Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit Wpg Rijksrecherche Rapport"

Transcriptie

1 Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief

2

3 Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt CB Den Haag Postbus EH Den Haag www. rijksoverheid. nh/venj Contactpersonen drs. D. van Ilpenhof RE CISA drs. ing. B. Numan RO CIA Senior auditors T F Projectnaam Ons kenmerk Auteurs Audit Wet Politiegegevens DDS/ /11 J.C. van Praat RE RA Pagina 3 van 30

4

5 Inhoud Colofon Assurance Verklaring Samenvatting Inleiding Algemeen Aanleiding Doelstelling, aard en scope van de opdracht Afbakening Normenkader Beperkingen voor de privacy audit Onderzoeksmethoden en werkwijze Doelgroep van het rapport Bevindingen Inleiding Verantwoordelijke (artikel 1.f) Kwaliteitsaspecten van politiegegevens (artikel 3 en 4) Gevoelige gegevens (artikel 5) Autorisatie (artikel 6) Geautomatiseerd Vergelijken/In combinatie met elkaar verwerken (artikel 11) Bewaartermijnen (artikel 14) Ter beschikking stellen van politiegegevens (artikel 15) Verstrekken (artikel 16/24) Rechten van betrokkenen (artikel 25/28) Protocolplicht (artikel 32) Audits (artikel 33) Privacy functionaris (artikel 34) Functionaris Gegevensbescherming (artikel 36) - 30 Pagina 5 van 30

6 Pagina 6 van 30

7 Assurance Verklaring In oktober 2011 heeft de Departementale Auditdienst (DAD) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) in opdracht van het College van Procureurs-generaal een privacy audit op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) uitgevoerd naar de verwerkingen die in de Wpg zijn beschreven bij de Rijksrecherche. Deze privacy audit had tot doel op systematische wijze te toetsen of aan de bepalingen van de Wpg op adequate wijze uitvoering is gegeven ten aanzien van de in de wet genoemde verwerkingen bij de Rijksrecherche. Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijn 3600N, Assurance-opdrachten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (privacy audits) van juni 2006, van de NIVRA en de NOREA. Op grond van onze werkzaamheden concluderen wij dat het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van de politiegegevens, betrekking hebbende op de in de Wpg genoemde artikelen bij de Rijksrecherche, naar de stand van oktober 2011, in opzet, bestaan en werking niet volledig heeft voldaan aan de vereisten zoals genoemd in de Wpg. Deze conclusie is onderworpen aan de inherente beperkingen die elders in dit assurance-rapport zijn genoemd. Het oordeel heeft betrekking op de zogenaamde verwerkingen genoemd in de Wpg. Het hierbij gehanteerde normenkader omvat de door de Rijksrecherche te nemen maatregelen. Ook is gebleken dat de Rijksrecherche voor het volledig kunnen voldoen aan de Wpg eisen mede afhankelijk is van besluiten die buiten de Rijksrecherche dienen te worden genomen, bijvoorbeeld op landelijk niveau door de minister van VenJ of het Openbaar Ministerie. Tekortkomingen op al deze vlakken hebben uiteindelijk geleid tot het geformuleerde oordeel. De verantwoordelijke, zijnde het College van Procureurs-generaal is, op grond van artikel 4 lid 1 van de Regeling Periodieke Audit Politiegegevens, verplicht binnen drie maanden een verbeterrapport op te stellen waarin de maatregelen worden beschreven die getroffen zijn ter verbetering van de in de privacy audit geconstateerde tekortkomingen. Op grond van artikel 4 lid 3 dient hercontrole plaats te vinden. Wij adviseren deze hercontrole te laten uitvoeren door de interne auditfunctie van de Rijksrecherche. Het verbeterrapport en de uitgevoerde hercontrole zullen in de navolgende jaren door de privacy auditor worden beoordeeld. Pagina 7 van 30

8 Den Haag, 23 december 2011 De Directeur van de entale Auditdienst an Praat RE RA Pagina 8 van 30

9 Samenvatting De Rijksrecherche heeft vanuit de inherente attitude van veel recherchemedewerkers en de persoonlijke invulling van een aantal sleutelfunctionarissen in het kader van de Wpg veel goede dingen gedaan op het gebied van privacy bescherming enerzijds en het voorzichtig omgaan met informatie anderzijds. De Rijksrecherche heeft in opzet een aantal zaken goed opgepakt zoals het autorisatiebeleid en procedures voor bewaartermijnen. Verder is er over het algemeen sprake van een hoog Wpg bewustzijn bij de specifieke informatieverwerkende afdelingen. Niettemin voldoet het door ons beschouwde stelsel van maatregelen nog niet in opzet, bestaan en werking aan de vereisten van de Wpg. De bevindingen vanuit de privacy audit zijn hieronder samengevat per artikellid in volgorde van de oordeelsvorming binnen de onderscheiden thema s. Criteria: Groen = Er wordt in hoofdlijnen voldaan aan de norm. Oranje = Er wor~dt niet of niet geheel voldaan aan de norm of er is een acceptabel actieplan. Rood = Er wordt niet voldaan aan de norm en er is geen acceptabel actieplan. Grijs = Niet van toepassing. Norm Aspect Bevinding en oordeel Art. 1.f Verantwoordeli ke 1.f Mandaatbesluit 3.1 t/m 3.4 (9) 4.1 (9) Er is een mandaatbesluit waarin de algemeen directeur van de Rijksrecherche is gemandateerd voor de uitvoering van de Wpg. Kwaliteitsasoecten van oolitieoeoevens Art. 3 en en 9.1 Onderscheid onderzoek Dagelijkse Politietaak (8) versus Bepaald geval (9) 3.1 t/m Noodzakelijkheid (8) 3.3 (8) Doelbinding Rechtmatigheid 4.1 (8) Juistheid Volledigheid Noodzakelijkheid (9) Doelbinding Rechtmatigheid Herkomst en wijze van verkrijging Juistheid Nauwkeurig Volledigheid 3.4 (10 en Noodzakelijkheid (10 en Bij de Rijksrecherche is alleen sprake van artikel 9 onderzoeken. Het gevraagde onderscheid is daarom niet van toepassing. Bij de Rijksrecherche is alleen sprake van artikel 9 onderzoeken waardoor dit niet van toepassing is. De Organisatie rondom de eerste vastlegging van gegevens is goed geregeld en vastgelegd in het proceshuis. Verder heeft de voortgang van de onderzoeken voortdurend de aandacht van het management. Voor de vastlegging wordt gebruik gemaakt van Summ IT en daarin zijn voldoende geprogrammeerde controles opgenomen die de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevensverwerking waarborgen. De afdeling CIE is bij het infoproces Pagina 9 van 30

10 Norm Aspect Bevinding en oordeel 12) 4.1 (10 en 12) 4.3 Beveiliging 12) Doelbinding Rechtmatigheid Herkomst en wijze van verkrijging Juistheid Nauwkeurig Volledigheid Art..5 Gevoelioe Gesevens, Gevoelige gegevens Art. 6 Autorisatie Korpsautorisatiematrix Aanvraag proces Wijziging en verwijdering Autorisatiebeheer CIE Pagina 10 van 30 betrokken, vanwege de bijzondere aard van hun werkzaamheden, zoals genoemd in de criteria van artikelen drie en vier wordt hier specifiek aandacht aan besteed. Daarbij is in de opzet het voldoen aan deze criteria, zeker bij de CIE vanwege de toezichthoudende r.l van het Openbaar Ministerie (de CIE OvJ) en het landelijk gebruik van het proceshandboek CIE, goed verzorgd. Er is momenteel geen sprake van voldoende scheiding tussen de ICT-functie en de gebruikersorganisatie. Hierdoor ontstaat het risico op onrechtmatig gebruik. De regels met betrekking tot toegangsbeveiliging zijn verder wel adequaat vastgelegd en ook de werking hiervan is voldoende. Het autorisatiebeheer is bij de Rijksrecherche wel voldoende geregeld. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. Er zijn geen niet-toegestane gegevensverzamelingen gebaseerd op gevoelige gegevens aangetroffen. De verwerking van gevoelige gegevens vindt slechts plaats in aanvulling op de verwerkinq van andere politiegegevens en voor zover dit voor het doel van de verwerking onvermijdelijk is. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. In de documentatie is adequaat beschreven hoe de bevoegdheden zijn geregeld. Deze regels zijn vervolgens ook toegepast in de systemen. Elke autorisatieaanvraag wordt goedgekeurd door de daartoe bevoegde functionarissen. Dit is ook vastgelegd in de procesbeschrijving. De procedure met betrekking tot wijziging en verwijdering is vastgelegd en deze wordt..k toegepast. Binnen de Rijksrecherche wordt onderscheid gemaakt tussen autorisaties op netwerkniveau, op applicatieniveau en op verwerkingsniveau. Voor elk niveau is het autorisatiebeheer adequaat vastgelegd en in de praktijk toegepast.

11 Norm 32.1.c Aspect Protocollering autorisaties Bevinding en oordeel Autorisatiewijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd door bevoegde functionarissen. Hiermee wordt voldaan aan de Wpi voor Bewaren 32.1.c protocolgegevens autorisaties Art. 11 Geautomatiseerd veroeli kenen in combinatie zoeken Hanteerbare interpretatie Aangewezen functionarissen De brondocumenten worden goed bewaard. Binnen de Rijksrecherche wordt niet geautomatiseerd vergeleken en in combinatie met elkaar verwerkt. Niet van toepassing. Niet van toepassing d en Protocollering 11.1, 32.1.h 11.2, 11.4 en voor Bewaren 32.1.d en protocolgegevens 11.1, 32.1.h 11.2, 11.4 en (8) (9) Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Art. 14 Bewaarterminen 8.2 en 8.3 (8) van 1 tot 5 jaar Bij de Rijksrecherche is alleen sprake van artikel 9 onderzoeken waardoor dit niet van toepassing_is. (8) verwijderen na 5 jaar Bij de Rijksrecherche is alleen sprake van artikel 9 onderzoeken waardoor dit niet van toepassing_is. (8) vernietigen na 5 jaar Bij de Rijksrecherche is alleen sprake van verwijderd artikel 9 onderzoeken waardoor dit niet van toepassing_is. (9) verwijderen na OH Vanwege het achterwege blijven van een plus 1/2 jaar adequate berichtgeving van het Openbaar Ministerie is intern gekozen voor een periode van 1 jaar. Met betrekking tot de archiverin. is bij de Rijksrecherche een project ingericht om de bestaande achterstanden in het schonen, verwijderen c.q. definitief vernietigen van gegevens op te lossen. Verwacht wordt dat de archiefproblematiek ultimo 2012 opgelost zal zijn. Hiermee_wordt_deels_voldaan_aan_de_Wpg. (9) vernietigen na 5 jaar Via een geautomatiseerde procedure worden verwijderd gegevens na 5 jaar daadwerkelijk verwijderd. Hiermee wordt voldaan aan de Wil. (10) verwijderen na 5 Binnen de Rijksrecherche wordt het CIEjaar geen handboek volledig gevolgd. Pagina 11 van 30

12 Norm Aspect Bevinding en oordeel subjectwaardige registratie 14.1 (10) (10) vernietigen na 5 jaar verwijderd 14.3 Hernieuwde verwerking 32.1.e Protocollering voor Bewaren 32.1.e protocolgegevens (12) verwijderen na 4 maanden (12) controleren en vernietigen Art. 15 Ter beschikkin stellen Infodesk voor bevraging Codering Aanwijzing Bevoegd Functionaris Opleiding Bevoegd Functionaris 15.2 Weigeringg ronden Pagina 12 van 30 Binnen de Rijksrecherche wordt het CIE handboek volledig gevolgd. Indien er sprake is van hernieuwde verwerking wordt toestemming gegeven door het regiohoofd of het hoofd CIE. Hiervan wordt altijd een proces-verbaal opgemaakt en goedgekeurd door de Officier van Justitie. Het hiervoor genoemde proces-verbaal wordt vervolgens vastgelegd in Summ IT. Gegevens worden opgeslagen in Summ IT waarna de formele bewaarprocedure wordt gevolgd. Verdere verwerking van gegevens vindt binnen 4 maanden plaats. Zo niet, worden de gegevens verwijderd. Gegevens worden uiterlijk 10 jaar na laatste verwerking vernietigd. De RR stelt gegevens ter beschikking aan onder andere de KMAR en de politie. Er is een procedure ter beschikking stellen. Het ter beschikking stellen van gegevens loopt altijd via de BF, langs bevoegd gezag en met toestemming van de officier. De Rijksrecherche is terughoudend in het ter beschikking stellen van informatie en maakt in alle gevallen een zeer zorgvuldige afweging (met toestemming van de officier). Bij de Rijksrecherche zijn als bevoegd functionaris aangewezen: regiohoofd + plv er en hoofd RIS en plv-er. De bevoegd functionarissen zijn intern opgeleid door een docent van de Politieacademie. De bevoegd functionarissen zijn op de hoogte van de wettelijke weigeringsgronden in relatie tot de verplichting van het ter beschikking stellen. Echter voor de RR geldt een uitzondering: de RR is niet verplicht om informatie ter beschikking te stellen (artikel

13 Norm Aspect Bevinding en oordeel Art. 16 t m 24 Verstri~ekkin Verstrekkingenwijzer (landelijk) Proces voor convenanten Proces voor Art. 20 lesluiten Verstrekkingenschema (regio) Proces voor geautomatiseerde verstrekking 7.2 Geheimhouding 32.1.f Protocollering verstrekking 32.3 voor Bewaren f protocolgegevens verstrekking Toezicht door leidinggevenden op verstrekkingen en protocollering Art. 25 t m 31 RéGbten vande bet r~okkene 25.1 Verzoek om kenn isnem ing 28.1 t/m 28.3 Art. 32 Correctie Protocololi ht 15 lid 2 WPG, 2.13 BPG). Deze wordt gebruikt bij de Rijksrecherche. Alle medewerkers van de Rijksrecherche hebben tijdens de WPG opleiding een verstrekkingenwijzer ontvangen. Er is een convenant afgesloten met de belastingdienst, waarmee het verstrekken van gegevens formeel is geregeld. Goedkeuring is nodig van de CIE OvJ. Er wordt alleen structureel aan de Belastingdienst verstrekt en daar is een convenant voor. Voor incidentele verstrekkingen wordt de WPG verstrekkingenwijzer gehanteerd en is een procedure verstrekkingen opgesteld. Het besluit tot verstrekking wordt door de BF in overleg met de officier genomen. Geautomatiseerde verstrekkingen komen niet voor bi de R[ksrecherche. In het convenant met de belastingdienst is de geheimhoudingsplicht formeel vastgelegd. Alle verstrekkingen, indien van toepassing, verlopen via de Infodesk waarbij de uiteindelijke goedkeuring door de bevoegd functionaris wordt afgestemd met de CIE OvJ. Alle verstrekkingen worden vastgelegd door de infodesk in Summ IT. Alle verstrekkingen worden afgestemd met de bevoegd functionaris en de CIE OvJ. Hiermee wordt voldaan aan de Wp!. Verzoeken om kennisneming worden afgehandeld door de privacyfunctionaris. Dergelijke verzoeken komen sporadisch voor. Voor het laatste verzoek is vastgesteld dat de in het proceshuis vastgelegde procedure zorgvuldig is doorlopen. Ook correcties worden formeel afgehandeld door de privacyfunctionaris. Tot op heden is dit nog niet voorgekomen. Hiermee wordt voldaan aan de Wil. Pagina 13 van 30

14 Norm Aspect Bevinding en oordeel 32.2 Art. 33 ~udits RPAP 3.1 Interne audit-functie RPAP 3.4 RPAP 3.6 Interne audit-plan Interne audit-rapport c d e f en hb~ehandeld bi ~herna~si 9.2 en Protocollering doel 32.1.a onderzoek 32.3 voor Bewaren 32.1.a protocolgegevens doel onderzoek 13.4 en 32.1.b Protocollering Art. 13 gegevensverzamelingen 32.3 voor Bewaren 32.1.b protocolgegevens Art. 13 gegevensverzamelingen 32.1.g Protocollering onrechtmatige handeling 32.3 voor Bewaren g protocolgegevens onrechtmatige handeling Gemeenschappelijke verwerking Art.:34 ~P~iMâc~ Afufletiona~is 34.1 en Benoemd en gemeld 34.4 Het is verplicht het doel van het onderzoek vast te leggen in het plan van aanpak, in Summ IT en het zaakvolgsysteem. Hiervoor is al aangegeven dat alles adequaat wordt vastgelegd en bewaard conform de wettelijke eisen. Na afronding van een onderzoek wordt een kopie van het voorblad gemaakt ten behoeve van de landelijke systemen. Hierop vindt geen monitoring plaats. Hierdoor is niet gegarandeerd dat alle relevante informatie wordt vastgelegd in de landelijke systemen. Hiermee wordt deels voldaan aan de Wpg. Alle informatie is vastgelegd in Summ IT en daarvoor gelden de wettelijke bewaartermijnen. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. Dergelijke signalen zijn tot op heden niet binnengekomen. Procedureel is het goed geregeld. Bekeken wordt wat de mogelijkheden t.a.v logging zijn. In de procedures is vastgelegd dat voldaan moet worden aan de wettelijke eisen met betrekking tot het bewaren. Daarmee is het goed geregeld. Hiermee wordt voldaan aan de Wpg. Deze taak is voorbehouden aan de CIE en ~e Infodesk. Deze activiteit komt zeer beperkt voor bij de Rijksrecherche. De interne audit is in 2010 uitgevoerd en voldeed aan de daaraan te stellen eisen. In 2011 is geen interne audit uitgevoerd. Hiermee wordt deels aan de Wpg voldaan. De in 2010 uitgevoerde interne audit is gebaseerd op een auditplan waar alle onderwerpen in zijn opgenomen. De rapportage van de Interne auditor uit 2010 voldoet aan alle daaraan te stellen eisen. Er is een privacyfunctionaris aangesteld en gemeld bij het CBP. Pagina 14 van 30

15 Norm Aspect 34.2 Overzicht over protocollering Jaarverslag E Bevinding en oordeel Er zijn onvoldoende mogelijkheden om met name de toezichthoudende functie naar behoren uit te voeren. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wpg. Over 2010 is een jaarverslag opgesteld. ÖDtioneel Art. 36 Functionaris Geoevensbeschermin~ 36.1 en Benoemd Er is geen functionaris gegevensbescherming 36.2 Wbp 63.3 Gemeld benoemd. Niet van toepassing. Wbp 64.1 Toezichthoudende rol Niet van toepassing. t/m 64.4 Pagina 15 van 30

16

17 Inleiding 3.1 Algemeen In opdracht van het College van Procureurs-generaal heeft de DAD van het ministerie van VenJ een privacy audit uitgevoerd bij de Rijksrecherche uit hoofde van de Wpg, deze audit dient twee jaar na inwerkingtreding van de wet uitgevoerd te worden (Wpg artikel 33 lid 1). De opdracht is beschreven in het document Plan van aanpak Audit Wet Politiegegevens d.d met kenmerk DDS/ /11. De audit is uitgevoerd bij de Rijksrecherche in de maand oktober Aanleiding De nieuwe Wpg, die op 1 januari 2008 in werking is getreden: biedt meer armslag voor het gebruik van persoonsgegevens; voorziet in mogelijkheden om gegevens, die voor een bepaald doel zijn verwerkt, te gebruiken voor andere doelen; biedt meer mogelijkheden voor verstrekking van politiegegevens aan personen en instanties buiten de politiesector; voorziet ook in waarborgen voor de burger tegen ongerechtvaardigde inbreuken op diens persoonlijke levenssfeer. De Wpg schrijft de verantwoordelijke voor om periodiek een privacy audit uit te laten voeren op de naleving van de regels die als gevolg van die wet van toepassing zijn op het verwerken van politiegegevens (artikel 33 lid 1). Tevens dient deze verantwoordelijke tijdig opdracht te verstrekken aan een auditinstelling om de vierjaarlijkse privacy audit uit te voeren. De DAD is voor 2011 benoemd als de externe auditor voor de audit naar de implementatie van de Wpg voor de Rijksrecherche. 3.3 Doelstelling, aard en scope van de opdracht Het doel van de audit is: Het in beeld brengen in welke mate per thema van de wet wordt voldaan aan de eisen van de Wpg binnen de Rijksrecherche. Waar mogelijk geven wij assurance over het al dan niet volledig voldoen aan de vereisten zoals genoemd in de Wpg. Het in beeld brengen van de knelpunten en schriftelijk uitbrengen van advies. De privacy audit richt zich op het stelsel van maatregelen en procedures waarmee het College van Procureurs-generaal beoogt te voldoen aan de beheersdoelstellingen die bij of krachtens de Wpg gelden. Binnen deze audit richten wij ons (conform de artikelen van de Wpg) op de volgende thema s: a. Noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelbinding (artikel 3); b. Juistheid, volledigheid en beveiliging politiegegevens (artikel 4); c. Autorisaties (artikel 6); d. Geautomatiseerd vergelijken en in combinatie met elkaar verwerken (artikel 11); e. Bewaartermijnen (artikel 14); f. Ter beschikking stellen van politiegegevens (artikel 15); g. Verstrekkingen (artikel 16 t/m 24); Pagina 17 van 30

18 h. Rechten van betrokkenen (artikel 25 t/m 31); i. Protocoiplicht (artikel 32); j. Audits (artikel 33); k. Privacyfunctionaris (artikel 34); 1. Functionaris gegevensbescherming (artikel 36). Deze audit richt zich op de opzet, het bestaan, en waar mogelijk, de werking van de implementatie van de Wpg bij de Rijksrecherche. Pas wanneer wij, tijdens het uitvoeren van de audit hebben geconstateerd dat de opzet en het bestaan aan de daaraan te stellen eisen voldoen voeren wij aanvullende werkzaamheden uit om de goede werking vast te stellen. 3.4 Afbakening De audit wordt uitgevoerd aan de hand van het normenkader dat wij voor dit doel hebben opgesteld. Het normenkader beslaat de 12 thema s uit de Wpg afgezet tegen de relevante wetsartikelen (artikel 8, 9, 10, 12 en 13). De audit is gericht op bovengenoemde objecten en aspecten voor zover deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Rijksrecherche. 35 Normenkader De DAD heeft in het voortraject van deze privacy audit in 2011 een normenkader opgesteld dat is afgestemd met de Stuurgroep Wpg. Dit normenkader voor de privacy audit is afgeleid uit de navolgende documenten: Wet politiegegevens, de wet van 21 juli 2007, houdende regels inzake de bescherming van politiegegevens. Besluit politiegegevens, besluit van 14 december 2007, houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet politiegegevens. Regeling periodieke audit politiegegevens, de Regeling van de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 9 december 2008, nr /08, houdende nadere regels ten aanzien van het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet politiegegevens gegeven voorschriften. 3.6 Beperkingen voor de privacy audit Onze audit is gericht op het geven van een oordeel over het stelsel van maatregelen en procedures met betrekking tot de aangegeven verwerkingen van politiegegevens en de overige genoemde objecten. Incidentele inbreuken op het stelsel die leiden tot beschadiging van de belangen van individuele personen of het niet naleven van de op de bescherming van persoonsgegevens betrekking hebbende wet- en regelgeving behoeven daarom niet altijd te zijn geconstateerd. 3.7 Onderzoeksmethoden en werkwijze De privacy audit is uitgevoerd conform de richtlijnen voor het uitvoeren van EDP audits van de Nederlandse Orde van EDP Auditors (NOREA). Het onderzoek is uitgevoerd door het houden van interviews onder medewerkers en leidinggevenden van de Rijksrecherche, deelwaarnemingen in de procesbeschrijvingen en andersoortige documentatie en deelwaarnemingen in i nformatiesystemen. Pagina 18 van 30

19 Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in oktober Het conceptrapport met bevindingen is op 1 november 2011 besproken met het management van de Rijksrecherche. Het eindrapport is met inachtneming van het ontvangen commentaar vastgesteld. 3.8 Doelgroep van het rapport Het auditrapport is vertrouwelijk en niet bestemd voor het maatschappelijk verkeer. Wij voeren deze audit uit in opdracht van het College van Procureurs-generaal. De specifieke doelgroep waarvoor het rapport is bestemd bestaat uit: Onze opdrachtgever zoals bovengenoemd; Het management van de Rijksrecherche; De voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het rapport mag uitsluitend met toestemming van het College van Procureurs generaal aan derden ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verspreiding, ook binnen de doelgroep, van het rapport. Pagina 19 van 30

20

21 Bevindingen 4.1 Inleiding De nieuwe Wet politiegegevens (Wpg), die op 1 januari 2008 in werking is getreden, biedt meer armslag voor het gebruik van persoonsgegevens, voorziet in mogelijkheden om gegevens, die voor een bepaald doel zijn verwerkt, te gebruiken voor andere doelen en biedt meer mogelijkheden voor verstrekking van politiegegevens aan personen en instanties buiten de politiesector. Daarnaast voorziet de nieuwe wet in waarborgen voor de burger tegen ongerechtvaardigde inbreuken op diens persoonlijke levenssfeer Bevindingen We hebben vastgesteld dat vanuit de inherente attitude van veel recherchemedewerkers en de persoonlijke invulling van een aantal sleutelfunctionarissen in het kader van de Wpg veel goede dingen worden gedaan op het gebied van privacy bescherming enerzijds en het voorzichtig omgaan met informatie anderzijds. Verder is er over het algemeen sprake van een hoog Wpg bewustzijn bij de specifieke informatieverwerkende afdelingen. Er is binnen de Rijksrecherche een organisatieplan beschikbaar waaruit blijkt hoe de organisatie is ingericht. Onder de directie ressorteren vier regionale afdelingen, de afdeling Recherche Informatie Specialismen (RIS) en de bedrijfsvoering. Verder wordt de directie ondersteund door een stafbureau. De regionale afdelingen zijn belast met operationele taken met betrekking tot het proces opsporing. Binnen de afdeling bedrijfsvoering opereert de ICT-afdeling. Binnen deze afdeling zijn vijf personen werkzaam die elkaar onderling kunnen vervangen. In principe is deze afdeling belast met alle taken die van een ICT-afdeling verwacht mogen worden. Omdat ze elkaar onderling vervangen, is er sprake van een ongewenste functievermenging als het gaat om de noodzakelijke scheiding tussen gebruikers- en automatiseringsorganisatie en binnen de automatiseringsorganisatie tussen de ontwikkelfunctie en de beheerfunctie. Met name het feit dat de servicedesk als onderdeel van de ICT-functie belast is met functionele taken (bv. toekennen van autorisaties) is de scheiding tussen ICT en de gebruikersorganisatie onvoldoende geborgd. Met betrekking tot de ontwikkeling van informatiesystemen wordt in belangrijke mate gesteund op de leverancier Flex-ID. Toch kan ook binnen de ICT functie rechtstreeks worden ingegrepen in programmatuur waardoor ontwikkeling en beheer door elkaar gaat lopen. De relatief geringe omvang van de afdeling maakt het min of meer noodzakelijk dat bovengenoemde vermengingen ontstaan. Uit onze gesprekken is gebleken dat momenteel oriënterende besprekingen worden gevoerd met het Openbaar Ministerie met als doel om in de nabije toekomst gebruik te gaan maken van de ICT voorzieningen bij het Openbaar Ministerie. Een dergelijke ontwikkeling wordt toegejuicht omdat dit de genoemde functievermengingen kan oplossen. In de organisatiebeschrijvingen is voldoende concreet aangegeven wat de functie en de taak is van de betreffende onderdelen. hierbij zijn de proceseigenaren concreet aangewezen. Ook de bevoegde functionarissen zijn benoemd. Zowel voor de organisatiebeschrijvingen als de procesbeschrijvi ngen wordt binnen de Rijksrecherche gebruikgemaakt van het Proceshuis, een geautomatiseerd systeem waarin alle beschrijvingen gestructureerd en systematisch zijn vastgelegd. Tevens zijn er instructies voor het proces opsporing. Deze instructies zijn voorzien van processchema s en een stappenplan. Voor het proces informatie wordt gebruik Pagina 21 van 30

22 gemaakt van het proceshandboek Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) (verwerven informatiepositie zware en georganiseerde criminaliteit) d.d. 20 mei Met betrekking tot de informatiesystemen staat het systeem Summ IT centraal. Inmiddels is de meest recente versie van Summ IT uitgerold en het wordt als basissysteem gebruikt voor het opsporingsproces. De CIE maakt voor haar gegevensverwerking nog gebruik van de zogenaamde Paul Schouten Database (PSDB), een in eigen beheer ontwikkelde applicatie in Microsoft Access. Het is de bedoeling deze op korte termijn te gaan vervangen door Summ IT. De registratie van informanten vindt plaats op een stand-alone computer. Dit betreft een laptop die goed beveiligd wordt opgeslagen in een kluis en onder direct beheer staat van de CIE-coördinator en het verantwoordelijk lid van het MT van de Rijksrecherche. Binnen de Rijksrecherche wordt verder gebruik gemaakt van de traditionele Microsoft Office applicaties. De hiermee vastgelegde gegevens worden vervolgens opgehangen in Summ IT waarmee de gecentraliseerde opslag van gegevens goed is geregeld. Het is in principe niet toegestaan onderzoeksgegevens elders opgeslagen te hebben. Verder functioneert binnen de RIS-afdeling de Infodesk waar politiegegevens kunnen worden opgevraagd. Om dit te kunnen doen is een convenant afgesloten met de Politieregio Gelderland-Zuid. Naar verwachting zal op korte termijn deze indirecte aansluiting met de landelijke systemen worden omgezet naar een rechtstreekse aansluiting. Voor hun dagelijkse activiteiten maakt de Infodesk gebruik van de applicaties NSIS-LIST/RDW, Internet, DEVOA, Kadaster, Kamer van Koophandel, CIOT en EPICC. Tenslotte wordt er nog gebruikgemaakt van applicaties voor het doorzoeken van politiegegevens. Het betreft Zylab/Zyfind en Forensic Websearch. Hierbij wordt Zylab gebruikt voor het scannen van grote hoeveelheden gegevens. Een punt van aandacht betreft de borging en naleving van de Wpg in de managementcontrolcyclus. Positief punt betreft het gebruik van het zaakvolgsysteem. In dit systeem worden initieel alle nieuwe onderzoeken vastgelegd en vervolgens wordt ook de voortgang van de onderzoeken gedocumenteerd in het zaakvolgsysteem. Deze voortgang komt vervolgens tweewekelijks aan de orde in het operationele MT. Wanneer het echter gaat om de monitoring in het kader van de Wpg, is nog verbetering mogelijk. We hebben vastgesteld dat met name de privacyfunctionaris onvoldoende mogelijkheden heeft om inzicht te krijgen in het gebruik van met name de geautomatiseerde systemen. Het ontbreken van een goede logging in zowel Summ IT als in de PSDB in combinatie met het niet hebben van adequate bevoegdheden in beide systemen, maakt het voor de privacyfunctionaris niet mogelijk om aan de monitoring voldoende inhoud te geven. Gezien de problematiek rond de ICT-functie (functievermenging) worden hier toch wel grote risico s gelopen die op korte termijn opgelost zullen moeten worden. We merken hierbij tevens op dat ook de privacyfunctionaris hiervoor voldoende tijd vrij zal moeten maken. Doordat binnen de Rijksrecherche de privacyfunctionaris ook andere taken uitvoert, dreigt de aandacht voor de Wpg naar de achtergrond te verdwijnen. In navolging met de mogelijke verschuiving van de ICT-functie naar het Openbaar Ministerie is het te overwegen ook de privacyfunctie over te hevelen naar het Openbaar Ministerie Verbeterpunten Vanwege de aangetroffen functievermengingen rond het gebruik van de ICT geven wij in overweging om deze op korte termijn over te hevelen naar het Openbaar Ministerie. Naast de genoemde beveiligingsrisico s is ook de sterke afhankelijkheid van een kleine Organisatie hiermee opgelost. Pagina 22 van 30

Audit Wpg politie Utrecht Rapport

Audit Wpg politie Utrecht Rapport Audit Wpg politie Utrecht Rapport Datum Status 10 januarl 2012 Definitief DEF!NffiEF 1 Audit Wpg politie Utrecht 1 10 januari 2012 Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Contactpersonen Projectnaam

Nadere informatie

Audit Wpg pohtie KLPD Rapport:

Audit Wpg pohtie KLPD Rapport: Ministerie van Velligheid en fustitie Audit Wpg pohtie KLPD Rapport: Datum StattH; 6 janwolri 2012 Dt:fin ~tlsf DEFlNffiEF I Audit Wpg polltle KLPD I 6 januarl 2012 Colofon Afzendgegevens Departementale

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng.

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng. øú.o >tr l ttg ore GEMEENTE WEERT 't]t_s 1065 Sector nwoners Openbaar: Ø Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeu i lehoude r(s) Werk, nkomen en Zorgverlening Umügt

Nadere informatie

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen Artikel Uitbesteding bij financiële ondernemingen Wet- & regelgeving en de IT-auditor (deel 2 Wbp) Jeroen van Puijenbroek Aan uitbesteding kleven risico s. Daarom worden op grond van wet- en regelgeving

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HANDREIKING DATACLASSIFICATIE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Handreiking Dataclassificatie Versienummer

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Protocol internetonderzoek door gemeenten. Landelijk Kenniscentrum

Protocol internetonderzoek door gemeenten. Landelijk Kenniscentrum Protocol internetonderzoek door gemeenten Landelijk Kenniscentrum auteurs: Ton Plompen en mr Corrie Ebbers november 2014 Protocol internetonderzoek door gemeenten bij rechtmatigheidsonderzoeken sociale

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie