Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

2

3 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

4 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur, dienst Marketing, Communicatie en Voorlichting Eindredactie André Klunder, centrale eenheid Planning & Control Dirk Wijma, centrale eenheid Planning & Control Luuk Idema, bestuurssecretariaat Vormgeving Studio Dorèl, Groningen Fotografie Tom Ennema, Groningen Jan Gort, Hoogeveen Foto-creations Beilen, Beilen Druk HooibergHaasbeek, Meppel Publicatie Juni 2010 Hora Siccamasingel 312 Postbus AE Groningen Tel Fax Internet

5 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Bericht Raad van Toezicht Beleid Missie en visie Speerpunten Talentencentrum Impact economische recessie Alfa-college: geheid beter! Koersuitspraken Koersuitspraak Zorg- en begeleidingsstructuur Trajecten ten behoeve van kwetsbare jongeren Toegankelijkheid en toelatingsbeleid Verzuimprotocol Verbeteracties n.a.v. tevredenheidsonderzoeken (o.a. JOB/Odin) Redenen van ongediplomeerde uitstroom Voorkomen uitval onderwijsactiviteiten Onderwijsinspectie Maatwerktrajecten voor bedrijven en organisaties Lectoraat Koersuitspraak Project competentiemanagement Projecten ontwikkeling docentschap Taakbelasting en taakverdeling Verzuim Beheersing van uitkeringen na ontslag Exitvragenlijst LONT Koersuitspraak Identiteitscommissie Examenkatern Activiteiten op het gebied van de examinering Toezicht op de examinering Bedrijfsvoering Informatie- en Communicatietechnologie Shared Service Center Peoplesoft Herinrichting service-units Juridische structuur en verbonden personen Scheiding publiek-privaat vermogen Organigram d.d. 1 augustus Medezeggenschapsraad Koersuitspraak Belanghebbenden hebben betekenisvolle invloed BPV-audit Critical friend Werken in de beroepskolom Educatie Actief in buurt en regio Koersuitspraak Herontwerp Talentencentrum Werkende waarden Sociale veiligheid Privacyreglement en -wetgeving Internationalisering Bijlage 1 Overzicht stand van zaken onderwijskundige projecten gekoppeld aan additionele middelen vanuit de innovatieregelingen Bijlage 2 Verantwoording IBO-middelen en middelen voor schoolmaatschappelijk werk Bijlage 3 Uitgevoerde EVC-trajecten, Quickscans en Werkervaringsmeters in Bijlage 4 Onderwijsaanbod Bijlage 5 Aantal deelnemers Bijlage 6 Onderwijsrendement Bijlage 7 Personeel Bijlage 8 (Neven-)functies leden College van Bestuur en leden Raad van Toezicht Bijlage 9 Financiën Bijlage 10 Accountantsverklaring Bijlage 11 Lijst van afkortingen Bijlage 12 Namen en adres... 82

6 4 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Alfa-college over Een jaar waarin we ons onderwijs zijn gaan verzorgen in drie regio-eenheden. Het Alfa-college is nog steeds één ROC, maar heeft in elk van de regio s Groningen, Hoogeveen en Hardenberg een eigen, herkenbaar profiel. Deze nieuwe regionale werkwijze maakt het voor andere onderwijsinstellingen, bedrijven, instellingen en overheden in ons werkgebied gemakkelijker om met ons zaken te doen. Vanuit de regio s is dan ook geïnvesteerd in de relatie met deze partners. Om hier slechts één voorbeeld te noemen: met ons unieke mbo-hbo-lectoraat hebben we tal van nieuwe verbindingen gelegd met onze omgeving. Het jaar 2009 was ook een jaar dat wereldwijd in het teken stond van economische uitdagingen. Het middelbaar beroepsonderwijs kreeg daar eveneens mee te maken. ROC s raakten betrokken bij allerlei initiatieven om de gevolgen van de recessie te pareren. Zo ook het Alfa-college. We hebben bestaande samenwerkingsverbanden versterkt en we zijn nieuwe contacten aangegaan met gemeentes, bedrijven en instellingen. Niet alleen omdat het moet, maar ook en vooral omdat we dat graag willen. Tegen de achtergrond van de hierboven geschetste ontwikkelingen bleef natuurlijk ons onderwijs centraal staan bij onze activiteiten in Iedere dag opnieuw zetten docenten, coaches en tal van andere medewerkers zich in voor deelnemers en cursisten. Ook de verdere invoering van het competentiegericht onderwijs kreeg terecht veel aandacht. We liggen wat dat betreft keurig op schema. In 2009 concentreerden we ons op de organisatiebrede invoering van het Talentencentrum, onze werkwijze voor het aanbieden van Nederlands, moderne vreemde talen, rekenen en burgerschap. Het is een voorbeeld van centraal bepaald beleid met een stevige regionale basis. Het Alfa-college heeft in 2009 nieuwe activiteiten ontplooid en bestaande activiteiten voortgezet. In dit jaarverslag geven we die activiteiten en de resultaten ervan weer. College van Bestuur Engel Antonides, voorzitter Christien de Graaff, lid

7 5 2 Bericht Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het interne toezicht op het Alfa-college. Naast het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht formele taken op het gebied van het benoemen, ontslaan en belonen van het College van Bestuur en het vaststellen van de financiële stuur- en verantwoordingsdocumenten op instellingsniveau, te weten de begroting en de jaarrekening. De Raad van Toezicht heeft in 2009 in zijn vergaderingen onder andere aandacht besteed aan: christelijke identiteit inhoud en kwaliteit van het onderwijs en de examinering deelnemerstevredenheid jaarrekening 2008 en begroting 2010 monitoring implementatie strategisch beleid huisvestingsaangelegenheden implementatie governance code aanpassen statuten en bestuursreglement vacature voorzitter College van Bestuur omvang en samenstelling Raad van Toezicht scheiding publiek en privaat vermogen De Raad van Toezicht kende in 2009 de volgende samenstelling: de heer mr. L.J. Klaassen, voorzitter tot 1 oktober 2009 de heer prof. mr. dr. A.H.M. Dölle, voorzitter per 1 oktober 2009 de heer drs. J.H. Kreuze RE RA, vicevoorzitter mevrouw P.M. Baarslag-de Mönnink de heer A.A. van Dam de heer prof. dr. F. de Lange (per 1 oktober 2009) In grote lijnen zal de ingezette koers gehandhaafd blijven. Het verleden heeft ons geleerd dat onze rol als intern toezichthouder op afstand in het algemeen werkt. In bijzondere gevallen heeft de Raad van Toezicht directer contact met het College van Bestuur. Van groot belang is daarbij de open communicatie tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht opereert vanuit een kritische en betrokken houding, onder erkenning van het bestuurlijk primaat van het College van Bestuur. Om op de hoogte te blijven van wat er speelt binnen het Alfa-college hebben wij ons ook in 2009 laten informeren door de institutionele raden, zoals de Medezeggenschapsraad en de Instellingsadviesraad. Daarnaast hebben er twee werkbezoeken op onderwijslocaties plaatsgevonden. Een van de onderwijsinhoudelijke onderwerpen die in 2009 op de agenda stond was het aanscherpen van de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot het competentiegericht onderwijs. Daarbij volgen wij vanuit ons netwerk nauw lettend hoe onze relaties en het beroepenveld reageren op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. De reeds in 2008 ingezette activiteiten ter voorkoming van uitval van onderwijsactiviteiten hebben in 2009 vruchten afgeworpen. Qua organisatorische zaken was het succesvol afronden van de reorganisatie van het onderwijs een belangrijk agendapunt. De Raad van Toezicht is als klankbord en raadgever voor het College van Bestuur nauw betrokken geweest bij dit proces. Wij constateren met tevredenheid dat, met de officiële afronding op 1 augustus, het Alfa-college een slagvaardiger ROC is geworden. Een van de formeel wettelijke en statutaire kerntaken van een Raad van Toezicht diende zich ook aan, namelijk het invullen van de vacante plaats van de voorzitter van het College van Bestuur. Bij alle onderwerpen die de agenda hebben gepasseerd heeft de Raad van Toezicht waar nodig samen met het College van Bestuur de diverse belangen afgewogen. Die belangen werden weer getoetst aan de koersuitspraken waarbij de identiteit van het Alfa-college en de invulling daarvan een belangrijke leidraad is en zal blijven, ook onder het nieuwe voorzitterschap. Prof. mr. dr. A. H. M. Dölle, voorzitter Raad van Toezicht

8 6 3 Beleid 3.1 Missie en visie Het Alfa-college heeft in vijf koersuitspraken aangegeven in welke richting het zich wil ontwikkelen. Deze koersuitspraken zijn verwoord in het boekje Doelbewust, Strategisch beleid Alfa-college In 2009 zijn (net als in 2007 en 2008) weer een aantal doelstellingen bij de koersuitspraken geoperationaliseerd. Deze doelstellingen worden aangegeven bij de koersuitspraken (zie kader). Om nog beter in te kunnen spelen op de vraag in de regio wordt het onderwijs bij het Alfa-college met ingang van 1 augustus 2009 niet langer uitgevoerd in regio-overstijgende units, maar in drie regioeenheden: Groningen, Hardenberg en Hoogeveen. De regiodirecties hebben voor hun nieuwe eenheden regio-business plannen gemaakt. Gezien de relatief korte periode waarop deze plannen betrekking hebben (augustus 2009 december 2010), is de regio directeuren gevraagd om de meer concrete uitwerking van de activiteiten in het kader van hun businessplan te vertalen naar activiteiten voor het schooljaar In de jaarplangesprekken tussen het College van Bestuur en de regio directie worden de vorderingen op de koersuitspraken besproken op basis van de evaluaties en metingen. Daarnaast komen in de jaarplangesprekken ook de vorderingen en ontwikkelingen aan de orde met betrekking tot: verbeteren van de onderwijskwaliteit aan de hand van indicatoren van het toezichtskader van de inspectie en oordeel inspectie verbeteren van de examenkwaliteit op basis van examenstandaarden inspectie en oordeel inspectie verzuim deelnemerstevredenheid financiën In dit jaarverslag wordt onder andere beschreven wat de stand van zaken is met betrekking tot deze onderwerpen. Waar mogelijk en geëigend, worden de resultaten van onze activiteiten uitgedrukt in getallen en/of percentages, direct bij de tekst dan wel in de bijlagen van dit jaarverslag.

9 Jaarverslag Beleid 7 Missie Het Alfa-college is een maatschappelijke onderneming, die staat in de christelijk-sociale traditie, die beroepsopleidingen en volwasseneneducatie uitvoert om de talenten van mensen te laten groeien en ze daardoor toe te rusten als beroepsbeoefenaar en als persoon voor de samenleving van nu en straks. Naast de missie zijn de volgende vijf koersuitspraken geformuleerd, met daarbij de geprioriteerde doelstellingen voor 2007, 2008 en 2009: Koersuitspraak Bij ons staat de Het beïnvloedbare deel Met ingang van 2007/2008 Met ingang van 1 augustus deelnemer met zijn VSV wordt gehalveerd is er geen uitval van 2008 is ons onderwijs talenten centraal. (realisatie 2010). onderwijsactiviteiten. flexibel. 2. Wij vormen een Belanghebbenden hebben We zijn actief in buurt en We zijn verankerd in de christelijk-sociale betekenisvolle invloed regio. We hebben tal van regio. maatschappelijke externe contacten van positief gewaardeerde onderneming. teams en docenten. PR-activiteiten. 3. Ons onderwijs is Ons onderwijs is verweven Wij bieden waardenvol Burgerschap krijgt een persoonlijk, waarden- met het werkveld goede onderwijs (mede in het licht waardenvolle invulling georiënteerd en verweven aansluiting op de van onze pedagogische vanuit onze missie en visie. met de wereld van het arbeidsmarkt. opdracht en de invulling werkveld. van de vrije ruimte). 4. We bouwen aan een We investeren in We investeren in scholing. We investeren in open, betrokken en medewerkers en teams. medewerkers en teams. leergierige cultuur. 5. Wij zien de organisatie Wij sturen door inhoudelijk We boeken resultaten We hebben aandacht voor als een waarden- en persoonlijk leiderschap. omdat we waarden delen. bezinning op onze bronnen. gemeenschap. In de vier D s is het profiel van het Alfa-college verwoord: Durf: we durven op buitenstaanders af te stappen, te kiezen voor ongebruikelijke allianties en voor ongebruikelijke inhoud. Duurzaamheid: we willen stabiele, duurzame relaties met deelnemers, ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en stakeholders. Degelijkheid: we zijn degelijk in de wijze waarop we het onderwijs opzetten, inrichten en aanbieden. Dienstbaarheid: in het Alfa-college willen we er zijn voor de ander. Onze dienstbaarheid is gekoppeld aan de eigen verantwoordelijkheid van de ander.

10 8 3.2 Speerpunten Het Alfa-college heeft zich in 2009 geconcentreerd op onder andere de verdere invoering van competentiegericht onderwijs en de gevolgen van de economische crisis. De serviceunit Onderwijs en Ontwikkeling (O&O) was bij beide thema s betrokken. Vanuit O&O is regie gevoerd op de invoering van competentiegericht onderwijs, terwijl het eigenaarschap bij de opleidingen bleef. Daarnaast hebben we met het Talentencentrum een efficiënte en uniforme aanpak ontwikkeld voor Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen en burgerschap. Door de bundeling van expertise van onze docenten kan dit leiden tot een kwaliteitsimpuls. De economische recessie heeft de samenwerking met het bedrijfsleven en andere instellingen bevorderd. Hoewel het best een uitdaging is om de scholingsvragen van bedrijven snel te beantwoorden, zijn we daarin geslaagd en hebben we tegelijk nieuwe trajecten en producten ontwikkeld. Dit zijn mooie voorbeelden die de ontwikkeling naar een instelling voor een leven lang leren bevorderen. Folkert Sonsma, directeur service-unit Onderwijs en Ontwikkeling Talentencentrum In 2008 heeft het Alfa-college centraal beleid ontwikkeld om Nederlands, moderne vreemde talen, rekenen en burgerschap centraal in te voeren. In 2009 is dit verder uitgewerkt in het project Talentencentrum. In 2009 is voor de vakken Nederlands en rekenen door de minister van OCW bepaald dat zij moeten (gaan) voldoen aan de referentieniveaus zoals vastgesteld door de commissie Meijerink. De eerste landelijke examens, gebaseerd op de referentieniveaus, worden afgenomen in het schooljaar voor opleidingen op niveau 4. Opleidingen op niveau 2 en 3 volgen een jaar later en voor niveau 1 is besluitvorming rond examinering in voorbereiding. Naast bovenstaande verplichtingen is de verwachting dat Engels ook breed ingevoerd gaat worden in het mbo. Nu al is dat opgenomen in de meeste kwalificatiedossiers. De niveaus die hiervoor gehanteerd worden, zijn die van het Common European Framework. Burgerschap is een verplicht leergebied met zeven kerntaken. Het Alfa-college vult de kerntaken mede in op basis van zijn identiteit. De beoordeling van de deelnemer vindt plaats door middel van kennistoetsen en bewijsstukken in het portfolio van de deelnemer. Met het Talentencentrum heeft het Alfa-college een eigen aanpak ontwikkeld voor Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Meer over het Talentencentrum in paragraaf Impact economische recessie Als eind 2008 duidelijk wordt dat de economie wordt getroffen door een zware recessie, wordt binnen het Alfa-college besloten om een taskforce in te richten. De taak van deze taskforce is het signaleren van mogelijkheden voor het gehele Alfa-college én coördineren van activiteiten om de gevolgen van deze recessie te bestrijden. Deze taskforce bestaat uit het (toenmalig) lid College van Bestuur, twee onderwijsdirecteuren, de directeur Onderwijs en Ontwikkeling, twee accountmanagers en een opleidingsmanager. In de personen van de leden van de taskforce zijn ook de diverse regio s van het Alfa-college vertegenwoordigd. Aanvankelijk vergaderde de taskforce een keer per week; thans is

11 Jaarverslag Beleid 9 de frequentie teruggebracht tot een keer per veertien dagen. De verwachting was dat de recessie ertoe zou leiden dat veel deelnemers in de beroepsbegeleidende leerweg hun baan zouden verliezen, waardoor ze hun opleiding niet konden vervolgen. Het blijkt nu dat dit met name geldt voor BBL-deelnemers die een baan in de bouwsector hebben; in andere sectoren is dit echter niet of nauwelijks het geval. Door de taskforce is deze BBL-problematiek een tijdlang actief gevolgd. Het Alfa-college participeert actief in een aantal actieplannen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Deze activiteiten worden door de taskforce gecoördineerd. Het gaat om de actieplannen in de provincies Groningen en Drenthe en in de regio Noordoost- Overijssel. Het Alfa-college heeft een aandeel gehad in het schrijven van de plannen en in de activiteiten. Zo participeert het Alfa-college in de regio Centraal Groningen samen met het UWV en het Noorderpoort in het leerwerkloket. In de regio Noordoost-Overijssel heeft het Alfa-college samen met het UWV de werkenden en niet-werkenden benaderd die niet over een startkwalificatie (een diploma op minimaal mbo-niveau 2) beschikken. Door de taskforce zijn ook de activiteiten in het kader van het programma School-ex gecoördineerd. Dit programma is een onderdeel van het in 2009 gepresenteerde Actieplan Jeugdwerkloosheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het heeft tot doel zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren na het behalen van hun diploma werkloos blijven vanwege de ruime arbeidsmarkt. Ten behoeve daarvan is aan alle deelnemers van het Alfa-college die in juni 2009 hun opleidingen afrondden, een korte enquête toegezonden. Van hen hebben deel nemers (67%) gereageerd. In de tabel Resultaten School-ex is weergegeven hoe de Alfa-college respondenten hebben gereageerd op de vraag Wat ga je na het afronden van je opleiding doen? De instelling van de taskforce heeft ook positieve neveneffecten. Het stelt de organisatie in staat om sneller te schakelen omdat actuele ontwikkelingen er worden gemeld en desgewenst snel in concrete acties kunnen worden omgezet. Zo werd bijvoorbeeld een dreigend tekort aan assessoren t.b.v. EVC-trajecten in de technische branche gemeld. Kort daarna heeft deze melding geleid tot een wervings- en scholingstraject voor nieuwe, interne assessoren. Resultaten School-ex Antwoord aantal uwv Contact* Alfa-college Landelijk Doorstuderen hbo-bacheloropleiding ,75% 23,55% Doorstuderen hbo-associate Degree ,51% 1,31% Doorstuderen mbo ,47% 30,73% Werken - Ik heb al een baan ,00% 25,28% Werk zoeken ,97% 11,03% Iets anders doen ,56% 2,57% Weet nog niet ,50% 5,53% Onduidelijk ingevuld 19 Totaal: * UWV Contact geeft het aantal deelnemers aan die hebben aangeven dat het UWV hen mag benaderen met geschikte banen in de sector.

12 Alfa-college: geheid beter! In 2008 is een reorganisatietraject gestart met de slogan Alfa-college: geheid beter!. Deze reorganisatie moet leiden tot een Alfa-college waarin: nog beter ingespeeld kan worden op de wensen en de mogelijkheden in de diverse regio s door een inrichting van het onderwijs op basis van regio s i.p.v. in regio-overstijgende units; effectiever en efficiënter wordt gewerkt door een herinrichting van de ondersteuning. De herinrichting van het onderwijs heeft zijn beslag gekregen per 1 augustus 2009; de herinrichting van de ondersteuning wordt in 2010 afgerond. Het onderwijs in het Alfa-college wordt nu uit gevoerd in drie regio-eenheden: de regio Groningen, de regio Hoogeveen en de regio Hardenberg. Gezien de omvang van de regio Groningen is ervoor gekozen om deze regio gezamenlijk aan te laten sturen door drie regiodirecteuren. Zij hebben ieder een aantal regioportefeuilles en zij sturen ieder een deel van de opleidingsmanagers in de regio Groningen aan. De regio s Hoogeveen en Hardenberg hebben elk hun eigen regiodirecteur. over de reorganisatie van de ondersteuning is per 1 augustus 2009 de dienst Personeel en Organisatie reeds vanuit de huidige unit Bedrijfsvoering overgegaan naar de unit Onderwijs en Ontwikkeling. In de blauwdruk van de nieuwe inrichting van de unit Bedrijfsvoering wordt uitgegaan van het concept front office-back office t.b.v. alle administratieve processen. Om de consequentie van deze keuze voor het Alfa- college te verkennen is in 2009 op de locatie Kluiverboom een pilot georganiseerd. Meer hierover in paragraaf 6.3. In paragraaf 6.6 staat het organigram van het Alfa-college. Hierin is de nieuwe inrichting van het onderwijs verwerkt; dat geldt ook voor de verschuiving van de dienst Personeel en Organisatie naar de unit Onderwijs en Ontwikkeling. Met de start van de regio-eenheden zijn ook onde r- delen uit de service-units overgeheveld naar de regio s. Dit betreft functies die direct het onderwijs raken. De loopbaanexperts en de orthopedagogen uit de dienst Loopbaanexpertise werken nu onder directe aansturing van de opleidingsmanagers in de regio s. Dat geldt ook voor de accountmanagers contractact iviteiten en de medewerkers van de diverse Open Leercentra. In het kader van Alfa-college: geheid beter! heeft het College van Bestuur besloten om onder zijn directe aansturing een kleine centrale eenheid Planning & Control te positioneren. In deze eenheid werken twee regisseurs Planning & Control die ervoor zorgen dat de diverse verantwoordingsvragen die op het Alfacollege afkomen, geïntegreerd worden opgepakt. De benodigde informatie wordt aangeleverd door de diverse diensten en door de regio s. Daarnaast heeft de centrale eenheid Planning & Control het monitoren van de Alfa-college beleidscyclus als taak. De blauwdruk voor de nieuwe inrichting van de ondersteuning is gereed. Daarin wordt uitgegaan van twee service-units, de unit Bedrijfsvoering en de unit Onderwijs- en Organisatieontwikkeling. Vooruitlopend op afronding van de formele besluitvorming

13 Jaarverslag Beleid 11

14 12 4 Koersuitspraken 4.1 Koersuitspraak 1 Bij ons staat de deelnemer met zijn talenten centraal In een onderwijsorganisatie als de onze is het centrale doel natuurlijk dat we het onderwijs zo inrichten dat de deelnemer zich goed kan ontwikkelen en uitgedaagd wordt om te leren. Wij zijn pas tevreden als de deelnemer ook tevreden is over ons onderwijs. De deelnemer centraal is niet hetzelfde als voor elke deelnemer een individueel leertraject. Deelnemers leren juist ook samen en iedere opleiding heeft een kern die voor iedereen belangrijk is. Essentieel is dat er binnen een opleiding ook altijd iets te kiezen valt voor de deelnemer: in het tempo en de inhoud. Christien de Graaff, directeur regio Hoogeveen per 1 augustus 2009; lid College van Bestuur per 1 mei Zorg- en begeleidingsstructuur Het Alfa-college heeft een uitgebreide zorg- en begeleidingsstructuur ten behoeve van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten van zogeheten zorgdeelnemers. Loopbaanexperts en orthopedagogen/ psychologen ondersteunen deelnemers en docenten. Zij hebben daarvoor een gevarieerd pakket aan (maatwerk)trajecten. De begeleiding bestaat uit individuele trainingen of groepstrainingen, naast het gewone onderwijsprogramma. Per 1 augustus 2009 is de tweedelijnszorgstructuur ingedaald in de regio s. Daardoor kunnen de betrokken medewerkers, samen met de collega s van het primair proces, het aanbod op locatie nog meer sluitend en op maat maken voor de specifieke zorgvragen van de deelnemers. De activiteiten die het Alfa-college heeft omschreven in het jaarverslag 2008 zijn voortgezet in Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door zogeheten IBO-middelen, middelen bedoeld voor voorkoming van voortijdig schoolverlaten van zorgdeelnemers. Hieronder volgt een kort overzicht, aangevuld met nieuwe activiteiten in 2009 met waar mogelijk en geëigend de resultaten/activiteiten in 2009: Vergroten van (arbeidsmarkt) kansen: traject loopbaanoriëntatie Zorgstructuur: systematiek van monitoren en begeleiden van niveau 1 en 2 deelnemers (deelnemersprofilering); Leerling Gebonden Financiering (in 2008 zo n 150 deelnemers, in 2009 zo n 200); toolbox voor deskundigheidsbevordering op gebied van signaleren risicogedrag en leren omgaan met beperkingen van deelnemers Zorgadviesteams Schoolmaatschappelijk werk Schoolmaatschappelijk werkactiviteiten zijn erop gericht om deelnemers met psychosociale problemen, die een voorspoedige schoolloopbaan in de weg staan, tijdig en professioneel te helpen dan wel door te

15 Jaarverslag Koersuitspraken 13 verwijzen naar specialistische hulp. Voorbeelden van problemen waarbij schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden, zijn: pesten en gepest worden, problemen op school, problemen thuis, verslaving en depressieve gevoelens. Schoolmaatschappelijk werkactiviteiten worden op het Alfa-college verricht door de orthopedagogen/psychologen, de pastores en loopbaanexperts. In bijlage 2 (Verantwoording IBO-middelen) staan overzichten van speciale trajecten voor zorg - deelnemers in de eerste lijn en een weergave van de zorgstructuur in tweede lijn. In bijlage 2 staat ook de verantwoording van de middelen voor schoolmaatschappelijk werk Trajecten ten behoeve van kwetsbare jongeren Het Alfa-college heeft verschillende maatwerktrajecten voor kwetsbare jongeren bij wie de voortzetting van de opleiding in het geding is, om wat voor reden dan ook. Bij deze trajecten wordt rekening gehouden met de capaciteiten en omstandigheden van de jongere, gerelateerd aan de beroepssector en de eisen die daar gesteld worden. De trajecten kenmerken zich doordat ze onderwijskundig dichtbij de beroepsopleiding blijven, door structuur en aandacht en door samenwerking met externe partners. De coach in de beroepsopleiding van de betrokken deelnemer blijft verantwoordelijk, maar werkt samen met meer gespecialiseerde collega-coaches, met orthopedagogen en andere ondersteunende deskundigen, zoals ambulante begeleiders of coaches via Jeugdzorg of andere instellingen. Voorbeelden van dergelijke maatwerktrajecten: Pitstraat op de locatie Admiraal de Ruyterlaan in Groningen. Pit staat voor prestatieondersteunende individuele trajecten. Dit zijn individuele trajecten voor deelnemers bij wie zich tijdens het opleidingstraject studieproblemen en/of gedragsproblemen voordoen. Tijdens het volgen van zo n individueel traject maakt de deelnemer een pitstop in de pitstraat. Dit traject bestaat al vele jaren en heeft in 2009 als blauwdruk gediend voor een vergelijkbaar nieuw traject op de locatie Travertijnstraat in Groningen. Time-In van Sport en Bewegen. Zoals de naam van deze aanpak reeds duidelijk wil maken, wordt getracht deelnemers die ten gevolge van problemen dreigen hun opleiding te stoppen, binnen de opleiding met aanvullende begeleiding toch de opleiding te laten afronden. De aanpak van Time-In was onderwerp van het onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs werd uitgevoerd naar de rendementen van speciale sporttrajecten in het kader van voortijdig schoolverlaten (Berenschot/Rebelgroup: Kostenbatenanalyse Sportklassen, december 2009). Time-In wordt hierin als succesvol geroemd. Time-In blijkt voor 85 procent van de groep met lichte problematiek succesvol te zijn en het advies wordt gegeven deze systematiek naar meerdere doelgroepen uit te breiden.

16 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid Onder het motto Recht op onderwijs heeft het Alfa-college in 2009 de volgende uitgangspunten geformuleerd voor toegankelijkheid en toelatingsbeleid: Niveau Opties Bijzonderheden 1 Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Vooral voor deelnemers die gebruikmaken van de maximaal (AKA)/niveau 1 op alle locaties. Breed twee jaar die zij over deze opleiding mogen doen, is programma met verwantschap met Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) eindonderwijs. zoveel mogelijk opleidingen op niveau 2 De deelnemers die AKA in de nominale duur van 1 jaar op die locatie. afronden, mogen doorstromen naar niveau 2. Deze deel- Geen vooropleidingseisen. nemers moeten een doorstroomprogramma voor de niveau 2-opleiding van hun keuze voldoende afsluiten. Aanmelders voor AKA/niveau 1 kunnen ook verwezen worden naar een externe zorg- of begeleidingspartner. Samen met deze partners wordt een haalbaarheidsprogramma opgesteld, waarvan het Alfa-college het onderwijsdeel op zich neemt. 2 Voor de niveau 2-opleidingen die een Na de intake krijgt de deelnemer het advies met de desbetrefverwante AKA-/ niveau 1-opleiding fende niveau 2-opleiding te starten, al dan niet met een extra hebben, geldt het instroomrecht voor zorg- of begeleidingspakket. iedereen met: De intake kan ook leiden tot het dringende advies niet met de een diploma vmbo-bb. niveau 2-opleiding te beginnen, maar met een ander (opleidings) een diploma AKA, in 1 jaar behaald. traject, zoals: iedereen met een reële kans op school- een niveau 2-opleiding met een ander deelnemersprofiel succes voor de desbetreffende start- AKA met het advies daar de maximumvariant te doen in 1 kwalificatie, te bepalen met behulp van jaar en daarmee na 1 jaar alsnog aan de niveau 2-opleiding het Formulier Deelnemersprofilering. te beginnen Een deelnemer die niet beschikt over dit het REA-college en/of naar een externe zorg- of begeleiinstroomrecht, wordt verwezen naar dingspartner. Het REA-college Nederland ondersteunt AKA-/ niveau 1-opleiding. mensen met een beperking door scholing naar werk. Voor opleidingen, die (nog) geen verwante Als de deelnemer het advies niet overneemt, kan hij AKA-/ niveau 1-opleiding hebben, geldt voorwaardelijk voor een periode van tien tot twintig weken het instroomrecht voor iedereen met: worden toegelaten. Hij krijgt een onderwijsovereenkomst 10 jaar onderwijs met een studievoortgangscontract. Hierin staan de afspraken iedereen met een reële kans op school- omtrent de studievoortgang, de periode waarbinnen die succes voor de desbetreffende start- voortgang gerealiseerd moet zijn en de consequenties die kwalificatie, te bepalen met behulp van verbonden worden aan het niet nakomen van deze afspraken. het Formulier Deelnemersprofilering. Een deelnemer kan slechts één keer starten in het Alfa-college met een studievoortgangscontract. 3 en 4 Instroom mogelijk voor iedereen met: Op basis van het intakegesprek krijgt de deelnemer het advies een vmbo-diploma kl, gl of tl. te starten met de desbetreffende niveau 3-of 4-opleiding, al een reële kans op de desbetreffende dan niet met een extra zorg- of begeleidingspakket. kwalificatie, te bepalen met behulp van De intake kan ook leiden tot het dringende advies te kiezen het Formulier Deelnemersprofilering. voor een opleiding op niveau 3 of 4 met een ander deel- Dit formulier wordt gebruikt bij het nemersprofiel, of met een opleiding op niveau 2. intakegesprek en bij de vorderings- Als een deelnemer het advies niet overneemt en op basis van gesprekken, als signalering voor extra zijn doorstroomrecht met de opleiding van zijn keuze wil zorg, begeleiding en ondersteunings- starten, kan hij voorwaardelijk voor een periode van tien tot aanbod. twintig weken worden toegelaten. De deelnemer krijgt een onderwijsovereenkomst met een studievoortgangscontract.

17 Jaarverslag Koersuitspraken Verzuimprotocol In 2009 heeft het Alfa-college een verzuimprotocol geïmplementeerd voor deelnemers. Dit protocol omvat onder andere de inzet van verzuimcoördinatoren die de aan- en afwezigheid van deelnemers monitoren. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de deelnemer hierop aangesproken. Daarnaast hanteert het Alfa-college een elektronisch registratiesysteem waarbij deelnemers dagelijks met een pasje in- en uitloggen bij het betreden respectievelijk verlaten van de school. De verzuimcoördinatoren werken verder samen met onderwijsteams, de loopbaanexperts en de leerplichtambtenaar Verbeteracties n.a.v. tevredenheidsonderzoeken (o.a. JOB/Odin) Naar aanleiding van diverse tevredenheidsonderzoeken heeft het Alfa-college in 2009 diverse verbeteracties uitgevoerd. Hieronder een aantal voorbeelden: Lesuitval is verminderd doordat binnen teams lessen van absente collega s werden overgenomen. Bij de economische en administratieve opleidingen in Hardenberg is meer aandacht voor didactiek en structuur van de lessen. In Hardenberg zijn diverse uniforme communicatiemiddelen ontwikkeld voor deelnemers, ouders en medewerkers, zoals een studiegids, een jaarplanning voor alle opleidingen en een informatiepakket voor nieuwe medewerkers. Diverse schoolgebouwen zijn deels heringericht. Zo is op locatie Admiraal de Ruyterlaan een nieuwe verblijf-/werkruimte ingericht en zijn in Hoogeveen de hal en kantine gedeeltelijk vernieuwd. Op diverse locaties zijn bewustwordingscam pagnes gehouden door het personeel om ongewenst gedrag van deelnemers (zoals vervuilend gedrag en onheuse bejegening van andere deelnemers en personeel) te verminderen Redenen van ongediplomeerde uitstroom Een deelnemer kan om diverse redenen de school ongediplomeerd verlaten. In de tabel Redenen ongediplomeerde uitstroom wordt een onderscheid gemaakt in drie redenen van ongediplomeerde uitstroom: 1 Redenen waar de school geen of nauwelijks invloed op heeft. 2 Redenen waar de school geen invloed op heeft, maar waar de school wel invloed heeft op de opvang van deelnemers. 3 Redenen waar de school zelf of samen met andere instanties wel invloed op heeft. Een vierde categorie ongediplomeerde uitstroom wordt gevormd door deelnemers die succesvol zijn zonder dat ze een diploma halen. Ze behalen het door hen gewenste certificaat of ronden het door hen gekozen traject succesvol af. Uit de percentages van redenen voor ongediplomeerde uitstroom blijkt dat het groeiende percentage van door het Alfa-college niet-beïnvloedbare redenen in 2008/2009 onder andere veroorzaakt wordt doordat vooral bedrijven in de sector Bouw contracten in de BBL beëindigen. Ook het beïnvloedbare deel stijgt. Dit komt voornamelijk op het conto van het cluster studie- en beroepskeuze; reden te meer om te blijven evalueren en in te zetten op beeldvormingtrajecten samen met het voortgezet onderwijs, zoals de Talentenmap, meeloopdagen, doe-dagen en buddy s. Meer hierover in paragraaf

18 16 Redenen ongediplomeerde uitstroom Mate van invloed omschrijving redenen Alfa-college zelf geen/nauwelijks Persoonsgebonden: verhuizing, ziekte, 18,50% 23,40% 27,00% invloed op reden overlijden, geografische afstand Arbeidsmarkt- en omgevingsfactoren: ontslag, groenpluk, geen bpv-plaats beschikbaar, et cetera. Alfa-college geen invloed op Persoonsgebonden redenen: sociaal- 34,80% 41,70% 32,59% redenen, maar wel op opvang emotionele problemen, leervermogen, psychische stoornissen, ernstige problemen in thuissituatie, et cetera. Alfa-college zelf of samen met Instellingsgebonden factoren: 33,10% 24,40% 28,95% andere instanties wel invloed problemen met inhoud en/of vormop redenen geving van opleidingen, relatie met docenten, ervaren veiligheid op school Studie- en beroepskeuzegebonden factoren (incl. problemen bij intake en begeleiding) Zonder diploma, wel succesvol Certificaat behaald 2,70% 3,10% 2,90% Traject succesvol afgerond Reden onbekend 10,90% 7,40% 8,56% Voortijdig schoolverlaten alfa-college L landelijk gemiddelde percentage andere ROC s in Noord- en Oost-Nederland aantal VSV ers totaal aantal % VSV van % VSV van % VSV van totaal aantal deelnemers totaal aantal totaal aantal deelnemers jonger dan 23 jaar jonger dan deelnemers deelnemers 23 jaar jonger dan jonger dan 23 jaar 23 jaar 2006/ ,2% 10,2% 8,2% 2007/ ,5% 9,6% 7,6% 2008/ ,9% 9,3% 7,2%

19 Jaarverslag Koersuitspraken 17 Voortijdig Schoolverlaten Het ministerie van OCW definieert een voortijdig schoolverlater (VSV er) als een deelnemer jonger dan 23 jaar die het ROC verlaat zonder startkwalificatie (= een diploma op niveau 2 of een diploma havo). Sinds 2007 publiceert het ministerie jaarlijks een lijst met de VSV-resultaten per mbo-instelling. In de tabel Voortijdig schoolverlaten worden de relatieve scores van het Alfa-college vergeleken met het landelijke VSV-percentage en met het gemiddelde percentage van de ROC s in hetzelfde werkgebied en aangrenzende werkgebieden. De VSV-resultaten van het Alfa-college zijn beter dan de resultaten op landelijk niveau en beter dan het gemiddelde percentage van andere ROC s in Noorden Oost-Nederland Voorkomen uitval onderwijsactiviteiten Per schooljaar moet het middelbaar beroepsonderwijs voor BOL-opleidingen 850 uren aan onderwijsactiviteiten programmeren en realiseren. Voor BBL-opleidingen zijn dat 300 uren. Vanaf 2008 heeft het Alfacollege gekozen voor een uniform digitaal systeem waarin de programmering en realisatie van onderwijsactiviteiten voor alle opleidingen inzichtelijk is. Per periode van tien weken is er een rapportage. De Onderwijsinspectie heeft in 2009 alleen binnen de opleiding AKA in Hoogeveen geconstateerd dat bij enkele individuele deelnemers de gerealiseeerde 850-urennorm niet is gehaald. De accountant heeft voor de programmering van 850- en 300-uren bij de overige opleidingen een goedkeurende verklaring afgegeven Onderwijsinspectie In november 2008 heeft de inspectie van het onderwijs, op verzoek van het Alfa-college, een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs bij de opleidingen Administratie en Handel in Groningen. In maart 2009 werd het definitieve rapport door de inspectie opgeleverd. De inspectie beoordeelde tien opleidingen als zeer zwak. De opleidingen zijn direct gestart met verbeteracties, het management is uitgebreid en het College van Bestuur heeft zelf het toezicht verscherpt. Een eigen onderzoek van het Alfacollege bij de andere opleidingen van de voormalige unit Economie en Dienstverlening, heeft geen zeer zwakke oordelen opgeleverd. In september en oktober onderzocht de inspectie de examinering. Voor de resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar de Examenkatern in dit jaarverslag. Medio oktober 2009 heeft een tweede onderzoek naar kwaliteit plaatsgevonden bij de Bouwkundeopleidingen op niveau 2 en 4 en Elektrotechniek op niveau 4 in Groningen. In april 2009 is een interne audit uitgevoerd door de dienst Onderwijs en Kwaliteitszorg als voorbereiding op dit onderzoek. De inspectie vond dat het verbetertraject zijn vruchten had afgeworden en beide opleidingen kregen een voldoende oordeel. In november volgde een onderzoek naar de BPV en de melding ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten bij twee technische opleidingen in Groningen. De teams van Technisch specialist en Mediavormgever hadden de BPV op orde. Bij het onderzoek naar de melding ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten voldeed de zogenaamde 16-uursmelding niet. Verbeteracties zijn in gang gezet. Eind november startte de inspectie een onderzoek bij het EVC-centrum naar de kwaliteit van de EVC-procedures. Het landelijk beeld werd ook bij ons bevestigd. Er werden geen voldoenden uitgedeeld omdat de rapportages niet aan alle standaarden van de kwaliteitscode EVC voldeden. Het onderzoek gaf aan dat er een redelijke indicatie is dat het Alfa-college de tekortkomingen binnen een jaar kan verhelpen. In december vond het jaarlijks gesprek plaats van de inspectie met het College van Bestuur. Het gesprek vormde geen aanleiding voor extra onderzoek door de inspectie Maatwerktrajecten voor bedrijven en organisaties Het Alfa-college wil zich nadrukkelijker profileren als een instelling voor Leven Lang Leren in de regio s Groningen, Hoogeveen en Hardenberg. Dit stimuleert de gewenste inhoudelijke ontwikkeling van school naar partner in opleiden, ontwikkelen en innovatie. In 2009 is hierin een volgende stap gezet door het beleggen en overdragen van verantwoordelijkheden voor tal van activiteiten in de regio en het vervolgens beëindigen van het programma KennisConcern. Het programma KennisConcern bestond in 2009 uit de volgende vijf programmalijnen: 1 Vervolg op ZODAT het netwerkt 2 Leren en werken 3 Ondernemerschap 4 EVC 5 Contractactiviteiten.

20 18 Vervolg op ZODAT het netwerkt ZODAT het netwerkt was een project in Hoogeveen waarbij d.m.v. zogenaamde kenniskringen, kennisinnovatieve vraagstukken vertaald werden in concrete scholing voor zittende en aanstaande werknemers. Een aantal kenniskringen uit het project is ingedaald in de reguliere organisatie en een aantal kenniskringen is aangehaakt bij het dubbellectoraat van het Alfa-college en de Stenden hogeschool. Dit lectoraat is- naast de kenniskringen- één van de opbrengsten van ZODAT het netwerkt. Meer over het lectoraat in paragraaf Opbrengst Leren en werken Noordoost-Overijssel Duaal BBL < 23 jaar BBL 23 jaar Duaal Contract EVC 9 23 totaal Leren en werken Noordoost-Overijssel In 2009 heeft het Alfa-college geparticipeerd in de projecten Leren en werken in de regio Groningen, in de regio Drenthe (Hoogeveen en Assen) en in de regio Noordoost-Overijssel. In deze laatste regio heeft het Alfa-college zelfs het projectleiderschap gevoerd. De samenwerkende partijen in het Lokaal Opleidingscentrum (LOC) in Hardenberg hebben het initiatief genomen tot het project Leren en werken Noordoost- Overijssel. In het LOC zitten 19 organisaties op het gebied van onderwijs, cultuur, werk en inkomen samen onder één dak. Binnen het project Leren en werken Noordoost-Overijssel zijn onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: Om tot gezamenlijke eenduidige en effectieve marktbenadering te komen is er een training georganiseerd waarin toepassing van EVC, acquisitie en marketing aan de orde komen. Er is een bedrijvenscan ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in de scholingsbehoefte van bedrijven en de behoefte aan in- en doorstroom van personeel. Binnen een aantal grotere bedrijven en instellingen zijn presentaties verzorgd rond het thema Leren en Werken. Er zijn EVC-proeftrajecten georganiseerd, waarbij werkgevers kennis kunnen maken met Erkenning van Verworven Competenties. In 2009 is het resultaat van het project een forse groei van het aantal gerealiseerde trajecten. Leren en werken Groningen en Drenthe Het project Leren en werken is afgerond en heeft een vervolg gekregen in de vorm van het project Leren werkt! in Stad en Ommeland. Het project Leren en werken is in Drenthe afgerond en heeft geen vervolg gekregen in 2010 wegens uitputting van het budget. De opgebouwde samenwerking wordt als zeer waardevol gezien. De provincie Drenthe zoekt naar (financiële) mogelijkheden om de samenwerking op een andere wijze te kunnen voortzetten. In onderstaande tabel staat het resultaat van de activiteiten op het gebied van Leren en werken in Groningen en Drenthe. Opbrengst Leren en werken Groningen en Drenthe drenthe groningen 2008 en en 2009 Duaal EVC totaal Ondernemerschap Binnen deze programmalijn is een programma ontwikkeld voor Ondernemerschap voor deelnemers van de opleiding Multimedia Design. Aan de minor ondernemerschap hebben 41 deelnemers deelgenomen. De doelstelling is de ondernemende houding van de deelnemer te bevorderen. Daarnaast is door ondernemers in workshops kennis bijgebracht die noodzakelijk is om succesvol een eigen bedrijf te beginnen. De deelnemers hebben hun ondernemingen gepresenteerd aan deskundigen. De minor ondernemerschap staat integraal op AcTIE (het digitaal portaal van het Alfa-college) en kan gebruikt worden door andere opleidingen.

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

Doelbewust en duurzaam vernieuwen. Jaarverslag 2008

Doelbewust en duurzaam vernieuwen. Jaarverslag 2008 Doelbewust en duurzaam vernieuwen Jaarverslag 2008 Doelbewust en duurzaam vernieuwen Jaarverslag 2008 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Sociaal agogisch werk

Sociaal agogisch werk #5 Sociaal agogisch werk Groningen, Hoogeveen, Hardenberg lzijnswerk! e Jij? In het w! nt groeien * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN INHOUD Samenvatting 5 1 Vraagstelling en onderzoeksopzet 7 1.1 1.2 Aanleiding tot het onderzoek 7 Wettelijke grondslag voor de norm 7 1.3 Inrichting van

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Over grenzen heen / grenzueberschreitender Tourismus

Over grenzen heen / grenzueberschreitender Tourismus Over grenzen heen / grenzueberschreitender Tourismus door partners in het lectoraat olv dr. I.Delies Presentatie voor EDBF-Treffen Haren (Ems) 24. Juni 2011 Inhoud presentatie: 1. Wie staan voor u? 2.

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Flevoland Kapper (Junior Kapper) Juli 2012 Plaats: Lelystad BRIN: 25LR Onderzoeksnummer: 126736 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

MBO-Productonderzoeker

MBO-Productonderzoeker Groningen 23 2014-2015 Human Technology MBO-Productonderzoeker www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders

tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders Leidt de economische recessie tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders Inleiding Onder EVC-aanbieders is door het Kenniscentrum EVC een korte enquête uitgezet met als doel te inventariseren

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Medewerker human resource management (HRM)

Medewerker human resource management (HRM) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25146 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Utrechtsestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker HRM houd je je bezig met personeelsaangelegenheden.

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009 Brondocument - Burgerschap - Leren & loopbaan in het MBO Versie Juni 2009 JFA/113807/2009 1 Inleiding Dit brondocument is een herziene versie van het brondocument LL&B van april 2007. Hierin staan de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

Vernieuwend element. Werken met een actieteam

Vernieuwend element. Werken met een actieteam Alfa-college, Hoogeveen pagina 1 ROC Alfa-college Hoogeveen: ouderbetrokkenheid op agenda zetten vraagt geduld Het Alfa-college Hoogeveen wil bouwen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 02 2014-2015 Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 107 15 juni 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2009, nr. BVE/I&I/118094,

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs RCEC 19 nov. 08 Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC) 8 MBO scholen + 6.500 deelnemers 4 VMBO scholen Examensecretaris

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR AANGEPAST FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR DRENTHE COLLEGE Inhoudsopgave 1 Drenthe College 3 De organisatie 3 De missie 3 De thema s 3 2 Lid College van Bestuur 5 Plaats in de organisatie 5 Taken

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Voorkomen voortijdig school verlaten van studenten in de bouwsector

gemeente Eindhoven Voorkomen voortijdig school verlaten van studenten in de bouwsector gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00575 Beslisdatum B&W 26 maart 2013 Dossiernummer 13.13.103 (2.7.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. H. Bouteibi (PvdA) over Studenten in de bouwsector Voorkomen voortijdig

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 PARTIJEN: - Taskforce Jeugdwerkloosheid (TFJW), vertegenwoordigd door J. de Boer; - Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 ICT. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 ICT. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 13 2012-2013 ICT www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Sociaal-cultureel werker 10746/91370 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128093 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie