Gemeente Bloemendaal Managementletter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Bloemendaal Managementletter"

Transcriptie

1 Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle december 2014

2 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Postbus AB Amsterdam Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) VERTROUWELIJK College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal Postbus AE BLOEMENDAAL Amsterdam, 4 december 2014 Managementletter interim-controle 2014 Geacht College, Met genoegen presenteren wij u hierbij onze managementletter Zoals u van ons gewend bent, geeft deze rapportage een beeld van uw organisatie en de gerealiseerde vooruitgang in In ons dienstverleningsplan heeft uw raad ons de opdracht verstrekt om de jaarrekening 2014 van uw gemeente te controleren. Onze tussentijdse bevindingen rapporteren wij door middel van deze managementletter. In deze rapportage beperken wij ons tot de bevindingen en mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en processen die wij hebben onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening en die naar onze mening van belang zijn voor het management en het college. Dit heeft tot doel vanuit onze natuurlijke adviesfunctie een bijdrage te leveren aan het zelfcontrolerende vermogen van uw organisatie. Wij hebben onze concept-bevindingen toegelicht en besproken met het afdelingshoofd en de portefeuillehouder Financiën. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Ernst & Young Accountants LLP drs. S.M. van der Ven RA R. Ellermeijer RA Ernst & Young Nederland LLP is een limitedliabilitypartnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC Ernst & Young Nederland LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Lees meer

3 Inhoudsopgave 1 Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen? Algemeen beeld Bestuurlijke aandachtspunten Aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 8 2 Waar staat de gemeente? Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor Interne controle en verbijzonderde interne controle Inkoop en aanbesteden Omgevingsvergunningen Beheersing verbonden partijen en garantstellingen Belastingen (GBKZ) Subsidieverstrekkingen 18 3 Is uw gemeente klaar voor de toekomst? Aandachtspunten jaarrekeningcontrole Decentralisaties Actuele ontwikkelingen belastingen Ontwikkelingen BBV Werkkostenregeling Overige ontwikkelingen Controleverklaring nieuwe stijl 25 Bijlage 1 Opvolging en status aanbevelingen voorgaande jaren 27 2 Reikwijdte en controleaanpak 35 Pagina 2 Lees meer

4 Sectie Bestuurlijke samenvatting

5 1 Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen? 1.1 Algemeen beeld Aandacht voor versterking van de interne beheersing blijft noodzakelijk Omgeving rondom gemeente volop in beweging Ons beeld van Bloemendaal is dat de interne beheersing van voldoende niveau is en er aandacht is voor het verder versterken van de interne beheersorganisatie. Daarbij zijn onze bevindingen vanuit voorgaande jaren (zie bijlage 1) gedeeltelijk opgepakt en is de verbijzonderde interne controle versterkt. Als aandachtpunt onderkennen wij het omzetten van bevindingen vanuit de verbijzonderde interne controle en ook onze rapportages naar concrete verbeteringen vanuit de verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie. Op dit moment is het nog niet zo dat rapportages leiden tot een actieplan voor verbetering dat gedragen wordt door het managementteam. Op basis van het plan-do-check-act principe is met name de actfase nog in onvoldoende mate ontwikkeld. Juist deze fase draagt bij het vergroten van het zelfcontrolerend vermogen van de organisatie. De decentrale overheden in Nederland zijn volop in beweging. Enerzijds worden wettelijke taken vanuit de rijksoverheid gedecentraliseerd naar gemeenten en worden taken ten aanzien van de jeugdzorg van de provincies overgeheveld naar de gemeenten. Anderzijds komt nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet Markt en overheid en de invoering van de plicht tot vennootschapsbelasting op de decentrale overheden af. De gemeente Bloemendaal volgt de ontwikkelingen nauwgezet en heeft een hoge prioriteit toegekend aan de decentralisaties en samenwerking in regio, waarvan de ICT-samenwerking met Heemstede een voorbeeld is. Ook de economische omgeving is nog steeds volop in beweging. Ondanks het lichte economisch herstel, resulteert de economische crisis van de afgelopen jaren in een verhoogd risico voor waardering van activa en verbonden partijen en blijft de druk op de financiën groot. De bezuinigingstaakstellingen uit voorgaande jaren zijn gerealiseerd in de begroting 2015 (en meerjarenbegroting ), waarbij voor een deel ook een onttrekking wordt gedaan aan de algemene reserves. Hogere eisen te stellen aan Verbijzonderde Interne Controle Wij merken op dat de regelgeving ten aanzien van het effectief kunnen gebruik van een interne auditfunctie (waaronder de VIC-functie wordt gezien) in het afgelopen jaar is aangescherpt. Deze aanscherping ziet toe op de deskundigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de toetsers, alsmede op het systeem van interne kwaliteitstoetsing op het dossier. In paragraaf 2.2. van deze managementletter gaan wij hier nader op in. Met name ten aanzien van de deskundigheid en kwaliteitsborging met betrekking tot permanente opleiding en een inhoudelijke toetsing op de werkzaamheden van de IC-toetsers zijn de eisen aangescherpt. Voor Bloemendaal is dit slechts gedeeltelijk geborgd in de organisatie. Dit houdt in dat wij niet volledig gebruik kunnen maken van de werkzaamheden die binnen de VIC worden uitgevoerd. Daarnaast hebben wij kanttekeningen geplaatst bij de aanpak binnen de VIC, die meer gericht kan zijn op de onderkende risico s en beheersmaatregelen in de lijn. Hiertoe adviseren wij om per proces een risico-controlmatrix op te zetten, waarmee in één oogopslag de risico s en de interne beheersingsmaatregelen inzichtelijk zijn en dat als adequate basis kan dienen voor het verder vormgeven van de controleprogramma s per proces. Pagina 4

6 1 Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen? 1.1 Algemeen beeld Uw processen zijn in de basis op orde, met aandachtpunten ter verbetering Deel van de verbijzonderde interne controle moet nog worden uitgevoerd over het laatste deel van 2014 Versterking interne controlfunctie Ten tijde van de interim-controle hebben wij uw significante processen beoordeeld. Hierbij zijn wij met name ingegaan op de vraag of de processen dusdanig zijn ingericht dat de belangrijkste procesrisico s worden afgedekt. Dit hebben wij gedaan door middel van interviews met de betreffende procesverantwoordelijken, het uitvoeren van lijncontroles en het beoordelen van de kwaliteit en de uitkomsten van de VIC. De werkzaamheden van de VIC liggen op schema en zijn gerapporteerd. Wij concluderen dat de processen in de basis goed zijn ingericht, maar op een aantal punten nog voor verbetering vatbaar zijn. Dit ziet met name toe op versterking van de interne controle in de lijn, daar waar nu werkzaamheden voor een deel door de VIC zijn overgenomen. In dit stadium van het jaar zijn nog niet alle werkzaamheden van de VIC uitgevoerd. De finale uitkomsten na afronding van de werkzaamheden zullen uiterlijk in maart 2015 beschikbaar zijn vanuit de VIC. Om bijsturing gedurende het jaar mogelijk te maken sturen wij aan op vervroeging van dit proces. De controle op de subsidievaststelling en aanvullende analyse op de volledigheid van de juiste aanbestedingsprocedures vormen hierbij de belangrijkste punten waarvoor aanvullende werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd en om deze werkzaamheden tijdig te starten. De VIC richt zich met name op de rechtmatigheid van de routinematige processen en waarbij de focus meer ligt op de toetsing van individuele transacties binnen de processen dan de beoordeling van de interne controlemaatregelen zoals deze worden uitgevoerd in de lijnorganisatie. Wij adviseren de toetsing vanuit de verbijzonderde interne controle beter aan te laten sluiten op de interne controlemaatregelen zoals deze in de lijnorganisatie worden uitgevoerd en hiermee ook de getrouwheid te toetsen en zichtbaar te maken in de interne controleplannen. Op dit moment worden werkzaamheden gedeeltelijk ter vervanging van de verantwoordelijkheid in de lijnorganisatie uitgevoerd door de VIC. Voor de toekomst adviseren wij in de uitvoering en mate van diepgang van de werkzaamheden nog beter aan te sluiten op de hogere risicogebieden, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van grote projecten/grondexploitaties en de decentralisaties zoals onderkend binnen de paragraaf weerstandsvermogen en ten aanzien van de opdrachtgeversrol bij nieuwe samenwerkingsverbanden. Pagina 5

7 1 Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen? 1.1 Algemeen beeld De belangrijkste procesbevindingen Ten aanzien van uw procesbeheersing zien wij een aantal verbeterpunten. Wij vragen met name uw aandacht voor de volgende zaken, welke wij in hoofdstuk 2 nader uitwerken: nadere toetsing van de volledigheid op de naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid; zichtbaarheid van de interne controle op de vaststellingsbeschikkingen en naleving van de verordening in 2014 aangaande verstrekte subsidies in vastlegging van de analyse bij de jaarrekeningcontrole aangaande de uitkomsten van de toetsing in het kader van het beheer van verbonden partijen en waarborgen/garanties; verder ontwikkelen van de VIC functie en het zelf controlerend vermogen, mede als gevolg van de aangescherpte regelgeving; opstellen van risicoanalyses voor SiSa-regelingen. 1.2 Bestuurlijke aandachtspunten Bestuurlijke aandachtspunten Naast de speerpunten die wij vanuit de auditcommissie meekrijgen, zijn wij gewend om vanuit onze natuurlijke adviesfunctie u mee te nemen in onze visie ten aanzien van de belangrijkste aandachtspunten. Wij onderkennen de volgende bestuurlijke aandachtspunten: 1 Decentralisaties; 2 Samenwerking in de regio; 3 Waardering van grondexploitatie. Pagina 6

8 1 Bestuurlijke samenvatting 1.2 Bestuurlijke aandachtspunten Samenwerking met de gemeente Heemstede De gemeente Bloemendaal werkt meer en meer samen met de gemeente Heemstede. Dit komt terug in de samenwerking met gemeente Heemstede op het gebied van de IT en heeft geleid tot een lichte gemeenschappelijke regeling, waarbij het personeel op de loonlijst van de betreffende gemeenten blijft staan. Verder vindt kennisdeling op andere aspecten van de bedrijfsvoering plaats. Bij de transitie van de decentralisaties neemt de gemeente Bloemendaal actief deel in de samenwerking met de gemeente Heemstede en is er vanuit de gemeente Heemstede een regierol voor het organiseren en begeleiden van de decentralisaties. Wij hebben, daar wij tevens accountant zijn van de gemeente Heemstede, positief kennis genomen van de ontwikkelingen en stand van zaken aangaande de decentralisaties waarin de gemeente Bloemendaal participeert. De regierol van de gemeente Heemstede, en de participatie van de gemeente Bloemendaal daarin, is een logisch gevolg, daar ook de uitvoering van het Sociale Domein is uitbesteed middels de IASZ bij de gemeente Heemstede en dit ook grotendeels voor de uiteindelijke uitwerkingen van de decentralisatie zal gaan gelden. Daarbij heeft de samenwerking oog voor de governance structuur (taken, bevoegdheden, mandatering en verantwoording) aan de voorkant als het gaat om het volledig uitbesteden van taken en de inrichting van de controlfunctie vanuit de gemeente (o.a. eisen en wensen ten aanzien van de informatiebehoefte en voorziening en de tijdigheid). Wij blijven hier ook de aandacht voor vragen. Transitie decentralisaties ligt op schema Samenwerking in de regio In de afgelopen periode is veel tijd besteed aan de transitie met betrekking tot de 3 decentralisaties. Het beleid en de verordening zijn binnen de wettelijke termijn vastgesteld en de inkoopcontracten, met name ten aanzien van de zorg, zijn afgesloten. De komende maanden zal nog veel werk verzet moeten worden van de vertaling van het beleid naar de uitvoering en concretisering van de beheersorganisatie. Ons beeld is dat Bloemendaal in samenwerking met de regio gemeenten op koers ligt om de veranderingen op tijd door te voeren. Daarbij zal 2015 een overgangsjaar zijn, waarbij de aantallen van de jeugdzorg voor het eerst volledig duidelijk worden en ervaringen worden opgedaan of de uitvoering van het beleid past binnen de financiële kaders. Op basis van het inzicht in de rijksmiddelen, afspraken vanuit de afgesloten contracten en de inschatting van de aantallen, bestaat de verwachting dat de invoering budgettair neutraal kan plaatsvinden. Voor de inrichting van de beheersorganisatie vragen wij vooral aandacht voor de toetsing op de geleverde prestaties, waarbij ook een goede klachtenregistratie en afhandeling van belang zijn. Op zeer veel terreinen bestaan inmiddels samenwerkingsvormen in de regio, die met de transitie vanuit de decentralisaties en samenwerking met de gemeente Bloemendaal verder zijn geïntensiveerd. Ook als gevolg van de Participatiewet zullen nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Pagina 7

9 1 Bestuurlijke samenvatting 1.2 Bestuurlijke aandachtspunten Waardering en risico s grondexploitatie Gelet op de economische omstandigheden en de bekende aandachtspunten per project, blijft de waardering van de grondexploitatie een belangrijk aandachtpunt. 1.3 Aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole In 2014 zijn de bestaande exploitatieopzetten herzien en zijn deze vanuit de commissie Grondgebied voorgelegd aan de raad ter vaststelling en zijn daarbij de financiële consequenties verwerkt. Bij de jaarrekeningcontrole 2014 blijft het van belang dat de berekeningen op basis van de gerealiseerde voortgang worden geactualiseerd en de risico s in kaart opnieuw worden overwogen. Deze actualisatie en overweging van de risico s dienen voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole formeel te zijn afgewikkeld. Hieraan zal in overeenstemming met vorig jaar invulling worden gegeven, waarbij de bestuurlijke besluitvorming van de bijgestelde grondexploitaties is ingepland voor het vaststellen van de jaarrekening. Aandachtpunten voor de jaarrekeningcontrole Voor de jaarrekeningcontrole hebben wij de volgende aandachtpunten onderkend: waardering en risico s grondexploitatie. waardering van de debiteuren belastingen; actualisatie van beheerplannen en het effect hiervan op de gevormde voorzieningen; analyse en verantwoordingsinformatie inzake verbonden partijen en afgegeven waarborgen en garanties; toets op de volledigheid van aanbestedingen; risicoanalyses van SiSa-regelingen; wijzigingen in het BBV. Pagina 8

10 Sectie 2 Waar staat de gemeente? Lees meer

11 2 Waar staat de gemeente? 2.1 Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor Uw processen zijn in de basis op orde, met enkele punten ter verbetering De gemeente Bloemendaal heeft nog aandachtspunten betreffende de inrichting van de administratieve organisatie van de processen. Uit onze interim controle, waarbij wij de opzet, bestaan en (deels) de werking van de interne controlemaatregelen hebben getoetst, komt eenzelfde beeld naar voren. Wij hebben in het kader van de jaarrekeningcontrole de volgende processen beoordeeld: Begroting en begrotingswijzigingen Personeel en salarissen Inkoop en betaalorganisatie Aanbestedingen Belastingen en heffingen (nog uit te voeren bij GBKZ, februari 2015 audit) Omgevingsvergunningen Burgerzaken Parkeergelden Grondexploitatie Uitkeringen sociale zaken (uitbesteed) WMO (uitbesteed) Subsidieverstrekkingen SiSa Ons beeld ten aanzien van de bovenstaande processen hebben wij gevisualiseerd om u in één oogopslag een beeld te geven van de mate waarin de processen binnen de gemeente op orde zijn. Wij noemen dit onze bedrijfsvoeringsmonitor. Deze is op de volgende pagina opgenomen. Ten aanzien van de verbetermogelijkheden met betrekking tot met name die processen die wij nog als geel classificeren, gaan wij verder in dit hoofdstuk in meer detail op in. Daar waar wij hebben geconstateerd dat de mate van control enigszins achteruit is gegaan en wij aanvullende opmerkingen hebben in vergelijking met voorgaand jaar hebben wij dit nader toegelicht. Pagina 10

12 2 Waar staat de gemeente? 2.1 Bedrijfsvoeringsmonitor Rood Oranje Geel Groen Het proces voldoet niet aan de te stellen eisen. Veel aandachtspunten voor verbetering. Het proces voldoet voor een belangrijk deel niet aan te stellen eisen. Meerdere aandachtspunten voor verbetering. Het proces voldoet nagenoeg geheel aan de te stellen eisen. Enkele aandachtspunten ter verbetering. Het proces voldoet geheel aan de te stellen eisen. Beperkte ruimte tot verbetering. (*) De processen Uitkeringen sociale zaken en WMO zijn uitbesteed aan de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Heemstede. De gemeente Bloemendaal ontvangt aan het eind van het jaar gecertificeerde verantwoordingsinformatie van de gemeente Heemstede. Ons beeld is dat deze processen bij IASZ goed zijn georganiseerd. Pagina 11

13 2 Waar staat de gemeente? 2.2 Interne controle en verbijzonderde interne controle Aanscherping wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik maken van de werkzaamheden van interne audit Voor onze controle maken wij voor zover mogelijk gebruik van de uitgevoerde verbijzonderde interne controle. Hierop is de Nederlandse Controlestandaard 610 Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors van toepassing. Deze standaard is het afgelopen jaar aangescherpt. De standaard houdt onder meer in dat wij de voor ons relevante, door de interne controleur uitgevoerde werkzaamheden evalueren en testen om ons ervan te overtuigen, dat de werkzaamheden toereikend zijn voor onze doelstelling en om vast te stellen welke werkzaamheden wij zelf dienen uit te moeten uitvoeren. Daarnaast stelt deze standaard eisen aan de kwaliteit en inrichting van de interne controle afdeling voor wat betreft: Objectiviteit: dit heeft onder meer betrekking op de positie van de interne controlefunctionaris (los van de organisatie/ het primaire proces) en het rechtstreeks rapporteren van bevindingen aan de hoogste leiding. Met andere woorden: is de interne controlefunctionaris voldoende onafhankelijk en kan deze de werkzaamheden uitvoeren zonder enige belemmering, belangenconflict en/of beïnvloeding van anderen die de professionele oordeelsvorming aantasten. Deskundigheid: dit heeft betrekking op het verkrijgen en onderhouden van kennis en vaardigheden van de interne controlefunctionaris teneinde de werkzaamheden op het vereiste niveau uit te voeren, inclusief de vereiste opleiding, ervaring en begeleiding. Systematische en gedisciplineerde aanpak: hierbij gaat het erom of de afdeling een systematische en gedisciplineerde benadering heeft waaronder het toepassen van een systeem van kwaliteitsbeheersing. De gemeente Bloemendaal voldoet nog niet aan de hogere eisen De mate waarin wij gebruik kunnen maken van de werkzaamheden van de VIC-functie is afhankelijk van de beoordeling op de bovengenoemde criteria. De VIC-functie is binnen Bloemendaal primair belegd bij één medewerker. Een punt van aandacht betreft het systeem van kwaliteitsbeheersing en de mate (en continuïteit) van deskundigheid. Het systeem van kwaliteitsbeheersing is voor een deel geborgd door de afstemming van de werkzaamheden en terugkoppeling van de bevindingen middels het interne controleplan en tussentijdse rapportages. Daarbij merken wij op dat bevindingen uit voorgaande jaren worden omgezet in aanbevelingen voor de organisatie, maar dat hieraan in beperkte mate een concreet tijdpad wordt verbonden. Gezien de ontwikkelingen ten aanzien van deze standaard gaan wij graag nader in overleg met u over de positionering en aanpak van de VIC. Hierbij onder kennen wij de volgende aandachtpunten: - Uitvoeren van een inhoudelijke toets op de werkzaamheden van de VIC-toetser. - Nadere beoordeling en vastlegging van de objectiviteit en deskundigheid van de VIC-toetser. - Onderhouden van deskundigheid, bijvoorbeeld door middels van opleiding en training. - Meer uniformiteit in de vastlegging van de uitkomsten van de VIC en koppeling tussen de interne beheersmaatregelen in de lijn en de onderkende risico s. Wij adviseren om het interne proces van kwaliteitsborging vast te leggen waarin ook de beoordeling van de uitkomsten van de werkzaamheden van de VIC is benoemd en de aspecten ter waarborging van de juistheid en getrouwheid binnen de processen verder vorm te geven bij de uitvoering van de VIC en afzonderlijk zichtbaar te maken. Pagina 12

14 2 Waar staat de gemeente? 2.2 Interne controle en verbijzonderde interne controle (vervolg) Interne controle is ingebed binnen de organisatie Controle eerste half jaar uitgevoerd Tijdens onze interim-controle hebben wij kennis genomen van de opzet van uw administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. De uitvoering van de interne controle is primair bij de (proces)medewerkers in de lijnorganisatie belegd. In de tweede lijn vindt de VIC plaats door de interne controleur. Deze inbedding van de interne controle in de eerste en tweede lijn achten wij een goede methodiek, teneinde het zelf controlerend vermogen van de organisatie te vergroten, met de opmerking, zoals hiervoor opgenomen, dat hogere eisen gesteld worden aan de VIC-functie en de lijnverantwoordelijkheid kan worden vergroot. De uitvoering van de werkzaamheden van de VIC liggen nagenoeg op planning. Een aantal controles zijn nog niet uitgevoerd doordat de gegevens pas op een later tijdstip in het jaar beschikbaar komen of doordat de planning van de uitvoering op een Wij zijn van mening dat de werkzaamheden nog verder naar voren kunnen worden gehaald en bij voorkeur in december van het betreffende jaar volledig zijn afgerond. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om bij bijzonderheden vanuit de VIC nog aanvullende maatregelen te treffen voor de jaarrekeningcontrole en het controleplan voor het komende jaar op punten aan te scherpen. Over de belangrijkste controlebevindingen die uit deze controlewerkzaamheden voortvloeien, rapporteren wij u in de volgende paragrafen. Tevens merken wij op dat toetsing van interne beheersmaatregelen voor ICT vooralsnog geen onderdeel maken van de VIC. Wij adviseren om in de toekomst ook de beheersmaatregelen rondom de ICT en geautomatiseerde controles in de VIC te betrekken. Controleplannen per proces en aansluiting met de AO/IC verder te actualiseren Wij merken op dat er vanuit de VIC niet jaarlijks wordt geëvalueerd of de AO/IC, zoals deze in de lijnorganisatie wordt uitgevoerd, in opzet ongewijzigd is gebleven en voldoende aansluit op de controles zoals deze zijn opgenomen in het de interne controleplannen per proces. Hierbij bestaat het risico dat de AO/IC en de controleplannen per proces niet op elkaar aansluiten en dat de toetsing vanuit de VIC niet efficiënt en effectief wordt ingezet en, zoals reeds genoemd, teveel ingaat op alleen de controle op de rechtmatigheid. Wij hebben vastgesteld dat verschillende controlemaatregelen zijn opgenomen in de controleplannen per proces welke niet in de lijnorganisatie zichtbaar worden uitgevoerd en welke door de VIC worden getoetst ter vervanging van de ontbrekende interne controles in de lijnorganisatie. Wij adviseren om per proces een risico-controlmatrix op te zetten, waarmee in één oogopslag de risico s en de interne beheersingsmaatregelen inzichtelijk zijn en dat als adequate basis kan dienen voor vormgegeven worden in de gehanteerde controleprogramma s per proces. Wij adviseren daarbij tevens het onderscheid aan te brengen in interne controlemaatregelen gericht op de rechtmatigheid en getrouwheid. Pagina 13

15 2 Waar staat de gemeente? 2.2 Interne controle en verbijzonderde interne controle (vervolg) Beheersmaatregelen inzake serviceorganisaties Voor de processen personeel en parkeren zijn beheersmaatregelen geïdentificeerd welke ingaan op de juiste, volledige en tijdige verwerking van informatie door serviceorganisaties. Voor personeel betreft dit de serviceorganisatie RAET, voor parkeren betreft dit Waysis/TMC en Servicehuis Parkeer- en Verblijfrechten. De serviceorganisaties verstrekken jaarlijks een rapportage welke inzicht geeft inzake de juiste, volledige en tijdige verwerking van informatie en of de geïdentificeerde risico s voldoende worden afgedekt. De beoordeling op deze rapportages, en of daarmee de risico s welke zijn geïdentificeerd worden ondervangen, is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij constateren dat de zichtbare toetsingen van deze rapportages ontbreken en dat deze niet in de lijnorganisatie wordt uitgevoerd en gedocumenteerd. Wij adviseren u om de beoordeling, en zichtbare vastlegging daarvan, van de rapportages van de serviceorganisaties in de lijnorganisatie te beleggen en vanuit de VIC op de naleving te laten toetsen. Voor de jaarrekeningcontrole 2014 is het belang dat ook de rapportages over 2014 nog in de beoordeling worden meegenomen. Pagina 14

16 2 Waar staat de gemeente? 2.3 Inkoop en aanbesteden Inkoop- en aanbestedingsproces Aandachtspunt jaarrekeningcontrole EY en Bloemendaal Het inkoop- en aanbestedingsproces is vanuit de integrale management verantwoordelijkheid decentraal bij de budgetverantwoordelijke belegd. Dit houdt in dat de budgethouders primair verantwoordelijk zijn het naleven van de juiste aanbestedingsprocedure. Naast de aanpassing van de grensbedragen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid dat in regionaal verband in samenwerking met Stichting Rijk tot stand is gekomen is veel aandacht besteed aan de bewustwording van de nieuwe procedures en zijn nadere richtlijnen gesteld over de juistheid van de te volgen procedure. Daarbij komen opdracht primair volgens het 4-ogen principe tot stand. Europese aanbestedingen worden daarbij altijd begeleid door Stichting Rijk. Hoewel de richtlijnen in voldoende mate houvast bieden voor de juiste aanbestedingsprocedures, is in het proces, alvorens de verplichting wordt aangegaan, geen juridische toets opgenomen. Dit risico wordt deels gemitigeerd door de afstemming van het inkoopplan en het periodieke overleg dat plaatsvindt met Stichting Rijk. Een goed functionerend contractenregister/ verplichtingenadministratie met een toetsing van de juiste aanbestedingsprocedure aan de voorkant zijn mogelijkheden om de volledigheid van de naleving van het aanbestedingsbeleid te waarborgen. De gemeente Bloemendaal heeft voortgang geboekt in de registratie van contracten, maar is hierin nog niet volledig. Gelet op bovenstaande is binnen de gemeente Bloemendaal de toetsing op de volledigheid van de juiste aanbestedingsprocedures aan de achterkant georganiseerd door middel van een crediteurenanalyse. Deze analyse wordt uitgevoerd door de VIC-medewerker. Bij deze analyse wordt op basis van alle crediteurenbetalingen de populatie bepaald die nader beoordeeld dient te worden. Uit deze populatie worden alle facturen > geselecteerd, waarvan de interne beheersingsmaatregelen en de juiste naleving van de aanbestedingsprocedure worden getoetst. Hierbij merken wij op dat er niet gekeken wordt op totaal niveau per crediteur en dat de beoordeling van facturen > de beoordeling op de juistheid en volledigheid nog niet afdoende afdekt om vanuit de uitkomsten conclusies te trekken over de gehele populatie. Voor de jaarrekeningcontrole dient de diepgang van de crediteurenanalyse nader te worden geanalyseerd en te worden aangepast en daarbij te beoordelen hoeveel aanvullende dossiers getoetst dienen te worden op de naleving van de juiste aanbestedingsprocedure om een uitspraak te kunnen doen over de volledige populatie. Wij zullen eind december, in samenwerking met de VIC medewerker, de exacte omvang kortsluiten. Hierbij zullen de reeds uitgevoerde werkzaamheden door de medewerker VIC meegenomen worden, teneinde dubbelwerk te voorkomen. Pagina 15

17 2 Waar staat de gemeente? 2.4 Omgevingsvergunningen In 2013 hebben wij onze aandachtspunten en adviezen gegeven ten aanzien van het proces. Deze aandachtpunten en adviezen zijn terug te vinden in bijlage 1. Het betreft hier met name de zichtbare toets op de bouwsom en de periodieke analyse/aansluiting tussen SQUIT en de financiële administratie. Aansluiting tussen subadministratie en financiële administratie Toetsing op de bouwsom heeft de aandacht gekregen De aansluiting tussen SQUIT en de financiële administratie heeft gedurende 2014 nog niet plaatsgevonden. Hierbij is op te merken dat er vanuit Gemeentelijke Belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) nog geen journaalposten zijn aangeleverd waarmee de wekelijkse opleggingen vanuit de afdeling bij Bloemendaal gecontroleerd kunnen worden. Dit is een tussenstap tussen SQUIT en de financiële administratie, waarbij de analyse/aansluiting vanuit SQUIT en aanleveringen van op te leggen leges naar GBKZ de aandacht verdient. De aanlevering vanuit GBKZ dient spoedig te worden ontvangen om de aansluitingen te kunnen maken en te starten met de genoemde werkzaamheden. Vanaf 2014 is gestart met een zichtbare toetsing op de hoogte van de bouwsom en de controle daarop (4 ogen principe). Het 4 ogen principe wordt nu verplicht toegepast voor aanvragen met een bouwsom welke groter is dan en zien wij als een goede ontwikkeling. Voor aanvragen met een bouwsom kleiner dan is niet voorzien in een dergelijke zichtbare toetsing, hetgeen als een geaccepteerd risico is beoordeeld. 2.5 Beheersing verbonden partijen en garantstellingen Beheersing van verbonden partijen Vanuit de begroting 2015 hebben wij vastgesteld dat de vereiste informatie van de verbonden partijen is opgenomen. Hiermee laat de gemeente Bloemendaal zien dat de beheersing van de verbonden partijen doorlopend de aandacht heeft. De beheersing kenmerkt zich nog als een proces met een incidenteel karakter, waarbij de mate van diepgang en toetsing is afgestemd op het risicoprofiel. Het aantal verbonden partijen waar de gemeente Bloemendaal een relatief groter risico loopt, is beperkt en de beheersing en huidige verantwoording binnen de begroting- en jaarrekeningcyclus wordt toereikend geacht. In dit kader is het ook van belang om de afhankelijkheid van de verbonden partij in ogenschouw te nemen. De mate van diepgang en invulling van de regie en toezichthoudende rol leidt tot maatwerk per verbonden partij. De invulling van de rol van de gemeente kan in de vastlegging nog nader worden geconcretiseerd. De analyse van de garantstellingen is onderhanden en hiertoe zullen wij reeds in december worden geïnformeerd. Wij adviseren u om in het kader van de jaarrekeningcontrole de uitkomsten vanuit de beoordeling van de verantwoordingsinformatie per verbonden partij in een korte rapportage/memorandum inzichtelijk te maken, waarbij een conclusie wordt getrokken over de waardering van de verbonden partij en/of eventuele verplichtingen voor de gemeente. Voor de garantstellingen is het van belang dat de aanvullende zekerheden zijn geanalyseerd, bijvoorbeeld als het gaat om de WSW-achtervang bij woningcorporaties, en de financiële positie van de overige instellingen waarvoor de gemeente garant staat is beoordeeld. Pagina 16

18 2 Waar staat de gemeente? 2.6 Belastingen (GBKZ) Conversie nieuw belastingpakket Audit op de conversie is noodzakelijk Zekerheid bij debiteurenposities gevraagd In 2013 is gestart met de conversie van het belastingpakket GouwBelastingen naar Civision. De reden om te converteren naar Civision is dat het contract met GouwIT met ingang van 1 januari 2014 is verlopen en met Civision, in tegenstelling tot GouwBelastingen, invulling kan worden gegeven aan de eisen vanuit het Informatieplan. Voor de conversie, is een test- en acceptatieplan opgesteld, op basis waar deze werkzaamheden gestructureerd zijn uitgevoerd. Wij hebben vernomen dat de doelstelling, om kritieke gegevens ten behoeve van de gemeentelijke aanslagenrun betrouwbaar over te zetten, is behaald en dat hierbij de noodzakelijke gegevens ten behoeve van het combikohier zijn daarbij juist, volledig en tijdig overgezet. Ook geldt dat openstaande vorderingen betrouwbaar zijn overgezet. Wij merken daarbij op dat de historie van gegevens niet is geconverteerd maar wel raadpleegbaar blijft in MSAcces. De overige belastingsoorten (toeristenbelasting, marktgelden) zijn rond 1 mei 2014 geconverteerd naar het Civision systeem. Wij hebben vernomen dat op basis van de uitgevoerde conversiecontroles geen belangrijke bevindingen resteren die nog moeten worden opgelost. Wij hebben de documentatie van de conversie echter nog niet kunnen beoordelen. De opbrengst uit belastingen betreft één van de grootste bronnen van inkomsten binnen de GBKZ. Het is om die reden van belang dat GBKZ kan verantwoorden richting haar deelnemers dat de conversie van de belastinggegevens naar Civision juist en volledig heeft plaatsgevonden. De juistheid en volledigheid van de conversie dienen wij (aanvullend) te controleren daar dit van materiële invloed is op onze nog af te geven controleverklaringen bij de aanslagopleggingen over 2014 voor de deelnemende gemeenten. Wij dienen voldoende zekerheid te krijgen dat de conversie juist en volledig heeft plaatsgevonden. Vanuit de deelnemende gemeenten bij GBKZ bestaat het verlangen om zekerheid te verkrijgen voor de juistheid van de debiteurenposities. Deze gevraagde zekerheid is (nog) geen onderdeel van onze controleopdracht bij GBKZ. De debiteurenposities kunnen deel uit gaan maken van de verantwoordingen welke worden verstrekt aan de deelnemende gemeenten. De verantwoordingen zullen dan uitgebreid worden met de debiteurenposities aan het einde van het boekjaar. De waardering van de debiteuren blijft een verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten zelf. Hierbij baseert de gemeente Bloemendaal zich op de inschatting die GBKZ op basis van ervaringscijfers maakt. Wij zijn nog in overleg met de gemeente over de wijze waarop de audit op de conversie zal worden uitgevoerd. Wij adviseren de opdracht vanuit GBKZ uit te breiden met de controle op de juistheid van de debiteurenposities en toetsing op de gehanteerde percentages voor het bepalen van de voorziening. Pagina 17

19 2 Waar staat de gemeente? 2.7 Subsidieverstrekkingen Naleving subsidieverordening en interne controle daarop in de lijnorganisatie Ten aanzien van het proces subsidieverstrekking hebben wij geconstateerd dat de definitieve vaststelling van subsidiebeschikkingen 2013 in 2014 niet tijdig plaatsvindt, alsmede dat de zichtbaarheid van de toetsingen van onderliggende stukken aan de vereisten vanuit de verleningsbeschikkingen en subsidieverordening in onvoldoende mate worden gedocumenteerd. Wij adviseren u om de vastlegging inzake het voldoen aan de subsidieverordening, en eventuele gestelde voorwaarden door de gemeente in de verleningsbeschikking, bij subsidievaststellingen zichtbaar te laten vastleggen door de lijnorganisatie. Wij adviseren daarbij ook een monitoringsysteem voor de subsidievaststelling in te richten om de voortgang te bewaken. In de subsidieverordening is opgenomen dat in geval dat de toegestane beslistermijn door de gemeente (3 maanden na het indienen van de aanvraag door de subsidieontvanger) gepasseerd is, de verleningsbeschikking ambtshalve nog binnen 3 maanden door het college kan worden vastgesteld en anders van rechtswege overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening wordt vastgesteld. Dit is geen wenselijke procedure en kan gevolgen hebben voor de rechtmatigheid. Voor de controle van de vaststellingsbeschikkingen over 2013 dienen in 2014 aanvullende werkzaamheden te worden uitgevoerd om vast te stellen dat er aan de vereisten is voldaan vanuit de verleningsbeschikkingen en de subsidieverordeningen. De impact op eventuele rechtmatigheidsfouten dienen nader beoordeeld te worden en aanvullende acties moeten worden uitgezet om deze, indien mogelijk, te herstellen. Pagina 18

20 Sectie 3 Is uw gemeente klaar voor de toekomst? Lees meer

Gemeente Heemstede Managementletter

Gemeente Heemstede Managementletter Gemeente Heemstede Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 november 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014 18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Controle jaarrekening 2014 Agenda Accountantscontrole Bevindingen controle 2014 Actuele ontwikkelingen Vragen Fasering accountantscontrole gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Managementletter interim-controle 2015 Rapportage aan de directie en het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag,

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffier, mevrouw mr. M. van Hall Postbus 8 3300 AA DORDRECHT XX augustus 2014 drs. I.L.J. Visser RA 5501/3113651270

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem Woudrichem Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Aanscherping vereisten accountantscontrole: ontwikkelingen vanaf 2014 Meer focus op IT-omgeving

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Bent u klaar voor de interimcontrole

Bent u klaar voor de interimcontrole Bent u klaar voor de interimcontrole van uw accountant? BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken hebben.

Nadere informatie

Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Gorinchem. Klankbordgroep Financiën 11 juni Gorinchem, Rein-Aart van Vugt William Lagendijk

Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Gorinchem. Klankbordgroep Financiën 11 juni Gorinchem, Rein-Aart van Vugt William Lagendijk Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Gorinchem Klankbordgroep Financiën 11 juni 2015 Gorinchem, Rein-Aart van Vugt William Lagendijk Agenda 1. Controleproces 2. Hoofdlijnen bevindingen 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01515 / en Algemeen Interne Controleplan 2014 portefeuillehouder M.A. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door M. Gobati datum/voorstel nr 18 augustus 2014

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Aan de gemeenteraad Datum 17 mei 2011 Contactpersoon V. van der Heide Ons kenmerk DIV-2011-8785 Doorkiesnummer 5165212 Onderwerp Reactie verslag van bevindingen externe accountant

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012

Gemeente Heemstede Managementletter Tussentijdse controle 2012 Managementletter Tussentijdse controle 2012 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten

Rapportage naar aanleiding van een uitgevoerde beoordeling op het onderzoek naar lopende investeringsprojecten Ernst & Young Accountants LLP Ruimtevaart 26 3824 MX Amersfoort Postbus 412 3800 AK Amersfoort Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 0655 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Helmond t.a.v. de raadsgriffie/secretaris

Nadere informatie

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012 EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 60 05 ey.com VERTROUWELIJK Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Bronckhorst Boardletter

Gemeente Bronckhorst Boardletter Gemeente Bronckhorst Boardletter Tussentijdse controle 2014 II" EY Building a better working world EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem, Netherlands

Nadere informatie

Presentatie gemeente Gouda Auditcommissie d.d. 2 juli 2015

Presentatie gemeente Gouda Auditcommissie d.d. 2 juli 2015 Presentatie gemeente Gouda Auditcommissie d.d. 2 juli 2015 Kennismaking Afspraken Ontwikkeling Aandachtspunten donderdag 25 juni 2015 2014 BDO Voorstel voor agenda Agenda is een verkorte versie van het

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Interne controleplan gemeente Venray

Interne controleplan gemeente Venray Interne controleplan 2010 gemeente Venray Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2010DEF2 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3

Nadere informatie

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 Gemeente Maassluis Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 11 juni 2009 5501/3112-1/15 Accountantsverslag van gemeente Maassluis voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r,

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r, 1M 1 21.10.2014 0668 j l C,I r, Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 DORDRECHT Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid De visie en missie van de organisatie is : Bestuurders

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Management letter

Gemeente De Bilt Management letter Gemeente De Bilt Management letter Boekjaar 2017 28 november 2017 ~AKER TILLY BERK An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

Behandeld door D, Nederveen RA

Behandeld door D, Nederveen RA Deloitte Accountants B.V. Wllgenbos 4 33 JX Dordrecht Postbus65 3300 BD Dordrecht Tel: (078) 62500 Fax:(078)62577 www.deloitte.nl Aan het Drechtstedenbestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Voorlopige bevindingen jaarrekeningcontrole 2015 Gemeente Ridderkerk. Commissie Samen wonen en Samen leven

Voorlopige bevindingen jaarrekeningcontrole 2015 Gemeente Ridderkerk. Commissie Samen wonen en Samen leven Voorlopige bevindingen jaarrekeningcontrole 2015 Gemeente Ridderkerk Commissie Samen wonen en Samen leven Ridderkerk, 16 juni 2016 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Agenda 1. Controleproces 2. Hoofdlijnen

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2013 10 december 2013 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

9728 ĮT Groningen 1400 AG Bussum 06-52894085 sietse@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl

9728 ĮT Groningen 1400 AG Bussum 06-52894085 sietse@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl HOFSTEENGE ZEEMAN accountante S adviseurs Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek t.a.v. de heer R.W.M. van der Haagen en mevrouw F. van der Giessen L a a

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie