Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord Bestuursverslag Uitgangspunten jaarverslag Profiel van de organisatie Structuur van het concern Kernactiviteiten Werkgebied Productie en personeel inclusief forensische zorg Normen voor goed bestuur; de Zorgbrede Governance Code Raad van bestuur Raad van toezicht Beleid: van Delta naar Antes Cliënten Centrale cliëntenraad Fusieraad Kwaliteit Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit van zorg Delta Zorgboulevard Klachten Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Veiligheid van zorg Medewerkers Ondernemingsraad Tijdelijke ondernemingsraad Personeelsbeleid Nieuwe Kennis: A-P- en GGZ-VS opleidingen Financieel beleid... 35

3 5. Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Grondslagen van opstelling kasstroomoverzicht Bepaling reële waarde Toelichting op de balans Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Financiële instrumenten Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Mutatieoverzicht materiële vaste activa volgens Titel 9 BW Mutatieoverzicht materiële vaste activa ten behoeve van nacalculatie Specificatie onderhanden en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden per 31 december Toelichting op de resultatenrekening Wettelijk budget aanvaardbare kosten Zvw Wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC s) Omzet DBC s/dbc-zorgproducten Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten... 70

4 5.6.7 Personeelskosten Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Honoraria accountant Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders namens stichting Antes Controleverklaring accountant... 76

5 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument 2012 van Delta Psychiatrisch Centrum (Delta). Een bijzonder verslagjaar, met de fusie van Delta en Bouman GGZ (Bouman) als belangrijkste bijzondere gebeurtenis. Deze fusie is gerealiseerd op 1 juli 2012 en is vooralsnog een bestuurlijke fusie, hetgeen inhoudt dat Delta en Bouman twee afzonderlijke rechtspersonen en organisaties zijn gebleven en de nieuw gevormde stichting Antes het bestuur voert over deze twee rechtspersonen. Dit is de reden waarom Delta en Bouman elk een eigen jaarverslag uitbrengen. De stichting Antes brengt een geconsolideerde jaarrekening uit. Voor Delta was het een jaar van voorbereiding op een nieuwe toekomst. Een jaar waarin een diepgravende analyse van de financiële structuur en de bedrijfsstructuur helder maakte dat er maatregelen genomen dienden te worden om Delta weerbaar te maken voor de toekomst. Deze hebben in de tweede helft van 2012 vorm gekregen in een aantal maatregelen op korte termijn met het oog op de te behalen financiële resultaten over Dit hield in een herziening van de wijze van waardering van een aantal posten in de sfeer van de materiële vaste activa en in een reorganisatie gericht op systeemwijzigingen in opbouw en functioneren van Delta. Dit krijgt zijn beslag in Dankzij de betrokkenheid en inzet van het personeel en de constructief kritische opstelling van de ondernemings- en cliëntenraad was het mogelijk deze maatregelen vorm te geven en tegelijk de zorg voor cliënten door te laten gaan. Uit de gewone, operationele bedrijfsvoering is een positief resultaat behaald. Door de financiële gevolgen van de herziening van de waardering van diverse materiële vaste activa en een substantiële dotatie als reorganisatievoorziening, sluit 2012 uiteindelijk met een te overzien negatief resultaat. Daarnaast is een aantal financiële gevolgen doorvertaald in een mindering van het eigen vermogen. Hiermee kan Delta de toekomst aan en kan het samen met Bouman in de loop van 2013 beginnen aan de gewenste integratie van algemene psychiatrie en verslavingspsychiatrie. Door de fusie is het mogelijk de zorg te blijven verbeteren, nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen en cliënten de zorg te blijven bieden op alle gebieden waarop deze nodig is. Uiteindelijk zijn het onze cliënten waar wij de inspiratie vandaan halen om te blijven vechten voor de beste zorg. Onze cliënten zijn dat gevecht zeker waard. 5

6 1. Bestuursverslag 1.1 Uitgangspunten jaarverslag Met dit jaarverslag voldoet Delta aan de wettelijke verantwoordingsplicht, die voortkomt uit de: Wet Toelating Zorginstellingen; Kwaliteitswet Zorginstellingen; Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen; Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector; Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens; Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek en het op deze wet gebaseerde besluit gegevensverwerking CBS. Dit jaarverslag is beschikbaar als papieren versie en via de website en Dit papieren verslag bevat ook de jaarrekening voorzien van een goedkeurende controleverklaring door de externe, onafhankelijke accountant. Verplichte onderdelen van de externe verantwoording, zoals het aanleveren van gegevens en de jaarrekening in DigiMV (VWS) zijn aangeleverd via de web-applicatie DigiMV. De prestatie-indicatoren voor de zorg zijn aangeleverd via de koepelorganisatie(s) en DigiMV. 1.2 Profiel van de organisatie Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting Delta Psychiatrisch Centrum Adres: Albrandswaardsedijk 74 Postcode: 3172 AA Plaats: Poortugaal Telefoonnummer: Identificatienummer KvK: adres: Website: 1.3 Structuur van het concern Tot 1 juli van het verslagjaar was Delta een stichting met een eindverantwoordelijke, tweehoofdige raad van bestuur (met voorzitter) die verantwoording aflegt aan een raad van toezicht. De medezeggenschapsstructuur bestond uit een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Er is sprake van een centrale cliëntenraad, die overlegt met de raad van bestuur. Per 1 juli werd de besturenfusie van Delta en Bouman gerealiseerd. Vanaf die datum vinden het bestuur en toezicht op Delta plaats door de bestuursstichting Antes. Deze kende in 2012 een eindverantwoordelijke, driehoofdige raad van bestuur (met voorzitter) die verantwoording aflegt aan een raad van toezicht. 6

7 Het volgende organogram geeft de structuur van het concern weer tot 1 juli 2012: Onderstaand organogram geeft de structuur van het concern weer vanaf 1 juli 2012 (na de bestuurlijke fusie): 1.4 Kernactiviteiten Delta biedt behandeling en begeleiding aan volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening en/of ernstige psychische problemen in de regio Groot- Rijnmond en op de Zuid-Hollandse eilanden. Delta heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrische aandoeningen die aanleiding geven tot beperkingen op 7

8 meerdere levensdomeinen. De behandeling van de kortdurende enkelvoudige problematiek wordt in de regio ook door andere organisaties uitgevoerd. Voorbeelden van bijzondere doelgroepen van Delta zijn: sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte cliënten (SGLVG), cliënten met comorbide ernstige somatische problematiek en cliënten met dubbele diagnoseproblematiek (een psychiatrische aandoening in combinatie met verslavingsproblematiek). De volgende vormen van behandeling en begeleiding biedt Delta binnen de Zorgverzekeringswet: ambulante behandeling, waaronder poliklinische behandeling en psychiatrische thuiszorg deeltijdbehandeling klinische behandeling Binnen de AWBZ biedt Delta de volgende vormen van behandeling en begeleiding: klinische vervolgbehandeling kleinschalig wonen gespecialiseerde begeleiding bij zelfstandig wonen dagactiviteiten en arbeid Binnen de door Justitie gefinancierde zorg biedt Delta de volgende vormen van behandeling en begeleiding: poliklinische behandeling klinische behandeling In termen van AWBZ-functies biedt Delta begeleiding, behandeling en verblijf. Persoonlijke verzorging en verpleging leveren we alleen als onderdeel van c.q. in combinatie met verblijf. Voor justitieel gefinancierde zorg geldt dat ook de functie beveiliging wordt aangeboden. Tot slot beschouwt Delta opleiden als één van zijn kerntaken. Delta beschikt over de volgende opleidingen: A-opleiding P-opleiding GGZ-VS opleiding Initiële beroepsopleiding voor verpleegkundige niveau 4 en 5 Initiële beroepsopleiding voor verzorgende 1.5 Werkgebied De activiteiten van Delta zijn primair gericht op de regio s Groot-Rijnmond en de Zuid- Hollandse eilanden. Enkele afdelingen hebben een bovenregionale functie waaronder: Loodds, voor cliënten met een dubbele diagnose en De Welhoek 4, voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG). 8

9 1.6 Productie en personeel inclusief forensische zorg Kerngegevens GGZ Aantal/bedrag Totaal aantal cliënten waaraan GGZ wordt verleend Aantal Aantal cliënten in zorg op 1 januari van het verslagjaar (a) Aantal nieuw ingeschreven cliënten in het verslagjaar (b) Totaal aantal cliënten in zorg in verslagjaar (c=a+b) Aantal uitgeschreven cliënten in het verslagjaar (d) Aantal cliënten in zorg/behandeling op 31 december 2012 (e=c-d) Aantal ZZP-cliënten in zorg op 31 december Capaciteit Aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, verblijf of dagbehandeling - waarvan kleinschalig wonen 98 - waarvan deeltijdplaatsen 86 Productie Zorgverzekeringswet Aantal Aantal Aantal openstaande DBC s op 1 januari Aantal in 2012 geopende DBC s Aantal in het verslagjaar gesloten DBC s Aantal openstaande DBC s op 31 december Omzet gefactureerde DBC s (exclusief verrekende bedragen met zorgverzekaars) Productie forensische zorg (bekostigd door Ministerie van Justitie) Aantal openstaande DBBC s op 1 januari Aantal in 2012 geopende DBBC s 22 Aantal in het verslagjaar gesloten DBBC s 25 Aantal openstaande DBBC s op 31 december Aantal Omzet gefactureerde DBBC s Aantal ZZP-dagen in 2012 forensische zorg in justitieel kader 0 Productie AWBZ Aantal ZZP-dagen in 2012 exclusief forensische zorg in justitieel kader Aantal Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in Personeel ggz Totaal aantal ggz-personeelsleden in loondienst op 31 december 2012 Totaal aantal ggz-personeelsleden in loondienst in fte op 31 december 2012 Aantal Innovatie % van Bestedingen aan innovatie bedrijfsopbrengsten 0,2% 9

10 1.7 Normen voor goed bestuur; de Zorgbrede Governance Code Delta wordt geleid volgens het raad van toezicht- en raad van bestuurmodel. De leden van de raad van bestuur zijn statutair bestuurder. De statuten van Delta, het reglement van de raad van bestuur en raad van toezicht, zijn afgestemd op de bepalingen van de Zorgbrede Governance Code van de brancheorganisaties Zorg, de adviezen van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, en de transparantie-eisen in het kader van de Wet toelating zorginstellingen. In het verslagjaar 2012 zijn de normen en principes van de Zorgbrede Governance Code door de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht bij hun activiteiten opgevolgd. Aan de principes van verantwoording over de doelmatigheid en effectiviteit wordt voldaan door de uitkomsten van de zorgprocessen te meten en deze te gebruiken als startpunt voor verbeteringen. Bovendien levert Delta informatie aan in het kader van de Basisset Prestatie Indicatoren, waarmee vergelijking met andere aanbieders en verbeteracties mogelijk zijn. Vastgesteld is wie de belanghebbenden zijn en dat de cliëntenraad, ondernemingsraad en financiers worden betrokken bij het bijstellen van beleid. Met deze drie belanghebbenden vindt dan ook structureel overleg plaats. Aan cliëntenraad en ondernemingsraad is het recht van enquête toegekend. Door publicatie van het bestuursverslag legt Delta jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af. Het jaardocument, inclusief de jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De externe accountant woont de van belang zijnde gedeelten van vergaderingen van de raad van toezicht bij, waarin de jaarrekening en de managementletter worden besproken en/of vastgesteld. De bezoldiging van de raad van toezicht is binnen de norm van de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Ten aanzien van het voorkomen van belangenverstrengeling geldt dat de leden van de raad van bestuur slechts nevenfuncties uitoefenen met toestemming van de raad van toezicht en slechts voor zover deze geen conflict van belangen kunnen oproepen en met inachtneming van het dienaangaande bepaalde in de Zorgbrede Governance Code. Een overzicht van deze functies is in dit bestuursverslag opgenomen Raad van bestuur In het verslagjaar vond op 1 juli 2012 de bestuurlijke fusie plaats tussen Delta en Bouman. Deze fusie had gevolgen voor de samenstelling van de raad van bestuur en de raad van toezicht. In deze paragraaf wordt om die reden een onderscheid gemaakt tussen de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 en de periode 1 juli 2012 t/m 31 december Albrandswaard viert bevrijdingsfeest op Delta Op zaterdag 5 mei heeft het grote bevrijdingsfeest bij Delta in Poortugaal plaatsgevonden. Met een gezellige markt, een jeugdcircus, muziek en uiteraard het aansteken van het bevrijdingsvuur door burgemeester Harald Bergmann werd het een geslaagd festijn. Het bevrijdingsvuur was eerder door lopers vanuit Wageningen overgebracht naar Poortugaal door een estafettebevrijdingsloop. 10

11 Raad van bestuur van 1 januari tot en met 30 juni 2012 De raad van bestuur bestond van 1 januari tot en met 30 juni 2012 uit: Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. P.J.L. van Heugten Voorzitter Voorzitter vereniging Zorgboulevard Rotterdam (tot september 2012) Voorzitter Stichting Verpleegkundig Specialist in de ggz Voorzitter Psychiatrisch Casusregister Rijnmond (tot september 2012) Lid algemeen bestuur CONO* (tot juni 2012) Lid plenair orgaan van het Capaciteitsorgaan (tot juni 2012) Lid bestuurlijk overleg MO-plan van aanpak G4 (tot juni 2012) Drs. W. Teer Lid Lid Klachtencommissie Esdégé Reigersdaal Secretaris Bestuur Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie lid Raad van Commissarissen BV Vicino Adviseur Bestuur CCAF** Lid expertgroep Beleidspsychiatrie NVvP *CONO **CCAF = Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de ggz = Stichting Centrum Certificering ACT en FACT De leden van de raad van bestuur werken met een onderlinge taakverdeling, waarbij zij steeds bijzondere zorg besteden aan de integratie van beleid in de aandachtsgebieden in het totale beleid van Delta. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht via de voorzitter van de raad van toezicht. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de raad van bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor: strategische beleidsontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap; human resources; financiële zaken; concerncommunicatie; doelmatige inzet van medewerkers en middelen; bedrijfsinnovatie, inclusief de ontwikkeling en inzet van ICT; overleg met de ondernemingsraad; leiding aan de HR-manager, directeur Financiën, directeur Servicebedrijf en hoofd Communicatie; leiding aan de clustermanagers; leiding aan de secretaris van de raad van bestuur, die tevens optreedt als ambtelijk secretaris van de raad van toezicht. 11

12 Het lid van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor: leiding aan de heroriëntering op veranderende (externe) omstandigheden en de positionering van Delta in de geestelijke gezondheidszorg; geïntegreerd beleid inzake behandeling, verpleging, begeleiding, verzorging en bejegening van cliënten; leiding aan de beleidspsychiaters, beleidsarts en geneesheer-directeur; nauw contact met de vakgroepen van professionals; kwaliteit van zorg en kwaliteitsbeleid; opleiding en scholing van medische professionals; aansturen van de manager afdeling Nieuwe Kennis, A-, P- en GGZ-VS-opleider; wetenschappelijk onderzoek en de toepassing van de resultaten in het primaire proces voor de oriëntatie op (inter)nationaal ontwikkelde verbeteringen, vernieuwingen in de zorg en de vertaling daarvan naar het beleid van Delta; overleg met de centrale cliëntenraad; onafhankelijke behandeling van klachten van cliënten; overleg met de familieraad. Raad van bestuur Antes van 1 juli tm 31 december 2012 De raad van bestuur Antes was in ultimo 2012 als volgt samengesteld: Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. E.C.J.E. Czyzewski Voorzitter Geen Drs. W. Teer Vicevoorzitter Lid Klachtencommissie Esdégé Reigersdaal Lid raad van commissarissen Vicino Adviseur Bestuur Centrum voor Certificering ACT* en FACT** (CCAF***) Secretaris Bestuur Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie Lid expertgroep Beleidspsychiatrie NVvP Dr. B.J.M. van de Wetering, Psychiater *ACT **FACT = Assertive Community Treatment Lid, Geneesheer- Directeur = Functie Assertive Community Treatment ***CCAF = Stichting Centrum Certificering ACT en FACT Geen Bestuursverslag 2012 van Delta naar Antes Delta behandelt cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, veelal gecombineerd met somatische aandoeningen en handicaps op meerdere levensterreinen. Hoofddoel bij de behandeling is maatschappelijk herstel van de cliënten, door een deskundige behandeling, aansluiten bij de wens en de eigen kracht van de cliënt, rechtdoende aan diens historie, waarbij het doel is maatschappelijk herstel. Delta is als organisatie de laatste jaren opgeschoven van een derdelijns organisatie naar een moderne ggz-instelling, die midden in de maatschappij staat, zijn deuren naar de samenleving heeft opengezet, en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van maatschappelijke, urgente vraagstukken. 12

13 Nadat in 2011 de intentieverklaring getekend was, stond het jaar 2012 in het teken van de bestuurlijke fusie tussen Delta en Bouman. Al enige jaren was Delta op zoek naar een partner in het kader van een betere balans tussen klinisch en ambulant werken met daarnaast een impuls voor vakinhoudelijke ontwikkeling om zo te groeien naar een volwaardige geïntegreerde ggz-instelling die goed toegerust is om de uitdagingen van de nieuwe maatschappelijke, financiële en inhoudelijke realiteit aan te kunnen. Gezien de grote complementariteit van de instellingen werd gekozen voor Bouman, waarmee het institutionele onderscheid tussen algemene psychiatrie en verslavingspsychiatrie stap voor stap kan verdwijnen. De notie dat één derde tot de helft van de populatie van Delta een stoornis heeft in het gebruik van middelen die de psychiatrische behandeling in ernstige mate kan belasten, vraagt om bredere kaders voor kennisontwikkeling en behandelinnovatie. Beide organisaties hebben een rijke traditie van zorg voor kwetsbare mensen en dienstbaarheid aan de samenleving in de regio Rijnmond. Delta en Bouman hebben beide een hoge deskundigheid op een specifiek gebied, respectievelijk specialistische psychiatrie en specialistische verslavingszorg. Deze beide gebieden zijn in hoge mate complementair ten aanzien van de regionale ordening, financiering en ambulante versus klinische expertise. Beide organisaties delen een grote mate van betrokkenheid bij cliënten met complexe ziektebeelden, die als gevolg van hun ziekte op meerdere terreinen van het leven ernstige problemen hebben. Daarnaast delen beide organisaties de ambitie tot duurzame kwaliteitsverbetering en innovatie. Door samen als één concern verder te gaan, worden deze kwaliteiten van Delta en Bouman samengebracht en zullen deze elkaar versterken. De fusie is het einde van een lang traject, waarin de raden van bestuur van beide organisaties tot de conclusie zijn gekomen dat een fusie door bovengenoemde factoren zal leiden tot betere zorg voor cliënten met een psychiatrische aandoening en/of verslavingsproblematiek. Ambtenaren Albrandswaard op werkbezoek Daadwerkelijk in de buurt -dag onder dit motto trokken circa dertig ambtenaren van de gemeente Albrandswaard op 4 oktober 2012 naar Delta, locatie Poortugaal om er de handen uit de mouwen te steken. De ambtenaren konden tevoren aangeven, waar hun interesse lag en werden vervolgens zo goed mogelijk gekoppeld aan een afdeling. Heel toepasselijk voor dierendag gaven verschillende ambtenaren de voorkeur aan het werken in kennel Robbedoes, waar zij hokken schoonmaakten, voor water en voer zorgden en gingen wandelen met de honden. De aanwezige katten werden eens extra onder de kin geaaid en eveneens voorzien van lekkers. Maar er werd ook gewerkt bij de facilitaire dienst op verblijfsafdelingen, in De Kas, de Keuken, het Personeelsrestaurant, De Brasserie en zelfs in de Wasserij. Dit is de eerste keer dat ik op het terrein van Delta ben, terwijl ik toch op de afdeling Sociale Zaken werk, vertelt één van de ambtenaren, die voor de herkenbaarheid een feloranje t-shirt draagt. Ik vind het fantastisch om te zien wat er hier allemaal gebeurt en ik heb er veel van opgestoken. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar. 13

14 1.7.2 Raad van toezicht Aangezien de bestuurlijke fusie met Bouman per 1 juli 2012 gevolgen had voor de samenstelling van de raad van toezicht wordt in deze paragraaf onderscheid gemaakt tussen de periode voor en na 1 juli Raad van toezicht tot en met 30 juni 2012 In onderstaande tabel wordt gerapporteerd over de samenstelling van de raad van toezicht tot en met 30 juni Naam Zittingstermijn Hoofd- en nevenfuncties Mevr. mr. C. van Steenderen-Koornneef Voorzitter Voorzitter remuneratiecommissie Dhr. drs. F.F. Steenwinkel RA RE RO Lid Voorzitter auditcommissie Dhr. HM. Bolle Lid Lid auditcommissie (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: 2018 Senior rechter (vicepresident) rechtbank Rotterdam* Lid raad van toezicht Ruwaard van Puttenziekenhuis Plaatsvervangend voorzitter CAO Commissie Schiphol Groep Directeur Tangulat BV* Lid bestuur pensioenfonds Equens Vicevoorzitter bestuur ISACA-Nederland Lid raad van toezicht Cumulus Welzijn Lid raad van toezicht stichting Insula Dei Huize Kohlmann Penningmeester stichting Blijdesteyn Voorzitter sectie BIV inleiding Accountancy opleiding Nyenrode Business Universiteit Voorzitter Accountancykring Erasmus Universiteit Lid college Kwaliteitstoetsing IIA-Nederland Associate Director ConQuaestor Parttime kerndocent post-master Operational en IT Audit opleiding Erasmus Universiteit Directeur Vereniging Huisartsenposten Nederland* Zelfstandig organisatieadviseur Voorzitter stichting Openbaar Onderwijs Marenland Voorzitter bezwarencommissie gemeente Groningen (AWB) Voorzitter bezwarencommissie stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen Voorzitter bezwarencommissie Dr. Nassau College (Assen) 14

15 Dhr. mr. H.M. Bergmann Lid auditcommissie Dhr. D.C. Kaasjager, arts** Lid Lid kwaliteits- en veiligheidscommissie Dhr. dr. C.J.A.J. Slooff** Lid Lid kwaliteits- en veiligheidscommissie Mevr. prof. dr. T.A. Abma Lid Voorzitter kwaliteits- en veiligheidscommissie *hoofdfunctie (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: 2016 Burgemeester Albrandswaard* Lid Regionaal College Rotterdam-Rijnmond Lid algemeen bestuur HALT Secretaris stichting Distripark Eemhaven Voorzitter Stichting Het Kasteel van Rhoon Lid dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Beschermheer stichting Vrienden H. Wilibrorduskerk Rhoon Voorzitter burgemeesterskring Rotterdam- Rijnmond Voorzitter Promotie Veenendaal Expertpanel Lid commissie Coöperatie Rabobank Rhoon Lid Kascommissie Vereniging Zuid-Hollandse Burgemeesters Coach voor studenten van de SKVR Voorzitter stuurgroep BAR Lid bestuur DeltaPort Donatiefonds Lid VVD partijcommissie Veiligheid en Justitie Voorzitter programmacommissie van ZonMw wetenschappelijk onderzoek t.b.v. verstandelijk gehandicapten Vicevoorzitter programmacommissie van ZonMw Patiëntenparticipatie in onderzoek/kwaliteit en beleid Lid van de Commissie Evaluatie Regelgeving ZonMw Voorzitter Sociaal Fonds van het ministerie van VWS Voorzitter klachtencommissie Sociale Dienst gemeente Den Haag Voorzitter Wmo-raad gemeente Barendrecht Psychiater GGZ Drenthe* Associate Professor of Psychiatry University of Groningen Lid van het bestuur van Kenniscentrum Phrenos Lid kerngroep Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie Diagnose/Behandeling en Rehabilitatie Lid adviescommissie Herstel en Burgerschap GGZ Nederland Hoogleraar VU Medisch Centrum en EMGO Instituut, afdeling Metamedica VUmc Amsterdam* Lid raad van commissarissen stichting Humanitas Rotterdam **de heren Slooff en Kaasjager hebben voor de vergadering van 27 juni 2012 een volmacht afgegeven. 15

16 Nevenfuncties De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de raad van toezicht van Delta. De leden van de raad van toezicht melden nieuwe nevenfuncties tijdens de vergaderingen. Een overzicht van deze nevenfuncties is gepubliceerd op DigiMV. Bijeenkomsten De raad van toezicht kwam tot en met juni 2012 zes keer bijeen voor overleg met de raad van bestuur. In lijn met de Zorgbrede Governance Code heeft de raad van toezicht op 5 april 2012 zijn functioneren geëvalueerd buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft de raad van bestuur geïnformeerd over de uitkomsten daarvan. Met beide bestuurders is een jaargesprek gevoerd. De raad van toezicht beschikt over een auditcommissie en een kwaliteitscommissie. Tot en met juni 2012 kwam de auditcommissie één keer bijeen en de kwaliteitscommissie drie keer. In 2012 zijn de volgende onderwerpen besproken door of met de raad van toezicht: voorgenomen fusie met Bouman: due diligence rapport, second opinion vastgoed, fusiedocument, akten van oprichting bestuursstichting, holding BV, statutenwijziging Delta; stand van zaken bezuinigingen: uitkomsten van overleg met vakbonden, reductie van formatie; eigen bijdragen voor ggz in de zorgverzekeringswet, vraaguitval; jaardocument maatschappelijke verantwoording en jaarrekening 2011; verwacht exploitatieresultaat 2012: productie en kosten; informatieprotocol raad van toezicht; rooster van aftreden raad van toezicht; ROM; ziekteverzuim. Raad van toezicht vanaf 1 juli 2012 De raad van toezicht Antes is samengesteld op basis van een samensmelting van de raden van toezicht van Bouman en Delta. Statutair is vastgelegd dat de raad van toezicht uit minimaal vijf personen bestaat. Een lid van de raad van toezicht heeft na benoeming statutair zitting voor een periode van vier jaar en is eenmaal herbenoembaar voor nogmaals een periode van vier jaar. Op het moment van de fusie hebben twee leden van de raad van toezicht van Bouman zich teruggetrokken wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Conform het bij de fusie vastgestelde rooster van aftreden, zal de raad van toezicht Antes worden teruggebracht naar zeven personen. Cliëntenraad en raad van bestuur Antes verbinden zich met elkaar In het fusiedocument wordt voorgesteld in aanvulling op de medezeggenschap van cliënten binnen Delta en Bouman op het niveau van Antes een tijdelijk inspraakorgaan voor cliënten in te richten. Dit centrale inspraakorgaan is voor de periode vanaf de bestuurlijke fusie tot het moment waarop de werkzaamheden zijn ondergebracht in de op te richten BV s en in de onderdelen op concernniveau. Op 12 november is dit reglement ondertekend door Kees de Wit (voorzitter van de fusieraad) en Sjef Czyzewski (voorzitter raad van bestuur Antes). 16

17 Per 1 november is afgeweken van het rooster van aftreden. Naar aanleiding van het financieel onderzoek dat is uitgevoerd bij Delta, hebben drie leden hun zetel opgegeven (allen lid van de voormalige auditcommissie van de raad van toezicht van Delta). Dit is reden geweest voor een uitgebreide zelfevaluatie binnen de raad van toezicht, waarbij deze zich beraden heeft op mogelijke versterking. Er is gekozen om deze evaluatie extern te laten begeleiden door mevrouw C. Tanis van het Nationaal Register. Hierbij is duidelijk geworden dat er versterking nodig is op het gebied van ondernemingsgewijs opereren en financieel inzicht. Aangezien in 2013 een nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht en een nieuw lid benoemd wordt, zal een breder profiel voor deze functie worden opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met deze aandachtsgebieden. Het ondernemingsgewijs opereren en financieel inzicht is niet alleen aan de nieuwe voorzitter, maar ook aan het nieuwe lid. De raad van toezicht kent de volgende commissies: remuneratiecommissie, auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. De samenstelling van deze commissies is opgenomen in de volgende tabel. Taken van de commissies zijn beschreven in de bijlagen van het toezichtplan. De raad van toezicht Antes is per 1 juli 2012 als volgt samengesteld (inclusief rooster van aftreden): Naam Zittingstermijn Hoofd- en nevenfuncties Mevr. mr. C. van Steenderen-Koornneef Voorzitter Voorzitter remuneratiecommissie Dhr. prof. dr. M.F. Niermeijer Lid (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: 2013 Senior rechter (vicepresident) rechtbank Rotterdam* Lid raad van toezicht Ruwaard van Puttenziekenhuis Plaatsvervangend voorzitter CAO Commissie Schiphol Groep Klinisch Geneticus, n.p. Voorzitter Wetenschappelijke Advies Raad van de Neuroscience Campus Amsterdam, Vrije Universiteit, Amsterdam Lid kwaliteits- en veiligheidscommissie Dhr. G.R. Fransen Lid, vicevoorzitter Voorzitter auditcommissie Lid remuneratiecommissie (Uiterlijk) aftreden: 2017 Chief Investment Officer, Andes Capital BV* Commissaris Neuerth Metal BV (tot ) Docent NIBE, opleidingsinstituut Bank-& Verzekeringswezen Financieel adviseur bij Amtrada Holding/ Continaf BV (vanaf ) 17

18 Mevr. mr. M. Klompé MGM Lid auditcommissie ai Lid kwaliteits- en veiligheidscommissie Dhr. D.C. Kaasjager, arts Lid Lid kwaliteits- en veiligheidscommissie Dhr. dr. C.J.A.J. Slooff Lid Lid auditcommissie ai Lid kwaliteits- en veiligheidscommissie Mevr. prof. dr. T.A. Abma Lid Voorzitter kwaliteits- en veiligheidscommissie Dhr. drs. F.F. Steenwinkel RA RE RO Lid Voorzitter auditcommissie (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: Afgetreden: Klompé Consultancy* Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen Voorzitter Arbeidskundig Kennis Centrum Voorzitter programmacommissie van ZonMw wetenschappelijk onderzoek t.b.v. verstandelijk gehandicapten Vicevoorzitter programmacommissie van ZonMw Patiëntenparticipatie in onderzoek/kwaliteit en beleid Lid van de Commissie Evaluatie Regelgeving ZonMw Voorzitter Sociaal Fonds van het ministerie van VWS Voorzitter klachtencommissie Sociale Dienst gemeente Den Haag Voorzitter Wmo-raad gemeente Barendrecht Psychiater GGZ Drenthe* Associate Professor of Psychiatry University of Groningen Lid van het bestuur van Kenniscentrum Phrenos Lid kerngroep Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie Diagnose/Behandeling en Rehabilitatie Lid adviescommissie Herstel en Burgerschap GGZ Nederland Hoogleraar VU Medisch Centrum en EMGO Instituut, afdeling Metamedica VUmc Amsterdam* Lid raad van commissarissen stichting Humanitas Rotterdam Directeur Tangulat BV* Lid bestuur pensioenfonds Equens Vicevoorzitter bestuur ISACA-Nederland Lid raad van toezicht Cumulus Welzijn Lid raad van toezicht stichting Insula Dei Huize Kohlmann Penningmeester stichting Blijdesteyn Voorzitter sectie BIV inleiding Accountancy opleiding Nyenrode Business Universiteit Voorzitter Accountancykring Erasmus Universiteit Lid college Kwaliteitstoetsing IIA-Nederland Associate Director ConQuaestor Parttime kerndocent post-master Operational en IT Audit opleiding Erasmus Universiteit 18

19 Dhr. HM. Bolle Lid Lid auditcommissie Dhr. mr. H.M. Bergmann Lid auditcommissie *hoofdfunctie Afgetreden: Afgetreden: Directeur Vereniging Huisartsenposten Nederland* Zelfstandig organisatieadviseur Voorzitter stichting Openbaar Onderwijs Marenland Voorzitter bezwarencommissie gemeente Groningen (AWB) Voorzitter bezwarencommissie stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen Voorzitter bezwarencommissie Dr. Nassau College (Assen) Burgemeester Albrandswaard (tot )* Burgemeester Middelburg (vanaf )* Lid Regionaal College Rotterdam-Rijnmond Lid algemeen bestuur HALT Secretaris stichting Distripark Eemhaven Voorzitter Stichting Het Kasteel van Rhoon Lid dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Beschermheer stichting Vrienden H. Wilibrorduskerk Rhoon Voorzitter burgemeesterskring Rotterdam- Rijnmond Voorzitter Promotie Veenendaal Expertpanel Lid commissie Coöperatie Rabobank Rhoon Lid Kascommissie Vereniging Zuid-Hollandse Burgemeesters Coach voor studenten van de SKVR Voorzitter stuurgroep BAR Lid bestuur DeltaPort Donatiefonds Lid VVD partijcommissie Veiligheid en Justitie Honorering Voor het bepalen van de omvang van de honorering wordt in de modelhonorering NVTZ een koppeling aangebracht tussen de honorering en de financiële omvang van de instelling, alsmede de te besteden tijd en energie van de leden (conform Beloningscode Bestuurders zorg NVTZ - NVZD). Vanuit het kader van de bezuinigingen uit 2011 en de bezuinigingsplannen van de zittende regering, die grote gevolgen hebben voor ggz-instellingen zoals Antes, is besloten de honorering van de raad van toezicht lager dan de normen van de NVTZ te stellen. De huidige financiële situatie en de zware bezuinigingen die op Delta afkomen, onderschrijven deze besluitvorming van de raad. Deskundigheid en ontwikkeling Om verder optimaal te adviseren ten aanzien van de door Antes geleverde zorg en om kennis te hebben van ontwikkelingen op het gebied van zorg, kwaliteit, veiligheid en regelgeving, heeft de raad van toezicht onder andere deelgenomen aan een workshop kwaliteit en veiligheid van de NVTZ en aan het congres GGZ op z n kop. 19

20 Bijeenkomsten De raad van toezicht Antes is in 2012 zes keer voor vergadering bijeen gekomen. De leden van de raad van toezicht waren allen aanwezig bij de vergadering behoudens mevrouw Klompé en de heer Slooff die eenmalig afwezig waren en de heer Kaasjager die tweemaal afwezig was. De raad van bestuur is vrijwel op alle vergaderingen aanwezig geweest, behoudens het moment dat het functioneren van de raad van bestuur werd geëvalueerd en tijdens de vooroverleggen die plaats hebben gevonden voorafgaand aan de raadsvergadering. De voorzitter raad van bestuur was op één vergadering afwezig. Onderwerpen Delta Psychiatrisch Centrum Het toezicht op Delta stond grotendeels in het teken van de gebleken financiële problematiek en de daaruit voortgevloeide reorganisatie om de exploitatiekosten te verlagen. De negatieve financiële spiraal die bleek uit de uitkomsten 2011, is doorbroken. Over 2012 is uit de gewone bedrijfsvoering een positief resultaat gekomen dankzij het treffen van een serie maatregelen. Doordat tevens een aanzienlijk bedrag gereserveerd moest worden voor het sociaal beleid ter begeleiding van de reorganisatie, eindigt het jaar uiteindelijk met een beperkt tekort. Ondanks de noodzakelijke maatregelen die nodig waren vanuit financieel beleid, zijn de productietaakstellingen gehaald. Al met al mag worden aangenomen dat hiermee een goede uitgangspositie is gecreëerd om in 2013 de ingezette reorganisatie af te ronden en Delta klaar te maken voor de toekomst. Antes De integratie van Delta en Bouman in Antes is wat betreft Antes het belangrijkste onderwerp voor de raad van toezicht. Nadat de financiële problematiek bij Delta duidelijk werd, is de oorspronkelijke planning voor deze integratie van de organisaties verlaten. Door hetgeen bij Delta moet gebeuren en met het oog op de komende systeemwijzigingen binnen de ggz, heeft de raad van toezicht geconcludeerd dat de raad van bestuur versterkt moest worden met een Chief Operating Officer (COO). Het streven is om op termijn de samenstelling van de raad van bestuur weer terug te brengen naar drie personen. Begin 2013 is de uitbreiding van de raad van bestuur gerealiseerd met de benoeming tot COO van de heer M.J.J. de Bruin, MBA. LOPP als eerste FACT-gecertificeerd HET LOPP heeft als eerste afdeling in Delta op 7 september 2012 de accreditatie tot officieel FACT-team behaald. Na maanden van voorbereiding en natuurlijk de spanning van de audit-dag zelf, kunnen de medewerkers van het LOPP-team met trots laten weten dat ze maar liefst een score van 4 punten hebben behaald. Het commentaar van de auditoren bevestigt dat LOPP zich sterk heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Zo gaven de auditoren aan niet eerder een team te hebben gezien dat zo outreachend werkt. Ook werd door hen als een positief en opvallend punt benoemd dat het LOPP-team het vermogen heeft om cliënten op verschillende manieren te binden. Eind november wist ook het FACT-team Albrandswaard e.o. het keurmerk te behalen met een zelfs nog hogere score dan de LOPP. 20

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Professor Bouman Fonds. Juli 2014, Rotterdam

Jaarverslag Stichting Professor Bouman Fonds. Juli 2014, Rotterdam Jaarverslag 2013 Stichting Professor Bouman Fonds Juli 2014, Rotterdam http://www.boumanggz.nl/boumanfonds Inhoud Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 Missie, doelstelling en strategie... 3 Raad van

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Van Bouman naar Antes. Jaarverslag 2012

Van Bouman naar Antes. Jaarverslag 2012 Van Bouman naar Antes Jaarverslag 2012 youz voert de merken Bouman, Delta, Sprink en Youz www.antesgroep.nl Van Bouman naar Antes Jaarverslag 2012 Bouman GGZ Inhoudsopgave VOORWOORD 7 1. VAN BOUMAN NAAR

Nadere informatie

Statutaire zetel: Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6

Statutaire zetel: Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6 Stichting Dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut Kromme Nieuwegracht 6 3512 HG Utrecht Jaarrekening 2014 ter publicatie voor de ANBI status Statutaire zetel: Utrecht Post/bezoekadres Kromme Nieuwegracht 6 Postcode

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK

RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 JAARREKENING 1 Balans per 30 juni 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 5 III Overige gegevens 11 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON 1. Algemeen 1.1. Gegevens: Statutaire naam: Stichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 4 III Overige gegevens 10 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON Raad van Toezicht per 31 december 2014 Dhr. K.E.

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Grondslagen

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Toelichting aanvraag nieuwe toelating

Toelichting aanvraag nieuwe toelating Deze toelichting hoort bij het formulier waarmee een aanvraag voor een nieuwe instelling in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) wordt ingediend. Nieuwe zorgaanbieders De Inspectie voor

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik Hoe eerder mensen met een vroege psychose worden behandeld, hoe groter de kans op functioneel

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014 Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland 5 juni 2014 2013 Netto omzet en subsidies 76.625 INHOUD Directe projectkosten 70.416 Toegevoegde waarde 6.209 JAARREKENING 2013 Overige bedrijfskosten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Preambule Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het

Nadere informatie

Stichting Fort van de Verbeelding

Stichting Fort van de Verbeelding Rapport inzake: Jaarrekening 2014 Stichting Fort van de Verbeelding uitgebracht aan: Stichting Fort van de Verbeelding t.a.v. het Bestuur Westkanaaldijk 6A 3542 DA Utrecht Inhoudsopgave jaarrapport Pagina:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie