen waarin een verzoek om hulpverlening wordt gedaan, zich zo spoedig mogelijk, doch altijd vooraf, onder opgave van de verzekeringsgegevens per telefoon of telex met de Van Lanschot Alarmcentrale in verbinding te stellen. 4.2 Schaderegeling Algemeen De verzekeraar is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen Caravan/inboedel/bagage/voortent/aanbouw a De verzekeraar doet ter zake van verleende uitkeringen afstand van haar recht op verhaal jegens verzekerde, behalve indien ten aanzien van hem een uitsluiting van toepassing is. b Bij diefstal, verduistering of vermissing van het verzekerde is verzekeraar eerst verplicht tot uitkering nadat, na melding van de gebeurtenis bij de verzekeraar, een termijn van 30 dagen is verstreken en het aan verzekerde en de verzekeraar niet bekend is, dat de verzekerde zaak/zaken is/zijn terugvonden. c De verzekeraar heeft het recht een uitkering ter zake van diefstal, verduistering of vermissing slechts te verlenen tegen overdracht van het eigendomsrecht op de verloren gegane zaken met overgave van de op die zaken betrekking hebbende documenten, hulpzaken of wat dan ook. d De verzekeraar heeft het recht eventuele restanten aan een derde over te dragen. e Indien de verzekeraar de verloren gegane zaak met succes heeft opgeëist, heeft verzekerde het recht de eigendom van de zaak terug te krijgen tegen terugbetaling van de terzake aan hem gedane uitkering. f Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft verzekerde het recht om tegenover de deskundige van de verzekeraar een andere deskundige aan te wijzen, wiens kosten voor rekening van verzekerde zijn. g Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen deze tezamen een derde deskundige benoemen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. Van zijn kosten dragen de verzekeraar en verzekerde elk de helft Aansprakelijkheid Uitsluitend de verzekeraar is gerechtigd naar eigen inzicht vorderingen van benadeelden te erkennen, af te wijzen of door betaling af te doen, tegen dergelijke vorderingen verweer te voeren, voorschotten te verstrekken, schikkingen of dadingen aan te gaan en dergelijke. De ter zake door de verzekeraar genomen beslissingen zijn voor verzekerde bindend Caravanhulp Uitkering wordt alleen verleend tegen overlegging van de originele nota's en onder aftrek van eventuele besparingen Zowel ten aanzien van het plaatsvinden van de gedekte gebeurtenissen, alsook ten aanzien van de daaruit voortvloeiende schade, kosten en dergelijke, rust de bewijslast op verzekerde. Hij is dan ook gehouden de nodige originele, schriftelijke verklaringen van de politie, artsen, garages e.d. over te leggen. 4.3 Waardebepaling Caravan Basis voor de berekening van een uitkering is: a voor een caravan niet ouder dan 120 maanden: de nieuwwaarde tot maximaal 140% van het verzekerde bedrag voor de caravan; b voor een caravan met een ouderdom tussen 120 en 156 maanden: de nieuwwaarde tot maximaal 140% van het verzekerde bedrag voor de caravan, verminderd met 2% voor elke maand - of gedeelte daarvan - dat de caravan ouder is dan 120 maanden, met een maximum van 20% per jaar, tot niet minder dan de dagwaarde; c voor een caravan van 156 maanden of ouder: de dagwaarde. 11 van 13

12 4.3.2 Inboedel Basis voor de berekening van een uitkering is: a de nieuwwaarde; b de dagwaarde, indien deze minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde Voortent Basis voor de berekening van een uitkering is: a voor een voortent niet ouder dan 60 maanden, te rekenen vanaf 31 december van het jaar waarin deze nieuw is gekocht: de nieuwwaarde tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag; b voor een voortent van 60 maanden of ouder: de nieuwwaarde tot maximaal 125% van het verzekerd bedrag, verminderd met 1,5% voor elke maand - of gedeelte daarvan - dat de voortent ouder is dan 12 maanden tot niet minder dan de dagwaarde Aanbouw Basis voor de berekening van een uitkering is de dagwaarde. 4.4 Uitkering Caravan De maximale uitkering is: a bij totaal verlies: de volgens vastgestelde waarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten; b bij beschadiging, mits binnen 6 maanden tot daadwerkelijk herstel is overgegaan: de herstelkosten tot het op grond van a uit te keren bedrag; c bij beschadiging, zonder dat binnen 6 maanden na de schadevaststelling tot daadwerkelijk herstel wordt overgegaan, 50% van de herstelkosten tot het op grond van a uit te keren bedrag bij kleine beschadigingen die de functionaliteit van de caravan niet aantasten: een door de expert vast te stellen bedrag aan waardevermindering Inboedel De maximale uitkering is: a bij totaal verlies: de volgens vastgestelde waarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten. In geval van diefstal van inboedel uit de voortent/aanbouw evenwel is de maximale uitkering EUR 500,- (na aftrek eigen risico); b bij beschadiging: de herstelkosten tot het volgens a uit te keren bedrag; c voor kostbare zaken tezamen: 30% van het verzekerde bedrag voor inboedel (na aftrek eigen risico); d voor een zeilplank en/of fiets: EUR 500,- per gebeurtenis (na aftrek eigen risico) Voortent De maximale uitkering is: a bij totaal verlies: de volgens vastgestelde waarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten; b bij beschadiging: de herstelkosten tot het volgens a uit te keren bedrag Aanbouw De maximale uitkering is: a bij totaal verlies: de volgens vastgestelde waarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten; b bij beschadiging: de herstelkosten tot het volgens a uit te keren bedrag Aansprakelijkheid De maximale uitkering is per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag Vergoeding in natura Indien beschadigde of verloren gegane zaken in redelijkheid te herstellen of te vervangen zijn, heeft de verzekeraar het recht die zaken voor haar rekening te doen herstellen of vervangen. 4.5 Eigen Risico Onverminderd het eventueel in de polis genoemde extra eigen risico, geldt een standaard eigen risico van EUR 75,- per gebeurtenis Dit standaard eigen risico is niet van toepassing bij schade door brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, aansprakelijkheid en caravanhulp Dit standaard eigen risico is niet van toepassing als er sprake is van 3 of meer schadevrije jaren Bij één of meer schaden in een verzekeringsjaar wordt het aantal schadevrije jaren teruggebracht naar 0. Van schade in deze zin is geen sprake wanneer uitsluitend een uitkering wordt gedaan op grond van aansprakelijkheid of hulpverlening. 4.6 Onderverzekering Ten aanzien van de verzekerde aanbouw, voortent, bagage en inboedel zal de verzekeraar geen beroep doen op onderverzekering. Artikel 5 Premie Voor de bepalingen omtrent premie wordt verwezen naar artikel 5 van de Algemene, artikel 5 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen alsmede naar artikel 2.9 van de Bijzondere Voorwaarden Caravanverzekering. 12 van 13

13 Artikel 6 Wijzigingen Voor de bepalingen omtrent de wijzigingen wordt verwezen naar artikel 6 van de Algemene alsmede naar artikel 6 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 7 Duur en einde van de verzekering Naast de in de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen opgenomen bepalingen geldt het volgende: 7.1 De verzekering eindigt: a op het moment van (technisch) totaal verlies van het verzekerd object; b op het moment van eigendomsoverdracht (verkoop), tenzij verzekerde een ander object ter verzekering opgeeft en de wijziging door verzekeraar wordt geaccepteerd; c indien verzekerde komt te overlijden en zodra erfgenamen geen belang meer hebben bij het verzekerd object. De erfgenamen en verzekeraar kunnen bovendien de overeenkomst opzeggen binnen 9 maanden na bekendheid met het overlijden; d als verzekerde zich definitief in het buitenland vestigt. Artikel 8 Slotbepalingen Voor de slotbepalingen wordt verwezen naar artikel 8 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. 13 van 13

Caravan verzekering (DWCA1401)

Caravan verzekering (DWCA1401) Caravan verzekering (DWCA1401) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravan Versie CA2005

Bijzondere voorwaarden Caravan Versie CA2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

RUBRIEKEN (vervolg) SPECIALE VOORWAARDEN CARAVAN

RUBRIEKEN (vervolg) SPECIALE VOORWAARDEN CARAVAN Wegwijzer in de polis ENIGE BELANGRIJKE OPMERKINGEN ALGEMEEN Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 3 Premierestitutie Art. 4 Verzekeringsgebied Art. 5 Algemene uitsluitingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering Ideaal Model P-CI( )

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering Ideaal Model P-CI( ) Algemene Voorwaarden verzekering Ideaal Model P-CI(01.09.97) Indeling voorwaarden per artikel: 1. Begripsomschrijvingen 2. Klimmend verzekerd bedrag 3. Verzekeringsgebied 4. Dekking 5. Uitsluitingen 6.

Nadere informatie

met Basisdekking. Voorwaarden van verzekering.

met Basisdekking. Voorwaarden van verzekering. SNS Caravanverzekering met Basisdekking. Voorwaarden van verzekering. CBV99/EURO Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen Artikel 1 Geldigheidsduur verzekering Artikel 2 Geldigheidsduur dekking Artikel 3 Premie

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Caravan 2003 Caravanverzekering BELANGRIJK

Algemene Voorwaarden Caravan 2003 Caravanverzekering BELANGRIJK BELANGRIJK Uw caravan is een waardevol bezit. Iedere caravanner is zich dan ook bewust van het feit dat dit bezit en het gebruik daarvan de nodige zorg vraagt. Een verzekering hoort daar bij. Van verzekerden

Nadere informatie

VOORWAARDEN GOLF VERZEKERING

VOORWAARDEN GOLF VERZEKERING VOORWAARDEN GOLF VERZEKERING Algemene Voorwaarden Golf 2002 Golfverzekering Indeling voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Caravan verzekering (DWCA1401)

Caravan verzekering (DWCA1401) Caravan verzekering (DWCA1401) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders

Nadere informatie

- de aan- en afvoerleidingen voor water en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen

- de aan- en afvoerleidingen voor water en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen BELANGRIJK Uw caravan is een waardevol bezit. Iedere caravanner is zich dan ook bewust van het feit dat dit bezit en het gebruik daarvan de nodige zorg vraagt. Een verzekering hoort daar bij. Van verzekerden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Voorwaarden Caravanverzekering Normaal CVN0110

Voorwaarden Caravanverzekering Normaal CVN0110 Voorwaarden Caravanverzekering Normaal CVN0110 Inhoud Artikel (Cvn) Begrippen 1 Geldigheidsduur verzekering 2 Geldigheidsduur dekking 3 Premie 4 Verzekeringsgebied 5 Omvang van de dekking 6 Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 2 Verzekeringsgebied. Artikel 3 Uitsluitingen. Artikel 4 Verbrugging

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 2 Verzekeringsgebied. Artikel 3 Uitsluitingen. Artikel 4 Verbrugging Voorwaarden Recreatieverblijfverzekering Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Verbrugging Artikel 5 Beëindiging van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Caravanverzekering Ideaal Plus CVIP0110

Voorwaarden Caravanverzekering Ideaal Plus CVIP0110 Voorwaarden Caravanverzekering Ideaal Plus CVIP0110 Inhoud Artikel (Cip) Begrippen 1 Geldigheidsduur verzekering 2 Geldigheidsduur dekking 3 Premie 4 Verzekeringsgebied 5 Omvang van de dekking 6 Uitsluitingen

Nadere informatie

BELANGRIJK ONVOLDOENDE ONDERHOUD

BELANGRIJK ONVOLDOENDE ONDERHOUD BELANGRIJK Uw caravan is een waardevol bezit. Iedere caravanner is zich dan ook bewust van het feit dat dit bezit en het gebruik daarvan de nodige zorg vraagt. Een verzekering hoort daar bij. Van verzekerden

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden POLISMANTEL RP9805 08 03 10-08 WV

Voorwaarden POLISMANTEL RP9805 08 03 10-08 WV Van Santen Particulieren Totaalplan voorwaarden caravanverzekering Voorwaarden POLISMANTEL RP9805 08 03 10-08 WV 1 Caravanverzekering normaal Voorwaarden 08 03 10-08 WV INHOUD Artikel (CVN) Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering 310-06 01-06

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering 310-06 01-06 Algemene Voorwaarden Caravanverzekering 310-06 01-06 BELANGRIJK Uw caravan is een waardevol bezit. Iedere caravanner is zich dan ook bewust van het feit dat dit bezit en het gebruik daarvan de nodige zorg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.062 Caravanverzekering 03-07

Algemene Voorwaarden 310.062 Caravanverzekering 03-07 Algemene Voorwaarden 310.062 Caravanverzekering 03-07 BELANGRIJK Uw caravan is een waardevol bezit. Iedere caravanner is zich dan ook bewust van het feit dat dit bezit en het gebruik daarvan de nodige

Nadere informatie

VOORWAARDEN CARAVAN VERZEKERING

VOORWAARDEN CARAVAN VERZEKERING AVW_Caravan_EURO.qxd 27-05-2002 13:53 Pagina 1 VOORWAARDEN CARAVAN VERZEKERING AVW_Caravan_EURO.qxd 27-05-2002 13:53 Pagina 2 BELANGRIJK Uw caravan is een waardevol bezit. Iedere caravanner is zich dan

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BRAND / DIEFSTAL / STORM CARAVAN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BRAND / DIEFSTAL / STORM CARAVAN BIJZONDERE VOORWAARDEN BRAND / DIEFSTAL / STORM CARAVAN BVW-CBDS(0312) In de Bijzondere Voorwaarden staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Brand / Diefstal / Storm bij uw caravanverzekering

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Caravanverzekering - CAR 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Caravanverzekering - CAR 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Caravanverzekering - CAR 2.1 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsomschrijvingen Pagina 2 Artikel 2: Omschrijving van de dekking Pagina 2 Artikel 3: Uitsluiting

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave Model M.3100.S.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8 Nieuwwaarde 1.9 Storm 1.10 Verzekerden

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Golfverzekering. Algemene Voorwaarden Golfverzekering

Algemene Voorwaarden Golfverzekering. Algemene Voorwaarden Golfverzekering Algemene Voorwaarden Model 315.02 01-05-2009 Indeling voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Dekking 7 Uitsluitingen

Nadere informatie

Caravanverzekering CAR 1.1

Caravanverzekering CAR 1.1 Caravanverzekering CAR 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking Uitsluitingen / Eigen risico / Verlies van rechten Schade Aanpassingen

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden Caravanverzekering

Voorwaarden Caravanverzekering Voorwaarden Caravanverzekering 08 0 0-0 08 0 0-0 Voorwaarden Caravanverzekering normaal Artikel (CVN) Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur verzekering Geldigheidsduur dekking Premie Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN CASCO CARAVAN BVW-CVC(0710) In de Bijzondere Voorwaarden Casco staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Casco bij uw caravanverzekering afsluit. Deze bijzondere

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN CASCO CARAVAN BVW-CVC(0312) In de Bijzondere Voorwaarden Casco staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Casco bij uw caravanverzekering afsluit. Deze bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering 2007

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering 2007 Algemene Voorwaarden Caravanverzekering 2007 BELANGRIJK Uw caravan is een waardevol bezit. Iedere caravanner is zich dan ook bewust van het feit dat dit bezit en het gebruik daarvan de nodige zorg vraagt.

Nadere informatie

Voorwaarden Caravanverzekering

Voorwaarden Caravanverzekering Voorwaarden Caravanverzekering 08 0 0-0 WV 08 0 0-0 WV Voorwaarden Caravanverzekering normaal Artikel (CVN) Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur verzekering Geldigheidsduur dekking Premie Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310-065 Caravanverzekering 04-09. 1 Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden 310-065 Caravanverzekering 04-09. 1 Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden 310-065 Caravanverzekering 04-09 Indeling van de voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310-065 Caravanverzekering 04-09. 1 Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden 310-065 Caravanverzekering 04-09. 1 Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden 310-065 Caravanverzekering 04-09 Indeling van de voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Caravanverzekering met Extra Uitgebreide Dekking

Voorwaarden SNS Caravanverzekering met Extra Uitgebreide Dekking Voorwaarden SNS Caravanverzekering met Extra Uitgebreide Dekking 8.3201.00 (23-12-2014) Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288

Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288 Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288 Algemeen Het polisblad en de daarin genoemde voorwaarden en clausules vormen één geheel. Bij het sluiten van de verzekering is AEGON

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Print Help Help Help Help Help Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model B 03.2.29 C Golfuitrusting Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN CARAVANVERZEKERING

VOORWAARDEN CARAVANVERZEKERING VOORWAARDEN CARAVANVERZEKERING BELANGRIJK Uw caravan is een waardevol bezit. Iedere caravanner is zich dan ook bewust van het feit dat dit bezit en het gebruik daarvan de nodige zorg vraagt. Een verzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN CARAVANVERZEKERING

VOORWAARDEN CARAVANVERZEKERING VOORWAARDEN CARAVANVERZEKERING BELANGRIJK Uw caravan is een waardevol bezit. Iedere caravanner is zich dan ook bewust van het feit dat dit bezit en het gebruik daarvan de nodige zorg vraagt. Een verzekering

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Toercaravan-vouwwagenverzekering

Toercaravan-vouwwagenverzekering Toercaravan-vouwwagenverzekering Toercaravan-vouwwagen De Toercaravan- vouwwagenverzekering helpt je de financiële risico s af te dekken die samenhangen met het bezit van een toercaravan of vouwwagen.

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Caravanverzekering CAR2.2

Particulier ZekerheidsPakket Caravanverzekering CAR2.2 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Caravanverzekering INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsomschrijvingen Pagina 2 Artikel 2: Waar bent u verzekerd? Pagina 2 Artikel 3: Waartegen is uw caravan

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden Caravanverzekering Ideaal CVI0110

Voorwaarden Caravanverzekering Ideaal CVI0110 Voorwaarden Caravanverzekering Ideaal CVI0110 Inhoud Artikel (Cvi) Begrippen 1 Geldigheidsduur verzekering 2 Geldigheidsduur dekking 3 Premie 4 Verzekeringsgebied 5 Omvang van de dekking 6 Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Caravanverzekering WA/Casco- en Inboedeldekking Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Caravanverzekering WA/Casco- en Inboedeldekking Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW CARAVAN

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW CARAVAN VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW CARAVAN In de voorwaarden van de REAAL Caravanverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor bent u verzekerd

Nadere informatie

VOORWAARDEN CARAVANVERZEKERING

VOORWAARDEN CARAVANVERZEKERING Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Wie zijn er verzekerd? Art. 3 Waar bent u verzekerd? Art. 4 Wat gebeurt er als de caravan niet meer in uw bezit is? Art. 5

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15 SOS-verzekering Bijzondere Voorwaarden SOS15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Waar bent u verzekerd? 5 2.2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering Algemene Voorwaarden Caravanverzekering Deze bepalingen zijn voor alle onderdelen van toepassing ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Aan-en bijbouw 1.1 Tot aan-en bijbouw voor zover inbegrepen in het verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket 03 118 14-09 Caravanverzekering In de voorwaarden van de Reaal Caravanverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde 3).

Nadere informatie

Voorwaarden Stacaravanverzekering nr. 1034. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden Stacaravanverzekering nr. 1034. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Voorwaarden Stacaravanverzekering nr. 1034 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde 1.1.1 de verzekeringnemer, zoals genoemd op het polisblad; 1.1.2 de door verzekeringnemer gemachtigde gebruiker van de

Nadere informatie

k) Kostbare zaken zijn: Artikel 2 , 100 km van de Nederlandse grens in Duitsland; . :;;$& aan of verlies van de caravan door:

k) Kostbare zaken zijn: Artikel 2 , 100 km van de Nederlandse grens in Duitsland; . :;;$& aan of verlies van de caravan door: El Gescend door POLISBANK Voorwaarden van caravanverzekering 71 E Artikel 1 Definities a) Verzekerde(n) is (zijn): 1 de verzekeringnemer; 2 zij die door de verzekeringnemer gemachtigd waren de caravan

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Stacaravanverzekering MwPR01-01

Stacaravanverzekering MwPR01-01 Stacaravanverzekering MwPR01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Telefoon + 31 (0) 20 6 51 57 77

Telefoon + 31 (0) 20 6 51 57 77 Voor directe hulpverlening, bij schade of pech tijdens uw reis, bij diefstal tijdens de reis kunt u direct contact opnemen met de Europeesche Hulplijn. Bij diefstal is het noodzakelijk dat u direct aangifte

Nadere informatie

CARAVANVERZEKERING Rubriek STACARAVAN rubrieksvoorwaarden CSC02

CARAVANVERZEKERING Rubriek STACARAVAN rubrieksvoorwaarden CSC02 CARAVANVERZEKERING Rubriek STACARAVAN rubrieksvoorwaarden CSC02 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING De hieronder genoemde begrippen dienen in de zin van deze polisvoorwaarden als volgt te worden geïnterpreteerd:

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw caravanverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden caravanverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw caravanverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden caravanverzekering bijzondere voorwaarden bij uw caravanverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden caravanverzekering versie 3.0, 01 maart 2015 U heeft een caravanverzekering bij ons. U heeft

Nadere informatie

De gevolgschade die hieruit ontstaat, is wel verzekerd.

De gevolgschade die hieruit ontstaat, is wel verzekerd. Caravanverzekering nr. 60 Dit onderdeel van de pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van risico s verbonden aan het bezit en het gebruik van een caravan met betrekking tot schade aan die caravan

Nadere informatie

IAK Caravanverzekering

IAK Caravanverzekering IAK Caravanverzekering Verzekeringsvoorwaarden CA3 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Caravanverzekering CA3 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Caravanverzekering 4 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 5

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model ME 03.2.47 A Uitgebreide caravanverzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 1 Verzekeringnemer 2 Verzekerde 3 Caravan 4 Voortent

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Caravan op vaste standplaats

Caravan op vaste standplaats Caravan op vaste standplaats Caravan op vaste standplaats Heb je een caravan die op een vaste standplaats staat? Dan kun je met deze stacaravanverzekering de financiële risico s afdekken die daarmee samenhangen.

Nadere informatie

Inventaris/Reisbagage Algemeen Duur en einde van de verzekering Aansprakelijkheidsdekking Cascodekking Stacaravan Schade Toercaravan

Inventaris/Reisbagage Algemeen Duur en einde van de verzekering Aansprakelijkheidsdekking Cascodekking Stacaravan Schade Toercaravan Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Duur en einde van de verzekering Artikel 3 Einde van de verzekering Artikel 4 Tijdelijke vervanging van de caravan

Nadere informatie

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING Algemene Voorwaarden Sieraden 2002 Sieradenverzekering Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a

Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravan 2012

Bijzondere voorwaarden Caravan 2012 Bijzondere voorwaarden Caravan 2012 Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de algemene voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden en de algemene

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen rubriek E-3 BIJZONDERE VOORWAARDEN hulpverlening vervoer Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wat bedoelen wij met hulpverlening 2 1.2 Wat bedoelen wij met motorrijtuig 2 1.3 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement CAR-8. Voorwaarden Caravanverzekering. Inhoudsopgave

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement CAR-8. Voorwaarden Caravanverzekering. Inhoudsopgave N.V. Univé Schade Speciaal Reglement CAR-8 Voorwaarden Caravanverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco VOORWAARDEN Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.11 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

CARAVANVERZEKERING Rubriek TOERCARAVAN rubrieksvoorwaarden CTC02

CARAVANVERZEKERING Rubriek TOERCARAVAN rubrieksvoorwaarden CTC02 CARAVANVERZEKERING Rubriek TOERCARAVAN rubrieksvoorwaarden CTC02 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING De hieronder genoemde begrippen dienen in de zin van deze polisvoorwaarden als volgt te worden geïnterpreteerd:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Model 202N3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Automobilistenhulp Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering WA-Branddekking Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering WA-Branddekking Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model ME 03.2.48 A Extra uitgebreide caravanverzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 1 Verzekeringnemer 2 Verzekerde 3 Caravan 4 Voortent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering Algemene Voorwaarden Caravanverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden. INHOUDSOPGAVE 1 Wie zijn er verzekerd? 7 2 Waar bent u verzekerd? 7 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

Doorlopende reis. Voorwaarden 08 03 11-10 WV

Doorlopende reis. Voorwaarden 08 03 11-10 WV Doorlopende reis Voorwaarden POLISMANTEL RP9805/Augustus 2011 08 03 11-10 WV 1 Doorlopende reis Voorwaarden 08 03 11-10 WV INHOUD Artikel (CVN) Begripsomschrijvingen 1 Aanvang, duur en einde van de verzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering Het Ondernemerspakket Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model T 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begrip werkmaterieel 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Vervangend werkmaterieel 2 Artikel 4 Dekking voor

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden in gezinsverband zijn: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde)

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERZEKERING VAN CARAVAN EN KAMPEERUITRUSTING

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERZEKERING VAN CARAVAN EN KAMPEERUITRUSTING BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERZEKERING VAN CARAVAN EN KAMPEERUITRUSTING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer CFP-R107 D-3255-07-04 In deze bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie