Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft"

Transcriptie

1 Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft

2

3 Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1

4 2

5 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie op onderwijs en in het bijzonder op de kwaliteit daarvan. De TU Delft wil zo n universiteit zijn. Een heldere visie op onderwijskwaliteit vooronderstelt een instellingsbreed systeem voor kwaliteitszorg, waarin die visie is vastgelegd en waarmee de kwaliteit continu wordt bewaakt en verbeterd. Het systeem voor instellingsbrede kwaliteitszorg dat in dit rapport wordt beschreven, beoogt dit mogelijk te maken. Bovenstaande werpt de vraag op of de TU Delft tot nu toe geen visie op onderwijskwaliteit zou hebben gehad. Uiteraard is die visie al lange tijd aanwezig. Getuige hiervan zijn de Onderwijsagenda s, de Plannen van Aanpak naar aanleiding van visitaties, de TUD-instrumentenbank ten behoeve van facultaire onderwijskwaliteitscycli en de Monitor Logistieke Kwaliteit. Deze verschillende invalshoeken stonden tot nu toe echter vrijwel los van elkaar. Met andere woorden, een integratieslag was nodig zodat alles wat tot nu reeds werd gedaan, in één systeem kon samenkomen. Naast het samenbrengen van het bestaande in een voor de TU Delft nieuw kader, is ook enige uitbreiding nodig. Om op centraal niveau inzicht te krijgen in de kwaliteit van haar opleidingen, voorziet het nieuwe systeem in opleidingsgewijze jaarrapportages. Hier speelt zeker het nieuwe op handen zijnde accreditatiestelsel, bestaande uit instellingsaudits en opleidingsaccreditaties, een rol. Om bij een instellingsaudit het regime verdiend vertrouwen te verwerven zodat met lichtere opleidingsaccreditaties kan worden volstaan, moet de TU Delft namelijk kunnen aantonen in control te zijn met betrekking tot procesmatige aspecten zoals kwaliteitszorg en personeelsbeleid. De genoemde jaarrapportages zijn ondermeer bedoeld als instrument hiervoor. Andere nieuwe instrumenten zijn de interne opleidingsaudits en de interne centrale audit op TU-niveau. Deze vervullen een vergelijkbare rol als de midterm review voor het onderzoek. Een aantal opleidingen past het instrument opleidingsaudit reeds toe. Met behulp van deze audits zijn de instelling en de opleidingen in staat halverwege de zesjaarlijkse cyclus van de instellingsaudit, respectievelijk de opleidingsaccreditatie te meten hoe het staat met de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsgerelateerde zaken, zodat er nog voldoende tijd is zwakke punten aan te pakken voordat de instellingsaudit, respectievelijk de opleidingsaccreditatie plaatsvindt. 3

6 De belangrijkste functie van het TU-brede kwaliteitssysteem is het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Dit is mogelijk als alle betrokkenen in openheid de discussie willen aangaan aan de hand van de jaarrapportages en interne audits, en willen leren van elkaars best practices. Samenvattend, bij het ontwerpen van het nieuwe systeem is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande instrumenten en best practices. Het nieuwe is echter dat deze met een aantal nieuwe instrumenten in een instellingsomvattend kader zijn geplaatst. Hiermee kan de TU Delft laten zien hoe serieus onderwijskwaliteit voor haar is! Projectteam Kwaliteitsplan TU Delft Delft, najaar

7 Samenvatting Deze samenvatting bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de grote lijnen van het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft. Dit plan bevat een aantal nieuwe elementen voor de TU Delft. In het tweede deel worden deze elementen kort nader toegelicht. 1. Het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft in het kort Binnen alle faculteiten van de TU Delft is een systeem van onderwijskwaliteitszorg operationeel. In 2006 heeft het College van Bestuur (CvB) van de TU Delft aangegeven ook een systeem van onderwijskwaliteitszorg op instellingsniveau te willen ontwikkelen. De aanleiding hiervoor is tweeledig: 1. Het verder stimuleren van de kwaliteitscultuur van de instelling en daarmee de kwaliteit van het onderwijs 2. De invoering van een nieuw accreditatiestelsel. In dit stelsel is sprake van instellingsaudits. Als de instelling verdiend vertrouwen krijgt, kan op opleidingsniveau volstaan worden met een beperktere en meer inhoudelijk gerichte opleidingsaccreditatie. Voor een instellingsaudit is een systeem van kwaliteitszorg op instellingsniveau noodzakelijk. Bij de ontwikkeling van het TU-Kwaliteitsplan is onder andere rekening gehouden met aansluiting bij de bestaande systemen binnen de faculteiten, met best practices, met de eisen die in het nieuwe stelsel voor accreditatie zijn opgenomen (voor zover bekend op het betreffende moment) en is geprobeerd de administratieve lasten voor de instelling en de faculteiten te beperken tot datgene wat essentieel is om op centraal niveau een goed kwaliteitszorgsysteem operationeel te hebben. De basis van het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft vormt een beschrijving van datgene waar een goed systeem van kwaliteitszorg aan moet voldoen. Dit systeem bestaat uit een cyclisch proces waarin achtereenvolgens aan bod komen: 1. Het definiëren van kwaliteit (normen en indicatoren) 2. Het meten van de kwaliteit 3. Het analyseren of de gemeten kwaliteit aan de normen voldoet en zo nee, wat daarvan de oorzaak kan zijn 5

8 4. Het verbeteren van de kwaliteit 5. Het organiseren van de kwaliteitszorg (wie waar op welk moment verantwoordelijk voor is) Vanuit dit basisconcept is zowel op instellingsniveau als op faculteits-/opleidingsniveau gedefinieerd waaraan het TU-systeem van onderwijskwaliteitzorg in ieder geval aandacht dient te besteden. Instellingsniveau A. Processen rond onderwijsbeleid Het gaat hier om de borging van de wisselwerking tussen het onderwijsbeleid op centraal en op facultair niveau. Aandachtpunten zijn de mate waarin het instellingsbeleid geïmplementeerd wordt binnen de opleidingen, maar ook de mate waarin de dagelijkse praktijk binnen de faculteit (waaronder de best practices) een plaats krijgen in het nieuw te formuleren TU-beleid. Met behulp van allerlei reeds bestaande rapportages en processen (bijvoorbeeld Meerjarenplannen, bilaterale gesprekken tussen CvB en Faculteit, plannen van aanpak n.a.v. visitaties), maar ook met nieuwe instrumenten (jaarrapportages onderwijskwaliteitszorg en de ad hoc/thematische audits) zal de borging van het onderwijsbeleid worden gegarandeerd. B. Secundaire processen De kwaliteit van het onderwijs wordt niet alleen beïnvloed door de inhoud ervan maar ook door de kwaliteit van logistieke processen. Deze worden deels door de faculteiten en deels op centraal niveau uitgevoerd. De facultair georganiseerde processen worden meegenomen in de facultaire systemen van kwaliteitszorg. Het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft heeft derhalve in kaart gebracht welke centrale, secundaire processen van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het perspectief van de student en het perspectief van de faculteit. Daarnaast stelt het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft voor om een systeem van kwaliteitszorg rond deze centrale secundaire processen te organiseren. De precieze uitwerking/invulling van dit systeem is een taak van de Universiteitsdienst. 6

9 Samenvatting Faculteitsniveau Op het niveau van de faculteit/opleiding wordt gedefinieerd waaraan het systeem van onderwijskwaliteitszorg op facultair niveau ten minste moet voldoen. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat er een kwaliteitshandboek (waarin de cyclus van kwaliteitszorg aan bod komt) en een jaarlijks kwaliteitszorgactiviteitenplan moeten zijn, dat diverse actoren bij de kwaliteitszorg betrokken moeten worden en dat de kwaliteit van het onderwijs een plek moet krijgen in de R&O-cyclus. Verder is gedefinieerd voor welke aspecten er in ieder geval een kwaliteitsdefinitie moet zijn en welke aspecten in de metingen moeten worden meegenomen. Bij deze metingen worden onder andere genoemd de jaarrapportages onderwijskwaliteitszorg en de interne opleidingsaudits. 2. Korte toelichting op de nieuwe elementen Jaarrapportage onderwijskwaliteitszorg De opleidingen van de TU Delft leveren jaarlijks een rapport aan met daarin enkele kernelementen van de kwaliteit van het onderwijs. Het betreft informatie over instroom, doorstroom ( rendementen, uitval, vertraging) en verder meer kwalitatieve informatie op basis van bijvoorbeeld vakevaluaties. Door een duidelijk format zullen de jaarrapportages vergelijkbare informatie leveren. De jaarrapportages zullen ertoe bijdragen dat er bij een accreditatie niet veel nieuwe informatie verzameld moet worden, maar dat de informatie van de afgelopen jaren voorhanden is. Verder heeft de rapportage tot doel om van elkaar te leren en het CvB het vertrouwen te geven dat de opleidings-organisatie in control is. Kwaliteitshandboek In het rapport Onderwijskwaliteitsplan TU Delft wordt het format van een facultair kwaliteitshandboek beschreven. Er wordt gevraagd te beschrijven hoe een faculteit invulling geeft aan de kwaliteitscyclus, er wordt gevraagd uit te werken op welke wijze de kwaliteit van een aantal aspecten wordt bewaakt (hiervoor zijn minimale eisen geformuleerd) en er wordt gevraagd de gebruikte meetinstrumenten te beschrijven. Interne opleidingsaudit Deze audit richt zich in ieder geval op het onderwijskwaliteitszorgsysteem van de opleiding. Of ook andere aspecten in de audit worden betrokken is aan de betreffende opleiding. De audit wordt uitgevoerd door een commissie, bestaande uit deels TU-medewerkers en deels externe deskundigen. De interne opleidingsaudit vindt eens in de zes jaar plaats tussen twee accreditaties in. Interne thematische audit Deze audit heeft tot doel om na te gaan in welke mate een bepaald thema uit het centraal onderwijsbeleid (bijv. ICTO-beleid, Focus op onderwijs) geïmplementeerd is in de faculteiten. Voor deze audits is geen frequentie vastgesteld. Het initiatief voor deze audits ligt bij het College van Bestuur. Interne centrale audit Op instellingsniveau wordt een interne centrale audit voorgesteld. In deze audit worden processen rond onderwijsbeleid en secundaire processen met invloed op de kwaliteit van onderwijs betrokken. De output van de interne centrale audit is belangrijke input voor een instellingsaudit en voor het verkrijgen van verdiend vertrouwen. De interne centrale audit vindt eens in de zes jaar plaats. 7

10 8

11 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 SAMENVATTING 5 INHOUDSOPGAVE 9 INLEIDING 11 DEEL I ALGEMEEN Projectteam Kwaliteitsplan TU Delft Instellingskwaliteitszorg Uitgangspunten Basiselementen onderwijskwaliteitszorgsysteem TU Delft Relatie onderwijskwaliteitszorg met onderwijsbeleid 18 DEEL II INSTELLINGSNIVEAU Processen rondom onderwijsbeleid Kwaliteitsdefinitie Kwaliteitsmeting en -analyse Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsorganisatie Samengevat 24 2 Secundaire processen Kwaliteitsdefinitie Kwaliteitsmeting en analyse Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsorganisatie Samengevat 28 DEEL III DE FACULTEIT OPLEIDING 29 Minimaal vereiste realisatie op facultair niveau 30 9

12 BIJLAGEN DE OPLEIDING ALS SYSTEEM AUDITS OPERATIONALISERING SECUNDAIRE PROCESSEN FACULTAIRE ONDERWIJSKWALITEITSJAARRAPPORTAGES FORMAT FACULTAIR KWALITEITSHANDBOEK FORMAT FACULTAIR TOETSBELEID OVERZICHT ACCREDITATIEDATA TOT 2014 EN DATA OPLEIDINGSAUDITS TOT SAMENSTELLING PROJECTTEAM KWALITEITSPLAN GEBRUIKTE TERMEN EN AFKORTINGEN 61 10

13 Inleiding De TU Delft wil zich in 2010 internationaal hebben gepositioneerd als een toponderwijsinstelling die aantrekkelijk is voor studenten en bijdraagt aan de behoefte aan afgestudeerden in de ingenieurswetenschappen 1. De internationale concurrentie tussen universiteiten zal in toenemende mate plaatsvinden op grond van opleidingskwaliteit, internationale reputatie en maatschappelijke relevantie. Dit vereist een kwaliteitsbewuste en professionele onderwijsorganisatie. Als lid van de federatie 3TU heeft de TU Delft zich in het Sectorplan Wetenschap en Techniek 2 binnen de Graduate School gecommitteerd aan het bevorderen van initiatieven bij de drie TU s om de internationale kwaliteit van onderwijs en onderzoek nog verder te verhogen. Het is daarbij van belang dat de TU Delft inzicht kan verschaffen aan de andere leden van de federatie over die internationale kwaliteit van al het initiële onderwijs. Op landelijk en Europees niveau vinden ontwikkelingen plaats in de richting van instellingsaccreditatie op het gebied van onderwijs. Zo wordt het instellingen in de huidige voorstellen voor het accreditatiestelsel na 2010 mogelijk gemaakt een instellingsaudit aan te vragen, op basis waarvan verdiend vertrouwen kan worden verkregen. Bij instellingen met dit kenmerk vindt opleidingsaccreditatie slechts op inhoudelijke aspecten plaats, aangezien op instellingsniveau zaken als personeelsbeleid, kwaliteitszorg etc. al zijn afgedekt. Proces (niveau van de instelling) en inhoud (niveau van de opleiding) worden op die manier van elkaar gescheiden. Het nieuwe stelsel moet op deze wijze een impuls geven aan de interne kwaliteitscultuur van instellingen, legt bij het visiteren van de opleiding de nadruk op inhoudelijke kwaliteit en tracht een betere balans te vormen tussen verantwoording en verbetering 3. Bovendien heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Commissie Kwaliteit en Bekostiging Hoger Onderwijs ingesteld. Deze commissie moest voor 1 september 2008 adviseren over de vorm en invoering van het koppelen van kwaliteitsindicatoren aan bekostiging 4. 1_ Instellingsplan TU Delft _ Slagkracht in innovatie! Sectorplan Wetenschap en Technologie, februari _ Brief Minister van OCW aan Tweede Kamer d.d met kenmerk HO&S/prog/07/4788 4_ Zie 11

14 Bovengenoemde ambities en ontwikkelingen vereisen niet slechts een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem bij de faculteiten, maar stellen ook een kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau als voorwaarde. Op dit moment is er een TU-breed basisconcept voor een kwaliteitszorgsysteem beschikbaar. Dit basisconcept wordt door de faculteiten gehanteerd als kapstok in het facultaire kwaliteitszorgsysteem. Er is dus bij elke afzonderlijke faculteit binnen de TU Delft een kwaliteitszorgsysteem werkend; echter, de mate van implementatie en de intensiteit van het systeem verschillen per faculteit. Op instellingsniveau is geen systeem voor kwaliteitszorg operationeel. Het belang van meer afstemming, transparantie en vergelijkbaarheid is evident. In de bestuurlijke agenda van het College van Bestuur (CvB) 5 staat derhalve dat een plan voor een TU-breed kwaliteitszorgsysteem met facultaire vertalingen wordt opgesteld, vastgesteld en TU-breed wordt ingevoerd. Dit document beschrijft in drie delen de vereisten op zowel instellings- als facultair niveau voor een systeem van onderwijskwaliteitszorg. Deel I is een algemeen deel, waarin staat beschreven hoe de TU Delft naar kwaliteitszorg kijkt, met andere woorden welke definities, voorwaarden, en stappen in het systeem worden onderscheiden. Deel II geeft aan welke kwaliteitszorgactiviteiten er instellings-breed zijn om te garanderen dat de kwaliteit van onderwijsgerelateerde dienstverlening naar faculteiten goed is zodat het onderwijs optimaal kan functioneren, en welke procedures en instrumenten op instellingsniveau zijn afgesproken om faculteiten enerzijds te monitoren en anderzijds te helpen om een goed systeem van kwaliteitszorg te realiseren. Deel III is het facultaire deel waarin wordt aangegeven wat een faculteit moet doen om te voldoen aan de eisen van een goed facultair onderwijskwaliteitszorgsysteem. 5_ Bestuurlijke Jaaragenda 2006/ Bestuurlijke Jaaragenda

15 Deel I Algemeen 1. Projectteam Kwaliteitsplan TU Delft Het College van Bestuur heeft per 1 mei 2006 een projectteam Kwaliteitsplan TU Delft ingesteld met de opdracht een Onderwijskwaliteitsplan op te stellen voor de instelling met daarin: - de opzet van een TU breed onderwijskwaliteitszorgsysteem - een plan voor de invoering van dit kwaliteitszorgsysteem 6. Het projectteam dat is ingesteld, bestaat uit deskundigen op instellings- en facultair niveau op het terrein van onderwijs en kwaliteitszorg. Gedurende het project is de samenstelling van het projectteam aan wijzigingen onderhevig geweest. De samenstelling van het projectteam en de wijzigingen hierin zijn opgenomen in bijlage 8. Het projectteam heeft medio 2007 de volgende ambities geformuleerd ten aanzien van het Kwaliteitsplan TU Delft: - bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs aan de TU Delft en het verbeteren daarvan; - realiseren van afstemming in kwaliteitscycli; - nieuw onderwijsbeleid integreren in de kwaliteitscyclus (van ad hoc en afzonderlijk naar een integrale benadering); - een plan opleveren dat de kwaliteit op instellingsniveau goed in kaart brengt en recht doet aan het opleidings-/ facultaire klimaat. In september 2008 is het Onderwijskwaliteitsplan TU Delft in concept aangeboden aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft het Onderwijskwaliteitsplan als pilot vastgesteld voor de pilot 2 e fase accreditatiestelsel door de NVAO waarin de TU Delft heeft geparticipeerd. Na de pilot 2 e fase accreditatiestelsel is het Onderwijskwaliteitsplan geëvalueerd en bijgesteld. 6_ Een aanzet tot het implementatietraject is in een apart schrijven eerder aan het CvB gestuurd ( ). Dit Onderwijskwaliteitsplan bevat tevens een groot aantal operationaliseringen van voorgestelde instrumenten. 13

16 2. Instellingskwaliteitszorg Het projectteam heeft de opdracht aangenomen een transparant systeem voor instellingskwaliteitszorg te ontwikkelen dat de volgende doelen dient: a. continu verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs; b. kwaliteitsbewustzijn binnen de instelling als geheel en binnen de faculteiten blijvend stimuleren; c. voldoen aan de extern gedefinieerde accreditatie-eisen 7 ; d. in internationaal opzicht de kwaliteit van het onderwijs aantonen; e. indien instellingsaccreditatie een optie wordt, hierop snel kunnen anticiperen en in kunnen participeren. De implementatie en het uitvoeren van een systeem van kwaliteitszorg is geen doel op zich, maar een middel om bovenstaande doelen te bereiken. Het kwaliteitszorgsysteem leidt in de ideale situatie samen met de ontwikkeling van goed onderwijsbeleid tot kwalitatief goed onderwijs. In het onderstaande wordt op beknopte wijze gedefinieerd wat onder de termen kwaliteit en kwaliteitszorgsysteem, zowel op instellings- als op facultair niveau, dient te worden verstaan: Kwaliteit op instellingsniveau - De TU Delft heeft een nationale en internationale reputatie op het gebied van onderwijs. - De TU Delft biedt inhoudelijk goed onderwijs aan: haar onderwijsprogramma s hebben een structuur en inhoud die vergelijkbaar is met de programma s aan topuniversiteiten in het buitenland. - De TU Delft beschikt over een instellingsbreed kwaliteitszorgsysteem waarmee zij op overtuigende wijze de kwaliteit van de door haar aangeboden opleidingen kan garanderen. 7_ Zie de website van de NVAO voor de geldende eisen (www.nvao.net). 14

17 Deel I Algemeen Kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau Een systeem bestaande uit procedures en instrumenten waarmee de instelling de kwaliteit van het onderwijs, door de faculteiten aangeboden, bewaakt en kan bijsturen. Het kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau is daarbij zelf ook onderwerp van periodieke evaluatie. Kwaliteit op opleidingsniveau - De opleiding heeft een structuur en inhoud die vergelijkbaar is met gelijkwaardige opleidingen aan topuniversiteiten in het buitenland. - De opleiding beschikt over een kwaliteitszorgsysteem dat mimimaal voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in het kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau. Kwaliteitszorgsysteem op opleidingsniveau Een systeem waarmee het onderwijs periodiek wordt geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen zodanig dat de uitkomsten van deze evaluatie de basis vormen voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan de streefdoelen. 3. Uitgangspunten Om tot een systeem van instellingskwaliteitszorg voor de TU Delft te komen, is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: - Het TU-brede (onderwijs)kwaliteitszorgsysteem dient primair als middel voor de verbetering van het onderwijs van de TU Delft. - Het TU-brede (onderwijs)kwaliteitszorgsysteem moet kunnen worden vertaald naar de facultaire situaties. - Het TU-brede (onderwijs)kwaliteitszorgsysteem dient het CvB een waarborg te geven van cq. het vertrouwen te geven in de kwaliteit van het onderwijs aan de TU Delft. - Het streven is niet om een geheel nieuw kwaliteitszorgsysteem te ontwerpen; er moet worden uitgegaan van bestaande procedures, instrumenten voor interne kwaliteitszorg, te weten: - TU-breed basisconcept voor Integrale Kwaliteitszorg van de projectgroep Onderwijs Kwaliteitszorg (OKZ) (voorjaar 2005) - Instrumentenbank kwaliteitszorg van de OKZ-groep ( ) - TU-procedures voor beoordeling van zelfstudies en plan van aanpak n.a.v. een visitatierapport (2005) - Basiskwalificatie Onderwijs 8 - Advies van de Adviesraad Kwaliteit & Accreditatie over voorwaarden voor een intern kwaliteitszorgsysteem 9 8_ Het doel van het BKO-traject is nieuwe universitaire docenten die competenties te laten verwerven die hen in staat stellen zowel hun huidige als hun toekomstige onderwijstaken op een goede manier te vervullen. Na het voltooien van het traject zouden zij aan de eisen voor de basiskwalificatie moeten voldoen. 9_ De Adviesraad Kwaliteit & Accreditatie (AKA) van het CvB geeft in haar advies over de voorwaarden voor een kwaliteitszorgsysteem Keep it Simple de onderstaande eenvoudige en heldere eisen: a. De verantwoordelijkheden van alle partijen binnen het systeem zijn helder en op ieder niveau vastgelegd en geborgd. b. Alle partijen binnen de universiteit hebben ook hun eigen rol. c. Het kwaliteitszorgsysteem moet transparant en de resultaten moeten openbaar zijn. d. Het systeem is gericht op zichtbaar monitoren en aantoonbaar verbeteren. 15

18 Deel I Algemeen - Handreiking van de OKZ-groep met betrekking tot mogelijke kwaliteitsnormen en indicatoren - Het TU-brede kwaliteitszorgsysteem is afgestemd op de kwaliteitszorgsystemen op instellingsniveau van de 2 andere technische universiteiten en van de Universiteit Leiden. - Het TU-brede kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op en sluit aan bij de PDCA- ofwel Deming-cirkel Het TU-brede kwaliteitszorgsysteem wordt ook zelf onderwerp van reguliere evaluatie en, indien de doelen daarom vragen, bijstelling van het systeem. 4. Basiselementen onderwijskwaliteitszorgsysteem TU Delft Het overleg van kwaliteitszorgmedewerkers heeft in mei 2005 op basis van informatie uit de faculteiten een basisconcept voor een systeem van kwaliteitszorg geschreven. In dit basisconcept, dat steun heeft van het CvB, de Groepsraad en het overleg van Opleidingsdirecteuren, is verwoord waaraan een goed systeem voor kwaliteitszorg moet voldoen. Het Projectteam Kwaliteitsplan TU Delft heeft dit concept, gezien de brede acceptatie ervan en de aansluiting bij de uitgangspunten zoals hierboven geformuleerd, als basis genomen voor de uitwerking van het instellingsbrede systeem voor onderwijskwaliteitszorg. In deze paragraaf wordt het basisconcept zoals geformuleerd door het overleg van kwaliteitszorgmedewerkers op hoofdlijnen uitgelegd. Voor meer informatie over de vijf stappen in de cyclus wordt verwezen naar het basisconcept voor een systeem van kwaliteitszorg 11. Een goed kwaliteitszorgsysteem bestaat uit een cyclus, waarin de volgende stappen worden doorlopen: 1. Kwaliteitsdefinitie: Het definiëren van kwaliteit door concrete doelen en kwaliteitsnormen te definiëren per kwaliteitsaspect. Dit betekent het expliciteren van de visie op de kwaliteit van het onderwijs. Omdat er binnen het onderwijs diverse belanghebbenden/actoren te onderscheiden zijn, die ieder vanuit hun eigen referentiekader naar onderwijskwaliteit kijken, zijn er verschillende invalshoeken/kwaliteitsperspectieven te onderscheiden. Voorbeeld Opleiding X kiest voor een visie op kwaliteit waarin het studenten- en arbeidsmarktperspectief prioriteit hebben. Bij de uitwerking van het kwaliteitsaspect curriculum vanuit het studentenperspectief kan aan de volgende kwaliteitsnormen worden gedacht: - het curriculum is inzichtelijk - de studielast is evenredig verdeeld over de semesters - in het curriculum worden recente praktijkvoorbeelden en problemen gepresenteerd. Kwaliteitsnormen bij het curriculum vanuit het arbeidsmarktperspectief zijn dan bijvoorbeeld: - de vakken zijn relevant voor het uiteindelijke beroep - de vakken zijn actueel/up-to-date - het beroepenveld stemt in met het curriculum Een norm gericht op de academische vorming komt bij deze twee perspectieven niet zo gauw aan bod omdat deze norm meer behoort bij het vakinhoudelijk en formeel-juridisch perspectief. 10_ Een PDCA-cirkel of Deming-cirkel is een set van vier opeenvolgende, onderling samenhangende activiteiten (Plan, Do, Check, Act) waarmee de kwaliteit van een object systematisch verbeterd kan worden. 11_ Basisconcept integraal kwaliteitszorgsysteem TU Delft opleidingen (2004) 16

19 Deel I Algemeen 2. Kwaliteitsmeting: Het verzamelen van de benodigde informatie om te bepalen welke kwaliteit daadwerkelijk wordt geleverd. Voorbeelden van informatiebronnen zijn: (potentiële) studenten, studiestakers, alumni, medewerkers, arbeidsmarkt. Voorbeelden van instrumenten en onderzoeksmethoden zijn: enquêtes, interviews, observaties, documentanalyse. 3. Analyse: Het analyseren van verzamelde gegevens aan de hand van de kwaliteitsnormen. Voorbeeld Een opleiding constateert dat het propedeuserendement achterblijft bij het gewenste percentage. De oorzaak voor het lage rendement kan te wijten zijn aan onvoldoende begeleiding of een laag aanvangsniveau van studenten, aan de gebruikte didactische methoden in de propedeuse, aan tegenvallende motivatie van studenten, etc. Iedere mogelijke oorzaak vraagt een andere actie ter verbetering van het propedeuserendement. In dit stadium is het dan ook van groot belang dat de juiste oorzaak van de tegenvallende rendementen wordt opgespoord, zodat een adequate oplossing gezocht kan worden. 4. Kwaliteitsverbetering: Het vastleggen cq. initiëren van de noodzakelijke acties ter verbetering van het onderwijs en om verschil tussen wens en werkelijkheid op te heffen. Om het cyclische karakter van de kwaliteitszorgorganisatie te realiseren is het noodzakelijk na te gaan of de kwaliteitsverbeterprojecten daadwerkelijk hebben geleid tot een verbetering van de kwaliteit. Hoe vaker de kwaliteitscyclus doorlopen wordt, hoe meer grip er zal ontstaan op factoren die een rol spelen bij het al dan niet succesvol zijn van een opleiding. De bovenstaande vier stappen zijn onderdeel van de kwaliteitscirkel. De vijfde stap betreft de organisatie ervan. 5. Kwaliteitsorganisatie: Hoe worden de diverse stappen in het kwaliteitszorgsysteem georganiseerd? Hoe vindt de terugkoppeling van de resultaten naar de betrokken actoren plaats? Om te waarborgen dat de cyclus goed wordt doorlopen, is de vijfde stap noodzakelijk. De activiteiten die binnen de eerstgenoemde vier stappen worden uitgevoerd, moeten worden georganiseerd. De vijfde stap in een goed kwaliteitszorgsysteem is daarom de organisatie binnen en de verankering van het systeem. Wie op welk moment voor welke activiteit verantwoordelijk is, wordt vastgelegd en bijgehouden. De activiteiten moeten worden beschreven in een kwaliteitszorgprotocol waarin een overzicht is opgenomen van het stappenplan en bijbehorende acties. Ook moet een functionaris aangewezen worden die bewaakt dat de plannings- en organisatieafspraken worden nagekomen alsmede iemand die de eindverantwoordelijkheid draagt. Het formuleren van duidelijke procedures is van belang. Wat gebeurt er bijvoorbeeld na het afnemen van een vakevaluatie onder studenten? Reageert de docent naar eigen inzicht op de resultaten of ligt die verantwoordelijkheid bij het opleidingsmanagement? Krijgen studenten informatie over de resultaten van de enquête en de te ondernemen acties? 17

20 Deel I Algemeen Hoe wordt deze terugkoppeling gerealiseerd? Wat wordt met de evaluatieresultaten gedaan in het personeelsbeleid en in de R&O-gesprekken? De procedures rond het gebruik van een bepaald instrument kan in zogenoemde spoorboekjes worden opgenomen. In schema ziet deze cyclus er als volgt uit: 1. Kwaliteitsdefinitie 4. Kwaliteitsverbetering 2. Kwaliteitsmeting 3. Analyse 5. Organisatie van de kwaliteitszorg Figuur 1 Systeem van kwaliteitszorg in schema 5. Relatie onderwijskwaliteitszorg met onderwijsbeleid Onderwijsbeleid beschrijft de doelstellingen op verschillende onderwijsgerelateerde aspecten/ onderwerpen en geeft vervolgens aan wat de instelling en een faculteit doet om de doelstellingen te realiseren. Dit zijn beschrijvingen van gemaakte keuzes, werkwijzen, procedures, etc. Onderwijskwaliteitszorg evalueert of de doelstellingen uit het onderwijsbeleid worden gerealiseerd. Hiervoor worden verschillende instrumenten/ onderzoeken bij verschillende informatiebronnen uitgezet. Het gemeenschappelijke deel tussen onderwijsbeleid en kwaliteitszorg zit daarmee in de doelstellingen maar tevens in de kwaliteitsverbetering. Het formuleren van een verbetering zit in kwaliteitszorg maar het uitvoeren van de verbetering is meer onderwijsbeleid. Het overleg van kwaliteitszorgmedewerkers heeft in haar basisconcept voor een systeem van kwaliteitszorg een overzicht opgenomen van de kwaliteitsaspecten van opleidingen aan de TU Delft. Deze kwaliteitsaspecten vormen daarmee de punten van aandacht. In bijlage 1 is dit overzicht terug te vinden. 18

21 Deel II Instellingsniveau Op het niveau van de universiteit zijn twee soorten processen met betrekking tot onderwijs te onderscheiden: de processen rondom het onderwijsbeleid, en de secundaire, onderwijsfaciliterende processen bij de Shared Service Centres (SSC s). De kwaliteitszorg rondom de processen van onderwijsbeleid richt zich op de borging van de wisselwerking tussen het onderwijsbeleid van de opleidingen cq. faculteiten en het centraal beleid. Deze wisselwerking vindt top-down en bottom-up plaats. Het top-down proces omvat de doorleiding van instellingsbeleid, van eisen die de overheid oplegt, of van ontwikkelingen in de maatschappij die om nieuw beleid of aanpassingen van het onderwijsbeleid vragen, zoals veranderingen in het curriculum van het VWO. Het bottom-up proces bestaat uit selectie en bundeling van de best practices, verbeterpunten op opleidingsniveau, en de disseminatie daarvan over de opleidingen. De kwaliteitszorg rondom de secundaire onderwijsfaciliterende processen richt zich op de optimale en efficiënte dienstverlening aan de opleidingen, zowel vanuit student- als vanuit facultair perspectief. De hier bedoelde kwaliteitszorg beperkt zich tot werkprocessen die direct verband houden met onderwijskundige processen en de organisatie daarvan. Voor beide typen processen wordt het systeem van kwaliteitszorg georganiseerd volgens de vijf stappen uit Figuur 1. In het navolgende worden deze stappen voor beide typen processen afzonderlijk toegelicht en uitgewerkt. Zij maken zoveel mogelijk gebruik van de procedures en instrumenten die op het niveau van de universiteit reeds in gebruik zijn en zijn gericht op het beleggen van de verantwoordelijkheden voor kwaliteit(szorg) van onderwijs en de borging van feitelijke uitvoering van kwaliteitszorg op instellingsniveau. 19

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie