De afschrikking voorbij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De afschrikking voorbij"

Transcriptie

1 De afschrikking voorbij Een empirische studie naar afschrikking, generale preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche Karin van Wingerde a

2 De afschrikking voorbij Een empirische studie naar afschrikking, generale preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche C.G. van Wingerde ISBN: Vormgeving: C.G. van Wingerde/ E. Vonk Omslagbeeld: E. Vonk Dit boek is een uitgave van: aolf Legal Publishers (WLP) Postbus CB Nijmegen Tel: Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De bij toepassing van artikel 16B en 17 Auteurswet 1912 wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet 1912 dient men zich tevoren tot de uitgever te wenden. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden C.G. van Wingerde

3 De afschrikking voorbij Een empirische studie naar afschrikking, generale preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche Beyond deterrence Deterrence, prevention, and compliance in the Dutch waste industry Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens besluit van het College voor Promoties. De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 6 december 2012 om uur door Catharina Geertruida van Wingerde geboren te Delft

4 Promotiecommissie Promotor: Prof.dr. H.G. van de Bunt Overige leden: Prof.mr. A.B. Blomberg Prof.dr. W. Huisman Prof.dr. S.P. Kaptein Copromotor: Dr. J.G. van Erp

5 Voor mijn ouders

6

7 Woord vooraf Experience: that most brutal of teachers, but you learn. My God, do you learn. (C.S. Lewis). Tijdens een van de eerste congressen die ik in het kader van dit onderzoek bezocht, sprak ik een door de wol geverfde jurist die zich bezighield met de strafrechtelijke handhaving van organisatiecriminaliteit. Na enige beleefdheden te hebben uitgewisseld, vroeg mijn gesprekspartner waar ik mij zoal mee bezighield. Met enige trots vertelde ik hem over mijn promotieonderzoek. En waar gaat dat dan over?, vroeg hij. Ik antwoordde dat het ging over de vraag in hoeverre er van sancties een afschrikwekkende werking uitgaat op het gedrag van bedrijven in de afvalbranche. Ja, ja, antwoordde hij, dat zal dan wel een dun boekje worden, want we weten toch al lang dat straffen niet helpt. Met die uitspraak leek mijn onderzoek in de kiem te worden gesmoord. Ik kwam er pas later achter dat dergelijke uitspraken pasten bij het onderwerp dat ik onderzocht. De vraag of (be)straffen bijdraagt aan de preventie van ongeoorloofd gedrag, is in zekere zin zo alledaags dat vrijwel iedereen daar wel iets van vindt. Toch heb ik het vaak, zeker in het begin maar ook nu het (toch niet al te dunne!) boek(je) er ligt, moeilijk gevonden daarin mijn eigen weg te vinden. Ik ben daarom blij dat ik dat niet alleen heb hoeven doen. Op deze plaats wil ik graag al die personen bedanken die daaraan hebben bijgedragen. Dit boek was er, om te beginnen, niet geweest zonder alle personen die ik voor deze studie heb mogen interviewen: milieucoördinatoren, directeuren van afvalbedrijven, toezichthouders en deskundigen. Zij hebben mij wegwijs gemaakt in de wereld van het afval en me laten zien hoe zij sancties in de dagelijkse praktijk ervaren en toepassen. Hun bereidheid om aan het onderzoek mee te werken en de openhartigheid waarmee zij dat deden, heb ik zeer gewaardeerd. Een volgend woord van dank is natuurlijk voor diegenen die dit avontuur met mij zijn aangegaan, mijn promotor Henk van de Bunt en copromotor Judith van Erp. Beste Henk, ik herinner me nog goed het moment dat aanzette tot dit onderzoek. Ik was nog student-assistent en deed samen met jou onderzoek naar misbruik van buitenlandse rechtspersonen. Het schrijfproces was net begonnen en jij kwam op een middag de kamer van de student-assistenten binnen en vroeg me aan het einde van de dag nog even bij je langs te lopen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk meteen dacht dat mijn eerste teksten totaal de plank hadden misgeslagen. Maar gelukkig vroeg je me wat mijn plannen voor na mijn studie waren en of ik niet geïnteresseerd was om mijn tijd aan de universiteit nog wat te verlengen. Hoewel ik de beslissing om aan dit promotietraject te beginnen achteraf gezien wat naïef en onbezonnen heb genomen, heb ik er

8 geen moment spijt van gehad. Dank voor de kansen die je me hebt geboden; voor de inspiratie; voor de vrijheid om mijn onderzoek op mijn manier in te richten; en dank voor je betrokkenheid, dat heb ik (en dat doe ik nog!) enorm gewaardeerd. Judith, ik vraag me wel eens af wat er van dit boek zou zijn geworden als jij je er niet tegenaan had bemoeid. Ik vermoed dat het een aaneenschakeling van citaten was geworden zonder veel distantie en diepgang. Jij hebt me als geen ander de fijne en soms wat grovere kneepjes van het doen van wetenschappelijk onderzoek bijgebracht. Enorm bedankt voor je betrokkenheid, je enthousiasme voor mijn onderzoek en de kansen die je me hebt geboden om me naast mijn onderzoek verder te ontplooien. Veel dank gaat ook uit naar de leden van de leescommissie, Aletta Blomberg, Wim Huisman en Muel Kaptein voor het beoordelen van het manuscript. Wat is het fijn om onderzoek te kunnen doen in zo n inspirerende en gezellige werkomgeving als de EUR! Zonder iemand tekort te willen doen, wil ik in het bijzonder Joep, Tirza en Krista bedanken. Jullie hebben meer dan eens als klankbord gefungeerd en die rol was jullie nooit te gek. Bedankt voor de goede tijd, jullie interesse in mijn onderzoek en jullie scherpzinnige commentaar op delen van dit boek. En Joep, met jou als paranimf weet ik zeker dat het met de verdediging op de flanken wel goed zit! Zeer inspirerend waren ook de gesprekken over managementsystemen, vertrouwen en toezicht met Martin de Bree, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. De drukke bezetting van het door ons georganiseerde symposium over systeemtoezicht in de procesindustrie in 2010, maakt duidelijk dat er over die onderwerpen de komende jaren nog veel te discussiëren valt. Dear Abi, thanks for your encouragement and inspiration. I am glad that we are both finished now and I am looking forward to meeting you for coffee many times yet to come. Ook wil ik graag mijn collega s bij de Rekenkamer Rotterdam bedanken voor de tijd die zij mij hebben gegund bij de afronding van dit onderzoek. Abiola Makinwa en Shona Dickson bedank ik bovendien voor het corrigeren van de Engelstalige samenvatting. Dan is het tijd om diegenen te bedanken die het meest dichtbij mij staan. Syl, je weet niet half hoeveel het heeft betekend om in de laatste fase af en toe in alle rust in jouw huis te kunnen schrijven en om daarna stoom af te blazen tijdens onze gezamenlijke trainingen. Ed, bedankt voor het grote enthousiasme en de creativiteit waarmee je de prachtige omslag voor dit boek hebt ontworpen en me hebt geholpen bij de opmaak van het boek. Lieve Sanne, wat had ik toch gemoeten als jij niet vanuit twee deuren verder die lange grijze gang in het L-gebouw had laten stralen. Je hebt me door de moeilijke momenten heen gesleept en met jouw gezelligheid, luisterend oor en nuchtere kijk op de dingen heb je het proefschrift schrijven heel wat aangenamer gemaakt! Het is voor mij geheel vanzelfsprekend dat jij als mijn paranimf naast me zal staan. Je viii

9 bent daarnaast een dierbare vriendin geworden en ik hoop op nog vele mooie (culi-)momenten samen! Lieve Maris, in de vijfentwintig jaar dat wij elkaar nu kennen hebben we heel wat lief en leed gedeeld en ontzettend veel plezier gemaakt. Hoewel je er fysiek niet bij kunt zijn de 6 e, weet ik dat wij altijd en overal in gedachten bij elkaar zijn! Ook mijn schoonfamilie verdient een dikke pluim! Jullie hebben mij al weer heel wat jaren geleden inmiddels als een eigen dochter in jullie midden opgenomen en me de vrijheid gegeven mijzelf te zijn. We hebben elkaar de afgelopen tijd naar mijn smaak veel te weinig gezien, maar ik verheug me nu al weer op de vele etentjes, verjaardagen en andere feesten en partijen. Çok teşekkürler! Lieve Sanne, Milou en Leonie, jullie zijn de liefste zussen die iemand zich maar kan wensen. Als jullie er zijn, gaat de wereld een klein beetje stralen! Drie mensen hebben, tot slot, op een heel bijzondere manier bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Lieve pap, ik heb grote bewondering voor het enthousiasme en de vastberadenheid waarmee jij de dingen doet die je lief zijn. Ik geloof dat ik toch meer dan ik soms wil toegeven op je lijk, want zonder ook maar een klein beetje van die eigenschappen was dit boek nooit afgekomen. Lieve mam, jouw rust, vertrouwen en relativeringsvermogen heb ik helaas heel wat minder in de genen. Maar jij bent er gelukkig altijd om dat een beetje in te stralen. Lieve pap en mam, ik weet dat jullie ongelofelijk trots zijn op wat Sanne, Milou, Leonie en ik hebben bereikt en op wie we zijn geworden. Maar dat hebben jullie toch echt aan jezelf te danken: het is een groot voorrecht om in zo n enorm fijn nest te kunnen opgroeien. Om die reden en nog heel veel meer draag ik dit boek aan jullie op. Het laatste woord van dank is voor diegene die het schrijven van dit boek van het meest dichtbij heeft meegemaakt. Lieve Tevfik, dat jij je niet hebt laten afschrikken door dit onderzoek, is misschien wel de belangrijkste bevestiging van de conclusies die ik in dit boek trek. Het moet namelijk vooral voor jou een straf zijn geweest om dit proces mee te maken. Gelukkig versta jij de kunst van het relativeren als geen ander en daarmee heb je er steeds opnieuw weer voor gezorgd dat ik toch het vertrouwen had dat het af zou komen. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd over talloze onderwerpen, maar van jou leer ik iedere dag opnieuw één van de belangrijkste lessen in een mensenleven en dat is hoe te genieten. Ik prijs me gelukkig dat ik dit alles met jou kan delen. Karin van Wingerde Rotterdam, oktober 2012 ix

10

11 Afkortingen AbRvS Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State AFM Autoriteit Financiële Markten AMvB Algemene Maatregel van Bestuur AOO Afval Overleg Orgaan APS Amsterdam Port Services ATF Afval Terminal Friesland ATM Afvalstoffen Terminal Moerdijk AVI Afvalverbrandingsinstallatie AVR Afval Verwerking Rijnmond Awb Algemene wet bestuursrecht Bor Besluit omgevingsrecht BRBS Branchevereniging Recycling, Breken en Sorteren BRTF Better Regulation Task Force Brzo 1999 Besluit risico s zware ongevallen 1999 BV Besloten vennootschap CBS Centraal Bureau voor de Statistiek CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CTOA Commissie Toekomstige Organisatie Afvalverwijdering DCMR Decentrale Milieudienst Rijnmond DGMH Directoraat Generaal Milieuhygiëne DNB De Nederlandsche Bank DSB Dirk Scheringa Bank EC Europese Commissie ECWM Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer EMAS Eco Management and Audit Scheme EMK Exploitatiemaatschappij Krimpen EPA Environmental Protection Agency EVOA Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen Eural Europese afvalstoffenlijst FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst GRI Global Reporting Initiative HOI Havenontvangstinstallatie HR Hoge Raad IPPC Integrated Pollution Prevention and Control IOOV Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ISO International Organization for Standardization Ivb Inrichtingen- en vergunningenbesluit KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu KLPD Korps Landelijke Politiediensten

12 KvK LAP LMA Marpol NEN NGO NIWO NMa NVRD OM OHSAS OSHA OVV PbEG PBL RIVM RvA SER SHEQ Sr Stb. Stcrt. TCA TCR VA VCA VIHB VROM Wabm Wabo Wageningen UR WED Wm WODC Wvo WCA Wvvs Kamer van Koophandel Landelijk Afvalbeheerplan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen Marine Pollution-verdrag Nederlands Normalisatie-instituut Non-governmental organization Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Vereniging voor Afvalen Reinigingsdiensten Openbaar Ministerie Occupational Health and Safety Assessment Series Occupational Safety and Health Administration Onderzoeksraad Voor Veiligheid Publicatieblad Europese Gemeenschappen Planbureau voor de Leefomgeving Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Raad voor Accreditatie Sociaal-Economische Raad Safety, Health, Environment, Quality Wetboek van Strafrecht Staatsblad Staatscourant Tankcleaning Amsterdam Tankcleaning Rotterdam Vereniging Afvalbedrijven Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Wet algemene bepalingen milieuhygiëne Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wageningen Universiteit & Researchcentrum Wet op de Economische Delicten Wet milieubeheer Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum Wet verontreiniging oppervlaktewateren Wet Chemische Afvalstoffen Wet voorkoming verontreiniging door schepen xii

13 Inhoudsopgave Woord vooraf Afkortingen vii xi 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ontwikkelingen in het toezicht op ondernemingen: groei en tegenkrachten De roep om strenger straffen in de risicomaatschappij De andere kant van de medaille: governance en reguleringskapitalisme 1.3 Doel- en vraagstelling 1.4 Afbakening 1.5 Opbouw van dit boek Ontwikkelingen in het afschrikkingsonderzoek 2.1 Inleiding 2.2 Hoe werkt afschrikking? 2.3 Historische ontwikkeling van het afschrikkingsperspectief Oorsprong van het afschrikkingsperspectief Opkomst van de positivistische criminologie: rationaliteit op zijn retour Heropleving in de jaren De economische benadering van misdaad en straf Conclusie: de kern van het afschrikkingsperspectief 2.4 Voorkomt de dreiging van sancties dat regels worden overtreden? Empirische bevindingen Inleiding Objectivistisch afschrikkingsonderzoek Van de objectieve kosten van bestraffing naar percepties van de pakkans en de strafmaat De informele kosten van bestraffing Conclusie 2.5 Afschrikking en bedrijfsmatig gepleegde criminaliteit Inleiding Objectivistisch afschrikkingsonderzoek en regelnaleving door ondernemingen Perceptuele studies naar bedrijfsmatig gepleegde criminaliteit Informele sociale gevolgen en regelnaleving door ondernemingen Conclusie

14 De afschrikking voorbij 2.6 Een ander beeld: de onderneming als responsieve actor 2.7 Conclusie 3 Terreinverkenning: de Nederlandse afvalbranche 3.1 Inleiding 3.2 De afvalbranche in de 21 e eeuw Een eerste indruk Een korte historische schets Kenmerken en structuur van de afvalbranche Het dynamische karakter van de afvalbranche Een blik op de toekomst 3.3 De voor afvalbedrijven geldende milieuwet- en regelgeving De ontwikkeling van het milieubeleid De systematiek van de milieuwetgeving Afvalstoffenwetgeving Strafbaarstelling van milieuverontreiniging Het karakter van de milieuregelgeving 3.4 Van Uniser naar TCR: de ontwikkeling van de handhaving Inleiding De affaire EMK/Uniser: aandacht voor de handhaving Via Booy Clean, Kemp en Zegwaard naar TCR Gevolgen en ontwikkelingen in toezicht en handhaving 3.5 Reputatie, respectabiliteit en de relatie met de buitenwereld 3.6 Conclusie 4 Opzet van het empirisch onderzoek 4.1 Inleiding 4.2 Van theorie naar empirie 4.3 Een multi-methode aanpak 4.4 Veertig bedrijfscases Selectie, werving en toegang Interviews met vignetten Observaties Documentenanalyse Analyse van mediaberichtgeving 4.5 Interviews met publieke en private toezichthouders 4.6 Analyse van de verzamelde data 4.7 Een eerste kennismaking: beschrijving van de bedrijven en de respondenten Introductie van de bedrijven Introductie van de respondenten 4.8 Uitleiding xiv

15 Inhoudsopgave 5 Afschrikking en generale preventie in de Nederlandse afvalbranche 5.1 Inleiding 5.2 Bekendheid met en benutten van sancties In hoeverre bereikt de informatie over sancties de doelgroep van potentiële overtreders? Relevantie van sancties 5.3 De relatieve werking van sancties Over de strafmaat De invloed van de pakkans 5.4 De rol van sancties nader bekeken De ergste sanctie is De indirecte werking van sancties 5.5 Onbedoelde effecten van bestraffing Het geringe vermogen van de afkeuring De relatie met de toezichthouder 5.6 Conclusie 6 De invloed van de maatschappelijke omgeving op het gedrag van bedrijven in de afvalbranche 6.1 Inleiding 6.2 Afval als volksaandeel 6.3 De druk vanuit de maatschappelijke omgeving Werkingsmechanismen De zichtbaarheid van de onderneming 6.4 Reacties op de maatschappelijke omgeving Gehoor geven aan maatschappelijke verwachtingen Strategische reacties op de maatschappelijke omgeving 6.5 De wisselwerking tussen de maatschappelijke omgeving en het publieke toezicht Informatie over het milieugedrag van bedrijven Maakt de overheid gebruik van het maatschappelijke toezicht? 6.6 Conclusie 7 Regulering van binnenuit: de bedrijfsinterne aandacht voor het milieu 7.1 Inleiding: It s the management stupid! 7.2 Publieke versus private bedrijven 7.3 Milieumanagementsystemen, motieven en certificering Inleiding Kenmerken van een goed functionerend milieumanagementsysteem xv

16 De afschrikking voorbij Motieven voor milieuzorg Milieumanagementsystemen in de afvalbranche De relatie tussen het milieumanagementsysteem en de naleving van regels Conclusie 7.4 De rol en positie van de milieucoördinator Inleiding De informele positie van de milieucoördinator De formele positie van de milieucoördinator Druk van buitenaf Conclusie 7.5 Attitude en tone at the top Inleiding De tone at the top: bouwstenen De tone at the top in de afvalbranche Conclusie 7.6 Conclusie 8 De afschrikking voorbij 8.1 Inleiding 8.2 Empirische bevindingen: een terugblik Over afschrikking en generale preventie De invloed van de maatschappelijke omgeving De bedrijfsinterne aandacht voor het milieu 8.3 Conclusies en theoretische implicaties De afschrikwekkende werking van sancties De wisselwerking tussen afschrikking, maatschappelijke controle en de bedrijfsinterne aandacht voor het milieu Bereik en beperkingen van dit onderzoek Implicaties voor toekomstig onderzoek 8.4 Implicaties voor de praktijk van toezicht en handhaving Differentiatie in sanctieboodschappen Activeren van de maatschappelijke omgeving Systeemgericht toezicht 8.5 Tot besluit xvi

17 Inhoudsopgave Literatuur 333 Lijst van aangehaalde parlementaire stukken 369 Overzicht van aangehaalde jurisprudentie 371 Summary 373 Bijlagen 1. Gesprekspuntenlijst interviews bedrijfscases 2. Overzicht bedrijfscases 3. Gesprekspuntenlijst interviews toezichthouders 4. Overzicht interviews toezichthouders Curriculum Vitae xvii

18

19 1 Inleiding Whenever the fiction that is known as a crime-wave is heralded, a demand for an increase in the severity of the penalties arises, based on the assumption that the more severe the penalty, the more effectively it will deter others from similar crimes (Sutherland & Cressey, 1960: 290). 1.1 Aanleiding Op 2 juli 2006 meerde het schip de Probo Koala aan in de haven van Amsterdam. Het schip was gehuurd door het bedrijf Trafigura, één van de grootste grondstoffenhandelaren ter wereld. Trafigura wilde 554 ton slops (gevaarlijk scheepsafval) ter verwerking aanbieden bij het bedrijf Amsterdam Port Services (APS). In de nacht van 2 op 3 juli 2006, toen ruim 200 ton van het afval was overgepompt naar een langszij gekomen schip van APS, bleek dat het afval veel sterker vervuild was dan door Trafigura was aangegeven en dat APS het afval niet kon en mocht verwerken. Omdat APS de verwerking van het afval toen moest uitbesteden aan een ander bedrijf, en de kosten daarvan wilde doorberekenen aan Trafigura, bracht APS een nieuwe offerte uit. Trafigura ging echter niet akkoord met de hogere verwerkingskosten en liet het afval terugpompen in de Probo Koala, die vervolgens op 5 juli 2006 de haven van Amsterdam verliet (Commissie-Hulshof, 2006). Wat er daarna gebeurde, werd wereldnieuws: de Probo Koala vervoerde het afval naar Ivoorkust, waar het omstreeks 19 augustus 2006 op diverse plekken in en rond de hoofdstad Abidjan werd gedumpt. Als gevolg daarvan zouden vele mensen in de omgeving gezondheidsklachten hebben gekregen, zoals hoofdpijn, diarree, braken, kortademigheid en brandende ogen (Rechtbank Amsterdam, 23 juli 2010; Vink, 2011). 1 1 Onmiddellijk na de ramp berichtten diverse media dat het afval zeer giftige stoffen bevatte en niet alleen gezondheidsklachten veroorzaakte, maar ook tientallen doden tot gevolg had gehad. Tot op de dag van vandaag bestaat er echter onduidelijkheid over de precieze samenstelling van het afval alsmede over de vraag of en onder welke omstandigheden het afval gezondheidsklachten, of zelfs dodelijke slachtoffers zou kunnen veroorzaken (Vink, 2011). In de Nederlandse strafzaak tegen Trafigura, dat onder andere terechtstond voor het buiten de Europese Unie brengen van gevaarlijke afvalstoffen en het verzwijgen van de aard van het afval, stelde de rechtbank dat het afval in ieder geval een hoog gehalte caustic soda bevatte, een stof die bijtend en corrosief is en in contact met de huid brandwonden kan veroorzaken. Dit was naar het oordeel van de rechtbank genoeg om van een voor de gezondheid gevaarlijke stof te kunnen spreken, maar niet voldoende om een direct causaal verband te kunnen leggen tussen het afval en de gezondheidsklachten in Ivoorkust (Rechtbank Amsterdam 23 juli 2010, LJN BN2149).

20 De afschrikking voorbij Direct na de ramp riep toenmalig Eurocommissaris Dimas (Milieuzaken) op tot strengere regels voor afvaltransporten en minimumsancties voor ernstige milieudelicten. 2 Daartoe diende de Europese Commissie op 9 februari 2007 een voorstel in voor een richtlijn waarin de lidstaten werden verplicht om ernstige milieudelicten te sanctioneren via het strafrecht. 3 Deze inmiddels in werking getreden richtlijn voorziet in een minimumreeks van ernstige milieudelicten die in de gehele Europese Unie als strafbare feiten moeten worden aangemerkt indien zij opzettelijk of uit grove nalatigheid zijn begaan. Ook verplicht de richtlijn de lidstaten om in hun nationale wetgeving strafrechtelijke sancties op te nemen voor de in de richtlijn genoemde delicten. Welke sancties dat precies zijn, wordt aan de lidstaten zelf overgelaten, maar de Europese Commissie stelt in ieder geval als voorwaarde dat ze doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn (artikel 5). De vooronderstelling die hieraan ten grondslag ligt, is dat de bestaande maatregelen ontoereikend zijn om de naleving van de milieuregelgeving en 2 Zie: Strengere afvalregels na giframp Ivoorkust. (2006, 29 september). Het Financieele Dagblad, p. 7. Tevens: Strengere regels afvalexport; EU-maatregelen na gifschandaal rond Probo Koala. (2006, 24 oktober). Het Financieele Dagblad, p Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, COM (2007) 51 definitief, 2007/0022 (COD), Brussel, 9 februari Dit voorstel kent een lange voorgeschiedenis. Al op 13 maart 2001 had de Europese Commissie (EC) een gelijkluidend voorstel aangenomen. Dit voorstel werd echter niet overgenomen door de Raad wegens onenigheid over de rechtsgrond op basis waarvan het voorstel tot stand was gekomen. De EC had het voorstel namelijk vastgesteld op de grondslag van artikel 175 van het EG-verdrag. Daarmee plaatste de EC het voorstel onder de eerste pijler van het EG-verdrag waardoor de mogelijkheid werd gecreëerd om op Europees niveau strafbepalingen inzake milieugedragingen vast te stellen, terwijl dit voorheen was voorbehouden aan de lidstaten zelf. De Raad was evenwel van mening dat dit een te grote inbreuk op de autonomie van de lidstaten betekende en nam in plaats van het voorstel van de EC, kaderbesluit 2003/80/JBZ aan. Dit besluit was inhoudelijk vrijwel gelijk aan de richtlijn van de EC, maar was onder de derde pijler van het EG-verdrag ondergebracht om de lidstaten op die manier te behoeden voor rechtstreekse beïnvloeding door de gemeenschapswetgever. De EC liet het daar niet bij zitten en maakte de zaak aanhangig bij het Europese Hof van Justitie. Bij arrest van 13 september 2005 (C-176/03, Commissie/Raad) vernietigde het Hof het kaderbesluit en stelde dat de gemeenschapswetgever met betrekking tot het strafrecht van de lidstaten die maatregelen mag nemen die hij noodzakelijk acht om de doeltreffendheid van de milieubescherming te verzekeren. Zie over het belang van deze uitspraak tevens De Hert, P., Paepe, P. & Griffioen, H. (2006). Europees milieustrafrechtarrest. Minder ruimte voor nationale strafbevoegdheden. Nieuw Juridisch Weekblad, nr. 144, In het licht van dit arrest en mede gezien de affaire met de Probo Koala werd begin 2007 de tijd wel rijp geacht voor een rechtstreeks werkende richtlijn. Daartoe diende de EC op 9 februari 2007 een hernieuwd voorstel in. Bij de presentatie van dit voorstel werd uitdrukkelijk verwezen naar de ramp met de Probo Koala, zie het persbericht van de EC: Commission strengthens environmental protection through criminal law, abolishing safe havens of environmental crime, IP/07/166, Brussel, 9 februari 2007 alsmede de memo Questions and Answers on the protection of the environment through criminal law, Memo 07/50, Brussel, 9 februari Na diverse amendementen werd de richtlijn op 19 november 2008 van kracht: richtlijn 2008/99/EC van 19 november 2008, L328/28 van 6 december 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. De richtlijn diende uiterlijk op 26 november 2010 in nationaal recht te zijn omgezet. 2

21 Inleiding de doeltreffende bescherming van het milieu te kunnen garanderen. Het strafrecht zou hiervoor de oplossing moeten (en kunnen) bieden. Alleen strafrechtelijke sancties zouden, aldus de Europese Commissie, voldoende afschrikwekkend en doeltreffend zijn om milieucriminaliteit te kunnen voorkomen. Maar, om met Bovenkerk (1992: 153) te spreken, werkt het allemaal echt zo? Had de ramp voorkomen kunnen worden als het toezicht strenger en de sancties afschrikwekkender waren geweest? Voorkomt de dreiging van sancties dat ondernemingen regels overtreden? Met andere woorden: schrikken sancties af? Doen strengere sancties dat meer dan minder zware sancties en schrikken strafrechtelijke sancties sterker af dan administratieve sancties? Deze vragen vormen de aanleiding voor dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de afschrikwekkende werking van sancties op het gedrag van ondernemingen. Het empirisch onderzoek spitst zich daarbij toe op de regulering van bedrijven in de afvalbranche in Nederland. Alvorens deze keuze toe te lichten en de doel- en vraagstelling van dit onderzoek nader te formuleren, bespreek ik eerst de bredere maatschappelijke ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen. 1.2 Ontwikkelingen in het toezicht op ondernemingen: groei en tegenkrachten 4 In de afgelopen decennia is de maatschappelijke belangstelling voor het toezicht op ondernemingen, mede naar aanleiding van affaires zoals met de Probo Koala, sterk toegenomen. Daarin kunnen twee ogenschijnlijk tegengestelde ontwikkelingen worden onderscheiden (Bardach & Kagan, 1982; Pearce & Tombs, 1990; 1991; Hawkins, 1990; 1991; Ayres & Braithwaite, 1992; Ponsaers & Hoogenboom, 2004; Van Stokkom, 2004; Van de Bunt & Huisman, 2004; 2007; Van Erp, Huisman, Van de Bunt & Ponsaers, 2008). Enerzijds kenmerkt de regulering van het bedrijfsleven zich door een duidelijk punitievere aanpak in reactie op rampen, crises en schandalen. Maar tegelijkertijd is er in de afgelopen jaren veel waarde toegekend aan de zelfregulerende vermogens van bedrijven en de eigen verantwoordelijkheid van onder toezicht staande bedrijven en instellingen. Ook in het bedrijfsleven zelf wordt er veel aandacht besteed aan corporate governance, compliance en ethiek. Deze beide ontwikkelingen worden hieronder beschreven en verklaard De roep om strenger straffen in de risicomaatschappij De reactie op de ramp met de Probo Koala is illustratief voor hoe er meer in het algemeen wordt gereageerd op rampen, schandalen en misstanden in het bedrijfsleven. Of het nu gaat om een grote brand bij een chemisch bedrijf, de 4 Titel ontleend aan Mein & Van Wingerde (2009). 3

22 De afschrikking voorbij ontdekking van de miljoenenzwendel van Bernard Madoff of de onthulling van een omvangrijke fraude in de vastgoedwereld, steeds weer volgt vanuit de samenleving en politiek een roep om meer en strengere regels, intensievere controles en zwaardere sancties voor ondernemingen en hun bestuurders. 5 Deze reflex komt vrijwel altijd tot stand vanuit kritiek op de toezichthoudende en handhavende overheid die tekort zou zijn geschoten, zich onvoldoende daadkrachtig zou hebben opgesteld en met beter toezicht en afschrikwekkender sancties wellicht wel in staat zou zijn geweest om de misstanden te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn er te over. De teloorgang van de Dirk Scheringa Bank (DSB) in oktober 2009 werd vrijwel onmiddellijk in verband gebracht met gebreken in het toezicht op de bank door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en dit leidde direct tot een roep om meer en strenger toezicht op financiële instellingen. 6 Ook de grote brand die in januari 2011 woedde bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk, leidde tot verschillende onderzoeken naar het optreden van de betrokken instanties en tot een roep om strengere regels voor chemiebedrijven en een versteviging van de handhaving. 7 En, iets langer geleden, oordeelde de Parlementaire Enquêtecommissie 5 Zie over deze roep om meer en strenger toezicht onder meer Simpson (2002; 2006); Mertens, Pieterman, Schuyt & De Vries (2003); De Bruijn & Ten Heuvelhof (2005); Mertens (2006); Van Waarden (2006); Leeuw & Willemsen (2006); Willemsen, Leeuw & Leeuw (2008); Van Erp et al., (2008); Friedrichs (2010); Winter (2010). 6 De commissie die onderzoek deed naar het faillissement van de bank, naar haar voorzitter ook wel de commissie-scheltema genoemd, oordeelde dat, hoewel de belangrijkste oorzaak van het faillissement was gelegen in de weinig professionele houding van DSB, De Nederlandsche Bank de gebreken in de bedrijfsvoering onvoldoende had onderkend en in haar toezicht te weinig doortastend had opgetreden. Ook de AFM had in de ogen van de commissie slagvaardiger kunnen optreden. Zie Commissie DSB Bank (commissie-scheltema) (2010). Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank. Den Haag: Commissie DSB Bank, p De Vrom-Inspectie deed onderzoek naar de vergunningverlening en handhaving bij Chemie-Pack. Het onderzoek maakte onder andere duidelijk dat de vergunningsituatie van het bedrijf niet actueel was en dat in 2010, ondanks dat in de vijf jaren voorafgaand aan de brand diverse overtredingen van de vergunningvoorschriften waren geconstateerd, geen enkele controle op de naleving van die vergunningen had plaatsgevonden, zie Vrom-Inspectie (2011). Chemie-Pack Moerdijk. Feitenrelaas inzake de vergunningsituatie en het toezicht. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) dat zich richtte op de rol van de betrokken overheden bij de bestrijding van de gevolgen van de brand, was kritisch over het optreden van de betrokken instanties. De IOOV oordeelde dat de gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant tekort waren geschoten in hun verantwoordelijkheid om de regio voor te bereiden op een grote ramp en de verplichting om de basisbrandweerzorg op orde te krijgen, zie Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2011). Brand Chemie-Pack Moerdijk. Een onderzoek naar de bestrijding van (de effecten van) het grootschalige incident. Den Haag: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, p. 12. Tot slot liet ook de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV), die onderzoek deed naar de oorzaken van de brand alsmede naar de rol van betrokken hulpverlenende instanties bij de bestrijding van de brand, zich kritisch uit over de toezichthoudende rol van de overheid alsook over de wijze waarop de crisiscommunicatie tijdens en na de brand had plaatsgevonden, zie Onderzoeksraad Voor Veiligheid (2012). Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk. 5 januari Den Haag: Onderzoeksraad Voor Veiligheid. 4

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Cultuur als verweer a

Cultuur als verweer a Cultuur als verweer a Cultuur als verweer Een grondslagentheoretische studie naar de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht J.M. ten Voorde ISBN: 978-90-5850-289-6

Nadere informatie

Over spanningen tussen drie toezichtregimes. Haiko van der Voort

Over spanningen tussen drie toezichtregimes. Haiko van der Voort Over spanningen tussen drie toezichtregimes Haiko van der Voort Naar een drie-eenheid van co-regulering Over spanningen tussen drie toezichtregimes Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor

Nadere informatie

Fiscaal toezicht op maat

Fiscaal toezicht op maat Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst Fiscaal toezicht op maat Soepel waar het kan, streng waar het moet Den Haag, juni 2012 1 Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst 2 Commissie Horizontaal

Nadere informatie

De logica van verbinding

De logica van verbinding De logica van verbinding Naar een Raad voor de goede rechtspraak Hildo Maarleveld Angela Meeuwisse Guus Schram Janis Tamsma Cees Tax Master of Public Administration (MPA) De logica van verbinding Naar

Nadere informatie

Rob van Dorp & Jan Schipper

Rob van Dorp & Jan Schipper Rob van Dorp & Jan Schipper De Interventie Hoe los je hardnekkige nalevingsproblemen op? Naar de flaptekst Samenvattend overzicht: De Interventie Hoe kom je systematisch tot interventies voor hardnekkige

Nadere informatie

De staat van toezicht. Sector- en themastudies

De staat van toezicht. Sector- en themastudies De staat van toezicht Sector- en themastudies De serie Verkenningen omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en

Nadere informatie

Het aansprakelijk stellen van bestuurders

Het aansprakelijk stellen van bestuurders Het aansprakelijk stellen van bestuurders 303 Onderzoek en beleid Het aansprakelijk stellen van bestuurders Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Handhaven: eerst kiezen, dan doen Sociaal-wetenschappelijke mogelijkheden en beperkingen

Handhaven: eerst kiezen, dan doen Sociaal-wetenschappelijke mogelijkheden en beperkingen Handhaven: eerst kiezen, dan doen Sociaal-wetenschappelijke mogelijkheden en beperkingen Deelrapport I B. van Stokkom 1 Het is de kunst het zwaard van Damocles altijd dreigend op de achtergrond te houden,

Nadere informatie

09388_Handhaving en Gedrag_V3.qxp 14-12-2006 15:57 Pagina 1. Handhaving en Gedrag

09388_Handhaving en Gedrag_V3.qxp 14-12-2006 15:57 Pagina 1. Handhaving en Gedrag 09388_Handhaving en Gedrag_V3.qxp 14-12-2006 15:57 Pagina 1 Handhaving en Gedrag Samenvatting drie publicaties: Bestraffen, belonen en beïnvloeden Invloeden op regelnaleving door bedrijven Informatie en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

magazine Nieuwe media Wat social media doen is relaties zichtbaar maken Privacy en de vijfde golf Gedragscode voor social media?

magazine Nieuwe media Wat social media doen is relaties zichtbaar maken Privacy en de vijfde golf Gedragscode voor social media? AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2012 thema: Nieuwe media Wat social media doen is relaties zichtbaar maken Privacy en de vijfde golf Gedragscode voor social

Nadere informatie

Onder. zorgbestuurders. Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg. Wilma van der Scheer

Onder. zorgbestuurders. Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg. Wilma van der Scheer Onder Wilma van der Scheer zorgbestuurders Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg Onder zorgbestuurders Onder zorgbestuurders REED BUSINESS EDUCATION, AMSTERDAM Reed Business, Amsterdam 2013 Omslagontwerp:

Nadere informatie

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens 310 Onderzoek en beleid De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internetverkeer ten behoeve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie Tien jaar Bibob belicht Tien jaar Bibob belicht Zuiver zaken doen Tien jaar Bibob belicht Justis, de screeningsautoriteit Tien jaar Bibob belicht Inhoud

Nadere informatie

Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding

Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Een onderzoek naar de beïnvloedende factoren op de doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid C.H.M. van der Palen Masterscriptie Publiek

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hirsch Ballin in zeldzame gevallen, zij ook niet anders gewend. Het is, anders gezegd, nieuwer voor de instellingen om daarmee te moeten werken dan voor degenen die er binnenkomen. Stel dat wij te maken

Nadere informatie

Reacties op onbestrafte overtredingen

Reacties op onbestrafte overtredingen Reacties op onbestrafte overtredingen De rol van motieven en identificatie bij de omgang met onbestrafte belastingovertredingen in de tuin- en akkerbouw Peter Mascini Jelle Jaspers Judith van Erp Veel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Marktwerking in de Vrije Beroepen

Marktwerking in de Vrije Beroepen Marktwerking in de Vrije Beroepen De Apothekersbranche Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam Sander Quak Augustus 2005 Studentnummer: 191183 Begeleider: Prof. dr. J. Heilbron

Nadere informatie

Omringd door zorg, toch niet veilig

Omringd door zorg, toch niet veilig Omringd door zorg, toch niet veilig Omringd door zorg, toch niet veilig Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden Rapport commissie-samson, 8 oktober 2012 Boom

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Het is niet zwart-wit

Het is niet zwart-wit Het is niet zwart-wit Onrechtmatige daad: een geschikt rechtsmiddel bij discriminatie? Martijn Schouw Het is niet zwart-wit Onrechtmatige daad: een geschikt rechtsmiddel bij discriminatie? Onderzoek naar

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Met kennis van gedrag beleid maken

Met kennis van gedrag beleid maken Met kennis van gedrag beleid maken Met kennis van gedrag beleid maken De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb.

Nadere informatie