x E D Nederlandse Tafel Tennis Bond Orgaan van de afdeling Brabant Verschijnt maandelijks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "x E D Nederlandse Tafel Tennis Bond Orgaan van de afdeling Brabant Verschijnt maandelijks"

Transcriptie

1 Verschijnt maandelijks 1 Orgaan van de Nederlandse Tafel Tennis Bond afdeling Brabant x E D REDAKT 1 E-ADRES: S N E P P E N D I J K 2 - M A A R H E E Z E

2 in dit nummer: pag. - EUROPA-CUP tafeltennis in ETTEN LEUR 2 - van de P. P.C. 4 - uitwisseling VER.-klubbladen 4 - officiele mededelingen afd.bestuur 5 - van de jeugdkommissie 5 - ~ationale tafeltennistop speelt in Oudenbosch 6 - het A.v.d.Meijs" tafelt.toernooi 7 - Zuid Nederl. beker voor Ravensteyn. 8 - bekerkompetitie 9 - landelijke jeugdkompetitie 9 toernooi-agenda afd. Brabant 10-9e Hertogstadtoernooi 11 - Standenlijst jeugdkompetitie seniorenkompetitie ********************************************************************** KOPY VOOR "MIXED" te zenden aan het Redaktie-adres : SNEPPENDIJK 2, MAARHEEZE **********************************************************************

3 ''MIXED '' orgaan van de N. T~T. B. afd. b rabant. Redactie: A. Peeters, Sneppendijk 2, Maarheeze, telefoon Jaargang 24 nummer 2 november 1976 EUROPA CUP TAFELTENNIS IN ETTEN-LEUR Ontstaan Kunt u zich nog het einde herinneren van de laatste kompetitie van het eerste damesteam? Op de laatste wedstrijddag één punt achter op Avanti. Laatste wedstrijd Avanti ~ Tanaka. Bij winst zou Tanaka definitief de tweede plaats, die recht gaf op het spelen van EC II, bezetten. Het werd 5-5, dus Avanti was de gelukkige. Nu waren er voor het begin v an de wedstr~jd problemen met het licht. Volgens ontvangen berichten zouden de scheidsrechters de kompetitieleider gebeld hebben om te vragen of er wel gespeeld kon worden. _Na een half uur vertraging werd toch begonnen. De verdedigsters Marjan Wagemakers en Jolanda Noordam waren duidelijk in het nadeel. Een protest op het wedstrijdformulier en binnen 48 uur protesteerde het bestuur formeel tegen de uitslag v an de wedstrijd. Na enige weken kwam de besli?sing: protest afgewezen. Eronder met kleine letters: "Willen jullj_e soms Europacup spelen?" Voorbereiding, De wedstrijdsecretaris krijgt een enveloppe van de kompetitieleider van de NTTB. Wat zit daar in? Een reclamefolder en nog wel in het Duits. Het bestuur bui.gt zich _over het ingekomen stuk en ziet onder op het stuk met pen geschreven: Teilname NTTB erlaubt. Zou het een inschrijfformulier zijn voor de Europacup? Een telefoontje naar de kompetitieleider. Ja, we konden inschrijven voor Europacup II. Maar de tijd begon te dringen, want binnen 2 dagen sloot de inschrijving. Wat te doen? Wat waren de verplichtingen, vooral financiëel, bij deelname? Hoe kregen we zekerheid? Wat doet dan een Nederlands verenigingsbestuur? Juist, er werd een brief naar de gemeente gestuurd om een garantiesubsidie. Hij was erg lang, maar er stond "weinig" in. Wat konden we schrijven, we wisten niets. Martien Noordam belde de.duitse organisatoren op. Tanaka? Waar zitten jullie ergens? Etten-Leur? Nooit van gehoord. Jullie hebben geen jaarbeurs, dus kunnen jullie niet meedoen. Het bestuur van de stichting Amilto werd diezelfde dag nog benaderd om de organisatoren uit de droom te helpen. Er werd een verklaring in het Duits opgesteld 1 waarvan je 'de tranen in de ogen kreeg. De schitterendste folders over dé Amil to, alsme,de cijfers aangaande de bezoekersaantallen werden bijgesloten en verzondep naar Pirmasens. Op een van de weinige sombere ochtenden, die de afgelopen zomer telde, heeft de Volkskrant HET nieuws. Liefst drie damesteams in Europacup II: Tempo Team, Avanti (vanwege de grote jaarbeurs in Hazerswoude!) en jawel hoor Tanaka

4 We moesten wel een voorronde spelen tegen stk "(Joegoslaviscpe afkorting van tafeltennisclub) Vojvodina uit Novi Sad. Martien Noordam was nog op vakantie. Wat zou er bij hem in de bus liggen? Dat is snel gezegd: niets. Omdat publiciteit in verband met de komende fondsenverwerving meer dan gewenst was, werd alvast de sportredactie van de Stem ingelicht, die onmiddellijk "in" was. Na enige tijd kwam de Duitse enveloppe. Een mooi kaartje met het adres van de tegenstander en een boekwerk met verplichtingen. Dat was niet mis. We dienden de tegenstanders drie volle dagen onder te brengen in een eerste klas hotel. Wij moesten ieder van de vijf gasten een zakgeld van vijf Amerikaanse dollars geven. Er mag niet in het clublokaal gespeeld worden, maar er moet een sporthal gehuurd worden. Nu wisten we alles en konden aan de slag. Er werd een draaiboek gemaakt voor de wedstrijddag en de voorbereidingen. We moesten drie speeldagen tijdens een weekend voorstellen aan Vojvodina. We voelden het meest voor de zondagen 5, 12 of 19 september. Vojvodina kon niet en mocht toen een weekse dag voorstellen. Woensdag 29 september. We zonden brieven, die prachtig vertaald waren in het Servisch. We kregen brieven in Ben Duits, dat nauwelijks meer als die taal te herkennen was, maar we wisten wat zij bedoelden. We aanvaardden 29 september, ondanks dat het die dag voetbalavond is. We mogen blij zijn met deze keuze, want we hebben de tijd meer dan nodig. Intussen waren er zo'n 90 bedelbr ieven de deur uitgegaan. Goede relaties werden aangeschoten. We hadden een begroting van f. 2300,7-. Dit kunnen we niet µit ons ~ normale budget betalen. En zie, het geld komt op tafel. We worden niet in de steek gelaten. Het hoogtepunt Tijdens de training hadden de Joegoslavische speelsters een bijzonder sterke indruk achtergelaten. Het was danook een grote verrassing dat Addy moeiteloos en door bijzonder sterk spel de le partij tegen Valdana op haar naam bracht. In de le set kon deze het nog aardig bijbenen (21-14) maar in de 2e set kon ze geen en~ kel verweer meer opbrengen (21-6). Dit als gevolg van de mentale zwakheid van de Joegoslavische hetgeen ook kenmerkend was voor Dusanka alleen Jelena was wat dat betreft sterker. Het electrisch scor ebor d (bedi end door onze eigen, nog immer krom lopende Henk) wees dus 1-0 in het voordeel van Tanaka aan. In de volgende partij bewees Marian, dat haar mindere spel van de afgelopen weken het gevolg was van het feit dat ze zich concentreerde op dit E.C. -duel. Ze speelde als vanouds. Met en gaf ze haar tegenstandster geen enkele kans (2-0). Iedereen was verbaasd over het t egenvallende spel van de Joegoslavische meisjes. Maar~ zo dacht iedereen, de sterspeelster Jelena zou de stand nu wel rechtzetten. Dat gebeurde ook, maar op een niet verwachte manier. Jolanda slaagde er n. l. in dele set te winnen (21-18). De 2e set verloor ze nipt met Ook de 3e set verloor Jolanda maar s lechts met Het is jammer, dat ze bij de stand iets teveel risico nam en probeerde met 2 smashes de partij in haar voordeel te beslissen. Dit mislukte echter zodat ze de partij verloor (2-1). Jammer, want Jolanda speelde uitstekend. De volgende partij tussen de aanvallende Vladana en de verdedigende Mari an gaf schitterende rallyes te zien. Vladana had echter geen schijn van kans en met en moest ze de eer aan Marian laten (3~1). De mooiste partij van de avond was die tussen Addy en Jelena. Addy buitte de traagheid van haar tegenstandster uitstekend uit door voortdurend te spreiden. Binnen de kortste keren had ze de eerste set met 21-9 gewonnen. De volgende set was bijzonder spannend. Na een tussenstand werd de stand voor Jelena. Maar Addy vocht prachtig terug en won de set met Stand was nu 4-1. Nog één punt en de sensatie was compleet. De laatste partij was echter een anti-climax vanwege het ongeinteresseerd spelen van Dusanka. Degelijk spelend boekte Jolanda de grootste overwinning van de avond 21-7 en De stand was nu 5-1 en Tanaka had de volgende ronde bereikt tot grote vreugde van het publiek dat later door Marian nog bedankt werd voor de grote steun die zij en Addy en Jolanda hadden gekregen

5 De volgende tegenstander van Tanaka is Weiss-Rot-Weiss uit Kleef. Deze club won vorig jaar de jaarbeurs beker door op Malta Delta Lloyd met te verslaan in de finale. In deze club - tegen wie we op vrijdagavond 29 oktober a.s. spelen - spelen o.a. de ook op internationaal vlak bekende Wiebke Henriks, Monika Kneipp en de meermalige Nederlandse kampioene Mieke Jenisch-ten Broek. Geen geringe opgav e dus, maar het is weer een thuiswedstrijd en men kan dus weer rekenen op de steun van het publiek, dus... wie weet??? bestuur t. t.v. TANAKA VAN DE PERS EN PROPAGANDACOMMISS IE Tot onze grote vreugde hebben wij de verenigingen in de regio Eindhoven kunnen mededelen, dat wi j erin geslaagd zijn een tafeltennismedewerker voor het Eindhovens Dagblad te vinden. Het is de heer Ben Cornuijt, St. Adrianusstraat 75 te Eindhoven. De heer Cornuit is zijn werkzaamheden aangevangen in het weekend van 16 en 17 oktober. Helaas heeft de heer Cornuijt nog geen telefoon. Hij is tot hij zelf een aansluiting heeft, telefonisch bereikbaar onder nummer iedere zondagmorgen tussen en uur. Zodra hij telefoon heeft zal u zijn nummer medegedeeld worden alsmede de tijd waar op alsdan de uitslagen aan hem doorgegeven kunnen worden. ~ Het is ons duidelijk, dat de geschetste omstandigheden in deze aanvangstijd in het nadeel zijn van de verenigingen die op zondag hun thuiswedstri jden spelen. Wij hopen dat deze verenigingen een regeling met de heer Cornuijt weten te treffen, zodat zij toch hun publiciteit krijgen. Het is dus nu zo, dat de verenigingen, die hun uitslagen op zondagmorgen aan de heer Cornuijt doorbellen, aan hun verplichtingen hebben voldaan, voorwat de doorgebelde uitslagen betreft. Indien een of meerdere uitslagen ontbreken, dient u die alsnog tussen en uur door te geven aan de heer Smeulders te Riel. Wij hopen, dat aan de heer Ben Cornuijt dezelfde medewerking gegeven wordt, zoals aan Tom Mantoua in het verl eden t Het 2900e lid i s : J.Zwaan van A. T.T.V. '71. Het 2950e lid is: R. van Brugel v an Vice Versa ' 51. WAAR BLIJFT HET 3000ste LID VAN DE AFDELING? UI TW ISSEL ING VERENIGINGS-KLUBBLADEN R.van Thoor, voorzitter Jaren geleden publ iceerde in "Mixed" de t. t.. v. "Luto" een artikeltje met dezelfde bovenstaande kop. Toen kwamen daarop vele reakties los en kwam niet alleen met onze clubbladredactie een uitwi sseling tot stand met een tiental andere clubbladen. Gaarne hierbij een opr oep aan alle redacteuren (trices ) van brabantse clubbladen om, indien zij een uitwisseling tot stand willen brengen met ons clubblad "Luto-Nieuws", dit te melden aan Red. "Luto-Nieuws", Mevr. A. Paulissen-v. Loon, St. Pietersplein 30, Tilburg. In het volgende "Luto-Ni euws " zullen wij dan de "lijst" van geinteresseerden publiceren, zodat alle redakteuren de verzendl,ij st van hun clubblad kunnen aanvullen. Wilt u bij uw antwoord v e r melden : 1. naam blad 2. redaktie-adres 3. verschijningsfrequentie van uw blad (redelijkerwijs geschat). Namens " Lu to-nieuws" A. Paulissen

6 OFFICIELE MEDEDEL INGEN AFDE LI NGSBESTUUR ~EIZOEN 197f-1977 (no' s 7 t/m 9 ) 7. mutaties verenigingen Hercules De Kuub De Meppers O. T. T. C. Renata Smash '73 Taxandria TTCV Rath secretari s H. Kempken s, Esdoornlaan 28, Rosmalen, telefoon secretaris C ~ Schetters, Varenstraat 8, Geldrop. penningmeester J. P. C. Boons, Geldropseweg 237, Eindhoven. penningmeester A. van de. Velden, Ginderover 9, Heeze, telefoon secretar is J. P. A. de Smit, Wagenaarstr aat 274, Oss telefoon penningmeester W.Derkx, Halve Maanstraat 92, Eindhoven. het adres van de secretaris W. Gras is Wielack 225 te Uden. wedstrijdsecretaris (senioren en jeugd) P. van de Ven, Terburgtseweg 33, Oisterwijk. wedstrijdsecretaris (senioren en jeugd) P. J. A. M.Jansen, N. C. B. l aan 89, Veghel, telefoon ; 8. nieuwe verenigingen Aangemeld heeft zich tafel tennisvereniging SPIDO uit Klundert. Secretaresse: mev rouw I.Kroese, Moye Keene 49 te Klundert. 9. de gecombineerde algeme ne ledenvergadering op 4 september te Tilburg Op 17 augustus te Rosmalen e n op 20 augustus te Breda hebben de Algemene ledenvergaderingen v a n onze afdeling plaatsgevonden. Op 4 september volgde te Tilburg een gecombineerde vergadering waar de afgevaardigden van de regio's de agendapunten formeel met het AB hebben afgerond. Zoals te v erwachten was hebben.zich in Tilburg geen verrassende ontwikkelingen voorgedaan. Alleen te Rosmalen heeft een stemmi ng plaatsgevonden aangaande het voorstel van de regio Den Bosch betreffende al dan niet doorgaan met het systeem van gesplitste jaarvergaderingen. Tegen waren de verenigingen JCV (93 stemmen) Never Despair (54 stemmen) en Stiphout (55 stemmen). Dit alles betekent dat met 2319 tegen 202 stemmen is besloten met het huidige systeem door te gaan. Verder zijn de jaarverslagen conform vastgesteld, behalve dat het jaarverslag materiaalkeurin g wordt u i tgebreid met een keuring bij de vereniging Stiphout. Alle financië l e stukken werden conform de voorgelegde consepten vastgesteld. Alle financiële voorstell en zijn aangenomen zoals door het AB voorgesteld. De voorgestelde AB- en bondsraadsleden z i jn gekozen. Bij het AB liggen thans nog een aantal ideeën en voorstellen ter tafel die verder bekeken mo eten worden, zoals het voorstel van De Zwaantjes om de jeugdcompetitiewedstrijden in é én zaal gez amenlijk te laten spelen. De jeugdcommissie is hierover zich aan het ber aden. De notulen v an de 3 v ergaderingen worden aan de secretarissen van de regio's toegezonden ~ Verder zult u z e uitgebreid aantreffen in de stukken die de verenigingen begin juni a. s. ber e i ken. VAN DE JEUGDCOMMISS IE A. B. Brabant R. v.thoor, secr. Ook dit seizoen organiseert de jeugdkommissie van de afd. Brabant weer een bekerkompetitie voor de jeugd. De organisatie van deze wedstrijden is in grote lijnen hetzelfde als in het seizoen Alleen bij de meisjes is hij 'uitgebreid met een klasse. a.de regio organiseert zelf indien nodig selektiewedstrijden tussen clubteams van 2 personen. Het sterkste team uit elke kategorie plaatst zich voor de finalewedstrijden. Het team moet bestaan uit 2 leden van dezelfde vereniging

7 b. Het regiobestuur dient uiterlijk 1 februari 1977 bij mij opgegeven te hebben welke teams uit het desbetreffende regio.aan de eindstrijdën zullen gaàn deel- nemen. Deze opgave moet voorzien zijn van de volgende gegevens: Naam spelers ( sters ~, bondsnummer, geboortedatum, vereniging, kategorie waar het team in uit gaat komen. Men kan hoogstens 1 team per kategorie opgeven. c. Gespeeld wordt in de volgende kategorieën: Meisjes junioren (geboren voor ) kadetten (geboren na 30-' ) Jongens junioren (geboren tussen en ) 11 aspiranten (geboren tussen en ) pupillen/welpen (geboren na ) d. Opgesteld in de teams mogen worden alle NTTB leden (kompetitie gerechtigde en basis jeugdleden) e. U dient uw verenigingsbesturen er op te attenderen dat men uitsluitend uit mag komen in zijn of haar eigen leefti jdskategorie. B. v. een aspirant die speelt in de junioren kompetitie mag voor wat deze bekerwedstrijden betreft uitsluitend uitkomen in de aspirantenklasse. Bij de organisatie van uw selektiewedstrijden moet u voor aanvang van deze wedstrijden er nauwkeurig op toe zien dat er korrekt is ingeschreven. f. Een junior of aspirant die dispensatie heeft om uit te komen in de senioren kompetitie mag in de bekerkompetitie uitkomen in de jeugd of in de seniorenbekerkompetitie. Dus niet in beide bekerkompetities. g. De finales zullen in maart/april gehouden worden. Mochten er door een regio of van uit een vereniging in uw regio interesse bestaan om deze wedstrijden te organiseren dan kunt u zic h me t mij h ierover in ve.rbinding stellen. De prijzen worden door de afdeling beschikbaar gesteld. h. Elk team mag bestaan uit maximaal 3 personen. U mag n. l. van het recht gebruik maken om in het dubbelspel een 3e speler(ster) op te stellen. Tevens mag men de teamsamenstelling bij elke wedstrijd wijzigen. i. Spelers(sters)volgorden is: A-X, B-Y, dubbel, A-Y, B-X. Tenslotte wil ik de regio's vriendelijk v e rzoeken er voor te zorgen dat Qe opgaves voor in mijn bezit zijn. N. v.erp, voorzitter NATIONALE TAF E~T ENNISTOP SPEELT IN OUDENBOSCH,,--... =========================================================== Op zondag 28 november organiseert t. t. v. Vice Versa '51, in het kader van het 25-jarig bestaan, de halve finales in de strijd om de N.T.T.B.-cup en de Limburgcoupe. Dit houdt in dat op die dag, dankzij de financiële steun van onze sponsor Plevier Silobouw B.V., de tien beste heren en de tien beste dames van Nederland. in sporthal "de Beuk", van 's morgens e l f uur tot±.. vijf uur in de middag, gaan strijden om een plaats in de finale en om de nodige punten op de nationale ranglijst. Buiten topspelers bij de heren als Trevor Taylor, Bert v. d. Helm, Nico van Slobbe etc., zijn bij de dames waarschijnlijk ook Marianne Wagemakers en Jolanda Noordam als westbrabantse vertegenwoordigsters aanwezig, mits zij zich in de voorgaande rondes kunnen plaatsen. Daar een dergelijk sterk spelersarsenaal zelden in Brabant komt, hoopt het bestuur v an t. t.v. Vice Versa '51 dat vele leden van de collega-verenigingen van de afd. Brabant als toeschouwer acte de presence zullen geven. Het zou bijv. een mooi doel zijn voor een verenigingsuitstapje met de jeugd en/of senioren van uw club. De entreeprijs is f 1,-- voor de jeugd tot 16 jaar en f 2,50 voor de overigen. Daar wij op een grote publieke belangstelling rekenen (met name uit Oudenbosch. vanwege de deelname van de plaatselijke favoriete Marianne Wagemakers ) en het aantal tribuneplaatsen beperkt is, raden wij de geïnteresseerden aan, tevoren toegangskaarten te bestellen. Dit kan alleen schriftelijk gebeuren, door een bestuurslid van een vereniging. Het adres waar uw aanvrage naar toe moet is: A.Goossens, Pater Beckerstraat 7, Oudenbosch. Verder zij nog vermeld dat het N.S. station in Oudenbosch, vrijwel naast sporthal de Beuk ligt en ook de B. B. A. -lijndienst stopt vlak bij de sporthal. Het vervoer hoeft dus geen ptoblemen op te le

8 veren. Vandaar dat ik graag dit artikeltje wil afsluiten met te zeggen: Tot ziens op 28 nov. in sporthal "de Beuk" in Oudenbosch. HET "A.VAN DER MEIJS " TAFELTENNISTOERNOOI 1976 A.Goossens, voorz./sekr. Vice Versa '51 Op zondag 12 september is in Goirle het "A.van der Meijs" Tafeltennistoernooi verspeeld. In' de sporthal " De Haspel" waren 33 tafels neergezet, waardoor iedereen een zee van ruimte had. Het aantal inschrijvingen was ten opzichte van vorig jaar ruim verdubbeld. Desondank s i s de organi serende vereniging Red Star '58 er redelijk in gelsaagd om het tijdschema aan te houden. De laatste finale, welke was gepland om uur, kon worden gespeeld om uur. Dit is mede een verdienste van de vakbondsgedelegeerde, de heer Schilder uit Volendam, die tegen de avond de toernooileiding terzijde heeft gestaan. Al bij al kan Red Star ' 58 terugzien op een geslaagd toernooi, met een sterke bezetting. De uitslagen zijn als volgt: Heren Enkel A/B c D E F G H Sl S2 S3 Heren dubbel A/A C/D E F G H Dames Enkel A/B c D Sl S2 Dames dubbel Jongens Junioren J.Asp. J.Pup. J. Welpen J. Dubbel Jun. Asp. Dubbel Dub. Welpen A/B c A/B c A/B c Jl J2 J3 1. R.Schalleij (St.Aloys.) 1. H. Peters (Cevelum) 1. J. Stabel (Red Star) 1. M.Smeulders (Irene) 1. M.de Beer (Irene) 1. F. Smolders (Red Star) 1. H.v.d. Winkel(Destatec) 1. D.Jeras (Wilno) 1. M.Smeulders (Irene) 1. De Beer (Irene) 1. Schalleij/Dume (St. Aloys) 1. Nusteen/Steffen (ARB) 1. Smeekens/de Beer (Irene) 1. Verhoof/Verhoof (Red Star) 1. Barella/v.d.Wiel(Nev.Desp.) 1. Well/Vermeulen (Nev.Desp.) 1. V. Blankaert 1. Berkhout 1. H. Steenis 1. S. Blankaert 1. Berkhout (St.Aloys) (Kollenberg) (Arnemuiden) (St.Aloys) (Kollenberg) 1. Blankerts/ Blankaer t (St.Aloys) 1. R.v. Hulten 1. B. Damen 1. v.rossum 1. H. de Louw 1. D.v.Iren 1. Joo ssens 1. A. Küssner 1. Wegman 1. Damen 1. v.d. Griendt (Luto) (Nev. Desp.) (Megacles) (TTCV) (M. Z.) ( 't Zand) (Megacles) (Wilno) (Nev. Desp. ) (Nev.Desp.) 1. Bruns/Eckert (VeV) 1. v. Iren/Bonhof (M.Z.) 1. Janisse / v. Iren ( 't Zand) (M.Z.) (Nev. Desp.) (Avanti) Meisjes junioren 1. W. de Groot Asp. A/B 1. Houben C 1. T.v. zon (J. c. v.) 2. D. Jeras 2. N. Küssner 2. C.Driessen 2. W.Smeekens 2. H.van Loon 2. Veldkamp 2. D.Goossens 2. R.Schalleij 2. Nusteen 2. Veldkamp (Wilno) (Megacles) (Irene) (Irene) (Red Star) (Kollenberg) (Arnh. R. B. ) (St. Aloys.) (Arnh. R.B. ) (Kollenberg) 2. Jeras/Dert (Wilno) 2. Geurts/Blom (ARB) 2. Wens/Willemse (Belcrum) 2. v.sprang/nagtzaam (Irene) 2. Thijs/Smolders (Red Star) 2. Goosens/v. d. Ham (A.R.B.) 2. S. Blankaert 2, Piederiet 2. D.Jansen 2. V.Blankaert 2. Janssen 2. De Krijger/v.d.Berg (Red Star) (Irene) 2. G.van Hulten 2. J.Janssens 2. P. v. Iren 2. M.van Eijck 2. R.v.Gilst 2. v.gorp 2. M.v.Meij 2. v.moggré 2. v.staalen 2. M.Mooren (St.Aloys) (Belcrum) (Vic. Vesta) (St. Aloys) (Vic. Vesta) (Luto) (Irene) (M.Z.) (TTCV) (M.Z.) (Irene) (A.R. B. ) (VeV) (de Kroon) (Nev. Desp.) 2. v.hulten/v.hulten (Luto) 2. v.rossum/spagen (Megacles) 2. v.gilst/v.loon (M. Z. ) 2. Verpoest 2. Valk 2. v.ostaden (Tornado) (Red Star) (Red Star) - 7 -

9 Pup. A/B 1. T.v. d.aker (J.C.V.) 2. Hof man (M. Z. ) c 1. Tahapary ('t Zand) 2. W.Jansen (Avanti) Welpen 1. A. Kruitwagen(A.R.B.) 2. Minhere ('t zand) Jeugd 1/2 1. Houben (Avanti) 2. W.de Groot (Nev.Desp ~ ) 3 1. R. Smits (Red Star) 2. K.Santegoets (Red Star) Dubbel 1. Vijver/Hoffman (M. Z. ) 2. Valk/v.Gestel (Red Star) ZUID NEDERLANDSE BEKER VOOR RAVENSTEYN 67 UIT MAASTRICHT! Het limburgse Ravensteyn 67 is er in geslaagd om de titel Zuid Nederlandsbekerkampioen over te nemen van het Vughtse JCV. De wedstrijden voor de Se maal in suksessie georganiseerd door de afd.brabant in samenwerking met de Osse vereniging OTTC konden zich de gehele dag verheugen in een behoorlijke publieke belangstelling. In de voorronde waren de ploegen ingedeeld in 2 poules van elk 3 teams. In groep A werd JCV bestaande uit de spelers W.v.d.Sande en H.v.d. Zee eerste. Een zeer moeizaam tot stand gekomen 3-2 zege op het Nijmeegse Ons Vermaak (na 3 partijen was de stand nog 2-1 voor de Nijmegenaren) en een gemakkelijke 3-0 zege op Wilno spelend met D. Jeras en W. du Fossé bereikte JCV de halve finale. Wilno bereikte deze halve finale eveneens door een 4-1 zege op Ons Vermaak. H. de Graaf wist hier de eer te redden voor de Nijmegenaren. Dit door winst op du Fossé. Deze laatste wist na zeer spannende strijd wel een verrassende zege te behalen op J.Hooman. In groep B werd Ravensteyn 67 spelend met P.Taylor, C. Geersheuvels en L.Janssen eerste door 4-1 overwinningen op Blue Star en PSV/Cathrien. Dit laatste team bereikte alsnog de ~ finale door een 4-1 zege op Blue Star uit Venlo. Hier wist Donjacoer de eer te redden door een zege op A.v.Herel. In de eerste halve finale dus Ravensteyn 67 - Wilno. Het werd een vrij gemakkelij~e zege van het geroutineerde Limburgse team. Met P.Taylor als de sterke man. Hij zou de gehele dag zonder een nederlaag blijven. Uitslagen: D. Jeras - C. Geersheuvel 24-26, 21-13, W.du Fossé - P.Taylor 8-12, ,1 D.Jeras/W.du Fossé - P.Taylor/L. Jarissen 16-21, In de 2e halve finale meer spanning. In een 2 uur durend gevecht was het _PSV/ Cathrien dat in deze Brabantse derby de titelverdediger JCV naar een 3 ~2 nederlaag speelde. Het Eindhovense team plaatste zich dan ook toch wel enigszins verrassend voor de finale. uitslagen: M.v. Vroenhoven - H.v.d.Zee 21-19, 18-21, ~ A.v. Herel - W.v. d. Sande 21-16, Dubbel 16-21, 21-17, M. v. Vroenhoven - W. v. d. Sande 21-17, 15-21, A. v. Herel - H. v. d. Zee 21-11, 15-21, In de finale dus Ravensteyn 67 en PSV/Cathrien. Dit laatste team toch nog duidelijk de zware strijd tegen JCV in de benen(armen). Het waren dan ook de Ravensteyn 67 spelers die het Eindhovense team naar een vlotte. 3-0 nederlaag speelden en zodoende de wisseltrofee voor 1 jaar mee naar Maastricht moèhten nemen. Uitslagen: M.v.Vroenhoven - C.Geersheuvels 21-16, 17-21, A.v.Herel - P. Taylor 19-21, Dubbel 21-8, 11-21, Na afloop van deze suksesvol verlopen wedstrijden reikte het A.B.lid van de afdeling Brabant de prijzen uit aan de deelnemende teams. Hij sprak hierbij de wens uit dat deze wedstrijden het volgende seizoen en dan ook weer met financiële steun van de deelnemende afdelingen gehouden kunnen worden. Mogelijk kunnen deze wedstrijden in de toekomst gebruikt worden als selektie voor een nationale bekerkompetitie. Iets wat in onze ineer dan 40 jarige NTTB nog steeds ontbreekt. Maar ja wat er nog niet is kan nog komen. Van de afd.brabant ligt hiervoor reeds een voorstel bij de landelijke t en W.commissie. N.v. Erp Begijnenstraat 45 OSS - 8 -

10 BEKERKOMPETITIE Hierbij het programma van de herenbekerkompetitie 2e divisie 2e ronde. U wordt er ook nu weer dringend op geattendeerd er voor te zorgen dat de wedstrijden gespeeld zijn op een zulk een tijdstip dat de wedstrijdformulieren op 18 november in mijn bezit zijn. Als hier niet aan voldaan wordt dan zal ik genoodzaakt. zijn beide t eams e ventueel uit de bekerkompetitie te nemen. Damesbekerkompetitie Uitslag l e ronde : OTTC - PJS 0-5. U dient op het programma van de bekerkompetitie dd bij wedstrijdnummer en 101 in te vullen: PJS. Herenbekerkompetitie 2e ronde 2e divisie. Regio den Bosch/ Eindhoven wedstr. nr. 31 TTCV 3 - PSV/Cathrieri 4 32 Zwaantjes 2 - JCV4 33 Alico 3 - Vice Versa ATTV 2 - Vice Versa Kadans 4 - TTCV 2 36 JCV 3 - OTTC 4 37 Zwaantjes 1 - Nev. Despair 4 38 De Meppers 2 - Kadans 2 39 De Meppers 4 - Treffers 2 40 De Meppers 5 - Kuub 2 41 Attaque 1 - Kadans 2 42 PSV/Cathrien 3 - De Meppers Jeep 1 - BTTC 2 44 Winn.Kadan s l/nev. Desp.2-Alico Kuub 1 - BTTC 1 46 PJS 1 - Ne v, Despair 3 47 OTTC 2 - JCV 5 48 OTTC 3 - Renata 1 Regio Midden en West Brabant. wedstr.nr. 60 Back Hands 1 - Hotak Red Star 3 - Deso 5 62 Luto 4 - TCS 3 63 BSM 4 - Taxandria 1 64 Deso 4 - BSM 2 65 Smash Barna 1 66 BSM 5 - Red Star 4 67 Deso 3 - V. V TCS 2 - Hotak Luto 3 - Barna 2 70 BSM 3 - Tanaka 1 71 Deso 2 - Markiezaat 1 72 Red Star 6 - BSM 1 73 Belcrum 2 - Back Hands 2 'De winnaar van de wedstrijd Kadans 1 - Never Despair 2 uit de eerste ronde moet direkt kontakt opnemen met de vereniging Alico. (wedstrijdnummer 44) uitslagen Regio den le ronde 2e divisie Bosch/Eindhov en Regio Midden/West Brabant DE LANDELIJKE JEUGDKOMPETITIE (stand van zaken na vijf wedstrijden) N.v. Erp bekerkompetitieleider meisjes groep B 1. Meyel 4-7 persoonlijke prestaties: 2. Tielse T. C. 4-7 K. Chambon PSV/Cathrien 4-3 C. Peels Maasmeppers 4-3 L. van Hout Kerkrade ' meisjes groep D persoonlijke prestaties: 1. T.O.V M'.van Hoppen (TCS) Steeds Hoger/TSB 5-8 M.Poulus (TCS) Middelburg Zuid 5-6 L. Veraart (V. V. ) T. C.S. 5-4 P.de Haas (V.V.) Avanti C.Maas (TCS) Vice Versa ' C. Sitters (V.V.)

11 jongens groep A-A 1. Swift (D) 5-8 persoonlijke prestaties: 2. Hia Panels 5-7 W.Berends Be Quick 5-7 G.Appeldoorn Megacles 5-6 G. Loonen 0-15 Ü' 5. Hav.inga ZTTC O.T.T.C. 5-0 jongens groep A-D 1. Luto 5-8 persoonlijke prestaties: 2. Wilno 5-8 T. Robbe No ad 5-7 R. van Hulten Middelburg Zi.;iid 5-5 G.van Hulten VVV Scylla 5-1 ' jongens groep B-D '1. Middelburg Zuid persoonlijke prestaties: 2. Ho tak ' T.Kommers Alblasserdam 5-6 K. van Gerven St.Aloysius 5-5 L.Gijzen 6 15, 't Zand St. Laurens 5-2 jongens groep C-D 1. Gispen 5-8 persoonlijke prestaties: 2. Hercules Benraad 5-7 H.de Louw TTCV Rath 4-6 A.van de Hurk Odion A. Gloudemans ~ 5. Smash ' ~ Harderwijk 5-1 TOERNOOI AGENDA AFDELING BRABANT datum plaats evenement.r / Stiphout 20/ Culemborg Eindhoven diversen 18/ Oss St. Willebrord diversen 23: Culemborg Culemborg 26/ Utrecht Arnhem Vught onbekend Steenbergen Heeze onbekend Uden Etten-Leur onbekend onbekend Heeze Culemborg Den Bosch Open Helmond.se Tafel tenniskampioenschappen kwart finales VIVO-acht-kampen veteranentoernooi PSV/Cathrien licentie-acht-kampen nationaal Maasland teamtoernooi Kersttoernooi licentie-acht-kampen halve finales VIVO-acht-kampen finales VIVO-acht-kampen Nederlandse Senioren Tafeltenniskampioenschappen Tios-toernooi Regionale Vughtse Kampioenschappen Regionale Midden-Brabantse Kampioenschappen Regionale West-Brabantse Kampioenschappen Region.ale Eindhovense Kampioenschappen jeugdontmoeting open Udense tafëltenniskampioenschappen Tanaka jeugdranglijsttoernooi Brabantse Jeugdkampioenschappen 1977 Brabantse Seniorenkampioenschappen 1977 Open Heezer Tafeltenniskampioenschappen finale Nederlandse Basisscholenkampiöenschap:, Nederlandse Jeugdtafeltenniskampioenschappen A. Peeters, C. T.W

12 OOK 9E HERTOGSTADTOERNOOI VOOR MEGACLES WEERT Voo;r de 4de maal achtereen én voor de Se maal in totaal is het Weertse Megacles winnaar geworden van de Hertogstadbokaal dat Megacles een goede winnaar is bewijst de puntenvoorsprong op Red Stars welke maar liefst 12 punten is. Met de prestatie is ook Belcrum Breda gepasseerd die de eerste 3 toernooien met ove,rmacht won. In de,enkelspelen en dubbelspelen totaal 40 finales waarin tal van Brabanders vertegenwoordigd zijn. Enkele opmerkelijke resultaten zijn : A. v.herel PSV/Ca. verliest in de Sde game met van K.de Vries M. Zuid, W.v. d.sande JCV wint met 18 en 19 van A. v oherel in de S1 klasse. V.Vroenhoven en Herel verliezen het dubbel van De Vries en Louwen M. Zuid met 13 in de derde. In de C.klasse een f inale tussen twee geroutineerde brabanders J. Bechtold en W.de Boer, Bechtold wint met 19 en 21. Bij de dames wint Julliet van Maarseveen voor de zoveelste maal de eerste plaats, dit jaar waren er maar liefst 3 eerste plaatsen voor haar. De jeugdklassen werden overheer st door de spelers en speelsters uit ander.e provincies. Ook dit jaar kreeg Vice-Versa ' 64 weer een teveel aan inschrijvingen, maar liefst 125 deelnemers moesten worden teleurgesteld. Door de wedstrijdleiding werden in totaal 320 deelnemers geacc e.l?teerd wat neerkomt op 850 inschrijvingen. Omdat Vice\' Versa een ruim tijdschema had opgesteld 60 min. voor een poule en 20 of 25 minuten voor een wedstrijd, kon de gehele dag het tijdschema prima worden aangehouden. Dat bij de jeugd de finales iets l ater waren dan gepland kwam hoofdzàkelijk.dat er diverse spelers in meerder e finales uitkwamen. Vice Versa ' 64 is toe aan haar 10de toernooi, wij hopen er als organisatie iets speciaals van te maken en rekenen dan ook op uw komst volgend jaar in 's-hertogenbosch. Vice Versa'64 dankt ieder voor hun medewerking bij dit toernooi, want zonder. dat is een toernooi onmogelijk te organiseren. Bestuur V. V.' 64. UITSLAGEN 9e HERTOGSTADTOERNOOI. Dames enkel B. J. v. Maarseveen(Gispen) - W. Neijnens(Megacles) " " c. A. Scheepens (Meppers ) - C. de Bree('t Zand) D. J. v. Dijk (JCV) - W. de Groot(Never Despair) sen. 1 J.v.Maarseveen (Gi spen) - W. Neijnens(Megacles) sen.2 A. Scheepens (Meppers ) - Code Bree('t Zand) dubbel v. Hagedoorn/v. Maarseveen(Gispen) - P. de Krijger/ N.Neijnens (Red Stars/Megacles) Heren enkel A-B. K.de Vries(Middelb. Z.) - A.v. Herel(PSV/Ca. ) " c. W. de Boer (Red Star'58) -J. Bechtold(Never Desp. ) " D. F. Bonants (Red Star s ) - F. Stienen(Megacles) ' " E. P. Burgerhout (ÜTIO) - H. Thijssen(Red Stars) " F. W. Thi jssen (Red Stars) - W. Hanssen (OTTC) " G. G. Scholt en (Tanaka) - B.Damen (NevEfr Despair) u " H. H. Achten(Red St ars) - R. Janssen(Tanaka) sen. 1 A. v. Herel (PSV/Cathrien) - W. v. d. Sande(JCV) sen. 2 M. Neijnens (Megacles) - H. Hendriks(Megacles) sen.3 P. v. Hoor en (Heugem) - W. v. d. Wiel(Never Despair) 11 dubb. A-B-C. K. de Vries/ A. Louwen(Middelburg Zuid) - dubb.d-e. dubb. F. dubb. G-H. M. v. Vroenhoven/A.v.Herel(PSV/Cathrien) J. v. d. Putten/F. Bonants(Red Stars) - H. Welten/ R.v. d. Kruys (De Meppers) N. v. Erp/ W. Hanssen (OTTC) - W. Stas/ w: Kuyk(De Meppers ) W.v. d.wiel/c. Barella (Never Despair) - J. Coppens/ J. Aartsen (Achilles 68) Meisjes jun. C. G. v. Gestel (Red Star 58) - E. Franssen(Red Stars) asp.c. T. v.zon (JCV) - A. Hendrikx(Megacles) asp. A-B. F.Houben(Sempre Avanti) - H.v. d.aber(jcv) a ~18 21"'-10 \ ~ zie verder binnenkant omslag.

13 Meisjes pup. C-welp. Di.Verma r iën( Sempre Avanti ) -De. Vermariën (Sempre Avanti ) Jeugd 2. M.Wi l lems (Megacles ) - J. Valk(Red Star 58 ) jeugd 3. J.Ossel aar (Middel burg Z.l -A. Hendrik x (Megacles ) dubbel. M. Wi l lemse/a.he ndrik x(megacl es ) - J. Oss e l aar/j. Ho f manlmiddelb. Z. ) Jengens jun. A-B. M.Stienen(Megacle s) - E. Dankers (PJSJ jun. c. T.v.Vegh e l (Re d Stars ) - H.St eyver s (Megacles ) asp. A-B. E.Wilson (ZTTC ) - E. v. Rossum(Megacles ) asp. C, S. Cos l ongs (Heugem ) - M.v.Eyk lttlv) 11 p up.a:-8, J. Engelhart (ZTTC) - J. v. ' t Veld (Rega ) 11 pup.c. H. Corte nraed e (He ugem) - R.Pesch( Sempre Av a nti ) welpen W. v. ' t Ve ld( Rega ) - A.Küssner( Megacl es) jeugd 1. E.v.Rossum(Megacle s) - F.Dankers (PJS) jeugd 2. T.v.Vegh e l (Re d Stars) - J.Hame l eer s (He ugem) 11 jeugd jun.dubb. IJ S.Cosl o ng s(he ugem) - H.Cor tenraede(heugem) B. Thijsse/T.v.Veghel\Red Stars ) - H.Corte nraede/ J.Hame l eer s (Middelburg Zui d ) asp.dubb. F.Wilson/J. Bonte (ZTTCJ - M.H o fm an/p.slage r(mi dde l b urg Zuid ) p up. d ubb. J. Eng e lhar~/e.en ge lh ar t( Z T TC ) - A. We l ten/e.v.d. Me ulen (De Mepper s ) i 2 -

14 S TANDEN L IJ S ~EN JE U G D K 0 MP ET I T IE Meisjes 1A Meisje s 1B Meisjes 2A Victoria 1 Red Star 1 Sios West 1 TOS JOV V.versa Tornàdo Sma sh Tornado V.versa'51 2 PSV/Oathr Hotak' Smash à Red Star Tanaka Meisjes 2B Belcrurn 1 Irene 1 Tanaka 1 Smash Srnash'70 3 Me is,jes 3B B..e.l crum 2 li rersa '51 5 Tanaka 3 Red Star 3 J.Jun. 1A Irene 1 Victoria 1 Luto 2 Backhands 1 Roosendaal 1 J.Jun. 2A Hotak Sios West 1 Tanaka 1 TOS 1 Vk!toria 2 J.Jun. 2D Eenentw. 1 Stiphout 1 Dennenberg 2 PSV/Cathr.3 Renata 1 AT TV 1 J. Jun. 30 OTTO 3 Alico 4 Kruiskamp 1 Hercules 1 Ani mo 3 J~Jun. 3F Kinawo 1 Kadans 2 Een entw. 2 Kuub 1 't Batj e Meisjes 20 N.Despair 1 Geldrop 1 Achilles 1 Meppers 1 Krakers 1 Meisjes 30 OTTO 1 Alico 1 PJS 1 PJS 2 OTTO 2 Alico 2 J.Jun. 1B Ali co 1 PSV/Catrh.2 N. Despair 1 TTOV 2 JCV 1 J.Jun. 2B Animo 1 N.Despair 2 PJS 1 JOH 1 Smash 1 Red Star 1 J.Jun. 3A Veritas 1 Markiezaat 1 Backhands 2 Deso 1 Tanaka 2 V.versa'51 2 J.Jun. 3D 9 OT TO 4 8 JOV 3 5 J eep 1 3 Animo 2 1 Alico 5 J.Jun. 3G Budilia 1 PSV/Oathr. 4 MTTV '72 1 Kinawo 1 Geenhoven : Meisjes 3A TCS 3 V.versa' 51 4 Hotak' 68 2 V.versa '51 6 Markiezaat 2 Meisj es 3D Bergeyk 1 Budilia 1 Geldrop 2 Achilles 2 Mepp ers _2 J. J un. 1 C PSV / Ca thr. 1 Denne'n ber g 1 All-co.2 Kr aker s 1 JCV 2 J.Jun. 20 Alico 3 Kadans 1 OTTC 2 N.Despair 3 uvco 1 TTCV 3 J.Jun. 3B V.versa'51 1 Irene 2 Belcrum 2 -Taxandr i a 1 Victoria 3 J.Jun. 3E g uvco 2 Zwaantjes V.versa Wal treff ers Wal treffer s

15 J_.Asp. 1A Tanaka 3 Belcrum 1 Hotak Backhands 3 Rousendaal 2 Smash' J.K~. 2B Hotak'68 4 Tanaka 5 Deso 2 TCS 3 Roosendaal 3 J.Asp. 2E Veldhoven -1 Achilles 1 Dennenberg 2 PSV/Cathr. 7 Mepp ers 2 ATTV 2 1A Markiezaat -3 1 Red Star 3 V. versa' 51 3 Hotak Irene ' J.Pup. 2B Luto N.Despair 7 Irene 5 Belcrum 3 JCV Luto 4 L A N D E L I J K E Mej..sj_eS3 g_roe~ Meyel Tiel se TC 4 7 PSV/Cathr. - 3 Maasmeppers 4 3 Kerkrade Luto Wilno NOAD Middelb.Z VVV 5-1 Scyll a 5-1 J.Asp. 1 B PSV/Cathr. 5 PSV/Cathr. 6 N. Despair 4 V.Versa'64 2 Animo 4 't Batje 1 J.Asp. 2C Red Star 2 Irene 3 N. Despair -6 Animo 5 JCH 3 t< J.AS]2. 2F Bergeyk 1 Stiphout 2- Achilles 2 Meppers 1 Veldhoven 2 IUnawo 3 J~PuE. 1B JCV 4 Meppers 3 Smash'73 1 PSV/Cathr. 8 TTCV 4 Jeep 2 J.Pu]2.2C Ali co 6 Animo 7 V. versa '64 3 Budilia 2 JCV 5 JCV 7 JE U G D K Meisjes groep D TOV St. Hoger/TSB.. Mi ddelburg A Tc~s Avanti V. versa'51 Jongens groer Middelb. Z. 2 Hotak'68 Alblasserdam St.Alöysius ' t Zand St.Laurens J.Asp. 2A 5-10 TCS 2 Tanaka 4 Tornado Hotak' Markiezaat J,Asp. 2p Mp E B-D 5-5 ~ - N. Des pair.. 5 PJS 2 $mash ' 73 2 ZwaantjEts.2 Animo 6 JCH. 4 J.PU]2. 2A Tanaka 6 Markiezaat 5 Tornado 2 Deso 3 v. v e_ ~sa'51 4 T I T I E , 4' L1i- Jongens gr~ A-A Swift (D) Hia Panels 5 7 B~ Quick Megacl es 5 6 Havinga/ZTTC OTTC Jongens groe_q B~D Gispen Hercules/Benr. TTCV. 4 6 Odion Smash ' Harderwijk 5 1

16 S T A N D E N L I J S TE N 1 e kl A e kl. B Red Star Vice ver s a '51 Ali co 6-11 Vice versa'51 2 Budil ia 6-8 Nev.Despair 2 Stiphout 6-6 TCS 2 De Kuub 6-4 Deso Irene Luto 2 Ee nentwintig _e kl. B Dennenberg 3 JCV 4 Renat a Meppers 2 PJS Budili a 2 ~ kl. A Ma:rki e zaat Tanaka Hotak 1 68 Backhands 2 Hotak'68 2 Markiezaat 2 3e kl. D N.Despair 4 Vice versa'64 Meppers 3 De Kuub 2 Luto 4 OTTC 4 3e, kl. G Geldrop I T/Gathrien 6 Ka dans Taveres Helmorid Taveres 2 4e kl. B Deso 4 Roosendaal 2 Backhands 3 Markiezaat 3 V. versa'51 3 Smash'70 2 4e kl. E Al i co 6 Kadans 4 Sti phout 3 Attaq_ue 2 PSV/Cathrien e kl. C Dennenbe r g 2 JCV 3 Alico 2 Dennenberg 4 J eep Rena ta 2 38 kl. B Red Star 3 BSM Taxandria Irene 6 Victoria 2 Bel crum 3 3e kl. E TTCV 3 JCV 5 Luto -3 Alico 3 Irene 8 Nev. Des pair 3 3e kl. H Never Down Irene 7 Pendragon RKC OTTC 3 JCH 4e kl. c JCV 6 Red Star 6 Iren e 9 Tanaka 4 Luto 5 J eep 2 4e kl. F OTTC 5 Ali co 4 Nev. Despair TTCV 8 't Bat j e PJS 3 S E N_ I 0 R E N K 0 MP E T I T I E ~0 5 -' ; e kl. A Backhands Roosendaal TCS 3 Deso 2 Bel crum 2 - Barna 2e kl. D PSV/Cathrien Kinawo Smash OTTC 2 Zwaantjes Kinawo 2 3e kl. C PSV/Cathri en 4 TTCV 4 Dennenber g 5 BTTC MTTV Meppers 4 3e kl. F PSV/C athrien 5 Vice versa'64/2 5-7 Dennenberg 6 Bergeyk PJS Bergeyk 2 5 O,i.s. kl. A Deso Smash ' 70 Roosendaal 3 Markie zaat 4 Hotak'68 3 TCS 4 4e kl. D T rcv 5 JCV 7 Alico OTTC 6 Red Star Nev.De E;pai r 6 4e kl. G Geldrop Kadans Budilia Attaq_ue. Dennen berg 7 Sti phout 2

17 4e kl. H 4e kl. K 4e kl. L Tanaka V.versa ' TTCV Tanaka 3 Red Star 4 ' Ka dans 2 BSM 2 RKC 2 Zwaantje s 2 Sios West 5-3 Smash 2 - Wal treffer 5 4 Red Star 7 Ve do Smash'73 2 Belcrum RKC 3 OTTC 7 4e kl. M 4e kl. N 4e kl. 0 PSV/Cathri en PSV/Cathri en Kinawo Smash ' Kinawo 5 ATTV Kinawo 4 4-4x TTCV 6 Renata 4 Achill es 3 ])e Kuub 4 Achill e s Renata 3 Taver es 4 Treffers 5-3 Kadans Smash '73 3 He l mond 2.!J-e kl. p 4e kl. Q 4e kl. R Geenhoven PSV/Cathrien Achilles Achilles 4 ATTV 2 De Kuub 3 Treffers 2 Geenhoven 2 Treffers 4 ATTV Taver es 3 Geenhuven 3 Kinawo 6 Treffers 3 Veldhoven 5-3 De Kuub MTTV 2 BTTC e kl. A 5e kl. B 5e kl. c ])eso 5 BSM 3 TTCV Markiezaat 5 V.versa' Sti phout 4 Hotak' 68 4 Tanaka JCV 8 T'ornado 5-5 BSM ' t Batje t'.j Roosendaal V.versa' 't Batje 3 Marlüezaat 6 Attaque 3 5e kl. ]) 5é kl. E 5e kl. F Gel drop 4 JCV Gel drop Geenhoven Hercules PSV/Cathrien 11 BTTC V.versa' De Bron 2 Kinawo 7 TTCV 10 Veldhoven 2 Geenhoven 6 Always Fair Zwaantj es Wal treffers Taveres 6 5e kl. G 5e kl. H ])e Bron Budilia De Bron 3 Renata Taveres 5 ])e. Bron Geldr op Geenhoven Ve ldh0ven Helmond 4 '4 0 Helmond Dames 1e kl. A ])ames 1 e kl. B Red Star Gel dr op Marki e zaat 4-6 Tavere s BSM 4-4 JCV Mar kiezaat 2 1-'). - 2 Wa l t r effers Red Star 2 ' t Ba t j e i; Jeep }

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest. Seizoen 2010/2011 Nr. 22 08-02-2011 www.nttb-zuidwest.nl. TPG Post

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest. Seizoen 2010/2011 Nr. 22 08-02-2011 www.nttb-zuidwest.nl. TPG Post 1 InfoZuidWest Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest TPG Post Seizoen 2010/2011 Nr. 22 08-02-2011 www.nttb-zuidwest.nl Port betaald Port payé Pays-Bas Indien onbestelbaar: Plutostraat 17, 5694 SV Breugel

Nadere informatie

Info ZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest

Info ZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest Info ZuidWest Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest TPG Post Seizoen 2003/2004 Nr. 05 23-09-2003 www.nttb-zuidwest.nl Port betaald Port payé Pays-Bas Indien onbestelbaar: Plutostraat 17, 5694 SV Breugel

Nadere informatie

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest. Seizoen 2010/2011 Nr TPG Post

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest. Seizoen 2010/2011 Nr TPG Post InfoZuidWest Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest TPG Post Seizoen 2010/2011 Nr. 06 28-09-2010 www.nttb-zuidwest.nl Port betaald Port payé Pays-Bas Indien onbestelbaar: Plutostraat 17, 5694 SV Breugel

Nadere informatie

Verschijnt maandelijks. x E D. Orgaan van de. Nederlandse. Tafel. Tennis Bond. afdeling Brabant REDA KTIE-ADRE S: S NEPPENDIJK 2 - MAAR H EEZE

Verschijnt maandelijks. x E D. Orgaan van de. Nederlandse. Tafel. Tennis Bond. afdeling Brabant REDA KTIE-ADRE S: S NEPPENDIJK 2 - MAAR H EEZE Verschijnt maandelijks 1 Orgaan van de Nederlandse Tafel Tennis Bond afdeling Brabant x E D REDA KTIE-ADRE S: S NEPPENDIJK 2 - MAAR H EEZE Wat dit met Taylor te maken heeft? Natuurlijk weten we wel dat

Nadere informatie

Competitiebulletin 10. Seizoen 2014/2015. 13 oktober 2014

Competitiebulletin 10. Seizoen 2014/2015. 13 oktober 2014 Seizoen 2014/2015 13 oktober 2014 1 Werkgroep eredivisie Mededeling scheidsrechterscommissie De competitie voor het najaar is inmiddels bijna voor de helft verspeeld. Zoals spelers en toeschouwers bij

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S uitgave 17 januari 2016 DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN MIJN HAND 140 Nieuwsbrieven heb ik de afgelopen jaren geschreven, daarvoor had Wim Groffen er

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

Info ZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest

Info ZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest Info ZuidWest Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest TPG Post Seizoen 2004/2005 Nr. 10 26-10-2004 www.nttb-zuidwest.nl Port betaald Port payé Pays-Bas Indien onbestelbaar: Plutostraat 17, 5694 SV Breugel

Nadere informatie

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest. Seizoen 2011/2012 Nr TPG Post

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest. Seizoen 2011/2012 Nr TPG Post 1 InfoZuidWest Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest TPG Post Seizoen 2011/2012 Nr. 16 28-11-2011 www.nttb-zuidwest.nl Port betaald Port payé Pays-Bas Indien onbestelbaar: Plutostraat 17, 5694 SV Breugel

Nadere informatie

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België)

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Op woensdag 31 Oktober en donderdag 1 November vond in Namen voor de 16 e keer het Internationale jeugdtoernooi van Namen plaats. Evenals vorig jaar nam de afdeling

Nadere informatie

27 oktober 2017 jaargang 60, no. 3

27 oktober 2017 jaargang 60, no. 3 TTV De Batswingers 27 oktober 2017 jaargang 60, no. 3 November 2017 December en januari zijn de toernooimaanden, te weten Batswingers (17 dec), Back Hands (6/7 jan), RMB (20/21 jan) en Die Meede (28 jan).

Nadere informatie

1 oktober 2014 jaargang 57, no. 3

1 oktober 2014 jaargang 57, no. 3 Nieuwsbrief 1 oktober 2014 jaargang 57, no. 3 Oktober 2014 Dit is de derde nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015. Een dikke nieuwsbrief met volop informatie over toernooien, jeugdmeerkampen en een uitgebreid

Nadere informatie

Onder Ons. Opgericht 16 januari 1973

Onder Ons. Opgericht 16 januari 1973 Opgericht 16 januari 1973 Inhoudsopgave Bestuurssamenstelling... 3 Van de redactie... 4 Trainings-en openingstijden... 5 De Evenementen Agenda... 6 De jaarlijkse barbecue... 7 Tussenstanden competitie...

Nadere informatie

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties 1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties Competitie o Dames: Om de licentie te verkrijgen: een sterktegetal van tenminste 505. Het sterktegetal wordt berekend over voorronde en play-offs gezamenlijk.

Nadere informatie

Informatie voor beginnende competitiespelers en hun ouders.

Informatie voor beginnende competitiespelers en hun ouders. Informatie voor beginnende competitiespelers en hun ouders. TTV Tanaka Wedstrijdsecretariaat jeugd: Van Genkstraat 20 Margriet van den Broek 4871 XA Etten-Leur Telefoon: 0165-383308 Telefoon: 076-5037306

Nadere informatie

GRONINGER REGIOKAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 2016

GRONINGER REGIOKAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 2016 REGIO TAFELTENNIS 2016 1. Naam Groninger Regiokampioenschappen. 2. Soort toernooi Dit is een O-A-evenement als bedoeld in het Toernooi- en Wedstrijdreglement Nederlandse Tafeltennisbond, met uitzondering

Nadere informatie

C.T.W./LICENTIEBULLETIN 3 MUTATIE EN AANVULLINGEN OP HET LICENTIEBOEK 2003. Bonds no: (M/V) Naam: Woonplaats: Soort-Mutatie:

C.T.W./LICENTIEBULLETIN 3 MUTATIE EN AANVULLINGEN OP HET LICENTIEBOEK 2003. Bonds no: (M/V) Naam: Woonplaats: Soort-Mutatie: C.T.W./LICENTIEBULLETIN 3 MUTATIE EN AANVULLINGEN OP HET LICENTIEBOEK 2003 Bonds no: (M/V) Naam: Woonplaats: Soort-Mutatie: AAC Cosmos.: 0984416 (M) Broek H v/d Veldhoven Licentie wordt F 2703890 (M) Daal

Nadere informatie

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest. Seizoen 2010/2011 Nr TPG Post

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest. Seizoen 2010/2011 Nr TPG Post 1 InfoZuidWest Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest TPG Post Seizoen 2010/2011 Nr. 27 05-04-2011 www.nttb-zuidwest.nl Port betaald Port payé Pays-Bas Indien onbestelbaar: Plutostraat 17, 5694 SV Breugel

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest InfoZuidWest Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest TPG Post Seizoen 2007/2008 Nr. 04 11-09-2007 www.nttb-zuidwest.nl Port betaald Port payé Pays-Bas Indien onbestelbaar: Plutostraat 17, 5694 SV Breugel

Nadere informatie

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Op zaterdag 17 januari 2015 zijn gelijk met de jeugd de clubkampioenschappen voor de senioren-a gehouden. Er hadden zich hiervoor negen deelnemers aangemeld

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 1) De Jeugd Clubkampioenschappen 2014 worden gehouden van maandag 2 juni tot en met zondag

Nadere informatie

27 september 2017 jaargang 60, no. 2

27 september 2017 jaargang 60, no. 2 TTV De Batswingers 27 september 2017 jaargang 60, no. 2 Oktober 2017 Er staan weer een paar toernooien aan te komen. Ga je ook nu al inschrijven voor ons Batswingers Teamtoernooi op 17 december 2017. Een

Nadere informatie

,,, Xl~I AFDELING BRABANT. Redaktiea dres: Frans Halsstraat 22 5684 AH Best. Verschijnt maandelijks ORGAAN VAN DE. v.d. N.T.T.B.

,,, Xl~I AFDELING BRABANT. Redaktiea dres: Frans Halsstraat 22 5684 AH Best. Verschijnt maandelijks ORGAAN VAN DE. v.d. N.T.T.B. ,,, Xl~I Verschijnt maandelijks ORGAAN VAN DE AFDELING BRABANT v.d. N.T.T.B. Redaktiea dres: Frans Halsstraat 22 5684 AH Best IN DIT NUMMER - Van de redactie - Programma Bekercompetitie - Uitslagen finales

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Met enige vertraging hebben wij voor u weer het nieuws van afgelopen week. Net zoals afgelopen weekend zijn het ook dit weekend weer de dames die aan de bak moeten. Speelden

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Korte nieuwsflits deze week, maar niet onbelangrijk! Zondag 22 februari spelen onze heren hun tweede wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het wordt een uitwedstrijd in Oegstgeest,

Nadere informatie

Infobulletin nr. 14.15.08

Infobulletin nr. 14.15.08 12 april 2008 Infobulletin nr. 14.15.08 Redactieadres ACL: Frank Moonen, Postbus 32052, 6370 JB Landgraaf. Telefoon: 06.51551767, e-mail: competitieleider@nttblimburg.nl Afdelingswebsite: www.nttblimburg.nl

Nadere informatie

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Meedoen is belangrijker dan winnen Ik heet alle teams, begeleiders, scheidsrechters,

Nadere informatie

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2015

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2015 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2015 Het weekend 30 en 31 mei was gereserveerd voor het verspelen van onze clubkampioenschappen. Net als in voorgaande jaren was de zaterdag gereserveerd voor de junioren enkelspelen

Nadere informatie

Seta nieuws in t Klökske - week 12 - woensdag 22 maart 2017

Seta nieuws in t Klökske - week 12 - woensdag 22 maart 2017 Deze week in t Klökske Beken jij kleur? COMPETITIE Zaterdagcompetitie Uitslagen zaterdag 18 maart: Senioren: SETA 1 Kluis 4 4-6 SETA 2 Maastricht 4 5-5 Jeugd: SETA 1 was vrij SETA 2 Asterix 2 0-5 SETA

Nadere informatie

HANSSEN EN VLEMMIX WINTERCUP 2015 VV WODAN

HANSSEN EN VLEMMIX WINTERCUP 2015 VV WODAN HANSSEN EN VLEMMIX WINTERCUP 2015 VV WODAN 10 JANUARI 2015 Toernooi Informatie Voorwoord: Voor de 1e keer organiseren wij dit seizoen het O10 toernooi (geb. jaar 2005) d.d. 10 januari 2015. De voetbalacademie

Nadere informatie

INFOBULLETIN DECEMBER 2015

INFOBULLETIN DECEMBER 2015 INFOBULLETIN DECEMBER 2015 Limburgse Jeugd Masters 2015/2016 De eerste ronde van de Limburgse jeugd Masters is op 22 november gespeeld in Heerlen. Drie jongens en 3 meisjes van Quick waren present. Isa

Nadere informatie

Info ZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest

Info ZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest Info ZuidWest Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest TPG Post Seizoen 2005/2006 Nr. 18 24-01-2006 www.nttb-zuidwest.nl Port betaald Port payé Pays-Bas Indien onbestelbaar: Plutostraat 17, 5694 SV Breugel

Nadere informatie

Najaarscompetitie 2016

Najaarscompetitie 2016 Nr. 13 01-07-2016 Najaarscompetitie 2016 Extra Bulletin. Werkgroep Competitiezaken/JKr. ACL Frank Moonen competitiezaken@nttblimburg.nl competitieleider@nttblimburg.nl Tel. 046-4519372 / competitiedagen

Nadere informatie

TENNISCLUB T.C. HELIOS Postbus ZJ-Heel, Heideweg BT- Heel tel. clubgebouw

TENNISCLUB T.C. HELIOS Postbus ZJ-Heel, Heideweg BT- Heel tel. clubgebouw Beste tennisvrienden, Het tennisseizoen 2015 is weer begonnen. Veel leden doen weer mee met de voorjaarscompetitie. Het lijkt nog heel ver weg maar toch is men bij de KNLTB al weer bezig met de voorbereidingen

Nadere informatie

Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017

Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017 Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017 a. 8&9-competitie (2 dubbels) op donderdagavond NIEUW De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor spelers en speelsters

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2017

Reglement Streetsoccertoernooi 2017 Reglement Streetsoccertoernooi 2017 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2017 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2016

Reglement Streetsoccertoernooi 2016 Reglement Streetsoccertoernooi 2016 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2016 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Artikel 2 : De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar.

Artikel 2 : De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar. Kempische Verstandhouding der Tennisclubs : K.V.T. Reglement van de KVT-competitie: Artikel 1 : Ploegen kunnen ingeschreven worden in verschillende afdelingen: Afdeling 1 : Maximum 60 punten voor de Heren.

Nadere informatie

4e T.C. Ouderkerk KUBUS

4e T.C. Ouderkerk KUBUS 13 Beste leden, In deze Ins & Outs 2 onderwerpen. 1) wereldkampioen bij TCO Kubus jeugdtoernooi 2) Informatie over de herfstcompetitie Vice kampioen bij TCO Kubus openjeugdtoernooi Wellicht weten jullie

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

1 mei 2015 jaargang 57, no. 10

1 mei 2015 jaargang 57, no. 10 Nieuwsbrief 1 mei 2015 jaargang 57, no. 10 Mei 2015 De competitie zit er op en de nieuwe clubkampioenen zijn bekend, waarvan verslag. Ook verslag van het grootste Beginnerstoernooi ooit. Voor Ivana komen

Nadere informatie

EVC EVC. Keetzijde VX EDAM EVC. Schoolvoetbal Toernooi. Deelnemende scholen: O.B.S De Piramide De Trimaran De Nieuwe School

EVC EVC. Keetzijde VX EDAM EVC. Schoolvoetbal Toernooi. Deelnemende scholen: O.B.S De Piramide De Trimaran De Nieuwe School EVC EVC Keetzijde 20 1135 VX EDAM EVC Schoolvoetbal Toernooi 2017 Deelnemende scholen: O.B.S De Piramide De Trimaran De Nieuwe School 3-5-2017 Wedstrijdreglement EVC SCHOOLVOETBALTOERNOOI 1 Alle wedstrijden

Nadere informatie

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest InfoZuidWest Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest TPG Post Seizoen 2003/2004 Nr. 07 07-10-2003 www.nttb-zuidwest.nl Port betaald Port payé Pays-Bas Indien onbestelbaar: Plutostraat 17, 5694 SV Breugel

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S uitgave 5 mei 2013 MEI VAKANTIE Het is/was mei-vakantie. Dus besloot Nederland tot de inauguratie van een nieuwe vorst. Vanaf 30 april jl regeert

Nadere informatie

zaterdag 27 mei 2017

zaterdag 27 mei 2017 TAFELTENNISCLUB TAMARA HOESELT www.ttchoeselt.be zaterdag 27 mei 2017 vanaf 19u00 in ons lokaal Programma: 19u00: Receptie aangeboden door de club 19u30: Voorstelling kampioenen 20u30: Demonstratiewedstrijd

Nadere informatie

Sportiviteit wint altijd!

Sportiviteit wint altijd! t oernooi 2017 Sportiviteit wint altijd! Zaterdag 24 juni 2017 C-toernooi Sportieve jongens en meisjes, coaches, teammanagers, scheidsrechters en ouders Wat enorm leuk dat jullie dit jaar meedoen aan het

Nadere informatie

Zaalhockey 2015-2016. Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015

Zaalhockey 2015-2016. Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015 Zaalhockey 2015-2016 Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015 Agenda 20.00 uur Opening - Opzet Zaalhockey 2015-2016 - CompeEEe - CompeEEe organisaee - Weekendtrainingen 20.45 uur Zaalhockey regels

Nadere informatie

Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig.

Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig. Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig. COMPETITIE Zaterdagcompetitie Uitslagen zaterdag 17 oktober: SETA 1 Panningen 1 2-8 SETA

Nadere informatie

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest. Seizoen 2009/2010 Nr TPG Post

InfoZuidWest. Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest. Seizoen 2009/2010 Nr TPG Post InfoZuidWest Mededelingenblad NTTB afdeling ZuidWest TPG Post Seizoen 2009/2010 Nr. 27 16-03-2010 www.nttb-zuidwest.nl Port betaald Port payé Pays-Bas Indien onbestelbaar: Plutostraat 17, 5694 SV Breugel

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Best 1-1e klasse - Poule D 10801 VR 22 jan 20:00 JCV 2 - Best 1 10802 VR 22 jan 20:00 Wanzl/Belcrum 5 - SV Red Star '58 2 10803 VR 22 jan 20:00 Veldhoven 2 - Renata 3 10810 VR 29 jan 20:00 Veldhoven 2

Nadere informatie

Voorwoord. De organisatie, Johan Peeters, Peter Gielen, Maarten Rutten.

Voorwoord. De organisatie, Johan Peeters, Peter Gielen, Maarten Rutten. Voorwoord vv Helden heet u van harte welkom op het derde Peel en Maas toernooi. Een toernooi voor de C-, D- en E- jeugd van alle voetbalverenigingen uit de mooie Maas gemeentes Peel & Maas en Horst aan

Nadere informatie

2015 vv WODAN ZOMERCUP

2015 vv WODAN ZOMERCUP 2015 vv WODAN ZOMERCUP D-TOP 23 augustus 2015 TOERNOOI INFO Voorwoord: Voor de 1e keer organiseren wij dit seizoen het D (geb-jaar: 2005) zomer TOP toernooi op 23 augustus 2015. Dit Zomer TOP toernooi

Nadere informatie

Competitiebulletin 12. Seizoen

Competitiebulletin 12. Seizoen 28 november 2005 Werkgroep Eredivisie... 2 Uitslagen Heren Play-Off s... 2 Hoofdcompetitieleider... 2 Uitslagen Heren... 3 Uitslagen Dames... 4 Hoofdjeugdcompetitieleider... 4 Wijzigingen wedstrijden...

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Afdelingsontmoeting Grootebroek

Afdelingsontmoeting Grootebroek Afdelingsontmoeting Grootebroek Op zondag 30 November vond in Grootebroek (NH) de Afdelingsontmoeting plaats. Dit is een toernooi waarbij de afdeling West, Midden, Holland-Noord en Zuidwest, de strijd

Nadere informatie

Competitiebulletin 10. Seizoen 2017/ november 2017

Competitiebulletin 10. Seizoen 2017/ november 2017 Seizoen 2017/2018 22 november 2017 1 Werkgroep eredivisie Deelnemers Eredivisiecup heren Afgelopen weekend is in de eredivisie heren de zevende speelronde gespeeld, dit betekent dat de deelnemers voor

Nadere informatie

Competitiebulletin 07. Seizoen

Competitiebulletin 07. Seizoen Competitiebulletin 07 17 oktober 2005 Werkgroep Eredivisie... 1 Uitslagen Heren Eredivisie... 1 Competitiestand Heren Eredivisie... 1 Competitiestand Dames Eredivisie... 1 Hoofdcompetitieleider... 2 Uitslagen

Nadere informatie

INSCHRIJVING

INSCHRIJVING Besturen van verenigingen uitkomend met teams In regio Zuid Eindhoven, 30 september 2016 Onderwerp Regiobeker ZONDAG Contactpersoon Wedstrijdwezen competitie.zuid@nevobo.nl 040-2381043 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 5, februari 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Hier zijn we weer met het laatste bowling- nieuws. Er is veel gebeurd de laatste weken. Veel leesplezier. Informatie Voor de scores van onze eigen

Nadere informatie

1 februari 2017 jaargang 59, no. 6

1 februari 2017 jaargang 59, no. 6 TTV De Batswingers 1 februari 2017 jaargang 59, no. 6 Februari 2017 De kop is er af, met een drukke toernooimaand net achter de rug. Het Darttoernooi is een groot succes en Ron de koelste kikker. Robin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II knvb.nl In dit terugkerende item worden de ontwikkelingen van het Continental 7x7 35/45+ voetbal

Nadere informatie

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Clubblad Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Voorwoord Beste tennisvrienden, Het tweede clubblad 2013 is er. Nu voor de meeste onder ons de zomervakantie

Nadere informatie

COMPETITIEBOEKJE. SEIZOEN 2014/2015 DEEL 1 (najaar 2014) - jeugd en senioren -

COMPETITIEBOEKJE. SEIZOEN 2014/2015 DEEL 1 (najaar 2014) - jeugd en senioren - COMPETITIEBOEKJE SEIZOEN 2014/2015 DEEL 1 (najaar 2014) - jeugd en senioren - Beste allemaal, In dit competitieboekje vinden jullie alle informatie omtrent de competitie, seizoen 2014/2015 deel 1 (najaar

Nadere informatie

EVC EVC. Keetzijde VX EDAM. Schoolvoetbal Toernooi. EVC-Rabobank. Deelnemende scholen: O.B.S De Piramide De Trimaran De Nieuwe School

EVC EVC. Keetzijde VX EDAM. Schoolvoetbal Toernooi. EVC-Rabobank. Deelnemende scholen: O.B.S De Piramide De Trimaran De Nieuwe School EVC EVC Keetzijde 20 1135 VX EDAM EVC-Rabobank Schoolvoetbal Toernooi 2016 Deelnemende scholen: O.B.S De Piramide De Trimaran De Nieuwe School 4-5-2016 Wedstrijdreglement EVC SCHOOLVOETBALTOERNOOI 1 Alle

Nadere informatie

MAANP8LAP TAFEL TENNIS&RGAAN AFPELING BRABANT REDAKTIEADRES: VONDELSTRAAT 16 VEGHEL

MAANP8LAP TAFEL TENNIS&RGAAN AFPELING BRABANT REDAKTIEADRES: VONDELSTRAAT 16 VEGHEL MAANP8LAP TAFEL TENNIS&RGAAN AFPELING BRABANT REDAKTIEADRES: VONDELSTRAAT 16 VEGHEL Redaktie: A.H.Willems. Redaktie-secretariaat: Vondelstraat 16 Veghel Telefoon: 04130-5343 MIXED 15e jaargang nummer 6

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S

V E R E N I G I N G S N I E U W S V E R E N I G I N G S N I E U W S ttv D E P I N P O N G E R S Uitgave 22 februari 2016 Nieuwsbrief 247 DEZE WEEK EEN KLEIN NIEUWSBRIEFJE! Vorige week kwamen alle teams van ttv De Pin Pongers in actie,

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S

V E R E N I G I N G S N I E U W S V E R E N I G I N G S N I E U W S ttv D E P I N P O N G E R S Uitgave 25 juni 2017 Nieuwsbrief 302 MOOIE AFSLUITING, VAKANTIE! Na een druk tafeltennisweekeind zit het erop, ook bij de Pin Pongers gaan

Nadere informatie

Waterpolo Federatie Nederland

Waterpolo Federatie Nederland 2014-2015 (Kick-off) Agenda: Doel & uitgangspunten Deelnemende teams Gastspelers Wedstrijdschema Kampioenschap Doel Talentontwikkeling stimuleren, weerstand verhogen, grote uitslagen regiocompetities voorkomen;

Nadere informatie

schoolkorfbaltoernooi

schoolkorfbaltoernooi 1e SCHOOLSPORTTOERNOOI 2015/2016 Namens de organiserende korfbalverenigingen RDZ en De Tovers ben ik blij dat we uw school mogen ontvangen op het eerste schoolsporttoernooi van het schooljaar 2015/2016

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017 Beste sportvrienden, Dit jaar wordt voor de 31 e keer het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Hellendoorn georganiseerd. De organisatie

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 LET OP! Dit jaar anders! regio Zuidwest september 2 0 1 2 Periode inschrijving: tussen 1 en 10 december 2012!! district Den Haag Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2016

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2016 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2016 Beste sportvrienden, Dit jaar wordt voor de 30 e keer het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Hellendoorn georganiseerd. De organisatie

Nadere informatie

1 november 2015 jaargang 58, no. 1

1 november 2015 jaargang 58, no. 1 Nieuwsbrief 1 november 2015 jaargang 58, no. 1 November 2015 Na een periode van stilte is hier de eerste nieuwsbrief van dit seizoen. Het idee is dat we via website en Facebook regelmatig actueel nieuws

Nadere informatie

Reglement Eredivisie Heren 2016

Reglement Eredivisie Heren 2016 Reglement Eredivisie Heren 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND REGLEMENT EREDIVISIE HEREN 2016 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Postbus 1617 3800 BP Amersfoort INHOUDSOPGAVE I. Algemene

Nadere informatie

www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36

www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36 e TopJeugdtoernooi 15 www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36 15 e TopJeugdToernooi Dit jaar organiseert alweer voor de 15 e keer het Topjeugdtoernooi. Dit toernooi is bedoeld als

Nadere informatie

G.V.V.V. Programma. P. Scholtstoernooi. D1 - pupillen. 29 mei-14

G.V.V.V. Programma. P. Scholtstoernooi. D1 - pupillen. 29 mei-14 G.V.V.V. 8e P. Scholtstoernooi D1 - pupillen 29 mei-14 Programma Welkom! Namens de Toernooicommissie en het jeugdbestuur van G.V.V.V. heten wij alle spelers, leiders, trainers, scheidsrechters alsmede

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2015

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2015 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2015 Beste sportvrienden, Dit jaar wordt voor de 29 e keer het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Hellendoorn georganiseerd. De organisatie

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

THUISTOERNOOI WILHELMINA BOYS BEST 2016

THUISTOERNOOI WILHELMINA BOYS BEST 2016 THUISTOERNOOI WILHELMINA BOYS BEST 2016 D-JEUGD ZATERDAG 28 MEI v.v. Wilhelmina Boys Sportpark Naastenbest Jacob van Wassenaerstraat 61 5684 CR Best Tel. 0499 375740 www.wilhelminaboys.nl MET DANK AAN

Nadere informatie

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Het was goed toeven op het Nikantes Schutterstoernooi van zaterdag 13-06-2015. Er zijn ongeveer 500 foto s gemaakt door onze fotograven Aad Kraaijenbrink

Nadere informatie

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN 24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

Najaarscompetitie 2013

Najaarscompetitie 2013 Van 13 september t/m 28 oktober wordt in de regio Utrecht ook dit jaar weer de KNLTBnajaarscompetitie gespeeld. Wijzigingen De senioren 50+ spelen voortaan op de vrijdagochtenden Jeugdcompetitie van 10

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Het wordt een belangrijk weekend voor onze eredivisieteams. Onze heren strijden om een veilige eindplek in de play-downs, uit in Hattem, en de Dames strijden zondag a.s. om 14:00

Nadere informatie

BV Sparrenburg Info 47 Juli 2011

BV Sparrenburg Info 47 Juli 2011 BV Sparrenburg Info 47 Juli 2011 De voorzitter vertelt De voorzitter vertelt.. Het is bijna vakantie, de periode voor iedereen om tot rust te komen. Voor iedereen, behalve voor de voorzitter. Ik moet studeren.

Nadere informatie

Welkom. Wedstrijdsecretariaat en toernooileiding: Wedstrijdsecretariaat en toernooileiding zijn in handen van Marieke Stienen.

Welkom. Wedstrijdsecretariaat en toernooileiding: Wedstrijdsecretariaat en toernooileiding zijn in handen van Marieke Stienen. Welkom Welkom bij het NWC/ING-Pinkstertoernooi editie 2015 Het is ons wederom gelukt een compleet programma op te zetten voor de minipupillen, F-, E-, D- en C-teams. Mocht u tijdens het NWC/ING Pinkstertoernooi

Nadere informatie

G.V.V.V. Programma. P. Scholtstoernooi. D1 - pupillen. 9 mei-13

G.V.V.V. Programma. P. Scholtstoernooi. D1 - pupillen. 9 mei-13 G.V.V.V. 7e P. Scholtstoernooi D1 - pupillen 9 mei-13 Programma Welkom! Namens de Toernooicommissie en het jeugdbestuur van G.V.V.V. heten wij alle spelers, leiders, trainers, scheidsrechters alsmede alle

Nadere informatie

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015 Seizoen 2015/2016 24 november 2015 1 Werkgroep eredivisie Mededeling toevoegen speler De werkgroep eredivisie heeft een verzoek van Klimaatgroep Stars inzake toestemming Arnoud Meijer toe te voegen aan

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2017 2018 REGIO EMMEN E.O. / REGIO ASSEN E.O. Algemene bepalingen en de belangrijke spelregels ALGEMENE BEPALINGEN Organisatie De wedstrijden worden gespeeld onder auspiciën

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

INSCHRIJVING

INSCHRIJVING Besturen van verenigingen uitkomend met teams In regio Zuid Eindhoven, 30 september 2016 Onderwerp Regiobeker ZATERDAG Contactpersoon Wedstrijdwezen competitie.zuid@nevobo.nl 040-2381043 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie