Voorwaarden Module Recreatie. versie 10-01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Module Recreatie. versie 10-01"

Transcriptie

1 Voorwaarden Module Recreatie Inhoudsopgave A Algemene Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Dekking Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Premie Artikel 6 Wijzigingen Artikel 7 Duur en einde van de verzekering Artikel 8 Slotbepalingen B Bijzondere voorwaarden Golfverzekering Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 2.1 Golfuitrusting/kleding Artikel 2.2 Hole in One Artikel 2.3 Aansprakelijkheid Artikel 2.4 Excedentdekking Artikel 2.5 Dekkingsgebied Artikel 2.6 Vergoeding boven het verzekerde bedrag Artikel 2.7 Zekerheidstelling Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 3.1 Uitsluitingen Artikel 3.2 Beperkingen Artikel 4 Verplichtingen/verlies van rechten Artikel 4.1 Verplichtingen bij schade Artikel 4.2 Verlies van rechten Artikel 4.3 Overgang van het verzekerde belang Artikel 5 Schaderegeling Artikel 5.1 Eigendomsoverdracht Artikel 5.2 Schadevaststelling golfuitrusting Artikel 5.3 Schadevaststelling kleding Artikel 5.4 Schadevaststelling Hole in One Artikel 5.5 Schadevaststelling Aansprakelijkheid Artikel 6 Premie Artikel 7 Wijzigingen Artikel 8 Duur van de verzekering Artikel 9 Slotbepaling C Bijzondere voorwaarden Caravan Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Dekking Artikel 2.1 Caravan/voortent/aanbouw 1 van 13

2 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 Artikel 2.9 Artikel 2.10 Artikel 3 Artikel 3.1 Artikel 3.2 Artikel 3.3 Artikel 3.4 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel Artikel Artikel Artikel 4.2 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 4.3 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Inboedel Buitengewone kosten Aansprakelijkheid Caravanhulp Vervangende caravan Dekkingsgebied Taakvervuiling van de Van Lanschot Alarmcentrale Klimmend verzekerd bedrag Terugvordering van niet verleende diensten Uitsluitingen Algemeen Caravan/inboedel/voortent/aanbouw Aansprakelijkheid Caravanhulp Schade Verplichtingen algemeen Caravan/inboedel/bagage/voortent/aanbouw Aansprakelijkheid Caravanhulp Schaderegeling Algemeen Caravan/inboedel/bagage/voortent/aanbouw Aansprakelijkheid Caravanhulp Waardebepaling Caravan Ìnboedel Voortent Aanbouw Uitkering Eigen risico s Onderverzekering Premie Wijzigingen Duur en einde van de verzekering Slotbepalingen 2 van 13

3 A ALGEMENE VOORWAARDEN MODULE RECREATIE Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de begripsomschrijvingen wordt verwezen naar artikel 1 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 2 Dekking Voor de bepalingen omtrent de dekking wordt verwezen naar artikel 2 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 2 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 3 Uitsluitingen Voor de bepalingen omtrent de voor deze verzekering geldende uitsluitingen wordt verwezen naar artikel 3 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 3 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 4 Schade Voor de bepalingen omtrent schade wordt verwezen naar artikel 4 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 5 Premie Voor de bepalingen omtrent de premie wordt verwezen naar artikel 5 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 6 Wijzigingen Voor de bepalingen omtrent wijzigingen wordt verwezen naar artikel 6 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 6 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 7 Duur en einde van de verzekering Voor de bepalingen omtrent duur en einde van de verzekering wordt verwezen naar artikel 7 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 7 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 8 Slotbepalingen Voor de slotbepalingen wordt verwezen naar artikel 8 van de specifieke bijzondere voorwaarden binnen de Module Recreatie, alsmede naar artikel 8 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. De Module Recreatie is opgebouwd uit Golfverzekering en Caravanverzekering. Op het polisblad is vermeld welke van deze onderdelen van toepassing zijn. B BIJZONDERE VOORWAARDEN GOLFVERZEKERING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde verzekeringnemer en/of degene die als zodanig in de polis is vermeld en zijn inwonende gezinsleden; 1.2 Golfuitrusting onder golfuitrusting wordt verstaan de golfclubs, golfparaplu, golftas, golfwagentje, zitstok, regenkleding, ballenhengel, golfschoenen, golfhandschoenen en andere golfattributen waarvan verzekerde eigenaar is; 1.3 Kleding de tijdens het golfen gedragen (of in het clubhuis achtergelaten) persoonlijke kledingstukken waaronder brillen en schoenen; 1.4 Hole in One een in wedstrijdverband geslagen en als zodanig officieel erkende 'hole in one' gemaakt op een baan met een minimale par van 62. Artikel 2 Omschrijving van de dekking 2.1 Golfuitrusting/Kleding De verzekering geeft dekking voor schade aan de golfuitrusting en kleding, tot het op de polis vermelde verzekerde bedrag, als gevolg van: a verlies en diefstal; b beschadiging door elk van buiten komend onheil. 2.2 Hole in One Indien verzekerde een 'hole in one' maakt betaalt de verzekeraar EUR 500, Aansprakelijkheid De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde in zijn hoedanigheid van particulier golfspeler, tot een maximum bedrag van EUR ,- per gebeurtenis, voor schade: a aan personen en/of zaken; 3 van 13

4 b veroorzaakt met door mechanische kracht voortbewogen objecten op het golfterrein, zoals kleine elektrische voertuigen, mits deze een snelheid van 10 km per uur niet kunnen overschrijden. Onder schade wordt verstaan: 1 schade aan personen letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; 2 schade aan zaken beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 2.4 Excedentdekking Indien de aansprakelijkheid, welke onder deze polis is gedekt, tevens is gedekt onder de andere polis(sen) of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt onderhavige verzekering slechts als excedent op de dekking die onder de andere polis(sen) is verleend of verleend zou zijn indien de onderhavige polis niet zou hebben bestaan. 2.5 Dekkingsgebied Het dekkingsgebied omvat de gehele wereld. 2.6 Vergoeding boven het verzekerde bedrag Boven het verzekerde bedrag worden vergoed: a bereddingskosten; b kosten van experts Verzekeraar dekt ongelimiteerd honoraria en kosten van experts. Als echter de honoraria en kosten die voortvloeien uit de opdracht van verzekerde hoger zijn dan die voortvloeiende uit de opdracht van verzekeraar, is het meerdere voor rekening van verzekerde; c kosten van procedures de kosten van met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar gevoerde procedures en in haar opdracht verleende rechtsbijstand; d wettelijke rente in geval van een aansprakelijkheidsschade, de wettelijke rente over (het door de verzekering gedekte gedeelte van) de hoofdsom. 2.7 Zekerheidsstelling Indien een buitenlandse overheid in verband met een op deze verzekering gedekte gebeurtenis een zekerheidstelling verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal de verzekeraar deze voorschieten tot ten hoogste EUR ,-. De verzekerden zijn verplicht de verzekeraar te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om terugbetaling van het voorgeschoten bedrag aan de verzekeraar te verkrijgen. Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Naast de in de Algemene en de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen opgenomen uitsluitingen gelden eveneens de volgende uitsluitingen: 3.1 Uitsluitingen Uitgesloten is schade: a door diefstal uit een vervoermiddel indien verzekerde in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen ter voorkoming van de schade. In ieder geval geldt dat de golfuitrusting/kleding: 1 wordt opgeborgen in de afzonderlijk afgesloten kofferruimte in een personenauto danwel in de met een hoedenplank, rolhoes of daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedekte koffer-/laadruimte in een personenauto met derde of vijfde deur, waaronder mede begrepen een stationcar; 2 wordt opgeborgen in het interieur van een kampeerauto, bestelbus of caravan, dat aan het zicht van buitenaf is onttrokken; 3 anders dan tijdens een korte stop gedurende een reis vanuit en naar de vaste woonplaats niet in het vervoermiddel wordt achtergelaten. b eigen gebrek/slijtage aan de verzekerde zaken als gevolg van eigen gebrek, slijtage, ongedierte, atmosferische en klimatologische invloeden; c reparatie als gevolg van foutieve of niet voldoende uitgevoerde reparatie of reiniging danwel schade die verhaalbaar is onder fabrieksgarantie; d verbeurdverklaring/inbeslagneming door verbeurdverklaring, inbeslagneming of vernietiging op last van enige overheid. 3.2 Beperkingen De aansprakelijkheid voor schade aan zaken die verzekerde, om welke reden dan ook onder zich heeft, is uitgesloten Schade aan kostbare zaken niet behorende tot de golfuitrusting en persoonlijke kleding zoals bijvoorbeeld sieraden, telecom-municatie- en foto/film-apparatuur is uitgesloten. Artikel 4 Schade Naast het in de Algemene en de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen (artikel 4) gestelde geldt eveneens het volgende: 4 van 13

5 4.1 Verplichtingen bij schade Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot uitkering kan voortvloeien, is hij verplicht bij schade veroorzaakt door derden aangifte te doen bij de politie en in ieder opzicht mee te werken opdat de verzekeraar deze schade kan verhalen. 4.2 Verlies van rechten Elk recht op uitkering vervalt: a indien de verzekerde een van de hiervoor vermelde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft geschaad; b indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt; c indien de aanmelding van de schade later plaats heeft dan drie jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.1; 4.3 Overgang van het verzekerde belang Bij overgang van het verzekerde belang vervalt de dekking op het moment van overgang. 4.4 Schaderegeling Eigendomsoverdracht Verzekerde is verplicht aan de verzekeraar op diens verzoek de eigendom over te dragen van zaken, die door verlies of diefstal verloren zijn gegaan en waarvoor de verzekeraar aan verzekerde uitkering doet of heeft gedaan. Komen dergelijke zaken naderhand in bezit van de verzekeraar dan zal hij deze op verzoek van verzekerde weer aan hem overdragen, tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de kosten van herstel van de eventueel sinds het verlies of de diefstal ontstane schade. Indien de verloren of gestolen zaken zonder tussenkomst van de verzekeraar weer in bezit komen van verzekerde, is hij verplicht binnen 2 weken de verzekeraar daarvan in kennis te stellen Schadevaststelling golfuitrusting De schade wordt, afhankelijk van de ouderdom van de verzekerde zaken, als volgt vastgesteld: a Zaken die op het moment van de schade nog geen 5 jaar oud zijn: 1 bij algeheel verlies van een verzekerde zaak wordt het verzekerde bedrag daarvan vergoed; 2 in geval van beschadiging bedraagt de schade het totaal van de reparatiekosten tot ten hoogste het verzekerde bedrag. b Zaken die op het moment van de schade ouder dan 5 jaar zijn: 1 bij algeheel verlies van een verzekerde zaak bedraagt de schade de dagwaarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de schade; 2 in geval van beschadiging bedraagt de schade het totaal van de reparatiekosten of, indien dit minder is, het verschil tussen de dagwaarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de schade en de restanten onmiddellijk na de schade. De verzekeraar behoudt zich het recht voor een schade in natura te betalen. Reparatie dient vooraf door de verzekeraar te worden goedgekeurd Schadevaststelling kleding De schade wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde Schadevaststelling Hole in One a De verzekeraar is pas tot uitkering verplicht als verzekerde afdoende heeft aangetoond dat hij een erkende hole in one heeft gemaakt. b Verzekerde is verplicht de originele, door de clubsecretaris medeondertekende, scorekaart in te leveren Schadevaststelling Aansprakelijkheid De verzekeraar belast zich met de regeling en de vaststelling van schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. De belangen van verzekerde zullen daarbij in aanmerking worden genomen. De verzekeraar is niet gebonden aan enige toezegging van een verzekerde omtrent erkenning van aansprakelijkheid dan wel vergoedingsverplichting. Artikel 5 Premie Voor de bepalingen omtrent premie wordt verwezen naar artikel 6 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 6 Wijzigingen Voor de bepalingen omtrent wijzigingen wordt verwezen naar artikel 7 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. Artikel 7 Duur van de verzekering Naast de in de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen opgenomen bepalingen geldt het volgende: 7.1 Overgang van het verzekerde belang Bij overgang van het verzekerde belang vervalt de dekking op het moment van de overgang. Artikel 8 Slotbepaling Voor de slotbepalingen wordt verwezen naar artikel 9 van de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen. 5 van 13

6 C BIJZONDERE VOORWAARDEN CARAVAN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde de verzekeringnemer en/of degene die met toestemming van de verzekeringnemer gebruik maakt van de caravan; 1.2 Alarmcentrale Van Lanschot Alarmcentrale; Hulpverlening organisatie van hulp door de Van Lanschot Alarmcentrale; 1.3 Caravan de in de polis omschreven, als kampeerverblijf dienende aanhangwagen in de standaarduitvoering waarin deze door de fabrikant of de importeur is geleverd. Ter bepaling van de ouderdom van de caravan zal worden uitgegaan van 31 december van het modeljaar; 1.4 Stacaravan een caravan die, afgezien van eventuele winterstalling, gedurende het gehele jaar op één vaste standplaats staat. Ter bepaling van de ouderdom van de caravan zal worden uitgegaan van 31 december van het modeljaar; 1.5 Caravanaccessoires de toevoegingen aan de standaarduitvoering, zoals aan de caravan gemonteerde antennes, zonnepanelen, satellietschotels, caravan-mover, gasflessen en fietsenrekken, stabilisatoren en voorgeschreven diefstalbeveiliging(en), alsmede al dan niet aan de trekkende auto bevestigde caravanspiegels en- spoilers; 1.6 Kostbare zaken (een) aan de verzekeringnemer en/of zijn gezinsleden toebehorend(e) beeld- en geluidsapparatuur (zoals televisie, radio, foto, film, video en dergelijke), computerapparatuur (inclusief software), autoslederadio, (auto) telecommunicatieapparatuur, sieraden, voorwerpen van edelmetaal of gesteente, horloges, bontwerk, kijkers en andere optische apparatuur; 1.7 Inboedel de aan de verzekeringnemer en/of zijn gezinsleden toebehorende inventaris en bagage, met inbegrip van caravanaccessoires en kostbare zaken, zolang zij voor particulier gebruik zijn meegenomen tijdens reizen naar en van of met de caravan en/of zolang zij zijn achtergelaten in de caravan, dan wel in de meeverzekerde voortent of aanbouw. Een reis wordt geacht te beginnen op het ogenblik dat verzekerde zijn vaste woning verlaat en te eindigen op het ogenblik dat verzekerde daarin terugkeert. De onder "caravan", "voortent" en "aanbouw" begrepen zaken worden niet tot de inboedel gerekend. Onder inboedel worden voorts niet verstaan: a waardepapieren van onverschillig welke aard, manuscripten, aantekeningen en concepten; b reisdocumenten; c geld en cheques; d verzamelingen, zoals postzegel- en muntverzamelingen e.d.; e gereedschappen: hand- en tuingereedschap zijn wel verzekerd; f handelsvoorwerpen en monstercollecties; g dieren en planten; h brillen en contactlenzen; i luchtvaartuigen (waaronder begrepen zeil-, vlieg- en valschermzweefuitrusting) met toebehoren; j voertuigen met toebehoren, behalve die toebehoren die hierboven als gedekt omschreven zijn. Fietsen zijn echter wel verzekerd; k vaartuigen met toebehoren en aanhangmotoren. Surfplanken zijn echter wel verzekerd; l recreatieverblijven met toebehoren; 1.8 Voortent voortenten, tentluifels en toilettenten die aan de caravan worden bevestigd en daarmee dan één geheel vormen; 1.9 Aanbouw buitenverlichting, bordessen, serres, luifels, toilethuisjes en schuurtjes (mits niet van tentdoek) die aan de caravan zijn bevestigd of daarbij zijn geplaatst; 1.10 Auto een motorrijtuig voorzien van een Nederlands kentekenbewijs, waarvan het besturen is toegestaan met een rijbewijs B of BE en waarmee de reis naar en van of met de caravan wordt gemaakt. Artikel 2 Dekking 2.1 Caravan/voortent/aanbouw 6 van 13

7 2.1.1 Zolang de caravan niet ouder is dan 120 maanden(voor vouwwagens niet ouder dan 60 maanden) dekt deze verzekering beschadiging of verlies van de caravan en eventueel meeverzekerde voortent/aanbouw ontstaan door: a brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek; b botsen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook als gevolg van een eigen gebrek; c een andere onzekere gebeurtenis, ook als gevolg van een eigen gebrek Tevens wordt uitkering verleend voor de kosten van strikt noodzakelijk herstel van materiaal- en constructiefouten, tenzij verzekerde: a bij het aangaan van de verzekering met de fout bekend was; b de herstelkosten op de fabrikant of leverancier kan verhalen; c vrijwillig afstand heeft gedaan van het recht op verhaal op de fabrikant of leverancier Wanneer de caravan 120 maanden of ouder is (voor vouwwagens 60 maanden of ouder) dekt deze verzekering beschadiging of verlies van de caravan en eventueel meeverzekerde voortent/aanbouw ontstaan door: a brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek; b botsen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook als gevolg van een eigen gebrek; c een andere onzekere gebeurtenis. Indien de caravan bij het ingaan van de verzekering ouder is dan 3 jaar en/of verzekerde niet de eerste eigenaar is dan geldt standaard de regeling vanaf punt Inboedel Verzekerd is beschadiging of verlies door: a brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek; b botsen, omslaan, van de weg of te water geraken ook als gevolg van eigen gebrek; c een andere onzekere gebeurtenis Onverminderd datgene wat ten aanzien van diefstal van kostbare zaken in is bepaald wordt voor diefstal van inboedel alleen dan uitkering verleend indien: a de gehele caravan, voortent/aanbouw en/of auto is gestolen; b aan de afsluitingen van de caravan en/of auto sporen van braak aanwezig zijn. c de inboedel van buitenaf onzichtbaar was opgeborgen: - hetzij in de afzonderlijke, afgesloten kofferruimte in een personenauto of in de met een hoedenplank, rolhoes of andere daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedekte koffer/-laadruimte in een auto met derde of vijfde deur, waaronder mede begrepen een stationcar; - hetzij in het interieur van de caravan, dat aan het zicht van buitenaf onttrokken was door een aangebrachte deugdelijke voorziening Tot maximaal 30% van het verzekerde bedrag voor inboedel wordt voor een diefstal van kostbare zaken alleen dan uitkering verleend indien de kostbare zaken in de caravan zijn achtergelaten op het moment dat deze als vakantieverblijf in gebruik is en mits voldaan is aan alle navolgende voorwaarden: a aan de caravan moeten sporen van braak aanwezig zijn; b de caravan stond ten tijde van de diefstal op een kampeerterrein; c de gestolen zaken waren opgeborgen zoals in c omschreven; d ook overigens moet er geen sprake zijn van onvoldoende zorg en bovendien konden onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid geen betere maatregelen getroffen worden. 2.3 Buitengewone kosten Uitkering wordt verleend voor de in verband met een verzekerde gebeurtenis noodzakelijk gemaakte kosten van: a bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde herstelplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden gerepareerd; b berging en opruiming van het verzekerde wegens een gedekte gebeurtenis; c herplaatsen en heraansluiten van een zelfde caravan op gas, water, elektriciteit, telefoon, centraal antennesysteem en riolering, op de plaats waar de caravan door een gedekte gebeurtenis werd beschadigd of verloren is gegaan; d huur van een vervangend vakantieverblijf, indien de caravan tijdens vakantie ten gevolge van een onder t/m gedekte gebeurtenis verloren gaat of zodanig wordt beschadigd, dat deze onbewoonbaar wordt. Vergoeding van deze kosten vindt plaats onder aftrek van kosten die onder normale omstandigheden zouden zijn gemaakt of van restituties. De vergoeding bedraagt ten hoogste EUR 125,- per dag voor alle verzekerden tezamen met een maximum van EUR 1.250,- per gebeurtenis; e avarij-grosse of daarmee gelijk te stellen kosten. 2.4 Aansprakelijkheid Tot ten hoogste het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde in zijn hoedanigheid van particulier, buiten beroep of betaalde functie, voor schade aan personen en zaken die met of door de caravan en/of de meeverzekerde voortent/aanbouw is toegebracht Deze dekking geldt alleen op het moment dat de caravan veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen nadat deze van de auto is losgekoppeld of losgeraakt. 7 van 13

8 2.4.3 De met haar toestemming gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken zijn voor rekening van de verzekeraar, ook indien daardoor het verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid wordt overschreden. Boetes worden nooit vergoed Indien een buitenlandse overheid als waarborg voor de rechten van een benadeelde op de caravan beslag heeft gelegd en/of verzekerde een vrijheidsbeperking heeft opgelegd, verstrekt de verzekeraar de voor opheffing van het beslag en/of van de vrijheidsbeperking geëiste waarborgsom tot ten hoogste EUR ,- voor alle verzekerden tezamen, mits verzekerde aanspraak op uitkering heeft. 2.5 Caravanhulp Bij uitval (waaronder te verstaan het niet kunnen vervolgen van de weg) van de caravan of de trekkende auto, zoals omschreven in t/m , zijn verzekerd de kosten van door de Van Lanschot Alarmcentrale georganiseerd vervoer van de caravan, de inboedel en de overige bagage naar een door verzekerde op te geven adres binnen Nederland Uitval van de CARAVAN in Nederland, doch buiten de woonplaats van verzekerde door: a beschadiging of verlies door brand, ontploffing, zelfontbranding, diefstal, joyriding of een andere onzekere gebeurtenis; b een plotseling optredend defect ook al is een dergelijke gebeurtenis het gevolg van een eigen gebrek Uitval van de trekkende AUTO tijdens de reis in Nederland, doch buiten de woonplaats van verzekerde door: a beschadiging of verlies door brand, ontploffing, zelfontbranding, diefstal, joyriding of een andere onzekere gebeurtenis; b een plotseling optredend defect, mits de auto niet ouder is dan 60 maanden ook al is een dergelijke gebeurtenis het gevolg van een eigen gebrek Uitval van de trekkende AUTO tijdens de reis in het buitenland, doch binnen het verzekeringsgebied door: a beschadiging of verlies door brand, ontploffing, zelfontbranding, diefstal, joyriding of een andere onzekere gebeurtenis; b een plotseling optredend defect, mits de auto niet ouder is dan 60 maanden ook al is een dergelijke gebeurtenis het gevolg van een eigen gebrek; c lawines, bergstortingen, overstromingen of andere natuurrampen. Voorwaarde is bovendien dat rijklaar maken, teruggave of opheffing van het uitvallen niet mogelijk is binnen 2 werkdagen Bij uitval (waaronder te verstaan het niet kunnen vervolgen van de weg) van de caravan als omschreven in zijn verzekerd de kosten van door de Van Lanschot Alarmcentrale georganiseerd vervoer van de caravan, de inboedel en de overige bagage naar een door verzekerde op te geven adres binnen Nederland, alsmede die van het door de Van Lanschot Alarmcentrale ter beschikking stellen van een gelijksoortige caravan op een door verzekerde op te geven adres in het buitenland zo spoedig mogelijk vanaf de dag van het uitvallen van de caravan, voor maximaal 30 dagen doch voor ten hoogste de voorgenomen duur van het verblijf in het buitenland Uitval van de CARAVAN in het buitenland, doch binnen het verzekeringsgebied door: a beschadiging of verlies door brand, ontploffing, zelfontbranding, diefstal, joyriding of een andere onzekere gebeurtenis; b een plotseling optredend defect ook al is een dergelijke gebeurtenis het gevolg van een eigen gebrek; c lawines, bergstortingen, overstromingen of andere natuurrampen. Voorwaarde is bovendien dat rijklaar maken, teruggave of opheffing van het uitvallen niet mogelijk is binnen 2 werkdagen Indien, in verband met het hierboven bepaalde, in overleg met de verzekeringnemer wordt besloten de caravan in het buitenland achter te laten, wordt uitkering verleend voor de kosten van organisatie door de Van Lanschot Alarmcentrale van invoer of vernietiging van de caravan in het betrokken land, met inbegrip van douaneheffingen en de met de vernietiging gemoeide kosten Indien voor het weer rijklaar maken van de caravan onderdelen nodig zijn die ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn, wordt uitkering verleend voor de kosten van het door de Van Lanschot Alarmcentrale toezenden van die onderdelen aan verzekerde. De kosten van aankoop, douaneheffing en retourvracht zijn voor rekening van verzekerde, voor zover deze verzekering hierin niet voorziet Bij uitval van de bestuurder van de auto als omschreven in a en b zijn verzekerd de kosten van het door de Van Lanschot Alarmcentrale inzetten van een vervangende bestuurder (met inbegrip van diens honorarium en reis- en verblijfkosten) om de caravan, de inboedel en overige bagage en de verzekerden met de auto naar een door verzekerde op te geven adres binnen Nederland terug te rijden. a Uitval van de bestuurder in Nederland, doch buiten de woonplaats van verzekerde ten gevolge van een tijdens de reis bij een ongeval opgelopen letsel, waardoor hij om medische redenen geacht moet worden niet in staat te zijn de besturing van de auto voort te zetten en de overige verzekerden niet in staat en bevoegd zijn de besturing over te nemen. b Uitval van de bestuurder in het buitenland, doch binnen het verzekeringsgebied ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor hij op medisch advies de besturing van de auto niet kan voortzetten, herstel niet binnen redelijke termijn te verwachten is en de overige verzekerden niet in staat en bevoegd zijn de besturing over te nemen. 2.6 Vervangende caravan Tenzij een stacaravan verzekerd is, is de verzekering in de hierna genoemde gevallen ook van toepassing op een vervangende, niet aan de verzekeringnemer en/of zijn inwonende gezinsleden toebehorende, soortgelijke en gelijkwaardige caravan De eigen caravan is in verband met reparatie, revisie of een dergelijke behandeling tijdelijk niet beschikbaar De Van Lanschot Alarmcentrale heeft ingevolge aan verzekerde een caravan ter beschikking gesteld. 8 van 13

9 2.7 Dekkingsgebied De verzekering is geldig: a gedurende het gehele jaar in Nederland, België, Luxemburg en binnen 100 km van de Nederlandse grens in Duitsland; b bovendien, tenzij in de polis is vermeld dat de caravan als stacaravan in gebruik is, gedurende een periode van 6 maanden per jaar aaneengesloten in alle andere landen van Europa, de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira alsmede in Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en geheel Turkije; c tijdens het vervoer van de caravan tussen de landen die tot het dekkingsgebied behoren. 2.8 Taakvervulling van de Van Lanschot Alarmcentrale De Van Lanschot Alarmcentrale zal haar diensten verlenen in goed overleg met verzekerde, diens familieleden of zaakwaarnemers, binnen redelijke termijn en voor zover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dat niet onmogelijk maken. Zij zal vrij zijn in de keuze van diegenen die voor de hulpverlening worden ingeschakeld De Van Lanschot Alarmcentrale zal namens verzekerde of diens zaakwaarnemers in hun naam verbintenissen aangaan De Van Lanschot Alarmcentrale heeft het recht vooraf de nodige financiële garanties te verlangen, voor zover de kosten voortvloeiende uit de verlening van haar diensten niet door de onderhavige verzekering zijn gedekt. Bij niet-voldoening daaraan vervalt zowel de verplichting van de Van Lanschot Alarmcentrale om de verlangde diensten te verlenen, als ook de in verband daarmee anders bestaande dekking van de verzekering De Van Lanschot Alarmcentrale is, behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van fouten of tekortkomingen van derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 2.9 Klimmend verzekerd bedrag Indien en zolang de caravan nog geen 120 maanden oud is, wordt het verzekerde bedrag voor de caravan - en op basis daarvan ook de premie - jaarlijks per de premievervaldatum met 4% verhoogd, waarbij afronding naar boven op een veelvoud van EUR 50,- plaatsvindt Terugvordering van niet verleende diensten Verzekerde is verplicht rekeningen van de verzekeraar of de Van Lanschot Alarmcentrale ter zake van diensten, kosten en dergelijke waarvoor krachtens deze verzekering geen dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Bij niet-voldoening kan tot incasso worden overgegaan, waarbij de daaraan verbonden kosten voor rekening van verzekerde zijn. Artikel 3 Uitsluitingen Naast de in de Algemene en de Algemene Voorwaarden Particuliere Schadeverzekeringen opgenomen uitsluitingen gelden eveneens de volgende uitsluitingen. 3.1 Algemeen Geen uitkering of hulp wordt verleend indien verzekerde of belanghebbende: a een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de gehele vordering, ook voor die onderdelen waaromtrent geen onware opgave is gedaan en/of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven; b nalatig is in de vervulling van enige krachtens deze verzekering op hem rustende verplichting; c het verzekerde niet overeenkomstig het daaromtrent in de polis bepaalde gebruikt. Deze uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde die aantoont, dat de omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake hiervan geen enkel verwijt treft. 3.2 Caravan/inboedel/voortent/aanbouw Geen uitkering of hulp wordt verleend voor schade door onvoldoende onderhoud van het verzekerde. Hiervan is sprake indien blijkt dat de caravan in technisch opzicht niet in goede staat verkeert en verzekerde heeft nagelaten zorg te (laten) dragen voor tijdig en effectief deskundig onderhoud van: - het complete onderstel; - de gasinstallatie; - de elektrische bedrading; - de aan- en afvoerleidingen voor water en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen; - het afdichtingmateriaal; - de dakbedekking Geen uitkering of hulp wordt verleend voor schade door onvoldoende zorg voor het verzekerde. Hieronder worden de volgende omstandigheden gerekend: - het rijden met de caravan bij storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van 14 meter per seconde of meer; - het niet of onvoldoende beschermen van de waterleiding en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen tegen bevriezing; - het achterlaten van kostbare zaken hetzij in de caravan of de auto hetzij zonder toezicht dan wel gedurende de nacht in de voortent/aanbouw, onverminderd de in omschreven dekking; - het achterlaten van kostbare zaken in andere dan deugdelijk afgesloten ruimten; - het als diefstalbeveiliging(en) niet aanbrengen van: - bij een caravan niet ouder dan 5 jaar met een nieuwwaarde van EUR ,- of meer: een VIP/TNO-goedgekeurd koppelings- 9 van 13

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering 310-06 01-06

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering 310-06 01-06 Algemene Voorwaarden Caravanverzekering 310-06 01-06 BELANGRIJK Uw caravan is een waardevol bezit. Iedere caravanner is zich dan ook bewust van het feit dat dit bezit en het gebruik daarvan de nodige zorg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Caravanverzekering WA/Casco- en Inboedeldekking Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Caravanverzekering WA/Casco- en Inboedeldekking Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering Algemene Voorwaarden Caravanverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden. INHOUDSOPGAVE 1 Wie zijn er verzekerd? 7 2 Waar bent u verzekerd? 7 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

VOORWAARDEN CARAVANVERZEKERING

VOORWAARDEN CARAVANVERZEKERING Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Wie zijn er verzekerd? Art. 3 Waar bent u verzekerd? Art. 4 Wat gebeurt er als de caravan niet meer in uw bezit is? Art. 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Caravan verzekering. Algemene Voorwaarden Caravan Model 380-20 Intra

Algemene Voorwaarden Caravan verzekering. Algemene Voorwaarden Caravan Model 380-20 Intra Algemene Voorwaarden Caravan Model 380-20 Intra 1 Wanneer begint uw verzekering? 1.1 De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polisblad staat. 2 Hoe lang is uw verzekering geldig? 2.1 De verzekering

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Caravanverzekering - CAR 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Caravanverzekering - CAR 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Caravanverzekering - CAR 2.1 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsomschrijvingen Pagina 2 Artikel 2: Omschrijving van de dekking Pagina 2 Artikel 3: Uitsluiting

Nadere informatie

Topcar motorrijtuigen MRTC06

Topcar motorrijtuigen MRTC06 Topcar motorrijtuigen MRTC06 Voorwaarden De MRTC06 voorwaarden bestaat uit de onderdelen hulpverlening en de verzekeringsvoorwaarden motorrijtuig, rechtsbijstand motorrijtuig, ongevallen inzittenden, schade

Nadere informatie

Model HA1501. Voorwaarden Honda Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen

Model HA1501. Voorwaarden Honda Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen INHOUDSOPGAVE Verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Algemeen Blad 2 Artikel 3 Premievaststelling Blad 4 Artikel 4 Uitsluitingen Blad 5 Artikel 5 Regeling

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Particulier MRP04

Motorrijtuigverzekering Particulier MRP04 Motorrijtuigverzekering Particulier MRP04 Algemene voorwaarden De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Model HQPG201501. Voorwaarden Honda Quality Plus Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden Honda Quality Plus motorrijtuigen

Model HQPG201501. Voorwaarden Honda Quality Plus Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden Honda Quality Plus motorrijtuigen INHOUDSOPGAVE Verzekeringsvoorwaarden Honda Quality Plus motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 12 Artikel 2 Algemeen Blad 12 Artikel 3 Premievaststelling Blad 14 Artikel 4 Uitsluitingen Blad

Nadere informatie

Pleziervaartuigenverzekering (593-14)

Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Voorwaarden Vaar Riant Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang,

Nadere informatie

IAK Motorrijtuigverzekering

IAK Motorrijtuigverzekering IAK Motorrijtuigverzekering Verzekeringsvoorwaarden MR3 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Motorrijtuigverzekering MR3 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Motorrijtuigverzekering 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekeringen MRZ07-BP

Motorrijtuigverzekeringen MRZ07-BP Motorrijtuigverzekeringen MRZ07-BP Verzekeringsvoorwaarden De MRZ07-BP voorwaarden bestaat uit de onderdelen hulpverlening en de verzekeringsvoorwaarden motorrijtuig, rechtsbijstand motorrijtuig, ongevallen

Nadere informatie

Voorwaarden. Personenautoverzekering versie 13-08

Voorwaarden. Personenautoverzekering versie 13-08 Personenautoverzekering versie 13-08 Inhoudsopgave Algemeen Verstrekte inlichtingen Wet bescherming persoonsgegevens Clausule Terrorismedekking Nederlands recht Klachtenbehandeling A Personenautoverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Inhoud De voorwaarden van het Bedrijvenpakket zijn als volgt gerangschikt: pagina Algemene voorwaarden 4 Definitie verzekeringsovereenkomst 4 Mededelingsplicht

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Caravanverzekering Verzekeringsvoorwaarden CAR 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Inhoud Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verzekerde

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (MAI-0509) Motorrijtuigen

Verzekeringsvoorwaarden (MAI-0509) Motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden (MAI-009) Motorrijtuigen Overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING. BEGRIPPEN. VERZEKERINGSGEBIED. OMVANG VAN DE DEKKING. - rubriek A Aansprakelijkheid.. - rubriek B Beperkt casco..

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Brommobiel met kenteken verzekering. Pool brommobielen BM L01-14

Polisvoorwaarden. Brommobiel met kenteken verzekering. Pool brommobielen BM L01-14 Polisvoorwaarden Brommobiel met kenteken verzekering Pool brommobielen BM L01-14 POLISVOORWAARDEN POOL BROMMOBIELEN (BM L01-14) Algemene Voorwaarden Pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

Personenauto verzekering

Personenauto verzekering Personenauto verzekering Heinenoord ssuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen EGON RG rdanta véro chmea S elta Lloyd Mondial ssistance e Europeesche Fortis SR Goudse

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering MwPV01-01

Motorrijtuigverzekering MwPV01-01 Motorrijtuigverzekering MwPV01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Motorrijtuigen AEMR08 Onderdeel Motor & Scooter AEMS08. Inhoudsopgave. Onderdeel Motorrijtuigen, AEMR08 4

Polisvoorwaarden. Onderdeel Motorrijtuigen AEMR08 Onderdeel Motor & Scooter AEMS08. Inhoudsopgave. Onderdeel Motorrijtuigen, AEMR08 4 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Motorrijtuigen AEMR08 Onderdeel Motor & Scooter

Nadere informatie

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl Polisvoorwaarden nr. 1410 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27085000 S 30597 a augustus

Nadere informatie

Voorwaarden Camperverzekering R29A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Camperverzekering R29A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Camper Onder camper wordt verstaan: a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig in de standaarduitvoering zoals door de fabrikant,

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 10 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1 Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen geregeld:

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 09 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie