Zorgadministratie en Informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgadministratie en Informatie"

Transcriptie

1 Zorgadministratie en Informatie Wat is de diagnose en wat is de behandel combinatie DBC Informatie Systeem 126 jaargang 33 december 2006 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Laat u de diagnoseregistratie sneuvelen vanwege de DBC-registratie? op weg naar een verbeterde DBC Systematiek Landelijke Ziekenhuiszorg Informatie

2 Zorg Administratie en Informatie Een kwartaaluitgave van de NVMA Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie jaargang 33, nr. 126 december 2006 redactie NTMA eindredactie Han Runnenberg redactie-secretariaat Anneke Bekker redactiemedewerkers Matthieu Dekker Aart van Winkoop redactie-adres Anneke Bekker Groene Hart Ziekenhuis Postbus 1098 / j BB Gouda telefoon aan dit nummer werkte mee Wybe Dekker copyright 2006 overname van artikelen is in alle gevallen mogelijk in overleg met de redactie abonnementen leden van de NVMA ontvangen NTMA gratis. Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld e 26, per jaar, los nummer e 9,. Een abonnement kan op elk gewenst tijdstip ingaan. Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot uiterlijk 2 maanden voor het beëindigen van het lopende abonnement worden opgezegd. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een jaar verlengd. lezers service opgave abonnement en adreswijziging bij T.G.R. Király Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Medische Administratie Postbus AE Amsterdam vormgeving & productie DesignPeople, Hoorn uitgever NVMA, Hoorn, druk Marcelis van der Lee Adu BV, Heerhugowaard fotografie Richard Lotte, Zaandam omslag Ad Werner, Amsterdam advertentie-coördinatie telefoon telefax telefoon telefax distributie NIC.Oud Direct-mail, Heerhugowaard ISSN LANDELIJKE ZIEKENHUISZORG INFORMATIE Van medisch codeur naar DBC Specialist? De DBC is van de dokter pag. 14 pag. 18 pag. 29

3 inhoud ntma december 2006 Doorpakken en doorontwikkelen, op weg naar een verbeterde DBC-Systematiek 5 G.B. van den End-Schouten, A. Lakerveld DBC Informatie Systeem 8 M. Bruijs Landelijke Ziekenhuiszorg Informatie 14 M. van der Haagen, J.J. Pol, F. Blankendaal Van medisch codeur naar DBC Specialist? 18 H.C.J.M.E. Verheijden DBC steekproeven, wat is de diagnose en wat is de behandel combinatie? 20 R.J. Attema, J.C. de Boer De DBC is van de dokter 29 R.J.A. Diepersloot Een zorgdossier dat aan de wettelijke eisen voldoet: deel 3 32 Geschreven door een werkgroep van AHIMA UPMC werkt samen met dbmotion aan betere patientzorg dankzij naadloze gegevensuitwisseling 40 Persbericht Laat u de Diagnoseregistratie sneuvelen vanwege de DBC-registratie? 42 F. van Tilburg, J. Benda-Poetsma Training patiëntveiligheid door goede informatievoorziening 12 / 19 december 2006 en 18 / 25 januari nu inschrijven op De versterking van het DBC-Fundament Extra training 18 december meer informatie pagina 28 adverteerders PMC Advies, Q-Consult (2), Karmac (4), IntraSpeech (27), Allgeier (22), Kodak (34), Iron Mountain (41), TietoEnator (45), Marcelis van der Lee Adu (49), Jalema (achterzijde) 3

4 DRS. A. LAKERVELD, PROJECTLEIDER DBC VAN DE NVZ DRS. G.B. VAN DEN END SCHOUTEN, BELEIDSADVISEUR NVZ DOOR- PAKKEN EN DOOR- ONTWIK- KELEN OP WEG NAAR EEN VERBETERDE DBC-SYSTEMATIEK OM DE MARKT VOOR ZIEKENHUISZORG VERDER TE KUNNEN LIBERALISEREN, IS HET NOODZAKELIJK OM OP KORTE TERMIJN DE DBC-SYSTEMATIEK STERK TE VERBETEREN. HET DBC-SYSTEEM IN DE HUIDIGE VORM BLIJKT IN DE PRAKTIJK NIET VOLDOENDE BETROUWBAAR EN WERKBAAR ALS INSTRUMENT VOOR ONDERHANDELING EN FINANCIERING IN EEN GELIBERALISEER- DE MARKT. DIT IS ÉÉN VAN DE CONCLUSIES DIE DE LEDEN VAN DE NVZ VERENIGING VAN ZIEKENHUIZEN (NVZ) IN HET AFGE- LOPEN JAAR HEBBEN GETROKKEN. IN HET PLAN VERBETEREN DOOR VEREENVOUDIGEN, HEEFT DE NVZ DE CONTOUREN VOOR EEN GRONDIGE HERZIENING VAN HET SYSTEEM GESCHETST. VERVOLGENS IS HET PLAN IN SAMENWERKING MET ZORGVERZEKERAARS EN MEDISCH SPECIALISTEN IN EEN CONCREET ACTIVITEITENPLAN OMGE ZET. DIT PLAN IS IN SEP- TEMBER AAN HET MINISTERIE VAN VWS AANGEBODEN, WAAR- NA DBC ONDERHOUD HET PLAN ZAL GAAN UITVOEREN EN DIT MOET PER 2008 UITKOMST BIEDEN AAN DE PROBLEMEN DIE ER VOORALSNOG ZIJN MET HET HUIDIGE SYSTEEM. 5

5 Figuur 1 Informatiepiramide 6 Initiatief voor plan DBC s eenvoudig beter De eerste aanzet tot een verbetertraject is gedaan in het plan verbeteren door vereenvoudigen ( Dit plan beschrijft een model voor verbetering van de DBC-systematiek dat is ontwikkeld door en voor de ziekenhuizen. Ook andere brancheorganisaties hebben verbeterplannen bedacht. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een gezamenlijk plan: DBC s eenvoudig beter; de kunst van het weglaten. De DBC-regiegroep invoering DBC s concludeerde in juni 2006 dat een mooi plan ontwikkeld was, maar dat het noodzakelijk was om een stap verder te gaan in de concretisering van de ideeën. Dit is door de NVZ ter hand genomen en is vastgelegd in het activiteitenplan: DBC s eenvoudig beter; doorpakken en doorontwikkelen. Dit plan zal tijdens het congres van de NVMA op 30 november worden gepresenteerd. Het activiteitenplan is samen met de ziekenhuizen, de brancheorganisaties, het ministerie van VWS, de onderhoudspartijen (CTG-ZAio, DBConderhoud, CVZ) en diverse experts, waaronder artsen en registratiedeskundigen tot stand gekomen. Doelstelling nieuw systeem Op 1 januari 2008 móet het DBC-systeem stabiel zijn, zo blijkt uit de brief ruimte voor betere zorg 1 van minister Hoogervorst. Een stabiel DBC-systeem is noodzakelijk om de liberalisering van de ziekenhuiszorg verder door te voeren. De stabiliteit bestaat uit een aantal aspecten: het systeem moet betrouwbaarder; de administratieve belasting van artsen moet worden verminderd; de medische herkenbaarheid van DBC s moet groter en het systeem moet meer ondersteuning bieden aan onderhandelingen tussen ziekenhuis en verzekeraar. Kern van een verbeterd DBC-systeem Om de doelstellingen te bereiken is een andere benadering van het systeem nodig. Hiervoor is nodig dat: 1 Expertsysteem: het DBC-systeem zal worden gebaseerd op een bronregistratie die bestaat uit logische tabelstructuren zoals de ICD voor diagnoses en de CvV voor verrichtingen. Deze registraties zijn internationaal en logisch van opbouw, waardoor eenduidige hantering mogelijk wordt. Hiermee wordt het systeem een waardenvrij systeem dat kan doorontwikkelen tot een expertsysteem. 2 Invoeren bronregistratie: de bronregistratie wordt middels afleiding gekoppeld aan de DBC. Niet langer registreert de arts een DBC, maar diagnoses en verrichtingen worden vastgelegd in een elektronisch patientendossier. Deze brongegevens leiden tot de te declareren DBC en worden automatisch afgeleid uit het systeem. 3 Logische hiërarchie wordt mogelijk: de DBCproductgroepen worden niet langer gehanteerd als declaratie-eenheid. Voor onderhandelingen kunnen DBC s op basis van diagnosegroepen worden gebruikt, maar niet langer voor de declaratie. Dit betekent dat de ingewikkelde scheiding tussen prestatiecodes en declaratiecodes komt te vervallen, waardoor de achterliggende tabelstructuur van het DBC-systeem veel minder complex wordt. Hierna kan op basis van een internationale diagnosecodering een logische hiërarchie in het systeem worden gebracht waardoor voor de onderhandeling en interne sturing een clustering mogelijk wordt. 4 Herijking systeem: het systeem zal een strikte herijking krijgen door de diagnose te baseren op een diagnoseclassificatie, bij de behandeling zal onderzocht worden hoe de behandelsetting beter uitdrukking kan geven aan de zorgzwaarte en hoe zorgvraag en zorgtype kunnen verdwijnen of sterk worden gereduceerd. Daarmee zullen ook de instructies voor het typeren sterk wijzigen en voor alle specialismen worden geüniformeerd. Betrouwbaarheid De DBC-systematiek dient een betrouwbaar systeem te zijn, dat leidt tot rechtmatige facturen. Op grond van de berichtgeving over een onderzoek van Vektis is geconstateerd dat sprake is van multipele interpretabiliteit van de registratie. Daarnaast wordt door zorgverzekeraars nogal eens een verdenking geuit op fraude in de registratie van DBC s door medisch specialisten door middel van zogenaamde upcoding : duurdere DBC s registreren dan werkelijk uitgevoerd zijn. Conclusie hieruit is dat een verbeterd systeem een oplossing moet bieden voor de betrouwbaarheid van de factuur. In het verbeterde model worden DBC s niet langer direct door de arts geregistreerd, maar afgeleid uit de bronregistratie in een elektronisch patiëntendossier. Hierdoor hoeft de arts zich niet langer bezig te houden met de registratie en worden gegevens die ook in het kader van de zorgverlening worden gebruikt ook relevant voor de facturering. Doordat gegevens voor meerdere doeleinden worden vastgelegd neemt de betrouwbaarheid van het systeem sterk toe. Doordat de DBC wordt afgeleid en niet langer wordt gevalideerd, zullen de controle-eisen via de kaderregeling AO/IC sterk wijzigen. Niet langer zal valideren centraal staan, maar controle op de bronregistratie. Garanderen van betrouwbaarheid eist van ziekenhuizen dat grote ICT-investeringen worden gedaan. Ordercommunicatie en EPD-ontwikkeling zijn noodzakelijke voorwaarden om bronregistratie vorm te geven. Administratieve lasten De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) weerlegt de claim in de miljoenennota dat het nieuwe zorgstelsel heeft gezorgd voor een kwart minder administratieve lasten 2. Eerder gaf de NVZ aan dat DBC-registratie heeft geleid tot een toename van de kosten met euro per ziekenhuis. In de afgelopen jaren is veel gepubliceerd met betrekking tot de toenemende administratieve lasten voor de gezondheidszorg. Allerlei onderzoeken zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de administratieve lasten, maar echte oplossingen voor geconstateerde problemen lijken niet te zijn gevonden. Er vindt dubbele registratie plaats en de controle door middel van de validatiemodule

6 levert veel werk op. In het verbeterplan wordt een belangrijke constatering gedaan met betrekking tot de administratieve lasten in het huidige DBC-systeem. Het DBC-systeem in de huidige vorm is niet logisch opgebouwd. De DBC-registratie van de medisch specialist wordt op basis van de validatiemodule getoetst aan de verrichtingenregistratie. In figuur 1 staat de informatiepiramide die logisch informatiebeleid weergeeft. Uit deze piramide blijkt dat de bronregistratie bepalend is voor de te factureren DBC. Op basis van de gegevens die aan de bron worden vastgelegd, kan een DBC worden afgeleid. De medisch specialist hoeft niet langer een DBC vast te leggen in een aparte DBC-registratie. Dit is een belangrijk winstpunt in het verbeterde DBC-model. De administratieve lasten zijn daarnaast te verminderen in het proces van facturering aan de zorgverzekeraar en controle van de zorgverzekeraar op de facturen. Het systeem zal oplossingen bieden voor de huidige interpretatieruimtes en controles zullen makkelijker te automatiseren zijn. Dit leidt ertoe dat ziekenhuizen minder geconfronteerd zullen worden met controlemaatregelen van zorgverzekeraars. Logica in het systeem biedt daarmee meer houvast voor verzekeraars. Medische herkenbaarheid Binnen de huidige DBC-systematiek ontbreekt de medische herkenbaarheid en is transparantie ver te zoeken 3. Deze uitspraak is gedaan door de Orde en is in het afgelopen jaar door alle partijen geuit. De huidige DBC-typeringslijsten zijn opgesteld door de wetenschappelijke verenigingen waarbij de diagnosecomponent binnen deze lijsten niet altijd gebaseerd is op een logische classificatie van diagnosecodes. In het verbeterde model wordt daarom voorgesteld om de diagnose aan de bron vast te leggen die gebaseerd is op de ICD-classificatie. Concreet betekent dit dat de diagnose van de DBC gebaseerd zal worden op de ICD-9 of -10. Door de specialist zal een werkdiagnose worden vastgelegd die een praktische vertaling kan zijn van de ICD. In ieder geval zal deze diagnose praktisch bruikbaar zijn voor het elektronische patientendossier. Nu wordt bijvoorbeeld regelmatig gebruik gemaakt van de ICD-vertaling SNOMED. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar oplossingen hoe om te gaan met nevendiagnoses en outliers (onverwacht hoge of lage kosten ten opzichte van het gemiddelde zorgprofiel of de gemiddelde kosten). Alle werkzaamheden zijn erop gericht om het systeem te verbeteren door meer logica in het systeem te brengen. Hiermee kan een betere medische herkenning voor artsen, patiënten, ziekenhuis en verzekeraar worden bereikt. Onderhandeling Ter voorbereiding op de invoering van de liberalisering zullen grootscheepse onderhandelingen worden gestart. De onderhandelingen gaan immers niet langer over 10% van de zorg, maar betreffen zo ongeveer 70% van de zorg in ziekenhuizen. Het is voor ziekenhuizen van groot belang om ter facilitering van de onderhandeling een stabiel systeem te hebben. De factuur van een patiënt wordt gebaseerd op een DBC-code. Voor ziekenhuizen en verzekeraars is het praktisch onwerkbaar om voor elke afzonderlijke DBC een prijsafspraak te maken. Ziekenhuizen zullen op basis van de 80/20 regel strategieën onderzoeken die het mogelijk maken om voor een deel van de DBC s prijsafspraken te maken op detailniveau en voor het overige deel op clusterniveau. In het huidige systeem wordt gewerkt met een ondoorzichtige productstructuur. Deze is geen logisch herkenningspunt voor de onderhandelingen. Door het DBC-systeem meer logisch en hiërarchisch te ordenenen als een classificatiestelsel wordt groepering beter mogelijk. Clustering dient dan ook niet op landelijk niveau vastgelegd te worden, maar wel kunnen er diverses methodieken aangereikt worden om de individuele DBC s te groeperen. Het moet een ziekenhuis overigens altijd vrij staan om over individuele DBC s aparte prijsafspraken te maken. Impact implementatie Ten tijde van het schrijven van dit artikel is het activiteitenplan opgeleverd aan het ministerie van VWS (d.d. 19 september 2006). Het activiteitenplan is ter beoordeling door het ministerie doorgestuurd aan de onderhoudspartijen: DBConderhoud, CTG-ZAio en CVZ. De beoordeling zal eind november beschikbaar zijn en de uitvoering van het activiteitenplan kan dan ter hand worden genomen. Het advies is om de uitvoering te laten plaatsvinden door DBC-onderhoud onder leiding van een externe projectleider. De komende maanden zullen helderheid geven over de concrete uitvoering. Per 2008 zullen de eerste verbeteringen in het systeem doorgevoerd moeten worden. De invoering van ordercommunicatie en de basisregistratie is zeer complex. Hiervoor vindt een studie plaats binnen welke termijn dit realistisch in te voeren is. Verbetering noodzakelijk Met betrokkenheid van een groot aantal ziekenhuizen, verzekeraars en vertegenwoordigers van medisch specialisten is er afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van verbeteringen voor het DBC-systeem. De NVZ heeft namens de ziekenhuizen aangegeven welke richting deze verbetering behoeft, hetgeen geresulteerd heeft in een ambitieus verbeterplan. Dit verbeterplan heeft grote impact op ziekenhuizen, maar wordt in brede zin omarmd en met enthousiasme ontvangen. De NVZ is van mening dat hiermee de ontwikkeling van het DBC-systeem een fundament heeft gekregen en een duidelijke koers voor de ondersteuning van de liberalisering van de ziekenhuiszorg. De LMR in relatie tot het DBC-verbeterplan Basisregistratie ook voor de LMR Doelstelling van de NVZ is altijd geweest om de informatie die nodig is voor de LMR te verzamelen via de vastlegging van DBC s. Tot op heden is een integratie van beiden niet mogelijk geweest. Oorzaak hiervoor is vooral dat de diagnosetypering van beiden een andere inhoud kent. Doordat in het verbeterde systeem de diagnosetypering gebaseerd is op de internationale classificatie voor diagnoses (ICD) kan de relatie tussen LMR- en DBC-gegevens beter gelegd worden. Hiermee is een basis gecreëerd voor een diagnoseregistratie die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. De NVZ wil per 2008 dan ook de inhoud van de LMR zodanig aangepast hebben dat de gegevensverzameling plaatsvindt via de gegevens die aan de bron worden geregistreerd door de arts. Dit biedt grote kansen voor de LMR en een waarborg voor de internationale verplichting om een ICD te registreren. 1 Verwijzing naar kenmerk van de brief! 2 Woensdag 20 september 2006, ANP, Nieuwsredactie Elsevier Gezondheidszorg 3 Orde-verbetervoorstellen DBC moet. Maar dan wel goed! 7

7 8 DRS. MAARTEN BRUIJS, PROGRAMMAMANAGER PROJECTORGANISATIE DIS

8 opmaak qxd :26 Pagina 9 DBC Informatie Systeem Iedere uiteenzetting over DIS begint bij de invoering van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s). Met DBC s hadden overheid en brancheorganisaties bepaalde doelen voor ogen. Eén van die doelen is transparantie in de zorg, hoe maak je op een uniforme manier inzichtelijk welke zorg wordt verleend? Mede daarvoor is de DBC-systematiek geïntroduceerd. Logisch gevolg hiervan was het ontstaan van een nieuwe informatiebehoefte. Deze nieuwe informatiebehoefte was aanleiding voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars, om DIS op te richten. Een landelijke gegevensbank waarin DBC-gegevens van zorgaanbieders worden opgeslagen en van waaruit gecontroleerde gegevensverstrekking kan plaatsvinden. 9

9 opmaak qxd :26 Pagina 10 Uitgangspunten Bij de eerste beeldvorming over DIS stond vast dat functiescheiding en onafhankelijkheid de belangrijkste uitgangspunten moesten zijn. De oprichters onderkenden de functie van gegevensaanbieder en de functie van gegevensafnemer. Gegevensaanbieders verlenen zorg en leggen gegevens over deze verleende zorg vast in de vorm van DBC s. Gegevensafnemers zetten de ruwe gegevens om naar informatie die zij analyseren en interpreteren. Blijft over het beheer en de verspreiding van de gegevens. Uit pragmatisch oogpunt moest dit belegd worden bij een derde, vertrouwde partij. Deze partij is de projectorganisatie DIS die daarmee de verbinding vormt tussen de aanbieders en de afnemers. Aangezien de oprichting van DIS een gezamenlijk initiatief was, lag het voor de hand ook de aansturing van DIS gezamenlijk op te pakken. Bovendien is vertrouwen op een derde partij een goede zaak maar het is wenselijk deze partij ook te kunnen controleren. Daarom wordt DIS sinds de oprichting in 2004 bestuurd door een college bestaande uit zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS die gezamenlijk de Stuurgroep DIS vormen. Dit besturingsmodel waarborgt niet alleen de gewenste onafhankelijkheid, maar geeft partijen tevens invloed op de koers en handelen van DIS. De aangebrachte functiescheiding brengt consequenties met zich mee die doorwerken in de taken van DIS en de wijze waarop deze taken worden uitgevoerd. Vanuit de functiescheiding is het een gegeven dat het opstellen van de gegevens een taak is van de aanbieders. Deze zijn daarmee ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens. Kwaliteit laat zich in dit kader omschrijven als betrouwbaar, volledig en tijdig. Om die verantwoordelijkheid niet te compromitteren moet DIS de ontvangen gegevens integraal opslaan. De gegevensaanbieders moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de integriteit van hun gegevens gewaarborgd is en er geen modificaties worden aangebracht in de vorm van aanvullingen of voor de hand liggende correcties. Vooral in het begin kon dit voor zorgaanbieders nog wel eens aanleiding zijn de opstelling van DIS als star en rigide te beschouwen; aanleveringen werden afgekeurd terwijl DIS de geconstateerde foutjes eenvoudig had kunnen corrigeren. Dat had wellicht gekund maar zou de integriteit van de gegevens hebben aangetast. Ergo schending van vertrouwen en in strijd met de functiescheiding. Het gebruik van gegevens is belegd bij de afnemers van DIS. Zij zijn verantwoordelijk voor de analyse en de interpretatie van de gegevens. Zij vormen de ruwe gegevens om naar, voor hen, bruikbare informatie. Ook zij moeten er op kunnen vertrouwen dat zij beschikken over gegevens zoals die door de aanbieders zijn geregistreerd. Uiteraard voor zover DIS de gegevens mag leveren. Dat betekent dat DIS geen schifting in de gegevens aanbrengt en geen gegevens aanvult. Bovenstaande leidt tot een functiemodel (Figuur 1) waaruit de positie van DIS is bepaald als organi10 satie voor het ontvangen, beheren en verspreiden van gegevens. figuur1 Voor het ontvangen van de gegevens onderhoudt de projectorganisatie DIS contacten met de zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Het implementatieteam van DIS ondersteunt de aanbieders tijdens het aansluittraject met advies, informatie en technische analyses van de testaanleveringen. Daarnaast verzorgt DIS een helpdesk voor de beantwoording van aanlevering gerelateerde vragen en een eigen website met informatie over DIS en overige zaken die van belang zijn voor de aanlevering. Ook is de projectorganisatie belast met het beheer en onderhoud van het geautomatiseerde systeem voor de landelijke databank: het DBC Informatie Systeem, kortweg het DIS. Toepassing van gegevens De taak van DIS bestaat dus uit het ontvangen, opslaan en verspreiden van gegevens. Voor een goede taakuitvoering is het daarom vereist dat is vastgelegd welke gegevens dit betreft en onder welke erkende afnemers de gegevens mogen worden verspreid. Deze specificaties zijn vastgelegd in de MDS (Minimale DataSet) voor de somatiek en in de MDS voor de GGZ. Deze documenten schrijven in detail voor welke gegevens DIS mag ontvangen en per afnemer welke gegevens zij mag verspreiden, vandaar ook wel de term MDS-gegevens. Ook vermeldt de MDS voor welke (vaak wettelijke) taak een afnemer gegevens ontvangt. Het is deze afnemers alleen toegestaan de gegevens voor de bedoelde taak te gebruiken. Wanneer een afnemer meerdere taken heeft (en daarvoor meerdere rapportages ontvangt) is het die afnemer niet toegestaan de verschillende rapportages te combineren. Daartoe ondertekent de afnemer de zogenaamde aflevervoorwaarden van het DIS. Met ondertekening van deze voorwaarden verklaren afnemers op correcte wijze met de ontvangen gegevens om te zullen gaan en deze niet te zullen verspreiden, adequaat te beveiligen en uitsluitend te gebruiken voor de omschreven taak. DIS kent slechts een beperkt aantal afnemers, namelijk de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa), VWS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de stichting DBC-Onderhoud:

10 - CBS ontvangt gegevens om nationaal en internationaal statistiek te bedrijven. In dit kader worden populatie- en productiestatistieken opgesteld. Daarnaast worden de gegevens betrokken in de analyse van prijsontwikkeling in de consumentenprijsindex. - De toezichthouder NZa, inclusief het voormalige CTZ, ontvangt gegevens voor haar taak op het gebied van Markttoezicht voor het monitoren en analyseren van prijsontwikkelingen. In het bijzonder gedurende de introductie van marktwerking, vrije prijzen is dit een belangrijke taak. Verder heeft de NZa een informatieverstrekkende taak aan VWS over de budgettaire aspecten van de zorg. Hiervoor ontvangt zij gegevens op het gebied van de gefactureerde prijs en de geleverde zorg. Een bijzonder actuele toepassing van gegevens ligt in de taak die de NZa heeft voor Publiek Onderhoud van de DBC-systematiek. Lees alle verbeterplannen erop na, er is algemeen behoefte aan verbetering van de systematiek. DIS levert hiervoor gegevens aan de private Stichting DBC-Onderhoud die hiermee voorstellen voor verbetering van de systematiek doet. De uiteindelijke besluitvorming over de voorstellen ligt bij de NZa. Voor deze taak en om de besluitvorming te ondersteunen, ontvangt de NZa nagenoeg dezelfde gegevens als DBC-Onderhoud. Tevens informeert DIS de NZa, maandelijks over de status van het aanleverproces ten behoeve van de handhaving. - Het College voor Zorgverzekeringen ontvangt gegevens voor een drietal wettelijke taken: pakketbeheer, verzekeraarsbudgettering en fondsbeheer. Pakketbeheer houdt in dat men adviseert over de inhoud van het pakket en de budgettaire consequenties daarvan. Om dat te kunnen doen heeft men inzicht nodig in de kostenontwikkelingen van de DBC s. Verzekeraarsbudgettering is nodig om vooraf en achteraf budgetten per ziektekostenverzekeraar te kunnen berekenen om zodoende ziektekostenverzekeraars met veel dure verzekerden achteraf te kunnen compenseren. Fondsbeheer betreft het beheren van de ontvangsten en uitgaven van het zorgverzekeringsfonds en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). In dat kader heeft men de behoefte aan de totale kosten die ten laste komen van de nieuwe zorgverzekeringswet. - VWS ontvangt gegevens voor een drietal taken. Voor de Financiële Verantwoording aan de Tweede Kamer ontvangt zij DBC-gegevens én wachtlijstgegevens. Uit oogpunt van publieksvoorlichting laat VWS deze laatste publiceren op een website van het RIVM ( Ten behoeve van de taak op het gebied van de Verzekeraarsbudgettering ontvangt VWS maandelijks gegevens om het verdeelmodel voor de risicoverevening door te ontwikkelen. Tenslotte ontvangt VWS ten behoeve van de Beleidsinformatie gegevens bedoeld om signalen uit de samenleving te kunnen valideren en om de haalbaarheid van mogelijke beleidsvoorstellen te toetsen. Aansluithistorie Nadat de organisatiestructuur en het besturingsmodel van DIS waren bepaald, de MDS was opgesteld met daarin de ingaande en de uitgaande gegevensstromen, resteerde het aansluiten van ziekenhuizen en het aanleveren van gegevens. Dit proces werd gekenmerkt door de nodige spreekwoordelijke hobbels. Het veld had tijd nodig om zich organisatorisch en technisch voor te bereiden op DIS. Bovendien speelden er nog enkele beleidsmatige kwesties op het gebied van persoonsgegevens, de bestuurlijke verankering en de strikte controles van DIS die iedere poging tot aanleveren in de kiem smoorden. In de loop van 2005 werden die belemmeringen met succes stuk voor stuk geadresseerd. Op het gebied van de persoonsgegevens verschenen de bewerkersovereenkomsten met de Raden van Bestuur en de Medische Staven. De gegevensaanbieders zouden de gegevens voortaan geanonimiseerd aanleveren waardoor er geen sprake meer was van patiënt- of persoonsgegevens in het DIS. Het rigide controlebeleid van DIS dat alles afkeurde, was in eerste instantie gericht op het afdwingen van volledigheid van de aanleveringen. Dit middel werd als een onrechtvaardige en onoverbrugbare barrière ervaren, reden om het coulancemodel te introduceren. Dit model maakt het mogelijk een fouttolerantie te hanteren bij het beoordelen van aanleveringen. Een aanlevering bevat een verzameling casussen en een aanlevering wordt beoordeeld op het aantal correcte casussen. Bij een percentage van 97% correcte casussen, wordt de aanlevering geaccepteerd. In het andere geval wordt de gehele aanlevering geretourneerd. De Stuurgroep gaf DIS opdracht dit mechanisme te hanteren per januari En met succes. Het zorgde ervoor dat zorgaanbieders konden aanleveren zelfs wanneer een aanlevering kleine onvolkomenheden bevatte. Al die obstructies hadden wel tot gevolg dat het daadwerkelijke aanleverproces laat op gang kwam. Er waren al veel ziekenhuizen die in de loop van 2005 het testtraject met DIS hadden doorlopen maar van aanleveren kwam het niet tot november In die maand hadden het Franciscus Ziekenhuis en het Medisch Centrum Leeuwarden op dezelfde dag de primeur op de eerste productieaanlevering aan het DIS, twee dagen later gevolgd door het Medisch centrum Alkmaar. Vanaf dat moment kwamen de ziekenhuizen massaal in beweging (zie ook Figuur 2). Testtrajecten werden herhaald en het DIS begon te groeien. De toename bleef, werd tijdelijk minder gedurende de vakantieperiode maar de opwaartse trend werd weer ingezet in september toen nog eens 12 ziekenhuizen zich aansloten op DIS. De resterende 3 waren in oktober actief aan het testen met DIS. Aangesloten op DIS houdt niet in dat men direct regelmatig aanlevert. De aanleveringen begonnen vanaf november terwijl gerekend was met 11

11 opmaak qxd :26 Pagina 12 een start per februari 2005, de start van de aanleverplicht. De 99 ziekenhuizen 8 academische en 91 algemene hadden in november al 990 maanden productie aangeleverd moeten hebben, de norm. Er was dus sprake van een substantiële achterstand en de ziekenhuizen begonnen aan een fikse inhaalslag. Figuur 3 toont de ontwikkeling van het aantal productiemaanden dat aan DIS is aangeleverd sinds de eerste aanlevering. De groene lijn representeert het aantal productiemaanden dat volgens de oorspronkelijke opzet aangeleverd had moeten zijn. De figuur laat zien dat de actuele productie gestaag naar de norm toegroeit, een teken dat de achterstand afneemt. Per begin oktober bedroeg de achterstand slechts 258 productiemaanden. Hierbij moet worden opgemerkt dat de drie resterende ziekenhuizen bijna een kwart van de Figuur 2 Figuur 3 Figuur 4 12 achterstand veroorzaken. Afhankelijk van de keuzes van toezichthouder en ziekenhuizen, moet het mogelijk zijn per december van dit jaar volledig op schema te zijn en te blijven. Die aanname is gebaseerd op het aantal aanleveringen dat DIS de afgelopen periode heeft ontvangen. Bij 99 aanleveringen per maand neemt de achterstand niet verder toe. Het aantal aanleveringen is echter fors hoger. Monitoring sinds mei jongstleden toont dat maandelijks gemiddeld bijna 200 aanleveringen worden gedaan (Figuur 4). Natuurlijk zijn dit imposante aantallen. De vraag is gerechtvaardigd hoeveel DBC's nu aan DIS zijn aangeleverd. De 1662 productiemaanden vertegenwoordigen ruim 13 miljoen actuele DBC s. Recent onderzoek naar de kwaliteit van de gegevens in DIS, leert dat dit aantal corre-

12 spondeert met de aantallen uit de DBC- Speurder. Ditzelfde onderzoek wijst uit dat DIS in rap tempo de gegevensverzameling bij uitstek aan het worden is en dat de kwaliteit van de gegevens goed beantwoordt aan de informatiebehoefte. Uiteraard zijn er nog mogelijkheden de kwaliteit naar een nog hoger niveau te brengen. Zie hiervoor verder in dit artikel. Naast de somatische DBC s ontvangt DIS ook gegevens over de wachttijden en DBC s uit de GGZ. De aanleveringen voor wachtlijsten evenaren de aantallen voor de DBC s. Tevens is dit jaar een start gemaakt met het aansluiten van de GGZ op DIS. Dit betreft naast de GGZ-instellingen en PUK en en PAAZ en ook de vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters. Aangezien de aanleverplicht per juni 2006 is ingegaan is er nog geen gedetailleerde informatie voorhanden. Wel hebben meer dan 900 GGZ zorgaanbieders zich aangemeld bij DIS en is het aantal aanleveringen boven verwachting. DIS, quo vadis? Als alles naar wens verloopt, hoeft er toch niets te veranderen? Ondanks de voortvarende gang van zaken staan op de korte en middenlange termijn de nodige veranderingen op stapel. Zoals eerder aangegeven is DIS een projectorganisatie waarvan de uitvoering momenteel is belegd bij LogicaCMG. Het komende jaar wordt uitsluitsel gegeven over de bestuurlijke verankering van het DIS, zodat de activiteiten van het DIS, het systeem en de daarin opgeslagen gegevens, kunnen worden overgedragen aan een nog te bepalen organisatie. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS zijn met elkaar in overleg over de structuur en stichtingsvorm van deze organisatie. De overige ontwikkelingen raken de gegevensaanbieders meer direct. Als belangrijkste ontwikkeling voorzien wij de invoering van het aspect privacy. In de huidige opzet worden de DBC-gegevens die het DIS ontvangt door de gegevensaanbieder geanonimiseerd. Patiëntgegevens bestaan hierdoor uit reeksen van x of 1. DIS ontvangt alleen het postcodegebied, het geboortejaar en de indicatie van het geslacht van de patiënt. Hoewel hiermee de veiligheid volledig gewaarborgd blijft, is het voor afnemers niet mogelijk een individuele casus te onderscheiden. Daarom wordt nu in nauwe samenwerking met het CBP gewerkt aan een oplossing waarbij dit noodzakelijke onderscheid wel kan worden gemaakt. De oplossing voorziet in een werkwijze waarbij de zorgaanbieder de DBC-informatie niet meer anonimiseert maar voorziet van een label. Dit gebeurt voordat de gegevens worden aangeboden aan DIS. Dit label wordt onderweg, en vóórdat de gegevens bij DIS aankomen, onherkenbaar verminkt. DIS ontvangt dus alleen dit verminkte label dat wordt opgeslagen. Wanneer nu een afnemer recht heeft op gegevens op casusniveau, wordt dit verminkte label nogmaals verminkt voordat het DIS de gegevens uitlevert. In lijn met de eisen van het CBP, is DIS niet bekend met de wijze waarop labels worden gegenereerd noch met de wijze waarop de verminking plaatsvindt. De tweede ontwikkeling is het streven naar het verhogen van de kwaliteit van de gegevens in het DIS. Kwaliteit is, zoals eerder betoogd, een verantwoordelijkheid van de gegevensaanbieders. Om de kwaliteit te verhogen wordt gezocht naar middelen om een zogenaamde feedbackloop te creëren. Concreet betekent dit gegevensaanbieders op een overzichtelijke manier te informeren over de gegevens zoals zij die aan DIS hebben aangeleverd. Op deze wijze worden gegevensaanbieders in staat gesteld door henzelf gesignaleerde onvolkomenheden in een latere periode te corrigeren. Parallel hieraan bestaat ook het voornemen voor feed forward loop om de afnemers van DIS te informeren over bijzonderheden in de rapportage. Te denken valt aan ontbrekende productiemaanden, verdeling naar specialismen e.d. De derde ontwikkeling, nauw samenhangend met het voorafgaande, is het leveren van spiegelinformatie aan de zorgaanbieders. DIS beschikt over een grote hoeveelheid gegevens die vooral voor ziekenhuizen binnen referentiegroepen interessante informatie kan opleveren. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2007 zal worden opgepakt. In een verder stadium ligt gebruik van DIS-gegevens voor medisch wetenschappelijk onderzoek in de lijn der verwachting. Daarnaast wordt het systeem van DIS aangepast aan de nieuwe productstructuren voor de curatieve zorg en de GGZ, zoals die per januari 2007 ingaan. En uiteraard kijken wij reikhalzend uit naar het moment dat de ziekenhuizen volledig bij zullen zijn. Na een gepast moment van vreugde gaan wij dan verder met het aansluiten van de GGZ met net zoveel succes als nu. En in één moeite sluiten we ook de ZBC s en de Categoralen aan. De blik vooruit en af en toe terugkijken op de bereikte resultaten en die zijn niet gering. 13

13 Landelijke Ziekenhuiszorg Informatie DE NVZ VERENIGING VAN ZIEKENHUIZEN (NVZ) EN DE NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDI- SCHE CENTRA (NFU) HEBBEN BESLOTEN OM TE KOMEN TOT EEN LANDELIJKE ZIEKENHUISZORG INFORMATIE (LZI) ALS VERNIEUWING VAN DE HUIDIGE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE EN LANDELIJKE AMBULANTE ZORG REGISTRATIE (LMR/LAZR). IN DIT ARTIKEL GEVEN WE AAN HOE WE TOT DIT BESLUIT ZIJN GEKOMEN EN HOE WE DIT DE KOMENDE JAREN GAAN VORMGEVEN. 14 DE DISCUSSIE RONDOM DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) IS IN EEN STROOMVERSNELLING GEKOMEN NA DE VELE PROTESTREACTIES OP DE SUGGESTIE DAT DEZE REGISTRATIE WEL KAN WORDEN OPGEHEVEN. DAAR IS NOG BIJ GEKOMEN DAT EUROPESE REGELGEVING OP KOMST IS, DIE DE LIDSTATEN ERTOE VERPLICHT DAT ZIEKENHUIZEN AAN EEN ONTSLAGREGISTRATIE DEELNEMEN. DE LMR IS ZO N ONT- SLAGREGISTRATIE, DIE ECHTER WEL TOE IS AAN ONDERHOUD. DE LZI DIENT DE MODERNE OPVOLGER TE WORDEN VAN DE LMR. DIT TRAJECT WORDT GEZAMENLIJK DOOR DE NVZ VERENIGING VAN ZIEKENHUIZEN EN DE NFU UITGEWERKT.

14 MARCEL VAN DER HAAGEN, RZA VU MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM FONS BLANKENDAAL, NFU UMC UTRECHT DR. JAN JOZEF POOL, PROJECTLEIDER INFORMATIEBELEID EN GEGEVENSBEHEER ZORG NVZ, UTRECHT De LMR is voorlopig onmisbaar Het afgelopen jaar is veel geschreven en gesproken over de suggestie van overbodigheid van de LMR. Als belangrijkste argumenten golden daarbij: 1 De verwachting dat op basis van de wettelijk verplichte, minimale dataset (MDS) die verzameld wordt in het DBC informatie Systeem (DIS) dezelfde informatie geproduceerd kon worden die momenteel via de LMR beschikbaar komt. Dit blijkt vooralsnog niet op korte termijn realiseerbaar. 2 Specialisten beschouwen de (ICD-)registratie ten behoeve van de LMR als doublure naast de registratie van de DBC s. Bovendien zijn de specialisten op zoek naar een reductie van de administratieve werklast. 3 Ziekenhuizen hebben de beschikbare codeurscapaciteit nodig voor het laten functioneren van de DBC-registratie waardoor de codeeractiviteiten ten behoeve van de LMR in het gedrang komen. En zij zien weinig meerwaarde in de LMR voor de eigen beleidsdoelen. In de discussie is een aantal argumenten naar voren gekomen die pleiten voor het (voorlopig) continueren van een landelijke ziekenhuiszorgregistratie: - Het algemeen maatschappelijke belang van een hoogwaardige ziekenhuiszorgregistratie is sterk naar voren gekomen. Dit betreft het 15

15 16 gebruik van morbiditeitsgegevens voor (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en in (inter)nationale statistieken. - De (verbeterde) DBC-systematiek dient gebaseerd te zijn op een bronregistratie in elk ziekenhuis, die ook gegevens aanlevert voor de LZI. Daarmee komt ook het eigen belang van de ziekenhuizen bij de registratie-inspanning meer naar voren. - Het CBS heeft aangegeven dat er een Europese richtlijn op komst is die de EU-landen verplicht om deel te nemen aan een hospital discharge registration. Kortom, aan een LMR-achtige registratie. Relatie met DBC s Met de invoering van de DBC-systematiek is de registratiedruk in ziekenhuizen toegenomen. Het DBC systeem kan op de huidige wijze echter nooit de LMR vervangen. We geven de volgende specifieke knelpunten: 1 DBC s zijn georiënteerd op het specialisme: de gedachte dat een DBC het volledige ziektegeval bestrijkt berust op een misverstand. Met name bij multidisciplinaire behandeling van patiënten worden per specialisme DBC s geopend. 2 De verrichtingen zijn opgenomen op basis van CTG-codering. Deze codering is financieel georiënteerd waardoor medisch inhoudelijke managementinformatie op basis van deze codering onvoldoende aansluit bij de informatiebehoefte. 3 De diagnosegegevens worden vastgelegd op basis van diagnoselijsten die door de wetenschappelijke verenigingen zijn opgesteld. De diagnoselijsten sluiten niet aan op internationale standaarden zoals de ICD-10. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse statistieken over ziekten niet meer aansluiten bij die van de landen om ons heen. Bovendien wordt dezelfde aandoening op verschillende wijzen door de verschillende specialismen vastgelegd: een gebroken been bij heelkunde heeft een andere diagnosecode dan bij orthopedie. 4 In tegenstelling tot de LMR is er geen sluitende definitielijst voor de DBC-systematiek beschikbaar. De informatie is derhalve voor meerdere uitleg vatbaar (multi-interpretabel). 5 De registratieregels (DBC-instructies) verschillen per specialisme hetgeen benchmarking op ziekenhuisniveau verhindert. 6 Ook het detailniveau waarop geregistreerd wordt verschilt per DBC-specialisme. Sommige specialismen onderscheiden honderden DBC s terwijl andere volstaan met enkele DBC s. Over dit detailniveau zijn geen duidelijke afspraken gemaakt. Managementinformatie is daardoor te gedetailleerd of te algemeen waardoor het minder bruikbaar is. 7 De Minimale Data Set is vastgelegd met als eerste uitgangspunt: publieke verantwoording en administratieve lastenverlichting. Een belangrijke doelstelling is: vergroting van de beschikbaarheid van gegevens voor de actoren op de zorgmarkten (klanten, aanbieders, verzekeraars) en voor toezichthouders en overheid zodat deze inhoud aan hun rol kunnen geven. Met het creëren van de MDS en het DBC Informatie Systeem (DIS) ontstaat tevens een bruikbare en (onder voorwaarden) toegankelijke set gegevens die voor de sector meerwaarde heeft. Naast gegevensaanleveringen voor wettelijke taken is een groot gedeelte van de informatie dus van belang voor de sector zelf. Spiegelinformatie, benchmarkrapportages, marktanalyses, e.d. zijn hier voorbeelden van. Het DIS is dan ook primair van belang voor de sector zelf, ten behoeve van: 1 verantwoording afleggen; 2 toezicht houden; 3 onderhoud; Andere doelen als onderzoek, internationale vergelijking en benchmarking zijn buiten beschouwing gebleven. Inmiddels wordt duidelijk dat vooral de financiële doelstellingen de nadruk krijgen bij de verdere ontwikkeling en inrichting van de DBC-systematiek. Ondersteuning van de bedrijfsvoering, onderzoek, onderwijs en epidemiologisch onderzoek wordt zo goed als onmogelijk met een dergelijk eenzijdig ingericht informatiesysteem. 8 Door de LMR te vervangen door DBC-informatie dreigen historische, zorginhoudelijke gegevens over de intramurale gezondheidszorg verloren te gaan. Vanuit de optiek van onderzoek en onderwijs is dat een aanmerkelijk verlies. In de zomer van 2005 hebben onder andere de epidemiologen en de hoogleraren Sociale Geneeskunde hierover een brandbrief naar de Minister gestuurd. 9 Binnen de DBC-systematiek wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van internationale codetabellen. Internationale aansluiting gaat daarmee verloren. Voor moderne medische centra is juist die internationale aansluiting in verband met netwerkvorming van groot belang. 10 Prismant heeft aangegeven uitvoering en beheer van registraties niet meer als core business te beschouwen en deze activiteiten elders te willen onderbrengen. Met de invoering van de DBC-systematiek is inderdaad de registratiedruk in ziekenhuizen toegenomen. De beperking in registratielast en hiermee de kostenbeheersing is van belang. Dit is dan ook onderdeel van het DBC-verbeterplan, dat uitgaat van het afleidingsprincipe: een DBC wordt afgeleid uit basisregistraties waarin elk ziekenhuis alle details van de zorgverlening vastlegt. Dezelfde basisregistraties worden gebruikt als bron voor de LZI. Vanwege het grote belang van beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en het in stand kunnen houden van de trendinformatie dient de LMR vooralsnog gecontinueerd te worden. De komende jaren zullen benut worden voor het verder ontwikkelingen van de DBC-systematiek. Daartoe heeft de NVZ het initiatief genomen om te komen tot een DBC-verbetermodel. Momenteel wordt in een plan van aanpak uiteengezet wat moet gebeuren om te komen tot een robuust en stabiel systeem. Dit is immers een randvoorwaarde om de DBC-bekostiging uit te breiden per 1 januari Kijkend naar de

16 elders gebruikte DRG-systematiek mag verwacht worden dat nog 4 à 6 jaar nodig is om het DBC-systeem op een inhoudelijk aanvaardbaar niveau te brengen. Gedurende deze periode blijft de behoefte aan hoogwaardige informatie uiteraard bestaan. Landelijke Ziekenhuiszorg Informatie De NFU heeft als standpunt dat de continuïteit van de LMR-gegevensstroom gewaarborgd moet worden. Samen met de NVZ moet naar een passende wijze van voortzetting annex modernisering worden gezocht. In dat kader hebben de Universitair Medische Centra (UMC s) op 29 juni 2006 een beleidsconferentie georganiseerd waarin dit uitgangspunt breed werd ondersteund vanuit de instellingen, specialisten en informatiekundigen en externe gebruikers als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). In het NVZ-bestuur van 30 juni jl. is vastgesteld dat het bijdragen aan een goede ziekenhuiszorgregistratie een verantwoordelijkheid is van de ziekenhuizen en is besloten dat NVZ en de NFU samen een werkgroep instellen die een voorstel doet voor het inrichten van een nieuwe ziekenhuis-zorgregistratie, die onder beheer van NVZ/NFU staat. Daarbij spelen naast administratieve, informatiekundige en kostenoverwegingen ook strategische argumenten een rol. Niettemin moet het op te stellen businessplan ook duidelijkheid geven over de kostenkant. Het gebruik door derden kan bijvoorbeeld meer verzakelijkt worden en/of de registratie kan doelmatiger worden ingericht. Ook moet gekeken worden naar de huidige tarifering die op volume is gebaseerd in plaats van op de werkelijke inspanning van de uitvoerder voor verzameling, bewerkingen beheer. Bij de verdere uitwerking van de LZI moeten de volgende zaken worden geregeld: 1 Rapportage over het zorgproces geschiedt door informatie af te leiden uit basisregistraties: eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik. 2 Gebruik van standaard diagnoseclassificatie (ICD-10) die internationaal aansluit. 3 Gebruik van een standaard verrichtingenclassificatie die internationaal aansluit. 4 Eenduidig begrippenkader (definitielijst). 5 Eenduidig detailniveau van registreren voor alle specialismen. 6 Aanpassing van huidige LMR waarbinnen het ziektegeval, onafhankelijk van specialisme, centraal staat. Minimale aanpassingen betreffen: - toevoeging van BSN zodra dit wettelijk geregeld is; - ambulante zorg, dagopnamen en klinische zorg in geïntegreerd vastleggen; - toepassing ICD Klinische dataset moet aansluiten op EUeisen ten aanzien van European Discharge Data Set (EDDS). 8 Kwaliteitscontrole op LZI ontwikkelen en organiseren. 9 Breed draagvlak voor de LZI bij naast de NVZ en de NFU het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)/ het RIVM, het CBS en de Orde. 10 Bestaande know how aanwenden voor de overgang van LMR naar LZI. 11 Blijven participeren in bestaand internationaal netwerk op het gebied van zorgregistratiesystemen en classificaties. 12 Overdracht van LMR/LAZR inclusief historie aan nieuwe LZI-organisatie. 13 De voorgestelde oplossingsrichting sluit aan bij notities Verbeteren door vereenvoudigen en DBC s: eenvoudig beter; de kunst van het weglaten. Dit betreft: - het opzetten van een goede bronregistratie (diagnosen en verrichtingen), enkelvoudige vastlegging voor meervoudig gebruik; - verbeteren basisregistraties; - van valideren naar afleiden; - specialist legt alleen diagnose vast en waar nodig ook de behandeling; - het actief bijdragen aan het verbeterplan DBC s zodat de instellingen elkaar ondersteunen. 14 Geen oude schoenen weggooien voordat de nieuwe zijn ingelopen. 15 Landelijke Ziekenhuiszorg Informatie moet patiëntgeoriënteerd zijn en informatie bevatten over het hele zorgproces (klinisch, poliklinisch en dagbehandeling, doorverwijzing e.d.). Vervolg De NVZ en de NFU gaan in een gezamenlijke werkgroep dit traject verder uitwerken en vormgeven. De NFU en de NVZ treden per 1 januari 2008 of zoveel eerder als mogelijk is aan als opdrachtgever voor een nieuwe uitvoerder van de LMR, die geleidelijk overgaat in de LZI. Dit houdt in: - dat de huidige overeenkomsten die Prismant sluit met afzonderlijke ziekenhuizen worden vervangen door één opdracht aan deze uitvoerder; - dat overleg met Prismant zal plaatsvinden over deze overdracht; - de ziekenhuizen hierover op korte termijn worden ingelicht. De gezamenlijke brancheorganisaties zullen ook de regie gaan voeren op verbeteringen en gebruik van de registratie door/voor derden. De invoering van een Landelijke Ziekenhuiszorg Informatie betekent in ieder geval dat de ziekenhuizen zuinig moeten zijn op hun medewerkers die codeer- en classificatiekennis hebben. In de toekomst kan de rol van een codeur gaan wijzigen maar deze kennis en kunde hebben we nog steeds hard nodig. Laten we gezamenlijk er voor zorgen dat de kwaliteit van de gegevens goed blijft want dat is de basis van alle informatie! 17

17 opmaak qxd :27 Pagina 18 v v VAN MEDISCH CODEUR NAAR DBC SPECIALIST? 18 IN VEEL BRANCHES VERANDERT DE OMGEVING SNEL, ZO OOK IN DE ZORG. NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP HET j GEBIED VAN DE ZORGVERZEKERING, HET ONDERNEMER- SCHAP EN DE FINANCIERING VAN DE ZORGINSTELLINGEN VOLGEN ELKAAR IN HOOG TEMPO OP. DE AF-SCHAFFING VAN DE FUNCTIEGERICHTE BUDGETTERING (FB) EN DE v INVOERING VAN DE DBC S BIJ ZIEKENHUIZEN ZIJN U ZEKER NIET ONTGAAN. WAT BETEKENEN DEZE ONTWIK- KELINGEN VOOR UW ZIEKENHUIS EN UW AFDELING? EN VOOR UW WERK ALS MEDISCH CODEUR? A

18 O R- N G - opmaak qxd :27 Pagina 19 H.C.J.M.ERIC VERHEIJDEN, PROGRAMMAMANAGER PRISMANT OPLEIDINGEN, UTRECHT Per 1 januari 2005 is de DBC-financieringssystematiek formeel in Nederland ingevoerd. Deze invoering heeft, samen met het voorwerk dat in de voorafgaande jaren op dit gebied heeft plaatsgevonden, nogal wat gevolgen. Eén van die gevolgen is dat er naast de bestaande registraties een nieuwe DBC-registratie is ontstaan. Deze DBC-registratie, die gezien haar korte levensduur nog niet overal vlekkeloos verloopt, is nu en later noodzakelijk voor de financiering van uw ziekenhuis. Een ander gevolg is dat de relatie tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar gaat zorg inkopen bij het ziekenhuis en er wordt onderhandeld over de prijs van deze zorg. Deze nieuwe DBC-systematiek is qua opbouw simpel. De DBC s worden per patiënt vastgelegd. Iedere DBC krijgt een (kost)prijs en alle kostprijzen van alle geregistreerde DBC s in één jaar opgeteld bepalen het budget van het ziekenhuis voor dat jaar. Helaas is de implementatie van het systeem niet zo eenvoudig gebleken. Men loopt tegen problemen aan die herkenbaar zijn bij de invoering van nieuwe registratie- en financieringssystemen. Naast het procesmatige deel dat opnieuw moet worden ingericht is een aantal van die problemen: - het op orde brengen van de ICT; - het versturen en ontvangen van juiste en tijdige informatie; - het vergaren en borgen van de benodigde kennis. Met name het vergaren en borgen van kennis is van wezenlijk belang om de DBC s goed te kunnen implementeren. Als deze kennis goed is opgebouwd en geborgd zal het werken met DBC s bij uw instelling aanzienlijk verbeteren. Als we het DBC-registratieproces nader bekijken, kunnen we grofweg de volgende stappen onderscheiden: - openen van de DBC; - vastleggen van de diagnose en de behandeling; - vastleggen van de verschillende verrichtingen - afsluiten van de DBC; - valideren van de DBC; - factureren van de DBC. De eerste stappen in dit registratieproces wor- den met name, vaak decentraal, door de specialist of één van zijn medewerkers uitgevoerd. De uitvoering van een aantal van de daaropvolgende stappen zal bij de meeste ziekenhuizen een taak zijn voor de financiële of medische administratie. Dit betekent dat met name op deze afdelingen ook een goede kennis aanwezig moet zijn om het DBC-proces te faciliteren. Een gedeelte van de kennis die nodig is, is voor een groot deel al aanwezig bij de medisch codeur. Denk bijvoorbeeld aan hun kennis over coderen, registreren en controleren. Dit betekent dat op deze afdeling in potentie medewerkers aanwezig zijn die hun kennis kunnen inzetten bij het faciliteren van het DBC-proces. Zij kunnen zich dus ontwikkelen van medisch codeur tot DBC-specialist. Ook medewerkers van de financiële administratie kunnen zich ontwikkelen tot DBC-specialist door kennis op te doen van de meer medische kant van de administratie. Om deze medewerkers bij dit ontwikkelingsproces te ondersteunen biedt Prismant Opleidingen momenteel een aantal (DBC) modules aan voor medewerkers die binnen het ziekenhuis het DBC-proces (gaan) ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de basismodule DBC. In deze module worden in één dag alle in en outs van het DBC-registratieproces toegelicht. Ook komen in deze module de toekomstige ontwikkelingen en de verschillende doelen van de DBC aan de orde. Ook worden de rollen van de verschillende medewerkers/partijen in het registreren, controleren, valideren en factureren behandeld. Deze module wordt via open inschrijving maar ook incompany aangeboden. In dit opleidingsaanbod, dat op dit moment verder uitgebreid wordt, zal zowel de financiële als de medische kant van het DBC-proces nader aan de orde komen. Bij de financiële kant wordt een aantal modules opgezet waarin de kennis rondom het registreren, valideren, opzetten van interne controle en factureren verder wordt ontwikkeld. Bij de meer medisch gerichte modules moet u denken aan modules waarin de medische terminologie, basis ziekteleer, kennis over de top tien diagnosen en verrichtingen per specialisme aan de orde komen. 19

19 opmaak qxd :27 Pagina 20 is de di a gnose Wat DBC-steekproeven en DOOR DIVERSE INTERNE EN EXTERNE FACTOREN WORDEN ZORGINSTELLINGEN GEDWONGEN OM HUN BEDRIJFSVOERING HIEROP AAN TE PASSEN EN (CONTINU) TE VERBETEREN. EÉN VAN DE ONTWIKKELINGEN IS DE INTRODUCTIE VAN DE ZOGENOEMDE DIAGNOSE BEHANDELING COMBINATIES (DBC S) PER 1 JANUARI SINDS BEGIN 2005 IS ONGEVEER 10% VAN DE DBC S VRIJGEGEVEN VOOR ONDERHANDELINGEN. ZIEKENHUIZEN MOETEN MET DE ZORGVERZEKERAARS ONDERHANDELEN OVER PRIJS, KWALITEIT EN HET VOLUME VAN DE TE VERRICHTEN DBC S. IR. R.J. ATTEMA, ADVISEUR KPMG INFORMATION 20 DE INVOERING VAN DE DIAGNOSE BEHANDELING COMBINATIES (DBC'S)

20 opmaak qxd en :27 Pagina 21 wat is de behandel combinatie? PER 1 JANUARI 2005 BETEKENT EEN GROTE VERANDERING VOOR DE NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN. NAAST HET BEVORDEREN VAN DE MARKTWERKING BETEKENT DE INVOERING VAN DBC S DAT ER MOET WORDEN VOLDAAN AAN DE KADERREGELING. ONDERDEEL VAN HET UITVOEREN VAN DE KADERREGELING IS DAT ZIEKENHUIZEN STEEKPROEVEN MOETEN UITVOEREN. IN DIT ARTIKEL WORDT EEN MOGELIJKE WIJZE UITEENGEZET OM DE UITVOERING VAN STEEKPROEVEN TE ORGANISEREN EN OP EEN GEAUTOMATISEERDE WIJZE TE FACILITEREN. DRS. J.C. DE BOER, RE, PARTNER KPMG INFORMATION RISK 21

Aan Raden van Bestuur van ziekenfondsen, publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars en particuliere ziektekostenverzekeraars

Aan Raden van Bestuur van ziekenfondsen, publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars en particuliere ziektekostenverzekeraars Aan Raden van Bestuur en medische staven van algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra Aan Raden van Bestuur van ziekenfondsen, publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012

DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012 DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012 DBC-Onderhoud Zorgprestaties (DBC s) De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) is in Nederland ingevoerd om transparantie in de zorg te stimuleren. Faciliteert het belonen

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

Aan de Raden van Bestuur en medische staven van: Algemene ziekenhuizen Academische ziekenhuizen Categorale instellingen Zelfstandige behandelcentra

Aan de Raden van Bestuur en medische staven van: Algemene ziekenhuizen Academische ziekenhuizen Categorale instellingen Zelfstandige behandelcentra Aan de Raden van Bestuur en medische staven van: Algemene ziekenhuizen Academische ziekenhuizen Categorale instellingen Zelfstandige behandelcentra Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag

Nadere informatie

Onderdelen DBC-systematiek ten behoeve van GGZ aanbieders / zorgverzekeraars

Onderdelen DBC-systematiek ten behoeve van GGZ aanbieders / zorgverzekeraars SPOORBOEKJE 1 e FASE INVOERING DBC-GGZ EXTERN Onderdelen DBC-systematiek ten behoeve van GGZ aanbieders / zorgverzekeraars Nr. Onderdeel van de DBC-systematiek Wanneer gereed? Door wie? A INSTRUMENTARIUM

Nadere informatie

Waarborgen NZa voor DIS-beheer met het oog op publieke taakuitoefening DBC s

Waarborgen NZa voor DIS-beheer met het oog op publieke taakuitoefening DBC s Waarborgen NZa voor DIS-beheer met het oog op publieke taakuitoefening DBC s 1. Inleiding Het voornemen is het beheer van het DBC Informatie Systeem (DIS) onder te brengen bij DBC-Onderhoud. Daartoe is

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016 Samenvatting (12 september 2016) Vanaf de rapportagemaand juli 2016 is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

Data, informatie, verklaringen, beslissingen

Data, informatie, verklaringen, beslissingen Bazaar informatievoorziening zorg Data, informatie, verklaringen, beslissingen 28 januari 2014 Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA Agenda 1. Introductie DHD 2. TTP-functie Landelijke Basisregistratie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

Plan van aanpak ICD-10

Plan van aanpak ICD-10 Plan van aanpak ICD-10 december 2013 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak 6 3.1 Voorfase 6 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 6 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie. NVMDL symposium 2012

Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie. NVMDL symposium 2012 Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie NVMDL symposium 2012 Afr k n n op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie NVMDL symposium 2012 Historie 1960 Open eind financiering kosten zorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3406 Vragen van de leden

Nadere informatie

In de werkgroep over DIS/TTP heeft het CBP in meerdere instanties nadrukkelijk op deze aandachtspunten gewezen.

In de werkgroep over DIS/TTP heeft het CBP in meerdere instanties nadrukkelijk op deze aandachtspunten gewezen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

REGELING CU/NR-100.060. Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering

REGELING CU/NR-100.060. Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering REGELING CU/NR-100.060 Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering Gelet op artikel 36, derde lid, artikel 37, 62 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject Samenvatting (11 juli 2016) Vanaf deze rapportagemaand is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c / algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) Zorginstituut Nederland FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Zorgverzekeraars

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Luluk van de Water- Astro. Sandra Dahmen

Luluk van de Water- Astro. Sandra Dahmen Luluk van de Water- Astro Sandra Dahmen 32 Roos van Veen De AO/IC in het DOT-tijdperk De afgelopen tijd hebben de ziekenhuizen DOT geïmplementeerd. Gelijktijdig heeft de NZa besloten dat DOT een voldoende

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg

Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg 28-03-2013 In Nederlandse ziekenhuizen sterven jaarlijks 2000 mensen onnodig, omdat veel ziekenhuizen hun sterftecijfers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 mei 1 juni GRZ Aantal actieve GGZ 2.971 2.996 Aantal actieve 751 754 201 Aantal actieve FZ 62 62 Aantal actieve GBG 1.239 1.285 Totaal 5.023

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van onverzekerde zorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Vanaf 1 januari 2013 maakt

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s.

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s. VERANTWOORDING RELEASE FZ 2016 In dit document geven wij per onderhoudspunt aan wat het knelpunt was, welke analyse en belangenafweging we hebben uitgevoerd en tot welke conclusie dit heeft geleid. De

Nadere informatie

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise Grip op zorgdeclaraties Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise 2 Jouw uitdagingen Het belang van foutloze registratie blijft onverminderd groot voor ziekenhuizen.

Nadere informatie

LBZ DOT ICD10. Thema 1: Eenmalige vastlegging aan de bron

LBZ DOT ICD10. Thema 1: Eenmalige vastlegging aan de bron LBZ DOT ICD10 BASISADMINISTRATIE WAAR GAAT HET OVER? IN DE ZIEKENHUISSECTOR LEEFT AL GERUIME TIJD HET IDEAALBEELD VAN DE EENMALIGE VASTLEGGING AAN DE BRON VAN ALLE ZORGGERELATEERDE GEGEVENS. DOOR DE VERWEZENLIJKING

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Aan de Raden van Bestuur van: Ziekenfondsen Particuliere ziektekostenverzekeraars Publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars Z/F

Aan de Raden van Bestuur van: Ziekenfondsen Particuliere ziektekostenverzekeraars Publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars Z/F Aan de Raden van Bestuur van: Ziekenfondsen Particuliere ziektekostenverzekeraars Publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw

Nadere informatie

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Registratiemodel Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Agenda 2 1. Het DBC-proces en Registratiemodel 2. Registratiemodel STAP voor STAP 3. Grouper en omgeving 4. Wat de instellingen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 299 Ziekenhuiszorg Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot verslavingsarts KNMG

Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot verslavingsarts KNMG Uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor de opleiding tot verslavingsarts KNMG Versie 5, 6 juni 2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Voorwaarden per betrokken partij

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Toelichting bij Spoorboekje 1e fase invoering DBCs in GGZ. Inhoudsopgave

Toelichting bij Spoorboekje 1e fase invoering DBCs in GGZ. Inhoudsopgave Toelichting bij Spoorboekje 1e fase invoering DBCs in GGZ Inhoudsopgave A. DBC-systeem Het instrumentarium voor alle aanbieders van geneeskundige GGZ, zoals het registratiemodel (de typeringslijsten en

Nadere informatie

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX Financiële DOT Impact analyse Uitgangspunt: Het ontwikkelen van een begrijpbare en werkbare DOT Impact oplossing voor ziekenhuizen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Invoering DBC s: mijn zorg?

Invoering DBC s: mijn zorg? Invoering DBC s: mijn zorg? Borgt de AO/IC een adequate registratie van DBC s? Drs. J.M. van Os, ir. E. Sinnema, M.W. de Breed RI en J.K.M. Hettinga Allen werkzaam bij Deloitte De daadwerkelijk invoering

Nadere informatie

DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging

DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging Je gaat het pas zien als je het door hebt Adviesbureau voor organisatie, informatisering en automatisering in de zorg Brinklaan 34 1404 EW Bussum t (035) 692

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Met 2011 als referentiejaar, kunnen we iets over de volledigheid van DIS zeggen.

Met 2011 als referentiejaar, kunnen we iets over de volledigheid van DIS zeggen. Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan Waarvan 1 nov. 1 dec. (DOT) GRZ Aantal actieve 2.758 2.770 Aantal actieve 1.090 1.080 705 176 Aantal actieve 54 54 Totaal 3.902 3.904 705 176 Sommige

Nadere informatie

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering van DBC s GGZ

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering van DBC s GGZ Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering van DBC s GGZ Preambule Aanleiding De NZa heeft besloten om de kaderregeling AO/IC voor de zorgaanbieders van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

AWBZ en tandheelkundige hulp

AWBZ en tandheelkundige hulp CVZ 75/14 ONTWERP Rapport AWBZ en tandheelkundige hulp Op.. april 2003 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Leeswijzer In deze voortgangsrapportage wordt per onderstaand thema de voortgang en de laatste stand van zaken weergegeven.

Leeswijzer In deze voortgangsrapportage wordt per onderstaand thema de voortgang en de laatste stand van zaken weergegeven. Bijlage 1 Thematische voortgangsrapportage DBC s Leeswijzer In deze voortgangsrapportage wordt per onderstaand thema de voortgang en de laatste stand van zaken weergegeven. 1. DBC-verbeterplan 2. Structureel

Nadere informatie

Toelichting beleidsinformatie Jeugd GGZ

Toelichting beleidsinformatie Jeugd GGZ Toelichting beleidsinformatie Jeugd GGZ versie 1, 1 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Selectie van personen en zorg... 4 3. Beschrijving tabellen... 5 4. Gebruikte data en dekking... 8 5. Verspreiding

Nadere informatie

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel v20110701 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Algemene gegevens van de tabel...

Nadere informatie

Convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud

Convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud Convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud De ondergetekenden, 1. De Nederlandse Zorgautoriteit, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen NZa, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk J.J. Janse/asat /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk J.J. Janse/asat / Het bestuur van Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres J.J. Janse/asat 088 770

Nadere informatie

Werkkapitaalbeheer in de zorg

Werkkapitaalbeheer in de zorg Werkkapitaalbeheer in de zorg Seminar Treasury-, cash- en payment software (25 maart 2015) Han van de Haar en Mirjam Scholtens Agenda Voorstellen Financiering in de ziekenhuiszorg Dienstverlening CashCure

Nadere informatie