Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)"

Transcriptie

1 Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan PN Veldhoven Tel.: of Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag bijeenkomst : WPZo Datum bijeenkomst : Aanwezig: WPZo: F. Berentsen, E. den Brok, A. Couwenberg, J. Couwenberg, J. van Kemenade, H. Kuipers en S. van der Velden. BC/WG leden: G. Stoop. Gast: A. van Best (Beleidsmedewerker), M. de Graaff (Hfd. woondiensten Aert Swaens), H. van Hugten (Opbouwwerker) en R. Weijers (Relatiebeheerder Aert Swaens). Geïnteresseerde Zonderwijkers: J. Brüggink, A. Buizer, L. Eggermont, S. Groenen, W. Habing, R. Heidinga, R. Kieviet, K. en R. Kools, F.Kox, Leenstra, Muyden, J. en R. Putters, J. Roosen, P. Schoofs, M. Tops, A. Vermeulen en G. Verwimp. Afgemeld: H. van den Berg, G. van Buêl, T. Dijkstra, J. Luining, P. Peters, F. de ruijter en A. Verberne (Buurtbrigadier). Afwezig : C.Koeling Vorige bijeenkomst : Volgende bijeenkomst : Maandag uur 't Tweespan 1) Opening Welkom aan allen. Een bijzonder woord van welkom aan: BC/WG leden, gasten en geïnteresseerde Zonderwijkers. Afhandeling agendapunten hebben mogelijk in n andere volgorde plaatsgevonden. 2) Notulen Wijkplatform Zonderwijk WPZo dd Notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. Opmerkingen AvB. hadden betrekking op behandeling agendapunten in n andere volgorde waarbij, door zijn gedeeltelijke aanwezigheid, vragen niet beantwoord konden worden. Acties: WPZo Momenteel wordt hard gewerkt aan samenstelling van een vernieuwde wijkvisie Zonderwijk. WPZo Wachten al bijna 1 jaar op rapportage kwaliteit van gemeentelijke klachtafhandeling (Inzicht op hoofdlijnen) WPZo Brandweer toetst momenteel in Zonderwijk de bereikbaarheid / veiligheid bij bv. calamiteiten. Men wil de bevindingen afstemmen met gemeente t.b.v. eventuele motivatie. Waarschijnlijk zal een vertegenwoordiger van de brandweer komende wijkplatformbijeenkomst haar bevindingen nader toelichten. WPZo Wijkschouw/controleronde Zonderwijk incl. check aanleg invalide op-/afritten wordt voorjaar 2011 ingepland. WPZo Nog steeds géén communicatie omtrent de gemaakte afspraak: Doorlopende presentatie verblijfsgebied. Vanaf ½ april 2010 zou deze nl. doorlopend gepresenteerd worden in ontmoetingscentrum t Tweespan. WPZo WPZo vraagt zich af wanneer voorgenomen reconstructie park tussen t Look en Zonderwijk gerealiseerd wordt. Naar verwachting AvB. zal de realisatie voorjaar 2011plaatsvinden. WPZo Nog steeds, ondanks concrete toezegging door afd. planrealisatie, géén onderzoeksresultaten Kometenlaan. (Boomdeskundige 05/01-10 ~ grondmonsters 18/03-10). Ondanks toezegging door afd. planrealisatie geeft AvB. aan dat deze informatie niet verstrekt wordt. WPZo Géén B&W-reactie over vraagstelling reclamebeleid m.b.t. vrijwilligersorganisatie s Veldhoven ontvangen. Blijkbaar heeft men voorbeeld Verkiezingen als het probleem gezien waarover nu blijkbaar verbeteringsafspraken gemaakt zijn?! Doel vraagstelling was anders. WPZo zal vraag nogmaals (gewijzigd)aanbieden. WPZo Onduidelijkheden over positionering bushalte t.o. Corvus. Er bestaan blijkbaar verschillende afspraken?! WPZo WPZo heeft 08/12-10 actiepunten-overzicht Zonderwijk bij gemeente aangeboden. Wachten vervolg af. WPZo Voor zover momenteel bekend start her-inrichting Zonderwijk midden fase III voorjaar Waarschijnlijk van West naar Oost rekening houdende met stappenplan groot onderhoud / renovatie Aert Swaens woningen. AvB.: In alle waarschijnlijkheid zal jan. begin febr. 11 aannemer bekend zijn en zullen activiteiten voorjaar 2011starten. Men werkt van west naar oost zodat de renovatie van Aert Swaens hier geen hinder van heeft. WPZo Het was lang windstil rond WPZo-verzoek Opknapbeurt rondom t Tweespan. Blijkbaar gaat er toch wat gebeuren. Tijdens voorzittersoverleg dd. 29/11-10 was er n.a.v. actiepunt nog sprake van: Onuitvoerbaarheid wegens huidige bestemmingsplan, men had sporthal nog niet moeten slopen, wij hebben onze goede wil getoond door medewerking aan het schooltuinproject. Laten wij hier maar niet op in gaan!! Wel is toen door voorzitter wijkplatform Zonderwijk aangegeven dat het geduld op begint te raken en hij er over na wil denken of Zonderwijk evenals n andere wijk zich als stichting gaat organiseren of ermee stopt. Wijkplatform Zonderwijk wil eerst nog wel conclusie vernieuwde burgerparticipatie, 2 e helft 2011, afwachten. WPZo Extra informatiebijeenkomst betreffende Recognitie gemeentegrond ligt momenteel erg gevoelig. Als de gemeente enkel individueel wil afstemmen is het wel vreemd dat er tegenstrijdige dingen gemeld worden. Er blijft mede hierdoor veel onrust in de wijk. WPZo vraagt zich af waarom het zo n moeizaam proces geworden is. WPZo Nog géén reactie ontvangen m.b.t. controle/update Zonderwijkse markeringen. Mogelijk uitvoering voorjaar?! D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (101213).doc1 / 7 16 december 2010

2 3) Mededelingen/ ingekomen stukken * 12/10-10 WPZo-»Gemeente: Verzoek om z.sp.m. een bijeenkomst omtrent Recognitie gemeentegrond te organiseren. Reden: duidelijkheid scheppen / draagvlak creëren. Afhandeling blijft vanzelfsprekend n individuele zaak. * 12/10-10 WPZo-»Gemeenteraad: Verzoek om politiek standpunt inzake Recognitie gemeentegrond en Reconstructie Sterrenlaan met ons te delen. Reden: Ons inziens is afhandeling o.a. strijdig met afspraken inzake wijkbeheer en coalitieakkoord. Mail dient tevens als zienswijze op verkeersbesluit 2010VB006D en 2010VB007D. * Diverse contacten met media en politieke partijen betreffende Recognitie gemeentegrond en Reconstructie Sterrenlaan. * Veel overleg / afstemming betreffende geplande Kerstmarkt Zonderwijk. * 13/10-10 Stimulans: Vooraankondiging trainingen maatschappelijke stage. * 14/10-10 Gebruikers Libra 2: Uitnodiging open dag dd.17/ (Het Penseeltje, EVA, WIK-gewichtheffen en Peuterspeelzaal Dribbelhof). * 14/10-10 Bewoner R22: Uiting van grote teleurstelling omtrent communicatie gemeente. Wenst géén contact meer voor eigen gemoedsrust. Onwetendheid geeft in ieder geval géén frustrerend gevoel. Heeft de buik vol van gemeentelijk beleid. * 14/10-10 OnsBrabantNet: Uitnodiging oplevering OnsBrabantNet glasvezelnetwerk dd. 21/ * Afstemming over aanlevering informatie t.a.v. politieke fracties. Tot op heden werden deze aangeboden middels Raadsgriffier. * 16/10-10 Bewoner C25: Melding onvolkomenheden zoals: straatnaambord, afwerking plantsoen, beplanting, op-/afrit, etc. * 16/10-10 Aert Swaens: Uitnodiging feestelijk opening nieuw kantoorpand Nijverheidslaan 155 dd. 12/ * 17/10-10 CDA: Uitnodiging voor het bijwonen van CDA-fractievergadering n.a.v. WPZo-schrijven m.b.t. Recognitie gemeentegrond en Reconstructie Sterrenlaan. * Diverse contacten met verontruste wijkbewoners betreffende Recognitie gemeentegrond. * 17/10-10 GBV: WPZo-schrijven m.b.t. Recognitie gemeentegrond en Reconstructie Sterrenlaan ontvangen. Ter info de GBV-brief gericht aan B&W bevattende n 4-tal vragen over ongenoegen WPZo. * 18/10-10 Gemeente-» WPZo, CC. Hfl. Planrealisatie: Beleidsmedewerker AvB geeft nogmaals aan dat gemeente volgens hem een juiste aanpak heeft gekozen betreffende afhandeling Recognitie gemeentegrond. * 18/10-10 Gemeente: Uitnodiging voor een gesprek met afdelingshoofd PenL-BOR en beleidsmedewerker AvB. * 19/09-10 Stimulans: Nieuwsbrief nr.40 - Oktober * 19/10-10 Stimulans: Toelichting omtrent maatschappelijke stages. Voor meer info: * 19/10-10 WPZo-»Gemeente: Bevestiging gemeentelijk verzoek tot vooroverleg tussen wethouder C. v.d.weijden met beleidsmedewerker A. v.best en DB-wijkplatform Zonderwijk dd. 13/ uur. * 19/10-10 WPZo-»Rekenkamercommissie: N.a.v. oproep in ED 29/09-10 worden 2 te toetsen onderwerpen aangeboden nl.: Opzet, implementatie wijkbeheer en Groenbeleid onderbouwd met motivatie waarom toetsing wenselijk is. * Van aantal wijkbewoners kopieën ontvangen betreffende de Recognitie gemeentegrond problematiek. O.a. ook van H1. * 20/10-10 Gemeente: Ontvangstbevestiging Zienswijze inzake verkeersbesluiten rotondes Sterrenlaan dd. 12/ Kenmerk: /10-10 doorgezonden naar gemeenteraad en voorgesteld behandeling over te dragen aan B&W. * 21/10-10 WPZo-»Gemeente: Nogmaals aandacht voor positionering bushalte t.o. Corvus i.v.m. financiële steun voor project Update Veldhovense bushaltes. Reden: Dit is een kans om huidige onveilige situatie direct en goedkoop op te lossen. Reden: uitblijven antwoord op schijven dd. 05/06-10, reactie tijdens WPZo-bijeenkomst dd. 11/10-10 en levering renovatiemateriaal bij Zonderwijkse bushaltes dd. 20/ Veel onduidelijkheden bij diverse partijen. * 21/10-10 Uitnodiging eindejaarsbijeenkomst dd. 06/12-10 voor alle betrokkenen rond wijkbeheer. Dit type bijeenkomsten is goed voor evaluatie en netwerken. * 25/10-10 WPZo: Mogelijkheid aanmelding voor jaarlijkse vrijwilligersavond dd. ZO 30/01-MA 31/01 of DI 01/ * 25/10-10 WPZo-»Aert Swaens: Verzoek huurbeleid toe te lichten tijdens wijkplatformbijeenkomst dd.13/ Aanvaard. * 25/10-10 Bewoner P22-»Gemeente, CC.WPZo: Schrijven aan Hr. van Tol betreffende Recognitie gemeentegrond. * 25/10-10 Flyer NL-DOET_actie dd / Zie * 25/10-10 Gemeente: Uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst over dementie (Mijn geheugen laat mij in de steek. ) dd. 09/11-10 in De Schalm vrij toegankelijk voor Veldhovense 60-plussers. * 26/10-10 Gesprek tussen afdelingshoofd PenL-BOR J. v.tol met beleidsmedewerker A. v.best en voorzitter WPZo met grijs/groen coördinator WPZo. Er zijn goede voornemens uitgesproken. Wachten nog op verslaglegging besprokene. * 27/10-10 MP: 1 e concept vernieuwde wijkvisie Zonderwijk. * 27/10-10 Persbericht: Informatieverstrekking omtrent Recognitie gemeentegrond. Na overleg tussen wijkplatform Zonderwijk en gemeente Veldhoven navolgende samenvatting: Gedane zaken nemen géén keer. Vandaar dit persbericht. Gemeente heeft n.a.v. veelheid aan ontvangen vragen, op- en/of aanmerkingen van direct betrokkenen en wijkplatform recentelijk betrokkenen aanvullende informatie aangeboden omtrent afhandeling recognitie gemeentegrond. Als betrokkenen vervolgens nog vragen hebben kunnen zij gemeente verzoeken deze alsnog te beantwoorden. Indien afhandeling niet redelijk of inzichtelijk geschied kan men zich alsnog wenden tot wijkplatform Zonderwijk. Het wijkplatform zal dan nagaan of er nog een realistisch probleem is en zo ja, hierin bemiddelend optreden. Nadere info Gemeente afd. planrealisatie, cluster grondzaken Wijkplatform Zonderwijk: * 27/10-10 Herinnering 3 e onderling overleg -» WPZo met alle Zonderwijkse verenigingen, organisatie, etc. dd.02/11-10 * 28/10-10 Gemeente: Bewonersenquête Veldhoven * Beekblad 2 e editie, november * 01/11-10 Stimulans: Aanmelden trainingen maatschappelijke stage: 25/11(Inrichten), 08/12(Creëren) en/of 09/12-10(Begeleiden). * 02/11-10 Bewoner O19: Hulpvraag n.a.v. reactie gemeente aangaande haar ingediende klacht m.b.t. overlast berkenbomen. Kenmerk B Overlast blijft klaarblijkelijk een moeilijk oplosbare problematiek. * 02/11-10 Gemeente: 1 e opzet geplande wijkbeheerdata 2011 incl. Veldhovense wijkplatformactiviteiten. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (101213).doc2 / 7 16 december 2010

3 * 02/11-10 Verzoek om toestemming voor het plaatsen van caches in Zonderwijk t.b.v. geocachen. Géén bevoegdheid WPZo. * 02/11-10 Bureau Sociale Raadslieden: Afstemming over wijze van informatieverstrekking v.w.b. bewonersvraagstukken. * 03/11-10 Gemeente: Klacht over vervuild zandbakzand afgehandeld. Voeren extra controle uit. Kenmerk: B * 04/11-10 Brandweer gemeente Veldhoven: Toezegging v.w.b. controle bereikbaarheid Zonderwijk. In afwachting van resultaat. * GBV-Info jaargang 20 2 e uitgave * Veel informatie-uitwisseling met verenigingen, organisaties, etc. en opstellen PR-documentatie betreffende onze gezamenlijk georganiseerde Kerstmarkt Zonderwijk dd. 18/ * 09/11-10 Bewoner P20: Nog veel onduidelijkheden na 2 e schrijven betreffende de Recognitie gemeentegrond problematiek. * 09/11-10 Voorlichtingsbijeenkomst over dementie in De Schalm. Opkomst 3x plaatsingsmogelijkheid. Extra bijeenkomst in 11 * 09/11-10 Verslag 3 e onderling overleg -»WPZo met alle Zonderwijkse verenigingen, organisatie, instanties, etc. dd.02/11-10 * 10/11-10 WPZo-»Aert Swaens: Verzoek samenvatting van destijds gehouden Op de koffiegesprekken incl. enquête. * 10/11-10 Bewoner P20-»Gemeente, CC.WPZo: Schrijven met vragen aan gemeente betreffende Recognitie gemeentegrond. * 10/11-10 Bewoner K42: Vragen en tips betreffende het wel of niet mogen/kunnen rooien van boomen. Melding bekraste voordeur flatportiek K Deze melding is aan Aert Swaens doorgegeven. * 10/11-10 Bewoner P35: Heeft ideeën betreffende creatief bewerken van voordeuren bij de gerenoveerde woningen. * 11/11-10 Deelname WPZo vertegenwoordiging aan de CDA-fractievergadering om e.e.a. bespreekbaar te maken. * 12/11-10 Feestelijk opening nieuw kantoorpand Aert Swaens gevestigd aan de Nijverheidslaan 155. * 15/11-10 Gemeente: Uitnodiging inloopavond crisisprojecten in hal gemeentehuis dd. 24/ * 19/11-10 Provincie Noord-Brabant: Publicatie Leefbaarheid: feiten in beeld. Verkeer en mobiliteit en Sociale veiligheid. * 19/11-10 Aanzet Inventarisatie Zonderwijk 2010 o.b.v. wijkronde 29/ * 20/11-10 WPZo-»Gemeente: Nogmaals aandacht voor gedeelte van 14/03-10 gemelde (Bewoners)klachten Zonderwijk. Vraagstelling t.b.v. extra aandacht voor gemelde (bewoners)klachten Zonderwijk in het gebied rond noodvoorziening winkelcentrum Mira. Dit wegens het uitblijven van zichtbare reactie n.a.v. meermaals gemelde klachten. Reden: O.a. geruststellen van betrokkenen. 1) 1e gedeelte lantaarnpalen aan Mira vanaf Mullerlaan branden al geruime tijd niet meer. Dit is s avonds onveilig en gevaarlijk. Tot op heden nog steeds géén straatverlichting met alle gevolgen van dien. 5) Aanbrengen enkele extra betonplaten t.b.v. dagelijkse bevoorrading Aldi aan Mira-zijde. Momenteel wordt regelmatig de groenstrook stukgereden (Slordig, blubber bij regenachtig weer en onveilig). Eindelijk is er, na diverse schade's aan hekwerk, een aanpassing gerealiseerd. Maar toch nog 'n verzoek gedaan om open punten op te vullen en/of betonpunten te (ver)plaatsen waar deze ook toegevoegde waarde hebben. (Niet onder het hekwerk) 7) Waarom opslag straatstenen, etc. op grasveld achter t Tweespan. Indien mogelijk deze graag verwijderen en grasveld optimaliseren t.b.v. te organiseren evenementen. (Op overige deel nog kuilen, puinresten, etc.). Mede n.a.v. geplande wijkdag in 2011 is nogmaals verzoek gedaan om grasveld rond t Tweespan te optimaliseren t.b.v. te organiseren evenementen. Zeker omdat nieuwbouw waarschijnlijk nog jaren op zich laat wachten. * Attentie voor onze vrijwilligers als dank voor hun inzet afgelopen jaar. Zonder deze groep zijn WPZo-activiteiten onmogelijk. * 22/11-10 WMO-raad: Folder omtrent WMO-raad Veldhoven. Meer info zie: * 23/11-10 WPZo-»OnsZonderwijk: Bijdrage t.b.v. wijkblad OnsZonderwijk nummer 5, december * 24/11-10 Inloopavond crisisprojecten met o.a. presentatie renovatieplan park t Look Zonderwijk. * 24/11-10 Raadsbijeenkomst waarin GBV-schrijven aan B&W m.b.t. wijkplatform Zonderwijk dd. 18/10-10 besproken is. * 25/11-10 Stimulans: Nieuwsbrief nr.41 - November * 25/11-10 Gemeente(M): Agenda voorzittersoverleg wijkplatforms gemeente Veldhoven (29/11-10). Bijlage:Verslag 27/ * 25/11-10 Aert Swaens: Nieuw bewoners- en relatiemagazine Perspectief uitgave november * 26/11-10 Gemeente: Voorlopig vergader- en activiteitenschema wijkbeheer (wijkplatforms) Veldhoven * 26/11-10 Gemeente: Als bijlage voor voorzittersoverleg Visie van het college t.b.v. de bezuinigingen. Ideeën zeer welkom. * 26/11-10 Gemeente(P): Agenda voorzittersoverleg wijkplatforms gemeente Veldhoven (29/11-10). Bijlage:Verslag 27/ * 27/11-10 Bewoner W20 -»Aert Swaens/WPZo: Schrijven betreffende zorgen over onevenredige samenstelling van onze wijk. Citaat uit ontvangen brief: Hoe voorkomen wij dat Zonderwijk verder afglijd? * 29/11-10 Gemeente: Beëindiging abonnement raadsstukken. Relevante raadstukken beschikbaar via * 30/11-10 Gemeente: Scan van reactie op zienswijze WPZo m.b.t. verkeersbesluit 2010VB006D en 2010VB007D. Zie 12/ * 30/11-10 Gemeente (Reactie per post): Verkeersbesluiten rotondes Sterrenlaan te Veldhoven. Kenmerk: * Veel media-aandacht voor communicatieproblematiek tussen gemeente en wijkplatforms. 2 e helft 2011 wordt participatienota verwacht waarin n goede overlegstructuur en dito communicatie met wijkplatforms en andere organisaties wordt beschreven.. Daarmee kunnen teleurstellingen bij burgers in de toekomst worden voorkomen aldus gemeente. Wij zijn erg benieuwd. * 01/12-10 WPZo-»Stimulans: Aanmelding vrijwilligers voor een van de vrijwilligersavonden op 30/01-31/01 of 01/ * 03/12-10 Politie (Buurtbrigadier): Toezegging v.w.b. extra controle in Zonderwijk gedurende de Kerstperiode. * Diverse persberichten over onze Kerstmarkt opgenomen in de diverse media waarvoor dank. * 06/12-10 Uitnodiging Kerstmarkt incl. inschrijfformulier knutselmiddag uitgereikt aan scholieren Veldhoven-midden. * 06/12-10 Eindejaarsbijeenkomst met alle betrokkenen rond wijkbeheer. Geslaagde avond. * 06/12-10 Wijkplatform t Look-»WPZo: Voorstel om 22/05-11 gezamenlijke activiteit breedtesportterrein te organiseren?! * 06/12-10 Gemeente: Uitnodiging tot deelname aan raadsbijeenkomst met discussie over de maatschappelijke structuurvisie dd. 24/ Conclusies vormen de basis voor maatschappelijke structuur van Veldhovense woonservicezones. Zonderwijk heeft zich 07/12-10 aangemeld als 1 van de max.3 afgevaardigde wijkplatformvoorzitters. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (101213).doc3 / 7 16 december 2010

4 * 07/12-10 Gemeente: Reactie op vraagstelling WPZo 01/12-10 n.a.v. beëindiging abonnement raadsstukken: Er wordt gewerkt aan n nieuwe website waarvan ook het raadinformatiesysteem(ris) een onderdeel van zal zijn. Er wordt bekeken of n mailsignaal in toekomst mogelijk zal zijn. Vergaderschema gemeenteraad 11 bijgesloten. * 07/12-10 Start discussie over beperking deelname wijkplatforms aan raadsbijeenkomst over maatschappelijke structuurvisie. * 08-09/12-10 WPZo-»Gemeente: Update actielijst wijkplatform Zonderwijk 2010 met aantal fotobeelden ter ondersteuning. Verzoek: actielijst aan te vullen en bespreekbaar te maken. Voorjaar 2011 willen wij n wijkschouw organiseren. * 08/12-10 WPZo-»Gemeente: Nogmaals n herinnering Aanvraag plaatsing Kerstboom t.b.v. onze Kerstmarkt dd.18/ * 08/12-10 Training maatschappelijke stage over thema: Het creëren van een aantrekkelijk activiteitenaanbod. * 08/12-10 SZB: Overzicht gewijzigde huurprijzen 2011ontmoetingscentrum t Tweespan. * Wijkblad OnsZonderwijk nummer 5, december * 11/12-10 Bewoner P22:Verzoek om informatiebijeenkomst n.a.v. navraag bij kadaster betreffende aanwezigheid leidingen, etc. * Diverse correspondentie met WP- commissie- en werkgroepleden, overige wijkplatforms, organisaties, personen en media. E.e.a. ligt voor geïnteresseerden ter inzage bij het correspondentieadres. Veel van bovenstaande informatie is eveneens te raadplegen via internet op pagina Klachtenmeldpunt: Milieuwacht: Politie: Gehandicaptenbeleid: Graffiti verwijderen door van der Vleut: gratis voor woningeigenaren -» zelf melden of Huurders verwijderverzoek melden via verhuurder. 4) Stand van zaken m.b.t Aert Swaens Binnen Aert Swaens (R. Weijers) Het Groot Onderhoud aan de 132 woningen van het type B. Iedereen kan zien dat het groot onderhoud is gestart. In de eerste twee bouwblokken (Sirius en Arcturus) zijn de daken al vervangen en is ook het binnenwerk bijna afgerond. De vervanging van de kozijnen is in volle gang. Het weer speelt ons echter niet in de kaart; de vorst zorgt voor enige vertraging tot nog toe. Omdat in de zomervakantieperiode de koopopties voor een deel zijn vervangen in woningverbeteringen die in de huur worden verrekend, zijn veel bewoners die kiezen voor deze opties (open keuken, badkamer op kleine achterkamer, dakkapel, etc.). Nu maar hopen dat de winter niet te streng is, zodat de planning gehaald kan worden. Gestreefd wordt naar afronding van het groot onderhoud rond de zomervakantie Sirius 1 is een modelwoning waar bewoners naar een inloopspreekuur kunnen komen voor vragen. Inloopspreekuren zijn maandag en donderdag van 15:00 uur tot en met 16:30 uur en woensdagmorgen van 10:30 uur tot en met 12:00 uur. Het Groot Onderhoud aan de overige 230 woningen van de typen A en C. Zoals in 2009 is aangekondigd zou nadat de feitelijke bouwwerkzaamheden aan de type B woningen zou starten, ook gestart worden met de voorbereidingen van de A en C type woningen. Dat is gebeurd. Zodra het aan de orde is, worden de betrokken bewoners geïnformeerd. Voor de duidelijkheid: er is nog niets besloten over wat Aert Swaens aan woningen gaat doen of niet doen. Appartementen Mullerlaan en Oortlaan De architect die is geselecteerd voor dit groot onderhoud is De Loods uit Aarle Rixtel. Zij hebben inmiddels zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van de appartementen en de indeling. Ook zijn andere facetten onderzocht. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken en de wensen van Aert Swaens zijn de eerste ideeën uitgewerkt. Bewoners met een huurovereenkomst van onbepaalde duur zijn uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep. 3 personen hebben zich aangemeld en inmiddels heeft op 15 november een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. De klankbordgroepleden hebben daarbij hun ervaringen als bewoner kenbaar gemaakt en deze zijn genoteerd. De op- en aanmerkingen van de leden worden meegenomen in de ontwikkeling. Op 29 november is er een eerste overleg met de gemeente geweest om de eerste ideeën te laten zien en beoordelen. Daarna wordt een voorlopig ontwerp samengesteld voor het groot onderhoud. Samen met de klankbordgroep en anderen wordt dat bekeken en zo nodig aangepast. Resultaat is een definitief ontwerp (DO). Een DO wordt vastgesteld door het management team van Aert Swaens. Van daaruit wordt een bestek opgesteld en wordt een aannemer geselecteerd. Daarnaast worden de overige flats op de Oortlaan en de Mullerlaan aangepakt. De flats krijgen een andere uitstraling en worden ook ruimer, de (toekomstige) doelgroep is (eenouder)gezinnen. De huurprijzen komen dan ook hoger te liggen dan de huidige huurprijzen. De appartementen blijven wel bereikbaar voor huurders met huurtoeslag. De eerste echte werkzaamheden zijn niet eerder voorzien dan begin Nieuwe kantoor Aert Swaens Op maandag 1 november is Aert Swaens gestart vanuit hun nieuwe kantoor aan de Nijverheidslaan 155. Schooltuin Ook hier heeft de herfst en de winter toegeslagen! De tuin ziet er echt winters uit! Differentiatie in Zonderwijk (M. de Graaff) Verkoop van (voormalige) huurwoningen blijft een optie in Zonderwijk. Aert Swaens bezit nog te veel woningen in Zonderwijk. In ieder geval worden de woningen van Aert Swaens op de Auriga, Sagitta, Adromeda en Cygnus verkocht, wanneer die vrijkomen. Welke andere woningen verkocht gaan worden is nog onderwerp van nader onderzoek o.a. ter compensatie van de niet te verkopen woningen in complex 1 type B. Daarnaast zullen de twee portiek flats aan Kometenlaan bij de aanstaande aanpak van de badkamer en de keuken een luxer inbouwpakket krijgen. De deelname is niet verplicht. De overwegingen hierbij zijn dat deze flats, door hun solitaire ligging, een extra kwaliteit kennen die onvoldoende vertaald is/wordt in uitrusting en huurprijs. Tevens wordt er nog nagedacht over het D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (101213).doc4 / 7 16 december 2010

5 aanbieden van huurdersopties. De kosten voor deze opties en de wijze van verrekening is nog niet bekend. Door het aanbrengen van de luxere uitvoering zal, na mutatie, de huurprijs omhoog gaan. De appartementen blijven wel bereikbaar voor huurders met huurtoeslag. O.a. Dhr Vermeulen maakte zich zorgen over de differentiatie in Zonderwijk. Met name, uitgangspunt, doelstelling en sociale verplichting van de woningstichting. Het beeld van Zonderwijk in de wijkatlas geeft hierin een neerwaartse spiraal te zien. Hij is tevreden over inbreng Hr. de Graaf welke aangaf een betere balans te krijgen door woningen te verkopen, verbeteringen aan woningen en flats, waardoor meer huur gerechtvaardigd is. Per 1 januari is Aert Swaens door de overheid verplicht om huurwoningen met een huurprijs onder de 652,52 per maand alleen nog ter beschikking te mogen stellen aan huurders met een maximaal huishoudinkomen van per jaar. De huurmarkt boven de 652,52 is in Veldhoven en Waalre krap. Aert Swaens heeft nog geen honderd woningen in dit prijssegment. Dit betekent dat mensen met een iets hoger inkomen nauwelijks mogelijkheden hebben om een woning te kunnen huren. Het aantal betaalbare koopwoningen is ook beperkt en het verkrijgen van een hypotheek voor deze inkomens is nog problematischer. Dit betekent dat deze mensen niet in Waalre of Veldhoven kunnen gaan wonen. De overheid heeft Aert Swaens de gelegenheid geboden om bij 10% van de te verhuren woningen een uitzondering te maken. Deze 10% ruimte wil Aert Swaens actief gebruiken om ook mensen met een huishoudinkomen tussen de en per jaar in de gelegenheid te stellen om een woning te huren. Hierbij hanteren zij dan wel de restrictie dat dit geldt voor een huurprijs vanaf 535,00. Hiermede wil Aert Swaens een volkshuisvestelijke bijdrage leveren voor de woningmarkt in de regio Eindhoven. Dus inkomens tot kunnen op alle huurwoningen reageren, de hogere inkomens tot alleen op woningen vanaf 535,00. Aert Swaens zal uw inkomen vanaf 1 januari gaan toetsten bij het verhuren van onze woningen. Hiertoe heeft u ook een IB 60 formulier van de Belastingdienst nodig die u op het toewijzingsgesprek dient te overleggen. Het duurt enkele weken voordat u een dergelijke verklaring krijgt van de belastingdienst. Zij adviseren u voordat u reageert op een huurwoning vooraf een IB60 formulier aan te vragen. Door opknappen en updaten van de woningen komen er meer woningen beschikbaar die hoger in huur komen. Voor type B was geen animo om te kopen, de in de toekomst vrijkomende woningen zullen te koop worden aangeboden. Nieuwbouw winkelcentrum Mira: Zoals eenieder zelf kan aanschouwen begint de bouw van ons nieuwe winkelcentrum Mira gestaag zichtbare vormen aan te nemen. Contouren van winkels en parkeeropgang worden zichtbaar. Met man en macht wordt gewerkt aan de lang gekoesterde droom. Bouwvakkers gaven aan dat volgens verwachting winkels aug./sept geopend worden en gehele oplevering begin 2012 zal volgen. Al met al kijken wij verwachtingsvol uit naar uiteindelijke resultaat. Tijdens onze Kerstmarkt Zonderwijk op zaterdag 18/12-10 zullen o.a. maquette en brochures aanwezig zijn. Er zijn nog appartementen te koop via: Lommers makelaars Dorpstraat HD Veldhoven Verhuur 53 appartementen t.z.t. via Aert Swaens. Project kasteel Zuyderwijck : In december nummer van OnsZonderwijk publiceerde wij: Het blijft nog steeds onduidelijk hoe het nu verder gaat met dit project. Door de economische crisis lijkt het erop dat er komende jaren niets te verwachten valt. Als wijkplatform Zonderwijk maken wij ons daarom grote zorgen over de sociale invulling. Hierbij is zeker extra aandacht nodig betreffende het voortbestaan van ons ontmoetingscentrum t tweespan. Er zullen op korte termijn tussentijdse oplossingen gevonden moeten worden om het voortbestaan te garanderen. WPZo heeft betrokkenen verzocht hieraan extra aandacht te besteden. N.a.v. WPZo-overleg dd. 13/12-10 met Hr. H. Siebers van woonbedrijf: Partijen zijn druk doende project vlot te trekken. Men is de mogelijkheid tot omvorming van het oorspronkelijke plan, binnen het bestemmingsplan, kritisch aan het bekijken. Gemeente is vooralsnog positief over ingeslagen weg. Volgens AvB. worden het aanpassingen binnen oorspronkelijke gebouw maar dan aangepast v.w.b. geplande invulling om project realiseerbaar te krijgen. Woonbedrijf hoopt omstreeks maart 2011 hieromtrent meer duidelijkheid te kunnen verstrekken. O.a. het wijkplatform zal, volgens Hr. Siebers, tijdig worden betrokken bij invulling van het noodzakelijk gewenste resultaat. Voor zover bekend wordt op dit moment ook gekeken naar invulling van tijdelijke maatregelen om gewenste functionaliteit van ontmoetingscentrum t Tweespan te borgen. Denk hierbij o.a. aan verbeteren van de omgeving en wenselijke isolatie. Her-inrichting verblijfsgebieden: Actielijst Een update van actielijst Zonderwijk is 08/12-10 bij gemeente aangeboden. De wijkschouw / controleronde heeft wegens omstandigheden nog niet plaatsgevonden. Wij zijn vast van plan deze actie, tijdens voorjaar 2011, zeker invulling te geven en jaarlijks te herhalen. Laten wij de moeilijke communicatie-periode snel achter ons liggen en positief een nieuwe weg inslaan. Zie o.a.: WPZo , WPZo en WPZo Ook klachten m.b.t. her-inrichting blijven melden via de klachtenlijn. AvB. zal nog eens extra aandacht vragen voor wenselijke afhandeling o.b.v. klachtenprocedure. Her-inrichting fase III Zonderwijk midden Door problematiek rond Recognitie gemeentegrond en realisatie Groot onderhoud Aert Swaens is er onduidelijkheid gerezen omtrent startdatum en uitvoeringsplan her-inrichting Zonderwijk fase III. AvB. In januari is de aanbesteding en voorjaar 2011 zullen de werkzaamheden starten. te beginnen aan de westkant wat dan mooi aansluit op groot onderhoud type B-woningen van Aert Swaens. Bewoners worden via de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Zodra planning bekend is zal er een extra nieuwsbrief wijkbeheer Zonderwijk uitgebracht worden. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (101213).doc5 / 7 16 december 2010

6 Recognitie Gemeentegrond Zoals u wellicht al vernomen heeft is er n misverstand over mate van vroegtijdige betrokkenheid, als wijkplatform, bij wijkbelangen welke meerdere personen aangaan. Ondanks alle goede bedoelingen en verzenden van tweede brief, met mogelijkheid bij gemeente eventueel een nadere toelichting te verkrijgen, blijven wij berichten ontvangen dat er nog veel onduidelijk is. Zijn het maar 7 van de 12 percelen?!, waarom hebben sommige wel en andere géén schrijven ontvangen?!, wat nu?! Al met al nog steeds veel onduidelijkheid welke wijkplatform, middels n bijeenkomst met direct betrokkenen, wilde voorkomen. GBV heeft B&W om opheldering gevraagd over het ongenoegen van wijkplatform Zonderwijk. Doel wijkplatforms was toch: Serieuze gesprekspartner voor permanente burgerparticipatie, als spreekbuis voor de wijk gevraagd en ongevraagd advies geven. Gevolg: Veel contacten met ongeruste bewoners, 18/10 GBV-schrijven aan B&W, 26/10 gesprek tussen afdelingshoofd PenL-BOR J. v.tol met beleidsmedewerker A. v.best en vertegenwoordiging van WPZo, 11/11 deelname aan CDA-fractievergadering, 24/11 behandeling GBV-schrijven tijdens raadbijeenkomst, 13/12 voorafgaande aan deze bijeenkomst gesprek tussen Wethouder C. v.d.weijden met beleidsmedewerker A. v.best en dagelijks bestuur-wpzo, diverse contacten met politieke partijen, sociale raadslieden, derden en veel mediaberichten. Dit kan nooit de bedoeling zijn van burgerparticipatie. Afgesproken: WPZo stopt met items als Platanen, Recognitie gemeentegrond en Reconstructie Sterrenlaan omdat gemeente aangegeven heeft dat deze zaken des gemeente zijn. Het wijkplatform hierbij géén toegevoegde waarde. Besluiten zijn reeds genomen. Advies: Bewoners kunnen, indien nodig, altijd ondersteuning krijgen via Bureau Sociale Raadslieden gevestigd in Den Tref Geer LB Veldhoven Tel Fax Reconstructie Sterrenlaan Ook omtrent reconstructie Sterrenlaan zijn opmerkingen bewoners, ons inziens, onvoldoende betrokken bij de geplande realisatie. Jammer!! Verkeersbesluiten 2010VB006D en 2010VB007D liggen vanaf 02/12-10 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. Meld je voor inzage bij de receptie. 12/10 heeft WPZo navolgende zienswijze aangeboden: WPZo verwacht, door geplande afsluiting ventwegen, extra overlast in Sagitta, Auriga, Carina en Corvus. Vraagtekens bij bereikbaarheid / toegankelijkheid door ingeplande keercirkels. Denk hierbij aan (spoed)hulpdiensten, vuilniswagen, bezorgdienst, auto met aanhanger, vrachtverkeer plus patiënten / klanten aanwezige bedrijvigheid zoals Cesar-oefentheraphie plus bewoners. Ook extra aandacht gewenst voor grote stroom fietsers (O.a. Kempen-Campus verkeer via Sterrenlaan en dwars door de wijk). 20/12 ontvangstbevestiging zienswijze ontvangen met kenmerk /11 gemeentelijke reactie op zienswijze verkeersbesluiten rotondes Sterrenlaan te Veldhoven: Gemeente heeft gehandeld volgens procedures, wijkplatform mogelijkheid gehad tijdens openbare informatiebijeenkomst. 21 maart 1983 vernietigde verkeerbesluit ging over eenrichtingverkeer niet over afsluiting. Waardedaling?!, extra afstand voor bewoners acceptabel, verkeersstromen verbeteren, verkeersproblemen door vluchtheuvels (deze worden verwijdert), keerlus voldoet aan richtlijnen, manoeuvreren is gebruikelijk, hulpdiensten kunnen gebruik maken van (Privé)opritten en desnoods van de berm, verwachten géén overlast door extra verkeersstroom. Al met al vinden wij gekozen plan van aanpak onvoldoende en onwenselijk. WPZo staat wel achter de keuze voor rotonde s. 5) Vaststellen openbare wijkplatformbijeenkomsten 2011 Aanwezigen gaan akkoord met voorgestelde vergaderdatums zijnde 07/02, 18/04, 27/06, 10/10 en 12/12. 6) Werkgroepen: WO, GG en AJ Oproep man(vrouw) voor deelname aan een van onze werkgroepen. Eventueel voor n eenmalige actie. Bent u beschikbaar meldt u zich a.u.b. bij correspondentieadres of bij een der wijkplatformleden. ( WO -» Wijkontwikkeling GG -» Grijs/groen AJ -» Activiteiten/Jongeren) WO en GG: Zie mededelingen/ingekomen stukken en agendapunt 4. AJ: Zaterdag 18/12-10 Kerstmarkt Zonderwijk: 02/11-10 heeft de 3 e en tevens afrondende afstemming plaatsgevonden met de diverse organisaties, etc. om dit jaar op zaterdag 18/12-10 een heuse Kerstmarkt te organiseren. Kerstactiviteit als voorloper op onze geplande wijkdag s Middags tussen en uur kunnen kinderen (na vóóraanmelding ) bij J.O.C. lampionen knutselen. Om uur starten jeugdactiviteiten rond de Kerstboom met vuurkorven, warme chocolademelk, glühwijn en muziek. Aansluitend wordt Kerstmarkt Zonderwijk in ontmoetingscentrum t Tweespan vervolgd door activiteiten met enthousiaste leden van diverse verenigingen, organisatie, etc. Zorg dat je erbij bent! Bij deze alvast dank aan alle deelnemers. NL-DOET 18-19/03-11: Mogelijkheid om 500,= te ontvangen. Zwerfvuilactie zaterdag 19/03-11?! Zondag??/05-11 Activiteit rond breedtesportterrein in park t Look - Zonderwijk: Momenteel is er overleg tussen wijkplatforms t Look en Zonderwijk voor een geschikte datum. Voorgestelde datum door wijkpatform t Look was 22/05. Mogelijk wordt deze verschoven naar 29/05 of. i.v.m. activiteiten elders. Wijkdag Zonderwijk 03/07-11: Nadere info volgt t.z.t. (Deze dag organiseert ook wijkplatform de Polders haar wijkdag) 7) Rondvraag KK.: Grof vuil bij de containers van flats, het lijkt vaak wel een stortplaats. Antw.: Blijven melden via de klachtenlijn door zoveel mogelijk buurtbewoners op hetzelfde tijdstip. Hierdoor is kans op gewenste oplossing groter. AV.: Hoever mag men gaan met het gebruik van de voortuinen, rommel bedrijvigheid en onderhoud?! Antw.: Actie als gevaar en/of gezondheid in het geding komt. Spreek degene erop aan mits je twijfelt over de reactie. Klachten blijven melden (eventueel vermelden dat U anoniem wilt blijven) bij gemeente en Aert Swaens (Huurders). Er bestaat altijd nog de mogelijkheid om Stimulans om advies te vragen. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (101213).doc6 / 7 16 december 2010

7 SG.: Tijdens bezorging van mooie wijkblad OnsZonderwijk diverse positieve reacties gekregen. Aanwezigen beamen dit. Aanwezige redactielid zal deze pluim doorgeven aan redactie van OnsZonderwijk. AC.: Er ligt al 1 ½ jaar een berg afval van de herinrichting Planetenlaan (o.a. zand, hout, stenen en groen), Na meldingen 5 mooie brieven ontvangen dat de klacht in behandeling is maar er gebeurt niets!! Antw.: Klacht op klacht zonder resultaat a.u.b. melden aan AvB. AC.: Wees zuinig op alle vrijwilligers!! Antw.: Staan hier volledig achter. Zonder vrijwilligers maatschappij in problemen. 8 Sluiting. De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit om de vergadering af met als slotzin: Hierbij wil Wijkplatform Zonderwijk eenieder prettige feestdagen plus een voorspoedig maar vooral gezond 2011 toewensen Acties Nummer Datum Punt Omschrijving actie Actie door WPZo A Voortgang project Winkelcentrum Mira (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo B Voortgang project Schatgraven in Zonderwijk (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo C Voortgang project Kasteel Zuyderwijck (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo D Voortgang project Her-inrichting verblijfsgebied (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo Uitwerking wijkvisie Zonderwijk (13/ ) DB-WPZo/ Aert Swaens WPZo c Kwaliteit van klachtafhandeling (Inzicht meldingen) (13/ ) AvB WPZo Controleronde ter toetsing bereikbaarheid /veiligheid bij bv.calamiteiten(13/ ) WG: GG WPZo Wijkschouw /controleronde Zonderwijk incl. check invalide op-/afritten(13/ ) DB-WPZo WPZo Doorlopende presentatie verblijfsgebied in ontmoetingscentrum t Tweespan AvB/ DB-WPZo WPZo Aandacht voor reclamebeleid m.b.t. vrijwilligersorganisatie s in Veldhoven DB-WPZo WPZo A Toetsingsmoment Coalitieafspraken na 2 jaar -» zomer 2012 CvdW/ DB-WPZo WPZo Aanplant her-inrichtingsgebied fase I en II vóór JvdS WPZo Controle / update Zonderwijkse markeringen JvdS WPZo Nieuwsbrief wijkbeheer Zonderwijk over her-inrichting Zonderwijk midden fase III AvB WPZo Wijkplatform Zonderwijk stemt af hoe nu verder?! DB-WPZo WPZo Zwerfvuilactie ZA 19/03-11?! DB_AJ-WPZo WPZo Activiteit breedtesportterrein in park t Look Zonderwijk ZO 29/05-11?! DB_AJ-WPZo WPZo Wijkdag Zonderwijk ZO 03/07-11 DB_AJ-WPZo Notulist: Ellie den Brok D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (101213).doc7 / 7 16 december 2010

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan 29 5505 PN Veldhoven Tel.: 040-2538010 of 06-15204611 E-mail: johancouwenberg@hotmail.com Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag

Nadere informatie

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan 29 5505 PN Veldhoven Tel.: 040-2538010 of 06-15204611 E-mail: johancouwenberg@hotmail.com Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Wijkplatform vergadering 30 juni 2011

Wijkplatform vergadering 30 juni 2011 Aanwezig: Afwezig: zie namenlijst zie namenlijst De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gasten, deze keer is Dhr. Rein Kwast van Samenwerkend Veldhoven weer aanwezig en een bewoonster uit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

* 31/10-08 WPZo -» Stimulans: Verzoek afhandeling eenmalige financiële ondersteuning van handwerkgroep Fantasia en de twee Zonderwijkse

* 31/10-08 WPZo -» Stimulans: Verzoek afhandeling eenmalige financiële ondersteuning van handwerkgroep Fantasia en de twee Zonderwijkse Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan 29 5505 PN Veldhoven Tel.: 040-2538010 of 06-15204611 E-mail: johancouwenberg@hotmail.com Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

Notulen vergadering Datum: 24 november Tijd: 20.00 22.00 uur. Agendapunten. Pagina 1 van 8

Notulen vergadering Datum: 24 november Tijd: 20.00 22.00 uur. Agendapunten. Pagina 1 van 8 Notulen vergadering Datum: 24 november Tijd: 20.00 22.00 uur Locatie: Eygelshoven Aanwezig: Mike, Ilona, Nicolle, Ron, Marjorie, Petra Afwezig met kennisgeving: Jessy, Diana. Verder aanwezig: Aly ten behoeve

Nadere informatie

Afwezig:Marielle Aendenroomer (met kennisgeving), OV De Bezige Bijtjes (met kennisgeving)

Afwezig:Marielle Aendenroomer (met kennisgeving), OV De Bezige Bijtjes (met kennisgeving) Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 10 november 2016 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Geerten van Eldik, Carlien Schouten G: Els Breukers (eerste deel) Directie: Frits Hoff SOMOR: Arjen

Nadere informatie

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist)

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist) Notulen MR deelraad Kaap vergadering Locatie: Kaap Datum: donderdag 7 november 2013 Aanvang: 19.00 Einde: 21.20 Aanwezig: Kramer (voorzitter), ten Vergert, Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Hurst (notulist)

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Afwezig Grim Bouwmeester

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld.

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld. Klachtenreglement: Scauting Coaching & Detachering B.V. Versie: 01-04-2015 Scauting Coaching & Detachering B.V. wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 2 november 2017 Agenda: 1. Opening 2. Geluiden uit de wijk? 3. Reactie van klankbordgroep op maatregelen voorkeursscenario 4. Stand

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Òs Gebrook Aldenhofpark. Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015

Òs Gebrook Aldenhofpark. Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015 Òs Gebrook Aldenhofpark Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015 Welkom! WIE IS WIE? Gemeente, Woonpunt, toezichthouder aannemer ACTUALITEITEN inleidende woorden Peter van Zutphen

Nadere informatie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke Notulen OR vergadering 7 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke niemand 01. Opening Monique opent de vergadering om 20:30.

Nadere informatie

VERSLAG KLANKBORDGROEPBIJEEKOMST CALANDSTRAAT E.O.

VERSLAG KLANKBORDGROEPBIJEEKOMST CALANDSTRAAT E.O. VERSLAG KLANKBORDGROEPBIJEEKOMST CALANDSTRAAT E.O. Onderwerp :Klankbordgroepbijeenkomst 2 Datum :Maandag 12 maart 2012 Aanwezig Afwezig : Dhr. Pracht, Mevr. Joziasse-De Graaf, Dhr. Peschier, Mevr. Van

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Mark Kramer (lid/ ouder), Peter Kingma (Plv.vz/ ouder), Margriet Reatch, en Titia Woudwijk (lid/ ouder), Alfred Slöetjes (lid/ personeel) Astrid Schoonhoven (lid/personeel),

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is.

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is. Notulen van de vergadering 09-10-2017 Aanvang: 19.30 uur. Eindtijd: 22.00 uur. Voorzitter: Manon Afwezig: Aanwezig: Jörgen Kroot op uitnodiging Notulen: Diana: 18-12 Leona: 12-03 Will: 07-05 Joris: 09-10

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : van den Berg, de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Verslag schoolbezoek bestuur Kopie

Nadere informatie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie VE02/RO/0707 GEDRAGSCODE stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie Inhoudsopgave 1 algemeen kader 3 1.1 Toepassingsgebied 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 De voorbereidingsfase 4 2.1 Informatievoorziening

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S Onderwerp Vergaderdatum Vergaderlocatie Bestuursvergadering Woensdag 3 juni 2015 Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 te Zwanenburg Aanwezige bestuursleden Afwezige bestuursleden Overige aanwezigen

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB Verslag Bespreking: 2. Klankbordgroep Herontwikkeling Tongerseweg 135 28-09-2015 Project: 13.07 Studentenhuisvesting Maastricht - Bonnefantencollege Datum: Locatie: 28 september 2015 Café Servais Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Bert Paalman (BP) Voorzitter X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Roel van Dooremaal (RvD) Lid/Notulist X 6. Niels

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Wijkraad de Brabander

Wijkraad de Brabander Wijkraad de Brabander Notulen: nummer 07 en 08 gecombineerd 2014 Datum overleg: 10-03-2014 & 12 mei 2014 Aanwezig:, Dorus van Rooij (Penningmeester), Mark van Dalen (nieuw lid), Bas Gorissen, Rolf van

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum Datum: Donderdag 21 september 2017 Locatie: Gemeentehuis, vergaderkamer A 104, Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk Aanwezigen: Stevenson,

Nadere informatie

Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006

Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006 Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging () Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006 Tijd: 10.00 uur Plaats: Aanwezigen: Purperhoedenveem 11, Amsterdam Huurders

Nadere informatie

Dorpstafel werkgroep Verkoop, PR en Imago

Dorpstafel werkgroep Verkoop, PR en Imago Dorpstafel werkgroep Verkoop, PR en Imago Aanwezig: iedereen Verslag werkgroep bijeenkomst 13 september 2016 1.Status v.w.b. bezichtigingen en verhuurde/verkochte Moerdijkregeling woningen Op korte termijn

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Notulen van de 11 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op12 november 2008 Aanwezig: dhr. B.Boersma, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, mw.m.folkerts (voorzitter), mw.j.kamminga-van

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door of namens een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het

Nadere informatie

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast,

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast, Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: 22 januari 2015 Aanwezig: (voorzitter), Archie (penningmeester), Frauke (secretaris), Susan, Yolanda, Melanie, Patricia, Christian, Nicole (bestuursleden),

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER #2, juni 2010 NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER Dinsdag 8 juni was de terugkoppeling van de eerste fase van het renovatieproces: namelijk de resultaten die uit de klankbordgroep zijn gekomen en uit

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 05 juli 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Toor Afwezig: OV de bijzige

Nadere informatie

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 toezegging Datum toezegging status Verwachte 1. Jaarstukken 2007: Huisvesting sportaccommodaties Het

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005 INHOUDSOPGAVE: Kerstgroet. Vuurwerk. Bedankt. Leefbaarheidactie. Bedrijven Batadorp. Inspraakmoment. Wat in de buurt is opgevallen. Volgende vergadering en oproep. Contactpersonen. Uit de oude doos. Kerstgroet:

Nadere informatie

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg Woonburg Nummer 2 l juni 2011 2 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg In de nieuwsbrief nummer 1 hebben wij u verteld dat het schetsontwerp van 80 woningen groot

Nadere informatie

Notulen Oudercommissie BSO De Singel

Notulen Oudercommissie BSO De Singel Notulen Oudercommissie BSO De Singel Datum vergadering: dinsdag 15 februari 2011 Aanwezig: Esmee Kansil, Marloes Boter - de Vries, Barry Rats, Christianne van den Dungen, Anouk de Bont (notulen) Afwezig:

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Wooncompagnie. Gedragscode voor de uitvoering van werken. 1. Algemeen kader

Wooncompagnie. Gedragscode voor de uitvoering van werken. 1. Algemeen kader Wooncompagnie Gedragscode voor de uitvoering van werken 1. Algemeen kader 1.1 Toepassingsgebied a. Deze gedragscode is van toepassing op alle werkzaamheden op het gebied van onderhoud waarbij de uit te

Nadere informatie

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 30 oktober locatie Ujes Hofke te Uden

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 30 oktober locatie Ujes Hofke te Uden de vakbond voor defensiepersoneel afdeling Volkel - De Peel Vergaderverslag nr. 301012A van de afdelingsvergadering gehouden op 30 oktober 2012 - locatie Ujes Hofke te Uden Aanwezig: Naam Functie Bijzonderheden

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 28 juli 2014 14zk009287 / 14g0010584 (anonieme versie) 2 Inhoud plan Voor een bijbehorend bouwwerk bij de woning Oude Wehlseweg 15 te

Nadere informatie

Notulen MR vergadering maandag 16 december 2013 Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen.

Notulen MR vergadering maandag 16 december 2013 Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen. r.k. basisschool De 4 Heemskinderen Banakkerstraat 39 4873 AL ETTEN-LEUR tel: 076 50 125 70 fax: 076 50 159 26 Notulen MR vergadering maandag 16 december 2013 Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen. Aanwezig:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie