/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At."

Transcriptie

1 Witteveen water infrastrutuur milieu buw Bs Rijkswaterstaat Diretie Nrd-Brabant Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant f> Or -At A /» // Witteveen+Bs van Twikelstraat 2 pstbus AE Deventer telefn telefax FK310 NB

2 Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant nze referentie RW1369-1/sarg/004 prjetleider ir. H.V. Smuling prjetde Rw prjetdireteur ir. H.R. Buijn status definitief datum 9 deember 2004 autrisatie naam paraaf i 1/ gedgekeurd ir. H.V. Smuling 1 i vi Het kwaliteit management systeem van Wltteveen+Bs is geertifieerd Witteveen+Bs vlgens NEN-EN-ISO 9001 :1994 van Twikelstraat 2 pstbus 233 Wltteveen+Bs 7400 AE Deventer Niets uit dit bestek/drukwerk mag wrden verveelvudlgd en/f penbaar gemaakt dr middel van druk, ftkpie, mirfilm f p welke andere wijze dan k znder telefn vrafgaande testemming van Witteveen+Bs Raadgevende ingenieurs b.v., nh mag het znder een dergelijke testemming wrden gebruikt vr enig ander werk dan waarvr het telefax i s vervaardigd.

3 INHOUDSOPGAVE biz. 1. INLEIDING Aanleiding Leeswijzer 1 2. ALGEMENE VISIE OP DRIPS IN NOORD-BRABANT Inleiding Algemene del van DRIPs Beleid ten aanzien van DRIPs Ontwikkelingen Visie betrkken partijen Cnlusie 7 3. POTENTIELE DRIP-LOCATIES Inleiding Pre-inventarisatie Ptentiele DRIP-laties Verkeerskundige analyse Afweging Geveligheidsanalyse Meest kansrijke DRIPs Uitwerking DRIP-laties BESCHOUWING KANSRIJKE LOCATIES Algemeen Analyse Cnlusies nsistent beleid randen van het studiegebied Berm-DRIPs Clustering van DRIPs Reginaal Beheerplan Aanbevelingen AFKORTINGENLIJST 18 laatste bladzijde 18 bijlagen aantal bladzijden I Ahtergrnd van DRIPs 9 II Overziht interviews 6 III Ptentiele DRIP-laties 5 IV Grafish verziht DRIP-laties 1 V Wegingsriteria 4 VI Resultaten verkeerskundige analyse 6 VII Resultaten geveligheidsanalyse 1 VIII Uitwerking DRIP-laties 10 IX Effet Rutekeuzepanelen 2 X Kstenindiatie DRIPs 2 Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

4 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding Dr Rijkswaterstaat diretie Nrd-Brabant wrdt gewerkt aan een betere bereikbaarheid en benutting van wegen. Onderdeel hiervan is de inzet van vershillende DVM-systemen vr een ptimale benutting van de huidige infrastrutuur waarnder de infrmatievrziening p het hfdwegennet. Ok spelen er een aantal grte infrastruturele prjeten, zals de aanleg van de A59 tussen s Hertgenbsh en Oss en het verbeteren van de drstrming p de rndweg 's-hertgenbsh en randweg Eindhven dr de aanleg van 4x2 rijstrken. Dynamishe Rute Infrmatie Panelen (DRIPs) staan de laatste jaren erg in de belangstelling. Met behulp van DRIPs krijgt de wegbeheerder de mgelijkheid het verkeer te bei'nvleden in het rutekeuzegedrag, en kan de weggebruiker geinfrmeerd wrden ver ngestie f stremmingen. Om alle prjeten en ideeen p een lijn te krijgen is beslten een kepelvisie p te stellen vr DRIPs p rijkswegen in Nrd-Brabant. Hiermee wrdt een basis gelegd vr een gedegen en gestrutureerde visie p het uitbreiden van het arsenaal DRIPs in Nrd-Brabant. In dit rapprt is een aanzet gegeven vr een kepelvisie DRIPs. Hierin is vr Nrd-Brabant een verziht gemaakt van laties waar plaatsing van een DRIP kansrijk is. Het studiegebied wrdt begrensd dr de prviniegrenzen (zie figuur 1). Vervlgens is in dit verziht een rangrde aangebraht middels een multiriteria analyse m de meest kansrijke DRIPs eruit te lihten. Vr iedere latie is bepaald welke funtie een DRIP hier zu kunnen vervullen. Afbeelding 1.1. Kaart Nrd-Brabant 1.2. Leeswijzer Hfdstuk 2 behandelt de algemene visie p DRIPs. Hfdstuk 3 heeft als resultaat een lijst van kansrijke DRIP-laties. Daarte zijn alle mgelijke DRIP-laties krt geanalyseerd. Met behulp van een geveligheidsanalyse is bepaald wat het effet is bij variatie in weging van de riteria. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant d.d. 9 deember

5 Vervlgens wrden de ptentiele DRIP-laties verder uitgewerkt p basis van ksten en effetiviteit. Tt slt zal in hfdstuk 4 een algemene beshuwing wrden gehuden, ver de meest kansrijke laties. Hierbij wrden de meest kansrijke DRIPs gehuden in het liht van diverse meningen die uit een aantal interviews naar vren zijn gekmen. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

6 2. ALGEMENE VISIE OP DRIPS IN NOORD-BRABANT 2.1. Inleiding Het beleid rnd DRIPs wrdt deels weergegeven p het landelijke niveau in de Nta Mbiliteit en p prviniaal niveau vr Nrd-Brabant in het statishe beleidsdeel van het reginaal Beheerplan Drg. In dit hfdstuk zal nader wrden ingegaan p dit beleid en p de ntwikkelingen en de entrale delen van DRIPs. Daar waar mgelijk wrdt dit drvertaald naar tepassing binnen Nrd-Brabant. Daarnaast is p basis van interviews een beeld verkregen ver de visies en speifieke aandahtspunten van betrkken partijen mtrent DRIP gebruik en tepassingen in Brabant. Deze infrmatie leidt tt een aantal belangrijke pijlers mtrent DRIPs, welke in de uiteindelijke afweging meten wrden meegenmen Algemene del van DRIPs Het del en de funties van DRIPs zijn vastgelegd in het dument 'Rihtlijnen vr teksten p DRIPs'. Deze rihtlijnen zijn bindend vr alle direties. In prinipe zijn alle hierin beshreven tepassingen mgelijk ehter binnen de aangewezen pririteitsniveaus. In bijlage I wrdt verder ingegaan p de ahtergrnd van DRIPs. In dit nderzek wrden drie typen DRIPs ndersheiden: rutekeuzepaneel (RKP); enkelrutepaneel (ERP); dubbelrutepaneel (DRP). Per DRIP-type zetten we de mgelijke funties en gebruiksdelen p een rij: Tabel 2.1. Funties en gebruiksdelen per DRIP-type type DRIP funtie gebruiksdelen rutekeuzepaneel een RKP infrmeert ver twee vaste rutes, die bei rute-infrmatie bij files, n (RKP) den van de DRIP naar een gemeenshappelijk eind gevallen, alamiteiten f werk punt (nvergentiepunt) lpen. Dr steeds ver in uitvering beide rutes infrmatie te geven wrdt de passerende autmbilist in staat gesteld een rutekeuze te maken dubbelrutepaneel een DRP infrmeert ver twee f drie vaste rutes, infrmatie ver drstrming (DRP) die ieder een eigen eindpunt hebben. p vershillende rutes tnen van stremmingsteksten enkelrutepaneel een ERP infrmeert ver een vaste rute vanaf de infrmatie ver aanwezigheid (ERP) DRIP tt een welgedefinieerd eindpunt. files, ngevallen, alamiteiten fwiu. infrmatie ver reistijd algemene infrmatie ver evenementen f andere zaken tnen van stremmingsteksten De belangrijkste funtie van DRIPs is mmenteel het infrmeren ver files en ngevallen. In de tekmst meten ze k wrden ingezet bij Gebiedsgeriht Benutten (GGB). De laties zullen hier dan k p afgesteld meten wrden. Het belangrijkste plaatsingsargument is het bieden van een keus aan weggebruikers. tekstkarren Bij speiale gebeurtenissen zals evenementen en werkzaamheden wrden mmenteel tekstkarren ingezet. Dit blijkt een ged middel m weggebruikers te infrmeren en zal in de tekmst dan k tegepast blijven wrden. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

7 reistijden versus filelengte Mmenteel wrden p de DRIPs ng de filelengtes weergegeven maar men is aan het testen met reistijden p DRIPs. Rijkswaterstaat Nrd-Brabant is geinteresseerd in de ntwikkeling van het verstrekken van infrmatie ver reistijden in plaats van filelengtes. nderliggend wegennet De algemene mening is dat k het nderliggend wegennet waar ndig met wrden betrkken bij het verwerken van het verkeer, wat in vereenstemming is met de Arhitetuur vr Verkeersbeheersing (AVB). Dit met ehter wel in verleg met de betreffende wegbeheerders zals de prvinie en gemeenten. Hier zijn wel een aantal vrwaarden aan verbnden. Ten eerste is er het prbleem van de gegevensinwinning. Als er naar een rute wrdt verwezen, met er van die rute k infrmatie wrden ingewnnen. Ok met er vldende apaiteit aanwezig zijn p de betreffende weg. De weg met het extra verkeer wel ged kunnen verwerken. Eveneens zal de bewegwijzering p dergelijke mleidingsrutes meten wrden aangepast Beleid ten aanzien van DRIPs landelijk beleid De Nta Mbiliteit beshrijft de visie p het mbiliteitsbeleid in Nederland. Centraal hierin staat het verbeteren van de bereikbaarheid en vrspelbaarheid van deur tt deur. Ok wrdt stilgestaan bij de verbindingen tussen de enmishe entra. In Nrd-Brabant is het belangrijkste del het verbeteren van de betruwbaarheid van het wegennetwerk. Het infrmeren van de weggebruiker dr DRIPs is een gede methde m die gewenste betruwbaarheid te vergrten. Op grnd van de getnde infrmatie kunnen mensen andere rutes kiezen waardr het fileleed wrdt verzaht. Hiermee kan het wegennet beter wrden benut, wat bijdraagt aan een betere bereikbaarheid. Het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft in 1996 de beleidsnta 'Reisinfrmatie' gepublieerd. Hierin wrden del en strutuur van reisinfrmatie geshetst. Reisinfrmatie werd nadrukkelijk in het NWP ingekaderd als middel m de brede beleidsdelstellingen drstrming, betruwbaarheid en veiligheid te bereiken. Het del van reisinfrmatie dat in de beleidsnta wrdt gefrmuleerd is 'het geven van atuele en betruwbare infrmatie, pdat reizigers vr aanvang van en tijdens hun reis vrtdurend hun keuze kunnen bepalen met betrekking tt tijd, rute en ververmiddel'. Binnen dit kader vallen zwel de nu al bestaande infrmatiemiddelen, zals teletekst, vaste en mbiele DRIPs; maar k in gang gezette ntwikkelingen als RDS-TMC en digital audi bradast (DAB). Het TIC-nept vervult eveneens een ruiale rl. Het Landelijke DRIP-beleid is verwrd in 'Beleidsbeslissing DRIPs' (ministerie Verkeer en Waterstaat, 1998). Hierin staat de visie van V&W p de latiekeuze vr DRIPs, de funtie van DRIPs en de vershijningsvrm van DRIPs. De kern van het verhaal is het effetief en effiient inzetten van DRIPs m de weggebruiker p een begrijpelijke en eenduidige wijze te infrmeren. Rutekeuze wrdt gezien als het belangrijkste argument vr plaatsing van een DRIP. Vr trajetinfrmatie (mfrtverhgend) wrden DRIPs slehts inidenteel gebruikt. beleid in Nrd-Brabant Het mbiliteitsbeleid van Rijkswaterstaat Nrd-Brabant staat beshreven in het statishe beleidsdeel van het reginaal Beheerplan Drg Hierin kmen een aantal speifieke zaken naar vren. Allereerst wrdt gestreefd naar een gebiedsgerihte aanpak van bereikbaarheidsprblemen dr reginale samenwerking. Verder dient de indiatr trajetsnelheid als riterium vr het identifieren van knelpunten en het vaststellen van de ernst van deze knelpunten 1. Ok is er een reginale regelstrategie vastgesteld. De regelstrategie vr de spitsperide staat hiernder weergegeven. ' inmiddels is dit ingehaald dr de nieuwe nrmering uit de Nta mbiliteit. De freeflw-snelheid mag p verbindingen tussen steden en p stedelijke ringwegen met respetievelijk een fatr 1,5 en 2 wrden vershreden. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

8 Afbeelding 2.1. Regelstrategie Nrd-Brabant 2.4. Ontwikkelingen De kmende jaren zullen de bestaande DRIPs veelvuldig gebruikt wrden en de verwahting is dat het aantal DRIPs in Nederland verder zal tenemen. In de afgelpen jaren is gebleken dat de inzet van DRIPs een effetieve maatregel is bij het infrmeren van de weggebruiker. Ok blijkt de rutekeuze van de weggebruiker beinvledbaar, waardr files kunnen wrden verminderd. Mmenteel is het beter benutten van het bestaande wegennet in Nederland een belangrijk nderwerp. Benuttingsmaatregelen zals DRIPs zullen daarm k in tenemende mate wrden ingezet bij het beheersen van het verkeer. Alternatieve ntwikkelingen zals in-ar-systemen zullen DRIPs in de kmende jaren niet kunnen vervangen. DRIP-tepassingen gaan namelijk verder dan individuele systemen. Juist de lletieve infrmatievrziening is bruikbaar bij het p een wenselijke manier infrmeren van de weggebruiker dr de wegbeheerder. Zlang de wegbeheerder de rutekeuze wil bei'nvleden, zijn DRIPs de kmende 10 jaar nntbeerlijk. Ok in Nrd-Brabant den zih steeds meer files vr, en wrdt de vraag naar betere benutting van de wegen grter. De inzet van DRIPs zijn een gede maatregel m verkeersstrmen beter in de hand te huden en de weggebruiker te infrmeren welke rute sneller is. Daarm is het van belang m de inzet van DRIPs uit te breiden Visie betrkken partijen Naast het eerder beshreven algemene beleid ten aanzien van DRIPs zijn er k interviews gehuden met vershillende mensen van Rijkswaterstaat (dienstkringen zijn telefnish benaderd). Met deze interviews is getraht m enerzijds meer inziht te krijgen in de visie van deze partijen mtrent DRIPtepassing in Brabant (VCNL, RWS-NB) en anderzijds gebruik te maken van de praktish lkale kennis (Dienstkringen 's-hertgenbsh, Eindhven, Breda). Deze infrmatie geeft een beeld ver de pririteiten en (n)mgelijkheden van DRIP-tepassingen in het Brabantse netwerk. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

9 Een uitwerking van de interviews is pgenmen in bijlage II Overziht interviews. Hiernder wrdt de infrmatie uit deze interviews samengevat. rutekeuze Alle partijen zijn het er ver eens dat DRIPs vral meten wrden ingezet m weggebruikers een keuzemgelijkheid te bieden vr alternatieve rutes. Dit betekent vrnamelijk dat de DRIPs geplaatst meten wrden vr de knppunten mdat daar aan weggebruikers een keuze kan wrden gebden. Deze meten dan k met name vr belangrijke knppunten wrden geplaatst. Enkelrutepanelen wrden als minder ndzakelijk geaht en meer gezien als mfrtmaatregel. betruwbaarheid In zijn algemeenheid geldt dat het wegennetwerk betruwbaar met zijn (vrspelbare reistijd, rbuustheid). Dr het geven van infrmatie p DRIPs kan hieraan een bijdrage wrden geleverd. Het del en de funties van DRIPs zijn daarbij vastgelegd in het dument 'Rihtlijnen vr teksten p DRIPs'. Deze rihtlijnen zijn ehter bindend vr alle direties. Hierin is beshreven welke funtietepassingen mgelijk zijn met daarbij de pririteitsniveaus. vrwaarden vr plaatsing Gebleken is dat met name het infrmeren van weggebruikers ver alternatieve rutes in geval van files, alamiteiten/ngevallen f werk in uitvering, als belangrijkste funtie wrdt gezien. In de afweging spelen k ngevalkansen p rutes een rl. Hewel DRIPs k gebruikt wrden vr het tnen van mtt's is pvallend dat de Dienstkringen dit niet ndzakelijk ahten aangezien deze mtt's weggebruikers nndig afleiden. Er is verdeeldheid ver wat de belangrijkste argumenten zijn m DRIPs te plaatsen. De afdeling RBV wil ze vrnamelijk rnd de grte steden, de VC-ZN ziet vrnamelijk nuttig bij WIU en evenementen, terwijl VC-NL met name de verbindingen met de randstad, Antwerpen en Kdln belangrijk vindt. nderliggend wegennet Alle partijen staan psitief tegenver het gebruik van het nderliggend wegennet. Er wrden ehter wel een aantal eisen gesteld: er met vldende apaiteit beshikbaar zijn; er met afstemming plaatsvinden met de lale wegbeheerders; er met vldende inwinningsmgelijkheden zijn. reistijden De vrkeur gaat uit naar het weergeven van reistijden in plaats van filelengtes. Mmenteel wrdt hier in vershillende regi's (ng niet in Nrd Brabant) nderzek naar gedaan. Aangezien het tnen van reistijden ng niet adequaat mgelijk is, is het van belang de ntwikkelingen te blijven vlgen. shaalniveau Een belangrijk argument vr plaatsing van DRIPs is de keuzes p welk niveau (en laties) er gestuurd wrdt. Hewel de VCNL breder kijkt dan alleen het reginale en lkale verkeer in Nrd-Brabant zijn een aantal aspeten van belang namelijk: Het bepalen van de belangrijkste rridrs (wegen) in het netwerk. In Brabant zijn dit met name de A16, A58, A2, A27.A59 en A67; Het bepalen van de alternatieve rutes vr deze rridrs; Een vergelijking met de priritering uit de regelstrategie; Het bepalen van de rbuustheid van de alternatieve rutes. De inzet van DRIPs als managementsysteem waarbij weggebruikers vraf via bepaalde rutes wrden gestuurd (als apaiteitsbenutting van bepaalde wegvakken) wrdt niet als kansrijk gezien. Hiermee wrdt bedeld dat verkeer p basis van een vrspelling antiiperend naar een andere rute wrdt verwezen. Hierbij wrdt het verkeer als het ware valse infrmatie vrgehuden en tast daardr de Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

10 betruwbaarheid en gelfwaardigheid van DRIPs aan. Het geven van rute-infrmatie p zih leidt ehter wel tt een natuurlijk evenwiht dat als netwerkptimum kan wrden beshuwd. kansrijke laties De DRIPs rnd Eindhven wrdt dr alle partijen als wenselijk geaht, wanneer er vereenstemming bereikt kan wrden met de gemeente. Bvendien met er wrden bepaald f de stelijke ring k in het netwerk meegenmen kan wrden. Bij Hiplder is men het er ver eens dat de rutes rihting Ridderkerk interessant is, maar er met ng vereenstemming kmen f dit haalbaar is. De vraag is f er hier dan een tweede DRIP met wrden geplaatst, f dat de huidige DRIP p een andere wijze wrdt ingezet. Hierver zijn de meningen ng verdeeld. De DRIP bij Klaverplder wrdt als minder kansrijk geaht. Er wrdt met name vraagtekens geplaatst bij de mvang van de ptentiele delgrep. RBV, VC-NL en dienstkring Breda zien DRIPs bij Batadrp en de Hgt rihting Antwerpen in het kader van het CrssBarderManagement wel zitten. Ok hierbij is ehter de vraag f de delgrep wel vldende mvang heeft. De DRIP bij Girle heeft het prbleem dat hier gebruik met wrden gemaakt van prviniale wegen waar weinig aansturingsmgelijkheden vr DRIPs zijn. De rute wrdt wel als lgish gezien, maar de vraag is f deze DRIP k praktish haalbaar is Cnlusie De inzet van DRIPs als infrmatiesysteem wrdt vanuit de vershillende beleidsniveaus gezien als effetieve maatregel vr een betere benutting van het wegennet. Hewel de ntwikkelingen elkaar in snel temp pvlgen, zullen DRIPs als lletief infrmatiesysteem de kmende jaren hun funtinaliteit behuden. Ok gezien de tenemende verkeersdrukte in Brabant, de ervaringen met de huidige DRIPs en de mgelijkheden binnen het Brabantse netwerk, maken een uitbreiding van DRIPtepassingen tt een belangrijk speerpunt. Uit het gpunt van lletieve infrmatiebehefte valt te vrzien dat in de kmende jaren DRIPs niet verbdig raken. Ok in-ar-systemen zullen vrlpig de DRIPs niet verdrijven. Enerzijds is de garantie dat iedere weggebruiker een geavaneerd in-ar-systeem heeft niet te geven, anderzijds zal de wegbeheerder behefte huden aan een infrmatiemedium dat geheel tt zijn beshikking staat en k enigszins sturend kan wrden ingezet. In bijlage I wrdt verder ingegaan p de ahtergrnd van DRIPs. Belangrijke aandahtspunten welke in de afweging mtrent DRIP tepassingen meten wrden meegenmen zijn als vlgt samen te vatten: het belangrijkste argument is vergrting van de betruwbaarheid van het wegennetwerk; DRIPs meten weggebruikers een alternatief/keuzemgelijkheid kunnen bieden vr de belangrijkste rridrs in Brabant funtie van DRIPs is infrmeren ver files, WIU en ngevallen; apaiteit van de alternatieve rutes met tereikend zijn; tekmst meer inzetten bij GGB; nderliggend wegennet gebruiken waar ndig. De bvenstaande aandahtspunten dienen als een kwalitatieve beslissing te wrden meegenmen in de uiteindelijke afwegingen mtrent de DRIP tepassingen. In de vlgende hfdstukken wrdt een bjetieve vergelijking gemaakt van de meest kansrijke en effetieve DRIPs wat uiteindelijk leidt tt een ttaalverziht waarin beide aspeten wrden meegenmen. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

11 3. POTENTIELE DRIP-LOCATIES 3.1. Inleiding In dit hfdstuk wrdt nader ingegaan p alle ptentiele DRIP-laties welke p basis van een analyse vervlgens zijn gerangshikt. Basis hiervr vrmt een lijst van alle ptentiele laties waar een DRIP mgelijk zu kunnen zijn. Uiteindelijk zijn uit de analyse een aantal rutekeuze DRIPs en enkel- en dubbelrutepanelen gekmen die als meest kansrijk wrden geaht Pre-inventarisatie De vlgende srten laties zijn geinventariseerd: knppuntlaties (zwel vr als na een knppunt); aansluitingen; belangrijke teleidende wegen. Al deze laties zijn nderzht vr alle rijkswegen in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Nrd- Brabant, en de belangrijkste verige wegen. Bij de inventarisatie is rekening gehuden met de aanleg / uitbreiding van een aantal wegen, zals de A50. Er wrdt niet gekeken naar DRIP-laties die buiten het studiegebied liggen. Vr elke latie is bekeken welk srt DRIP er geplaatst zu kunnen wrden: Een rutekeuzepaneel, enkelrutepaneel f dubbelrutepaneel. Uit de pre-inventaristatie is een lijst van bijna 200 laties ntstaan waar DRIPs geplaatst zuden kunnen wrden Ptentiele DRIP-laties Van de lijst met alle mgelijke laties (het resultaat van de pre-inventarisatie) is dr Witteveen+Bs, in verleg met Rijkswaterstaat Nrd-Brabant, een seletie gemaakt. De laties die zijn kmen te vervallen waren kansls vanwege een f meerdere van nderstaande redenen: er is zelden enige vrm van ngestie; de delgrep (dat deel van het verkeer dat gefailiteerd wrdt dr de DRIP) is te klein; de afstand waarver gei'nfrmeerd zu wrden is te grt m betruwbare vrspellingen te kunnen den. Dr deze seletie zijn 156 ptentiele laties vergebleven (zie bijlage III Ptentiele DRIP-laties). Op een aantal laties zijn meerdere srten DRIPs mgelijk. Het betreft dan vrnamelijk de Rutekeuzepanelen (RKPs) die kunnen wrden gewisseld met een dubbelrutepaneel (DRP) en vie versa. Om de weggebruiker p deze laties niet te nfrnteren met twee krt na elkaar geplaatste DRIPs (m dubbelingen te vrkmen), dient uiteindelijk per latie een keuze gemaakt te wrden vr een funtie (RKP f DRP). Daarbij heeft in de regel een RKP de vrkeur bven een DRP, mdat dr het bieden van een keuze een RKP meer invled heeft p het wegverkeer. Resultaat van deze fase is een lijst van 156 ptentiele DRIP laties die nader nderzht zijn dr middel van een verkeerskundige analyse. Een grafish verziht van de DRIP laties is weergegeven in bijlage IV Grafish verziht DRIP-laties Verkeerskundige analyse Om een gede vergelijking mgelijk te maken zijn kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken van de rutes waarver de betreffende DRIP infrmeert verzameld. Deze kenmerken zijn: reikwijdte van de infrmatie; priritering vlgens de regelstrategie; filezwaarte p de rutes waarver gei'nfrmeerd wrdt; frequentie van filevrming p de rutes waarver gei'nfrmeerd wrdt; grtte van de delgrep; mrijfatr vr alternatieve rutes (alleen vr RKPs); tepasbaarheid tijdens evenementen en Werk In Uitvering. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

12 Deze kenmerken vrmen de basis vr de riteria waarmee de ptentiele DRIP-laties nderling wrden vergeleken. Een uitwerking van deze riteria staat weergegeven in bijlage V Wegingsriteria. In hfdstuk 5 wrden de hgst srende laties ng verder uitgewerkt p basis van realiseerbaarheid en een ksten-batenanalyse Afweging Op basis van de hiervr genemde riteria zijn de DRIP-laties berdeeld, met als del het aangeven van een rangrde van de ptentiele DRIP-laties. Hierbij is een aparte rangshikking gemaakt vr de rutekeuzepanelen en de enkel- en dubbelrutepanelen. De riteria priritering, filezwaarte, frequentie, delgrep en evenementen/wiu zijn vr alle DRIP-laties gebruikt. Daarnaast is vr de rutekeuzepanelen de reikwijdte en mrijfatr gebruikt. uitgangspunten Er zijn vershillende uitgangspunten waarmee riteria nderling wrden afgewgen. Dit kan wrden verdeeld in drie grepen: files: waar den zih het vaakst en het langst files vr; werk in uitvering: waar wrdt gewerkt aan de weg; betruwbaarheid: waar zijn de meest nverwahte verstringen. De eerste rihting is gebaseerd p de aanname dat DRIPs daar meten wrden geplaatst waar de meeste files zih vrden. Op deze laties is het wegennet het zwaarst belast en kan een alternatieve rute de meeste winst pleveren ten aanzien van vertuigverliesuren. Het nadeel hiervan is dat deze laties vaak bekend zijn, mdat hier de reguliere files staan. Infrmatie ver het feit dat hier file staat, kan hierdr verbdig zijn. Een ander uitgangspunt is dat DRIPs daar meten wrden geplaatst waar aan de weg gewerkt wrdt. Hier wrdt het verkeer vaak gedurende een lange tijd gehinderd dr de wegwerkzaamheden. Dr DRIPs kan de weggebruiker hierver gei'nfrmeerd wrden. Het nadeel is dat k deze laties naar verlp van tijd bij de weggebruiker bekend zullen zijn, waardr het bieden van infrmatie weinig tegevegde waarde kan hebben. Ok hebben wegwerkzaamheden een bepaalde drlptijd, waardr de laties niet effetief zijn vr de lange termijn. Het vrdeel is dat juist p laties met wegwerkzaamheden sprake kan zijn van nvrspelbare situaties, waardr DRIP-infrmatie juist wel gewenst is. Het laatste uitgangspunt is betruwbaarheid welke k in de Nta Mbiliteit sterk naar vren kmt. Vanuit deze invalshek zuden DRIPs daar meten wrden geplaatst waar zih bijvrbeeld vaak ngevallen vrden. Ok kan er gedaht wrden aan trajeten waar zih inidenteel zware files vrden. DRIP-infrmatie is juist p dergelijk laties wenselijk. Het nadeel is ehter dat het meilijk is te bepalen waar deze laties zijn. Bvendien valt er p deze laties p jaarbasis relatief weinig winst te halen ten aanzien van vertuigverliesuren. In verleg met de pdrahtgever (afdeling AIC van Rijkswaterstaat Nrd-Brabant) is beslten m het zwaartepunt bij files te leggen. Dit is de meest bjetieve invalshek m de nrete effeten in beeld te krijgen. Hiermee kmen k de baten van DRIPs het best naar vren. Aan de hand hiervan zijn per DRIP-type de wegingsfatren bepaald. De belangrijkste riteria wrden hiermee filezwaarte, filefrequentie en priritering. Overige riteria, waarnder WIU, wrden als minder leidend beshuwd. Er wrdt dus vanuit gegaan dat de DRIPs daar meten wrden geplaatst waar het verkeer het meest vastlpt. Inidentele laties zijn minder relevant. Dit geldt k vr laties met Werk In Uitvering, aangezien dit p de lange termijn geen struturele prbleemlaties zijn. De reikwijdte van een DRIP wrdt meegenmen als een aanvullend riterium. Dit leidt tt de wegingsfatren zals in de vlgende tabel staan weergegeven. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

13 Tabel 3.1. Wegingsfatren rutekeu- riterium gewiht enkele en dubbele riterium gewiht zepanelen rutepanelen filezwaarte 20 % frequentie 20 % priritering 20 % mrijfatr 15 % evenementen/wiu 10 % delgrep 10 % reikwijdte 5 % filezwaarte 25 % frequentie 25 % priritering 25 % evenementen/wiu 12,5% delgrep 12,5% Per DRIP-latie is een gewgen gemiddelde bepaald van de riteria die hierbven beshreven zijn. De resultaten van de verkeerskundige analyse en de ntstane rangshikking zijn pgenmen in bijlage VI Resultaten verkeerskundige analyse. Er wrdt pgemerkt dat als vr een ander uitgangspunt gekzen wrdt en dus andere wegingsfatren, het mgelijk is dat de rangshikking anders wrdt. Dit effet is niet nderzht Geveligheidsanalyse Dr de verkeerskundige analyse is een rangshikking ntstaan. Omdat deze rangshikking gebaseerd is p wegingsfatren is een geveligheidsanalyse gedaan. Daarin is vr ieder riterium de wegingsfatr gevarieerd. In bijlage VII is de geveligheidsanalyse grafish weergegeven en verder tegeliht. Algemeen kan ehter wrden gesteld dat de tp 15 bij de geveligheidsanalyse redelijk nstant blijft. Alleen wanneer Werk In Uitvering extra zwaar wrdt meegenmen zijn er kleine vershuivingen zihtbaar. Dit leidt ehter niet tt een herverweging van de tp 15. Wanneer ehter duidelijk vr een andere set wegingsfatren wrdt gekzen, zals WIU, dan kan het zijn dat de rangrde vlledig wijzigt. In dat geval zullen de berekeningen pnieuw meten wrden gemaakt Meest kansrijke DRIPs Uit de lijst van 156 ptentiele DRIP-laties die zijn gesrteerd p rangrde zijn in verleg met de afdeling AIC de hgst srende DRIPs geseleteerd vr verdere uitwerking. Bestaande DRIPs zijn hierbij niet meegenmen. De lijst is aangevuid met een aantal DRIPs die in het Reginaal Beheerplan zijn genemd. In tabel 3 zijn de gekzen RKPs in de vlgrde van hge rangshikking naar lage rangshikking weergegeven. De RKPs hebben ieder een uniek nummer afkmstig uit de pre-inventarisatie. DRIPs die een zelfde nummer hebben (maar een andere letter) staan p dezelfde latie. Z is het mgelijk dat er meerdere RKPs p een latie kunnen staan (bijvrbeeld bij knppunt Batadrp), f dat er behalve een RKP k een DRP mgelijk is p die latie. Omdat ver vershillende rutes gei'nfrmeerd wrdt kunnen DRIPs die p een latie staan uiteenlpende sres in de rangshikking hebben. Z staat DRIP 7 veel hger in de rangrde dan DRIP 7a. Dit kmt mdat DRIP 7 ver meer rutedelen (met meer verkeer) infrmeert dan DRIP 7a. Waar DRIP 7 infrmeert ver de rute tussen Hiplder en Ridderkerk, infrmeert DRIP 7a ver de rute tussen Hiplder en Galder. Een grafish verziht van de DRIP laties is weergegeven in bijlage IV Grafish verziht DRIPlaties. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

14 Tabel 2.2. Meest kansrijke RKPs rang nr. deelnetwerk weg van knpp. naar knpp. sre 1 7 Znzeel-Hip.-Grinhem-Ridderkerk A59 N Hiplder Ridderkerk 3, Znzeel-Hip.-Grinhem-Ridderkerk A17/A59 z Klaverplder Grinhem 3, Ring Eindhven A2 w Ekkersweijer Leenderheide 3, b Ring Eindhven A58 z Batadrp Leenderheide 3, a Eindhven-Antwerpen A58 N Batadrp Antwerpen 3, Ring Eindhven N265 W afr. Sn De Hgt 3, Ring Eindhven A67 N Leenderheide Batadrp 3, a Eindhven-Antwerpen A2/A67 N De Hgt Antwerpen 3, a Waalwijk-Girle-Hintham-Empel A58 z afr. Girle Empel 3, Ring Eindhven A2 0 Leenderheide Batadrp 3, a Znzeel-Hip.-Grinhem-Ridderkerk A27 0 Hiplder Ridderkerk 3, Hiplder-Empel-Deil-Grinhem A2 0 Empel Grinhem 3, b Klaverp.-De Stk - Prineville-Znzeel A58 De Stk Znzeel 3, De Baars-Batadrp-Ekkersweijer-Vught A58 Z De Baars Vught 3,40 aanvu Ming vanuit Reginaal Beheerplan 31 26b De Baars-Batadrp-Ekkersw.-Vught A2 w Empel Batadrp 3, b Vught-Ekkersweijer-Oss-hintham A58 z Ekkersweijer Oss 3, a De Baars-Batadrp-Ekkersw.-Vught A2 0 Batadrp De Baars 2, b De Baars-Batadrp-Ekkersw.-Vught A2 0 Batadrp Vught 2, Sabina-Klaverp.-Ridderkerk-Vaanplein A17 0 Nrdhek Ridderkerk 1,94 In tabel 3 zijn de DRPs en de ERPs pgenmen die in het vlgende hfdstuk verder zullen wrden uitgewerkt. Tabel 3.3. Meest kansrijke DRPs en ERPs type weg van knppunt naar knppunt(en) sre 12a DRP A58 Z knp. Batadrp Sn Leenderheide ERP A67 N Leenderheide De Hgt 4,25 56b DRP A58 N knp. Batadrp grens Hazeldnk 13b DRP A67 Z knp. De Hgt Sn grens De Beerze Leenderheide 57b DRP A2/A67 N knp. De Hgt grens Hazeldnk grens De Beerze ERP A2 W Vught Ekkerswijer 3,43 ERP A16 W Klaverplder Znzeel 3,38 ERP A2 O Hintham Empel 3,25 ERP A2 O Vught Hintham 3,25 In nderstaande tabel zijn de bestaande DRIPs weergegeven. Dit geeft een gede vergelijking met de kansrijke nieuwe DRIP-laties. Het wrdt duidelijk dat de bestaande DRIPs k hg sren. Tabel 3.4. Bestaande DRIPs rang nr. deelnetwerk type weg van knpp. naar knpp. sre 4 10b Klaverplder-Prineville- DRP A58 Z Prineville Klaverplder 3,77 Galder Galder 9 6 Ring Breda RKP A58 N Annabsh Znzeel 3, a Ring Breda RKP A27 W Hiplder Galder 3, a Ring Breda RKP A59 N Hiplder Galder 3, Ring Breda RKP A16 O Galder Hiplder 3, Ring Breda RKP A16 W Klaverplder Antwerpen 3,21 4,80 4,04 3,98 3,96 Wltteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

15 3.6. Uitwerking DRIP-laties De geseleteerde DRIP-laties wrden verder uitgewerkt. Deze uitwerking is te vinden in bijlage VIII. Hierbij gaan we in p de effetiviteit van met name de RKPs. De mgelijk te halen winst in vertuigverliesuren wrdt bepaald en hiermee de mgelijke maatshappelijke kstenbesparing per jaar. Vr de berekeningsmethdiek van het bepalen van deze twee aspeten wrdt verwezen naar bijlage IX Effet Rutekeuzepanelen. Deze berekeningsmethdiek is erg glbaal. De waarden van de weergegeven vertuigverliesuren en maatshappelijke kstenbesparing meten derhalve wrden gezien als shattingen die gebruikt kunnen wrden als nderlinge vergelijking. Het geeft een indiatie van rdegrtte met een nnauwkeurigheid tt ruim 50 %. Dit wrdt verrzaakt drdat er een grt aantal aannamen zijn gedaan. Ok wrdt ingegaan p de realiseerbaarheid van de DRIPs en wrdt een indiatie gegeven van de ksten van de DRIPs. De uitwerking hiervan is te vinden in bijlage X Kstenindiatie DRIPs. In dit ksten verziht wrdt k aangegeven wat de vermindering van ksten is dr dubbeltellingen. Eveneens geven we een indiatie van de verwahte effeten p het nderliggend wegennet. Tt slt wrden per latie mgelijk verige pvallende zaken tegeliht. ksteneffiientie RKPs De ksten van de plaatsing van een RKP kan wrden uitgezet tegen de verwahte maatshappelijke kstenbesparing per jaar. Aan de hand hiervan ntstaat nderstaande grafiek. Deze grafiek geeft een indiatie van de ksteneffiientie van RKPs. De laties linksbven in de grafiek zijn het meest ksteneffetief en rehtsnder het minst. Rutekeuzepaneel 7 heeft de laagste ksten, mdat hier gebruik wrdt gemaakt van een bestaande DRIP. Hier met ehter een keus gemaakt wrden, f de funtie van deze DRIP gewijzigd kan wrden. Wel dient pgemerkt te wrden dat de ksten per individuele DRIP aangegeven zijn. Dr het plaatsen van DRIPs met een nderlinge samenhang zullen de ksten relatief lager liggen. Het abslute effet p de maatshappelijke ksten kan hierdr ehter per DRIP k lager wrden. Wanneer een luster van DRIPs wrdt geplaatst, zullen deze nderling elkaar bei'nvleden. Het psitieve effet van de ene DRIP kan namelijk het effet van de andere DRIP negatief bei'nvleden. Bvendien is het mgelijk dat dr de inzet van DRIPs de verkeerssituatie steeds dihter bij het netwerkptimum kmt te liggen, waardr elke nieuwe DRIP minder nett effet heeft. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

16 Tabel 3.5. Overziht ksten/maatshappelijke ksten D_ OC t v In :=* O 1_ 0) 3 Q. <U Q. «1 ra E a> E Realisatieksten (eur's) Ten aanzien van de ksten is er veral uitgegaan van DRIPs die wrden geved met infrmatie van mnitringssystemen. Wanneer er geen mnitring aanwezig is p de bewuste rutes, is het mgelijk te kiezen vr een bermdrip waarbij de tekst handmatig met wrden ingeverd. Dit heeft als nadeel dat de DRIP minder snel ingezet kan wrden. Dergelijke DRIPs liggen ten aanzien van realisatieksten wel lager dan de reguliere DRIPs. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

17 4. BESCHOUWING KANSRIJKE LOCATIES In hfdstuk 3 zijn de meest kansrijke DRIP-laties bepaald aan de hand van een set bjetieve en kwantitatieve riteria. In verleg met Rijkswaterstaat Nrd-Brabant zijn aan deze lijst een aantal ptentiele DRIP-laties tegevegd, die in het Reginaal Beheerplan wrden genemd. Vervlgens zijn deze kansrijke laties verder uitgewerkt. Dit slthfdstuk vegt de bjetieve vergelijking van de laties samen met de visie die binnen Nrd-Brabant aanwezig is. Dit resulteert in een aantal nlusies en aanbevelingen Algemeen Het belangrijkste bij de plaatsing van DRIPs in Brabant is vergrting van de betruwbaarheid van het wegennetwerk. Het is van belang dat ze in geval van alamiteiten mleidingsrutes kunnen weergeven. Er is een sterke vrkeur vr Rutekeuzepanelen, mdat deze geriht zijn p het bieden van alternatieve rutes. Enkel- en Dubbel Rutepanelen hebben meer een mfrtfuntie, waardr ze minder effet hebben en relatief kstbaar zijn. De pririteit ligt in Nrd-Brabant p reginaal niveau rnd de belangrijkste rridrs in het netwerk. DRIPs zijn maatregelen die nuttig zijn in het kader van Gebiedsgeriht Benutten. Daar waar ndig zal k het nderliggende wegennet meten wrden gebruikt als alternatieve rute. Dit met dan wel ged wrden afgestemd met de betrkken partijen Analyse Per deelgebied wrdt een beeld geshetst van de inzet van de meest kansrijke DRIPs. ring Eindhven De intensiteiten p de ring van Eindhven zijn relatief erg hg en er zijn regelmatig lange files. In de regelstrategie van Nrd-Brabant zijn de wegen hg gepririteerd. De mbinatie van deze fatren maakt dit een gede latie m DRIPs te plaatsen. De verwahting is wel dat het aantal files hier in de tekmst minder zal wrden dr de pening van de spitsstrken en de mbuw naar 4x2 rijstrken. Het belangrijkste prbleem van het plaatsen van DRIPs rnd Eindhven ligt bij de realiseerbaarheid. Om de ring te sluiten zal k de stelijke ring van Eindhven meten wrden betrkken bij de verwijzingen naar alternatieve rutes. Dit deel van het wegennet bestaat uit drgaande stedelijke wegen. Het is daar lastig m een indiatie te geven van filelengte. De definitie zals die p autsnelwegen geldt (snelheid lager dan 50 km/u), is hier immers niet tepasbaar. Ok is het ndersheid tussen file en een wahtrij vr een VRI niet eenvudig vast te stellen. In prinipe biedt het tepassen van reistijden hier een plssing. Dit vraagt ehter zwel p de rijksweg als p het nderliggend wegennet ng verdere ntwikkeling en daarmee tijd. Vr het stedelijk deel van de ring is ng nvldende n-line infrmatie beshikbaar m reistijden te berekenen. Aanleg van meetinfrastrutuur en datammuniatie-infrastrutuur (bv. VICnet) is kstbaar. Ok de afstemming met betrkken partijen is hier van belang. Vr het betrekken van de stelijke ring van Eindhven bij het bieden van alternatieve rutes, zal verleg met de regi meten plaatsvinden m te zrgen vr vldende draagvlak. Er zal dan vereenstemming meten zijn ver het gebruik van de stelijke ring dr drgaand verkeer. Aangezien er weinig restapaiteit p de ring is, kan dit ervr zrgen dat deze hele ring dihtslibt. alternatieve plssingen Het infrmeren ver filelengtes p de Eindhvense ring is lastig en geeft geen adequaat beeld. Het weergeven van reistijden kan dit prbleem plssen. Een andere mgelijkheid is m de stelijke ring niet te betrekken in de DRIP-strategie en slehts ver het rijkswegennet te infrmeren. In plaats van RKPs meten dan DRPs wrden neergezet p de 'aanrijrutes', zals bij Batadrp, Ekkerswijer en de Hgt. Een DRP ligt hier qua tepassing heel diht tegen een rutekeuzepaneel aan. Met name de weggebruikers met het entrum als bestemming kunnen hun Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

18 rutekeuze laten bei'nvleden dr infrmatie ver beide rutes. Bij grte vertragingen zal men kiezen m het entrum p een andere wijze te benaderen. Bvendien kunnen in het geval van alamiteiten de DRPs alsng naar de stelijke ring als alternatieve rute verwijzen. Hiplder Bij Hiplder staan al twee DRIPs (latie 7 en 8). Beide zijn geriht p nvergentiepunt Galder. In de analyse kmt het RKP rihting Ridderkerk (7) als erg kansrijk naar vren. De huidige RKPs kunnen ehter niet k deze rutes tnen, aangezien dubbelgebruik niet mgelijk is. Vr weggebruikers wrdt de situatie dan nduidelijk en dit is nwenselijk. Hier zal dus een keuze meten wrden gemaakt vr welke delgrep je de DRIPs wil inzetten. De keuze kan gemaakt wrden p basis van tijdstip en/f pririteit. Bijvrbeeld in de htendspits vanwege grte wn-werk relatie RKP inzetten vr rutes rihting Rtterdam en in de middagspits RKP inzetten p de ruit Breda. In alamiteitensituaties gaat pririteit naar het netwerk waar het inident zih vrdet. Aanvullend nderzek kan duidelijkheid sheppen ver de vraag welke tepassing het meeste effet heeft. Op basis van een 'seleted-link-analyse' en een mdelberekening kan wrden bepaald he grt de vershillende delgrepen zijn, en wat mgelijk het effet is. alternatieve plssing Een mprmis is het plaatsen van een drie-dubbel rutepaneel. Deze zal dan geriht meten zijn p de drie rihtingen: Grinhem, Znzeel en Annabsh. Op een drieregelige DRIP is het mgelijk deze infrmatie te tnen. Hierdr bedien je alle delgrepen met vldende infrmatie ver de rute tt het eerstvlgende knppunt. Klaverplder De DRIP bij Klaverplder met als nvergentiepunt Grinhem (2) srt k hg in de analyse. De reden hiervr is dat p beide rutes zih vaak lange files vrden. Bvendien zijn beide rutes nageneg even lang, waardr ze gede alternatieven vr elkaar vrmen. Uit de interviews kmt ehter naar vren dat in deze mgeving de nadruk met liggen p het netwerk rnd Breda. Dit wrdt namelijk als de 'knieshijf van Brabant gezien. Men heeft bedenkingen ver de mvang van de delgrep met als bestemming Grinhem. Aanvullend nderzek zu hier uitsluitsel kunnen geven ver de vraag f deze DRIP vldende effet zu hebben. Eindhven-Antwerpen Op dit mment wrdt uit het gpunt van CrssBrderManagement al infrmatie verstrekt ver rutes rihting Antwerpen. Op dit mment is er ehter ng niet duidelijk f dit k het gewenste effet heeft. Deze twee laties (56a en 57a) wrden ehter in het netwerk wel als kansrijk gezien. Girle Ok deze latie (55a) srt hg in de analyse. Ok dr een aantal betrkken partijen wrdt deze latie als kansrijk gezien. Het is qua mvang een ideaal netwerk, waarbij de lengte van beide rutes vergelijkbaar zijn. De rute via de N65 is hg gepririteerd, waar bvendien regelmatig lange files staan. Deze DRIP maakt ehter wel gebruik van niet-autsnelwegen (N65 en N261) waarp zih k VRIs bevinden. Hierdr is het niet mgelijk m p eenduidige wijze p filelengte te sturen. Hier zullen dan reistijden meten wrden getnd. Ok p deze latie is afstemming ndig met de betrkken partijen. De Baars - Batadrp - Vught In het Reginaal Beheerplan wrden DRIPs p de ruit De Baars - Batadrp - Vught genemd. In de bjetieve vergelijking in hfdstuk 3 blijkt dat deze DRIPs minder hg sren dan veel andere DRIPs. Het nett effet zal hier dus lager zijn. Dat wil alleen niet zeggen dat deze laties minder kansrijk zijn. In het beheerplan maken ze nderdeel uit van een grter geheel, waardr ze k vanuit dit perspetief meten wrden beshuwd. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

19 4.3. Cnlusies Bij het dripen van het prjet zijn een aantal zaken en zienswijzen naar vren gekmen. In deze paragraaf zal hierp wrden ingegaan en zullen een aantal aanbevelingen wrden gedaan nsistent beleid Om te kmen tt een afgewgen keus vr de plaatsing van nieuwe DRIPs is het van belang dat er nsistentie bestaat ver het beleid. Op dit mment is er in Nrd-Brabant geen eenduidig beleid p het gebied van DRIPs. Om te bepalen vr welke laties het meeste draagvlak bestaat, zal eerst het ahterliggende beleid dr alle partijen meten wrden gedragen. Er zijn vershillende uitgangspunten waar het DRIP-beleid p gebaseerd kan zijn. Dit kan wrden verdeeld in drie grepen: files: waar den zih het vaakst en het langst files vr; werk in Uitvering: waar wrdt gewerkt aan de weg; betruwbaarheid: waar zijn de meest nverwahte verstringen. In dit nderzek is gekzen vr de frequente aanwezigheid van files als uitgangspunt. De gekzen set wegingsfatren bij de riteria is hieraan gekppeld. Het is gebleken dat een aantal partijen vraagtekens zetten bij de gekzen set riteria. Z ziet de VCZN bijzndere gebeurtenissen zals WIU en evenementen als belangrijkste uitgangspunt. Het landelijke beleid, beshreven in de Nta Mbiliteit, gaat juist meer uit van de betruwbaarheid van reistijden en aepteert de vertraging dr reguliere files. Zlang er geen vereenstemming is tussen de vershillende partijen binnen RWS Nrd-Brabant ver de belangrijkste uitgangspunten, zal er disussie blijven ver welke DRIPs het meest kansrijk zijn. Op het mment dat er vereenstemming is ver de uitgangspunten wrdt aangeraden m met een nieuwe set wegingsfatren de laties ng een keer dr te rekenen randen van het studiegebied Er is niet gekeken naar DRIP-laties die buiten het studiegebied liggen. Th kunnen er een aantal laties zijn die mgelijk wel degelijk kansrijk zijn, zals bij knppunt Deil en Ridderkerk. Deze vallen dan wel buiten het beheersgebied, maar kunnen vr Nrd-Brabant erg nuttig zijn bij het reruten van verkeer. Er wrdt dan k aanbevlen deze laties in een vervlgnderzek mee te nemen Berm-DRIPs Bij de besluitvrming ver de latiekeuze van DRIPs, is het raadzaam een afweging te maken tussen de infrmatieverstrekking van DRIPs. Met name p de trajeten waar geen mnitring aanwezig is, kan gedaht wrden aan DRIPs waar uitsluitend handteksten p geplaatst kunnen wrden. Deze berm- DRIPs kunnen wrden vergeleken met tekstkarren, maar zijn alleen latiegebnden. Dit type DRIP heeft lagere realisatieksten. De getnde infrmatie kan ehter niet dynamish wrden gegenereerd, maar zal handmatig meten wrden ingeverd. Het duurt hierdr langer m te antiiperen p een veranderende verkeerssituatie. Ze zijn met name geshikt vr laties waar wegwerkzaamheden plaatsvinden f zih vaak inidenten vrden. Er zal dus vanuit een finanieel gpunt een keus gemaakt meten wrden ver he de DRIP wrdt aangestuurd. Dit is afhankelijk van de speifieke latie en welk del men met deze DRIP vr gen heeft Clustering van DRIPs Bij de plaatsing van DRIPs kan k verwgen wrden m te werken in een lusterverband. Hierbij wrdt pgemerkt dat in de effetbepaling van dit nderzek is gewerkt met individuele DRIPs. Het effet van DRIPs nderling p elkaar is hierbij niet meegenmen. Wanneer een luster van DRIPs wrdt geplaatst, zullen deze nderling elkaar bei'nvleden. Het nett effet per DRIP zal hierdr lager kunnen kmen te liggen. Het psitieve effet van de ene DRIP kan namelijk het effet van de andere DRIP Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

20 negatief bei'nvleden. Bvendien is het mgelijk dat dr de inzet van DRIPs de verkeerssituatie steeds dihter bij het netwerkptimum kmt te liggen, waardr elke nieuwe DRIP minder nett effet heeft Reginaal Beheerplan Er zal een keus meten wrden gemaakt he m te gaan met de DRIP-laties die genemd zijn in het Reginaal Beheerplan. Deze DRIPs sren bjetief gezien lager dan een aantal andere DRIPs. Th is het van belang deze DRIPs wel mee te nemen. In het kader van het beheerplan hebben ze namelijk een funtie meegekregen in het ttale netwerk beleid. Wanneer deze shakels ntbreken, kan dit ten kste gaan van behalen van het del van het beleid Aanbevelingen Hiernder vlgt een psmming van de belangrijkste aanbevelingen: er zal vereenstemming meten kmen in het te vlgen beleid. Pas dan kan de keus wrden gemaakt welke DRIPs wel en niet meten wrden geplaatst; de DRIPs rnd Eindhven zijn kansrijk maar er zal ng wel in detail meten wrden bestudeerd wat de mgelijkheden zijn ver het gebruik van de stelijke ring; er met vereenstemming kmen ver de DRIP bij Hiplder: Wil men een extra DRIP plaatsen, f zijn er mgelijkheden vr dubbelgebruik; er is een vervlgnderzek ndig vr de ruit Ridderkerk - Grinhem - Hiplder - Znzeel m buiten het beheersgebied DRIPs te plaatsen bij Ridderkerk en Grinhem die infrmeren ver de verkeerssituatie in Nrd-Brabant; er met wrden bekeken in welke mate BermDRIPs kansrijk zijn m te plaatsen. Vral p laties waar langdurig wegwerkzaamheden gaan plaatsvinden kunnen deze eenvudige maatregelen veel effet hebben. Witteveen+Bs Rw Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant, d.d. 9 deember 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

E-pupillen. Leeftijdskenmerken

E-pupillen. Leeftijdskenmerken E-pupillen Leeftijdskenmerken De kinderen hebben een grte speldrang. Ze den dingen vanwege het plezier van-hetden. De kinderen meten de kans krijgen allerlei vaardigheden en plssingen in spelsituaties

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Brochure Samenwerking Opleidingen

Brochure Samenwerking Opleidingen 1 Brchure Samenwerking Opleidingen Online Effects BV Daniël Staal VergunningCuraca.cm HuisvestingCuraca.cm HrecaWerkCuraca.cm Cpyright 1 januari 2015 2 Beste stagecördinatr, Onze dank vr uw getnde interesse

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

emeente Beek 13ink07167 06/11/2013 WZO FLYCATCHER Internet Research A: nee N: nee

emeente Beek 13ink07167 06/11/2013 WZO FLYCATCHER Internet Research A: nee N: nee FLYCATCHR Internet Researh A: nee N: nee emeente eek ink767 6//2 WZ urgernderzek 2 ktber 2 Inhudspgave Samenvatting pag. Inleiding en verantwrding pag. 7 2. De vragenlijst pag. 7 2.2 nderzeksmethde en

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen:

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen: Ntitie Onderwerp Prvinciale richtlijn spnsring 1. Inleiding Het financieel ndersteunen van Brabantse evenementen is een ged instrument vr de prfilering en zichtbaarheid van de prvincie. Daarnaast draagt

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA Delitte MPGZD54687 GZD.5. 687 Delitte Auntants B.V. Wilhelminakade 7 AP Rtterdam Pstbus A Rtterdam Tel: 88 88 888 Fax: 88 88 98 www.delitte.nl 6H Ps\isT Aan de gemeente Zwijndreht t.a.v. het llege van

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN GMNT RUSL-D MIRDN MTRPL RÏ INDHVN Gemeenteden en lleges 21 regigemeente, INGK: RG,NR.: BSTMD VR: 16IK.1491 C Uifv ^tfiy 2 8 APR 216 Metrplregi indhven 4 259 45 94 inf@metrplregieindhven.nl www.metrplregieindhven.nl

Nadere informatie

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ 7 gemeente Haarlemmermeer Raadsvrstel 2005/5989 ARCHIFXMPÖ nderwerp Prtefeuillehuder Steller Cllegevergadering Raadsvergadering aanvullende ksten Belastingen vrtvleiende uit de Wet WZ R.J.H. van der Riet

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo Marktnderzek naar de bebefte aan gebeugentrainingscursusse In pdracht van: Bedrijfskundewinkel Eindhven Opdracht nummer: 91.39.253 Uitgeverd dr: W J. Stuursma Eindhven, Februari 1993 Vnvrd Vr u ligt het

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie