Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao"

Transcriptie

1 VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan Bollen of

2 Inhoudsopgave VRIJE MINOR INLEIDING LEERDOELEN COMPETENTIES: NIVEAUS EN BEOORDELING COMPETENTIEBESCHRIJVINGEN PROJECTORGANISATIE DIGITALE COMMUNICATIE FORMULIEREN & OV JAARKAART DOCENTEN & STUDIEMATERIAAL OPDRACHTEN CURRICULUM VITAE EN MOTIVATION LETTER KENNISMAKING, VOORBEREIDING EN STARTCOLLEGES IMAGO CURAÇAO VOORAF EN ACHTERAF PAPIAMENTU COMPETENTIEKAART WERK-LEER-BEDRIJF (VERBREDENDE MINOR) ADOPTIEBEDRIJF (VERDIEPENDE MINOR) BEZOEK KURA HULANDA EN CULTUUROPDRACHT STRATEGIEONTWIKKELING CURAÇAO ENQUÊTE MARKETINGPLAN CULTUURVERSCHILLEN (ESSAY) INTERCULTUREEL MANAGEMENT PRESENTATIE BIJLAGEN

3 1. INLEIDING De minor Internationaal Management En Ondernemen (IMEO) is een vrije minor en wordt uitgevoerd als integratief praktijkleren bij een werk-leer-bedrijf op Curaçao. De minoropdrachten worden voorbereid en uitgevoerd op een onderwijsinstelling op Curaçao. (Vier dagen per week op een werk-leer-plek en 1 dag per week op de onderwijsinstelling, gedurende één semester, 30 ECTS). Voor een vrije minor moet je dit blokboek ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie, zij geven je dan al of niet toestemming voor deelname. Verdere organisatie via Jan Bollen. De vrije verbredende minor is bedoeld voor iedereen die verwacht in aanraking te komen met managementvraagstukken in een internationale omgeving. Vooral hbo studenten zijn beroeps- en inhoudsgericht opgeleid. In hun beroep (bijvoorbeeld als coördinator) lopen zij dan vaak tegen managementvraagstukken aan. Basiskennis van management en organisatie is daarbij onmisbaar. In het bedrijfsleven wordt de populatie werknemers steeds multicultureler en internationaler. Internationalisering speelt een steeds belangrijker rol in zakelijke en professionele contacten. De theoretische opdrachten betreft de basis van de marketing; strategieontwikkeling en marketingplan. Naast de theoretische opdrachten wordt de student op de werk-leer-plek vooral voor organisatorische werkzaamheden ingezet, om zodoende in contact te kunnen komen met de Curaçaose cultuur. Aangezien het gaat om het integratief praktijkleren zal de student vooral meewerken op de werk-leerplek, met name is het dus geen inhoudelijke stage van de eigen opleiding. De verdiepende variant heeft als extra doel om adoptie bedrijven te helpen bij hun business plan, om zodoende tot een beter bedrijfsresultaat te komen. De verdiepende variant wordt extra begeleid vanuit Saxion door de heer Marco Strijks. 3

4 Minornaam: Internationaal Management En Ondernemen, een cultuurconfrontatie met Curaçao. Instroomeis en doelgroep: Propedeuse gehaald. De doelgroep bestaat uit studenten die hun major willen verbreden met managementvaardigheden in een internationale culturele omgeving. Leerweg: Onderdeel van deze minor is het zelfstandig uitvoeren van diverse individuele- en groepsopdrachten. Om deze opdrachten uit te voeren zorgt Saxion hogescholen voor een digitaal communicatiekanaal via Dropbox (DB). Afronding en beoordeling van de minor middels portfolio en presentatie (bij Saxion). 30 ECTS worden als één blok toegekend, alle opdrachten zullen met een voldoende resultaat moeten worden afgesloten. Indien één opdracht ontbreekt, dan krijg je géén studiepunten. Bijzonderheden: Om de minor volledig tot zijn recht te laten komen werken de lokale bedrijven samen met The University of the Dutch Caribbean (UDC). UDC ondersteunt de minor en zal optreden als intermediair tussen student en werk-leer-bedrijf. Tevens zijn de studiedagen op UDC. Extra Fee: Voor het verwezenlijken van deze minor moet de student een extra fee van 950 euro voldoen aan UDC, voorafgaand aan het begin van de minor. UDC zorgt voor opvang, introductie, verwerving van werk-leer-plek, werkvergunning, en voor groeps-studieruimte. Bovendien adviseert UDC in de huisvesting. Competenties: Op het persoonlijk vlak kan de student zich ontwikkelen in het zich aanpassen en staande houden in een geheel andere cultuur met andere waarden en normen. Daarnaast bieden de opdrachten de mogelijkheid om onderstaande competenties te ontwikkelen: Initiatief / Zelfstandigheid Plannen / Organiseren Zelfreflectie Communiceren / Presenteren Kwaliteitsgerichtheid Beleidsadvisering Strategisch bewustzijn Analytisch inzicht Sensitiviteit Kennisonderwerpen: Strategieontwikkeling / Marketingplan / Intercultureel Management Actuele info op internet URL: 4

5 Vrije keuze voor minor blijft / Thijs Klaverstijn :04 Saxion-studenten blijven de mogelijkheid houden om zelf te kiezen welke minor ze willen volgen. Er waren plannen om die keuzevrijheid in te perken, maar de Centrale Medezeggenschap (CMR) heeft daar een stokje voor gestoken. De CMR stemde vorige week in met het nieuwe Onderwijs en Examenreglement (OER) voor het studiejaar 2014/2015, na in een eerder stadium niet akkoord te zijn gegaan. In de nieuwe formulering van het OER staat nu omschreven dat studenten nog steeds vrij zijn in hun keuze voor een minor, waarmee is voldaan aan de wens van de CMR voor keuzevrijheid. Bij vooral technische opleidingen was er de behoefte om hun studenten te verplichten tot het volgen van een verdiepende minor. Maar een beperkte minorkeuze gaat volgens de CMR tegen het principe van de minor in. Een minor hoeft immers niet altijd aan te sluiten bij de opleiding, en kan dan toch voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van waarde zijn. Daarom stemde de CMR aanvankelijk niet met een eerdere versie van het OER in. Minor Creatief Probleem Oplossen & Besluitvorming :37 Goed zo CMR! Het zou toch ook van de gekke zijn dat er bij de minorkeuze alleen maar gekeken zou worden naar het aansluiten bij de opleiding. Er zijn vele (HBO-)competenties te benoemen die door weinig opleidingen verzorgd worden. We zouden bijna vergeten dat we met zijn allen bezig zijn om jongvolwassenen te helpen, te steunen, te faciliteren in hun ontwikkeling. Daar horen bijvoorbeeld algemene ontwikkeling, sociale aspecten, creatief leren denken, zelfkennis opdoen en identiteitsvorming toch zeker bij! Of vormen met name de technische opleidingen hun studenten om tot machines? 5

6 2. LEERDOELEN De leerdoelen van deze minor zijn Aan kunnen passen aan een andere cultuur, ook als deze cultuur hele andere gedragsgewoontes heeft dan de eigen cultuur. Kunnen functioneren in een andere cultuur. Theorie kunnen o verwerken o analyseren o toepassen in de praktijk o adviseren Kennisverwerving over de onderwerpen o Strategieontwikkeling o Marketingplan o Intercultureel management Verdiepende variant: Aanvulling voor adoptiebedrijf studenten o Bevorderen ondernemerschap o Adviesvaardigheden Persoonlijke competentieontwikkeling o Er zijn geen grenzen o Niets is zeker, maar voor alles is een oplossing o Omgaan met onzekerheid 6

7 3. COMPETENTIES: NIVEAUS EN BEOORDELING De kwaliteit van je werk in de minor wordt gemeten aan de hand van de diverse opdrachten en de daarbij behorende competenties. Er zijn opdrachten die je (op tijd en volledig) moet uitvoeren, zonder beoordeling (de zgn. uitvoeringsopdrachten) en er zijn opdrachten waar een beoordeling aan wordt toegekend (de zgn. beoordelingsopdrachten). Bij het beoordelen wordt een niveau-indeling gehanteerd die geldt voor alle competenties. Deze competenties zijn afgeleid van de Hay-systematiek, die door Saxion onder meer wordt gebruikt voor het beoordelen van het functioneren van werknemers. Hieronder geven we een omschrijving van de competenties en de indicatoren voor het niveau van het functioneren van de student. Betekenis van de afkortingen: K = kennis, V = vaardigheden, G = gedrag. Het minimaal te behalen niveau is voor alle onderdelen niveau 2, gevorderde student. De resultaten van alle opdrachten worden verzameld in je portfolio. Het portfolio dient als het bewijsstuk voor je hele minor. 7

8 Niveau 4 Beginnend beroepsbeoefenaar (uitstekend) Verricht zelfstandig taken op HBO niveau. Draagt actief bij aan de beleidsvorming van de organisatie op intercultureel, commercieel en/of bedrijfsvoeringgebied. Weet mensen te beïnvloeden met respect voor hun culturele achtergronden. K V G heeft diepgaande kennis van theorieën over intercultureel management, dienstenmarketing en financiële bedrijfsvoering en legt uit zichzelf nieuwe verbanden. onderzoekt en beoordeelt op deskundige wijze praktijksituaties en communiceert professioneel met opdrachtgever en derden. neemt eigen verantwoordelijkheid, vertoont zelfstandig en effectief gedrag. Niveau 3 Vakbekwaam (minor-)student (goed) Zoekt zelfstandig naar theoretische verklaringen van verschijnselen. Toetst zijn verklaringen aan theorie (literatuur, andere bronnen) en aan feiten in de praktijk. Kan opgedragen vraagstukken kritisch analyseren en oplossen. K V G kent de theoretische begrippen en begrijpt de relaties tussen begrippen, theorieën en vakgebieden. Breidt kennis uit met nieuwe bronnen. kan waargenomen praktijksituaties en -verschijnselen in theoretische kaders plaatsen en hierover zinvol discussiëren. vraagt om feedback, staat open voor andere meningen, zoekt diepgang. Niveau 2 Gevorderd (minor-)student (voldoende) Bestudeert zelfstandig opgedragen theorie en past de opgedane kennis toe op eenvoudige managementvraagstukken in een bekende situatie. Heeft hierbij nog vrij veel sturing en feedback nodig. K V G kent de basisbegrippen uit de verschillende vakgebieden. kan de betekenis en het gebruik in de praktijk van de opgedragen theorieën en modellen aan leken uitleggen. is actief bezig met zelfstudie en opdrachten heeft daarbij nog enige sturing nodig om voldoende diepgang te bereiken. Niveau 1 Beginnend (minor-)student (onvoldoende) Een beginnend student is iemand die niet zelfstandig de aangeboden kennis kan toepassen, de student heeft veel begeleiding, uitleg en sturing nodig. K V G enige kennis van de basisbegrippen van de opgegeven vakgebieden. basale sociaal-communicatieve en studievaardigheden. nog veel afwachtend gedrag, sterk wisselende motivatie. 8

9 4. COMPETENTIEBESCHRIJVINGEN Initiatief / Zelfstandigheid Definitie Wacht niet onnodig af maar treedt op. Geen woorden maar daden. Is alert op kansen, nieuwe situaties of problemen en neemt daarop in een vroeg stadium actie. Beheersing Problemen kunnen signaleren. Vooruit kunnen zien / denken. Creatief handelen in oplossingen. Resultaat Oplossingen hebben (en eventueel alternatieven) voor een ontstane situatie. Plannen / Organiseren Definitie Heeft een goed overzicht wat nodig is aan mensen en middelen om een doel te bereiken. Weet mensen en middelen te mobiliseren en deze zodanig in te zetten dat de beoogde resultaten effectief worden bereikt. Geeft een realistisch tijdspad en onderbouwde prioriteitstellingen weer voor eigen werk en/of dat voor een ander. Beheersing Doelmatige planning kunnen maken. Kunnen communiceren over de planning d.m.v. visualisatie. Gebruikt principes van timemanagement. Resultaat Geslaagde activiteit uitgevoerd op effectieve en doelmatige wijze. Zelfreflectie Definitie Inzicht in eigen identiteit, waarden overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en gedragingen en op basis hiervan acties ondernemen om zonodig competenties te ontwikkelen. Beheersing Persoonlijke SWOT analyse maken via competentie tabel. Zelfreflectie kunnen opstellen. Verbeteracties kunnen definiëren. Resultaat Goed gemotiveerde zelfanalyse, met gemotiveerde verbeteracties. 9

10 Communiceren / Presenteren Definitie De eigen visie, ideeën of mening helder duidelijk en boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen, schriftelijk, mondeling of digitaal. Beheersing Presentatie van eigen visie. Kennis van de boodschap en doelgroep stemt boodschap en media af op de doelgroep. Overtuigende voordracht kunnen maken (en onderbouwen). Resultaat Boeiende heldere presentatie, afgestemd op de doelgroep op de juiste manier. Kwaliteitsgerichtheid Definitie Hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering. Beheersing Kent de kwaliteitseisen die aan producten, diensten, processen en resultaten worden gesteld en handelt er naar. Meldt problemen in een vroeg stadium. Identificeert ineffectiviteit en fouten en meldt dit. Resultaat Levert hoge kwaliteit producten en/of diensten. Beleidsadvisering Definitie Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren met het doel een oordeel te vormen of een advies te geven, dat gebaseerd is op feiten, kenniselementen en afwegingen van relevante aspecten. Weegt gegevens en mogelijke alternatieve handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en komt tot realistische beoordelingen Beheersing Verzamelt en onderzoekt relevante gegevens (over bedrijf en/of omgeving), en kan hoofd en bijzaken onderscheiden. Kan op de juiste manier kennis tot zich nemen, in relatie tot het onderwerp. Kan het oordeel helder analyseren en motiveren. Resultaat Kan een adequaat en gemotiveerd oordeel of advies geven in specifieke situaties (binnen de IMEO vakgebieden). 10

11 Strategisch bewustzijn Definitie Is in staat om de wijdere organisatieomgeving te analyseren en de kritische, strategische zaken te herkennen die de organisatie, de markt of de klant kunnen beïnvloeden. Toont alert te zijn op maatschappelijke, politieke, vakinhoudelijke en technologische ontwikkelingen. Beheersing Verwerken omgevingsinformatie naar eigen (beroeps) context. Relativerend vermogen t.o.v. de eigen woon en leefwereld. Toegang tot lokale informatiebronnen. Resultaat Afgewogen omgevingsbeeld in de juiste omgevingscontext. Analytisch inzicht Definitie Het uiteen kunnen rafelen van problemen of vraagstukken, de verschillende aspecten ervan kunnen benoemen en die in een theoretisch of abstract kader kunnen plaatsen. Beheersing Kan bij het verzamelen van informatie de grote lijnen in kaart brengen alvorens in details te duiken. Is in staat onderlinge samenhang en verbanden van verschillende factoren beschrijven die van invloed zijn op een situatie. Kan analogieën en metaforen gebruiken om complexe zaken op een eenvoudige en duidelijke manier aan anderen over te brengen. Resultaat Hoofd- en bijzaken scheiden wanneer er een veelheid aan informatie op tafel komt. Van de hoofdzaken op grote lijnen samenhang kunnen herkennen en benoemen. Sensitiviteit Definitie Staat open voor verbale en non-verbale signalen van de gesprekspartner. Geeft uiting aan persoonlijke betrokkenheid. Biedt hulp. Beheersing Toont respect voor verschillende zienswijzen en culturen. Valt de ander niet aan en beledigt niet. Begrijpt wat voor een ander belangrijk is. Luistert, geeft anderen de gelegenheid om gehoord te worden. Resultaat Verplaatst zich in groepen of personen met een geheel andere belevingswereld, door mee te denken vanuit hun gezichtspunt. 11

12 5. PROJECTORGANISATIE De minor is een co-productie tussen 1. SAXION / Academie Life Science Engineering & Design (LED) / Projectleider J.W. Bollen En 2. De locale bedrijven ondersteund door The University of the Dutch Caribbean (UDC) (als intermediair). Saxion zorgt voor de programmastructuur. Saxion werft studenten. Saxion bereidt studenten voor. Saxion zorgt voor een digitaal communicatiekanaal (Dropbox DB). Saxion bewaakt het niveau van het portfolio. Saxion beoordeelt portfolio en presentatie. UDC fungeert als intermediair tussen lokale bedrijven en student. UDC bemiddelt in werk-leer-plek, de werkgever kiest de student. UDC regelt werkvergunning en verdere formaliteiten. UDC adviseert in woonruimte. UDC stelt zelfstudieruimte ter beschikking. UDC stelt computerfaciliteiten ter beschikking. UDC fungeert als 1 e aanspreekpunt voor vragen. Studenten communiceren met elkaar en de Saxion docent digitaal via Dropbox. Studenten hebben 1* per week een groepsbijeenkomst op UDC voor het voorbereiden en uitvoeren van de minor opdrachten. Saxion docenten: Marco Strijks Ben Platier Peter Biesmans Jan Bollen UDC ondersteuning Ruud Thuis Cyriel van der Vegt v Christel Wierda 12

13 6. DIGITALE COMMUNICATIE Dropbox (DB) Dropbox (DB) is onze digitale werkomgeving waar al het werk op gepubliceerd wordt. Studenten, organisatie en docenten hebben toegang tot DB. Jan Bollen is beheerder van de master Dropbox, als er problemen zijn mail dat dan direct naar Jan: Hij zal dan de oorzaak van het probleem achterhalen en mogelijk oplossen of met alternatieven komen. Dropbox kun je downloaden via 1 installeer dropbox 2 maak een account met een veel gebruikt e mail adres van je 3 mail je adres naar jan bollen 4 jan bollen nodigt je uit om de juiste folder te delen (sharen) 5 nu kun je opdrachten inleveren (alles in PDF) Mailen Saxion mailt jullie altijd op je inotes adres, zoals dat ook gewoonlijk is bij een bedrijf. Sommige studenten kijken daar niet iedere dag op, maar wel op hun privé mail. Wij verwachten wel dat de studenten iedere dag de Inotes-mail lezen. Voor externe studenten geldt hun opgegeven adres. 13

14 7. FORMULIEREN & OV JAARKAART Omdat je gaat werken / leren bij een bedrijf heb je een werk-/ verblijfsvergunning nodig op Curaçao. Voor het aanvragen van je werk-/ verblijfsvergunning moet je de volgende zaken meebrengen. Deze documenten moet je bij de stagebegeleider op Curaçao inleveren direct bij aankomst. (Voor vragen direct aan Curaçao, mail direct met 1. Paspoort, 2 kopieën. 2. Pasfoto s, 2 recente. 3. Kopie Originele Geboorteakte. Dit is de akte waarop staat dat je vader aangifte heeft gedaan, op te halen in de gemeente waar je geboren bent. Deze mag niet ouder zijn dan 2 maanden voor aanvang stage. Let op! Een uittreksel uit het bevolkings- / geboorteregister volstaat niet. (Ben je geboren in een land buiten de EU dan moet je de geboorteacte laten legaliseren bij de Nederlandse Ambassade van je geboorteland.) 4. Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) Deze mag niet ouder zijn dan 2 maanden en is op te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Hiervoor heb je een speciaal aanvraagformulier nodig. Dit is via internet te verkrijgen: Google even op aanvraagformulier VOG natuurlijke persoon. Je moet deze ook even laten tekenen door Jan Bollen van Saxion, stuur je ingevulde formulier op naar hem: Saxion / LED, Jan Bollen, Postbus , 7500 KB Enschede. Dan stuurt hij het weer terug naar je. Let op! De aanvraag van de VOG kan ca. 4 weken in beslag nemen en hij mag niet ouder zijn dan 2 maanden (op het moment dat je je minor begint). 5. Verzekering, kopie van je ziektekostenpolis en je ziektekosten-verzekeringspasje. Let op! Overtuig jezelf ervan dat je ziektekosten voor de hele periode in Curaçao gedekt zijn, check dit bij je ziektekostenverzekering. Indien dit niet het geval is, is er een goedkope aanvullende vezekering te krijgen bij JOHO. Deze bieden een goed pakket aan speciaal voor de student die gaat werken / leren in het buitenland. (N.B. denk ook aan een goede reisverzekering, laptop digitale camera etc.) 14

15 6. Bedrijscontract, één kopie. Je krijgt van Jan Bollen een tijdelijk bedrijfscontract (als student met UDC), om hiermee langs de douane te komen. Aangezien het werk-leer-bedrijf pas bekend is als je op Curaçao bent aangekomen kan dit dus niet met het werk-leer-bedrijf van te voren. Dus voor de douane ga je stagelopen bij UDC. De Duitse studenten moeten als toerist binnenkomen en niet het contract laten zien. 7. Bewijs van inschrijving bij je HBO-instelling, één kopie. Neem een bewijs van inschrijving van je HBO-instelling mee. Vaak kun je dit krijgen bij de zogenaamde studenten balie. Hierin staat dan dat je voor het betreffende schooljaar staat ingeschreven en ook betaald hebt. Voor de Duitse studenten geldt het volgende: Als toerist mag je maximaal 3 maanden op het eiland zijn. Boek daarom een retourticket met een retourdatum binnen deze 3 maanden, maar met de mogelijkheid om de datum te veranderen. Later schuif je de retour datum dan op. ONTBREEKT ER 1 DOCUMENT DAN KAN JE WERK-/ VERBLIJFSVERGUNNING NIET WORDEN AANGEVRAAGD! OV jaarkaart vergoeding Als minorstudent kun je je ov jaarkaart tijdelijk intrekken. Je krijgt dan een maandelijkse vergoeding van 83,97 (norm 2010). Je kunt de vergoeding aanvragen met het formulier OV-vergoeding buitenland. Ook dit formulier weer laten tekenen door Jan Bollen. HUISVESTING EN VERVOER UDC adviseert bij het zoeken naar huisvesting op Curaçao. Zij hebben ervaring met het zoeken van geschikte en betaalbare huisvesting voor studenten. Veiligheid is belangrijk op Curaçao. UDC adviseert je om niet zelf, bijvoorbeeld via websites. Het is voor de student vanuit Nederland onmogelijk om aspecten als veilige wijken, betrouwbare huisbazen, (centrale) ligging, hygiëne, prijs-kwaliteitverhouding, e.d. te beoordelen. UDC wil de minorgroep zoveel mogelijk bij elkaar plaatsen. Dit is voor de studieactiviteiten, gezelligheid, gezamenlijke vervoersmiddelen, bereikbaarheid en wellicht steun en hulp zeer wenselijk. Voor alle vragen over huisvesting mail naar: Op Curaçao heb je zeker een auto nodig. Er zijn ook diverse autoverhuurbedrijven op Curaçao, ook hier geldt veiligheid en betrouwbaarheid gaat voor de laagste prijs. Een goed verhuurbedrijf is GenG autoverhuur Schrijf in je aanmelding dat je via Jan Bollen voor je minor IMEO van Saxion komt. 15

16 8. DOCENTEN & STUDIEMATERIAAL Ieder onderwerp heeft een eigen begeleidende docent. Je opdrachten worden dan ook door betreffende persoon beoordeeld. Hier worden de docenten aan je voorgesteld. Als je vragen hebt over de opdracht dan kun je die direct via het saxion mailadres aan hun stellen. Voor het onderwerp strategieontwikkeling is de docent de heer Marco Strijks: Voor het onderwerp marketingplan is de docent Ben Platier: Voor het onderwerp intercultureel management is de docent de heer Peter Biesmans: De algemene coördinatie van deze minor is in handen van de heer Jan Bollen: 16

17 Het studiemateriaal is ingedeeld naar onderwerp, strategieontwikkeling, marketingplan en intercultureel management. Voor het onderwerp strategieontwikkeling en marketingplan wordt gebruik gemaakt van een syllabus. De syllabus wordt uitgeleend en bevat een aantal hoofdstukken van het boek: Inleiding tot de marketing ISBN-13; Verhage Strategieontwikkeling; Hs 1; Wat is marketing? Hs 2; Ontwikkelen van een marketingstrategie Hs 3; Het koopgedrag van een klant Hs 4; Marktsegmentatie en doelgroepkeuze Hs 5; Marktonderzoek Marketingplan; Hs 6; Productmanagement en dienstenmarketing Hs 8; Marketingcommunicatiebeleid Hs 10; Prijsbeleid Hs 11; Prijsbepaling Hs 12; Distributiebeleid Hs 13; Marketingplanning Voor het onderwerp Intercultureel Management is het volgende boek ter beschikking: Intercultureel management Suzan C. Schneider En Jean-louis Barsoux ISBN-10; Hs 1; De culturele onderstroom Hs 2; Cultuur verkennen Hs 3; Culturele sferen in wisselwerking 17

18 Voor het onderwerp Papiamentu is de volgende syllabus ter beschikking: Les di Papaiamentu Doelstellingen: Basiskennis verwerven om eenvoudige zinnen te vormen. Alledaagse woordenschat Werkwoorden Zelfstandige naamwoorden - enkelvoud en meervoud artikelen Voorzetsels Om Papiamentu begrijpen op elementair niveau. Om te kunnen met native speakers te communiceren tijdens elementaire alledaagse situaties. 18

19 9. OPDRACHTEN Welke opdrachten worden waar en wanneer uitgevoerd: Vooraf in Op Achteraf in Nederland Curaçao Nederland 1) Cv en Motivation Letter 2) Kennismakings- en voorlichtings- bijeenkomst en startcolleges 3) Imago Curaçao vooraf 4) Papiamentu leren en introductie brief, op Curaçao Papiamentu leren 5) 0-meting competenties 6) Quick scan werk-leer-bedrijf 7) Bezoek Kura Hulanda + opdracht 8) Opdracht strategieontwikkeling 9) Curaçao enquête 10) Opdracht marketingplan 11) Cultuurverschillen essay 12) Opdracht intercultureel management 5) Eind-meting competenties 3) Imago Curaçao achteraf 13) Portfolio inleveren hardcopy en PDF 14) Eindpresentatie in Enschede als alle andere opdrachten klaar en beoordeeld zijn 19

20 Verdiepende variant speciaal voor studenten van Small Business: De studenten die de verdiepende variant doen, krijgen een specifieke bedrijfsopdracht, met resultaat verplichting. De Student fungeert als ad interim-adviseur in het bedrijf om een onderbouwd advies uit te brengen aan de opdrachtgever. De student krijgt extra kennis van de multiculturele samenleving (hier worden ook lessen en onderzoeksopdrachten aangekoppeld). De student is aangewezen op zijn eigen creativiteit wat bijdraagt aan zelfstandigheid. De verdiepende studenten hoeven de strategie en marketing opdrachten niet uit te voeren. In plaats hiervan doen zij de bedrijfsopdracht. Er wordt in een andere setting aandacht besteed aan marketing en strategie in een internationale multiculturele omgeving. Strategie en marketing in een andere cultuur vereisen interculturele competenties, dit omdat het MKB in Curaçao veelal internationaal opereert tussen Europa, Venezuela, de CARICOM en de VS. Het zakelijk verkeer en het sociaal verkeer werkt op een geheel andere manier dan in Nederland hierbij zijn interculturele competenties vereist.in de Curaçaose regio zijn de juridische en fiscale voorwaarden anders, spelen valuta een andere rol en steekt het bankwezen anders in elkaar. Met deze facetten komt de student, die een verdiepende minor IMEO gaat doen, in aanraking. 20

21 9.1 Curriculum Vitae en motivation letter Maak je Curriculum Vitae (CV) in het Engels en schrijf een motivation letter (ML) in het Engels voor deelname aan de minor IMEO. Schrijf in de CV ook je skype naam, Curaçao wil graag contact met je. Schrijf in je ML ook je leerdoelen en je karaktereigenschappen. Je CV en motivation letter worden gebruikt bij het zoeken naar een werk-leer-bedrijf. De werkgever kiest/beslist welke student hij als minorstudent wil hebben. Je werk-leer-bedrijf krijg je te horen via UDC. Het kan zijn dat je vooraf wordt gebeld door een bedrijf voor een telefonisch interview. Activiteiten Verzamel alle relevante gegevens. Zoek naar een geschikte lay-out en structuur voor je CV (rustig en overzichtelijk). Zorg voor perfect Engels. Bedenk en verwoord je leer/ontwikkeldoelen voor deelname aan de minor. Geef kort en bondig een beschrijving van je leerdoelen en je eigen karaktereigenschappen. Geef in je motivation letter ook een mogelijke voorkeurbranche aan. Plaats je CV en motivation letter in Dropbox (DB) en in je Portfolio (PF) (HS1). Resultaat Helder en overzichtelijke CV. Aansprekende motivation letter. Let op: de werkgever bepaalt welke student hij/zij kiest als minorstudent. Beoordeling 21

22 9.2 Kennismaking, voorbereiding en startcolleges Organiseer een kennismaking/voorlichting/voorbereidingsbijeenkomst en de noodzakelijke startcolleges op Saxion Enschede, ruim voor de aanvang van de minor op Curaçao. Inhoud; studenten stellen zichzelf voor en Jan Bollen checkt alle formaliteiten en geeft detailinformatie betreffende de uitvoering van de minor. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens worden er een aantal startcolleges gegeven. De startcolleges worden ingeleid door de vakinhoudelijke docenten: Marco Strijks, Ben Platier, Peter Biesmans. Activiteiten Presenteer jezelf als lid van een nieuwe groep middels een ppt presentatie (ook op quickplace plaatsen). De presentatie moet in ieder geval bevatten; personalia inclusief opleiding, motivatie voor deelname, leerdoelen voor jezelf, verwachtingen van Curaçao. Probeer op een zo origineel mogelijke manier te presenteren. Plaats je PPT in je PF (HS2). Resultaat Startmoment van de minor, groepsvorming, helder beeld over de invulling en resultaat van de minor. Zorg ervoor dat op dit moment alle formaliteiten geregeld zijn. Beoordeling 22

23 9.3 Imago Curaçao vooraf en achteraf Beschrijf op minimaal 4 A4 tjes het beeld dat je nu hebt van Curaçao, de leefomgeving, de mensen en het werkklimaat. Reflecteer (ook op minimaal 4A4 tjes) dit initiële beeld aan het eind van je minorperiode Activiteiten Verzamel informatie over de Curaçaose maatschappij. Beschrijf je eigen beeld van Curaçao. Interview minimaal 2 mensen in je omgeving over hun beeld over Curaçao. Vergelijk jouw beeld met die van de 2 geïnterviewde personen. Beschrijf aan het eind van de minor periode overnieuw je eigen beeld, en kijk vooral naar de verschillen. Zoek naar verklaringen voor de verschillen en het geconstateerde gedrag. Plaats je imagobeschrijving voordat je in Curaçao arriveert in DB en in je PF (HS3). Plaats je imagobeschrijving achteraf direct in je PF (HS3). Resultaat Heldere informatie van de Curaçaose maatschappij in minimaal 4A4 tjes, vooraf en reflecteer in minimaal 4A4 tjes, achteraf. Beoordeling 23

24 9.4 Papiamentu Leer 50 woorden Papiamentu, voor het eerste contact Hoe en wat / Wie wat waar en maak een brief (in papiamentu) om jezelf voor te stellen op je toekomstige werkplek. Activiteiten Onderzoek naar zelfstudiemethoden Papiamentu. Voer de zelfstudie uit. Check je uitspraak bij een native speaker. Schrijf een brief (in het papiamentu) waarin je jezelf voorstelt aan je nieuwe werkgever en/of je lokale contactpersoon bij UDC. (Tip; zoek hulp bij een Antilliaan uit je eigen omgeving) Zorg ervoor dat je de brief af hebt voordat je in Curaçao arriveert. Plaats de woordenlijst direct in je PF (HS4). Plaats je introductiebrief voordat je in Curaçao arriveert in DB en in je PF (HS4). Resultaat De student kan het eerste contact in het Papiamentu leggen. De student heeft een basis om het Papiamentu verder uit te bouwen. De student heeft de woordenlijst en brief in het portfolio opgenomen. Beoordeling Op Curaçao krijg je 8 colleges over Papiamentu, hiermee kun je in de basis met de Yu Korsou communiceren. Het communiceren zal deuren openen om je andere opdrachten uit te voeren, bijvoorbeeld bij opdracht 9 de enquête. Er is ook een test verbonden aan deze lessen, deze moet met minimaal een voldoende zijn afgerond. 24

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO)

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan Bollen of j.w.bollen@saxion.nl minor@udc.an

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO)

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan Bollen of j.w.bollen@saxion.nl minor@udc.an

Nadere informatie

VRIJE MINOR. Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao.

VRIJE MINOR. Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao. VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende (B) variant en Verdiepende (D) variant M.BBT.867 Contactpersoon: Jan Bollen of j.w.bollen@saxion.nl

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

VERBREDENDE MINOR A Internationaal Management en Ondernemen (IMEO)

VERBREDENDE MINOR A Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) VERBREDENDE MINOR A Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) World Citizen Expat een cultuurconfrontatie met Zuid Amerika M.1009 Contactpersoon: Jan Bollen of j.w.bollen@saxion.nl minor@udc.cw Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 6. WERKEN IN HET BUITENLAND De Praktijk Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

2. LEERDOELEN BD C 9.2 BD KE 9.3 BD IM 9.4 BD PA 9.5 BD CO 9.6. BD W 9.7 BD BE 9.8 B STR 9.8 D BUS 9.9 BD C 9.10 B MAR 9.

2. LEERDOELEN BD C 9.2 BD KE 9.3 BD IM 9.4 BD PA 9.5 BD CO 9.6. BD W 9.7 BD BE 9.8 B STR 9.8 D BUS 9.9 BD C 9.10 B MAR 9. VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredendee (B) variant en Verdiependee (D) variant Contactpersoon: Jan Bollen of j.w.bollen@ @saxion.nl

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Een beter beeld te krijgen van mijn sterke en minder sterke competenties.

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie