Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie"

Transcriptie

1 Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP. 110 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN: De ondernemingsraad van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, hierna te noemen : de ondernemingsraad, enerzijds en de hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (de onderneming), hierna te noemen : de bestuurder, anderzijds. Verloop van de procedure In verband met opgelegde bezuinigingen heeft de bestuurder een Besluit op Hoofdlijnen genomen, inclusief het Vernieuwingsprogramma KNMI 2006, welke beide voor advies aan de ondernemingsraad zijn aangeboden. Op 15 januari 2004 heeft de ondernemingsraad een negatief advies gegeven op het Vernieuwingsprogramma KNMI Deze is op 22 januari 2004 door de bestuurder ontvangen en door de aangetrokken bemiddelaar verwerkt in voornoemd Vernieuwingsprogramma, welke op 28 januari 2004 aan de ondernemingsraad is aangeboden voor verdere bespreking. Personele afslanking is een belangrijk onderdeel van dit Vernieuwingsprogramma. Het Fpu-arrangement, conform de circulaire van BZK d.d. 19 december 2003 is één van de in te zetten instrumenten om de personele afslanking te realiseren. De inzet van het Fpuarrangement is in de overlegvergadering d.d. 5 februari 2004 besproken. Bestuurder en ondernemingsraad zijn het tijdens het overleg eens geworden over een actieve benadering per direct van de oudere medewerkers en een voortvarende analyse van de individuele wensen voor individuele Fpu-arrangementen met als doel in april/mei 2004 duidelijkheid te hebben over wat mogelijk en realiseerbaar is. Op 16 februari 2004 is een selectief aantal medewerkers (medewerkers die binnen de zgn. 0-meting vallen en waarvan de reguliere fpu-regeling niet beter is dan het fpu-arrangement) per brief benaderd met het aanbod vrijwillig gebruik te maken van het Fpu-arangement. Op 19 februari 2004 heeft de ondernemingsraad op voornoemde brief schriftelijk gereageerd naar de bestuurder en aangegeven dat de benadering niet conform afspraak is en hij dat wilde overleggen over een aanpak die wel conform afspraak zou zijn. Bij brief van 27 februari 2004 geeft de ondernemingsraad te kennen positief te staan tegenover de uitkomsten van het gesprek dat met de bestuurder heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de brief d.d. 19 februari 2004.

2 - 2 - Tevens verwijst de ondernemingsraad in deze brief naar het akkoord dat tussen het ministerie van BZK en sociale partners is bereikt met betrekking tot het sociaal flankerend beleid sector Rijk, waarin het Fpu-arrangement in gewijzigde vorm is opgenomen en waarmee de circulaire van 19 december 2003 is komen te vervallen. Derhalve is de ondernemingsraad van mening dat het Fpu-arrangement zoals dit is aangeboden bij brief van 16 februari 2004 niet langer in overeenstemming is met het algemene beleid en dat de nu afwijkende regeling voor instemming aan de ondernemingsraad moet worden voorgelegd. Op 16 maart 2004 heeft overleg plaatsgevonden met een delegatie van de ondernemingsraad en de bonden, waarin onder andere is gesproken over de aanpak bij het aanbieden van de Fpu-arrangementen. Op 29 maart 2004, een week na de sluitingstermijn voor aanmelding, meldt de bestuurder schriftelijk dat 20 medewerkers gebruik zullen gaan maken van het Fpu-arrangement. In deze brief reageert de bestuurder ook formeel op de brief van de ondernemingsraad van 19 februari 2004, door te stellen geheel in de geest van voornoemde brief te hebben gehandeld. Bij schrijven d.d. 6 april 2004 benadrukt de ondernemingsraad nogmaals dat hij het aanbod van het Fpu-arrangement - en daarmee feitelijk de toepassing ervan beschouwt als een KNMI-specifiek Fpu-arrangement welk de instemming van de ondernemingsraad behoeft (artikel 27 eerste lid, onderdeel e van de WOR), nu deze afwijkend is van het Fpu-arrangement zoals dit is overeengekomen en opgenomen in het sociaal flankerend beleid sector Rijk. De ondernemingsraad constateert dan ook dat de bestuurder z.i. thans uitvoering geeft aan een besluit zonder de instemming van de ondernemingsraad en doet daarom een beroep op artikel 27 vijfde lid van de WOR door de nietigheid van het besluit uitvoering geven aan het Fpu-arrangement zoals gecommuniceerd in de circulaire van het ministerie van BZK d.d. 19 december 2003 en aangeboden bij brief d.d. 16 februari 2004 in te roepen en de bestuurder te verzoeken deze nietigheid schriftelijk te bevestigen. Bij brief van 19 april 2004 geeft de bestuurder te kennen de nietigheid niet te bevestigen, van mening zijnde dat er geen sprake is van een instemmingsrecht. De ondernemingsraad heeft vervolgens bij brief, met bijlagen, d.d. 9 juli 2004 het verzoek ter bemiddeling c.q. advisering voorgelegd aan de Bedrijfscommissie. Op 11 augustus 2004 heeft bestuurder zijn verweerschrift, met bijlagen, aan de Bedrijfscommissie doen toekomen. Behandeling van het geschil Bij brief van 09 juli 2004, heeft de ondernemingsraad het geschil ter bemiddeling c.q. advisering als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de WOR voorgelegd aan de Algemene Bedrijfscommissie voor de Sociaal-economische Raad. Dit geschil is door voornoemde Bedrijfscommissie ter behandeling doorverwezen naar de Bedrijfscommissie voor de Overheid, Commissiekamer voor Rijk en Politie (hierna: de Kamer). De bestuurder heeft bij schrijven d.d. 11 augustus 2004 zijn visie gegeven betreffende het geschil.

3 - 3 - De Kamer heeft partijen in de gelegenheid gesteld om op 28 oktober 2004 tijdens een zitting van de Kamer welke de Kamer uit haar midden heeft samengesteld voor de uitvoering van het mondelinge gedeelte van de bemiddelingsprocedure hun standpunten toe te lichten. Namens de ondernemingsraad zijn verschenen, de heer Wichers Schreur, voorzitter, de heer Smith, waarnemend voorzitter en mw. mr. M. Bosman, raadsvrouw. De bestuurder, de heer F.J.J. Brouwer, is ter zitting in persoon verschenen, tezamen met de heer A.C.G.M. Hesselmann, hoofd planning & control. Desgevraagd hebben partijen aangegeven te kunnen instemmen met een verlenging van de 2-maanden-termijn waarbinnen de Kamer het advies behoort uit te brengen. Voorts hebben partijen laten weten het advies niet als bindend te beschouwen. Omvang van het geschil De omvang van dit geschil wordt bepaald door de vraag of de uitvoering van het Fpu-arrangement binnen het KNMI een afwijkende regeling KNMI-specifiek Fpu-arrangement betreft, waarop het instemmingsrecht als bedoeld in artikel 27 WOR van toepassing is en vervolgens of het Fpu-arrangement, zoals deze is aangeboden door het KNMI is aan te merken als een regeling in de zin van artikel 27, eerste lid, onderdeel e, van de WOR. De ondernemingsraad verzoekt de Kamer om mocht deze bemiddelingspoging niet tot een compromis leiden te verklaren dat de bestuurder het besluit inzake het instellen van een extra Fpu-uitkering zoals omschreven in de brief van 16 februari 2004 niet had kunnen nemen zonder instemming van de ondernemingsraad. De bestuurder op zijn beurt verzoekt de Kamer te verklaren dat er geen sprake is van een afwijkend Fpu-arrangement op instellingsniveau, aangezien gehandeld is conform de circulaires van het ministerie van BZK van respectievelijk 19 december 2003 en 8 april Standpunt van de ondernemingsraad De ondernemingsraad is van mening dat het door het KNMI op 16 februari 2004 aangeboden Fpu-arrangement een andere is dan die door sociale partners is overeengekomen in het sociaal flankerend beleid sector Rijk, welke geldig is van 1 maart 2004 tot en met 31 december Volgens de ondernemingsraad dient een dergelijke afwijking, met betrekking tot een regeling voor vervroegd uittreden, ter instemming aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd. Volgens de ondernemingsraad is de regeling inhoudelijk afwijkend van het Fpuarrangement zoals opgenomen in het sociaal flankerend beleid, sector Rijk, omdat het enerzijds in de pensioenvergoeding uitgaat boven hetgeen in het sociaal flankerend beleid is vastgesteld en anderzijds een beperktere werkingsduur heeft.

4 - 4 - Dit maakt dat er geen sprake is van het reeds geregeld zijn van het onderwerp zoals bedoeld is in artikel 27, derde lid, van de WOR. De ondernemingsraad stelt dat er sprake is van een regeling welke van toepassing is op een goed te onderscheiden groep werknemers binnen het KNMI, namelijk die werknemers die op 16 februari jaar of ouder waren. Het betreft dus geen individuele aanbiedingen. Standpunt van de bestuurder Met betrekking tot het KNMI-specifiek zijn van het (individueel) aangeboden Fpu-arrangement is de bestuurder van oordeel dat er geen sprake is van een afwijking op instellingsniveau, aangezien is gehandeld conform de circulaires van het ministerie van BZK van resp. 19 december 2003 en 8 april De bestuurder geeft met betrekking tot het feit dat de pensioenvergoeding uitgaat boven hetgeen in het sociaal flankerend beleid is vastgesteld in zijn verweerschrift aan dat dit voor twee medewerkers geldt. In die zin dat het gaat om 50% voortzetting van de pensioenopbouw over 5 jaar in plaats van 4 jaar. De afwijking komt voort uit het feit dat het Fpu-arrangement aan deze medewerkers eerder is aangeboden (d.d. 19 februari 2004) dan dat er een akkoord was bereikt over het sociaal flankerend beleid (eind februari 2004, met ingangsdatum 1 maart 2004). Uit overweging van goed werkgeverschap heeft de bestuurder besloten het oorspronkelijk gedane gunstigere voorstel te honoreren. Ten aanzien van de looptijd merkt de bestuurder op dat het aanbod gedaan op 16 februari 2004, een tijdelijk karakter heeft om voor 22 maart 2004 zoveel mogelijk duidelijkheid te hebben in verband met het te nemen besluit over de bezuinigingen. In de besluitvorming over de op te heffen functies, was dit belangrijke informatie om de sociale problematiek tot een minimum te beperken. Voornoemde einddatum, betekent niet dat medewerkers na die tijd niet meer kunnen en mogen aangeven gebruik te maken van het Fpu-arrangement. Van afwijking van de termijn in het sociaal flankerend beleid is volgens de bestuurder dus geen sprake. De bestuurder is verder van mening dat het geen regeling van algemeen belang betreft gericht aan een goed te onderscheiden groep in de zin van artikel 27 WOR, nu de groep niet alle medewerkers van 57 jaar en ouder betreft, maar slechts een selectief aantal medewerkers; zij die binnen de zgn. 0-meting vallen. Buiten de 0- meting vallen de medewerkers van wiens functie het bij voorbaat al duidelijk was dat die zeker niet zullen worden opgeheven en de medewerkers die over voor het KNMI belangrijke en zeer bijzondere kennis beschikken en waarvoor derhalve geen remplaçant aanwezig is. Daarnaast heeft een aantal medewerkers die wel binnen de 0-meting vielen, maar waarvan het duidelijk was dat de reguliere Fpuregeling beter was dan het arrangement geen aanbod gekregen. Ter zitting verkregen inlichtingen De ondernemingsraad licht toe dat hij niet zozeer problemen heeft met de inhoud van de regeling, zeker niet nu er al Fpu-arrangementen zijn afgesloten, maar problemen heeft met de wijze waarop het instrument Fpu-arrangement door de bestuurder is ingezet. De inzet van het Fpu-arrangement als instrument voor

5 - 5 - afslanking is besproken met de ondernemingsraad en de ondernemingsraad heeft daar ook mee ingestemd. Echter over de wijze waarop, de invulling van de beleidsruimte die de SOR-regeling (sociaal flankerend beleid, sector Rijk) de ondernemer biedt, is niet met de ondernemingsraad besproken. Al is het maar, omdat naar de mening van de ondernemingsraad de invulling van die beleidsruimte onder het instemmingsrecht van artikel 27 WOR valt. Zo had de ondernemingsraad graag met de bestuurder gesproken over de termijn waarbinnen medewerkers kenbaar konden maken dat ze gebruik zouden willen maken van het Fpu-arrangement en de vorm waarin dit kenbaar gemaakt had moeten worden (kennisgeving ter inventarisatie of ontslagaanvraag als (juridisch) hard gegeven op basis waarvan verdere besluitvorming kon plaatsvinden), maar ook over de periode waarin de ontslagdatum zou moeten vallen. Voor de ondernemingsraad is dit nu des te meer van belang, omdat hem diverse berichten bereiken van de achterban dat er of geen gebruik is gemaakt van het aanbod omdat de reactie termijn te kort was, of dat er wel gebruik gemaakt is van het aanbod, maar dat de betreffende persoon eigenlijk liever in 2005 in plaats van in 2004 ontslag had genomen, omdat hem dat financieel nogal veel scheelt. De ondernemingsraad heeft kennis genomen van de inhoud van de (uitvoerings)beslissing via een afschrift van de brief die aan de geselecteerde groep werknemers is verstuurd. De ondernemingsraad heeft de bestuurder vervolgens schriftelijk kenbaar gemaakt wat hij van de handelwijze vond. De bestuurder heeft die reactie in acties omgezet en pas daarna, na het nemen van beslissingen ter uitvoering van die acties, de ondernemingsraad bericht van die acties. De ondernemingsraad ervaart een dergelijke gang van zaken, welke vaker voorkomt, niet als het voeren van overleg. Voor de ondernemingsraad is het belang van de behandeling van het geschil door de Kamer mede gelegen in het bespreekbaar maken van de onderlinge communicatie. De bestuurder merkt ten eerste op dat er naar zijn mening inhoudelijk gezien geen sprake is geweest van een KNMI specifieke regeling met betrekking tot de Fpuarrangementen, al is het maar omdat hij daartoe niet bevoegd is. Bestuurder heeft niet anders willen doen dan het geven van uitvoering aan de regelingen zoals die door BZ&K zijn gecommuniceerd. De bestuurder erkent desgevraagd, dat hem in de SOR-regeling bepaalde keuzes zijn gelaten, zoals de bepaling welke werknemers voor een arrangement in aanmerking kunnen komen (0-meting), maar ook wanneer zij daarvoor in aanmerking komen (reageren voor 22 maart 2004 en ontslagdatum in 2004). Ten aanzien van de wijze van overleg merkt de bestuurder op dat hij altijd openstaat voor en bereid is tot overleg, hetgeen ook met dit onderwerp het geval is geweest. Waar de bestuurder wel enigszins problemen mee heeft is de status die aan het overleg wordt toegekend. Hij heeft het gevoel dat de ondernemingsraad in het kader van overleg al snel meer wil, adviesrecht of instemmingsrecht, dan alleen een (informatief) inhoudelijk overleg. Zo ook met voorliggend onderwerp, de bestuurder heeft hier inhoudelijk met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en eventueel ook in een overlegvergadering over willen spreken, maar niet in het kader van het instemmingsrecht.

6 - 6 - De ondernemingsraad reageert hierop door aan te geven dat hij graag een meer praktische inslag voor de vorm van overleg zou willen volgen door, als vooraf niet duidelijk is of het een onderwerp is dat onder het advies- of instemmingsrecht valt, inhoudelijk het onderwerp te bespreken voor zover vereist. Dan heeft de ondernemingsraad de gelegenheid om zijn visie omtrent het betreffende onderwerp kenbaar te maken en is de bestuurder vrij om te beoordelen wat hij met de opmerkingen van de ondernemingsraad doet. Blijft er verschil van mening bestaan over of het onderwerp al dan niet valt onder het advies- of instemmingsrecht, dan heeft er ten minste al inhoudelijk overleg over plaatsgevonden. Als voorbeeld van een gemiste kans hieromtrent verwijst de ondernemingsraad naar het onderhavige geschil. Had de bestuurder met de ondernemingsraad overlegd over de uitvoering, dan had de ondernemingsraad kunnen benadrukken het instrument in beginsel toch vooral te zien als een inventarisatiemiddel en niet direct op een ontslagaanvraag van de Fpu-gerechtigde medewerker te willen aansturen. Desgevraagd door de voorzitter naar de reden waarom de bestuurder wel heeft gevraagd om een ontslagaanvraag, licht de bestuurder toe dat een inventarisatie onvoldoende zekerheid biedt om verdere besluiten in de afslankingsprocedure te kunnen nemen. Naar zijn idee kan hij alleen verdergaande maatregelen in de afslanking treffen als hij er zeker van is hoeveel mensen er dit jaar (2004) gebruik gaan maken van het Fpu-arrangement en dat is als zij hun ontslag hebben aangevraagd. Hetzelfde geldt met betrekking tot de reactietermijn welke oorspronkelijk, in de brief van 16 februari 2004, 3 maart 2004 was en die naar aanleiding van de opmerking die de ondernemingsraad de bestuurder bij brief d.d. 19 februari 2004 heeft doen toekomen, is verlengd tot 22 maart Was er van te voren overleg geweest, dan was dit wellicht in een keer duidelijk geweest voor de Fpugerechtigde medewerkers. Desgevraagd geeft de ondernemingsraad aan dat hij wellicht in financiële zin nog iets zou kunnen betekenen voor de achtien personen die nu al een Fpuarrangement hebben afgesproken. Deze mensen zijn min of meer gedwongen om hun ontslag te nemen voor 1 januari 2005 terwijl ze om financiële redenen eigenlijk liever in 2005 ontslag hadden genomen. Op basis van de SOR-regeling dient de ontslagdatum om in aanmerking te komen voor een Fpu-arrangement te vallen voor 1 december De bestuurder wijkt hiermee dus af van de SORregeling en had ook dit met de ondernemingsraad moeten bespreken. De bestuurder weerspreekt de gedwongenheid van het nemen van ontslag in 2004.

7 - 7 - Het is een keuze die de werknemer die gebruik wil maken van het Fpuarrangement zelf kan maken. Wel is het zo dat als de ontslagdatum valt in 2004 degene die het aanbod heeft gekregen voor een Fpu-arrangement gegarandeerd is dat die daar ook gebruik van kan maken. Dat zijn er in totaal twintig geweest. Daarnaast zijn er werknemers, in totaal negen, die het aanbod hebben gekregen en die zelf hebben aangegeven pas in 2005 weg te willen. Voor die werknemers gaat de garantie niet op, omdat daarbij gekeken moet worden of met hun ontslag het gedwongen reorganisatieontslag van een niet Fpu-gerechtigde ambtenaar kan worden voorkomen of dat er een remplaçant beschikbaar is, zodat niet extern hoeft te worden geworven. De ondernemingsraad merkt op dat de wijze waarop nu inhoudelijk wordt gesproken over de uitvoering van het Fpu-arrangement, de wijze van overleg is die hij graag zou willen met de bestuurder. De Kamer heeft ter zitting vastgesteld dat er ruimte is voor het bereiken van een minnelijke schikking. De zitting wordt tien minuten geschorst, waarin partijen tot eigen voorstellen kunnen komen voor de oplossing van het geschil. Na de schorsing wordt de ondernemingsraad het eerst in de gelegenheid gesteld om zijn voorstel te doen. De ondernemingsraad merkt op dat hij het jammer vindt dat er geen overleg heeft plaatsgevonden over de uitvoering van het Fpuarrangement, echter hij is van mening dat het niet wenselijk is om nog veranderingen aan te brengen in de Fpu-arrangementen die met de individuele medewerkers tot stand zijn gekomen. De ondernemingsraad is dan ook bereid om dit onderwerp, Fpu-arrangementen, hier af te sluiten. Daarnaast stelt de ondernemingsraad voor om samen met de bestuurder (en andere bestuursleden) twee à drie dagen de hei op te gaan met als doel te komen tot een goede overlegsfeer en een afspraak over de wijze waarop in de toekomst met elkaar zal worden overlegd. De bestuurder gaat op dit voorstel van de ondernemingsraad in en stemt in met twee dagen. Hij refereert daarbij aan de constatering van de voorzitter dat in essentie de discussie, die nu tussen hem en de ondernemingsraad staat, neer komt op de vraag waar hij en de ondernemingsraad met elkaar over zouden moeten en praten en op welke wijze. Beide partijen hebben ter zitting aangegeven, ondanks de geslaagde bemiddeling, een advies van de Kamer te willen omtrent het geschil. Relevante bepalingen uit de WOR: Artikel 27, eerste lid De bestuurder behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: a) tot en met d (...); e. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid; f. tot en met l (...);

8 - 8 - een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen. tweede lid ( )

9 - 9 - derde lid De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve overeenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. vierde tot en met zesde lid (...). Overwegingen van de Kamer bij haar advies Met betrekking tot het door partijen naar voren gebrachte en het ter zitting besprokene, overweegt de Kamer het volgende. De Kamer merkt allereerst op dat de Bedrijfscommissie een college is dat op grond van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden bemiddelt en adviseert. Het bepaalde in artikel 36 derde lid in relatie tot artikel 27 WOR is daarbij het uitgangspunt. Naast de geslaagde bemiddeling met betrekking tot de wijze van overleg, brengt de Kamer op verzoek van beide partijen advies uit over de inhoud van het geschil. De Kamer dient ten eerste de vraag te beantwoorden of hier sprake is van een besluit tot vaststelling van een KNMI-specifieke regeling waarop het instemmingsrecht van artikel 27 eerste lid, sub e WOR (ontslagbeleid, zoals een regeling voor vervroegde uittreding) van toepassing is. Onbetwist is dat het betreffende Fpu-arrangement onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden; ontslagbeleid op basis van vervroegde uittreding. Wel betwist is of er sprake is van een besluit genomen door de bestuurder. Het is de Kamer gebleken dat er een publiekrechtelijke regeling aanwezig is, zoals bedoeld in het derde lid van artikel 27 van de WOR het sociaal flankerend beleid sector Rijk - waarin het Fpu-arrangement is geregeld. Ter beoordeling of het Fpu-arrangement zoals dit door het KNMI wordt uitgevoerd instemmingsplichtig is onder artikel 27, eerste lid, onderdeel e van de WOR, moet worden beoordeeld of er in zodanige mate van die publiekrechtelijke regeling wordt (en mag worden) afgeweken dat er sprake is van een KNMI-specifieke regeling. In het derde lid van artikel 27 van de WOR is bepaald dat het instemmingsrecht niet vereist is voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. In beginsel is het Fpu-arrangement, als onderdeel van het sociaal flankerend beleid, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan op 19 december 2003 in een circulaire van het ministerie van BZK resp. per 1 maart 2004 in het sociaal flankerend beleid voor de sector Rijk (circulaire van het ministerie van BZK d.d. 8 april 2004) en derhalve een regeling als bedoeld onder het derde lid van artikel 27 WOR. Om te bepalen of de uitvoering die het KNMI heeft gegeven aan de aanbieding van het Fpu-arrangement per brief d.d. 16 februari 2004 een besluit tot vaststelling

10 van een KNMI-specifieke regeling is heeft de Kamer een tekstuele, inhoudelijke vergelijking gemaakt tussen voornoemde regelingen. Op basis van deze vergelijking is de Kamer van oordeel dat het aanbod dat het KNMI heeft gedaan bij brief d.d. 17 maart 2004 inhoudelijk gelijk is aan hetgeen het sociaal flankerend beleid, sector Rijk biedt. In voornoemde brief wordt het aanbod dat op 16 februari 2004 is gedaan, voor de medewerkers die dat aanbod hebben gekregen gehandhaafd, omdat dit gunstiger is (maximaal 5 jaar 50% compensatie pensioenopbouw ipv 4 jaar). Het KNMI doet dit uit oogpunt van goed werkgeverschap. De medewerkers die bij schrijven van 17 maart 2004 het aanbod voor het eerst krijgen (zij die binnen de 0-meting vallen en voor wie het Fpuarrangement nu wel beter is dan de reguliere fpu-regeling), vallen onder het bepaalde in het sociaal flankerend beleid geldend vanaf 1 maart De Kamer is van mening dat de bestuurder hiermee inhoudelijk niet onjuist heeft gehandeld. De wijze van uitvoering, de reactietermijn en de periode waarin van het aanbod gebruik gemaakt kan worden zijn in de brief van 16 februari 2004 onhandig geformuleerd door de bestuurder en strikt genomen korter en daarmee afwijkend van die van de circulaire (1 januari 2005). De Kamer is echter van mening dat dit nog niet met zich meebrengt dat de bestuurder de intentie had om een KNMIspecifieke regeling te treffen, getuige ook het feit dat de termijn per brief d.d. 17 maart 2004 is bijgesteld en in overeenstemming is gebracht met de dan van toepassing zijnde SOR-regeling. Voorgaande resumerend en daarbij in achtnemend hetgeen tijdens de zitting naar voren is gebracht, komt de Kamer tot de conclusie dat de bestuurder de bevoegdheid noch intentie heeft gehad om een KNMI-specifieke regeling te treffen. De bestuurder heeft naar het oordeel van de Kamer geen besluit genomen als bedoeld in artikel 27 eerste lid, onderdeel e van de WOR, nu niet is gebleken dat er sprake is van een van de SOR-regeling afwijkende, KNMI-specifieke regeling. Nu is gebleken dat er geen sprake is van een van de SOR-regeling afwijkende KNMI-specifieke regeling met betrekking tot de aanbieding van het Fpuarrangement, komt de Kamer niet meer toe aan de beantwoording van de tweede vraag of het Fpu-arrangement, zoals deze is aangeboden door het KNMI is aan te merken als een regeling in de zin van artikel 27, eerste lid, onderdeel e, van de WOR. Advies De Kamer is van oordeel dat de uitvoering van het Fpu-arrangement binnen het KNMI geen afwijkende regeling KNMI-specifiek Fpu-arrangement betreft, waarop het instemmingsrecht als bedoeld in artikel 27 WOR van toepassing is. De Kamer adviseert de ondernemingsraad, om zoals tijdens de bemiddeling aangegeven, de procedure tot nietigverklaring van het besluit tot aanbieding van het Fpu-arrangement aan een geselecteerde groep werknemers, niet voort te zetten.

11 De Kamer adviseert de bestuurder en de ondernemingsraad om gezamenlijk het programma op te stellen voor de twee heidagen. Daartoe adviseert de Kamer om in elk geval te bespreken op welke wijze het overleg gevoerd kan worden over onderwerpen waarvan op voorhand niet duidelijk is of het een al dan niet adviesof instemmingsplichtig onderwerp in de zin van de WOR betreft.

12 Den Haag, d.d. 19 november 2004 De Bedrijfscommissiekamer voor Rijk en Politie, namens deze, M. Scholtz mw. J. Dekker Voorzitter Secretaris

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Rolnummer: RP98.041 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN GESCHIL

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES (anoniem) Rolnummer: RP98.033 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 073 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP 083 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL.067 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.040 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP. 099 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

Verslag van Bevindingen

Verslag van Bevindingen Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Verslag van Bevindingen Rolnummer: LPL 01.065 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN,

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.020 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.021 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIE-KAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP. 113 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

2. De bestuurder van de Belastingdienst Particulieren en Ondernemingen Breda, verder te noemen: de bestuurder.

2. De bestuurder van de Belastingdienst Particulieren en Ondernemingen Breda, verder te noemen: de bestuurder. Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.072 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

ADVIES geanonimiseerde versie

ADVIES geanonimiseerde versie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES geanonimiseerde versie Rolnummer: LPL 99.046 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.025 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP. 108 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.060 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rol nummer: RP. 090 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

SAMENVATTING. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onderwijsgroep A, verzoeker, hierna te noemen de GMR

SAMENVATTING. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onderwijsgroep A, verzoeker, hierna te noemen de GMR SAMENVATTING 104485 - Interpretatiegeschil VO - artikel 12 lid 1 en onder k WMS (regeling op gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of reïntegratiebeleid) Het bevoegd gezag heeft het contract

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 102 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP97.012 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE

Nadere informatie

1. Verzoeker: de stadsdeelsecretaris van Stadsdeel De Baarsjes (de onderneming) te Amsterdam, verder te noemen de bestuurder

1. Verzoeker: de stadsdeelsecretaris van Stadsdeel De Baarsjes (de onderneming) te Amsterdam, verder te noemen de bestuurder Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 97.018 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-02 Datum : 24 juni 2009 Partijen : (de zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de secretaris van de raad van bestuur, de heer (naam),

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP. 081 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP. 081 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 131 d.d. 18 mei 2011 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden) Samenvatting De bank brengt

Nadere informatie

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR.

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. 106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad en de

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 089 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 111 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven.

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven. DE ONDERNEMINGSRAAD EN PENSIOEN Algemeen Wet op de ondernemingsraden Iedere onderneming met tenminste 50 werknemers, dient een ondernemingsraad te hebben. Indien een werkgever de pensioenregeling wenst

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP.158 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

1. De bestuurder van de Pensioen- en Uitkeringsraad, verder te noemen: de bestuurder

1. De bestuurder van de Pensioen- en Uitkeringsraad, verder te noemen: de bestuurder Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.069 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 088 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

de Centrale medezeggenschapsraad van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen de CMR gemachtigde: mr. J.L.J.E. Koster

de Centrale medezeggenschapsraad van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen de CMR gemachtigde: mr. J.L.J.E. Koster 103530 S AMENV ATTING Interpretatiegeschil functiebouwwerk art. 10-24 WHW. HBO Partijen verschillen van mening over de bevoegdheid van de CMR-P ten aanzien van het aanbrengen van wijzigingen aan het functiebouwwerk.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC)

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC) ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Nadere informatie

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISEREND NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN:

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISEREND NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN: Advies: RP.165 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISEREND NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN: mevrouw N.H.J. Eggers-Beltman, hierna te noemen:

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-122 d.d. 23 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

de ondernemingsraad van de Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland, hierna te noemen: de OR, als partij enerzijds,

de ondernemingsraad van de Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland, hierna te noemen: de OR, als partij enerzijds, Advies Rolnummer: LPL-168 DE BEDRIJFSCOMMISSIE VOOR DE OVERHEID - KAMER VOOR DE LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN - ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES, ALS BEDOELD IN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

UITSPRAAK. het bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. het bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag De MR en heeft over een voorgenomen nieuwbouw op lokatie K. positief advies afgegeven. Nadat het advies was uitgebracht, is het bevoegd gezag teruggekomen op dit voorgenomen besluit. Het terugkomen op

Nadere informatie

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld

Nadere informatie

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Verslag van bevindingen Verslag van de hoorzitting op 15 mei 2007 inzake het verzoek om bemiddeling dan wel advies van de ondernemingsraad

Nadere informatie

een gedraging van de Douane van Curaçao, welke gedraging toe te schrijven is aan de Minister van Financiën, (hierna de Minister).

een gedraging van de Douane van Curaçao, welke gedraging toe te schrijven is aan de Minister van Financiën, (hierna de Minister). KlRz 041/2013 RAPPORT inzake de klacht van [Verzoeker ] tegen een gedraging van de Douane van Curaçao, welke gedraging toe te schrijven is aan de Minister van Financiën, (hierna de Minister). - 2-1. Inleiding

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitpraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-311 d.d. 29 oktober 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. C.E. Polak, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J SAMENVATTING 106262 - Geschil over toepassing vakantieregeling werkgever; BVE Het geschil is in goed overleg tussen partijen aan de Commissie voorgelegd (N-7 cao bve). De werkgever heeft gaandeweg het

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 99.056 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE

Nadere informatie

SAMENVATTING. in het geding tussen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van A, verzoeker, hierna te noemen de GMR

SAMENVATTING. in het geding tussen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van A, verzoeker, hierna te noemen de GMR SAMENVATTING 104464 - Interpretatiegeschil VO - artikel 16 lid 2 onder a en b WMS (hoofdlijnen meerjarig financieel beleid en criteria verdeling middelen over voorzieningen op (boven)schools niveau) De

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1238 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1238 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2017:1238 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 11-04-2017 Datum publicatie 12-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.206.984/01 NOT Civiel

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Rolnummer: RP97.009 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 096 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Commissie voor geschillen CAO-BVE Jaarverslag 2013

Commissie voor geschillen CAO-BVE Jaarverslag 2013 Commissie voor geschillen CAO-BVE Voorwoord Hierbij treft u aan het jaarverslag 2013 aan van de Commissie voor geschillen CAO-BVE. In het kader van de efficiency en in navolging van vele andere instanties

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Landstrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: 1 De Commandant van XXX

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 07-06 Datum : 13 november 2007 Partijen : de cliëntenraad , vertegenwoordigd door zijn voorzitter, ,

Nadere informatie

De Landelijke geschillencommissie medezeggenschap onderwijs (mr. Ch. H. Stokman-Prins, mr. drs. F.H.J.G. Brekelmans, drs. Th.A.J.

De Landelijke geschillencommissie medezeggenschap onderwijs (mr. Ch. H. Stokman-Prins, mr. drs. F.H.J.G. Brekelmans, drs. Th.A.J. De Landelijke geschillencommissie medezeggenschap onderwijs (mr. Ch. H. Stokman-Prins, mr. drs. F.H.J.G. Brekelmans, drs. Th.A.J. Brugman) UITSPRAAK IN HET INTERPRETATIEGESCHIL TUSSEN: de oudergeleding

Nadere informatie

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB)

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement SNTB - 2007 1 Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) ingevolge artikel 3 lid 4 van deze CAO en artikel

Nadere informatie

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN:

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN: Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP. 151 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK ZUTPHEN Sector Kanton Locatie Zutphen

Uitspraak. RECHTBANK ZUTPHEN Sector Kanton Locatie Zutphen Vordering tot instelling ondernemingsraad vóór afronding lopende reorganisatie bij notariskantoor met 60 werknemers. Veroordeling tot houden van personeelsvergadering. De kantonrechter verbiedt de werkgever

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-38 d.d. 9 februari 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en mevrouw mr. J.W.M. Lenting, leden en mevrouw mr. I.M.M.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK 107381 Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te G, H en J, verzoeker,

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geschil tussen: het College van bestuur van het ROC A te B, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. in het geschil tussen: het College van bestuur van het ROC A te B, hierna te noemen het bevoegd gezag Samenvatting inzake 102143 Instemmingsgeschil met betrekking tot taakbeleid ROC. De PMR heeft geweigerd instemming te verlenen aan een voorstel Taakbeleid vanwege de door het bevoegd gezag in het geregelde

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-117 d.d.11 april 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en drs. A. Adriaansen, leden en mr. B.C. Donker als secretaris)

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: tegen de beslissing van (hierna: appellant) de examencommissie Tandheelkunde

Nadere informatie

UITSPRAAK. de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad vana te B, verzoeker, hierna te noemen de PMR

UITSPRAAK. de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad vana te B, verzoeker, hierna te noemen de PMR 107152 - De lessentabel van deze school is onderdeel van het schoolplan waarvoor de MR instemmingsrecht heeft; partijen hebben voldoende concreet belang bij het verzoek tot uitspraak in dit interpretatiegeschil.

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 116 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wijziging rechtspositieregelingen Commissie: algemeen bestuur Nr. POI-389 Vergadering 18 april 1997 Agenda nr........... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr.97773/33 Middelburg,

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-359 d.d. 28 december 2011 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr.

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-122 d.d. 17 april 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Reisverzekering, toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.023 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR

Nadere informatie

UITSPRAAK. de deelmedezeggenschapsraad van het A te B, verzoeker, hierna te noemen de DMR gemachtigde: mevrouw mr. J.M.M. Janssen

UITSPRAAK. de deelmedezeggenschapsraad van het A te B, verzoeker, hierna te noemen de DMR gemachtigde: mevrouw mr. J.M.M. Janssen Landelijke Commissie voor Geschillen Wms 107855 - Het bevoegd gezag heeft ten onrechte besluiten tot vaststelling van de lessentabel en invoering van een mavo/havo brugklas niet ter instemming aan de DMR

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

de besloten vennootschap ELQ Portefeuille 1 B.V., gevestigd te Amsterdam Zuidoost, hierna te noemen de Bank.

de besloten vennootschap ELQ Portefeuille 1 B.V., gevestigd te Amsterdam Zuidoost, hierna te noemen de Bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-132 d.d. 29 april 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. J.W.M. Lenting, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-109 d.d. 4 april 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. B.C. Donker, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-37 d.d. 3 februari 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en mevrouw mr. J.W.M. Lenting, leden en mr. P.E. Roodenburg,

Nadere informatie

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-252 d.d. 30 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting De Commissie stelt vast dat de verzekering

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Middelen Afdeling Personeel en organisatie registratienummer: 2001004414 Naam: Chris Bos, toestelnummer: 831 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk

Webinar Medezeggenschap 13 april 2015. Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Webinar Medezeggenschap 13 april 2015 Van Doorne Marjolijn Lips & Steven Sterk Wanneer instellen OR? Artikel 2 WOR: Ondernemer Die een onderneming in stand houdt Met in de regel ten minste 50 werkzame

Nadere informatie

memo De Clercq Advocaten Notariaat

memo De Clercq Advocaten Notariaat De Clercq Advocaten Notariaat Aan: Avalex: Jack Kuin, Teun van Genderen Van: Ernst van Win, Renée van der Zwan CC: Datum: 3/24/2017 Betreft: De positie en de bevoegdheden van de OR-bestuurder binnen Avalex

Nadere informatie

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO

Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO 106770-15.06 Sluiting dislocatie valt onder organisatiebeleid en op die grond heeft de MR adviesrecht; PO in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van de rooms-katholieke basisschool A te

Nadere informatie

(versie geldend vanaf 01-01-2015)

(versie geldend vanaf 01-01-2015) (versie geldend vanaf 01-01-2015) REGLEMENT INZAKE BEMIDDELING ZORGVERZEKERING Door het bestuur van de Stichting Rechtspraak Zorgverzekering zetelende te Utrecht is het navolgende Reglement inzake Bemiddeling

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105659 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking/gewichtige reden; De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie