Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord Bestuursverslag Uitgangspunten jaarverslag Profiel van de organisatie Structuur van het concern Kernactiviteiten Werkgebied Productie en personeel inclusief forensische zorg Normen voor goed bestuur; de Zorgbrede Governance Code Raad van bestuur Raad van toezicht Beleid: van Delta naar Antes Cliënten Centrale cliëntenraad Fusieraad Kwaliteit Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit van zorg Delta Zorgboulevard Klachten Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Veiligheid van zorg Medewerkers Ondernemingsraad Tijdelijke ondernemingsraad Personeelsbeleid Nieuwe Kennis: A-P- en GGZ-VS opleidingen Financieel beleid... 35

3 5. Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Grondslagen van opstelling kasstroomoverzicht Bepaling reële waarde Toelichting op de balans Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Financiële instrumenten Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Mutatieoverzicht materiële vaste activa volgens Titel 9 BW Mutatieoverzicht materiële vaste activa ten behoeve van nacalculatie Specificatie onderhanden en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden per 31 december Toelichting op de resultatenrekening Wettelijk budget aanvaardbare kosten Zvw Wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC s) Omzet DBC s/dbc-zorgproducten Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten... 70

4 5.6.7 Personeelskosten Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Honoraria accountant Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders namens stichting Antes Controleverklaring accountant... 76

5 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument 2012 van Delta Psychiatrisch Centrum (Delta). Een bijzonder verslagjaar, met de fusie van Delta en Bouman GGZ (Bouman) als belangrijkste bijzondere gebeurtenis. Deze fusie is gerealiseerd op 1 juli 2012 en is vooralsnog een bestuurlijke fusie, hetgeen inhoudt dat Delta en Bouman twee afzonderlijke rechtspersonen en organisaties zijn gebleven en de nieuw gevormde stichting Antes het bestuur voert over deze twee rechtspersonen. Dit is de reden waarom Delta en Bouman elk een eigen jaarverslag uitbrengen. De stichting Antes brengt een geconsolideerde jaarrekening uit. Voor Delta was het een jaar van voorbereiding op een nieuwe toekomst. Een jaar waarin een diepgravende analyse van de financiële structuur en de bedrijfsstructuur helder maakte dat er maatregelen genomen dienden te worden om Delta weerbaar te maken voor de toekomst. Deze hebben in de tweede helft van 2012 vorm gekregen in een aantal maatregelen op korte termijn met het oog op de te behalen financiële resultaten over Dit hield in een herziening van de wijze van waardering van een aantal posten in de sfeer van de materiële vaste activa en in een reorganisatie gericht op systeemwijzigingen in opbouw en functioneren van Delta. Dit krijgt zijn beslag in Dankzij de betrokkenheid en inzet van het personeel en de constructief kritische opstelling van de ondernemings- en cliëntenraad was het mogelijk deze maatregelen vorm te geven en tegelijk de zorg voor cliënten door te laten gaan. Uit de gewone, operationele bedrijfsvoering is een positief resultaat behaald. Door de financiële gevolgen van de herziening van de waardering van diverse materiële vaste activa en een substantiële dotatie als reorganisatievoorziening, sluit 2012 uiteindelijk met een te overzien negatief resultaat. Daarnaast is een aantal financiële gevolgen doorvertaald in een mindering van het eigen vermogen. Hiermee kan Delta de toekomst aan en kan het samen met Bouman in de loop van 2013 beginnen aan de gewenste integratie van algemene psychiatrie en verslavingspsychiatrie. Door de fusie is het mogelijk de zorg te blijven verbeteren, nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen en cliënten de zorg te blijven bieden op alle gebieden waarop deze nodig is. Uiteindelijk zijn het onze cliënten waar wij de inspiratie vandaan halen om te blijven vechten voor de beste zorg. Onze cliënten zijn dat gevecht zeker waard. 5

6 1. Bestuursverslag 1.1 Uitgangspunten jaarverslag Met dit jaarverslag voldoet Delta aan de wettelijke verantwoordingsplicht, die voortkomt uit de: Wet Toelating Zorginstellingen; Kwaliteitswet Zorginstellingen; Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen; Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector; Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens; Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek en het op deze wet gebaseerde besluit gegevensverwerking CBS. Dit jaarverslag is beschikbaar als papieren versie en via de website en Dit papieren verslag bevat ook de jaarrekening voorzien van een goedkeurende controleverklaring door de externe, onafhankelijke accountant. Verplichte onderdelen van de externe verantwoording, zoals het aanleveren van gegevens en de jaarrekening in DigiMV (VWS) zijn aangeleverd via de web-applicatie DigiMV. De prestatie-indicatoren voor de zorg zijn aangeleverd via de koepelorganisatie(s) en DigiMV. 1.2 Profiel van de organisatie Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting Delta Psychiatrisch Centrum Adres: Albrandswaardsedijk 74 Postcode: 3172 AA Plaats: Poortugaal Telefoonnummer: Identificatienummer KvK: adres: Website: 1.3 Structuur van het concern Tot 1 juli van het verslagjaar was Delta een stichting met een eindverantwoordelijke, tweehoofdige raad van bestuur (met voorzitter) die verantwoording aflegt aan een raad van toezicht. De medezeggenschapsstructuur bestond uit een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Er is sprake van een centrale cliëntenraad, die overlegt met de raad van bestuur. Per 1 juli werd de besturenfusie van Delta en Bouman gerealiseerd. Vanaf die datum vinden het bestuur en toezicht op Delta plaats door de bestuursstichting Antes. Deze kende in 2012 een eindverantwoordelijke, driehoofdige raad van bestuur (met voorzitter) die verantwoording aflegt aan een raad van toezicht. 6

7 Het volgende organogram geeft de structuur van het concern weer tot 1 juli 2012: Onderstaand organogram geeft de structuur van het concern weer vanaf 1 juli 2012 (na de bestuurlijke fusie): 1.4 Kernactiviteiten Delta biedt behandeling en begeleiding aan volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening en/of ernstige psychische problemen in de regio Groot- Rijnmond en op de Zuid-Hollandse eilanden. Delta heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrische aandoeningen die aanleiding geven tot beperkingen op 7

8 meerdere levensdomeinen. De behandeling van de kortdurende enkelvoudige problematiek wordt in de regio ook door andere organisaties uitgevoerd. Voorbeelden van bijzondere doelgroepen van Delta zijn: sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte cliënten (SGLVG), cliënten met comorbide ernstige somatische problematiek en cliënten met dubbele diagnoseproblematiek (een psychiatrische aandoening in combinatie met verslavingsproblematiek). De volgende vormen van behandeling en begeleiding biedt Delta binnen de Zorgverzekeringswet: ambulante behandeling, waaronder poliklinische behandeling en psychiatrische thuiszorg deeltijdbehandeling klinische behandeling Binnen de AWBZ biedt Delta de volgende vormen van behandeling en begeleiding: klinische vervolgbehandeling kleinschalig wonen gespecialiseerde begeleiding bij zelfstandig wonen dagactiviteiten en arbeid Binnen de door Justitie gefinancierde zorg biedt Delta de volgende vormen van behandeling en begeleiding: poliklinische behandeling klinische behandeling In termen van AWBZ-functies biedt Delta begeleiding, behandeling en verblijf. Persoonlijke verzorging en verpleging leveren we alleen als onderdeel van c.q. in combinatie met verblijf. Voor justitieel gefinancierde zorg geldt dat ook de functie beveiliging wordt aangeboden. Tot slot beschouwt Delta opleiden als één van zijn kerntaken. Delta beschikt over de volgende opleidingen: A-opleiding P-opleiding GGZ-VS opleiding Initiële beroepsopleiding voor verpleegkundige niveau 4 en 5 Initiële beroepsopleiding voor verzorgende 1.5 Werkgebied De activiteiten van Delta zijn primair gericht op de regio s Groot-Rijnmond en de Zuid- Hollandse eilanden. Enkele afdelingen hebben een bovenregionale functie waaronder: Loodds, voor cliënten met een dubbele diagnose en De Welhoek 4, voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG). 8

9 1.6 Productie en personeel inclusief forensische zorg Kerngegevens GGZ Aantal/bedrag Totaal aantal cliënten waaraan GGZ wordt verleend Aantal Aantal cliënten in zorg op 1 januari van het verslagjaar (a) Aantal nieuw ingeschreven cliënten in het verslagjaar (b) Totaal aantal cliënten in zorg in verslagjaar (c=a+b) Aantal uitgeschreven cliënten in het verslagjaar (d) Aantal cliënten in zorg/behandeling op 31 december 2012 (e=c-d) Aantal ZZP-cliënten in zorg op 31 december Capaciteit Aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, verblijf of dagbehandeling - waarvan kleinschalig wonen 98 - waarvan deeltijdplaatsen 86 Productie Zorgverzekeringswet Aantal Aantal Aantal openstaande DBC s op 1 januari Aantal in 2012 geopende DBC s Aantal in het verslagjaar gesloten DBC s Aantal openstaande DBC s op 31 december Omzet gefactureerde DBC s (exclusief verrekende bedragen met zorgverzekaars) Productie forensische zorg (bekostigd door Ministerie van Justitie) Aantal openstaande DBBC s op 1 januari Aantal in 2012 geopende DBBC s 22 Aantal in het verslagjaar gesloten DBBC s 25 Aantal openstaande DBBC s op 31 december Aantal Omzet gefactureerde DBBC s Aantal ZZP-dagen in 2012 forensische zorg in justitieel kader 0 Productie AWBZ Aantal ZZP-dagen in 2012 exclusief forensische zorg in justitieel kader Aantal Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in Personeel ggz Totaal aantal ggz-personeelsleden in loondienst op 31 december 2012 Totaal aantal ggz-personeelsleden in loondienst in fte op 31 december 2012 Aantal Innovatie % van Bestedingen aan innovatie bedrijfsopbrengsten 0,2% 9

10 1.7 Normen voor goed bestuur; de Zorgbrede Governance Code Delta wordt geleid volgens het raad van toezicht- en raad van bestuurmodel. De leden van de raad van bestuur zijn statutair bestuurder. De statuten van Delta, het reglement van de raad van bestuur en raad van toezicht, zijn afgestemd op de bepalingen van de Zorgbrede Governance Code van de brancheorganisaties Zorg, de adviezen van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, en de transparantie-eisen in het kader van de Wet toelating zorginstellingen. In het verslagjaar 2012 zijn de normen en principes van de Zorgbrede Governance Code door de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht bij hun activiteiten opgevolgd. Aan de principes van verantwoording over de doelmatigheid en effectiviteit wordt voldaan door de uitkomsten van de zorgprocessen te meten en deze te gebruiken als startpunt voor verbeteringen. Bovendien levert Delta informatie aan in het kader van de Basisset Prestatie Indicatoren, waarmee vergelijking met andere aanbieders en verbeteracties mogelijk zijn. Vastgesteld is wie de belanghebbenden zijn en dat de cliëntenraad, ondernemingsraad en financiers worden betrokken bij het bijstellen van beleid. Met deze drie belanghebbenden vindt dan ook structureel overleg plaats. Aan cliëntenraad en ondernemingsraad is het recht van enquête toegekend. Door publicatie van het bestuursverslag legt Delta jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af. Het jaardocument, inclusief de jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De externe accountant woont de van belang zijnde gedeelten van vergaderingen van de raad van toezicht bij, waarin de jaarrekening en de managementletter worden besproken en/of vastgesteld. De bezoldiging van de raad van toezicht is binnen de norm van de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Ten aanzien van het voorkomen van belangenverstrengeling geldt dat de leden van de raad van bestuur slechts nevenfuncties uitoefenen met toestemming van de raad van toezicht en slechts voor zover deze geen conflict van belangen kunnen oproepen en met inachtneming van het dienaangaande bepaalde in de Zorgbrede Governance Code. Een overzicht van deze functies is in dit bestuursverslag opgenomen Raad van bestuur In het verslagjaar vond op 1 juli 2012 de bestuurlijke fusie plaats tussen Delta en Bouman. Deze fusie had gevolgen voor de samenstelling van de raad van bestuur en de raad van toezicht. In deze paragraaf wordt om die reden een onderscheid gemaakt tussen de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 en de periode 1 juli 2012 t/m 31 december Albrandswaard viert bevrijdingsfeest op Delta Op zaterdag 5 mei heeft het grote bevrijdingsfeest bij Delta in Poortugaal plaatsgevonden. Met een gezellige markt, een jeugdcircus, muziek en uiteraard het aansteken van het bevrijdingsvuur door burgemeester Harald Bergmann werd het een geslaagd festijn. Het bevrijdingsvuur was eerder door lopers vanuit Wageningen overgebracht naar Poortugaal door een estafettebevrijdingsloop. 10

11 Raad van bestuur van 1 januari tot en met 30 juni 2012 De raad van bestuur bestond van 1 januari tot en met 30 juni 2012 uit: Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. P.J.L. van Heugten Voorzitter Voorzitter vereniging Zorgboulevard Rotterdam (tot september 2012) Voorzitter Stichting Verpleegkundig Specialist in de ggz Voorzitter Psychiatrisch Casusregister Rijnmond (tot september 2012) Lid algemeen bestuur CONO* (tot juni 2012) Lid plenair orgaan van het Capaciteitsorgaan (tot juni 2012) Lid bestuurlijk overleg MO-plan van aanpak G4 (tot juni 2012) Drs. W. Teer Lid Lid Klachtencommissie Esdégé Reigersdaal Secretaris Bestuur Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie lid Raad van Commissarissen BV Vicino Adviseur Bestuur CCAF** Lid expertgroep Beleidspsychiatrie NVvP *CONO **CCAF = Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de ggz = Stichting Centrum Certificering ACT en FACT De leden van de raad van bestuur werken met een onderlinge taakverdeling, waarbij zij steeds bijzondere zorg besteden aan de integratie van beleid in de aandachtsgebieden in het totale beleid van Delta. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht via de voorzitter van de raad van toezicht. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de raad van bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor: strategische beleidsontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap; human resources; financiële zaken; concerncommunicatie; doelmatige inzet van medewerkers en middelen; bedrijfsinnovatie, inclusief de ontwikkeling en inzet van ICT; overleg met de ondernemingsraad; leiding aan de HR-manager, directeur Financiën, directeur Servicebedrijf en hoofd Communicatie; leiding aan de clustermanagers; leiding aan de secretaris van de raad van bestuur, die tevens optreedt als ambtelijk secretaris van de raad van toezicht. 11

12 Het lid van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor: leiding aan de heroriëntering op veranderende (externe) omstandigheden en de positionering van Delta in de geestelijke gezondheidszorg; geïntegreerd beleid inzake behandeling, verpleging, begeleiding, verzorging en bejegening van cliënten; leiding aan de beleidspsychiaters, beleidsarts en geneesheer-directeur; nauw contact met de vakgroepen van professionals; kwaliteit van zorg en kwaliteitsbeleid; opleiding en scholing van medische professionals; aansturen van de manager afdeling Nieuwe Kennis, A-, P- en GGZ-VS-opleider; wetenschappelijk onderzoek en de toepassing van de resultaten in het primaire proces voor de oriëntatie op (inter)nationaal ontwikkelde verbeteringen, vernieuwingen in de zorg en de vertaling daarvan naar het beleid van Delta; overleg met de centrale cliëntenraad; onafhankelijke behandeling van klachten van cliënten; overleg met de familieraad. Raad van bestuur Antes van 1 juli tm 31 december 2012 De raad van bestuur Antes was in ultimo 2012 als volgt samengesteld: Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. E.C.J.E. Czyzewski Voorzitter Geen Drs. W. Teer Vicevoorzitter Lid Klachtencommissie Esdégé Reigersdaal Lid raad van commissarissen Vicino Adviseur Bestuur Centrum voor Certificering ACT* en FACT** (CCAF***) Secretaris Bestuur Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie Lid expertgroep Beleidspsychiatrie NVvP Dr. B.J.M. van de Wetering, Psychiater *ACT **FACT = Assertive Community Treatment Lid, Geneesheer- Directeur = Functie Assertive Community Treatment ***CCAF = Stichting Centrum Certificering ACT en FACT Geen Bestuursverslag 2012 van Delta naar Antes Delta behandelt cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, veelal gecombineerd met somatische aandoeningen en handicaps op meerdere levensterreinen. Hoofddoel bij de behandeling is maatschappelijk herstel van de cliënten, door een deskundige behandeling, aansluiten bij de wens en de eigen kracht van de cliënt, rechtdoende aan diens historie, waarbij het doel is maatschappelijk herstel. Delta is als organisatie de laatste jaren opgeschoven van een derdelijns organisatie naar een moderne ggz-instelling, die midden in de maatschappij staat, zijn deuren naar de samenleving heeft opengezet, en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van maatschappelijke, urgente vraagstukken. 12

13 Nadat in 2011 de intentieverklaring getekend was, stond het jaar 2012 in het teken van de bestuurlijke fusie tussen Delta en Bouman. Al enige jaren was Delta op zoek naar een partner in het kader van een betere balans tussen klinisch en ambulant werken met daarnaast een impuls voor vakinhoudelijke ontwikkeling om zo te groeien naar een volwaardige geïntegreerde ggz-instelling die goed toegerust is om de uitdagingen van de nieuwe maatschappelijke, financiële en inhoudelijke realiteit aan te kunnen. Gezien de grote complementariteit van de instellingen werd gekozen voor Bouman, waarmee het institutionele onderscheid tussen algemene psychiatrie en verslavingspsychiatrie stap voor stap kan verdwijnen. De notie dat één derde tot de helft van de populatie van Delta een stoornis heeft in het gebruik van middelen die de psychiatrische behandeling in ernstige mate kan belasten, vraagt om bredere kaders voor kennisontwikkeling en behandelinnovatie. Beide organisaties hebben een rijke traditie van zorg voor kwetsbare mensen en dienstbaarheid aan de samenleving in de regio Rijnmond. Delta en Bouman hebben beide een hoge deskundigheid op een specifiek gebied, respectievelijk specialistische psychiatrie en specialistische verslavingszorg. Deze beide gebieden zijn in hoge mate complementair ten aanzien van de regionale ordening, financiering en ambulante versus klinische expertise. Beide organisaties delen een grote mate van betrokkenheid bij cliënten met complexe ziektebeelden, die als gevolg van hun ziekte op meerdere terreinen van het leven ernstige problemen hebben. Daarnaast delen beide organisaties de ambitie tot duurzame kwaliteitsverbetering en innovatie. Door samen als één concern verder te gaan, worden deze kwaliteiten van Delta en Bouman samengebracht en zullen deze elkaar versterken. De fusie is het einde van een lang traject, waarin de raden van bestuur van beide organisaties tot de conclusie zijn gekomen dat een fusie door bovengenoemde factoren zal leiden tot betere zorg voor cliënten met een psychiatrische aandoening en/of verslavingsproblematiek. Ambtenaren Albrandswaard op werkbezoek Daadwerkelijk in de buurt -dag onder dit motto trokken circa dertig ambtenaren van de gemeente Albrandswaard op 4 oktober 2012 naar Delta, locatie Poortugaal om er de handen uit de mouwen te steken. De ambtenaren konden tevoren aangeven, waar hun interesse lag en werden vervolgens zo goed mogelijk gekoppeld aan een afdeling. Heel toepasselijk voor dierendag gaven verschillende ambtenaren de voorkeur aan het werken in kennel Robbedoes, waar zij hokken schoonmaakten, voor water en voer zorgden en gingen wandelen met de honden. De aanwezige katten werden eens extra onder de kin geaaid en eveneens voorzien van lekkers. Maar er werd ook gewerkt bij de facilitaire dienst op verblijfsafdelingen, in De Kas, de Keuken, het Personeelsrestaurant, De Brasserie en zelfs in de Wasserij. Dit is de eerste keer dat ik op het terrein van Delta ben, terwijl ik toch op de afdeling Sociale Zaken werk, vertelt één van de ambtenaren, die voor de herkenbaarheid een feloranje t-shirt draagt. Ik vind het fantastisch om te zien wat er hier allemaal gebeurt en ik heb er veel van opgestoken. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar. 13

14 1.7.2 Raad van toezicht Aangezien de bestuurlijke fusie met Bouman per 1 juli 2012 gevolgen had voor de samenstelling van de raad van toezicht wordt in deze paragraaf onderscheid gemaakt tussen de periode voor en na 1 juli Raad van toezicht tot en met 30 juni 2012 In onderstaande tabel wordt gerapporteerd over de samenstelling van de raad van toezicht tot en met 30 juni Naam Zittingstermijn Hoofd- en nevenfuncties Mevr. mr. C. van Steenderen-Koornneef Voorzitter Voorzitter remuneratiecommissie Dhr. drs. F.F. Steenwinkel RA RE RO Lid Voorzitter auditcommissie Dhr. HM. Bolle Lid Lid auditcommissie (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: 2018 Senior rechter (vicepresident) rechtbank Rotterdam* Lid raad van toezicht Ruwaard van Puttenziekenhuis Plaatsvervangend voorzitter CAO Commissie Schiphol Groep Directeur Tangulat BV* Lid bestuur pensioenfonds Equens Vicevoorzitter bestuur ISACA-Nederland Lid raad van toezicht Cumulus Welzijn Lid raad van toezicht stichting Insula Dei Huize Kohlmann Penningmeester stichting Blijdesteyn Voorzitter sectie BIV inleiding Accountancy opleiding Nyenrode Business Universiteit Voorzitter Accountancykring Erasmus Universiteit Lid college Kwaliteitstoetsing IIA-Nederland Associate Director ConQuaestor Parttime kerndocent post-master Operational en IT Audit opleiding Erasmus Universiteit Directeur Vereniging Huisartsenposten Nederland* Zelfstandig organisatieadviseur Voorzitter stichting Openbaar Onderwijs Marenland Voorzitter bezwarencommissie gemeente Groningen (AWB) Voorzitter bezwarencommissie stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen Voorzitter bezwarencommissie Dr. Nassau College (Assen) 14

15 Dhr. mr. H.M. Bergmann Lid auditcommissie Dhr. D.C. Kaasjager, arts** Lid Lid kwaliteits- en veiligheidscommissie Dhr. dr. C.J.A.J. Slooff** Lid Lid kwaliteits- en veiligheidscommissie Mevr. prof. dr. T.A. Abma Lid Voorzitter kwaliteits- en veiligheidscommissie *hoofdfunctie (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: 2016 Burgemeester Albrandswaard* Lid Regionaal College Rotterdam-Rijnmond Lid algemeen bestuur HALT Secretaris stichting Distripark Eemhaven Voorzitter Stichting Het Kasteel van Rhoon Lid dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Beschermheer stichting Vrienden H. Wilibrorduskerk Rhoon Voorzitter burgemeesterskring Rotterdam- Rijnmond Voorzitter Promotie Veenendaal Expertpanel Lid commissie Coöperatie Rabobank Rhoon Lid Kascommissie Vereniging Zuid-Hollandse Burgemeesters Coach voor studenten van de SKVR Voorzitter stuurgroep BAR Lid bestuur DeltaPort Donatiefonds Lid VVD partijcommissie Veiligheid en Justitie Voorzitter programmacommissie van ZonMw wetenschappelijk onderzoek t.b.v. verstandelijk gehandicapten Vicevoorzitter programmacommissie van ZonMw Patiëntenparticipatie in onderzoek/kwaliteit en beleid Lid van de Commissie Evaluatie Regelgeving ZonMw Voorzitter Sociaal Fonds van het ministerie van VWS Voorzitter klachtencommissie Sociale Dienst gemeente Den Haag Voorzitter Wmo-raad gemeente Barendrecht Psychiater GGZ Drenthe* Associate Professor of Psychiatry University of Groningen Lid van het bestuur van Kenniscentrum Phrenos Lid kerngroep Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie Diagnose/Behandeling en Rehabilitatie Lid adviescommissie Herstel en Burgerschap GGZ Nederland Hoogleraar VU Medisch Centrum en EMGO Instituut, afdeling Metamedica VUmc Amsterdam* Lid raad van commissarissen stichting Humanitas Rotterdam **de heren Slooff en Kaasjager hebben voor de vergadering van 27 juni 2012 een volmacht afgegeven. 15

16 Nevenfuncties De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de raad van toezicht van Delta. De leden van de raad van toezicht melden nieuwe nevenfuncties tijdens de vergaderingen. Een overzicht van deze nevenfuncties is gepubliceerd op DigiMV. Bijeenkomsten De raad van toezicht kwam tot en met juni 2012 zes keer bijeen voor overleg met de raad van bestuur. In lijn met de Zorgbrede Governance Code heeft de raad van toezicht op 5 april 2012 zijn functioneren geëvalueerd buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft de raad van bestuur geïnformeerd over de uitkomsten daarvan. Met beide bestuurders is een jaargesprek gevoerd. De raad van toezicht beschikt over een auditcommissie en een kwaliteitscommissie. Tot en met juni 2012 kwam de auditcommissie één keer bijeen en de kwaliteitscommissie drie keer. In 2012 zijn de volgende onderwerpen besproken door of met de raad van toezicht: voorgenomen fusie met Bouman: due diligence rapport, second opinion vastgoed, fusiedocument, akten van oprichting bestuursstichting, holding BV, statutenwijziging Delta; stand van zaken bezuinigingen: uitkomsten van overleg met vakbonden, reductie van formatie; eigen bijdragen voor ggz in de zorgverzekeringswet, vraaguitval; jaardocument maatschappelijke verantwoording en jaarrekening 2011; verwacht exploitatieresultaat 2012: productie en kosten; informatieprotocol raad van toezicht; rooster van aftreden raad van toezicht; ROM; ziekteverzuim. Raad van toezicht vanaf 1 juli 2012 De raad van toezicht Antes is samengesteld op basis van een samensmelting van de raden van toezicht van Bouman en Delta. Statutair is vastgelegd dat de raad van toezicht uit minimaal vijf personen bestaat. Een lid van de raad van toezicht heeft na benoeming statutair zitting voor een periode van vier jaar en is eenmaal herbenoembaar voor nogmaals een periode van vier jaar. Op het moment van de fusie hebben twee leden van de raad van toezicht van Bouman zich teruggetrokken wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Conform het bij de fusie vastgestelde rooster van aftreden, zal de raad van toezicht Antes worden teruggebracht naar zeven personen. Cliëntenraad en raad van bestuur Antes verbinden zich met elkaar In het fusiedocument wordt voorgesteld in aanvulling op de medezeggenschap van cliënten binnen Delta en Bouman op het niveau van Antes een tijdelijk inspraakorgaan voor cliënten in te richten. Dit centrale inspraakorgaan is voor de periode vanaf de bestuurlijke fusie tot het moment waarop de werkzaamheden zijn ondergebracht in de op te richten BV s en in de onderdelen op concernniveau. Op 12 november is dit reglement ondertekend door Kees de Wit (voorzitter van de fusieraad) en Sjef Czyzewski (voorzitter raad van bestuur Antes). 16

17 Per 1 november is afgeweken van het rooster van aftreden. Naar aanleiding van het financieel onderzoek dat is uitgevoerd bij Delta, hebben drie leden hun zetel opgegeven (allen lid van de voormalige auditcommissie van de raad van toezicht van Delta). Dit is reden geweest voor een uitgebreide zelfevaluatie binnen de raad van toezicht, waarbij deze zich beraden heeft op mogelijke versterking. Er is gekozen om deze evaluatie extern te laten begeleiden door mevrouw C. Tanis van het Nationaal Register. Hierbij is duidelijk geworden dat er versterking nodig is op het gebied van ondernemingsgewijs opereren en financieel inzicht. Aangezien in 2013 een nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht en een nieuw lid benoemd wordt, zal een breder profiel voor deze functie worden opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met deze aandachtsgebieden. Het ondernemingsgewijs opereren en financieel inzicht is niet alleen aan de nieuwe voorzitter, maar ook aan het nieuwe lid. De raad van toezicht kent de volgende commissies: remuneratiecommissie, auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. De samenstelling van deze commissies is opgenomen in de volgende tabel. Taken van de commissies zijn beschreven in de bijlagen van het toezichtplan. De raad van toezicht Antes is per 1 juli 2012 als volgt samengesteld (inclusief rooster van aftreden): Naam Zittingstermijn Hoofd- en nevenfuncties Mevr. mr. C. van Steenderen-Koornneef Voorzitter Voorzitter remuneratiecommissie Dhr. prof. dr. M.F. Niermeijer Lid (Uiterlijk) aftreden: (Uiterlijk) aftreden: 2013 Senior rechter (vicepresident) rechtbank Rotterdam* Lid raad van toezicht Ruwaard van Puttenziekenhuis Plaatsvervangend voorzitter CAO Commissie Schiphol Groep Klinisch Geneticus, n.p. Voorzitter Wetenschappelijke Advies Raad van de Neuroscience Campus Amsterdam, Vrije Universiteit, Amsterdam Lid kwaliteits- en veiligheidscommissie Dhr. G.R. Fransen Lid, vicevoorzitter Voorzitter auditcommissie Lid remuneratiecommissie (Uiterlijk) aftreden: 2017 Chief Investment Officer, Andes Capital BV* Commissaris Neuerth Metal BV (tot ) Docent NIBE, opleidingsinstituut Bank-& Verzekeringswezen Financieel adviseur bij Amtrada Holding/ Continaf BV (vanaf ) 17

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie