Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ"

Transcriptie

1 Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel Fax Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Tel Fax Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen April 2010 Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ 1

2 2 Inhoud Inhoud Inleiding Situering van de instelling Leiderschap Beleid en strategie Middelen Medewerkers Processen Resultaten Zorg voor moeder en kind Zorg voor psychiatrische patiënten Zorg voor chirurgische patiënten Zorg voor kritieke patiënten Zorg voor geriatrische patiënten Zorg bij het levenseinde Milieu en hygiëne...99

3 3 1 Inleiding In het auditverslag bespreken we vooreerst de ziekenhuisbrede aspecten, vervolgens bespreken we de resultaten van de audit van enkele specifieke zorgtrajecten. Tenslotte worden de medisch milieukundige aspecten besproken. Een voorlopige versie van het auditverslag werd toegelicht en afgegeven op 30/4/2010. Er wordt een periode van 25 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de bevindingen in het auditrapport d.m.v. een gemotiveerde reactienota te formuleren. Facultatief wordt de mogelijkheid van een slotbespreking geboden waar de opmerkingen die doorgegeven werden in de reactienota kunnen toegelicht worden. Deze slotbespreking werd gepland op dinsdag 30/08/2010, om 14 u in het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel), in het lokaal Toepassingsgebieden 1. Kwaliteit van zorg toetsing van de federale erkenningsnormen; evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. Tijdens de audit wordt een referentiekader gehanteerd dat bekend gemaakt werd aan het ziekenhuis en te vinden is op volgende weblink: 2. Infectieziektepreventie en medisch milieukundige aspecten: deze vaststellingen worden gedaan door het Toezicht Volksgezondheid. 1.2 Definities In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: Algemene vaststellingen (AV) Deze elementen scoren niet negatief of positief. Ze worden beschouwd als nuttige achtergrondinformatie, bv. om de context te schetsen. Sterke punten (SP) Dit zijn punten die de auditoren als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen. Het minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde aanzien. Aanbevelingen (Aanb) De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen die de auditoren wensen mee te geven ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

4 4 Non-conformiteiten (NC) Dit zijn de elementen die volgens het team niet aan de wettelijk bepaalde norm voldoen. Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen deze non-conformiteiten te worden gelezen als een "voorstel van non-conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. Tekortkomingen (TK) Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, maar de auditoren baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen ook deze tekortkomingen te worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve kwalificatie van de vaststellingen alsook, met betrekking tot sommige non-conformiteiten, de uiterlijke termijnen bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de opmerkingen. Indien er geen termijn aan gekoppeld werd, dient de non-conformiteit weggewerkt te worden tegen de volgende audit. Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 1.3 Auditproces Ter voorbereiding van de audit werd door het ziekenhuis een zelfevaluatie gemaakt aan de hand van zelfevaluatie-instrumenten die door IVA Inspectie werden ontwikkeld. Het ziekenhuis heeft zelfevaluaties gemaakt voor de thema s algemeen beleid, medisch beleid, verpleegkundig beleid, ethisch beleid, klachtenmanagement en patiëntenrechten, risicomanagement, centrum voor chronische nierinsufficiëntie, dagziekenhuis, apotheek, centrale sterilisatie, materniteit N* melkkeuken, zorgprogramma voor kinderen, zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, zorgprogramma voor oncologie, palliatieve functie, Sp-revalidatie, gespecialiseerde spoedgevallen en MUG, intensieve zorgen en operatiekwartier recovery. Daarnaast werden heel wat documenten opgevraagd, bv. als bijlage van de zelfevaluaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en overlegorganen, procedures, interne reglementen en het kwaliteithandboek. Op 13/04/2010 vond aan de hand van deze zelfevaluaties een risicoanalyse plaats door het auditteam van het IVA Inspectie ( pre-audit ). De audit vond plaats op volgende data: 16/04/2010 Audit 22/04/2010 Audit 27/04/2010 Opmaak verslag 30/04/2010 Presentatie verslag Tijdens de auditgesprekken werd dieper ingegaan op de informatie die tijdens de voorbereidende fase bekomen werd. Deze informatie was niet enkel afkomstig uit de zelfevaluaties, de aangeleverde documenten en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook bv. uit vorige auditverslagen, uit het bij

5 5 de overheid ingediende zorgstrategisch plan, de website van het ziekenhuis, Er werden 60 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er gesprekken met 9 directieleden, 1 staflid, 12 artsen waarvan 6 medische diensthoofden, 37 verpleegkundigen waarvan 19 hoofdverpleegkundigen, 1 apotheker, 2 paramedici, 3 logistiek medewerkers, 1 vrijwilliger, 2 laboranten en 2 preventie-adviseurs. (samen 70 gesprekspartners). Volgende C- en D-verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht: o 2B, 4B, 2D, 1D en 4A op campus Deurne o 2OB, 1OB en 1 NB op campus Antwerpen De vaststellingen in het auditverslag zijn gebaseerd op informatie uit de geraadpleegde documenten, op informatie verkregen tijdens de interviews, op observaties tijdens de rondgang van diensten en op steekproeven (van bv. patiëntendossiers, medicatievoorschriften, registratiegegevens). In het eerste deel van het verslag staan ziekenhuisbrede zorgaspecten beschreven. Zo worden leiderschap, beleid en strategie, middelen, medewerkers, processen en resultaten binnen het ziekenhuis in kaart gebracht. Daarna wordt er dieper ingegaan op zorgtrajecten voor specifieke patiëntengroepen. De zorg voor moeder en kind, psychiatrische, chirurgische, kritieke en geriatrische patiënten komt achtereenvolgens aan bod. Heel specifiek wordt ook de zorg bij het levenseinde besproken. Bij elk zorgtraject kan u, na een korte situering (d.i. neutrale informatie als algemene vaststelling), terugvinden hoe de aspecten beleid en strategie, middelen, medewerkers, processen en resultaten ingevuld worden voor deze doelgroep. 1.4 Samenstelling van het auditteam Michaëla Daelemans Koenraad Fierens Veerle Meeus Nele Van Cauteren Tania Vandommele Tom Wylin Inge Maes Patricia Schapmans Hoofdauditor IVA Inspectie WVG Auditor IVA Inspectie WVG Auditor IVA Inspectie WVG Auditor IVA Inspectie WVG Auditor IVA Inspectie WVG Auditor IVA Inspectie WVG Auditor IVA Z&G, Toezicht Volksgezondheid Auditor IVA Z&G, Toezicht Volksgezondheid

6 6 1.5 Auditplan Vrijdag 16/04/10, campus Deurne 9-9u30 9u30-11u3 0 11u30-12u30 12u30-13u30 13u30-14u30 14u30-15u Michaëla Daelemans Zorg voor psychiatrisch e patiënten (verpleegafde ling) Zorg bij het levenseinde (verpleegafde ling) Zorg bij het levenseinde (Palliatieve functie) Koenraad Fierens Tom Wylin Tania Vandommele Veerle Meeus Kennismaking: toelichting bij het auditproces (hoofdauditor), Zelfevaluatie / verbetertrajecten van de kwaliteit van zorg (directie) Zorg voor Zorg voor Zorg voor Kraamzorg kritieke chirurgische geriatrische (M) patiënten patiënten patiënten (spoed) (OK) Zorg voor kritieke patiënten (IZ) Zorg voor chirurgische patiënten (dagzh, verpleegafd eling) Verpleegafdeli ng Personeelsbele id Middagmaal Overleg auditoren Zorg voor kinderen (E, N*) Nele Van Cauteren Medicatiebelei d Sterilisatie Verpleegafdeli ng Donderdag 22/04/10, campus Antwerpen Michaëla Daelemans 9-11u Verpleegafde ling 11-12u 12-13u 13 14u 14u -15u Algemeen beleid Medisch beleid Koenraad Fierens Zorg voor kritieke patiënten (spoed) Zorg voor kritieke patiënten (IZ) Tom Wylin Veerle Meeus Nele Van Cauteren Zorg voor Zorg voor kinderen chirurgische (dagziekenhuis) patiënten (OK) Zorg voor chirurgische patiënten (dagziekenhuis, verpleegafdeling) Middagmaal Overleg auditoren VTO Verpleegafdeling Kwaliteitsbeleid & patiëntveiligheid Sterilisatie Medicatiedistribut ie (verpleegafdeling)

7 7 TOVO Verantwoordelijken Datum en uur Auditor Team ziekenhuishygiëne 16/04/2010 van 11:00- Inge Maes 13:00 Rondgang grootkeuken 16/04/2010 van 10:00- Inge Maes 11:00 Rondgang op verpleegafdelingen 16/04/2010 vanaf 14:00 Inge Maes Milieuvergunningen Verbouwingen 16/04/2010 van 10:00 Patricia Schapmans Afvalbeleid - Drinkwaterdistributie 11:30 Bioveiligheid in het klinisch laboratorium 16/04/2010 van 11:30 13:00 Patricia Schapmans

8 8 2 Situering van de instelling Naam Adres Gemeente Telefoon Fax Website Erkenningsnummer AZ Monica Florent Pauwelslei Deurne Inrichtende macht Vzw Monica, Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne Voorzitter van de Raad van Bestuur Dhr. Luc Van Pelt Directiecomité Algemeen directeur Afgevaardigd bestuurder Hoofdgeneesheer Campusdirecteur Antwerpen Campusdirecteur Deurne Financieel directeur Administratief directeur Verpleegkundig directeur Technisch directeur Antwerpen Technisch directeur Deurne Directeur kwaliteitsbeleid en Revalidatie Rosette Van Overvelt Julien Van Camp Dokter Jean - Paul Sion Dirk Van de Vyver Ann Slaets Fons Van Camp Jean-Pierre van de Sande Yves Giebens Jan Magnus Jo Claes Greet Peeters Geschiedenis Het huidige ziekenhuis AZ Monica ontstond in twee fases. In 1998 was er een fusie tussen OLV Middelares Deurne en de Eeuwfeestkliniek in Antwerpen tot één juridische vzw, de vzw Monica. AZ Monica telt twee campussen, campus Deurne (CD) en campus Antwerpen (CA). In 2004 kwam de overname van de APRA kliniek en werden alle activiteiten van APRA geïntegreerd op de campus

9 9 Antwerpen van AZ Monica. Het AZ Monica is erkend voor 477 bedden, onder volgende kenletters en verdeeld over de volgende campussen: Campus C D G M Kinderen Sp loco Totaal CD CA De campus in Antwerpen is meer georiënteerd naar geplande zorg, de campus in Deurne is meer georiënteerd op acute zorg.

10 10 3 Leiderschap Er is de laatste jaren een gebrek aan een coherente visie en leiderschap. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn onvoldoende duidelijk afgelijnd en op elkaar afgestemd. Informatiedoorstroming wordt niet efficiënt georganiseerd. Er is een gebrek aan samenwerking binnen en tussen de verschillende disciplines, tussen de verschillende departementen, tussen beide campussen en tussen de verschillende beleidsniveaus. Er is een gebrek aan formele afspraken en gemaakte afspraken worden onvoldoende nageleefd en opgevolgd. Sinds het vorig auditverslag werd hierdoor geen vooruitgang geboekt op het vlak van hedendaags ziekenhuismanagement, wat zich uit in een gebrek aan garanties op een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënten. (TK) 3.1 Organisatiestructuur Er is een omvangrijke directie waarin alle vroegere directieleden van de ziekenhuizen voor de fusie bleven zetelen. Hiervoor werd bewust gekozen om de fusiebeweging niet te bruuskeren. (AV) Op 1/1/2010 werd een nieuwe hoofdgeneesheer aangesteld, voor 0.8 VTE. Voorheen was de hoofdgeneesheer slechts deeltijds aangesteld. Naast de hoofdgeneesheer was er in het verleden een adjunct-hoofdgeneesheer, de twee hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen van voor de fusie. In de praktijk was er een hoofdgeneesheer per campus. De hoofdgeneesheer neemt deel aan alle vergaderingen van de Raad van Bestuur, het directiecomité, het medisch zorgcomité en de medische raad. (AV) Op 1/1/2010 werd een directeur kwaliteit en revalidatie aangesteld. (AV) Het hoofd van het verpleegkundig departement is volgens het organogram ook paramedisch directeur. Recent is er een taakherverdeling doorgevoerd waarbij de directeur revalidatie nu instaat voor de aansturing van de ergotherapeuten en kinesisten op campus Antwerpen. (AV) Ruim 12 jaar na de fusie is de integratie van de ziekenhuiswerking over de campussen heen nog niet volbracht. (TK) o Het organogram is nog sterk gericht op een campusorganisatie. Zo zijn er twee campusdirecteurs en een technisch directeur per campus. o De zorgcoördinatoren werken campusgebonden. Enkel voor spoed, IZ en oncologie is er een campusoverschrijdende werking en aansturing door een zorgcoördinator. o De beperkt bestaande overlegmomenten binnen clusters zijn momenteel campusgebonden. Vanaf mei 2010 wil men voor alle clusters een maandelijks clusteroverleg opstarten waarbij de hoofdverpleegkundigen en de zorgcoördinator aanwezig zal zijn. o Volgens de visie van het verpleegkundig departement wordt het verpleegkundig beleid geconcretiseerd in een autonome werking op beide campussen. Voorbeelden hiervan zijn de inzetbaarheid en aansturing van paramedici die verschilt op beide campussen, de inzet van interims die verschilt per campus en enkel op de campus Antwerpen wordt met aandachtsverpleegkundigen gewerkt. o In het verpleegkundig jaarverslag spreekt men van mutatie naar een zusterfirma wanneer medewerkers transfereren naar de andere campus (men gebruikt deze term wegens het

11 11 afzonderlijke aansluitingsnummer bij het sociaal secretariaat). Op de werkvloer gebruikt men in die gevallen zelfs de uitdrukking overgekocht door een ander ziekenhuis. o Er is geen overleg georganiseerd tussen hoofdverpleegkundigen van verpleegafdelingen met zelfde patiëntenpopulaties over de twee campussen heen. o Logistieke processen zijn verschillend georganiseerd per campus. o De werking van de CSA is niet uniform over de campussen heen. o Er is geen samenwerking tussen de spoeddiensten van beide campussen. o De organisatie van de zorg voor patiënten binnen één dienst of zorgprogramma verschilt per campus. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van verschillende screeningsinstrumenten bij geriatrische patiënten, de verschillende aanwezigheid van paramedici op de patiëntenbespreking van G, al of niet doorverwijzing naar het geriatrisch dagziekenhuis, o Op de werkvloer en bij sommige directieleden leeft de idee van één ziekenhuis nog niet, maar spreekt men (artsen en verpleegkundigen) nog in termen van de anderen. De medische activiteiten in AZ Monica zijn onvoldoende gestructureerd. (NC) o Er is onvoldoende structuur en taakafbakening binnen het medisch departement. De wettelijk vereiste medische diensthoofden zijn aangesteld. Daarnaast zijn er voor een aantal disciplines coördinatoren of afdelingshoofden aangesteld (voor oftalmologie, orthopedie, MKA, geriatrie, gastro-enterologie, cardiologie en neurologie). Niet voor alle disciplines zijn er aanspreekpersonen aangeduid. Medische diensthoofden nemen hun wettelijke taken onvoldoende op (instaan voor medische organisatie van de dienst, medisch dossier, opname- en ontslagregeling kwaliteitszorg, ). (NC) o Er is onvoldoende gestructureerd overleg binnen het medisch departement. De voorbije jaren werden door de hoofdgeneesheer geen diensthoofdenvergaderingen georganiseerd. (NC) In maart 2010 werd door de nieuwe hoofdgeneesheer een eerste overlegvergadering belegd met de medische diensthoofden en afdelingshoofden. (AV) o Er zijn geen algemene afspraken vastgelegd binnen het medisch departement inzake opnamebeleid IZ, zaalrondes, multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, opmaak van procedures en staande orders, ontslagbeleid, dossiervorming, (TK) o De medische activiteit is onvoldoende geïntegreerd in de ziekenhuiswerking en er is onvoldoende afstemming tussen de verschillende departementen van het ziekenhuis. (TK) o Er is onvoldoende afstemming tussen het medisch departement en het verpleegkundig departement. (TK) Er zijn bv. geen medisch verantwoordelijken aangesteld per verpleegafdeling of per cluster. Op afdelingsniveau zijn er, buiten de 2 actieve colleges, geen overlegmomenten waar artsen en verpleegkundigen samen het beleid uitstippelen. Op papier zijn de medische diensthoofden verantwoordelijk voor de medische organisatie op afdelingsniveau, maar in praktijk nemen zij die taak niet op. Voor hoofdverpleegkundigen van een verpleegafdeling met verschillende patiëntendoelgroepen betekent dit dat zij met verschillende artsen dienen te overleggen om praktische afspraken te maken. Dit gebeurt enkel ad hoc, op vraag van de hoofdverpleegkundigen. o Er is geen medische toekomstvisie voor het ziekenhuis ontwikkeld. Er is geen medisch jaarverslag voor het ziekenhuis, noch zijn er medische jaarverslagen en/of beleidsplannen op dienstniveau. Een medisch investeringsbeleid op ziekenhuisniveau wordt niet gevoerd, de artsen staan zelf in voor de aankoop van medisch materiaal. Afspraken rond termijnvisie en gezamenlijke investeringen komen hierbij niet aan bod. (TK) o Er is onvoldoende betrokkenheid van de artsen bij het strategisch beleid en de toekomstvisie van het ziekenhuis. (TK) Wil men een hogere betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het artsenkorps bekomen voor de organisatie en beleid van

12 12 de zorgverlening, dan dient de participatie van de artsen aan het inhoudelijke management van het ziekenhuis te worden geïntensifieerd. o Er is geen gestructureerde vorm van kwaliteitsbewaking, noch aandacht voor patiëntveiligheid binnen het medisch departement. (TK) De verpleegkundig directeur wordt bijgestaan door zeven middenkaders, samen 4,5 VTE, exclusief ziekenhuishygiënist (1 VTE) en begeleider herintreders (0.5 VTE). Vier hiervan staan in lijnfunctie (zorgcoördinators). Drie middenkaderleden nemen een staffunctie op en dragen de eindverantwoordelijkheid voor een aantal opdrachten (adviserende functie, ziekenhuishygiëne, begeleiding herintreders, MVG, pastorale dienst, ). Hiervoor werken ze samen met de zorgcoördinatoren voor de implementatie en opvolging op de werkvloer. (AV) Binnen het verpleegkundig departement wordt gesproken van vier clusters, met elk een zorgcoördinator. De aansturing van de diensten gebeurt per patiëntengroep (C-D-M-E-SP-I-U- OK). Het is niet duidelijk hoe de clusters samengesteld zijn. De indeling in clusters komt niet tot uiting in het organogram. (TK) Wekelijks is er overleg tussen de verpleegkundig directeur en de zorgcoördinatoren. (AV) Hoofdverpleegkundigenvergaderingen gaan zesmaandelijks door. Dit laat onvoldoende informatiedoorstroming toe. (TK) Vanaf april 2010 worden ze opnieuw driemaandelijks gepland, maar we bevelen aan om ook deze frequentie te evalueren en op te drijven indien nodig. De verpleegkundige ziekenhuishygiëniste (1VTE) volgt sinds 2009 een opleiding ziekenhuishygiëne. Ze is 2 dagen op campus Deurne aanwezig, 2 dagen op campus Antwerpen en wisselt woensdagen af tussen de campussen. Daarnaast is er een arts ziekenhuishygiëne die op de campus Deurne verblijft. Op campus Antwerpen is de microbioloog eveneens aanspreekpunt voor ziekenhuishygiëne als de verpleegkundige ziekenhuishygiëniste afwezig is. (AV) De ziekenhuishygiënisten nemen deel aan het Regionaal Platform ziekenhuishygiëne Antwerpen, waar ook werd meegewerkt aan de werkgroep operatiekwartier en de werkgroep internet. Daarnaast nam het team ziekenhuishygiëne deel aan de stuurgroep BCP (influenza), de coördinatiecel influenza, het medisch farmaceutisch comité en het overleg met de zorgcoördinatoren. (AV) Communicatie van de directie naar de werkvloer en vice versa gebeurt via verschillende kanalen: , dienstnota s, dagelijks afdelingsbezoek, ad hoc overleg en gestructureerd overleg. Nieuwe procedures worden verspreid naar de werkvloer via en intranet. Vanaf 2010 worden er door het algemeen beleid informatiesessies georganiseerd voor de basismedewerkers analoog aan de sessies voor kaderleden en artsen. Dit is tot nu toe eenmaal georganiseerd om de strategie van het ziekenhuis toe te lichten en cijfers terug te koppelen. Alle medewerkers werden uitgenodigd. De opkomst was zeer matig (20 %). We bevelen aan om na te gaan hoe medewerkers zich meer betrokken kunnen voelen bij het beleid. (Aanb) 3.2 Beleids- en adviesorganen Naast het tweewekelijks directiecomité zijn er nog verschillende andere managementorganen in AZ Monica. Zo zijn er twee maal per maand vergaderingen van het medisch zorgcomité, zijn er maandelijks een vergadering van de rationalisatiecommissie en het bouwoverleg Monica, en is er

13 13 tweewekelijks campusoverleg op elke campus. Twee maal per jaar is er overleg van de directie met de voltallige medische staf en de kaderleden. Maandelijks is er een POC. (AV) Men is recent gestart met de oprichting van colleges waarbij leden van de directie (algemeen directeur, voorzitter van de medische raad en verpleegkundig directeur) maandelijks beleidsmatig overleg hebben met de verantwoordelijken van de cluster (artsen, coördinator zorgprogramma, zorgcoördinator). Van de drie colleges zijn er twee actief: geriatrie en revalidatie. (SP) Het team ziekenhuishygiëne (ZHH) bestaat uit één verpleegkundig ziekenhuishygiëniste en één arts ziekenhuishygiëne. Van de formele overlegmomenten tussen de twee ziekenhuishygiënisten worden verslagen gemaakt. (AV) Het comité ziekenhuishygiëne komt 4x per jaar samen onder voorzitterschap van de geneesheer ziekenhuishygiënist. (AV) Het voorbije jaar waren steeds dezelfde personen afwezig. We raden aan de samenstelling van het CZH grondig te herbekijken en de mensen die systematisch afwezig zijn te vervangen. (Aanb) Er zijn een aantal permanente werkgroepen ziekenhuishygiëne : de werkgroep HACCP kwam 3x samen in 2009, de werkgroep sterilisatie kwam 4x samen in 2009, de werkgroep katheterzorg kwam 3x samen in (AV) Er is een antibiotherapiebeleidsgroep (ABTBG) die bestaat uit apothekers en artsen. De artsen zijn zo verkozen dat ze verschillende disciplines vertegenwoordigen. Ook de microbioloog en de geneesheer ziekenhuishygiënist maken deel uit van de ABTBG. In 2009 kwam de ABTBG 3x samen. (AV) De medische raad is onvoldoende actief op het vlak van kwaliteitsbevordering en medische kwaliteitsevaluatie. Uit de vergaderverslagen blijken het merendeel van de agendapunten te bestaan uit financiële aspecten. (TK) Begin 2010 werd een nieuwe medische raad verkozen. (AV) Het ethisch comité is te weinig actief: er werden in 2009 slechts drie vergaderingen georganiseerd, de laatste jaren werden bijna uitsluitend adviezen geformuleerd omtrent studies en kwamen geen algemeen ethische vraagstukken aan bod tijdens de vergaderingen. Het ethisch comité organiseerde geen vorming binnen het ziekenhuis en er worden van op de werkvloer nagenoeg geen vragen gesteld aan het ethisch comité. Het ethisch comité maakt geen jaarverslag op waarin de werking en activiteiten worden geëvalueerd en toegelicht. Er worden enkel registratiegegevens overgemaakt via de beveiligde website van het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek. (TK) We adviseren om het ethische comité bekender en toegankelijker te maken op de werkvloer. Een scherpere profilering kan bijdragen aan een grotere belangstelling. Men dient verder te onderzoeken of alle beroepsgroepen (bv. verpleegkundigen, paramedici) zich in voldoende mate betrokken voelen bij het ethische discours binnen het ziekenhuis. (Aanb) Uitwerking van vorming over algemeen ethische onderwerpen is ook een taak die door het ethische comité nog dient opgenomen te worden. (TK) 3.3 Formele afspraken Bevoegdheden en taakafspraken zijn niet vastgelegd voor de verschillende management- en overlegorganen. Ook voor de verschillende directiefuncties zijn geen functieomschrijvingen

14 14 opgemaakt. Men dient de taken, bevoegdheden en (eind)verantwoordelijkheden duidelijk uit te schrijven zodat er geen overlapping of lacunes zijn. (TK) Er werden nieuwe versies opgemaakt van het medisch reglement en de financiële regeling. De nieuwe voorstellen medisch reglement en de financiële regeling zijn nog niet goedgekeurd. Ondertussen gelden nog de oude teksten. (AV) Er is een gebrek aan reglementen op dienstniveau. (TK) Sommige aspecten zijn in losse en onvolledige documenten beschreven, zonder onderlinge samenhang en formele goedkeuring.

15 15 4 Beleid en strategie 4.1 Beleidscyclus De missie en visie van AZ Monica werden opgesteld door de directie en het beheer. Deze werden in 2008 geactualiseerd. Hieraan werden strategische doelstellingen gekoppeld. Het ziekenhuis heeft een beleidsplan Dit bestaat ook voor het verpleegkundig departement en summier voor het medisch departement. Op basis van het algemeen verpleegkundig beleidsplan worden er verpleegkundige afdelingsbeleidsplannen opgemaakt. (AV) De strategische doelstellingen bleven eerder breed en vaag en werden niet vertaald naar operationele doelstellingen. Er is bovendien geen duidelijke link tussen de strategische doelstellingen van het ziekenhuis en het beleidsplan Verder is er geen onderlinge integratie en afstemming van de doelstellingen van de verschillende departementen, noch met de missie en visie of de strategische doelstellingen van het ziekenhuis. (TK) In 2009 werd er een SWOT uitgevoerd van het verpleegkundig departement. (AV) Een zelfevaluatie, SWOT of externe evaluatie van het ziekenhuis werd niet uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van beleid en strategie. (Aanb) Het ziekenhuis heeft een algemeen jaarverslag. Sinds 2009 is er een globaal verpleegkundig jaarverslag op basis van gegevens van het algemeen verpleegkundig beleid en de afdelingsgegevens. Deze werden door de afdelingen voor de eerste maal beperkt aangeleverd via een gestandaardiseerd sjabloon en door de zorgcoördinatoren en de verpleegkundig directeur verwerkt in het globale jaarverslag. Globale doelstellingen in het kader van samenwerking tussen de verpleegkundige departementen UZA-AZ Monica situeren zich op gebied van personeelsbeleid. Prestatie indicatoren (vb. samenstelling teams, personeelsverloop, overuren, uitzendarbeid, vorming, verbruik van steriel materiaal, scoreprofiel afdelingen,valincidenten ) van de verpleegafdelingen werden geïntegreerd in het jaarverslag (AV) Een medisch jaarverslag werd nog nooit opgemaakt. (NC) Het CZH besprak en keurde in 2009 volgende verslagen goed: algemeen strategisch plan , het jaarlijks beleidsplan 2009, het jaarlijks activiteitenverslag 2008, het jaarlijks werkingsverslag 2008 en de budgetten en kostenramingen. (AV) De jaarverslagen, waaronder het verpleegkundig jaarverslag, bevatten nagenoeg geen activiteitencijfers of parameters die een beeld geven van de kwaliteit van zorg. De beperkte cijfergegevens die voorhanden zijn (bv. vallen en decubitus), blijken geen betrouwbare gegevens te zijn wegens het onvoldoende nauwkeurig registreren. We bevelen aan om jaarverslagen en beleidsplannen zoveel mogelijk multidisciplinair op te stellen (medisch-verpleegkundigparamedisch- ) en dit te onderbouwen met betrouwbaar cijfermateriaal. (Aanb) Het periodiek opvolgen en terugkoppelen van vooraf vastgelegde indicatoren (met grenswaarden/ afkapwaarden) is hiervoor noodzakelijk. Men heeft hiertoe, in samenwerking met het UZA, een aanzet genomen in 2010 door het ontwikkelen van indicatoren (KPI) die per kwartaal zullen opgevolgd worden. (AV) o Aantal valincidenten; o Nosocomiale decubitusprevalentie; o Frequentie van urineweginfecties;

16 16 o Handhygiëne compliance frequentie; o Frequentie niet identificeerbare patiënten; o RN vacancy rate (aantal vacatures voor verpleegkundigen); o RN external turnover (externe turnover van verpleegkundigen); o Vorming; o Absenteïsme; o Kwalificatieratio; o ADT-index (gestandaardiseerde meting van het volume van de patiëntenstroom in en uit de verpleegeenheid); o Nursing hours per patient day (de verhouding van het totaal aantal werkuren geleverd in de zorg tijdens een dag van 24uren tot het aantal patiëntenuren dat werd gerealiseerd tijdens deze 24 uren); o Overtijdratio; o Uitzendarbeidratio; o Roosterperformance (de verhouding tussen het aantal nog op te nemen uren op het einde van de periode tot het aantal gepresteerde uren in de periode); o Ratio directe zorgvraag/zorgaanbod (de verhouding tussen het aantal uren directe zorg gerealiseerd in de verpleegeenheid en het aantal uren beschikbaar voor directe zorg); o Materiaalkostratio; o Ratio actueel kader/gebudgetteerd kader; o Patiëntentevredenheid algemeen met een afgeleide naar verpleegkundige zorg. We bevelen aan om één model of taal te hanteren voor de opmaak van beleidsplannen en jaarverslagen. Zo worden in het verpleegkundig jaarverslag KPI of kritische performantieindicatoren vermeld, terwijl dit in geen enkel ander document wordt gebruikt. (Aanb) De APRA kliniek gaat heel gestructureerd om met kwaliteitsgegevens. (SP) Het is door deze gestructureerde aanpak en de grondige SWOT analyses dat deze gegevens ook effectief aangewend worden in positionering en strategische en operationele oriëntatie. Er wordt gewerkt met een balanced score card, met kritische succesfactoren en prestatie indicatoren. Elk zorgtraject werkt met SWOTS, heeft een flow-chart, werkt met een cijfergedeelte en met doelstellingen. Het is belangrijk dat de gestructureerde aanpak, de grote kennis en ervaring omtrent kwaliteitsverbeterend werken in deze setting wordt overgedragen binnen het gehele AZ Monica. De reeds uitgewerkte zorgtrajecten en hun effectieve opvolgingen kunnen hierbij als stimulerende voorbeelden dienst doen. APRA revalidatie kan als voorbeeld gesteld worden van een lerende organisatie binnen AZ Monica. 4.2 Kwaliteitsbeleid en patiëntveiligheid (lerende omgeving) Situering Recent werd een directeur kwaliteit en revalidatie aangesteld binnen AZ Monica. Voordien werd de functie van kwaliteitscoördinator uitgeoefend samen met de ombudsfunctie. Dit was vooral zo in de uitvoering van het eerste kwaliteitsdecreet. Hierna stond kwaliteit als gestructureerd thema, veel minder op de voorgrond. De functie kwaliteitscoördinator verwaterde en het kwaliteitsdenken

17 17 was summier aanwezig. Recent wordt de noodzaak tot een gecoördineerde aanpak van kwaliteit en verbeterprojecten terug ingezien. Een kwaliteitshandboek werd naar aanleiding van de visitatie opgemaakt en was beschikbaar de tweede auditdag. De Apra revalidatie heeft naar aanleiding van de visitatie een volledig kwaliteitshandboek opgesteld. AZ Monica is mee ingestapt in het FOD-project rond patiëntveiligheid en heeft verschillende veiligheidscultuurmetingen (2005 en 2007) uitgevoerd. AZ Monica wil tegen 2012 een volwaardig veiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld hebben. Beleid en strategie Het proces van continue verbetering (het belangrijkste kenmerk van een lerende omgeving) is onvoldoende aanwezig in de ziekenhuisorganisatie. De voorbije jaren werd geen gestructureerde aandacht gegeven aan het kwaliteitsbeleid. Er worden onvoldoende gegevens verzameld voor kwaliteitsevaluatie en de beschikbare gegevens zijn ofwel niet betrouwbaar, of worden niet gebruikt. De opmerkingen uit het vorig auditverslag werden onvoldoende opgevolgd en aangewend voor verbeterprojecten. Het vorig auditverslag werd 5 jaar geleden niet aan alle betrokkenen in het ziekenhuis verspreid. Patiëntveiligheid krijgt onvoldoende aandacht in AZ Monica. Er is onvoldoende betrokkenheid bij het kwaliteitsdenken doorheen het ziekenhuis. Indien men een cultuurwijziging wil bekomen en het kwaliteitsdenken binnen het ziekenhuis wil bevorderen zal het nodig zijn om de betrokkenheid van directie en alle medewerkers, inclusief artsen, te verhogen. (TK) Dit kan ondermeer door: o een duidelijke communicatie vanuit de gehele directie te voeren evenals de gedragenheid vanuit deze gehele directie zichtbaar te maken. Iedereen moet doordrongen worden van de noodzaak en van de meerwaarde van verbetering en het leveren van kwalitatieve zorg. Het welslagen zal mede afhankelijk zijn van het onderling afstemmen van de verschillende actoren in lijn met het beleid van het ziekenhuis. o een herkenbaar communicatiekanaal rond kwaliteit en verbeterprojecten op te zetten naar alle personeelsleden. Hierbij dient men vooral een positieve communicatie voor ogen te houden, waarbij vooral de voordelen van verbeteringen en veranderingen aan bod kunnen komen. o missie, visie en het kwaliteitshandboek naar alle ziekenhuismedewerkers te communiceren. o de medewerking en betrokkenheid van alle medewerkers, zowel verpleegkundigen als artsen en paramedici, te stimuleren en te verhogen. Momenteel is dit onvoldoende aanwezig binnen het ziekenhuis. o alle medewerkers (ook artsen en directie) op te leiden en vorming te geven in kwaliteitsmanagement, verbetermanagement en procesmanagement. o Opstart van campusoverschrijdende projecten. o de resultaten (onvoldoende cultuur van blame free beleid, onvoldoende ondersteuning van het personeel door de directie) van de uitgevoerde cultuurmetingen in kader van het FOD-project op directieniveau te bespreken,

18 18 lessen te trekken en oplossingen te zoeken voor de gestelde problemen. Gezien er veel complexe zorgvragen zijn werd in 2009 de stuurgroep medisch zorgcomité opgericht. Begin 2010 werd een directeur kwaliteit aangesteld. Lerend uit het verleden waar allerlei initiatieven strandden bij gebrek aan slagkracht en beslissingsbevoegdheid, wordt geopteerd voor een duidelijk mandaat van de directeur kwaliteit, welke tevens hoog genoeg geplaatst werd in de hiërarchie. Later dit jaar wil men het patiëntenveiligheidssysteem overdragen aan de directeur kwaliteit. Kwaliteit zal in de toekomst verder vorm krijgen in het medische zorgcomité. Dit comité bepaalt de strategische doelstellingen met betrekking tot kwaliteitszorg en patiëntveiligheid en zorgt voor supervisie. Periodiek brengt het comité verslag uit op het directiecomité over de resultaten van het gevoerde beleid en het voorgenomen beleid. Het comité bestaat uit 4 directieleden zal in het teken staan van het ontwikkelen van projectgroepen (dienstoverschrijdend) en kwaliteitscirkels (zorgunits). (AV) Momenteel zijn de gegevens over kwaliteit en patiëntveiligheidsmanagement nog te veel versnipperd. Het is belangrijk dat op korte termijn verantwoordelijken aangeduid worden met een duidelijke functieomschrijving. Het is belangrijk dat men voor de toekomst in een systeem voorziet dat dergelijke versnippering tegengaat. Het is een noodzakelijke voorwaarde om een onderbouwd kwaliteitsbeleid te voeren. (TK) Het melden van incidenten bestaat in AZ Monica reeds geruime tijd (eerst op papier, sinds 2008 elektronisch). Bij de start van het elektronisch melden werd dit project toegelicht op een aantal dienstvergaderingen en via een dienstnota. Het aantal meldingen van incidenten is echter heel laag ( = 42) en dient verhoogd te worden. (TK) In 2008 werd een kern incidentenmeldingen georganiseerd, dit om een continue registratie, catalogisering en opvolging mogelijk te maken. De kern bestaat uit 2 personen, de hoofdgeneesheer en de ombudspersoon, en komt wekelijks samen. (AV) Er wordt een feedbackrapport opgemaakt omtrent de incidentenmeldingen per jaar, met een cijferrapportering en een meer verhalend gedeelte. Dit rapport werd onvoldoende ziekenhuisbreed verspreid, ook niet alle directieleden waren hiervan op de hoogte. Het rapport bespreekt de codering, de oorzaak, het gevolg na klassering. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de meldingen voor analyse en verbeteracties. (TK) Er is recent gestart met rondetafelgesprekken met ziekenhuizen uit de buurt om de knelpunten rond incidentenmelding te bespreken en benchmark toe te passen. (SP) Processen Er zijn geen verbeterprojecten opgestart binnen de 4 verplichte domeinen in de regelgeving. (NC) Deze verbeterprojecten dienen tot stand te komen volgens dezelfde methode als hierboven beschreven, namelijk gegevens verzamelen, analyseren, prioriteren, selecteren en SMART uit te voeren. De 4 verplichte domeinen zijn de klinische performantie, de operationele performantie, de evaluatie door de gebruikers en de evaluatie door de medewerkers. Er is geen klinische sterkte zwakte analyse gebeurd van de klinische performantie. (NC) Het is belangrijk dat er minimaal een sterkte-zwakte analyse gebeurd op basis van de MKG-gegevens.

19 19 Het is belangrijk deze analyse verder uit te breiden met ruime klinische gegevens en cijfermateriaal, zodat een zo volledig en objectief mogelijk beeld verkregen wordt van de gehele klinische performantie van het ziekenhuis, met inbegrip van alle disciplines. Het is op basis van deze analyse dat er een prioritering dient te gebeuren van de knel- en verbeterpunten. Minimaal één verbetertraject dient volgens het SMART principe uitgewerkt te worden (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden). Het huidige kwaliteitshandboek van het AZ Monica, beschrijft vooral een verhaal dat nog moet opgestart worden. De uitgeschreven strategische doelstellingen ( ) geven hierbij een goed beeld van het groot aantal taken en opdrachten dat de instelling nog voor de boeg heeft. De meeste van deze doelstellingen, moesten reeds een uitwerking gekregen hebben gedurende de periode (voorziene cyclus van 5 jaar in het kwaliteitsdecreet). Dit betekent dat heel wat van deze doelstellingen niet binnen de voorziene termijn zullen kunnen worden afgerond. (NC) We raden aan om opstartende verbeterprojecten volgens een strikte timing en projectplan vorm te geven en uit te voeren, zodat de voortgang optimaal bewaakt kan worden (projectmanagement). (Aanb) Niettegenstaande er geen verbeterprojecten werden geselecteerd en opgestart zoals de regelgeving het voorschrijft, werden er in het ziekenhuis (weliswaar beperkt en vaak geïsoleerd) een aantal kwaliteitsverbeterende initiatieven en projecten uitgevoerd in de voorbije jaren o.a. klinische farmacie, optimaliseren van registratie en opvolging valincidenten, uitwerken van verschillende (±10) zorgtrajecten binnen revalidatie. Verder werden metingen inzake decubitus, handhygiëne, uitgevoerd doorheen de verschillende jaren. Eén van de acties die genomen wordt om de handhygiëne te verbeteren is deelname aan de campagne : Save lives: clean your hands (WHO). Dit ziekenhuisbreed project omvat naast sensibilisering ook meer controles op de werkvloer en de daaraan gekoppelde feedback. Een ander voorbeeld is de medewerking van oftalmologie aan een Europees project Eurequo, waarbij men wil komen tot de ontwikkeling van Europese kwaliteitsrichtlijnen in de oogchirurgie. (AV) Het AZ Monica heeft geen zicht op alle bestaande kwaliteitsprojecten binnen het ziekenhuis. (TK) Een inventarisatie van alle bestaande projecten dringt zich op. Het is belangrijk dat een kwaliteitscoördinator het overzicht behoud zodat deze als facilitator kan optreden bij de verdere uitwerking van projecten (o.a. projectmatig werken, geen dubbel werk, uitwisseling methodieken, ). Patiënten krijgen bij opname een enquêteformulier dat peilt naar tevredenheid. Deze formulieren worden verzameld in een brievenbus op de afdeling en gestuurd naar de ombudsdienst. De gegevens van de peiling worden aan sommige verpleegafdelingen teruggekoppeld. De teruggekoppelde gegevens zijn vaag en niet bruikbaar als basis voor verbeteracties. Men heeft reeds plannen voor de toekomst om via intranet deze gegevens terug te koppelen. We bevelen aan de terugkoppeling op maat te presenteren, zodat deze gegevens ook daadwerkelijk aangewend worden op de werkvloer. (AV) Er is recent een procedure voor de ontwikkeling en beheersing van procedures opgemaakt. Deze is niet opgenomen in het kwaliteitshandboek. (TK) De bestaande procedures dienen vertaald te worden naar analogie met deze nieuwe procedure. Er dienen dus proceseigenaars aangeduid te worden voor de vertaling en verdere procesbeheersing en bewaking. Er dient een nieuwe boomstructuur en een stroomdiagram te worden opgezet die het raadplegen van procedures moet vereenvoudigen.

20 20 De instelling beschikt niet over een procedure voor de bekendmaking en verspreiding van het evaluatierapport van kwaliteit. (NC) N.a.v. de audit zal door het agentschap inspectie een evaluatierapport opgemaakt worden van de kwaliteit binnen de instelling. Dit rapport dient gecommuniceerd te worden aan alle belanghebbenden. Resultaten Patiëntveiligheid is onvoldoende gegarandeerd: (NC) o Er wordt niet voor alle patiënten een patiëntenidentificatiesysteem gebruikt. o Er is onvoldoende kwaliteitsgarantie voor de sterilisatieprocessen. o Er zijn grote veiligheidsrisico s bij het fixatiebeleid. o Er zijn meerdere risico s vastgesteld binnen het medicatiedistributieproces. o Patiëntengegevens zijn niet steeds beschikbaar (versnippering en onvolledigheid van het patiëntendossier, archivering van dossiers). o Er is onvoldoende afstemming van het zorgbeleid tussen de verschillende zorgverleners. o Er zijn verschillende risico s in de infrastructuur opgemerkt. o Er is geen beleid in het OK voor preventie van wrong site surgery. o Er is onvoldoende monitoring van de kwaliteit van zorg. o Er is onvoldoende vorming i.v.m. patiëntveiligheid. o Gekende risicovolle situaties worden genegeerd en in stand gehouden (bv. operaties bij high-risk patiënten gaan door bij onbeschikbaarheid van IZ-bedden). Het ziekenhuis deed mee aan de Nationale Campagne Handhygiëne van de voorbije jaren. De beoogde toename van de globale handhygiënecompliance is bijna gehaald (19,8%) maar de resultaten bevinden zich ver onder het nationaal gemiddelde. Alle beroepsgroepen scoren veel lager dan het nationaal gemiddelde. Er werden door het team ziekenhuishygiëne een aantal verbeterpunten opgesteld om de handhygiëne te verbeteren bij de verschillende beroepsgroepen. (AV) Feedback over controles handhygiëne, registraties van nosocomiale infecties, procedure MRSA, loopt via de hoofdverpleegkundigen. Omdat tijdens de rondgang bleek dat geen van de bevraagde verpleegkundigen op de hoogte was van enige feedback, is het nodig om deze werkwijze te evalueren en bij te sturen. (TK) Binnen het ziekenhuis worden MRSA, Clostridium difficile, en de multiresistente Enterobacteriaceae geregistreerd. De surveillance van MRSA is een retrospectieve laboratoriumgerichte surveillance. Zowel de incidentie als het resistentiecijfer wordt semesterieel geregistreerd. Voor Clostridium difficile wordt naast de registratie ook genotypering gedaan. Voor de multiresistente enterobacteriaceae worden Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae en Escheria coli opgevolgd. Het gaat om retrospectieve laboratoriumgerichte surveillance. (AV) Aan de surveillance van de nosocomiale infecties worden door het team ziekenhuishygiëne verbeteracties gekoppeld. De resultaten van de metingen en de opvolgacties worden onder andere teruggekoppeld in het comité ziekenhuishygiëne en naar de hoofdverpleegkundigen. (AV)

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen AZ Groeninge Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen Dossier Tyco Healthcare prijs voor excellentie in ziekenhuismanagement 2006 Bezinning Inhoudstafel Voorwoord Van vier naar één op papier

Nadere informatie

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen De organisatie en financiering van de ziekenhuizen Anja Crommelynck (Departement Onderzoek en Ontwikkeling, R&D - LCM) Katelijn Degraeve (Medisch-sociale sector In Dialoog, MID) David Lefèbvre (Fédération

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Het model de aantrekkelijke instelling

Het model de aantrekkelijke instelling Het model de aantrekkelijke instelling De aantrekkelijke instelling wordt gedefinieerd volgens drie gemeenschappelijke krachtlijnen: een gemeenschappelijke opdrachtverklaring die gedeeld wordt door de

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

2009 RZST jaarverslag

2009 RZST jaarverslag 2009 RZST jaarverslag inhoud Voorwoord 5 Zorg 6 Departement patiëntenzorg 7 - Oncologisch team 6 - Triagesysteem spoed geeft meest kritieke patiënten voorrang 6 - Elektronisch dispatchbord 6 - Pijnprotocol

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Bijlage 1: Formele opdracht voor het opzetten van risicomanagement in het RTIL

Bijlage 1: Formele opdracht voor het opzetten van risicomanagement in het RTIL Inleiding Bijlage 1: Formele opdracht voor het opzetten van risicomanagement in het RTIL In artikel 3 van de Kwaliteitswet staat aangegeven, dat de zorgaanbieder De zorgverlening op zodanige wijze organiseert,

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud Wat voorafging 3 1 Inleiding 4 2 De werking van het ESF-Agentschap Vlaanderen in 2010 5 3 Strategische en operationele beleidsuitvoering 2010.

Nadere informatie