REPERTORIUM DTB GLOBAAL OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS E.D. VAN VOOR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REPERTORIUM DTB GLOBAAL OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS E.D. VAN VOOR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND"

Transcriptie

1 REPERTORIUM DTB GLOBAAL OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS E.D. VAN VOOR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND CONCISE REPERTORY OF DUTCH PARISH REGISTERS, ETC. GLOBALUBERSICHT DER NIEDERLÄNDISCHEN KIRCHEÜCHER U.A. door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT TWEEDE DRUK herzien en bijgewerkt door J. G. J. VAN BOOMA 'S-GRAVEAGE 1980

2 ISBN , 1980, 1998 Centraal Bureau voor nealogie, Den Haag Centraal Bureau voor nealogie, Prins Willem-Alexanderhof 22, 2595 BE Den Haag, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag. Internet Centrum voor familiegeschiedenis waar behalve de eigen collecties ook die van het Koninklijk Nederlandsch nootschap voor slacht- en Wapenkunde in beheer zijn, alsmede genealogische verzamelingen van het Rijk. Tel (genealogische en heraldische inlichtingen), (boekbestellingen), (persoonskaarten), (algemeen). afische productie: Krips, Meppel Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever. No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the author and the publishers.

3 IOUD CONTENTS IALTSÜBERSICHT Ten geleide VII Woord vooraf bij de tweede druk IX Algemene opmerkingen XI neral Remarks XII Allgemeine Bemerkungen XIII Repertorium Nederland The Netherlands Die Niederlande... 1 Buitenland Abroad Ausland 245 ensplaatsen Border towns enzörter Militairen The Military Das Militär 257 Lijst van geraadpleegde literatuur List of consulted literature Liste der benutzten Literatur 263 Glossarium Glossary Glossar 275 Index op afkortingen Index of abbreviations - Index der Abkürzungen 285 V

4

5 TEN GELEIDE Het Repertorium op de doop-, trouw- en begraafregisters is van groot belang voor allen die zich met familie-onderzoek bezighouden. Ook lokaalhistorici en demografen maken er graag gebruik van. Een dergelijk repertorium is overigens geen boek dat men ter hand neemt om het van A tot Z te lezen. Ook het samenstellen is een niet steeds boeiend werk. Temeer mogen wij dus erkentelijk zijn voor de gestage arbeid van de heer W. Wijnaendts van Resandt, die als directeur van bet Centraal Bureau voor nealogie de eerste druk bewerkte en van de mede aan het Centraal Bureau verbonden heer J. G. J. van Booma, die deze herziene tweede druk voor zijn rekening nam. Een voor de gebruiker gemakkelijk te begrijpen opzet is een eerste vereiste. Het feit, dat deze voor de tweede druk praktisch ongewijzigd kon worden gehandhaafd, is een compliment voor de heer Wijnaendts. De heer Van Booma is als voormalig adjunct-archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder in deze materie thuis. Door zijn goede persoonlijke contacten zijn vele aanvullingen verkregen. Een aantal niet aan de openbare archieven overgedragen doop-, trouwen begraafboeken, waarvan het bestaan onbekend was, werd te voorschijn gebracht bij speurtochten in kerkelijke archieven met het oog op het filmen van deze registers door het Centraal Bureau voor nealogie. Ook dit alles is verwerkt en zo zal het raadplegen van deze tweede druk van het Repertorium DTB voor menig geïnteresseerde verrassingen opleveren. C. C. van Valkenburg Voorzitter van de Stichting Centraal Bureau voor nealogie VII

6

7 WOORD VOORAF BIJ DE TWEEDE HERZIENE DRUK De eerste druk van het Repertorium DTB is sinds 1978 uitverkocht. Dit feit alleen al, zou voldoende reden zijn geweest een herdruk ter hand te nemen. Bovendien echter was de inhoud na tien jaren sterk verouderd. In de eerste plaats zijn namelijk juist in deze periode vele, niet meer bekende registers ontdekt. Zo werden bijvoorbeeld in slechts één jaar (1972) bij inspectie van de archieven van een beperkt aantal Hervormde gemeenten in één provincie (oningen) vijf in het geheel niet meer bekende oude DTB-registers aangetroffen, waarbij een doop-, trouw- en overlijdensregister van Slochteren, dat exact honderd jaar verder teruggaat dan het destijds oudst-bekende van die plaats. De toepassing van moderne reproductietechnieken op grote schaal, die met name in het laatste decennium ook bij de kopiëring van ter plaatse berustende DTB-registers zo'n grote vlucht heeft genomen, was een andere oorzaak van het snel verouderd raken van de eerste uitgave van het Repertorium DTB. Immers, uit de aard en opzet van het Repertorium (wegwijzer naar DTB-gegevens) volgt, dat originelen en kopieën zonder onderscheid vermeld worden, behalve dan dat originelen die in kerkelijke archieven ter plaatse berusten niet worden vermeld, indien daarvan in een overheidsarchiefbewaarplaats of in de collecties van het Centraal Bureau voor nealogie een kopie berust. Het Centraal Bureau voor nealogie kopieerde alleen al in de periode meer dan 1500 van dergelijke registers. Voor de bereidwillige medewerking, die het bureau bij de uitvoering van microfilmprojecten mocht en mag ondervinden van de beheerders van plaatselijke kerkelijke archieven en met name van de archivarissen van de bisdommen Haarlem en 's-hertogenbosch en van de archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk is het bestuur zeer erkentelijk. Hetzelfde geldt voor de archiefdiensten, die registers of klappers voor verfilming ter beschikking stellen. Moest in de eerste druk (blz. 199) worden opgemerkt, dat nog niet bekend was, welke registers in het Arsip Nasional van de republiek Indonesia te Jakarta bewaard gebleven waren, thans is door de medewerking van de algemene rijksarchivaris en vooral die van directie en staf van het Arsip Nasional zelfs reeds een groot aantal microfilmkopieën van de aldaar bewaarde registers bij het Centraal Bureau voor nealogie aanwezig. Men vindt deze uiteraard in het Repertorium vermeld, evenals die van de helaas gedeeltelijk vergane registers van Malakka, die het Centraal Bureau door schenking verkreeg. Ook de rijksarchieven, met name die in de provincies iesland, lderland, Noord-Holland en Utrecht, zijn op grote schaal overgegaan tot het vervaardigen van kopieën van ter plaatse berustende registers. IX

8 Hierdoor is het bezwaar van de moeilijke raadpleegbaarheid van deze categorie van DTB-registers opgeheven, terwijl bovendien schaduwarchieven" ontstaan, waarvan het belang reeds bij herhaling is gebleken, bijvoorbeeld na de ontvreemding van het oudste DTB-register van Stolwijk in 1968 uit het archief van de kerkeraad aldaar. Ook vuur en in nog sterkere mate vocht vormen een blijvende bedreiging voor het voortbestaan van registers in die gevallen, waar het beheer te wensen overlaat. Om al deze redenen is het dan ook te wensen, dat het verfilmingswerk krachtig voortgang vindt. Bij de samenstelling van deze tweede druk is dankbaar gebruik gemaakt van in recensies vermelde en van gebruikers ontvangen opmerkingen en aanvullingen. Uiteraard is de inhoud van de nieuw-verschenen provinciale overzichten van de DTB-collecties van Drenthe en Noord-Holland verwerkt, terwijl wij ook de concepten van nieuwe overzichten voor iesland en Limburg en voorzover gereed van Utrecht mochten raadplegen. Ook werd gebruik gemaakt van het inmiddels verschenen tweede deel van,,de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten", van de jaarverslagen van de verschillende archiefdiensten, nieuwe inventarissen, genealogische periodieken en publikaties van registers. Ter informatie werden de rijksarchieven in de provincies en de belangrijkste gemeentelijke en streekarchiefdiensten bezocht. Bij de archiefdienst van de Nederlandse Hervormde Kerk werden de dossiers geraadpleegd van de gemeenten gelegen in de provincies waarvan nog geen overzichten zijn gepubliceerd. De namen te vermelden van allen die ons behulpzaam zijn geweest is niet mogelijk. In het bijzonder komt echter een woord van welgemeende dank toe aan de collega's uit het archiefwezen. Zij waren steeds weer bereid vragen te beantwoorden en problemen tot een oplossing te brengen. Moge dit vernieuwde Repertorium zijn weg vinden en de onderzoeker goede diensten bewijzen. 's-avenhage, augustus J. G. J. VAN BOOMA X

9 ALGEMENE OPMERKINGEN Dit repertorium bevat een globaal overzicht van aanwezige registers of kopieën daarvan met een opgave van de archieven en andere instellingen, waar zij te raadplegen zijn. Een nauwkeurige beschrijving van de (originele) registers vindt men in de per provincie uitgegeven overzichten (zie de lijst daarvan, blz. 266). Kopieën in handschrift, als fotokopie of microfilm zijn niet als zodanig aangeduid: het gaat de onderzoeker erom waar en over welke jaren gegevens te vinden zijn. Registers berustende in particuliere archieven, zoals die van kerkelijke gemeenten en parochies, zijn niet vermeld wanneer een kopie ervan in een overheidsarchief of bij het Centraal Bureau voor nealogie ter inzage is. In de studiezalen van de meeste archiefdiensten zijn klappers (indices) op doop-, trouw- en begraafregisters ter beschikking. Deze zijn niet afzonderlijk vermeld, tenzij bijvoorbeeld een origineel register is verloren gegaan of in een andere archiefbewaarplaats berust. Wanneer in een registerreeks hiaten voorkomen zijn die als regel verwaarloosd als het een periode van minder dan vijf jaar betreft. In de eerste druk voorkomende verwijzingen naar gepubliceerde bronnen zijn in enkele gevallen nu weggelaten omdat bij inzage ervan het gebodene van te weinig belang bleek. Verklaring van in de vier kolommen van het repertorium gebruikte afkortingen, verwijzingen e.d. vindt men in het Glossarium (blz ) met een alfabetische index op alle afkortingen op de laatste bladzijde. XI

10 GENERAL REMARKS This repertory contains a concise survey of available registers or copies and their depositories. Detailed descriptions of the (original) registers are given in the provincial indexes (p. 266). Copies in manuscript, photostat or microfilm have not been marked as such: a genealogist wants to know in the first place which periods are covered by the books and where to find them. Registers in custody of ecclesiastical archives are not mentioned if a copy is available in the public archives or the Central Bureau for nealogy. In the reading rooms of most public archives alphabetical indexes on at least a part of the parish registers can be used. These indexes are only named in special cases, e.g. when the original records do not exist anymore. Gaps in the period covered by a serie of registers mostly have been neglected if no longer than five years. Some references to printed extracts, given in the first edition, have now been left out, their contents having been found of too little importance. The Glossary (p ) provides a key to words and abbreviations, etc., used in the four columns of the repertory. XII

11 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN Das vorliegende Repertorium enthält eine Globalübersicht der vorhandenen Kirchenbücher und ähnlichen Quellen unter Angabe derer Aufbewahrun gss teilen. Eine genaue Beschreibung jedes einzelnen Registers findet man in der für jede Provinz verfassten Bestandsübersicht (siehe S. 266). Die Originalregister und deren Kopien sind im Repertorium nicht unterschiedlich vermerkt, der Forscher möchte an erster Stelle ja nur wissen über welche Jahre Register existieren und wo er die einsehen könnte. Kirchenbücher die sich befinden in örtlich verwahrten Pfarrarchiven sind nur dann erwähnt, wenn keine Kopie in einem amtlichen Archiv oder beim Centraal Bureau voor nealogie vorliegt. Alphabetische Namensverzeichnisse, zumindest zu einem Teil der Kirchenbücher sind in den Studienräumen fast aller Archive vorhanden. Indexe aber findet man im Repertorium nur ausnahmsweise erwähnt und zwar in den Fällen, wo die Originalregister nicht im Bestand vorkommen, weil sie verloren sind oder in einem anderen Archiv verwahrt werden. Lücken in den Registerserien sind nicht berücksichtigt wenn sie eine Periode von weniger als fünf Jahren umfassen. In der ersten Auflage vorkommende Hinweise auf gedruckte Quellenaus züge sind in den Fällen wo es sich inzwischen herausgestellt hat, dass diese von geringer Bedeutung seien, diesmal ausgelassen. Das Glossar (S ) stellt die Erklärung und Ueberzetzung dar der in den vier Spalten des Repertoriums benutzten Abkürzungen und sonstigen Andeutungen. XIII

12

13 REPERTORIUM

14

15 Ter Aa - Aalten NEDERLAND THE NETHERLANDS DIE NIEDERLANDE Aa, Ter Loenen Aagtekerke ISearlekevke Aalbertsberg Btoemendaal Aalburg Aalsmeer Aalst Brakel Aalst Lienden Aalst. Waalre Aalsum Aalsum Aalten ut Ze D , va, ab; T , ra, ab; Q 1783-, L 1662, , , ra. zie Breukelen, Slootdijk. zie Loenersloot. D 1614-, T , L Domburg. O ra. Bloemendaal. ra; zie ook D ra, ob, rä (1807- zie GTMWB 1978, 207); T ra, ob; L 1634 ab, ra, ra, ob (T zie BL 1955, 52); zie Berlicum, Drunen, Oudheusden. T 1796-; ra. TO ra. D 1701-, T 1706-, O 1775-, h , ra. men: G ra; zie ook Mijdrecht, ok : D ra. T 1678, , 1770-, Bijl ra. T , O ra. D ra; T ob; , (1794) ra; L Tig; zie ook Poederoijen. D 1799-, T rkp; zie ook Drunen, Ammerzoden. zie Lienden. zie Indoornik. T , O ra. O , ra-, zie Waalre. D ra, ob, ra-, T , ra, ab, ra. T , O va. Aalzum. 01dehove 0 D ra, ga Zlltphen; T vcti qa Zutphen, ob; O ra, extr. cb; t ra, -1650, ob. men: zie Winterswijk. (vervolg zie bla. 2) 1

16 Aalten - Äartswoud Aalten (vervolg) Aalzum Oostcbngerad.ee l Aanstoot Aar, Ter Aardenburg Ze Aarlanderveen Alchen aan den Rijn Aarle-Rixtel Aartswoud Opmeer, wal: rk D rkp, ra, T rkpj o ra. T 1796-, O ra. D ra-, T ra, cb; L ra. zie Dokkum. zie Oostdongeradeel. oude naam voor Otterlo. D cb, ra, 1805 cb; T cb, index ra, , ra; O ob, , ra; ob; L hg, cb, hg. D ra, cb, 1755-, T ra, cb, 1755-, O , ra , 1652-, Bijl , O ra. T , O ra. D 1604-, T , 1660-, O 1670-, L ra, , 1792 cb. D 1687-, T ra, cb; L ra, cb; zie ook Waalse fiches cb. G 1745-, D 1773-', T Bijl (-1730 extr. zie NL 1918, 225), O 1781-, L Bijl ra. O 14de-begin 15de eeuw (in fundatiereg. Mariakerk Aardenburg) ba Brugge; zie Sluis, Sint-Laureins (B.), Sint-Margriete (B.), Middelburg (B.). T ra, cb; O cb. D ra, ga, cb-, T ra, cb, index ga; O ra; hg-, L cb. DT cb, ra, 1809-, O cb. T ra, ga; ra. TO ra. D , O , ra; zie ook Rixtel. D , 1675-, T 1679-, O ra. T 1651, , 1685-, O , 1716, , ra. D , , 1727-, T , O ra; L hg, ra. zie Hoogwoud, Lambertschaag. T , ra. 2

17 Abbega - Adolfsland Abbega Wymbri tserad.ee l Abbekerk D , 1721-, T , L 1648 Noorder-Koggen land. 85, ga, ra. men: zie Twisk. D 1759-, T , ga, ra. T , ga, ra. TO ga, ra. Abbenbroek Abcoude Absdale Hulst Abtsrecht- Delft Achlum anekeradeez Achterveld Leusden Achthoven Linsehoten, IJsselstein Aahtkarspelen Achttienhoven Maarssen Achttienhoven Nieuwkoop Acquoy ldermdlsen Ade Alkemade Adolfsland ut Ze Ut Ot ut zie Oosthem. O ra; zie Wymbri.tseradeel. D 1708-, T , , O ra; L hg. T 1782-, O ra. T , O ra. D ra, cb; T 1667-, O , 1752-, L ra. DTO ga Maastricht, T.I, cb (zie AGAU 1914, 93; 1919, 1); D 1689-, T va, cb. (div.) T ra, cb. rk.- D , T ga, ra, cb; zie ook Hulst, Hulsterambacht. T , O ga. TO ga. D , , ra; T ra, cb; L , ra. zie anekeradeel. Stoutenburg T ra. civs T 1606, 1608, 1613, 1637, 1660, 1662, 1667, 1687, , 1796-, O ra. zie Westbroek. T (in recht, arch.), Bijl , o , ra. T (1663) 1725-, Bijl , O ra TO ra. D ra; T 1689, (1693)-1808 ra, cb; Bijl ra. zie Rhenoy. T 1705-, O ra. zie Oud-Ade. oude naam voor Ooltgensplaat. 3

18 Adorp - Akkrum /[dorp Aduard Aegum Idaarderadeel Aengwirden Heerenveen Aerdenhout Bloemendaal Aerdt Eerwen en Aerdp Afferden Bruten Afferden Bergen Akendam Haarlem Akersloot Akkersdijk Delft Akkerwoude Dantumadeel Akkrum Utingeradeel D 1653-, T , 1692-, , L ra. O ra. Li D , ra-, T ra, cb (extr. zie uon 1977, 63), ra; O 1806-, L 1616, ra, ob, ra. men: zie Den Horn. D ra; T ra, cb; O 1769 ra, O ra. zie Idaard. zie Idaarderadeel. zie Tjalleberd. T , , 1660, 1665, 1670, , 1708, O ra; zie ook Ooststellingwerf, Weststellingwerf. zie Bloemendaal. zie Vogelenzang. zie Herwen. D 1715-, T ra. T ra. T cb; zie ook Druten. DTO ra; zie ook Druten. T ra. DT 1672-, O ra, ob; zie ook Kessel (D.). men: cxv: zie Schoten. D ga Alkmaar, ra; T hg, ga Alkmaar, ra; L hg. zie aft. DT zie Abcoude; D , 1670-, T , , , O ga Alkmaar, ra-, zie ook Heemskerk. T 1710-, o ga Alkmaar, va. TO ga Alkmaar, ra. T O ga-, zie ook Abts recht. TO ga. >D ra; T ra, cb; L ra. zie Dantumadeel. D 1700-, T 1772-, L va. men: T , L ra. (vervolg zie blz. 5) 4

19 Akkrum - Almelo Akkrum (vervolg) Akmarijp Vtingeradeel Albergen T vhherg en Alblasserdam Albrandswaard Poortugaal Alem llaasd.viel Alkemade Alkmaar Allingawler Wonseradeel Almelo Almeloveen evb: G extr. ra, DL ra. zie Utingeradeel. zie Terkaple. zie Utingeradeel DT rkp; zie Tubbergen. D hg, ra-, T ga Dordrecht, cb, 1693-, O 1762-, ra. zie Dordrecht. T , 1805-, Bijl , O ra. T , O ra. T ra-, zie ook Poortugaal«D ra; T ra, ra, eb, ra, 1796 cb; O ra; L ra, ra, cb. D ra, ra, cb, zie Driel, ra, cb, ra; T ra, cb, ra, zie Driel, rà, cb; O 1688 cb, ra, cb; zie ook Lith. T ra. zie Oude Wetering, De Kaag. T 1686-, O ra. T , O ra. D ga, cb; T , ga, extr. cb; Bijl ga, -1597, 1601 cb; O ga ( zie Wap 1905, 12); L ga, ch. rem: D 1650-, L (1633) ga. lut: D 1641-, TL ga. men: D 1692-, T 1668-, L ga. D 1658-, T 1660-, o , ga. zie recht. arch. ga. TO ga. ref men: zie Exmorra. zie Wonseradeel. D 1734-, T ra; O , ra, cb; L , 1704 ra, Illach; zie ook Wierden. DL 1699-, T , ra. DT ra; zie ook Tubbergen. G , T 1795-, O ra. oude naam voor Vriezenveen. 5

20 Almen - Amby Almen Gors sel Almkerk Woudrißhem Alphen Appeltem Alphen Alphen en Riet Altforst Appeltem Ambt Almelo Almelo Ambt delden Amby Maastricht Alphen aan den Rijn Li ref i ref! isr : men: isr : D ra; T ra, ob, 1707-, (extr. zie lre 1916, 153), ra. zie Zutphen. T ra, O , , 1803 ab, ra. D 1700-, T , ra, hg. zie Dussen-,. Waalwijk. T , O ra. TO ra. D hg Maashommel} T ra, eb; O ra ; L hg Maasbommel; zie ook Lith. D zie Lith, zie Oijen, ra; T '1712- zie oijen, ra; O zie Oijen, , ra; zie ook Moorthuizen. T ra. D ra; T ra, ob; O ra. D 1602-, T 1604-, O , , ra. T , 1783-, Bijl , O 1753, ra. DT ra, ga; O (extr. diak. rek.) ga, 1670, , hg, ra, ga; L , ra. D ra, ob; TO va. T 1669-, Bijl , O ra. TO ra, ga. D 1672-, T ra, va, ob; O ra; L hg ; zie ook Horssen. DT rkp, ra; O rkp; zie ook Appeltern. T , O ra. L 1813 ra. G , T O ra. (T extr. zie NL 1915, 251); zie Delden. T ra. L 1813 ra. T ra; zie ook Delden,. Hengelo. D , 1679-, T , , O ga, ra, ob. 6

21 Ameide - Ammerstol Ameide Ameland flmelisweerd Bunnik Amerongen Amersfoort Ut Ut Ut men: rem: wal: lut: ok : isr: Ammers-aveland Ammerstol alg: D 1633, eb, ra-, T , 1638, eb, ra, hg; O eb, ra; , L , ab, ra, eb. T 1795-, O ra. zie Ballum, Hollum, Nes. T 1777-, L djg; zie ook arch. dgg Amsterdam {ga aldaar). DT 1696-, O , ra. T ra, ab; O 1806, 1808, 1810 ra. T (in recht, arch.) ra. D ra; T ra, eb; O 1662-, L , , , ra. zie Wijk bij Duurstede. T ra, ga, eb (zie NL 1955, 186), 1796-, O ra. D , , ra (zie Nav 1912,.164), oh, ga; T ra, eb ( zie NL 1916, 66), , ga; O eb, , 1716-, ra; L (zie Publ. 1), ra, ga, eb. D ra. D (extr. ref anse namen) ab; zie ook Waalse fiches ab. D 1687-, T , O ra. (div.) D (in kerkrek.) ub Amsterdam, ab, ra; T ra, eb; O eb, ra. D 1659-, T , O ra. C 1749-, TO ra. T , 1647 ga, , ra, ga, 1671 ra ( , 1647, , 1671 zie JbCB 1973, 185; 1974, 159; 1979, 284), ra, ab; Bijl , O 1810 ra. oot-ammers. D ga, ra, eb; T ga, ra, hg, -1794, L eb. T , 1795-, O ga, ra, ga (zie OV 1967, 141), ga (zie OV 1967, 146), ga, ra. T 1696 ga, ra; TO zie Bergambacht, ga, ra. zie ook kopieën Krimpenerwaard ab. 7

22 Ammerzoden - Andel Ammerzoden D , ra-, T , ra, cb. DT ra-, zie ook 's-hertogeribosch, Berlicum, Driel. T 1796-, O ra. Ampsen Lochern Amstelveen Amstenrade Amsterdam Li zie Lochern, T ra. D 1704-, T 1683-, ra-, L ca hg. DT zie Abcoude; D ra; zie ook Buitenveldert, Nes aan de Amstel. T 1764-, O ra; zie ook Rietwijk. T , , O , ra; zie ook Rietwijk. DTO , ra, cb. (div.) DTO ga (O extr. zie Wap 1903, 93); zie ook Mil. wal: D 1615-, T ga (1797- zie Nav 1891, 37); Bijl cb; O ga, cb; 1600-, L 1587 ga-, zie ook Waalse fiches cb. rem: epr: lut: hev: evb: rk ok : grk: por: D 1633-, L 1628, ga. DTL 1607-, O 1667-, ga. D 1590-, T 1591-, O 1674-, L ga. DTL ga. DTO ca , L ra Ut; zie ook Zeist. (div.) G 1669-, D 1612-, T , O 1700-, L ga. (div.) D , ga, , cb; T , ga, cb; O ga, cb, , ga. DT 1655-, O 1688-, L ga (DT De Paeuw gedr. cb). D 1798-, T ga. G 1736-, C , ga; T cb, 1673-, ga; zie ook Ouderkerk aan de Amstel. isr: G 1740-, C 1683, , 1710-, T , ga; O zie Diemen, Muiderberg, erveen; zie ook Amersfoort, Vierlingsbeek. T ga, extr. cb; O ga. TO ga. Andel D 1655-, T , ra, Woudrïchem, hg; L , ra, hg. Aalburg zie Dussen. O ra. TO ra. 8

23 Den Andel - Apeldoorn Andel, Den Baflo Andelst Valburg Andijk Ane amsbergen Angeren Bemme l Anqerlo Anjum Oostdongeradeel Ankeveen 's-aveland Ankum Dalfsen Anloo Ansen Ruiner, Apel, Ter Vlagtwedde Apeldoorn Dr Dr DT 1728-, ra. lut: T ob; 0 ten. zie Indoornik. T ra ra; zie ook Zet- D , 1723-, T , O 1693-, L , ra. zie Wervershoof, zie ootebroek zie Wervershoof. zie Hardenberg, Heemse. D ra; T ra, ob-, , 1806-, L ra (DT zie NL 1911, 291). zie Huissen (vicarie). T 1796-, O ra. D ra, ob; T hg, 1772 ra, ob; o ra-, L 1639 hg, ob. zie Doesburg, Lathum. T ra. D ra-,.t ra, ob; L ra. zie Oostdongeradeel. DT ra (D zie Wap 1915, 513; T zie Wap 1916, 19); O ra (1742- zie Wap 1916, 67); L hg. zie Weesp. DT ra. T , , Bijl , ra. zie Zwolle. D ra; T ra, ob; O cb, ra; L ra, eb. O ra. zie Ruinen, O zie Ruinen. D , ra, ab; T ra, eb; , 1711, 1714, ra, eb; L 1679, , ra, cb (T , L zie uon 1973/ 74, 31). D ra, ga, extr. cb, zie Loenen; T ra, ga, cb; ra, 9

24 Apeldoorn - Acch Apeldoorn (vervolg) Appelscha Oosts te l lingwerf Appeltern Appingedam Arcen Li Ar een en Velden Arkel Arnemuiden Arnhem Arum Wonseradeel Asch Buren Ze ga, extr. eb; L ga. zie Eerbeek, Vaassen, Duistervoorde. T ga. zie Oosterwolde. zie Ooststellingwerf. D ra-, T eb, , 1810-, O ra; L hg; zie ook Altforst. DTO eb, ra; zie ook Oijen. T , O ra. D 1625-, T ra; O ra, eb; L 1661 ga, ra, eb, DO 1751-, T ra; L , ra, eb. isr: c ra. O ra. D 1613-, T zie ook Velden. Civ; Civ: wal: lut: ra, ga Venlo; D 1633-, T ra; L ca. 90, hg. T ra; O zie weesk. Gorinchem, ra; zie ook Gorinchera. TO ra; zie ook Gorinchem. D extr. nl, , ra (-1625 zie Wap 1910, 452); T ra (ca ca zie GN 1975, 128; zie Wap 1910, 452); O 1759-, L , ra (zie ook GN 1973, 37); zie ook Mil. T 1645-, O ra, eb. D ga; T , ga, eb; O , ga; L eb, , ga; zie ook Mil. D ga, eb; T ga, eb; O cb, L ga, eb; zie ook Waalse fiches eb. D ga, index eb; T ga. (div.) D zie 1 s-avenhage, zie Vianen, ga, eb; T ga, cb; O ga. T ga, ra; O , ga. D ra; T zie Wonseradeel. cb; L ra. D 1760-, T ra, eb; O ra; L hg, , 1796 eb. O ra; zie Buren. 10

25 Asperen - Avereest ^speren Asschat Leusden Asselt Swalmen Assen Assendelft Zaanstad Asten ut Li Dr Augsbuurt Ko l Itme viand en iheiao-jiruis land Augustinusga Aehtkarspeten Autrichepolder Sas van nt Auvergnepolder Halsteren Ze Avenhorn Wester-Koggenland Avereest civ: D hg, ra, eb; T eb (zie OV 1968, 149), ra, eb; O eb; L hg, ra, eb. zie Rhenoy. T ra, eb; Bijl. 1755, ra. T ra (zie Publ. 2). D 1617-, T , 1761, O ra. DL ra; T ra, eb; O ra, eb; zie ook Mil. isr: C zie oningen, Coevorden. o ra; zie ook Rolde. D , ra, eb; T , ra, eb; ra; L eb, ra, ra, ga Amsterdam, eb, lut: zie Beverwijk. D ra, -1753, , eb; T 1666-, O ra, eb. T , 1792-, Bijl. 1650, 1761, 1782, , O ra. T , O ra, D ra, ga, eb, 1716-, T , O 1668, , L ra, ga, eb. D 1636-, T ra; ra, eb, ra; O ra, eb, ra. T , Bijl , O ra. D , 1772-, T , , L ra.; zie ook Kollumerzwaag. zie Kollumerland. DT 1772-, L ra. zie Achtkarspelen. zie Westdorpe. zie Zuiddorpe. Halsteren. D ga, ra. T , 1782-, L zie De Goorn. zie Hoorn. DL 1757-, T ra. T , O ra; zie ook Ommen, Den Ham. 11

26 Averio - Azelo Averio Diepenveen Avezaath Buren, Tie i Axel Axwijk Zeevang Azelo Ambt-Delden Ze men: zie Deventer, Wesepe. zie Deventer. D ra; T ra, cb, ra, eb; O , , 1800-, L ra; zie ook Kapel- en Kerk-Avezaath. zie Varik, Tiel. T 1796-, O ra. D 1603-, T , ga, ra, eb; o ga, ra, ga, ra, eb-, L eb, ga, ra, ga. D , ga, ra, ga, ra, cb; T ra; zie ook Hulst. T 1736, ra, ga, eb. zie Middelie. zie Middelie. zie Edam zie Edam TO 1721, , 1750, , , zie Edam. zie Delden. 12

27 Baak - Baarsdorp Baak Steenderen Baambrugge Abcoude Baan, De Purmerend Baard Baarderadeel Baar derade et Baardwijk Waalwijk Baarland Borsele Baarle-Nassau Baarlo Maasbree Baarlo IJsselham Baarlo Zwartsluis Baarn Ut Ze Li OV Ut zíe: hev: men: Baarsdorp Wester-Koggenland. zie Steenderen. DT 1717-, o ra. D ra; T ra, eb; 1723-, L ra. Abcoude. Purmerend, Edam. D 1802-, T ra. zie Winsum. G 1741-, L ra. T , O ra. D ra, ga, eb (zie Publ. 3),- T ra, ga, cb (zie BL 1964, 224; 1974, 99), , ga, , ra, eb ( zie GTMWB 1977, 53 en 114); o ra, ga, cb (zie GTMWB 1978, 9); L ( zie Tax 1933, 152) ga, eb, 1698, ra, ga, cb. D 1692-, T 1691-, O , ra; zie ook Drunen, Nieuwkuyk, Waalwijk. T ra, eb (zie Publ. 4); O ra, ga (1810 zie GTMWB 1978, 56). TO ra, ga (zie GTMWB 1979, 47). D 1618-, T , ra, cb. O ra, cb. D , T , O C ra. DT 1616-, O 1617 ra; zie ook Baarle- Hertog (B.). T 1712-, Bijl O ra. D , 1705, 1710-, T 1629-, O ra, ga Venlo. zie Blokzijl, Vollenhove. zie Vollenhove. zie Zwartsluis. D ra, ab; T ra, eb; O ra; L ra, eb. DT ra, ra; O ra, ra; L ra. zie Berkhout, zie Hoorn 13

BAFLO (DEN ANDEL) PROTESTANT CEMETERY 0 1 1 Groningen BARENDRECHT GENERAL CEMETERY 0 1 1 Zuid-Holland BARNEVELD (VOORTHUIZEN) GENERAL CEMETERY

BAFLO (DEN ANDEL) PROTESTANT CEMETERY 0 1 1 Groningen BARENDRECHT GENERAL CEMETERY 0 1 1 Zuid-Holland BARNEVELD (VOORTHUIZEN) GENERAL CEMETERY The database below, from The Commonwealth War Graves Commission, shows the 476 locations across the Netherlands where Commonwealth casualties from the two World Wars are commemorated.. Cemetery Location

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 1 Beschikbaarheid in uren per week items 0 tot 8 uur per week 8 tot 16 uur per week 16 tot 24 uur per week 24 tot 32 uur per week 32 tot

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om bedrijfseconomische redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden.

Nadere informatie

Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014

Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014 Nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014 Op zoek naar de lokale duurzaamheidsissues op basis van 90 indicatoren voor 403 gemeenten Opdrachtgever: Deze nationale monitoring studie naar gemeentelijke

Nadere informatie

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ=

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= _K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= *ZE92EF71405* = = Gegevens Zaaknummer: ZA.13-21173/DB.13-1296 Onderwerp : Decembercirculaire gemeentefonds 2012 Steller : Ingrid Miedema-Berens Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AFSCHRIFT PER 2-5-2005 VAN HET REGISTER BEDOELD IN ARTIKEL 52, EERSTE LID, VAN DE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN 1992 (Wtk 1992) INDEX Afdeling I Afdeling II Afdeling III Afdeling

Nadere informatie

Voorwoord. Jeroen Hillenaar. Beste mediarelatie,

Voorwoord. Jeroen Hillenaar. Beste mediarelatie, Informatie media 2013 Voorwoord Beste mediarelatie, Buitenreclame is de meest oorspronkelijke vorm van adverteren en het medium heeft zich de afgelopen decennia continu ontwikkeld. Werden in het verleden

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2012

Kantoren in cijfers 2012 Kantoren in cijfers 2012 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2013

Kantoren in cijfers 2013 Kantoren in cijfers 2013 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente DB0184 Balkengracht 2 9405 CG Assen Assen 2 52,995027 6,528939 Drenthe REE565 Duitslandlaan 1 9403 DL Assen Assen 1 53,02675 6,577111 Drenthe REE213 Nijlandstraat 141 9401 AL Assen Assen 2 52,998497025

Nadere informatie