REPERTORIUM DTB GLOBAAL OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS E.D. VAN VOOR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REPERTORIUM DTB GLOBAAL OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS E.D. VAN VOOR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND"

Transcriptie

1 REPERTORIUM DTB GLOBAAL OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS E.D. VAN VOOR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND CONCISE REPERTORY OF DUTCH PARISH REGISTERS, ETC. GLOBALUBERSICHT DER NIEDERLÄNDISCHEN KIRCHEÜCHER U.A. door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT TWEEDE DRUK herzien en bijgewerkt door J. G. J. VAN BOOMA 'S-GRAVEAGE 1980

2 ISBN , 1980, 1998 Centraal Bureau voor nealogie, Den Haag Centraal Bureau voor nealogie, Prins Willem-Alexanderhof 22, 2595 BE Den Haag, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag. Internet Centrum voor familiegeschiedenis waar behalve de eigen collecties ook die van het Koninklijk Nederlandsch nootschap voor slacht- en Wapenkunde in beheer zijn, alsmede genealogische verzamelingen van het Rijk. Tel (genealogische en heraldische inlichtingen), (boekbestellingen), (persoonskaarten), (algemeen). afische productie: Krips, Meppel Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever. No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the author and the publishers.

3 IOUD CONTENTS IALTSÜBERSICHT Ten geleide VII Woord vooraf bij de tweede druk IX Algemene opmerkingen XI neral Remarks XII Allgemeine Bemerkungen XIII Repertorium Nederland The Netherlands Die Niederlande... 1 Buitenland Abroad Ausland 245 ensplaatsen Border towns enzörter Militairen The Military Das Militär 257 Lijst van geraadpleegde literatuur List of consulted literature Liste der benutzten Literatur 263 Glossarium Glossary Glossar 275 Index op afkortingen Index of abbreviations - Index der Abkürzungen 285 V

4

5 TEN GELEIDE Het Repertorium op de doop-, trouw- en begraafregisters is van groot belang voor allen die zich met familie-onderzoek bezighouden. Ook lokaalhistorici en demografen maken er graag gebruik van. Een dergelijk repertorium is overigens geen boek dat men ter hand neemt om het van A tot Z te lezen. Ook het samenstellen is een niet steeds boeiend werk. Temeer mogen wij dus erkentelijk zijn voor de gestage arbeid van de heer W. Wijnaendts van Resandt, die als directeur van bet Centraal Bureau voor nealogie de eerste druk bewerkte en van de mede aan het Centraal Bureau verbonden heer J. G. J. van Booma, die deze herziene tweede druk voor zijn rekening nam. Een voor de gebruiker gemakkelijk te begrijpen opzet is een eerste vereiste. Het feit, dat deze voor de tweede druk praktisch ongewijzigd kon worden gehandhaafd, is een compliment voor de heer Wijnaendts. De heer Van Booma is als voormalig adjunct-archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder in deze materie thuis. Door zijn goede persoonlijke contacten zijn vele aanvullingen verkregen. Een aantal niet aan de openbare archieven overgedragen doop-, trouwen begraafboeken, waarvan het bestaan onbekend was, werd te voorschijn gebracht bij speurtochten in kerkelijke archieven met het oog op het filmen van deze registers door het Centraal Bureau voor nealogie. Ook dit alles is verwerkt en zo zal het raadplegen van deze tweede druk van het Repertorium DTB voor menig geïnteresseerde verrassingen opleveren. C. C. van Valkenburg Voorzitter van de Stichting Centraal Bureau voor nealogie VII

6

7 WOORD VOORAF BIJ DE TWEEDE HERZIENE DRUK De eerste druk van het Repertorium DTB is sinds 1978 uitverkocht. Dit feit alleen al, zou voldoende reden zijn geweest een herdruk ter hand te nemen. Bovendien echter was de inhoud na tien jaren sterk verouderd. In de eerste plaats zijn namelijk juist in deze periode vele, niet meer bekende registers ontdekt. Zo werden bijvoorbeeld in slechts één jaar (1972) bij inspectie van de archieven van een beperkt aantal Hervormde gemeenten in één provincie (oningen) vijf in het geheel niet meer bekende oude DTB-registers aangetroffen, waarbij een doop-, trouw- en overlijdensregister van Slochteren, dat exact honderd jaar verder teruggaat dan het destijds oudst-bekende van die plaats. De toepassing van moderne reproductietechnieken op grote schaal, die met name in het laatste decennium ook bij de kopiëring van ter plaatse berustende DTB-registers zo'n grote vlucht heeft genomen, was een andere oorzaak van het snel verouderd raken van de eerste uitgave van het Repertorium DTB. Immers, uit de aard en opzet van het Repertorium (wegwijzer naar DTB-gegevens) volgt, dat originelen en kopieën zonder onderscheid vermeld worden, behalve dan dat originelen die in kerkelijke archieven ter plaatse berusten niet worden vermeld, indien daarvan in een overheidsarchiefbewaarplaats of in de collecties van het Centraal Bureau voor nealogie een kopie berust. Het Centraal Bureau voor nealogie kopieerde alleen al in de periode meer dan 1500 van dergelijke registers. Voor de bereidwillige medewerking, die het bureau bij de uitvoering van microfilmprojecten mocht en mag ondervinden van de beheerders van plaatselijke kerkelijke archieven en met name van de archivarissen van de bisdommen Haarlem en 's-hertogenbosch en van de archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk is het bestuur zeer erkentelijk. Hetzelfde geldt voor de archiefdiensten, die registers of klappers voor verfilming ter beschikking stellen. Moest in de eerste druk (blz. 199) worden opgemerkt, dat nog niet bekend was, welke registers in het Arsip Nasional van de republiek Indonesia te Jakarta bewaard gebleven waren, thans is door de medewerking van de algemene rijksarchivaris en vooral die van directie en staf van het Arsip Nasional zelfs reeds een groot aantal microfilmkopieën van de aldaar bewaarde registers bij het Centraal Bureau voor nealogie aanwezig. Men vindt deze uiteraard in het Repertorium vermeld, evenals die van de helaas gedeeltelijk vergane registers van Malakka, die het Centraal Bureau door schenking verkreeg. Ook de rijksarchieven, met name die in de provincies iesland, lderland, Noord-Holland en Utrecht, zijn op grote schaal overgegaan tot het vervaardigen van kopieën van ter plaatse berustende registers. IX

8 Hierdoor is het bezwaar van de moeilijke raadpleegbaarheid van deze categorie van DTB-registers opgeheven, terwijl bovendien schaduwarchieven" ontstaan, waarvan het belang reeds bij herhaling is gebleken, bijvoorbeeld na de ontvreemding van het oudste DTB-register van Stolwijk in 1968 uit het archief van de kerkeraad aldaar. Ook vuur en in nog sterkere mate vocht vormen een blijvende bedreiging voor het voortbestaan van registers in die gevallen, waar het beheer te wensen overlaat. Om al deze redenen is het dan ook te wensen, dat het verfilmingswerk krachtig voortgang vindt. Bij de samenstelling van deze tweede druk is dankbaar gebruik gemaakt van in recensies vermelde en van gebruikers ontvangen opmerkingen en aanvullingen. Uiteraard is de inhoud van de nieuw-verschenen provinciale overzichten van de DTB-collecties van Drenthe en Noord-Holland verwerkt, terwijl wij ook de concepten van nieuwe overzichten voor iesland en Limburg en voorzover gereed van Utrecht mochten raadplegen. Ook werd gebruik gemaakt van het inmiddels verschenen tweede deel van,,de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten", van de jaarverslagen van de verschillende archiefdiensten, nieuwe inventarissen, genealogische periodieken en publikaties van registers. Ter informatie werden de rijksarchieven in de provincies en de belangrijkste gemeentelijke en streekarchiefdiensten bezocht. Bij de archiefdienst van de Nederlandse Hervormde Kerk werden de dossiers geraadpleegd van de gemeenten gelegen in de provincies waarvan nog geen overzichten zijn gepubliceerd. De namen te vermelden van allen die ons behulpzaam zijn geweest is niet mogelijk. In het bijzonder komt echter een woord van welgemeende dank toe aan de collega's uit het archiefwezen. Zij waren steeds weer bereid vragen te beantwoorden en problemen tot een oplossing te brengen. Moge dit vernieuwde Repertorium zijn weg vinden en de onderzoeker goede diensten bewijzen. 's-avenhage, augustus J. G. J. VAN BOOMA X

9 ALGEMENE OPMERKINGEN Dit repertorium bevat een globaal overzicht van aanwezige registers of kopieën daarvan met een opgave van de archieven en andere instellingen, waar zij te raadplegen zijn. Een nauwkeurige beschrijving van de (originele) registers vindt men in de per provincie uitgegeven overzichten (zie de lijst daarvan, blz. 266). Kopieën in handschrift, als fotokopie of microfilm zijn niet als zodanig aangeduid: het gaat de onderzoeker erom waar en over welke jaren gegevens te vinden zijn. Registers berustende in particuliere archieven, zoals die van kerkelijke gemeenten en parochies, zijn niet vermeld wanneer een kopie ervan in een overheidsarchief of bij het Centraal Bureau voor nealogie ter inzage is. In de studiezalen van de meeste archiefdiensten zijn klappers (indices) op doop-, trouw- en begraafregisters ter beschikking. Deze zijn niet afzonderlijk vermeld, tenzij bijvoorbeeld een origineel register is verloren gegaan of in een andere archiefbewaarplaats berust. Wanneer in een registerreeks hiaten voorkomen zijn die als regel verwaarloosd als het een periode van minder dan vijf jaar betreft. In de eerste druk voorkomende verwijzingen naar gepubliceerde bronnen zijn in enkele gevallen nu weggelaten omdat bij inzage ervan het gebodene van te weinig belang bleek. Verklaring van in de vier kolommen van het repertorium gebruikte afkortingen, verwijzingen e.d. vindt men in het Glossarium (blz ) met een alfabetische index op alle afkortingen op de laatste bladzijde. XI

10 GENERAL REMARKS This repertory contains a concise survey of available registers or copies and their depositories. Detailed descriptions of the (original) registers are given in the provincial indexes (p. 266). Copies in manuscript, photostat or microfilm have not been marked as such: a genealogist wants to know in the first place which periods are covered by the books and where to find them. Registers in custody of ecclesiastical archives are not mentioned if a copy is available in the public archives or the Central Bureau for nealogy. In the reading rooms of most public archives alphabetical indexes on at least a part of the parish registers can be used. These indexes are only named in special cases, e.g. when the original records do not exist anymore. Gaps in the period covered by a serie of registers mostly have been neglected if no longer than five years. Some references to printed extracts, given in the first edition, have now been left out, their contents having been found of too little importance. The Glossary (p ) provides a key to words and abbreviations, etc., used in the four columns of the repertory. XII

11 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN Das vorliegende Repertorium enthält eine Globalübersicht der vorhandenen Kirchenbücher und ähnlichen Quellen unter Angabe derer Aufbewahrun gss teilen. Eine genaue Beschreibung jedes einzelnen Registers findet man in der für jede Provinz verfassten Bestandsübersicht (siehe S. 266). Die Originalregister und deren Kopien sind im Repertorium nicht unterschiedlich vermerkt, der Forscher möchte an erster Stelle ja nur wissen über welche Jahre Register existieren und wo er die einsehen könnte. Kirchenbücher die sich befinden in örtlich verwahrten Pfarrarchiven sind nur dann erwähnt, wenn keine Kopie in einem amtlichen Archiv oder beim Centraal Bureau voor nealogie vorliegt. Alphabetische Namensverzeichnisse, zumindest zu einem Teil der Kirchenbücher sind in den Studienräumen fast aller Archive vorhanden. Indexe aber findet man im Repertorium nur ausnahmsweise erwähnt und zwar in den Fällen, wo die Originalregister nicht im Bestand vorkommen, weil sie verloren sind oder in einem anderen Archiv verwahrt werden. Lücken in den Registerserien sind nicht berücksichtigt wenn sie eine Periode von weniger als fünf Jahren umfassen. In der ersten Auflage vorkommende Hinweise auf gedruckte Quellenaus züge sind in den Fällen wo es sich inzwischen herausgestellt hat, dass diese von geringer Bedeutung seien, diesmal ausgelassen. Das Glossar (S ) stellt die Erklärung und Ueberzetzung dar der in den vier Spalten des Repertoriums benutzten Abkürzungen und sonstigen Andeutungen. XIII

12

13 REPERTORIUM

14

15 Ter Aa - Aalten NEDERLAND THE NETHERLANDS DIE NIEDERLANDE Aa, Ter Loenen Aagtekerke ISearlekevke Aalbertsberg Btoemendaal Aalburg Aalsmeer Aalst Brakel Aalst Lienden Aalst. Waalre Aalsum Aalsum Aalten ut Ze D , va, ab; T , ra, ab; Q 1783-, L 1662, , , ra. zie Breukelen, Slootdijk. zie Loenersloot. D 1614-, T , L Domburg. O ra. Bloemendaal. ra; zie ook D ra, ob, rä (1807- zie GTMWB 1978, 207); T ra, ob; L 1634 ab, ra, ra, ob (T zie BL 1955, 52); zie Berlicum, Drunen, Oudheusden. T 1796-; ra. TO ra. D 1701-, T 1706-, O 1775-, h , ra. men: G ra; zie ook Mijdrecht, ok : D ra. T 1678, , 1770-, Bijl ra. T , O ra. D ra; T ob; , (1794) ra; L Tig; zie ook Poederoijen. D 1799-, T rkp; zie ook Drunen, Ammerzoden. zie Lienden. zie Indoornik. T , O ra. O , ra-, zie Waalre. D ra, ob, ra-, T , ra, ab, ra. T , O va. Aalzum. 01dehove 0 D ra, ga Zlltphen; T vcti qa Zutphen, ob; O ra, extr. cb; t ra, -1650, ob. men: zie Winterswijk. (vervolg zie bla. 2) 1

16 Aalten - Äartswoud Aalten (vervolg) Aalzum Oostcbngerad.ee l Aanstoot Aar, Ter Aardenburg Ze Aarlanderveen Alchen aan den Rijn Aarle-Rixtel Aartswoud Opmeer, wal: rk D rkp, ra, T rkpj o ra. T 1796-, O ra. D ra-, T ra, cb; L ra. zie Dokkum. zie Oostdongeradeel. oude naam voor Otterlo. D cb, ra, 1805 cb; T cb, index ra, , ra; O ob, , ra; ob; L hg, cb, hg. D ra, cb, 1755-, T ra, cb, 1755-, O , ra , 1652-, Bijl , O ra. T , O ra. D 1604-, T , 1660-, O 1670-, L ra, , 1792 cb. D 1687-, T ra, cb; L ra, cb; zie ook Waalse fiches cb. G 1745-, D 1773-', T Bijl (-1730 extr. zie NL 1918, 225), O 1781-, L Bijl ra. O 14de-begin 15de eeuw (in fundatiereg. Mariakerk Aardenburg) ba Brugge; zie Sluis, Sint-Laureins (B.), Sint-Margriete (B.), Middelburg (B.). T ra, cb; O cb. D ra, ga, cb-, T ra, cb, index ga; O ra; hg-, L cb. DT cb, ra, 1809-, O cb. T ra, ga; ra. TO ra. D , O , ra; zie ook Rixtel. D , 1675-, T 1679-, O ra. T 1651, , 1685-, O , 1716, , ra. D , , 1727-, T , O ra; L hg, ra. zie Hoogwoud, Lambertschaag. T , ra. 2

17 Abbega - Adolfsland Abbega Wymbri tserad.ee l Abbekerk D , 1721-, T , L 1648 Noorder-Koggen land. 85, ga, ra. men: zie Twisk. D 1759-, T , ga, ra. T , ga, ra. TO ga, ra. Abbenbroek Abcoude Absdale Hulst Abtsrecht- Delft Achlum anekeradeez Achterveld Leusden Achthoven Linsehoten, IJsselstein Aahtkarspelen Achttienhoven Maarssen Achttienhoven Nieuwkoop Acquoy ldermdlsen Ade Alkemade Adolfsland ut Ze Ut Ot ut zie Oosthem. O ra; zie Wymbri.tseradeel. D 1708-, T , , O ra; L hg. T 1782-, O ra. T , O ra. D ra, cb; T 1667-, O , 1752-, L ra. DTO ga Maastricht, T.I, cb (zie AGAU 1914, 93; 1919, 1); D 1689-, T va, cb. (div.) T ra, cb. rk.- D , T ga, ra, cb; zie ook Hulst, Hulsterambacht. T , O ga. TO ga. D , , ra; T ra, cb; L , ra. zie anekeradeel. Stoutenburg T ra. civs T 1606, 1608, 1613, 1637, 1660, 1662, 1667, 1687, , 1796-, O ra. zie Westbroek. T (in recht, arch.), Bijl , o , ra. T (1663) 1725-, Bijl , O ra TO ra. D ra; T 1689, (1693)-1808 ra, cb; Bijl ra. zie Rhenoy. T 1705-, O ra. zie Oud-Ade. oude naam voor Ooltgensplaat. 3

18 Adorp - Akkrum /[dorp Aduard Aegum Idaarderadeel Aengwirden Heerenveen Aerdenhout Bloemendaal Aerdt Eerwen en Aerdp Afferden Bruten Afferden Bergen Akendam Haarlem Akersloot Akkersdijk Delft Akkerwoude Dantumadeel Akkrum Utingeradeel D 1653-, T , 1692-, , L ra. O ra. Li D , ra-, T ra, cb (extr. zie uon 1977, 63), ra; O 1806-, L 1616, ra, ob, ra. men: zie Den Horn. D ra; T ra, cb; O 1769 ra, O ra. zie Idaard. zie Idaarderadeel. zie Tjalleberd. T , , 1660, 1665, 1670, , 1708, O ra; zie ook Ooststellingwerf, Weststellingwerf. zie Bloemendaal. zie Vogelenzang. zie Herwen. D 1715-, T ra. T ra. T cb; zie ook Druten. DTO ra; zie ook Druten. T ra. DT 1672-, O ra, ob; zie ook Kessel (D.). men: cxv: zie Schoten. D ga Alkmaar, ra; T hg, ga Alkmaar, ra; L hg. zie aft. DT zie Abcoude; D , 1670-, T , , , O ga Alkmaar, ra-, zie ook Heemskerk. T 1710-, o ga Alkmaar, va. TO ga Alkmaar, ra. T O ga-, zie ook Abts recht. TO ga. >D ra; T ra, cb; L ra. zie Dantumadeel. D 1700-, T 1772-, L va. men: T , L ra. (vervolg zie blz. 5) 4

19 Akkrum - Almelo Akkrum (vervolg) Akmarijp Vtingeradeel Albergen T vhherg en Alblasserdam Albrandswaard Poortugaal Alem llaasd.viel Alkemade Alkmaar Allingawler Wonseradeel Almelo Almeloveen evb: G extr. ra, DL ra. zie Utingeradeel. zie Terkaple. zie Utingeradeel DT rkp; zie Tubbergen. D hg, ra-, T ga Dordrecht, cb, 1693-, O 1762-, ra. zie Dordrecht. T , 1805-, Bijl , O ra. T , O ra. T ra-, zie ook Poortugaal«D ra; T ra, ra, eb, ra, 1796 cb; O ra; L ra, ra, cb. D ra, ra, cb, zie Driel, ra, cb, ra; T ra, cb, ra, zie Driel, rà, cb; O 1688 cb, ra, cb; zie ook Lith. T ra. zie Oude Wetering, De Kaag. T 1686-, O ra. T , O ra. D ga, cb; T , ga, extr. cb; Bijl ga, -1597, 1601 cb; O ga ( zie Wap 1905, 12); L ga, ch. rem: D 1650-, L (1633) ga. lut: D 1641-, TL ga. men: D 1692-, T 1668-, L ga. D 1658-, T 1660-, o , ga. zie recht. arch. ga. TO ga. ref men: zie Exmorra. zie Wonseradeel. D 1734-, T ra; O , ra, cb; L , 1704 ra, Illach; zie ook Wierden. DL 1699-, T , ra. DT ra; zie ook Tubbergen. G , T 1795-, O ra. oude naam voor Vriezenveen. 5

20 Almen - Amby Almen Gors sel Almkerk Woudrißhem Alphen Appeltem Alphen Alphen en Riet Altforst Appeltem Ambt Almelo Almelo Ambt delden Amby Maastricht Alphen aan den Rijn Li ref i ref! isr : men: isr : D ra; T ra, ob, 1707-, (extr. zie lre 1916, 153), ra. zie Zutphen. T ra, O , , 1803 ab, ra. D 1700-, T , ra, hg. zie Dussen-,. Waalwijk. T , O ra. TO ra. D hg Maashommel} T ra, eb; O ra ; L hg Maasbommel; zie ook Lith. D zie Lith, zie Oijen, ra; T '1712- zie oijen, ra; O zie Oijen, , ra; zie ook Moorthuizen. T ra. D ra; T ra, ob; O ra. D 1602-, T 1604-, O , , ra. T , 1783-, Bijl , O 1753, ra. DT ra, ga; O (extr. diak. rek.) ga, 1670, , hg, ra, ga; L , ra. D ra, ob; TO va. T 1669-, Bijl , O ra. TO ra, ga. D 1672-, T ra, va, ob; O ra; L hg ; zie ook Horssen. DT rkp, ra; O rkp; zie ook Appeltern. T , O ra. L 1813 ra. G , T O ra. (T extr. zie NL 1915, 251); zie Delden. T ra. L 1813 ra. T ra; zie ook Delden,. Hengelo. D , 1679-, T , , O ga, ra, ob. 6

21 Ameide - Ammerstol Ameide Ameland flmelisweerd Bunnik Amerongen Amersfoort Ut Ut Ut men: rem: wal: lut: ok : isr: Ammers-aveland Ammerstol alg: D 1633, eb, ra-, T , 1638, eb, ra, hg; O eb, ra; , L , ab, ra, eb. T 1795-, O ra. zie Ballum, Hollum, Nes. T 1777-, L djg; zie ook arch. dgg Amsterdam {ga aldaar). DT 1696-, O , ra. T ra, ab; O 1806, 1808, 1810 ra. T (in recht, arch.) ra. D ra; T ra, eb; O 1662-, L , , , ra. zie Wijk bij Duurstede. T ra, ga, eb (zie NL 1955, 186), 1796-, O ra. D , , ra (zie Nav 1912,.164), oh, ga; T ra, eb ( zie NL 1916, 66), , ga; O eb, , 1716-, ra; L (zie Publ. 1), ra, ga, eb. D ra. D (extr. ref anse namen) ab; zie ook Waalse fiches ab. D 1687-, T , O ra. (div.) D (in kerkrek.) ub Amsterdam, ab, ra; T ra, eb; O eb, ra. D 1659-, T , O ra. C 1749-, TO ra. T , 1647 ga, , ra, ga, 1671 ra ( , 1647, , 1671 zie JbCB 1973, 185; 1974, 159; 1979, 284), ra, ab; Bijl , O 1810 ra. oot-ammers. D ga, ra, eb; T ga, ra, hg, -1794, L eb. T , 1795-, O ga, ra, ga (zie OV 1967, 141), ga (zie OV 1967, 146), ga, ra. T 1696 ga, ra; TO zie Bergambacht, ga, ra. zie ook kopieën Krimpenerwaard ab. 7

22 Ammerzoden - Andel Ammerzoden D , ra-, T , ra, cb. DT ra-, zie ook 's-hertogeribosch, Berlicum, Driel. T 1796-, O ra. Ampsen Lochern Amstelveen Amstenrade Amsterdam Li zie Lochern, T ra. D 1704-, T 1683-, ra-, L ca hg. DT zie Abcoude; D ra; zie ook Buitenveldert, Nes aan de Amstel. T 1764-, O ra; zie ook Rietwijk. T , , O , ra; zie ook Rietwijk. DTO , ra, cb. (div.) DTO ga (O extr. zie Wap 1903, 93); zie ook Mil. wal: D 1615-, T ga (1797- zie Nav 1891, 37); Bijl cb; O ga, cb; 1600-, L 1587 ga-, zie ook Waalse fiches cb. rem: epr: lut: hev: evb: rk ok : grk: por: D 1633-, L 1628, ga. DTL 1607-, O 1667-, ga. D 1590-, T 1591-, O 1674-, L ga. DTL ga. DTO ca , L ra Ut; zie ook Zeist. (div.) G 1669-, D 1612-, T , O 1700-, L ga. (div.) D , ga, , cb; T , ga, cb; O ga, cb, , ga. DT 1655-, O 1688-, L ga (DT De Paeuw gedr. cb). D 1798-, T ga. G 1736-, C , ga; T cb, 1673-, ga; zie ook Ouderkerk aan de Amstel. isr: G 1740-, C 1683, , 1710-, T , ga; O zie Diemen, Muiderberg, erveen; zie ook Amersfoort, Vierlingsbeek. T ga, extr. cb; O ga. TO ga. Andel D 1655-, T , ra, Woudrïchem, hg; L , ra, hg. Aalburg zie Dussen. O ra. TO ra. 8

23 Den Andel - Apeldoorn Andel, Den Baflo Andelst Valburg Andijk Ane amsbergen Angeren Bemme l Anqerlo Anjum Oostdongeradeel Ankeveen 's-aveland Ankum Dalfsen Anloo Ansen Ruiner, Apel, Ter Vlagtwedde Apeldoorn Dr Dr DT 1728-, ra. lut: T ob; 0 ten. zie Indoornik. T ra ra; zie ook Zet- D , 1723-, T , O 1693-, L , ra. zie Wervershoof, zie ootebroek zie Wervershoof. zie Hardenberg, Heemse. D ra; T ra, ob-, , 1806-, L ra (DT zie NL 1911, 291). zie Huissen (vicarie). T 1796-, O ra. D ra, ob; T hg, 1772 ra, ob; o ra-, L 1639 hg, ob. zie Doesburg, Lathum. T ra. D ra-,.t ra, ob; L ra. zie Oostdongeradeel. DT ra (D zie Wap 1915, 513; T zie Wap 1916, 19); O ra (1742- zie Wap 1916, 67); L hg. zie Weesp. DT ra. T , , Bijl , ra. zie Zwolle. D ra; T ra, ob; O cb, ra; L ra, eb. O ra. zie Ruinen, O zie Ruinen. D , ra, ab; T ra, eb; , 1711, 1714, ra, eb; L 1679, , ra, cb (T , L zie uon 1973/ 74, 31). D ra, ga, extr. cb, zie Loenen; T ra, ga, cb; ra, 9

24 Apeldoorn - Acch Apeldoorn (vervolg) Appelscha Oosts te l lingwerf Appeltern Appingedam Arcen Li Ar een en Velden Arkel Arnemuiden Arnhem Arum Wonseradeel Asch Buren Ze ga, extr. eb; L ga. zie Eerbeek, Vaassen, Duistervoorde. T ga. zie Oosterwolde. zie Ooststellingwerf. D ra-, T eb, , 1810-, O ra; L hg; zie ook Altforst. DTO eb, ra; zie ook Oijen. T , O ra. D 1625-, T ra; O ra, eb; L 1661 ga, ra, eb, DO 1751-, T ra; L , ra, eb. isr: c ra. O ra. D 1613-, T zie ook Velden. Civ; Civ: wal: lut: ra, ga Venlo; D 1633-, T ra; L ca. 90, hg. T ra; O zie weesk. Gorinchem, ra; zie ook Gorinchera. TO ra; zie ook Gorinchem. D extr. nl, , ra (-1625 zie Wap 1910, 452); T ra (ca ca zie GN 1975, 128; zie Wap 1910, 452); O 1759-, L , ra (zie ook GN 1973, 37); zie ook Mil. T 1645-, O ra, eb. D ga; T , ga, eb; O , ga; L eb, , ga; zie ook Mil. D ga, eb; T ga, eb; O cb, L ga, eb; zie ook Waalse fiches eb. D ga, index eb; T ga. (div.) D zie 1 s-avenhage, zie Vianen, ga, eb; T ga, cb; O ga. T ga, ra; O , ga. D ra; T zie Wonseradeel. cb; L ra. D 1760-, T ra, eb; O ra; L hg, , 1796 eb. O ra; zie Buren. 10

25 Asperen - Avereest ^speren Asschat Leusden Asselt Swalmen Assen Assendelft Zaanstad Asten ut Li Dr Augsbuurt Ko l Itme viand en iheiao-jiruis land Augustinusga Aehtkarspeten Autrichepolder Sas van nt Auvergnepolder Halsteren Ze Avenhorn Wester-Koggenland Avereest civ: D hg, ra, eb; T eb (zie OV 1968, 149), ra, eb; O eb; L hg, ra, eb. zie Rhenoy. T ra, eb; Bijl. 1755, ra. T ra (zie Publ. 2). D 1617-, T , 1761, O ra. DL ra; T ra, eb; O ra, eb; zie ook Mil. isr: C zie oningen, Coevorden. o ra; zie ook Rolde. D , ra, eb; T , ra, eb; ra; L eb, ra, ra, ga Amsterdam, eb, lut: zie Beverwijk. D ra, -1753, , eb; T 1666-, O ra, eb. T , 1792-, Bijl. 1650, 1761, 1782, , O ra. T , O ra, D ra, ga, eb, 1716-, T , O 1668, , L ra, ga, eb. D 1636-, T ra; ra, eb, ra; O ra, eb, ra. T , Bijl , O ra. D , 1772-, T , , L ra.; zie ook Kollumerzwaag. zie Kollumerland. DT 1772-, L ra. zie Achtkarspelen. zie Westdorpe. zie Zuiddorpe. Halsteren. D ga, ra. T , 1782-, L zie De Goorn. zie Hoorn. DL 1757-, T ra. T , O ra; zie ook Ommen, Den Ham. 11

26 Averio - Azelo Averio Diepenveen Avezaath Buren, Tie i Axel Axwijk Zeevang Azelo Ambt-Delden Ze men: zie Deventer, Wesepe. zie Deventer. D ra; T ra, cb, ra, eb; O , , 1800-, L ra; zie ook Kapel- en Kerk-Avezaath. zie Varik, Tiel. T 1796-, O ra. D 1603-, T , ga, ra, eb; o ga, ra, ga, ra, eb-, L eb, ga, ra, ga. D , ga, ra, ga, ra, cb; T ra; zie ook Hulst. T 1736, ra, ga, eb. zie Middelie. zie Middelie. zie Edam zie Edam TO 1721, , 1750, , , zie Edam. zie Delden. 12

27 Baak - Baarsdorp Baak Steenderen Baambrugge Abcoude Baan, De Purmerend Baard Baarderadeel Baar derade et Baardwijk Waalwijk Baarland Borsele Baarle-Nassau Baarlo Maasbree Baarlo IJsselham Baarlo Zwartsluis Baarn Ut Ze Li OV Ut zíe: hev: men: Baarsdorp Wester-Koggenland. zie Steenderen. DT 1717-, o ra. D ra; T ra, eb; 1723-, L ra. Abcoude. Purmerend, Edam. D 1802-, T ra. zie Winsum. G 1741-, L ra. T , O ra. D ra, ga, eb (zie Publ. 3),- T ra, ga, cb (zie BL 1964, 224; 1974, 99), , ga, , ra, eb ( zie GTMWB 1977, 53 en 114); o ra, ga, cb (zie GTMWB 1978, 9); L ( zie Tax 1933, 152) ga, eb, 1698, ra, ga, cb. D 1692-, T 1691-, O , ra; zie ook Drunen, Nieuwkuyk, Waalwijk. T ra, eb (zie Publ. 4); O ra, ga (1810 zie GTMWB 1978, 56). TO ra, ga (zie GTMWB 1979, 47). D 1618-, T , ra, cb. O ra, cb. D , T , O C ra. DT 1616-, O 1617 ra; zie ook Baarle- Hertog (B.). T 1712-, Bijl O ra. D , 1705, 1710-, T 1629-, O ra, ga Venlo. zie Blokzijl, Vollenhove. zie Vollenhove. zie Zwartsluis. D ra, ab; T ra, eb; O ra; L ra, eb. DT ra, ra; O ra, ra; L ra. zie Berkhout, zie Hoorn 13

Gothen. Culemborg. Cothen - Cuijk

Gothen. Culemborg. Cothen - Cuijk Cothen - Cuijk Gothen Coudorpe Borsele Cromvoirt Vught Culemborg Cuijk Ut Ze D 1641-, T 1641-1788 ra, eb, 1790- ra-, L 1641..1788, 1790- ra, eb. zie Werkhoven, Wijk bij Duurstede, T 1787-94, 1799-1807

Nadere informatie

Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract

Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract Nr. Gemeentenummer Aanschrijf-/gemeentenaam Plaats Toewijzing Rechtspersoon Kerkelijk deel incassantenid 1 Protestantse gemeente Exloërmond te Tweede

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Kaart van 1 september 2003 behorende bij Besluit geluidhinder spoorwegen.

Kaart van 1 september 2003 behorende bij Besluit geluidhinder spoorwegen. bijlage bij Besluit wijziging zonekaart bedoeld in artikel 106a Wet geluidhinder en artikel 3, eerste lid, Besluit geluidhinder spoorwegen. Kaart van 1 september 2003 behorende bij Besluit geluidhinder

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl Najaar 2015 WOONINSPIRATIE Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN STEEN & STAAL Steen & staal, aangevuld met grof hout, zorgen voor een industriële

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 oktober 2015

Planningsoverzicht per 1 oktober 2015 Planningsoverzicht per 1 oktober 2015 Planning van aanbieden van de slimme meter tot 2020 Noord-Brabant BREDA 4822 Enexis 2015 Kwartaal 1 76,9% Noord-Brabant BREDA 4823 Enexis 2015 Kwartaal 1 46,6% Noord-Brabant

Nadere informatie

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking 16-11-2015 1 Bijlage 2 Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking Locatie Oplevering Almelo CS (2e fase) 98 Q2 2013 Almelo (fase 3) 264 Q4 2013 Almere Muziekwijk

Nadere informatie

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009 Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 29 mei 2009 HOOFDSTUK 3 GROENE RUIMTE Titel 3.1 Rijksbufferzones Kaart 1a : rijksbufferzone mstelland - Vechtstreek Kaart 1b : rijksbufferzone

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Perceel nummer Naam perceel Vervoerder (obv alfabet) 1 Alkmaar - Heiloo Connexxion Taxi Services Personen- en Zorgvervoer Nederland BV Witte Kruis

Perceel nummer Naam perceel Vervoerder (obv alfabet) 1 Alkmaar - Heiloo Connexxion Taxi Services Personen- en Zorgvervoer Nederland BV Witte Kruis Perceel nummer Naam perceel Vervoerder (obv alfabet) 1 Alkmaar - Heiloo 2 Almelo 3 Almere Adi-Taxi BV 4 Alphen a/d Rijn - Nieuwkoop Van der Laan B.V. 5 Ameland - Schiermonnikoog Taxicentrale Waaksma 6

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Managementassistente Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse

Nadere informatie

de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Editie Bronnen, deel 2

de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Editie Bronnen, deel 2 de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Editie Bronnen, deel 2 25 november 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 Andere edities 1 Ook voor uw e-reader! 1 Creative Commons

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

Het stempel werd opgeleverd op 1 november 1969 en verstrekt op 18 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Het stempel werd opgeleverd op 1 november 1969 en verstrekt op 18 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel. BOEKELO Provincie Overijssel BOEKELO 1 CBPL 0030 Het stempel werd opgeleverd op 23 juli 1969 en verstrekt op 4 augustus 1969 ter vervanging van het Het stempel werd vernietigd op 13 april 1978. Gebruiksperiode

Nadere informatie

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011 Gemeente Naam loket Score 2011 1 Heemstede Loket Heemstede 93 61 51 2 Sint-Michielsgestel Zorgloket WegWijs 89 62-3 Rotterdam Vraagwijzer Loket 88

Nadere informatie

Uitslag(Menzis(Singelloop(2014(4(Netto4tijd(5(mijl Positie Startnummer Naam Woonplaats Netto4tijd 1 142 Nicholas(Togom Kenia 22:59 2 3 Julius(Koech Voorthuizen 23:31 3 21 Richard(Murray Durbanville 23:39

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h en 120 km/h A1 in beide richtingen Knooppunt Watergraafsmeer - Soest (10) A1 in beide richtingen Soest (10) - Eembrugge (11) A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen Eembrugge

Nadere informatie

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h en 120 km/h A1 in beide richtingen Knooppunt Watergraafsmeer - Soest (10) A1 in beide richtingen Soest (10) - Eembrugge (11) A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen Eembrugge

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

Standerdmolen 10, 3995 AA Houten 18-12-2009 18-12-2009 Markt 22, 3961 BC Wijk Bij Duurstede 21-12-2009 21-12-2009

Standerdmolen 10, 3995 AA Houten 18-12-2009 18-12-2009 Markt 22, 3961 BC Wijk Bij Duurstede 21-12-2009 21-12-2009 plaats van vaccinatie naam priklocatie adres priklocatie Heythuysen Cultureel Centrum "de Zaal" Datum 1e prikdag Datum laatste prikdag St Antoniusstraat 2, 6093 GA, Heythuysen 22-12-2009 22-12-2009 Weert

Nadere informatie

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente REFERENTIELIJST GEMEENTEN per PROVINCIE DRENTHE Assen Coevorden Meppel De Wolden Westerveld Medewerkers Kabinet FLEVOLAND Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Dronten Lelystad Noordoostpolder Provincie

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u.

De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u. Geldig vanaf 10 december 2006 De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u. Meer weten? www.ns.nl! Inleiding Op zondag 10 december is het zover, dan gaat de nieuwe dienstregeling in. Anders dan in

Nadere informatie

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Nummer archiefinventaris: 4.LOWH Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming Datum ruiming Jaar Maand Plaats Objectomschrijving 1 Objectomschrijving 2 Objectomschrijving 3 Planten Moederplanten Stekjes Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) 1/01/11 2011 januari Gouda Hollands

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract

Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract Nr. Gemeentenummer Aanschrijf-/gemeentenaam Adres: Straat+huisnummer Postcode Plaats voorloop Aanhef Toewijzing Rechtspersoon IncassantenID 1 1910 Protestantse

Nadere informatie

Droomkavels in een Prachtige Villawijk

Droomkavels in een Prachtige Villawijk N200 A10 N201 A6 ANENBURG AMSTERDAM ALMERE DIEMEN BADHOEVEDORP A10 DUIVENDRECHT A1 MUIDEN MUIDERBERG Schiphol AMSTERDAM- ZUIDOOST OUDERKERK AAN DE AMSTEL WEESP NAARDEN HUIZEN 7 N305 AMSTELVEEN N236 ABCOUDE

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN Aan: Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 10 november 2015 Geachte leden van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Beginjaar, eventueel: overige verzorgde plaatsen

Beginjaar, eventueel: overige verzorgde plaatsen Lijst van gasfabrieken in Nederland Plaats van vestiging Beginjaar, eventueel: overige verzorgde plaatsen Aalten 1907 Akkrum 1909 Alblasserdam 1904 Alkmaar 1853 Almelo 1881 Stad Almelo, Ambt Almelo Alphen

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85

Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85 Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85 7,85 Albrandswaard 14,00 14,00 Alkmaar 8,35 8,35 Almelo

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

KIES VOOR HART EN SPORT... DATA KIES PROJECTEN KIES VOOR. Data twaalf jaar Kies voor Hart en Sport HART EN SPORT

KIES VOOR HART EN SPORT... DATA KIES PROJECTEN KIES VOOR. Data twaalf jaar Kies voor Hart en Sport HART EN SPORT KIES VOOR HART EN SPORT... Data twaalf jaar Kies voor Hart en Sport DATA KIES PROJECTEN KIES VOOR HART EN SPORT KIES VOOR HART EN SPORT Sport en bewegen is leuk en nog gezond ook! Dat is het motto van

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 MKB Nederland Postbus 93002 2509 AA Den Haag november 2013 Voorwoord Groningen, september 2013 In dit rapport presenteren we u het in 2012 en 2013 gehouden

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Uitslag 07-08-2011 Perpignan (Int.)

Uitslag 07-08-2011 Perpignan (Int.) Lossing: 07:45:00 Wind: ZW 2-4 Aantal duiven: 1151 Aantal deelnemers: 153 1 33 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 1206.9044 5 5 1062,538 9-1005451 06:01:53 1198,062 500,0 2 6 H.B. Wegh Lochem 0751.0634 24 6 1075,549

Nadere informatie

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Hoe is SIR-55 ontstaan?

Hoe is SIR-55 ontstaan? WELKOM Hoe is SIR-55 ontstaan? Stichting Initiatieven Realisatie 55 + Woningbouw BELANGENBEHARTIGER VOOR 55+-ERS VAN OORSPRONG VANUIT WONINGEN, MAAR STEEDS MEER DAN DAT SIR-55 SIR-55: landelijke consumentenorganisatie

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten Newtel Essence

Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten Newtel Essence Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten Newtel Essence In opdracht van Newtel Essence, spraak- en dataspecialist, zijn er 100 van de 476 Nederlandse gemeenten getoetst op communicatiedienstverlening.

Nadere informatie

Hoogvliet Aalsmeerderweg. PLUS Eskerplein. Poiesz Balk Plus Oranje Nassaustraat. Plus Bilthoven Gert Smit. JUMBO HILKENS Plus Robert Wallerbosch

Hoogvliet Aalsmeerderweg. PLUS Eskerplein. Poiesz Balk Plus Oranje Nassaustraat. Plus Bilthoven Gert Smit. JUMBO HILKENS Plus Robert Wallerbosch Hoogvliet Aalsmeerderweg Plus Koot PLUS Eskerplein Hoogvliet Baronie COOP KINGSALMARKT B.V. Plus Nico de Witt Coop Baarlo Poiesz Bakkeveen Poiesz Balk Plus Oranje Nassaustraat Hoogvliet Berkel en Rodenrijs

Nadere informatie

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013 Aa en Hunze 2076 163 Aalburg 977 56 Aalsmeer 3059 163 Aalten 2344 132 Achtkarspelen 3637 273 Alblasserdam 2796 231 Albrandswaard 2625 126 Alkmaar 14445 1120 Almelo 11829 1018 Almere 21809 2088 Alphen aan

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 294,470-28.4 Oost Gelre 3377668 2,425,000 952,668-28.2 Schinnen

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Voorkom! Jaarverslag 2012. Postbus 91 3990 DB Houten. stichting@voorkom.nl www.voorkom.nl

Jaarverslag. Stichting Voorkom! Jaarverslag 2012. Postbus 91 3990 DB Houten. stichting@voorkom.nl www.voorkom.nl Jaarverslag Stichting Voorkom! Jaarverslag 212 Postbus 91 399 DB Houten T (3) 63 73 144 F (3) 63 4 76 stichting@voorkom.nl www.voorkom.nl Postbank 16.9.147 Rabobank 32.98.23.299 Jaarverslag 212 Stichting

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Migratiesaldo-nul in de Nationale landschappen

Migratiesaldo-nul in de Nationale landschappen Migratiesaldo-nul in de Nationale landschappen In opdracht van Milieudefensie Johan van Iersel Annet Bogaerts maart 2009 Rapportnummer: 10200 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS

AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS Postcode Provincie Gemeente Plaats Wijk Aantal 3841 Gelderland Harderwijk Harderwijk Centrum/Friese Gracht/Zeebuurt 2.563 3842 Gelderland Harderwijk Harderwijk

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13.

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13. Voorschot 2010 in 2010 2010 2.010 Gemcode Gemcodel 0003 Appingedam 19.210 0005 Bedum 7.023 0007 Bellingwedde 11.533 1663 De Marne 14.325 0010 Delfzijl 46.490 1651 Eemsmond 22.962 0014 Groningen 528.377

Nadere informatie

Inventaris van de Collectie Pim Fortuyn, 2002-2005

Inventaris van de Collectie Pim Fortuyn, 2002-2005 Meertens Instituut, Amsterdam Inventaris van de Collectie Pim Fortuyn, 2002-2005 INHOUD 1. Algemeen 2. Gedeponeerde (rouw-)uitingen bij de herdenkingsplaatsen in Rotterdam 3. Gedeponeerde (rouw-)uitingen

Nadere informatie

Omgevingscan timemanagement

Omgevingscan timemanagement Omgevingscan timemanagement Uw naam: Functie: voorbeeldrt werkvoorbereiders INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... Inleiding... Eerste indruk... Vergaderingen... Cultuur... Werkomgeving... Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas RNB

Gebiedsindeling Gas RNB Gebiedsindeling Gas RNB Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Van vijfendertig naar acht

Van vijfendertig naar acht Van vijfendertig naar acht Een overzicht van de burgerlijke gemeenten in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal vanaf 1810 Sinds 1995 is het Regionaal Archief Nijmegen werkzaam aan de inventarisatie

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden

Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden Gemeente A B C G H k L 's-gravenhage Capelle aan den IJssel Haaksbergen Laarbeek Aa en Hunze Castricum Haaren Landerd Aalburg Cranendonck Haarlem Landgraaf

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015. Datum: 25 februari 2016 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015. Datum: 25 februari 2016 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 Datum: 25 februari 2016 Bijlage(n): 1 Aa en Hunze 0,0% Aalburg 0,3% Aalsmeer 2,4% Aalten 1,0% Achtkarspelen

Nadere informatie

dag datum loop 03-03-13 Twiskemolenloop

dag datum loop 03-03-13 Twiskemolenloop dag datum loop 03-02-13 Twiskemolenloop 09-02-13 Februariloop Bennekom 39e 09-02-13 Orthense Halve Mararthon 10-02-13 36e Groet Uit Schoorl Run 16-02-13 25e Acht van Langezwaag 17-02-13 PK Sport Bosdijkloop

Nadere informatie

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO)

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Schoolnaam Plaats Score VMBO 1 1. Jc Pleysierschool Afd. Westerbeek College 's-gravenhage 77.9 2. Beatrix College Tilburg 77.6 2.

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Pakket 8.500,- 10.500,- 675,- 2.100,- 16.750,- 19.750,- 1.225,- 3.850,- 825,- 1.250,- 4.775,- 2.600,- 5.450,- 575,- 850,- 3.250,- 1.800,- 3.

Pakket 8.500,- 10.500,- 675,- 2.100,- 16.750,- 19.750,- 1.225,- 3.850,- 825,- 1.250,- 4.775,- 2.600,- 5.450,- 575,- 850,- 3.250,- 1.800,- 3. G a r a g e + Gips Gips + + + Alphen 16.750, 19.750, 1.225, 3.850, 825, 1.250, 4.775, 2.600, 5.450, 2.325, 2.800, 6.700, 8.500, 10.500, 675, 2.100, 575, 850, 3.250, 1.800, 3.675, 1.600, 1.925, 4.550, Best

Nadere informatie