EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-A. (Van toepassing op examens vanaf januari 2010)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-A. (Van toepassing op examens vanaf januari 2010)"

Transcriptie

1 EAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-A (Van toepassing op examens vanaf januari 2010)

2 Inhoudsopgave I. Examendoelstelling 3 II. Examenmethodiek 4 III. Exameneisen 6 Literatuurlijst NIMA/SMA Sales-A 2

3 I. Examendoelstelling Niveau en positionering NIMA/SMA Sales-A Het NIMA/SMA Sales-A examen toetst of kandidaten beschikken over de kennis, vaardigheden en persoonlijke en beroepscompetenties om binnen het domein van de Sales op operationeel niveau te kunnen opereren; ofwel kunnen zij volwaardig (gaan) functioneren als professioneel verkoper. Het NIMA/SMA Sales-A examen vormt de basis voor beroepsrollen op het gebied van professioneel verkoper en op niveau 4 van het Europese Marketingkwalificatieraamwerk, gebaseerd op de uitgangspunten van het European Qualification Framework. domein beroepsrollen contexten kerntaken deeltaken Figuur 1. Metastructuur NIMA Examens Beroepsrollen en contexten NIMA/SMA Sales-A NIMA/SMA Sales-A gediplomeerden werken als professioneel verkoper op Sales- of commerciële afdelingen. De aard van de bedrijven kan variëren van middenkleinbedrijf tot grote (multinationale) bedrijven. Deze bedrijven kunnen zowel profit als non-profit zijn en opereren in verschillende marktsegmenten, bijvoorbeeld in een retail-consumenten markt, of business-to-business markt. Van (aankomende) verkopers wordt verwacht dat zij beschikken over kennis en inzicht met betrekking tot algemene verkoopgrondslagen en principes, elementaire kennis hebben van marketingbegrippen en inzicht hebben in commerciële processen die toegespitst zijn op het kopen en verkopen van goederen en diensten. Veder wordt verwacht dat zij de vaardigheden bezitten om een verkoopgesprek te kunnen voeren en kunnen onderhandelen over de verkoop van producten en diensten. De professionele verkoper moet op operationeel verkoopniveau volwaardig kunnen functioneren in een verkooporganisatie. 3

4 Kerntaken van NIMA/SMA Sales-A De belangrijkste kerntaken van NIMA/SMA Sales-A gediplomeerden zijn: 1. Het beheersen van Commerciële basiskennis en vaardigheden Basis (commerciële) communicatie Algemene tools en modellen Basisbegrippen in de markt, organisatie en omgeving Het uitvoeren van commerciële calculaties 2. Het onderzoeken van de markt en het maken van plannen Opzetten van een (operationeel) actieplan, aansluitend op het salesplan Herkennen van business opportunities; mogelijkheden en onmogelijkheden Keuze maken omtrent uit te voeren Sales activiteiten 3. Het uitvoeren van een verkooptraject Uitvoeren van het gehele verkooptraject (leadgeneratie, identificatie, qualificatie, ontwikkelen, proposal, closing, delivery), inclusief input leveren voor adequate meting De waardepropositie laten aansluiten op de behoeften van de klanten en deze invullen binnen de randvoorwaarden van het bedrijf (bijvoorbeeld merk en portfolio) 4. Het opbouwen en onderhouden van klantrelaties Ontwikkelen en onderhouden van (DMU-) relaties op peer-to-peer niveau 5. Het samenwerken binnen de organisatie Samenwerken met aanpalende gebieden als marketing, financieel, juridisch, hrm, delivery (logistiek & service), portfolio ontwikkeling II. Examenmethodiek Het NIMA/SMA Sales-A examen bestaat uit twee modules: A1 wordt schriftelijk afgenomen en A2 wordt mondeling geëxamineerd. Getoetst wordt of de kandidaat voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een professionele verkoper. Om in het bezit te komen van het NIMA/SMA Sales-A diploma dient de kandidaat voor beide modules (A1 en A2) een voldoende resultaat (cijfer >5,5) te hebben behaald. NIMA/SMA Sales-A1 De NIMA/SMA Sales-A1 module bestaat uit twee onderdelen: Onderdeel 1 van de A1-module (60 minuten) bestaat uit 30 meerkeuzevragen en toetst primair de kennis van de verschillende salesbegrippen en de daarbij benodigde rekenvaardigheden. Onderdeel 2 van de A1-module (60 minuten) bestaat uit 15 meerkeuzevragen die zijn opgebouwd rondom een beknopte casebeschrijving uit de Salespraktijk (minicase). Onderdeel 2 toetst naast kennis ook inzicht en rekenvaardigheden. De wegingsfactor van de onderdelen 1 en 2 bij het vaststellen van het eindcijfer voor de A1-module is 40% voor onderdeel 1 en 60% voor onderdeel 2. 4

5 NIMA/SMA Sales-A2 De NIMA/SMA Sales-A2 module is een mondeling examen van in totaal 60 minuten. De kandidaat wordt geacht een gestructureerd behoeftegericht verkoopgesprek te voeren naar aanleiding van opgelegde gegevens in een case. De indeling van het examen is als volgt: Verkoopgesprek: Overleg examinatoren: Evaluatie en beoordeling: 30 minuten 15 minuten 15 minuten Na inschrijving voor het examen wordt de kandidaat ter voorbereiding een week voorafgaand aan de examendatum de casuïstiek beschikbaar gesteld. Het is aan te raden eerst het schriftelijke examen af te leggen alvorens het mondeling examen te doen. Deze volgorde is echter geenszins dwingend. Na het behalen van een voldoende resultaat bij beide onderdelen ontvangt de kandidaat het NIMA/SMA Sales-A diploma. Toelatingsrichtlijnen en vrijstellingen Raadpleeg voor een actueel overzicht van de toelatingsrichtlijnen en standaard vrijstellingen voor het NIMA/SMA Sales-A examen. 5

6 III. Exameneisen 1. Commerciële basiskennis en vaardigheden van de markt, organisatie en de omgeving 1.1 Basis (commerciële) communicatie Kennis 1 De begrippen selectieve perceptie en cognitieve dissonantie en het ontstaan hiervan 2 hebben in de aard van gangbare klachten 3 Het algemene communicatiemodel en het 'two step flow' communicatiemodel 4 Communicatiestoringen (interne en externe ruis) 5 Interpretatie van non-verbale reacties 6 Belangrijkste aspecten van demonstraties 7 De principes van effectief telefoneren kennen 8 Weten welke vaardigheden nodig zijn om succesvol te kunnen functioneren als standbemanning op beurzen en tentoonstellingen 9 Effectief om kunnen gaan met klachten, zowel telefonisch, schriftelijk als mondeling 10 Doelgericht non verbaal kunnen communiceren 11 Effectief kunnen luisteren 12 In staat zijn om houdingen als instemming, onverschilligheid, weerstand en agressie aan non-verbale signalen te herkennen en er effectief op te reageren. 13 Doelstellingen voor een presentatie kunnen formuleren 14 Een presentatie kunnen voorbereiden en structureren 15 Effectief kunnen presenteren 16 De principes van effectief telefoneren kunnen toepassen in de praktijk 17 De gangbare vraagtechnieken kennen en ze effectief kunnen gebruiken 18 De gangbare luistertechnieken kennen en ze effectief kunnen gebruiken 19 De gangbare argumentatietechnieken kennen en ze effectief kunnen gebruiken 20 De wijze waarop met bezwaren kan worden omgegaan kennen en daadwerkelijk effectief op bezwaren kunnen reageren 21 De gangbare afsluittechnieken kennen en deze effectief kunnen inzetten 22 De elementen in communicatie die effectief communiceren belemmeren en stimuleren 23 De relatie tussen communicatiedoelen en de vormen van communicatie zoals diverterende, informatieve en persuasieve communicatie. 6

7 1.2 Algemene tools en modellen Kennis 1 De algemene principes van prospectrating en cliëntrating 2 Fasen in het inkoopproces en deze kunnen relateren aan het koopgedrag (Buy Grid) 3 Het principe van Vendor Rating en criteria voor leverancier selectie 4 Kenmerken en toepassingsmogelijkheden van de verschillende presentatiehulpmiddelen als sales organizers, flip-overs, overheadprojectoren etcetera. Weten in welke situaties deze het best tot hun recht komen 5 De principes van planning en planmatig werken 6 Om kunnen gaan Internet en met gangbare ICT programma's in een Windows omgeving 7 Eenvoudige cliëntrating systemen en het verband tussen deze systemen en gewenste verkoopacties in praktijkvoorbeelden kunnen aangeven 1.3 Basis begrippen in de markt, in de organisatie en in de omgeving Kennis 1 Het begrip just-in-time 2 De normen die het gedrag van de verkoper sturen en/of bepalen 3 Het onderscheid tussen producten en diensten 4 Het begrip organisatiestructuur en in staat zijn om een eenvoudige organisatiestructuur in schemavorm weer te geven 5 De betekenis van het begrip handel en van de onderscheiden functies van groot- en detailhandel in het bijzonder 6 Het begrip winkelformule en de verschillende aspecten daarvan 7 De verschillende vormen van winkelverkoop 8 De verschillende vormen van groothandel 9 De verschillende vormen van detailhandel in het algemeen en van onderlinge samenwerkingsvormen 10 De verschillende vormen van distributie en de verschillende type distributiekanalen 11 Het begrip missie van de onderneming 12 Verschillende vormen van ondernemingsdoelstellingen 13 De rol van persoonlijke verkoop en de relatie marketing & sales 14 De essenties van een eenvoudig marketingplan 15 Een aantal actuele marktinformatiebronnen ten aanzien van de markt en de verkoop met inbegrip van de soort geleverde informatie 16 Het algemene principe van de bedrijfskolom 17 Verschillende aspecten van het assortiment 7

8 1.4 Het uitvoeren van commerciële calculaties Kennis 1 Eenvoudige verkoopprijscalculaties 2 Eenvoudige break-even situaties en praktijkvoorbeelden daarvan kunnen uitwerken 3 Kostenopbouw van diensten en producten 4 Principes van omzet- en prijscalculaties, in het bijzonder van calculaties van kortingen en bonussen 18 Het begrip promotie en reclame, en de onderdelen antireclame, free publicity en sales-promoties in het bijzonder 19 Verschillende vormen van massa- en directe media 20 De hoofddimensies van de inkooptaak 21 De taken en verantwoordelijkheden van de inkoper 22 Het begrip inkoopportfolio 23 Inkoopvormen en basale inkoopstrategieën (machtafstemmingsamenwerking) 24 Internet ontwikkelingen in relatie tot commercie en inkoopgedrag bij klant 25 Ontwikkelingen op CRM gebied 26 De voornaamste wettelijke bepalingen en regelingen die van invloed zijn op het functioneren van een verkoper en op het afsluiten van verkooptransacties 27 Verschillende prijsstrategieën en in het bijzonder concurrentiegerichte prijsstellingen 28 De begrippen kredietlimiet en krediettermijn 29 Begrippen kwaliteit en kwaliteitsbeheersing in het algemeen en de commerciële aspecten ervan in het bijzonder 30 De algemene principes en de verschillende fasen van orderverwerking 31 De basis marketingbegrippen 32 Het productlevenscyclusconcept en dit kunnen relateren aan de verkoopfunctie 33 Het begrip service in het algemeen en van de begrippen after-sales service en klantenservice in het bijzonder 34 De functies van geautomatiseerde verkooprapportagesystemen en aan kunnen geven welke taken voor de verkoper in dergelijke systemen zijn weggelegd 8

9 2. Het onderzoeken van de markt en het maken van plannen 2.1 Opzetten van een actieplan, aansluitend op het salesplan Kennis 1 De algemene (eenvoudige) opzet van het verkoopplan, en de relaties met andere afdelingen hierbij kunnen aangeven 2 De opbouw van een verkoopdoelstelling 3 Eenvoudige wijze van verkoopbudgettering en de relatie hiervan met de individuele verkoop 4 De wijze waarop verkoopresultaten worden vastgesteld en de relatie kunnen aangeven met de wijze waarop kwantitatieve individuele prestatienormen worden geformuleerd 5 Een eigen verkoopactieplan kunnen vervaardigen 2.2 Het herkennen van business opportunities; mogelijkheden en onmogelijkheden Kennis 1 Weten hoe de verkoper een rol kan spelen bij of in de transactieservice-activiteiten 2 De algemene principes van marktonderzoek (doel, vormen, steekproefonderzoek) en de rol van de verkoper hierbij 3 Recente ontwikkelingen in de verkoop en in eenvoudige praktijksituaties aan kunnen geven welke invloed deze ontwikkelingen kunnen uitoefenen op het functioneren van de professionele verkoper 4 Het begrip concurrentie kennen en een eenvoudige concurrentieanalyse op productniveau kunnen uitvoeren 5 De variabelen die de marketing mix bepalen 2.3 Keuzes maken betreft de uit te voeren sales activiteiten / systemen Kennis 1 Verkoopsystemen en verschillende vormen van verkoop 2 Verschillende soorten kortings- en bonussystemen 3 De taken en verantwoordelijkheden van de individuele verkoper kennen 4 De ontwikkelingen van e-commerce en aan kunnen geven wat de invloed daarvan is op het functioneren van de verkoper 9

10 3. Het uitvoeren van het verkooptraject 3.1 Uitvoeren van het gehele verkooptraject Kennis 1 Verschillende methoden om leads te genereren en de voor- en nadelen van deze methoden in relatie tot de verkoopkansen 2 De principes van routeplanning en in staat zijn voorbeelden daarvan voor een individuele verkoper uit te werken 3 Belang van kwaliteit van delivery in klantwaarde 4 Gangbare methoden van persoonlijke verkoop 5 Het begrip attitude en van haar componenten en aan kunnen geven welke rol attitudes spelen in het overtuigingsproces (de attitude overtuiging driehoek) 6 De motivatietheorieën van Maslow en Hertzberg in relatie tot het verkoopproces 7 De verkoopcyclus en de bepalende variabelen hiervan. 8 Informatiebeschikbaarheid voor de klant omtrent eigen organisatie en product; inclusief de concurrent 9 Verloop van besluitvormingsproces & -cyclus bij klanten 10 Aan kunnen geven welke soorten achtergrondinformatie voorafgaand aan een verkoopgesprek verzameld kunnen worden en welke soorten bronnen de verkoper hiervoor ter beschikking staan 11 Persoonlijke verkoopmethoden kunnen toepassen 12 Herkennen en inspelen op klantgedrag op basis van klanttypologieën 13 De basisprincipes van onderhandelen en aan kunnen geven hoe ze gehanteerd dienen te worden 14 Een verkoopgesprek effectief kunnen openen 15 Aan individuele prospects, producten en diensten effectief kunnen presenteren en demonstreren 16 Voorafgaand aan een verkoopgesprek haalbare gespreksdoelstellingen kunnen formuleren 17 Op effectieve wijze telefonisch afspraken kunnen maken 18 Koopweerstanden kunnen herkennen en er effectief op kunnen reageren 19 Logische opbouw van het (behoefte gericht) verkoopgesprek kennen en kunnen demonstreren 20 Afsluittechnieken kennen en kunnen toepassen 21 Werkzaamheden efficiënt en effectief kunnen organiseren en uitvoeren 22 De essentie van unieke verkooppunten (Unique Selling Points) 23 De essentie van het verkopen 24 De verkoopvormen en het cyclische karakter van het verkoopproces 25 De rol van de verkoper in de relatie bedrijf - markt- inkoop en rollen in een Decision Making Unit (DMU) 10

11 3.2 De waardepropositie Kennis 1 De invloed van het merk op de waardepropositie van de producten 2 Waarde-elementen die een product of dienst bepalen 3 De doelstellingen, onderwerpen en indelingen van de offerte 4 Situaties waarin het uitbrengen van offertes wel of niet gewenst is en de motivatie daarvoor kunnen formuleren 5 Via vraagtechnieken de behoeften van een klant of prospect kunnen ontdekken waarop de verkoper zijn aanbod kan afstemmen 6 De verschillende eigenschappen van het aanbod kunnen vertalen in voordelen die op de behoeften van de klant/prospect aansluiten 7 Een sellogram kunnen vervaardigen 8 Koopmotieven van prospects kunnen herkennen aan hun reacties op gepresenteerde voordelen 9 Koopsignalen kunnen herkennen en er adequaat op reageren 10 In staat zijn verkoopbevorderend en in correct Nederlands gestelde offertes te schrijven 11 De relatie tussen behoeften en wensen 3.3 Klantrelaties Kennis 1 De principes die ten grondslag liggen aan effectieve klachtenbehandeling 2 De relaties in een organisatie aan kunnen geven met betrekking tot aankoopbeslissingsprocessen (DMU) 3 De functies van geautomatiseerde relatiebeheersystemen en de wijze waarop dergelijke systemen de activiteiten van de verkoper kunnen ondersteunen 4 Het begrip klantloyaliteit 5 Het begrip Customer life time value 6 In praktijksituaties de principes van effectieve klachtenafhandeling kunnen toepassen 7 Het begrip Decision Making Unit (DMU) 8 De algemene principes van accountmanagement en de voor- en nadelen ervan ten opzichte van andere verkoopmethoden aan kunnen geven 9 hebben in de efficiency en de effectiviteit van de verschillende verkoopmethoden 10 De essentie van customer service en de rol die deze vorm van service speelt in een effectief relatiebeheer 11 De waarde van duurzame relaties en de rol die de verkoper daarin heeft 11

12 4. Het samenwerken binnen de organisatie 4.1 Samenwerken Kennis 1 De algemene verschillen in verantwoordelijkheid en taken van lijn- en staffunctionarissen 2 Debiteurenbewaking- en invorderingsprocedures in het algemeen en aan kunnen geven welke rol de verkoper daarin kan spelen 3 Afstemming van werkzaamheden met leidinggevende 12

13 Literatuurlijst NIMA/SMA Sales-A Tak, A.A.M.M. (red), Verkoper & Verkoop. 2 e druk, Uitgeverij Noordhof, 2005, ISBN-10: Wijnberg, Dr. H.E., Mokkenstorm, J., Koning, W., Professioneel Verkopen. 2e druk, Samson, 2008, ISBN-13: Algemeen naslagwerk Smal, J.C.A., Tak, A.A.M.M. Marketing Kernstof-A. Noordhoff Uitgevers, 6 e druk 2008, ISBN Waarts, E., Lamperjee, N., Peelen, E., Koster, J.M.D. NIMA Marketing Lexicon. Noordhoff Uitgevers, 4 e druk 2004, ISBN

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B (Van toepassing op de examens vanaf april 2005) INHOUDSOPGAVE I Examendoelstelling 5 II Examenmethodiek 5 III Toelatingen en vrijstellingen 7 IV Exameneisen

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A Marketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2014 INHOUDSOPGAVE I. Examendoelstelling... 3 II. Examenmethodiek... 3 III. Toelichting exameneisen... 4... 5

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Leerplan. Graduaat Marketing. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40

Leerplan. Graduaat Marketing. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Marketing Leerplan graduaat Marketing 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

Ondernemer hbo graadniveau

Ondernemer hbo graadniveau Ondernemer hbo graadniveau Reiswerk_ hbo_ondernemer Pagina 1 van 21 ALGEMENE BEROEPSCONTEXT EN FUNCTIONEREN Algemene beroepscontext en functioneren: Inhoudsopgave 1. Inleiding & motivatie 2. Legitimering

Nadere informatie

Verkoop en marketing

Verkoop en marketing Kwaliteit in Praktijk VERKOOP EN MARKETING februari 2005 B1-4 Verkoop en marketing Ir. Jan Maas Inhoud Samenvatting, leeswijzer en toepassing 2 Kwaliteit bij verkoop en marketing 3 Het verkoop- en marketingproces

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING ORIËNTATIE

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING ORIËNTATIE EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING ORIËNTATIE (Van toepassing op de examens vanaf januari 2005) Exameneisen NIMA Marketing Oriëntatie, maart 2004 1 I. HET EXAMEN Doelgroep: Mensen die zich willen

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014 NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.1 28 JANUARI 2014 Antwoorden ALGEMEEN DEEL DEEL Totaal 100 punten Vraag 1 (10 punten) a. Clean+ kiest voor een klantwaardestrategie. Welke 3 mogelijke gevolgen heeft dat voor de

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie