V, V. Vp-l- 1 FEBR IN GEPEINS VERZONKEN. m * : «nre»jkmisb«««ntaehafcébeh ailbli Uil I i 1! S \ ". GIMEMA& THEATER. V ' la

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V, V. Vp-l- 1 FEBR. 1941 IN GEPEINS VERZONKEN. m * : «nre»jkmisb«««ntaehafcébeh ailbli Uil I i 1! S \ ". GIMEMA& THEATER. V ' la"

Transcriptie

1 ' I I I I '. V ' la Rtdati««n Adm. NoontoiiMI* «, L«ld«n< «nre»jkmisb«««ntaehafébeh ailbli Uil I i 1! ^i»«^»r41m0 ". GIMEMA& THEATER Vp-l- 1 FEBR V, V i l^fl 11 5^ 'i'' '* ^^ m * : ^ "'^iè - &: { S \ IN GEPEINS VERZONKEN

2 W?A T ßßy Ufa-film Regie: Georg Jaob/ Kora Terry Marika Rökk Karel Tobias, gen. Tobs Josef Sieber Mihael Varany Will Qadflieg Möller, agent Will Dohm Stefan Borodin, groot-indstrieel Herbe Hübner Oily Larens, zijn «jster Flokina von Platen Baos, direter van het Odeon Hans Leibelt Jffrow Haase, zijn seretaresse Ursla Herking Vo Pe s ' Franz Shafheitlin Re Poer Erih Fiedler Kamerverhrster Eleonore Tape Direter van het Reginapalast Leo Peke Kora Terry is een danseres, die overal opzien baa en volle zalen trekt. Aanvankelijk trad zij tezamen met haar zster Mara op, en het was ook Mara, die verliefd raakte op den kapelmeester Varany. Maar Mara kwam te vallen, en daardoor moest Varany alleen met Kora Terry verder optreden. Deze vitale, levenlstige Kora Terry brengt den jongen msis, die eens een veelbelovend vioolknstenaar is geweest, maar die zélf een einde aak zijn arrière maakte omdat hij te veel om- Marika had met de over ^1 'd'e "we'retb«: ^"^ allerle ', vro " w «n. het hoofd j belde dameret. op hoi. Hij komt ehter weldra te weten, dat Kora hem bedriegt, on Mara, die een heel ander karakter heeft dan haar lihtzinnige zster, voelt dat hij aan den rand van een afgrond staat. Ze dwingt hem haar te beloven, dat hij Kora zal vergeien en dat hij zih weer aan zijn werk zal wijden. Kora krijgt een niew engagement, dat haar naar een stad ergens In Afrika voe. Een lihtvaardige dwaasheid, die zij op den dag vóór haar verek begaat, wreekt zih ehter, en zij slaat de hand aan zihzelf. Ter wille van Kora's kind moet Mara n de rol van haar zster veder spelen. Ze wordt als Kora Terry door de heele wereld toegejiht, maar een ontmoeting met Varany In Rome, die daar een one geeft, brengt een wending in haar leven. Zij wordt door Varany voor Kora aangezien voor de vrow, die den dood van den groot-indstrieel Borodin op haar geweten heeftl Ze verekt hals over kop, doh wordt, jist als zij de grens wil overshrijden, gearresteerdl Maar gelkkig komen al haar vrienden nog net op tijd om te knnen bewijzen, dat zij Kora Terry nlèt is, doh Mara Terry. En onder deze vrienden bevindt zih ook Varany, de man, waar zij altijd van gehoden heeft... Mihael Varany

3 TREIN JE EN OM PL E ET VER HAAL DO O R B. S T. Karel draalde zih half om In zijn ligstoel, wierp zijn pekje sigaret verveeld op het tinpad, en geewde. Wat zal het zijn. Hetor?" vroeg hij toen, zih tot den hond rihtend die aan zijn voeten lag te soezen. Tennis of golf?" Maar Hetor, die zijn baas blijkbaar kende, knipperde alleen maar even met zijn oogen en begroef zijn kop toen nog dieper tsshen zijn beide voorpooten. Als ik ga tennissen," peinsde Karel alleen verder, zal ik me moeten verkleeden, en als ik ga golven, zal ik moeten loopen - en in geerr van beiden heb ik zin." - Hij geewde weer, want energie was n niet bepaald een karakteristieke eigenshap van hem En toen klikte het tinhekje. Hij keek op, zonder eenige interesse te toonen, maar veerde «Jan plotseling overeind en trok zijn vest reht Zoo, zoo,' mompelde hij. Voor den eersten keer in haar tot n toe nttelooze leven heeft Annie zih eens gedragen, zooals je van een zster verwahten mag. Lieve hemel, wat een dekselsh aardig kind." Op het pad, dat naar het his toeliep, wandelden twee inderdaad allerliefste meiskes De een, d.e een sterke gelijkenis met Karel veoonde, was natrlijk zijn zster Annie; de ander vond Karel het liefste meisje dat hij ooit had gezien of dat *iij ooit zo zien. Met als gefasmeerde blikken zag hij hen in his verdwijnen en het drde wel eenige seonden eer hij tot zihzelf kwam. Hetor, owe jongen," zei hij niet zonder eenige emotie tegen zijn hond, de teerling is geworpen! Het wordt geen tenni, en het wordt geen golf, maar ik zal dezen avond doorbrengen dèir waar een man zijn avonden hóó door te brengen - in zijn eigen his." In tegenstelling met zijn gebrikelijke traagheid gloeiend van ijver, stond hij op en sloop door de ahterder het his binnen. Hij ging naar zijn slaapkamer, veranderde daar een en ander aan zijn iterlijk, en begaf zih toen met een eenigszins verstrooid geziht naar beneden. Toen hij langs den salon kwam, hoorde hij stemmen - meisjesstemmen, waarvan er één bitengewoon helder en lief klonk. Zonder meer een moment te aarzelen, betrad hij de kamer (met nog steeds dien blik in zijn oogen van iemand, die iets zoekt maar het niet kan L Gom/, jllie knnen een beef/a geen»pe/en. meer pas op, de«/e n/ei In hei bosh yrdwmh.",,. a, w) vinden) en stond al bijna midden in het verek eer hij zijn zster en haar blijkbaar niewe kennis opmerkte. Met een goed voorgewenden shok van verwondering, kwam hij tot zihzelf... Neem me niet kwalijk," mompelde hij, Ik wist niet, dat Je iemand hier had..." Dan ben je zeker doof," zei Annie beminnelijk. Maar n er niets meer aan te veranderen valt, Eef, zal ik je mijn broer Karel maar voorstellen. - Karel, dit is Eef West." Eef glimlahte allerbeminnelijkst... Hèèl erg aangenaam," zei Karel, een blging makend en eveneens zoo beminnelijk mogelijk glimlahend. En shiet n op," zei Annle. We zijn bezig..." Karel verontshldigde zih en verliet de kamer. Binnen een mint was hij ehter terg. Het spijt me werkelijk heel erg, dat ik weer moet storen," zei hij, maar is het erg lastig als ik even een boek zoek, dat ik hier moet hebben laten liggen? Ik ben zóó klaar..." Als je maar wat voomaakt," zei Annie, zih over een japon bigend, die zij haar vriendin wilde laten zien. Eef keek op - niet naar de japon doh naar den jongeman. Hn blikken ontmoetten elkaar en wat verward sloeg zij de hare neer... Karel tilde een paar kssens op, keek onder de bank, en verliet toen de kamer, moedeloos zijn hoofd shddend. Een mint later was hij ehter opniew terg. Werkelijk," zei hij opgewekt, jllie zllen me wel vervelend vinden, vrees Ik..." Ja," zei Annie, zonder op te zien, dat doen we zeker..." ik kan dat boek ehter nergens vinden. Het moet hier zijn." Hemel," zei Annie, als je Eef wilt spreken, waarom zeg je dat dan niet? - Maar verwijt me later niet, dat ik je niet gewaarshwd heb, hoor, zoo wendde zij zih tot haar vriendin. Hij is niet zoo hèól erg, maar het beste wat je van hem knt zeggen Is, dat hij mijn broer is..." In het minst niet it het veld geslagen, doh integendeel met stralende oogen, zei Karel: Ha, laat je Eef je itzet zien, Annle? Kan Ik misshien van dienst zijn?" Neen, natrlijk niet," zei Annie lahend. En hoepel n alsjeblieft zoo gaw mogelijk op. Dergelijke dingen zijn niet voor mannenoogen bestemd..." Oh," mompelde Karel, dat weet ik nog zoo net niet..." Waarop Annie bloosde, en Eef eveneens. Deze laatste deed het naar Kerels oordeel op werkelijk verrkkelijke wijze... En hoe vindt de omgeving hier. Jffrow West?" vroeg hij. Heel aardig..." Uw eerste bezoek filer?" hield Karel aan. Eh... ja..." Zoo, zoo... Enfin, beter laat dan hooitl Maar n toh eenmaal hier bent, moet die wendeling langs de zeven.boomen door «et dennenbosh eens maken. Wat denk je, Ajinle, zllen we dat straks eens doen, na het et^n? Ik voor mij kan toh nooit slepen als ik nie* eerst een kilometer of vijf gewendeld heb..." Hij verzet nooit een voet, els het niet strikt noodzakelijk Is," logenstrafte Annle zijn bewering. Maar Je vlieger gaat niet op, Karell Eef moet met den trein van half negen weer naar his. Ze Is alleen maar even gekomen om mij In een peer dingen te reden, en ik drf heer niet ie lang op te hoden." Ik kan werkelijk niet later naar hls gaan," zei n Eef, doh haar blawe oogen meden de grijze van Karel. Maar..." en dit zei een telergestelde Kerel, meent het toh niet werkelijk, det om half negen el weer naar his gaat? Annie, waar Is Je zin voor gastvrijheid? Jffrow West," viel hij zihzelf In de rede, er staat 'n two-seateje in een garage bij het station en ik neem het op mij, om terg naar de stad te rijden. Met genoegen zelfs..." Annie keek haar vriendin vragend aan, meer deze shdde haar hoofd, al deed ze het dan niet al te beslist. Neen, Karel, het kan niet," zei zijn meer pratlshe zster. En verdwijn n, en leat ons verder met rst... Enfin, je knt hier wel blijven als je wilt, want wij gaan tóh naar boven..." De beide meisjes verlieten de kamer. Karel stak een sigaret op en ging voor het raam staan,,,wat een oogen," peinsde hij hardop. " En wet een hoding! Een fee... Een..." Hij zhtte en maakte een gebaar ven wanhoop. En dan te denken," vervolgde hij zijn alleenspraak, dat ze over een half r weer verdwijnt! Het eenige meisje dat je óóit iets gezegd heeft... Er staat een two-seater in de garage en zij gaat terg met den trein... Je, maar gaat ze terg met den trein?" Hij daht na. Ze wil niet èhi terg," zei hij toen. Hel is maar 'n grill Zal Ik het doen? Ja..." Hij keek behoedzaam om zih heen, listerde aandahtig en sloop toen op zijn teenen near de klok op den shoorsteenmantel. Een seonde later liep deze tien minten ahter... Ziezoo," zei hij, dat is In orde..." En hij ging weer naar hei raam om den prähtigen evond te bewonderen. Maar toen de der opeens werd geopend en er lihte voetstappen ahter hem klonken, shrok hij tóh even op. ^ Neemt, me niet kwalijk," zei Eef West Annie heeft hier iets laten liggen. Mag Ik het even krijgen?" JWrow West," zei Kerel, geen aht slaande op haar vraag, er ligt toh this niemand op sterven, is het wel?" Eef lahte. Natrlijk niet," zei ze.,maar tante heeft liever niet, det ik zoo laat 'alleen this koml" Tante," bromde Karel, tante heeft gelijkt Ik zo graag kennis met heer maken." De lemperair ven w men is nog altijd zeer hoog." Laai dim jong* zstor meer eens tfoor een odere af/ossen, dokier. dan *H zien. dat gijn pols wol womr normaal wordt" {D,. w^ J Mlshien kan dat wel eens bij gelegenheid," zei Eef, blozend de kamer verlatend. Dat komt in orde," zei Karel. Ik zal die tante beslist erg aardig vinden." Toen ontdekte hij opeens een jongeman, die op een motor den weg op kwam. In minder dan geen tijd was hij biten en viel den ander bijna om den hals. Dikl" hijgde hij. Fijn dat Je er bent." Karel," zei de Jongeman, wantrowend, wat beteekent die haelijkheid?" Kom mee naar binnen, kerel," zei Karel, zijn aanstaanden zwager bij de onwillige hand nemend. Ik ben nog nooit zoo blij geweest Je te zien als n... Kom mee naar binnen." Kan Ik niet," zei Dik ko. Ik heb niet met Annle afgesproken en ik moet een paar boodshappen doen..." Dik," zei Karel dreigend,- kom mee naar binnen, of ik breek Je je nek..." Wat heb je n weer?" grijnsde Dik, die zijn aanstaande familielid sheen te kennen. Annie heeft een vriendin op bezoek, die om half negen met den trein weg wil gaan." Dan zal zij zih moeten haasten," zei Dik. Het zo me niets verbazen, als zij den trein miste," vervolgde Karel. Je weet hoe meisjes zijn," zei hij kwasl spijtig. Maar als Eef - Ik bedoel als Jffrow West den trein van halfnegen mist, zal zij met dien van tien r moeten geen..." Ik begrijp niet..." begon Dik. Ik wel," viel Kerel hem in de rede. Ik zal Je dankbaer zijn als Je vanavond voor doofstomme speelt. Zwijgen Is god. Begrijp Je me, Dik?" Dik keek zijn vriend even zwijgend aan en begon toen te lahen. Je bent h»t toppntl" zei hij. Ik zal Je erg dankbaar zijn, heel erg dankbaar, Dik, Indien Je Annle na het eten shaakt. Neem haar mee voor een ritje op Je motor, en verlies haar onderweg, verdrink haar, of doe wat Je wilt, als ze maar niét voor tien r aan het station kan zijn." Dik keek wat twijfelend. Dat is allemaal goed en wel," zei hij, maar Je weet hoe Annle Is..." Noem Jij Jezelf een man, en nog wel binnenko een ehtgenoot?" antwoordde de ander spottend. Als Je iets voor me voelt..." Maar dat doe Ik immers niet... Doh ik zal zien wat Ik kan doen." Hé, daar Is Dik, gelkkigl" zei Annle toen zij en Eef naar biten kwamen om naar het station te gaan. Laat Ik je even voorstellen," zei ze tegen haar verloofdi?. Het is maar zeven minten naar het station, en we hebben er nog tien..." Tojen shrllde er een fllttoon door de lht. Wat Is dat?" xroeg zij vershrikt. Er' heershte even een oogenbllk stilte. Dat," zei Dik toen eindelijk, moet de trein van halfnegen naar de stad zijnl" Maar dat kèn niet. De klok In den salon staat pas tien vóór halfnegen..." Karel keek op zijn horloge. Dik heeft gelijk," zei hij. De klok in den salon moet ahterloopen." Annle wendde zih tot Eef. Het spijt me vershrikkelijk..." begon ze. Het is niet zoo erg," antwoordde het meisje. Dan ga ik met den volgenden trein." Dat is de laatste, om tien r," zei Annle. Karel probeerde een blik van Dik op te vangen. Maar dat lkte hem niet. Dik bewonderde den zonsondergang. Enfin," zei Annie, er is een goede kant aan: n kn Je in ieder geval bij ons blijven eten, Eef. - Kom mee, Dikl" Het was erg gezellig aan tafel. Karel overof zihzelf, dal moest zelfs Annie erkennen. Toh kan Ik me niet begrijpen, hoe die klok opeens zoo ahter kan loopen," zei ze, de wijzers weer goed zettend. Ah," zei Karel, zelfs een paard met vier pooten strikelt wel eens..." Het shijnt zoo," merkte Annie op, hem een veeibeteekenenden blik toewerpend. EVen over half tien greep Dik, gehoorzamend een den wenk van Karel, den erm ven Dei Is een rekening van 55 gldon voor shoonheidsbehandeling... Betaal lil dan yoorh?" ïtw^^r..beklaagde, bont al «ens eerder gesfreft?" Jawel, Edelahtbare, één koor. Maar niet door-... dat was door zoon klein dikkeriiel" Leef mijn boon los. of Ik sla / me* mijn howeel op /e kop/" (Tmtkmnlngmn Dmt III. B/a«) 5 - zijn verloofde. Ik heb het kssen op de do wat anders gelegd," zei hij tegen haar. Kom eens mee kijken..." Zonder eenigen argwaan ging Annie m^e naar biten en een paar seonden later klonk er het geld van een motor, die zih snel verwijderde. Goeie jongen, die Dik," grinnikte Karel in ' zihzelf. Maar ik zo niet graag in zijn plaats zijn, als Annle te weten komt wat er is geberd." Hij wendde zih tot Eef. Ik geloof, dat het tijd wordt om Je te gaan kleeden," zei hij. We hebben niet veel tijd meer te verliezenl" Eef ging naar boven en kwam even later gekleed om it te gaan weer beneden. Wat denk Je er van, als we alvast naar het station gingen?" vroeg Karel. Het is net iets voor Annie om te laat terg te komen. En Dik let ook niet altijd even goed op den tijd," voegde hij er verwijtend aan toe. Innerlijk beefde hij ehter bij de mogelijkheid dat zijn zster wel eens terg kon zijn vóórdat zij het his hadden verlaten. Maar Dik voerde zijn aandeel in het omplot blijkbaar grondig it. Laten we dan maar gaan..." zei Eef wat lsteloos. Ze sloegen de rihting naar het station in, terwijl Karel een haast maakte die totaal overbodig was. Maar ik geloof, dat we nog tijd genoeg hebben," protesteerde Eef na eenige oogenblikken. Of... moet de klok weer terg hebben gezel?" Karel bleef staan alsof hij aangeshoten was. Hoe weel je, dat ik de klok heb terggezet?" vroea hij stom verwonderd. Omdat ik zag, dat het deedt," lahte Eef, toen ik naar beneden kwam om iets voor Annie te halen." Ds... ds Je hebt het gezien..." zei Karel, niet wetend wat hij anders moest zeggen. Maar zijn verlegenheid drde niet lang. Waht eens," vervolgde hij. Je zegt, dat Je me zag. Goed. Maar hoe komt hel dan, dat je tóh je trein nog miste? Je wist ds preies, hoe laat hel was." Het was n Eefs be om verward te doen. Ik... ik..." zei ze, en zweeg toen. Karel keek naar de sterren. Was hel... omdal je hel niet erg vond, als je hem miste?" vroeg hij toen. Eef had ook opeens veel belangstelling voor de sterren. Misshien..." zei ze na een lange stilte. ' Eenigen tijd liepen zij zwijgend voo. Karel was in de wolken. Toen zei hij: Ik ben zoo blij, dat dit heeft gezegd, omdat ik ergens anders over denk." Hij khte en vervolgde toen: Ik daht er namelijk zoo Jist aan, dat de trein van tien r sinds ko niet meer loopt..." ^ Eef bleef geshrokken staan. Maar..." begon ze. Maar..." vervolgde Karel, maar er slaat een itstekende two-seater in de garage vlak bij het slation I Als je het goed vindt, breng ik je daar mee nog gawer naar his dan de trein zo knnen..." Ze zoht naar woorden...ik vind werkelijk... het toppnt..." zei ze toen. Dal is voor den tweeden keer vanavond dat men me zoo noemt," zei Karel tevreden. Ik zo het alleen prettig vinden, als Annie ook mee ging..." zei Eef wat aarzelend. Er heershte weer een lange stilte. Ik geloof niet, dat we Annie daarvoor lastig hoeven te vallen," zei Karel toen... *, Toen de two-seater wal vaa begon te krijgen keek Eef, die zoo diht naast Karel zat als maar mogelijk was, ahter zih. Maar wat is dat dan voor een trein?" vroeg zij, naar een rij lihten wijzend, die jist hel station binnenshoot. Dat zal de laatste trein naar de stad zijn," zei Karel. Maar... maar je zei, dat die niet meer liep..." O neen," protesteerde Karel lahend, dat heb ik niet gezegdl Ik heb alleen beweerd, dat de trein van tien r niet meer liep. En dat doet hij ook nietl Hij verekt n pas om vijf minten over tien..."

4 HOOFDEN. HOEDEN/ OLGA TSHEHOWA (fo(o rob/s-mema) -, - ::' -^ '.y T-.T':. '' JESSIE VIHROG (foto Wa) AMILLA HORN (Fo(o Tobis-lnemalHaenhen) kaei een var.atie op het bekende spreekwoord kn- LnlJ!" We f 1 Wel Zeg9en r- van de drie 9ehoede filmhoofdjes op deze pagina. Eén ding hebben ze ehter ame drie gemeen: ze zijn niét alledaagsh! Integendeel, h^nl^^l' 5,! 1 r eer bizar dan '* ander e Daa; HÏÏOW J T^6^ ^et 19 eval ' dat Olga Tshehowa draag (een hoofd- deksel" kan men zooiets toh bezwaarl.jk noemen!): het bestaat it een goeden meter ill f n A e 1 hya L i. nt ' hei 9 eheel eht er zóó gefatsoeneerd, dat het bekoorlijk is. Het zo ons ten mmste mets verbazen, ah deze draht veel navolging amilla Hom ziet U hier met op haar blonde lok- hüf 6 " 7^. Witte strisveeren. waarvan er een afhangt m den hals wat een heel bijzonder effet geeft aan haar fijne trekken. a vr^tln e t: Vind - Je mijn h J 0ed? " shi J nt Jessi e Vihrog te vragen. En wij antwoorden daar volmondig op-" Allerliefst, maar... j e moet het knnen dragen!" Want stel e voor, dat iederéén met zoo'n stel plimen, gemonteerd op een plakje flweel, ging loopenl Maar ja we zgn dan ook niet allemaal filmsterren! ' ' -I Twee poretten van Amsterdamshe ' tooneelleiders, die momenteel van zih doen spreken: ees Laser en Joan Remmelts. Laser heeft dezer dagen een zeer belangrijk ses geboeid met zijn enseneering van de operette Die Fledermas", die door het gezelshap, dat onder leiding van Otto Glastra van Lpon staat, werd opgevoerd. Voor zijn eigen ensemble, het entraal Tooneel, regisseerde hij het Italiaanshe blijspel Held teqen wil endank", geshreven door Serglio Pgliese, waarin de hoofdrol wordt veolkt door or Rys. Joan Remmelts, die ook als ater is verbonden aan het gezelshap van Laser, is de regisser van Sherwoods Versteende Wod", dat hij tevens heeft veaald. Men zal zih herinneren, dat Remmelts onlangs voor de film debteerde in Ik flit... in de" hoop, dat jij zlt komen." (Foto's Godfried de Groot, Amsterdam)

5 > * ERVARINGEN MET BEREN OP LEVEN EN DOOH EEN REEKS SPANNENDE AVON i-u.tl-1^ L. ^ LSKJKJiJ TUREN. TUREN, NAAR NAAR WAAD.r. WAARHEID w VERTELD D Tr,r. L U J J" 5 ooit lt een dle P en $l8a P 0«- - t doordat een beer aan het linnen van it krabbelde? Of Is het al eens dat ge, bij het omslaan van een., ^-Jen eenzaam en verlaten bergpad, plotsellno* tegenover een paar bleek-groene oogen sjlnd, die als het ware verzonken lagen U.M*" f!i w * rd e massa zwae haren? Onvershillig «vaak dergelijke gebeenissen ook plaats mimen, ik kan de -vezekering geven, dat menffer nooit geheel en al aan gewend raakt... f Eenigel tijd geleden - zoo veelt de Amerikaan AJ. Milten - braht ik een heelen zomer *oor met naar god te zoeken In het woestef ahterland van het stroomgebied der rrvier jfkon in anada. "VJL 5 "'** a " een ' doh met drie metgezellen en hjhaaldelijk had men ons gezegd op onze, hoede te zijn voor beren. In het gebied waar wij ons heen begaven hisden er, naar indianen ons veelden, veegenwoordigers van zoo goed als elke bekende anadeeshe soo. Toen wij den loop van de rivier Tatshenshini volgden, ontdekten wij dan ook inderdaad dozijnen sporen van beren. Maar eigenaardig genoeg bereikten wij Sqaw reek zonder er ook maar één in levenden lijve waar te nemen. Men zegt vaak, dat een zwae beer een mensh niet zal aanvallen Indien hij er niet toe gedwongen wordt. Evenmin zal de brine beer dit doen, en er zijn zelfs ervaren jagers die zeggen, dat ook de grawe beer den mensh maar het liefst it den weg gaat. Wat mijn eigen ervaring aangaat, drf Ik geen definitief oordeel it te spreken omtrent den aanvals-lst van den beer, tot welke soo hij ook behoo. Mijn Inziens zijn ze té onberekenbaar... Onze eerste ontmoeting met brin" vond plaats eenige dagen nadat wij ons kamp hadden opgeslagen. Even nadat de zon was opgegaan, w«ra Ik gewekt door een krassend gelld vlak bij mijn hoofd. Ik keek op door mijn mskietennet en ontdekte een zwae bewegende shadw op het doek van mijn tent, even boven mijn hoofd. In het eerst daht ik, dat het een eekhoorn was, maar weldra was Ik wakker genoeg om te begrijpen, dat geen enkele eekhoorn In staat was om zóó'n groote shadw te werpen. Voorzihtig stond ik op en stak mijn hoofd om den hoek van mijn tent. En toen stond ik als het ware van aangeziht tot aangeziht met den ko ossalen kop van 'n geweldigen brinen beer. Indien alles jist was wat men" over beren veelt, dan had hij n oogenbllkkelljk rehtsomkee moeten maken en zoo hard mogelijk moeten wegloopen. Maar dat deed hij n jist niét. Hij bleef staan, zijn voorpooten om een der haringen van mijn tent geslagen, en keek me niewsgierig aan. Geheel en al wakker n, dook Ik terg in mijn tent om mijn geweer te grijpen. Wat zijn beweegredenen waren, weet Ik natrlijk niet, maar In leder geval kwam de beer mij na, en hij bevond zih zoo diht ahter mij, dat Ik niet eens gelegenheid kreeg mijn geweer aan den shoder te brengen. Ik shoot daarom van af mijn hep en miste hem In mijn opwinding volkomen! Indien hij er lst In had gehad, zo hij mij met één klap van zijn voorpoot door de tent hebben knnen slaan, maar gelkkig had de knal van het shot hem doen shrikken en als een angstig konijn nam hij de vlht, de bergen in... Snel draaide ik mij om, sprong it mijn tent, braht mijn geweer aan den shoder en vrde... Het shot trof dit keer doel; het dier rolde neer en bleef onbeweeglijk liggen... Ongeveer een week later had Shoy, een van mijn metgezellen, een spannende ervaring terwijl hij geheel alleen eenige mijlen stroomafwaas langs de rivier kampeerde. Hij keerde van zijn werk terg om te ontdekken, dat zijn tent aan flarden was gesherd. Thee en meel lagen overal In het rond, en zijn blikken met geondenseerde melk waren open gesherd, alsof zij met een bijlslag gespleten waren. Het was laat en hij was doodmoe, en daarom besloot Shoy een vr aan te leggen en den naht in de open lht door te brengen. - Wij hadden hem reeds vaak er op gewezen hoe dwaas het was er ongewapend op it te trekken, maar hij was in dit opziht onverbeterlijk.- Hij had geen geweer bij zih, en tsshen zijn kamp en het onze bevond zih een strook diht begroeid bosh, waarin het niet raadzaam was om na zonsondergang te veoeven. Hij wierp een paar groote blokken hot op het vr, kroop in zijn slaapzak en sliep in. 'Tegen het aanbreken van den dag werd hij gewekt door het kraken van een tak. Op ongeveer vijftig meter afstand stond er een groote grijze beer. Shoy greep.zijn bijl en begon er mee op zijn braadpan te slaan, In de hoop het dier door het lawaai te verdrijven. Een oogenblik keek de beer geïnteresseerd toe; teen verdween hij langzaam in het bosh. BUI Kating, een ervaren, ode prospetor, die bijna stokdoof was, werkte op een laim die op een paar kilometer afstand van den onze was gelegen. Op een keer kwam hij Allen, een van ons, halen om «en stk kwas te laten zien, dat hij had opgegraven. Allen ging met hem mee. Kating liep voorop, zijn geweer In den aanslag dragend. Allen volgde op ongeveer honderd passen afstand, een bijl over zijn shoder maar geen geweer bij zih. Ze liepen langs den zoom van het bosh toen er opeens een kolossal«grawe beer it het strikgewas te voor- shijn trad, een paar passen ahter Kating aan.»kijk it. Bill," riep Allen, maar de ode man was te doof om hem te knnen hooren. De beer sloop ahter Kating aan en rkte met één enkelen slag van zijn voorpoot de halve hid van zijn hoofd. Toen de prospetor. viel, sloeg de beer hem met zijn anderen poot op ZIJ AII nenli " p daarna over ri i n 'ihaam heen... Allen shoot toe, en gaf den beer een geweldigen slag met zijn bijl op zijn kop. Half verdoofd, keerde het dier zih om en verwijderde zih. Allen bkte om zijn vriend te helpen, en de ode man, die ondanks zijn vershrikkelijke verwondingen zijn bewstzijn niet had verloren, mompelde zwakjes: Laat mij maar liggen I Zorg voor jezelf I Neem mijn geweer. De beer komt terg..." Allen keek op. En inderdaad: de beer had zih weer omgekeerd en stond op het pnt een aanval te ondernemen. Allen nam den karabijn en loste een shot. Het trof niet, waar Allen het had bedoeld, maar In ieder geval was de voorpoot van den beer verbrijzeld. Het dier aarzelde en Allen kreeg gelegenheid nog drie keer te shieten. Dat bteekende het einde van zijn aanvaller... Allen verbond Kating zoo goed en zoo kwaad als het ging en begaf zih toen zoo snel mogelijk op pad om hlp te halen. Gelkkig slaagden wij er In den oden prospetor naar een ziekenhis te vervoeren, waar hij nog tijdig genoeg aankwam om' het leven er af te brengen. Met twee en vijftig steken moest zijn hoofdhid worden geheht; zijn been was op twee plaatsen gebroken en drie ribben waren geknesd. Toen wij aan het einde van den zomer Sqaw reek verlieten, legden wij het laatste gedeelte van den toht m«t een vrahtato af. Een Indiaan haffeerde, en een klein driftig kereltje, dat wij ookie noemden, zat naast hem. Wij anderen zaten ahterin. Plotseling remde de Indiaan it alle maht. Op het midden van den weg stond een groote zwae beer. De haffer Het zijn laxon werken, maar de beer weigerde ook maar één stap it den weg te gaan. Toen loste ookie een shot. Het dier viel neer, en bleef op zijn zijde liggen, klaarblijkelijk dood. ookie sprong van den wagen en snelde naar den beer toe. De hond van den indiaan volgde hem. Opeens stond de beer op, zoo levend als wat, en viel den hond aan. Deze rende naar ookie. En ookie, die hevig was geshrokken, liet zijn geweer Vallen, snelde naar een boom en riep: Shiet hem neer..." Maar de beer was zoo diht ahter hem, dat niemand van ons het risio van een shot drfde nemen. Indien wij hadden geshoten, was er net zooveel kans geweest dat we hém hadden getroffen ais den beer. Het dier sloeg met zijn poot naar hém, rkte zijn pet van zijn hoofd en trok het zitvlak it zijn broek. Toen Het ookie den boom voor wat hij was en begon te rennen. Zoodra hij op een open gedeelte kwam, had hij genoeg voorsprong om ons een kans te geven een shot te lossen. Twee van ons vrden tegelijkeijd en dit keer viel de beer wéér, maar n was hij Inderdaad ook dood. ookie hoorde de shoten ehter niet. Hij bleef doorrennen en pas toen hij gerimen tijd lang niets meer ahter zih had gehoord waagde hij het om te kijken en ontdekte, dat zijn ahtervolger er niet meer was... LOHENGRIN: veolkt door Dr. Ernst Fabry van de Disbrger Opera.

6 ..»IIII'J" 1! FILfnSTE^EN F! IMBAAMEl ^ Je zodt ze gewoon niet herkennen!" Dat zeggen we, als we eens een filmster, die we gewend zijn in een bepaald soo rollen te zien, plotseling een heel vershillende figr zien voorstellen. Het Is wel is waar begrijpelijk, dat we de persoonlijkheid van een bepaalde filmspeler of -speelster min of meer gaan vereenzelvigen met het type, dat hij of zij gewoonlijk itbeeldt. Maar dat is toh eigenlijk niet jist, want krijgen we daardoor niet een heel verkeerde voorstelling van de werkelijke persoon? We gaan ds ons leven beteren, en om U daarbij te helpen, laten we U een vieal vrowelijke filmsterren zien in een rol, die U natrlijk heelemaal niet De oplossing van dit filmraadseltje vindt U hieronder, omgekeerd gedrkt. (Foto's Ufa) japiaips ep! H / Filmsterren poseeren... neen, niet op het witte doek, zooals U welliht denktl Dèn spelen zij en vergeten - althans als het goede filmsterren zijn - geheel, dat zij spelen.' Maar Is het verwonderlijk, dat zij in hn gewone leven wel eens iets overhoden van al wat zij in hn Ulmleven doen? Dat zij, bij overigens doodgewone bezigheden, een hoding aannemen, die ons ongewoon voorkomt, die wij koweg poseeren" zoden willen noemen? Neen, nietwaar, en de reeks wonderlijke hodingen", die U op deze pagina's ziet, geeft daar een didelijk beeld van. 1. Lise Ullrih ziet U aan. Dat ze daarbij bakvishahtig-ahteloos op haar bik ligt en nog wel op een prahtig berenvel, is iets, wat U maar op den koop toe moet nemenl En rr ook heel graag' doet, nietwaar? 2. Als Ingeborg von Ksserow haar film-post itzoekt en de foto's soee, die zij haar vereerders en vereersters wil stren, geef haar dan de rimte - in letterlijken zinl Natrlijk kan zooiets heel best op een flinke tafel... maar Ingeborg hodt niet van halve maatregelen, zooals U ziet! Ds waarom niet meteen op den grond?. Peinzen kan een vrow in iedere hoding en iedere omstandigheid. Maar waarom zo je er niet, zooals Geraldine Katt, een gemakkelijken stoel vopr itkiezen? Dan kn je je hoofd met zoo'n eht filmahtig, droomerig lahje tegen de lening laten rsten! En het stèèt zoo goed! 4. Een imposant gewaad, zlt U zeggen. Zeker, en een indrkwekkende hoding óókl Natrlijk kan Rth Eweler ons heel best imponeeren in een doodgewoon hiselijk japonnetje en in haar his-, tin- en keken-hmer. Maar waar ben je ten slotte een filmster voor, als je niet posèèren knt? (Foto's Ufa) UJOH e! je D Z!" ONISSOldO - or

7 I»«ï bedriegers te jlim «f te ziln l J.', ^L ' L " 8t - 2,in r er0 v<,n 'P ""l" om in8ebroktn formle» gestolen diex»n oroot bel^9,«' en «"'»e «heikndige m. n, de 9 hoofd.he/k ge e. be rej "L^ssr; W^l'I^^ l^e Dt - H ' rd, - iteen, dat alleen hij en Dr ThlVl v.n T f i kw ""«"> J" hem formle, heef, gevonden en Thfel de' ""n'" T?*^1 btw " r, ^ h «de en Thiel, die hierdoor.ierk onder vl;h, n w beho t ' fde " ontroleeren. Dr. besli, zih«lf van Jezen bl^m,e tiv re'n k H«"eelTw T ml?"?"*'* " tijd tevoren een niew onser«erin». M^' L. Webern, dat hi eeaigen Dr. Hardtmann. ««ve"tw«^2s T«!'"AS "«" n ',en ' *""» *«" hef, bleek heef, hi t,^ J. ' n, diens»ep,iisme ehter onoeorond Dr T «iddd had'gevld^ Dr" TZ fo«?' de''f, I" h I J " 1 '»"' kfl»» het UV X-^Vrl' fhs/ttt' dt 5 «r r""^ T^S ^ jatrlyk..." antwoordde Närz. Laat hem ehter ak,, "^ halen. ATDen 1 " T sletel ^it hebt d e Ur, staan nietwaar?" - Ik Iaa t hem dan weer we«" g 5h g te^e^n'ltlotte'hef "^^ g t Sprek 5 en P^oonUjk? wet ^AÄT'vSt ÄS ^oä h^f ^voäemes hoorn IVeT Toe^lf 11 ik U d f an abso,t onversh^r te Ik moet hier 8 ress'af' 1 " even ' 0f er niets ahter ons k^- op n nie^ ^reterz^8 niet ^ haar geh00rd ' ^ '- ''Ä^KtenTed^ StV^e^TeiTe^ 7^7^ ^ het voorstel van Närz' Ik ken h?m ««iw l' " dan a eptee weet dat het altyd v^eel'hï^fts Slethfm^ïnwTr^ «ntt, 00^* h " den tyd had Blonden om te antwoorden was d* hii T^ie il VOelde zih den vol g én den ohtend tamelijk moe toen geen onaangenamen droom. enissen een droom ofshoon ri/ nfif d M r N K; rz voors P el ] de onderhod met Gssmann geloofde h«niet. Misshien was dit ehter slehts een gemakkeliik.^t vlnhtje voor zihzelf, om niet te hoeven overleggef wat h«l^t' srra.ä G^r.id h e ir^*?h k èil An» Xl^wi ml, ^wlvääis heid om te denken aan een jongedame die Lott* Ki i,!.»i g Honr WPP KT PD r-o r T-T door WERNER SHELLE GEAUTORTSEERDE VERTALING. "h.^'f "'l op "i 1?. ln '*" laioralorim, trok zijn witte ls aan tezä oeï g en daht Ä. '" even, " Zi na, " 1 met werk welke - 9«hU was zo " heilnnen versheidene Hli moe«pro^»n reeks katalysatoren op hh eigenshappen bh nit"ateno d,r Ä"! "Jjar dat wil* hij lievlr ltstelfen tol h«""h at tri. r4väs^!;?m d Är.T.iS dek ' eisl Ä "p^^ Jo'ndeXd "" " t ' n,a W "' r W " ïa h«vätsi T de"lu e "dt g ge^,,!"ie be v g e r S e,.i,,i Ziln """^ "^ " - 1 «' "O i a? Wat bij voorbeeld?" vroeg Thiel»Wel, dat je je ontslag hebt gevraagd." y,l'iil KlOpt* fop^tm? K* ^J^ 8 ekr egen?" wilde Shaller weten En P H.Jj ei 0 " kei? nen d zün hoofd shdde, vroeg h«dan'ben je ds krankzinnig geworden?" K v " n Maar..." begon Thiel. Lister n eens! Wie vandaag den dag een betrekkino na w io P 5 le H r^ehbt ; 0 Pf eft ' die kan niet normaa l z«n. Je wee "zd? heel fe vanden.",et ^ 8 emakkei «k «» weerden deäke baan Ik heb gisterenohtend myn ontslag gevraagd g en isterenavnnh werd me reeds een betrekking aangeboden!» «lster enavond Dat geloof je toh zeker zélf niet Misshien heb je gelyk " haifjl^^l^sstjt" 81 i e wilt ' Aangenomen! Waarom wedden we?" Om een flesh Bommerlnder." Aoord." dat je minstens een zonjer te AT heriaborator^rserä^^^ nl'l ^^UtS^^f 0^'^^^- Hardtmann ^zln^llége" LJin^n.^8^^ ^ ^ d streek "HP^H^? 11 ezel «eweest ' dat ^ met je gewed heb," verklaarde hii O neen.. de flesh betaal ik niet!" Omdoriii HP ïi er K da " S t P i ]t Van ' 8 ewed te hebben?" hp'h in,.if jy e fiesh niet - knt betalen, wanneer ik gewonnen 5e e ; v J.V U ie e r er e n i " b " 1.«m od e, t e e n le 8 :e W n e S ne,, '" de «""- 8»"» - Afwahten, pessimist!" sing pfobeeren " dlls '""' s met "" eeonentreerde Jplo». q Äbi^s ta7hr Ar ' e " a «! Laat zih door m«niet storen," zei hy tegen Shaller, die zih ook dit keer weer it de voeten wilde maken. En toen, zih tot Thiel wendend: Mynheer Thiel, als ik my niet vergis-"... Thiel maakte zwijgend een kleine biging. Ik hoorde zoo jist," ging Gssmann voo, dat w ontslag hebt gevraagd. Ik zo graag willen weten wat voor toekomstplannen hebt. WU hebben hier zoo lang samen in de zaak gewerkt, dat myn belangstelling zonder meer vanzelfsprekend is. Maar het komt my voor, dat het hier niet de jiste plaats voor een onderhod is. Knt w werk onderbreken?^' Ja. Ik behoef, alleen myn laborant eenige aanwijzingen te geven..." Doet dit dan, als wilt, en kom dan daarna op myn brea." HOOFDSTUK ZEVEN.. Toen Gssmann verokken was, keken Thiel en Shaller elkaar aan. Indien Gssmann zih met een gewonen sterveling tot een onderhod laat verleiden," beweerde Shaller peinzend, dan wil hy iets van dien gewonen sterveling. Ik zo wel eens willen weten, wèt hy van jo wil." Waarshynlyk wil hy een betrekking voor me zoeken." Waarshynlyk een van alle omfo voorziene el in een krankzinnigengestiht," antwoordde Shallerr Terwyl Thiel den laborant aanwijzingen gaf hoe hy de filtratie ten einde moest brengen, begon zyn ollega weer: Het merkwaardigste van het geval is, dat Hardtmann weggeroepen werd. Het komt my voor, dat Gssmann hem opzettelijk naar het physikalish laboratorim heeft laten roepen om jo alleen te knnen spreken. De divel mag weten, wat dit te beteekefaen heeft." Dat heeft te beteekenen, dat jè een flesh Bommerlnder hebt verloren," verklaarde Thiel en begaf zih toen naar de kamer van professor Gssmann. Waarom hebt eigenlijk w ontslag gevraagd, mynheer Thiel? zoo begon professor Gssmann het onderhod. Ik daht, dat op de hoogte was van myn meemngsvershil met dr. Hardtmann," antwoordde Thiel. Dat wel... Maar dat is toh geen' reden om w ontslag te nemen! Waarom bent niet eens by me gekomen, om te praten? In dergelijke aangelegenheden zo ik toh eigenlijk gekend dienen te worden!" Ik heb versheidene keeren geprobeerd te spreken te krygen, maar het is my nooit gelkt." Dat spyt me! Dat moet natrlijk aan een misverstand te wyten zyn. U ziet aan het feit, dat ik heb gevraagd hier te willen komen, dat ik dit geval niet it den weg wil gaan, hoe- (Z/e vervolg op pag. 20) Zij besteedt groote zorg aan haar iterlijk. Aan den voorkant wil, aan den ahterkant AANGETAST DOOR TANDSTEEN (Wat ót Undsplefel te iltn (af) Maar hoe staat het met haar tanden? Aan de J, voorzijde zien haar tanden er prahtig verzorgd it, maar... aan de ahterzijde zijn zij met een laag tandsteen bedekt. En hiervan weet zij niets! ENT PER TUBE Wetenshappelijke onderzoekingen hebben aam VOLDOENDE VOOR SO XPOHSEN getoond, geroona, dat aat het nei gebit gemt van zeven van de ae tien \ menshen door tandsteen is aangetast. Het tand«/ Si _ steen heht zih aan den tandhals vast, dringt Alleen Solidox beval Slhoe langer hoe dieper tsshen tanden en tand«forlinoleaal, hel bijzondere vleesh en berooft ten slotte den woel van zijn preparaal, dal de oorzaak hovast Breek daarom met den oden sler! van vershillende landziek- Met moderne tandverzorging door Solidox, len, landsleen, verwijde. het niewe Nederlandshe tandpasta, bestrijdt,-,s Ne,hrl. Olrooi U de zoo gevreesde tandsteenvorming. Want f SQ.^ Solidox is het eenige tandpasta, dat Slfo- ' 'UD riinoleaat bevat, een preparaat, dat tand* SOLIDOX steen oplost, zonder het tandglazr te shaden. Begin nog heden Uw tanden te verzorgen met Solidox-tandpasta. Gebrik Soli dox tweemaal per dag en ga tweemaal per jaar naar Uw tandas. Het adverlentiegedeelte van ons nmmer van 15 FEBRUARI wor dt afgesloten op VERZE 4 FEBRUARI :**... 'isr-- SHIED. ÄSSäSSÄS sssss mimmmm Dr. H. NANNING'a KINADRUPPELS Het aangewezen middel bl}: BLOEDARMOEDE. BLEEKZUHT MALARIA GEBREK AAN EETLUST, enz. Men lette op den naam,. r. H. ^anning" blten op de roode doo«en op de flaon. Prijs f

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 kapitein CD ~ o 1 : P),. 0 - Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 F ylt74#p r' FG 'TGa~~ ERGE EXCELLS;O Publieke Vijand Nr 1 DUBBEL SPEL Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer

Nadere informatie

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«"

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik« EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«" BOEKWERKEN MODERNE DANSEN" Door den Heer en Mevr. J. A. Bronmeyer VOOR DEN AMATEUR Inhoud: Quick Step, Slow Foxtrol, Tango, Waltx, Bluet en Rumba

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Een half jaar later

Hoofdstuk 1. Een half jaar later Proloog Oké, nog vijf minuten. Als Sam er dan nog steeds niet was zou ze de envelop zelf openmaken. Dat ding maakte haar al nu al, vanaf het moment dat ze thuis was gekomen, bijna twee uur geleden, gek

Nadere informatie

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. '

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' direct bij zijn vroeger overlijden bij de 3-'' HAVBANK SCHIEDAM IN DE ROODE DUIVEL" EEN COMPLEET

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING DE GEDAANTEVERWISSELING FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING»»» * GENIVS * «ss * * 1944 Franz Kafka Praag 1883 - Weenen 1924 Oorspronkelijke titel: Die Verwandlung

Nadere informatie

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd.

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. Arme mensen, die niet begrepen hebben dat men zijn tijd kan

Nadere informatie

Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen. Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam

Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen. Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam Inhoud Jan wie? Haring kaken Een rotjongen Moderne filatelie Avond Bezoek Een kwestie van vertrouwen Herinneringen

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis 3 Perhaps when we find ourselves wanting everything, it is because we are dangerously near to wanting nothing. Sylvia Plath 4 hoofdstuk

Nadere informatie

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller DE GODDELIJKE TUINMAN Joshua Stiller Joshua Stiller, De goddelijke tuinman Copyright 2015 Joshua Stiller & Uitgeverij Magister* Omslag en opmaak: Studio Boekcoop Een uitgave van het Onderstroomboven Collectief**

Nadere informatie

Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel

Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel Om hem heen kreunde het huis als ten dode gedoemd. Pleisterwerk viel

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

De Vaticaanse moorden

De Vaticaanse moorden De Vaticaanse moorden Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten D AV I D H E W S O N D E VAT I C A A N S E M O O R D E N De Fontein 2004 David Hewson 2005 Uitgeverij De Fontein Baarn, voor de Nederlandse

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

DE At4,47). skv 4'44)4Ni, mennq TER BRAAK

DE At4,47). skv 4'44)4Ni, mennq TER BRAAK DE At4,47). skv 4'44)4Ni, mennq TER BRAAK DE PANTSERKRANT MENNO TER BRAAK DE PANTSERKRANT EEN TRAGICOMEDIE VAN WAPENS, SCHRIJFMACHINES EN IDEALEN Gevolgd door een Brief aan een Vijandin van het Tooneel

Nadere informatie