x E D Nederlandse Tafel Tennis Bond Orgaan van de afdeling Brabant Verschijnt maandelijks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "x E D Nederlandse Tafel Tennis Bond Orgaan van de afdeling Brabant Verschijnt maandelijks"

Transcriptie

1 Verschijnt maandelijks 1 Orgaan van de Nederlandse Tafel Tennis Bond afdeling Brabant x E D REDAKT 1 E-ADRES: S N E P P E N D I J K 2 - M A A R H E E Z E

2 in dit nummer: pag. - EUROPA-CUP tafeltennis in ETTEN LEUR 2 - van de P. P.C. 4 - uitwisseling VER.-klubbladen 4 - officiele mededelingen afd.bestuur 5 - van de jeugdkommissie 5 - ~ationale tafeltennistop speelt in Oudenbosch 6 - het A.v.d.Meijs" tafelt.toernooi 7 - Zuid Nederl. beker voor Ravensteyn. 8 - bekerkompetitie 9 - landelijke jeugdkompetitie 9 toernooi-agenda afd. Brabant 10-9e Hertogstadtoernooi 11 - Standenlijst jeugdkompetitie seniorenkompetitie ********************************************************************** KOPY VOOR "MIXED" te zenden aan het Redaktie-adres : SNEPPENDIJK 2, MAARHEEZE **********************************************************************

3 ''MIXED '' orgaan van de N. T~T. B. afd. b rabant. Redactie: A. Peeters, Sneppendijk 2, Maarheeze, telefoon Jaargang 24 nummer 2 november 1976 EUROPA CUP TAFELTENNIS IN ETTEN-LEUR Ontstaan Kunt u zich nog het einde herinneren van de laatste kompetitie van het eerste damesteam? Op de laatste wedstrijddag één punt achter op Avanti. Laatste wedstrijd Avanti ~ Tanaka. Bij winst zou Tanaka definitief de tweede plaats, die recht gaf op het spelen van EC II, bezetten. Het werd 5-5, dus Avanti was de gelukkige. Nu waren er voor het begin v an de wedstr~jd problemen met het licht. Volgens ontvangen berichten zouden de scheidsrechters de kompetitieleider gebeld hebben om te vragen of er wel gespeeld kon worden. _Na een half uur vertraging werd toch begonnen. De verdedigsters Marjan Wagemakers en Jolanda Noordam waren duidelijk in het nadeel. Een protest op het wedstrijdformulier en binnen 48 uur protesteerde het bestuur formeel tegen de uitslag v an de wedstrijd. Na enige weken kwam de besli?sing: protest afgewezen. Eronder met kleine letters: "Willen jullj_e soms Europacup spelen?" Voorbereiding, De wedstrijdsecretaris krijgt een enveloppe van de kompetitieleider van de NTTB. Wat zit daar in? Een reclamefolder en nog wel in het Duits. Het bestuur bui.gt zich _over het ingekomen stuk en ziet onder op het stuk met pen geschreven: Teilname NTTB erlaubt. Zou het een inschrijfformulier zijn voor de Europacup? Een telefoontje naar de kompetitieleider. Ja, we konden inschrijven voor Europacup II. Maar de tijd begon te dringen, want binnen 2 dagen sloot de inschrijving. Wat te doen? Wat waren de verplichtingen, vooral financiëel, bij deelname? Hoe kregen we zekerheid? Wat doet dan een Nederlands verenigingsbestuur? Juist, er werd een brief naar de gemeente gestuurd om een garantiesubsidie. Hij was erg lang, maar er stond "weinig" in. Wat konden we schrijven, we wisten niets. Martien Noordam belde de.duitse organisatoren op. Tanaka? Waar zitten jullie ergens? Etten-Leur? Nooit van gehoord. Jullie hebben geen jaarbeurs, dus kunnen jullie niet meedoen. Het bestuur van de stichting Amilto werd diezelfde dag nog benaderd om de organisatoren uit de droom te helpen. Er werd een verklaring in het Duits opgesteld 1 waarvan je 'de tranen in de ogen kreeg. De schitterendste folders over dé Amil to, alsme,de cijfers aangaande de bezoekersaantallen werden bijgesloten en verzondep naar Pirmasens. Op een van de weinige sombere ochtenden, die de afgelopen zomer telde, heeft de Volkskrant HET nieuws. Liefst drie damesteams in Europacup II: Tempo Team, Avanti (vanwege de grote jaarbeurs in Hazerswoude!) en jawel hoor Tanaka

4 We moesten wel een voorronde spelen tegen stk "(Joegoslaviscpe afkorting van tafeltennisclub) Vojvodina uit Novi Sad. Martien Noordam was nog op vakantie. Wat zou er bij hem in de bus liggen? Dat is snel gezegd: niets. Omdat publiciteit in verband met de komende fondsenverwerving meer dan gewenst was, werd alvast de sportredactie van de Stem ingelicht, die onmiddellijk "in" was. Na enige tijd kwam de Duitse enveloppe. Een mooi kaartje met het adres van de tegenstander en een boekwerk met verplichtingen. Dat was niet mis. We dienden de tegenstanders drie volle dagen onder te brengen in een eerste klas hotel. Wij moesten ieder van de vijf gasten een zakgeld van vijf Amerikaanse dollars geven. Er mag niet in het clublokaal gespeeld worden, maar er moet een sporthal gehuurd worden. Nu wisten we alles en konden aan de slag. Er werd een draaiboek gemaakt voor de wedstrijddag en de voorbereidingen. We moesten drie speeldagen tijdens een weekend voorstellen aan Vojvodina. We voelden het meest voor de zondagen 5, 12 of 19 september. Vojvodina kon niet en mocht toen een weekse dag voorstellen. Woensdag 29 september. We zonden brieven, die prachtig vertaald waren in het Servisch. We kregen brieven in Ben Duits, dat nauwelijks meer als die taal te herkennen was, maar we wisten wat zij bedoelden. We aanvaardden 29 september, ondanks dat het die dag voetbalavond is. We mogen blij zijn met deze keuze, want we hebben de tijd meer dan nodig. Intussen waren er zo'n 90 bedelbr ieven de deur uitgegaan. Goede relaties werden aangeschoten. We hadden een begroting van f. 2300,7-. Dit kunnen we niet µit ons ~ normale budget betalen. En zie, het geld komt op tafel. We worden niet in de steek gelaten. Het hoogtepunt Tijdens de training hadden de Joegoslavische speelsters een bijzonder sterke indruk achtergelaten. Het was danook een grote verrassing dat Addy moeiteloos en door bijzonder sterk spel de le partij tegen Valdana op haar naam bracht. In de le set kon deze het nog aardig bijbenen (21-14) maar in de 2e set kon ze geen en~ kel verweer meer opbrengen (21-6). Dit als gevolg van de mentale zwakheid van de Joegoslavische hetgeen ook kenmerkend was voor Dusanka alleen Jelena was wat dat betreft sterker. Het electrisch scor ebor d (bedi end door onze eigen, nog immer krom lopende Henk) wees dus 1-0 in het voordeel van Tanaka aan. In de volgende partij bewees Marian, dat haar mindere spel van de afgelopen weken het gevolg was van het feit dat ze zich concentreerde op dit E.C. -duel. Ze speelde als vanouds. Met en gaf ze haar tegenstandster geen enkele kans (2-0). Iedereen was verbaasd over het t egenvallende spel van de Joegoslavische meisjes. Maar~ zo dacht iedereen, de sterspeelster Jelena zou de stand nu wel rechtzetten. Dat gebeurde ook, maar op een niet verwachte manier. Jolanda slaagde er n. l. in dele set te winnen (21-18). De 2e set verloor ze nipt met Ook de 3e set verloor Jolanda maar s lechts met Het is jammer, dat ze bij de stand iets teveel risico nam en probeerde met 2 smashes de partij in haar voordeel te beslissen. Dit mislukte echter zodat ze de partij verloor (2-1). Jammer, want Jolanda speelde uitstekend. De volgende partij tussen de aanvallende Vladana en de verdedigende Mari an gaf schitterende rallyes te zien. Vladana had echter geen schijn van kans en met en moest ze de eer aan Marian laten (3~1). De mooiste partij van de avond was die tussen Addy en Jelena. Addy buitte de traagheid van haar tegenstandster uitstekend uit door voortdurend te spreiden. Binnen de kortste keren had ze de eerste set met 21-9 gewonnen. De volgende set was bijzonder spannend. Na een tussenstand werd de stand voor Jelena. Maar Addy vocht prachtig terug en won de set met Stand was nu 4-1. Nog één punt en de sensatie was compleet. De laatste partij was echter een anti-climax vanwege het ongeinteresseerd spelen van Dusanka. Degelijk spelend boekte Jolanda de grootste overwinning van de avond 21-7 en De stand was nu 5-1 en Tanaka had de volgende ronde bereikt tot grote vreugde van het publiek dat later door Marian nog bedankt werd voor de grote steun die zij en Addy en Jolanda hadden gekregen

5 De volgende tegenstander van Tanaka is Weiss-Rot-Weiss uit Kleef. Deze club won vorig jaar de jaarbeurs beker door op Malta Delta Lloyd met te verslaan in de finale. In deze club - tegen wie we op vrijdagavond 29 oktober a.s. spelen - spelen o.a. de ook op internationaal vlak bekende Wiebke Henriks, Monika Kneipp en de meermalige Nederlandse kampioene Mieke Jenisch-ten Broek. Geen geringe opgav e dus, maar het is weer een thuiswedstrijd en men kan dus weer rekenen op de steun van het publiek, dus... wie weet??? bestuur t. t.v. TANAKA VAN DE PERS EN PROPAGANDACOMMISS IE Tot onze grote vreugde hebben wij de verenigingen in de regio Eindhoven kunnen mededelen, dat wi j erin geslaagd zijn een tafeltennismedewerker voor het Eindhovens Dagblad te vinden. Het is de heer Ben Cornuijt, St. Adrianusstraat 75 te Eindhoven. De heer Cornuit is zijn werkzaamheden aangevangen in het weekend van 16 en 17 oktober. Helaas heeft de heer Cornuijt nog geen telefoon. Hij is tot hij zelf een aansluiting heeft, telefonisch bereikbaar onder nummer iedere zondagmorgen tussen en uur. Zodra hij telefoon heeft zal u zijn nummer medegedeeld worden alsmede de tijd waar op alsdan de uitslagen aan hem doorgegeven kunnen worden. ~ Het is ons duidelijk, dat de geschetste omstandigheden in deze aanvangstijd in het nadeel zijn van de verenigingen die op zondag hun thuiswedstri jden spelen. Wij hopen dat deze verenigingen een regeling met de heer Cornuijt weten te treffen, zodat zij toch hun publiciteit krijgen. Het is dus nu zo, dat de verenigingen, die hun uitslagen op zondagmorgen aan de heer Cornuijt doorbellen, aan hun verplichtingen hebben voldaan, voorwat de doorgebelde uitslagen betreft. Indien een of meerdere uitslagen ontbreken, dient u die alsnog tussen en uur door te geven aan de heer Smeulders te Riel. Wij hopen, dat aan de heer Ben Cornuijt dezelfde medewerking gegeven wordt, zoals aan Tom Mantoua in het verl eden t Het 2900e lid i s : J.Zwaan van A. T.T.V. '71. Het 2950e lid is: R. van Brugel v an Vice Versa ' 51. WAAR BLIJFT HET 3000ste LID VAN DE AFDELING? UI TW ISSEL ING VERENIGINGS-KLUBBLADEN R.van Thoor, voorzitter Jaren geleden publ iceerde in "Mixed" de t. t.. v. "Luto" een artikeltje met dezelfde bovenstaande kop. Toen kwamen daarop vele reakties los en kwam niet alleen met onze clubbladredactie een uitwi sseling tot stand met een tiental andere clubbladen. Gaarne hierbij een opr oep aan alle redacteuren (trices ) van brabantse clubbladen om, indien zij een uitwisseling tot stand willen brengen met ons clubblad "Luto-Nieuws", dit te melden aan Red. "Luto-Nieuws", Mevr. A. Paulissen-v. Loon, St. Pietersplein 30, Tilburg. In het volgende "Luto-Ni euws " zullen wij dan de "lijst" van geinteresseerden publiceren, zodat alle redakteuren de verzendl,ij st van hun clubblad kunnen aanvullen. Wilt u bij uw antwoord v e r melden : 1. naam blad 2. redaktie-adres 3. verschijningsfrequentie van uw blad (redelijkerwijs geschat). Namens " Lu to-nieuws" A. Paulissen

6 OFFICIELE MEDEDEL INGEN AFDE LI NGSBESTUUR ~EIZOEN 197f-1977 (no' s 7 t/m 9 ) 7. mutaties verenigingen Hercules De Kuub De Meppers O. T. T. C. Renata Smash '73 Taxandria TTCV Rath secretari s H. Kempken s, Esdoornlaan 28, Rosmalen, telefoon secretaris C ~ Schetters, Varenstraat 8, Geldrop. penningmeester J. P. C. Boons, Geldropseweg 237, Eindhoven. penningmeester A. van de. Velden, Ginderover 9, Heeze, telefoon secretar is J. P. A. de Smit, Wagenaarstr aat 274, Oss telefoon penningmeester W.Derkx, Halve Maanstraat 92, Eindhoven. het adres van de secretaris W. Gras is Wielack 225 te Uden. wedstrijdsecretaris (senioren en jeugd) P. van de Ven, Terburgtseweg 33, Oisterwijk. wedstrijdsecretaris (senioren en jeugd) P. J. A. M.Jansen, N. C. B. l aan 89, Veghel, telefoon ; 8. nieuwe verenigingen Aangemeld heeft zich tafel tennisvereniging SPIDO uit Klundert. Secretaresse: mev rouw I.Kroese, Moye Keene 49 te Klundert. 9. de gecombineerde algeme ne ledenvergadering op 4 september te Tilburg Op 17 augustus te Rosmalen e n op 20 augustus te Breda hebben de Algemene ledenvergaderingen v a n onze afdeling plaatsgevonden. Op 4 september volgde te Tilburg een gecombineerde vergadering waar de afgevaardigden van de regio's de agendapunten formeel met het AB hebben afgerond. Zoals te v erwachten was hebben.zich in Tilburg geen verrassende ontwikkelingen voorgedaan. Alleen te Rosmalen heeft een stemmi ng plaatsgevonden aangaande het voorstel van de regio Den Bosch betreffende al dan niet doorgaan met het systeem van gesplitste jaarvergaderingen. Tegen waren de verenigingen JCV (93 stemmen) Never Despair (54 stemmen) en Stiphout (55 stemmen). Dit alles betekent dat met 2319 tegen 202 stemmen is besloten met het huidige systeem door te gaan. Verder zijn de jaarverslagen conform vastgesteld, behalve dat het jaarverslag materiaalkeurin g wordt u i tgebreid met een keuring bij de vereniging Stiphout. Alle financië l e stukken werden conform de voorgelegde consepten vastgesteld. Alle financiële voorstell en zijn aangenomen zoals door het AB voorgesteld. De voorgestelde AB- en bondsraadsleden z i jn gekozen. Bij het AB liggen thans nog een aantal ideeën en voorstellen ter tafel die verder bekeken mo eten worden, zoals het voorstel van De Zwaantjes om de jeugdcompetitiewedstrijden in é én zaal gez amenlijk te laten spelen. De jeugdcommissie is hierover zich aan het ber aden. De notulen v an de 3 v ergaderingen worden aan de secretarissen van de regio's toegezonden ~ Verder zult u z e uitgebreid aantreffen in de stukken die de verenigingen begin juni a. s. ber e i ken. VAN DE JEUGDCOMMISS IE A. B. Brabant R. v.thoor, secr. Ook dit seizoen organiseert de jeugdkommissie van de afd. Brabant weer een bekerkompetitie voor de jeugd. De organisatie van deze wedstrijden is in grote lijnen hetzelfde als in het seizoen Alleen bij de meisjes is hij 'uitgebreid met een klasse. a.de regio organiseert zelf indien nodig selektiewedstrijden tussen clubteams van 2 personen. Het sterkste team uit elke kategorie plaatst zich voor de finalewedstrijden. Het team moet bestaan uit 2 leden van dezelfde vereniging

7 b. Het regiobestuur dient uiterlijk 1 februari 1977 bij mij opgegeven te hebben welke teams uit het desbetreffende regio.aan de eindstrijdën zullen gaàn deel- nemen. Deze opgave moet voorzien zijn van de volgende gegevens: Naam spelers ( sters ~, bondsnummer, geboortedatum, vereniging, kategorie waar het team in uit gaat komen. Men kan hoogstens 1 team per kategorie opgeven. c. Gespeeld wordt in de volgende kategorieën: Meisjes junioren (geboren voor ) kadetten (geboren na 30-' ) Jongens junioren (geboren tussen en ) 11 aspiranten (geboren tussen en ) pupillen/welpen (geboren na ) d. Opgesteld in de teams mogen worden alle NTTB leden (kompetitie gerechtigde en basis jeugdleden) e. U dient uw verenigingsbesturen er op te attenderen dat men uitsluitend uit mag komen in zijn of haar eigen leefti jdskategorie. B. v. een aspirant die speelt in de junioren kompetitie mag voor wat deze bekerwedstrijden betreft uitsluitend uitkomen in de aspirantenklasse. Bij de organisatie van uw selektiewedstrijden moet u voor aanvang van deze wedstrijden er nauwkeurig op toe zien dat er korrekt is ingeschreven. f. Een junior of aspirant die dispensatie heeft om uit te komen in de senioren kompetitie mag in de bekerkompetitie uitkomen in de jeugd of in de seniorenbekerkompetitie. Dus niet in beide bekerkompetities. g. De finales zullen in maart/april gehouden worden. Mochten er door een regio of van uit een vereniging in uw regio interesse bestaan om deze wedstrijden te organiseren dan kunt u zic h me t mij h ierover in ve.rbinding stellen. De prijzen worden door de afdeling beschikbaar gesteld. h. Elk team mag bestaan uit maximaal 3 personen. U mag n. l. van het recht gebruik maken om in het dubbelspel een 3e speler(ster) op te stellen. Tevens mag men de teamsamenstelling bij elke wedstrijd wijzigen. i. Spelers(sters)volgorden is: A-X, B-Y, dubbel, A-Y, B-X. Tenslotte wil ik de regio's vriendelijk v e rzoeken er voor te zorgen dat Qe opgaves voor in mijn bezit zijn. N. v.erp, voorzitter NATIONALE TAF E~T ENNISTOP SPEELT IN OUDENBOSCH,,--... =========================================================== Op zondag 28 november organiseert t. t. v. Vice Versa '51, in het kader van het 25-jarig bestaan, de halve finales in de strijd om de N.T.T.B.-cup en de Limburgcoupe. Dit houdt in dat op die dag, dankzij de financiële steun van onze sponsor Plevier Silobouw B.V., de tien beste heren en de tien beste dames van Nederland. in sporthal "de Beuk", van 's morgens e l f uur tot±.. vijf uur in de middag, gaan strijden om een plaats in de finale en om de nodige punten op de nationale ranglijst. Buiten topspelers bij de heren als Trevor Taylor, Bert v. d. Helm, Nico van Slobbe etc., zijn bij de dames waarschijnlijk ook Marianne Wagemakers en Jolanda Noordam als westbrabantse vertegenwoordigsters aanwezig, mits zij zich in de voorgaande rondes kunnen plaatsen. Daar een dergelijk sterk spelersarsenaal zelden in Brabant komt, hoopt het bestuur v an t. t.v. Vice Versa '51 dat vele leden van de collega-verenigingen van de afd. Brabant als toeschouwer acte de presence zullen geven. Het zou bijv. een mooi doel zijn voor een verenigingsuitstapje met de jeugd en/of senioren van uw club. De entreeprijs is f 1,-- voor de jeugd tot 16 jaar en f 2,50 voor de overigen. Daar wij op een grote publieke belangstelling rekenen (met name uit Oudenbosch. vanwege de deelname van de plaatselijke favoriete Marianne Wagemakers ) en het aantal tribuneplaatsen beperkt is, raden wij de geïnteresseerden aan, tevoren toegangskaarten te bestellen. Dit kan alleen schriftelijk gebeuren, door een bestuurslid van een vereniging. Het adres waar uw aanvrage naar toe moet is: A.Goossens, Pater Beckerstraat 7, Oudenbosch. Verder zij nog vermeld dat het N.S. station in Oudenbosch, vrijwel naast sporthal de Beuk ligt en ook de B. B. A. -lijndienst stopt vlak bij de sporthal. Het vervoer hoeft dus geen ptoblemen op te le

8 veren. Vandaar dat ik graag dit artikeltje wil afsluiten met te zeggen: Tot ziens op 28 nov. in sporthal "de Beuk" in Oudenbosch. HET "A.VAN DER MEIJS " TAFELTENNISTOERNOOI 1976 A.Goossens, voorz./sekr. Vice Versa '51 Op zondag 12 september is in Goirle het "A.van der Meijs" Tafeltennistoernooi verspeeld. In' de sporthal " De Haspel" waren 33 tafels neergezet, waardoor iedereen een zee van ruimte had. Het aantal inschrijvingen was ten opzichte van vorig jaar ruim verdubbeld. Desondank s i s de organi serende vereniging Red Star '58 er redelijk in gelsaagd om het tijdschema aan te houden. De laatste finale, welke was gepland om uur, kon worden gespeeld om uur. Dit is mede een verdienste van de vakbondsgedelegeerde, de heer Schilder uit Volendam, die tegen de avond de toernooileiding terzijde heeft gestaan. Al bij al kan Red Star ' 58 terugzien op een geslaagd toernooi, met een sterke bezetting. De uitslagen zijn als volgt: Heren Enkel A/B c D E F G H Sl S2 S3 Heren dubbel A/A C/D E F G H Dames Enkel A/B c D Sl S2 Dames dubbel Jongens Junioren J.Asp. J.Pup. J. Welpen J. Dubbel Jun. Asp. Dubbel Dub. Welpen A/B c A/B c A/B c Jl J2 J3 1. R.Schalleij (St.Aloys.) 1. H. Peters (Cevelum) 1. J. Stabel (Red Star) 1. M.Smeulders (Irene) 1. M.de Beer (Irene) 1. F. Smolders (Red Star) 1. H.v.d. Winkel(Destatec) 1. D.Jeras (Wilno) 1. M.Smeulders (Irene) 1. De Beer (Irene) 1. Schalleij/Dume (St. Aloys) 1. Nusteen/Steffen (ARB) 1. Smeekens/de Beer (Irene) 1. Verhoof/Verhoof (Red Star) 1. Barella/v.d.Wiel(Nev.Desp.) 1. Well/Vermeulen (Nev.Desp.) 1. V. Blankaert 1. Berkhout 1. H. Steenis 1. S. Blankaert 1. Berkhout (St.Aloys) (Kollenberg) (Arnemuiden) (St.Aloys) (Kollenberg) 1. Blankerts/ Blankaer t (St.Aloys) 1. R.v. Hulten 1. B. Damen 1. v.rossum 1. H. de Louw 1. D.v.Iren 1. Joo ssens 1. A. Küssner 1. Wegman 1. Damen 1. v.d. Griendt (Luto) (Nev. Desp.) (Megacles) (TTCV) (M. Z.) ( 't Zand) (Megacles) (Wilno) (Nev. Desp. ) (Nev.Desp.) 1. Bruns/Eckert (VeV) 1. v. Iren/Bonhof (M.Z.) 1. Janisse / v. Iren ( 't Zand) (M.Z.) (Nev. Desp.) (Avanti) Meisjes junioren 1. W. de Groot Asp. A/B 1. Houben C 1. T.v. zon (J. c. v.) 2. D. Jeras 2. N. Küssner 2. C.Driessen 2. W.Smeekens 2. H.van Loon 2. Veldkamp 2. D.Goossens 2. R.Schalleij 2. Nusteen 2. Veldkamp (Wilno) (Megacles) (Irene) (Irene) (Red Star) (Kollenberg) (Arnh. R. B. ) (St. Aloys.) (Arnh. R.B. ) (Kollenberg) 2. Jeras/Dert (Wilno) 2. Geurts/Blom (ARB) 2. Wens/Willemse (Belcrum) 2. v.sprang/nagtzaam (Irene) 2. Thijs/Smolders (Red Star) 2. Goosens/v. d. Ham (A.R.B.) 2. S. Blankaert 2, Piederiet 2. D.Jansen 2. V.Blankaert 2. Janssen 2. De Krijger/v.d.Berg (Red Star) (Irene) 2. G.van Hulten 2. J.Janssens 2. P. v. Iren 2. M.van Eijck 2. R.v.Gilst 2. v.gorp 2. M.v.Meij 2. v.moggré 2. v.staalen 2. M.Mooren (St.Aloys) (Belcrum) (Vic. Vesta) (St. Aloys) (Vic. Vesta) (Luto) (Irene) (M.Z.) (TTCV) (M.Z.) (Irene) (A.R. B. ) (VeV) (de Kroon) (Nev. Desp.) 2. v.hulten/v.hulten (Luto) 2. v.rossum/spagen (Megacles) 2. v.gilst/v.loon (M. Z. ) 2. Verpoest 2. Valk 2. v.ostaden (Tornado) (Red Star) (Red Star) - 7 -

9 Pup. A/B 1. T.v. d.aker (J.C.V.) 2. Hof man (M. Z. ) c 1. Tahapary ('t Zand) 2. W.Jansen (Avanti) Welpen 1. A. Kruitwagen(A.R.B.) 2. Minhere ('t zand) Jeugd 1/2 1. Houben (Avanti) 2. W.de Groot (Nev.Desp ~ ) 3 1. R. Smits (Red Star) 2. K.Santegoets (Red Star) Dubbel 1. Vijver/Hoffman (M. Z. ) 2. Valk/v.Gestel (Red Star) ZUID NEDERLANDSE BEKER VOOR RAVENSTEYN 67 UIT MAASTRICHT! Het limburgse Ravensteyn 67 is er in geslaagd om de titel Zuid Nederlandsbekerkampioen over te nemen van het Vughtse JCV. De wedstrijden voor de Se maal in suksessie georganiseerd door de afd.brabant in samenwerking met de Osse vereniging OTTC konden zich de gehele dag verheugen in een behoorlijke publieke belangstelling. In de voorronde waren de ploegen ingedeeld in 2 poules van elk 3 teams. In groep A werd JCV bestaande uit de spelers W.v.d.Sande en H.v.d. Zee eerste. Een zeer moeizaam tot stand gekomen 3-2 zege op het Nijmeegse Ons Vermaak (na 3 partijen was de stand nog 2-1 voor de Nijmegenaren) en een gemakkelijke 3-0 zege op Wilno spelend met D. Jeras en W. du Fossé bereikte JCV de halve finale. Wilno bereikte deze halve finale eveneens door een 4-1 zege op Ons Vermaak. H. de Graaf wist hier de eer te redden voor de Nijmegenaren. Dit door winst op du Fossé. Deze laatste wist na zeer spannende strijd wel een verrassende zege te behalen op J.Hooman. In groep B werd Ravensteyn 67 spelend met P.Taylor, C. Geersheuvels en L.Janssen eerste door 4-1 overwinningen op Blue Star en PSV/Cathrien. Dit laatste team bereikte alsnog de ~ finale door een 4-1 zege op Blue Star uit Venlo. Hier wist Donjacoer de eer te redden door een zege op A.v.Herel. In de eerste halve finale dus Ravensteyn 67 - Wilno. Het werd een vrij gemakkelij~e zege van het geroutineerde Limburgse team. Met P.Taylor als de sterke man. Hij zou de gehele dag zonder een nederlaag blijven. Uitslagen: D. Jeras - C. Geersheuvel 24-26, 21-13, W.du Fossé - P.Taylor 8-12, ,1 D.Jeras/W.du Fossé - P.Taylor/L. Jarissen 16-21, In de 2e halve finale meer spanning. In een 2 uur durend gevecht was het _PSV/ Cathrien dat in deze Brabantse derby de titelverdediger JCV naar een 3 ~2 nederlaag speelde. Het Eindhovense team plaatste zich dan ook toch wel enigszins verrassend voor de finale. uitslagen: M.v. Vroenhoven - H.v.d.Zee 21-19, 18-21, ~ A.v. Herel - W.v. d. Sande 21-16, Dubbel 16-21, 21-17, M. v. Vroenhoven - W. v. d. Sande 21-17, 15-21, A. v. Herel - H. v. d. Zee 21-11, 15-21, In de finale dus Ravensteyn 67 en PSV/Cathrien. Dit laatste team toch nog duidelijk de zware strijd tegen JCV in de benen(armen). Het waren dan ook de Ravensteyn 67 spelers die het Eindhovense team naar een vlotte. 3-0 nederlaag speelden en zodoende de wisseltrofee voor 1 jaar mee naar Maastricht moèhten nemen. Uitslagen: M.v.Vroenhoven - C.Geersheuvels 21-16, 17-21, A.v.Herel - P. Taylor 19-21, Dubbel 21-8, 11-21, Na afloop van deze suksesvol verlopen wedstrijden reikte het A.B.lid van de afdeling Brabant de prijzen uit aan de deelnemende teams. Hij sprak hierbij de wens uit dat deze wedstrijden het volgende seizoen en dan ook weer met financiële steun van de deelnemende afdelingen gehouden kunnen worden. Mogelijk kunnen deze wedstrijden in de toekomst gebruikt worden als selektie voor een nationale bekerkompetitie. Iets wat in onze ineer dan 40 jarige NTTB nog steeds ontbreekt. Maar ja wat er nog niet is kan nog komen. Van de afd.brabant ligt hiervoor reeds een voorstel bij de landelijke t en W.commissie. N.v. Erp Begijnenstraat 45 OSS - 8 -

10 BEKERKOMPETITIE Hierbij het programma van de herenbekerkompetitie 2e divisie 2e ronde. U wordt er ook nu weer dringend op geattendeerd er voor te zorgen dat de wedstrijden gespeeld zijn op een zulk een tijdstip dat de wedstrijdformulieren op 18 november in mijn bezit zijn. Als hier niet aan voldaan wordt dan zal ik genoodzaakt. zijn beide t eams e ventueel uit de bekerkompetitie te nemen. Damesbekerkompetitie Uitslag l e ronde : OTTC - PJS 0-5. U dient op het programma van de bekerkompetitie dd bij wedstrijdnummer en 101 in te vullen: PJS. Herenbekerkompetitie 2e ronde 2e divisie. Regio den Bosch/ Eindhoven wedstr. nr. 31 TTCV 3 - PSV/Cathrieri 4 32 Zwaantjes 2 - JCV4 33 Alico 3 - Vice Versa ATTV 2 - Vice Versa Kadans 4 - TTCV 2 36 JCV 3 - OTTC 4 37 Zwaantjes 1 - Nev. Despair 4 38 De Meppers 2 - Kadans 2 39 De Meppers 4 - Treffers 2 40 De Meppers 5 - Kuub 2 41 Attaque 1 - Kadans 2 42 PSV/Cathrien 3 - De Meppers Jeep 1 - BTTC 2 44 Winn.Kadan s l/nev. Desp.2-Alico Kuub 1 - BTTC 1 46 PJS 1 - Ne v, Despair 3 47 OTTC 2 - JCV 5 48 OTTC 3 - Renata 1 Regio Midden en West Brabant. wedstr.nr. 60 Back Hands 1 - Hotak Red Star 3 - Deso 5 62 Luto 4 - TCS 3 63 BSM 4 - Taxandria 1 64 Deso 4 - BSM 2 65 Smash Barna 1 66 BSM 5 - Red Star 4 67 Deso 3 - V. V TCS 2 - Hotak Luto 3 - Barna 2 70 BSM 3 - Tanaka 1 71 Deso 2 - Markiezaat 1 72 Red Star 6 - BSM 1 73 Belcrum 2 - Back Hands 2 'De winnaar van de wedstrijd Kadans 1 - Never Despair 2 uit de eerste ronde moet direkt kontakt opnemen met de vereniging Alico. (wedstrijdnummer 44) uitslagen Regio den le ronde 2e divisie Bosch/Eindhov en Regio Midden/West Brabant DE LANDELIJKE JEUGDKOMPETITIE (stand van zaken na vijf wedstrijden) N.v. Erp bekerkompetitieleider meisjes groep B 1. Meyel 4-7 persoonlijke prestaties: 2. Tielse T. C. 4-7 K. Chambon PSV/Cathrien 4-3 C. Peels Maasmeppers 4-3 L. van Hout Kerkrade ' meisjes groep D persoonlijke prestaties: 1. T.O.V M'.van Hoppen (TCS) Steeds Hoger/TSB 5-8 M.Poulus (TCS) Middelburg Zuid 5-6 L. Veraart (V. V. ) T. C.S. 5-4 P.de Haas (V.V.) Avanti C.Maas (TCS) Vice Versa ' C. Sitters (V.V.)

11 jongens groep A-A 1. Swift (D) 5-8 persoonlijke prestaties: 2. Hia Panels 5-7 W.Berends Be Quick 5-7 G.Appeldoorn Megacles 5-6 G. Loonen 0-15 Ü' 5. Hav.inga ZTTC O.T.T.C. 5-0 jongens groep A-D 1. Luto 5-8 persoonlijke prestaties: 2. Wilno 5-8 T. Robbe No ad 5-7 R. van Hulten Middelburg Zi.;iid 5-5 G.van Hulten VVV Scylla 5-1 ' jongens groep B-D '1. Middelburg Zuid persoonlijke prestaties: 2. Ho tak ' T.Kommers Alblasserdam 5-6 K. van Gerven St.Aloysius 5-5 L.Gijzen 6 15, 't Zand St. Laurens 5-2 jongens groep C-D 1. Gispen 5-8 persoonlijke prestaties: 2. Hercules Benraad 5-7 H.de Louw TTCV Rath 4-6 A.van de Hurk Odion A. Gloudemans ~ 5. Smash ' ~ Harderwijk 5-1 TOERNOOI AGENDA AFDELING BRABANT datum plaats evenement.r / Stiphout 20/ Culemborg Eindhoven diversen 18/ Oss St. Willebrord diversen 23: Culemborg Culemborg 26/ Utrecht Arnhem Vught onbekend Steenbergen Heeze onbekend Uden Etten-Leur onbekend onbekend Heeze Culemborg Den Bosch Open Helmond.se Tafel tenniskampioenschappen kwart finales VIVO-acht-kampen veteranentoernooi PSV/Cathrien licentie-acht-kampen nationaal Maasland teamtoernooi Kersttoernooi licentie-acht-kampen halve finales VIVO-acht-kampen finales VIVO-acht-kampen Nederlandse Senioren Tafeltenniskampioenschappen Tios-toernooi Regionale Vughtse Kampioenschappen Regionale Midden-Brabantse Kampioenschappen Regionale West-Brabantse Kampioenschappen Region.ale Eindhovense Kampioenschappen jeugdontmoeting open Udense tafëltenniskampioenschappen Tanaka jeugdranglijsttoernooi Brabantse Jeugdkampioenschappen 1977 Brabantse Seniorenkampioenschappen 1977 Open Heezer Tafeltenniskampioenschappen finale Nederlandse Basisscholenkampiöenschap:, Nederlandse Jeugdtafeltenniskampioenschappen A. Peeters, C. T.W

12 OOK 9E HERTOGSTADTOERNOOI VOOR MEGACLES WEERT Voo;r de 4de maal achtereen én voor de Se maal in totaal is het Weertse Megacles winnaar geworden van de Hertogstadbokaal dat Megacles een goede winnaar is bewijst de puntenvoorsprong op Red Stars welke maar liefst 12 punten is. Met de prestatie is ook Belcrum Breda gepasseerd die de eerste 3 toernooien met ove,rmacht won. In de,enkelspelen en dubbelspelen totaal 40 finales waarin tal van Brabanders vertegenwoordigd zijn. Enkele opmerkelijke resultaten zijn : A. v.herel PSV/Ca. verliest in de Sde game met van K.de Vries M. Zuid, W.v. d.sande JCV wint met 18 en 19 van A. v oherel in de S1 klasse. V.Vroenhoven en Herel verliezen het dubbel van De Vries en Louwen M. Zuid met 13 in de derde. In de C.klasse een f inale tussen twee geroutineerde brabanders J. Bechtold en W.de Boer, Bechtold wint met 19 en 21. Bij de dames wint Julliet van Maarseveen voor de zoveelste maal de eerste plaats, dit jaar waren er maar liefst 3 eerste plaatsen voor haar. De jeugdklassen werden overheer st door de spelers en speelsters uit ander.e provincies. Ook dit jaar kreeg Vice-Versa ' 64 weer een teveel aan inschrijvingen, maar liefst 125 deelnemers moesten worden teleurgesteld. Door de wedstrijdleiding werden in totaal 320 deelnemers geacc e.l?teerd wat neerkomt op 850 inschrijvingen. Omdat Vice\' Versa een ruim tijdschema had opgesteld 60 min. voor een poule en 20 of 25 minuten voor een wedstrijd, kon de gehele dag het tijdschema prima worden aangehouden. Dat bij de jeugd de finales iets l ater waren dan gepland kwam hoofdzàkelijk.dat er diverse spelers in meerder e finales uitkwamen. Vice Versa ' 64 is toe aan haar 10de toernooi, wij hopen er als organisatie iets speciaals van te maken en rekenen dan ook op uw komst volgend jaar in 's-hertogenbosch. Vice Versa'64 dankt ieder voor hun medewerking bij dit toernooi, want zonder. dat is een toernooi onmogelijk te organiseren. Bestuur V. V.' 64. UITSLAGEN 9e HERTOGSTADTOERNOOI. Dames enkel B. J. v. Maarseveen(Gispen) - W. Neijnens(Megacles) " " c. A. Scheepens (Meppers ) - C. de Bree('t Zand) D. J. v. Dijk (JCV) - W. de Groot(Never Despair) sen. 1 J.v.Maarseveen (Gi spen) - W. Neijnens(Megacles) sen.2 A. Scheepens (Meppers ) - Code Bree('t Zand) dubbel v. Hagedoorn/v. Maarseveen(Gispen) - P. de Krijger/ N.Neijnens (Red Stars/Megacles) Heren enkel A-B. K.de Vries(Middelb. Z.) - A.v. Herel(PSV/Ca. ) " c. W. de Boer (Red Star'58) -J. Bechtold(Never Desp. ) " D. F. Bonants (Red Star s ) - F. Stienen(Megacles) ' " E. P. Burgerhout (ÜTIO) - H. Thijssen(Red Stars) " F. W. Thi jssen (Red Stars) - W. Hanssen (OTTC) " G. G. Scholt en (Tanaka) - B.Damen (NevEfr Despair) u " H. H. Achten(Red St ars) - R. Janssen(Tanaka) sen. 1 A. v. Herel (PSV/Cathrien) - W. v. d. Sande(JCV) sen. 2 M. Neijnens (Megacles) - H. Hendriks(Megacles) sen.3 P. v. Hoor en (Heugem) - W. v. d. Wiel(Never Despair) 11 dubb. A-B-C. K. de Vries/ A. Louwen(Middelburg Zuid) - dubb.d-e. dubb. F. dubb. G-H. M. v. Vroenhoven/A.v.Herel(PSV/Cathrien) J. v. d. Putten/F. Bonants(Red Stars) - H. Welten/ R.v. d. Kruys (De Meppers) N. v. Erp/ W. Hanssen (OTTC) - W. Stas/ w: Kuyk(De Meppers ) W.v. d.wiel/c. Barella (Never Despair) - J. Coppens/ J. Aartsen (Achilles 68) Meisjes jun. C. G. v. Gestel (Red Star 58) - E. Franssen(Red Stars) asp.c. T. v.zon (JCV) - A. Hendrikx(Megacles) asp. A-B. F.Houben(Sempre Avanti) - H.v. d.aber(jcv) a ~18 21"'-10 \ ~ zie verder binnenkant omslag.

13 Meisjes pup. C-welp. Di.Verma r iën( Sempre Avanti ) -De. Vermariën (Sempre Avanti ) Jeugd 2. M.Wi l lems (Megacles ) - J. Valk(Red Star 58 ) jeugd 3. J.Ossel aar (Middel burg Z.l -A. Hendrik x (Megacles ) dubbel. M. Wi l lemse/a.he ndrik x(megacl es ) - J. Oss e l aar/j. Ho f manlmiddelb. Z. ) Jengens jun. A-B. M.Stienen(Megacle s) - E. Dankers (PJSJ jun. c. T.v.Vegh e l (Re d Stars ) - H.St eyver s (Megacles ) asp. A-B. E.Wilson (ZTTC ) - E. v. Rossum(Megacles ) asp. C, S. Cos l ongs (Heugem ) - M.v.Eyk lttlv) 11 p up.a:-8, J. Engelhart (ZTTC) - J. v. ' t Veld (Rega ) 11 pup.c. H. Corte nraed e (He ugem) - R.Pesch( Sempre Av a nti ) welpen W. v. ' t Ve ld( Rega ) - A.Küssner( Megacl es) jeugd 1. E.v.Rossum(Megacle s) - F.Dankers (PJS) jeugd 2. T.v.Vegh e l (Re d Stars) - J.Hame l eer s (He ugem) 11 jeugd jun.dubb. IJ S.Cosl o ng s(he ugem) - H.Cor tenraede(heugem) B. Thijsse/T.v.Veghel\Red Stars ) - H.Corte nraede/ J.Hame l eer s (Middelburg Zui d ) asp.dubb. F.Wilson/J. Bonte (ZTTCJ - M.H o fm an/p.slage r(mi dde l b urg Zuid ) p up. d ubb. J. Eng e lhar~/e.en ge lh ar t( Z T TC ) - A. We l ten/e.v.d. Me ulen (De Mepper s ) i 2 -

14 S TANDEN L IJ S ~EN JE U G D K 0 MP ET I T IE Meisjes 1A Meisje s 1B Meisjes 2A Victoria 1 Red Star 1 Sios West 1 TOS JOV V.versa Tornàdo Sma sh Tornado V.versa'51 2 PSV/Oathr Hotak' Smash à Red Star Tanaka Meisjes 2B Belcrurn 1 Irene 1 Tanaka 1 Smash Srnash'70 3 Me is,jes 3B B..e.l crum 2 li rersa '51 5 Tanaka 3 Red Star 3 J.Jun. 1A Irene 1 Victoria 1 Luto 2 Backhands 1 Roosendaal 1 J.Jun. 2A Hotak Sios West 1 Tanaka 1 TOS 1 Vk!toria 2 J.Jun. 2D Eenentw. 1 Stiphout 1 Dennenberg 2 PSV/Cathr.3 Renata 1 AT TV 1 J. Jun. 30 OTTO 3 Alico 4 Kruiskamp 1 Hercules 1 Ani mo 3 J~Jun. 3F Kinawo 1 Kadans 2 Een entw. 2 Kuub 1 't Batj e Meisjes 20 N.Despair 1 Geldrop 1 Achilles 1 Meppers 1 Krakers 1 Meisjes 30 OTTO 1 Alico 1 PJS 1 PJS 2 OTTO 2 Alico 2 J.Jun. 1B Ali co 1 PSV/Catrh.2 N. Despair 1 TTOV 2 JCV 1 J.Jun. 2B Animo 1 N.Despair 2 PJS 1 JOH 1 Smash 1 Red Star 1 J.Jun. 3A Veritas 1 Markiezaat 1 Backhands 2 Deso 1 Tanaka 2 V.versa'51 2 J.Jun. 3D 9 OT TO 4 8 JOV 3 5 J eep 1 3 Animo 2 1 Alico 5 J.Jun. 3G Budilia 1 PSV/Oathr. 4 MTTV '72 1 Kinawo 1 Geenhoven : Meisjes 3A TCS 3 V.versa' 51 4 Hotak' 68 2 V.versa '51 6 Markiezaat 2 Meisj es 3D Bergeyk 1 Budilia 1 Geldrop 2 Achilles 2 Mepp ers _2 J. J un. 1 C PSV / Ca thr. 1 Denne'n ber g 1 All-co.2 Kr aker s 1 JCV 2 J.Jun. 20 Alico 3 Kadans 1 OTTC 2 N.Despair 3 uvco 1 TTCV 3 J.Jun. 3B V.versa'51 1 Irene 2 Belcrum 2 -Taxandr i a 1 Victoria 3 J.Jun. 3E g uvco 2 Zwaantjes V.versa Wal treff ers Wal treffer s

15 J_.Asp. 1A Tanaka 3 Belcrum 1 Hotak Backhands 3 Rousendaal 2 Smash' J.K~. 2B Hotak'68 4 Tanaka 5 Deso 2 TCS 3 Roosendaal 3 J.Asp. 2E Veldhoven -1 Achilles 1 Dennenberg 2 PSV/Cathr. 7 Mepp ers 2 ATTV 2 1A Markiezaat -3 1 Red Star 3 V. versa' 51 3 Hotak Irene ' J.Pup. 2B Luto N.Despair 7 Irene 5 Belcrum 3 JCV Luto 4 L A N D E L I J K E Mej..sj_eS3 g_roe~ Meyel Tiel se TC 4 7 PSV/Cathr. - 3 Maasmeppers 4 3 Kerkrade Luto Wilno NOAD Middelb.Z VVV 5-1 Scyll a 5-1 J.Asp. 1 B PSV/Cathr. 5 PSV/Cathr. 6 N. Despair 4 V.Versa'64 2 Animo 4 't Batje 1 J.Asp. 2C Red Star 2 Irene 3 N. Despair -6 Animo 5 JCH 3 t< J.AS]2. 2F Bergeyk 1 Stiphout 2- Achilles 2 Meppers 1 Veldhoven 2 IUnawo 3 J~PuE. 1B JCV 4 Meppers 3 Smash'73 1 PSV/Cathr. 8 TTCV 4 Jeep 2 J.Pu]2.2C Ali co 6 Animo 7 V. versa '64 3 Budilia 2 JCV 5 JCV 7 JE U G D K Meisjes groep D TOV St. Hoger/TSB.. Mi ddelburg A Tc~s Avanti V. versa'51 Jongens groer Middelb. Z. 2 Hotak'68 Alblasserdam St.Alöysius ' t Zand St.Laurens J.Asp. 2A 5-10 TCS 2 Tanaka 4 Tornado Hotak' Markiezaat J,Asp. 2p Mp E B-D 5-5 ~ - N. Des pair.. 5 PJS 2 $mash ' 73 2 ZwaantjEts.2 Animo 6 JCH. 4 J.PU]2. 2A Tanaka 6 Markiezaat 5 Tornado 2 Deso 3 v. v e_ ~sa'51 4 T I T I E , 4' L1i- Jongens gr~ A-A Swift (D) Hia Panels 5 7 B~ Quick Megacl es 5 6 Havinga/ZTTC OTTC Jongens groe_q B~D Gispen Hercules/Benr. TTCV. 4 6 Odion Smash ' Harderwijk 5 1

16 S T A N D E N L I J S TE N 1 e kl A e kl. B Red Star Vice ver s a '51 Ali co 6-11 Vice versa'51 2 Budil ia 6-8 Nev.Despair 2 Stiphout 6-6 TCS 2 De Kuub 6-4 Deso Irene Luto 2 Ee nentwintig _e kl. B Dennenberg 3 JCV 4 Renat a Meppers 2 PJS Budili a 2 ~ kl. A Ma:rki e zaat Tanaka Hotak 1 68 Backhands 2 Hotak'68 2 Markiezaat 2 3e kl. D N.Despair 4 Vice versa'64 Meppers 3 De Kuub 2 Luto 4 OTTC 4 3e, kl. G Geldrop I T/Gathrien 6 Ka dans Taveres Helmorid Taveres 2 4e kl. B Deso 4 Roosendaal 2 Backhands 3 Markiezaat 3 V. versa'51 3 Smash'70 2 4e kl. E Al i co 6 Kadans 4 Sti phout 3 Attaq_ue 2 PSV/Cathrien e kl. C Dennenbe r g 2 JCV 3 Alico 2 Dennenberg 4 J eep Rena ta 2 38 kl. B Red Star 3 BSM Taxandria Irene 6 Victoria 2 Bel crum 3 3e kl. E TTCV 3 JCV 5 Luto -3 Alico 3 Irene 8 Nev. Des pair 3 3e kl. H Never Down Irene 7 Pendragon RKC OTTC 3 JCH 4e kl. c JCV 6 Red Star 6 Iren e 9 Tanaka 4 Luto 5 J eep 2 4e kl. F OTTC 5 Ali co 4 Nev. Despair TTCV 8 't Bat j e PJS 3 S E N_ I 0 R E N K 0 MP E T I T I E ~0 5 -' ; e kl. A Backhands Roosendaal TCS 3 Deso 2 Bel crum 2 - Barna 2e kl. D PSV/Cathrien Kinawo Smash OTTC 2 Zwaantjes Kinawo 2 3e kl. C PSV/Cathri en 4 TTCV 4 Dennenber g 5 BTTC MTTV Meppers 4 3e kl. F PSV/C athrien 5 Vice versa'64/2 5-7 Dennenberg 6 Bergeyk PJS Bergeyk 2 5 O,i.s. kl. A Deso Smash ' 70 Roosendaal 3 Markie zaat 4 Hotak'68 3 TCS 4 4e kl. D T rcv 5 JCV 7 Alico OTTC 6 Red Star Nev.De E;pai r 6 4e kl. G Geldrop Kadans Budilia Attaq_ue. Dennen berg 7 Sti phout 2

17 4e kl. H 4e kl. K 4e kl. L Tanaka V.versa ' TTCV Tanaka 3 Red Star 4 ' Ka dans 2 BSM 2 RKC 2 Zwaantje s 2 Sios West 5-3 Smash 2 - Wal treffer 5 4 Red Star 7 Ve do Smash'73 2 Belcrum RKC 3 OTTC 7 4e kl. M 4e kl. N 4e kl. 0 PSV/Cathri en PSV/Cathri en Kinawo Smash ' Kinawo 5 ATTV Kinawo 4 4-4x TTCV 6 Renata 4 Achill es 3 ])e Kuub 4 Achill e s Renata 3 Taver es 4 Treffers 5-3 Kadans Smash '73 3 He l mond 2.!J-e kl. p 4e kl. Q 4e kl. R Geenhoven PSV/Cathrien Achilles Achilles 4 ATTV 2 De Kuub 3 Treffers 2 Geenhoven 2 Treffers 4 ATTV Taver es 3 Geenhuven 3 Kinawo 6 Treffers 3 Veldhoven 5-3 De Kuub MTTV 2 BTTC e kl. A 5e kl. B 5e kl. c ])eso 5 BSM 3 TTCV Markiezaat 5 V.versa' Sti phout 4 Hotak' 68 4 Tanaka JCV 8 T'ornado 5-5 BSM ' t Batje t'.j Roosendaal V.versa' 't Batje 3 Marlüezaat 6 Attaque 3 5e kl. ]) 5é kl. E 5e kl. F Gel drop 4 JCV Gel drop Geenhoven Hercules PSV/Cathrien 11 BTTC V.versa' De Bron 2 Kinawo 7 TTCV 10 Veldhoven 2 Geenhoven 6 Always Fair Zwaantj es Wal treffers Taveres 6 5e kl. G 5e kl. H ])e Bron Budilia De Bron 3 Renata Taveres 5 ])e. Bron Geldr op Geenhoven Ve ldh0ven Helmond 4 '4 0 Helmond Dames 1e kl. A ])ames 1 e kl. B Red Star Gel dr op Marki e zaat 4-6 Tavere s BSM 4-4 JCV Mar kiezaat 2 1-'). - 2 Wa l t r effers Red Star 2 ' t Ba t j e i; Jeep }

i\\ix l~lt AFDELING BRABANT OR G/IAN VAt'-J DE J Heu rte r v d N T T. B Langeakker 3~ 5735 HD Äa'!e-R1xte! Rec:akt1 eadres. Ve rschijnt maandelijks

i\\ix l~lt AFDELING BRABANT OR G/IAN VAt'-J DE J Heu rte r v d N T T. B Langeakker 3~ 5735 HD Äa'!e-R1xte! Rec:akt1 eadres. Ve rschijnt maandelijks i\\ix l~lt Ve rschijnt maandelijks OR G/IAN VAt'-J DE AFDELING BRABANT Rec:akt1 eadres. J Heu rte r v d N T T. B Langeakker 3~ 5735 HD Äa'!e-R1xte! IN DIT NUMMER U mi s t m1mme:r 4 / Dat klopt r,u.nuner..;

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 MINIMIKS B A D M I N T O N C L U B B E E K E N D O N K JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4 Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 Jaargang 34 - nr 4 - Juli - 2014 MINIMIKS Clubblad

Nadere informatie

Biljartbril. Dekkers BILJARTS. NK driebanden extra klasse in Hulst. Iedere maand een knallende aanbieding. aan- / verkoop huur / verhuur

Biljartbril. Dekkers BILJARTS. NK driebanden extra klasse in Hulst. Iedere maand een knallende aanbieding. aan- / verkoop huur / verhuur April 2009 Emmaplein 28 4615 KK Bergen op Zoom Tel: 0164-24 41 64 Fax: 0164-23 09 98 E-mail: biljart1@planet.nl www.biljart-boetiek.nl Wij bestaan 20 jaar... Iedere maand een knallende aanbieding De goedkoopste

Nadere informatie

Oktoberfest bij BWO Succesvol Voetbal Talenten Toernooi Oude Blauw-Witters gezocht VOOR HANDBAL- EN VOETBALLEDEN VAN KSV BWO

Oktoberfest bij BWO Succesvol Voetbal Talenten Toernooi Oude Blauw-Witters gezocht VOOR HANDBAL- EN VOETBALLEDEN VAN KSV BWO VOOR HANDBAL- EN VOETBALLEDEN VAN KSV BWO Jaargang 67 no. 4 oktober 2014 Oktoberfest bij BWO Succesvol Voetbal Talenten Toernooi Oude Blauw-Witters gezocht HOOFDSPONSOR: MULTIMATE HENGELO > BLAUW-wITTER

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier!

Wij wensen u veel leesplezier! Maart 2012 Oprichtingsvergadering: het vaststellen van de statuten 23 november 1972 Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van T.C. De Sanjes is dit speciale jubileumnummer van Matchpoint tot stand gekomen.

Nadere informatie

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1 Clubinformatie v.v. Katwijk Correspondentie-adres Postbus 335-2220 AH Katwijk Sportcomplex De Krom 071 4027085 Internet: www.vvkatwijk.nl E-mail bestuur: info@vvkatwijk.nl E-mail secretariaat: dekrom@vvkatwijk.nl

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 BONIVARIA NG E ER V RT GI NI O SP HA A B KS E E RG N B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 CLUBORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING BON BOYS HAAKSBERGEN 26 mei 2011 Opgericht 22 februari 1934 Sportpark De Greune

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V.

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. 19 april 2014 nummer 35 doorloopl ink s Programma Opstellingen Uitslagen De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior DE VERENIGING DA GELIJK S BE STU UR Voorzitter:

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei-Juni 2013 Jaargang 25

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei-Juni 2013 Jaargang 25 Hoenshuis Golf & Country Club PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Mei-Juni 2013 Jaargang 25 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7)

13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7) Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d oude vrinden. 10 mei 2007 85 e jaargang nr. 13 Autobedrijf De Jong 13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7) Woensdag 16

Nadere informatie