Het ABC van Maintenance Software

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ABC van Maintenance Software"

Transcriptie

1 Het ABC van Maintenance Software De specificatie van Eisen en Wensen Het fundament voor Selectie en Implementatie van Maintenance Management Systemen 2 ing. G. C. M. Wintraecken MSc

2 i Voorwoord Het is alweer 30 jaar geleden toen ik de opdracht kreeg om voor een klant van het bedrijf waar ik toen werkte, software te ontwikkelen om de geldstromen van de Technische Dienst inzichtelijk te maken. Deze software heeft tot na 2000 succesvol dienst gedaan als financiële hulp voor de maintenance manager! Die toepassing zou u de voorloper kunnen noemen van wat heden ten dage Maintenance Software wordt genoemd. Nu, 30 jaar later moeten we helaas vaststellen dat de meeste Maintenance Software implementaties falen. Dat is de reden dat ik ben gestart met het schrijven van de boekenreeks Het ABC van Maintenance Software. Door het beschikbaar stellen van een enorme hoeveelheid kennis en ervaring op het gebied van Maintenance Software hoop ik een stimulans te zijn om dergelijke omvangrijke projecten professioneel aan te pakken en succesvol af te sluiten. De moderne Technische Dienst moet aan hoge eisen voldoen. Door de diversiteit van deze eisen is er een behoorlijk spanningsveld ontstaan. Onderstaande figuur schetst een actueel beeld van het spanningsveld waar de huidige Technische Dienst in moet opereren. Wetgeving Veiligheid Gezondheid Milieu Organisatie Bedrijfsdoelen Aandeelhouders & Stakeholders Toenemende Organisatiekennis Wijzigende inzichten Vereiste certificering Kwaliteit Risico management Verzekeringen Personeelstevredenheid Onderhouds Management Markt Evolutie Korte productlevenscyclus Kleinere productieaantallen Zware concurrentie Leverdruk: JIT Vereiste certificering Productievereisten Technische Evolutie Nieuwe technieken Nieuwe methoden Figuur 1: Spanningsveld waarin de huidige Technische Dienst moet opereren Onderhoudsmanagement heeft dankzij bovengenoemde aspecten meer aanzien gekregen en wordt dan ook niet langer meer gezien als een noodzakelijk kwaad, onkosten voor de organisatie, of een functie zonder toegevoegde waarde, maar als een wapen in de concurrentiestrijd door realisatie van: kostenreductie, verhoogde productie, verbeterde winstmarge, verhoogde Shareholder value.

3 ii De Technische Dienst is van cruciaal belang in de realisatie van de doelstellingen van een onderneming. Gedurende de laatste decennia heeft onderhoudsmanagement zich ontwikkeld tot een van de meest geavanceerde en complexe functiegebieden in het management van een organisatie. Maintenance Management is van strategisch belang voor de organisatie en is afhankelijk van professionele hulpmiddelen waaronder Maintenance Management Software. De boekenreeks Het ABC van Maintenance Software bestaat uit vier delen, zie onderstaande mindmap. Figuur 2: De boekenreeks Het ABC van Maintenance Software Dit tweede boek uit de ABC-boekenreeks reikt u de kennis aan om een uitgebreide CMMSspecificatie op te stellen die helemaal is afgestemd op uw eigen situatie. Bovendien zal het een prima leerschool blijken te zijn voor alle betrokkenen. Hoe kunt u dit boek gebruiken? Voorop zij gesteld, dat het geen leesboek is. Veeleer is het een werkboek en een kennisintensief naslagwerk. Het gelezene kunt u aan de praktijk toetsen door bijvoorbeeld het opstellen van een algemene of specifieke specificatie van eisen en wensen voor Maintenance Software. Ik hoop dat u met plezier dit boek zult lezen en gebruiken. Ik word graag attent gemaakt op eventuele fouten en dank u bij voorbaat voor suggesties voor verbetering. Geoffrey Wintraecken

4 iii Inhoudsopgave VOORWOORD...I INHOUDSOPGAVE...III LIJSTMETTABELLENENFIGUREN...IV 1 INLEIDING+DOELSTELLING GLOBALEEISEN DESPECIFICATIE,EENINTRODUCTIE TABEL1:BEDRIJFSMIDDELEN TABEL2:WERKAANVRAGEN TABEL3:ONGEPLANDEWERKORDERS TABEL4:GEPLANDEWERKORDERS TABEL5:PREVENTIEFONDERHOUD TABEL6:MAGAZIJNBEHEER TABEL7:INKOOPBEHEER TABEL8:PERSONEELSBEHEER TABEL9:DOCUMENTENBEHEER TABEL10:FACILITEITENBEHEER TABEL11:PROJECTENBEHEER TABEL12:FACILITAIRMANAGEMENT TABEL13:PLANNERWERKOPDRACHTEN TABEL14:AANVULLENDEFUNCTIES/DIVERSEN TABEL15:RAPPORTAGES TABEL16:INFORMATIESYSTEEMALGEMEEN TABEL17:GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID TABEL18:FLEXIBILITEIT TABEL19:ICT TABEL20:BEHEER&BEVEILIGING TABEL21:SOFTWARELEVERANCIER TABEL22:SOFTWAREENOVERIGEKOSTEN TABEL23:APPLICATIONSERVICEPROVIDING(ASP) BIJLAGE1.ALGEMENEBEDRIJFSINVENTARISATIE BIJLAGE2:HELIKOPTERVIEWVANDEFUNCTIONELEEISEN BIJLAGE3:FUNCTIESPECIFICATIEVOORBEELD TERMINOLOGIE GERAADPLEEGDEBRONNEN INDEX TOTSLOT OVERDEAUTEUR...133

5 iv Lijst met Tabellen en Figuren Tabellen TABEL1:TOTAALOVERZICHTVANDEHOOFDGEBIEDENENDEBIJBEHORENDEDEELGEBIEDEN...2 TABEL2:VOORBEELDTABELMETSELECTIECRITERIA(ONDERWERP)ENWEGINGSFACTOREN...14 TABEL3:MOGELIJKEWEGINGSFACTOREN...14 TABEL4:FUNCTIESPECIFICATIEVOORBEELD Figuren FIGUUR1:SPANNINGSVELDWAARINDEHUIDIGETECHNISCHEDIENSTMOETOPEREREN...I FIGUUR2:DEBOEKENREEKS HETABCVANMAINTENANCESOFTWARE...II FIGUUR3:PARAGRAAFINDELINGVANDEGLOBALEEISEN...4 FIGUUR4:VOORBEELDWERKORDERBESTURINGSPROCES...6 FIGUUR5:MINDMAPVANDEHOOFDGEBIEDENVANDECMMSSPECIFICATIE...13 FIGUUR6:INDELINGVANHETHOOFDGEBIED INFORMATIESYSTEEM INCATEGORIEËN...87 FIGUUR7:ONDERHOUDSCONCEPT FIGUUR8:PLANDOCHECKACTCYCLUS...124

6 1 Het ABC van Maintenance Software: Deel 2 HOOFDSTUK 1 1 Inleiding + Doelstelling Maintenance Management Software kan zeer omvangrijk en diepgaand zijn en vele mensen krijgen er mee te maken. Daarom is het van essentieel belang om een dergelijk systeem van een solide basis (fundament) te voorzien, afgestemd op uw wensen en uw behoeften. Deze basis bepaalt voor een groot deel de rentabiliteit van het systeem. Dit boek neemt u bij de hand en begeleidt u bij de vorming van die basis door stap voor stap alle essentiële onderwerpen te behandelen. De mate van succes van het uiteindelijke resultaat, dit is het goed gebruik van het gekozen OnderhoudsInformatieSysteem (CMMS), is zo goed als de zwakste schakel in de hele keten van activiteiten die leiden tot de aanschaf en het gebruik van het systeem. Dit geldt niet alleen voor de selectie van het OnderhoudsInformatieSysteem, maar in het bijzonder voor de hier deel van uitmakende specificatie van eisen en wensen. Zowel op de Nederlandse markt als op de buitenlandse markt worden diverse OnderhoudsInformatieSystemen aangeboden. Ieder systeem biedt minimaal de mogelijkheid tot: Tevens zijn de eisen en wensen van iedere organisatie verschillend en deze zijn afhankelijk van bijvoorbeeld: ontwikkelingsfase van de onderhoudsorganisatie, werkwijze en ervaring van de onderhoudsdienst, type bedrijf en type/grootte van de onderhoudsdienst, zelfstandig systeem of integratie in ERP. Maintenance Management Software wordt aangeduid met diverse namen en afkortingen 1. Een universele term die zowel in Nederland als daarbuiten wordt gebruikt is Computerized Maintenance Management System, afgekort met CMMS. Dit boek gebruikt, vanwege de eenduidigheid, voornamelijk de term CMMS. 1 Maintenance Management Software (MMS) wordt aangeduid met diverse namen en afkortingen: Maintenance Software, Onderhoudssoftware, OnderhoudsBeheerSysteem (OBS), OnderhoudsBeheerSoftware (OBS), OnderhoudsInformatieSysteem (OIS), TD software.

7 Hoofdstuk 1. Inleiding + Doelstelling 2 Alvorens te starten met de daadwerkelijke CMMS-specificatie besteedt hoofdstuk 2 aandacht aan de Globale Eisen. Hierbij komen elementaire zaken aan de orde die voor u van belang kunnen zijn in het proces dat leidt tot de aanschaf van het CMMS. Omdat niet veel mensen binnen een technische dienst ooit een specificatie van eisen en wensen m.b.t. Maintenance Software zullen schrijven besteedt hoofdstuk 3 aandacht aan de algemene opzet van de specificatie en de in dit boek gebruikte methode. In dit boek is de CMMS-specificatie opgedeeld in 6 hoofdgebieden. Ieder hoofdgebied brengt een apart functiegebied in kaart en is opgedeeld in één of meerdere deelgebieden. Zo worden er in totaal 23 deelgebieden onderscheiden. Ieder deelgebied wordt in een hoofdstuk beschreven in de vorm van een tabel. Onderstaande overzichtstabel toont de specificatieindeling in hoofdgebieden en de bijbehorende deelgebieden, inclusief hoofdstukverwijzing. CMMS Specificatie Indeling Nr. Hoofdgebied Deelgebied Hoofdstuk 1 Bedrijfsmiddelenbeheer (1) Bedrijfsmiddelen 4 2 Werkaanvragen 5 3 Ongeplande Werkorders 6 Onderhoudsbeheer (2) 4 Geplande Werkorders 7 5 Preventief Onderhoud 8 6 Magazijnbeheer 9 7 Inkoopbeheer 10 8 Middelenbeheer (3) Personeelsbeheer 11 9 Documentenbeheer Faciliteitenbeheer Projectenbeheer Facilitair Management 15 Aanvullende Functies (4) 13 Planner Werkopdrachten Diversen Rapportbeheer (5) Rapportages Algemeen Gebruiksvriendelijkheid Flexibiliteit ICT 22 Informatiesysteem (6) 20 Beheer & Beveiliging Softwareleverancier Software- en overige kosten Application Service Providing 26 Tabel 1: Totaaloverzicht van de hoofdgebieden en de bijbehorende deelgebieden

8 3 Het ABC van Maintenance Software: Deel Doelstelling van dit boek Dit tweede deel uit de ABC-boekenreeks heeft een tweeledig doel: 1. Een methode presenteren voor het opstellen van de specificatie van eisen en wensen om zodoende een solide basis te vormen voor de selectie en de implementatie van uw CMMS. Ook kunt u het document gebruiken om te controleren of uw huidig in gebruik zijnde systeem voldoet aan uw eisen en wensen. Hierbij gebruikt u het dan als basisdocument voor het opstellen van een verbeter project. 2. Doordat alle belangrijke functies van Maintenance Software in detail worden behandeld leent dit boek zich bij uitstek als algemene leerschool met betrekking tot Maintenance Software. Zowel maintenance managers, technisch personeel, operations, consultants en studenten met een technische opleiding zullen baat hebben bij dit boek. NB. Een boek schrijven met als doel dat de lezer zelfstandig een specificatie van eisen en wensen kan opstellen betreffende Maintenance Software is niet eenvoudig, getuige de veelzijdigheid van deze systemen. Omdat het onderwerp direct gerelateerd is aan de ICT afdeling ligt het voor de hand om eerst te onderzoeken hoe ICT-ers in het algemeen omgaan met deze problematiek. Het blijkt dan dat er een ISO-norm is opgesteld voor het oplossen van dit vraagstuk. De ISO-norm beschrijft de kwaliteitskenmerken van software. Voor meer informatie kunt u het hoofdstuk Terminologie raadplegen. Echter, deze ISO-norm is hoofdzakelijk van toepassing op de kwaliteitseisen die zeer ICT gericht zijn en vaak bij de ontwikkeling van software worden gebruikt. Voor het schrijven van een boek dat puur de gewenste functionaliteiten van een vakgebied in kaart brengt is men dus aangewezen op de kennis en ervaring van mensen in dat specifieke vakgebied.

9 Hoofdstuk 2. Globale Eisen 4 HOOFDSTUK 2 2 Globale Eisen Samenvatting De globale eisen als omschreven in dit hoofdstuk kunnen als basis dienen voor de Request For Information (voor RFI zie hoofdstuk Terminologie) en geven de betreffende leveranciers een globaal beeld van uw eisen en wensen. De RFI kan eventueel nog aangevuld worden met enkele ingevulde tabellen uit het hoofdgebied Informatiesysteem. Gewapend met o.a. deze kennis worden de selectiecriteria, zoals beschreven in de daarop volgende hoofdstukken, in detail opgesteld. Onderstaande mindmap toont de indeling van dit hoofdstuk. Figuur 3: Paragraafindeling van de globale eisen.

10 15 Het ABC van Maintenance Software: Deel 2 HOOFDSTUK 4 4 Tabel 1: Bedrijfsmiddelen Samenvatting Het deelgebied Bedrijfsmiddelen definieert uw eisen met betrekking tot al uw bedrijfsmiddelen. Voor bedrijfsmiddelen kunt u ook lezen: objecten, installaties, machines, wisseldelen en apparaten. De bedrijfsmiddelen vormen het gegevenscentrum van het CMMSdatabasesysteem, bijna alle andere gegevenstabellen in het CMMS zijn hieraan gekoppeld. Met de specificatietabel in dit hoofdstuk kunt u de voor u belangrijkste gegevens per bedrijfsmiddel definiëren. Wees kritisch met het bepalen van de bedrijfsmiddelgegevens want de hoeveelheid gegevens kan behoorlijk oplopen, getuige onderstaande mindmap. Niet alle bedrijfsmiddelen hoeven te worden geregistreerd. Meestal worden die bedrijfsmiddelen in het systeem opgenomen waarvan u de historie wenst te kunnen opvragen (bijvoorbeeld storingen), waar u preventief onderhoud aan pleegt of waarvan u de kosten inzichtelijk moet maken.

11 Hoofdstuk 4. Tabel 1: Bedrijfsmiddelen 16 Specificatietabel 1 Hoofdgebied: Bedrijfsmiddelenbeheer Deelgebied: Bedrijfsmiddelen Nr. Onderwerp Weegfactor 1 Gebruiksgemak Bedrijfsmiddelen moeten eenvoudig te creëren, aan te vullen, te wijzigen en te tonen en/of te printen zijn. 2 Terminologie Wenst u een andere term voor bedrijfsmiddelen te gebruiken? Hierbij moet u denken aan installatie, object, machine of equipement. Wellicht biedt het CMMS deze mogelijkheid! 3 Bedrijfsmiddelgegevens Voldoet het CMMS aan uw eisen betreffende beschikbare details van de bedrijfsmiddelen (BM s)? Sommige CMMS voorzien in door de gebruiker te definiëren datavelden die u kunt gebruiken indien uw vereiste gegevens niet allemaal in de standaard passen. Specificeer hier uw vereiste bedrijfsmiddelgegevens en vul eventueel deze gegevens aan met uw voorkeuren. Bedrijfsmiddelgegevens BM-code / identificatiecode van het bedrijfsmiddel. Stelt u eisen aan de bedrijfsmiddelcodering? Benaming, korte omschrijving van het bedrijfsmiddel. Zorg voor standaardisering in de bedrijfsmiddelbenaming zodat uw zoekacties het juiste resultaat opleveren. Status. Bedrijfsmiddelstatus kan zijn: In bedrijf, Uit bedrijf, In Reparatie, etc. In het algemeen zijn deze door de gebruiker te definiëren. Vrije tekst. Wenst u een vrij tekst veld voor uw bedrijfsmiddel? Hier kunt u alle gegevens kwijt die u nergens anders kwijt kan voor het bedrijfsmiddel. Afdeling. Kostenplaats. Leverancier. Fabrikant. Serienummer.

12 17 Het ABC van Maintenance Software: Deel 2 Specificatietabel 1 Hoofdgebied: Bedrijfsmiddelenbeheer Deelgebied: Bedrijfsmiddelen Nr. Onderwerp Weegfactor Bouwjaar. Installatiedatum. Aanschafdatum. Aanschafprijs. Garantietermijn. Wellicht wenst u garantie gegevens van de bedrijfsmiddelen in het CMMS vast te leggen. Dit is een geschikte manier om ervoor te zorgen dat u weet wanneer uw nieuwe apparatuur nog onder garantie valt. Bij applicaties die deze functie steunen kunt u in het algemeen rapportages maken over de garantiestatus. Bedrijfsmiddeltype. Soms is het praktisch om bedrijfsmiddelen te groeperen, te classificeren. Bijvoorbeeld, een logische manier om apparatuur of bedrijfsmiddelen te groeperen is per locatie. Om een bepaalde reden wilt u echter alle bedrijfsmiddelen van een bepaald type groeperen, ongeacht hun plaats. Bijvoorbeeld: U wenst een lijst met alle centrifugaalpompen met bijbehorende kosten, ongeacht hun locatie. Kenmerken (technische). Kenmerken per bedrijfsmiddeltype kunnen zeer bruikbaar zijn en zijn vaak technisch van aard. Bedrijfsmiddelen van eenzelfde type hebben overeenkomstige soorten gegevens. Bijvoorbeeld kunnen bedrijfsmiddelen van het type "Elektromotor" de volgende soorten gegevens hebben: Vermogen, Spanning, Stroom, Toerental. Kunt u uw eigen types definiëren in het CMMS? Stuklijst. De mogelijkheid om reserve delen aan bedrijfsmiddelen te koppelen kan zeer nuttig zijn, dit noemt men een stuklijst. Een stuklijst biedt voordelen voor zowel het bedrijfsmiddelregister als de magazijnbeheer functies. Documenten. Welke documenten zijn relevant voor het bedrijfsmiddel? Het opslaan van veiligheidsgegevens en andere aanverwante documentatie voor bedrijfsmiddelen is over het algemeen een vereiste. Dit kan iedere aan veiligheid verwante documentatie omvatten, met inbegrip van technische handboeken en procedures. 4 Kritieke bedrijfsmiddelen Kritieke bedrijfsmiddelen moeten door middel van het systeem te identificeren zijn, ze hebben immers meer aandacht nodig. Wat zijn uw eisen?

13 Tot slot 132 Tot slot Dit boek benadrukt de veelzijdigheid van maintenance software. Niet alleen vanwege de uitgebreide functionaliteit zijn de huidige OnderhoudsInformatieSystemen bijzonder veelzijdig maar ook door de vele verschillende mensen in uw organisatie die er mee te maken krijgen. Dit raakt direct de oorzaak van de vele CMMS-implementaties die falen. Hoe volwassener een onderhoudsorganisatie wordt, hoe meer groepen de informatie in het CMMS zullen gaan gebruiken. Hierbij valt te denken aan magazijn, inkoop, boekhouding, engineering en het management. Cruciaal bij het opstellen van de specificatie is dan ook om input van toekomstige gebruikers te krijgen, van alle betrokken afdelingen. Een systeem moet niet alleen de functionaliteit hebben die is vereist om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen, maar ook het gebruiksgemak dat noodzakelijk is om het voor de gebruikers aanvaardbaar te maken. Als het CMMS niet de gegevens in een aanvaardbaar formaat en op een acceptabele manier per groep verstrekt, dan zullen de anderen het systeem niet gebruiken. Als enkele groepen het systeem niet kunnen gebruiken, dan beperkt het de graad van integratie van onderhoud en andere delen van het bedrijf. Bent u zich ervan bewust dat de met veel zorg gemaakte specificatie geen oneindige levensduur heeft? Door bijvoorbeeld voortschrijdend inzicht, personeelswisselingen en gewijzigde informatiebehoefte kan de specificatie relatief snel verouderd zijn. Dat betekent dat u, na langere tijd, de specificatie nogmaals dient te verifiëren alvorens u deze gaat inzetten voor het beoogde doel. Duidelijk is geworden dat het opstellen van een specificatie niet vanzelf gaat en het is geen schande als u daar hulp bij nodig heeft. Immers, het specificeren van de functionele eisen van OnderhoudsInformatieSystemen is niet uw dagelijkse bezigheid. Schroom niet om een consultant in de arm te nemen, zij kunnen in relatief korte tijd uw knelpunten op de juiste manier aanpakken. Ik hoop dat u de onderliggende boodschap van dit boek heeft begrepen en dat dit boek bijdraagt aan de bewustwording van alle betrokkenen om de specificatie van eisen en wensen met uiterste zorg samen te stellen en dat u zich realiseert dat dit het fundament is voor goed functionerende maintenance software. Op deze wijze zal dit boek bijdragen aan het substantieel vermeerderen van succesvolle implementaties van maintenance software.

14 133 Het ABC van Maintenance Software: Deel 2 Over de auteur Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan als ontwerper en consultant van OnderhoudsInformatieSystemen, is Geoffrey Wintraecken zich bewust geworden van het algemene gebrek aan kennis en het slechte gebruik van deze systemen. Dat is de reden dat hij begonnen is met de studie Master in Maintenance Management met als specialisatie OnderhoudsInformatieSystemen. Aanvullend heeft hij vervolgens de studie Master of Science in Asset Management (Robert Gordon University Aberdeen) in 2006 met succes afgerond, eveneens met specialisatie Maintenance Management Software. Het behalen van de Master of Science-titel is de symbolische start van het bedrijf TD-IT-Consult (www.td-it-consult.nl ). TD-IT-Consult heeft zich ten doel gesteld om Technische Diensten (TD) van bedrijven te ondersteunen bij alle voorkomende vraagstukken betreffende het totale realisatietraject van TD-software. Om dit te kunnen realiseren, zijn een aantal producten en diensten ontwikkeld die allen een eigen specifieke bijdrage leveren in het totale realisatietraject. De toepassing van deze producten en diensten is de waarde voor u als opdrachtgever. Door de jarenlange ervaring als consultant Maintenance Software en de aanvullende doelgerichte opleidingen is hij een gesprekspartner op alle niveaus binnen uw organisatie. U kunt contact met hem opnemen via

Wetgeving. Veiligheid Gezondheid Milieu. Onderhoudsmanagement. Technische evolutie. Nieuwe technieken Nieuwe methoden

Wetgeving. Veiligheid Gezondheid Milieu. Onderhoudsmanagement. Technische evolutie. Nieuwe technieken Nieuwe methoden p i Voorwoord Het is alweer 30 jaar geleden toen ik de opdracht kreeg om voor een klant van het bedrijf waar ik toen werkte, software te ontwikkelen om de geldstromen van de Technische Dienst inzichtelijk

Nadere informatie

Het ABC van Maintenance Software

Het ABC van Maintenance Software Het ABC van Maintenance Software Het Realisatie Traject De Basis voor een Rendabel Maintenance Management Systeem 1 ing. G. C. M. Wintraecken MSc iii Voorwoord Het is alweer 30 jaar geleden toen ik de

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Q3 Concept BV Trainingen Maintenance Software - Asset Management - Vastgoed beheer. Q3 Concept BV. De trainingen.

Q3 Concept BV Trainingen Maintenance Software - Asset Management - Vastgoed beheer. Q3 Concept BV. De trainingen. Trainingen Algemeen Q3 Concept heeft een bewezen softwareconcept ontwikkeld op het gebied van onderhoudsbeheer voor een onbeperkt aantal gebruikers. Q3 is het onderhoudsbeheersysteem waarmee oa. zowel

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Copyright 2002, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem

Copyright 2002, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem Gerard van Ramshorst is vanaf het begin betrokken bij de implementatie van onderhoudsmanagement bij ws Rijn en IJssel. Destijds is ervoor gekozen onderhoud en onderhoudsmanagement zoveel mogelijk uniform

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Make IT work Identify your threats Improve your systems

Make IT work Identify your threats Improve your systems Make IT work Identify your threats Improve your systems Victorem Solution PLatform 2 5 Company Profile Victorem Victorem staat garant voor het innovatief en efficiënt oplossen van de ICT-problemen die

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Roland Geurts Directeur

Roland Geurts Directeur Roland Geurts Directeur Onze opdrachtgevers zijn specialisten op hun eigen vakgebied en vragen om een leverancier die met hun meedenkt en de vaktaal spreekt. Zij zijn regelmatig blij verrast met de oplossingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst. Sponsoren

Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst. Sponsoren Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst R.J.H.C. van velzen Astellas Meppel Content Partners: Sponsoren Wie ben ik wat ben ik Robert van Velzen: 49

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Alle informatie precies als u deze nodig heeft

Alle informatie precies als u deze nodig heeft Alle informatie precies als u deze nodig heeft De juiste informatie is essentieel om veilig en goed te kunnen werken. Maar hoe zorg je ervoor dat uw medewerker of klant op het juiste moment de juiste informatie

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management Cursusoverzicht Compass Relationship Management Péritus bv April 2003 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Onderhoud van kennis... 4 1. Basisgebruik Compass... 5 2. Campagnemanagement... 6 3. Applicatiebeheer...

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

INTEGRATIE EN MIGRATIE

INTEGRATIE EN MIGRATIE INTEGRATIE EN MIGRATIE Gert Jan Jacobse - Sr. Consultant End Users, Priva Copyright Priva Integratie en migratie houden uw gebouwbeheersysteem als bedrijfsmiddel actueel. Copyright Priva LEVENSDUUR STERK

Nadere informatie

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement Dit artikel beschrijft een methodiek om opleidingscurricula te maken voor technische bedrijfsopleidingen waarbij technische vaardigheden getraind moeten worden. De methode is met name bruikbaar om flexibele

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over Samenvatting 'Informatiemanagement en -beleid' zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Inleiding Vanuit persoonsgerichte zorg maken de huisarts, POH en de patiënt samen afspraken over de zorg, die aansluiten bij

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen 15-09-2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen 15-09-2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen 15-09-2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling elektraverbruik

Nadere informatie

Tradinco Academy Cursus Programma

Tradinco Academy Cursus Programma Tradinco Academy Cursus Programma Calibration made simple 01/2014 page : 1 Index Inleiding The art of Calibration Kalibratie Management Kalibratie Instrumentatie Het gebruik van Instrumenten AutoCal Kalibratie

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Instructiedocument Casus Factsheet

Instructiedocument Casus Factsheet Instructiedocument Casus Factsheet Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Mr.Easy introduceert: De nieuwe en makkelijkste oplossing voor mobiele zorgregistratie.

Mr.Easy introduceert: De nieuwe en makkelijkste oplossing voor mobiele zorgregistratie. Mr.Easy introduceert: De nieuwe en makkelijkste oplossing voor mobiele zorgregistratie. MobiCare Easy Planning Informatie Registratie Berichten MobiCare EasyID + Bewijs van levering + Werkt ook zonder

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

(licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Beoordelen Hoog Risico activiteiten. Uitvoeren Taak Risico Analyse

Beoordelen Hoog Risico activiteiten. Uitvoeren Taak Risico Analyse Beoordelen Hoog Risico activiteiten Een eerste bepaling of er sprake kan zijn van verhoogd risico, wordt gedaan door de Discipline Engineer, voor de Prioriteit 2 tot 6 werkorders. De Teamleider Bedrijfsvoering

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions RELEASE NOTES VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0 Imtech ICT Application Solutions Carlo Mertens, Zaltbommel, 28 August 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documentgegevens... 3 Inleiding... 4 1. Nieuwe / Gewijzigde

Nadere informatie

Handleiding SelfServiceDesk ICTS

Handleiding SelfServiceDesk ICTS Handleiding SelfServiceDesk ICTS In deze handleiding wordt uitgelegd wat er mogelijk is in de SelfServiceDesk van ICTS. De SelfServiceDesk is te bereiken via https://uvaicts.topdesk.net/tas/public/. Veel

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management MVO en reorganisatie Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie 1 Inhoudsopgave Mvo en reorganisatie Verantwoord en succesvol

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

Resultaatgericht. met ERP, EBS en VBTB

Resultaatgericht. met ERP, EBS en VBTB OVERHEIDSMANAGEMENT drs. A. de Bock, management consultant CMG Public Sector B.V. Naar een beter beheersbaar invoeringstraject Resultaatgericht werken met ERP, EBS en VBTB 50 Binnen de rijksoverheid zal

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Wil Haasdijk Instituut Fysieke Veiligheid

Wil Haasdijk Instituut Fysieke Veiligheid Wil Haasdijk Instituut Fysieke Veiligheid Besluit RRC 2011 (tegenwoordig RBC): committeert zich aan het gebruik van IMS (tegenwoordig OBSV ) als materieelbeheersysteem voor de brandweer doet een dringend

Nadere informatie

Change Management RFC Checklist

Change Management RFC Checklist Change Management Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : Pagina : I Colofon Titel Change Management Ondertitel Versie

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU?

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU? INGEZET, WAT NU? Het is belangrijk te beseffen dat niet iedere opdrachtgever een gedegen inwerkprogramma heeft zoals je bij Calco bent tegengekomen. Dat de laptop klaarstaat op je nieuwe bureau, je stoel

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

Handleiding. Software voor integraal verzuimmanagement. Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam

Handleiding. Software voor integraal verzuimmanagement. Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam Handleiding Software voor integraal verzuimmanagement Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam Telefoon: 0411-760 000 Fax: 0411-760 001 E-mail (algemeen): info@verzuimondercontrole.nl

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie