REPERTORIUM DTB GLOBAAL OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS E.D. VAN VOOR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REPERTORIUM DTB GLOBAAL OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS E.D. VAN VOOR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND"

Transcriptie

1 REPERTORIUM DTB GLOBAAL OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS E.D. VAN VOOR DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND CONCISE REPERTORY OF DUTCH PARISH REGISTERS, ETC. GLOBALUBERSICHT DER NIEDERLÄNDISCHEN KIRCHEÜCHER U.A. door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT TWEEDE DRUK herzien en bijgewerkt door J. G. J. VAN BOOMA 'S-GRAVEAGE 1980

2 ISBN , 1980, 1998 Centraal Bureau voor nealogie, Den Haag Centraal Bureau voor nealogie, Prins Willem-Alexanderhof 22, 2595 BE Den Haag, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag. Internet Centrum voor familiegeschiedenis waar behalve de eigen collecties ook die van het Koninklijk Nederlandsch nootschap voor slacht- en Wapenkunde in beheer zijn, alsmede genealogische verzamelingen van het Rijk. Tel (genealogische en heraldische inlichtingen), (boekbestellingen), (persoonskaarten), (algemeen). afische productie: Krips, Meppel Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever. No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the author and the publishers.

3 IOUD CONTENTS IALTSÜBERSICHT Ten geleide VII Woord vooraf bij de tweede druk IX Algemene opmerkingen XI neral Remarks XII Allgemeine Bemerkungen XIII Repertorium Nederland The Netherlands Die Niederlande... 1 Buitenland Abroad Ausland 245 ensplaatsen Border towns enzörter Militairen The Military Das Militär 257 Lijst van geraadpleegde literatuur List of consulted literature Liste der benutzten Literatur 263 Glossarium Glossary Glossar 275 Index op afkortingen Index of abbreviations - Index der Abkürzungen 285 V

4

5 TEN GELEIDE Het Repertorium op de doop-, trouw- en begraafregisters is van groot belang voor allen die zich met familie-onderzoek bezighouden. Ook lokaalhistorici en demografen maken er graag gebruik van. Een dergelijk repertorium is overigens geen boek dat men ter hand neemt om het van A tot Z te lezen. Ook het samenstellen is een niet steeds boeiend werk. Temeer mogen wij dus erkentelijk zijn voor de gestage arbeid van de heer W. Wijnaendts van Resandt, die als directeur van bet Centraal Bureau voor nealogie de eerste druk bewerkte en van de mede aan het Centraal Bureau verbonden heer J. G. J. van Booma, die deze herziene tweede druk voor zijn rekening nam. Een voor de gebruiker gemakkelijk te begrijpen opzet is een eerste vereiste. Het feit, dat deze voor de tweede druk praktisch ongewijzigd kon worden gehandhaafd, is een compliment voor de heer Wijnaendts. De heer Van Booma is als voormalig adjunct-archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder in deze materie thuis. Door zijn goede persoonlijke contacten zijn vele aanvullingen verkregen. Een aantal niet aan de openbare archieven overgedragen doop-, trouwen begraafboeken, waarvan het bestaan onbekend was, werd te voorschijn gebracht bij speurtochten in kerkelijke archieven met het oog op het filmen van deze registers door het Centraal Bureau voor nealogie. Ook dit alles is verwerkt en zo zal het raadplegen van deze tweede druk van het Repertorium DTB voor menig geïnteresseerde verrassingen opleveren. C. C. van Valkenburg Voorzitter van de Stichting Centraal Bureau voor nealogie VII

6

7 WOORD VOORAF BIJ DE TWEEDE HERZIENE DRUK De eerste druk van het Repertorium DTB is sinds 1978 uitverkocht. Dit feit alleen al, zou voldoende reden zijn geweest een herdruk ter hand te nemen. Bovendien echter was de inhoud na tien jaren sterk verouderd. In de eerste plaats zijn namelijk juist in deze periode vele, niet meer bekende registers ontdekt. Zo werden bijvoorbeeld in slechts één jaar (1972) bij inspectie van de archieven van een beperkt aantal Hervormde gemeenten in één provincie (oningen) vijf in het geheel niet meer bekende oude DTB-registers aangetroffen, waarbij een doop-, trouw- en overlijdensregister van Slochteren, dat exact honderd jaar verder teruggaat dan het destijds oudst-bekende van die plaats. De toepassing van moderne reproductietechnieken op grote schaal, die met name in het laatste decennium ook bij de kopiëring van ter plaatse berustende DTB-registers zo'n grote vlucht heeft genomen, was een andere oorzaak van het snel verouderd raken van de eerste uitgave van het Repertorium DTB. Immers, uit de aard en opzet van het Repertorium (wegwijzer naar DTB-gegevens) volgt, dat originelen en kopieën zonder onderscheid vermeld worden, behalve dan dat originelen die in kerkelijke archieven ter plaatse berusten niet worden vermeld, indien daarvan in een overheidsarchiefbewaarplaats of in de collecties van het Centraal Bureau voor nealogie een kopie berust. Het Centraal Bureau voor nealogie kopieerde alleen al in de periode meer dan 1500 van dergelijke registers. Voor de bereidwillige medewerking, die het bureau bij de uitvoering van microfilmprojecten mocht en mag ondervinden van de beheerders van plaatselijke kerkelijke archieven en met name van de archivarissen van de bisdommen Haarlem en 's-hertogenbosch en van de archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk is het bestuur zeer erkentelijk. Hetzelfde geldt voor de archiefdiensten, die registers of klappers voor verfilming ter beschikking stellen. Moest in de eerste druk (blz. 199) worden opgemerkt, dat nog niet bekend was, welke registers in het Arsip Nasional van de republiek Indonesia te Jakarta bewaard gebleven waren, thans is door de medewerking van de algemene rijksarchivaris en vooral die van directie en staf van het Arsip Nasional zelfs reeds een groot aantal microfilmkopieën van de aldaar bewaarde registers bij het Centraal Bureau voor nealogie aanwezig. Men vindt deze uiteraard in het Repertorium vermeld, evenals die van de helaas gedeeltelijk vergane registers van Malakka, die het Centraal Bureau door schenking verkreeg. Ook de rijksarchieven, met name die in de provincies iesland, lderland, Noord-Holland en Utrecht, zijn op grote schaal overgegaan tot het vervaardigen van kopieën van ter plaatse berustende registers. IX

8 Hierdoor is het bezwaar van de moeilijke raadpleegbaarheid van deze categorie van DTB-registers opgeheven, terwijl bovendien schaduwarchieven" ontstaan, waarvan het belang reeds bij herhaling is gebleken, bijvoorbeeld na de ontvreemding van het oudste DTB-register van Stolwijk in 1968 uit het archief van de kerkeraad aldaar. Ook vuur en in nog sterkere mate vocht vormen een blijvende bedreiging voor het voortbestaan van registers in die gevallen, waar het beheer te wensen overlaat. Om al deze redenen is het dan ook te wensen, dat het verfilmingswerk krachtig voortgang vindt. Bij de samenstelling van deze tweede druk is dankbaar gebruik gemaakt van in recensies vermelde en van gebruikers ontvangen opmerkingen en aanvullingen. Uiteraard is de inhoud van de nieuw-verschenen provinciale overzichten van de DTB-collecties van Drenthe en Noord-Holland verwerkt, terwijl wij ook de concepten van nieuwe overzichten voor iesland en Limburg en voorzover gereed van Utrecht mochten raadplegen. Ook werd gebruik gemaakt van het inmiddels verschenen tweede deel van,,de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten", van de jaarverslagen van de verschillende archiefdiensten, nieuwe inventarissen, genealogische periodieken en publikaties van registers. Ter informatie werden de rijksarchieven in de provincies en de belangrijkste gemeentelijke en streekarchiefdiensten bezocht. Bij de archiefdienst van de Nederlandse Hervormde Kerk werden de dossiers geraadpleegd van de gemeenten gelegen in de provincies waarvan nog geen overzichten zijn gepubliceerd. De namen te vermelden van allen die ons behulpzaam zijn geweest is niet mogelijk. In het bijzonder komt echter een woord van welgemeende dank toe aan de collega's uit het archiefwezen. Zij waren steeds weer bereid vragen te beantwoorden en problemen tot een oplossing te brengen. Moge dit vernieuwde Repertorium zijn weg vinden en de onderzoeker goede diensten bewijzen. 's-avenhage, augustus J. G. J. VAN BOOMA X

9 ALGEMENE OPMERKINGEN Dit repertorium bevat een globaal overzicht van aanwezige registers of kopieën daarvan met een opgave van de archieven en andere instellingen, waar zij te raadplegen zijn. Een nauwkeurige beschrijving van de (originele) registers vindt men in de per provincie uitgegeven overzichten (zie de lijst daarvan, blz. 266). Kopieën in handschrift, als fotokopie of microfilm zijn niet als zodanig aangeduid: het gaat de onderzoeker erom waar en over welke jaren gegevens te vinden zijn. Registers berustende in particuliere archieven, zoals die van kerkelijke gemeenten en parochies, zijn niet vermeld wanneer een kopie ervan in een overheidsarchief of bij het Centraal Bureau voor nealogie ter inzage is. In de studiezalen van de meeste archiefdiensten zijn klappers (indices) op doop-, trouw- en begraafregisters ter beschikking. Deze zijn niet afzonderlijk vermeld, tenzij bijvoorbeeld een origineel register is verloren gegaan of in een andere archiefbewaarplaats berust. Wanneer in een registerreeks hiaten voorkomen zijn die als regel verwaarloosd als het een periode van minder dan vijf jaar betreft. In de eerste druk voorkomende verwijzingen naar gepubliceerde bronnen zijn in enkele gevallen nu weggelaten omdat bij inzage ervan het gebodene van te weinig belang bleek. Verklaring van in de vier kolommen van het repertorium gebruikte afkortingen, verwijzingen e.d. vindt men in het Glossarium (blz ) met een alfabetische index op alle afkortingen op de laatste bladzijde. XI

10 GENERAL REMARKS This repertory contains a concise survey of available registers or copies and their depositories. Detailed descriptions of the (original) registers are given in the provincial indexes (p. 266). Copies in manuscript, photostat or microfilm have not been marked as such: a genealogist wants to know in the first place which periods are covered by the books and where to find them. Registers in custody of ecclesiastical archives are not mentioned if a copy is available in the public archives or the Central Bureau for nealogy. In the reading rooms of most public archives alphabetical indexes on at least a part of the parish registers can be used. These indexes are only named in special cases, e.g. when the original records do not exist anymore. Gaps in the period covered by a serie of registers mostly have been neglected if no longer than five years. Some references to printed extracts, given in the first edition, have now been left out, their contents having been found of too little importance. The Glossary (p ) provides a key to words and abbreviations, etc., used in the four columns of the repertory. XII

11 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN Das vorliegende Repertorium enthält eine Globalübersicht der vorhandenen Kirchenbücher und ähnlichen Quellen unter Angabe derer Aufbewahrun gss teilen. Eine genaue Beschreibung jedes einzelnen Registers findet man in der für jede Provinz verfassten Bestandsübersicht (siehe S. 266). Die Originalregister und deren Kopien sind im Repertorium nicht unterschiedlich vermerkt, der Forscher möchte an erster Stelle ja nur wissen über welche Jahre Register existieren und wo er die einsehen könnte. Kirchenbücher die sich befinden in örtlich verwahrten Pfarrarchiven sind nur dann erwähnt, wenn keine Kopie in einem amtlichen Archiv oder beim Centraal Bureau voor nealogie vorliegt. Alphabetische Namensverzeichnisse, zumindest zu einem Teil der Kirchenbücher sind in den Studienräumen fast aller Archive vorhanden. Indexe aber findet man im Repertorium nur ausnahmsweise erwähnt und zwar in den Fällen, wo die Originalregister nicht im Bestand vorkommen, weil sie verloren sind oder in einem anderen Archiv verwahrt werden. Lücken in den Registerserien sind nicht berücksichtigt wenn sie eine Periode von weniger als fünf Jahren umfassen. In der ersten Auflage vorkommende Hinweise auf gedruckte Quellenaus züge sind in den Fällen wo es sich inzwischen herausgestellt hat, dass diese von geringer Bedeutung seien, diesmal ausgelassen. Das Glossar (S ) stellt die Erklärung und Ueberzetzung dar der in den vier Spalten des Repertoriums benutzten Abkürzungen und sonstigen Andeutungen. XIII

12

13 REPERTORIUM

14

15 Ter Aa - Aalten NEDERLAND THE NETHERLANDS DIE NIEDERLANDE Aa, Ter Loenen Aagtekerke ISearlekevke Aalbertsberg Btoemendaal Aalburg Aalsmeer Aalst Brakel Aalst Lienden Aalst. Waalre Aalsum Aalsum Aalten ut Ze D , va, ab; T , ra, ab; Q 1783-, L 1662, , , ra. zie Breukelen, Slootdijk. zie Loenersloot. D 1614-, T , L Domburg. O ra. Bloemendaal. ra; zie ook D ra, ob, rä (1807- zie GTMWB 1978, 207); T ra, ob; L 1634 ab, ra, ra, ob (T zie BL 1955, 52); zie Berlicum, Drunen, Oudheusden. T 1796-; ra. TO ra. D 1701-, T 1706-, O 1775-, h , ra. men: G ra; zie ook Mijdrecht, ok : D ra. T 1678, , 1770-, Bijl ra. T , O ra. D ra; T ob; , (1794) ra; L Tig; zie ook Poederoijen. D 1799-, T rkp; zie ook Drunen, Ammerzoden. zie Lienden. zie Indoornik. T , O ra. O , ra-, zie Waalre. D ra, ob, ra-, T , ra, ab, ra. T , O va. Aalzum. 01dehove 0 D ra, ga Zlltphen; T vcti qa Zutphen, ob; O ra, extr. cb; t ra, -1650, ob. men: zie Winterswijk. (vervolg zie bla. 2) 1

16 Aalten - Äartswoud Aalten (vervolg) Aalzum Oostcbngerad.ee l Aanstoot Aar, Ter Aardenburg Ze Aarlanderveen Alchen aan den Rijn Aarle-Rixtel Aartswoud Opmeer, wal: rk D rkp, ra, T rkpj o ra. T 1796-, O ra. D ra-, T ra, cb; L ra. zie Dokkum. zie Oostdongeradeel. oude naam voor Otterlo. D cb, ra, 1805 cb; T cb, index ra, , ra; O ob, , ra; ob; L hg, cb, hg. D ra, cb, 1755-, T ra, cb, 1755-, O , ra , 1652-, Bijl , O ra. T , O ra. D 1604-, T , 1660-, O 1670-, L ra, , 1792 cb. D 1687-, T ra, cb; L ra, cb; zie ook Waalse fiches cb. G 1745-, D 1773-', T Bijl (-1730 extr. zie NL 1918, 225), O 1781-, L Bijl ra. O 14de-begin 15de eeuw (in fundatiereg. Mariakerk Aardenburg) ba Brugge; zie Sluis, Sint-Laureins (B.), Sint-Margriete (B.), Middelburg (B.). T ra, cb; O cb. D ra, ga, cb-, T ra, cb, index ga; O ra; hg-, L cb. DT cb, ra, 1809-, O cb. T ra, ga; ra. TO ra. D , O , ra; zie ook Rixtel. D , 1675-, T 1679-, O ra. T 1651, , 1685-, O , 1716, , ra. D , , 1727-, T , O ra; L hg, ra. zie Hoogwoud, Lambertschaag. T , ra. 2

17 Abbega - Adolfsland Abbega Wymbri tserad.ee l Abbekerk D , 1721-, T , L 1648 Noorder-Koggen land. 85, ga, ra. men: zie Twisk. D 1759-, T , ga, ra. T , ga, ra. TO ga, ra. Abbenbroek Abcoude Absdale Hulst Abtsrecht- Delft Achlum anekeradeez Achterveld Leusden Achthoven Linsehoten, IJsselstein Aahtkarspelen Achttienhoven Maarssen Achttienhoven Nieuwkoop Acquoy ldermdlsen Ade Alkemade Adolfsland ut Ze Ut Ot ut zie Oosthem. O ra; zie Wymbri.tseradeel. D 1708-, T , , O ra; L hg. T 1782-, O ra. T , O ra. D ra, cb; T 1667-, O , 1752-, L ra. DTO ga Maastricht, T.I, cb (zie AGAU 1914, 93; 1919, 1); D 1689-, T va, cb. (div.) T ra, cb. rk.- D , T ga, ra, cb; zie ook Hulst, Hulsterambacht. T , O ga. TO ga. D , , ra; T ra, cb; L , ra. zie anekeradeel. Stoutenburg T ra. civs T 1606, 1608, 1613, 1637, 1660, 1662, 1667, 1687, , 1796-, O ra. zie Westbroek. T (in recht, arch.), Bijl , o , ra. T (1663) 1725-, Bijl , O ra TO ra. D ra; T 1689, (1693)-1808 ra, cb; Bijl ra. zie Rhenoy. T 1705-, O ra. zie Oud-Ade. oude naam voor Ooltgensplaat. 3

18 Adorp - Akkrum /[dorp Aduard Aegum Idaarderadeel Aengwirden Heerenveen Aerdenhout Bloemendaal Aerdt Eerwen en Aerdp Afferden Bruten Afferden Bergen Akendam Haarlem Akersloot Akkersdijk Delft Akkerwoude Dantumadeel Akkrum Utingeradeel D 1653-, T , 1692-, , L ra. O ra. Li D , ra-, T ra, cb (extr. zie uon 1977, 63), ra; O 1806-, L 1616, ra, ob, ra. men: zie Den Horn. D ra; T ra, cb; O 1769 ra, O ra. zie Idaard. zie Idaarderadeel. zie Tjalleberd. T , , 1660, 1665, 1670, , 1708, O ra; zie ook Ooststellingwerf, Weststellingwerf. zie Bloemendaal. zie Vogelenzang. zie Herwen. D 1715-, T ra. T ra. T cb; zie ook Druten. DTO ra; zie ook Druten. T ra. DT 1672-, O ra, ob; zie ook Kessel (D.). men: cxv: zie Schoten. D ga Alkmaar, ra; T hg, ga Alkmaar, ra; L hg. zie aft. DT zie Abcoude; D , 1670-, T , , , O ga Alkmaar, ra-, zie ook Heemskerk. T 1710-, o ga Alkmaar, va. TO ga Alkmaar, ra. T O ga-, zie ook Abts recht. TO ga. >D ra; T ra, cb; L ra. zie Dantumadeel. D 1700-, T 1772-, L va. men: T , L ra. (vervolg zie blz. 5) 4

19 Akkrum - Almelo Akkrum (vervolg) Akmarijp Vtingeradeel Albergen T vhherg en Alblasserdam Albrandswaard Poortugaal Alem llaasd.viel Alkemade Alkmaar Allingawler Wonseradeel Almelo Almeloveen evb: G extr. ra, DL ra. zie Utingeradeel. zie Terkaple. zie Utingeradeel DT rkp; zie Tubbergen. D hg, ra-, T ga Dordrecht, cb, 1693-, O 1762-, ra. zie Dordrecht. T , 1805-, Bijl , O ra. T , O ra. T ra-, zie ook Poortugaal«D ra; T ra, ra, eb, ra, 1796 cb; O ra; L ra, ra, cb. D ra, ra, cb, zie Driel, ra, cb, ra; T ra, cb, ra, zie Driel, rà, cb; O 1688 cb, ra, cb; zie ook Lith. T ra. zie Oude Wetering, De Kaag. T 1686-, O ra. T , O ra. D ga, cb; T , ga, extr. cb; Bijl ga, -1597, 1601 cb; O ga ( zie Wap 1905, 12); L ga, ch. rem: D 1650-, L (1633) ga. lut: D 1641-, TL ga. men: D 1692-, T 1668-, L ga. D 1658-, T 1660-, o , ga. zie recht. arch. ga. TO ga. ref men: zie Exmorra. zie Wonseradeel. D 1734-, T ra; O , ra, cb; L , 1704 ra, Illach; zie ook Wierden. DL 1699-, T , ra. DT ra; zie ook Tubbergen. G , T 1795-, O ra. oude naam voor Vriezenveen. 5

20 Almen - Amby Almen Gors sel Almkerk Woudrißhem Alphen Appeltem Alphen Alphen en Riet Altforst Appeltem Ambt Almelo Almelo Ambt delden Amby Maastricht Alphen aan den Rijn Li ref i ref! isr : men: isr : D ra; T ra, ob, 1707-, (extr. zie lre 1916, 153), ra. zie Zutphen. T ra, O , , 1803 ab, ra. D 1700-, T , ra, hg. zie Dussen-,. Waalwijk. T , O ra. TO ra. D hg Maashommel} T ra, eb; O ra ; L hg Maasbommel; zie ook Lith. D zie Lith, zie Oijen, ra; T '1712- zie oijen, ra; O zie Oijen, , ra; zie ook Moorthuizen. T ra. D ra; T ra, ob; O ra. D 1602-, T 1604-, O , , ra. T , 1783-, Bijl , O 1753, ra. DT ra, ga; O (extr. diak. rek.) ga, 1670, , hg, ra, ga; L , ra. D ra, ob; TO va. T 1669-, Bijl , O ra. TO ra, ga. D 1672-, T ra, va, ob; O ra; L hg ; zie ook Horssen. DT rkp, ra; O rkp; zie ook Appeltern. T , O ra. L 1813 ra. G , T O ra. (T extr. zie NL 1915, 251); zie Delden. T ra. L 1813 ra. T ra; zie ook Delden,. Hengelo. D , 1679-, T , , O ga, ra, ob. 6

21 Ameide - Ammerstol Ameide Ameland flmelisweerd Bunnik Amerongen Amersfoort Ut Ut Ut men: rem: wal: lut: ok : isr: Ammers-aveland Ammerstol alg: D 1633, eb, ra-, T , 1638, eb, ra, hg; O eb, ra; , L , ab, ra, eb. T 1795-, O ra. zie Ballum, Hollum, Nes. T 1777-, L djg; zie ook arch. dgg Amsterdam {ga aldaar). DT 1696-, O , ra. T ra, ab; O 1806, 1808, 1810 ra. T (in recht, arch.) ra. D ra; T ra, eb; O 1662-, L , , , ra. zie Wijk bij Duurstede. T ra, ga, eb (zie NL 1955, 186), 1796-, O ra. D , , ra (zie Nav 1912,.164), oh, ga; T ra, eb ( zie NL 1916, 66), , ga; O eb, , 1716-, ra; L (zie Publ. 1), ra, ga, eb. D ra. D (extr. ref anse namen) ab; zie ook Waalse fiches ab. D 1687-, T , O ra. (div.) D (in kerkrek.) ub Amsterdam, ab, ra; T ra, eb; O eb, ra. D 1659-, T , O ra. C 1749-, TO ra. T , 1647 ga, , ra, ga, 1671 ra ( , 1647, , 1671 zie JbCB 1973, 185; 1974, 159; 1979, 284), ra, ab; Bijl , O 1810 ra. oot-ammers. D ga, ra, eb; T ga, ra, hg, -1794, L eb. T , 1795-, O ga, ra, ga (zie OV 1967, 141), ga (zie OV 1967, 146), ga, ra. T 1696 ga, ra; TO zie Bergambacht, ga, ra. zie ook kopieën Krimpenerwaard ab. 7

22 Ammerzoden - Andel Ammerzoden D , ra-, T , ra, cb. DT ra-, zie ook 's-hertogeribosch, Berlicum, Driel. T 1796-, O ra. Ampsen Lochern Amstelveen Amstenrade Amsterdam Li zie Lochern, T ra. D 1704-, T 1683-, ra-, L ca hg. DT zie Abcoude; D ra; zie ook Buitenveldert, Nes aan de Amstel. T 1764-, O ra; zie ook Rietwijk. T , , O , ra; zie ook Rietwijk. DTO , ra, cb. (div.) DTO ga (O extr. zie Wap 1903, 93); zie ook Mil. wal: D 1615-, T ga (1797- zie Nav 1891, 37); Bijl cb; O ga, cb; 1600-, L 1587 ga-, zie ook Waalse fiches cb. rem: epr: lut: hev: evb: rk ok : grk: por: D 1633-, L 1628, ga. DTL 1607-, O 1667-, ga. D 1590-, T 1591-, O 1674-, L ga. DTL ga. DTO ca , L ra Ut; zie ook Zeist. (div.) G 1669-, D 1612-, T , O 1700-, L ga. (div.) D , ga, , cb; T , ga, cb; O ga, cb, , ga. DT 1655-, O 1688-, L ga (DT De Paeuw gedr. cb). D 1798-, T ga. G 1736-, C , ga; T cb, 1673-, ga; zie ook Ouderkerk aan de Amstel. isr: G 1740-, C 1683, , 1710-, T , ga; O zie Diemen, Muiderberg, erveen; zie ook Amersfoort, Vierlingsbeek. T ga, extr. cb; O ga. TO ga. Andel D 1655-, T , ra, Woudrïchem, hg; L , ra, hg. Aalburg zie Dussen. O ra. TO ra. 8

23 Den Andel - Apeldoorn Andel, Den Baflo Andelst Valburg Andijk Ane amsbergen Angeren Bemme l Anqerlo Anjum Oostdongeradeel Ankeveen 's-aveland Ankum Dalfsen Anloo Ansen Ruiner, Apel, Ter Vlagtwedde Apeldoorn Dr Dr DT 1728-, ra. lut: T ob; 0 ten. zie Indoornik. T ra ra; zie ook Zet- D , 1723-, T , O 1693-, L , ra. zie Wervershoof, zie ootebroek zie Wervershoof. zie Hardenberg, Heemse. D ra; T ra, ob-, , 1806-, L ra (DT zie NL 1911, 291). zie Huissen (vicarie). T 1796-, O ra. D ra, ob; T hg, 1772 ra, ob; o ra-, L 1639 hg, ob. zie Doesburg, Lathum. T ra. D ra-,.t ra, ob; L ra. zie Oostdongeradeel. DT ra (D zie Wap 1915, 513; T zie Wap 1916, 19); O ra (1742- zie Wap 1916, 67); L hg. zie Weesp. DT ra. T , , Bijl , ra. zie Zwolle. D ra; T ra, ob; O cb, ra; L ra, eb. O ra. zie Ruinen, O zie Ruinen. D , ra, ab; T ra, eb; , 1711, 1714, ra, eb; L 1679, , ra, cb (T , L zie uon 1973/ 74, 31). D ra, ga, extr. cb, zie Loenen; T ra, ga, cb; ra, 9

24 Apeldoorn - Acch Apeldoorn (vervolg) Appelscha Oosts te l lingwerf Appeltern Appingedam Arcen Li Ar een en Velden Arkel Arnemuiden Arnhem Arum Wonseradeel Asch Buren Ze ga, extr. eb; L ga. zie Eerbeek, Vaassen, Duistervoorde. T ga. zie Oosterwolde. zie Ooststellingwerf. D ra-, T eb, , 1810-, O ra; L hg; zie ook Altforst. DTO eb, ra; zie ook Oijen. T , O ra. D 1625-, T ra; O ra, eb; L 1661 ga, ra, eb, DO 1751-, T ra; L , ra, eb. isr: c ra. O ra. D 1613-, T zie ook Velden. Civ; Civ: wal: lut: ra, ga Venlo; D 1633-, T ra; L ca. 90, hg. T ra; O zie weesk. Gorinchem, ra; zie ook Gorinchera. TO ra; zie ook Gorinchem. D extr. nl, , ra (-1625 zie Wap 1910, 452); T ra (ca ca zie GN 1975, 128; zie Wap 1910, 452); O 1759-, L , ra (zie ook GN 1973, 37); zie ook Mil. T 1645-, O ra, eb. D ga; T , ga, eb; O , ga; L eb, , ga; zie ook Mil. D ga, eb; T ga, eb; O cb, L ga, eb; zie ook Waalse fiches eb. D ga, index eb; T ga. (div.) D zie 1 s-avenhage, zie Vianen, ga, eb; T ga, cb; O ga. T ga, ra; O , ga. D ra; T zie Wonseradeel. cb; L ra. D 1760-, T ra, eb; O ra; L hg, , 1796 eb. O ra; zie Buren. 10

25 Asperen - Avereest ^speren Asschat Leusden Asselt Swalmen Assen Assendelft Zaanstad Asten ut Li Dr Augsbuurt Ko l Itme viand en iheiao-jiruis land Augustinusga Aehtkarspeten Autrichepolder Sas van nt Auvergnepolder Halsteren Ze Avenhorn Wester-Koggenland Avereest civ: D hg, ra, eb; T eb (zie OV 1968, 149), ra, eb; O eb; L hg, ra, eb. zie Rhenoy. T ra, eb; Bijl. 1755, ra. T ra (zie Publ. 2). D 1617-, T , 1761, O ra. DL ra; T ra, eb; O ra, eb; zie ook Mil. isr: C zie oningen, Coevorden. o ra; zie ook Rolde. D , ra, eb; T , ra, eb; ra; L eb, ra, ra, ga Amsterdam, eb, lut: zie Beverwijk. D ra, -1753, , eb; T 1666-, O ra, eb. T , 1792-, Bijl. 1650, 1761, 1782, , O ra. T , O ra, D ra, ga, eb, 1716-, T , O 1668, , L ra, ga, eb. D 1636-, T ra; ra, eb, ra; O ra, eb, ra. T , Bijl , O ra. D , 1772-, T , , L ra.; zie ook Kollumerzwaag. zie Kollumerland. DT 1772-, L ra. zie Achtkarspelen. zie Westdorpe. zie Zuiddorpe. Halsteren. D ga, ra. T , 1782-, L zie De Goorn. zie Hoorn. DL 1757-, T ra. T , O ra; zie ook Ommen, Den Ham. 11

26 Averio - Azelo Averio Diepenveen Avezaath Buren, Tie i Axel Axwijk Zeevang Azelo Ambt-Delden Ze men: zie Deventer, Wesepe. zie Deventer. D ra; T ra, cb, ra, eb; O , , 1800-, L ra; zie ook Kapel- en Kerk-Avezaath. zie Varik, Tiel. T 1796-, O ra. D 1603-, T , ga, ra, eb; o ga, ra, ga, ra, eb-, L eb, ga, ra, ga. D , ga, ra, ga, ra, cb; T ra; zie ook Hulst. T 1736, ra, ga, eb. zie Middelie. zie Middelie. zie Edam zie Edam TO 1721, , 1750, , , zie Edam. zie Delden. 12

27 Baak - Baarsdorp Baak Steenderen Baambrugge Abcoude Baan, De Purmerend Baard Baarderadeel Baar derade et Baardwijk Waalwijk Baarland Borsele Baarle-Nassau Baarlo Maasbree Baarlo IJsselham Baarlo Zwartsluis Baarn Ut Ze Li OV Ut zíe: hev: men: Baarsdorp Wester-Koggenland. zie Steenderen. DT 1717-, o ra. D ra; T ra, eb; 1723-, L ra. Abcoude. Purmerend, Edam. D 1802-, T ra. zie Winsum. G 1741-, L ra. T , O ra. D ra, ga, eb (zie Publ. 3),- T ra, ga, cb (zie BL 1964, 224; 1974, 99), , ga, , ra, eb ( zie GTMWB 1977, 53 en 114); o ra, ga, cb (zie GTMWB 1978, 9); L ( zie Tax 1933, 152) ga, eb, 1698, ra, ga, cb. D 1692-, T 1691-, O , ra; zie ook Drunen, Nieuwkuyk, Waalwijk. T ra, eb (zie Publ. 4); O ra, ga (1810 zie GTMWB 1978, 56). TO ra, ga (zie GTMWB 1979, 47). D 1618-, T , ra, cb. O ra, cb. D , T , O C ra. DT 1616-, O 1617 ra; zie ook Baarle- Hertog (B.). T 1712-, Bijl O ra. D , 1705, 1710-, T 1629-, O ra, ga Venlo. zie Blokzijl, Vollenhove. zie Vollenhove. zie Zwartsluis. D ra, ab; T ra, eb; O ra; L ra, eb. DT ra, ra; O ra, ra; L ra. zie Berkhout, zie Hoorn 13

Gothen. Culemborg. Cothen - Cuijk

Gothen. Culemborg. Cothen - Cuijk Cothen - Cuijk Gothen Coudorpe Borsele Cromvoirt Vught Culemborg Cuijk Ut Ze D 1641-, T 1641-1788 ra, eb, 1790- ra-, L 1641..1788, 1790- ra, eb. zie Werkhoven, Wijk bij Duurstede, T 1787-94, 1799-1807

Nadere informatie

Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract

Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract Nr. Gemeentenummer Aanschrijf-/gemeentenaam Plaats Toewijzing Rechtspersoon Kerkelijk deel incassantenid 1 Protestantse gemeente Exloërmond te Tweede

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Gemeentenaam Inwoners Provincie Deelname in voorbereiding 1 Gemeente Aa en Hunze 25.243 Drenthe 2 Gemeente Aalburg 13.038 Noord-Brabant

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

Woonplaats Woonplaats Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld ,38 Aalten Aalten ,86 Achterveld Gem Barneveld

Woonplaats Woonplaats Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld ,38 Aalten Aalten ,86 Achterveld Gem Barneveld Woonplaats Woonplaats 2014 2015 2016 Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld 715 362 312 0,38 Aalten Aalten 6343 5600 6317 0,86 Achterveld Gem Barneveld Achterveld Gem Barneveld 1244 1243 880 0,88 Aerdt Aerdt

Nadere informatie

Gebiedsreservering Maas voor de lange termijn

Gebiedsreservering Maas voor de lange termijn Bijlage 3b bij Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Gebiedsreservering Maas voor de lange termijn Retentie bij Keent, bij Kraaijenbergse plassen en ten Zuidoosten van Wijchen bij Kraaijenbergse

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

Noordoostpolder. Urk. Harderwijk. Ermelo. Putten

Noordoostpolder. Urk. Harderwijk. Ermelo. Putten Regio-overzicht Westerveld Hollands Kroon gedijk Opmeer Koggenland Heerhugowaard Staphorst De Wolden Hoog Alkmaar Beemster Zeevang Dalfsen Ommen Wormerland Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Edam Oldebroek

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen 1968

Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen 1968 Lijst alle? Adolfs films in Gelderland Hervonden films Adolfs Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98

Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98 Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98 MDR1509003 - Instroom R553B in de gemeente Utrecht Pleegperiode: 1 mei 2015 tem 31 augustus 2015; Peildatum : 13 september 2015 Week pleging Woonplaats betrokkene

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00.

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Gemeente Aa en Hunze 0,00 Aalten 0,00 Albrandswaard 275,00 Alkmaar 0,00 Leges aanvraag registratie Bijzonderheden gastouderopvang Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Almere 348,75 Alphen 0,00 Alphen

Nadere informatie

Gemeente BTI BTI-code Regio Aalsmeer Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland & Zaanstreek Waterland Kudelstaart Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland &

Gemeente BTI BTI-code Regio Aalsmeer Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland & Zaanstreek Waterland Kudelstaart Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland & Gemeente BTI BTI-code Regio Aalsmeer Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland & Zaanstreek Waterland Kudelstaart Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland & Zaanstreek Waterland Amstelveen Amstelveen 362 Amsterdam Amstelland

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

jaar Klasse 1 Deventer Baarle-Nassau Gemert Deventer Klasse 2 Baarle-Nassau Wageningen Rotterdam Hoorn

jaar Klasse 1 Deventer Baarle-Nassau Gemert Deventer Klasse 2 Baarle-Nassau Wageningen Rotterdam Hoorn jaar 1950 1951 1952 1953 Klasse 1 Deventer Baarle-Nassau Gemert Deventer Klasse 2 Baarle-Nassau Wageningen Rotterdam Hoorn Klasse 3 Putte Abcoude Wije jaar 1954 1955 1956 1957 Klasse 1 Boxtel Deventer

Nadere informatie

Overzicht begraaf- overlijdens en diaconierekeningboeken

Overzicht begraaf- overlijdens en diaconierekeningboeken Overzicht begraaf- overlijdens en diaconierekeningboeken Begr. = begraafboek Overl. = overlijdensregister Rek. = diaconierekeningboek Wijzigingsdatum 19-2-2010 NIET GEREED OP INTERNET GECONTROLEERD Achtkarspelen

Nadere informatie

Gemeenten in Noord-Brabant

Gemeenten in Noord-Brabant Gemeenten in Noord-Brabant Bron: A. v.d. Meer en O. Boonstra, Repertorium van Nederlandse Gemeenten vanaf 1812 (2011) Aalburg Bestaan van 1-1-1973 tot heden 1-1-1973 ontstaan uit Eethen, Veen en Wijk en

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015 Onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van Arrangement Kolomlabels Drenthe 77 5 82 Aa en Hunze 1 1 Assen 12 12 Borger-Odoorn 3 3 Coevorden 6 2 8 Emmen 19 1 20 Hoogeveen 8 2 10 Meppel 16 16 Midden-Drenthe

Nadere informatie

Kaart van 1 september 2003 behorende bij Besluit geluidhinder spoorwegen.

Kaart van 1 september 2003 behorende bij Besluit geluidhinder spoorwegen. bijlage bij Besluit wijziging zonekaart bedoeld in artikel 106a Wet geluidhinder en artikel 3, eerste lid, Besluit geluidhinder spoorwegen. Kaart van 1 september 2003 behorende bij Besluit geluidhinder

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

Amsterdam, 30 januari 2015

Amsterdam, 30 januari 2015 Amsterdam, 30 januari 2015 NSGK-collecte 2014, opbrengst per gemeente In deze lijst wordt de opbrengst van de NSGK-collecte per gemeente weergegeven. In totaal is in ruim 320 gemeenten gecollecteerd. Hoewel

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl Najaar 2015 WOONINSPIRATIE Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN STEEN & STAAL Steen & staal, aangevuld met grof hout, zorgen voor een industriële

Nadere informatie

Oudste kaarten: alfabetische plaatsnamenlijst van alle meldingen t/m 2013

Oudste kaarten: alfabetische plaatsnamenlijst van alle meldingen t/m 2013 278 73 s-heerenberg Gelderland 07-08-1901 W.F. Boomgaard Apeldoorn 28-01-2005 912 190 t Harde Gelderland 08-06-1935 W.F. Boomgaard Apeldoorn 28-01-2005 468 109 Aalten (Gld.) Gelderland 14-04-1903 H.J.E.

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

OVERZICHT OVERGESLAGEN STATIONS Bij geplande en overgeslagen stops gaat het om TUSSENstops, niet om EINDstops

OVERZICHT OVERGESLAGEN STATIONS Bij geplande en overgeslagen stops gaat het om TUSSENstops, niet om EINDstops Abcoude 5 2 16 34.946 1 0,00% Akkrum 4 0 21.748 2 0,01% Alkmaar 5 3 5 63.172 3 0,00% Alkmaar Noord 3 5 3 55.953 4 0,01% Almelo 14 7 3 5 71.702 8 0,01% Almelo de Riet 1 3 2 2 42.540 3 0,01% Almere Buiten

Nadere informatie

Station In en Uit 2016 In en Uit 2015 Ontwikkeling

Station In en Uit 2016 In en Uit 2015 Ontwikkeling Station In en Uit 2016 In en Uit 2015 Ontwikkeling Abcoude 1.589 1.579 1% Arnhem Centraal 40.589 39.164 4% Arnhem Velperpoort 2.113 2.066 2% Arnhem Presikhaaf 2.914 2.829 3% Arnhem Zuid 3.022 2.909 4%

Nadere informatie

LOKET TOP 100. medewerker in beeld. Naam gemeente Loketnaam rapportcijfer. klant in beeld. dienstverlening. locatie beheer mening (invuller) eindscore

LOKET TOP 100. medewerker in beeld. Naam gemeente Loketnaam rapportcijfer. klant in beeld. dienstverlening. locatie beheer mening (invuller) eindscore Naam gemeente Loketnaam rapportcijfer eindscore klant in beeld medewerker in beeld locatie beheer mening (invuller) dienstverlening maximaal haalbare score 100 25 15 10 15 5 30 1 Roosendaal HetPunt 7,0

Nadere informatie

OverheidslaCBS-coce Naam

OverheidslaCBS-coce Naam OverheidslaCBS-coce Naam Status (IV=plausibel) 06 0018 Gemeente Hoogezand-Sappemeer lv 06 0024 Gemeente Loppersum lv 06 0052 Gemeente Winschoten lv 06 0058 Gemeente Dongeradeel lv 06 0063 Gemeente Het

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9% alle Nederlandse gemeenten 9% gemeenten groter dan 60.000 inwoners 9% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen gemeenten

Nadere informatie

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem)

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Onderdeel 1 Oppervlakte van vertrekken (kamers, keuken,

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Dynamiek in het supermarkt landschap

Dynamiek in het supermarkt landschap Iedere Nederlander verdient een mooie supermarkt! Dynamiek in het supermarkt landschap Peter ter Hark Houten, 9 maart 2017 Onderwerpen vandaag Wat is het probleem? Situatie in Nederland Hoe heeft het zover

Nadere informatie

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op naam - 478 Gemeente

Nadere informatie

Wie Waar Wanneer. Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer. kijk op de site

Wie Waar Wanneer. Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer. kijk op de site Wie Waar Wanneer 2014 Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer kijk op de site www.abwc.nl Provinciale vaardigheidstoets Klasse 112 1e Ronde Gewestelijk Klasse 112 PLOEGEN 1e RONDE 15 maart Gelderland 10

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07.

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07. Gemeente Agendapunt Voor Tegen Gemeente Aa en Hunze 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalburg 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalsmeer 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2008 alle Nederlandse gemeenten -5%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2008 alle Nederlandse gemeenten -5% alle Nederlandse gemeenten -5% gemeenten groter dan 60.000 inwoners -5% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners -6% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners -5% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen

Nadere informatie

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam provincie Zuid Holland Gegevens gemeente woonplaats 2016 2015 Alblasserdam Alblasserdam 1.581 1.778 Totaal Alblasserdam 1.581 1.778 Albrandswaard Poortugaal 1.954 2.793 Totaal Albrandswaard 1.954 2.793

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 april 2016

Planningsoverzicht per 1 april 2016 In het planningsoverzicht is te zien waar de komende 4 kwartalen een slimme meter wordt aangeboden. Het planningsoverzicht wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Dit zijn de gegevens die op dit moment beschikbaar

Nadere informatie

Boven IJssel Rijn 3 Amerongen Lek

Boven IJssel Rijn 3 Amerongen Lek Beneden IJssel Sallandse IJssel Graafschapse IJssel Rijn Hagestein Rijn 5 Schoonhoven Rijn Driel Boven IJssel Rijn Amerongen Lek Pannerdens Kanaal Midden Waal Boven Waal Beneden Waal Boven Waal Beneden

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 oktober 2015

Planningsoverzicht per 1 oktober 2015 Planningsoverzicht per 1 oktober 2015 Planning van aanbieden van de slimme meter tot 2020 Noord-Brabant BREDA 4822 Enexis 2015 Kwartaal 1 76,9% Noord-Brabant BREDA 4823 Enexis 2015 Kwartaal 1 46,6% Noord-Brabant

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

Perceel nummer Naam perceel Vervoerder (obv alfabet) 1 Alkmaar - Heiloo Connexxion Taxi Services Personen- en Zorgvervoer Nederland BV Witte Kruis

Perceel nummer Naam perceel Vervoerder (obv alfabet) 1 Alkmaar - Heiloo Connexxion Taxi Services Personen- en Zorgvervoer Nederland BV Witte Kruis Perceel nummer Naam perceel Vervoerder (obv alfabet) 1 Alkmaar - Heiloo 2 Almelo 3 Almere Adi-Taxi BV 4 Alphen a/d Rijn - Nieuwkoop Van der Laan B.V. 5 Ameland - Schiermonnikoog Taxicentrale Waaksma 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking 16-11-2015 1 Bijlage 2 Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking Locatie Oplevering Almelo CS (2e fase) 98 Q2 2013 Almelo (fase 3) 264 Q4 2013 Almere Muziekwijk

Nadere informatie

Toelichting bij de schema's

Toelichting bij de schema's Toelichting bij de schema's De data die de kaart ' Woonvoorraad en woningaanpassingen voor 'langer zelfstandig wonen' genereerd, heeft TNO gebruikt om alle buurten van Den Haag onder de loep te nemen.

Nadere informatie

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009 Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 29 mei 2009 HOOFDSTUK 3 GROENE RUIMTE Titel 3.1 Rijksbufferzones Kaart 1a : rijksbufferzone mstelland - Vechtstreek Kaart 1b : rijksbufferzone

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Stationsklasse Halte Basis Plus Mega Trein Beeld entrée X X X X Trein Beeld fiets Trein Beeld overstap Perron Verwijzer Trein Beeld Perron X X

Stationsklasse Halte Basis Plus Mega Trein Beeld entrée X X X X Trein Beeld fiets Trein Beeld overstap Perron Verwijzer Trein Beeld Perron X X Stationsklasse Halte Basis Plus Mega Trein Beeld entrée Trein Beeld fiets Trein Beeld overstap Perron Verwijzer Trein Beeld Perron Rijlabels Som van TB entrée Som van TB fiets Som van TB overstap Som van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Editie Bronnen, deel 2

de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Editie Bronnen, deel 2 de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Editie Bronnen, deel 2 25 november 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 Andere edities 1 Ook voor uw e-reader! 1 Creative Commons

Nadere informatie

NBV Nader Bekeken. (Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 115, november 2015)

NBV Nader Bekeken. (Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 115, november 2015) NBV Nader Bekeken (Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 115, november 2015) In 2005 en 6 maakte ik deel uit van de commissie die de tentoonstelling Fila-Ede 2006 organiseerden. Om perfins te propageren

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Managementassistente Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract

Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract Uw nieuwe Incassanten-ID voor SEPA-incassocontract Nr. Gemeentenummer Aanschrijf-/gemeentenaam Adres: Straat+huisnummer Postcode Plaats voorloop Aanhef Toewijzing Rechtspersoon IncassantenID 1 1910 Protestantse

Nadere informatie

Uitslag(Menzis(Singelloop(2014(4(Netto4tijd(5(mijl Positie Startnummer Naam Woonplaats Netto4tijd 1 142 Nicholas(Togom Kenia 22:59 2 3 Julius(Koech Voorthuizen 23:31 3 21 Richard(Murray Durbanville 23:39

Nadere informatie

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h en 120 km/h A1 in beide richtingen Knooppunt Watergraafsmeer - Soest (10) A1 in beide richtingen Soest (10) - Eembrugge (11) A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen Eembrugge

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h en 120 km/h A1 in beide richtingen Knooppunt Watergraafsmeer - Soest (10) A1 in beide richtingen Soest (10) - Eembrugge (11) A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen Eembrugge

Nadere informatie

Het stempel werd opgeleverd op 1 november 1969 en verstrekt op 18 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Het stempel werd opgeleverd op 1 november 1969 en verstrekt op 18 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel. BOEKELO Provincie Overijssel BOEKELO 1 CBPL 0030 Het stempel werd opgeleverd op 23 juli 1969 en verstrekt op 4 augustus 1969 ter vervanging van het Het stempel werd vernietigd op 13 april 1978. Gebruiksperiode

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

Verkooppunten Nationale Tuinbon

Verkooppunten Nationale Tuinbon Verkooppunten Nationale Tuinbon Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Alméér Plant Ranzijn tuin & dier Almere Intratuin Amersfoort Ranzijn Amersfoort Life & Garden

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming Datum ruiming Jaar Maand Plaats Objectomschrijving 1 Objectomschrijving 2 Objectomschrijving 3 Planten Moederplanten Stekjes Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) 1/01/11 2011 januari Gouda Hollands

Nadere informatie

Standerdmolen 10, 3995 AA Houten 18-12-2009 18-12-2009 Markt 22, 3961 BC Wijk Bij Duurstede 21-12-2009 21-12-2009

Standerdmolen 10, 3995 AA Houten 18-12-2009 18-12-2009 Markt 22, 3961 BC Wijk Bij Duurstede 21-12-2009 21-12-2009 plaats van vaccinatie naam priklocatie adres priklocatie Heythuysen Cultureel Centrum "de Zaal" Datum 1e prikdag Datum laatste prikdag St Antoniusstraat 2, 6093 GA, Heythuysen 22-12-2009 22-12-2009 Weert

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

Trajectenlijst maximumsnelheden 23 december 2016

Trajectenlijst maximumsnelheden 23 december 2016 A1 in beide richtingen Knooppunt Watergraafsmeer - Soest (10) 100 km/h Tussen Knooppunt Muiderberg en Bussum (7) is de maximumsnelheid 120 A1 in beide richtingen Soest (10) - Knooppunt Hoevelaken 130 km/h

Nadere informatie

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011 Gemeente Naam loket Score 2011 1 Heemstede Loket Heemstede 93 61 51 2 Sint-Michielsgestel Zorgloket WegWijs 89 62-3 Rotterdam Vraagwijzer Loket 88

Nadere informatie

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Nummer archiefinventaris: 4.LOWH Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Gemeente Parkeren Overlast Aalburg 16 0 Aalsmeer 1.245 12 Aalten 98 5 Alblasserdam 400 3 Albrandswaard 8 3 Alkmaar 3.286 193 Almelo 2.286 1043 Almere 2.417 578 Alphen aan den Rijn 725 22 Alphen-Chaam 10

Nadere informatie

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland W.A.C. van Tilburg 13 januari 2009 1 Inleiding BZK heeft het KLPD, dienst IPOL verzocht om de problematiek ten aanzien van criminele Marokkanen

Nadere informatie

Weg Traject Maximumsnelheid Uitzondering

Weg Traject Maximumsnelheid Uitzondering A1 in beide Knooppunt Watergraafsmeer - Soest (10) 100 km/h Tussen Knooppunt Muiderberg en Naarden (7) is de maximumsnelheid. A1 in beide Soest (10) - Knooppunt Hoevelaken A1 in beide Knooppunt Hoevelaken

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente REFERENTIELIJST GEMEENTEN per PROVINCIE DRENTHE Assen Coevorden Meppel De Wolden Westerveld Medewerkers Kabinet FLEVOLAND Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Dronten Lelystad Noordoostpolder Provincie

Nadere informatie

Voorjaar 2016 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP VLOEREN & GORDIJNEN. Kijk voor nog meer inspiratie op

Voorjaar 2016 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP VLOEREN & GORDIJNEN. Kijk voor nog meer inspiratie op Voorjaar 2016 WOONINSPIRATIE Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl 20% KORTING OP VLOEREN & GORDIJNEN Vrijwel alle raamdecoratie en gordijnen zijn ook verkrijgbaar met elektrische bediening.

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie