Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft"

Transcriptie

1 Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft

2

3 Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1

4 2

5 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie op onderwijs en in het bijzonder op de kwaliteit daarvan. De TU Delft wil zo n universiteit zijn. Een heldere visie op onderwijskwaliteit vooronderstelt een instellingsbreed systeem voor kwaliteitszorg, waarin die visie is vastgelegd en waarmee de kwaliteit continu wordt bewaakt en verbeterd. Het systeem voor instellingsbrede kwaliteitszorg dat in dit rapport wordt beschreven, beoogt dit mogelijk te maken. Bovenstaande werpt de vraag op of de TU Delft tot nu toe geen visie op onderwijskwaliteit zou hebben gehad. Uiteraard is die visie al lange tijd aanwezig. Getuige hiervan zijn de Onderwijsagenda s, de Plannen van Aanpak naar aanleiding van visitaties, de TUD-instrumentenbank ten behoeve van facultaire onderwijskwaliteitscycli en de Monitor Logistieke Kwaliteit. Deze verschillende invalshoeken stonden tot nu toe echter vrijwel los van elkaar. Met andere woorden, een integratieslag was nodig zodat alles wat tot nu reeds werd gedaan, in één systeem kon samenkomen. Naast het samenbrengen van het bestaande in een voor de TU Delft nieuw kader, is ook enige uitbreiding nodig. Om op centraal niveau inzicht te krijgen in de kwaliteit van haar opleidingen, voorziet het nieuwe systeem in opleidingsgewijze jaarrapportages. Hier speelt zeker het nieuwe op handen zijnde accreditatiestelsel, bestaande uit instellingsaudits en opleidingsaccreditaties, een rol. Om bij een instellingsaudit het regime verdiend vertrouwen te verwerven zodat met lichtere opleidingsaccreditaties kan worden volstaan, moet de TU Delft namelijk kunnen aantonen in control te zijn met betrekking tot procesmatige aspecten zoals kwaliteitszorg en personeelsbeleid. De genoemde jaarrapportages zijn ondermeer bedoeld als instrument hiervoor. Andere nieuwe instrumenten zijn de interne opleidingsaudits en de interne centrale audit op TU-niveau. Deze vervullen een vergelijkbare rol als de midterm review voor het onderzoek. Een aantal opleidingen past het instrument opleidingsaudit reeds toe. Met behulp van deze audits zijn de instelling en de opleidingen in staat halverwege de zesjaarlijkse cyclus van de instellingsaudit, respectievelijk de opleidingsaccreditatie te meten hoe het staat met de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsgerelateerde zaken, zodat er nog voldoende tijd is zwakke punten aan te pakken voordat de instellingsaudit, respectievelijk de opleidingsaccreditatie plaatsvindt. 3

6 De belangrijkste functie van het TU-brede kwaliteitssysteem is het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Dit is mogelijk als alle betrokkenen in openheid de discussie willen aangaan aan de hand van de jaarrapportages en interne audits, en willen leren van elkaars best practices. Samenvattend, bij het ontwerpen van het nieuwe systeem is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande instrumenten en best practices. Het nieuwe is echter dat deze met een aantal nieuwe instrumenten in een instellingsomvattend kader zijn geplaatst. Hiermee kan de TU Delft laten zien hoe serieus onderwijskwaliteit voor haar is! Projectteam Kwaliteitsplan TU Delft Delft, najaar

7 Samenvatting Deze samenvatting bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de grote lijnen van het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft. Dit plan bevat een aantal nieuwe elementen voor de TU Delft. In het tweede deel worden deze elementen kort nader toegelicht. 1. Het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft in het kort Binnen alle faculteiten van de TU Delft is een systeem van onderwijskwaliteitszorg operationeel. In 2006 heeft het College van Bestuur (CvB) van de TU Delft aangegeven ook een systeem van onderwijskwaliteitszorg op instellingsniveau te willen ontwikkelen. De aanleiding hiervoor is tweeledig: 1. Het verder stimuleren van de kwaliteitscultuur van de instelling en daarmee de kwaliteit van het onderwijs 2. De invoering van een nieuw accreditatiestelsel. In dit stelsel is sprake van instellingsaudits. Als de instelling verdiend vertrouwen krijgt, kan op opleidingsniveau volstaan worden met een beperktere en meer inhoudelijk gerichte opleidingsaccreditatie. Voor een instellingsaudit is een systeem van kwaliteitszorg op instellingsniveau noodzakelijk. Bij de ontwikkeling van het TU-Kwaliteitsplan is onder andere rekening gehouden met aansluiting bij de bestaande systemen binnen de faculteiten, met best practices, met de eisen die in het nieuwe stelsel voor accreditatie zijn opgenomen (voor zover bekend op het betreffende moment) en is geprobeerd de administratieve lasten voor de instelling en de faculteiten te beperken tot datgene wat essentieel is om op centraal niveau een goed kwaliteitszorgsysteem operationeel te hebben. De basis van het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft vormt een beschrijving van datgene waar een goed systeem van kwaliteitszorg aan moet voldoen. Dit systeem bestaat uit een cyclisch proces waarin achtereenvolgens aan bod komen: 1. Het definiëren van kwaliteit (normen en indicatoren) 2. Het meten van de kwaliteit 3. Het analyseren of de gemeten kwaliteit aan de normen voldoet en zo nee, wat daarvan de oorzaak kan zijn 5

8 4. Het verbeteren van de kwaliteit 5. Het organiseren van de kwaliteitszorg (wie waar op welk moment verantwoordelijk voor is) Vanuit dit basisconcept is zowel op instellingsniveau als op faculteits-/opleidingsniveau gedefinieerd waaraan het TU-systeem van onderwijskwaliteitzorg in ieder geval aandacht dient te besteden. Instellingsniveau A. Processen rond onderwijsbeleid Het gaat hier om de borging van de wisselwerking tussen het onderwijsbeleid op centraal en op facultair niveau. Aandachtpunten zijn de mate waarin het instellingsbeleid geïmplementeerd wordt binnen de opleidingen, maar ook de mate waarin de dagelijkse praktijk binnen de faculteit (waaronder de best practices) een plaats krijgen in het nieuw te formuleren TU-beleid. Met behulp van allerlei reeds bestaande rapportages en processen (bijvoorbeeld Meerjarenplannen, bilaterale gesprekken tussen CvB en Faculteit, plannen van aanpak n.a.v. visitaties), maar ook met nieuwe instrumenten (jaarrapportages onderwijskwaliteitszorg en de ad hoc/thematische audits) zal de borging van het onderwijsbeleid worden gegarandeerd. B. Secundaire processen De kwaliteit van het onderwijs wordt niet alleen beïnvloed door de inhoud ervan maar ook door de kwaliteit van logistieke processen. Deze worden deels door de faculteiten en deels op centraal niveau uitgevoerd. De facultair georganiseerde processen worden meegenomen in de facultaire systemen van kwaliteitszorg. Het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft heeft derhalve in kaart gebracht welke centrale, secundaire processen van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het perspectief van de student en het perspectief van de faculteit. Daarnaast stelt het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft voor om een systeem van kwaliteitszorg rond deze centrale secundaire processen te organiseren. De precieze uitwerking/invulling van dit systeem is een taak van de Universiteitsdienst. 6

9 Samenvatting Faculteitsniveau Op het niveau van de faculteit/opleiding wordt gedefinieerd waaraan het systeem van onderwijskwaliteitszorg op facultair niveau ten minste moet voldoen. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat er een kwaliteitshandboek (waarin de cyclus van kwaliteitszorg aan bod komt) en een jaarlijks kwaliteitszorgactiviteitenplan moeten zijn, dat diverse actoren bij de kwaliteitszorg betrokken moeten worden en dat de kwaliteit van het onderwijs een plek moet krijgen in de R&O-cyclus. Verder is gedefinieerd voor welke aspecten er in ieder geval een kwaliteitsdefinitie moet zijn en welke aspecten in de metingen moeten worden meegenomen. Bij deze metingen worden onder andere genoemd de jaarrapportages onderwijskwaliteitszorg en de interne opleidingsaudits. 2. Korte toelichting op de nieuwe elementen Jaarrapportage onderwijskwaliteitszorg De opleidingen van de TU Delft leveren jaarlijks een rapport aan met daarin enkele kernelementen van de kwaliteit van het onderwijs. Het betreft informatie over instroom, doorstroom ( rendementen, uitval, vertraging) en verder meer kwalitatieve informatie op basis van bijvoorbeeld vakevaluaties. Door een duidelijk format zullen de jaarrapportages vergelijkbare informatie leveren. De jaarrapportages zullen ertoe bijdragen dat er bij een accreditatie niet veel nieuwe informatie verzameld moet worden, maar dat de informatie van de afgelopen jaren voorhanden is. Verder heeft de rapportage tot doel om van elkaar te leren en het CvB het vertrouwen te geven dat de opleidings-organisatie in control is. Kwaliteitshandboek In het rapport Onderwijskwaliteitsplan TU Delft wordt het format van een facultair kwaliteitshandboek beschreven. Er wordt gevraagd te beschrijven hoe een faculteit invulling geeft aan de kwaliteitscyclus, er wordt gevraagd uit te werken op welke wijze de kwaliteit van een aantal aspecten wordt bewaakt (hiervoor zijn minimale eisen geformuleerd) en er wordt gevraagd de gebruikte meetinstrumenten te beschrijven. Interne opleidingsaudit Deze audit richt zich in ieder geval op het onderwijskwaliteitszorgsysteem van de opleiding. Of ook andere aspecten in de audit worden betrokken is aan de betreffende opleiding. De audit wordt uitgevoerd door een commissie, bestaande uit deels TU-medewerkers en deels externe deskundigen. De interne opleidingsaudit vindt eens in de zes jaar plaats tussen twee accreditaties in. Interne thematische audit Deze audit heeft tot doel om na te gaan in welke mate een bepaald thema uit het centraal onderwijsbeleid (bijv. ICTO-beleid, Focus op onderwijs) geïmplementeerd is in de faculteiten. Voor deze audits is geen frequentie vastgesteld. Het initiatief voor deze audits ligt bij het College van Bestuur. Interne centrale audit Op instellingsniveau wordt een interne centrale audit voorgesteld. In deze audit worden processen rond onderwijsbeleid en secundaire processen met invloed op de kwaliteit van onderwijs betrokken. De output van de interne centrale audit is belangrijke input voor een instellingsaudit en voor het verkrijgen van verdiend vertrouwen. De interne centrale audit vindt eens in de zes jaar plaats. 7

10 8

11 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 SAMENVATTING 5 INHOUDSOPGAVE 9 INLEIDING 11 DEEL I ALGEMEEN Projectteam Kwaliteitsplan TU Delft Instellingskwaliteitszorg Uitgangspunten Basiselementen onderwijskwaliteitszorgsysteem TU Delft Relatie onderwijskwaliteitszorg met onderwijsbeleid 18 DEEL II INSTELLINGSNIVEAU Processen rondom onderwijsbeleid Kwaliteitsdefinitie Kwaliteitsmeting en -analyse Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsorganisatie Samengevat 24 2 Secundaire processen Kwaliteitsdefinitie Kwaliteitsmeting en analyse Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsorganisatie Samengevat 28 DEEL III DE FACULTEIT OPLEIDING 29 Minimaal vereiste realisatie op facultair niveau 30 9

12 BIJLAGEN DE OPLEIDING ALS SYSTEEM AUDITS OPERATIONALISERING SECUNDAIRE PROCESSEN FACULTAIRE ONDERWIJSKWALITEITSJAARRAPPORTAGES FORMAT FACULTAIR KWALITEITSHANDBOEK FORMAT FACULTAIR TOETSBELEID OVERZICHT ACCREDITATIEDATA TOT 2014 EN DATA OPLEIDINGSAUDITS TOT SAMENSTELLING PROJECTTEAM KWALITEITSPLAN GEBRUIKTE TERMEN EN AFKORTINGEN 61 10

13 Inleiding De TU Delft wil zich in 2010 internationaal hebben gepositioneerd als een toponderwijsinstelling die aantrekkelijk is voor studenten en bijdraagt aan de behoefte aan afgestudeerden in de ingenieurswetenschappen 1. De internationale concurrentie tussen universiteiten zal in toenemende mate plaatsvinden op grond van opleidingskwaliteit, internationale reputatie en maatschappelijke relevantie. Dit vereist een kwaliteitsbewuste en professionele onderwijsorganisatie. Als lid van de federatie 3TU heeft de TU Delft zich in het Sectorplan Wetenschap en Techniek 2 binnen de Graduate School gecommitteerd aan het bevorderen van initiatieven bij de drie TU s om de internationale kwaliteit van onderwijs en onderzoek nog verder te verhogen. Het is daarbij van belang dat de TU Delft inzicht kan verschaffen aan de andere leden van de federatie over die internationale kwaliteit van al het initiële onderwijs. Op landelijk en Europees niveau vinden ontwikkelingen plaats in de richting van instellingsaccreditatie op het gebied van onderwijs. Zo wordt het instellingen in de huidige voorstellen voor het accreditatiestelsel na 2010 mogelijk gemaakt een instellingsaudit aan te vragen, op basis waarvan verdiend vertrouwen kan worden verkregen. Bij instellingen met dit kenmerk vindt opleidingsaccreditatie slechts op inhoudelijke aspecten plaats, aangezien op instellingsniveau zaken als personeelsbeleid, kwaliteitszorg etc. al zijn afgedekt. Proces (niveau van de instelling) en inhoud (niveau van de opleiding) worden op die manier van elkaar gescheiden. Het nieuwe stelsel moet op deze wijze een impuls geven aan de interne kwaliteitscultuur van instellingen, legt bij het visiteren van de opleiding de nadruk op inhoudelijke kwaliteit en tracht een betere balans te vormen tussen verantwoording en verbetering 3. Bovendien heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Commissie Kwaliteit en Bekostiging Hoger Onderwijs ingesteld. Deze commissie moest voor 1 september 2008 adviseren over de vorm en invoering van het koppelen van kwaliteitsindicatoren aan bekostiging 4. 1_ Instellingsplan TU Delft _ Slagkracht in innovatie! Sectorplan Wetenschap en Technologie, februari _ Brief Minister van OCW aan Tweede Kamer d.d met kenmerk HO&S/prog/07/4788 4_ Zie 11

14 Bovengenoemde ambities en ontwikkelingen vereisen niet slechts een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem bij de faculteiten, maar stellen ook een kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau als voorwaarde. Op dit moment is er een TU-breed basisconcept voor een kwaliteitszorgsysteem beschikbaar. Dit basisconcept wordt door de faculteiten gehanteerd als kapstok in het facultaire kwaliteitszorgsysteem. Er is dus bij elke afzonderlijke faculteit binnen de TU Delft een kwaliteitszorgsysteem werkend; echter, de mate van implementatie en de intensiteit van het systeem verschillen per faculteit. Op instellingsniveau is geen systeem voor kwaliteitszorg operationeel. Het belang van meer afstemming, transparantie en vergelijkbaarheid is evident. In de bestuurlijke agenda van het College van Bestuur (CvB) 5 staat derhalve dat een plan voor een TU-breed kwaliteitszorgsysteem met facultaire vertalingen wordt opgesteld, vastgesteld en TU-breed wordt ingevoerd. Dit document beschrijft in drie delen de vereisten op zowel instellings- als facultair niveau voor een systeem van onderwijskwaliteitszorg. Deel I is een algemeen deel, waarin staat beschreven hoe de TU Delft naar kwaliteitszorg kijkt, met andere woorden welke definities, voorwaarden, en stappen in het systeem worden onderscheiden. Deel II geeft aan welke kwaliteitszorgactiviteiten er instellings-breed zijn om te garanderen dat de kwaliteit van onderwijsgerelateerde dienstverlening naar faculteiten goed is zodat het onderwijs optimaal kan functioneren, en welke procedures en instrumenten op instellingsniveau zijn afgesproken om faculteiten enerzijds te monitoren en anderzijds te helpen om een goed systeem van kwaliteitszorg te realiseren. Deel III is het facultaire deel waarin wordt aangegeven wat een faculteit moet doen om te voldoen aan de eisen van een goed facultair onderwijskwaliteitszorgsysteem. 5_ Bestuurlijke Jaaragenda 2006/ Bestuurlijke Jaaragenda

15 Deel I Algemeen 1. Projectteam Kwaliteitsplan TU Delft Het College van Bestuur heeft per 1 mei 2006 een projectteam Kwaliteitsplan TU Delft ingesteld met de opdracht een Onderwijskwaliteitsplan op te stellen voor de instelling met daarin: - de opzet van een TU breed onderwijskwaliteitszorgsysteem - een plan voor de invoering van dit kwaliteitszorgsysteem 6. Het projectteam dat is ingesteld, bestaat uit deskundigen op instellings- en facultair niveau op het terrein van onderwijs en kwaliteitszorg. Gedurende het project is de samenstelling van het projectteam aan wijzigingen onderhevig geweest. De samenstelling van het projectteam en de wijzigingen hierin zijn opgenomen in bijlage 8. Het projectteam heeft medio 2007 de volgende ambities geformuleerd ten aanzien van het Kwaliteitsplan TU Delft: - bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs aan de TU Delft en het verbeteren daarvan; - realiseren van afstemming in kwaliteitscycli; - nieuw onderwijsbeleid integreren in de kwaliteitscyclus (van ad hoc en afzonderlijk naar een integrale benadering); - een plan opleveren dat de kwaliteit op instellingsniveau goed in kaart brengt en recht doet aan het opleidings-/ facultaire klimaat. In september 2008 is het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft in concept aangeboden aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft het Onderwijskwaliteitsplan als pilot vastgesteld voor de pilot 2 e fase accreditatiestelsel door de NVAO waarin de TU Delft heeft geparticipeerd. Na de pilot 2 e fase accreditatiestelsel is het Onderwijskwaliteitsplan geëvalueerd en bijgesteld. 6_ Een aanzet tot het implementatietraject is in een apart schrijven eerder aan het CvB gestuurd ( ). Dit Onderwijskwaliteitsplan bevat tevens een groot aantal operationaliseringen van voorgestelde instrumenten. 13

16 2. Instellingskwaliteitszorg Het projectteam heeft de opdracht aangenomen een transparant systeem voor instellingskwaliteitszorg te ontwikkelen dat de volgende doelen dient: a. continu verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs; b. kwaliteitsbewustzijn binnen de instelling als geheel en binnen de faculteiten blijvend stimuleren; c. voldoen aan de extern gedefinieerde accreditatie-eisen 7 ; d. in internationaal opzicht de kwaliteit van het onderwijs aantonen; e. indien instellingsaccreditatie een optie wordt, hierop snel kunnen anticiperen en in kunnen participeren. De implementatie en het uitvoeren van een systeem van kwaliteitszorg is geen doel op zich, maar een middel om bovenstaande doelen te bereiken. Het kwaliteitszorgsysteem leidt in de ideale situatie samen met de ontwikkeling van goed onderwijsbeleid tot kwalitatief goed onderwijs. In het onderstaande wordt op beknopte wijze gedefinieerd wat onder de termen kwaliteit en kwaliteitszorgsysteem, zowel op instellings- als op facultair niveau, dient te worden verstaan: Kwaliteit op instellingsniveau - De TU Delft heeft een nationale en internationale reputatie op het gebied van onderwijs. - De TU Delft biedt inhoudelijk goed onderwijs aan: haar onderwijsprogramma s hebben een structuur en inhoud die vergelijkbaar is met de programma s aan topuniversiteiten in het buitenland. - De TU Delft beschikt over een instellingsbreed kwaliteitszorgsysteem waarmee zij op overtuigende wijze de kwaliteit van de door haar aangeboden opleidingen kan garanderen. 7_ Zie de website van de NVAO voor de geldende eisen (www.nvao.net). 14

17 Deel I Algemeen Kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau Een systeem bestaande uit procedures en instrumenten waarmee de instelling de kwaliteit van het onderwijs, door de faculteiten aangeboden, bewaakt en kan bijsturen. Het kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau is daarbij zelf ook onderwerp van periodieke evaluatie. Kwaliteit op opleidingsniveau - De opleiding heeft een structuur en inhoud die vergelijkbaar is met gelijkwaardige opleidingen aan topuniversiteiten in het buitenland. - De opleiding beschikt over een kwaliteitszorgsysteem dat mimimaal voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in het kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau. Kwaliteitszorgsysteem op opleidingsniveau Een systeem waarmee het onderwijs periodiek wordt geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen zodanig dat de uitkomsten van deze evaluatie de basis vormen voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan de streefdoelen. 3. Uitgangspunten Om tot een systeem van instellingskwaliteitszorg voor de TU Delft te komen, is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: - Het TU-brede (onderwijs)kwaliteitszorgsysteem dient primair als middel voor de verbetering van het onderwijs van de TU Delft. - Het TU-brede (onderwijs)kwaliteitszorgsysteem moet kunnen worden vertaald naar de facultaire situaties. - Het TU-brede (onderwijs)kwaliteitszorgsysteem dient het CvB een waarborg te geven van cq. het vertrouwen te geven in de kwaliteit van het onderwijs aan de TU Delft. - Het streven is niet om een geheel nieuw kwaliteitszorgsysteem te ontwerpen; er moet worden uitgegaan van bestaande procedures, instrumenten voor interne kwaliteitszorg, te weten: - TU-breed basisconcept voor Integrale Kwaliteitszorg van de projectgroep Onderwijs Kwaliteitszorg (OKZ) (voorjaar 2005) - Instrumentenbank kwaliteitszorg van de OKZ-groep ( ) - TU-procedures voor beoordeling van zelfstudies en plan van aanpak n.a.v. een visitatierapport (2005) - Basiskwalificatie Onderwijs 8 - Advies van de Adviesraad Kwaliteit & Accreditatie over voorwaarden voor een intern kwaliteitszorgsysteem 9 8_ Het doel van het BKO-traject is nieuwe universitaire docenten die competenties te laten verwerven die hen in staat stellen zowel hun huidige als hun toekomstige onderwijstaken op een goede manier te vervullen. Na het voltooien van het traject zouden zij aan de eisen voor de basiskwalificatie moeten voldoen. 9_ De Adviesraad Kwaliteit & Accreditatie (AKA) van het CvB geeft in haar advies over de voorwaarden voor een kwaliteitszorgsysteem Keep it Simple de onderstaande eenvoudige en heldere eisen: a. De verantwoordelijkheden van alle partijen binnen het systeem zijn helder en op ieder niveau vastgelegd en geborgd. b. Alle partijen binnen de universiteit hebben ook hun eigen rol. c. Het kwaliteitszorgsysteem moet transparant en de resultaten moeten openbaar zijn. d. Het systeem is gericht op zichtbaar monitoren en aantoonbaar verbeteren. 15

18 Deel I Algemeen - Handreiking van de OKZ-groep met betrekking tot mogelijke kwaliteitsnormen en indicatoren - Het TU-brede kwaliteitszorgsysteem is afgestemd op de kwaliteitszorgsystemen op instellingsniveau van de 2 andere technische universiteiten en van de Universiteit Leiden. - Het TU-brede kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op en sluit aan bij de PDCA- ofwel Deming-cirkel Het TU-brede kwaliteitszorgsysteem wordt ook zelf onderwerp van reguliere evaluatie en, indien de doelen daarom vragen, bijstelling van het systeem. 4. Basiselementen onderwijskwaliteitszorgsysteem TU Delft Het overleg van kwaliteitszorgmedewerkers heeft in mei 2005 op basis van informatie uit de faculteiten een basisconcept voor een systeem van kwaliteitszorg geschreven. In dit basisconcept, dat steun heeft van het CvB, de Groepsraad en het overleg van Opleidingsdirecteuren, is verwoord waaraan een goed systeem voor kwaliteitszorg moet voldoen. Het Projectteam Kwaliteitsplan TU Delft heeft dit concept, gezien de brede acceptatie ervan en de aansluiting bij de uitgangspunten zoals hierboven geformuleerd, als basis genomen voor de uitwerking van het instellingsbrede systeem voor onderwijskwaliteitszorg. In deze paragraaf wordt het basisconcept zoals geformuleerd door het overleg van kwaliteitszorgmedewerkers op hoofdlijnen uitgelegd. Voor meer informatie over de vijf stappen in de cyclus wordt verwezen naar het basisconcept voor een systeem van kwaliteitszorg 11. Een goed kwaliteitszorgsysteem bestaat uit een cyclus, waarin de volgende stappen worden doorlopen: 1. Kwaliteitsdefinitie: Het definiëren van kwaliteit door concrete doelen en kwaliteitsnormen te definiëren per kwaliteitsaspect. Dit betekent het expliciteren van de visie op de kwaliteit van het onderwijs. Omdat er binnen het onderwijs diverse belanghebbenden/actoren te onderscheiden zijn, die ieder vanuit hun eigen referentiekader naar onderwijskwaliteit kijken, zijn er verschillende invalshoeken/kwaliteitsperspectieven te onderscheiden. Voorbeeld Opleiding X kiest voor een visie op kwaliteit waarin het studenten- en arbeidsmarktperspectief prioriteit hebben. Bij de uitwerking van het kwaliteitsaspect curriculum vanuit het studentenperspectief kan aan de volgende kwaliteitsnormen worden gedacht: - het curriculum is inzichtelijk - de studielast is evenredig verdeeld over de semesters - in het curriculum worden recente praktijkvoorbeelden en problemen gepresenteerd. Kwaliteitsnormen bij het curriculum vanuit het arbeidsmarktperspectief zijn dan bijvoorbeeld: - de vakken zijn relevant voor het uiteindelijke beroep - de vakken zijn actueel/up-to-date - het beroepenveld stemt in met het curriculum Een norm gericht op de academische vorming komt bij deze twee perspectieven niet zo gauw aan bod omdat deze norm meer behoort bij het vakinhoudelijk en formeel-juridisch perspectief. 10_ Een PDCA-cirkel of Deming-cirkel is een set van vier opeenvolgende, onderling samenhangende activiteiten (Plan, Do, Check, Act) waarmee de kwaliteit van een object systematisch verbeterd kan worden. 11_ Basisconcept integraal kwaliteitszorgsysteem TU Delft opleidingen (2004) 16

19 Deel I Algemeen 2. Kwaliteitsmeting: Het verzamelen van de benodigde informatie om te bepalen welke kwaliteit daadwerkelijk wordt geleverd. Voorbeelden van informatiebronnen zijn: (potentiële) studenten, studiestakers, alumni, medewerkers, arbeidsmarkt. Voorbeelden van instrumenten en onderzoeksmethoden zijn: enquêtes, interviews, observaties, documentanalyse. 3. Analyse: Het analyseren van verzamelde gegevens aan de hand van de kwaliteitsnormen. Voorbeeld Een opleiding constateert dat het propedeuserendement achterblijft bij het gewenste percentage. De oorzaak voor het lage rendement kan te wijten zijn aan onvoldoende begeleiding of een laag aanvangsniveau van studenten, aan de gebruikte didactische methoden in de propedeuse, aan tegenvallende motivatie van studenten, etc. Iedere mogelijke oorzaak vraagt een andere actie ter verbetering van het propedeuserendement. In dit stadium is het dan ook van groot belang dat de juiste oorzaak van de tegenvallende rendementen wordt opgespoord, zodat een adequate oplossing gezocht kan worden. 4. Kwaliteitsverbetering: Het vastleggen cq. initiëren van de noodzakelijke acties ter verbetering van het onderwijs en om verschil tussen wens en werkelijkheid op te heffen. Om het cyclische karakter van de kwaliteitszorgorganisatie te realiseren is het noodzakelijk na te gaan of de kwaliteitsverbeterprojecten daadwerkelijk hebben geleid tot een verbetering van de kwaliteit. Hoe vaker de kwaliteitscyclus doorlopen wordt, hoe meer grip er zal ontstaan op factoren die een rol spelen bij het al dan niet succesvol zijn van een opleiding. De bovenstaande vier stappen zijn onderdeel van de kwaliteitscirkel. De vijfde stap betreft de organisatie ervan. 5. Kwaliteitsorganisatie: Hoe worden de diverse stappen in het kwaliteitszorgsysteem georganiseerd? Hoe vindt de terugkoppeling van de resultaten naar de betrokken actoren plaats? Om te waarborgen dat de cyclus goed wordt doorlopen, is de vijfde stap noodzakelijk. De activiteiten die binnen de eerstgenoemde vier stappen worden uitgevoerd, moeten worden georganiseerd. De vijfde stap in een goed kwaliteitszorgsysteem is daarom de organisatie binnen en de verankering van het systeem. Wie op welk moment voor welke activiteit verantwoordelijk is, wordt vastgelegd en bijgehouden. De activiteiten moeten worden beschreven in een kwaliteitszorgprotocol waarin een overzicht is opgenomen van het stappenplan en bijbehorende acties. Ook moet een functionaris aangewezen worden die bewaakt dat de plannings- en organisatieafspraken worden nagekomen alsmede iemand die de eindverantwoordelijkheid draagt. Het formuleren van duidelijke procedures is van belang. Wat gebeurt er bijvoorbeeld na het afnemen van een vakevaluatie onder studenten? Reageert de docent naar eigen inzicht op de resultaten of ligt die verantwoordelijkheid bij het opleidingsmanagement? Krijgen studenten informatie over de resultaten van de enquête en de te ondernemen acties? 17

20 Deel I Algemeen Hoe wordt deze terugkoppeling gerealiseerd? Wat wordt met de evaluatieresultaten gedaan in het personeelsbeleid en in de R&O-gesprekken? De procedures rond het gebruik van een bepaald instrument kan in zogenoemde spoorboekjes worden opgenomen. In schema ziet deze cyclus er als volgt uit: 1. Kwaliteitsdefinitie 4. Kwaliteitsverbetering 2. Kwaliteitsmeting 3. Analyse 5. Organisatie van de kwaliteitszorg Figuur 1 Systeem van kwaliteitszorg in schema 5. Relatie onderwijskwaliteitszorg met onderwijsbeleid Onderwijsbeleid beschrijft de doelstellingen op verschillende onderwijsgerelateerde aspecten/ onderwerpen en geeft vervolgens aan wat de instelling en een faculteit doet om de doelstellingen te realiseren. Dit zijn beschrijvingen van gemaakte keuzes, werkwijzen, procedures, etc. Onderwijskwaliteitszorg evalueert of de doelstellingen uit het onderwijsbeleid worden gerealiseerd. Hiervoor worden verschillende instrumenten/ onderzoeken bij verschillende informatiebronnen uitgezet. Het gemeenschappelijke deel tussen onderwijsbeleid en kwaliteitszorg zit daarmee in de doelstellingen maar tevens in de kwaliteitsverbetering. Het formuleren van een verbetering zit in kwaliteitszorg maar het uitvoeren van de verbetering is meer onderwijsbeleid. Het overleg van kwaliteitszorgmedewerkers heeft in haar basisconcept voor een systeem van kwaliteitszorg een overzicht opgenomen van de kwaliteitsaspecten van opleidingen aan de TU Delft. Deze kwaliteitsaspecten vormen daarmee de punten van aandacht. In bijlage 1 is dit overzicht terug te vinden. 18

21 Deel II Instellingsniveau Op het niveau van de universiteit zijn twee soorten processen met betrekking tot onderwijs te onderscheiden: de processen rondom het onderwijsbeleid, en de secundaire, onderwijsfaciliterende processen bij de Shared Service Centres (SSC s). De kwaliteitszorg rondom de processen van onderwijsbeleid richt zich op de borging van de wisselwerking tussen het onderwijsbeleid van de opleidingen cq. faculteiten en het centraal beleid. Deze wisselwerking vindt top-down en bottom-up plaats. Het top-down proces omvat de doorleiding van instellingsbeleid, van eisen die de overheid oplegt, of van ontwikkelingen in de maatschappij die om nieuw beleid of aanpassingen van het onderwijsbeleid vragen, zoals veranderingen in het curriculum van het VWO. Het bottom-up proces bestaat uit selectie en bundeling van de best practices, verbeterpunten op opleidingsniveau, en de disseminatie daarvan over de opleidingen. De kwaliteitszorg rondom de secundaire onderwijsfaciliterende processen richt zich op de optimale en efficiënte dienstverlening aan de opleidingen, zowel vanuit student- als vanuit facultair perspectief. De hier bedoelde kwaliteitszorg beperkt zich tot werkprocessen die direct verband houden met onderwijskundige processen en de organisatie daarvan. Voor beide typen processen wordt het systeem van kwaliteitszorg georganiseerd volgens de vijf stappen uit Figuur 1. In het navolgende worden deze stappen voor beide typen processen afzonderlijk toegelicht en uitgewerkt. Zij maken zoveel mogelijk gebruik van de procedures en instrumenten die op het niveau van de universiteit reeds in gebruik zijn en zijn gericht op het beleggen van de verantwoordelijkheden voor kwaliteit(szorg) van onderwijs en de borging van feitelijke uitvoering van kwaliteitszorg op instellingsniveau. 19

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Versie april 2008 1 Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Afkortingen: OLC : opleidingscommissie OS : onderwijssecretaris (Olga Yates / Jaap Hoff) PO : portefeuillehouder onderwijs (Corinne

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitszorg TU Delft: hoe past de NSE hierin?

Onderwijskwaliteitszorg TU Delft: hoe past de NSE hierin? Onderwijskwaliteitszorg TU Delft: hoe past de NSE hierin? Jenny Brakels Onderwijs & Studentenzaken Delft University of Technology TU Delft 2 Vakbekwaam samenwerkingsbereid gericht op de verdere ontwikkeling

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Eens per 6 jaar, voor visitatie. Evt.bijstelling bij mid-term

Eens per 6 jaar, voor visitatie. Evt.bijstelling bij mid-term Handreiking voor de adjunct-directeuren Iedere bachelor- of masteropleiding in de FWN wordt aangestuurd door een adjunct-directeur. Een adjunct-directeur kan meerdere opleidingen aansturen. Hij heeft hierbij

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Kwaliteit is van Iedereen ( ). Avans Integrale Kwaliteitszorg Raamwerk (2006).

Kwaliteit is van Iedereen ( ). Avans Integrale Kwaliteitszorg Raamwerk (2006). Conceptvragenlijst functioneren kwaliteitssysteem Versie diensteenheden Beschrijving opdrachtgever Paul Rupp, voorzitter Regiegroep IKZ opdrachtnemer Marco Cornelissen en Amber Verrycken link met andere

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Kwaliteitszorg UHasselt Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Inhoud Kwaliteitszorgsysteem UHasselt: kader Interne kwaliteitszorg: PLAN: Beleidsdocumenten DO: Actoren (instelling/faculteit/opleiding)

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Deze notitie schetst op hoofdlijnen de opbouw en inrichting van dat stelsel.

Deze notitie schetst op hoofdlijnen de opbouw en inrichting van dat stelsel. Preambule [1] De Nederlandse Universiteiten willen naar een stelsel van kwaliteitszorg waarbij de verbeterfunctie van het onderwijs weer centraal komt te staan, en de externe verantwoording op instellingsniveau

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim. I. Aanleiding

Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim. I. Aanleiding Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim Versiedatum: 8 maart 2011 (vastgesteld in directeurenoverleg 8 maart 2011) I. Aanleiding Dit document is een vervolg op

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België Yvette Michotte 27 februari 2016 10-3-2016

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni 2012 1 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC)... 3 1.1 Samenstelling... 3 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september

Nadere informatie

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG?

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? HJGGV HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams in het MBO Heb je genoeg geleerd vandaag? Heb je genoeg geleerd vandaag? Merk je dat docenten aan de slag gegaan zijn met jullie

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak In de afgelopen jaren zijn steeds meer opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs geheel of gedeeltelijk Engelstalig geworden. Deze ontwikkeling is het sterkst

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarplan

Jaarverslag & Jaarplan Jaarverslag 2016-2017 & Jaarplan 2018-2019 School/College: Onderwijsdirecteur: Overzicht Opleidingen/tracks:

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

kader kwaliteitszorg 33 Kader Kwaliteitszorg

kader kwaliteitszorg 33 Kader Kwaliteitszorg kader kwaliteitszorg 33 Kader Kwaliteitszorg kader kwaliteitszorg 1 Inhoudsopgave 2 4 4 5 5 7 8 9 10 10 11 12 13 15 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 30 31 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Het VVE Locatieplan 2014-2015

Het VVE Locatieplan 2014-2015 Naam locatie. Het VVE Locatieplan 2014-2015 Gezamenlijk werken aan VVE in s-hertogenbosch Werkwijze Locatieplan 2014-2015 Kinderopvang/peuterarrangement en basisschool op een VVE locatie dienen, evenals

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

PROTOCOL TU DELFT voor NIEUWE OPLEIDINGEN

PROTOCOL TU DELFT voor NIEUWE OPLEIDINGEN PROTOCOL TU DELFT voor NIEUWE OPLEIDINGEN 1. Inleiding Het erkenningtraject voor nieuwe opleidingen aan de TU Delft bestaat uit drie delen die na elkaar moeten worden doorlopen. Het initiatief voor de

Nadere informatie

De Toetsing Getoetst in definities

De Toetsing Getoetst in definities De Toetsing Getoetst in definities Kenniscentrum Kwaliteit van Leren Tamara van Schilt-Mol 2016 Extra definities Kwaliteitscriteria Bij het vaststellen van kwaliteitscriteria gaat over de vraag welke visie

Nadere informatie

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies.

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies. Beoordeling van het herstelplan van de Vrije Universiteit Amsterdam met betrekking tot de onderzoeksgerichte wo-masteropleiding Clinical and Developmental Psychopathology (research) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid onderwijs Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Kwaliteitsbeleid onderwijs Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Kwaliteitsbeleid onderwijs Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Kwaliteitsbeleid onderwijs Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Vastgesteld door CvB, na horen OC en UR, op 20 november

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen 11 oktober 2016

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen 11 oktober 2016 nuao r nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg datum 24 oktober 2017 onderwerp Besluit instellingstoets kwaliteitszorg van de Radboud

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO. Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming

BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO. Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming Arrangement kwaliteitsafspraken revisited (1) Juli 2014: bestuursakkoord kwaliteitsafspraken tussen OCW en

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve

Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve Kwaliteitskaart onderwijs Felipe Salve Collega s aan het woord Aanleiding Deelprojecten Conclusies inventarisatie Verbeteracties Kwaliteitskaart Kwaliteitsproces Aanleiding Instellingsaccreditatie Onvrede

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. De handleiding. voor het schrijven van een opleidingskader

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. De handleiding. voor het schrijven van een opleidingskader Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg De handleiding voor het schrijven van een opleidingskader Zie ook Format voor het schrijven van een opleidingskader Colofon datum Januari 2015 Status Definitief Auteurs

Nadere informatie

Dat de instellingen en evaluatieorganen voldoende kwaliteitsbewustzijn zullen tonen om de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg

Dat de instellingen en evaluatieorganen voldoende kwaliteitsbewustzijn zullen tonen om de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg Accreditatie hoger onderwijs Onder welke voorwaarden kan accreditatie in de toekomst een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. Blijvend succes

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Standpunt nieuw accreditatiestelsel

Standpunt nieuw accreditatiestelsel Standpunt nieuw accreditatiestelsel VVS heeft in de discussie rond het nieuw accreditatiestelsel volgend standpunt a) met betrekking tot de instellingsaudits: - akkoord met het principe van instellingsaudits

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Nadere uitwerking beoordeling educatieve minoren behorende bij wo-bacheloropleidingen

Nadere uitwerking beoordeling educatieve minoren behorende bij wo-bacheloropleidingen Nadere uitwerking beoordeling educatieve minoren behorende bij wo-bacheloropleidingen 15 juli 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze huidige beoordelingsronde 4 3 Beoordeling educatieve minoren met toelichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie