Inleiding Inkoopsystematiek Blok Betreft Diensten Contractering 2015 en 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Inkoopsystematiek Blok Betreft Diensten Contractering 2015 en 2016"

Transcriptie

1 Memo Van : Sonja van Kampen Aan : college Datum : 15 december 2015 Onderwerp : Onderhandelingsresultaat C1 en C2 regionale en bovenregionale jeugdzorg Registratienummer : INT Registratiecode : *INT * Inleiding In regionaal verband is ervoor gekozen om de subsidierelatie met jeugdhulpaanbieders in 2016 voort te zetten vanwege de continuïteit aan zorg voor cliënten. In dit memo treft u een nadere uitwerking aan van de onderhandelingen en de subsidies voor instellingen in Inkoopsystematiek De uitgangspunten voor het contracteren van aanbieders zijn bij vastgesteld via het inkoop en subsidiemodel. Deze systematiek is in onderstaande tabel uitgewerkt. Blok Betreft Diensten Contractering 2015 en 2016 Blok A Wmo Inloop ontmoeting, belevingsgerichte dagbesteding ouderen en vervoer Aanbieders zijn lokaal, per gemeente, gecontracteerd. Blok B Wmo en Jeugd Ontwikkelingsgerichte dagbesteding, vervoer, kortdurend verblijf, ambulante trajecten, observatie en diagnostiek voor jeugd en volwassenen Aanbieders zijn regionaal gecontracteerd middels een aanbesteding. De zorg wordt lokaal geleverd. Blok C Jeugd C1 regionale pleegzorg en (semi-) residentiele jeugdzorg 11 jeugdhulpinstellingen worden in regionaal verband gesubsidieerd Het gaat over kinderen en jongeren met gedragsproblemen, (chronische) ziektes en/of geestelijke of lichamelijke beperkingen, die niet (langer) in hun thuissituatie behandeld kunnen worden. Dat zijn de zorgvormen: Pleegzorg Gezinshuis Deeltijd-wonen, leerhuis, fasehuis, kamertraining (24- uursbehandelgroepen open in de wijk) Beschermd wonen in het kader van de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (J- Ggz) en lichtverstandelijk gehandicapten (LVG)

2 Opname, langdurige klinische opname GGz: dit is klinische opname van kinderen en jongeren in een GGz instelling of een instelling voor verslavingszorg. Crisisopvang klinische geestelijke gezondheidszorg (GGz Consultatie en advies voor de lokale toegangspoorten zoals het gemeentelijk voorveld: (sociale) wijkteams, lokale zorgnetwerken, regieteams (inclusief deelname) en Veiligheidshuis. C1 bovenregionale pleegzorg en (semi-) residentiele jeugdzorg 8 jeugdhulpinstellingen worden in bovenregionaal verband gesubsidieerd Het gaat over kinderen en jongeren met gedragsproblemen, (chronische) ziektes en/of geestelijke of lichamelijke beperkingen, die niet (langer) in hun thuissituatie behandeld kunnen worden. Dat zijn de zorgvormen: 24-uursbehandelgroep op terrein van de instelling JeugdzorgPlus Drie leefmilieus-voorzieningen voor (L)VG op terrein, ZZP 4 en 5 Spoedopvang in het kader van spoedeisende hulp voor jeugd en opvoedhulp (J&O) C2 jeugdbescherming en jeugdreclassering 3e Gecertificeerde Instellingen worden in regionaal verband gesubsidieerd. Het gaat over: Jeugdbescherming: o OTS (ondertoezichtstelling) < 1 jaar o OTS (ondertoezichtstelling) > 1 jaar o Voogdij Jeugdreclassering: o Reguliere trajecten jeugdreclassering o Samenlooptrajecten, ITB Harde Kern, ITB Criem Consultatie en advies dranghulpverlening en nazorg Spoedeisende zorg Deelname aan de Casusoverleg Bescherming (COB). Naast de diensten uit bovenstaande tabel zijn er een drietal andere zorgonderdelen binnen de jeugdhulp: 1. Spoedzorg en de preventieve producten van Jeugdbescherming Gelderland (JBG) (consultatie en advies, dranghulpverlening, nazorg en meldingen lokale veld) worden ingekocht middels een subsidie en deze is onderdeel van de totale subsidie aan JBG die middels dit voorstel wordt verleend. JBG heeft een budgetgarantie van 2 jaar op basis van de brief van voormalig staatssecretaris Teeven. De middelen komen van alle regiogemeenten. 2. De categorie jeugdzorg die we inkopen middels betalingsovereenkomsten. Dit zijn aanbieders meestal van buiten de regio waar we géén subsidies aan verstrekken. Voogden (via rechters) en artsen zijn wettelijk bevoegd om zorg toe te wijzen aan een aanbieder die 2

3 passende zorg voor de betreffende cliënt levert, ook al heeft deze geen contract met de regio waar de cliënt woont. Een gemeente is dan verplicht om een contractuele relatie met deze aanbieder aan te gaan. Deze aanbieders hebben een betalingsovereenkomst voor zorgcontinuïteit-cliënten en cliënten met toestemming voor nieuwe instroom. Deze betalingsovereenkomsten lopen door tot de zorg voor de cliënten beëindigd is. De gemeente Nijmegen heeft deze betalingsovereenkomsten afgesloten namens de hele regio. Voor 2016 moeten deze middelen nog worden overgedragen aan de gemeente Nijmegen. 3. Het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) bevat aanbieders die landelijk zeer specialistische zorg leveren. De VNG heeft met deze geselecteerde groep zorgleveranciers prijsafspraken gemaakt voor diverse soorten zorg, zoals gespecialiseerde opvang, gespecialiseerde Jeugd-LVG en gespecialiseerde vormen van GGZ, zoals voedselweigering, autisme en eetstoornissen. De reden om deze afspraken te maken is om er voor te zorgen dat vraag en aanbod voor schaarse en voornamelijk landelijk georganiseerde functies zo effectief mogelijk op elkaar aansluiten. Om deze zorg te kunnen financieren is 2,56% van het macrobudget Jeugd gereserveerd in de begroting van de regiogemeenten. Subsidies 2016 Uit de septembercirculaire is gebleken dat het regionale budget voor jeugdhulp verder gekort wordt met 8%. Over deze bezuinigingen is onderhandeld met de aanbieders in blok C. Hierbij is ook gekeken naar de productie in 2015 om zo goed mogelijk zorgcontinuïteit binnen de budgettaire kaders te kunnen bieden. De in dit memo genoemde budgetsubsidies zijn hieruit uit voort gekomen. De korting voor 2016 komt bovenop de korting van 2015 (8-20%). 3

4 Subsidieverlening Blok C1: Pleegzorg en (semi)residentiële jeugdzorg regionaal De C1-subsidies worden verleend aan 11 instellingen, die ieder één of meer vormen van pleegzorg of (semi-) residentiële zorg voor jeugd aan de regio Nijmegen leveren. Hieronder staat een overzicht van de verschillende instellingen en de diensten die zij leveren, alsmede het resultaat van de onderhandelingen: Instelling C1 Diensten Budgetsubsidie Verschil t.o.v in % Entréa Pleegzorg, gezinshuis, 24-uurs behandelgroep in de wijk Pluryn Beschermd Wonen, 24-uurs in de wijk % Driestroom Gezinshuis, Huis om te Zijn, Moeder- Kindhuis % Karakter Opname en langdurige klinische opname GGz, Crisisopvang klinische GGz % Iriszorg Opname en langdurige klinische opname GGz, Crisisopvang klinische GGz (verslavingszorg), Beschermd Wonen RIBW Nijmegen en Rivierenland Beschermd wonen J-GGz en J-(L)VG % Pactum Pleegzorg, Gezinshuis, 24-uurs in de wijk Lindenhout Pleegzorg, gezinshuis, 24-uurs in de wijk William Schrikker Groep Pleegzorg RIBW Arnhem en Veluwevallei Beschermd wonen J-GGz en J-(L)VG % Shelterzorg * Gezinshuis n.v.t. Subtotaal *Shelterzorg is een afsplitsing van de Driestroom, bestaande uit de twee gezinshuizen De Parel en de Zandroos Betalingsovereenkomsten Naast de gesubsidieerde aanbieders zijn er ook in 2015 aparte betalingsovereenkomsten afgesloten met instellingen. De bijdragen voor de betalingsovereenkomsten die doorlopen in 2016 voor de jeugdzorg door niet-gesubsidieerde aanbieders staan in onderstaande tabel. Betalingsovereenkomsten Druten Heumen Berg en Dal Mook en Middelaar

5 Beuningen Wijchen Nijmegen Totaal C2: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Voor C2 wordt een subsidie verleent aan de drie Gecertificeerde Instellingen (GI s): Leger des Heils Jeugdbescherming en Recassering, William Schrikker Groep en Jeugdbescherming Gelderland. Wij verlenen deze subsidies voor één jaar (2016). Bij de onderhandelingen voor bij Jeugdbescherming Gelderland heeft de Teeven-brief een rol gespeeld. In de brief heeft de voormalig staatssecretaris Teeven aangegeven dat het voormalige Bureau Jeugdzorg aanspraak kan maken op een budgetgarantie gedurende twee jaar, 2015 en Hieronder een overzicht van de drie Gecertificeerde Instellingen en de resultaten van de onderhandelingen: Instelling C2 Producten Budgetsubsidie Verschil t.o.v in % Leger des Heils JB en JR 1 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: Deelname aan casusoverleg bescherming William Schrikker Groep Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: Deelname aan casusoverleg bescherming Jeugdbescherming Gelderland 2 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: Deelname aan casusoverleg bescherming Consultatie en advies Dranghulpverlening Nazorg Spoedeisende zorg Zorgmeldingen vanuit het voorveld Dienstverlening en capaciteit in Veilig Thuis Subtotaal ) Budget in 2015 was te laag vastgesteld daardoor met er budget bij en kon er geen bezuiniging gerealiseerd 2) Budgetgarantie geldt nog voor 2016 Subsidie in 2015 voor C1 en C2 Bij subsidieverlening wordt vermeld welke subsidiebedragen de betreffende organisatie in 2015 heeft ontvangen. Instelling C1 en C2 * Bedrag subsidie 2015 Entréa Pluryn De Driestroom Karakter IrisZorg RIBW Nijmegen en Rivierenland Pactum Jeugd- en Opvoedhulp Lindenhout

6 William Schrikker Groep (C1) RIBW Arnhem en Veluwevallei Leger des Heils JB en JR Jeugdbescherming Gelderland William Schrikker Groep (C2) *Pro Persona heeft in 2015 ook een subsidie ter hoogte van ontvangen. Deze organisatie heeft haar bedden afgebouwd en geen subsidieaanvraag ingediend voor Bovenregionale zorg De uitgangpunten van de bovenregionale inkoop jeugdhulp zijn als volgt: 1. Wij gaan uit van de visie bovenregionale verwerving jeugdhulp (2015) en voegen de denkrichting vanuit de werkgroep Ruimte voor Jeugdhulp toe aan onze visie. 2. Wij maken gebruik van de huidig gecontracteerde aanbieders. 3. Wij werken met de eerder ingekochte producten, maar met aangepaste en uniforme afspraken. 4. Wij werken in 2016 met budgetreservering en de daarbij behorende financiële uitgangspunten, waarbij de eerdere budgetgaranties vervallen. 5. De budgetreservering voor 2016 wordt gebaseerd op de realisatie van 2015 met een korting van minimaal 10% en maximaal 15%. 6. Aanbieders hebben zelf invloed op de hoogte van de korting door afgesproken prestaties op het gebied van de transformatie te realiseren. Hierover worden per aanbieder concrete meetbare afspraken vastgelegd. 7. We bouwen een egalisatiereservering in als instrument om eventuele piekbelastingen waarmee aanbieders geconfronteerd worden gezamenlijk op te vangen, zodat de kinderen die zorg nodig hebben dit ontvangen binnen het beschikbare budget. 8. Vooralsnog kiezen wij ervoor om geen aanpassingen te doen op de huidige tarifering. Bij dreigende overschrijdingen onderzoeken wij om dit alsnog te doen, met een maximum van 10%. Dit betekent dat er in totaal, middels dit voorstel, voor aan subsidies verleent zal worden. De voorschotten die de instellingen per januari 2016 zullen ontvangen zijn echter lager dan deze subsidiebedragen, namelijk in totaal Het verschil hiertussen zal ingezet kunnen worden ten behoeve van het bevorderen van het behalen van de transformatiedoelstellingen of ten behoeve van het opvangen van eventuele piekbelastingen bij instellingen. Het is daarom aannemelijk dat de subsidiebedragen binnen deze totale bandbreedte hoger of lager kunnen worden vastgesteld. Hieronder een overzicht van de gecontracteerde bovenregionale instellingen en de producten die de regio Nijmegen van hen afneemt: Instelling Producten Subsidie Entréa 24-uursbehandelgroep op terrein; Spoedopvang; Spoedzorg ambulant Pluryn Drie leefmilieus-voorzieningen voor (L)VG; Jeugdzorg Plus Spoedopvang op terrein Ottho Gerhard Jeugdzorg Plus

7 Heldringstichting Intermetzo 24-uurs behandelgroep op terrein; Drie leefmilieus-voorzieningen; Jeugdzorgplus Koraalgroep Drie leefmilieus-voorzieningen voor (L)VG Horizon 24-uursbehandelgroep op terrein; JeugdzorgPlus sheerenloo Drie leefmilieus-voorzieningen voor (L)VG Lindenhout 24-uursbehandelgroep op terrein Subtotaal * s Heerenloo en Lindenhout hadden in 2013 geen productie in de regio Nijmegen en daarom geen subsidie. Doordat de geleverde zorg wel declarabel was in 2015 middels een raamcontract hebben ze wel productie in Dit betekent dat er in totaal in het bovenregionale deel van de gecontracteerde jeugdhulp voor aan subsidies verleend worden. De voorschotten die de instellingen per januari 2016 zullen ontvangen zijn lager dan deze subsidiebedragen, namelijk in totaal Het verschil van 5% kan verdiend worden door de instellingen als de transformatiedoelstellingen behaald worden of als er beroep gedaan wordt op de egalisatiereserve die is ingesteld voor piekbelastingen. Subsidie in 2015 voor bovenregionale subsidies C1 Bij subsidieverlening wordt vermeld welke subsidiebedragen de betreffende organisatie in voorgaande jaren heeft ontvangen. Voor de bovenregionale subsidies staan hieronder de bedragen die de instellingen in 2015 ontvangen. Ook staat hierbij de uitnutting van de subsidie vermeld: de mate waarin de daadwerkelijke productie (conform de prognose) strookt met de verleende subsidies. Deze productie is meegenomen in de onderhandelingen over Instelling Subsidiebedrag 2015 Uitnutting 2015 (prognose) Entréa Overproductie: Pluryn Overproductie: Ottho Gerhard Onderproductie: Heldringstichting Intermetzo Onderproductie: Koraalgroep Overproductie: Horizon Overproductie: sheerenloo * Geen subsidie Overproductie: Lindenhout * Geen subsidie Overproductie: * s Heerenloo en Lindenhout hadden in 2013 geen productie in de regio Nijmegen en daarom geen subsidie. Doordat de geleverde zorg wel declarabel was in 2015 middels een raamcontract hebben ze wel productie in

8 Totaal overzicht Blok C Overzicht van de totale kosten voor regionale en bovenregionale zorg. Preventie en spoedzorg JBG Betalings Overeenkomsten C1 Regionaal C2 Regionaal Blok C1 Bovenregionaal Druten Heumen Berg en Dal Mook en Middelaar Beuningen Wijchen Nijmegen TOTAAL Totaal 8

Subsidieverlening Regionale Pleegzorg en (semi-)residentiële zorg voor jeugd 2015

Subsidieverlening Regionale Pleegzorg en (semi-)residentiële zorg voor jeugd 2015 Embargo tot 29 oktober 16.00 uur. Onderwerp Subsidieverlening Regionale Pleegzorg en (semi-)residentiële zorg voor jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Subsidievaststelling en verevening regiogemeenten Jeugdhulp 2016

Subsidievaststelling en verevening regiogemeenten Jeugdhulp 2016 Openbaar Onderwerp Subsidievaststelling en verevening regiogemeenten Jeugdhulp 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Voor het zogeheten Blok C (jeugdhulp met

Nadere informatie

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Mook en Middelaar Nr. 136841 4 augustus Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven Het college van

Nadere informatie

BIJLAGE 8. Uitgebreide Regionale Analyse op Jeugdhulp

BIJLAGE 8. Uitgebreide Regionale Analyse op Jeugdhulp BIJLAGE 8 Uitgebreide Regionale Analyse op Jeugdhulp 1. INLEIDING In dit hoofdstuk rapporteert het Regionaal Ondersteuningsbureau over de uitvoering van de Jeugdwet over twee periodes van 2016: van januari

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0011631. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0011631. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Datum 28 oktober

Nadere informatie

Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 73755 11 december 2014 Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

2. De opdracht Wmo en Jeugd Regio Nijmegen definitief te gunnen aan de Combinatie voor een bedrag van 18.925.647.

2. De opdracht Wmo en Jeugd Regio Nijmegen definitief te gunnen aan de Combinatie voor een bedrag van 18.925.647. Collegevoorstel Embargo tot 29 oktober 16.00 uur. Onderwerp Inkoop nieuwe Wmo- en Jeugdzorgtaken Blok B Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting We hebben

Nadere informatie

Subsidies 2017 Jeugdhulp

Subsidies 2017 Jeugdhulp Openbaar Onderwerp Subsidies 2017 Jeugdhulp Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Voor 2017 wordt opnieuw subsidie verstrekt aan drie Gecertificeerde Instellingen en het Time-Out

Nadere informatie

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 Opgesteld door: G5 Team Bovenregionale Inkoop en Contractmanagement Datum: 26 mei 2016 Versie: ter bestuurlijke instemming naar inkoop G5 Vooraf Vanuit

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

Subsidieverlening Innovatie Regionale Pleegzorg en residentiële zorg voor jeugd 2015

Subsidieverlening Innovatie Regionale Pleegzorg en residentiële zorg voor jeugd 2015 Onderwerp Subsidieverlening Innovatie Regionale Pleegzorg en residentiële zorg voor jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op basis

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regiopodium Jeugd, 22 maart Regio Gooi en Vechtstreek

Jeugdhulp. Regiopodium Jeugd, 22 maart Regio Gooi en Vechtstreek Jeugdhulp Regiopodium Jeugd, 22 maart 2016 1 Regio Gooi en Vechtstreek Agenda 1. Een paar vragen 2. Jeugdwet en samenwerking regiogemeenten 3. Zorgvormen 4. Gezamenlijke onderwerpen (van transitie naar

Nadere informatie

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 1. Samenwerking Regio 2. Traject 3. Inkoop- en subsidiemodel 4. Sturings-

Nadere informatie

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein Productenoverzicht sociaal domein In het onderstaande overzicht staat per transitie aangegeven wat voor producten er zijn en op wat voor wijze deze producten worden ingekocht. De producten in het groen

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 17 december 2014 / 155/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013

Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013 Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013 Programma 19.00-19.30 Inloop 19.30-19.35 Opening Regionaal transitiearrangement jeugd

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzs Basis ggz Traject - Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzd Basis ggz diagnostiek Traject - GGZ ambulant Specialistische ggz Specialistische

Nadere informatie

Verlenging overeenkomst Combinatie Wmo en Jeugdhulp

Verlenging overeenkomst Combinatie Wmo en Jeugdhulp Openbaar Onderwerp Verlenging overeenkomst Combinatie Wmo en Jeugdhulp Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Voor 2017 moeten de zorgaanbieders voor de nieuwe Wmo en Jeugdhulp

Nadere informatie

Contractering jeugdhulp 2016 in Holland Rijnland. Terugblikken en vooruitzien!

Contractering jeugdhulp 2016 in Holland Rijnland. Terugblikken en vooruitzien! Contractering jeugdhulp 2016 in Holland Rijnland Terugblikken en vooruitzien! 1 Welke hulp wordt gecontracteerd? Vrijwillig kader Jeugd en opvoedhulp: bv pleegzorg, ambulante/residentiele hulp, crisishulp

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Afrekening en subsidievaststelling nieuwe Wmo en Jeugdhulp 2015

Afrekening en subsidievaststelling nieuwe Wmo en Jeugdhulp 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Afrekening en subsidievaststelling nieuwe Wmo en Jeugdhulp 2015 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 17 mei 2016 hebben wij de Jaarrapportage

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo 19 november 2014 Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement Fokke en sukke 2 Terugblik sinds 11 juni 2014 Grote veranderingen voor klanten,

Nadere informatie

Alléén reguliere begeleiding en persoonlijke verzorging Wmo 02A03 02A17 03A03 Specialistische- én reguliere begeleiding Wmo 02A03 02A17 02A05 02A20

Alléén reguliere begeleiding en persoonlijke verzorging Wmo 02A03 02A17 03A03 Specialistische- én reguliere begeleiding Wmo 02A03 02A17 02A05 02A20 Versie 2.0 dd 17-01-2018 Alléén reguliere begeleiding en persoonlijke verzorging Wmo 02A03 02A17 03A03 Specialistische- én reguliere begeleiding Wmo 02A03 02A17 02A05 02A20 Dagbesteding Wmo 07A03 Home

Nadere informatie

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Hoofdcategorie Subcategorie Product Jeugd - Ambulante behandeling - JGGZ 51 - Generalistische basis-ggz 51000 - Toewijzing Generalistische

Nadere informatie

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85%

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% , Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) per uur 43,17 36,70 H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) per uur 51,76 43,99 H132 Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) per

Nadere informatie

Openbaar. Regionale contractering nieuwe Wmo en Jeugdhulp Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn

Openbaar. Regionale contractering nieuwe Wmo en Jeugdhulp Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Regionale contractering nieuwe Wmo en Jeugdhulp 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Voor 2016 moeten de zorgaanbieders voor

Nadere informatie

Raadsmemo. Gemeente Mook en Middelaar INIM M M

Raadsmemo. Gemeente Mook en Middelaar INIM M M Raadsmemo Gemeente Mook en Middelaar Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK Bezoekadres: Raadhuisplein 6 Mook Telefoon: (024) 696 91 11 Fax: (024) 696 19 39 E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.n1 Internet:

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief -- Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering onderdelen: GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering Domein Productgroep Productnaam E eenheid regionaal TARIEF contract PGB 75% netwerktarief Begeleiding, Persoonlijke verzorging en (kortdurend) Verblijf

Nadere informatie

Openbaar. Inkoopnotitie bovenregionale inkoop G6 jeugdhulp

Openbaar. Inkoopnotitie bovenregionale inkoop G6 jeugdhulp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inkoopnotitie bovenregionale inkoop G6 jeugdhulp Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Zes Gelderse regio's hebben op basis van eerdere bestuurlijke

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Managementrapportage nieuwe Wmo en Jeugdhulp 1 e half jaar 2015

Managementrapportage nieuwe Wmo en Jeugdhulp 1 e half jaar 2015 Collegevoorstel Embargo tot persbriefing op 7 oktober 2015 Onderwerp Managementrapportage nieuwe Wmo en Jeugdhulp 1 e half jaar 2015 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In

Nadere informatie

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 34421 3 maart 2017 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, overwegende

Nadere informatie

Tarieven Ambulante ondersteuning, drang uur

Tarieven Ambulante ondersteuning, drang uur Tarieven Ambulante ondersteuning, drang 09.00 10.30 uur 1. Humanitas DMH 2. Plushome 3. St. Jeugdbescherming Gelderland 4. Stichting OnderDak 5. William Schrikker Groep 6. Zorggroep Kans Tarieven Ambulante

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Regio Gooi en Vechtstreek Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs m.vanelten@regiogv.nl 06-13122989 1 Regio Gooi en Vechtstreek 29 maart 2016 programma 1. Ingewikkelde tijd 2. Regio

Nadere informatie

Datum Besluit Vervolgprocedure

Datum Besluit Vervolgprocedure AdviesNota AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPENBAAR Datum : 17-11-2014 Afdeling : Beleid en Bedrijfsvoering Casenr. : BWZ14.0465 Adviseur : G. Bijlsma GB/5 72 Doc.nr. : BW14.0717 Medeadviseur(s) : G. Assies

Nadere informatie

Onderwerp Financieel beeld Transitie Jeugdhulp regio Nijmegen en Mandaatregeling subsidie regionale jeugdhulp

Onderwerp Financieel beeld Transitie Jeugdhulp regio Nijmegen en Mandaatregeling subsidie regionale jeugdhulp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieel beeld Transitie Jeugdhulp regio Nijmegen en Mandaatregeling subsidie regionale jeugdhulp Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Definitieve lijst landelijke inkoop VNG

Definitieve lijst landelijke inkoop VNG Definitieve lijst landelijke inkoop VNG Voor onderstaande functies sluit de VNG op landelijk niveau raamcontracten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen. Functie Aanbieders Programma van Eisen 1:

Nadere informatie

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen;

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 14192 18 februari 2015 Financieel Besluit jeugdhulp gemeente Kapelle 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de

Nadere informatie

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten Reacties en vragen aanbieders bij de marktconsultatie van 27 augustus 2015 1 Onderwerp: productindikking Wmo, Jeugd Ambulant en Jeugd Residentieel Versie: 16 september 2015 Wmo Onderwerp Reactie aanbieders

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek Inkoop jeugd Kenniscarrousel, 9 juni 2016 1 Regio Gooi en Vechtstreek Agenda 1. Een paar vragen 2. Stip op de horizon 3. Wat gaat veranderen? 4. Afpellen: gedwongen kader, ambulante jeugdhulp, dagverblijf,

Nadere informatie

Bijlage 2 : Bedrag per instelling

Bijlage 2 : Bedrag per instelling Bijlage 2 : Bedrag per instelling Aangeschreven instelling Soort jeugdhulp 80 % van het huidig jeugdbudget 2012 om zowel de zorg te continueren als nieuwe instroom op te pakken Adelante jggz (ambulante

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers 2011

Factsheet Jeugd in cijfers 2011 Factsheet Jeugd in cijfers 0 Regio West-Brabant West Factsheet Jeugd in cijfers 0 regio West-Brabant West Voorwoord In deze factsheet presenteren we een selectie van cijfers betreffende het aantal uit

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Informatienotitie resultaat inkoop voorzieningen jeugdhulp en Wmo 2016 DATUM 28 januari 2016 BIJLAGE Zorgproducten

Nadere informatie

Startbijeenkomst inkoop Jeugdhulp Regio FoodValley. 9 juli 2015

Startbijeenkomst inkoop Jeugdhulp Regio FoodValley. 9 juli 2015 Startbijeenkomst inkoop Jeugdhulp Regio FoodValley 9 juli 2015 Agenda Opening Uitgangspunten inkoop 2016 Bestuurlijk Aanbesteden Procesovereenkomst en deelovereenkomsten Voorstel invulling adviestafels

Nadere informatie

Aanbod jeugdhulp 2017 gemeente Zeewolde

Aanbod jeugdhulp 2017 gemeente Zeewolde Aanbod jeugdhulp 2017 gemeente Zeewolde Dit overzicht bevat alle gecontrateerde aanbieders van jeugdhulp waar in 2016 gebruik van is gemaakt. De gemeente Zeewolde heeft echter met meerdere aanbieders een

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

H100 Dagbesteding 32T14 118 Groepshulp licht 32T08 119 Groepshulp middel 32T08 120 groepshulp zwaar 32T08 201 individuele jeugdhulp licht 32T07 202

H100 Dagbesteding 32T14 118 Groepshulp licht 32T08 119 Groepshulp middel 32T08 120 groepshulp zwaar 32T08 201 individuele jeugdhulp licht 32T07 202 productcode omschrijving Toewijzing H100 Dagbesteding 32T14 118 Groepshulp licht 32T08 119 Groepshulp middel 32T08 120 groepshulp zwaar 32T08 201 individuele jeugdhulp licht 32T07 202 individuele jeugdhulp

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inkoop en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ regio Nijmegen. BW-nummer

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inkoop en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ regio Nijmegen. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inkoop en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ regio Nijmegen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op basis van

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

brief aan staatssecretaris F. Teeven over functies Bureau Jeugdzorg Gelderland

brief aan staatssecretaris F. Teeven over functies Bureau Jeugdzorg Gelderland Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan staatssecretaris F. Teeven over de functies van Bureau Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Landelijke inkoop en ondersteuning bovenregionale inkoop. VNG Geert Schipaanboord Bijeenkomst aanbieders jeugd-ggz 21 augustus 2014

Landelijke inkoop en ondersteuning bovenregionale inkoop. VNG Geert Schipaanboord Bijeenkomst aanbieders jeugd-ggz 21 augustus 2014 Landelijke inkoop en ondersteuning bovenregionale inkoop VNG Geert Schipaanboord Bijeenkomst aanbieders jeugd-ggz 21 augustus 2014 Inhoud 1. Landelijke inkoop specialistische zorg korte stand van zaken

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Gunning Dyslexie. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn.

Gunning Dyslexie. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn. Openbaar Onderwerp Gunning Dyslexie Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Voor 2017 moeten de zorgaanbieders voor de nieuwe Wmo en Jeugdhulp opnieuw gecontracteerd

Nadere informatie

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een beperking

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een beperking Bijlage bij besluit: Toelichting op individuele voorzieningen Nadere definiëring van individuele voorzieningen Doelgroep Via inkoop lokaal Generalistische basis GGz 18 jaar met psychische problemen Via

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd Toelichtingen Jeugd Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk

Nadere informatie

Inkoop & subsidie 2018

Inkoop & subsidie 2018 Inkoop & subsidie 2018 AGENDA 1.Welkom en korte inleiding door Myra van den Hoed 2. Stand van zaken Inkoop en subsidie 2017 3. Jeugdhulp Transformatie 2018 4. Jeugdhulp Kenmerken Model 2018 5. Jeugdhulp

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft het verleningsbesluit aan Rubicon voor Jeugdhulp over 2015 d.d. 4 november 2015 ingetrokken;

B&W Vergadering. 2. Het college heeft het verleningsbesluit aan Rubicon voor Jeugdhulp over 2015 d.d. 4 november 2015 ingetrokken; 2.2.22 Subsidievaststellingen Jeugdhulp 2015 1 Dossier 573 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 573 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 26 juli 2016 Agendapunt 2.2.22 Omschrijving Subsidievaststellingen

Nadere informatie

Marktconsultatie zorginkoop 2016

Marktconsultatie zorginkoop 2016 Marktconsultatie zorginkoop 2016 27 augustus 2015 Programma 14.00 Welkom 14.10 Doel en Programma 14.15 Voorstel productindikking en tarieven 14.45 Pauze 14.50 Consultatie productindikking en tarieven (twee

Nadere informatie

Profielen 150,00 380,00 665,00 Maand

Profielen 150,00 380,00 665,00 Maand BIJLAGE 7 Tarievenblad Jeugdhulp Profielen Jeugd met Beperking Basis Aanvullend Intens Eenheden Profielen 150,00 380,00 665,00 Maand Circa 80% van alle ambulante hulpverlening voor Jeugd met een Beperking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Inkoop en subsidieverlening 2018 en op onderdelen doorkijk 2019

Inkoop en subsidieverlening 2018 en op onderdelen doorkijk 2019 Inkoop en subsidieverlening 2018 en op onderdelen doorkijk 2019 Op 27 juni informeert de gemeente Almere u over de ontwikkelopgaven en het proces rondom de inkoop en subsidieverlening voor 2018. In deze

Nadere informatie

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0 Versie: februari 2016 Deze tabel geeft alle productcodes weer die zijn opgenomen in het informatiemodel voor ijw 2.0, versie 1.3. De productcodes worden weergegeven per productcategorie en met bronvermelding.

Nadere informatie

Nr Product Code nieuw Hoofdgroep Doel-groep Doelgroepbeschrijving Omschrijving product Resultaat/doel Eenheid Bijzonderheden

Nr Product Code nieuw Hoofdgroep Doel-groep Doelgroepbeschrijving Omschrijving product Resultaat/doel Eenheid Bijzonderheden Nr Product Code nieuw Hoofdgroep Doel-groep Doelgroepbeschrijving Omschrijving product Resultaat/doel Eenheid Bijzonderheden 1 Time- outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 Time- outvoorziening/ tussenvoorziening

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

2*. Raadsvoorstel GEMEENTE LEUNINGEN. Jaarrapportage 2015 en eindafrekening decentralisaties Wmo en Jeugd. Raadsvergadering 12 juli 2016

2*. Raadsvoorstel GEMEENTE LEUNINGEN. Jaarrapportage 2015 en eindafrekening decentralisaties Wmo en Jeugd. Raadsvergadering 12 juli 2016 GEMEENTE 2*. LEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Jaarrapportage 2015 en eindafrekening decentralisaties Wmo en Jeugd Raadsvergadering 12 juli 2016 Nummer(agenda) Commissie 1 Registratienummer BW16.00341

Nadere informatie

Openbaar. Stopzetten innen ouderbijdrage Jeugdwet. Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel.

Openbaar. Stopzetten innen ouderbijdrage Jeugdwet. Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Stopzetten innen ouderbijdrage Jeugdwet Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Ons college heeft op 4 maart jl. in het Raadskamerdebat

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

De Waag, onderdeel van Stichting De Forensische Zorg specialisten

De Waag, onderdeel van Stichting De Forensische Zorg specialisten Aanbod jeugdhulp 2017 gemeente Zeewolde Dit overzicht bevat alle gecontrateerde aanbieders van jeugdhulp waar in 2016 gebruik van is gemaakt. De gemeente Zeewolde heeft echter met meerdere aanbieders een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop en subsidieverlening 2016. Dinsdag 30 juni 2015

Informatiebijeenkomst Inkoop en subsidieverlening 2016. Dinsdag 30 juni 2015 Informatiebijeenkomst Inkoop en subsidieverlening 2016 Dinsdag 30 juni 2015 Programma 15.00-15.15 uur Inloop 15.15-15.30 uur Opening door Allet Dopmeijer, adjunct-directeur Dienst Sociaal Domein 15.30-16.00

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

Managementrapportage ROB zorg en ondersteuning 2016

Managementrapportage ROB zorg en ondersteuning 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Managementrapportage ROB zorg en ondersteuning 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met de Managementrapportage (marap) 2016

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de 2.1.3 Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 1 Dossier 2158 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2158 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 12 september 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving

Nadere informatie

Verdeling tussen algemene en individuele voorzieningen of maatwerkvoorzieningen

Verdeling tussen algemene en individuele voorzieningen of maatwerkvoorzieningen Onderwerp : Verschil algemene en maatwerkvoorzieningen of individuele voorzieningen Registratienummer : at14002134 Registratiecode : *at14002134* Auteur : André Goudriaan Status : Openbaar Verdeling tussen

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT

JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT INHOUD VAN DE PRESENTATIE Cijfers en aantallen Hoe staan wij er financieel voor? Zorggebruik en aantal cliënten per gemeente Overzicht gecontracteerde instellingen

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober

Nadere informatie

1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s

1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s 1 2 1. Afronding contracten aanbieders Jeugd Awbz binnen beschikbaar budget: 6.532.103 inclusief innovatiebudget 2. De vier zijn Lijn 5, De Waerden, s Heeren Loo en EsDeGe Reijgersdaal. Middelgrote en

Nadere informatie

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Productcode Jeugd vanaf 1-1-2015 Oude en Nieuwe Product omschrijving Containercode Tarief Eenheid 34500 Persoonlijke verzorging 34106 *Persoonlijke verzorging

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief -- Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D5 (PA 21 december 2016) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Bijlage 1 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Lekstroom Productnaam Productcategoricode Product- Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Consultatie & screening regulier 45 45A04 Uur 80,- (post)hbo;

Nadere informatie

Transitie Beschermd Wonen. Amsterdam/Rotterdam

Transitie Beschermd Wonen. Amsterdam/Rotterdam Transitie Beschermd Wonen Amsterdam/Rotterdam 13 april 2014 Keuzes ten aanzien van Strategie Prioriteiten De stip op de horizon Innovaties Strategie Niet zo, Strategie maar zo Strategie Nadruk op continuïteit

Nadere informatie

Status landelijke raamovereenkomsten en bovenregionale modelovereenkomsten. Geert Schipaanboord 20 juni 2014

Status landelijke raamovereenkomsten en bovenregionale modelovereenkomsten. Geert Schipaanboord 20 juni 2014 Status landelijke raamovereenkomsten en bovenregionale modelovereenkomsten Geert Schipaanboord 20 juni 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Raamcontracten landelijk specialistische zorg a) Stand van zaken b) Definitieve

Nadere informatie

Inkoop Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland. 21 juni 2016

Inkoop Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland. 21 juni 2016 Inkoop Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland 21 juni Inhoud huisstijl Algemene Inleiding: Viola Zevenhuizen Interactief Aankoopsysteem Coen Gribbroek Marktconsultatie: Roelie Buter 2 Communicatie: Angela

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2015 / 020. Naam Financieel besluit gemeente Nijmegen WMO 2015 en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2015

Jaartal / nummer 2015 / 020. Naam Financieel besluit gemeente Nijmegen WMO 2015 en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2015 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2015 / 020 Naam Financieel besluit gemeente Nijmegen WMO 2015 en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2015 Publicatiedatum 22 december 2014 Opmerkingen

Nadere informatie

Bijlage bij nadere regels Jeugdhulp: Toelichting op individuele voorzieningen

Bijlage bij nadere regels Jeugdhulp: Toelichting op individuele voorzieningen Bijlage bij nadere regels Jeugdhulp: Toelichting op individuele voorzieningen Nadere definiëring van individuele voorzieningen Doelgroep Via inkoop lokaal Generalistische basis GGz 18 jaar met psychische

Nadere informatie

Regionale raadsinformatiebijeenkomst. IJsselstein, 29 oktober 2014. Welkom

Regionale raadsinformatiebijeenkomst. IJsselstein, 29 oktober 2014. Welkom Regionale raadsinformatiebijeenkomst IJsselstein, 29 oktober 2014 Welkom Marijke van Beukering-Huijbregts Wethouder IJsselstein Doel van deze bijeenkomst Informeren over het proces en de resultaten inkoop

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA)

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA) Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Eenheid Gemiddeld (NZA) PGB = PGB bij inschakeling sociaal netwerk = maximaal 50% maximaal 75% van NZA tarief tot max 20 van gemiddeld euro per en 30 euro

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

PERCEEL VERBLIJF. s Heerenloo, Timon, Intermetzo, Eleos, Stichting Breder, Driestroom, GGZ Centraal, Karakter, Pluryn, Youké

PERCEEL VERBLIJF. s Heerenloo, Timon, Intermetzo, Eleos, Stichting Breder, Driestroom, GGZ Centraal, Karakter, Pluryn, Youké PERCEEL VERBLIJF s Heerenloo, Timon, Intermetzo, Eleos, Stichting Breder, Driestroom, GGZ Centraal, Karakter, Pluryn, Youké Eerste werkgroep 10 september Cascadering alles bezien in relatie met elkaar

Nadere informatie

Acief informeren van de Raad. Collegevoorstel Embargo tot 30 oktober. Onderwerp Transitiearrangement Jeugd regio Nijmegen.

Acief informeren van de Raad. Collegevoorstel Embargo tot 30 oktober. Onderwerp Transitiearrangement Jeugd regio Nijmegen. Collegevoorstel Embargo tot 30 oktober Onderwerp Transitiearrangement Jeugd regio Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer - Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeenten in

Nadere informatie