CLIENT Export Exporteiskenmerken en -waarden voor Sierteelt 0.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLIENT Export Exporteiskenmerken en -waarden voor Sierteelt 0.30"

Transcriptie

1 CLIENT Export Exporteiskenmerken en -waarden voor Sierteelt 0.30 Functionele beschrijving Beschrijving CLIENT EXPORT codelijsten Bestandsnaam Bestandsnummer : HZ12057V0.3 FLC Functionele beschrijving codelijst EEK en EKW Sierteelt : HZ/12057 Datum laatste wijziging : 17 december 2013 Documentversie/release : 0.20 Documentstatus : Concept

2 Copyright Florecom, 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Florecom. Voor toestemming neemt u contact op met: Stichting Florecom, Postbus 115, 2370 AC Roelofarendsveen. Disclaimer Florecom besteedt de uiterste aandacht aan de informatie die zij via haar website en FTP-site verspreidt. Florecom kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op de website en FTP-site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Florecom sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze sites of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze sites of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen. Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Florecom staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks. Florecom behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze sites geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Florecom. Pagina 2 17 december 2013

3 Inhoud 1. Wijzigingsblad 4 2. Inleiding Doel van dit document Bestemd voor Uitgangspunten Afkortingen en begrippen 5 3 Toelichting Afbakening rapport Detaillering 6 4 Toelichting op de exporteiskenmerken (NVWA) 7 5. Exporteiskenmerken en kenmerkwaarden per VBN groepscode Voorbeeld snijbloemen Voorbeeld potplanten Voorbeeld tuinplanten 14 5 Technische beschrijving codelijsten Exportkenmerk_groep_land Definitie Inhoud Voorbeelden Exporteiskenmerktype Definitie Inhoud Voorbeelden Exporteiskenmerkwaarde Definitie Inhoud Voorbeelden 17 6 Businessrules codelijsten CLIENT Export Sierteelt 18 Pagina 3 17 december 2013

4 1. Wijzigingsblad Versie Auteur Wijzigingen 0.10 Henk Zwinkels Initiële versie 0.20 Henk Zwinkels Commentaar werkgroep verwerkt 0.30 Henk Zwinkels Aanpassing en aanvulling tabellen tot concept status Akkoord Datum Functionaris Paraaf Henk Zwinkels (Projectleider Florecom) Gecontroleerd Gerhard Heemskerk, Ben Ensink, Debbie van Hoorn Geaccepteerd namens Geaccepteerd namens ([Klik en vul functie in]) NVWA ([Klik en vul functie in]) Florecom ([Klik en vul functie in]) Pagina 4 17 december 2013

5 2. Inleiding 2.1 Doel van dit document In dit document wordt beschreven op welke wijze de exporteur van bloemen en planten in staat is om bij het gebruik van het systeem CLIENT Export van de NVWA de vereiste gegevens over de te exporteren producten elektronisch vanuit zijn eigen applicatie aan te melden. 2.2 Bestemd voor... Dit document is bestemd voor de exporteurs en hun softwareontwikkelaars die gebruik maken van het systeem CLIENT Export van de NVWA voor het aanvragen van exportcertificaten en inspecties ten behoeve van de export van bloemen en planten (onder potplanten worden tevens verstaan tuinplanten) vanuit Nederland naar derde landen (= buiten de EU). 2.3 Uitgangspunten Dit document is gebaseerd op: - Het berichtenboek voor CLIENT export (Berichtenboek Client Export versie 1.0/release 0.5 d.d ) De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: - Generieke sectorafspraken over beheer en distributie van codelijsten (LINNAEUS rapport versie 2.9) Rdjkkpw%3d&tabid=175&language=nl-NL 2.4 Afkortingen en begrippen CLE CST NVWA VBN CLIENT Export; het systeem van de NVWA t.b.v. de exportcertificering CLIENT Export Sierteelt; de sierteeltapplicatie binnen CLE De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit Verenigde Bloemenveilingen Nederland Pagina 5 17 december 2013

6 3 Toelichting 3.1 Afbakening rapport Exporteurs van bloemen en planten maken gebruik van de applicatie CLIENT Export voor de Sierteelt (CST) binnen CLE. De meeste exporteurs zullen deze applicatie gebruiken door vanuit hun eigen (ERP)applicatie de benodigde gegevens elektronisch uit te wisselen met dit systeem. De elektronische berichten die hiervoor beschikbaar zijn, zijn gedocumenteerd in het document Berichtenboek Client Export. In dat document ontbreekt echter de nadere toelichting en specificering van de productgegevens die noodzakelijk zijn bij de aanvraag van exportcertificaten voor bloemen en planten. De beschrijving in dit document heeft alleen betrekking op de sierteelt, d.w.z. de export van snijbloemen, potplanten en tuinplanten. Dit document is niet van toepassing voor de export van aardappelen, groente en fruit, bloembollen, zaden en uitgangsmateriaal. 3.2 Detaillering In het systeem van CLE worden bij een aanvraag voor een exportcertificaat de exporteisen en bijbehorende dekkingen geactiveerd op basis van de door de exporteur aangeleverde gegevens bij zijn aanvraag. Daarbij zijn, naast het land van bestemming (dat de betreffende eisen bepaalt) de eigenschappen van ieder te exporteren product van belang. Deze eigenschappen worden in de vorm van exporteiskenmerken en exporteiskenmerkwaarden vastgelegd en uitgewisseld tussen het systeem van de exporteur en CLE. In de sierteelt wordt in het elektronisch berichtenverkeer gewerkt met VBN kenmerken en kenmerkwaarden om producten nader te specificeren, bijvoorbeeld de lengte, de potmaat, het aantal bloemen etcetera. Het CLE systeem heeft een eigen set aan kenmerken en waarden gedefinieerd op basis van de exporteisen die door de diverse landen worden gesteld. Deze gegevens zijn echter over het algemeen in het systeem van de exporteur niet bekend, omdat deze kenmerken in de keten tussen kweker, veiling en/of exporteur niet expliciet worden vastgelegd en uitgewisseld. NVWA en Florecom hebben een opzet uitgewerkt waarmee de exporteur in staat wordt gesteld op een zo eenvoudig mogelijke wijze de benodigde gegevens bij de elektronische aanvraag aan te kunnen leveren. Het CLE systeem kent binnen de applicatie CST een groot aantal exporteiskenmerken en -kenmerkwaarden. Het gebruik van deze kenmerken en de juiste waarden wordt bepaald door de botanische eigenschappen van ieder product. Daardoor is het mogelijk deze kenmerken en waarden te koppelen aan de VBN groepscodes: - Ieder product kent een VBN artikelnummer dat bekend is in het systeem van de exporteur - Ieder VBN product behoort tot een VBN groep - Ieder VBN groep kent dezelfde (botanische) eigenschappen met specifieke exporteiskenmerken en exporteiskenmerkwaarden. Florecom en NVWA hebben op basis hiervan per VBN groep bepaald welke kenmerken relevant zijn bij de aanvraag van het exportcertificaat en welke meest voorkomende kenmerkwaarde hierbij behoort. Het kan bij specifieke artikelen echter voorkomen dat meerdere kenmerkwaarden juist kunnen zijn. De exporteur is ten alle tijden verplicht de juiste waarde van de kenmerken aan CLE te melden. Pagina 6 17 december 2013

7 4 Toelichting op de exporteiskenmerken (NVWA) Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van exporteiskenmerken in de CLE sectorapplicatie voor de Sierteelt. Zowel de werkwijze van exporteiskenmerken wordt toegelicht als de in te vullen waardes voor export van snijbloemen en potplanten. Exporteiskenmerken worden gebruikt om de juiste/relevante eisen te activeren bij de te exporteren producten. De exporteiskenmerken worden bovendien gebruikt om de juiste eventueel benodigde bijschrijvingen op het fytosanitaire document te vermelden. De gevraagde exporteiskenmerken kunnen per land en product verschillen. Exporteiskenmerken worden tijdens een aanvraag geactiveerd wanneer de botanische productnaam is ingegeven door de aanvrager. Het systeem kijkt welke exporteiskenmerken gekoppeld zijn aan dit product bij het gekozen bestemmingsland. Deze kenmerken moeten dan ingevuld worden om het product nader te specificeren. De ingegeven waarde selecteert de relevante eisen voor dat specifieke product. Indien niet alle getoonde kenmerken ingevuld worden, zullen er meer eisen geactiveerd worden dan noodzakelijk is voor het te exporteren product en dit kan leiden tot bijschrijvingen die niet correct zijn voor het product. Hieronder vindt u een overzicht van de exporteiskenmerken voor de sector Snijbloemen en Potplanten met bijbehorende waarden en een toelichting. Aangegeven is of: - De waarde als standaardwaarde geldt voor alle snijbloemen en/of potplanten (X) - Een van de mogelijke waarden gekozen moet worden (O) Soms is een gevraagd exporteiskenmerk alleen relevant voor potplanten en niet voor snijbloemen of andersom. Toch zal hier vanwege de geldende exporteisen en de juiste bijschrijvingen een waarde ingegeven moeten worden. Let op: siertakken met bloemen worden ook tot snijbloemen gerekend, hou daar rekening mee met de in te vullen waarde bij de exporteiskenmerken waar een O bij een waarde staat. Let op: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De exporteur is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het naar waarheid invullen van de CLIENT Export aanvraag. Pagina 7 17 december 2013

8 Pot- en tuinplanten Snijbloemen Kenmerknaam + waardes Toelichting VORM Dit kenmerk moet altijd ingevuld worden. droogbloem Droogbloemen vallen onder de sector Diverse Producten (CFA). O O fruit Binnen de sector Snijbloemen en Potplanten bestaat er de mogelijkheid om de vorm vruchten te kiezen. Het gaat in dit geval om siervruchten. O potplant O siertak/snijgroen Onder deze categorie vallen niet takken met bloemen. O snijbloem Onder deze categorie vallen alle plantendellen zonder wortels met bloemen; dus ook siertakken met bloemen vallen onder deze categorie. Ook corsages vallen onder deze categorie. O GROEIMEDIUM met groeimedium anders dan zand en of klei Doel van dit exporteiskenmerk is om aan te geven of er op het moment van export zand/klei of ander groeimedium het plantaardig materiaal ondersteunt. Water wordt niet gezien als groeimedium Deze waarde wordt gebruikt om producten te exporteren met groeimedium (anders dan zand/klei). Daarnaast wordt deze waarde bij in vitro materiaal gebruikt om aan te geven of het in vitro materiaal met groeimedium ('in de buis') verstuurd wordt. O met zand en of klei Deze waarde wordt gebruikt om producten te exporteren met groeimedium waarin zand/klei is verwerkt. O X zonder groeimedium of zand of klei Deze waarde wordt gebruikt om producten te exporteren zonder groeimedium of zand/klei. Water wordt niet gezien als groeimedium. Deze waarde moet ook gekozen worden indien in vitromateriaal zonder groeimedium ('uit de buis') wordt verzonden. BEWORTELING X O BEWORTELD O ONBEWORTELD Doel van dit kenmerk is om aan te geven of het plantaardig materiaal op het moment van export beworteld is of niet. Dit naar aanleiding van specifieke eisen voor beworteld of onbeworteld plantmateriaal.

9 VERPAKKING Doel van dit kenmerk is om aan te geven in welk verpakkingsmateriaal het plantaardig materiaal verstuurd wordt. Indien naast verpakkingsmateriaal hout in de zending aanwezig is, bijvoorbeeld een houten pot, dan dient bij het exporteiskenmerk verpakking de waarde HOUT te worden ingevuld. Indien hout en/of turfmolm niet als verpakkingsmateriaal gebruikt worden dient de waarde ANDERS gekozen te worden. O O HOUT Voorbeelden: zaagsel, houtsnippers, kist, pallet, (planten opgepot in) houten pot O O ANDERS O TURFMOLM TEELTWIJZE Dit kenmerk geeft aan hoe het plantaardig materiaal geteeld is voorafgaand aan export. Heeft het in een afgesloten kas gestaan (bijv. glas) en heeft het met de wortels wel/niet in de vollegrond gestaan. O O anders O O van oorsprong weefselkweek Deze waarde moet geselecteerd worden indien het te exporteren plantmateriaal is vermeerderd d.m.v. weefselkweektechnieken. Dit komt alleen voor bij Israël. O O in afgesloten kas in vollegrond O O in afgesloten kas niet in vollegrond O O niet in afgesloten kas in vollegrond O O niet in afgesloten kas niet in vollegrond NVT LEVENSDUUR Bij dit kenmerkt dient het bedrijf aan te geven tot welke categorie het te exporteren product behoort. Elke plantensoort kan in één van de drie categoriën ingedeeld worden. Het gaat er niet om of het plantmateriaal op het moment van export houtachtig of kruidachtig is. Voorbeeld: een zaailing van eik kan op het moment export kruidachtig zijn, maar zal uitgroeien tot een houtachtige plant. O VASTE KRUIDACHTIGE OVERBLIJVENDE PLANTEN meerjarige kruidachtige planten die jaarlijks bovengronds afsterven en in het voorjaar vanuit de grond weer uitloopt. O EEN- OF TWEEJARIGE PLANTEN kruidachtige planten in deze categorie voltooien hun levenscyclus in één of twee jaar: slechts één keer bloeien ze en dragen ze vrucht, waarna ze in hun geheel afsterven. O HOUTACHTIGE PLANTEN meerjarige planten die jaarlijks niet bovengronds afsterven en in het voorjaar vanuit knoppen op twijgen, op enige afstand boven de grond weer uitlopen. Deze waarde is toegepast bij eisen voor bomen en struiken. Pagina 9 17 december 2013

10 STRUCTUUR O O VERHOUT O O NIET VERHOUT ONTWIKKELINGSSTADIUM O O MET BLOEMEN, MET VRUCHTEN O O MET BLOEMEN, ZONDER VRUCHTEN O O MET VRUCHTEN, ZONDER BLOEMEN O O ZONDER BLOEMEN, ZONDER VRUCHTEN O O Bij dit kenmerk gaat het om de structuur van het plantmateriaal op het moment van export: is het verhout en niet-verhout. In gebruik bij Marokko, Malawi, Syrië. Bij dit kenmerk gaat het er om of op het moment van export het plantmateriaal bloemen en/of vruchten bezit. NVT ORIGINE_MOEDERPLANTEN Dit exporteiskenmerk is bedoeld om de juiste dekking te activeren; de eis gaat in dit geval niet over het te exporteren product, maar over de moederplanten. De dekking van deze eisen is afhankelijk de plaats waar de moederplanten zich bevinden (Nederland of niet-nederland). De waarde die gekozen wordt activeert de juiste dekking. Momenteel wordt dit kenmerk alleen bij potplanten gebruikt. NIET-NEDERLAND NEDERLAND STAMDIAMETER Dit kenmerk wordt gebruikt bij eisen voor producten waarvan de diameter van belang is voor het organisme waarvoor de eis geldt. De waarden die aangeven dat het om groter of gelijk dan aangeven leiden in veel gevallen tot een invoerverbod. De waarden 'kleiner dan' leiden dan tot aanvullende eisen. In de reeks met waarden zijn verschillende getalreeksen opgenomen (kleiner of groter dan 10 mm, 5cm). Dit komt doordat de landen die de eisen stellen aan eisen m.b.t. de diameter dit toepassen voor verschillende organismen. Per land dient dan ook de juiste getalreeks geselecteerd te worden. Indien voor een land toch een waarde van de verkeerde reeks geselecteerd wordt, dan springt er een eis op rood met daarbij de mededeling dat er een andere waarde gekozen moet worden; uit welke waarden gekozen kan worden wordt dan ook aangegeven. O O groter dan 5 cm in gebruik bij palmen naar Turkije, Cyprus, Servië, Montenegro, Kroatië, Bosnië- Herzegovina. Pagina december 2013

11 O O kleiner of gelijk aan 5 cm in gebruik bij palmen naar Turkije, Cyprus, Servië, Montenegro, Kroatië, Bosnië- Herzegovina. O O groter dan 10 mm in gebruik bij waardplanten van Anoplophora naar CA en US. O O kleiner of gelijk aan 10 mm in gebruik bij waardplanten van Anoplophora naar CA en US. WATERPLANTEN Hieronder vallen vijverplanten, aquariumplanten, moerasplanten (inclusief planten voor helofytenfilters). In gebruik bij Brunei, Ghana, Israel, Swaziland. O X GEEN WATERPLANT O WATERPLANTEN NVT AANWEZIGHEID_BOL Dit kenmerk is van toepassing voor snijbloemen. Er gelden voor sommige landen alleen een certificaatplicht en inspectieplicht indien de bol nog aanwezig is aan de snijbloem. In gebruik bij Noorwegen, USA en Canada. O MET BOL O ZONDER BOL ARTIFICIALLY_DWARFED Dit kenmerk is van toepassing voor potplanten. Het betreft specifieke eisen voor bonsai's. In gebruik bij Benin, US, Servië, Bosnië, Kroatië, Montenegro, Turkije, Cyprus O BONSAI O X GEEN BONSAI NVT SUCCULENTE_SOORT Dit kenmerk moet ingevuld worden indien men een CITES-verklaring op het certificaat verlangt. Alleen in die gevallen wanneer het toegestaan is komt de verklaring op het certificaat. Dit kenmerk is alleen van toepassing bij potplanten van Euphorbia. O SUCCULENTE SOORT leidt tot CITES-verklaring O GEEN SUCCULENTE SOORT leidt niet tot CITES-verklaring NVT GEKWEEKTE_HYBRIDE Dit kenmerk moet ingevuld worden indien men een CITES-verklaring op het certificaat verlangt. Alleen in die gevallen wanneer het toegestaan is komt de verklaring op het certificaat. Dit kenmerk wordt alleen gevraagd bij Orchideeënpotplanten. O GEEN HYBRIDE leidt tot CITES-verklaring O HYBRIDE leidt niet tot CITES-verklaring (vrijstelling van CITES) Pagina december 2013

12 NVT GEKWEEKT_PRODUCT_MET_CITES- ORIGINE_EU Dit kenmerk moet ingevuld worden indien men een CITES-verklaring op het certificaat verlangt. Alleen in die gevallen wanneer het toegestaan is komt de verklaring op het certificaat. O Ja leidt tot CITES-verklaring O Nee leidt niet tot CITES-verklaring CULTIVAR_ROSA Dit kenmerk dient alleen ingevuld te worden indien het producten van het geslacht Rosa betreft. Voor de betreffende rozencultivars gelden specifieke eisen. Men dient hier één van de drie cultivars op te geven of aan te geven of het geen van de genoemde cultivars betreft. O O PINK MEIDILAND In gebruik bij Canada, US en Puerto Rico. O O Geen PINK MEIDILAND, PINK SEVILLANA of ROYAL BONICA O O ROYAL BONICA In gebruik bij Canada, US en Puerto Rico. O O PINK SEVILLANA In gebruik bij Canada, US en Puerto Rico. IVI_NUMMER Deze waarde is bedoeld om aan te geven dat het niet gaat om de genoemde cultivars. Door deze waarde te selecteren voorkom je dat eisen voor de specifieke cultivars geactiveerd worden. Bovendien zorgt deze waarde ervoor dat er een verklaring op het certificaat komt die aangeeft dat het niet om de genoemde cultivars gaat. In gebruik bij US en Puerto Rico. Met dit exporteiskenmerk kunnen algemeen geldende eisen geactiveerd worden met waarde STANDAARD LANDENEISEN of specifieke eisen, die alleen geactiveerd kunnen worden met een aan het exporterend bedrijf toegewezen IVI-nummer. X X STANDAARD LANDENEISEN X X BESTEMMINGSGEBIED Dit exporteiskenmerk wordt geactiveerd indien het land van bestemming aanvullende eisen heeft voor een deel van zijn grondgebied. Canada heeft bijvoorbeeld specifieke eisen voor de provincie British Columbia. De waarde begint met de staatkundige eenheid tussen haakjes, gevolgd door het bestemmingsgebied. X X ORIGINE Met dit exporteiskenmerk moet per orderregel en per grondstof de origine opgegeven. Men kan hier een heel land invullen of een onderliggend gebied. X X NAAM_KWEKER Voor sommige gewassen en landen is het verplicht de naam van de kweker te vermelden op het certificaat. Pagina december 2013

13 5. Exporteiskenmerken en kenmerkwaarden per VBN groepscode Het gebruik van exporteiskenmerken en de juiste waarden wordt bepaald door de botanische eigenschappen van ieder product. Daardoor is het mogelijk deze kenmerken en waarden te koppelen aan de VBN groepscodes: - Ieder product kent een VBN artikelnummer dat bekend is in het systeem van de exporteur - Ieder VBN product behoort tot een VBN groep - Iedere VBN groep kent dezelfde (botanische) eigenschappen met specifieke exporteiskenmerken en exporteiskenmerkwaarden. Florecom heeft samen met VKC en NVWA per VBN artikelgroep bepaald wat de noodzakelijk in te vullen exporteiskenmerken zijn en de bijbehorende waarde die voor de betreffende groep van VBN artikelen het meest gangbaar is. Florecom stelt hiermee een tabel samen die de exporteur in zijn systeem kan hanteren om bij de certificaataanvraag aan CLE de juiste gegevens aan te leveren. Deze tabel wordt regelmatig bijgewerkt en wordt op de website en t.z.t. via de FTP site van Florecom ter beschikking gesteld. In de volgende paragrafen is voor de snijbloemen, potplanten en tuinplanten één voorbeeld uitgewerkt. 4.1 Voorbeeld snijbloemen VBN nummer 105: Chrysanthemum Indicum Grp tros kas 'Albert Heyn Behoort tot VBN groep Chrysanthemum Ind Grp TR Kenmerk Kenmerkwaarde VORM snijbloem GROEIMEDIUM zonder groeimedium of zand of klei BEWORTELING ONBEWORTELD VERPAKKING ANDERS TEELTWIJZE in afgesloten kas in vollegrond LEVENSDUUR EEN- OF TWEEJARIGE PLANTEN STRUCTUUR NIET VERHOUT ONTWIKKELINGSSTADIUM MET BLOEMEN, ZONDER VRUCHTEN STAMDIAMETER kleiner of gelijk aan 10 mm WATERPLANTEN GEEN WATERPLANT AANWEZIGHEID_BOL ZONDER BOL ARTIFICIALLY_DWARFED GEEN BONSAI CULTIVAR_ROSA Bijz 1: IVI_NUMMER STANDAARD LANDENEISEN BESTEMMINGSGEBIED CODELIJST Bijz 2 ORIGINE CODELIJST NAAM_KWEKER ZZZ Bijz. 3 In de linker kolom van de tabel staan de verplichte kenmerken die voor snijbloemen altijd ingevuld moeten worden. In de rechterkolom staan de meest voorkomende waarden voor de kenmerken die voor de betreffende VBN groep normaal gesproken gelden. Deze waarden kunnen als default worden gezien, met daarbij de opmerking dat de exporteur altijd de werkelijke waarde dient op te geven. De beschikbare waarden per kenmerk zijn uit de door Florecom aangeleverde tabellen te selecteren. Bijzonderheid 1: het kenmerk CULTIVAR_ROSA dient alleen vermeld te worden voor artikelen behorende tot het geslacht Rosa.

14 Bijzonderheid 2: de juiste waarden voor bestemmingsgebied en origine dienen uit de betreffende codelijst geselecteerd te worden. Bijzonderheid 3: voor sommige gewassen is het voor de export naar bepaalde landen verplicht de naam van de kweker te vermelden op het certificaat. De naam kan in het ERP systeem worden overgenomen vanuit de inkooporder dan wel vanuit de bedrijfscodetabel van Florecom. 4.2 Voorbeeld potplanten VBN nummer 9566: Ficus benjamina Exotica Behoort tot VBN groep Ficus benjamina Kenmerk Kenmerkwaarde VORM Potplant GROEIMEDIUM met groeimedium anders dan zand en of klei BEWORTELING BEWORTELD VERPAKKING ANDERS TEELTWIJZE in afgesloten kas niet in vollegrond LEVENSDUUR HOUTACHTIGE PLANTEN STRUCTUUR VERHOUT ONTWIKKELINGSSTADIUM ZONDER BLOEMEN, ZONDER VRUCHTEN ORIGINE_MOEDERPLANTEN NEDERLAND Bijz 4 STAMDIAMETER kleiner of gelijk aan 5 cm WATERPLANTEN GEEN WATERPLANT ARTIFICIALLY_DWARFED GEEN BONSAI SUCCULENTE_SOORT Bijz. 5 GEKWEEKTE HYBRIDE Bijz. 5 GEKWEEKT_PRODUCT_MET_CITES Bijz. 5 _ORIGINE_EU CULTIVAR_ROSA Bijz 1 IVI_NUMMER STANDAARD LANDENEISEN BESTEMMINGSGEBIED CODELIJST ORIGINE CODELIJST NAAM_KWEKER ZZZ Bijz. 3 In de linker kolom van de tabel staan de verplichte kenmerken die voor potplanten altijd ingevuld moeten worden. In de rechterkolom staan de meest voorkomende waarden voor deze kenmerken die voor de betreffende VBN groep normaal gesproken gelden. Deze waarden kunnen als default worden gezien, met daarbij de opmerking dat de exporteur altijd de werkelijke waarde dient op te geven. De beschikbare waarden per kenmerk zijn uit de door Florecom aangeleverde tabellen te selecteren. Bijzonderheid 4: voor potplanten dienen meer kenmerken ingevuld te worden dan voor snijbloemen; dit heeft o.a. te maken met diverse eisen m.b.t. CITES verklaringen. Bijzonderheid 5: deze kenmerken zijn verplicht voor producten van enkele specifieke families of geslachten. Voor Ficus zijn deze kenmerken niet van toepassing. 4.3 Voorbeeld tuinplanten VBN nummer 38890: Rosa Floribunda Grp 'Allgold' Behoort tot VBN groep Rosa Floribunda Groep Kenmerk VORM GROEIMEDIUM BEWORTELING VERPAKKING Kenmerkwaarde potplant met groeimedium anders dan zand en of klei BEWORTELD ANDERS Pagina december 2013

15 TEELTWIJZE niet in afgesloten kas in vollegrond LEVENSDUUR HOUTACHTIGE PLANTEN STRUCTUUR VERHOUT ONTWIKKELINGSSTADIUM MET BLOEMEN, ZONDER VRUCHTEN ORIGINE_MOEDERPLANTEN NEDERLAND STAMDIAMETER groter dan 10 mm Bijz 6 WATERPLANTEN GEEN WATERPLANT ARTIFICIALLY_DWARFED GEEN BONSAI SUCCULENTE_SOORT Bijz. 5 GEKWEEKTE HYBRIDE Bijz. 5 GEKWEEKT_PRODUCT_MET_CITES Bijz. 5 _ORIGINE_EU CULTIVAR_ROSA Geen PINK MEIDILAND, PINK SEVILLANA of ROYAL BONICA Bijz 7 IVI_NUMMER STANDAARD LANDENEISEN BESTEMMINGSGEBIED CODELIJST ORIGINE CODELIJST NAAM_KWEKER ZZZ Bijz.3 In de linker kolom van de tabel staan de verplichte kenmerken die voor tuinplanten altijd ingevuld moeten worden. In de rechterkolom staan de meest voorkomende waarden voor deze kenmerken die voor de betreffende VBN groep normaal gesproken gelden. Deze waarden kunnen als default worden gezien, met daarbij de opmerking dat de exporteur altijd de werkelijke waarde dient op te geven. De beschikbare waarden per kenmerk zijn uit de door Florecom aangeleverde tabellen te selecteren. Bijzonderheid 6: de vermelding van de stamdiameter is bij Rosa bijzonder van belang bij de export naar de VS, Canada en Puerto Rico. De ingevulde waarde bepaalt of er extra eisen worden gesteld, bijv. een inspectie. Bijzonderheid 7: Voor de export van de drie vermelde cultivars bij het kenmerk CULTIVAR_ROSA naar de VS, CA en Puerto Rico gelden extra eisen. Dit kenmerk dient altijd vermeld te worden bij alle producten van het geslacht Rosa. Pagina december 2013

16 5 Technische beschrijving codelijsten 5.1 Exportkenmerk_groep_land Definitie Een exportkenmerk_groep_land is een eigenschap van een VBN productgroep dat voor een bepaald land moet worden opgegeven, uitgedrukt als de waarde van een exportkenmerktype. De waarde van een exportkenmerktype in deze codelijst is de defaultwaarde. De overige beschikbare waarden komen voor in de exportkenmerkwaarde codelijst (103). Het exportkenmerk_groep_land kan voor ieder product binnen de VBN productgroep voor het opgegeven land gelden. De defaultwaarde voor de productgroep geeft de meest voor de hand liggende waarde aan. De waarde voor een specifiek product dient uit de exportkenmerkwaarde codelijst te worden geselecteerd tijdens de aanmaak van een bericht. N.B. de kenmerkwaarden dienen in het bericht te worden ingevuld; de kenmerkwaardecodes worden (nog) niet toegepast in het berichtenverkeer Inhoud De exportkenmerk_groep_land codelijst heeft de volgende inhoud. Field Field_name M/C Format Key Contents 1 Bestandcode M N..3 Vaste waarde VBNgroepcode M N8 P# 3 Kenmerktypecode M AN..70 PF# 4 Kenmerkwaarde M AN..70 PF# 5 Landcode C AN2 Vooralsnog alleen gevuld voor het kenmerk CULTIVAR_ROSA 6 Ingangsdatum M N8 7 Vervaldatum C N8 8 Mutatiedatum/tijd M N Voorbeelden 101; ;ARTIFICIALLY_DWARFED;GEEN BONSAI;; ;; Exporteiskenmerktype Definitie Een exporteiskenmerktype definieert de eigenschap waarop een exportkenmerk betrekking heeft (een exportkenmerktype wordt gebruikt binnen de codelijsten Exportkenmerk_groep_land ) Inhoud Het exportkenmerktype codelijst heeft de volgende inhoud. Field Field_name M/C Format Key Contents 1 Bestandcode M N..3 Vaste waarde Kenmerktypecode M AN..70 P# 3 Kenmerktypecodeomschrijving M AN Ingangsdatum M N8 5 Vervaldatum C N8 6 Mutatiedatum/tijd M N Voorbeelden 102;ARTIFICIALLY_DWARFED;Artificially dwarfed; ;; Pagina december 2013

17 5.3 Exporteiskenmerkwaarde Definitie Een kenmerkwaarde specificeert de specifieke waarde van de eigenschap waar een exportkenmerk betrekking op heeft (een exportkenmerktype wordt gebruikt binnen de codelijsten Exportkenmerk_groep_land ) Inhoud De kenmerkwaarde codelijst heeft de volgende inhoud. Field Field_name M/C Format Key Contents 1 Bestandcode M N..3 Vaste waarde Kenmerktypecode M AN..70 PF# 3 Kenmerkwaardecode M AN..70 P# 4 Kenmerkwaarde M AN Ingangsdatum M N8 6 Vervaldatum C N8 7 Mutatiedatum/tijd M N Voorbeelden 103;ARTIFICIALLY_DWARFED;GEEN BONSAI;Geen Bonsai; ;; Pagina december 2013

18 6 Businessrules codelijsten CLIENT Export Sierteelt De volgende businessrules en afspraken aangaande de bovengenoemde codelijsten zijn van toepassing: Samenstelling en distributie van de CLE codelijsten 1. Florecom publiceert één codelijst waarin de defaultwaarden per exportkenmerk per VBN groepscode worden vermeld voor zowel snijbloemen als potplanten en tuinplanten; 2. In deze codelijst wordt (vooralsnog) het veld landcode door Florecom niet gevuld; dit is thans te tijdrovend, maar ook fout- en risicogevoelig; uitzonderring hierop is het kenmerk CULTIVAR_ROSA wat alleen van toepassing is op producten van het geslacht Rosa en alleen voor de VS, Canada en Puerto Rico behoeft te worden vermeld; 3. Updates van de VBN groepscodes vinden eenmaal per jaar plaats door de VBN per 1 januari van ieder jaar; dit leidt tot updates van deze Florecom codelijst; 4. NVWA stelt aan Florecom eenmaal per week (in bespreking) haar codelijsten vanuit het CLE systeem ter beschikking; Florecom verzorgt eenmaal per week (in bespreking) een actuele publicatie van deze codelijsten op haar website/ftp site (in eerste instantie alleen op haar website); 5. Publicatie van de CLE codelijsten vindt plaats in de vorm van een zogenaamde distributieset (ZIP-bestand) met daarin alle relevante codelijsten voor CLE ( under construction ); 6. De onder 2 genoemde codelijst maakt thans geen deel uit van de onder 5 genoemde distributieset; 7. Voor de beschrijving van alle CLE codelijsten wordt verwezen naar het betreffende document: ( under construction ). Gebruik van de CLE codelijsten 1. Geadviseerd wordt ten alle tijden voor alle exportlanden de genoemde kenmerken en waarden op te geven. Door de frequent wijzigende exporteisen vanuit derde landen zouden anders eenvoudig fouten kunnen optreden hetgeen leidt tot problemen voor de exporteur bij de certificering dan wel aan de grens van het betreffende land; 2. Gebruikers wordt geadviseerd de codelijsten in hun systeem iedere week te updaten, zodat alle actueel voorkomende kenmerken en hun waarden beschikbaar zijn; Florecom publiceert updates van haar codelijsten op de vrijdagmiddag; 3. Het opgeven van kenmerken en waarden die voor een bepaald product naar een bepaald exportland niet relevant zijn worden door het systeem van CLE genegeerd; het advies is dan ook: stuur altijd alle aangegeven kenmerken met hun waarde mee voor alle productregels in een aanvraag ; 4. Het gebruik van de codelijst is van toepassing op alle producten van snijbloemen, potplanten en tuinplanten waarvan via de VBN artikelcode de juiste botanische naam is te herleiden (d.w.z. een bestaande botanische registratie bij de VKC); CLE ondersteunt niet de export van artikelen met de typering overig of gemengd, evenals niet botanisch decoratiemateriaal. Ook droogbloemen en bloembollen worden niet ondersteund door CLE (ook al zijn hiervoor bij de VBN wel generieke artikelcodes beschikbaar).

VBN Logistieke Middelen Coderingen 1.1

VBN Logistieke Middelen Coderingen 1.1 VBN Logistieke Middelen Coderingen 1.1 Beschrijving distributie en codelijsten Bestandsnaam Bestandsnummer : GH29080701v1.0 VBN Logistieke Middelen Coderingen 1.1.doc : GH/29080701 Datum laatste wijziging

Nadere informatie

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten Bestandsnaam : GH28080701v1.3 MPS Coderingen 1.0.doc Bestandsnummer : GH/28080701 Datum laatste wijziging : 7092007 Documentversie/release : 1.3

Nadere informatie

VBN Coderingen 1.0 Beschrijving distributie codelijsten

VBN Coderingen 1.0 Beschrijving distributie codelijsten VBN Coderingen 1.0 Beschrijving distributie codelijsten Bestandsnaam : GH06080703v1.0 VBN Coderingen 1.0.doc Bestandsnummer : GH/300707 Datum laatste wijziging : 21-12-2006 Documentversie/release : 1.0

Nadere informatie

LAB Coderingen 1.0 Beschrijving codelijsten en distributie

LAB Coderingen 1.0 Beschrijving codelijsten en distributie LAB Coderingen 1.0 Beschrijving codelijsten en distributie Bestandsnaam : GH06080701v1.0 LAB Coderingen 1.0.doc Bestandsnummer : GH/06080701 Datum laatste wijziging : 21-12-2006 Documentversie/release

Nadere informatie

Florecom Coderingen 1.1 Beschrijving codelijsten Bedrijfscodes Locatiecodes Prijsleveringsvoorwaarden Beladinginstructies Data-elementen

Florecom Coderingen 1.1 Beschrijving codelijsten Bedrijfscodes Locatiecodes Prijsleveringsvoorwaarden Beladinginstructies Data-elementen Florecom Coderingen 1.1 Beschrijving codelijsten Bedrijfscodes Locatiecodes Prijsleveringsvoorwaarden Beladinginstructies Data-elementen Bestandsnaam : GH25060701v1.2 Florecom Coderingen 1.1.doc Bestandsnummer

Nadere informatie

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten Bestandsnaam : GH28080701v1.1 MPS Coderingen 1.0.doc Bestandsnummer : GH/28080701 Datum laatste wijziging : 7092007 Documentversie/release : 1.1

Nadere informatie

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten Bestandsnaam : GH28080701v1.6 MPS Coderingen 1.0.doc Bestandsnummer : GH/28080701 Datum laatste wijziging : 8-12-2010 Documentversie/release :

Nadere informatie

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Bestandsnaam : WGS 11112010 Bestandsnummer : MvdS/20101222 Datum laatste wijziging : 16 maart 2011 Documentversie/release : V 1.0 Documentstatus : Gereed

Nadere informatie

Bijschrijvingen/verklaringsteksten

Bijschrijvingen/verklaringsteksten Bijschrijvingen/verklaringsteksten Bijschrijvingen; Voor veel landen waarheen snijbloemen en potplanten geëxporteerd worden, zijn certificeringseisen opgesteld wat op het fytosanitair certificaat vermeld

Nadere informatie

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Consumptief en Eindmateriaal

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Consumptief en Eindmateriaal Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Consumptief en Eindmateriaal Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. BREIN-CLE-A-007 Beheren bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Bomen en Jonge Planten

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Bomen en Jonge Planten Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Bomen en Jonge Planten Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. BREIN-CLE-A-007 Beheren bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Handleiding voor het aanvragen van exportinspecties

Handleiding voor het aanvragen van exportinspecties Handleiding voor het aanvragen van exportinspecties Plantenziektenkundige Dienst Mei 2006 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Beginscherm... 2 2 Aanvragen exportinspecties... 4 3 Aanvragen van export bloembollen

Nadere informatie

Hoe maak ik de eerste order aan? Overzicht hoofdmenu. Voor een eerste aanvraag klikt u op Nieuwe aanvraag. Hier maakt u een nieuwe aanvraag

Hoe maak ik de eerste order aan? Overzicht hoofdmenu. Voor een eerste aanvraag klikt u op Nieuwe aanvraag. Hier maakt u een nieuwe aanvraag Overzicht hoofdmenu Voor een eerste aanvraag klikt u op Nieuwe aanvraag. Hier maakt u een nieuwe aanvraag Hier kunt u alle gemaakte aanvragen bekijken Hier kunt u alle inspectie aanvragen bekijken Hier

Nadere informatie

Instructie aanvragen Free Sale Certificaten voor diervoederbedrijven m.b.v. CLIENT Export

Instructie aanvragen Free Sale Certificaten voor diervoederbedrijven m.b.v. CLIENT Export Instructie aanvragen Free Sale Certificaten voor diervoederbedrijven m.b.v. CLIENT Export 1. ONDERWERP. Deze instructie beschrijft de werkwijze voor de deelsector Free Sale Certificaten (FSC) voor diervoeder

Nadere informatie

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Consumptief en Eindmateriaal

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Consumptief en Eindmateriaal Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Consumptief en Eindmateriaal Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. BREIN-CLE-A-007 Beheren bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Algemeen geldt dat het bedrijf wat is ingelogd in het exportsysteem Client de rekening van het aangevraagde Exportdocument krijgt toegestuurd.

Algemeen geldt dat het bedrijf wat is ingelogd in het exportsysteem Client de rekening van het aangevraagde Exportdocument krijgt toegestuurd. 1. ONDERWERP. Deze instructie beschrijft de werkwijze voor de deelsector Exportverklaringen om documenten aan te vragen m.b.v. het exportsysteem Client De bedrijven kunnen de volgende documenten aanvragen:

Nadere informatie

Instructie aanvragen Free Sale Certificaten voor diervoederbedrijven m.b.v. CLIENT Export

Instructie aanvragen Free Sale Certificaten voor diervoederbedrijven m.b.v. CLIENT Export Instructie aanvragen Free Sale Certificaten voor diervoederbedrijven m.b.v. CLIENT Export 1. ONDERWERP. Deze instructie beschrijft de werkwijze voor de deelsector Free Sale Certificaten (FSC) voor diervoeder

Nadere informatie

Meest gestelde vragen CLIENT Export bomen, jonge Planten (CBN)

Meest gestelde vragen CLIENT Export bomen, jonge Planten (CBN) Meest gestelde vragen CLIENT Export bomen, jonge Planten (CBN) Zie ook www.clientexport.nl voor meer informatie betreffende CLIENT Export. Er is ook visuele uitleg van het gehele proces beschikbaar. Hierin

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Referentietechniek 1.1/1.0 Procedurele beschrijving Referenties t.b.v. proceskoppelingen

Referentietechniek 1.1/1.0 Procedurele beschrijving Referenties t.b.v. proceskoppelingen Referentietechniek 1.1/1.0 Procedurele beschrijving Referenties t.b.v. proceskoppelingen Bestandsnaam : GH15050811v1.1 Referentietechniek 1.0.doc Bestandsnummer : GH15050811 Datum laatste wijziging : 10

Nadere informatie

Voorbeeldberichten KRCE webserver

Voorbeeldberichten KRCE webserver Voorbeelden van berichten voor de webservices binnen KR_krce_com.php?wsdl. Datum: 13-05-2016 Versie: 1.1 Status: Definitief Wijzigingsblad Versie Auteur(s) Wijzigingen 1.0 BKD Initiële versie 1.1 BKD Tekstuele

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

CLIENT Export Open Data Invulinstructie

CLIENT Export Open Data Invulinstructie CLIENT Export Open Data Invulinstructie Versie 0.9 Datum 5 april 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Instantie CLIENT Open Data NVWA Pagina 2 van 24 Inhoud Colofon 2 Inleiding 4 1 Leeswijzer 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Copyright 2010 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Algemeen geldt dat het bedrijf wat is ingelogd in het exportsysteem Client de rekening van het aangevraagde Exportdocument krijgt toegestuurd.

Algemeen geldt dat het bedrijf wat is ingelogd in het exportsysteem Client de rekening van het aangevraagde Exportdocument krijgt toegestuurd. 1. ONDERWERP. Deze instructie beschrijft de werkwijze voor de deelsector Exportverklaringen om documenten aan te vragen m.b.v. het exportsysteem Client De bedrijven kunnen de volgende documenten aanvragen:

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 187- win186

Versiedocumentatie Win 187- win186 Versiedocumentatie Win 187- win186 Inhoud Versie 187... 3 Orderverwerking... 3 Linnaeus kenmerken uitgebreid... 3 Standaard partijfoto instelbaar per veiling... 3 Artikelcode op veilingbrief afdrukken

Nadere informatie

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen Bijlage II R5.0 FTP Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/14 Bijlage II - FTP 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Levende Have

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Levende Have Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Levende Have Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. BREIN-CLE-A-007 Beheren bedrijfsgegevens e-cert

Nadere informatie

ONLINE DEKMELDINGEN. geboorte en nestregistratie. Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan.

ONLINE DEKMELDINGEN. geboorte en nestregistratie. Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan. ONLINE DEKMELDINGEN geboorte en nestregistratie Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan. E.R. Moll 1-10-2012 ONLINE DEKMELDINGEN geboorte en nestregistratie

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Pootaardappelen (Trinidad)

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Pootaardappelen (Trinidad) Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Pootaardappelen (Trinidad) Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. o o o BREIN-CAA-A-001 Inloggen op

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Register Steekproefgrootte bij import

Register Steekproefgrootte bij import Register Steekproefgrootte bij import eenheden per Te eenheden AARDAPPELEN Pootaardappelen Consumptieaardappelen Consumptieaardappelen Egypte : daarbij alle lots (= snijden) < 200 ton 1 per 10 ton Minimaal

Nadere informatie

CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal. Groenten & Fruit, Snijbloemen en Potplanten

CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal. Groenten & Fruit, Snijbloemen en Potplanten CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal Groenten & Fruit, Snijbloemen en Potplanten Agenda 1. Opening (Ben) 2. Project update (Aart) 3. Interactie Vulling applicatie (Aart) 4. Testfaciliteit Florecom

Nadere informatie

R5.0 Deel IV F Werken met Uitgebreide enquete

R5.0 Deel IV F Werken met Uitgebreide enquete R5.0 Deel IV F Werken met Uitgebreide enquete Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/19 Deel IV F - Werken met Uitgebreide Enquête 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Vis en visproducten

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Vis en visproducten Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Vis en visproducten Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. BREIN-CME-A-001 Inloggen op Mijn Dossier

Nadere informatie

Flexweb gastouderopvang

Flexweb gastouderopvang Flexweb gastouderopvang Handleiding voor gastouders document-versie 1.04 Volwassen software waar je geen kind aan hebt! Copyright Copyright 2010 Dicon Development Center BV. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Website catalogus beheer

Website catalogus beheer Website catalogus beheer Laatste wijziging: 17/02/2016 Uw website bevat een catalogus waarin de producten in verschillende categorieën zijn ondergebracht. Dit kan op een aantal verschillende manieren,

Nadere informatie

Marktplaats. Handleiding Versie 3.0. 088 228 9849 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Marktplaats. Handleiding Versie 3.0. 088 228 9849 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Marktplaats Handleiding Versie 3.0 088 228 9849 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Changelog 2 4 1. Inleiding 5 2. App installeren 6 3. Instellingen Marktplaats 7 4. Instellingen

Nadere informatie

CLIENT EXPORT Groenten en fruit Aart Monster. De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

CLIENT EXPORT Groenten en fruit Aart Monster. De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit CLIENT EXPORT Groenten en fruit Aart Monster De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Inhoud Tot nu toe Stand van zaken Ontwikkelingen Webapplicatie Webservice Waarom CLIENT-Export

Nadere informatie

Korte handleiding CLIENT Export bomen jonge planten

Korte handleiding CLIENT Export bomen jonge planten Korte handleiding CLIENT Export bomen jonge planten Is dit de eerste keer dat u CLIENT Export gebruikt? Klik dan hier. Deze handleiding start op het moment dat er is ingelogd en CLIENT Export is geopend.

Nadere informatie

Handleiding Punch out (SAP OCI)

Handleiding Punch out (SAP OCI) Handleiding Punch out (SAP OCI) Koppeling webshop leveranciers met DigiInkoop Versie 1.1 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer V1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel

Nadere informatie

Richtlijnen Certificering 1.0/1.0

Richtlijnen Certificering 1.0/1.0 Richtlijnen Certificering 1.0/1.0 Dienstbeschrijving Richtlijnen Certificering Bestandsnaam : Richtlijnen Certificering Bestandsnummer : CI/0019 Datum laatste wijziging : 1 oktober 2009 Documentversie/release

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Vlees en Vleesproducten

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Vlees en Vleesproducten Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Vlees en Vleesproducten Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. BREIN-CLE-A-007 Beheren bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Unit4 Business Suite. Wijzigingen

Unit4 Business Suite. Wijzigingen Unit4 Business Suite Wijzigingen 18.0.1.253 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS Demo applicatie Aantonen functioneren LogiFlor systematiek Functionele Beschrijving SPITS Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt onderwerp: Functionele beschrijving Demo applicatie

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

CLIENT EXPORT Groenten en fruit Aart Monster. De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

CLIENT EXPORT Groenten en fruit Aart Monster. De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit CLIENT EXPORT Groenten en fruit Aart Monster De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Inhoud Tot nu toe Stand van zaken Ontwikkelingen Webapplicatie Webservice Waarom CLIENT-Export

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Handleiding VPI Beheer VPI Accounts Aanmaken en wijzigen Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doel van dit document...

Nadere informatie

Conversie procedure. Bibliotheek.net

Conversie procedure. Bibliotheek.net Conversie procedure Bibliotheek.net (stappenplan voor de Klikwereld mediatheek) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland E mail: helpdesk@stenvert.nl Internet:

Nadere informatie

Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd. P.J. van Leeuwen

Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd. P.J. van Leeuwen Hygiëneprotocol Dahlia PSTVd P.J. van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, boomkwekerij en fruit PPO nr. 32 361815 00/PT nr. 14760.02 oktober

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (CAO 68) Op het volgende adres vindt u het elektronische aangifteformulier:

Nadere informatie

Conversie procedure. Bibliotheek.net

Conversie procedure. Bibliotheek.net Conversie procedure Bibliotheek.net (stappenplan voor de Leerwereld mediatheek) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland E-mail: helpdesk@stenvert.nl Internet:

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Attributensets. Handleiding Versie

Attributensets. Handleiding Versie Attributensets Handleiding Versie 1.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Attributensets 5 2.1 Beheer 5 2.2 Toepassing 6 3. Groepsacties

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Instructie module Geleidebiljetten Gebruikershandleiding exporteurs Vlees en Vleesproducten

Instructie module Geleidebiljetten Gebruikershandleiding exporteurs Vlees en Vleesproducten Instructie module Geleidebiljetten Gebruikershandleiding exporteurs Vlees en Vleesproducten Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. BREIN-CLE-A-007 Beheren

Nadere informatie

CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal. Groenten & Fruit, Bloemen en potplanten

CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal. Groenten & Fruit, Bloemen en potplanten CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal Groenten & Fruit, Bloemen en potplanten Agenda Introductie CLIENT-Export programma Exportketen Grondplaat Demo webapplicatie Berichtenboek Implementatieplanning

Nadere informatie

MyParcel. Handleiding Versie

MyParcel. Handleiding Versie MyParcel Handleiding Versie 2.2 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Instellen van MyParcel 5 2.1 Order versturen bij een individuele

Nadere informatie

Werken met Bibliotheek.net

Werken met Bibliotheek.net Werken met Bibliotheek.net Gebruikershandleiding versie 1.0 Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail: info@stenvert.nl,

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Beschrijving webschermen Ketenregister medium

Beschrijving webschermen Ketenregister medium Beschrijving webschermen Ketenregister medium Copyright 2017 Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Datum: 17-07-2017 Versie: 1.1 Status: Definitief Wijzigingsblad Versie Auteur(s) Wijzigingen 1.0 BKD Initiële

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Importeer producten. Handleiding Versie

Importeer producten. Handleiding Versie Importeer producten Handleiding Versie 1.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Importtaak Aanmaken 5 2.1 Een nieuwe importaak aanmaken

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Augustus 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie Soweco uren registratie 1 Wijzigingsblad Wijzigingsblad handleiding Datum Gewijzigd onderdeel Omschrijving 27-3-13 Aanmaken en goedkeuren, pag 6 Met een druk op de knop kunt u nu alle sheets voor een bepaalde

Nadere informatie

Groei en oogst. -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl. De CO 2

Groei en oogst. -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl. De CO 2 Groei en oogst De CO 2 -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000057/NL cmyk 70 0 70 0 rgb 73 177 112 #48b170 Groei

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

Instructie module Alternatieve login Cliënt export

Instructie module Alternatieve login Cliënt export Datum in gebruik: 5-04-2011 Instructie module Alternatieve login Cliënt export Pagina 1 van 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Stap 1 Beheren beijfsgegevens...4 Stap 2 Beheren exportgegevens...5 Stap 3 Bewerk

Nadere informatie

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Inhoudsopgave Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur... 1 Inhoudsopgave... 1 Startscherm Client

Nadere informatie

Handleiding. Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. VolmachtBeheer. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 14 februari 2017 Versie : 1.

Handleiding. Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. VolmachtBeheer. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 14 februari 2017 Versie : 1. Handleiding Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten VolmachtBeheer Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 14 februari 2017 Versie : 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Revisies...

Nadere informatie

MyParcel. Handleiding Versie

MyParcel. Handleiding Versie MyParcel Handleiding Versie 2.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Instellen van MyParcel 5 2.1 Order versturen bij een individuele

Nadere informatie

Multishop. Handleiding Versie 1.1. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Multishop. Handleiding Versie 1.1. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Multishop Handleiding Versie 1.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. App installeren 5 3. Webshops koppelen 6 4. Producten importeren

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Handleiding Licentieserver voor beheerders

Handleiding Licentieserver voor beheerders Handleiding Licentieserver voor beheerders 1. Beheerder aanmaken via Site- of PackID Je krijgt van Sensotec of van je dealer een e-mail met de bevestiging dat er een abonnement werd aangemaakt. In die

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Installatie toelichting V RoTekst Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten

Nadere informatie

Geavanceerd zoeken. Handleiding Versie

Geavanceerd zoeken. Handleiding Versie Geavanceerd zoeken Handleiding Versie 1.2 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1.0 Inleiding 4 2.0 Welke zoekfuncties zijn mogelijk binnen uw webwinkel

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie