BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 20 JULI 2011 N. 187 Openbare aanbesteding BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE N Belgische Technische Cooperatie Belgische Technische Cooperatie Representatie DR Congo Immeuble CAP IMMO (ex SODIMCA) Croisement avenue Colonel Ebeya et avenue de l'hôpital n H1/1 Commune de la Gombe Kinshasa DR CONGO, CD Kinshasa Contact: DR Congo representatie Meneer Didier Pocet Tel: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=97299 Levering van materiaal voor bijstand en het terug op de rails zetten van locomotieven en treinwagons Belangrijkste plaats van levering: in de gebouwen van de Chemin de Fer Urbain (CFU) gelegen in de gebouwen van de SCTP (ex.onatra) Het betreft de levering van materiaal voor bijstand en het terug op de rails zetten van locomotieven en treinwagons. De levering gaat gepaard met de opleiding van vier technici en twee operatoren van de SCTP (ex ONATRA), dit in het kader van de uitvoering van het project "Chemin de Fer Inter Urbain de Kinshasa" met afkorting «CFI». II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: cfr bestek RDC /01 cfr bestek RDC /01 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: cfr bestek RDC /01 cfr bestek RDC /01 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/08/ :00 Datum: 23/08/ :00 Plaats: Belgische Technische Cooperatie, Immeuble CAP IMMO, croisement des avenues Colonel Ebeya et de l'hôpital, N H1/1, commune de la Gombe, Kinshasa Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: open VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/07/2011 STAD BRUSSEL, DEPARTEMENT STEDENBOUW-BOUWKUNST, CEL SPECIALE TECHNIEKEN N Stad Brussel, departement Stedenbouw-Bouwkunst, Cel Speciale Technieken Eikstraat, 8, BE-1000 Brussel Contact: MESSIAEN - GRAVELINES Tel: Fax: Dossier 10/2107 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Perceel I : in de gebouwen behorende tot het openbaar domein van de Stad Brussel en van de politiezone Brussel- Hoofdstad/Elsene (gezamenlijke opdracht) - Perceel II : in de gebouwen behorende tot het departement Handel en Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel. Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe elektrische installaties alsook voor de onderhouds- en depannagewerken in de volgende gebouwen: Perceel I : gebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene (gezamenlijke opdracht). Perceel II : gebouwen die behoren tot het departement Handel en Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel I : gebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene (gezamenlijke opdracht). Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe elektrische installaties alsook voor de onderhouds- en depannagewerken. Perceel 2: Perceel II : gebouwen die behoren tot het departement Handel en Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad Brussel. Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe

2 WOENSDAG 20 JULI p. 2 elektrische installaties alsook voor de onderhouds- en depannagewerken. Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overeenkomstig art. 17bis, 1 van het K.B. van voor de Belgische inschrijver, of het attest overeenkomstig art. 17bis 2 voor de buitenlandse inschrijver moet bij de offerte gevoegd worden. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Voor perceel I, moet de aannemer voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de onder-categorie P1 klasse 5 of hoger. Voor perceel II, moet de aannemer voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de onder-categorie P1 klasse 2 of hoger. Voor perceel I, moet de aannemer voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de onder-categorie P1 klasse 5 of hoger. Voor perceel II, moet de aannemer voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de onder-categorie P1 klasse 2 of hoger. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 130,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Door storting op rekening nr van de Cel Speciale technieken, Eikstraat, 8 te 1000 Brussel IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 06/09/ :00 Datum: 06/09/ :00 Plaats: Administratief Centrum van de Stad Brussel, 9de verdieping, bureau 9/31, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel. VI.3. NADERE MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING EXPERTISE VERKEER EN TELEMATICA N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica Koning Albert II-laan 20 bus 4, BE-1000 Brussel Contact: Geusens Nele Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /02/1M 3D8C/11/001 - Elektrische energie Levering van elektrische energie voor de gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: 34/02 1M 3D8C/11/001- perceel 1 - Antwerpen Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 1 - Antwerpen Perceel 2: 34/02 1M 3D8C/11/001 - perceel 2 - Limburg Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 2 - Limburg Perceel 3: 34/02/1M 3D8C/11/001 - perceel 3 -Oost-Vlaanderen Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 3 - Oost-Vlaanderen Perceel 4: 34/02/1M 3D8C/11/001 - perceel 4 - Vlaams-Brabant Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 4 - Vlaams-Brabant Perceel 5: 34/02/1M 3D8C/11/001 - perceel 5 - West-Vlaanderen Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 5 - West-Vlaanderen Perceel 6: 34/02/1M 3D8C/11/001 - perceel 6 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest Levering van elektrische energie voor gebouwen en installaties van de Vlaamse Overheid - perceel 6 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 7.50 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het verschuldigd bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op IBAN nummer: BE BIC code: GKCC BEBB Vlaamse overheid Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegenbouwkunde Olympiadenlaan Brussel Als mededeling dient het besteknummer vermeld.

3 WOENSDAG 20 JULI p. 3 Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/09/ :00 Datum: 12/09/ :00 Plaats: lokaal 05.G40 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/07/2011 RTBF N AVIS DE MARCHE RTBF Boulevard A. Reyers, 52, BE-1044 BRUXELLES Contact:Service achats de la RTBF - Bte BRR024 - Local 11M26. Stéfan VAN DEN ABEELE, Conseiller-adjoint. Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=96761 ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: RTBF - Fourniture de gaz naturel. - APE II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures:wallonie et Bruxelles. BELGIQUE. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Marché public, pluriannuel, à lots, de fourniture de gaz naturel dans les implantations de la RTBF situées en Région Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1:LOT 1. Fourniture du site alimenté en gaz Low-Cal (Bruxelles). Lot 2:LOT 2. Fourniture des sites alimentés en gaz High-Cal (Région wallonne). II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Le présent marché de fournitures, pluriannuel, ouvert, à lots, consiste en la conclusion d'une convention, d'une durée de 36 mois (janvier décembre 2014), ayant trait à la fourniture périodique, au profit de la RTBF, de gaz naturel à ses bâtiments situés en Région wallonne et à Bruxelles. Le marché est divisé en deux lots distincts : - la fourniture du site alimenté en gaz Low-Cal (Bruxelles), constituant le LOT 1. - la fourniture des sites alimentés en gaz High-Cal (Région wallonne), constituant le LOT 2. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1.Non-exclusion : «Conditions d'accès du marché - causes d'exclusion obligatoire» : Doit être exclu du présent marché tout candidat qui se trouve dans un des cas d'exclusion prévus à l'article 43, 1er, de l'ar du A cet égard, le candidat est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour : a)participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; b)corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal ; c)fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; d)blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. «Au niveau des conditions d'accès du marché - causes d'exclusion facultative» : Peut être exclu du présent marché tout candidat qui se trouve dans un cas d'exclusion prévus à l'article 43, 2 (et 43bis), de l'ar du A cet égard, le candidat est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur : a)une attestation récente de l'office National de Sécurité Sociale (ONSS) ou d'une institution équivalente d'un autre Etat membre de l'union européenne. Cette attestation doit être datée de l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation, et doit certifier que le candidat est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, selon les dispositions légales du pays où il est établi ( 2, 5 ) ; b)une attestation récente émanant de l'administration des contributions directes ainsi qu'une attestation récente émanant de l'administration de la TVA. Ces attestations doivent certifier que le candidat est en règle avec ses obligations relatives au paiement des de ses impôts et taxes, selon les dispositions légales du pays où il est établi ( 2, 6 ) ; c)un document délivré par une autorité judiciaire ou administrative (original) dont il résulte que le candidat n'est pas en état ou en cours de procédure de faillite, liquidation, cessation d'activités, concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales du pays où il est établi ( 2, 1 et 2 ) ; d)un extrait de casier judiciaire récent (original) prouvant que le candidat (en tant que personne morale ou personne physique) n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ( 2, 3 ); e)une attestation sur l'honneur attestant : a.qu'il n'a commis aucune faute professionnelle grave ( 2, 4 ); b.qu'il ne s'est pas rendu coupable de fausses déclarations en rapport avec les renseignements fournis pour apprécier sa situation et sa capacité ( 2, 7 ). Remarque : Conformément au dernier alinéa de l'article 43, «lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance». 2.Capacité professionnelle : La preuve de l'inscription de l'entreprise candidate au registre de la profession ou au registre de commerce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur dans le pays où la société se trouve établie (en Belgique : numéro d'entreprise repris à la banque Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie), conformément à l'article 46, 2, de l'ar du L'autorisation de fourniture de gaz naturel en Région Bruxelles-Capitale et/ou en Région Wallonne. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration du candidat concernant son chiffre d'affaires global et son chiffre d'affaires spécifique relatif à la fourniture de produit semblable au présent marché, réalisés par l'entreprise au cours des trois derniers exercices, conformément à l'article 44, alinéa 1er, 3, de l'ar du Niveau spécifique minimal exigé : Compte tenu de l'ampleur financière du marché envisagé, le chiffre d'affaires spécifique précité devra à tout le moins atteindre, pour les trois dernières années (2008, 2009 et 2010), le montant annuel minimum suivant : ,00? HTVA. III.2.3. Capacité technique: Une liste des références (5 références de contrats minimum avec des entités au profil de consommation au moins équivalent à celui de la RTBF) mentionnant les principaux contrats de livraisons de fournitures, similaires au marché en objet, exécutés par la société au cours des trois dernières années, ainsi que leurs montants, dates, adresse des contacts et destinataires publics ou privés, ainsi que, le cas échéant, les certificats de satisfaction et/ou de bonne exécution, conformément à l'article 45, alinéa 1er, 1, de l'ar du ?S'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l'autorité compétente.?s'il s'agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l'acheteur ; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/09/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/09/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/09/ :30 Lieu: RTBF - Local 11M01 - Boulevard A. Reyers, BRUXELLES. BELGIQUE. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Toute personne représentant une entreprise ayant déposé offre endéans le délai imparti.

4 WOENSDAG 20 JULI p. 4 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS INSTRUCTIONS POUR OBTENIR LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES. -Rechercher l'avis de marché publié, SOIT au Bulletin des Adjudications, SOIT au Journal Officiel de l'union Européenne (lorsqu'il a été publié au niveau européen). -Copier, au point I.1) de l'avis, rubrique «Adresse du profil d'acheteur», l'adresse URL qui s'y trouve reprise (de type https://). -Coller cette adresse dans la barre d'outil de n'importe quel moteur de recherche Internet. -Lancer la recherche. Vous pouvez alors télécharger l'ensemble des fichiers constituant le cahier spécial des charges. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/07/2011 GEMEENTEBESTUUR VAN ELSENE N Gemeentebestuur van Elsene Elsensesteenweg, 168, BE-1050 Brussel Contact: Dienst van Openbare Werken Alan Foriez Tel: Fax: Huur van Kerstslingers in de straten van Elsene voor de eindejaarsperiode van 2011 Belangrijkste plaats van levering: Vandenbroeckstraat, 52 te 1050 Elsene De opdracht is een overheidsopdracht van levering met als voorwerp de huur van kerstlingers in de straten van Elsene.De aanneming bestaat uit de levering van eindejaarsverlichting voor bomen en hoofdwegen gedurende de eindejaarsperiode. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT De inschrijver die niet in orde is met zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid volgens de bepalingen van artikel 43bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 zal uitgesloten worden van deelname aan de opdracht in welk stadium ook van de procedure.hiervoor zal de aanbestedende overheid via elektronische middelen (Digiflow) overgaan tot een nazicht van de rekeningstoestand van de leverancier met betrekking tot zijn bijdrage inzake sociale zekerheid (RSZ). Zal van deelname aan de opdracht uitgesloten zijn de inschrijver die, aangaande beroepsmatige zaken, een grove fout heeft begaan die naar behoren werd vastgesteld via elk middel dat de Gemeente zal kunnen rechtvaardigen. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/08/ :00 Datum: 24/08/ :00 Plaats: Gemeentebestuur van Elsene - raadzaal gelegen te Elsensesteenweg 168 te 1050 Brussel, België. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: ja VI.3. NADERE Het bijzonder bestek en de aanvullende documenten kunnen worden afgehaald bij de administratieve dienst van de werken van de Gemeente Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 4A te 1050 Elsene. Zij kunnen per post worden verzonden (+ verzendingskosten: 4 eur) op eenvoudige aanvraag tegen voorafgaande betaling op postnummer n van de Heer Gemeenteontvanger. GEMEENTE SINT-GILLIS N Gemeente Sint-Gillis Van Meenenplein, 39, BE-1060 Sint-Gillis Contact: Mevrouw Aphentoula Piitis Tel: Fax: Openbare gemeentelijke gebouwen, gebouwen van de Regie voor Grondbeleid en van het OCMW. Levering van aardgas Belangrijkste plaats van levering: Openbare gemeentelijke gebouwen, gebouwen van de Regie voor Grondbeleid en van het OCMW Levering van laagcalorisch aardgas voor de openbare gemeentelijke gebouwen, de gebouwen van de Regie voor Grondbeleid en van het OCMW voor een duur van twee jaar vanaf 1 januari II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Jaarlijks geraamde totale levering van kwu. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

5 WOENSDAG 20 JULI p. 5 - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * een document dat aantoont dat hij op het ogenblik van de indiening van de offerte in het bezit is van een leveringsvergunning afgeleverd door de gerechtigde overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6/9/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Bij voorkeur aan te vragen per . IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/9/ :00 Datum: 13/9/ :00 Plaats: In de Stadhuis MRMP-S/AC - DIRECTORATE GENERAL MATERIAL RESOURCES - PROCUREMENT DIVISION - SECTION "SUPPORT SYSTEMS N MRMP-S/AC - Directorate General Material Resources - Procurement Division - Section "Support Systems" - Ondersectie "Verwerving Klasse 1/ Medisch" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Jauniau Pascal Germain Laurent Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=97442 Aankoop van een wasmachine dubbeldeur ten voordele van de sterilisatie afdeling (STERAP) van het Militair Hospitaal Koningin ASTRID. Belangrijkste plaats van levering: Militair Hospitaal Koningin ASTRID, Bruynstraat 1, 1120 BRUSSEL (NEDER-OVER-HEEMBEEK). Aankoop van een wasmachine dubbeldeur ten voordele van de sterilisatie afdeling (STERAP) van het Militair Hospitaal Koningin ASTRID. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Een wasmachine dubbeldeur, toebehoren inbegrepen, documentatie en opleiding. Artikel 43, 1ste, 1, 43, 1ste, 2, 43, 1ste, 3, 43, 1ste, 4 en 43, 2, 5 van het Koninklijk Besluit van 08 januari 199. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/09/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/09/ :30 Datum: 09/09/ :30 Plaats: Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, Toegang C, Eversestraat 1, 1140 BRUSSEL, BELGIË Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/07/2011 VZW O.Z.C.S ZUID KEMPEN N vzw O.Z.C.S ZUID KEMPEN MGR DONCHELEI 5,, BE-2290 VORSELAAR Contact: architectenburo leon scholiers bvba V.Kegelsstraat Bornem Leon Scholiers Tel: eerste uitrusting kleuterklassen,inrichting en vaste bemeubeling Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: SINT CALAZANZINSTITUUT NONNENSTRAAT 21-NIJLEN eerste uitrusting en vaste bemeubeling en inrichting kleuterklassen II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: ,00 EUR.

6 WOENSDAG 20 JULI p. 6 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 145,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: overschrijving op rekening van architectenburo leon scholiers bvba V.Kegelsstraat Bornem IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/08/ :00 Datum: 29/08/ :00 Plaats: Vzw OZCS ZUID KEMPEN Zusters de Christelijke Scholen VORSELAAR Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare aanbesteding VI.3. NADERE VZW O.Z.C.S ZUID KEMPEN N vzw O.Z.C.S ZUID KEMPEN MGR DONCHELEI 5,, BE-2290 VORSELAAR Contact: architectenburo leon scholiers bvba V.Kegelsstraat Bornem Leon Scholiers Tel: / eerste uitrusting bordenen vaste bemeubeling Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: SINT CALAZANZINSTITUUT NONNENSTRAAT 21-NIJLEN leveren en plaatsen van digitale borden-werkbanken Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 45,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: overschrijving op rekening van architectenburo leon scholiers bvba V.Kegelsstraat Bornem IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/08/ :30 Datum: 29/08/ :30 Plaats: Vzw OZCS ZUID KEMPEN Zusters de Christelijke Scholen VORSELAAR Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare aanbesteding VI.3. NADERE IOK AFVALBEHEER N IOK Afvalbeheer Antwerpseweg 1, BE-2440 Geel Contact: Jonathan De Witte (Diensthoofd-Patrimoniumbeheer) Tel: Fax:

7 WOENSDAG 20 JULI p. 7 Bouwen van gebouw voor opslag van klein-gevaarlijk afval op containerpark van Dessel Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Dessel Bouwen van een constructie in metselwerk met houten dakstructuur voor de opslag van klein-gevaarlijk afval op het nieuw op de richten containerpark te Dessel III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie specificaties bestek zie specificaties bestek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31/08/ :00 Datum: 31/08/ :00 Plaats: IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) Bestek te verkrijgen na aanvraag per op of fax 014/ of telefonisch 014/ Bestek inclusief plannen wordt per post verzonden en is op aanvraag eveneens digitaal verkrijgbaar. MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING VLAAMS-BRABANT N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant Diestsepoort 6 bus 81, BE-3000 Leuven Contact: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant ir. Oosters Raf Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94690 Doortocht Elewijt met structureel onderhoud in het kader van module 13 - Uitvoering Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zemst Doortocht Elewijt met structureel onderhoud in het kader van module 13 - Uitvoering De gemeente Zemst heeft in 2001 een projectbijakte met module 13 afgesloten voor de aanleg van fietspaden langs de N227 Tervuursesteenweg tussen de N270 Rubenslaan en de N267 Schumanlaan. Intussen heeft de gemeente de noodzakelijke onteigeningen quasi gefinaliseerd. Omdat de staat van de rijweg op dit wegvak ook te wensen overlaat, opteert AWV om gelijktijdig de rijweg volledig te vernieuwen. De aangrenzende doortocht van Elewijt was ook voorzien op eerdere meerjarenprogramma's. Daarom zijn deze drie projecten samengevoegd tot één integraal project, waarbij fiets- en voetpaden en een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd, de rijweg volledig vernieuwd wordt en de verkeersleefbaarheid in de doortocht van Elewijt verhoogd wordt. Uitsluitingsgronden van art. 17 en 17 bis van K.B. van 8/1/1996 zijn van toepassing III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Categorie C - Klasse 8 Zie erkenning Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/08/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 15 uur. Het totale bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekening nr van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, zelfde adres.als mededeling dient het besteknummer vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/08/ :30 Datum: 11/08/ :30 Plaats: : VAC LEUVEN Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 bus 81 Via-Vita zaal 6de verdiep Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN X21/N227/26-1M3D8F/11/2 Uitvoeringstermijn 180 werkdagen In de prijs van de bestekken zitten plannen inbegrepen. Alle documenten zijn te downloaden via Jepp VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/07/2011

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2012 N. 278 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526162 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 11.08.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5589 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 10024 1.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 805 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 1631

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3045 SERVICES DU PREMIER MINISTRE Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 6 MAI 2011 N. 119 Adjudication publique SERVICES EXTERIEURS WALLONS 2 DIRECTION LIEGE N. 509390 SERVICES EXTERIEURS WALLONS 2 DIRECTION LIEGE Avenue

Nadere informatie