Activiteitenplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2015"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2015 Pagina 1 van 35

2 1. VOORWOORD De corporatiewereld bevindt zich in zwaar weer. De maatschappij is erg negatief over onze sector. Hoe kan dat? Natuurlijk gaan er zaken verkeerd en hebben we boeven in de sector. Maar er gaat ook veel goed! sociale huurhuishoudens Media De media richt haar pijlen op de sector en kijkt vooral naar wat er mis gaat of meestal is misgegaan. We zijn blijkbaar een makkelijke prooi want door dit te doen heb je gegarandeerd een grote doelgroep te pakken. Uitgaande van de woningen die de corporaties in bezit hebben, komt dat neer op zeker mensen. En men kan er gif op nemen dat deze niet tevreden zijn over de woningcorporatie. Huren zijn te hoog, wachttijden te lang, onderhoud van de woningen slecht en dat allemaal omdat men wanbeleid voert of te hoge salarissen heeft. Over al het goeds nagenoeg geen nieuws, want goed nieuws is géén nieuws. Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Ook de politiek maakt dankbaar gebruik van deze huurdersaantallen en hun emoties. De laatste jaren zien we dat het werkterrein van de sector verder wordt ingeperkt. Zo wordt momenteel gewerkt aan de Herzieningswet en het meest recent is de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. De commissie deed onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Het onderzoek van de enquêtecommissie besloeg een periode van circa 20 jaar, met als beginpunt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin jaren '90. Bruteringswet 1995 In de jaren tachtig waren de inzichten over de positie van het maatschappelijk middenveld veranderd. Het vertrouwen in een maakbare samenleving door overheidsingrepen werd ingeruild voor vertrouwen in: marktwerking, particulier initiatief en een burger die heel goed in staat is zelf keuzen te maken. De Nota Volkshuisvesting in de negentiger jaren van de toenmalige staatssecretaris drs. E. Heerma, was de neerslag van dat nieuwe denken. Het motto van de nota was: minder rijksbemoeienis, afschaffen van overbodige regelgeving, decentralisatie van taken en bevoegdheden naar gemeenten en verzelfstandiging van corporaties. Resultaat Het lijkt alsof deze verzelfstandiging volledig is geëscaleerd, maar of dat werkelijk zo is zouden we moeten onderzoeken. Want wat zou er zijn gebeurd als de corporaties taakstellende uitvoerders van de overheid zouden zijn gebleven. Waarschijnlijk waren de huurders dan echt de dupe geweest, want we zien dat de overheid ook niet altijd zorgvuldig en efficiënt werkt. Om maar enkele voorbeelden te noemen, zorgkosten, onderwijskosten, Betuwelijn, Hogesnelheidslijn, Metro Amsterdam en vrij recent ook de verbouwing van het Rijksmuseum met zes jaar vertraging en een budgetoverschrijding van een kleine 100 miljoen (20%!), is niet echt vlekkeloos verlopen. Daarbij verdampen de corporatiekwesties. Van wie is de corporatie? Het lijkt erop of dat het uiteindelijke doel van de overheid is om de zeggenschap over het corporatievermogen weer terug te halen. Daarmee krijgt ze ook de zeggenschap over dit vermogen en kan men dit gaan aanwenden als financieringsbron van de staatskas. Om deze legitimiteit te krijgen moet de sector wel eerst in een slecht daglicht worden gezet. Maar van wie is de corporatie eigenlijk? Van de huurders natuurlijk, want die hebben de opbouw van dit vermogen grotendeels betaald. En dan in het bijzonder de trouwe huurders die al tientallen jaren, of zelfs langer dan een halve eeuw, de huur keurig hebben betaald. Niet de huurder die veiligheidshalve of vanwege tijdelijk geldgebrek enkele jaren een huurwoning opeist en daarna verhuist naar de gewenste eigen koopwoning. En zeker ook niet de mensen die nóóit in een huurwoning gewoond hebben. De corporatie is niet ván, maar vóór de huurders en daar zullen we ons beleid zoals altijd evenwichtig op afstemmen. Dit wordt onze uitdaging voor de aankomende jaren. Zorgen voor de beste woning tegen betaalbare prijzen en een kwalitatieve dienstverlening. Vooral voor de trouwe huurders. Wilbert Pothoff Directeurbestuurder Pagina 2 van 35

3 2. ORGANISATIE 2.1. BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN Destion wordt vanaf de oprichting in 2007 bestuurd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten. In een aanvullend directiestatuut en procuratie- en delegatieschema zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd. Alle bestuursdocumenten zijn openbaar en te raadplegen via De Raad van Commissarissen (RvC) van Destion bestaat uit vijf personen. De raad is lid van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). In onderstaande tabel staat welk functieprofiel de huidige commissarissen hebben en wanneer ze aftreden. 1 januari 2015 treedt de heer drs. E.J.J. Jennissen iets vervroegd af en wordt opgevolgd door de heer J.H.H. Linders. Tijdens de invulling van de vacature in 2014, bleek de heer Linders een zeer geschikte kandidaat voor de vacature die met het vertrek van de heer Jennissen in 2015 zou ontstaan. Deze heeft toen om die reden besloten vroegtijdig af te treden en plaats te maken voor de heer Linders. Aangezien de vacature een huurderszetel betrof, heeft de Huurdersraad gebruik gemaakt van hun bindend voordrachtrecht. Na het sollicitatie/kennismakingsgesprek met de heer Linders, heeft de Huurdersraad hem uiteindelijk unaniem voorgedragen als huurderscommissaris. Bij het aantal van twee zittingstermijnen wordt al rekening gehouden met de op handen zijnde Herzieningswet. Als deze op dit onderdeel niet wordt vastgesteld geldt de actuele Governancecode en de statuten van Destion, waarin drie zittingsperiodes van vier jaren zijn opgenomen. Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Functie Naam Functieprofiel Periode Jaar Voorzitter M.C.W. Janssen Marketing en communicatie Lid Mr A.F.Th.M. Heutink Juridisch/economisch Lid J.H.H. Linders Financieel/economisch (HZ) Lid Ir. A.J.T.M. Görts-van de Pas Volkshuisvesting / RO / bouwkundig (HZ) Lid Drs. A.L. Moors MHA Personeel en organisatie HZ = huurderszetel Auditcommissie De RvC heeft een auditcommissie ingesteld. Deze bestaat uit de commissarissen Heutink en Linders, directeurbestuurder en manager Financiën. De auditcommissie heeft tot doel de Raad van Commissarissen in haar functie als toezichthoudend orgaan op financieel gebied te assisteren en te ondersteunen. Daarbij zijn de specifieke aandachtspunten onder andere: beoordelen interne controle- en risicobeheersystemen financiële informatieverschaffing door de woningcorporatie (keuze van de accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake, etc.) beoordelen functioneren van de externe accountant financiering van de stichting beleggingen door de stichting belastingplanning Governancecode Woningcorporaties Destion is lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Als lid van Aedes onderschrijft Destion ook de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties en handelt hier ook naar. Voor zover mogelijk heeft Destion alle maatregelen getroffen die de codes als voorwaarden stellen. Voor 2015 zijn geen specifieke activiteiten benoemd, maar we blijven aandacht besteden aan het naleven van de codes. Herzieningswet Op dit moment is de overheid doende met de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. Dit wetsvoorstel beoogt het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren. In de AMvB worden veel onderwerpen uit de wet uitgewerkt, zoals de administratieve of juridische scheiding van woningcorporaties in een DAEB-deel (vooral sociale huurwoningen) en een niet-daeb-deel (zoals het bouwen van middeldure huur- en goedkope koopwoningen in gemengde wijken). Een ander punt is governance, bijvoorbeeld een toets van geschiktheid voor bestuurders en commissarissen. Pagina 3 van 35

4 Een derde punt in de AMvB is de aanscherping van het werkdomein van corporaties. Onduidelijk is nog welke gevolgen dit uiteindelijk heeft voor de governance die Destion hanteert en wat aangepast dient te worden. Visitatie 2015 Overeenkomstig de governancecode dient iedere woningcorporatie zich om de vier jaar te laten visiteren door een door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) geaccrediteerd bureau. Destion heeft in 2007 en 2011 visitaties laten uitvoeren door Raeflex. De volgende visitatie voor 2015 staat al in de steigers. Samen met negen Domaas collega s (Samenwerkingsverband kleine woningcorporaties in Limburg) is in 2014 een aanbestedingstraject gevold voor de visitaties in 2014 en Hierbij is de keuze gemaakt voor Ecorys. Destion zal zich in 2015 ook door Ecorys laten visiteren. De kosten van deze visitatie (inclusief bijdrage VWN) zijn ongeveer Ondernemingsplan Op dit moment volgen we de koers gevolgd zoals die in het ondernemingsplan Meer minder!? is vastgelegd. Ondanks de roerige tijden waarin de corporatiesector zich bevindt, is deze koers nog bestendig gebleken. Zo werken we verder aan het transformeren van de vastgoedportefeuille door eengezinswoningen te verkopen en met name multiwoningen en maatschappelijk vastgoed terug te bouwen en de professionalisering van het bedrijf Destion. In dit activiteitenplan hebben we rekening gehouden met de doelstellingen zoals die in het ondernemingsplan voor 2015 zijn opgenomen. Pagina 4 van 35

5 2.2. WERKORGANISATIE De reorganisatie van Destion is in 2013 en 2014 gerealiseerd. Dit heeft een nieuwe vorm van dienstverlening met zich meegebracht. Zo zijn er geen woonwinkels meer en is de digitalisering van de diensten toegenomen. Deze wordt verder doorontwikkeld naar een klantenportal, waarbij de diverse relaties toegang krijgen tot het primaire systeem, waarbij men zelf de noodzakelijke informatie actueel dient te houden. Destion werkt nu vanuit een kantoorvestiging in Nieuw Bergen waar huurders en woningzoekenden nog steeds terecht kunnen voor een gesprek; bij voorkeur op afspraak Organisatie De organisatiestructuur van Destion ziet er als volgt uit: Destion is ingericht met twee functionele afdelingen Wonen en Financiën en maakt gebruik van een afdeling Bestuursondersteuning. Wonen houdt zich bezig met alle zaken die de huurders en woningzoekenden aangaan en zorgen voor het volledige gebouwenbeheer van alle woningen en overige gebouwen. Financiën draagt zorg voor alle financieel georiënteerde activiteiten. Afdeling Bestuursondersteuning is een stafafdeling en richt zich volledig op alle bestuurs- en management ondersteunende diensten. Daarnaast draagt deze afdeling ook zorg voor de bedrijfscontrolling, HRM- en ICT-functies binnen Destion. De nieuwbouwontwikkeling van woningen en ander vastgoed neemt de aankomende jaren structureel af. De focus van Destion zal ook meer op groot onderhoud en renovatie blijven. De nieuwbouwprojecten die we nog realiseren, worden onder leiding van de directeur in nauwe samenwerking met architecten en bouwbedrijven gerealiseerd. Het toezicht en de interne projectleiding worden door medewerkers van de afdeling Wonen uitgevoerd. Personeelsbezetting In 2015 heeft Destion 22 medewerkers en een directeurbestuurder in dienst met in totaal bijna negentien fte s. Dit is inclusief een eigen onderhoudsdienst van drie fte s. Daarmee beschikt Destion over een doelmatige organisatieomvang. Eigen onderhoudsdienst De eigen onderhoudsdienst werkt binnen de afdeling Wonen en zorgt voor de reparatie van bouwkundige en installatietechnische gebreken. De vaklieden zorgen voor deze dienstverlening in het hele werkgebied van Destion, dat maar liefst 45 km langgerekt is. Men is vooral actief met het basispakket serviceonderhoud en het klachtenonderhoud, maar ook mutatie- en het periodiek cvonderhoud. Pagina 5 van 35

6 Personeelsomvang Destion 1 januari 2015 Afdeling Aantal Uren Fte s Directeurbestuurder ,00 Wonen ,31 Financiën ,00 Bestuursondersteuning ,56 Totaal incl. onderhoudsmedewerkers ,86 Totaal excl. onderhoudsmedewerkers , Personeelsvergadering Tot halverwege 2014 was bij Destion een Ondernemingsraad (OR) actief. In 2014 heeft de raad besloten zichzelf op te heffen omdat twee van de drie zittende leden zich niet meer herkiesbaar stelden en geen nieuwe kandidaten zich beschikbaar stelden voor de ontstane vacatures. Samen met de OR is besloten om met een personeelsvergadering te gaan werken. Dit betekent dat we minimaal twee keer per jaar met alle medewerkers in overleg gaan over de diverse beleidsmatige kwesties. Volgens de wet vragen we de medewerkers vooraf en op tijd advies over beslissingen: die kunnen leiden tot verlies van werk met ingrijpende gevolgen voor werkzaamheden, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden die effect kunnen hebben op collectieve regelingen (bijvoorbeeld werk- en rusttijden, pensioen, vakantiedagen, reiskosten en opleidingen) Huisvesting Destion is werkzaam vanuit de kantoorlocatie aan de Siebengewaldseweg in Nieuw Bergen. De keuze voor dit kantoor is gemaakt omdat dit door de economische crisis slecht verkoopbaar en verhuurbaar is. Het doel van Destion is zich op termijn weer in Gennep te vestigen. Daarvoor is het wel van belang dat het pand aan de Siebengewaldseweg tegen aanvaardbare condities verkocht of langdurig verhuurd wordt. Tot die tijd houden we onze postbus en vestigingsplaats in Gennep Arbozaken In 2014 is een nieuw aanbestedingstraject gevoerd voor de levering van de noodzakelijke Arbodiensten zoals de ziekteverzuimbegeleiding, het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Risico Inventarisatie- en Evaluatieonderzoek (RI/E). De keuze is uiteindelijk gemaakt voor 2Grip uit Nijmegen, een kleinere arbodienst die door hun omvang goed past bij Destion. Eind 2014 worden de RI&E en PMO trajecten opgestart en in 2015 afgewikkeld. De kantoorvestiging is voorzien van alle noodzakelijke BHV- en ontruimingsplannen en een Automatische elektrisch defibrillator (AED). Met twee bedrijfshulpverleners voldoen we aan het voorgeschreven aantal BHV-ers voor Destion. De BHV-ers volgen om de twee jaar een opfriscursus KWH-Huurlabel Destion beschikt over het KWH-Huurlabel keurmerk. Het KWH-Huurlabel is echter geen doel op zich, het doel is de dienstverleningskwaliteit te borgen. We blijven ook in 2015 kritisch kijken of dit het geschikte instrument is om de klanttevredenheid te meten. Er zijn namelijk ook andere aanbieders en mogelijkheden van dergelijke tevredenheidsmetingen. In de nieuwe organisatie blijft het enquêteren en intern meten van klantentevredenheid onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaken ICT Voor de volledige kantoorautomatisering maken we gebruik van centrale computerservice die door ACA IT-solutions uit Eindhoven wordt geleverd. Op deze wijze beschikken we over deskundig systeem- en bestandenbeheer op afstand. Het primaire systeem is Estate Vision van TwinVision. De implementatie van de kantoorautomatisering maakte deel uit van de bedrijfsreorganisatie. Nu deze volledig zijn ingevoerd willen we in 2015 een complete IT-audit laten uitvoeren door een onafhankelijk adviseur. Bij een IT-audit wordt beoordeeld of de complete automatisering en processen binnen de organisatie efficiënt, effectief en betrouwbaar zijn en de aanwezige (ICT-) middelen de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. Website In 2014 is gewerkt aan het ontwerpen van een portal voor woningzoekenden, huurders en bedrijven. Hiermee kunnen zij onder andere documenten en gegevens uit het primaire systeem Pagina 6 van 35

7 van Destion ophalen en online diverse zaken regelen. Hierdoor wordt (op termijn) ook de organisatie Destion ontlast en ontstaan er mogelijkheden om nog doelmatiger te gaan werken Opleidingen Door de reorganisatie blijft het voor diverse medewerkers op veranderende functies nodig om een opleiding of cursus te gaan volgen. De keuzes hiervoor worden ook in 2015 door de managers samen met de betreffende medewerkers besproken. Het betreft hier veelal functiegerichte opleidingen. Daarnaast hanteert Destion een scholingsbeleid waarbij iedereen op eigen initiatief een functiegerichte opleiding kan volgen. De aard van de opleiding dient uiteraard aan te sluiten bij de functie en om de benodigde kennis en/of vaardigheden te verbeteren. Voor het volgen van opleidingen is in 2015 een bedrag van gereserveerd PR- en Communicatie Uiteraard informeren we op diverse manieren de belanghebbenden over onze activiteiten en projecten waaraan we bouwen. Dit gebeurt vooral via advertorials, interactieve website en social media. We bekijken of het mogelijk is en in een behoefte voorziet om huurders en omwonenden wijkgericht te informeren. In totaal is voor public relations en communicatie een bedrag begroot van Pagina 7 van 35

8 3 VOLKSHUISVESTELIJKE VOORNEMENS 3.1. ONDERNEMINGSPLAN MEER MINDER!?. De missie zoals die is opgenomen in het ondernemingsplan Meer minder!? luidt: Destion is dé woningcorporatie van noordelijk Noord-Limburg. Destion draagt op grensverleggende wijze bij aan het oplossen van sociale én maatschappelijke huisvestingsen leefbaarheidsvraagstukken. In 2015 wordt verder gewerkt op basis van deze missie en de belangrijkste volkshuisvestelijke visiebeelden voor de eerstvolgende jaren van Destion. Op hoofdlijnen betekent dit: Destion is nog meer dan voorheen dé woningcorporatie van noordelijk Noord-Limburg. We hebben de afgelopen jaren gezien dat belanghouders graag samenwerken met Destion bij het tot stand brengen van sociaal en maatschappelijk vastgoed en leefbare kernen en wijken. Deze partnersamenwerking zetten wij onverminderd voort. Destion transformeert haar vastgoedportefeuille verder. De ingezette transformatie is succesvol verlopen. Deze transformatie zetten we de komende jaren voort. Concreet betekent dat: meer multiwoningen en maatschappelijk vastgoed en minder gezinshuurwoningen. Destion draagt zorg voor goede betaalbare woningen en maatschappelijk vastgoed. De betaalbaarheid van de sociale huurwoningen staat onder druk. Destion garandeert het betaalbaar en kwalitatief wonen voor mensen met een laag inkomen (tot in 2014). Voor de inkomens die daarboven komen, ontwikkelen we andere (creatieve) woonoplossingen. Destion blijft zich samen met gemeenten en andere belanghouders inzetten voor de realisatie van noodzakelijk maatschappelijk vastgoed. De activiteiten zoals ze in dit plan zijn benoemd, zijn in lijn met het vastgestelde ondernemingsplan. De actuele vastgoedportefeuille van Destion staat in de volgende tabel weergegeven. Aantal verhuureenheden en woningen per gemeente op 1 oktober 2014 Soort Bergen M&M Gennep Totaal Gezinswoningen Seniorenwoningen Woningen alleenstaande en tweepersoonshuishoudens Appartementen voor alleenstaande en tweepersoonshuishoudens Gezinsappartementen Seniorenappartementen (AWBZ) Zorgappartementen Groepswoningen/eenheden Zorggroep (6) (6) 38 Groepswoningen/eenheden Dichterbij (6) 39 (5) 30 (8)35 (19)104 Coconwoningen (1) (1) 6 Ontmoetingsruimten Woonwagens met standplaatsen Zelfstandige garages Verhuureenheden brede scholen Activiteitencentrum SGL Nieuw Bergen Dorpsservicecentrum Multifunctionele centra Overige gebouwen Totaal aantal verhuureenheden en woningen Strategisch Voorraad Beleid (SVB) In het ondernemingsplan is de verdere transformatie van de vastgoedportefeuille als doelstelling opgenomen. Behalve het slopen en verkopen van bestaande woningen en het nieuw bouwen van multiwoningen en maatschappelijk vastgoed, dienen we over een goed strategisch voorraadbeleid (SVB) te beschikken. Dit beleidsplan moet verdergaand inzicht verschaffen in de risico s van de vastgoedportefeuille in combinatie met de crisis waarin we ons bevinden en het aantal woningzoekenden dat alsmaar toeneemt. In 2015 wordt verder gewerkt aan het opstellen van een SVB. Pagina 8 van 35

9 3.2. DE KWALITEIT VAN HET WONINGBEZIT Destion heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van haar vastgoedvoorraad. Deze kunnen we dan ook zonder twijfel goed noemen. Dat betekent overigens niet dat we klaar zijn. Er blijven altijd objecten die om bepaalde redenen aan (aanvullend) onderhoud toe zijn. De belangrijkste methodiek voor het in stand houden van de basis woningkwaliteit, is het planmatig onderhoud. Hiermee voorkomen we dat woningen in een slechte onderhoudsstaat terecht komen Slopen van woningen Voor 2015 staat de sloop gepland van het tweede blok van de drive-in woningen aan de Keulerstraat in Nieuw Bergen. Om deze woningen vrij van verhuur te krijgen, is in 2014 met alle bewoners overleg gevoerd over de mogelijkheden bij herhuisvesting en de financiële bijdrage hierbij. Begin 2015 hopen wij de woningen te kunnen gaan slopen om vervolgens ter plaatse vier nieuwe multiwoningen te kunnen gaan bouwen Nieuwbouw huurwoningen Er komt geen einde aan de structurele stijging van woningzoekenden. De vraag naar huurwoningen neemt nog steeds toe en is groter dan de afgelopen dertig jaren het geval was. Bij Destion staan eind augustus bijna woningzoekenden geregistreerd die op zoek zijn naar een (andere) woning, dat zijn er 310 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De ontwikkeling van huurwoningen vormt daarmee nog geen onaanvaardbaar risico. We werken dan ook verder aan de ontwikkeling en realisatie van diverse bouwprojecten met huurwoningen. Het grootste deel van deze projecten betreft multifunctionele woningen. Enkele woningen zijn bestemd voor gezinnen of alleenstaanden. Ook zijn de risico s voor dit type multiwoningen op langere termijn te verwaarlozen, omdat de woningen voor een brede doelgroep geschikt zijn. In 2015 verwachten we verschillende nieuwbouw huurwoningen op te leveren en te starten met diverse bouwprojecten Nieuwbouw huurwoningen op herontwikkelingslocaties Het bouwen van nieuwe woningen op herontwikkelingslocaties blijft ondanks de crisis en de grote vraag naar huurwoningen een tijdrovend en kostbaar proces. De planologische voorwaarden van gemeenten en andere overheidsinstanties en verplichte onderzoeken, worden niet minder en zijn zo omvangrijk dat deze invloed hebben op het stopzetten van eerder beoogde herontwikkelingen. We realiseren ons dat een dergelijk besluit betekent dat de verbetering van wijken en buurten hiermee teniet wordt gedaan. Met enkele herontwikkelingslocaties zijn we echter zover gevorderd dat deze niet meer kunnen worden stopgezet. Zo verwachten we dat we in 2015 kunnen beginnen met de bouw van onderstaande bouwprojecten. Vier multiwoningen in de Keulerstraat Nieuw Bergen Begin 2015 wordt het tweede blok van vijf drive-in woningen aan de Keulerstraat gesloopt. We bouwen op deze locatie vier multiwoningen terug. Het streven is om begin 2015 te starten met de bouw om vervolgens in de tweede helft op te leveren. De bouw is een vervolgproject van het plan Afferdse Heide, waarbij met dezelfde architect en aannemer prijsafspraken zijn gecontinueerd. De bouwstijl is ook dezelfde en sluit erg goed aan bij de woningen die in de Kasteeelherenbuurt zijn gebouwd; De sfeer van weleer. In de begroting hebben we rekening gehouden met vijf woningen en een investeringsbedrag van en een onrendabele top van Tien gezinswoningen Kerkstraat/Rijksweg Mook Deze locatie is eerder aangekocht om hier koopwoningen te ontwikkelen, maar door de crisis is dit niet meer haalbaar. Gedacht wordt nu aan een bouwplan dat in de huursfeer wordt gebouwd. In 2014 zijn we begonnen met een variantenstudie op deze locatie. De hoge verwervingskosten in relatie tot gemaximaliseerd aantal woningen maakt deze ontwikkeling erg lastig. In deze begroting is rekening gehouden met tien huurwoningen met een bouwbudget van De onrendabele top is bepaald op Negen appartementen Rijksweg Malden Op dit moment zijn we in een vergevorderd overleg met projectontwikkelaar Oosterhout uit Wijchen over de aankoop van een appartementencomplex met negen appartementen in Malden. De Pagina 9 van 35

10 woningen zijn gelegen aan de Rijksweg in Molenhoek. De vraagprijs bevindt zich binnen onze financiële exploitatiekaders. De markt voor dergelijke appartementen in Molenhoek is goed. Een verdere analyse van het project geeft een positief beeld. De appartementen hebben een fraaie architectuur en zijn bereikbaar met een lift. Rondom het gebouw zijn bergingen en voldoende parkeerplaatsen. De woningen liggen aan de Maldense kant van de Rijksweg en daarmee worden de eerste woningen door Destion gebouwd in de gemeente Heumen en de provincie Gelderland. Dit brengt enige aanpassingen in de verantwoordingssfeer met zich mee. We verwachten in het najaar van 2014 tot overeenstemming te komen met de ontwikkelaar. In deze begroting is dan ook al rekening gehouden met de aankoop van deze negen (sociale) huurappartementen. Hiervoor is een bouwbudget van en onrendabele top van begroot Nieuwbouw huurwoningen in bestemmingsplannen Destion is ook actief bezig met het ontwikkelen van nieuwbouwplannen in nieuwe uitbreidingsgebieden. In vastgestelde bestemmingsplannen kunnen we zonder planologische kosten en lange ruimtelijke ordeningsprocedures, woningen met een lager ontwikkelingsrisico bouwen. Vier multiwoningen, twee appartementen en ontmoetingsruimte Zwarteweg Milsbeek Het is al jaren de bedoeling om in Milsbeek multifunctionele woningen met daarbij een huiskamer voor ouderen te realiseren. De uitwerking van deze plannen verloopt echter moeizaam, omdat de locatie die daarvoor door de gemeente is aangewezen, niet de goede bestemming had. Deze is in 2014 zodanig gewijzigd, dat we hopen in 2015 de locatie te bebouwen. Onzeker is nog of we de beoogde vier woningen met huiskamer en twee appartementen ook daadwerkelijk gaan bouwen. De huiskamer realiseren we alleen als de gemeenschap van Milsbeek dit ondersteunt. Op dit moment gaan er geluiden op om in de oude pastorie een ouderenontmoetingspunt te realseren. Als dat doorgaat bouwen wij geen huiskamer voor ouderen, maar alleen grondgebonden multiwoningen. Dit zullen er dan wel meer dan vier worden. In de begroting is voor het beoogde project een investering van met een onrendabele top van gereserveerd. Vier multiwoningen, twee appartementen en ontmoetingsruimte Droogstal Wellerlooi Op verzoek van de Dorpsraad van Wellerlooi hebben we de haalbaarheid van vier multiwoningen, twee appartementen en een ouderenhuiskamer onderzocht. We denken dat op basis van de bestaande woningvoorraad en de woningvraag hiervoor voldoende markt moet zijn. Het bestemmingsplan is gereed en er kan direct met de bouw op bouwrijpe grond worden begonnen. Voordat we de ontwikkeling starten, willen we duidelijk hebben of er voldoende draagvlak in de gemeenschap is. Voor dit project is een bedrag van met een onrendabele top van gereserveerd Nieuwbouw koopwoningen Gezien de huidige moeilijke koopwoningmarkt, ontwikkelt Destion geen koopwoningen. In 2013 is besloten de koopwoningprojecten die Destion in het verleden heeft ontwikkeld en niet heeft verkocht, te bouwen in de duurdere huursfeer. Hierbij kan de huurder de woning te alle tijden kopen. Het zijn voornamelijk betaalbare (sociale) starterswoningen en woningen waarover met de gemeenten prestatieafspraken zijn gemaakt. Zes gezinswoningen aan de Melingstraat Afferden Aan de Melingstraat in Afferden bouwen we volgens de prestatieafspraak met de gemeente starterskoopwoningen. We zijn er in geslaagd om zes aantrekkelijke twee onder een kapwoningen te bouwen tegen betaalbare prijzen. We zijn met de bouw van deze woningen in 2014 gestart en op dat moment waren er drie woningen verkocht. We verwachten de overige woningen tijdens de bouw nog te verkopen. Wanneer dat niet lukt zullen we deze koopwoningen omzetten naar dure huurwoningen welke onder dezelfde voorwaarden als de andere koopprojecten worden aangeboden aan toekomstige kopers. Pagina 10 van 35

11 Bouwkavels Spitsbrug en De Burkel Afferden Deze kavels zijn enkele jaren geleden ontstaan door een actief grondaankoopbeleid, waarbij het doel was een maatschappelijke bijdrage te leveren aan een door de gemeente Bergen en provincie Limburg gewenste bedrijfsverplaatsing. Deze twee bouwkavels zijn erg groot en bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen. Daarom worden deze ook in 2015 op de vrije markt te koop aangeboden. Door de crisis blijft er weinig vraag naar dergelijke bouwkavels. Kopseweg Middelaar Met de oplevering van drie woningen aan de Kopseweg in Middelaar is de restruimte van de kavel beschikbaar gekomen voor vrije verkoop. Het huidige bestemmingsplan biedt voldoende ruimte om hier een vrijstaande woning te realiseren. Net zoals bij de bovenstaande kavels hebben we ook hier last van de woningmarktcrisis Aankoop bestaande panden Destion koopt in principe geen bestaande panden meer aan. In uitzonderlijke gevallen die zich voordoen vindt een eventuele aankoop alleen met voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen plaats Verbeteren en in stand houden van de voorraad Met de verdergaande transformatie van de vastgoedportefeuille neemt het aantal oudere woningen door verkoop structureel af en neemt het aantal nieuwe woningen toe. Hiermee neemt de kwaliteit van de woningvoorraad van Destion toe en neemt de onderhoudsdruk af. Een zorgvuldig opgestelde meerjaren onderhoudsplanning is van groot belang om de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten op een zorgvuldige wijze te plannen en te begroten. In 2015 werken we met een nieuw ingerichte meerjaren onderhoudsbegroting. Behalve dat alle cyclussen en bedragen zijn heroverwogen, worden de meeste korte termijn onderhoudsactiviteiten omgezet van complexnaar wijkgerichte uitvoering ervan Groot onderhoud Specifieke vernieuwings-, renovatie- en groot onderhoudsprojecten komen de eerstvolgende jaren nog niet voor. Sinds enkele jaren clusteren we geplande onderhoudswerkzaamheden tot een groot onderhoudsproject. Voor 2015 hebben we groot onderhoud van het appartementencomplex aan de Rijksweg in Nieuw Bergen gepland staan. Woningen van een aantal geplande groot onderhoudsprojecten zijn inmiddels in het isolatieproject voorzien van dakisolatie en bij sommige zijn ook al de kozijnen vervangen. De onderhoudswerkzaamheden beperken zich nog tot goten en gevels. Deze gaan gewoon mee in het planmatig onderhoudswerk Isoleren van bestaande woningen Op een enkele woning na, zijn alle woningen van Destion waar mogelijk volledig geïsoleerd. Daarmee is de EPA-kwaliteit van de voorraad toegenomen. In onderstaande tabellen staan de EPA verdeling van de woningvoorraad vermeld. Deze voldoet hiermee aan de doelstelling die de sector zich voor 2020 heeft voorgenomen. D 13% E 1% A++ 3% A+ 3% A 8% C 34% B 38% A++ A+ A B C D E Pagina 11 van 35

12 Gecertificeerd EPA-adviseur Destion is gecertificeerd als Energie Prestatie Adviseur (EPA-adviseur). Alle EPA-adviezen voor de woningen worden dan ook door de organisatie opgesteld en zijn volledig op orde. Nu gaat de aandacht uit naar het beheren van de EPA s en onderzoeken van maatregelen om het gemiddelde label op een hoger niveau te krijgen. De Rijksoverheid denkt er over na om per 1 januari 2015 het EPA label te veranderen Veiligheidsvoorzieningen Omdat veiligheid erg belangrijk is voor onze huurders, zetten we de veiligheidskoers waar nodig voort. Achterpaden Als het nodig blijkt, herstellen of vervangen we de achterpaden en brengen deze in optimale conditie. Gelijktijdig voorzien we de achterpaden van een veilige verlichting. Voor deze werkzaamheden is een bedrag begroot van Inbraakwerend hang- en sluitwerk Waar we de eerstvolgende jaren de kozijnen vervangen, brengen we waar nodig veiliger hang- en sluitwerk aan. Daar waar de kozijnen de eerstvolgende jaren nog niet worden vervangen, brengen we de voorzieningen gelijktijdig met de uitvoering van het buitenschilderwerk aan. In de onderhoudsbegroting hebben we voor 2015 hiervoor een bedrag van opgenomen. Asbest risico-inventarisatie Hoewel het niet wettelijk verplicht is om als verhuurder van elke asbestverdachte woning een risico inventarisatie te hebben, gaan we toch aan de slag met een basisinventarisatie. We voeren deze inventarisatie uit in 2015, hiervoor is een bedrag van begroot. Het doel van de inventarisatie is huurders van de woning en onderhoudsbedrijven goed te informeren over de aanwezigheid van asbest in de woning en voor onszelf goed in beeld te krijgen waar de asbest in de woning zit. Dit laatste is van belang voor het opstellen van asbestbeleid. In een asbestbeleidsplan leggen we vast of we overgaan tot saneren, en als dit zo is, wanneer we dat uitvoeren. De wetgever heeft al wel een traject in gang gezet om asbestverdachte materialen, die in contact zijn met de buitenlucht, voor 2024 te verwijderen. In onze meerjarenplanning houden we hier vast rekening mee. Voor 2015 hebben we nog geen daken meegenomen In stand houden van de voorraad In onderstaande tabel staan alle onderhoudskosten die Destion voor 2015 heeft begroot. Onderhoudsbegroting 2015 Onderhoudssoort Begroot Gepland instandhoudingsonderhoud Gepland groot onderhoud Ongepland instandhoudingsonderhoud Klachtenonderhoud Basispakket service onderhoud Mutatie-onderhoud Cv-onderhoud Totaal Gepland instandhoudingsonderhoud Het gepland instandhoudingsonderhoud is de belangrijkste, maar ook grootste onderhoudspost in de onderhoudsbegroting. In de volgende tabel staan de voor 2015 geplande onderhoudswerkzaamheden uitgesplitst naar kostensoort. Pagina 12 van 35

13 Gepland instandhoudingsonderhoud 2015 Omschrijving Begroting Bestratingen en groenvoorzieningen Beplantingen Achterpaden/bestratingen Brievenbussen Gevels Voegwerk/schoorstenen herstellen Herstellen houtrot Hang- en sluitwerk Gevelbeplating Schilderwerk Daken Daken vervangen/onderhouden Vegetatiedaken Installaties Cv-ketels/installatie vervangen Onderhoud cv-/ventilatie-installaties Legionellapreventie Liften Overig Totaal gepland instandhoudingsonderhoud Gepland groot Onderhoud Voor 2015 staat groot onderhoud gepland aan het appartementencomplex aan de Rijksweg in Nieuw Bergen. In deze aanpak combineren we werkzaamheden aan gevels en daken. We zorgen er voor dat deze appartementen voor wat betreft groot onderhoud weer een volgende cyclus mee kunnen. Groot onderhoud 2015 Omschrijving Begroting Gevels Daken Kozijnen Inrichting trappenhuis Totaal groot onderhoud Ongepland instandhoudingsonderhoud Het meest efficiënt en effectief is het tijdig en op het juiste moment uitvoeren van gepland instandhoudingsonderhoud. Er blijft echter altijd sprake van onderhoud dat niet te voorzien was of dat niet gepland kan worden. Dit is onder andere het geval bij noodzakelijk onderhoud binnen in de woning. De uitvoering ervan is veelal afhankelijk van de bewonerswens of het moment dat de woning van huurder muteert. Dit bepaalt dan ook mede het moment dat we bijvoorbeeld de keuken of het toilet vervangen. De klachtenopzichter en de mutatiemedewerker beoordelen dit zogenaamd ongepland instandhoudingsonderhoud. Zij beoordelen of het betreffende bouwdeel aan vervanging of onderhoud toe is. De verantwoordelijkheid voor het budgetbeheer zit daarom ook bij de afdeling Wonen. Voor ongepland instandhoudingsonderhoud is in 2015 een bedrag van opgenomen voor onder andere de volgende werkzaamheden: 50 badkamers geheel renoveren 40 toiletten renoveren 40 keukeninrichting met wandtegels vervangen 45 alleen keukeninrichtingen vervangen zachtboardplafonds vervangen stukadoorswerk herstellen/vervangen ongeplande asbestverwijdering incidenteel radiatoren vervangen Klachtenonderhoud Het klachtenonderhoud dat Destion aan de woningen en installaties uitvoert, komt meestal onverwacht of als gevolg van een calamiteit. Meestal zijn dit storingen en gebreken aan de technische installaties en kleine gebreken aan de woning, zoals: ramen of deuren. We doen dit ook voor bijzondere gebouwen. Kijken we alleen naar de woningen dan is voor 2015 een totaalbedrag van begroot. Dit betekent 59 per woning. Pagina 13 van 35

14 Basispakket serviceonderhoud Omdat we naar onze huurders een goede dienstverlening willen verlenen, bieden we deze kosteloos een basispakket serviceonderhoud aan. Hierin zit een groot aandeel huurdersonderhoud dat volgens het Besluit kleine herstellingen (Artikel 240 boek 7 van BW) voor rekening van de huurders komt. Het basispakket geldt ook voor bijzondere gebouwen. Als we alleen naar de woningen kijken, is een bedrag van begroot. Dit komt neer op 30 per woning Mutatieonderhoud Bij beëindiging van de huurovereenkomst wordt de woning met de vertrekkende huurder geïnspecteerd en daarna aan een volgende nieuwe huurder opgeleverd. Daarbij zullen bijna altijd mutatiewerkzaamheden plaatsvinden om de woning weer voor verhuur geschikt te maken. De werkzaamheden variëren enorm. We gaan uit van circa 115 mutaties per jaar. Voor deze mutatiekosten is een gemiddeld bedrag van circa per woning begroot Cv-onderhoud Onder het cv-onderhoud valt al het storingsonderhoud en het periodiek onderhoud dat aan de cvinstallaties wordt verricht. Een deel van dit onderhoud wordt verricht door onze eigen onderhoudsdienst en een deel besteden we uit aan externe installatiebedrijven. Voor dit onderhoud is een totaalbedrag begroot van Pagina 14 van 35

15 3.3. WONEN EN ZORG (EN WELZIJN) De vergrijzing vraagt behalve andere woningen, ook om een andere vorm van zorgverlening. Zoals al jaren het geval is, worden de zwaarste zorgvragers door de zorgpartijen opgevangen. De tussengroep die is aangewezen op mantel- en thuiszorg blijft echter wel afhankelijk van geschikte woningen om langer thuis wonen mogelijk te maken. Hiervoor zorgen we door het transformeren van de bestaande voorraad naar meer geschikte multiwoningen. Vaak gaat deze zorgvraag gepaard met een welzijnsvraagstuk. Hiervoor worden bijvoorbeeld de huiskamers voor ouderen gebouwd, waar mensen elkaar ontmoeten. Omdat Destion ook een groot deel van deze senioren doelgroep huisvest, voelen we ons erg betrokken bij de zorg- en welzijnsondersteuning. Uiteraard biedt Destion zelf geen zorg aan, maar we richten ons op de bouw en exploitatie van zorg- en verpleeggebouwen die deze vraag ondersteunen. Om de zorg- en welzijnsdiensten in de gebouwen te leveren, werken we samen met de gemeenten en de vele zorgaanbieders in de regio. Huiskamer, Plateel Milsbeek Voor 2015 staat er een huiskamerproject in Milsbeek op de rol. Hiervoor is een bedrag van gereserveerd in de begroting Op dit moment lopen nog steeds de onderhandelingen met de gemeente Gennep over deze locatie. Ook is er in de gemeenschap een discussie ontstaan over de beoogde locatie van deze voorziening en een mogelijk alternatief in de pastorie. Huiskamer, Droogstal Wellerlooi Voor 2015 staat ook een huiskamerproject in Wellerlooi gepland. Deze is op verzoek van de Dorpsraad opgenomen, maar vervolgonderzoek moet nog aantonen of de bouw hiervan uiteindelijk door zal gaan. Er dient meer dan voldoende draagvlak te zijn vanuit de gemeenschap voor we de bouw hiervan realiseren. Er is een bedrag van gereserveerd in de begroting Samenwerking met aanbieders van ouderenzorg Al vele jaren werkt Destion samen met ouderenzorgaanbieders in de regio, zoals: De Zorggroep, Pantein, Proteion en de Buurtzorg. In 2015 zet Destion deze samenwerking met aanbieders van ouderenzorg op de vertrouwde voet voort. Op basis hiervan zal blijken of er van Destion op het gebied van zorgvastgoedontwikkeling of de exploitatie van de huidige objecten verwachtingen zijn Samenwerking met aanbieders van verstandelijke gehandicaptenzorg Behalve met de ouderenzorgpartijen zullen we in 2015 ook met Dichterbij, de aanbieders van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking veelvuldig overleggen. Dichterbij is voor Destion een belangrijke partner omdat we ruim honderd cliënten van Dichterbij in zelfstandige woningen, maar ook in speciaal ontwikkelde groepswoningen huisvesten. Ook is er een dagbestedingsruimte in gebruik. Het gebouw bestaat uit een gezinswoning en acht kleinere appartementen met een gezamenlijke huiskamer en keuken. De stichting Cocon is huurder van vijf zorgappartementen met een gezamenlijke huiskamer en keuken. Hierin woont behalve de vijf mensen met een verstandelijke beperking, een ouderechtpaar in een gezinsappartement. Dit wooninitiatief heeft opvolging gekregen van een groep ouders uit Gennep die voor hun acht kinderen eenzelfde gebouw willen oprichten. Ze hebben Destion gevraagd hierin te investeren. Ook de gemeente Gennep staat positief tegenover dit ouderinitiatief en heeft een geschikte bouwlocatie aangewezen. We verwachten dat we met de ontwikkeling en de bouw van dit complex in 2015 kunnen beginnen. In de begroting van 2015 is hiervoor gereserveerd en wordt rekening gehouden met een onrendabele top van Voordat het definitieve bouwbesluit wordt genomen, dienen er voldoende zekerheden door de ouders of op te richten stichting afgegeven te worden Samenwerking met aanbieders van lichamelijke gehandicaptenzorg Destion verhuurt bijna tien jaar het activiteitencentrum in Nieuw Bergen aan de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL). SGL is een zorgaanbieder voor mensen met lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen. In het centrum komen dagelijks ruim twintig mensen met een dergelijke beperking bij elkaar. SGL heeft de huurovereenkomst per 1 maart 2015 opgezegd. Dat betekent dat we op zoek gaan naar nieuwe exploitanten voor dit complex. De ligging ervan in de gezondheidszorgzone biedt waarschijnlijk kansen. Pagina 15 van 35

16 Samenwerking met aanbieders van welzijnsdiensten Overleg van Destion met welzijnsorganisaties is minimaal. Het zijn vooral de gemeenten die de contacten met organisaties zoals: Synthese, Pantein en Alexander Calder onderhouden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het welzijn van de burgers en de ondersteuning bij begeleid wonen, leerwerkprojecten en dergelijke. De initiatieven hiervoor worden veelal vanuit de gemeenten geïnitieerd. Als er echter belangen voor onze huurders of organisatie zijn, dan pakken we de samenwerking met deze partijen uiteraard op Wonen voor ouderen Het aandeel oudere huurders dat bij Destion een woning huurt, stijgt steeds verder. In 2014 lag het aantal 55-plussers rond de 65%. Een groot deel van deze huurders woont al in een gelijkvloerse woning, maar een aanzienlijk deel ook nog in een grote gezinswoning. Met de uitvoering van het vastgestelde transformatiebeleid, neemt het aandeel gezinswoningen af en groeit het aandeel multiwoningen. Behalve dat de huidige huurders ouder worden, wil ook een grote groep oudere eigen woningbezitters gaan huren bij Destion. Met de toenemende vergrijzing zal deze vraag naar multiwoningen structureel toenemen. Het grootste deel van deze doelgroep geeft nog steeds de voorkeur aan een woning met een eigen tuintje in plaats van een appartement Wet Maatschappelijke Ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Dit laatste kan gunstig zijn voor de exploitatie van bijvoorbeeld de huiskamers voor ouderen en dagbestedingsruimten. Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In enkele gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, zal nog verder worden uitgewerkt. Met de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar heeft Destion lopende prestatieafspraken op het gebied van de uitvoering van de gebouw gebonden Maatschappelijke Ondersteuning. Zo is onder andere vastgelegd dat Destion de uitvoering van medisch noodzakelijke aanpassingen aan en in de huurwoningen verzorgt en zijn daarover prijs- en uitvoeringsafspraken gemaakt. Deze werkwijze is efficiënt en werkt kostenverlagend. Of en hoe deze samenwerking na 1 januari 2015 wordt voortgezet, moet nog blijken BEVORDERING LEEFBAARHEID Het prestatieveld Leefbaarheid uit het Besluit beheer sociale huursector (BBSH) staat bij Destion sinds vele jaren hoog in het vaandel. Samen met gemeenten is er veel geïnvesteerd in verbeteringen van woonomgevingen en het realiseren van maatschappelijk vastgoed zoals: multifunctionele centra en brede scholen. Hiermee is de leefbaarheid van de dorpen verbeterd. Natuurlijk is een leefbare kern ook in het belang van Destion. Tenslotte willen mensen het liefst wonen in aantrekkelijke en leefbare dorpen en buurten. De aandacht voor verbetering van de leefbaarheid is dus niet alleen gebaseerd op het prestatieveld in het BBSH, maar ook vanwege eigen bedrijfsbelang. Met deze investeringen neemt de woonvraag naar een kern of wijk toe en dus ook de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van de woningen. In samenhang hiermee neemt ook het bedrijfsrisico van Destion af. Voor de bevordering van de leefbaarheid zijn voor 2015 geen concrete plannen beschikbaar. Wel is er voor individuele kleinschalige leefbaarheidsprojecten een budget gereserveerd van Dit budget kunnen we ook inzetten voor de verbetering van de woonomgevingen tijdens groot onderhoudsprojecten of bij planmatig onderhoud. Pagina 16 van 35

17 3.5. HET HUISVESTEN VAN DE PRIMAIRE DOELGROEP Woonruimteverdeling Destion hanteert in alle drie de gemeenten een woningtoewijzingssysteem dat is gebaseerd op een combinatie van distributie- en aanbodmodel. Bij dit systeem schrijven woningzoekenden zich in en bouwen ze vanaf de inschrijfdatum tot het zesde jaar inschrijfduur op. Wanneer een woning beschikbaar komt voor verhuur, wijzen we de woning toe aan diegene die op de plaatsing heeft gereageerd en de langste inschrijfduur heeft. Als er meerdere reacties zijn met een langere inschrijvingsduur dan vijf jaar, dan wordt de toewijzing bepaald op basis van de woonduur van de woningzoekende. Daarbij geldt dat diegene die het langst op het huidige adres woont de woning krijgt toegewezen. Bindingseisen Destion hanteert bij de toewijzing van de meeste woningen geen bindingsvoorwaarden. Een uitzondering daarop vormen de seniorenwoningen in de kleinere kernen, hierbij worden wel bindingseisen gesteld. Bij de toewijzing van seniorenwoningen in de kleine kernen (met uitzondering van de plaatsen Nieuw Bergen en Gennep) gaan oudere inwoners en oud-inwoners uit de betreffende kern voor op andere woningzoekenden. Vrije vestiging is - behalve voor bovenstaande woningen - overeenkomstig de Huisvestingswet voor iedereen mogelijk die als woningzoekende staat ingeschreven. Momenteel wordt nagedacht over het invoeren van bindingseisen voor alle woningen in deze dorpen. Door de veranderende woningmarkt is er namelijk schaarste in de huurwoningmarkt ontstaan, waardoor ingezetenen door het grote aantal nieuwkomers bijna niet meer aan een woning komen. Het risico dat deze doelgroep jongeren wegtrekt en plaatsmaakt voor -misschien niet betrokken- nieuwkomers, kan de toch al kwetsbare leefbaarheid van de dorpen ernstig ontwrichten. Europese beschikking Destion wijst de sociale huurwoningen toe volgens de richtlijnen zoals die in de Europese beschikking zijn vastgelegd. Op basis van deze wet worden minimaal 90% van alle vrijgekomen sociale woningen toegewezen aan huishoudens met een gezamenlijk gezinsjaarinkomen onder de De overige 10% vrije toewijzingsruimte benutten we voor woningtoewijzingen aan mensen met een hoger jaarinkomen dan maar minder dan en een medische urgentie hebben of 55-plussers die een seniorenwoning willen. Woningruil Voor huurders van Destion is het mogelijk om de gehuurde woning te ruilen met een andere huurwoning van Destion of van andere verhuurders. Met dit woningruilbeleid wordt de keuzevrijheid voor onze huurders vergroot en bieden we een andere mogelijkheid om sneller aan de gewenste woning te komen. Aan het ruilen van woningen stellen we bepaalde voorwaarden en ook de voorwaarden uit de Europese beschikking zijn hier van toepassing Starters en primaire doelgroepen Bijna alle woningen van Destion zijn bereikbaar voor mensen met een laag inkomen. Ongeveer 17,6% procent van de woningvoorraad van Destion bestaat uit dure woningen ( 556,82-699,48). 75,5% bestaat uit betaalbare woningen ( 389,05-556,82) en van de voorraad is 6,4% goedkope woningen (< 389,05). Door de woningtoewijzingsmethode die Destion toepast komen starters net zo snel in aanmerking voor een woning als doorstromers. Doordat het ruilen van een woning mogelijk is kunnen doorstromers ook op deze wijze van woning wisselen. Vanwege de economische crisis is het aantal mutaties afgenomen en stijgt het aantal huurwoningzoekenden verder. Het aantal woningzoekenden was sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw nog nooit zo hoog als op dit moment. Ondanks het feit dat Destion een deel van haar woningen voor verkoop in aanmerking laat komen, is de wachttijd op een huurwoning nog niet veel toegenomen. Dat betekent ook dat we de primaire doelgroepen die zijn aangewezen op sociale huurwoningen binnen aanvaardbare tijd een woning kunnen aanbieden. Pagina 17 van 35

18 Bijdrage betaalbaarheid Destion maakt zich sterk voor het betaalbaar houden van de bestaande en nieuw te bouwen huurwoningen. De betaalbaarheid van de sociale woningen is erg belangrijk voor de doelgroep. Deze beschikbaarheid van betaalbare woningen wordt vastgelegd in nog te maken prestatieafspraken met de drie gemeenten. Deze afspraken worden opnieuw opgesteld zodra duidelijk is hoe de Herzieningswet eruit komt te zien en welke samenwerking er tussen gemeenten en corporaties komt. Nieuwbouwprojecten zijn alleen betaalbaar omdat Destion een groot deel van de investering als onrendabel afgeboekt Statushouders en buitenlandse werknemers Statushouders Als asielzoekers die in een opvangcentrum wonen een verblijfsvergunning krijgen, gaan ze op zoek naar eigen woonruimte. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst asielzoekers toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders gemeenten moeten huisvesten. Vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het COA koppelt vervolgens personen aan specifieke gemeenten. Hiervoor voert het COA eerst gesprekken met de asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. In samenwerking met de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar, draagt Destion bij aan het tijdig huisvesten van statushouders. De regelgeving en verantwoordelijkheden rondom de woningtoewijzingen zijn daarbij maatgevend. In 2015 verwachten we een grote toestroom uit Eritrea en Syrië. De taakstelling is hierdoor verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren. Buitenlandse werknemers Er is in de regio Noord-Limburg veel aandacht voor de huisvesting van buitenlandse werknemers uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen). Voor zover we kunnen nagaan is de woningvraag van deze groep mensen, in de drie gemeenten waar Destion actief is, niet groot. Net zoals alle andere woningzoekenden staat het deze mensen vrij zich als woningzoekende bij Destion in te schrijven en men maakt als andere woningzoekenden eenzelfde kans op een woning. Pagina 18 van 35

19 3.6. HET BETREKKEN VAN BEWONERS BIJ BELEID EN BEHEER Huurdersraad Destion Voor Destion is De Huurdersraad de organisatie die de belangen behartigt van alle huurders en woningzoekenden. We zijn met de Huurdersraad een samenwerkingsovereenkomst aangegaan dat is opgesteld op basis van een door de Woonbond voorgelegd model. Deze overeenkomst is gebaseerd op de Overlegwet en daarin is onder andere vastgelegd wanneer Destion de raad om advies of eventueel instemming dient te vragen. Destion vindt het belangrijk dat deze huurdersvertegenwoordiging goed kan functioneren en ondersteunt de raad secretarieel en verstrekt ze jaarlijks een werkbudget. Voor 2015 is een budget vrijgemaakt van Dit budget is bestemd voor reis- en presentiekosten van de leden, het volgen van cursussen en opleidingen en de contributie van de Woonbond Regionale geschillencommissie Noord- en Midden-Limburg Op grond van het BBSH zijn woningcorporaties verplicht een geschillenregeling te hanteren. Samen met woningcorporaties uit Noord- en Midden-Limburg is daarvoor de Regionale geschillencommissie Noord- en Midden-Limburg opgericht. Deze onafhankelijke commissie behandelt de geschillen voor alle aangesloten corporaties. De inrichting en werkwijze is overeenkomstig de voorwaarden die het BBSH daaraan stelt. De basiskosten van deze commissie worden onder de deelnemende corporaties naar rato verhuureenheden verrekend en per voorgelegd geschil betaalt men een extra bijdrage KWH-Huurlabel Destion is aangesloten bij het KWH-Huurlabel. In 2014 wilden we onderzoeken of er niet andere klantenwaarderingsproducten zijn die de waardering goed in kaart brengt. Het hebben of behouden van het label is voor Destion geen doel op zich, maar omdat we bekend zijn met de methodiek en bij tijdgebrek is nog niet verder meer gekeken naar alternatieve methodieken en bureaus. Ook nadat we in 2014 als klantvriendelijkste KWH-corporatie van Nederland uit de bus kwamen, vonden we het niet het moment om verder te zoeken naar andere methoden. We zullen deze oriëntatie op termijn alsnog op gaan pakken Bewonersparticipatie bij onderhoud Bij het uitvoeren van onderhoud hebben huurders van Destion -voor zover dat mogelijk isinspraak. Zo bepaalt de huurder bij het zogenaamde vraaggestuurde binnenonderhoud wanneer en op welke wijze hij dat uitgevoerd wil hebben. Men heeft onder andere ook keuzevrijheid in de toe te passen materialen bij keuken, badkamer en toiletwerkzaamheden. Buitenschilderwerk Omdat overschilderbeurten een lange onderhoudscyclus hebben, staan er helaas nog steeds rijtjeswoningen in het woningbezit waarvan de kleurstelling niet van deze tijd en zelfs sociaal gestempeld is. Bepaalde gekleurde kozijnen zijn gedateerd en duiden sterk op sociale huurwoningen. Deze uitstraling van ons bezit willen we in enkele jaren tijd veranderen. Daarom betrekken we bij met name monotone rijtjeswoningen en waar dat mogelijk en gewenst is, de bewoners bij de te maken buitenkleurkeuze. Dit project loopt ook in 2015 door Bewonersparticipatie bij groot onderhoud Groot onderhoud is een verzameling van geplande onderhoudswerkzaamheden. Bij het opstellen ervan informeren wij de bewoners in een vroeg stadium over de omvang en inhoud ervan. Omdat het hier veelal alleen om vervanging van de grote buitenschilelementen gaat, is de inspraak niet meer hetzelfde zoals dat in de afgelopen jaren bij andere projecten was. Nu gaat het uitsluitend nog om de uitvoeringsplanningen en waar mogelijk materiaal- en kleurkeuzes. Het noodzakelijke onderhoud aan de binnenkant van de woning voeren we vraaggestuurd en in nauw overleg met de huurders uit Bewonersparticipatie bij nieuwbouw De nieuwbouw huurwoningen worden zo vroeg mogelijk in het bouwproces toegewezen. De reden hiervoor is dat de toekomstige huurders invloed hebben op de afwerking van badkamers, toiletten en keukens. Men heeft de mogelijkheid om zelf de materialen en kleuren van wand- en vloertegels en keukeninrichtingen voor hun toekomstige woning te kiezen. Sinds 2014 kunnen huurders kiezen uit het basisassortiment van Multimate en Geurts van Bergen of men kiest voor een eigen ontwerp tegen bijbetaling. Pagina 19 van 35

20 Dienstverlening derden Libermannhof Gennep Op verzoek van de eigenaar van de Libermannhof in Gennep, de congregatie van de Heilige Geest, verzorgt Destion het verhuur- en gebouwmanagement van enkele appartementen. Omdat het aantal paters afneemt en er steeds meer leken komen wonen zal het aantal in beheer zijnde appartementen de eerstvolgende jaren blijven groeien. Met de congregatie zijn afspraken gemaakt over de condities waarvoor we deze dienstverlening uitoefenen. Pagina 20 van 35

Activiteitenplan en begroting 2016

Activiteitenplan en begroting 2016 Activiteitenplan en begroting 2016 Pagina 1 van 35 1. VOORWOORD Nieuwe werkelijkheid Bij het opstellen van dit activiteitenplan staat de vluchtelingenproblematiek hoog op de agenda van de landelijke, maar

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting Activiteitenplan en begroting 2014

Activiteitenplan en begroting Activiteitenplan en begroting 2014 Activiteitenplan en begroting 2014 1 1. Algemene beschouwing Onbetrouwbare overheid; stil blijven zitten? Het lijkt tegenstrijdig in deze tijd en in het licht van onze reorganisatie, maar toch is ons Activiteitenplan

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN 2011 GEMEENTE SITTARD-GELEEN EN WONINGBEHEER BORN GREVENBICHT

PRESTATIEAFSPRAKEN 2011 GEMEENTE SITTARD-GELEEN EN WONINGBEHEER BORN GREVENBICHT PRESTATIEAFSPRAKEN 2011 GEMEENTE SITTARD-GELEEN EN WONINGBEHEER BORN GREVENBICHT 1. Nieuwbouw Concrete bijdragen aan (kwaliteit) nieuwbouw (concrete plannen en projecten) Realisatie nieuwbouwprojecten

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting 2017

Activiteitenplan en begroting 2017 Activiteitenplan en begroting 2017 Pagina 1 van 34 1. PROFIEL Naam: Gevestigd: Postadres en bezoekadres: Stichting Destion Gennep Postbus 199, 6590 AD Gennep Doelen 2, 6591 BX Gennep Telefoonnummer: 088

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Verslag vergadering Huurdersraad 24 februari 2015 in Gennep

Verslag vergadering Huurdersraad 24 februari 2015 in Gennep Verslag vergadering Huurdersraad 24 februari 2015 in Gennep Aanwezig: Huurdersraad Voorzitter : de heer Rutjes (Henk) : de heer Camps (Herman) : mevrouw Derks (Bep) : de heer De Graaf (Chris) : mevrouw

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten die willen onderzoeken welke huisvestingsvormen het beste kunnen worden ingezet om de hoge taakstellingen

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Verslag vergadering Huurdersraad 27 september 2016 in Gennep

Verslag vergadering Huurdersraad 27 september 2016 in Gennep Verslag vergadering Huurdersraad 27 september 2016 in Gennep Aanwezig: Huurdersraad Voorzitter : de heer Rutjes (Henk) : de heer Camps (Herman) : mevrouw Derks (Bep) : de heer De Graaf (Chris) : de heer

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

HET HUISVESTEN VAN NIEUWKOMERS

HET HUISVESTEN VAN NIEUWKOMERS HET HUISVESTEN VAN NIEUWKOMERS Gemeenten naarstig op zoek naar huurwoningen voor vluchtelingen Over HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Kleine kernen zijn kwetsbaar (krimp, ontgroening, vergrijzing

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Presentatie. wonen 25 mei 2011

Presentatie. wonen 25 mei 2011 Presentatie wonen 25 mei 2011 Programma 1. Opening en welkom - Gerda van der Meij 2. Aanleiding: staatssteunregeling -gemeente 3. Korte termijn acties Rijnhart Wonen - Jan de Vries 4. Lange termijn acties

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid

Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid Veranderende rol gemeente in het toekomstig woonbeleid Peter Boelhouwer 3-12-2014 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Novelle herzieningswet toegelaten instellingen Rol gemeenten

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie