V, V. Vp-l- 1 FEBR IN GEPEINS VERZONKEN. m * : «nre»jkmisb«««ntaehafcébeh ailbli Uil I i 1! S \ ". GIMEMA& THEATER. V ' la

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V, V. Vp-l- 1 FEBR. 1941 IN GEPEINS VERZONKEN. m * : «nre»jkmisb«««ntaehafcébeh ailbli Uil I i 1! S \ ". GIMEMA& THEATER. V ' la"

Transcriptie

1 ' I I I I '. V ' la Rtdati««n Adm. NoontoiiMI* «, L«ld«n< «nre»jkmisb«««ntaehafébeh ailbli Uil I i 1! ^i»«^»r41m0 ". GIMEMA& THEATER Vp-l- 1 FEBR V, V i l^fl 11 5^ 'i'' '* ^^ m * : ^ "'^iè - &: { S \ IN GEPEINS VERZONKEN

2 W?A T ßßy Ufa-film Regie: Georg Jaob/ Kora Terry Marika Rökk Karel Tobias, gen. Tobs Josef Sieber Mihael Varany Will Qadflieg Möller, agent Will Dohm Stefan Borodin, groot-indstrieel Herbe Hübner Oily Larens, zijn «jster Flokina von Platen Baos, direter van het Odeon Hans Leibelt Jffrow Haase, zijn seretaresse Ursla Herking Vo Pe s ' Franz Shafheitlin Re Poer Erih Fiedler Kamerverhrster Eleonore Tape Direter van het Reginapalast Leo Peke Kora Terry is een danseres, die overal opzien baa en volle zalen trekt. Aanvankelijk trad zij tezamen met haar zster Mara op, en het was ook Mara, die verliefd raakte op den kapelmeester Varany. Maar Mara kwam te vallen, en daardoor moest Varany alleen met Kora Terry verder optreden. Deze vitale, levenlstige Kora Terry brengt den jongen msis, die eens een veelbelovend vioolknstenaar is geweest, maar die zélf een einde aak zijn arrière maakte omdat hij te veel om- Marika had met de over ^1 'd'e "we'retb«: ^"^ allerle ', vro " w «n. het hoofd j belde dameret. op hoi. Hij komt ehter weldra te weten, dat Kora hem bedriegt, on Mara, die een heel ander karakter heeft dan haar lihtzinnige zster, voelt dat hij aan den rand van een afgrond staat. Ze dwingt hem haar te beloven, dat hij Kora zal vergeien en dat hij zih weer aan zijn werk zal wijden. Kora krijgt een niew engagement, dat haar naar een stad ergens In Afrika voe. Een lihtvaardige dwaasheid, die zij op den dag vóór haar verek begaat, wreekt zih ehter, en zij slaat de hand aan zihzelf. Ter wille van Kora's kind moet Mara n de rol van haar zster veder spelen. Ze wordt als Kora Terry door de heele wereld toegejiht, maar een ontmoeting met Varany In Rome, die daar een one geeft, brengt een wending in haar leven. Zij wordt door Varany voor Kora aangezien voor de vrow, die den dood van den groot-indstrieel Borodin op haar geweten heeftl Ze verekt hals over kop, doh wordt, jist als zij de grens wil overshrijden, gearresteerdl Maar gelkkig komen al haar vrienden nog net op tijd om te knnen bewijzen, dat zij Kora Terry nlèt is, doh Mara Terry. En onder deze vrienden bevindt zih ook Varany, de man, waar zij altijd van gehoden heeft... Mihael Varany

3 TREIN JE EN OM PL E ET VER HAAL DO O R B. S T. Karel draalde zih half om In zijn ligstoel, wierp zijn pekje sigaret verveeld op het tinpad, en geewde. Wat zal het zijn. Hetor?" vroeg hij toen, zih tot den hond rihtend die aan zijn voeten lag te soezen. Tennis of golf?" Maar Hetor, die zijn baas blijkbaar kende, knipperde alleen maar even met zijn oogen en begroef zijn kop toen nog dieper tsshen zijn beide voorpooten. Als ik ga tennissen," peinsde Karel alleen verder, zal ik me moeten verkleeden, en als ik ga golven, zal ik moeten loopen - en in geerr van beiden heb ik zin." - Hij geewde weer, want energie was n niet bepaald een karakteristieke eigenshap van hem En toen klikte het tinhekje. Hij keek op, zonder eenige interesse te toonen, maar veerde «Jan plotseling overeind en trok zijn vest reht Zoo, zoo,' mompelde hij. Voor den eersten keer in haar tot n toe nttelooze leven heeft Annie zih eens gedragen, zooals je van een zster verwahten mag. Lieve hemel, wat een dekselsh aardig kind." Op het pad, dat naar het his toeliep, wandelden twee inderdaad allerliefste meiskes De een, d.e een sterke gelijkenis met Karel veoonde, was natrlijk zijn zster Annie; de ander vond Karel het liefste meisje dat hij ooit had gezien of dat *iij ooit zo zien. Met als gefasmeerde blikken zag hij hen in his verdwijnen en het drde wel eenige seonden eer hij tot zihzelf kwam. Hetor, owe jongen," zei hij niet zonder eenige emotie tegen zijn hond, de teerling is geworpen! Het wordt geen tenni, en het wordt geen golf, maar ik zal dezen avond doorbrengen dèir waar een man zijn avonden hóó door te brengen - in zijn eigen his." In tegenstelling met zijn gebrikelijke traagheid gloeiend van ijver, stond hij op en sloop door de ahterder het his binnen. Hij ging naar zijn slaapkamer, veranderde daar een en ander aan zijn iterlijk, en begaf zih toen met een eenigszins verstrooid geziht naar beneden. Toen hij langs den salon kwam, hoorde hij stemmen - meisjesstemmen, waarvan er één bitengewoon helder en lief klonk. Zonder meer een moment te aarzelen, betrad hij de kamer (met nog steeds dien blik in zijn oogen van iemand, die iets zoekt maar het niet kan L Gom/, jllie knnen een beef/a geen»pe/en. meer pas op, de«/e n/ei In hei bosh yrdwmh.",,. a, w) vinden) en stond al bijna midden in het verek eer hij zijn zster en haar blijkbaar niewe kennis opmerkte. Met een goed voorgewenden shok van verwondering, kwam hij tot zihzelf... Neem me niet kwalijk," mompelde hij, Ik wist niet, dat Je iemand hier had..." Dan ben je zeker doof," zei Annie beminnelijk. Maar n er niets meer aan te veranderen valt, Eef, zal ik je mijn broer Karel maar voorstellen. - Karel, dit is Eef West." Eef glimlahte allerbeminnelijkst... Hèèl erg aangenaam," zei Karel, een blging makend en eveneens zoo beminnelijk mogelijk glimlahend. En shiet n op," zei Annle. We zijn bezig..." Karel verontshldigde zih en verliet de kamer. Binnen een mint was hij ehter terg. Het spijt me werkelijk heel erg, dat ik weer moet storen," zei hij, maar is het erg lastig als ik even een boek zoek, dat ik hier moet hebben laten liggen? Ik ben zóó klaar..." Als je maar wat voomaakt," zei Annie, zih over een japon bigend, die zij haar vriendin wilde laten zien. Eef keek op - niet naar de japon doh naar den jongeman. Hn blikken ontmoetten elkaar en wat verward sloeg zij de hare neer... Karel tilde een paar kssens op, keek onder de bank, en verliet toen de kamer, moedeloos zijn hoofd shddend. Een mint later was hij ehter opniew terg. Werkelijk," zei hij opgewekt, jllie zllen me wel vervelend vinden, vrees Ik..." Ja," zei Annie, zonder op te zien, dat doen we zeker..." ik kan dat boek ehter nergens vinden. Het moet hier zijn." Hemel," zei Annie, als je Eef wilt spreken, waarom zeg je dat dan niet? - Maar verwijt me later niet, dat ik je niet gewaarshwd heb, hoor, zoo wendde zij zih tot haar vriendin. Hij is niet zoo hèól erg, maar het beste wat je van hem knt zeggen Is, dat hij mijn broer is..." In het minst niet it het veld geslagen, doh integendeel met stralende oogen, zei Karel: Ha, laat je Eef je itzet zien, Annle? Kan Ik misshien van dienst zijn?" Neen, natrlijk niet," zei Annie lahend. En hoepel n alsjeblieft zoo gaw mogelijk op. Dergelijke dingen zijn niet voor mannenoogen bestemd..." Oh," mompelde Karel, dat weet ik nog zoo net niet..." Waarop Annie bloosde, en Eef eveneens. Deze laatste deed het naar Kerels oordeel op werkelijk verrkkelijke wijze... En hoe vindt de omgeving hier. Jffrow West?" vroeg hij. Heel aardig..." Uw eerste bezoek filer?" hield Karel aan. Eh... ja..." Zoo, zoo... Enfin, beter laat dan hooitl Maar n toh eenmaal hier bent, moet die wendeling langs de zeven.boomen door «et dennenbosh eens maken. Wat denk je, Ajinle, zllen we dat straks eens doen, na het et^n? Ik voor mij kan toh nooit slepen als ik nie* eerst een kilometer of vijf gewendeld heb..." Hij verzet nooit een voet, els het niet strikt noodzakelijk Is," logenstrafte Annle zijn bewering. Maar Je vlieger gaat niet op, Karell Eef moet met den trein van half negen weer naar his. Ze Is alleen maar even gekomen om mij In een peer dingen te reden, en ik drf heer niet ie lang op te hoden." Ik kan werkelijk niet later naar hls gaan," zei n Eef, doh haar blawe oogen meden de grijze van Karel. Maar..." en dit zei een telergestelde Kerel, meent het toh niet werkelijk, det om half negen el weer naar his gaat? Annie, waar Is Je zin voor gastvrijheid? Jffrow West," viel hij zihzelf In de rede, er staat 'n two-seateje in een garage bij het station en ik neem het op mij, om terg naar de stad te rijden. Met genoegen zelfs..." Annie keek haar vriendin vragend aan, meer deze shdde haar hoofd, al deed ze het dan niet al te beslist. Neen, Karel, het kan niet," zei zijn meer pratlshe zster. En verdwijn n, en leat ons verder met rst... Enfin, je knt hier wel blijven als je wilt, want wij gaan tóh naar boven..." De beide meisjes verlieten de kamer. Karel stak een sigaret op en ging voor het raam staan,,,wat een oogen," peinsde hij hardop. " En wet een hoding! Een fee... Een..." Hij zhtte en maakte een gebaar ven wanhoop. En dan te denken," vervolgde hij zijn alleenspraak, dat ze over een half r weer verdwijnt! Het eenige meisje dat je óóit iets gezegd heeft... Er staat een two-seater in de garage en zij gaat terg met den trein... Je, maar gaat ze terg met den trein?" Hij daht na. Ze wil niet èhi terg," zei hij toen. Hel is maar 'n grill Zal Ik het doen? Ja..." Hij keek behoedzaam om zih heen, listerde aandahtig en sloop toen op zijn teenen near de klok op den shoorsteenmantel. Een seonde later liep deze tien minten ahter... Ziezoo," zei hij, dat is In orde..." En hij ging weer naar hei raam om den prähtigen evond te bewonderen. Maar toen de der opeens werd geopend en er lihte voetstappen ahter hem klonken, shrok hij tóh even op. ^ Neemt, me niet kwalijk," zei Eef West Annie heeft hier iets laten liggen. Mag Ik het even krijgen?" JWrow West," zei Kerel, geen aht slaande op haar vraag, er ligt toh this niemand op sterven, is het wel?" Eef lahte. Natrlijk niet," zei ze.,maar tante heeft liever niet, det ik zoo laat 'alleen this koml" Tante," bromde Karel, tante heeft gelijkt Ik zo graag kennis met heer maken." De lemperair ven w men is nog altijd zeer hoog." Laai dim jong* zstor meer eens tfoor een odere af/ossen, dokier. dan *H zien. dat gijn pols wol womr normaal wordt" {D,. w^ J Mlshien kan dat wel eens bij gelegenheid," zei Eef, blozend de kamer verlatend. Dat komt in orde," zei Karel. Ik zal die tante beslist erg aardig vinden." Toen ontdekte hij opeens een jongeman, die op een motor den weg op kwam. In minder dan geen tijd was hij biten en viel den ander bijna om den hals. Dikl" hijgde hij. Fijn dat Je er bent." Karel," zei de Jongeman, wantrowend, wat beteekent die haelijkheid?" Kom mee naar binnen, kerel," zei Karel, zijn aanstaanden zwager bij de onwillige hand nemend. Ik ben nog nooit zoo blij geweest Je te zien als n... Kom mee naar binnen." Kan Ik niet," zei Dik ko. Ik heb niet met Annle afgesproken en ik moet een paar boodshappen doen..." Dik," zei Karel dreigend,- kom mee naar binnen, of ik breek Je je nek..." Wat heb je n weer?" grijnsde Dik, die zijn aanstaande familielid sheen te kennen. Annie heeft een vriendin op bezoek, die om half negen met den trein weg wil gaan." Dan zal zij zih moeten haasten," zei Dik. Het zo me niets verbazen, als zij den trein miste," vervolgde Karel. Je weet hoe meisjes zijn," zei hij kwasl spijtig. Maar als Eef - Ik bedoel als Jffrow West den trein van halfnegen mist, zal zij met dien van tien r moeten geen..." Ik begrijp niet..." begon Dik. Ik wel," viel Kerel hem in de rede. Ik zal Je dankbaer zijn als Je vanavond voor doofstomme speelt. Zwijgen Is god. Begrijp Je me, Dik?" Dik keek zijn vriend even zwijgend aan en begon toen te lahen. Je bent h»t toppntl" zei hij. Ik zal Je erg dankbaar zijn, heel erg dankbaar, Dik, Indien Je Annle na het eten shaakt. Neem haar mee voor een ritje op Je motor, en verlies haar onderweg, verdrink haar, of doe wat Je wilt, als ze maar niét voor tien r aan het station kan zijn." Dik keek wat twijfelend. Dat is allemaal goed en wel," zei hij, maar Je weet hoe Annle Is..." Noem Jij Jezelf een man, en nog wel binnenko een ehtgenoot?" antwoordde de ander spottend. Als Je iets voor me voelt..." Maar dat doe Ik immers niet... Doh ik zal zien wat Ik kan doen." Hé, daar Is Dik, gelkkigl" zei Annle toen zij en Eef naar biten kwamen om naar het station te gaan. Laat Ik je even voorstellen," zei ze tegen haar verloofdi?. Het is maar zeven minten naar het station, en we hebben er nog tien..." Tojen shrllde er een fllttoon door de lht. Wat Is dat?" xroeg zij vershrikt. Er' heershte even een oogenbllk stilte. Dat," zei Dik toen eindelijk, moet de trein van halfnegen naar de stad zijnl" Maar dat kèn niet. De klok In den salon staat pas tien vóór halfnegen..." Karel keek op zijn horloge. Dik heeft gelijk," zei hij. De klok in den salon moet ahterloopen." Annle wendde zih tot Eef. Het spijt me vershrikkelijk..." begon ze. Het is niet zoo erg," antwoordde het meisje. Dan ga ik met den volgenden trein." Dat is de laatste, om tien r," zei Annle. Karel probeerde een blik van Dik op te vangen. Maar dat lkte hem niet. Dik bewonderde den zonsondergang. Enfin," zei Annie, er is een goede kant aan: n kn Je in ieder geval bij ons blijven eten, Eef. - Kom mee, Dikl" Het was erg gezellig aan tafel. Karel overof zihzelf, dal moest zelfs Annie erkennen. Toh kan Ik me niet begrijpen, hoe die klok opeens zoo ahter kan loopen," zei ze, de wijzers weer goed zettend. Ah," zei Karel, zelfs een paard met vier pooten strikelt wel eens..." Het shijnt zoo," merkte Annie op, hem een veeibeteekenenden blik toewerpend. EVen over half tien greep Dik, gehoorzamend een den wenk van Karel, den erm ven Dei Is een rekening van 55 gldon voor shoonheidsbehandeling... Betaal lil dan yoorh?" ïtw^^r..beklaagde, bont al «ens eerder gesfreft?" Jawel, Edelahtbare, één koor. Maar niet door-... dat was door zoon klein dikkeriiel" Leef mijn boon los. of Ik sla / me* mijn howeel op /e kop/" (Tmtkmnlngmn Dmt III. B/a«) 5 - zijn verloofde. Ik heb het kssen op de do wat anders gelegd," zei hij tegen haar. Kom eens mee kijken..." Zonder eenigen argwaan ging Annie m^e naar biten en een paar seonden later klonk er het geld van een motor, die zih snel verwijderde. Goeie jongen, die Dik," grinnikte Karel in ' zihzelf. Maar ik zo niet graag in zijn plaats zijn, als Annle te weten komt wat er is geberd." Hij wendde zih tot Eef. Ik geloof, dat het tijd wordt om Je te gaan kleeden," zei hij. We hebben niet veel tijd meer te verliezenl" Eef ging naar boven en kwam even later gekleed om it te gaan weer beneden. Wat denk Je er van, als we alvast naar het station gingen?" vroeg Karel. Het is net iets voor Annie om te laat terg te komen. En Dik let ook niet altijd even goed op den tijd," voegde hij er verwijtend aan toe. Innerlijk beefde hij ehter bij de mogelijkheid dat zijn zster wel eens terg kon zijn vóórdat zij het his hadden verlaten. Maar Dik voerde zijn aandeel in het omplot blijkbaar grondig it. Laten we dan maar gaan..." zei Eef wat lsteloos. Ze sloegen de rihting naar het station in, terwijl Karel een haast maakte die totaal overbodig was. Maar ik geloof, dat we nog tijd genoeg hebben," protesteerde Eef na eenige oogenblikken. Of... moet de klok weer terg hebben gezel?" Karel bleef staan alsof hij aangeshoten was. Hoe weel je, dat ik de klok heb terggezet?" vroea hij stom verwonderd. Omdat ik zag, dat het deedt," lahte Eef, toen ik naar beneden kwam om iets voor Annie te halen." Ds... ds Je hebt het gezien..." zei Karel, niet wetend wat hij anders moest zeggen. Maar zijn verlegenheid drde niet lang. Waht eens," vervolgde hij. Je zegt, dat Je me zag. Goed. Maar hoe komt hel dan, dat je tóh je trein nog miste? Je wist ds preies, hoe laat hel was." Het was n Eefs be om verward te doen. Ik... ik..." zei ze, en zweeg toen. Karel keek naar de sterren. Was hel... omdal je hel niet erg vond, als je hem miste?" vroeg hij toen. Eef had ook opeens veel belangstelling voor de sterren. Misshien..." zei ze na een lange stilte. ' Eenigen tijd liepen zij zwijgend voo. Karel was in de wolken. Toen zei hij: Ik ben zoo blij, dat dit heeft gezegd, omdat ik ergens anders over denk." Hij khte en vervolgde toen: Ik daht er namelijk zoo Jist aan, dat de trein van tien r sinds ko niet meer loopt..." ^ Eef bleef geshrokken staan. Maar..." begon ze. Maar..." vervolgde Karel, maar er slaat een itstekende two-seater in de garage vlak bij het slation I Als je het goed vindt, breng ik je daar mee nog gawer naar his dan de trein zo knnen..." Ze zoht naar woorden...ik vind werkelijk... het toppnt..." zei ze toen. Dal is voor den tweeden keer vanavond dat men me zoo noemt," zei Karel tevreden. Ik zo het alleen prettig vinden, als Annie ook mee ging..." zei Eef wat aarzelend. Er heershte weer een lange stilte. Ik geloof niet, dat we Annie daarvoor lastig hoeven te vallen," zei Karel toen... *, Toen de two-seater wal vaa begon te krijgen keek Eef, die zoo diht naast Karel zat als maar mogelijk was, ahter zih. Maar wat is dat dan voor een trein?" vroeg zij, naar een rij lihten wijzend, die jist hel station binnenshoot. Dat zal de laatste trein naar de stad zijn," zei Karel. Maar... maar je zei, dat die niet meer liep..." O neen," protesteerde Karel lahend, dat heb ik niet gezegdl Ik heb alleen beweerd, dat de trein van tien r niet meer liep. En dat doet hij ook nietl Hij verekt n pas om vijf minten over tien..."

4 HOOFDEN. HOEDEN/ OLGA TSHEHOWA (fo(o rob/s-mema) -, - ::' -^ '.y T-.T':. '' JESSIE VIHROG (foto Wa) AMILLA HORN (Fo(o Tobis-lnemalHaenhen) kaei een var.atie op het bekende spreekwoord kn- LnlJ!" We f 1 Wel Zeg9en r- van de drie 9ehoede filmhoofdjes op deze pagina. Eén ding hebben ze ehter ame drie gemeen: ze zijn niét alledaagsh! Integendeel, h^nl^^l' 5,! 1 r eer bizar dan '* ander e Daa; HÏÏOW J T^6^ ^et 19 eval ' dat Olga Tshehowa draag (een hoofd- deksel" kan men zooiets toh bezwaarl.jk noemen!): het bestaat it een goeden meter ill f n A e 1 hya L i. nt ' hei 9 eheel eht er zóó gefatsoeneerd, dat het bekoorlijk is. Het zo ons ten mmste mets verbazen, ah deze draht veel navolging amilla Hom ziet U hier met op haar blonde lok- hüf 6 " 7^. Witte strisveeren. waarvan er een afhangt m den hals wat een heel bijzonder effet geeft aan haar fijne trekken. a vr^tln e t: Vind - Je mijn h J 0ed? " shi J nt Jessi e Vihrog te vragen. En wij antwoorden daar volmondig op-" Allerliefst, maar... j e moet het knnen dragen!" Want stel e voor, dat iederéén met zoo'n stel plimen, gemonteerd op een plakje flweel, ging loopenl Maar ja we zgn dan ook niet allemaal filmsterren! ' ' -I Twee poretten van Amsterdamshe ' tooneelleiders, die momenteel van zih doen spreken: ees Laser en Joan Remmelts. Laser heeft dezer dagen een zeer belangrijk ses geboeid met zijn enseneering van de operette Die Fledermas", die door het gezelshap, dat onder leiding van Otto Glastra van Lpon staat, werd opgevoerd. Voor zijn eigen ensemble, het entraal Tooneel, regisseerde hij het Italiaanshe blijspel Held teqen wil endank", geshreven door Serglio Pgliese, waarin de hoofdrol wordt veolkt door or Rys. Joan Remmelts, die ook als ater is verbonden aan het gezelshap van Laser, is de regisser van Sherwoods Versteende Wod", dat hij tevens heeft veaald. Men zal zih herinneren, dat Remmelts onlangs voor de film debteerde in Ik flit... in de" hoop, dat jij zlt komen." (Foto's Godfried de Groot, Amsterdam)

5 > * ERVARINGEN MET BEREN OP LEVEN EN DOOH EEN REEKS SPANNENDE AVON i-u.tl-1^ L. ^ LSKJKJiJ TUREN. TUREN, NAAR NAAR WAAD.r. WAARHEID w VERTELD D Tr,r. L U J J" 5 ooit lt een dle P en $l8a P 0«- - t doordat een beer aan het linnen van it krabbelde? Of Is het al eens dat ge, bij het omslaan van een., ^-Jen eenzaam en verlaten bergpad, plotsellno* tegenover een paar bleek-groene oogen sjlnd, die als het ware verzonken lagen U.M*" f!i w * rd e massa zwae haren? Onvershillig «vaak dergelijke gebeenissen ook plaats mimen, ik kan de -vezekering geven, dat menffer nooit geheel en al aan gewend raakt... f Eenigel tijd geleden - zoo veelt de Amerikaan AJ. Milten - braht ik een heelen zomer *oor met naar god te zoeken In het woestef ahterland van het stroomgebied der rrvier jfkon in anada. "VJL 5 "'** a " een ' doh met drie metgezellen en hjhaaldelijk had men ons gezegd op onze, hoede te zijn voor beren. In het gebied waar wij ons heen begaven hisden er, naar indianen ons veelden, veegenwoordigers van zoo goed als elke bekende anadeeshe soo. Toen wij den loop van de rivier Tatshenshini volgden, ontdekten wij dan ook inderdaad dozijnen sporen van beren. Maar eigenaardig genoeg bereikten wij Sqaw reek zonder er ook maar één in levenden lijve waar te nemen. Men zegt vaak, dat een zwae beer een mensh niet zal aanvallen Indien hij er niet toe gedwongen wordt. Evenmin zal de brine beer dit doen, en er zijn zelfs ervaren jagers die zeggen, dat ook de grawe beer den mensh maar het liefst it den weg gaat. Wat mijn eigen ervaring aangaat, drf Ik geen definitief oordeel it te spreken omtrent den aanvals-lst van den beer, tot welke soo hij ook behoo. Mijn Inziens zijn ze té onberekenbaar... Onze eerste ontmoeting met brin" vond plaats eenige dagen nadat wij ons kamp hadden opgeslagen. Even nadat de zon was opgegaan, w«ra Ik gewekt door een krassend gelld vlak bij mijn hoofd. Ik keek op door mijn mskietennet en ontdekte een zwae bewegende shadw op het doek van mijn tent, even boven mijn hoofd. In het eerst daht ik, dat het een eekhoorn was, maar weldra was Ik wakker genoeg om te begrijpen, dat geen enkele eekhoorn In staat was om zóó'n groote shadw te werpen. Voorzihtig stond ik op en stak mijn hoofd om den hoek van mijn tent. En toen stond ik als het ware van aangeziht tot aangeziht met den ko ossalen kop van 'n geweldigen brinen beer. Indien alles jist was wat men" over beren veelt, dan had hij n oogenbllkkelljk rehtsomkee moeten maken en zoo hard mogelijk moeten wegloopen. Maar dat deed hij n jist niét. Hij bleef staan, zijn voorpooten om een der haringen van mijn tent geslagen, en keek me niewsgierig aan. Geheel en al wakker n, dook Ik terg in mijn tent om mijn geweer te grijpen. Wat zijn beweegredenen waren, weet Ik natrlijk niet, maar In leder geval kwam de beer mij na, en hij bevond zih zoo diht ahter mij, dat Ik niet eens gelegenheid kreeg mijn geweer aan den shoder te brengen. Ik shoot daarom van af mijn hep en miste hem In mijn opwinding volkomen! Indien hij er lst In had gehad, zo hij mij met één klap van zijn voorpoot door de tent hebben knnen slaan, maar gelkkig had de knal van het shot hem doen shrikken en als een angstig konijn nam hij de vlht, de bergen in... Snel draaide ik mij om, sprong it mijn tent, braht mijn geweer aan den shoder en vrde... Het shot trof dit keer doel; het dier rolde neer en bleef onbeweeglijk liggen... Ongeveer een week later had Shoy, een van mijn metgezellen, een spannende ervaring terwijl hij geheel alleen eenige mijlen stroomafwaas langs de rivier kampeerde. Hij keerde van zijn werk terg om te ontdekken, dat zijn tent aan flarden was gesherd. Thee en meel lagen overal In het rond, en zijn blikken met geondenseerde melk waren open gesherd, alsof zij met een bijlslag gespleten waren. Het was laat en hij was doodmoe, en daarom besloot Shoy een vr aan te leggen en den naht in de open lht door te brengen. - Wij hadden hem reeds vaak er op gewezen hoe dwaas het was er ongewapend op it te trekken, maar hij was in dit opziht onverbeterlijk.- Hij had geen geweer bij zih, en tsshen zijn kamp en het onze bevond zih een strook diht begroeid bosh, waarin het niet raadzaam was om na zonsondergang te veoeven. Hij wierp een paar groote blokken hot op het vr, kroop in zijn slaapzak en sliep in. 'Tegen het aanbreken van den dag werd hij gewekt door het kraken van een tak. Op ongeveer vijftig meter afstand stond er een groote grijze beer. Shoy greep.zijn bijl en begon er mee op zijn braadpan te slaan, In de hoop het dier door het lawaai te verdrijven. Een oogenblik keek de beer geïnteresseerd toe; teen verdween hij langzaam in het bosh. BUI Kating, een ervaren, ode prospetor, die bijna stokdoof was, werkte op een laim die op een paar kilometer afstand van den onze was gelegen. Op een keer kwam hij Allen, een van ons, halen om «en stk kwas te laten zien, dat hij had opgegraven. Allen ging met hem mee. Kating liep voorop, zijn geweer In den aanslag dragend. Allen volgde op ongeveer honderd passen afstand, een bijl over zijn shoder maar geen geweer bij zih. Ze liepen langs den zoom van het bosh toen er opeens een kolossal«grawe beer it het strikgewas te voor- shijn trad, een paar passen ahter Kating aan.»kijk it. Bill," riep Allen, maar de ode man was te doof om hem te knnen hooren. De beer sloop ahter Kating aan en rkte met één enkelen slag van zijn voorpoot de halve hid van zijn hoofd. Toen de prospetor. viel, sloeg de beer hem met zijn anderen poot op ZIJ AII nenli " p daarna over ri i n 'ihaam heen... Allen shoot toe, en gaf den beer een geweldigen slag met zijn bijl op zijn kop. Half verdoofd, keerde het dier zih om en verwijderde zih. Allen bkte om zijn vriend te helpen, en de ode man, die ondanks zijn vershrikkelijke verwondingen zijn bewstzijn niet had verloren, mompelde zwakjes: Laat mij maar liggen I Zorg voor jezelf I Neem mijn geweer. De beer komt terg..." Allen keek op. En inderdaad: de beer had zih weer omgekeerd en stond op het pnt een aanval te ondernemen. Allen nam den karabijn en loste een shot. Het trof niet, waar Allen het had bedoeld, maar In ieder geval was de voorpoot van den beer verbrijzeld. Het dier aarzelde en Allen kreeg gelegenheid nog drie keer te shieten. Dat bteekende het einde van zijn aanvaller... Allen verbond Kating zoo goed en zoo kwaad als het ging en begaf zih toen zoo snel mogelijk op pad om hlp te halen. Gelkkig slaagden wij er In den oden prospetor naar een ziekenhis te vervoeren, waar hij nog tijdig genoeg aankwam om' het leven er af te brengen. Met twee en vijftig steken moest zijn hoofdhid worden geheht; zijn been was op twee plaatsen gebroken en drie ribben waren geknesd. Toen wij aan het einde van den zomer Sqaw reek verlieten, legden wij het laatste gedeelte van den toht m«t een vrahtato af. Een Indiaan haffeerde, en een klein driftig kereltje, dat wij ookie noemden, zat naast hem. Wij anderen zaten ahterin. Plotseling remde de Indiaan it alle maht. Op het midden van den weg stond een groote zwae beer. De haffer Het zijn laxon werken, maar de beer weigerde ook maar één stap it den weg te gaan. Toen loste ookie een shot. Het dier viel neer, en bleef op zijn zijde liggen, klaarblijkelijk dood. ookie sprong van den wagen en snelde naar den beer toe. De hond van den indiaan volgde hem. Opeens stond de beer op, zoo levend als wat, en viel den hond aan. Deze rende naar ookie. En ookie, die hevig was geshrokken, liet zijn geweer Vallen, snelde naar een boom en riep: Shiet hem neer..." Maar de beer was zoo diht ahter hem, dat niemand van ons het risio van een shot drfde nemen. Indien wij hadden geshoten, was er net zooveel kans geweest dat we hém hadden getroffen ais den beer. Het dier sloeg met zijn poot naar hém, rkte zijn pet van zijn hoofd en trok het zitvlak it zijn broek. Toen Het ookie den boom voor wat hij was en begon te rennen. Zoodra hij op een open gedeelte kwam, had hij genoeg voorsprong om ons een kans te geven een shot te lossen. Twee van ons vrden tegelijkeijd en dit keer viel de beer wéér, maar n was hij Inderdaad ook dood. ookie hoorde de shoten ehter niet. Hij bleef doorrennen en pas toen hij gerimen tijd lang niets meer ahter zih had gehoord waagde hij het om te kijken en ontdekte, dat zijn ahtervolger er niet meer was... LOHENGRIN: veolkt door Dr. Ernst Fabry van de Disbrger Opera.

6 ..»IIII'J" 1! FILfnSTE^EN F! IMBAAMEl ^ Je zodt ze gewoon niet herkennen!" Dat zeggen we, als we eens een filmster, die we gewend zijn in een bepaald soo rollen te zien, plotseling een heel vershillende figr zien voorstellen. Het Is wel is waar begrijpelijk, dat we de persoonlijkheid van een bepaalde filmspeler of -speelster min of meer gaan vereenzelvigen met het type, dat hij of zij gewoonlijk itbeeldt. Maar dat is toh eigenlijk niet jist, want krijgen we daardoor niet een heel verkeerde voorstelling van de werkelijke persoon? We gaan ds ons leven beteren, en om U daarbij te helpen, laten we U een vieal vrowelijke filmsterren zien in een rol, die U natrlijk heelemaal niet De oplossing van dit filmraadseltje vindt U hieronder, omgekeerd gedrkt. (Foto's Ufa) japiaips ep! H / Filmsterren poseeren... neen, niet op het witte doek, zooals U welliht denktl Dèn spelen zij en vergeten - althans als het goede filmsterren zijn - geheel, dat zij spelen.' Maar Is het verwonderlijk, dat zij in hn gewone leven wel eens iets overhoden van al wat zij in hn Ulmleven doen? Dat zij, bij overigens doodgewone bezigheden, een hoding aannemen, die ons ongewoon voorkomt, die wij koweg poseeren" zoden willen noemen? Neen, nietwaar, en de reeks wonderlijke hodingen", die U op deze pagina's ziet, geeft daar een didelijk beeld van. 1. Lise Ullrih ziet U aan. Dat ze daarbij bakvishahtig-ahteloos op haar bik ligt en nog wel op een prahtig berenvel, is iets, wat U maar op den koop toe moet nemenl En rr ook heel graag' doet, nietwaar? 2. Als Ingeborg von Ksserow haar film-post itzoekt en de foto's soee, die zij haar vereerders en vereersters wil stren, geef haar dan de rimte - in letterlijken zinl Natrlijk kan zooiets heel best op een flinke tafel... maar Ingeborg hodt niet van halve maatregelen, zooals U ziet! Ds waarom niet meteen op den grond?. Peinzen kan een vrow in iedere hoding en iedere omstandigheid. Maar waarom zo je er niet, zooals Geraldine Katt, een gemakkelijken stoel vopr itkiezen? Dan kn je je hoofd met zoo'n eht filmahtig, droomerig lahje tegen de lening laten rsten! En het stèèt zoo goed! 4. Een imposant gewaad, zlt U zeggen. Zeker, en een indrkwekkende hoding óókl Natrlijk kan Rth Eweler ons heel best imponeeren in een doodgewoon hiselijk japonnetje en in haar his-, tin- en keken-hmer. Maar waar ben je ten slotte een filmster voor, als je niet posèèren knt? (Foto's Ufa) UJOH e! je D Z!" ONISSOldO - or

7 I»«ï bedriegers te jlim «f te ziln l J.', ^L ' L " 8t - 2,in r er0 v<,n 'P ""l" om in8ebroktn formle» gestolen diex»n oroot bel^9,«' en «"'»e «heikndige m. n, de 9 hoofd.he/k ge e. be rej "L^ssr; W^l'I^^ l^e Dt - H ' rd, - iteen, dat alleen hij en Dr ThlVl v.n T f i kw ""«"> J" hem formle, heef, gevonden en Thfel de' ""n'" T?*^1 btw " r, ^ h «de en Thiel, die hierdoor.ierk onder vl;h, n w beho t ' fde " ontroleeren. Dr. besli, zih«lf van Jezen bl^m,e tiv re'n k H«"eelTw T ml?"?"*'* " tijd tevoren een niew onser«erin». M^' L. Webern, dat hi eeaigen Dr. Hardtmann. ««ve"tw«^2s T«!'"AS "«" n ',en ' *""» *«" hef, bleek heef, hi t,^ J. ' n, diens»ep,iisme ehter onoeorond Dr T «iddd had'gevld^ Dr" TZ fo«?' de''f, I" h I J " 1 '»"' kfl»» het UV X-^Vrl' fhs/ttt' dt 5 «r r""^ T^S ^ jatrlyk..." antwoordde Närz. Laat hem ehter ak,, "^ halen. ATDen 1 " T sletel ^it hebt d e Ur, staan nietwaar?" - Ik Iaa t hem dan weer we«" g 5h g te^e^n'ltlotte'hef "^^ g t Sprek 5 en P^oonUjk? wet ^AÄT'vSt ÄS ^oä h^f ^voäemes hoorn IVeT Toe^lf 11 ik U d f an abso,t onversh^r te Ik moet hier 8 ress'af' 1 " even ' 0f er niets ahter ons k^- op n nie^ ^reterz^8 niet ^ haar geh00rd ' ^ '- ''Ä^KtenTed^ StV^e^TeiTe^ 7^7^ ^ het voorstel van Närz' Ik ken h?m ««iw l' " dan a eptee weet dat het altyd v^eel'hï^fts Slethfm^ïnwTr^ «ntt, 00^* h " den tyd had Blonden om te antwoorden was d* hii T^ie il VOelde zih den vol g én den ohtend tamelijk moe toen geen onaangenamen droom. enissen een droom ofshoon ri/ nfif d M r N K; rz voors P el ] de onderhod met Gssmann geloofde h«niet. Misshien was dit ehter slehts een gemakkeliik.^t vlnhtje voor zihzelf, om niet te hoeven overleggef wat h«l^t' srra.ä G^r.id h e ir^*?h k èil An» Xl^wi ml, ^wlvääis heid om te denken aan een jongedame die Lott* Ki i,!.»i g Honr WPP KT PD r-o r T-T door WERNER SHELLE GEAUTORTSEERDE VERTALING. "h.^'f "'l op "i 1?. ln '*" laioralorim, trok zijn witte ls aan tezä oeï g en daht Ä. '" even, " Zi na, " 1 met werk welke - 9«hU was zo " heilnnen versheidene Hli moe«pro^»n reeks katalysatoren op hh eigenshappen bh nit"ateno d,r Ä"! "Jjar dat wil* hij lievlr ltstelfen tol h«""h at tri. r4väs^!;?m d Är.T.iS dek ' eisl Ä "p^^ Jo'ndeXd "" " t ' n,a W "' r W " ïa h«vätsi T de"lu e "dt g ge^,,!"ie be v g e r S e,.i,,i Ziln """^ "^ " - 1 «' "O i a? Wat bij voorbeeld?" vroeg Thiel»Wel, dat je je ontslag hebt gevraagd." y,l'iil KlOpt* fop^tm? K* ^J^ 8 ekr egen?" wilde Shaller weten En P H.Jj ei 0 " kei? nen d zün hoofd shdde, vroeg h«dan'ben je ds krankzinnig geworden?" K v " n Maar..." begon Thiel. Lister n eens! Wie vandaag den dag een betrekkino na w io P 5 le H r^ehbt ; 0 Pf eft ' die kan niet normaa l z«n. Je wee "zd? heel fe vanden.",et ^ 8 emakkei «k «» weerden deäke baan Ik heb gisterenohtend myn ontslag gevraagd g en isterenavnnh werd me reeds een betrekking aangeboden!» «lster enavond Dat geloof je toh zeker zélf niet Misshien heb je gelyk " haifjl^^l^sstjt" 81 i e wilt ' Aangenomen! Waarom wedden we?" Om een flesh Bommerlnder." Aoord." dat je minstens een zonjer te AT heriaborator^rserä^^^ nl'l ^^UtS^^f 0^'^^^- Hardtmann ^zln^llége" LJin^n.^8^^ ^ ^ d streek "HP^H^? 11 ezel «eweest ' dat ^ met je gewed heb," verklaarde hii O neen.. de flesh betaal ik niet!" Omdoriii HP ïi er K da " S t P i ]t Van ' 8 ewed te hebben?" hp'h in,.if jy e fiesh niet - knt betalen, wanneer ik gewonnen 5e e ; v J.V U ie e r er e n i " b " 1.«m od e, t e e n le 8 :e W n e S ne,, '" de «""- 8»"» - Afwahten, pessimist!" sing pfobeeren " dlls '""' s met "" eeonentreerde Jplo». q Äbi^s ta7hr Ar ' e " a «! Laat zih door m«niet storen," zei hy tegen Shaller, die zih ook dit keer weer it de voeten wilde maken. En toen, zih tot Thiel wendend: Mynheer Thiel, als ik my niet vergis-"... Thiel maakte zwijgend een kleine biging. Ik hoorde zoo jist," ging Gssmann voo, dat w ontslag hebt gevraagd. Ik zo graag willen weten wat voor toekomstplannen hebt. WU hebben hier zoo lang samen in de zaak gewerkt, dat myn belangstelling zonder meer vanzelfsprekend is. Maar het komt my voor, dat het hier niet de jiste plaats voor een onderhod is. Knt w werk onderbreken?^' Ja. Ik behoef, alleen myn laborant eenige aanwijzingen te geven..." Doet dit dan, als wilt, en kom dan daarna op myn brea." HOOFDSTUK ZEVEN.. Toen Gssmann verokken was, keken Thiel en Shaller elkaar aan. Indien Gssmann zih met een gewonen sterveling tot een onderhod laat verleiden," beweerde Shaller peinzend, dan wil hy iets van dien gewonen sterveling. Ik zo wel eens willen weten, wèt hy van jo wil." Waarshynlyk wil hy een betrekking voor me zoeken." Waarshynlyk een van alle omfo voorziene el in een krankzinnigengestiht," antwoordde Shallerr Terwyl Thiel den laborant aanwijzingen gaf hoe hy de filtratie ten einde moest brengen, begon zyn ollega weer: Het merkwaardigste van het geval is, dat Hardtmann weggeroepen werd. Het komt my voor, dat Gssmann hem opzettelijk naar het physikalish laboratorim heeft laten roepen om jo alleen te knnen spreken. De divel mag weten, wat dit te beteekefaen heeft." Dat heeft te beteekenen, dat jè een flesh Bommerlnder hebt verloren," verklaarde Thiel en begaf zih toen naar de kamer van professor Gssmann. Waarom hebt eigenlijk w ontslag gevraagd, mynheer Thiel? zoo begon professor Gssmann het onderhod. Ik daht, dat op de hoogte was van myn meemngsvershil met dr. Hardtmann," antwoordde Thiel. Dat wel... Maar dat is toh geen' reden om w ontslag te nemen! Waarom bent niet eens by me gekomen, om te praten? In dergelijke aangelegenheden zo ik toh eigenlijk gekend dienen te worden!" Ik heb versheidene keeren geprobeerd te spreken te krygen, maar het is my nooit gelkt." Dat spyt me! Dat moet natrlijk aan een misverstand te wyten zyn. U ziet aan het feit, dat ik heb gevraagd hier te willen komen, dat ik dit geval niet it den weg wil gaan, hoe- (Z/e vervolg op pag. 20) Zij besteedt groote zorg aan haar iterlijk. Aan den voorkant wil, aan den ahterkant AANGETAST DOOR TANDSTEEN (Wat ót Undsplefel te iltn (af) Maar hoe staat het met haar tanden? Aan de J, voorzijde zien haar tanden er prahtig verzorgd it, maar... aan de ahterzijde zijn zij met een laag tandsteen bedekt. En hiervan weet zij niets! ENT PER TUBE Wetenshappelijke onderzoekingen hebben aam VOLDOENDE VOOR SO XPOHSEN getoond, geroona, dat aat het nei gebit gemt van zeven van de ae tien \ menshen door tandsteen is aangetast. Het tand«/ Si _ steen heht zih aan den tandhals vast, dringt Alleen Solidox beval Slhoe langer hoe dieper tsshen tanden en tand«forlinoleaal, hel bijzondere vleesh en berooft ten slotte den woel van zijn preparaal, dal de oorzaak hovast Breek daarom met den oden sler! van vershillende landziek- Met moderne tandverzorging door Solidox, len, landsleen, verwijde. het niewe Nederlandshe tandpasta, bestrijdt,-,s Ne,hrl. Olrooi U de zoo gevreesde tandsteenvorming. Want f SQ.^ Solidox is het eenige tandpasta, dat Slfo- ' 'UD riinoleaat bevat, een preparaat, dat tand* SOLIDOX steen oplost, zonder het tandglazr te shaden. Begin nog heden Uw tanden te verzorgen met Solidox-tandpasta. Gebrik Soli dox tweemaal per dag en ga tweemaal per jaar naar Uw tandas. Het adverlentiegedeelte van ons nmmer van 15 FEBRUARI wor dt afgesloten op VERZE 4 FEBRUARI :**... 'isr-- SHIED. ÄSSäSSÄS sssss mimmmm Dr. H. NANNING'a KINADRUPPELS Het aangewezen middel bl}: BLOEDARMOEDE. BLEEKZUHT MALARIA GEBREK AAN EETLUST, enz. Men lette op den naam,. r. H. ^anning" blten op de roode doo«en op de flaon. Prijs f

8 N g.-i U <s v gis HD bß d a ja o, O o tlß N N (N M " +-i e; -ös«o > Jz a ^ " S gs B > g ^ ^-a ^ tn U N bd 5^ 1 ^41 - ÖD f ^ S:S N i -* 1 ö 15 > > 8" E > O 4J JS o 1^ O ^. 1 "T "TI ü.1 "V ^ ^ Ü ^N N JS 2 ^ 'N N.2 t^ J ^ «-fib; 2 - N > 1 S v Ë 4) O 0 bß t> öß b 5-i«y N fe bo 'S " w d N U In U OH O 2 - «O J L) Ö KV ^ v< w h «OH«y«?P ft «i i 0. w ü ^ Pal Hamann als Bismark. Qe Tobis zal binnenko in ons land de film Bismark" itbrengen, welke onder de regie van Wolfgang Liebeneiner is opgenomen. De titelrol in deze film wordt vervld door Pal Hamann, terwijl Friedrih Kayssler de rol van Koning Wil- Lil Dagover als Keizerin Egénie. helm zal vervllen en Lil Dagover die van Keizerin Egénie. Dit is de tweede Bismark-film, welke de Ditshe filmindstrie heeft vervaardigd. De eerste werd in te Berlijn op- genomen; de figr van den grooten staatsman werd toenteijd itge- beeld door Franz Ldwig. Adolf Klein als Wilhelm I (eveneens in de film van 1925). Franz Ldwig als Bismark, (in de Bismark-film van 1925). Egen Moebis als Moltke. (in de film van 1925). e 1 > 2 «-i G O T) N g «^ bdj2 0 ««-o > ss «W.S J-fl- g <U i -,5. v N bß ^ ^S I ^ ^ -^ r- W (U U, ^ N.> 1 «w S - S T? '-,-4 T fe^2 H 1! 4.. h ** < 'IT JS» % 1) T ^ ^Tl >.5 ^1 2-S IJ bß-o.s EP öl's 4-> -^ «««d S?!* bß bß e «'.Zf > o,* _, -s w U 1) T-l '" 2x V 1 I t«i ä wj T w B H V O O h TS SO bß bß bß V ~ U v U o 2 Ä ^ 1) 5P bß & «- O.;^ X JD JJ S 8ils a l bß H a t> «a 1 ' ij -t- 1 > ü ^ bß ^ «g 4) "O bß o a ü 5 r * is bß^ ^ g- -S ^ «, l-i O S ^ N bß v M NU«bß N 8 'S bß^ 1 ^ Q a ' ag < T 8 «'S 81 2 g ^- I s i's Q.2.'S 'S O._. -t- 1 :^>- " ^ :^ 5^ N n 4 t! 8 O ^ 8 ^ bß bß bß M > bß 18 8^1 N - N «V U bß 0 ï ö U «'S 12 HU 8 N^I bß N H ^ «.e "^ ü :^^ :> "^ «U N " Ë o N -ST)? bßj= o

9 < P J er 5 & (* ' 5 5 a "S; " _ " ä 01 ' a S- S- >r e. ** p sr t??. N s 5 Ë ^ S a» o. * n is ä ä: o i-j S d P. i - <»«88^ f» O 5- ft. O«,s a ^^ al- 1 s B-^sii i s g ^w ff S ö «fä - 2Q-a -O. 2S - O. n n S-a f? iï rti 0 - : p p OQ P 2.S n 7r n «^s II ^ P o 5L * P 't ar P 5 o. N o r a i P P n ö p S7?r;< a ü a 1 ^ 2 s «s 1 ^» S a g o 2.:5 ü a, ^5 R «o - N -or«; op m a S 5 S^s 2.S-S O 1 5,4 h,» ^a: P ^ g-o-s»> S - " Sr 2 f* t N 'S "f-ll t* e Ö f? N.p pr rr w. ft 9 - "^ r ^llls-b p - JL} r«h g-^ "^ o * e <* S-Si? ETS.?*? ^S n X,S H sr ^g. -^ N - - <W r"li a 2 2 ö " i-, o I: s f i m «g P 2 S fa < " ^ <» O. -.0 SS S> N 2 S^rT 2 *5 : " J» Is-S K «^ * 2 o &. O* ^ B'g" a.2 S" f? < I. I N 'O 1 ^.5 w W 'S *^.,-5^.«^ ^ d s 2 o'l" -öj i I tsr* > 60 h ^ w hja ^ «*i 5 ^5 «> '-' li '-, I g-a ^ 8 J - w)i ^. UN -o s So boe I i * _ tj fe t> o.. S «2 e-«^ «S «- «j «5 s * - - i -^ 8 "* 0 S-o * ^ g «9 a. in ^» J «ij ^"S " "O Ti o je S ü SS -ff >»» ë * - y 1 ^ U IST» «5 n 2 P» *. ft - sr f» P 5 o n x IJ 8^ ^ ". 9 i-r. < ^ S 2 ^ N g- Pjo < P to _ g ^. B'^o- aa_<,^'<a^5io ^ n- ^ i ~-5«00 S «"^ r, Sr P 5. o fo < n ^ a ^ ft. n 2 5 i.-sjïw II, Sa S ^-^ go "e::g- -^ «o " B R^^ " ffi» ä.. «f S n «?? :a^ 2 ä ü?i flair' bo. «1 tl a «^ 1«^? ^g 1 ^ ^ _ " -S e S 2 h o ft 4 -» «-g e.a ö 2 ïj s. a a" ^ ü Ti W -O +J ^i J»i o d.2 ft- o a a p > o e «1 N 'S ü U U -Tl h D H o J M_I P * p M-, S P W^:P p «UP p'^ «- N -o -p w ^ «P.: * P Ë'^ 'Ö2SSHO2«': bd MÜMlPöS-gO 8 O O QUO. p f» ^ (0 r» H <? 1 - a ft:2 ar' s * N X < Ö J2 < 5 ä O X T b^ < o P W 4 «g _««Tl e?? *H 'S P - ü -f. 5 ^ P bd.sph -5»-M OX1 ts w «N i^ -Q 5 o ö 2 a -2 «h^ "O o.5 xi > J 'O-a

10 ,«pw s- er p en? < ET a g er o. : o e 11 i»; o n,- _ O o s-. O OS o /-" g- n «era "9 " f S S- "^ \. yo-isfreoi-.s! Ä!EfmD.A^B'ip o ^"^?: 5 'S <:» N. S Sa s N2««2.2^^ «2 tri - o? 2 ' ^ '. 6 os o n X D. o - S'-. ^B 2.' 0 5 eren; < S L o M " O-»! «Is"! ->. 5) o" nf sr JL o S ^ 2. ^ X" r» " * a s-1^ O. < J5 Q.'P S-«D- N O «0<5»O p p tl O i-i a ^ en i" a 5 - g 2 g^ PT OP SF o j ^- : ^ 2 O jrs-s R & «f» 2 ir g OP 2. "^ z N 2 < O O 2^:2^ P J 2 O " D.^d-Q.S ^^_ a.< t ^ t- PT " ^ < a, s-^^^rl's - STn «- 0 ^ «^^ <; O O " P P tig Ê e :: " 1v iv. - t r. os: «:. - en OP a.s-0p p p " p a.>l ^ op ir: o ^S-i - ü i-s ^ ^St* op er 2 * ^"^ 0 Sf5 ^ ^&-S.^ ^a.«- = 5"«^^-2-S ^i-oo * X-=r- 11^^ 2,. : ^OP ^ a-o g j^-p g S - tü M B ^^ ^U"o ^ü 2 ^ g 2 -g:g a- 5 e ^ «2 ^ -^sg ««L ' ^ -0-Q.S S" q L^» ä - wy g g" w fr-.^sr' iz: : i.&-gn : <j ei. 0 w r- L S ft &- t ïr. n ^2 SOP a-erp i-r- st fij < ' «B g-^ S OP -2.S^ > «O) D- O o. r» a f-i a."^ r» O ts T ^^ -O g a^ff Ä ^ ra ^ "-^s- ^ - «2, a O S-g L ^ ff^ N?- P--L?" S. -_0 ^ ^"- ft 5 i P g.p g?r > 1 ^ ^ ^S 2 - S^ :j-s 5.P P i_ 1 o OP N " ^ erg 2 < g tg " s"s; 2 o ^ ' OP» >«^ 5 y jr^:? 2 8-^: P 2ë ^ ^ g g ^ (x2- «,^5 (- 5 o N «O. 2 ' i:i N h, 2N ^ J?«f5" < <2.P'- ^< s - : ^SS2ögQff ^ «^ 2 <i: 8-S ahs ffi2 «s o^ ï: il f,l»> «O rf- t - t K- 5 ^ ft.5 f? OP!T O - ö S ; e" «5 g ^ 5- ^!^2 "1 -P <_ML ^ ^ P JL JT'^ S <ü O-^ ÜL <5 (P <: m SIEGFRIED BREUER, TD, BEKEND DOOR ZIJN REATIE IN DE FILM DE POSTMEESTER (Foto UU)

11 Vervolß van NÄRZ SHEPT ORDE wel het natrlyk onaangenaam is. Ik weet, dat van meenina bent hllzï T ", 1. euwe P re P araa t itslitend en alleen aa" "e (fanken hebben. Hardtmann ontkent dit. U hebt als bewys w protooüen" Hardtmann bewee, dat zijn protoollen gestolen z^n P Wat moet ik daar n op zeggen? U bent een zeer waardevolle medewerker van ons; dr. Hardtmann knnen wy op het ooenblik ek nipt missen. Maar ook al was dit niet het gev ik zfs niet weten if li **!?, kon ^w«zen.. d «t de protoollen, waarvan hübeweer" dat ze ges olen zijn, nooit bestaan hebben. Dat er hier in Klad nixlf^'^^r t0?? niet tegenspreken Ik lie werkewk.me et dan 0e als 1 l U bh k e a ft." helpen - Wanneer U er iets 0 P ^ "gt' Kit heb^iä ^n 0 antw00rdde!^ ïenozl'f' Thiel -» Daarora ^ e i,t ai J? ens nagedaht en voor zelf itgemaakt hoeveel door de hoding van dr. Hardtmann ongeveer veriiest?» i rk^ev^er wel 0ns n P re P ar aat is zooveel beter dan alle tot n toe bekende onserveenlngsmiddeleh, dat het spoedig althans in H^ i e n le ijt n, Sm i dde,^nbranhe > alle andere preparatfn zal vlrdrin z g o e n -ie k b d b e e n n k be d d a ;aa n " tantième '^^ on «e ÄTzln^Ä w'ä f aht ^ 00 k ongeveer," verklaarde professor Gssmann Wat ik n zal mededeelen, moet ehter als strikt ve^oweliik beshowen. Ik heb reeds gezegd, dat w«op het oogenbltk dr Kn mann m l\ k^nnen missen - ^ kan he rfs niet Sen dat* ik aan w verklaringen meer geloof heht dan aan de zifne want dat zo gelk staan met hem z&i ontslag te geven Maar ik k^n we Ä e?i U ee!» gs2ins voor. de do o r «geleden shade te vrswar^n Jn InH lk. Ver^r ga ' zo ik ehter willen verzoeken Si een en ander te willen mededeelen over w privé omstandiïïieden vooral over w finanieele omstandigheden" ndigheden, Dan heb ik weinig verhegends mee te deelen Ik rit fnt ^^ ontsya a g S t5 e ne d me n nr geniyk niet dbbei nhi " n^ van. om w Alleen met mijn salaris heb ik minstens tien jaar noodi om myn finaniën weer op orde te brengen. Ik had al mijn hoop op Ein legensiag 8 ÄTJe neb gehad, i hfd\!t heeft 8 fi el het H d V NU geen ik zin in meer Verband voor dasde mij. hier laner z P oo E leren Ä teweätn werken. 11^ Ik moet Van fr ds 0m wel, tien op jaar de een lan «of v^or andere ÏÏ«n mnnipr S kans ka^mä^eid zien myn finaniën «80ek^ om nog meer in te orde verdienen, te krijgen.» of ik zal nooltmeef Hebt ü dan reeds een of ander plan?",,1x6611. te'sans?"^1 " ongeveer noodi 8 om «nanieelen toestand Tiendizend mark." Als ik n eens een middel aan de hand deed hoe 11 HU bedrag b«elkaar zodt knnen krijgen?" ' U dlt ek TU i Z^n direter vragend aan. Ik geloof, dat dit middel zodt willen aanwenden ook al» HÜ voltooide den zin niet; h«zoht een sigaar SthWsSe ' dkt voor hem stondeen stak ze omslahtig aan 8,,N?" vroeg h«toen vät.""." 18 natri y k '" verklaarde Thiel, dit er* geen ^ tterst all Tot W mhn ik 0pn^J S ^"^er gevaar," stelde Gssmann hem HÄJV^ÄWÄ.^ ^ o^-oeki^ätä Maar hoe moet ik daar aankomen?" Z, den tlr thermometer S. POedlg weg genoe te nemen 8 g^egenheid " vinden, gen0eg gearresteerd ziin'.'. I."VldeThffi Sn^8 H«Ä nl Ik Zei tof } reeds dat er bij hetgeen ik doe, nimmer gevaar is! U krygt van mij een thermometer, die iterlijk volkomen lykt op dien, welken ik graag hebben wil. U behoeft de thermometers ds slehts te verwisselen." "^rmome Maar dan zal het bedrog toh reeds by de eerste de beste gelegenheid bfyken." H»'.rlt. en " - * 200 ^aw! moet den verkeer- Tw/ er i nometer " ani elük stk slaan. Dat kan ten slotte iedereen geberen. En aan de sherven zal niemand iets knnen bewijzen " gebs 1 ht 1 ik den diefstal tot een g0ed einde heb r Dan krygt w geldl" En ben dan geheel en al in w maht... En ZrZI "i er op zo staan ' m oest ik mijn heele verdere leven w werktig blijven " Daarin vergist zih. Ik begeef mü preies t^vl^n." ^ ^ U in de m «ne - Dat K En indien ik n eens de bedoeling zo hebben T h It de afw l^ea lin «van deze kwestie, als eerl«k sheikndige b«arnd verder te werken?" Dan staat hieoe, van mijn kant althans Ik^ dat ^ het bä S zxn'wo^en^1 vrä's?" ik U t0t morgenmiddag om bedenktijd Neen. Want dan bestaat het gevaar, dat de ben e Ä g reeds a^. ie mand anders aangeboden is. Lrhtpn Va H a y 0nd md^den zijn. Ik lal het zóó «/pi«k"; dat "* op het stati on door den personeels-hef van Arnd wordt afgehaald. U zlt met he??" en, ander hebben te bespreken. Waarshynlyk zal w solliitatie-brief, dien hem vandaag geeft iets vroeger gedateerd moeten wo hehhpt nebben. Gaat ro U o'. a l" hiermede 21 5 morgen aoord?" voorstelt, ses Ja." PPÄI ï Un \ U SV w koffers gaan pakken. Over n!.t k!j nt U,5 Ie, r w Papierln en spoorkaaje Tn de^trdn"" a en 0Ver twee UUr zit dan "' «ol^f«t i liei n é$ at hy den thermometer had ontvangen, dien h«moest verrilen met dengeen, KEN VBKEMDE ONTMOETING Foto olgon mrehlmt welke in het laboratorim by Arnd hing, was verokken, liet Gssmann zih met den hef van de personeels-afdeeling verbinden. Dr. Thiel is zoojist op staanden voet ontslagen. Wilt zijn papieren in orde maken? Over een r moeten zy klaar zyn. Bovendien heb ik vanmiddag een ittreksel it zijn staat van dienst noodig. Ik hoop, dat intsshen de noodige besheiden hebt gevonden?" Toen de personeiels-hef hierop ontkennend moest antwoorden, verklaarde Gssmann: Als ik de papieren vanmiddag niét heb, knt naar den divel loopen!" * * * Lotte Oswald had Thiel beloofd, dat hij haar nog vóór zyn verek naar Dresden zo knnen spreken. Hy rekende er stellig op, dat zy haar belofte zo hoden. 1 Zyn koffers waren spoedig gepakt; hy had nog ongeveer een half r den tijd, indien hy zijn papie-! ren op den afgesproken tyd wilde afhalen. Hy besloot loopend naar de Alpha-Werke te gaan, omdat hy bij zihzelf daht, dat Lotte op straat het best gelegenheid zo hebben hem te bereiken. Hy kwam zihzelf een beetje grappig voor, maar na het onderhod met Gssmann was het voor hem boven lederen twyfel verheven, dat alles wat Narz of Lotte hem voorspeld had, preies zoo geberen moest. Thiel was op de voorstellen van Gssmann ingegaan zonder er verder by na te denken. Indien hy op het beslissende oogenblik al ergens aan gedaht had, dan was het toh alleen maar hieraan, dat hy de weddenshap met zyn ollega Shaller wilde winnen. Als hy ehter eerlyk tegenover zihzelf wilde zyn, dan moest hy zih bekennen, dat dit zeker niet de eenige reden was geweest. Ten slotte maakte het feit, dat Gssmann preies zoo handel- (Jtei shoone von natr de als Närz voorspeld had, het be-, grypelyk, dat Thiel niet de kraht in zih voelde de geshiedenis anders voo te zetten dan Närz gedaht had. Maar ook indien Thiel het zós stelde, dan was dit toh slehts een bepaalde omshryving van het feit, dat hy eigenlyk gehee onder den invloed van Närz stond en mm of meer willoos deed wat deze hem voorshreef. Thiel was zih slehts half bewst van deze verhoding, en hy voelde er zih zeer wel by. Hy was er zelfs trotsh op, dat hy de taak, die zyn leermeester hem had opgedragen, zoo goed had vervld. Vooral was hy grootsh op de manier waarop hy over zyn shlden had gesproken; hy verbeeldde zih daarby itstekend te hebben geateerd Toen Thiel biten kwam, zag hy aan den anderen kant der Mraat een ato staan, die hem merkwaardig bekend voorkwam. Het itgaan van de shool vindt Frans het mooiste ervan. Bij kan in 10 minten this zijn, maar... passeeh doen alle konst VINOLIA REAM VANISHING -O LD V >I4-0I«I het wordt vaak een vol r. Er is altijd wat te spelen onderweg. En als er sneew ligt!.. (G. A. Bredxro) Ontdekken wij deze waarheid niet eiken dag opniew? Gaat niet in alles wat wij zien de natr boven de konst"? Dit geldt ook voor de verzorging van ons iterlijk. Een overdaad van dre, tijdroovende shoonheidsmiddelen behoeft aan het gelaat nog geen harme te geven. Zlke shoonheidsmiddelen knnen zelfs een gezonde, gave hid bederven. Vinolia Vanishing ream daarentegen is door haar fijne emlgeering zelfs voor de r* teerste hid een zahte, veilige ream. s/ v itij is goedkoop, verfrisshend en ver- ^hoogt de natrlijke shoonheid van Uw teint. Bovendien is Vinolia Vanishing ream tstekend als onderlaag voor poeder. Laai 's nahts Uw hid een verjongingskr ondergaan door Vinolia old ream, de ideale naht-re'am Toen hy den ryweg was overgestoken, moest hy vaststellen, dat hy ook de jongedame, die aan het str zat, reeds kende. Thiel zette zyn koffer neer. om zyn hoed af te nemen en haar te begroeten. Maar hy slaagde er niet in, te zeggen wat hy zih had voorgenomen... Maak geen omslag!" zei de jongedame. Stap gaw in!", En toen hy naast haar zat, zei ze: Gssmann heeft iemand gestrd, om te bespionneeren. Tot w gelk heeft de man met zoo gaw verwaht, en is hy een glas bier gaan drinken. Indien hy ons niet heeft zien wegryden hetgeen ik met geloof dan kan hy lang op wahten!" (Wordt vervolgd). Is Uw jongen ook nog niet this T Met dit weer zijn die kinderen morgen allemaal weer aan 't hoesten." Niets hoor, ik geef m'n jongen altijd Wybejes mee. Wybetabletten beshermen itstekend tegen kovatten."

12 wmmêêmmjiïm^... en om alles dan nog ingewikkelder te maken, blijkt dat die Bnters rood is - niet blond, maar absolt roodl" Inspeter Harreveld staarde somber voor zih it. Dat beteekent, dat wij niets knnen doen voordat wij 't rappo over de setie hebben ontvangen..." We zoden het vóór vier r hier hebben.." Dat wil ds zeggen over een r pas! En ik drf wel tien tegen één wedden, dat we met dat rappo nog niets verder komen. Het is een beroerd gevall" Dat is geen itzondering; de meeste gevallen zijn beroerd.".-dat weet ik niet... Niet altijd..." Adjntinspeter van Santen wees met zijn hoofd naar een rappo, dat naast een orant op het brea van zijn hef lag. Dit zaakje was betrekkelijk gemakkelijk. Zoo helder als glas..." Inspeter Harreveld glimlahte. Je bedoelt het geval Boonen? Ja. Ik heb jist nog weer eens de verklaring van dien Roorda gelezen." Waarom hebt ze na al dien tijd weer opgezoht, inspeter? Het moet al bijna een jaar geleden zijn.".jien maanden," zei Inspeter Harreveld. Het was door een berihtje, dat ik in de orant las, dat ik er weer aan moest denken." De jongere man fronste zijn voorhoofd. Hij nam het rappo en las de twee eerste alinea's. Mijn naam is Willem Roorda, en Ik woon Hoogstraat nmmer twaalf. Ik ben vier en deig jaar od, en shrijver. Ik weet niet zeker of dergelijke feiten vermeld dienen te worden in een verklaring als deze, maar ik meen me te herinneren dat het gewoonte is. Ik geloof, dat ik eveneens moet verklaren, dat hetgeen hier volgt een absolt jist en waarheidsgetrow verslag is van de wijze, waarop de ganshe zaak «zih heeft toegedragen." Adjnt-inspeter van Santen keek op. N herinner ik me hem weer," zei hij. Een kerige jongeman, met veel blond haar en een shildpadden bril op." Ja, dat is hem," zei inspeter Harreveld, terwijl hij den dop van zijn vlpenhoder shroefde. Ik zo het heele rappo nog maar eens doorlezen, als ik jo was. Het is een goede tijdpasseering." Er was een eigenaardige klank in zijn stemj alsof er mèèr ahter zijn woorden shool dan oppervlakkig leek. Ik zal terwijl dit proes-verbaal even afmaken." Adjnt-inspeter van Santen keek hem een moment vragend aan. Maar omdat zijn hef niets meer zei, begon hij de getypte pagina's die hij In de hand hield, verder te lezen. Mijn eerste kennismaking met Olivier (alds ging de verklaring verder) vond ongeveer vijf weken geleden plaats. Hel was op een koden naht in Febrari; het regende een weinig, en het was aardedonker. Ik was naar den showbrg geweest, en daarna naar een sopeje, dat een vriend van mij ter gelegenheid van zijn verjaardag had gegeven. Ik was even over éénen this, en kwam tot de ontdekking, dat de bitender van mijn flat niet diht was. Ik ging naar mijn werkkamer en merkte, dat de leeslamp brandde en dat de eletrishe kahel aan was. Een mij onbekende man zai m mijn stoel naast de kahel, met een boek op zijn shoot. Hij zat daar alsof hij this was. Toen ik binnenkwam keek hij zonder te shrikken op. Ik draaide oók het groote liht aan en zei: Hé, wie voor den divel ben jij?" Kalm legde hij het boek op het tafeltje naast zih en stond op. Zijn kleeren zaten rim en slordig om zijn lihaam, maar hij sprak rstig en beshaafd. Goedenavond, mljnheerl Ik vrees, dat mijn naam niet bijster zal interesseeren." Hij zag er zoo goedig en zwak it, dat Ik niet het minste gevoel van angst of onrst besperde. Het was moeilijk om zijn leeftijd te shatten. Hij had een mager, nogal bleek geziht. Zijn haar was grijs, maar er was een eigenaardige Jegdige blik In zijn oogen. Het waren de levendigste blawe oogen, die ik ooit bij een man had gezien. Hij vervolgde: Ik moet mijn verontshldiging aanbieden, omdat Ik het mij hier zoo gemakkelijk heb gemaakt. Maar het is kod biten, en het regent." ^n ^e. e^ me aan en S'imlahte ontwapenend. Dat is allemaal goed en wel," zei Ik, eigenlijk wat bedsd. Maar Ik geloof niet, dat het weer een verontshldiging kan zijn om hier In te breken." Ja, maar eigenlijk heb ik ook niet ingebrokenl Ik merkte, dat w der niet op slot was en ben toen eenvodig naar binnen gestapt." Ik geloof niet, dat dit in de oogen van de wet een groot vershil itmaakt." Pratish is er ook geen vershil," erkende hij. U hebt slehts om de politie te telefoneeren; deze zal dan onmiddellijk komen, en mij meenemen, zoodat verder geen last van me hebt." Maar dan ga je de gevangenis in..." zei ik. Inderdaad," zei hij kalm. Maar dat was ook mijn bedoeling, toen ik hier vanavond binnenstapte. Misshien is het voor, die er behoorlijk bij zit" - hij wierp een blik op mijn kleeren en keek toen vlhtig de kamer rond - wat vreemd, maar ik kan verzekeren, dat er omstandigheden in het leven zijn waarbij iemand het vooritziht om naar de gevangenis gestrd te worden - zelfs om er wéér heen gestrd te wordenl - met een gevoel van verlihting kan aanvaarden." Er wèèr heen gestrd te worden?" vroeg ik. Ja. Drie weken geleden ben ik it de gevangenis ontslagen, na er zes jaar in te hebben doorgebraht." Wat had je gedaan?" Hij glimlahte, en keek naar zijn kleeren. Ik geloof, dat hij glimlahte om zijn verlegenheid te verbergen. Ik vrees dat het nogal zonderling klinkt, maar het is toh een feit, dat ik veroordeeld werd wegens frade op groote shaal. Misshien herinne zih het geval. Versheidene oranten noemden het De frade van de Handelsbank". Mijn naam is Olivier, Willem Olivier. De naam kwam mij vaag bekend voor. Ik herinnerde mij het gebrikelijke relaas van arme spaarders, die bedrogen waren itgekomen, en de onbarmhaige ommentaren van 'n onverbiddelljken offiier van jstitie... Maar ik had altijd gedaht, dat deze finanieele arobaten een soo spaarpotje maakten voor het geval, dat zij gesnapt werden. Ik zei dit tegen Olivier, en hij erkende dat dit gewoonlijk ook het geval was. Inderdaad," zei hij, en mei> zo zelfs knnen zeggen, dat de omstandigheden waarin ik thans verkeer, voor mijn onshld pleiten." Ik moet nogal ongeloovig hebben gekeken, want hij knikte en ging snel verder: Misshien is het n reeds te laat geworden om de geshiedenis op te halen. En ik kan bovendien niet zeggen, dat ik geheel onverdiend ben gestraft. Maar wèl was ik feitelijk onshldig aan hetgeen men mij ten laste legde. Mijn shld bestond eigenlijk itslitend hierin, dat ik te nalatig ben geweest. Er was iemand, dien ik te veel verowdel" Hij veelde, wat hij preies bedoelde. Het bleek dat hij geassoieerd was geweest met een jongeman die een groote kennis van zaken bezat en bovendien bitengewoon ijverig was. Geleidelijk-aan had deze jongeman al het werk tot zih getrokken. Olivier had zih voor andere dingen geïnteresseerd en was tot de onlsie gekomen, dat hij daaraan steeds meer tijd kon besteden. Natrlijk kwam zijn nog jonge ompagnon af en toe wel eens naar hem toe om advies te vragen, en ook waren er wel eens papieren, die geteekend moesten worden. Maar dit waren dan voor Olivier slehts interrpties, die zoo spoedig mogelijk moesten worden afgehandeld - hetgeen hij dan ook meestal deed zonder er veel bij na te denken. Toen kwam het rwe ontwaken. De eerste shok was, toen zijn ompagnon plotseling ontslag nam. Hij had zelfs de brtaliteit," zei Olivier, met zoowaar iets van bewondering in zijn stem[ mij een brief te shrijven dat hij niet langer mijn ompagnon wilde zijn, omdat hij eenige onregelmatigheden had ontdekt in de wijze waarop de zaak was beheerd." Olivier braht eenige moeilijke dagen op zijn kantoor door met het lezen van bepaalde papieren, die hij had geteekend. Hij ontdekte al spoedig, dat zijn ompagnon met de grootste slwheid te werk was gegaan. Olivier kon, indien hij dit wilde, wel zijn onshld volhoden en zeggen wie de frade in werkelijkheid had gepleegd, maar indien hij dit deed, zo er niet één op de dizend hem gelooven. Het zo er integendeel naar itzien, alsof hij een verahtelijke en doorzihtige poging wilde doen om de shld van zijn eigen oneerlijkheid op de shoders te leggen van een bitengewoon ijverig en degdzaam jongmensh. En daarom hield Olivier, toen hij voor de rehtbank stond, alleen maar vol dat hij onshldig was - doh liet overigens alles loopen zooals het liep. De ijverige en degdzame jongeman getigde tegen hem op een oveigende, aarzelende manier, zoodat hij later van den president een plim kreeg, omdat hij volkomen eerlijk geweest was in een zaak, die iterst deliaat voor hem moest zijn..." Olivier en ik zaten n tegenover elkaar en spraken open en eerlijk met elkander. Vervolg op pag. 4 De divel en jtter Honesla" is de niet zeer alledaägshe titel van het tooneelstk. dat dezer dagen m Den Haag in het Metropole-Theater zijn première heeft beleeld. De shrijver, Jan de Haog, dien het pbl.ek reeds kent door versheidene sesvolle boeken van zijn hand, heeft behalve de regie ook de veolking der hoofdrol op zih genomen, terwijl de zoo bekende atrie Lily Bowmeester de titelrol vervlt. Wij geven hierbij een foto van Lily Bowmeester als Jfter Honesta" en van Jan de Haog. Foto's Merkelbah, Amsterdam, -72

13 WAT MOGELIJK WAS Ywvolg van pmg. Hij veelde mij, dat hij il de flevangeni, g.- «««. "kiri. met de kleeren dle hij op dit oogenblil droeg en met xeven glden vijf en In ni 9. en S { A '^,ak - Hi J had «" '»""lie- en geen vrienden. Geen mensh had hem geshreven gedren- «ten Hii ffi da V hij '" de» "'«had "ëlende' lijl ^ 2 "; h "f. ïijn ontsla 0 «ot vershil- lenll Lf 'lvïr A-J"' men J h! I m ^ '"^"'"O*" Oewend, maar de kon «V «n ' w «m«r V jde, ; jken " r L d - Hij wilde werk hebben, ^e'ng. ^^ ^^ te vinde "' '^ «^ zel'ï aar dr. r. m<? e! e " t0, h wel '» "«hen xijn," D-' "?! [t l, e J t, te doen w,lle " ««ven?" mj?% [ kh, ' d W '., Z00 ^ H'wrd. hij, om Klaarbl.jkehjl, heeft mijn wedervaren Indrk P" «maakt.".., hy, en Iodt m jshle n k wel iets voor me willen doen. Maar hoeveel anderen, denkt, «den mij hebben toege staan om 100 lang hier te blijven en mijn oeh.edenis te veellen als? En wat peroonlljk betreft - wat zodt t. doen hebben voor een man van mijn leeftijd? Of xodt en hiskneht moeten knnen gebriken. " j -T! 60 en we kek «n «ander eenige oogenbl.kken aan. Het was net alsof h«h* ehts voor de grap had g.xegd, maar * obe had' hn'k ^ WOO : den U,t ' ijn mo " d ** - P#n d8t hat ld«,. ^ " mo 8«"i^l d I" Ik denk ehter niet, dat er werkelllk een "Hn 0 ha h d ebt ' ".'. ^' nu J -'^-an ernx nool.l. fl Ü,» 1 t k J" d Venmin een nood.g als dat,k de maan noodig had ^'«knaeht maar LÄnT ^ ^ *'"" " '^^ in'ä'/w'e'l^' hee, ' ma< " '"».Misshien niet omdat ik al eens hiskneht dat ik T" ' anlwo?; dd a hij, maar w*l omdat ik er vroeger xelf een heb gehad - een hiskneht beviel me veel beter dan een hfs" hodster - zoodat Ik tamelijk goed weet, wat men van zoo iemand verlangt..." v-^* '' "* L"' '»"''arlinge aanbeveling nog verder gesproken is, weet ik eigenlijk nl* meer. Ik weet alleen, dat wij nog een Jen «jd EI^" ""l" P ; 8ten ' alv0ren$ L» oaan 0 slap. J n diret?«diret in T fntie fl J!r d!r door Oht0nd mij een trad kop 0llv, thee «r op r aeds bed t.ït 9 * n i F? had hij Vr0e 8«r ook "UW 9a w V'ji h,j ' V8n zijn ^"Ukneht... lilk -I. lï it" a [8 e$ LP roken. dat hij slehts tijde- Njk als h skn.ht bij me zo blijven. Hij zo een kameje krijgen en ik zo hem een voor- klir. 0 ' t Ve \ Opdat h B IJ een» 1 'atsoenlijke kleeren kon koopen. Bovendien hadden we afgesproken, dat we allebei zoden zien wat we konden doen, om werk voor hem te vinden dat beter voor hem geshikt zo zijn. Dat waren onze plannen. Toen het eenige weken verder was, begon ik te beseffen hoeveel ik tot dan toe in' hemeven had gemist. Ik had nooit iemand gehad die voor mij zorgde; ik ging biten de der' eten en een werkvrow maakt, des morgens mijn flat shoon. Het bleek bovendien, dit Olivier..nbit.ng.woon goede hiskneht was, zoo- dat toen het er eindelijk den shijn van begon te kr.jgen, alsof ik hem kwijt zo raken dit vro^sev 11 ^^» d «. «WhÜ Het was een paar dagen nadat Jan Boonen H» h-t r " S naar L ^merika Was «^'^ekomen. Hij had m.j opgebeld, en me gevraagd of ik met hem wilde koffiedrinken. Eenige jaren geleden was Boonen getrowd Edfn V?" bloadve^ante van mij, een niht had i tl 0f i f rden 0raad ' en d -ardoor had ik hem leeren kennen. Onze verhoding We h V :ÏJ d,hap!l e t' maar leker "' «l"«am ZL.nZ 9e.f S * a '" k zo walnig met elkander gemeen dat wij elkaar moeilijk interessant konoen vinden. Hij was opvliegend en driftig van aard, zeer zakelijk, en stond aan het hoofd van een groote fmanieele onderneming. Indien wij iets met el Jaar gemeen hadden, dan was het slehts dit, al,ebei haid^i ^ ^ "" "i" ' Al.ida, mijn niht, had dl. maatshapp.lllke ^ e natrlijk nttig moest vinden in zijn vrow. hïih f J! e M Oe0? e L ld om haar in da a.l.g.nt. I.!en H!?' "^ maatsha PP«"ik geheel it o-j!! I-IL ' W, as een «""pagnonshap, dat gemakkelijk.n vlot w.rkt. ^ maar ik g.loo Ä neid 1 in het U r t Van sp.l. één was. nkelen ^n, va «l Sanegen- Maar om t.rg t. keeren tot Boonens itnoodiging om koffie m.t hem te drinken. mallrii! Ven op O eweki als altijd, veelde hoe moeilijk het was voor een man In zijn positie zi7n lon^ü' tu " heni ' ^ breken en hoeveel «ijn jongste reis naar Amerika hem aan telegrammen had gekost. Toh leek het mij, ondanks al zijn opgewekt- 5" d, I a l SO l *. let$ was dat ham drkte Ik h^d ^di M ' d i? t. hij mii OVer,etS -'Wa»Preken tvw'üiär oevraafld had mat ham «^kil 11 ^ i. n,et "l ie " er on 0alijk. Plotseling k L J: i k h00r dat ie " r tegenwoordig een hiwht op na hodt - een «"k. N. ^if*,k '" d at hij ongev..r drl.- i vlerdi- m ' JW*,* r 5. fl 1 ewee$ * 0 P h.l oog.n- blik dat ik OlivLr had l.eren kennen, en we hreven.lkand.r nooit. Daarom z.1 ik, dat dit lä'äg«0 WaS ' " h0e hij h ' t ta h " l.mand moet het me veeld hebben," zei hy kwasi varstrooid En to.n vo.gd. hij tr bij: Kèn j. h.m eigenlijk?" ' Ik weet dat hij In de gevangenis heeft ge-,e woorddeik. "* ^ " ^ b * d0elt '" "" - En weet je ook, waarom?" over ik* i? n V j " ld * dat 0livl J * r mi i haal wat SIT.Uk h 5. d mede oadeeld op den avond, dat ik hem in dienst had genomen. Boonen staarde mij een oogenblik aan en begon toen te lahen. Er Is klaarblijkelijk één interessant feit, dat Je nog niet weet," zei hij. En wat is dat?" Zes jaar geleden veelde hij me, dat als Kij it de gevangenis was ontslagen, zijn allereerste daad zo zijn, mij neer te shieten." N was het mijn be, hem aan te staren.. Ds dan ben Jij..." Hij heeft Iets tegen mij," vervolgde Boonen. hlh Z-'\r\ *? hij er fleen r " d *" «> heeft M.ssh en Is dat ook wel de oorzaak dat ''i" badrelglng ernstiger neem dan Ik ander«welliht zo hebben gedaan. Hoe dan ook, ik heb hem sinds het oogenblik dat hij it d. gevangenis is ontslagen, door Iemand laten shadwen. Daardoor weet ik, dat hij thans bij jo in betrekking is. Ik voltooide den zin, dien ik reeds had willen «eggen: Ds dan ben Jij zijn' vroegere ompagnon f..jal" zei Boonen. En toen kwam er een kellner naar ons tafeltje om t. zeggen, dat hij aan de telefoon geroepen werd. Het was niet de eerste keer, dat onze ontmoetingen op een dergelijke wijze eindigden. Blten gekomen zei hij, toen we afsheid namen en hij verowelijk mijn arm aanraakte: Ik heb gehoord, dat er ergens aan den anderen kant van de wereld nog wel een plekje te vinden is, waar een man als Olivier met een behoorlijke toelage heel goed en aangenaam kan leven. Ik moet hem nogal dom hebben aangekeken. Je knt je hiskneht zeggen," vervolgde Boonen glimlahend, dat er daar ergens een toelage van tweedizend glden per jaar op hem lipt te wahten. Goedendag." Terwijl Ik dien middag naar his ging, doorkristen allerlei gedahten mijn brein. Een paar dagen geleden had ik Olivier verrast, terwijl hij bezig was met een stkje vloeipapier een vlieg op te visshen, die in een beker melk was gevallen Dat had mij eigenlijk heelemaal niet verbaasd van hem. Voor zoover ik hem kende, had ik met veel anders van hem knnen verwahten. En n werd er plotseling van mijn her sens verlangd, dat zij zoden gelooven, dat hii vroeger gedreigd had iemand te zl en ver moordenl Dat was moeilijk te verwerken. Maar All A1 6 " kant moesi ik «o h aanvaarden, dat zelfs na een periode van zes jaar zijn bedreiging nog voldoende ernstig leek, om een te maken *" beheer$ht man ah Boon an angstig Ik «L'lT.l'tk J! eval W L as on 0 e l oo 'elijk. en toen * eenmaal this was, begre.p Ik er nog n.t zoo weinig van als eerst. h-2"l!!ï ' Uisterda 1 aandahtig naar hetgeen ik hem.had te veellen. Hij drkte er zijn verba was 0 0 k V meend ^ ^ vri.nd'vn mij n' stem 1! L' "" l POOr Van tal.rst.lling in zijn stem te knnen hooren, maar dat 1$ misshien verbeelding geweest. Hij glimlahte toen ik hem veelde dat ik het geval eigenlijk niet goed kon b.grlj.n ik w.et met, mijnheer, of zih de foto's her nne dle inde. jd ^ '«0 1 ranten zijn vershenen?" l Da7mLr 09 k 6n ; dat ^. nlet hat 0«" a l was. Dan moet het maar gelooven als Ik zeg, z 1 Yr0 Ber vee,,lnkar " 'o^har "«' lll\».ik*" l^ftijd van "«I"" maakt verbihard V '. 0 ie mand WOrd< verbitt.rd óf m.n l.e ' bersten. L Ik prijs ^ door mij- "aeweet fl H dat. he k t.,aatfu ^ ml J '**"* kenn.7" J J^ Ven - " To h «O.t ik.r-.jkït V! rvo i? de hij toen ' " dat 'k ar..n dï m^ "te d,? fl I * n0 * fl J #n J' n vlnd ** hooren, gêhad^' b,dr * l 9,n a inderdaad effet heeft vró'jj ï. lde h * m du, allmn maar banfl makan?" Den Ee jïï^^gexefl l, "f" 1 U llt k " n an b.grlj- Boönf -, r! dend ^ toen Ik m.rkt. wat Boonen m, had aangedaan. Toen ik mijn be- Ä" van U t' m,!. nde ik r dan Mk War woord van. Ik mag daarom wal z.gg.n, dat indien mijn raftijd koer had gedrd 1 Indien het een kwestie van maanden th plaats van jaren was geweest, Boonen nóg In gevaar zo n Ti Maar n -" Hi J Olimlahte w«r Dergelijk, «moties verzwakken naarmate de tijd verstrijkt." En toen zei hij tot mijn verbazing, dat hij er nle voor voeld. h.t aanbod, dat Boonan h.m door mijn b.mldd.lling had g.daan, t. aepteeren. Of moet mij graag kwijt willen zijn. mijnheer?" g ' ' Dr^t^fL h ' m ' da * dlt " ' ' OaVal was. Dan denk ik er niet aan, zijn aanbod aan e nemen, mijnheerl Indien hij mij het geld alleen it angst aanbiedt, dan zo ik het eigenijk onder valshe voorwendsels aepteeren Indien hij hei mij ehter wil geven om zijn geweten gerst te stellen, dan zie ik niet In, waarom Ik hem die voldoening zo vershaffen " En dit was het antwoord, dat Ik een paar dagen later aan Boonen overbraht. Ik had geen moeite gedaan hem te spreken te krijgen, m!^ i,. h^. " e?" opgebeld om te vernemen, wat Olivier had gezegd. Hij sheen een dergelijk antwoord ni-t verwaht te hebben, maar lahte toh om Ollviers veronderstelling dat hij zijn aanbod gedaan zo hebben it gewetenswroeging. Gewetenswroeging - die Is goedl Een geweten heb ik al sinds lang niet meer..." Hij dronk zijn koffie it en bestelde een niewen Kop. Neen, gewetenswroeging is het niet" vervolgde hij toen. Indien je het weten wilt '- Jk ben bang voor dien kerel. Bang... Ikl" Hij lahte. Het is een niewe sensatie voor mij, vind " ^ le00an ' dat ik hel "la»«lak Ik wilde iets in het midden brengen,-maar hij viel me in de rede. - ' -. Ja, ik weet het, Ik weet het... Je wilt m. k eg n!r' W k t L ee ' 1 1' aoedi0 "'ann.tje het eigenlijk is. Dat heb ik al meer gehoord. Maar wie was bok weer die groote veldheer, die bang was van een kat? Ik weet het niet, maar In leder geval begrijp je wel, wat Ik bedoel. Het Is idioot, maar hei Is n eenmaal zool" Hij zweeg om een sigaret op te steken en daardoor kreeg ik de gelegenheid. Iets In het midden t. br.n" g.n. Indl.n Je hem zelf eens kon zien..." Vervo/9 op ptg. 6 SS i O «o yï i

14 ^^ ^^ Êê** WAT MOGELIJK WAS Vervolg van pag. 24 Dat is jist, wat ik graag wilde. Ik wil eens met hem praten. Dan zal ik misshien tot andere gedahten komen." Hij stelde voor, dat de ontmoeting op zijn kantoor zo plaats vinden. Wat denk je van vanavond, aht r? Denk je, dat Olivier dan zo willen koen als je het hem zegt?" Zéggen kan ik hem niets, maar ik kan het hem wel vragen," zei ik. Goed," zei hij. Kom jij mee, als je wilt. Uan zal ik me gerster voelen." En hij lahte. In orde," zei ik. Ik zal meekomen." Ik vroeg me intsshen af, hoe ik bij het on- derhod tegenwoordig zo knnen zijn zonder al te opdringerig te shijnen. Om even over drieën dien dag kon ik Boo- TJ ft! 1 d? ''J" i t"0 di8ing was aanvaard. n het eerst had Olivier er niet erg veel voor gevoeld, maar ik was er in geslaagd hem te overreden. a^ljt f"' minu^n 0Ver aht ware n we aan het kantoor van Boonen. Daar werden we ontvangen door Wilton, zijn seretaris, een res van een kerel die op mij altijd meer den indrk van een gangster dan van een pailier seretaris had gemaakt. Hij braht ons naar de lift, onderwijl eenige opmerkingen makend over het weer, doh het ontging mij niet, 'dat hij telkens heimelijke blikken op Olivier wierp. Toen we op eenige passen afstand van Boonens pnvé-kantoor gekomen waren, bleef Wilton plotseling staan en zei: Er is een kleine formaleit, die ik ten itvoer moet brengen al- vorens ik bij mijnheer Boonen kan toelaten. U neemt me niet kwalijk, mijnheer..." Deze laatste woorden werden tegen Olivier gezegd, tot wien hij zih gewend had met een gez,ht alsof het de gewoonste zaak van de wereld gold. Zijn handen gleden snel langs Oliv«ers Irhaam... Boonen wilde blijkbaar geen ris.o loopen. Deze foilleering - want dat was het toh eigenlijk - stemde mij onaangenaam. Ik Wilton 0p<,raht v00r Oekregen?" vroeg Zeker, mijnheer." En toen ging hij ons, onverstoorbaar als altijd vóór naar het kantoor van Boonen ' De beide beeren, die verwaht, mijn- IJSBERG-POHMAms AAN DEN «AND VAN EEN osü U^ 26 (Foto Eisen Arhief) heer," zei hij, de der wijd voor ons openend. Boonen zat aan zijn brea. Ik vond hem er tamelijk bleek itzien. Wilton bleef met ons in het kantoor en sloot de der. Ik zei iets over het feit, dat Boonen mij dien middag niet had veeld, dat hij Olivier wilde laten onderwerpen aan de vernedering van een foilleering. Wat grijnzend antwoordde hij: Ik heb zooveel in mijn leven meegemaakt, dat ik dien kleinen voorzorgsmaatregel wel moest nemen 1'" Zijn oogen bleven op Olivier geriht. Lang- zaam keerde zijn gewone kler weer terg. Ook zijn zelfbeheershing herkreeg hij. En toen hij begon te spreken deed hij dit veel kalmer en rstiger dan ik had verwaht. Vreemd, je na al die jaren terg te zien, Olivier," zei hij. Ja, Boonen, dat Is het zeker." Olivier was blijven staan en draaide zijn hoed rond fn rijn hand. Boonen stelde voor dat we zoden plaats nemen en het onderhod kwam wat moeilijk op gang. Olivier glimlahte telkens zenwahtig als Bponen iets tegen hem zei, maar hij antwoordde niet veel. Boonen deed geen moeite om zijn tevredenheid te verbergen. Na een poosje wendde hij xlh tot Wilton en zei: Ik geloof niet, dat het noodig Is, dat je langer hier blijft. Je knt wel naar hls gaan." Goed, mijnheer." Toen de der ahter Wilton diht was, zette Olivier zih wat gemakkelijker in zijn stoel. N knnen we geloof ik vrijer praten," zei hij, ofshoon er niet veel te zeggen is. Het. komt mij voor, dat de aanleiding tot dit onderhod reeds tamelijk ahterhaald Is..." Wij hoorden hel zahte zoemen van de lift, waarmede Wilton naar beneden ging. En ik geloof, dat Olivier ons toen allebei deed shrikken door opeens te zeggen: Als het goed vindt, mijnheer, zo Ik graag iets willen vragen." Ga je gang," zei Boonen. Olivier aarzelde. Hij deed wat verlegen. Toen xei hij: Eenige jaren geleden hebt mij een groot onreht aangedaan. Dat zlt niet willen ontkennen - n i." Ga verder." Ik heb mij wel eens afgevraagd, mijnheer/ of er ooit spijt van hebt gehad..." Geen oogenblik," zei Boonen. Olivier knikte langzaam, alsof hij het tegen zihzelf deed. Dat doet me genoegen, mijnheer," zei hij. Het zo natrlijk voor mij geen vershil hebben gemaakt, maar toh..." ^Boonen en ik keken elkander verbaasd aan. We begrepen geen van beiden wat Olivier bedoelde. Wat wil je eigenlijk zeggen?" vroeg Boonen hem. Olivier tilde zijn linkervoet een paar entileter op van den grond. Van waar ik zat kon Ik zien, dat hij iets in zijn shoen verstopt had Pas toen hij het er it had gehaald, kon ik zien dat het een klein atomatish pistool was. Boonen slaakte plotseling een kreet. Hod hem tegen, Roordal Hod hem.j" Maar meer kon hij niet zeggen, want Olivier had het wapen reeds opgeheven en geriht, en vrde volkomen kalm op Boonen. Twee kogels drongen in diens voorhoofd... Ik zat als verlamd; zelfs al was mijn leven er mee gemoeid geweest, dan npg zo ik mij niet hebben knnen verroeren. Boonen was voorover op zijn brea gevallen en lag onbeweeglijk stil. En toen wendde Olivier zih met een van zijn in- nemende glimlahjes tot mrj en zei: Ik moet wel myn verontshldiging aanbieden, mijnheer, omdat.k op een dergelijke wijze misbrik heb gemaakt van w vriendelijkheid. Maar het leek m de eenige manier om hem te knnen krijflon. Er is niets aan hem verberd..." Toen drkte hij het wapen tegen zijn eigen slaap en haalde den trekker over../' Adjnt-inspeter van Santen was tot de laatste pagina van Roorda's verklaring gekomen. Hij keek op. Klaar?" vroeg de inspeter. Zoo goed als. Nog alleen het laatste eindje, waarin hij veelt dat hij maar bleef zitten, en dat er niemand kwam, waarom hij eindelijk om de politie telefoneerde. De. rest weten we. Geloof je n nóg, dal alles zoo helder als I O" Ja... waarom eigenlijk niet? Een moord en een moordenaar die zelfmoord begaat. Een eenvodig zaakje, waaraan wij niet veel moeite hebben gehad, en dal aan de gemeenshap de kosten van een terehtstelling heeft bespaard... Alles goed en wel." zei Inspeter Harre- veld, Indien de moordenaar ten minste wérke- lijk zelfmoord heeft gepleegd." Maar Roorda zegt toh..." En waarom moeten wij gelooven, wal Roor- da zegt? O, ik weel wel, dat het allemaal zeer aannemelijk klinkt. Dat geef Ik diret toe. Maar dat Is zijn vak - als shrijver moet je de menshen n eenmaal allerlei dingen doen geloo- ven, die nooit geberd zijn." De jongere man keek verbaasd op. Ds denkt..." Er bevonden zih dien avond drie mannen in 'het kantoor van Boonen. Roorda, Boonen zelf en Olivier. Olivier en Boonen werden gedood. Olivier had een zee^ aannemelijke reden om Boonen te vermoorden. Wraak. Roorda zegt dat hij gezien heeft dat Olivier Boonen doodde en daarna zihzelf doodshoot. En we vonden de revolver in Oliviers hand... Maar dal Is nog geen absolt zeker bewijs, dal hij hel wapen ook heeft afgevrd. Je knt nog altijd de vingers van een doode om een wapen slilen na er eerst zorgvldig je eigen vingerafdrkken van te hebben afgeveegd." U bedoelt, dat Roorda Boonen doodshoot en toen..." Ik zeg niet, dal hij het hééft gedaan, maar ik'zeg, dat hij hel k a n hebben gedaan. Per slot van rekening waren er dat oogenblik drie personen aanwezig. En we hebben alleen Roor- da's lezing over hetgeen er in dat kantoor is geberd, nadat Boonens seretaris was weg- gegaan." Ja, maar..." En Indien Roorda de dader Is, zo ik zeggen dat hij eerst Olivier heeft neergeshoten en daarna pas Boonen. Hij moesl hel shol op Olivier zóó zorgvldig en preies rihten, dat het een zelfmoord kon lijken. En Olivier zo daar misshien niet kalm genoeg voor zijn blijven zitten, indien hij eerst had gezien, dat Roorda twee kogels in Boonens hoofd joeg... Hel ±o verstandiger van Roorda zijn geweest eerst Olivier bij verrassing neer te shieten, en dan zoo snel mogelijk mei Boonen af te rekenen, voordat deze tijd kon vinden de tele- foon te gebriken." Maar wat voor reden zo Roqrda daarvoor gehad hebben. Inspeter? Roorda had geen enkele aanleiding om Boonen te dooden, voor zoo ver ik kon nagaan. Inspeter Harreveld lende ahterover in zijn stoel en glimlahte tegen den mr tegen- over zih. Toevallig heb Ik eenige dagen geleden de détails gehoord van Boonens laatste wilsbeshikking. Hij heeft lang niet zooveel geld nagelaten als men wel daht. Nog geen vier millioen... En het grootste deel er # van Is aan mevrow Boonen gekomen... Ik begrijp niet..." Roorda zegt, dat hij en mevrow Boonen verre verwanten waren. Ik heb indeijd heel veel moeite gedaan it te vinden, of er ook nog een andere verhoding tsshen hen bestond..." Maar hij zegt ergens, dat hij een hekel aan haar heeft..." Ja, en het was eigenlijk heelemaal niet noo- dig, dit te zeggen. Het had met hel heele ge- val niets te maken. Daarom vroeg ik me af, waarom hij het veelde. Maar daar kon ik niet ahter komen. Of er was niets, óf ze waren zéér voorzihtig geweest. Met de revolver was het preies zoo. Weet je niet meer, hoe Ik je overal heen heb gestrd om it te vinden, waar het wapen was gekoht, en hoe je er bijna opstandig door werd..." Ds daarom deed dat..." Jistl En je weel hoeveel gelk we hadden - namelijk heelemaal geen gelk. Onze vriend Roorda is geen Idioot! Dat wil zeggen: vooropgesteld natrlijk, dat hel allemaal zoo Is AVONDSTEMMING gegaan als Ik denk dat mogelijk is. Maar dat zllen we natrlijk nooit zeker knnen welen." Adjnt-inspeter van Santen keek peinzend voor zih it. Ik zal eens wat zeggen, inspeter," zei hij toen opeens, natrlijk weet (Fofo Eigen Arhiet) ik wel, dat het feitelijk niets zo bewijzen, maar..." Ga verder." Roorda zegt, dat hij een hekel had aan mevrow Boonen. U zegt, dat hij haar misshien jist wel... eh... aardig kan hebben gevonden... haar, en Boonens geld dan, wel te verstaan Wel, n Boonen doori is en zij zijn geld heett geërfd... indien we n eens hoorden dat zij met elkaar trowden, dan..." Inspeter Harreveld glimlahte. Hij shoot de opgevowen orant over zijn brea en wees naar een ko berihtje, dat onderaan op een pagina stond... Ik zei je toh, dal ik een berihtje in de orant had gezien..." zei hij. En adjnt-inspeter van Santen las: Heden zijn alhier In alle stilte in het hwe- lijk getreden mevrow J. Boonen en Willem Roorda, shrijver van onder andere het beroemde boek: Als de shadwen vallen... Zooals men zih zal herinneren, is mevrow Boonen de wedwe van den bekenden finanier van dien naam, die verleden jaar April ver- moord werd door zijn vroegeren ompagnon, die daarna zelfmoord pleegde..."

15 ^^^^^^^^^, ' ^TWEE-UURTJE de resten wol, die hebt bewaard. Voor de dide- We moeten «inig met ons rantsoen thee omlijkheid zllen we de kleren met nmmers aanspringen en daarom zuen we er ons best voor doen om, wanneer we ons 's middags de lxe van geven. We hebben 8o gr. wol noodig van de grondkler een kopje thee veroorloven, de theetafel zoo (kler i), 25 gr. van een iets donkerder tint (kler 2) gezellig mogelijk te maken. We dekken de tafel en 25 gr. van een nog donkerder kler (kler ) ; met een vroolijk gebloemd kleedje en hoden de thee heerlijk warm in de aardige theemts, die verder 2 breinaalden no., 1 haakpen no. en kapok of snippers van ode lapjes voor de vlling. we it wolresten knnen maken en waarvan Eerst maken we een theemts van voeringstof, hieronder de beshrijving wordt gegeven. De klerenombinatie hangt natrlijk geheel af van zoo breed als onze theepot dit vorde. Deze voering- mts wordt met kapok opgevld. Hierop wordt later het gebreide overek genaaid. AFKORTINGEN Steek = st.. rehts = r., averehts = a., meerderen = mrd.. minderen = mind., afhalen = afb. Bij het patroon van deze theemts zijn 0 st. 10 M. breed. We meten hoe breed de tsshenvoering is en zetten een aantal st. op, dat met deze breedte overeenkomt. Als de breedte 40 M. bedraagt, zooals bij de theemts op de afbeelding het geval is, dan zetten we 121 st. op (1 st. meer, opdat het patroon goed itkomt). WERKWIJZE ie toer (voorkant van het werk. kler 1) : Alle st. r. Maak it een jmper of een vest, die zelf niet meer draat nonfa ''S!' D!. I^kJe S, 2t J n «««arneerd met gebordü^ wtttê nopjes. Benoodlgd: 0.7{f M. triot-stof van 10 M breedte tlnt^f; "«t^hoderstkle van dit vest is van een lihtere tint dan het overige gedeelte. Het modelletje wordt eebarneerd?0 WÄ^ dle»««ven. Benoodi^d TTö/S^stof Vin De halsitsnijding van dezen jmper is afeewerkt ^r ^.1 ^o^ri^n Ärl^ ^«t'^fäss 0T/ e M n. e s r tot e v t ar t l t e 0 W O Ai.Te g e e d b r UUrd ^^ ^=^ Eenvodige jmper met lange mowen De aar. ïln^wi de hals "i t snijdlng P is van stof of woun wn afste hriäv gemaal<t - Benoodlgd: 0.76 M. stof van 10 1 M. Ven deze mode/jen zi/n bif fie administratie van ons blad patronen verkrusbaar voor den leeftijd van ó tot 8. 8 tot 10 en lo tot 1 jaar tegen den prijs van f 0.5 per stk Modellen A. Fiderer 2«toer (ahterkant, kler 1) : Alle st. a. «toer (kler ): * 1 r., ongebreid afh. (den draad vóór de afgehaalde st. leggen), 1 r., «B- (den draad ahter de afgehaalde st. leggen), 1 r., afh. (den draad vóór de afgehaalde st. leggen), ir., 1 afh. (den draad ahter den afgehaalden st. leggen), 1 r., 1 afh. (den draad vóór den afgehaalden st. leggen), 1 r., 1 afh. (den draad ahter den afgehaalden st. leggen), herhaal vanaf *. 40 toer : kler : de in den vorigen toer r. gebreide st. worden a. gebreid, de afgehaalde st. worden weer ongebreid afgehaald, waarbij de draad steeds over de draad van den vorigen toer gelegd wordt. 5«toer (kler 1) : Alle st. r. 6«toer (kler 1) : Alle st. a. 7e toer (kler ) : ** 1 r-.»& (draad ahter de st.), 1 r., afh. (draad vóór de st.), 1 r., afh. (draad ahter de St.), 1 r., 1 afh. (draad vóór den st.). 1 r.. 1 afh. (draad ahter den st.), 1 r., 1 afh. (draad vóór den st.), herhaal vanaf *. 8«toer (kler ): Evenals de 4e toer. ge toer (kler 1) i Alle st. r. 10«toer (kler) 1 : Alle st. a. n«en 12e toer (kler ) : Als de e en 4e toer. 1«toer (kler 1) : Alle st. r. 14«toer (kler 1) : Alle st. a. 15«toer (kler 1) : Alle st. r. ; de draad van kler 2 wordt meegevoerd en afwisselend voor en ahter de te breien st. gelegd. 16«toer (kler 1) : Alle st. a., de draad van kler 2 wordt op dezelfde wijze meegevoerd als bij den isen toer. 17e toer (kler 1) : Alle st. r.. de draad van kler wordt meegevoerd en afwisselend ahter en voor de te breien st. gelegd. \ 18e toer (kler 1) : Alle st. a., de draad van kler wordt op dezelfde wijze meegevoerd als bij den lyen toer. 19«en 20«toer : Als de 15e en 16e toer. 21«tot en met 4««toer: Als de ie tot en met den i4en toer, doh steeds met kler 2. waar tevoren kler gebrikt werd. 5«en 6«toer: Als de 15e en i6e toer, doh n met kler. 7«en 8«totr : Als de 17e en 18e toer, doh met kler 2. 9«en 40«toer : Als de 19e en 20e toer, doh met kler. Den ten tot en met 4oen toer steeds herhalen. Volgens den vorm van de opgevlde voering wordt aan de zijkanten langzamerhand geminderd, totdat de vereishte hoogte bereikt is. Daarna afkanten. De andere helft wordt op dezelfde wijze gebreid. Als we met de wolresten op de voorgeshreven wijze niet itkomen, dan kan natrlijk ook b.v. kler als grondkler en kler 1 en 2 als bijkleren genomen worden. Het staat erg aardig, als de beide helften een vershillende klerindeeling hebben. DE AFWERKING De beide helften worden op de tsshenvoering genaaid. Op den naad zetten we een gehaakten rand. Hiervoor haken we met kler een reeks lossen van de vereishte lengte en haken hierop een toer vasten met kler, dan een toer vasten met kler 2 en ten slotte weer een toer vasten met kler. Aan één kant wordt als garneering een groote kwast genaaid. -, 29 -

16 W0R ELKE.VE wm OPLOSSINGEN ZOEK EN VIND 22 JANUARI KRUISWOORDRAADSEL HONINGRAATRAADSEL DE PRIJSWINNAARS OPLOSSING IRKEL-KRUISWOORDRAADSEL z ß\ A A 0 1 U \ IJ M * M P 0 A R D A A R A 0 M M A 1 A 1 I «H e E»> A n E N Wlh W/i OPLOSSING L-PUZZLE *- n *, M S T E M s U P A M T i T» * T f 1 M s T «IJ S T 1 i T ( w 1 M ( S T 1 V ( n S P e n H n M OPLOSSING LADDER- RAADSEL ZIJN PAPPENHEI MERS KENNEN OPLOSSING INVUL- RAADSEL 1 M I m f» J " A n LA 1 m in 1 KA J " m 1 «I PI " 1 U TT J.«1 $T tl fn fle j in IEMAND KAPITTELEN OPLOSSING ROULETTE- RAADSEL OPLOSSING FILMSTER-OMZETRAADSEL lagen bate rente garen haar deel stek mast neer daar elan roem ZARAH LEANDER 01 Horizontaal; 1. gewiht 4. Iiha haamsdeel 6. jongensnaam 9. heelal II. op een andere wijze 1. rimte tashen de toppen van dim en pinl 14. telwoord 16. in het jaar 17. afkoing van inhodsmaat 20. haar (Franah) 21. gevoellooaheid 25. persoon die aan- het hoofd ataat 27. wiaaelgebrik (kooph.) 28. hijsenwerktig 0. Amiterdamah peil (afkoing) 1. lengtemaat AARDRIJKSKUNDIG RAADSEL ZUID-HOLLAND In de hokjes moeten de namen van vijf plaatsen, die in deze provinie liggen en van twee rivieren die er door stroomen, worden ingevld. Te gebriken leters: a, a, a, d, d, e, e. e. e. e, f, g, g, i, k, k, k, 1, 1, 1, 1, n, o, r, s, s, t, t,, ij. 2. voorzetsel. voegwoord 4. eenhoevig dier 6. meisjesnaam 8. geneesheer 9. iteinden van de groote as der looptaan eener planeet 42. regeeringsreglement (afkoing) 44. voorzetsel 45. telwoord 47. bloetwijze 49. meisjesnaam 51. slehte erkenning voor ondervonden goedheid 52. niet gesheiden 5. ontkenning 54. boom 55. rijksnormaalshool (afkoing) 7 8, 10, 12, 15, , 21, , , IRKELRAADSEL 1. binnengaan 2. de voornaamste el van een ei. besperen 4. met de aarde verbinden 5. voorover bigen 6. itwasemen 7. om het lijf doen 8. water toevoeren aan kanalen 9. iedereen 10. in' rst z^n 11. aan iets hooger gelegen voorwerp beves , tigd zijn, zoodat het 2. niet valt ondervraging Alle woorden eindigen op den bitensten irkel vormen Veiaals als 1 horizontaal alizarinezwa dierenverblijf vlaktemaat menah van het mannelijk geslaht onderdeel van een fototoestel versieren als 27 horizontaal een (Franah) meisjesnaam delfstof voorzetsel mzieknoot klaar gehoorzaal eener niversiteit (meervod) lihaamsdeel lengtemaat f gemeente in Gelderand bewoner van Ierland bergplaats naam van een opera meisjesnaam familielid mzieknoot denkvermogen kleverige vloeiatof hoten vat voorzetsel orantenjongen shaap vl in: v.n. meisjesnaam trezelen sterk drkken om het sap van iets te' winnen hoog shatten afnemen peilingen doen op een rivier hppelen tam maken voegwoord gemeente in de prov. Zid-Holland bij stormweer met weinig of geen zeil voor den wind varen wettig verklaren itnoodigen een n. De letters in een bekend gezegde. } w T" LADDERRAADSEL voorwendsel 2. voorwerp. rijst met kokosmelk gekookt 4. het werkelijke 5. hard arbeiden Op de stylen leest U een bekend gezegde. De te gebriken letters: a, a, a, a, b,, d, d, e, e, e, e, e, e, e, e, g, i, i, i, j, k, 1, 1, 1, n, n, o, o, p, p, r, s, s, t, t,,, v, z. w 1. de beweging van iets tegengaan 2. tam maken. dooreenmengen 4. vooroverbigen 5. bewaarplaats voor» ato's 6. boterdeelen it de melk halen 7. zonder tssebenpoozen 8. iemand, die zih verbeeldt van alles meer verstand te hebben dan anderen 9. violier 10. laten zien 11. met een overhandshen naad naaien 12. leghen FILMPUZZLE- WOORDVERBINDING ge stroom boven hestr thee t d klerig shrijf pot sta, end woon el r- ' dennen vish his post kippen geel ge er f ' na en straat -/ / '.'' lastig voor T; leider wash ^ - r«in de tsshenrimte moet een woord ingevld worden, waardoor zoowel met het voorafgaande, als met het volgende woord, een niew begrip gevormd wordt. De beginletters van de in het midden in te vllen woorden vormen, van boven naar beneden gelezen, den naam van een filmster. Wy stellen een hoofdprijs van ƒ 2.50 en tien filmfoto's beshikbaar om te verdeden onder de goede oplossers. Antwoorden in te zenden vóór 12 Febr aan Dr. Pzzelaar, Noordeinde 8, Leiden. Op enveloppe of briefkaa a..b. didelyk vermelden: Filmpzzle 12 Febr Deze pzzle kan tegelyk met de andere ingezonden worden, doh liefst op een apa velletje papier. E ^M^TXUK-DXT-ETIVX I«van onza sperders kan zeggen', waarmee de heer op deza foto bezig is 7 Wl zllen weer een prijs van f benevens twee troostprijzen vardeelen onder hen, dio ons een goed antwoord zenden. Da verdeeling der prijzen geshiedt op een manier, waarbij alle inzenders van goede oplossingen gelijke kansen hebben op hot verkrijgen van een dor prijzen. U golievo Uw antwoord in te zonden vóór 12 Febrari aan Mr Detetiva, Noordeinde 8, Leiden. Op briefkaa of onvoloppo vermelden : Amater- Detetive 12 Febrari. OPLOSSING VAN HET GEHEIMSHRIFT-PROBLEEM Goef dit pakje aan don Shele. Hij moot hot naar Mans brengen, die er vorder voor zal zorgen. Wees voorzihtig! Do politie is ons op hol spoor. a - f, b - 26,, d e - 5, f - 22, g - 7, h - 20, 1-9, j - 18, k - 11, 1-16, m - 1, n 14, o - 15, p q - 17 enz. Do hoofdprijs van I word dozo woek verworven door: don hoor H. L. Blom, Groningen. Do troostprijzen violen ton dool aan: don hoer G. Osephis, Shiedam on don hoer J. Reofman, Amsterdam. De hoofdprijzen konden deze week worden -toegekend aan: mejffrow. Bon, Doetinhem; den heer H. Sheffer, Amsterdam; den heer G. Blt, Applngedam; den heer H. Franssen, Amersfoo; den heer W. v. d. Melen, Amsterdam. De troostprijzen werden verworven door: mevrow G. Dowma, Groningen; mejffrow M. Dammers, Amsterdam; mejffrow v. Wezel, 's-gravenhage; den heer D. A. Romljn, Rotterdam; den heer J. M. Rademakers, Rotterdam; den heer E. Hoevenaar, Rotterdam; den heer A. Hageman, Amsterdam; den heer G. Tite, Rotterdam; den heer Th. J. v. Wijk, Rotterdam; den heer A. v. d. Toon, 's-gravenhage; den heer H. de Priester, Borssele; den heer H. Zwa, Hillegom; den heer G. Overhel, Rotterdam; den heer J. Voiwerk, Rotterdam; den heer L. Beram, 's-gravenhage; den heer J. W. v. d. Hoek, Delft; den heer M. W. v. Vren, Zwijndreht; den heer M. v. Doorne, Wassenaar; den heer D. Krook, Shiedam; den heer P. v. Eekeren, Rotterdam. Den hoofdprijs van de filmpzzle verwierf: de heer G. Pieterse, Amsterdam. De troostprijzen vielen ten deel aan: mevrow B. Peerbolte, Rotterdam; mejffrow A. M. Warnier, Sheveningen; mejffrow I. Timmermans, Katwijk aan Zee; den heer W. B. van Ooy, Rotterdam; den heer L. Strik, Son; den heer F.. Thomson, 's-gravenhage; den heer G. J. Faber, Ztphen; den heer R. H. de Jong, Rotterdam; den heer Th. Niewenhot, Rotterdam; den heer M. P.. de Koning, Zeist. ONZE PRIJZEN. Voor goede oplossingen van iedere pzzle, stellen wij een prijs van ƒ2.50 benevens vier troostprijzen beshikbaar. In totaal ds deze week 7 prijzen van ƒ2.50 elk, 22 troostprijzen en 10 filmfoto's. DE OPLOSSINGEN op de in dit nmmer voorkomende pzzles, enzoovoo, gelieve men vóór 12 Febr in te zenden aan Dr. Pzzelaar, Noordeind 8, Leiden. Op enveloppe of briefkaa vermelde men didelijk: Oplossingen Zoek en Vind 12 Fbr

17 ^ - HU M OR ^'.Breng Natrlijk. Ze heelt hem weer 100 lang laten wahten, dat ze hem mee naar hls moet nemen om hem daar te laten ontdooien." Waarom hebt niet diret gezegd, dat deze plaats reeds bezet was?" Zeg hn maar, dat zij bij ons komen om te bridgen. Bij zoo'n weer knnen ze toh niet verwahten, dat wij naar hen»ilen gaan/' Jantje (als z.jn vader den wekker niet meer in elkaar kan krijgen): Knt er niet een horloge voor mij van maken, vader?" van n^lf/^zznv? Ïh * ren ' He,>drik ' dan knn «" ^Ü ons leven ""*'"" Psl H9t «Venhis heeft opgebeld... Je hebt een drieling!'

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin

Hoofdstuk 1. De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin Hoofdstuk 1 De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin Rosanne is een meisje niet te dik niet te dun met lang donker bruin haar een meisje net zoals alle andere meisjes. Ze heeft vroeger gewoon

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell door Heleen van der Sijs en Willem Blonk Solo: Waar is God? door Fleur Dekker Je vraagt je wel eens af, het klinkt een beetje maf, kan iemand mij misschien

Nadere informatie

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4 Televisie 4 binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_26 03 2014.indd 4 Weet jij wat ik nou weleens zou willen weten? riep Herrie. Ik zou weleens willen weten waarom ik weer geen televisie mag

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Ruud Macco De kieren van de deur lichtten oogverblindend op. De radio viel uit. De klap kwam zo n halve minuut later. Toen ik wakker werd, was het stil en donker.

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Wij zijn twee vrienden... jij en ik

Wij zijn twee vrienden... jij en ik Wij zijn twee vrienden... jij en ik Twee dikke vrienden... jij en ik voor Nona voor altijd negen... voor altijd in mijn hart Kika Konijn Kika Konijn was een goede vriendin van alle dieren in het bos. Ze

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen in april - A -

Klein Kontakt. Jarigen in april - A - - A - Klein Kontakt Hallo allemaal, vanaf de Brugslootweg komen deze keer de puzzels, verhalen en kleurplaten voor jullie. Margreet (de moeder van Jesse) heeft het estafettestokje aan mij doorgegeven en

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen.

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen. 35 God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6 Abraham wist dat God zich met Sodom en Gomorra aan Zijn woord gehouden had. Hij vertrouwde erop dat God Zijn belofte aan hem en Sara ook zou houden. Ze zouden een

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

De kleine wildebras. Th. Storm. Magda Stomps. Zie voor verantwoording:

De kleine wildebras. Th. Storm. Magda Stomps. Zie voor verantwoording: De kleine wildebras Th. Storm Magda Stomps bron (vert. Magda Stomps). De Pelgrim, Eindhoven 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/stor047klei01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven Else Wenz-Viëtor

Nadere informatie

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR!

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! Op een ochtend was ik heerlijk op mijn gemak aan het werk op mijn kantoor... Ja, mijn kantoor. Jullie weten toch waar dat is, of niet? Wat? Dat weten jullie niet? Echt niet?

Nadere informatie

e klok had twaalf geslagen in de metropool

e klok had twaalf geslagen in de metropool D e klok had twaalf geslagen in de metropool Ratstad. De zon scheen stralend op de duizenden wolkenkrabbers, spitsen en torens van het financiële hart van de stad. Aan de voet van deze grote gevaartes

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Deel 2. Begrijpend lezen Smoetie zoekt haar weg

Deel 2. Begrijpend lezen Smoetie zoekt haar weg Deel 2 Begrijpend lezen Smoetie zoekt haar weg IN H ET BO S Wat valt er op Smoeties kopje? Hoe komt dat? Welk seizoen zou het nu zijn? Hoe weet je dat? Wat zal er nu nog allemaal op de grond liggen denk

Nadere informatie

Britt & Esra - Het avontuur met het zadel

Britt & Esra - Het avontuur met het zadel Britt & Esra - Het avontuur met het zadel Abonneer u nu op de Karakter Nieuwsbrief. Ga naar www.karakteruitgevers.nl; www.facebook.com/karakteruitgevers; www.twitter.com/uitkarakter en: * ontvang regelmatig

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort.

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort. Een erfenis Dag dames, kan ik iets voor u doen? Amber kijkt Liz even aan en zegt dan: Ik heb hier een afspraak met de notaris. Mijn naam is Amber Overgauw. De vrouw kijkt op haar beeldscherm. Ik zie het,

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 8 Verhalen van Jezus. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 8 Verhalen van Jezus. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 8 Verhalen van Jezus Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 8 blz. 1 Verhalen van Jezus Jezus vertelde verschillende

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

Voor Olaf Bremer: bedankt voor de gezellige en leuke dagen in Spanje!

Voor Olaf Bremer: bedankt voor de gezellige en leuke dagen in Spanje! Voor Olaf Bremer: bedankt voor de gezellige en leuke dagen in Spanje! Proloog: 7 januari Van harte gefeliciteerd! Lindy sloeg haar armen om Mariëlle heen. Zestien! Nu mag je eindelijk op een scooter rijden.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. De relatie als een

HOOFDSTUK 1. De relatie als een HOOFDSTUK 1 De relatie als een gezamenlijke onderneming Ieder van ons draagt een mandje dat de magie bevat van onze essentie en van wat we het belangrijkst vinden in het leven. Als we iemand ontmoeten

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice.

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice. Alice ligt in bed. Heel langzaam wordt ze wakker. Haar lichaam ontspannen, haar hoofd leeg. De vertrouwde geur van haar man Jules hangt in de slaapkamer. Een geur van alcohol, nootmuskaat en oude man.

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie