... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen"

Transcriptie

1 ... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen Gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS PROF. MR. S.C.J.J. KORTMANN VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DECANEN IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP DONDERDAG 9 JUNI 2011 OM UUR PRECIES DOOR HENRICUS LOUIS MARIA VERA geboren op 13 juli 1954 te Dordrecht Moergestel 2011

2 Promotoren: Prof. dr. G.J. Borger (UvA/VU) Prof. mr. C.J.H. Jansen Manuscriptcommissie: Prof. mr. H.L.E. Verhagen Prof. dr. F.C.J. Ketelaar (UvA) Prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes Prof. dr. ir. M. Spek (RUG) Dr. G.H.A. Venner (RHCL, Maastricht) ISBN H.L.M. Vera, Moergestel 2011 Printed by: Proefschriftmaken.nl Printyourthesis.com Published by: Uitgeverij BOXPress, Oisterwijk Voor de omslag zijn gebruikt de oudste topografische kaart van Noord-Brabant, blad Eindhoven, de collecties van SHBO (potstal), NBM (meststik) en eigen opnames van de Tour Philippe le Bon te Dijon en een fragment uit het Bossch protocol. 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 11 Inleiding 13 Hoofdstuk 1 Drie Meierijse landschappen (11 de -20 ste eeuw) Inleiding Wouden en weiden in de Meierij van 11 de tot en met de 14 de eeuw Het traditionele beeld Geschreven bronnen en reconstructiemethoden Samenstelling van de bossen Textuur van de bossen Het gebruik van de bossen Omvang van de afzonderlijke bossen Het beheer van de bossen Het verdwijnen van de bossen Samenvatting Landschap en landbouw van de 15 de tot de 19 de eeuw Inleiding Landschap van de Meierij van Den Bosch van de 14de tot de 19de eeuw Restbossen Houtwallen, wegbeplantingen en houtproductie van de 14 de tot de 19 de eeuw Heidevelden Zandverstuivingen Wateroverlast Landbouw in de Meierij van Den Bosch van de 14de tot de 19de eeuw Inleiding Innovaties Geldeconomie en marktwerking Bedrijfsstelsel: drieslagstelsel, Vlaamse bouw en eeuwige roggebouw Landbouwproducten Landbouwpachten Ontginningen Gebruik van de gemene gronden Samenvatting Schets van de ontwikkelingen vanaf het midden van de 18de eeuw Inleiding Fysiocratisch gedachtengoed Ontwikkelingen in het landschap De gemene gronden in de 19 de en 20 ste eeuw Ontginningen Natuurbescherming en natuurontwikkeling Watertoevoer en waterafvoer Kanalen en vloeiweiden Ontwikkelingen in de landbouw Potstal en esdek Inleiding, historische en vigerende opvattingen inzake potstal en esdek De potstal en de potstaleconomie, definities De potstaleconomie als geheel De afzonderlijke elementen van de potstaleconomie onderzocht Het esdek Ontwikkeling van de esdekken: akkers, driesen, en vogelweikes Het kadaster Plaggen en aarde Opbouw en ouderdom van de esdekken 116 3

4 De meststik Samenvatting esdek en potstal Dopstal, topstal? Het verdwijnen van de potstal Samenvatting Conclusies 123 Hoofdstuk 2 Rechten op de gemeenschappelijke gronden Inleiding Regalia en andere rechten op woeste gronden Inleiding Regalia Scope Onderscheid Catalogi Bona vacantia Literatuur over regalia Inleiding Philips van Leyden Willem van der Tanerijnen Sixtinus Bort Grotius Locke Stockmans Van Heurn Kluit Ackersdijk Mauritz Ganderheyden Bondam Sasse van Ysselt Samenvatting Receptie van het Romeinse recht Inleiding Beschikkingen door landsheren over woeste gronden voor Roncaglia Rechtmatige overgang van regalia van de keizer naar lagere heren De receptie van het Romeinse recht in de Meierij van Den Bosch Expliciete vermelding van regalia in de Meierijse bronnen Samenvatting Andere verklaringen voor de rechten van de heren op de woeste gronden Inleiding Gewoonterechtelijk grondregaal? Foreest Grondheerlijkheid Inleiding Grondheerlijke rechten van de landsheren Gerechtsheerlijkheid en grondheerlijkheid Grondheerlijkheid en domein Grondheerlijkheid en woeste gronden in Frankrijk, Engeland en Duitsland Grondheerlijkheid in de directe omgeving van de Meierij Gelderland Utrecht Limburg (Nederlands) Loon (Belgisch Limburg) Vlaanderen Zuid-Brabant Baronie van Breda 157 4

5 Noordoost Brabant Voorts Aanwijzingen voor grondheerlijkheid in de Meierij van Den Bosch De Meierijse grondheerlijkheid en de woeste gronden Samenvatting Einde grondheerlijke verhoudingen Heerlijke goederenverwerving in het algemeen Goederenverwerving door en grondheerschap van de hertog in de Meierij Huwelijk Verwervingen ten nadele van geestelijke instellingen Vrijheidsrechten Koop Dwang Ongenade van vazallen en het openvallen van lenen De belangrijkste punten Wijzingen in de verhouding grondheerlijkheid - gerechtsheerlijkheid Samenvatting Rechten op de gemene gronden Inleiding De houtschat, nooddruft, de merkwaardige heerlijke rechten op hout en pootrecht De houtschat Nooddruft Merkwaardige hertogelijke rechten op hout Voorpotingen en pootrecht Samenvatting Collectieve rechten Gemene gronden voor de uitgiften Uitgiften van ongecultiveerde gronden door de hertog en de heren Koopsom of voorlijf (prelevium, pretium primitivum) Cijnzen bij de uitgiften Concentraties van rechtsverleningen Inhoudelijke overeenkomsten en verschillen Belening Verwervende gemeenschappen Particuliere heiden en weiden Vergroting van de gemeynt door aankoop van particulieren Aankoop van gemene gronden van een andere gemeenschap Omvang van de gemene gronden Grenzen Samenvallen van grenzen Riten bij bepalen van grenzen Grenspalen Het begaan van de grenzen Beheer van de gemene gronden Eigendom Uitsluitingen Rechten voor buitenstaanders Delen van gemeynten met andere gemeenschappen Akeren als collectief recht voor de gemeenschap Samenvatting Individuele rechten Inleiding Akeren (2) Ploeg- en keuterrechten Schaarrechten Diverse rechten Andere rechten op hout 217 5

6 Samenvatting Privatisering van gemeentegronden Verkooprechten van de gemeenschappen Octrooi Noodzaak voorwaarde voor verkoop Omslag onder invloed van het fysiocratisch gedachtengoed Hoefslaan en hoefslag Tijdelijke privatisering Octrooi voor voorpotingen Octrooi voor veen- en zandwinning, steenbakken Andere octrooien Illegale ingravingen en verkopingen Inleiding Collectieve illegale ingravingen Individuele illegale ingravingen en Huttenvolk Fraude door de rentmeester, samenspanning Prescriptie - verkrijgende verjaring De rastamenten van 1464 en de heruitgiften Samenvatting Niet uitgegeven gemene gronden Cijnzen Inleiding Grondgewincijnzen Inflatie Sterfelijk laat of nuntius mortalis Delen van cijnzen Grondgewincijnzen van vercijnsd herengoed of van uitgegeven woeste gronden Gebuurcijnzen Recognitiecijnzen Cijnzen in natura Aflossing of afkoop van cijnzen Cijnsboeken Datum en plaats van heffing Rituelen of gewoonten bij de heffing Uitwinning Vervallen van cijnzen Vervreemding van cijnzen, cq cijnsboeken Samenvatting Rechten van de hertog om gronden uit te geven vanuit staatsrechtelijk perspectief Uitgiften door andere heren Vercijnzing door particulieren Novale tienden Jacht Tijdelijk collectief gebruik van de akkers Het einde van de gemene gronden in juridische zin Samenvatting Conclusies 274 Hoofdstuk 3 Instellingen, regelgeving en rechtspraak Inleiding De instituties Onder het huis Leuven (12 de eeuw-1406) De hertog De hertogelijke raad Rentmeester van Brabant, receptor, ontvanger Rentmeester van Den Bosch Summus forestarius nemorum seu silvarum 283 6

7 Mannen van leen, mynre genediger vrouwe manne van Brabant Klerk van de rentmeester Kwartierrentmeester Drost van Brabant Schout van Den Bosch en de kwartierschouten Schutter, vorster Plaatselijke heren en de gemene gronden Rentmeester van de kleinere heren Schout van de lagere heren Schutter/vorster van de lagere heren Lokatores? Schepenen, gezworenen en alle buren, buren Onder het Bourgondische en het Habsburgse huis ( ) De hertog Hertogelijke raad Raad van State Geheime Raad Raad van Financiën Raad van Brabant, Raad en Leenhof van Brabant Kanselarij van Brabant Officie Fiscaal Rekenkamer Parlement van Mechelen, Grote Raad van Mechelen Ontvanger generaal, rentmeester van Brabant Rentmeester van Den Bosch Personeel van de rentmeester Gezworen landmeter, landmeter generaal Mannen van leen, Leen- en Tolkamer Pachter van de houtschat, onderrentmeester Drossaard van Brabant Hoogschout Kwartierschouten Schepenen van Den Bosch In eerste aanleg Als hoofdbank Schepenen als voluntaire rechter Leenhoven Waarheden Vorster Schutter Schepenen Schepenen en buren, corpus Gemene buren Goede mannen, scheidslieden Breukmeester in den aert (van de heide) Gezworenen, setters, heymraden Plaatselijke heren Mannen van leen van de plaatselijke heren Schout, rentmeester van de plaatselijke heren Onder de Generaliteit ( ) Staten-Generaal Gedeputeerden van de Staten-Generaal Raad van State Gedeputeerden van de Raad van State De Haagse Raad van Brabant Officie Fiscaal Raad en rentmeester generaal 334 7

8 Leen- en Tolkamer Griffier, deurwaarders/exploiteurs/huissiers Onderrentmeesters en de waarheden Schepenen Schepenen tezamen met andere bestuurders, corpus Breukmeester Peelmeesters, gemeentemeesters Gezworenen, setters, heymraders Lokale heren Lokale leenmannen en laten Rekenkamers van de lokale heren Onder de Bataven ( ) Inleiding Centraal bestuur Regionale besturen Comités en commissies Rentmeester van de domeinen van Brabant Hof van Justitie, Departementaal Gerechtshof Hoog- en laagschout van Den Bosch Schepenen, municipaliteit, gemeentebestuur, gecommitteerden Setters en heymraders Commissie van landbouw Koningrijk Holland ( ) Inleiding Regionale leiding, landdrost Plaatselijk bestuur Franse periode ( ) Landdrost Préfet Plaatselijk bestuur Onder het Koninkrijk der Nederlanden (1814-heden) Koning Kamers/Staten-Generaal Raad van State Kadaster Domeinen Hooggerechtshof te s-gravenhage ( ) Cour d Assises, Hof van Assisen te s-hertogenbosch ( ) Rechtbank van 1 ste aanleg ( ) Vrederechter, rechtbank van simpele justitie ( ) Rechtbanken ( , 1886-) Provinciale en gedeputeerde staten Provinciale commissie van landbouw Gemeenten Afdelingen Veldwachter en de laatste gezworenen Andere instellingen betrokken bij ontginning en beheer Regelgeving en geschillen Inleiding regelgeving Wet en regelgeving over en rondom de gemene gronden Leuvense periode (12 de eeuw-1406) Lokale regelgeving Centrale regelgeving Bourgondische periode ( ) Habsburgse periode I ( ) Centrale regelgeving Regionale regelgeving 375

9 Plaatselijke regelgeving De Habsburgse periode II ( ) Centrale regelgeving Lokale regelgeving Generaliteit (1629/ ) Centrale regelgeving Lokale regelgeving Bataafse periode ( ) Centrale en provinciale regelgeving Lokale regelgeving Onder de landdrost en de koning (Koningrijk Holland ) Franse periode ( ) Koninkrijk (1813-heden) Samenvatting Conflicten Inleiding Indeling naar de aard van het conflict tot circa Conflicten over eigendom Conflicten over territorium Conflicten over het gebruik Conflicten over het privatiseren van gemene gronden Conflicten over de voorpotingen, de houtschat en novale tienden Conflicten over cijnzen List en bedrog, laster en geweld tot circa Samenvatting Procedures in de 19 de eeuw Conclusies 417 Hoofdstuksgewijze compilatie van de conclusies 419 Synthese 425 Summery of the conclusions per chapter 429 Synthesis 435 Literatuurlijst 439 Legenda 471 Geraadpleegde archieven en bibliotheken 472 Over de auteur 474 9

10 10

11 zij gelooft in mij Voorwoord Allereerst past hier een woord van dank aan beide promotoren: Guus Borger en Corjo Janssen. Guus heeft mij vanaf het begin van dit project steeds gesteund, geadviseerd en gestimuleerd en Corjo, die pas in het eindtraject hierbij betrokken werd, stond ieder moment klaar om mijn teksten te beoordelen, me te adviseren over rechtshistorische aspecten en mijn gids in de Nijmeegse mores te zijn. Het laatste is voor een buitenpromovendus niet zonder belang. Ik ben beiden bijzonder erkentelijk voor hun bijdrage aan dit project en dit proefschrift. Deze studie was echter niet mogelijk geweest zonder het bewonderenswaardige geduld en de voortdurende steun van mijn levenspartner Cilia Stork, die me ruimte gaf om naast mijn werk - en ten koste van een stuk sociaal leven - zowel een studie informatica als een studie Nederlands recht af te ronden en ook nog welwillend accepteerde dat ik - over de jaren opgeteld - duizenden uren in archieven en in mijn studeerkamer doorbracht voor dit promotieonderzoek. Deze studie had er beslist anders uitgezien zonder de invloed van onze goede vriend André van Amelsvoort, die jarenlang mijn vaste archiefmaatje was, met - zaterdag om 10 uur - stroopwafels bij de koffie. Maar wat belangrijker was: meester André hield me ook geregeld voor: in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Gezien het aantal pagina s heeft dit niet helemaal gewerkt. Dat laat echter onverlet, dat ik me er toch wel door aangesproken voelde. De tekst was mogelijk 2 tot 3 maal zo lang geworden of nooit afgekomen, zonder deze herhaalde vermaning. André heeft daarnaast ook veel basismateriaal aangeleverd, geholpen met lastige teksten van het Bossch protocol en de datering van akten en heeft daarnaast ook een belangrijke bijdrage geleverd met het kritisch beoordelen en opschonen van mijn teksten. Josée, de partner van André, heeft een professionele vertaling van de samenvatting en de synthese in het Engels verzorgd. Ook hen ben ik buitengewoon erkentelijk voor hun bijdragen aan dit proces. Dit brengt me tot een bredere kring, waar ik eveneens verplichtingen aan heb. Tientallen mensen hebben in de loop der jaren bijdragen geleverd, hetzij door bronnen, hetzij door commentaar en discussie, hetzij door gewoon doen. Logistieke archiefmedewerkers, zowel in Brussel als in Den Bosch, Tilburg en Eindhoven hebben honderden, mogelijk duizend of meer meters - veelal serieel - archief aangesleept. Soms had ik maar enkele zinnetjes nodig uit een enkele doos, maar dan wel 50, 100 of nog meer dozen. Ik heb uiteraard veel profijt gehad van de adviezen van de archivisten en ook daar voor mijn bijzondere erkentelijkheid. Buiten deze professionele groep komt dan het netwerk: de mensen waarmee al vele jaren gegevens worden uitgewisseld: soms in het belang van de één, dan weer in het belang van de ander. De opsomming die volgt is onvolledig en zonder kwalificatie. De bindende factor is dat ik van allen waardevolle gegevens, advies of commentaar heb gekregen. De lijst is zeker niet uitputtend en de volgorde is willekeurig: +Jean Coenen, Leo Adriaenssen, Hans Vogels, Hans van Helmond, Karel Leenders, Bruno Indekeu, Martien van Asseldonk, Ton Kappelhof, René Huiskamp, Jan Melssen, Henk Teurlincx, Martin de Bruijn, Ester Vink, August de Man, Wim Veekens, Jan Hagen, Nico Arts, Bert Maes, J. van de Biggelaar, Lauran Toorians, Lia Spooren, Rob van Drie, J. Coopmans, R. Severijns, Luuk Keunen, Pieter Koolen, Ludo Boeije. Ook heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de transcripties van Wim de Bakker, Stan Ketelaars, Anton Schuttelaars en Jan Toirkens. Nog veel meer mensen hebben een positieve bijdrage geleverd, soms alleen maar door hun belangstelling te tonen in wat af en toe een uitputtingsslag was. Aan allen hiervoor mijn hartelijke dank. 11

12 12

13 Wir leben in einer Eiszeit. In der Geologie werden Eiszeiten dadurch definiert, dass an den Polen und in den Hochgebirgen Gletscher existieren. Derartige Vereisungen gab es in der Geschichte unseres Planeten insgesamt nur fünfmal:. Die fünfte dieser Eiszeiten ist die des Quartär, bzw. -nach der neuesten Terminologie- des Neogen, also der Zeit, in den wir heute leben. 1 Auch wenn es also gegenwärtig wärmer wird, wir leben immer noch in einer Eiszeit. Behringer 2007, blz. 32. Inleiding Sinds het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw ben ik geboeid door het verschijnsel gemene gronden, dat wil kort gedefinieerd zeggen: de door groepen omwonenden collectief gebruikte gronden, die min of meer ongecultiveerd extensief ingezet werden voor de landbouw. 2 Gemene gronden komen resp. kwamen op veel plaatsen op aarde voor. In Noordwest-Europa zijn ze het meest bekend als Marken, Allmenden, communaux, commons, etc. In het onderhavige studiegebied, dat wil zeggen de Meierij van s Hertogenbosch, 3 dat is grofweg de oostelijke helft van het huidige Noord-Brabant, zonder de noordoostelijke grensgebieden (omgeving van Grave, Cuijk, Boxmeer etc.) 4 stonden ze veelal bekend als Gemeynten, maar ook andere termen als Aart, Vroente, etc. werden veelvuldig gebruikt. In deze studie gebruik ik vooral de term gemeynt. De Meierij, Ham Zie voor een toelichting eventueel wikipedia onder de lemma s ijstijd en kwartaire_ijstijd. 2 Met als eerste resultaat Vera In de tekst wordt voor de Meierij ook wel de term Midden-Brabant gebruikt. 4 Voor een nauwkeuriger omschrijving, zie hoofdstuk 2. 13

14 De gemene gronden en met name de rechten op deze gronden en de ontwikkeling daarvan zijn vanaf de tweede helft van de 18 de eeuw onderwerp van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek geweest. Daarvoor was er ook wel juridische belangstelling voor deze gronden, maar deze moet vooral als toegepast gezien worden, ter ondersteuning van de eisen ten aanzien van gebruik of eigendom van deze gronden. Aan het einde van de 18 de eeuw en aan het einde van de 19 de eeuw werden deze gronden ook in politieke discussies betrokken, zoals in Frankrijk na de revolutie, waar de eigendom van deze gronden van de heren overging op de burgerlijke gemeenten. Hier ten lande gebeurde dat door T.W. Broxterman 5 die in 1798 de morele rechten van de staat op deze gronden tegenover die van particuliere geërfden stelde. In de loop van de 19 de eeuw ontstond, naast de discussie of de staat al dan niet mocht ingrijpen in de collectieve private eigendommen, de strijdvraag of de gemene gronden al dan niet op Germaanse gewoonten teruggingen en daarmee of deze gronden al dan niet een overblijfsel van (een vermeend) landbouwcommunisme waren. 6 In de tweede helft van de 20 ste eeuw is de wetenschappelijke belangstelling voor de gemene gronden in Nederland - in vergelijking met de twee eeuwen ervoor - sterk teruggelopen. De gemene gronden komen weliswaar regelmatig in publicaties naar voren en er worden ook nog wel artikelen over geschreven, maar het aantal monografieën in de laatste decennia verschenen, is op de vingers van één hand te tellen. 7 De vigerende opvattingen over dit onderwerp c.a. kunnen als volgend worden geschilderd. 8 Het Meierijse landschap zag er omstreeks 1200 al net zo uit als het op kaarten uit het einde van de 18 de eeuw getekend werd: namelijk met veel heidevelden en zandverstuivingen. Het landschap zou grotendeels verlaten of tenminste zonder heer zijn, zodat de hertog van Brabant er zijn wildernisregaal kon vestigen. De schapen zouden schuldig zijn aan het ontstaan en voortbestaan van de zandverstuivingen, maar ze waren nodig voor de mest, waaraan altijd een tekort bestond op de arme zandgronden, en ook voor wol voor de wolindustrie. De koeien stonden vanaf de 14 de eeuw in een diepe potstal, waarin de mest werd aangevuld met heideplaggen. Deze zandige mest was verantwoordelijk voor de dikke esdekken, zoals we die nu nog in het landschap waarnemen. De boeren leidden (of moet ik zeggen leden ) een marginaal bestaan en waren onder andere vanwege de arme zandgrond niet in staat om dit te verbeteren. Eerst in de loop van de 19 de eeuw zouden de boeren op de hoge zandgronden openstaan voor innovaties en zou het beter gaan. Het reeds genoemde wildernisregaal was een koninklijk recht dat de hertog of rechtmatig had verkregen of had geusurpeerd. Het was één van de regalen die Frederik Barbarossa in 1156 in Roncaglia liet optekenen en die waren door de receptie van het Romeinse recht ook hier recht geworden. De hertogen schonken de gemene gronden, waarover ze op basis van het wildernisregaal konden beschikken, om uiteenlopende redenen aan hun onderzaten. Ze brachten daarvoor wel cijnzen, een soort belasting, in rekening, die echter door de geldontwaarding in de loop der eeuwen steeds minder waard werden, etc. Gezien de nuances in de bovenstaande opvattingen en de onderlinge relaties zou het contraproductief zijn deze punt voor punt te gaan beschrijven en weerleggen. Daarom is hier gekozen voor een schone opzet. Vigerende opvattingen worden wel genoemd, maar niet en detail bestreden. In de plaats daarvoor is een positieve opzet gekozen: op basis van tot nu toe te weinig gebruikte bronnen en een andere benutting van bekende bronnen wordt een nieuw beeld gecreëerd. Door het literatuuronderzoek voor mijn doctoraalscriptie Nederlands recht 9 ben ik tot de conclusie gekomen, dat de benadering alleen vanuit het recht nog niet tot een bevredigende verklaring van de herkomst en ontwikkeling van de rechten van de heren op de gemene gronden in de Meierij van Den Bosch heeft geleid. Gezien de plaats en de rol van de gemene gronden daar, heb ik er voor gekozen hun geschiedenis vanuit drie gezichtspunten te benaderen, namelijk vanuit de ontwikkeling van landbouw en landschap, vanuit de ontwikkeling van rechten en vanuit de ontwikkeling van de betrokken instellingen. Het gaat daarbij uiteraard niet om drie afzonderlijke verhalen, maar om de onderlinge relaties: twee disciplines vormen daarbij telkens de context voor de derde. 5 Broxtermann Vera 1997a, blz. 9 ev. Zo bewerkte F. Domela Nieuwenhuis onder de titel Emile Delaveleye, Het eigendom en zijne oorspronkelijke vormen, De la propriété et de ses formes primitives van Emile de Laveleye, waarin onder andere de marken en de gemene gronden opgevoerd worden (Nieuwenhuis 1898). Zie ook hoofdstuk 3 van deze studie inzake de Markenwet. 7 Vera 1997a, blz. 20 ev. Recent (sept. 2010) is er van de hand van Anton Kos de handelsuitgave van de dissertatie over de erfgooiers verschenen (Kos 2010). 8 Het impressionisme zij mij vergeven. Het is een gechargeerd beeld dat geen recht doet aan genuanceerdere opvattingen die ook bestaan. Het is echter wel min of meer het collectieve beeld. 9 Vera 1997a. 14

15 Het studiegebied omvat circa 2700 km 2 binnen een vlak van ongeveer 60 bij 70 kilometer. Dat biedt kansen, maar geeft ook beperkingen, vooral in de detaillering. Het is evenwel een bewuste keuze; niet alleen omdat dit gebied gedurende het grootste deel van de onderzochte periode een bestuurlijke eenheid was, maar juist ook omdat daarmee juist de diversiteit of de causaliteit goed in beeld kan worden gebracht. De studie beslaat een periode van circa 1000 jaar. Ook dit is een bewuste keuze. De geschiedenis van de gemene gronden van de Meierij kent twee periodes met een grote turbulentie, namelijk de periode circa en de periode circa De spanne voor 1200 kan gezien worden als aanloop tot allerlei veranderingen. De tussenperiode wordt gekenschetst door een trage doch gestage ontwikkeling. Na 1950 werden de ontginningen van de laatste woeste gronden gestaakt en richtte de focus zich op wat men noemt natuurherstel of zelfs natuurontwikkeling, welke laatste niet alleen gezien de termen, maar ook wat betreft de gebruikte middelen, zoals draglines en dergelijke, een contradictio in terminis is. Uit de periode voor 1000 bestaat wat betreft het studiegebied nauwelijks geschikt materiaal en ook de bronnen buiten het studiegebied zijn schaars en meervoudig interpreteerbaar. Er is daarom uitgegaan van de status quo omstreeks de 11 de eeuw. De vraag of de lokale heren soms toch door usurpatie van Karolingische regalen aan sommige rechten kwamen, wordt hier niet gesteld en dus ook niet beantwoord. Overigens zal blijken dat de rechten van de heren op woeste gronden in veel gevallen wel voortkwamen uit usurpatie. Maar het gaat dan om usurpatie van rechten van geestelijke instellingen op deze gronden. Dat dit niet hetzelfde is als het wildernisregaal zal eveneens blijken. De drie invalshoeken zijn tezamen met de lange periode, de beschikbare bronnen en het relatief grote onderzoeksgebied enerzijds de kracht van het onderzoek, maar vormen anderzijds tegelijkertijd ook de bekende valkuil. Het is namelijk ondoenlijk om in één mensenleven, laat staan in een decennium, 10 alle bronnen te raadplegen en alle mogelijk relevante literatuur te lezen. En stel dat dit wel zou kunnen, dan zou het resultaat zo omvangrijk worden, dat het betreffende boekwerk ongelezen zou blijven. Hier is bewust niet gekozen voor een encyclopedische benadering: de studie is niet volledig en pretendeert dit ook niet te zijn. Veel thema s en sub-thema s, die hier aan de orde komen, kunnen nog in detail uitgewerkt worden. 11 Er wordt in deze studie een visie gegeven op de ontwikkeling van de rechten met betrekking tot de gemene gronden in de Meierij van Den Bosch en de daarmee verband houdende ontwikkelingen in landbouw, landschap en instituties. Deze visie wordt onderbouwd met argumenten, direct of indirect ontleend aan de geraadpleegde bronnen. De bronnen zijn niet uitputtend geciteerd, maar dienen veeleer als voorbeeld van voorkomende lokale omstandigheden. Dit te meer omdat die omstandigheden erg casuïstisch waren. Iedere plaats verschilde wel in iets van de andere, in recht, in landbouw en landschap en in de invulling van de plaatselijke functies, ondanks het administratieve geheel dat de Meierij formeel vormde. Feitelijk is het een voorlopige synthese, die verfijnd kan worden door nader onderzoek, die aan andere - plaatselijke - bronnen getoetst kan worden, die een handvat kan zijn voor nader onderzoek, een kader kan vormen, verbanden aangeeft, etc. Daarom is er ook bewust gekozen om op regionaal niveau te blijven. Aggregatie naar een hoger dan regionaal abstractieniveau blijft achterwege. Deze studie is - zoals reeds gesteld - vooral een bronnenstudie. Uit onvrede met de bestaande antwoorden zijn nieuwe verklaringen in de bronnen gezocht. Brabant is bijzonder rijk aan oud bronnenmateriaal. Een belangrijk deel daarvan uit de periode voor 1648 berust in de archieven van de voormalige centrale instellingen, zoals de Rekenkamers 12 en de Raad van Brabant. In de archieven van de Rekenkamers zijn als gevolg van de controlerende functie van deze instellingen ook veel documenten van andere instellingen in origineel of in afschrift opgenomen. Een belangrijk deel van dit onderzoek heeft in het Algemeen Rijksarchief in Brussel plaats gehad, een ander deel vond plaats in Den Bosch in kopieën van stukken die in origineel in Brussel berusten. Maar ook lokaal gaan veel archieven ver terug, waaronder seriële bronnen zoals het zogenaamde Bossch Protocol, met akten gepasseerd voor de schepenen van Den Bosch, waarvan het oudste deel uit 1366 dateert 13 en het schepenregister van Boxtel dat in 1393 begint. Zoals gezegd konden, door de enorme totale omvang, niet alle potentiële bronnen worden doorgenomen. Daarom zijn er twee verschillende strategieën gehanteerd. In eerste instantie is de structuur van de instellingen in beeld gebracht: welke waren bij het beheer (in brede zin) van de gemene gronden betrokken en hoe waren hun onderlinge verhoudingen? Dit is gebeurd door literatuur, inventarissen, regesten en indices door te nemen. 10 Namelijk de duur van dit onderzoek. 11 Een voorzet van een overzicht daarvan is opgenomen in bijlage Het archief van de Rekenkamers beslaat circa 5 strekkende kilometer en is na 150 jaar bewerken nog steeds niet volledig door inventarissen ontsloten. 13 Synghel 2007, blz

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN Een onderzoek naar de geleerde lessen van het Hoogheemraadschap van Delfland bij recente crises. COMMANDEURSSCRIPTIE Leergang MCDm/Commandeursopleiding

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Wie zal wat hoe bepalen?

Wie zal wat hoe bepalen? 1-6-2008 Wie zal wat hoe bepalen? Een architecturele benadering van het recht Auteur: Duco Mansvelder (1352091) Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afstudeerrichting IT en Recht Begeleidend docent: mw. prof.

Nadere informatie

Concurrentie in corporatieland

Concurrentie in corporatieland Concurrentie in corporatieland Marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie oktober 2001 Arjen Wolters Roelof Verhage 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Flehite Jaarboek 2009

Flehite Jaarboek 2009 Flehite Jaarboek 2009 Ontwerp voor een nieuwe Kamperbinnenpoort van architect Gerrit Adriaans, 1923 Flehite Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2009 Stichting Flehite Publicaties Deel x Plaatsen

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate Kantorenbeleggingen aan de Amsterdamse grachten, puur emotie of een goed rendement? Zijn de factoren op grond waarvan in kantoorpanden aan de Amsterdamse grachten wordt belegd strikt rationeel, strikt

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Buigen of barsten? Hoofdstukken uit de geschiedenis van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in Nederland 1945-2000

Buigen of barsten? Hoofdstukken uit de geschiedenis van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in Nederland 1945-2000 Buigen of barsten? Hoofdstukken uit de geschiedenis van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in Nederland 1945-2000 Henk Beltman 1 Buigen of barsten? Hoofdstukken uit de geschiedenis van

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Europa en de Nederlandse zorgverzekering

Europa en de Nederlandse zorgverzekering Europa en de Nederlandse zorgverzekering door Prof. dr. P. Schnabel, Prof. dr. W. Sauter, Prof. dr. Y. Jorens, Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, Mr. P.C. de Lange, J.G.H. Draijer redactie C.J. van Kranenburg

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Onverantwoord ondernemen

Onverantwoord ondernemen Onverantwoord ondernemen Een economisch-antropologische analyse van de informele, illegale en criminele economische activiteiten in Suriname Edo de Vries Robbé Onverantwoord ondernemen Een economisch-antropologische

Nadere informatie

Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr)

Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr) Master thesis - Nederlands recht - Accent strafrecht Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr) In hoeverre is de, middels wetswijziging voorgestelde uitbreiding van het recht op zelfbescherming

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Cultuur als verweer a

Cultuur als verweer a Cultuur als verweer a Cultuur als verweer Een grondslagentheoretische studie naar de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht J.M. ten Voorde ISBN: 978-90-5850-289-6

Nadere informatie

Meedoen en gelukkig zijn

Meedoen en gelukkig zijn Meedoen en gelukkig zijn Meedoen en gelukkig zijn Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen M.H. Kwekkeboom (Avans/SCP)

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie